ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN"

Transkript

1 Školní rok 2013/2014 ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN ZELENÉ TŘÍDY Vypracovala: Lenka Vašíčková a Ivanka Janačíková, DiS.

2 I. INFORMACE O TŘÍDĚ Provoz třídy: celodenní od 7.30 hod. do hod. Třídní učitelky: Lenka Vašíčková a Ivanka Janačíková, DiS. Počet dětí a jejich skladba: 25 dětí, z toho 12 dívek a 13 chlapců. Třída je smíšená, ve věku 3-6 let II.SOUČASNÝ STAV PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY : Na letošní školní rok jsme dětem zachovaly koutek pro předškoláky, kde si mohou o samotě plnit svoje úkoly, prohlížet knížky a časopisy, skládat skládanky, které jsme dětem přemístily do policového regálu, kde k nim mají lepší přístup. Dopravní koutek se osvědčil, tak jej nadále zachováme, jen obnovíme hračky, zakoupíme nová autíčka, rozšíříme dopravní dřevěnou sestavu. Kadeřnictví se osvědčilo a tak ještě dokoupíme další materiál na tvoření účesů. Letos jsme vytvořily nový koutek pro výtvarné a pracovní činnosti a umístily jsme do něho i zvláštní stůl pro práci dětí. Dále jsme dětem připravily jako novinku do tohoto koutku improvizovanou pískovničku. Podařilo se nám založit experimentální a přírodovědný koutek, do kterého jsme umístily terárium s africkými šneky Achatina Achatina. Děti se tak budou učit starat o svěřeného tvora, který je nenáročný na chov, starost o něj nezatěžuje běžnou výuku, je vhodný i pro děti trpící různými alergiemi a nestojí mnoho peněz. Děti zde mají také k dispozici ke zkoumání lupu a mikroskop. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby jejich rozmístění vyhovovalo všem dětem, byly volně dostupné a neohrožovaly bezpečnost dětí. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci své práce. Vše je umístěno tak, aby mohly být vedeny k sebeobsluze polic, volných prostor. K vystavování slouží také nástěnky v šatně, radiátory v šatně a ve třídě, popřípadě natažený provaz, na který si děti samy kolíčky na prádlo připevňují své výtvory. Využíváme prostor širokých parapetů oken ve třídě a v šatně, kde děti vystavují svoje výrobky z modelování a skládání z papíru.

3 ŽIVOTOSPRÁVA: Ve třídě vytváříme vhodné hygienické podmínky větráním, otužováním vzduchem, přiměřenou hlučnost při hře, společně s dětmi průběžně vytváříme pravidla, podle kterých se dětí učí řídit a korigovat svoji hru a chování. Snažíme se zajistit bezpečí a spokojenost všech dětí ve třídě, poskytujeme dětem pocit jistoty. Novým dětem a rodičům umožňujeme individuální adaptační režim. Děti mají zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu, stravují se třikrát denně, svačinky mají volný charakter, mezi jednotlivými jídly dodržujeme tříhodinovou pauzu. Vedeme děti ke kultuře stolování, stolují s ubrousky, starší děti používají příbor a samy si nalévají polévku. Starší děti mají možnost sebeobsluhy při mazání pomazánek u ranní svačiny. Do jídla děti nenutíme, vedeme je k výběru alespoň části jídla a jeho ochutnávky. U dětí s adaptačními problémy se radíme s rodiči na postupu. Pitný režim je zajištěn, k pití mají děti ovocné a bylinné čaje, vodu a rozpustné koncentrované džusy. Tento rok nám bude k volnému pitnému režimu školní jídelna opět dodávat i mléko. Vedeme děti k osvojení si pravidelného pitného režimu bez připomínání. Venku tráví děti dvě hodiny dopoledne podle počasí, stejně tak v teplých měsících i odpoledne. K volnému pohybu využíváme školní zahradu, přilehlý zámecký park, malé hřiště za čističkou odpadních vod a okolí MŠ k vycházkám. Po obědě děti odpočívají v ložnicích při poslechu pohádek, relaxační hudby apod., předškolní děti odpočívají dle vlastní potřeby, ke spánku děti nenutíme. Které dítě neusne, má možnost se ve třídě věnovat různým klidovým činnostem. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: Respektujeme potřeby dětí, snažíme se vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru ve třídě, aby prostředí bylo přehledné, srozumitelné a příjemné. Přitom zohledňujeme věkové a individuální zvláštnosti dětí. Děti se snažíme povzbuzovat v jejich aktivitách, usilujeme o to, aby se samostatně věnovaly činnostem, které je těší a baví, které znají a zvládají je. Dětmi nemanipulujeme, nezesměšňujeme, ale snažíme se vyvarovat nezdravé soutěživosti. Vedeme děti prosociálně, podporujeme je při hrách, ke konstruktivnímu řešení jednoduchých problémů, toleranci vůči odlišnostem u ostatních dětí a snažíme se vytvořit ve třídě kolektiv kamarádů. Jako loni, máme svoje tradice a rituály, které dodržujeme. ORGANIZACE: Denní řád je pružný, reagujeme na individuální možnosti dětí, na aktuální změněné potřeby. Využíváme prožitkové učení, poměr her spontánních a řízených je vyvážený. Zařazujeme více experimentů. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, mají možnost ji kdykoliv dokončit nebo v ní pokračovat. Děti pracují svým tempem, podněcujeme je k vlastní aktivitě a zbytečně je neorganizujeme. Vytváříme dětem dostatek prostoru pro individuální a skupinovou činnost. Do žádných aktivit děti nenutíme.

