B. Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 Parkoviště na stadionu, k.ú. Brušperk Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby B. Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky : JG / B Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou Frýdek Místek Objednatel : Město Brušperk K Náměstí Brušperk Datum : 07/2014 Počet stran : 24 1/24

2 B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Stavba bude umístěna v zastavěném území města Brušperku v blízkosti ZŠ Vojtěcha Martínka, místní sportovní haly, fotbalového a víceúčelového hřiště a novostavby bazénu. Stavba parkoviště bude, s vyjímkou napojení na MK, z převážné části umístěna na pozemku p. č. 1233/1, který je v současnosti zatravněn. Pozemek nyní slouží jako plochy veřejné zeleně, není hospodářsky využíván. Pozemek je svažitý od západu k východu s nadmořskou výškou 256,0 246,7 m.n.m. Územím budoucí výstavby prochází inženýrské sítě, které jsou stavbou plně respektovány, případně je navržena dodatečná ochrana proti jejich poškození. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy; vyhotovila Lenka Karasová v 4/2015 informace o parcelách katastru nemovistostí podrobná rekognoskace místa stavby Územní plán Města Brušperku PD DUR, Územní rozhodnutí Projektová dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována s investorem stavby, a dále s dotčenými orgány státní správy, dopravní a technické infrastruktury (PČR DI OŘ FM, Magistrát města Frýdku-Místku OŽPaZ, SmVaK Ostrava a.s.). c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma V místě vjezdu na parkoviště v zeleném pásu mezi vozovkou ul. Sportovní (p.č. 1232) a stávajícím rušeným oplocením prochází vodovod DN100 PVC - SmVaK Ostrava a.s. V místě vodovodu nebude snižována niveleta upraveného terénu. Konstrukce zpevněných ploch v rozsahu ochranného pásma vodovodu nepřesáhne 40 cm, parkoviště bude provedeno s krytem ze zatravňovací dlažby, vozovka v živici. Přemisťovaná stávající svislá dopravní značka P4 + IS24b bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu viz. situace. V místě vjezdu jsou dále vedeny vzdušné vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.) a nadzemní sítě elektronických komunikací NVSEK (O2 Czech Republic a.s.) - tyto nebudou stavbou nijak dotčeny, protože terén zde nebude navyšován. V místě výjezdu z parkoviště na ulici Sportovní (p.č. 1234) se nachází stávající plynovod NTL (RWE Distribuční služby, s.r.o.). Vzhledem k tomu, že plynovod zde vede v těsném souběhu s okrajem vozovky, a dále pokračuje ve vozovce, projektant předpokládá jeho uložení v dostatečné hloubce a nenavrhuje dodatečnou ochranu. Niveleta v rozsahu ochranného pásma plynovodu (1 m) zde navíc nebude snižována. V místě výjezdu z parkoviště na ulici Sportovní (p.č. 1234) je dále vedeno vzdušné vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.) - toto nebude stavbou nijak dotčeno, protože terén zde nebude navyšován. Podél víceúčelového oploceného hřiště vede areálová dešťová kanalizace (Město Brušperk), jejíž přesnou trasu se nepodařilo v terénu vytyčit. Její přibližná poloha je vyznačena v situaci. Do této kanalizace jsou napojeny stávající uliční vpusti, které jsou umístěny v odvodňovacím žlabu z bet. žlabovek pod patou stávajícího svahu. Jedna z těchto vpustí bude s využitím stávající přípojky posunuta za novou patu svahu. 2/24

3 Stavební práce budou probíhat v těsné blízkosti těchto inženýrských sítí, a proto musí být dodrženy všechny podmínky stanovené jejich správci pro práce v jejich ochranném pásmu. V místě stavby či její blízkosti se nacházejí další inženýrské sítě, které však stavbou nebudou nijak dotčeny a není proto navrhována jejich dodatečná ochrana. Vzdušné vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s. Vzdušné vedení sdělovacích kabelů NVSEK O2 Czech Republic a.s. Vzdušné vedení VO (na sloupech ČEZ) Město Brušperk Jednotná kanalizace DN300 PB SmVaK a.s. (v ul. Sportovní, p.č.1234) Vodovod DN80 PVC SmVaK a.s. (v ul. Sportovní, p.č.1234) Sdělovací metalické kabely v zemi PVSEK - O2 Czech Republic a.s. (v ul. Sportovní, p.č.1234) Plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných ČSN a dle platných předpisů pro jednotlivá media. Ochranné pásmo nadzemního vedení - je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kv včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kv činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodu a přípojky plynu 1 m od líce potrubí na každou stranu. Ochranná pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanovena zákonem č. 274/2001 a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší, než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenosti podle písmene a nebo b od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. V zájmovém území není v databázi ČGS-Geofondu registrováno sesuvné území. Území není (dle stejného zdroje) poddolováno ani se zde nevyskytují stará důlní díla. Zájmové území se nachází mimo záplavovou oblast, není třeba navrhovat opatření proti povodním. 3/24

