SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE"

Transkript

1 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek Rezervační systém schůzek Ceník inzerce 12. Objednávka inzerce 13. Přihláška nových výrobků 14. Pojištění - rozsah 14a. Pojištění postup při vzniku škodní události 15. Objednávka kontejnerů na odpad 16. Nabídka spedice 17. Bezplatná půjčovna ručních vozíků 18. Nabídka občerstvení v japonském stylu 18a. Nabídka občerstvení v japonském stylu 19. Nabídka dalších služeb Kontakty FOR ARCH

2

3 8 Všechny platby musí být uhrazeny na účet ABF, a.s. před zahájením veletrhu! Důležitá upozornění NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Termíny uzávěrek viz níže. Podklady, přihlášky, objednávky je nutné doručit do příslušných termínů do ABF. Prosíme, abyste ve vlastním zájmu zaslali objednávky doporučeně. V případě, že použijete fax či , zašlete originály (zejména podklady pro grafiku) neprodleně poštou. V případě, že vystavovatel nezašle příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a tedy i možných dalších finančních nákladů. Uzávěrka technických služeb Objednávka technických služeb - formulář na straně 2 Přihlášky k účasti. Objednávka technických služeb po uzávěrce může být účtována s příplatkem až 50%, případně jižnemusí být technicky vůbec možná. Uzávěrka objednávek staveb stánku, jejich vybavení a grafických prací Objednávka staveb stánku - formuláře na str.6, 7, 8 Přihlášky k účasti. Objednávka vybavení stánku a grafických prací - formulář na str.9 Přihlášky k účasti. Uzávěrka zaslání projektů stánku ke schválení, zaslání Potvrzení o realizaci Pro vystavovatele, kteří si stavbu stánku realizují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, platí povinnost zaslat Veletržní správě ABF, a.s.ke schválení projekt stánku. Nutno zaslat půdorys a čelní pohled s uvedením základních rozměrů, se zakreslením případných výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy a se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. U dvoupodlažních expozic je povinností vystavovatele předložit i statický posudek, popř. dokumentaci. Bez schválení architektem VS ABF nebude stavba povolena. Uzávěrka objednávek záznamu do katalogu Objednávka záznamu do katalogu - formulář na straně 3 Přihlášky k účasti. Záznam je prezentován jak v tištěné formě katalogu, tak i na internetu na stránkách veletrhu. Uzávěrka registrace spoluvystavovatelů Registrace dalších firem-spoluvystavovatelů - formulář na straně 4 Přihlášky k účasti. Spoluvystavovatel je rovněž uveden v katalogu a také v informačním systému veletrhu. Za spoluvystavovatele je považována každá firma (vyjma samotného vystavovatele), která je prezentována na stánku vystavovatele v rámci jeho expozice (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem a pod.). Vystavovatel je povinen přihlásit a uhradit registrační poplatek za všechny své spoluvystavovatele. Při zjištění porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek za spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu veletrhu. Časové údaje: Montáž expozic: krytá plocha (pá - po) hod. venkovní plocha (so - po) hod. Registrace vystavovatelů: (pá - po) hod. Provozní doba areálu v průběhu veletrhu: (út - pá) hod (so) hod. Demontáž expozic: (so) hod (ne) hod (po) hod. Otevřeno pro veřejnost: (út - pá) hod (so) hod.

4 9 Přihláška do soutěže Uzávěrka přihlášek je Vystavovatel (obchodní jméno) Závazně objednáváme počet exponát (y) (3 500 Kč / ks + DPH ) do soutěžě GRAND PRIX Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. 1. Název exponátu výrobce popis exponátu charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže 2. Název exponátu výrobce popis exponátu charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže kontaktní osoba adresa telefon mobilní telefon fax Bez vyžádání se dokumentace a vzorky nevracejí. místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

5 Vystavovatel je povinen uhradit registrační poplatek ve výši Kč + DPH za každý přihlášený exponát na základě faktury vystavené ABF. Oceňují se exponáty, které přinášejí pokrok ve výrobní základně stavitelství a architektury nebo stavební technologii. Svými parametry budou srovnatelné se světovou úrovní nebo určují trend vývoje ve svém oboru. Vyhlašovatelem soutěže je ABF, a.s. Exponáty budou vystaveny na veletrhu FOR ARCH pořádaném ABF a.s. v areálu PVA. Základní kritéria: Technické řešení, netradiční nápad, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí. Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na veletrzích. GRAND PRIX při Mezinárodních stavebních veletrzích FOR ARCH může být udělena exponátu pouze jednou. Vystavovatel dodá dokumentaci (v českém jazyce): technickou charakteristiku výrobku včetně rozhodujících parametrů platné prohlášení o shodě dle platné stavební legislativy Dále v rámci obchodních podmínek zejména: cenu výrobku (cena za výrobek, případně za technologii, materiál) fotografii výrobku dodací lhůtu výrobku Veškerá dokumentace bude předložena včas, nejpozději do V případě nedoručení dokumentace nemůže být výrobek v předstihu hodnocen porotou, a tudíž nominovaný na GRAND PRIX. Porota je složena z odborníků v příslušných oborech. Členové a předseda poroty jsou nezávislými členy, nejsou v zaměstnaneckém poměru s pořadatelskou společností veletrhu. Podmínky k účasti v soutěži Porota má právo si během posuzování vyžádat doplňující informace o hodnoceném exponátu nejenom od vystavovatele, ale i z jiných zdrojů. Sama si přitom určuje způsob hodnocení a závažnost jednotlivých dostupných informací o přihlášeném exponátu. Porota udělí nejvýše 5 GRAND PRIX a 10 čestných uznání. Průběh hodnocení poroty je neveřejný a proti rozhodnutí není odvolání. Základní kritéria hodnocení Porota posuzuje parametry výrobků v časovém předstihu na základě předané dokumentace /atesty, certifikáty, katalogový list, prospekty, oborová dokumentace, ceník apod./ Přímo na veletrhu se ověřuje splnění kritérií a vizuální stránka exponátů z užšího výběru předchozích kol. Odborná porota předkládá seznam exponátů nominovaných na ocenění vyhlašovateli soutěže ke schválení. Pro uznání nominace je podmínkou prezentace výrobku (technologie, materiál) v předstihu (v případě žádosti poroty) a dodání veškerých podkladových materiálů včas. Vyhlašovatel soutěže není povinnen zdůvodňovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání. Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny na slavnostním Galavečeru k veletrhu FOR ARCH, kde budou zároveň předány i ceny GRAND PRIX. Exponáty oceněné čestným uznáním toto obdrží 2. den veletrhu, přímo ve své veletržní expozici. Přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhů označeny v expozicích tištěnými cedulkami, dodanými ABF, a.s. Exponáty oceněné budou označeny bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže. Seznam přihlášených exponátů bude zveřejněn v Katalogu veletrhu a na internetu www. forarch.cz., Přihlášené exponáty jsou automaticky (zdarma) zahrnuty mezi NOVINKY představené ve Veletržním průvodci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizační okolnosti, které mohou vést ke změnám v termínech nebo průběhu soutěže. Všem přihlášeným garantuje včasnou informovanost. 9a Uzávěrka přihlášky do soutěže GRAND PRIX je Kontakt na organizátora GRAND PRIX: ABF, a.s. Mgr. Alena Vrátná tajemnice poroty GRAND PRIX tel: fax: mobil:

