Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy logopedické Olomouc za školní rok 2011/2012 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Č. j.: ZŠLG 974 /2012

2 Obsah 1) Základní údaje o škole... strana 03 2) Seznam oborů vzdělání... strana 06 3) Přehled učebních programů... strana 06 4) Statistické údaje o škole... strana 06 5) Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků... strana 09 6) Výsledky chování za 1. a 2. pololetí... strana0 9 7) Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti... strana 10 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... strana 13 9) Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti... strana 14 10) Další sledované oblasti... strana 14 11) Základní údaje o hospodaření školy (v roce 2011) strana 15 Strana 2

3 1) základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Sídlo školy: Olomouc, tř. Svornosti 37/900 Právní forma: IČO: Příspěvková organizace IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Ředitelka školy: Mgr. Pavla Lukáčová Školská rada: zřízena od Součásti školy a jejich IZO: (6 členů, předsedkyně Mgr. Martina Hamerská) 1. Mateřská škola logopedická: IZO Základní škola logopedická: IZO Školní družina: IZO Internát: IZO Speciálně pedagogické centrum: IZO Školní jídelna: IZO Detašovaná pracoviště školy - SPC Jeseník, Dukelská 1240, SPC Prostějov, Fanderlíkova 25, SPC Přerov, Kouřílkova 8, SPC Telefon Olomouc, tř. Svornosti 37/900: Jeseník, Dukelská 1240: linka Prostějov, Fanderlíkova 25: Přerov, Kouřílkova 8: Fax Olomouc, tř. Svornosti 37/ www stránky Strana 3

4 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc (dále jen ZŠ a MŠ logopedická) je školská instituce, zřízená Olomouckým krajem, pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím posláním je pomáhat dětem v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní speciálními výchovně vzdělávacími prostředky. ZŠ a MŠ logopedická je plně organizovaná školská instituce. Péči věnujeme dětem s vadami řeči ve věku od 3 let do věku dokončení jejich vzdělávání v ZŠ. V indikovaných případech cestou poradenských služeb speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) pečujeme i o mladší děti a starší klienty. Instituce je zřízena s předpokladem hlavního působení pro populaci regionu Olomouckého kraje. Do školy přijímáme děti s vadami řeči mluvené (s opožděným vývojem a specificky narušeným vývojem řeči, s nesprávnou výslovností, koktavé, huhňavé), s potížemi ve čtení a psaní, nedoslýchavé, ve věkové a schopnostní kategorii žáků»běžné - spádové«základní školy. Speciální výchovně - vzdělávací činnosti organizujeme v malých skupinách (zpravidla 6-14 žáků). Snažíme se přitom, abychom rozvojem řečových funkcí žáků rozvinuli jejich předpoklady k úspěšnému začlenění mezi vrstevníky do spádových škol, příp. do škol středních. Sídlem školy je areál budov v Olomouci na třídě Svornosti. Detašovaná pracoviště speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) provozujeme: 1. v Jeseníku na Dukelské ulici 1240 v budově SOŠ a SOU strojírenského a stavebního, 2. v Prostějově, v budově Středního odborného učiliště stavebního, Fanderlíkova ulice 25, 3. v Přerově, v areálu Střední školy technické, Kouřílkova 8. * * * ZŠ a MŠ logopedická byla ve školním roce 2011/2012 strukturována do sedmi úseků. 1. Mateřská škola logopedická MŠ logopedická poskytovala speciální výchovně vzdělávací logopedickou péči předškolním dětem (ve věku od 4 do 7 let) s různými vadami řeči. MŠL jsme provozovali ve dvou třídách o počtu 2 x 12 dětí. 2. Základní škola logopedická Výchovně vzdělávací aktivity jsme od září 2011 zajišťovali pro žáky ročníku ve 14 třídách (2 první třídy, 2 druhé, 2 třetí, 2 šesté, 2 deváté). Zvláštností vyučování u nás je jeho průběžné využívání ve prospěch logopedického programu, podpory vývoje řečových funkcí - rozvoje mluvení, čtení a psaní. Osa této činnosti je zvýrazněna v hodinách individuální logopedické péče (ILP) rozvoje komunikačních schopností na 1. stupni a rozvoje gramatických a čtenářských dovedností na 2. stupni. Vlastní logopedickou péči vedli v jednotlivých třídách třídní učitelé ve spolupráci se skupinovými vychovateli a pracovníky SPC. Strana 4