4 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Zájmové území nezasahuje žádnou historickou památku, ani se nenachází v městské památkové zóně. Použité řešení nebude mít vliv na okolní stavby, v důsledku realizace stavby a jejího uvedení do provozu nemůže docházet k ovlivnění ovzduší nad stávající úroveň, nebudou ovlivněny přírodní systémy ani ochranné pásmo vodního zdroje. Realizací stavby nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v území. V současnosti srážkové vody v místě stavby a z přilehlých částí MK ul. K Svaté vodě zasakují volně do terénu na pozemku p. č. 1233/1. Srážkové vody z povrchu nových zpevněných ploch budou částečně zasakovat prostřednictvím vegetační dlažby, částečně budou vhodným spádováním svedeny k nově navrženým uličním vpustem, ty budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do stávající stoky jednotné kanalizace B DN 400 PB v ulici Ke Svaté vodě. Zemní pláň bude spádována částečně volně do terénu, částečně do navržené podélné drenáže PVC DN 100, která bude zaústěna do navrhovaných uliční vpustí, či na jejich přípojky. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin V souvislosti s výstavbou není nutné provádět kácení vzrostlé zeleně (stromy s obvodem kmene větším než 80 cm měřeného ve výši 130 cm nad zemí), ani souvislého keřového porostu. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), V souvislosti s výstavbou nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. V souvislosti s výstavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Plánovaná stavba dopravní infrastrukturu tvoří. Stavba bude dobře dostupná po stávajících místních komunikacích ul. K Svaté vodě, ul. Sportovní. Během výstavby: Přístup staveništní dopravy bude po probíhat po výše zmíněných MK. Po dobu výstavby lze snadno zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro vozidla hasičů a záchranné zdravotní služby. Zhotovitel stavby vytyčí před zahájením stavby veškeré stávající podzemní i nadzemní sítě, vedení a překážky včetně jejich ochranných pásem, stejně jako vytyčí ochranná pásma nadzemních vedení. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Stavba není podmíněna žádnou další investicí. Vzhledem k rozsahu stavebních prací se očekává doba výstavby 1-2 měsíce. Detailní harmonogram výstavby bude smluvně sjednán se zhotovitelem stavby. 4/24

5 Předpoklad: Zahájení výstavby 10/2015 Ukončení výstavby 11/2015 B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavba bude sloužit veřejnosti, bude volně přístupná. Záměrem investora je zvýšit parkovací kapacitu v lokalitě - pro návštěvníky novostavby bazénu, místní ZŠ, sportovní haly a areálu fotbalového hřiště. Zpevněné plochy: parkovací stání zatravňovací bet. dlažba tl. 8cm : 1055 m 2 vozovka na parkovišti živice : 460 m 2 ozeleněné plochy (ohumusování v tl. 0,15 m a zatravnění) : 1160 m 2 Oplocení: oplocení z drátěných panelů v. 2m : 121,4 bm sloupky z ocel. profilu v rozteči á 2,6m : 48 ks Odvodnění: Potrubí PVC hladké, DN 150mm : 60,4 bm Potrubí PP korugované, DN 200mm : 53,0 bm Plastová šachta D 425mm, poklop tř. zat. D400 : 2 ks Plastová uliční vpusť, mříž 500 x 500mm, třída zatížení D400 : 6 ks Veřejné osvětlení: ocelové stožáry B8m : 5 ks projektovaná svítidla typ Titania 100 W : 5 ks ocelový výložník V1/1500 mm : 5 ks kabel AYKY 4x16 v ochran.trubce 140 m + zemn.pásek FeZn 4x30mm : 135 m B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení Neřeší se. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Nejsou speciální požadavky na architektonické a výtvarné řešení. Stavba bude provedena ze standartně používaných materiálů. Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Neřeší se. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby V souladu s Vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou v rámci této akce řešeny 5/24

6 s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce. Celkový počet parkovacích stání pro osoby ZTP v lokalitě je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. V současné době jsou v blízkosti ZŠ Vojtěcha Martínka, místní sportovní haly, fotbalového a víceúčelového hřiště a novostavby bazénu čtyři samostatná parkoviště přiléhající k ul. Sportovní. Celková kapacita těchto parkovišť je v součtu 83 parkovacích stání, z tohoto počtu je 5 vyčleněno pro osoby ZTP. Dále bude realizovanáno parkoviště přiléhající k ul. Ke Svaté vodě na pozemku p. č v těsné blízkosti novostavby bazénu s kapacitou 28 parkovacích stání, z tohoto počtu budou 2 PS vyčleněny pro osoby ZTP. Navrhované parkoviště bude mít kapacitu 72 parkovacích stání. Jednotlivé uvažované parkoviště s očíslováním a uvedením kapacit jsou zobrazeny na příloze č.1 A. Průvodní zprávy. 1) stávající parkoviště...13 PS + 1 PS pro ZTP 2) stávající parkoviště...24 PS + 2 PS pro ZTP 3) stávající parkoviště...19 PS + 2 PS pro ZTP 4) stávající parkoviště...22 PS + 0 PS pro ZTP 5) parkoviště bude realizováno...26 PS + 2 PS pro ZTP 6) nově navrhované parkoviště...72 PS + 0 PS pro ZTP Po dokončení stavby navrhovaného parkoviště tedy bude v lokalitě celkem 183 parkovacích stání, z tohoto počtu bude 7 PS vyčleněno pro osoby ZTP. Což je v souladu s vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb ( stání = 7 vyhrazených stání pro osoby ZTP), není tedy nutné navrhovat nové vyhrazené PS pro osoby ZTP. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Jelikož se nejedná o stavbu výrobní s konkrétní technologií, ale o výstavbu infrastruktury, nebude třeba navrhovat žádná opatření. Provoz na komunikacích se bude řídit zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. tedy Pravidly silničního provozu a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. B.2.6 Základní charakteristika objektů Stavební objekt C101 Parkoviště Stavební objekt C201 Oplocení Stavební objekt C301 Veřejné osvětlení (je předmětem Stavebního řízení) (je povoleno v rámci Územního rozhodnutí) (je povoleno v rámci Územního rozhodnutí) Provozní soubory se na stavbě nevyskytují. a) stavební řešení - b) konstrukční a materiálové řešení Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. 6/24