4 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Ve třídě máme každá svoje povinnosti, pracujeme jako tým. Zveme rodiče ke spolupráci. Ředitelka nám ponechává dostatek pravomocí a respektuje náš názor, motivuje nás a podporuje v naší práci. Spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ a jinými institucemi. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: V naší třídě máme obě učitelky pedagogické vzdělání. Pracujeme a jednáme v duchu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami. Účastníme se dalšího vzdělávání v rámci DVPP a sebevzdělávání četbou odborných časopisů a knih. Pí. uč. Janačíková v letošním roce ukončila dálkové studium Vyšší odborné pedagogické školy v Litomyšli. Chováme se profesionálním způsobem v každé situaci. SPOLUÚČAST RODIČŮ: Spolupracujeme s rodiči a jsme si partnery. Zapojujeme rodiče do dění třídy, do akcí školy. Pravidelně informujeme rodiče o všem co se děje ve třídě i ve škole. Chráníme soukromí rodin a soukromá data dětí. Máme vytvořeny www stránky, kde jsou rodiče také informováni. Pokusíme se zapojit rodiče do procesu plánování programu MŠ, popř. třídy. PROCES VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA A NÁVAZNOST: Ve vzdělávací činnosti máme jasně formulované cíle a prostředky. Ve vzdělávacím obsahu využíváme citových prožitků, zkušeností, vědomostí, dovedností a návyků. Činnosti máme promyšlené, nápadité, pestré a pro děti přitažlivé. Pomůcky máme korespondující s tématem, přiměřené a v dostatečném množství. ORGANIZOVÁNÍ A METODY: Organizace dne je flexibilní, beze spěchu, stresů, a neúměrné zátěže. Využíváme všech prostor třídy a školy. Vytváříme prostor pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dbáme na úklid, uspořádání a vedeme děti k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad. Zařazujeme více experimentů. Používáme adekvátních metod vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem, možnostem a potřebám dětí.

5 MOTIVACE A HODNOCENÍ: Motivujeme pochvalou a povzbuzením. Posilujeme samostatnost a sebevědomí dětí. Vedeme děti k sebehodnocení i hodnocení ostatních. Provádíme motivující hodnocení s konkrétními pozitivy a negativy v závěru činnosti společně s dětmi. INTERAKCE A KOMUNIKACE Všem dětem se dostatečně věnujeme, řešíme nepředvídatelné situace a konflikty. Vedeme děti k prosociálním vztahům tzn. důvěře, ohleduplnosti, toleranci, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpoře. Mluvíme srozumitelně, pracujeme s hlasem, poskytujeme správný a spisovný řečový vzor. Využíváme vzájemnou oboustrannou komunikaci a kooperaci učitelka x dítě. Vytváříme prostor pro rozvoj vzájemné komunikace mezi dětmi při spontánních a řízených činnostech.

6 III. VLATNÍ ROČNÍ PLÁN Plánování je cílené k rozvoji kompetencí dítěte, formou situačního učení. Situace je vždy spojená se vzdělávací potřebou. Součástí plánu je také prevence sociálně patologických jevů, program protidrogová prevence, sexuální a ekologické výchovy a plán akcí na další školní rok. Tento roční plán jsme pojaly jako projekt. Projekt nabízí mnoho různorodých činností, které jsou připraveny v souladu se ŠVP MŠ. Do tohoto ročního plánu jsme zařadily čtyři podtémata dle ŠVP a dále je rozvedly do bloků, které jsou také orientačně časově rozpracovány. Jako průvodce těmito bloky jsme zvolily maňásky, Buma a Báce, které děti již znají z minulého školního roku, protože jsme je používaly k motivaci na určité téma. Očekávané kompetence děti získávají činnostmi ze všech okruhů dle plánu v tématickém celku. V plánování je ponechána možnost změny tematického bloku dle aktuální potřeby, potřeb a nápadů dětí a uvážení učitelky. HLAVNÍ TÉMA TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU: S Bumem a Bácem poznáváme duhový svět. PODTÉMATA: 1. BARVY SPADLÉHO LISTÍ 2. PANÍ ZIMA BÍLOU ZÁŘÍ 3. JARO V BAREVNÉM KABÁTKU 4. LÉTO SE ZLATÝMI PAPRSKY