6 Objednávka parkování 10 Vystavovatel (obchodní jméno) Parkování pro Vaše vybrané hosty Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. Parkovací lístek - cena 126 Kč (bez DPH tj. 150 Kč vč. DPH) Pro vybrané hosty Vaší expozice, jimž chcete poskytnout zvláštní služby, jsou k dispozici parkovací lístky, které jim umožní bezplatné parkování na vyhrazeném parkovišti před Pražským veletržním areálem v Letňanech. Tyto parkovací lístky si u nás můžete objednat ZDARMA, opatřit je razítkem Vaší firmy a rozeslat svým partnerům spolu s pozváním (ev. čestnou vstupenkou) k návštěvě Vašeho stánku. Jednodenní parkovné na veletrhu FOR ARCH 2009 bude 126 Kč (bez PDH) a bude Vám vyúčtováno po skončení veletrhu. Faktura bude doložena parkovacími lístky s Vaším razítkem, které Vaši hosté odevzdají při výjezdu z parkoviště. Fakturovat Vám budeme pouze ty parkovací lístky, které budou Vašimi partnery využity. Upozornění: parkovací lístky, které nebudou označeny Vaším razítkem, jménem a RZ (SPZ) hosta, jsou neplatné! Počet objednaných parkovacích lístků nezávisí na počtu objednaných čestných vstupenek. Jedná se o výjimečnou službu dle Vašeho uvážení. Závazně objednáváme Parkovací lístky: Parkování pro Vystavovatele parkovacích lístků (pro hosty Kč/den + DPH) vyzvedneme osobně na Veletržní správě ABF žádáme zaslat poštou na adresu Parkovací karta - cena Kč (bez DPH ) Pro automobily vystavovatelů jsou k dispozici parkovací místa (nehlídaná) uvnitř areálu PVA Letňany na vyhrazených místech (viz plánek v katalogu služeb - upřesnění na parkovací kartě). Parkování je dovoleno po dobu montáže a 5ti dnů výstavy, denně od 8,00 do 19,00 hod. Lze ji využít každý celý den pro jiné vozidlo. Parkovací karta musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem (tak aby bylo možné identifikovat vystavovatele - číslo stánku). Pozor: nebudete-li mít v době konání veletrhu parkovací kartu, je při vjezdu do areálu nutné složit vratnou kauci ve výši Kč, bez ní nebudete do areálu vpuštěni. Překročíte-li vymezený časový prostor (dne celkem 3 hodiny, po dobu výstavy ve dnech v době hod.), kauce propadá! Parkovací karty Vám budou fakturovány společně s objednanými službami před zahájením veletrhu. Vydávány Vám budou při registraci Vaší firmy přímo v PVA Letňany. Objednávky parkovacích karet budou vyřizovány v pořadí, v jakém je pořadatel obdrží. Závazně objednáváme parkovacích karet (pro vystavovatele Kč/ks + DPH) místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

7 Objednávka čestných vstupenek Rezervační systém schůzek 11 Vystavovatel (obchodní jméno) Čestné vstupenky Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. Nabízíme Vám čestné vstupenky na veletrhy FOR ARCH 2009, FOR ELEKTRO 2009, FOR INVEST 2009 a FOR WOOD 2009, pro Vaše obchodní partnery. Tyto vstupenky si u nás můžete objednat ZDARMA, opatřit je razítkem Vaší firmy a rozeslat svým partnerům spolu s pozváním k návštěvě Vašeho stánku. Fakturovat Vám budeme pouze ty čestné vstupenky, které budou Vašimi partnery využity a to v hodnotě 50% z ceny vstupného (plné vstupné je 150 Kč/den vč. DPH). Faktura bude doložena využitými vstupenkami s Vaším označením. Upozornění: čestné vstupenky, které nebudou označeny razítkem Vaší firmy, jsou neplatné! Závazně objednáváme 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks více ks čestných vstupenek, které před rozesláním opatříme razítkem nebo samolepkou firmy. Zavazujeme se uhradit po skončení veletrhů souhrnnou částku za využité (vyměněné) vstupenky. Čestné vstupenky vyzvedneme osobně na Veletržní správě ABF žádáme zaslat poštou na adresu Rezervační systém schůzek na FOR ARCH 2009 Rezervační systém Vám umožní naplánovat Vaše schůzky s obchodními partnery pohodlně po internetu: začátkem měsíce srpna zašleme na Váš přístupový kód PIN. Na internetové stránce pak po zadání tohoto kódu zíkáte přístup k obsluze časových plánů. Zde si během srpna vymezíte čas (popř. i konkrétní pracovníky) pro schůzky s obchodními partnery ve dnech konání veletrhu. Poté bude systém zpřístupněn i pro budoucí návštěvníky veletrhu a na internetu bude spuštěna reklamní kampaň zdůrazňující tuto službu. Ve vstupní hale I., Pražského veletržního areálu bude během konání veletrhu volně přístupný internetový kiosek pro návštěvníky (popř. vystavovatele, kteří si neobjednají připojení internetu přímo na stánek). Pokud chcete zaslat přístupový kód na jiný , než byl uveden u kontaktní osoby v Závazné přihlášce, uveďte ho zde: Případné dotazy k rezervačnímu systému schůzek zasílejte na místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