7 C 101 Parkoviště Popis návrhu V rámci tohoto stavebního objektu bude nově vybudováno parkoviště na parcele č. 1233/1 v k.ú. Brušperk. Parkoviště bude provedeno se šikmými parkovacími stáními pod úhlem 60. Provoz na parkovišti bude jednosměrný, šířka vozovky bude 3,50 m. Vjezd na parkoviště bude z východu z místní komunikace - ulice Sportovní (z pozemku p. č. 1232), výjezd bude západním směrem na místní komunikaci - ulici Sportovní (na pozemku p. č. 1234). Jednotlivá parkovací stání (PS) budou mít rozměry 2,75 x 4,7 m, krajní stání již nebudou dále rozšířena. Celková kapacita nového parkoviště bude 72 parkovacích stání. Vozovka bude provedena s živičným krytem, PS budou provedeny s krytem dlážděným ze zatravňovací dlažby. V rámci stavby dojde k úpravě stávajícího a instalaci nového dopravního značení. V rámci tohoto SO bude rovněž provedeno odvodnění nových zpevněných ploch úpravy stávajícího odvodnění na stadiónu, nové uliční vpusti, dešťová kanalizace včetně napojení do kanalizační stoky DN 400 PB v ul. Ke Svaté vodě. Půdorysné umístění stavby vychází z limitů daného území poloha vůči křižovatkám a stávajícím parkovištím s ohledem na zachování rozhledových poměrů, umístění stávajících inženýrských sítí (sloupy ČEZ atd..). Výškové řešení vychází z výškového řešení místních komunikací, konfigurace stávajícího terénu na pozemku p. č. 1233/1, a dále způsobu odvodnění. Maximální podélný spád na vozovce parkoviště nepřekročí 9%. Základní příčný spád bude 1% směrem k úžlabí s novými uličními vpustmi viz. dále popis odvodnění. Zemní pláň nových zpevněných ploch bude spádována min. 3 % směrem k nově navržené podélné drenáži a částečně také volně do terénu. Příprava území, zemní práce Před započetím stavebních prací na zpevněných plochách musí být provedena příprava území, která bude spočívat ve skrývce humózní vrstvy zeminy v tl. cca 15 cm, která bude použita do nehutněných zásypů a ke zpětnému ohumusování neprovozních ploch v místě stavby. Dále musí být odstraněno stávající oplocení, což bude provedeno v rámci stavebního objektu C 201 Oplocení. Veškeré inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených viditelných znaků, nebo dle předaných podkladů správců těchto sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení. Pro ověření jejich polohy jsou v rozpočtu navrženy kopané sondy v počtu cca 10 Ks. Zemní práce budou probíhat v ulehlých navážkách uměle vymodelovaném zemním valu vzniklém při stavbě stadiónu. Ve staničení ZÚ 0,000 cca km 0,035 půjde o masivnější odkop stávajícího terénu v maximu až o 2m (napojení na MK, podélný sklon parkoviště max. 9%). Ve staničení cca km 0,035 0,090 bude vzhledem k nedostatečné šířce koruny zemního valu muset být provedeno rozšíření násypu směrem dovnitř do nevyužívané plochy stadiónu. Ve zbytku staničení cca km 0,090 KÚ 0, budou zemní práce spočívat v odstranění vrstvy zeminy v tl. cca 0,5 m nutné k provedení kvalitní kostrukce zpevněných ploch. Velikost a tvar terénních úprav je patrný ze situace, podélného profilu komunikace a příčných řezů. Zemní práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, realizace zpevněných ploch musí bezprostředně navazovat. Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN a ČSN při dodržení ČSN Výkopy: Výkopy budou provedeny na výškovou úroveň zemní pláně zpevněných ploch. Zemní pláň bude srovnána do požadovaného tvaru a řádně zhutněná na požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa. Po provedeném zhutnění podloží budou provedeny zkoušky únosnosti pláně. Pro bezproblémový odvod prosakujících srážkových vod bude zemní pláň spádována min. 3% k navržené podélné drenáži, případně volně ven z násypu. Výkopy jsou předpokládány ve 3 třídě těžitelnosti. 7/24

8 Násypy: Budou provedeny zpětně uloženým hutněným materiálem z odtěžeb (předpoklad) na výškovou úroveň upraveného terénu případně do úrovně zemní pláně zpevněných ploch. Násypy budou hutněny po vrstvách max. tl. 25 cm. Nejmenší míra zhutnění D = 97 %, Id = 0,8. Svahování bude kopírovat průběh stávajícího svahu tzn. bude provedeno v proměnném sklonu min. 1:2 až max. 1:3. K provázání tělesa násypu se stávajícími navážkami a zajištění stability svahu jsou navrženy lavičky š. min. 2,0 m, výšky max. 1,0 m. K provázání svahu budou použity geomříže (např. Tensar 520RE) a jako protierozní ochrana budou na líc svahu použity georohože (např. Trinter). Vzhledem k absenci podrobného inženýrsko-geologického posudku předmětné lokality je pouze navrženo konstruktivní řešení (ve spolupráci se specializovanou firmou Geomat s.r.o.) provádění násypů - vyztužení svahů. Správnost řešení bude nutné potvrdit, případně řešení upravit, až v průběhu realizace stavby dle konkrétních podmínek na stavbě. Provádění zemních prací vzhledem k jejich relativní složitosti doporučuji svěřit odborné firmě s bohatými zkušenostmi s obdobnými stavbami. Realizace hrubých terénních úprav i zemních prací bude postupně konzultována na stavbě s autorizovaným geotechnikem zhotovitele s ohledem na všechny negativní vlivy zájmového území. Po provedených zemních pracích bude provedeno ohumusování v tl. min. 15 cm zeminou ze skrývek, s následným zatravněním. Zhutnění podloží a zkoušky únosnosti pláně pod pojížděnými zpevněnými plochami musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 45 MPa ČSN V případě, že požadovaného modulu deformace nebude dosaženo, bude potřeba navrhnout vhodnou sanaci podloží (např. výměnou podloží hutněným štěrkovým polštářem v potřebné mocnosti, apod.). Konstrukční řešení zpevněných ploch: Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. Konstrukce A - parkovací stání: - betonová dlažba (šedá barva) 80 mm (Dl; I; ČSN ) (vyplnění spár: DDK 0-4, ČSN ) - Ložní vrstva: drobné drcené kamenivo, frakce 0-4, tl mm Ø 40 mm (DDK 0-4; ČSN ) - Podkladní vrstva: ŠD vrstva ze štěrkodrti 150 mm (ŠD 0/32 Ge; ČSN ) - ŠP vrstva ze štěrkopísku min. 130 mm (ŠP Ge; ČSN ) Konstrukce celkem (minimálně): 400 mm Zemní pláň hutnit na modul přetvárnosti Edef,2 min. 45 Mpa. Na parkovací stání bude použita vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s distančními nálisky vymezujícími spáry o šířce 30 mm. Spáry budou vyplněny drobným drceným kamenivem. Může jít např. o dlažbu Best Kroso viz. ilustrativní obrázky: 8/24

