SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE"

Transkript

1 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek Rezervační systém schůzek Ceník inzerce 12. Objednávka inzerce 13. Přihláška nových výrobků 14. Pojištění - rozsah 14a. Pojištění postup při vzniku škodní události 15. Objednávka kontejnerů na odpad 16. Nabídka spedice 17. Bezplatná půjčovna ručních vozíků 18. Nabídka občerstvení v japonském stylu 18a. Nabídka občerstvení v japonském stylu 19. Nabídka dalších služeb Kontakty FOR ARCH

2

3 8 Všechny platby musí být uhrazeny na účet ABF, a.s. před zahájením veletrhu! Důležitá upozornění NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Termíny uzávěrek viz níže. Podklady, přihlášky, objednávky je nutné doručit do příslušných termínů do ABF. Prosíme, abyste ve vlastním zájmu zaslali objednávky doporučeně. V případě, že použijete fax či , zašlete originály (zejména podklady pro grafiku) neprodleně poštou. V případě, že vystavovatel nezašle příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a tedy i možných dalších finančních nákladů. Uzávěrka technických služeb Objednávka technických služeb - formulář na straně 2 Přihlášky k účasti. Objednávka technických služeb po uzávěrce může být účtována s příplatkem až 50%, případně jižnemusí být technicky vůbec možná. Uzávěrka objednávek staveb stánku, jejich vybavení a grafických prací Objednávka staveb stánku - formuláře na str.6, 7, 8 Přihlášky k účasti. Objednávka vybavení stánku a grafických prací - formulář na str.9 Přihlášky k účasti. Uzávěrka zaslání projektů stánku ke schválení, zaslání Potvrzení o realizaci Pro vystavovatele, kteří si stavbu stánku realizují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, platí povinnost zaslat Veletržní správě ABF, a.s.ke schválení projekt stánku. Nutno zaslat půdorys a čelní pohled s uvedením základních rozměrů, se zakreslením případných výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy a se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. U dvoupodlažních expozic je povinností vystavovatele předložit i statický posudek, popř. dokumentaci. Bez schválení architektem VS ABF nebude stavba povolena. Uzávěrka objednávek záznamu do katalogu Objednávka záznamu do katalogu - formulář na straně 3 Přihlášky k účasti. Záznam je prezentován jak v tištěné formě katalogu, tak i na internetu na stránkách veletrhu. Uzávěrka registrace spoluvystavovatelů Registrace dalších firem-spoluvystavovatelů - formulář na straně 4 Přihlášky k účasti. Spoluvystavovatel je rovněž uveden v katalogu a také v informačním systému veletrhu. Za spoluvystavovatele je považována každá firma (vyjma samotného vystavovatele), která je prezentována na stánku vystavovatele v rámci jeho expozice (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem a pod.). Vystavovatel je povinen přihlásit a uhradit registrační poplatek za všechny své spoluvystavovatele. Při zjištění porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek za spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu veletrhu. Časové údaje: Montáž expozic: krytá plocha (pá - po) hod. venkovní plocha (so - po) hod. Registrace vystavovatelů: (pá - po) hod. Provozní doba areálu v průběhu veletrhu: (út - pá) hod (so) hod. Demontáž expozic: (so) hod (ne) hod (po) hod. Otevřeno pro veřejnost: (út - pá) hod (so) hod.

4 9 Přihláška do soutěže Uzávěrka přihlášek je Vystavovatel (obchodní jméno) Závazně objednáváme počet exponát (y) (3 500 Kč / ks + DPH ) do soutěžě GRAND PRIX Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. 1. Název exponátu výrobce popis exponátu charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže 2. Název exponátu výrobce popis exponátu charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže kontaktní osoba adresa telefon mobilní telefon fax Bez vyžádání se dokumentace a vzorky nevracejí. místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