8 OFICIÁLNÍ PUBLIKACE VELETRHU CENÍK INZERCE VELETRŽNÍ KATALOG Charakteristika: Jediný oficiální katalog veletrhu obsahující: abecední seznam vystavovatelů adresy vč. telefonního, faxového a ového spojení domovské internetové stránky firem charakteristiku vystavovaných exponátů či služeb v českém i anglickém jazyce umístění stánků orientační plánek výstaviště seznam firem podle výrobkových skupin seznam obchodních názvů exponátů informace o doprovodném programu inzerci firem Formát: A5 Vazba: V2 Náklad: 7000 kusů Distribuce: zdarma: vystavovatelé, akreditovaní novináři, oficiální hosté prodej: v průběhu veletrhu v areálu PVA Formát inzerce: 1/1 A5 120 x 180 mm (zrcadlo) 148 x 210 mm (po ořezu) u inzerce "na spad" na každou stranu přesah 5 mm A.2. 1/2 A5 120 x 88 mm (zrcadlo) A.3. 1/3 A5 120 x 56 mm (zrcadlo) A.1. CENA PLOŠNÉ INZERCE PRO VYSTAVOVATELE PRO NEVYSTAVOVATELE černobílý barevný černobílý barevný A.1. 1/1 A Kč Kč Kč Kč A.2. 1/2 A Kč Kč Kč Kč A.3. 1/3 A Kč Kč Kč Kč A strana obálky Kč Kč A.5. 4.strana obálky Kč Kč NABÍDKA POUZE PRO VYSTAVOVATELE logo umístění loga k názvu firmy v abecedním seznamu v katalogu vystavovatelů, A.6. logo je zároveň umístěno i v katalogových rastrech, plánku expozic Kč a u firemního záznamu uvedeného na webových stránkách v seznamu vystavovatelů a v průběhu veletrhu navíc na informačních panelech v areálu výstaviště Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

9 VELETRŽNÍ PRŮVODCE Charakteristika: Samostatná publikace vydávaná v předstihu před veletrhem FOR ARCH. Svým obsahovým zaměřením, výší nákladu a cílenou distribucí představuje připravovaný veletrh široké veřejnosti, především z řad jeho odborných návštěvníků. Mimo jiné bude obsahovat: plánek výstaviště informace o službách pro návštěvníky i vystavovatele informace z oboru stavebnictví a architektury odborné články seznam vybraných novinek výrobků s fotografií a stručným popisem prezentujících se na veletrhu (maximálně však 2, jedna za 500,- Kč) novinky exponáty přihlášené do soutěže o GRAND PRIX firemní pozvánky na veletrh inzerci firem seznam vystavovatelů s číslem expozice plán výstavních akcí pro rok 2009/2010 Formát: A4 Náklad: kusů Distribuce: cíleně všem návštěvníkům veletrhu ke vstupence na veletrh, akreditovaným novinářům, zaslání na ověřené adresy architektům, členům České komory autorizovaných inženýrů a techniků - (ČKAIT), Českého svazu stavebních inženýrů - (ČSSI), developerům, projektantům a dalším odborníkům dle naší databáze spolu se dvěma VIP vstupenkami. Umístění na internetu na stránkách Formát barevné inzerce: D.1. 1/1 A4 184 x 266 mm (zrcadlo) 210 x 297 mm (po ořezu) u inzerce "na spad" na každou stranu přesah 5 mm 1/2 A4 184 x 130 mm (zrcadlo) D.2. 1/4 A4 89 x 130 mm (zrcadlo) D.4. 1/8 A4 89 x 62 mm (zrcadlo) D.5. 1/2 A4 89 x 266 mm (zrcadlo) D.2. 1/3 A4 58 x 266 mm (zrcadlo) D.3. D.1. 1/1A Kč D.2. 1/2 A Kč D.3. 1/3 A Kč D.4. 1/4 A Kč D.5. 1/8 A Kč D.6. druhá strana obálky Kč D.7. třetí strana obálky Kč D.8. 1/2 A4 PR článek Kč Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. PREZENTACE NOVINEK V rámci mediální kampaně veletrhu FOR ARCH 2009 proběhne prezentace NOVINEK nových výrobků, které budou prezentovány na veletrhu. Vaše novinky budou prezentovány níže uvedenými způsoby: ve Veletržním průvodci ve veletržním katalogu v rámci záznamu o firmu (bez vyobrazeni) na internetových stránkách - vč. vyobrazení na stavebním portálu jako součást databáze firem a výrobků pro stavebnictví ve speciální nabídkové sekci serveru estav.cz, pokud bude NOVINKA prodávána s veletržní slevou. Cena uveřejněni jedné novinky je 500 Kč (bez DPH). Každý vystavovatel může uveřejnit až 2 novinky. Zveřejnění novinek bude v rozsahu uvedeném v přihlášce. Pro registraci Vašich novinek prosím vyplňte přiloženou přihlášku pro prezentaci nových výrobků (str. 13). Nezapomeňte zaslat elektronicky obrazovou dokumentaci (ilustrační foto, nákres či jinou, zajímavou obrazovou prezentaci výrobku) na adresu: Obrázky v elektronické podobu zasílejte ve formátech EPS, TIFF nebo JPG (100% kvalita), šířka min. 600 bodů. Termín uzávěrky přihlášek je