5 Většina našich žáků navštěvovala v průběhu celého školního roku zájmové kroužky (modelářský, ručních prácí, keramický, sportovní, stolních her, počítačový, výtvarný, pohybově taneční). 3. Internát Internát ZŠ a MŠ logopedické poskytuje ubytování části našich žáků, kteří z různých důvodů nemohou do školy docházet denně. Provoz na internátě organizujeme v týdenním režimu. Mimotřídní výchovná a vzdělávací činnost našich žáků ubytovaných v internátě školy probíhala v pěti výchovných skupinách. Noční režim zajišťují tři asistentky pedagogů (noční vychovatelky). Obsahem činností v internátě byla příprava žáků na vyučování včetně ILP, vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, zajišťování hygienického režimu apod. 4. Školní družina (ŠD) ŠD zajišťuje péči o žáky v době před vyučováním a následně po vyučování do příchodu rodičů. ŠD byla organizována ve 3 skupinách pro denně docházející žáky. Obsahem činností ve školní družině bylo vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, částečně také příprava žáků na vyučování. 5. Školní jídelna Pracovnice jídelny připravovaly ve dvousměnném režimu celodenní stravu pro žáky a zaměstnance. Pro indikované děti a žáky připravovaly také dietní varianty včetně bezlepkové. Ubytované děti dostávaly snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. Ostatní děti a žáci odebírali oběd, příp. i přesnídávky a svačiny. Vedoucí ŠJ ve spolupráci s ekonomkou prováděla výpočty dávek příspěvku na ubytování a stravování jednotlivých dětí a žáků. 6. Ekonomicko správní útvar Ekonomka a personalistka zajišťovaly předepsaný ekonomický, personální a mzdový servis a výkaznictví. Zaměstnanci údržby pečovali o dobré fungování stavebně technického zázemí všech součástí školy a zařízení v areálu na třídě Svornosti. 7. Speciálně pedagogické centrum Pracovníci SPC speciální pedagogové logopedi a psycholožky působili na pracovištích v hlavním areálu školy v Olomouci a na detašovaných pracovištích v Jeseníku, Prostějově a Přerově. Působili formou individuální ambulantní poradenské péče. Prováděli diagnostiku a poradenství pro rodiče dětí s různými vadami řeči, spolupracovali se školami, speciálně pedagogickými centry, pedagogickopsychologickými poradnami, zdravotnickými pracovišti i dalšími institucemi. Vykonávali řadu návštěv klientů SPC ve školách Olomouckého kraje. Diagnosticky a poradensky jsme se angažovali také ve prospěch našich současných dětí a žáků (vyšetření dětí MŠ a konzultace s rodiči o dalším zařazení dětí do proudu základního vzdělávání, vyšetření žáků ročníku a konzultace Strana 5

6 o možnostech pokračování na naší škole či o přestupu do spádové ZŠ, vyšetření žáků 9. ročníku a konzultace s rodiči o optimálním zařazení žáka do dalšího středoškolského vzdělávání) a bývalých žáků, kteří se vrátili do svých spádových škol, nebo žáků 9. ročníku, kteří již nastoupili do škol středních. V rámci integrativních a inkluzívních aktivit jsme usilovali o řešení, která umožňují pečovat o naše klienty bez nutnosti jejich přijetí k dennímu pobytu, případně o programy umožňující redukci délky pobytu dětí v ZŠ a MŠ logopedické. Garanci režimu integrovaných dětí jsme poskytovali indikovaným dětem a žákům mateřských, základních a středních škol Olomouckého kraje - klientům našeho SPC. Prováděli jsme také přednáškovou činnost převážně pro rodiče předškolních dětí k problematice školní zralosti a o výchově řeči. Zaměstnanci SPC jsou členy Asociace pracovníků SPC (APSPC) a zúčastňují se aktivit asociace v regionu Olomouckého kraje. Pracovnice našeho SPC Mgr. Jitka Englová je vedoucí logopedické sekce APSPC. Logopedi SPC jsou také členy Asociace logopedů ve školství (ALOŠ). Ředitelka Mgr. Pavla Lukáčová je předsedkyní výboru Asociace speciálních škol Olomouckého kraje. SPC (Mgr. Vrbová, PhD.) pracuje jako koordinátor logopedické péče v Olomouckém kraji. 2) seznam oborů vzdělání Základní vzdělávání Další vzdělávání ve škole 3) přehled učebních programů V hodnoceném školním roce jsme v naší ZŠ logopedické organizovali vyučování v ročníku podle Školního vzdělávacího programu Č. j.: 285/07, ze dne ) Statistické údaje o škole Údaje o žácích Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech: MŠ logopedická MŠ navštěvovalo 24 dětí. ZŠ logopedická K 1. září 2011 měla základní škola 143 žáků. 36 žáků bylo ubytováno v internátě školy. 1. tř tř tř tř tř tř tř tř tř. 8 Strana 6