5 Vystavovatel je povinen uhradit registrační poplatek ve výši Kč + DPH za každý přihlášený exponát na základě faktury vystavené ABF. Oceňují se exponáty, které přinášejí pokrok ve výrobní základně stavitelství a architektury nebo stavební technologii. Svými parametry budou srovnatelné se světovou úrovní nebo určují trend vývoje ve svém oboru. Vyhlašovatelem soutěže je ABF, a.s. Exponáty budou vystaveny na veletrhu FOR ARCH pořádaném ABF a.s. v areálu PVA. Základní kritéria: Technické řešení, netradiční nápad, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí. Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na veletrzích. GRAND PRIX při Mezinárodních stavebních veletrzích FOR ARCH může být udělena exponátu pouze jednou. Vystavovatel dodá dokumentaci (v českém jazyce): technickou charakteristiku výrobku včetně rozhodujících parametrů platné prohlášení o shodě dle platné stavební legislativy Dále v rámci obchodních podmínek zejména: cenu výrobku (cena za výrobek, případně za technologii, materiál) fotografii výrobku dodací lhůtu výrobku Veškerá dokumentace bude předložena včas, nejpozději do V případě nedoručení dokumentace nemůže být výrobek v předstihu hodnocen porotou, a tudíž nominovaný na GRAND PRIX. Porota je složena z odborníků v příslušných oborech. Členové a předseda poroty jsou nezávislými členy, nejsou v zaměstnaneckém poměru s pořadatelskou společností veletrhu. Podmínky k účasti v soutěži Porota má právo si během posuzování vyžádat doplňující informace o hodnoceném exponátu nejenom od vystavovatele, ale i z jiných zdrojů. Sama si přitom určuje způsob hodnocení a závažnost jednotlivých dostupných informací o přihlášeném exponátu. Porota udělí nejvýše 5 GRAND PRIX a 10 čestných uznání. Průběh hodnocení poroty je neveřejný a proti rozhodnutí není odvolání. Základní kritéria hodnocení Porota posuzuje parametry výrobků v časovém předstihu na základě předané dokumentace /atesty, certifikáty, katalogový list, prospekty, oborová dokumentace, ceník apod./ Přímo na veletrhu se ověřuje splnění kritérií a vizuální stránka exponátů z užšího výběru předchozích kol. Odborná porota předkládá seznam exponátů nominovaných na ocenění vyhlašovateli soutěže ke schválení. Pro uznání nominace je podmínkou prezentace výrobku (technologie, materiál) v předstihu (v případě žádosti poroty) a dodání veškerých podkladových materiálů včas. Vyhlašovatel soutěže není povinnen zdůvodňovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání. Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny na slavnostním Galavečeru k veletrhu FOR ARCH, kde budou zároveň předány i ceny GRAND PRIX. Exponáty oceněné čestným uznáním toto obdrží 2. den veletrhu, přímo ve své veletržní expozici. Přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhů označeny v expozicích tištěnými cedulkami, dodanými ABF, a.s. Exponáty oceněné budou označeny bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže. Seznam přihlášených exponátů bude zveřejněn v Katalogu veletrhu a na internetu www. forarch.cz., Přihlášené exponáty jsou automaticky (zdarma) zahrnuty mezi NOVINKY představené ve Veletržním průvodci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizační okolnosti, které mohou vést ke změnám v termínech nebo průběhu soutěže. Všem přihlášeným garantuje včasnou informovanost. 9a Uzávěrka přihlášky do soutěže GRAND PRIX je Kontakt na organizátora GRAND PRIX: ABF, a.s. Mgr. Alena Vrátná tajemnice poroty GRAND PRIX tel: fax: mobil:

6 Objednávka parkování 10 Vystavovatel (obchodní jméno) Parkování pro Vaše vybrané hosty Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. Parkovací lístek - cena 126 Kč (bez DPH tj. 150 Kč vč. DPH) Pro vybrané hosty Vaší expozice, jimž chcete poskytnout zvláštní služby, jsou k dispozici parkovací lístky, které jim umožní bezplatné parkování na vyhrazeném parkovišti před Pražským veletržním areálem v Letňanech. Tyto parkovací lístky si u nás můžete objednat ZDARMA, opatřit je razítkem Vaší firmy a rozeslat svým partnerům spolu s pozváním (ev. čestnou vstupenkou) k návštěvě Vašeho stánku. Jednodenní parkovné na veletrhu FOR ARCH 2009 bude 126 Kč (bez PDH) a bude Vám vyúčtováno po skončení veletrhu. Faktura bude doložena parkovacími lístky s Vaším razítkem, které Vaši hosté odevzdají při výjezdu z parkoviště. Fakturovat Vám budeme pouze ty parkovací lístky, které budou Vašimi partnery využity. Upozornění: parkovací lístky, které nebudou označeny Vaším razítkem, jménem a RZ (SPZ) hosta, jsou neplatné! Počet objednaných parkovacích lístků nezávisí na počtu objednaných čestných vstupenek. Jedná se o výjimečnou službu dle Vašeho uvážení. Závazně objednáváme Parkovací lístky: Parkování pro Vystavovatele parkovacích lístků (pro hosty Kč/den + DPH) vyzvedneme osobně na Veletržní správě ABF žádáme zaslat poštou na adresu Parkovací karta - cena Kč (bez DPH ) Pro automobily vystavovatelů jsou k dispozici parkovací místa (nehlídaná) uvnitř areálu PVA Letňany na vyhrazených místech (viz plánek v katalogu služeb - upřesnění na parkovací kartě). Parkování je dovoleno po dobu montáže a 5ti dnů výstavy, denně od 8,00 do 19,00 hod. Lze ji využít každý celý den pro jiné vozidlo. Parkovací karta musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem (tak aby bylo možné identifikovat vystavovatele - číslo stánku). Pozor: nebudete-li mít v době konání veletrhu parkovací kartu, je při vjezdu do areálu nutné složit vratnou kauci ve výši Kč, bez ní nebudete do areálu vpuštěni. Překročíte-li vymezený časový prostor (dne celkem 3 hodiny, po dobu výstavy ve dnech v době hod.), kauce propadá! Parkovací karty Vám budou fakturovány společně s objednanými službami před zahájením veletrhu. Vydávány Vám budou při registraci Vaší firmy přímo v PVA Letňany. Objednávky parkovacích karet budou vyřizovány v pořadí, v jakém je pořadatel obdrží. Závazně objednáváme parkovacích karet (pro vystavovatele Kč/ks + DPH) místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