10 Ukázky zveřejnění v sekci OBOROVÉ NOVINKY OBOROVÉ NOVINKY Kolejnice pro posuv stěny Vystavovatel: ECLISSE ČR s.r.o. číslo stánku: 4B17 průvanu nebo vlhkosti a dále zlepšuje akustickou a tepelnou izolaci. Součinitel prostupu tepla Uw až 0,8 W/m 2 K při použití izolačních trojskel. Tloušťka vnějších stěn profilu v nejvyšším standardu kvality dle RAL třída A dle ČSN EN Systém pro dokonalou energetickou bilanci. TLUMIČ QUIET PRO Vystavovatel: DUO VAC - Fa NEWAG spol s r.o. Číslo stánku: 1F32, 6C17 23/2008 Sb.). Detekuje kouř dříve, než je jeho koncentrace nebezpečná lidem. Varovná zvuková i světelná signalizace tak včas zareaguje na vznikající požár. Díky jednoduchému síťovému či RF propojení, umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými hlásiči v domě, tzn. objeví-li se kouř ve sklepních místnostech, hlásiče se postupně spustí až například do podkroví domu, kde jsou ložnice, aby byl dostatek času na opuštění objektu. Jednotlivé typy se liší barvou provedení (bílá, stříbrná), typem napájení (baterie, síť) a komunikace. Termo + Styrol Standard Vystavovatel: TERMO + holding, a.s. Číslo stánku: 1D6 Firma ECLISSE zařadila do svého výrobního programu systém AURORA. Jedná se o kování pro celoskleněné nebo dřevěné posuvné dveře po zdi. Dva posuvné držáky a kolejnice jsou vyrobeny z broušené nerezové oceli nejvyšší kvality. Kovové stropní podhledy ALLEGRO Vystavovatel: ALLEGRO, s.r.o číslo stánku: 1B11 Allegro uvádí na trh základní řadu kovových stropních podhledů z hliníkového nebo ocelového plechu. Jedná se o ucelený systém stropních podhledů včetně závěsného systému. Použitím se dosáhne rychlého a estetického zakrytí stropních konstrukcí. Povrchová úprava: barevnost dle přání zákazníka, hladký nebo perforovaný povrch lamel, možnost kašírování kovu, například imitace dřeva. Moderní design, snadná instalace, demontáž, údržba, to jsou přednosti nových výrobků. Plastové okno VEKRA PREMIUM Vystavovatel: VEKRA, a.s. Číslo stánku: 3A11 Plastový profil se 6ti komorami a stavební hloubkou 90 mm. Speciální izolační vložky vložené do příslušných dutin profilů zlepšují tepelnou izolaci rámové konstrukce. Systém se středovým těsněním a s 3 těsnícími rovinami zajišťuje ochranu proti průniku chladu, Zvukový tlumič QUIET PRO pouze u centrálních vysavačů Husky a Duovac. Tlumič snižuje hladinu hluku pod hygienický limit 50dB. Akce zdarma tlumič QUIET PRO při nákupu jednotek Husky QWHISPER, PT2711, PT3611, PT3211 a jednotek Duo Vac Special edition, Signature a Silentium. Software WoodEngine Vystavovatel: MITEK INDUSTRIES, spol s r.o. číslo stánku: 1F27 WoodEngine je software zaměřený pro projektování dřevěných konstrukcí. S moduly pro rámové konstrukce, tradiční tesařinu či srubové stavby dává široký rozsah možností použitelnosti ve stavbách. S programem Woodengine můžete řídit zakázku od vlastního návrhu, až po výstupní výrobní dokumentaci z jediné pracovní stanice. Je to systém, který dokáže zobrazit do detailů podrobnou vizualizaci dřevěných součástí. Software WoodEngine vyvinutý na platformě Autodesk Architectural Desktop (ADT) má solidní základ v nejpoužívanějším návrhovém softwaru na celém světě. ARGUS Vystavovatel: Schneider Electric CZ, s.r.o. Číslo stánku: 6B13 Jeden z nejmodernějších a nejspolehlivějších produktů své třídy splňuje podmínky vyhlášky O technických podmínkách požární ochrany staveb (zákon Vnější tepelně izolační systém Termo+Styrol Standard se skládá z desek z pěnového polystyrenu, armovací hmoty na minerální bázi se síťovinou a konečné povrchové úpravy z organické, silikonově pryskyřičné, případně pestrobarevné kamínkové omítky. Systém představuje variantu ETICS s tepelným izolantem na bázi pěnových plastů a výstužnou vrstvou na minerální bázi. Umožňuje kombinovat minerální výztužnou vrstvu s konečnou povrchovou úpravou na organické bázi. Z důvodu nižší pružnosti výztužné vrstvy je systém celkově méně odolný proti vzniku trhlin a nedosahuje takových parametrů jako systém Termo+Styrol Exklusive. Použití je omezeno požárními předpisy a požadavky, např. v případě požárního úseku s výškovou polohou do 22,5 m. Zvedák termokrytu pro Swim Spa Vystavovatel: USSPA, s.r.o. Číslo stánku: 2B12 Zvedací mechanismus je spolu s odlehčenou konstrukcí termokrytu další z originálních patentovaných koncepcí USSPA. Termokryt charakterizuje zcela nové konstrukce je vyroben z jednoho kusu děleného podélně na dvě části. Rámy jsou vyrobeny z profilů lehké slitiny zaručující vysokou tuhost a nízkou hmotnost. Jsou dále opatřeny tepelně izolačními materiály s minimální koeficientem teplené vodivosti, čímž se dosahuje minimalizace tepelných ztrát při velkém tepelném spádu. Vlastní 6ti členný zvedací mechanismus, který slouží k definovanému pohybu krytů, obsahuje silové prvky Stabilus, pro jednoduché fyzicky nenáročné používání. Zvedací mechanismus je určen pro modely Swim Spa od USSPA. Konstrukce nového termokrytu, stejně jako způsob zvedání je ojedinělá a první svého druhu v celém oboru. Cena se liší podle způsobu instalace zda se jedná o doplněk k již instalované SPA nebo je to integrovaná součást nové SWIM SPA.

11 PREZENTACE NA INTERNETU - Charakteristika: ABF je nejvýznamnější poskytovatel informací v oboru stavitelství a na internetu zpřístupňuje údaje z rozsáhlých databází Českého stavebního informačního systému. Jako pořadatel veletrhu FOR ARCH zveřejňuje databázi vystavovatelů a veškeré oficiální údaje o veletrhu i z jeho průběhu. Oficiálním partnerem veletrhu je server estav.cz. Návštěvnost: až 8000 přístupů denně v období konání veletrhu Ceník inzerce - pouze pro vystavovatele (bez DPH 19 %) B.1. aktivní upoutávka na expozici 3900 Kč na hlavní stránce veletrhu B.2. reklamní banner 468 x 60 bodů 5000 Kč na v období od 1.8. do (na vybraných stránkách serveru, rotace max 1:20) Speciální nabídka (ceny bez DPH 19%) C.1. základní prezentace zahrnující A.6. + B Kč C.2. logo na vstupence Kč (max. rozměr 24 x 14 mm), barevné, jen pro prvních 6 zájemců! Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PODKLADY hotové zalomené inzeráty ve formátu PDF, tisková kvalita (rozlišení obrázků min. 300 DPI) vč. ořezových a soutiskových značek, u inzerátů na spad přidat 5 mm přesah; ořezové značky na čistý formát po ořezu, tedy 148x210 mm hotové zalomené inzeráty ve formátu Quark Xpress ver. 7 a nižší pro MAC, s dokumentem nutno dodat všechny použité obrázky a definice fontů (funkce Sbalit) texty ve formátech TXT nebo Word (DOC) obrázky, loga - vektorové formáty EPS, AI (Adobe Illustrator do ver. CS4), CDR (CorelDraw do ver. 14) písma převedená do křivek; rastrové formáty TIF, JPG (100% kvalita), BMP, barevné rastrové obrázky s rozlišením 300 DPI při měřítku 1:1, pérovky a čb loga 600 DPI při měřítku 1:1; u log preferujeme vektorové formáty; dodávat jako samostatné soubory, nevkládat do MS WORD specifikace barev ve formátu CMYK nebo PANTONE (bude převedeno do CMYK) datové nosiče: DVD ROM, CD ROM, flash disk podklady v elektronické podobě možno zaslat na s uvedením názvu publikace, formátu a objednatele KONTAKTY Manažer projektu: Luděk Kolařík, tel: , fax: , mobil: Veletržní katalog - redakce: Mgr. Daniela Sluková, tel: , fax: UZÁVĚRKA VŠECH PODKLADŮ JE