7 1. PODTÉMA - BARVY SPADLÉHO LISTÍ Časový rozsah: září - listopad Bum a Bác s kamarády ve školce Časový rozsah: 2 týdny S Bumem a Bácem čarujeme s podzimem Časový rozsah: 8 týdnů Adaptace na nové prostředí a nové kamarády, soužití ve skupině. Budeme děti seznamovat s prostředím třídy, s vybavením koutů, pomocí her budeme upevňovat znalost jmen kamarádů, učitelek, seznámíme děti se značkami, představíme místo pro hygienu a odpočinek, začneme společně vytvářet pravidla chování ve skupině, domluvíme si pozdrav, seznámíme se s pravidly při stolování a domluvíme si přání dobré chuti, seznámíme se s bezpečným chováním ve třídě, na zahradě a vycházce, v prostorách MŠ, začneme s postupným utvářením povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v MŠ a ve spojení s činnostmi, které v této době děláme. Společně se pustíme do poznávání a pojmenovávání ovoce a zeleniny, zapojování smyslů při rozlišování vnímaných jevů, seznámíme se s významem vitamínů pro naše zdraví, společně vyrazíme na vycházky do polí a k zahrádkám, nahlédneme do obchodu s ovocem a zeleninou, pokusíme se o vytvoření zdravých pokrmů z ovoce a zeleniny, vyrobíme draky na výzdobu celé školičky, na vycházkách budeme sledovat změny v počasí, přírodu v souvislosti se změnami počasí, nasbíráme přírodniny, ze kterých budeme vyrábět různé Podzimníčky, s rodiči připravíme školní zahradu na zimu a zavřeme ji při akci Dýňová slavnost, v lese budeme pozorovat listnaté a jehličnaté stromy, co s nimi udělá zima, jak se chovají zvířátka před příchodem zimy, jak se chovají lidé a povíme si něco o ekologickém chování. Dále se seznámíme s tím, jaký vliv má počasí na zdraví člověka. Budeme si povídat o zdraví a nemocech, prevence, zahrajeme si na lékaře, podíváme se, kde je Zdravotní středisko. Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. ŠVP

8 2. PODTÉMA - PANÍ ZIMA BÍLOU ZÁŘÍ Časový rozsah: prosinec - únor Těšíme se na Vánoce s Bumem a Bácem Časový rozsah: 4 týdny Bílá zima s Bumem a Bácem Časový rozsah: 4 týdny Bum a Bác ve světě lidí Časový rozsah: 4 týdny Společně s dětmi se vydáme do kouzelného světa adventní doby prakticky si přiblížíme vánoční zvyky a tradice, koledy a vánoční písně, vyzdobíme si celou MŠ výrobky dětí, připravíme se na návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků. Budeme si povídat o tom, jaké to je, pomáhat těm, co pomoc potřebují, jak můžeme pomáhat doma rodičům, jak se v rodině připravují na vánoční svátky. Při divadelním představení povedeme děti k rozvoji fantazie, k rozvoji pozorovacích a řečových dovedností. Společně nazdobíme vánoční stromeček nejen ve třídě, ale i v lese zvířátkům. Příchod Vánoc oslavíme společně s rodiči u vánočního stromečku. Po prázdninách budeme sledovat zimní počasí, přírodu, povíme si, jak se chovají zvířata v lese a jak jim můžeme pomoci, prohlédneme si krmítka a krmelce. Pokud počasí dovolí, vyzkoušíme si zimní sporty. Provedeme pokusy se sněhem a ledem. Zjistíme, jak se v zimě oblékáme, jak je pro zdraví člověka důležité otužování, jak si můžeme upevnit zdraví. Budeme si povídat o těle, části těla, důležité životní orgány, o zdraví, jak předcházet nemocem, úrazům. Společně s předškoláky navštívíme ZŠ, kam půjdou k zápisu, přiblížíme dětem roli školáka, navštívíme kamarády v 1. třídě. Zaměříme se na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rytmizování slov, na hry se slovy, určování hlásek ve slově, budeme třídit, popisovat, porovnávat, přeměřovat, určovat geometrické tvary, určovat polohu předmětů, používat předložky místa, počítat do 10, určovat a orientovat se v číselné a normální řadě. Pomocí grafomotorických cviků procvičíme jemnou motoriku ruky, správné vyslovování atd. Navštívíme různá místa, kde se děti seznámí s pracovními profesemi lidí, s materiály, z kterých se vyrábí předměty denní potřeby. Přiblížíme si časové pojmy ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme, jaký je rozdíl mezi hrou a prací. Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. ŠVP.