7 Počet tříd: tř tř tř tř tř tř tř tř tř absolventů našeho 9. p. r. pokračuje ve vzdělávání na SOU a SOŠ Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci (30,8 pracovních úvazků) - nejvyšší dosažené vzdělání, aprobace Součást počet zam. Z SO ÚSO VŠ MŠ ZŠ ŠD 1, ,5 0,2 Internát 8, ,1 1. Mateřská škola logopedická Výuku a speciálně pedagogickou - logopedickou péči zajišťovaly 2 učitelky s magisterským stupněm vzdělání a 2 učitelky s bakalářským stupněm vzdělání. 2. Základní škola logopedická Výuku a speciálně pedagogickou - logopedickou péči zajišťovalo 14 třídních učitelů, 3 učitelé bez třídnictví, zástupkyně ředitelky, ředitelka školy. Všichni učitelé školy jsou vysokoškolsky kvalifikovaní. 3. Internát Program 5 výchovných skupin na internátě vedli skupinoví vychovatelé, jednu skupinu vedoucí vychovatelka. Tři pomocné vychovatelky - asistentky pedagogů zajišťovaly v internátě noční a doplňkové služby. Všichni (denní) vychovatelé měli vysokoškolskou kvalifikaci (obor vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči (resp. pro speciální školy). Dvě asistentky pedagogů mají ÚSO vzdělání, jedna SO. Všechny jsou absolventky doplňkového vzdělání speciální pedagogiky pro asistenty pedagogů. Vedoucí vychovatelka je vysokoškolsky kvalifikovaná speciální pedagožka. 4. Školní družina Provoz družiny zabezpečovaly 3 vychovatelky. Dvě vychovatelky měly ÚSO pedagogickou kvalifikaci, třetí pracující na částečný úvazek měla vysokoškolské speciálně pedagogické vzdělání. Strana 7

8 5. Školní jídelna Personál ŠJ tvoří 3 kuchařky se SO vzděláním a vedoucí školní jídelny s ÚSO vzděláním. 6. Ekonomicko správní útvar Útvar tvoří ekonomka s ÚSO vzděláním, další pracovnice s ÚSO vzděláním provádí evidenci majetku a zajišťuje agendu personalistky a pokladní. O provoz a údržbu budov a zařízení pečují 1 školník - údržbář (SO), 1 školník - provozář (SO) a 3 uklízečky (SO). 7. Speciálně pedagogické centrum Personální obsazení SPC: speciální pedagogové logopedi 10 pracovníků s VŠ speciálně pedagogickou - logopedickou kvalifikací a 2 psycholožky VŠ kvalifikované v oboru dětská psychologie (na částečný úvazek). Ostatní (nepedagogičtí) pracovníci (11 pracovních úvazků) 4 THP pracovnice 3 uklízečky 1,4 provozáři 3 kuchařky Počet žáků na učitele (přepočteno) 8,4 žáka Organizační struktura v období od Strana 8