9 Konstrukce B - vozovka na parkovišti: Obrusná vrstva: - ACO asfaltový beton pro obrusné vrstvy střednězrnný (dříve ABS) 50 mm (ACO /70; 50mm; ČSN EN ) - spojovací postřik asfaltový (PS; EK; ČSN ) - Ložní vrstva krytu: - ACL asfaltový beton pro ložní vrstvy hrubozrnný (dřív ABH) 70 mm (ACL /70; 70mm; ČSN EN ) (variantně kamenivo obalované OKS I v tl. 70mm Horní podkladní vrstva: - ŠD vrstva ze štěrkodrti 150 mm (ŠD 32/63 Ge; 150mm; ČSN ) Spodní podkladní vrstva: - ŠD vrstva ze štěrkodrti min. 130 mm (ŠD 0/32 Ge; 150mm; ČSN ) Konstrukce vozovky celkem (minimálně): 400 mm Zemní pláň hutnit na modul přetvárnosti Edef,2 min. 45 Mpa. Konstrukce vozovky i parkoviště bude upnuta do obruby z betonových obrubníků BO10/25 osazených do betonového lože s betonovou boční opěrou. Na rozhraní vozovky s parkovacími stáními (PS) bude provedena jako zapuštěná +0 cm. Hrana vozovky / PS a zeleně bude tvořena betonovou obrubou BO10/25 s výškou obruby +8 cm. Při napojení vozovky na MK ul. K Svaté vodě bude porušen živičný kryt vozovky, který bude opraven v šíři cca 0,2 m. Při napojení bude proveden zářez stávající živičné vrstvy, a odfrézování živice v tl. 4 cm. Navázání nové konstrukce na stávající konstrukci vozovky bude stupňovité. Styk staré a nové živičné úpravy se ošetří : - vodorovné spoje spojovacím postřikem z modifikované kationaktivní asfaltové emulze - svislé zálivkovou hmotou, nastavitelným nebo samolepícím páskem Mezi jednotlivými živičnými vrstvami se provede postřik z kationaktivní asfaltové emulze. 9/24

10 Veškeré konstrukční vrstvy vozovek pozemních komunikací musí být prováděny v souladu se silniční řadou závazných ČSN až a 2 a TP pro vozovky PK. Dopravní značení Pro bezpečný provoz na komunikacích je nezbytnou součástí projektu řešení dopravního značení. Stávající dopravní značení bude zachováno a doplněno nově navrženým značením. Stávající značka P4 - Dej přednost v jízdě! spolu s IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty v místě nového sjezdu na parkoviště bude přemístěna mimo sjezd a mimo ochranné pásmo vodovodu viz. situace. Směrová tabulka IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty z tohoto kompletu bude umístěna samostatně na stávající betonový stožár ČEZ dle situace. Nově navrženými svislými dopravními značkami bude vyznačeno parkoviště na vjezdu na parkoviště IP11b - Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) spolu s IP 4b - Jednosměrný provoz. Na výjezdu z parkoviště bude instalována P4 - Dej přednost v jízdě!, a dále B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel. Novým vodorovným dopravním značením nástřikem barvou budou označeny parkovací stání (PS) V10c - Stání šikmé. Navržené trvalé dopravní značení je nutno osadit v souladu se zásadami pro jejich umísťování. Svislé dopravní značky, ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru. Nejmenší boční odstup bližšího okraje svislé dopravní značky od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, popřípadě od vozovky je 0,5m, největší vzdálenost je 2,0m. Spodní okraj nejníže umístěných dopravních značek je ve výši nejméně 2,20m nad úrovní vozovky popř. chodníku. Při umístění dopravních značek na samostatných nosičích může být uchycení nosiče provedeno do betonového základu popř. do patky. Vlastní svislé dopravní značení bude provedeno z pozinkovaného plechu opatřeného reflexní folií. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Dopravní značky budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do kotvících PVC patek, které jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující. Realizaci navrženého dopravního značení je nutné provést v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 65 Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Provedení svislých a vodorovných dopravních značek a dopravního zařízení bude v souladu s ČSN EN Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení Požadavky na dopravní značení a VL. V průběhu stavby bude staveniště označeno přechodným dopravním značením. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Přechodné dopravní značení si navrhne a odsouhlasí v rámci dodávky zhotovitel stavby. Odvodnění: Obecně: Srážkové vody z povrchu nových zpevněných ploch budou částečně zasakovat prostřednictvím vegetační dlažby, částečně budou vhodným spádováním svedeny k 5 nově navrženým uličním vpustem (UV1 - UV5), ty budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do stávající kanalizační stoky B DN 400 PB v ulici Ke Svaté vodě. Délka nově navrhované dešťové kanalizace bude celkem 53m. V lomu trasy kanalizace bude umístěna šachta Š1, na konci trasy bude šachta Š2. Šachty budou umístěny přesně v ose vozovky na parkovišti. 10/24