9 3. PODTÉMA JARO V BAREVNÉM KABÁTKU Časový rozsah: březen květen Jaro s Bumem a Bácem Časový rozsah: 4 5 týdnů S Bumem a Bácem poznáváme naši Zemi Časový rozsah: 3 týdny S Bumem a Bácem za zvířátky Časový rozsah: 3 týdny Bum a Bác u nás doma Časový rozsah: 2 týdny Budeme vyrábět masky na karneval, seznámíme se s Masopustem. Na začátku jara budeme v přírodě pozorovat změny v počasí, změny na rostlinách, prohlédneme si první jarní kytky a vytvoříme si vlastní herbář. Navštívíme statek, kde si prohlédneme domácí zvířata a jejich mláďata, povíme si o jejich užitku pro člověka, zemědělské stroje na přípravu polí na jarní setí. Povíme si o lidových tradicích Vyhánění zimy, připravíme školku na příchod jara jarní výzdobou, oslavíme společně Velikonoce a otevřeme zahradu. Budeme si povídat o tom, kde žijeme, o našem městě, co se nám v našem městě líbí, povedeme děti k tomu, aby poznaly rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici, jaká je architektura bydlení apod., prohlédneme si instituce a známá místa v obci, seznámíme se názvem republiky, státními symboly, hlavním městem. Dále si budeme povídat o ekologii, třídění odpadu, seznámíme se s planetou Země. Společně se vypravíme na výlet. Podle možností navštívíme ZOO, kde se seznámíme s exotickými zvířaty a jejich mláďaty. Budeme dbát na správné vyjadřování, dodržování základních společenských pravidel a zdokonalení jemné a hrubé motoriky. Povíme si o rodině, funkci rodiny, kdo s námi bydlí a co dělají jednotliví členové rodiny, a také o vzájemných vztazích v rodině. Zahrajeme si s dětmi na rodinu. Maminkám přichystáme oslavu k jejich svátku, vyrobíme jim dárečky. Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. ŠVP.

10 4. PODTÉMA - LÉTO SE ZLATÝMI PAPRSKY Časový rozsah: červen S Bumem a Bácem za dětmi celého světa Časový rozsah: 2 týdny S Bumem a Bácem se těšíme na prázdniny Časový rozsah: 4 týdny Oslavíme Den dětí, řekneme si o lidských rasách, kdo pochází z jakého místa na Zemi, že lidé žijí v různých kulturách, že svátek slaví všechny děti na celé Zemi a připravíme pro děti oslavu v cukrárně. Společně se vypravíme na výlet do údolí řeky Oslavy, podle možností zajedeme celá škola do zábavního parku Bongo v Brně. Budeme pozorovat dopravní prostředky, navštívíme autobusové a vlakové nádraží, prohlédneme si dopravní značky a procvičíme dopravní předpisy a bezpečnost. Povíme si, jakými dopravními prostředky lidé jezdí na výlety, dovolené, jak se bezpečně chováme o prázdninách, co bychom o prázdninách chtěli podniknout. Na závěr školního roku se rozloučíme s předškoláky slavnostním pasováním a nezapomeneme si zopakovat všechno, co jsme se za celý rok naučili. Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz. ŠVP.

11 IV. EVALUACE V rámci třídy hodnotíme: Třídní vzdělávací program 1x ročně učitelky písemně - naplnění požadavků ŠVP Tématické bloky po ukončení učitelky písemně - tématické části hodnotící list Podtémata průběžně učitelky ústně - dílčí vzdělávací cíle Autoevaluace po ukončení učitelky písemnětématické části hodnotící list Diagnostika dětí 2x ročně učitelky písemně IVP 1 x za 2 měsíce učitelky písemně Mimoto budeme společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry zohledníme při dalším plánování. Na závěr školního roku zhodnotíme roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Zhodnotíme úroveň osvojení kompetencí u dětí a zúčastníme se evaluace v rámci celé MŠ.

Roční výchovně - vzdělávací plán

Roční výchovně - vzdělávací plán Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více