12 Objednávka inzerce: VeletrÏní katalog VeletrÏní prûvodce internet 12 Vystavovatel (obchodní jméno) Bližší specifikace jednotlivé inzerce naleznete na samostatných stránkách v tomto objednávkovém katalogu. Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. Závazně objednáváme inzerci dle níže uvedeného ceníku: PRODUKT CENA (KČ) POČET CELKEM (KČ) A.1. Veletržní katalog inzerát 1/1 A5 černobílý Kč A.1. Veletržní katalog inzerát 1/1 A5 barevný Kč A.2. Veletržní katalog inzerát 1/2 A5 černobílý Kč A.2. Veletržní katalog inzerát 1/2 A5 barevný Kč A.3. Veletržní katalog inzerát 1/3 A5 černobílý Kč A.3. Veletržní katalog inzerát 1/3 A5 barevný Kč A.4. Veletržní katalog inzerát 3. strana obálky Kč A.5. Veletržní katalog inzerát 4. strana obálky Kč A.6. Uvedení loga vystavovatele Kč B.1. aktivní upoutávka na expozici na Kč B.2. reklamní banner 468 x 60 bodů na Kč C.1. základní prezentace zahrnující A.6. + B Kč C.2. logo na placených vstupenkách Kč D.1. Veletržní průvodce inzerát 1/1 A Kč D.2. Veletržní průvodce inzerát 1/2 A Kč D.3. Veletržní průvodce inzerát 1/4 A Kč D.4. Veletržní průvodce inzerát 1/4 A Kč D.5. Veletržní průvodce inzerát 1/8 A Kč D.6. Veletržní průvodce inzerát 2. strana obálky Kč D.7. Veletržní průvodce inzerát 3. strana obálky Kč D.8. Veletržní průvodce 1/2 A4 PR článek Kč CELKEM Pro registraci Vašich novinek prosím vyplňte přiloženou přihlášku pro prezentaci nových výrobků (str. 13). místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. * Ceníky naleznete na samostatných stránkách v tomto objednávkovém katalogu.

13 13 Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. 1. novinka Pfiihlá ka pro prezentaci nov ch v robkû Vystavovatel (obchodní jméno) Název výrobku: Obchodní značka: Prodejní cena bez DPH: Kč / měrná jednotka, DPH % veletržní sleva %: od do Charakteristika (max. 800 znaků): 2. novinka Název výrobku: Obchodní značka: Prodejní cena bez DPH: Kč / měrná jednotka, DPH % veletržní sleva %: od do Charakteristika (max. 800 znaků): Kontaktní osoba: Tel./mobil: Závazně objednáváme prezentaci novinek ks (cena 500 Kč / ks + DPH) místo, datum razítko, podpis

14 Povinné pojištění - rozsah 14 Vážený vystavovateli, Pojišťovna SLAVIA a.s. si Vás dovoluje seznámit s rozsahem pojištění Vaší výstavní expozice. Toto pojištění je sjednáno v rámci služeb, které Vám poskytuje organizátor výstav a veletrhů - společnost ABF, a.s. Předmět pojištění: 1. Výstavní exponáty 2. Zařízení a vybavení expozice Rozsah sjednaného pojištění: 1. Sdružené živelní pojištění v sobě zahrnuje tato pojišťovaná rizika požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodně nebo záplavy, vichřice, sesuv půdy, pád předmětů, voda z vodovodního zařízení, včetně škod způsobených aerodynamickým třeskem a kouřem. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč 2. Odcizení (krádež, loupež) se vztahuje na vystavované exponáty a zařízení expozice umístěné na stánku za předpokladu, že byly překonány překážky nebo opatření bránící tyto věci před odcizením. Odcizení předmětů menších rozměrů než 30x30x10 cm je pojištěním kryto za předpokladu, že byly umístěny v uzamčených skleněných nebo jiných vitrínách. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč Dále je tímto pojištěním kryta i tzv. krádež prostá - pojištění se vztahuje i na případy tzv. prosté krádeže - tj. situace, kdy nebyly překonány překážky zabraňující odcizení nebo nedošlo k použití násilí nebo jeho pohrůžky. Vztahuje se na vystavované exponáty a zařízení umístěná na stánku. Pojištění platí za předpokladu, že ke škodní události došlo v provozní době v průběhu vlastního konání veletrhu, tj. v době od 8,30 hod. do 19, 00 hod., za přítomnosti obsluhy expozice. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč V případě odcizení, krádeže a jiného podezření ze spáchání trestného činu, je povinností pojištěného neodkladně oznámit událost policii ČR a nechat vystavit protokol o škodě. 3. Pojištění odpovědnosti Jsou kryty škody způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 1.000,- Kč Pojištění platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 96 hod. před zahájením vlastního konání veletrhu a max. 48 hod. po ukončení vlastního konání veletrhu. Pojišťovna Slavia a.s. Vám přeje úspěšný a bezproblémový průběh výstavní akce.