11 Podél víceúčelového oploceného hřiště vede areálová dešťová kanalizace (Město Brušperk), jejíž přesnou trasu se nepodařilo v terénu vytyčit. Její přibližná poloha je vyznačena v situaci. Do této kanalizace jsou napojeny uliční vpusti, které jsou umístěny v odvodňovacím žlabu z bet. žlabovek pod patou stávajícího svahu. Jedna z těchto vpustí bude zrušena, stávající přípojka bude využita pro novou vpust UV6, která bude umístěna za novou patu svahu viz. situace. Přípojka bude vyčištěna. Nevyužitá část přípojky bude stejně jako stávající vpust odstraněna (případně zafoukána). Zemní pláň bude odvodněna min. sklonem 3,0% jednak volně do terénu, a dále do nově navrženého podélného trativodu z perforovaného PVC DN 100 se štěrkopískovým obsypem, který bude zaústěn do uličních vpustí či na jejich přípojky. Výstavba nových zpevněných ploch nezasahuje do podzemních vod a stavbou nedojde k ovlivnění podzemních vod. Objekty: Kanalizační šachty Š1 a Š2 Šachty budou plastové z PP DN 425mm s litinovým poklopem třídy zatížení D400. Budou použity typové průtočné dna s přítokem a příslušnými redukcemi DN150/200. Uliční vpusti Uliční vpusti budou provedeny s kalovou prohlubní a budou opatřeny kalovým košem. Mříže uličních vpustí jsou navrženy na třídu zatížení D400. Průměrná hloubka uličních vpustí bude 1,5 m. Trubní část kanalizace: Dešťová kanalizace Bude z žebrovaných trub z PP s dvojitou stěnou, pevnostní třídy SN10, DN 200. Celková délka dešťové kanalizace bude 53,0 m. Přípojky uličních vpustí Přípojky od vpustí budou provedeny z trub PVC - U DN150. Celková délka přípojek bude 60,4 m. Napojení uličních vpustí UV1, UV3 a UV4 budou napojeny do typových den plastových šachet Š1 a Š2. UV5 bude napojena přímo do tělesa vpusti UV4 buď spojkou in-situ, nebo použitím středového prvku s otvorem. UV2 bude napojena přímo na potrubí PP DN200 v úseku Š1 Š2 prostřednictvím redukované odbočky /150 a přechodky (korugovaný / hladký materiál). Napojení kanalizace do stávající stoky Bude provedeno napojení do stávající stoky jednotné kanalizace B DN 400 PB v ulici Ke Svaté vodě. Pro perfektní napojení bude provedena jádrová navrtávka s vložením vhodné potrubní spojky (např. Forsheda 910) a případně přechodky z hladkého materiálu na korugovaný. Napojení bude provedeno směrově kolmo do horní třetiny potrubí. Výšková kóta napojení bude cca 245,0 m n.m. Ke kontrole správnosti provedení napojení bude přizván zaměstnanec SmVaK Ostrava a.s. Podélný sklon a výškové řešení: Je zpracován psaný podélný profil. Uvedené hodnoty jsou orientační pro ověření reálnosti návrhu - bude upřesněno v dalším stupni PD. 11/24

12 Objekt Kóta poklopu / mříže Výškové úrovně objektů a výškové řešení trasy Kóta dna / výtoku do potrubí Úsek / místo napojení Š1 247,63 245,70 stáv. stoka B DN400 PB Dimenze [mm] Délka [m] Sklon [%] DN200 16,30 4,3 Š2 250,97 249,74 Š1 Š2 DN200 36,70 11,0 UV1 246,90 245,90 Š1 DN150 10,00 2,0 UV2 249,11 247,61 na potrubí Š1 Š2 (247,49) DN150 1,60 7,5 UV3 250,95 249,95 Š2 DN150 1,30 16,0 UV4 252,52 251,51 Š2 DN150 22,00 8,0 UV5 254,32 253,32 UV4 DN150 25,50 7,1 UV6 dle skutečnosti Uložení potrubí Uložení potrubí PP DN 200 bude provedeno v místech pojížděných zpevněných ploch s přesahem o 1,0 m na každou stranu na pískové lože tl. min. 100 mm. Obsyp pískem musí potrubí obklopovat po bocích nejméně v tl. 300 mm a nad potrubím v tl. min. 300 mm. Písek může být nahrazen štěrkem se zrny max. 20 mm. Náhrada však nesmí být řešena v místech pojížděných zpevněných ploch. Nad touto úrovní se provede zásyp vhodnou vytěženou zeminou nebo kamenivem se zhutněním. Ve výšce 300 mm nad potrubím se položí hnědá výstražná PE folie odpovídající ČSN V zeleném pásu je možno pro lože i obsyp využít vhodné (vytěžené) zeminy se zrny max. 20 mm. Revizní šachty a uliční vpusti budou obsypány štěrkopískem v šířce minimálně 300 mm. Lože má zajistit rovnoměrné rozložení tlaků v prostoru ukládání potrubí. Roury musí být pokládány tak, aby nedocházelo ani k liniovému, ani bodovému ukládání. V loži je rovněž nutno zhotovit dostatečně velké prohlubně pro hrdla nebo spojky. Pro lože může být použita mimo písku nesoudržná zemina s velikostí zrna do 20 mm. Pro uložení potrubí ve zpevněných plochách se nesoudržná zemina jako lože nedoporučuje. Pro zhotovení lože nesmí být použita promrzlá zemina. Lože musí být provedeno min. pod úhlem, který vychází dle tab. krytí potrubí nebo dle statického výpočtu. Pro roury tuhé v ohybu bez patky by měl být úhel lože zpravidla 90. Podle podmínek na staveništi může být dosažen pečlivým podkládáním a ručním hutněním nebo hutněním pomocí lehkých stavebních strojů. Pokud je lože v prostoru proudící vody musí být provedeno tak, aby nedocházelo k vymývání okolní zeminy nebo aby se zemina nemohla dostat do drenáže. Obsyp potrubí je nutno rozlišovat do 300 mm nad vrchol (účinná zóna) a následným zásypem až do předpokládané výšky krytí. Obsyp potrubí, odstranění pažení a zásyp rýhy jsou pracovní pochody, které výrazně ovlivňují zatížení zeminou. S obsypem a zásypem je možné začít teprve tehdy, když je povoleno zatížit trubní spoje a lože potrubí zeminou a dalšími silami, vznikajícími při zásypu. Obsyp se provádí bezprostředně po dokončené zkoušce vodotěsnosti. V prostoru účinné zóny smí být použita pouze zemina bez kamení, s možností zhutnění. Jsou na ní kladeny stejné požadavky jako pro zeminu pro lože. Aby se dosáhlo potřebného zhutnění musí být rýha pro potrubí suchá. Zemina se podle typu zhutňovacího přístroje nasypává ve vrstvách až 300 mm po obou stranách potrubí až do výše 300 mm nad vrchol. Zásyp potrubí se provádí po vrstvách takové výšky, aby na jedné straně nebyla ohrožena stabilita potrubí a na druhé straně aby zásypová zemina mohla být dostatečně hutněna. Mimořádná zatížení v průběhu stavby, např. pojíždění těžkých stavebních strojů nebo vozidel přes dosud nedostatečně 12/24