7 Objednávka čestných vstupenek Rezervační systém schůzek 11 Vystavovatel (obchodní jméno) Čestné vstupenky Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. Nabízíme Vám čestné vstupenky na veletrhy FOR ARCH 2009, FOR ELEKTRO 2009, FOR INVEST 2009 a FOR WOOD 2009, pro Vaše obchodní partnery. Tyto vstupenky si u nás můžete objednat ZDARMA, opatřit je razítkem Vaší firmy a rozeslat svým partnerům spolu s pozváním k návštěvě Vašeho stánku. Fakturovat Vám budeme pouze ty čestné vstupenky, které budou Vašimi partnery využity a to v hodnotě 50% z ceny vstupného (plné vstupné je 150 Kč/den vč. DPH). Faktura bude doložena využitými vstupenkami s Vaším označením. Upozornění: čestné vstupenky, které nebudou označeny razítkem Vaší firmy, jsou neplatné! Závazně objednáváme 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks více ks čestných vstupenek, které před rozesláním opatříme razítkem nebo samolepkou firmy. Zavazujeme se uhradit po skončení veletrhů souhrnnou částku za využité (vyměněné) vstupenky. Čestné vstupenky vyzvedneme osobně na Veletržní správě ABF žádáme zaslat poštou na adresu Rezervační systém schůzek na FOR ARCH 2009 Rezervační systém Vám umožní naplánovat Vaše schůzky s obchodními partnery pohodlně po internetu: začátkem měsíce srpna zašleme na Váš přístupový kód PIN. Na internetové stránce pak po zadání tohoto kódu zíkáte přístup k obsluze časových plánů. Zde si během srpna vymezíte čas (popř. i konkrétní pracovníky) pro schůzky s obchodními partnery ve dnech konání veletrhu. Poté bude systém zpřístupněn i pro budoucí návštěvníky veletrhu a na internetu bude spuštěna reklamní kampaň zdůrazňující tuto službu. Ve vstupní hale I., Pražského veletržního areálu bude během konání veletrhu volně přístupný internetový kiosek pro návštěvníky (popř. vystavovatele, kteří si neobjednají připojení internetu přímo na stánek). Pokud chcete zaslat přístupový kód na jiný , než byl uveden u kontaktní osoby v Závazné přihlášce, uveďte ho zde: Případné dotazy k rezervačnímu systému schůzek zasílejte na místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

8 OFICIÁLNÍ PUBLIKACE VELETRHU CENÍK INZERCE VELETRŽNÍ KATALOG Charakteristika: Jediný oficiální katalog veletrhu obsahující: abecední seznam vystavovatelů adresy vč. telefonního, faxového a ového spojení domovské internetové stránky firem charakteristiku vystavovaných exponátů či služeb v českém i anglickém jazyce umístění stánků orientační plánek výstaviště seznam firem podle výrobkových skupin seznam obchodních názvů exponátů informace o doprovodném programu inzerci firem Formát: A5 Vazba: V2 Náklad: 7000 kusů Distribuce: zdarma: vystavovatelé, akreditovaní novináři, oficiální hosté prodej: v průběhu veletrhu v areálu PVA Formát inzerce: 1/1 A5 120 x 180 mm (zrcadlo) 148 x 210 mm (po ořezu) u inzerce "na spad" na každou stranu přesah 5 mm A.2. 1/2 A5 120 x 88 mm (zrcadlo) A.3. 1/3 A5 120 x 56 mm (zrcadlo) A.1. CENA PLOŠNÉ INZERCE PRO VYSTAVOVATELE PRO NEVYSTAVOVATELE černobílý barevný černobílý barevný A.1. 1/1 A Kč Kč Kč Kč A.2. 1/2 A Kč Kč Kč Kč A.3. 1/3 A Kč Kč Kč Kč A strana obálky Kč Kč A.5. 4.strana obálky Kč Kč NABÍDKA POUZE PRO VYSTAVOVATELE logo umístění loga k názvu firmy v abecedním seznamu v katalogu vystavovatelů, A.6. logo je zároveň umístěno i v katalogových rastrech, plánku expozic Kč a u firemního záznamu uvedeného na webových stránkách v seznamu vystavovatelů a v průběhu veletrhu navíc na informačních panelech v areálu výstaviště Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

9 VELETRŽNÍ PRŮVODCE Charakteristika: Samostatná publikace vydávaná v předstihu před veletrhem FOR ARCH. Svým obsahovým zaměřením, výší nákladu a cílenou distribucí představuje připravovaný veletrh široké veřejnosti, především z řad jeho odborných návštěvníků. Mimo jiné bude obsahovat: plánek výstaviště informace o službách pro návštěvníky i vystavovatele informace z oboru stavebnictví a architektury odborné články seznam vybraných novinek výrobků s fotografií a stručným popisem prezentujících se na veletrhu (maximálně však 2, jedna za 500,- Kč) novinky exponáty přihlášené do soutěže o GRAND PRIX firemní pozvánky na veletrh inzerci firem seznam vystavovatelů s číslem expozice plán výstavních akcí pro rok 2009/2010 Formát: A4 Náklad: kusů Distribuce: cíleně všem návštěvníkům veletrhu ke vstupence na veletrh, akreditovaným novinářům, zaslání na ověřené adresy architektům, členům České komory autorizovaných inženýrů a techniků - (ČKAIT), Českého svazu stavebních inženýrů - (ČSSI), developerům, projektantům a dalším odborníkům dle naší databáze spolu se dvěma VIP vstupenkami. Umístění na internetu na stránkách Formát barevné inzerce: D.1. 1/1 A4 184 x 266 mm (zrcadlo) 210 x 297 mm (po ořezu) u inzerce "na spad" na každou stranu přesah 5 mm 1/2 A4 184 x 130 mm (zrcadlo) D.2. 1/4 A4 89 x 130 mm (zrcadlo) D.4. 1/8 A4 89 x 62 mm (zrcadlo) D.5. 1/2 A4 89 x 266 mm (zrcadlo) D.2. 1/3 A4 58 x 266 mm (zrcadlo) D.3. D.1. 1/1A Kč D.2. 1/2 A Kč D.3. 1/3 A Kč D.4. 1/4 A Kč D.5. 1/8 A Kč D.6. druhá strana obálky Kč D.7. třetí strana obálky Kč D.8. 1/2 A4 PR článek Kč Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. PREZENTACE NOVINEK V rámci mediální kampaně veletrhu FOR ARCH 2009 proběhne prezentace NOVINEK nových výrobků, které budou prezentovány na veletrhu. Vaše novinky budou prezentovány níže uvedenými způsoby: ve Veletržním průvodci ve veletržním katalogu v rámci záznamu o firmu (bez vyobrazeni) na internetových stránkách - vč. vyobrazení na stavebním portálu jako součást databáze firem a výrobků pro stavebnictví ve speciální nabídkové sekci serveru estav.cz, pokud bude NOVINKA prodávána s veletržní slevou. Cena uveřejněni jedné novinky je 500 Kč (bez DPH). Každý vystavovatel může uveřejnit až 2 novinky. Zveřejnění novinek bude v rozsahu uvedeném v přihlášce. Pro registraci Vašich novinek prosím vyplňte přiloženou přihlášku pro prezentaci nových výrobků (str. 13). Nezapomeňte zaslat elektronicky obrazovou dokumentaci (ilustrační foto, nákres či jinou, zajímavou obrazovou prezentaci výrobku) na adresu: Obrázky v elektronické podobu zasílejte ve formátech EPS, TIFF nebo JPG (100% kvalita), šířka min. 600 bodů. Termín uzávěrky přihlášek je