9 5) Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků prospělo (k ) 143 z toho s vyznamenáním 060 neprospěl opakuje 2 6) Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků s 2. stupněm z chování, se 3. stupněm z chování snížený stupeň z chování v 1. pololetí 0 snížený stupeň z chování v 2. pololetí 00 celkový počet neomluvených hodin 00 průměrný počet omluvených hodin v 1. pololetí 39,00 (na 1 žáka) průměrný počet omluvených hodin v 2. pololetí 56,23 (na 1 žáka) pochvala TU v 1. pololetí 6 pochvala TU v 2. pololetí 19 důtka TU v 1. pololetí 7 důtka TU v 2. pololetí 2 Hodnocení výchovného poradenství včetně vzdělávání výchovného poradce Funkci výchovného poradce na škole vykonávala zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Šišková. Její činnost v této oblasti měla velmi dobrou úroveň. Dlouhodobě se nám daří ve spolupráci s rodiči, středními odbornými školami, středními školami a naším SPC úspěšně začleňovat žáky do škol 2. cyklu. Hodnocení výchovně vzdělávací prevence (sociálně patologických jevů apod.) Garancí nad problematikou sociálně patologických jevů byla pověřena PaedDr. Alena Šimáčková, tř. učitelka III. B třídy (absolventka speciálního kurzu pro tzv. preventisty). V rámci projektu EU peníze školám se žáci šestých tříd pod vedením třídních učitelů zúčastnili semináře v P - centru Olomouc. Prováděné aktivity měly příznivý vliv na chování a jednání žáků ve škole. 7) Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti Strana 9

10 Školní, mimoškolní a mimotřídní kulturní, vzdělávací a sportovní programy pro děti a žáky Mateřská škola logopedická ZÁŘÍ divadelní představení Pinocchio v DH ŘÍJEN divadelní představení v DH O Plaváčkovi výročí školy (Den otevřených dveří) LISTOPAD Drakiáda výchovný koncert Housličky a jejich kamarádi v Redutě PROSINEC mikulášská nadílka v MŠL beseda s příslušníkem Městské policie Olomouc divadelní představení v MŠ Narodil se Kristus pán vánoční těšení dílničky pro rodiče s dětmi zdobení perníčků, zpívání koled u vánočního stromečku LEDEN návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠL divadelní představení v DH Bajaja návštěva kouzelníka ÚNOR zápis do 1. třídy ZŠL maškarní karneval v tělocvičně školy O smutné lesní princezně Sluňákov - MŠ DUBEN Den Země celoškolní akce KVĚTEN slavnostní shromáždění s vyhlášením výsledků soutěží Den Země Sběr papíru O nejkrásnější přáníčko ke Dni matek besídka ke Dni matek Cesta za hradním pokladem smyslová prohlídka AMO informační schůzka pro rodiče před pobytem v přírodě dopravní soutěž ve spolupráci s MPO v botanické zahradě ČERVEN Den dětí v ZŠ a MŠ logopedické léčebně rekreační pobyt v přírodě Hynčice pod Sušinou návštěva Fortu Křelov informační schůzka pro rodiče nově příchozích dětí a žáků Indiánská stezka - zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) Strana 10

11 Základní škola logopedická ZÁŘÍ adaptační léčebně rekreační pobyt II. V. třída - Pastviny IPS volba povolání Úřad práce IX. A,B třídy vzdělávací program o Číně Metropol VIII., IX. A,B informační schůzka s rodiči žáků 9. Roč. volba povolání ŘÍJEN soutěž O pohár primátora města Olomouce na Sv. Kopečku Odpadová olympiáda VI. A,B DDM Olomouc oslavy 60. výročí založení školy logopedická konference na PdF UP Olomouc, workshopy, varhanní koncert Den otevřených dveří exkurze SŠ řezbářská Tovačov - IX. A, B třídy exkurze Honeywell - IX. A, B třídy LISTOPAD exkurze Miele Uničov IX.A, B třídy Drakiáda celoškolní akce, ve spolupráci s modelářským oddílem Mariánské Údolí výchovný koncert Reduta III. A, B třídy výchovný koncert Reduta IV. třída beseda v knihovně Neředín - Memento IX. A, B třídy výchovný koncert Reduta I. A, B třídy Schola servis, VIII. IX. třídy výchovný koncert Reduta II. A, B třídy beseda v knihovně Neředín - Memento VII., VIII. třída PROSINEC beseda s Městskou policií IV., V. třída návštěva Mikuláše v ZŠ výchovný koncert Reduta V.-VII. třída výchovný koncert Reduta VIII.-IX. A, B třídy beseda s Městskou policií I. III. třídy vánoční posezení zaměstnanců školy Narodil se Kristus pán divadlo ve škole I. III. tříd vánoční zvyky dílny, zpívání u vánočního stromečku LEDEN P centrum VI. A třída P centrum VI. B třída Průřez historií tělocvična V. IX. třídy P centrum VI. A třída - Naše zem je kulatá Sluňákov I. II. třídy ÚNOR Zimní přírodou Sluňákov III., IV. třídy lyžařský výcvikový kurz Beskydy Soláň IX. třídy Strana 11