15 Vážený vystavovateli, Pojištění - postup při vzniku škodní události 14a v případě vzniku škodní události je nutné provést tyto úkony pojištěným, který je současně i poškozeným: Při vzniku škody živelnou událostí: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře /vždy u škod nad ,- Kč /a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody /formulář obdržíte od pojišťovacího makléře, případně na webových stránkách pojišťovny Slavia 2. Zajistit fotodokumentaci poškozených věcí prokazující rozsah poškození věci. 3. Doložit nabývací doklady na poškozené věci a faktury za opravu s položkovým rozpočtem prací a materiálů nebo postup projednat s pojišťovacím makléřem Při vzniku škody odcizením během výstavy: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře/vždy u škod nad ,- Kč / a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody /viz výše/ 2. Zajistit protokol policie 3. Doložit pojišťovně nabývací doklady odcizené věci prokazující vlastnictví a cenu věci s datem pořízení Při vzniku škody z odpovědnosti: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody /viz výše/ 2. Písemné uplatnění poškozeného na škůdci, s prokázáním rozsahu poškozené věci fotodokumentací, pořizovacím dokladem, dokladem za opravu a č. ú. kam bude zasláno případné pojistné plnění. Do formuláře uvádějte vždy číslo pojistné smlouvy Pojišťovací makléř: Total Brokers a.s., Za Skalkou 421/10, Praha 4, tel , mobil: fax V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo em, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Každou škodní událost prosíme zároveň nahlásit na Veletržní správu ABF, a to přímo na výstavišti na registraci nebo v technickém dispečinku. Pokud máte zájem o bližší informace o pojištění nebo uvažujete o připojištění exponátů, kontaktujte prosím přímo společnost TOTAL BROKERS, v předstihu před akcí. Pojišťovací makléř bude přítomen na akci při montáži a první den veletrhu na informacích ve vstupní hale: od do hodin od 8.00 do hodin od 8.00 do hodin

16 15 Nabídka kontejnerů na odpad Závazná objednávka Vystavovatel (obchodní jméno) Vážení vystavovatelé, děkujeme Vám, že výstavbě svých expozic věnujete takovou pozornost a současně Vás žádáme o odvoz odpadu, který vznikne při následné demontáži (dřevotříska, sádrokarton, kovový odpad ). Povinnost objednání kontejneru se netýká běžného odpadu. Na běžný odpad (papíry, kartony ) je možné použít společné kontejnery umístěné v rámci výstaviště ( tato služba je zdarma). Kontejnery budou přistaveny nejdříve ráno, nebo dle dohody, u vchodu co nejblíže Vaší expozici a budou označeny názvem firmy, která si jej objednala. Kontejnery na odpad je možné objednat níže uvedenou Objednávkou. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. Za realizační tým FOR ARCH 2009 Jan Trnka manažer veletrhu mobil: tel.: Závazně objednáváme níže uvedené kontejnery na odvoz odpadu při demontáži. ( Nehodící se proškrtněte křížkem ) Objem Cena (bez DPH) 240 l 250 Kč Objem Cena (bez DPH) 9 m Kč Objednáváme ks Objednáváme ks Objem Cena (bez DPH) l Objem 10 m Kč Cena Kč (bez DPH) Objednáváme ks Objednáváme ks Objem Cena (bez DPH) 3 m 2 Objem 15 m Kč Cena Kč (bez DPH) Objednáváme ks Objednáváme ks místo, datum razítko, podpis Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

17 16 Nabídka spedice Firma BECK-SPEDITION je oficiální spediční firma, která ve výstavních prostorách provádí spediční činnost tzn. vykládku zboží z dopravních prostředků, včetně dodání na stánky, montážní práce, odvoz a dovoz prázdných obalů, uskladňování prázdných obalů během výstavy, manipulační práce, balení, páskování, zprostředkování tuzemské a zahraniční dopravy, celní odbavování a nakládku zboží po ukončení akce. Firma BECKSPEDITION vyzvedává zásilky na letišti nebo v některém ze sběrných středisek v Praze. K dispozici jsou vysokozdvižné vozíky od 2 9 tun kapacity a další manipulační technika. Nebudete-li mít zboží z EU, doporučujeme Vám jako průvodní dokument carnet A.T.A., který vystavuje obchodní komora země původu nebo proforma-fakturu ( s uvedením názvu zboží, země původu, množství, počtu kusů, váhy zboží a hodnoty zboží). Ve faktuře uveďte poznámku, že se jedná o výstavní zboží a hodnota uvedená ve faktuře je pouze pro celní účely. Pro výše uvedenou výstavní akci je místně příslušný celní úřad Praha Sokolovská. Pokud budete mít zboží z EU, dostačujícím dokladem je proforma-faktura nebo balicí list. Pokud máte zahraničního partnera můžeme Vám nebo přímo Vašemu partnerovi zaslat instrukce v německém nebo anglickém jazyce. Na vyžádání Vám zašleme ceník našich spedičních služeb a objednávkový formulář. Pro zajištění hladkého návozu a montáže exponátů je nutné požadované služby písemně a v dostatečném předstihu objednat. Při vyplňování objednávky dbejte prosím na přesné uvedení váhy zásilky včetně specifikování nejtěžších kusů, což je důležité z hlediska použití mechanizace. Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré výlohy jsou hrazeny v hotovosti nebo kreditní kartou. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech S pozdravem Ing. Pavel Beck BECKSPEDITION, Ing. Pavel Beck Praha 9- Střížkov Mobil: , TEL./ FAX: TEL. ( ) TEL./ FAX: ( )

18 17 Vážení vystavovatelé, pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili zajímavou službu půjčovnu ručních vozíků. Doufáme, že Vám tato služba usnadní obsluhu Vaší expozice. Bezplatná půjčovna ručních vozíků Víme, že zvláště během posledního dne montáže a každé ráno před otevřením výstaviště, je velmi zdlouhavé projet areálem abyste mohli na své expozice zavézt občerstvení, reklamní materiály či jiné drobnosti. Rádi bychom Vás této nepříjemnosti ušetřili. Nabízíme Vám možnost bezplatného zapůjčení vozíku, kterým si tento menší náklad pohodlně dovezete z Vašeho automobilu, zaparkovaného na parkovišti až přímo na Vaši expozici. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi halami je zpevněná a vstupy do hal jsou bez bariér, je transport pohodlný a rozhodně rychlejší, než průjezd areálem a opětovné parkování na parkovišti. Manipulační technika k zapůjčení: Rudl dvoukolový maximální nosnost 200 kg ložná základna 22 x 28 cm Posuvný vozík maximální nosnost 150 kg ložná plocha 48 x 73 cm Umístění půjčovny v rámci výstaviště: Výrazný oranžový kontejner Boels umístěný z čela výstaviště na VIP parkovišti před venkovní plochou 7V (před vstupní halou 1 viz plánek výstaviště). Termín provozu půjčovny: Podmínky zapůjčení: od 8,30 do 16,00 hod. ( poslední den montáží ) od 8,30 do 11,00 hod. ( vlastní konání veletrhu ) od 8,30 do 11,00 od 16,00 do 18,00 hod. ( poslední den veletrhu ) Mimo tuto dobu možnost zapůjčení techniky na výstavním stánku Boels (venkovní plocha 7V ). Vozíky si může zapůjčit pouze vystavovatel. K zapůjčení je nutné předložit vystavovatelský průkaz + nahlásit číslo stánku. Při zapůjčení složí nájemce (vystavovatel) kauci Kč / za jeden vozík která se vrátí ihned při vrácení vozíku pronajímateli (Boels). Pronajímatel vystaví potvrzení o složení kauce. Doba bezplatného zapůjčení je omezena na 2 hodiny, poté bude účtováno půjčovné ve výši 120 Kč / hod (vč.dph). Půjčovné se odpočítá z kauce. V případě odcizení vozíku kauce propadá v plné výši. V případě poškození vozíku je výše škody (na základě protokolu o škodě sepsané přímo na místě v půjčovně Boels) odečtena z kauce. Pronájem se řídí Obchodními podmínkami pronájmu zboží společnosti Boels Česká republika s.r.o jejichž plné znění naleznete na nebo je na vyžádání obdržíte přímo v půjčovně Boels na výstavišti. Půjčovnu vozíků Vám nabízíme ve spolupráci se společností BOELS. Boels evropský specialista v oboru Rental Business Poděbradská 56/186, Praha - Hloubětín, Tel.: , Fax: ,