10 Ukázky zveřejnění v sekci OBOROVÉ NOVINKY OBOROVÉ NOVINKY Kolejnice pro posuv stěny Vystavovatel: ECLISSE ČR s.r.o. číslo stánku: 4B17 průvanu nebo vlhkosti a dále zlepšuje akustickou a tepelnou izolaci. Součinitel prostupu tepla Uw až 0,8 W/m 2 K při použití izolačních trojskel. Tloušťka vnějších stěn profilu v nejvyšším standardu kvality dle RAL třída A dle ČSN EN Systém pro dokonalou energetickou bilanci. TLUMIČ QUIET PRO Vystavovatel: DUO VAC - Fa NEWAG spol s r.o. Číslo stánku: 1F32, 6C17 23/2008 Sb.). Detekuje kouř dříve, než je jeho koncentrace nebezpečná lidem. Varovná zvuková i světelná signalizace tak včas zareaguje na vznikající požár. Díky jednoduchému síťovému či RF propojení, umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými hlásiči v domě, tzn. objeví-li se kouř ve sklepních místnostech, hlásiče se postupně spustí až například do podkroví domu, kde jsou ložnice, aby byl dostatek času na opuštění objektu. Jednotlivé typy se liší barvou provedení (bílá, stříbrná), typem napájení (baterie, síť) a komunikace. Termo + Styrol Standard Vystavovatel: TERMO + holding, a.s. Číslo stánku: 1D6 Firma ECLISSE zařadila do svého výrobního programu systém AURORA. Jedná se o kování pro celoskleněné nebo dřevěné posuvné dveře po zdi. Dva posuvné držáky a kolejnice jsou vyrobeny z broušené nerezové oceli nejvyšší kvality. Kovové stropní podhledy ALLEGRO Vystavovatel: ALLEGRO, s.r.o číslo stánku: 1B11 Allegro uvádí na trh základní řadu kovových stropních podhledů z hliníkového nebo ocelového plechu. Jedná se o ucelený systém stropních podhledů včetně závěsného systému. Použitím se dosáhne rychlého a estetického zakrytí stropních konstrukcí. Povrchová úprava: barevnost dle přání zákazníka, hladký nebo perforovaný povrch lamel, možnost kašírování kovu, například imitace dřeva. Moderní design, snadná instalace, demontáž, údržba, to jsou přednosti nových výrobků. Plastové okno VEKRA PREMIUM Vystavovatel: VEKRA, a.s. Číslo stánku: 3A11 Plastový profil se 6ti komorami a stavební hloubkou 90 mm. Speciální izolační vložky vložené do příslušných dutin profilů zlepšují tepelnou izolaci rámové konstrukce. Systém se středovým těsněním a s 3 těsnícími rovinami zajišťuje ochranu proti průniku chladu, Zvukový tlumič QUIET PRO pouze u centrálních vysavačů Husky a Duovac. Tlumič snižuje hladinu hluku pod hygienický limit 50dB. Akce zdarma tlumič QUIET PRO při nákupu jednotek Husky QWHISPER, PT2711, PT3611, PT3211 a jednotek Duo Vac Special edition, Signature a Silentium. Software WoodEngine Vystavovatel: MITEK INDUSTRIES, spol s r.o. číslo stánku: 1F27 WoodEngine je software zaměřený pro projektování dřevěných konstrukcí. S moduly pro rámové konstrukce, tradiční tesařinu či srubové stavby dává široký rozsah možností použitelnosti ve stavbách. S programem Woodengine můžete řídit zakázku od vlastního návrhu, až po výstupní výrobní dokumentaci z jediné pracovní stanice. Je to systém, který dokáže zobrazit do detailů podrobnou vizualizaci dřevěných součástí. Software WoodEngine vyvinutý na platformě Autodesk Architectural Desktop (ADT) má solidní základ v nejpoužívanějším návrhovém softwaru na celém světě. ARGUS Vystavovatel: Schneider Electric CZ, s.r.o. Číslo stánku: 6B13 Jeden z nejmodernějších a nejspolehlivějších produktů své třídy splňuje podmínky vyhlášky O technických podmínkách požární ochrany staveb (zákon Vnější tepelně izolační systém Termo+Styrol Standard se skládá z desek z pěnového polystyrenu, armovací hmoty na minerální bázi se síťovinou a konečné povrchové úpravy z organické, silikonově pryskyřičné, případně pestrobarevné kamínkové omítky. Systém představuje variantu ETICS s tepelným izolantem na bázi pěnových plastů a výstužnou vrstvou na minerální bázi. Umožňuje kombinovat minerální výztužnou vrstvu s konečnou povrchovou úpravou na organické bázi. Z důvodu nižší pružnosti výztužné vrstvy je systém celkově méně odolný proti vzniku trhlin a nedosahuje takových parametrů jako systém Termo+Styrol Exklusive. Použití je omezeno požárními předpisy a požadavky, např. v případě požárního úseku s výškovou polohou do 22,5 m. Zvedák termokrytu pro Swim Spa Vystavovatel: USSPA, s.r.o. Číslo stánku: 2B12 Zvedací mechanismus je spolu s odlehčenou konstrukcí termokrytu další z originálních patentovaných koncepcí USSPA. Termokryt charakterizuje zcela nové konstrukce je vyroben z jednoho kusu děleného podélně na dvě části. Rámy jsou vyrobeny z profilů lehké slitiny zaručující vysokou tuhost a nízkou hmotnost. Jsou dále opatřeny tepelně izolačními materiály s minimální koeficientem teplené vodivosti, čímž se dosahuje minimalizace tepelných ztrát při velkém tepelném spádu. Vlastní 6ti členný zvedací mechanismus, který slouží k definovanému pohybu krytů, obsahuje silové prvky Stabilus, pro jednoduché fyzicky nenáročné používání. Zvedací mechanismus je určen pro modely Swim Spa od USSPA. Konstrukce nového termokrytu, stejně jako způsob zvedání je ojedinělá a první svého druhu v celém oboru. Cena se liší podle způsobu instalace zda se jedná o doplněk k již instalované SPA nebo je to integrovaná součást nové SWIM SPA.