13 zasypané potrubí nejsou povoleny. Před zásypem potrubí se provedou zaměření potřebná pro vyhotovení dokumentace skutečného stavu. V případě potřeby je nutno dno rýhy výkopu odvodnit podélnou drenáží DN 80. Po dokončení obsypu potrubí je nutno tuto drenáž odstranit nebo vyplnit vhodným materiálem. Případná drenáž je navržena v částech trasy s malým sklonem nivelety potrubí. Správné uložení potrubí má 90 % vliv na kvalitu kanalizace. Potrubí pouze 10 %. Zemní práce Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN , ČSN , ČSN a ostatními doplňujícími normami. Třída zeminy je stanovena jako třída 3. Výkopy budou prováděny po dokončení přípravy území, která řeší skrývku ornice a podornice a odkopávky na úroveň pláně pro zpevněné plochy. Hloubka rýh je proto jednoznačně uvažována od této úrovně. Pro kanalizaci je šířka rýhy s pažením i bez pažení navržena pro potrubí DN 250 1,0 m a pro DN 150 0,90 m. Minimální šířka rýhy je odvozena z D (šířka potrubí v hrdle) + 0,70 m a s pažením o 0,1 m více. Protože je odvodňovací potrubí uloženo v trase původního otevřeného odvodňovacího kanálu je výpočet kubatury výkopu vypočítán z příčných řezů, nikoli z podélného profilu odvodnění. Pažení vzhledem k malé hloubce není uvažováno. Svislé přemístění výkopku je odhadnuto na 50% z celkového výkopu. C 201 Oplocení Stávající oplocení lemující sportoviště bude odstraněno v celkové délce 159 m. Je provedeno z panelů vlnitého plechu přišroubovaných na ocelové rýgle, které jsou uchycené na plotové sloupky. Plotové sloupky budou odstraněny včetně betonových patek. Díry po odstraněných betonových patkách budou ihned zasypány, povrch zatravěn. Odpad bude likvidován na řízené skládce, recyklovatelný materiál bude odvezen do sběrny druhotných surovin. Po realizaci parkoviště bude provedeno nové oplocení podél severní strany parkoviště ve vzdálenosti 70cm za lícem obruby parkoviště (osa sloupků), které bude navazovat na stávající oplocení areálu, jenž tak bude opětovně kompletně oplocen. Oplocení je navrženo jako montované průhledné v. 2,00 m z ocelových sloupků a drátěných panelů v celkové délce 121,4 m. Drátěné panely: Plotové drátěné panely jsou vyrobeny z ocelových drátů, svislé a vodorovné dráty mají ø 5 mm, je bodově svařen v okatosti 50 x 200 mm. panel má standardní šířku mm, výška rámu bude použita mm. Přesah ochranných trnů je 30 mm. Z důvodu pevnosti a vynikajícímu vzhledu je každá síť opatřena podélnými prolisy. Povrchová úprava panelu: pozinkovaný a opatřený polyesterovým nástřikem ve stejné barvě jako má oplocení podél nového parkoviště s kolmými stáními podél ul. Sportovní (na pozemku p.č. 1232). Sloupek: Je vyroben z ocelového profilu 60 x 40 x 2 mm, je opatřen plastovou krytkou a ocelovými objímkami se šrouby. Výška sloupku je 2600 mm. Osová vzdálenost sloupků bude 2,6m. Sloupky budou kotveny do betonových patek. Povrchová úprava sloupku: pozinkovaný a opatřený polyesterovým nástřikem ve stejné barvě jako má oplocení podél nového parkoviště s kolmými stáními podél ul. Sportovní (na pozemku p.č. 1232). Oplocení z drátěných panelů: - oplocení z drátěných panelů výšky 1,93 x 2,50m 47,00 ks panely z ocel. drátů ø 5 mm, velikost ok 50 x /24

14 - sloupky plotové profil 60 x 40 x 2 mm (v. 2,60 m) 48,00 ks - úchyty drátěných panelů 4 ks na jeden sloupek 192,00 ks - betonová dlaždice HBB 40 x 40 x 5 (280 ks) uložení do štěrkopísku 112,00 m - dobetonávka okolo sloupků C16/20 0,50 m 3 - výkop pro sloupky 2,00 m 3 - zalití sloupku betonem C16/20 2,00 m 3 - nátěr ocelových konstrukcí C 301 Veřejné osvětlení Návrh řeší veřejné osvětlení nového parkoviště v Brušperku dle platných norem ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN a dalších souvisejících norem ČSN. Napájení a jištění: Nový kabelový rozvod VO pro osvětlení parkoviště je napojen ze stávající jistící skříně SP 100, která je umístěna na stávajícím betononovém stožáru ČEZ Distribuce, a.s. Nový kabelový rozvod je navržen kabelem AYKY 4Bx16 mm2 v ochranné trubce např. Duraline ve výkopu a bude jištěn ve jmenované jistící skřini SP 100 viz. výkres. Kabelová trasa je vedena v zeleni podél nového parkoviště. Je navrženo celkem 5 nových ocelových stožárů s výbojkovými svítidly. Stožáry VO: Pro osvětlení nového parkoviště jsou navrženy stožáry B8m rozmístěné podél nového parkoviště jednotlivých stání viz výkres. Stožáry budou osazeny výboj. svítidly Titania 100 W na výložníkách - V1/1500. Stožáry budou umístěny těsně vedle navrhovaného oplocení tak, aby od líce obruby byly vzdáleny min. 0,5 m (bezpečnostní odstup). Křížení s jinými podzemními vedeními : Při souběhu neb křížení se stáv. podzemními vedeními je nutno respektovat vyjádření provozovatelu těchto vedení a dodržet normu ČSN Uzemnění : Každý stožár je nutno přizemnit na zemnič (zemnící vedení FeZn 30/4 mm) ve společném výkopu s kabely vo. Stožár se propojí se zemnícím vodičem (FeZn 8 mm) přes zkušební svorku SP 1. Při provádění el. montáži je nutno dodržet platné bezpečnostní předpisy a požadavky na ochranu zdraví při práci. Provedené el. montáže musí být v souladu s platnými normami ČSN. Před uvedením VO do trvalého provozu je nutno provést výchozí revizi dle ČSN Rozvodná soustava : 1+PEN stř., 50 Hz, 400/230 V, TN-C Ochrana dle ČSN : samočinným odpojením od zdroje Prostory venkovní : zvlášť nebezpečné Terén : rovinatý Druh vedení : kabelové zemní Druh kabelu, průřez : AYKY 4Bx16 mm2 Délka kabel. vedení : 135 m Délka výkopu : 120 m Stožáry ocel. žár. zinek B8m : 5 ks Výložník žár. zinek V1/1500 : 5 ks Svítidlo výboj. Titania 100 W : 5 ks Jištění svítidel : pojistkami 14/24