19 18 Vážený vystavovateli, Občerstvení v japonském stylu účastí na největším stavebním veletrhu v Čechách s nejdelší tradicí jste se rozhodli efektivně prezentovat Vaši společnost, zaujmout vzácné klienty a obchodní partnery a získat nové zákazníky. Atraktivita Vaší expozice na FOR ARCH 2009 může být umocněna i novými službami, které jsme si pro Vás, ve spolupráci s pořadatelem veletrhu FOR ARCH 2009, společností ABF a.s., připravili! be karaok! klub bude po dobu veletrhu FOR ARCH 2009 usilovat o zpestření veletržních služeb a připravovat čerstvé japonské sushi speciality a předvádět ochutnávky prémiových japonských saké. Potěšte Vaše vzácné klienty a obchodní partnery touto novou službou a vyzkoušejte, že SUSHI VÁM SLUŠÍ! Během výstavy Vám, váženému vystavovateli, nabízíme následující služby: sushi na Váš stánek Využijte možnost objednat si během výstavy atraktivní a kvalitní občerstvení formou sushi přímo na Váš stánek. Od května 2009 budeme na webových stránkách prezentovat nabídku sushi, která může být na Vaše přání ve stanovený termín dodána přímo na místo Vaší výstavní expozice.

20 pracovní a klientské schůzky s pohoštěním na stánku be karaok! Občerstvení v japonském stylu 18a Využijte možnost uspořádání V.I.P. schůzky či V.I.P. jednání během veletrhu FOR ARCH V termínu podle Vašeho přání profesionálně připravíme oběd nebo pohoštění pro Vaše vážené hosty na stánku sushi a saké baru be karaok! Na Vaše přání Vám náš saké sommeliér předvede prvotřídní japonská saké. klientská nebo pracovní setkání v japonském klubu be karaok! Nabízíme elegantní klubové prostředí pro klientská, pracovní a mezinárodní setkání během výstavy. Vynikající možnost zábavy v centru Prahy i pro Váš veletržní tým! Pokud nevíte co s načatým večerem po výstavě, zveme Vás na společenský večer v karaoke box klubu. Zapomeňte na vše, co o karaoke dosud víte, a vyzkoušejte jedinečný druh skupinové zábavy v japonském stylu. České a slovenské, ale také anglické, německé, italské, ruské, francouzské, čínské, srbochorvatské a samozřejmě i japonské karaoke tituly, japonské speciality, koktejly budete se skvěle bavit i se svými zahraničními partnery! I o tom je obchod. Budeme se těšit, že nabídku be karaok! využijete. Bližší informace najdete na Vaše objednávky a dotazy k nabídce ochotně přijímáme em na faxem na čísle nebo telefonicky na Na setkání na výstavě FOR ARCH 2009 se těší be karaok! s.r.o. be karaok! Legerova Praha 2

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Vážení vystavovatelé, obdrželi jsme od Vás přihlášku na 6. ročník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011 nebo na 2. ročník festivalu zdravého životního

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. tel.: 267 315 585 fax: 267 315 589 www.eventday.cz

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 www.vystavabydleni.cz 12. 15. 2. 2009 Vážení vystavovatelé, Výstaviště Holešovice v zájmu

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: název akce: místo konání: PRAGODENT

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN 06.11. - 08.11. 2015 Výstaviště Praha Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů nábytku, interiérů, designu, dekorací, bytových doplňků a dárkového zboží

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů nábytku, interiérů, designu, dekorací, bytových doplňků a dárkového zboží Soubor veletrhů nábytku, interiérů, designu, dekorací, bytových doplňků a dárkového zboží OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 225 291 141 e-mail: awohlrabova@abf.cz www.forinterior.cz

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas Soubor veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY / 18. 21. 3. 2010 Obsah:

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU PVA EXPO PRAHA (PVA LETŇANY) Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 222 891 141 fax: 225 291 191

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s.

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: DIČ: Tel.: + 420 778 828 242 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 4. 6. 5. 2017 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: Místo konání: Termín

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR BIKES OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 3. 2016

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR BIKES OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 3. 2016 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka voucherů a ostrahy 3 Objednávka kontejnerů

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 190 00 Praha 9 Letňany VIZ PŘÍLOHA Č. 1. plánek PVA EXPO PRAHA 2. Časový harmonogram Montáž expozic 5.-7. 2. 2012 8:00-22:00

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: 05765790 Tel.: + 420 733 424 720 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODEFENSA V - 2015 Mezinárodní veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu Místo konání: výstaviště Corferias Bogota (Kolumbie) Obor: obranný a bezpečnostní průmysl

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 3. 6. 3. 2016 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 24. 28. listopadu 2009 Výstaviště PVA Letňany Beranových 667, Praha 9 Letňany POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽ Středa 18.11. pondělí 23.11. 2009 od 8. 00 do 20. 00 hodin. Poslední den montáže - tj. pondělí

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 3. 2016

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 3. 2016 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

VELETRH C.W.I.E.M.E

VELETRH C.W.I.E.M.E f VELETRH C.W.I.E.M.E. Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: navíjecí stroje, elektrické motory, měřicí přístroje, transformátory. Elektromotory a na ně navázané další strojírenské obory