12 Návštěva hmyzu V., VI. A, B třídy P centrum VI. B třída Stopy po banánech Sluňákov VII., VIII. třídy zápis do I. třídy P centrum VI. A třída P centrum VI. B třída P centrum VI. A třída - maškarní karneval BŘEZEN My fair lady Moravské divadlo IV. IX. třídy návštěva knihovny Jungmanova ul. I. A, B třídy - návštěva knihovny Brněnská ulice II. A, B třídy - exkurze For model IX. B třída P centrum VI. B třída Škola zdravé pětky IV., V. třída Škola zdravé pětky I. - III. třídy Noc s Andersenem II.- III. třídy oslava Dne učitelů DUBEN Zelená stezka VI. A, B třídy - exkurze varhany na Domě u Sv. Václava VII. IX. třídy pálení čarodějnic internát Den Země KVĚTEN besídka ke Dni matek ČERVEN soutěžní dopoledne k oslavě Dne dětí Léčebně rekreační pobyt v přírodě Hynčice pod Sušinou I. tř výstava Pomáháme sobě IX. B třída školní výlet Loučná nad Desnou IX. A třída Fort Křelov IV. IX. třídy školní výlet Teplice nad Bečvou IX. B třída Sportovní den školní výlet Hrubá voda II. A, B třídy - školní výlet ZOO Lešná III. V. třídy - školní výlet centrum Olomouce VI. B třída - školní výlet ZOO Sv. Kopeček VII., VIII. třída školní výlet středisko RELAXA VI. A třída exkurze Vlastivědné muzeum VII. IX. A třída - rozlučka s žáky IX. tříd Zapojení do republikových programů Noc s Andersenem II. - III. třídy Recyklohraní (sběr druhotných surovin) Ovoce do škol Zdravá škola Danone EU peníze do škol Strana 12

13 Projekt Šance Děti ulice Zapojení do mezinárodních programů Školní a mimoškolní soutěže Září 2011 soutěž O pohár primátora města Olomouce na Sv. Kopečku Prosinec 2011 soutěž O nejhezčí novoročenku Duben 2012 soutěž ve sběru papíru a surovin Duben 2012 Zelená stezka Květen 2012 soutěž o nejhezčí přání ke Svátku matek Červen 2012 sportovní soutěže u příležitosti Dne dětí Červen 2012 zábavné soutěže u příležitosti pasování předškoláků na školáky Aktivity pro posluchače PdF UP a FTK UP v Olomouci říjen prosinec 2011 exkurze, náslechy a praxe posluchačů PdF UP v MŠL, ZŠL a SPC březen duben 2012 praxe posluchačů PdF UP v MŠL, ZŠL a SPC Pedagogické a provozní porady Zahajovací provozní a pedagogická porada pracovníků Porada pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Porada pedagogických pracovníků ZŠ Porada pedagogických pracovníků ZŠ Porada pedagogických pracovníků ZŠ Klasifikační konference Porada pedagogických pracovníků ZŠ Klasifikační konference Klasifikační konference Pedagogická porada učitelů a vychovatelů Pedagogická porada učitelů a vychovatelů Klasifikační konference Konzultace a schůzky pro rodiče 05. a Třídní schůzky v ZŠ 11. a Třídní schůzky v ZŠ 11. a Třídní schůzky v ZŠ informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ a žáků do ZŠ na školní rok 2012/2013 Školní odborné semináře a kurzy Školení učitelů v rámci projektu EU peníze školám - práce s interaktivní tabulí. Místní informační semináře následující po proškolení jednotlivých zaměstnanců. Společenské akce pro zaměstnance varhaní koncert v kostele sv. Mořice k 60. výročí založení školy Strana 13