15 Ochrana proti atmosfer. vlivům Instalovaný příkon : uzemnění stožárů : 500 W c) mechanická odolnost a stabilita Neřeší se. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Neřeší se. b) výčet technických a technologických zařízení Neřeší se. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Není samostatně řešeno. Stavby zpevněných ploch a podzemních inženýrských sítí jsou stavbami bez požárního rizika. Charakter stavby nebude vyžadovat žádné protipožární zajištění. Příjezd k okolním nemovitostem bude i po dobu výstavby bez problémů zajištěn. 15/24

16 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení b) energetická náročnost stavby c) posouzení využití alternativních zdrojů energií Neřeší se. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) Neřeší se. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží b) ochrana před bludnými proudy c) ochrana před technickou seizmicitou d) ochrana před hlukem e) protipovodňová opatření Neřeší se. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury viz. odstavec B.1.h) b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Zpevněné plochy: parkovací stání zatravňovací bet. dlažba tl. 8cm : 1055 m 2 vozovka na parkovišti živice : 460 m 2 ozeleněné plochy (ohumusování v tl. 0,15 m a zatravnění) : 1160 m 2 Oplocení: oplocení z drátěných panelů v. 2m : 121,4 bm sloupky z ocel. profilu v rozteči á 2,6m : 48 ks Odvodnění: Potrubí PVC hladké, DN 150mm : 60,4 bm Potrubí PP korugované, DN 200mm : 53,0 bm 16/24

17 Plastová šachta D 425mm, poklop tř. zat. D400 : 2 ks Plastová uliční vpusť, mříž 500 x 500mm, třída zatížení D400 : 6 ks Veřejné osvětlení: ocelové stožáry B8m : 5 ks projektovaná svítidla typ Titania 100 W : 5 ks ocelový výložník V1/1500 mm : 5 ks kabel AYKY 4x16 v ochran.trubce 140 m + zemn.pásek FeZn 4x30mm : 135 m B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení Jde o dopravní stavbu - viz. část B.2.6 Základní technický popis staveb, odstavec C 101 Parkoviště b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu viz. odstavec B.1.h) c) doprava v klidu V současné době jsou v blízkosti ZŠ Vojtěcha Martínka, místní sportovní haly, fotbalového a víceúčelového hřiště a novostavby bazénu čtyři samostatná parkoviště přiléhající k ul. Sportovní. Celková kapacita těchto parkovišť je v součtu 83 parkovacích stání, z tohoto počtu je 5 vyčleněno pro osoby ZTP. Dále bude realizovanáno parkoviště přiléhající k ul. Ke Svaté vodě na pozemku p. č v těsné blízkosti novostavby bazénu s kapacitou 28 parkovacích stání, z tohoto počtu budou 2 PS vyčleněny pro osoby ZTP. Navrhované parkoviště bude mít kapacitu 72 parkovacích stání. Jednotlivé uvažované parkoviště s očíslováním a uvedením kapacit jsou zobrazeny na příloze č.1 A. Průvodní zprávy. 1/ stávající parkoviště...13 PS + 1 PS pro ZTP 2/ stávající parkoviště...24 PS + 2 PS pro ZTP 3/ stávající parkoviště...19 PS + 2 PS pro ZTP 4/ stávající parkoviště...22 PS + 0 PS pro ZTP 5/ parkoviště bude realizováno...26 PS + 2 PS pro ZTP 6/ nově navrhované parkoviště...72 PS + 0 PS pro ZTP Po dokončení stavby navrhovaného parkoviště tedy bude v lokalitě celkem 183 parkovacích stání, z tohoto počtu bude 7 PS vyčleněno pro osoby ZTP. Což je v souladu s vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb ( stání = 7 vyhrazených stání pro osoby ZTP), není tedy nutné navrhovat nové vyhrazené PS pro osoby ZTP. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy Konečné terénní úpravy: Plochy navrhované k ozelenění budou vyrovnány, ohumusovány v tl. 15 cm a zatravněny. - rozprostření ornice v tl. 15 cm 1160,00 m 2 (174 m 3 ) - hrabání, frézování, vláčení - hnojení Cererit - osetí travním semenem 0,03 kg/ m 2 34,8 kg - uválení výsevu 17/24