Více

Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele,

Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, ve dnech 31.10. - 1.11. 2015 se koná Mezinárodní výstava psů všech plemen FCI DOUBLE CACIB, v Praze 9, PVA EXPO Praha. V rámci MVP se uskuteční i prodejní

Více

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2010 PLOVDIV, Bulharsko

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2010 PLOVDIV, Bulharsko Zahraniční zastoupení CzechTrade Bulharsko připravuje prezentaci českých společností za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: International Fair Plovdiv, Bulharsko

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech

ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech ZÁKLADNÍ INFORMACE Název akce: Gastro Food Fest 2014 Typ akce: veletrh dobrého jídla a pití Místo konání: výstaviště Zahrada

Více

WASMA Výstaviště Sokolniki Moskva, Ruská federace Zařízení a technologie pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů

WASMA Výstaviště Sokolniki Moskva, Ruská federace Zařízení a technologie pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Výstaviště Sokolniki Moskva, Ruská federace Zařízení a technologie pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Zahraniční zastoupení CzechTrade Moskva připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EGY ENERGY 2016 Mezinárodní veletrh se zaměřením na energetiku Místo konání: Cairo International Convention Center (CCIC) Obor: energetika Egyptský mezinárodní energický

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme 19 TH IRAN HEALTH INT. EXH IBITION Mezinárodní veletrh se zaměřením na zdravotnictví Obor: zdravotnictví Mezinárodní Íránský veletrh zaměřený na zdravotnictví, včetně

Více

20. 21. 10. 2015 PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA:

20. 21. 10. 2015 PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán 2017 ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura V minulém roce se tohoto veletrhu s 55 000 m 2 výstavní plochy zúčastnilo přes 800 vystavovatelů z 26 zemí a 45 tis. návštěvníků. Velká část odborné veřejnosti

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONTAKTY 2. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 3. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 4. KAUCE ZA PLOCHU 5. MONTÁŽ EXPOZIC 6. NÁVOZ AUTOBUSŮ A OBJEMNÝCH EXPONÁTŮ

Více

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA 1 /OBSAH/ PVA EXPO PRAHA...3 BOARDY...4 TRIBOARD PEVNÉ BILLBOARDY MOBILNÍ BILLBOARDY VENKOVNÍ PLOCHA AREÁLU...5 VLAJKY POKLADNY PLOCHY NA OPLOCENÍ

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany 2. Časový harmonogram Montáž expozic 19. - 21. 1. 2015

Více

AUTOMECHANIKA McCormick Convention Center, Chicago, Illinois Obor: Automobilový průmysl dodavatelé auto dílů, prodejci.

AUTOMECHANIKA McCormick Convention Center, Chicago, Illinois Obor: Automobilový průmysl dodavatelé auto dílů, prodejci. McCormick Convention Center, Chicago, Illinois Obor: Automobilový průmysl dodavatelé auto dílů, prodejci. Veletrh je otevřený široké veřejnosti a je zaměřený na nejmodernější trendy způsobu prodeje, distribuce

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ECOFAIR a ENERGETIKA 2016 Mezinárodní veletrhy ekologie a energetiky Datum konání: 12. 14.října 2016 Obor: ochrana životního prostředí, energetika Mezinárodní veletrh

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura Poznaňské veletrhy zaznamenávají každý rok hojnou mezinárodní účast a představují tak vynikající příležitost k prezentaci a navázání zahraniční spolupráce.

Více

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011.

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Všeobecné podmínky Ceník plošně inzerce Titulní strana Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek

Více

SAJAM VODA BELEXPOCENTAR, Bělehrad, Srbsko Vodohospodářství, zařízení a technologie pro úpravu vody

SAJAM VODA BELEXPOCENTAR, Bělehrad, Srbsko Vodohospodářství, zařízení a technologie pro úpravu vody BELEXPOCENTAR, Bělehrad, Srbsko Vodohospodářství, zařízení a technologie pro úpravu vody Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Bělehradě připravuje společnou prezentaci českých firem na tomto veletrhu

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz 081 Logo sponzora portálu 120 x 60 px 091 Horní banner 728 x 90 px 092 Spodní banner 728 x 90 px Logo sponzora portálu na stránkách Jídelny.cz Na stránky umístíme Vaše logo

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny. Nabídka pro AMSP ČR

Rok 2013 - ve znamení proměny. Nabídka pro AMSP ČR Rok 2013 - ve znamení proměny Nabídka pro AMSP ČR Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

Přihláška do soutěže Národní cena za studentský design 2011

Přihláška do soutěže Národní cena za studentský design 2011 !Nevyplňujte! Registrační číslo:.../11 Registrační číslo přiděleno dne:. Přihláška do soutěže Národní cena za studentský design 2011 V souladu s propozicemi soutěže zašlete nebo doručte na adresu: Nadace

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán 2016 ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

ICCI

ICCI ICCI 2017 Veletrh ICCI 2017 je mezinárodní událostí na poli energetiky. Mezi odbornou veřejností má ICCI pevné postavení, jelikož se jedná již o 23. ročník. Tradičně je podporován nejvýznamnějšími státními

Více

SVĚT KNIHY PRAHA 15. 18. 5. NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2014. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

SVĚT KNIHY PRAHA 15. 18. 5. NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2014. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, s.r.o. Fügnerovo nám. 3 120 00 Praha 2 info@svetknihy.cz MAĎARSKO KOLIK PODOB MÁ KNIHA? ČTEME JEDNÍM DECHEM II. FANTASY & SCI-FI HISTORICKÝ ROMÁN SVĚT KNIHY PRAHA Čestný host: Témata: Jsme

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Ceník inzerce. Ceny platné od srpna 2016.

Ceník inzerce. Ceny platné od srpna 2016. Ceník inzerce Ceny platné od srpna 2016. Všeobecné podmínky Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek je možné se odchýlit pouze na základě

Více

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Veletrh Energetab v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala

Více

Časopis distribuční sítě PNS, a. s. Časopis TRAFIKANT. Obecné informace

Časopis distribuční sítě PNS, a. s. Časopis TRAFIKANT. Obecné informace Časopis distribuční sítě PNS, a. s. Časopis TRAFIKANT Trafikant je servisní časopis pro současné i budoucí prodejce tisku. Prodejci se díky časopisu mohou dovědět novinky a zajímavosti nejen z PNS. Časopis

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

RESTA Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace

RESTA Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace Ve dnech 26. 29. dubna 2017 se v areálu Litevského výstavního a kongresového centra LITEXPO v hlavním městě Vilnius uskuteční specializovaná stavební výstava

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více