11 PREZENTACE NA INTERNETU - Charakteristika: ABF je nejvýznamnější poskytovatel informací v oboru stavitelství a na internetu zpřístupňuje údaje z rozsáhlých databází Českého stavebního informačního systému. Jako pořadatel veletrhu FOR ARCH zveřejňuje databázi vystavovatelů a veškeré oficiální údaje o veletrhu i z jeho průběhu. Oficiálním partnerem veletrhu je server estav.cz. Návštěvnost: až 8000 přístupů denně v období konání veletrhu Ceník inzerce - pouze pro vystavovatele (bez DPH 19 %) B.1. aktivní upoutávka na expozici 3900 Kč na hlavní stránce veletrhu B.2. reklamní banner 468 x 60 bodů 5000 Kč na v období od 1.8. do (na vybraných stránkách serveru, rotace max 1:20) Speciální nabídka (ceny bez DPH 19%) C.1. základní prezentace zahrnující A.6. + B Kč C.2. logo na vstupence Kč (max. rozměr 24 x 14 mm), barevné, jen pro prvních 6 zájemců! Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PODKLADY hotové zalomené inzeráty ve formátu PDF, tisková kvalita (rozlišení obrázků min. 300 DPI) vč. ořezových a soutiskových značek, u inzerátů na spad přidat 5 mm přesah; ořezové značky na čistý formát po ořezu, tedy 148x210 mm hotové zalomené inzeráty ve formátu Quark Xpress ver. 7 a nižší pro MAC, s dokumentem nutno dodat všechny použité obrázky a definice fontů (funkce Sbalit) texty ve formátech TXT nebo Word (DOC) obrázky, loga - vektorové formáty EPS, AI (Adobe Illustrator do ver. CS4), CDR (CorelDraw do ver. 14) písma převedená do křivek; rastrové formáty TIF, JPG (100% kvalita), BMP, barevné rastrové obrázky s rozlišením 300 DPI při měřítku 1:1, pérovky a čb loga 600 DPI při měřítku 1:1; u log preferujeme vektorové formáty; dodávat jako samostatné soubory, nevkládat do MS WORD specifikace barev ve formátu CMYK nebo PANTONE (bude převedeno do CMYK) datové nosiče: DVD ROM, CD ROM, flash disk podklady v elektronické podobě možno zaslat na s uvedením názvu publikace, formátu a objednatele KONTAKTY Manažer projektu: Luděk Kolařík, tel: , fax: , mobil: Veletržní katalog - redakce: Mgr. Daniela Sluková, tel: , fax: UZÁVĚRKA VŠECH PODKLADŮ JE