18 - dovoz zeminy z meziskládky (zemina ze skrývky) 174 m 3 - ošetření trávníku po dobu 2 měsíců b) použité vegetační prvky Po skončení stavby je nutno všechny plochy veřejně přístupné zeleně dotčené stavbou uvést do původního stavu. Pláň pro založení trávníku je nutno upravit tak, aby umožnila optimální vývoj vegetace. (odstranit zbytky stavebního materiálu, provést rozrušení nakypřením apod.) Parkový trávník musí být proveden dle ČSN Zakládání trávníků. Osetí bude provedeno travním semenem Parková směs v množství min. 30 g/m 2. Zálivka bude prováděna až do vzrůstu trávníku. c) biotechnická opatření Biotechnická opatření nejsou projektována. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Řešení ochrany ovzduší Během výstavby V době výstavby dojde na přechodnou dobu (po dobu výstavby) ke zhoršení současného stavu ovzduší v důsledku zvýšených emisí znečišťujících látek. Prostor staveniště bude plošným zdrojem zejména prachu a výfukových plynů ze stavebních mechanismů a nákladních vozidel. Práce spojené s úpravou staveniště budou plošným zdrojem znečištění ovzduší. Velikost vlivu závisí především na povětrnostních podmínkách a na organizaci a způsobu prováděných prací. Prašnost je možné omezit zkrápěním prašných povrchů v období sucha. Během provozu Realizací parkoviště dojde k mírnému nárustu intenzity silničního provozu. Řešení ochrany proti hluku Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv. Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80 db(a). Podle nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti 65 db pro denní dobu. Stavební práce budou prováděny v denní době (7:00-21:00 hod). Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné hodnoty. Nakládání s odpady Při vlastní realizaci stavby se dodavatel musí řídit v současné době platnými předpisy (od 1.ledna 2002) v oblasti odpadového hospodářství, zejména pak: - Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů, vydaných k jeho provedení - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznam odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 18/24

19 - Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady K výše uvedené problematice byl ve Věstníku ministerstva životního prostředí č.9/2003 uveřejněn Metodický pokyn odboru odpadů ministerstva životního prostředí k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Tento pokyn vychází z výše uvedeného zákona č.185/2001 Sb. a zákona č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn obsahuje závaznou část upravenou nařízením vlády č.197/2003 Sb. Podle už uvedeného zákona č.185/2001 Sb mohou obce upravit systém nakládání se stavebním odpadem. Veškerá přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na řízenou skládku a zde za poplatek odborně uložena. Jedná se o inertní, běžný materiál. Rovněž suť z rozebraných betonových, kamenných a jiných konstrukcí (z kameniva) bude odvezena na skládku. Nezávadnou zeminu i čisté štěrky možno v lepším (ekonomicky výhodnějším) případě použít k zásypům spodních částí jiných staveb. Staré rozebrané živičné vrstvy, ať prolévané či z obalovaného kameniva budou použity k recyklaci, případně odvezeny též na řízenou skládku. Zde budou opět za poplatek odborně uloženy. Při výstavbě nebudou použity žádné zdraví škodlivé materiály, hotová stavba nebude produkovat žádné odpady. Zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které se nepoužijí v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, mohou být použity na jiné stavbě, jen pokud nebudou obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 294/2005 Sb. ) a jejich vodní výluh splní požadavky stanovené v tabulce č přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Původce odpadů je dále povinen: odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. 5 a 6 zákona o odpadech dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. 9a odst. 1 zákona o odpadech odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. 12 odst. 3 zákona o odpadech shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. 5 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů, nebo na 100 tun ostatních odpadů, zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, považovat za odpad Předpokládané druhy odpadů, vyprodukovaných v rámci stavební činnosti, v členění podle druhu a kategorie: (Zpracováno dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Katalogu odpadů): Skupina a podskupina všech odpadů, vzniklých na stavbě: Č.17 Stavební a demoliční odpady Skupina a Název Nebezpečný N podskupina odpadu Ostatní O 19/24

20 beton (20,57 tun) O asf. směsi neuvedené (0 tun) O pod č zemina a kamení (991,69 tun) O neuvedené pod č Likvidace splaškových vod Stavba po dokončení nebude produkovat splaškové vody. Likvidace dešťových vod Srážkové vody z povrchu nových zpevněných ploch budou částečně zasakovat prostřednictvím vegetační dlažby, částečně budou vhodným spádováním svedeny k nově navrženým uličním vpustem, ty budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do stávající kanalizační stoky B DN 400 PB v ulici Ke Svaté vodě. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Územní systémy ekologické stability Vliv stavby neovlivní ÚSES. Chráněná území Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. Významné krajinné prvky Ve smyslu uvedeného zákona je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Stavba nezasahuje do významného krajinného prvku. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a vegetační kryt. Ochranná pásma zdrojů vody Stavba není situována v oblasti s vodními zdroji nebo léčebnými prameny. c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita. d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Neřeší se. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma, která by se lišila od ochranných 20/24

21 pásem pro jednotlivé inženýrské sítě daných současně platnou legislativou. Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných ČSN a dle platných předpisů pro jednotlivá media. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba není určena k plnění funkce ochrany obyvatelstva. Neřeší se. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro nové zpevněné plochy a jejich kryt. Jedná se o kamenivo, asfaltové vrstvy a dlažbu, betonové obrubníky apod. Veškerý materiál bude investor stavby řešit nákupem. b) odvodnění staveniště Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje - nebudou vznikat dešťové vody v takovém rozsahu, který by to vyžadoval. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby Po dobu výstavby bude příjezd na staveniště zajištěn po stávajících místních komunikacích. Po dobu výstavby lze snadno zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro vozidla hasičů a záchranné zdravotní služby. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Stavba bude zásobována vodou z mobilní staveništní cisterny (při betonáži je počítáno s transport betonem) a elektřinou pomocí mobilní energocentrály. Vodovodní, kanalizační, ani elektropřípojku pro účely výstavby není nutno budovat. Při betonáži se uvažuje s transportbetonem. Potřebu stlačeného vzduchu pro bourací práce bude dodavatel zajišťovat vlastními kompresory. Vodu pro staveništní účely možno případně čerpat z dovezené staveništní mobilní cisterny. Elektrická energie pro spotřebiče na staveništi bude vyráběna mobilní elektrocentrálou. Zařízení staveniště bude minimálního rozsahu, nepředpokládá se nutnost odvedení dešťových vod. Splaškové vody budou jímány v mobilních zařízeních. Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní přípojky. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky V místě staveniště jsou umístěny podzemní i nadzemní sítě správců trasových vedení i soukromníků. Všechny sítě jsou stavbou respektovány. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. V době provádění stavebních prací musí být zajištěn trvalý přístup k jednotlivým budovám a dopravní provoz bude omezován minimálně. Území je relativně přehledné s běžným množstvím podzemních a nadzemních vedení. 21/24

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více