12 Objednávka inzerce: VeletrÏní katalog VeletrÏní prûvodce internet 12 Vystavovatel (obchodní jméno) Bližší specifikace jednotlivé inzerce naleznete na samostatných stránkách v tomto objednávkovém katalogu. Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. Závazně objednáváme inzerci dle níže uvedeného ceníku: PRODUKT CENA (KČ) POČET CELKEM (KČ) A.1. Veletržní katalog inzerát 1/1 A5 černobílý Kč A.1. Veletržní katalog inzerát 1/1 A5 barevný Kč A.2. Veletržní katalog inzerát 1/2 A5 černobílý Kč A.2. Veletržní katalog inzerát 1/2 A5 barevný Kč A.3. Veletržní katalog inzerát 1/3 A5 černobílý Kč A.3. Veletržní katalog inzerát 1/3 A5 barevný Kč A.4. Veletržní katalog inzerát 3. strana obálky Kč A.5. Veletržní katalog inzerát 4. strana obálky Kč A.6. Uvedení loga vystavovatele Kč B.1. aktivní upoutávka na expozici na Kč B.2. reklamní banner 468 x 60 bodů na Kč C.1. základní prezentace zahrnující A.6. + B Kč C.2. logo na placených vstupenkách Kč D.1. Veletržní průvodce inzerát 1/1 A Kč D.2. Veletržní průvodce inzerát 1/2 A Kč D.3. Veletržní průvodce inzerát 1/4 A Kč D.4. Veletržní průvodce inzerát 1/4 A Kč D.5. Veletržní průvodce inzerát 1/8 A Kč D.6. Veletržní průvodce inzerát 2. strana obálky Kč D.7. Veletržní průvodce inzerát 3. strana obálky Kč D.8. Veletržní průvodce 1/2 A4 PR článek Kč CELKEM Pro registraci Vašich novinek prosím vyplňte přiloženou přihlášku pro prezentaci nových výrobků (str. 13). místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. * Ceníky naleznete na samostatných stránkách v tomto objednávkovém katalogu.

13 13 Na můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači. 1. novinka Pfiihlá ka pro prezentaci nov ch v robkû Vystavovatel (obchodní jméno) Název výrobku: Obchodní značka: Prodejní cena bez DPH: Kč / měrná jednotka, DPH % veletržní sleva %: od do Charakteristika (max. 800 znaků): 2. novinka Název výrobku: Obchodní značka: Prodejní cena bez DPH: Kč / měrná jednotka, DPH % veletržní sleva %: od do Charakteristika (max. 800 znaků): Kontaktní osoba: Tel./mobil: Závazně objednáváme prezentaci novinek ks (cena 500 Kč / ks + DPH) místo, datum razítko, podpis

14 Povinné pojištění - rozsah 14 Vážený vystavovateli, Pojišťovna SLAVIA a.s. si Vás dovoluje seznámit s rozsahem pojištění Vaší výstavní expozice. Toto pojištění je sjednáno v rámci služeb, které Vám poskytuje organizátor výstav a veletrhů - společnost ABF, a.s. Předmět pojištění: 1. Výstavní exponáty 2. Zařízení a vybavení expozice Rozsah sjednaného pojištění: 1. Sdružené živelní pojištění v sobě zahrnuje tato pojišťovaná rizika požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodně nebo záplavy, vichřice, sesuv půdy, pád předmětů, voda z vodovodního zařízení, včetně škod způsobených aerodynamickým třeskem a kouřem. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč 2. Odcizení (krádež, loupež) se vztahuje na vystavované exponáty a zařízení expozice umístěné na stánku za předpokladu, že byly překonány překážky nebo opatření bránící tyto věci před odcizením. Odcizení předmětů menších rozměrů než 30x30x10 cm je pojištěním kryto za předpokladu, že byly umístěny v uzamčených skleněných nebo jiných vitrínách. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč Dále je tímto pojištěním kryta i tzv. krádež prostá - pojištění se vztahuje i na případy tzv. prosté krádeže - tj. situace, kdy nebyly překonány překážky zabraňující odcizení nebo nedošlo k použití násilí nebo jeho pohrůžky. Vztahuje se na vystavované exponáty a zařízení umístěná na stánku. Pojištění platí za předpokladu, že ke škodní události došlo v provozní době v průběhu vlastního konání veletrhu, tj. v době od 8,30 hod. do 19, 00 hod., za přítomnosti obsluhy expozice. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč V případě odcizení, krádeže a jiného podezření ze spáchání trestného činu, je povinností pojištěného neodkladně oznámit událost policii ČR a nechat vystavit protokol o škodě. 3. Pojištění odpovědnosti Jsou kryty škody způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob. Maximálním limitem pojistného plnění je částka ,- Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 1.000,- Kč Pojištění platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 96 hod. před zahájením vlastního konání veletrhu a max. 48 hod. po ukončení vlastního konání veletrhu. Pojišťovna Slavia a.s. Vám přeje úspěšný a bezproblémový průběh výstavní akce.

15 Vážený vystavovateli, Pojištění - postup při vzniku škodní události 14a v případě vzniku škodní události je nutné provést tyto úkony pojištěným, který je současně i poškozeným: Při vzniku škody živelnou událostí: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře /vždy u škod nad ,- Kč /a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody /formulář obdržíte od pojišťovacího makléře, případně na webových stránkách pojišťovny Slavia 2. Zajistit fotodokumentaci poškozených věcí prokazující rozsah poškození věci. 3. Doložit nabývací doklady na poškozené věci a faktury za opravu s položkovým rozpočtem prací a materiálů nebo postup projednat s pojišťovacím makléřem Při vzniku škody odcizením během výstavy: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře/vždy u škod nad ,- Kč / a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody /viz výše/ 2. Zajistit protokol policie 3. Doložit pojišťovně nabývací doklady odcizené věci prokazující vlastnictví a cenu věci s datem pořízení Při vzniku škody z odpovědnosti: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody /viz výše/ 2. Písemné uplatnění poškozeného na škůdci, s prokázáním rozsahu poškozené věci fotodokumentací, pořizovacím dokladem, dokladem za opravu a č. ú. kam bude zasláno případné pojistné plnění. Do formuláře uvádějte vždy číslo pojistné smlouvy Pojišťovací makléř: Total Brokers a.s., Za Skalkou 421/10, Praha 4, tel , mobil: fax V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo em, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Každou škodní událost prosíme zároveň nahlásit na Veletržní správu ABF, a to přímo na výstavišti na registraci nebo v technickém dispečinku. Pokud máte zájem o bližší informace o pojištění nebo uvažujete o připojištění exponátů, kontaktujte prosím přímo společnost TOTAL BROKERS, v předstihu před akcí. Pojišťovací makléř bude přítomen na akci při montáži a první den veletrhu na informacích ve vstupní hale: od do hodin od 8.00 do hodin od 8.00 do hodin

16 15 Nabídka kontejnerů na odpad Závazná objednávka Vystavovatel (obchodní jméno) Vážení vystavovatelé, děkujeme Vám, že výstavbě svých expozic věnujete takovou pozornost a současně Vás žádáme o odvoz odpadu, který vznikne při následné demontáži (dřevotříska, sádrokarton, kovový odpad ). Povinnost objednání kontejneru se netýká běžného odpadu. Na běžný odpad (papíry, kartony ) je možné použít společné kontejnery umístěné v rámci výstaviště ( tato služba je zdarma). Kontejnery budou přistaveny nejdříve ráno, nebo dle dohody, u vchodu co nejblíže Vaší expozici a budou označeny názvem firmy, která si jej objednala. Kontejnery na odpad je možné objednat níže uvedenou Objednávkou. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. Za realizační tým FOR ARCH 2009 Jan Trnka manažer veletrhu mobil: tel.: Závazně objednáváme níže uvedené kontejnery na odvoz odpadu při demontáži. ( Nehodící se proškrtněte křížkem ) Objem Cena (bez DPH) 240 l 250 Kč Objem Cena (bez DPH) 9 m Kč Objednáváme ks Objednáváme ks Objem Cena (bez DPH) l Objem 10 m Kč Cena Kč (bez DPH) Objednáváme ks Objednáváme ks Objem Cena (bez DPH) 3 m 2 Objem 15 m Kč Cena Kč (bez DPH) Objednáváme ks Objednáváme ks místo, datum razítko, podpis Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

17 16 Nabídka spedice Firma BECK-SPEDITION je oficiální spediční firma, která ve výstavních prostorách provádí spediční činnost tzn. vykládku zboží z dopravních prostředků, včetně dodání na stánky, montážní práce, odvoz a dovoz prázdných obalů, uskladňování prázdných obalů během výstavy, manipulační práce, balení, páskování, zprostředkování tuzemské a zahraniční dopravy, celní odbavování a nakládku zboží po ukončení akce. Firma BECKSPEDITION vyzvedává zásilky na letišti nebo v některém ze sběrných středisek v Praze. K dispozici jsou vysokozdvižné vozíky od 2 9 tun kapacity a další manipulační technika. Nebudete-li mít zboží z EU, doporučujeme Vám jako průvodní dokument carnet A.T.A., který vystavuje obchodní komora země původu nebo proforma-fakturu ( s uvedením názvu zboží, země původu, množství, počtu kusů, váhy zboží a hodnoty zboží). Ve faktuře uveďte poznámku, že se jedná o výstavní zboží a hodnota uvedená ve faktuře je pouze pro celní účely. Pro výše uvedenou výstavní akci je místně příslušný celní úřad Praha Sokolovská. Pokud budete mít zboží z EU, dostačujícím dokladem je proforma-faktura nebo balicí list. Pokud máte zahraničního partnera můžeme Vám nebo přímo Vašemu partnerovi zaslat instrukce v německém nebo anglickém jazyce. Na vyžádání Vám zašleme ceník našich spedičních služeb a objednávkový formulář. Pro zajištění hladkého návozu a montáže exponátů je nutné požadované služby písemně a v dostatečném předstihu objednat. Při vyplňování objednávky dbejte prosím na přesné uvedení váhy zásilky včetně specifikování nejtěžších kusů, což je důležité z hlediska použití mechanizace. Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré výlohy jsou hrazeny v hotovosti nebo kreditní kartou. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech S pozdravem Ing. Pavel Beck BECKSPEDITION, Ing. Pavel Beck Praha 9- Střížkov Mobil: , TEL./ FAX: TEL. ( ) TEL./ FAX: ( )

18 17 Vážení vystavovatelé, pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili zajímavou službu půjčovnu ručních vozíků. Doufáme, že Vám tato služba usnadní obsluhu Vaší expozice. Bezplatná půjčovna ručních vozíků Víme, že zvláště během posledního dne montáže a každé ráno před otevřením výstaviště, je velmi zdlouhavé projet areálem abyste mohli na své expozice zavézt občerstvení, reklamní materiály či jiné drobnosti. Rádi bychom Vás této nepříjemnosti ušetřili. Nabízíme Vám možnost bezplatného zapůjčení vozíku, kterým si tento menší náklad pohodlně dovezete z Vašeho automobilu, zaparkovaného na parkovišti až přímo na Vaši expozici. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi halami je zpevněná a vstupy do hal jsou bez bariér, je transport pohodlný a rozhodně rychlejší, než průjezd areálem a opětovné parkování na parkovišti. Manipulační technika k zapůjčení: Rudl dvoukolový maximální nosnost 200 kg ložná základna 22 x 28 cm Posuvný vozík maximální nosnost 150 kg ložná plocha 48 x 73 cm Umístění půjčovny v rámci výstaviště: Výrazný oranžový kontejner Boels umístěný z čela výstaviště na VIP parkovišti před venkovní plochou 7V (před vstupní halou 1 viz plánek výstaviště). Termín provozu půjčovny: Podmínky zapůjčení: od 8,30 do 16,00 hod. ( poslední den montáží ) od 8,30 do 11,00 hod. ( vlastní konání veletrhu ) od 8,30 do 11,00 od 16,00 do 18,00 hod. ( poslední den veletrhu ) Mimo tuto dobu možnost zapůjčení techniky na výstavním stánku Boels (venkovní plocha 7V ). Vozíky si může zapůjčit pouze vystavovatel. K zapůjčení je nutné předložit vystavovatelský průkaz + nahlásit číslo stánku. Při zapůjčení složí nájemce (vystavovatel) kauci Kč / za jeden vozík která se vrátí ihned při vrácení vozíku pronajímateli (Boels). Pronajímatel vystaví potvrzení o složení kauce. Doba bezplatného zapůjčení je omezena na 2 hodiny, poté bude účtováno půjčovné ve výši 120 Kč / hod (vč.dph). Půjčovné se odpočítá z kauce. V případě odcizení vozíku kauce propadá v plné výši. V případě poškození vozíku je výše škody (na základě protokolu o škodě sepsané přímo na místě v půjčovně Boels) odečtena z kauce. Pronájem se řídí Obchodními podmínkami pronájmu zboží společnosti Boels Česká republika s.r.o jejichž plné znění naleznete na nebo je na vyžádání obdržíte přímo v půjčovně Boels na výstavišti. Půjčovnu vozíků Vám nabízíme ve spolupráci se společností BOELS. Boels evropský specialista v oboru Rental Business Poděbradská 56/186, Praha - Hloubětín, Tel.: , Fax: ,

19 18 Vážený vystavovateli, Občerstvení v japonském stylu účastí na největším stavebním veletrhu v Čechách s nejdelší tradicí jste se rozhodli efektivně prezentovat Vaši společnost, zaujmout vzácné klienty a obchodní partnery a získat nové zákazníky. Atraktivita Vaší expozice na FOR ARCH 2009 může být umocněna i novými službami, které jsme si pro Vás, ve spolupráci s pořadatelem veletrhu FOR ARCH 2009, společností ABF a.s., připravili! be karaok! klub bude po dobu veletrhu FOR ARCH 2009 usilovat o zpestření veletržních služeb a připravovat čerstvé japonské sushi speciality a předvádět ochutnávky prémiových japonských saké. Potěšte Vaše vzácné klienty a obchodní partnery touto novou službou a vyzkoušejte, že SUSHI VÁM SLUŠÍ! Během výstavy Vám, váženému vystavovateli, nabízíme následující služby: sushi na Váš stánek Využijte možnost objednat si během výstavy atraktivní a kvalitní občerstvení formou sushi přímo na Váš stánek. Od května 2009 budeme na webových stránkách prezentovat nabídku sushi, která může být na Vaše přání ve stanovený termín dodána přímo na místo Vaší výstavní expozice.

20 pracovní a klientské schůzky s pohoštěním na stánku be karaok! Občerstvení v japonském stylu 18a Využijte možnost uspořádání V.I.P. schůzky či V.I.P. jednání během veletrhu FOR ARCH V termínu podle Vašeho přání profesionálně připravíme oběd nebo pohoštění pro Vaše vážené hosty na stánku sushi a saké baru be karaok! Na Vaše přání Vám náš saké sommeliér předvede prvotřídní japonská saké. klientská nebo pracovní setkání v japonském klubu be karaok! Nabízíme elegantní klubové prostředí pro klientská, pracovní a mezinárodní setkání během výstavy. Vynikající možnost zábavy v centru Prahy i pro Váš veletržní tým! Pokud nevíte co s načatým večerem po výstavě, zveme Vás na společenský večer v karaoke box klubu. Zapomeňte na vše, co o karaoke dosud víte, a vyzkoušejte jedinečný druh skupinové zábavy v japonském stylu. České a slovenské, ale také anglické, německé, italské, ruské, francouzské, čínské, srbochorvatské a samozřejmě i japonské karaoke tituly, japonské speciality, koktejly budete se skvěle bavit i se svými zahraničními partnery! I o tom je obchod. Budeme se těšit, že nabídku be karaok! využijete. Bližší informace najdete na Vaše objednávky a dotazy k nabídce ochotně přijímáme em na faxem na čísle nebo telefonicky na Na setkání na výstavě FOR ARCH 2009 se těší be karaok! s.r.o. be karaok! Legerova Praha 2

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah:

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah: 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 OBJEDNÁVKA 2 PREZENTACE PRO NEVYSTAVOVATELE 2a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 3 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 3a NABÍDKA

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 ???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů a 11 internetových

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice 20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny www.hodinyaklenoty.cz Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane, DRIVER SET ÚVOD Vážená paní, vážený pane, vítáme vás jako nového řidiče využívajícího služeb společnosti ŠkoFIN. Dovolujeme si vám předložit instrukce určené řidiči, tzv. driver set. Naleznete zde údaje

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více