14 Setkání pracovníků školy s bývalými zaměstnanci u příležitosti Dne učitelů Slavnostní setkání zaměstnanců ke Dni učitelů Víkendový wellness pobyt lázně Teplice n. Bečvou Slavnostní ukončení školního roku 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dvě kolegyně ZŠ ukončily rozšiřují studium s kvalifikací speciální pedagogika, kolegyně z MŠ ukončila magisterské studium Aplikovaná tělesná výchova na FTK. Všechna uvedená studia probíhala na PdF UP v Olomouci. Čtyři kolegyně (SPC) ukončily kvalifikační studium vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství pořádaného asociace logopedů ve školství. Většina pedagogů je zapojena do dalšího vzdělávání organizovaného Vzdělávacím institutem Prostějov i dalších vzdělávacích agentur, pracovníci SPC získávali další vzdělávání v rámci aktivit ALOŠ a IPPP ČR. 9) Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti V únoru 2012 provedl na naší škole Vzdělávací institut v Prostějově v zastoupení ing. Pečivy celoroční prověrku BOZP a PO. Dne provedla v Základní škole kontrolu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Zjištěné nedostatky byly následně odstraněny, přívod teplé vody bude řešen následně po prázdninové stavební akci, která se bude týkat výměny horkovodu, rozvodu studené a teplé vody a rozvodu elektrické energie. 10) Další sledované oblasti Realizace koncepčních materiálů kraje Veškeré aktivity školy rozvíjíme v souladu s koncepčními materiály kraje. Aktuálně pracujeme zejm. na koncepci koordinace logopedické péče v kraji. Spolupráce školy na regionální úrovni V péči o naše klienty, děti a žáky participujeme s pracovišti krajské PPP, mateřskými, základními a středními školami v kraji i se zdravotnickými pracovišti. Spolupráce školy na celostátní úrovni Naši zaměstnanci se angažují v celostátních organizacích - Asociace logopedů ve školství a Asociace speciálně pedagogických center. Škola v hodnoceném období se zapojila do projektu MŠMT EU peníze školám, stala se partnerem Univerzity Palackého v projektu Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Strana 14

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole není zřízena odborová organizace. Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracuje s partnerským občanským sdružením Prologopaed, se školskými vzdělávacími a poradenskými institucemi. Občanské sdružení Prologopaed, založené v roce 2001, je nezávislým občanským sdružením lidí se zájmem o podporu provozu a rozvoje činnosti naší školy. V uplynulém školním roce O. s. PROLOGOPAED finančně podpořilo zejména vybavení mateřské školy herními dřevěnými prvky, přispělo na lyžařský výcvik žáků IX. a VIII. roč. v Beskydech (hotel Čarták), na léčebně rekreační pobyt našich dětí MŠ a žáků I. ročníku v přírodě (hotel Sněženka, Hynčice pod Sušinou). Dále významně přispělo na vstupné na divadelní představení, výchovné koncerty našich dětí a žáků a na sportovní a kulturně společenské akce naší školy. Z příspěvků PROLOGOPAEDu byly pro děti a žáky také nakoupeny hračky, knihy do žákovské knihovny, školní potřeby do výchovných skupin, materiál pro zájmové kroužky. 11) Základní údaje o hospodaření školy (v roce 2011) Základní škola a Mateřská škola logopedická hospodařila jako příspěvková organizace, zřizovatel Olomoucký kraj. Škola dosáhla v roce 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,40. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl ztráta ve výši Kč ,68. Ztrátu jsme pokryli ziskem z doplňkové činnosti ve výši Kč ,08. Zlepšený hospodářský výsledek je v důsledku dosažení vyšších tržeb v doplňkové činnosti, a to zejména u stravného cizího vyšší počet strávníků důchodců a u pronájmů tělocvičny od listopadu jsme získali nového nájemce na jednu hodinu týdně. Zlepšený výsledek hospodaření byl rozdělen do fondů. Do fondu odměn bylo přiděleno Kč ,00 a do rezervního fondu Kč ,40. v Kč 1. Celkové výnosy v hlavní činnosti ,25 a) transfery (příspěvky) od zřizovatele ,00 v tom: na přímé náklady na vzdělávání ,00 dotace na RP Posílení plat. úrovně pedagogů ,00 dotace na RP Hustota a specifika ,00 dotace RP Školní vybavení 1. ročník 6 000,00 na provoz ,00 na odpisy ,00 dotace OPVK Moderní výuka ,00 b) tržby z prodeje služeb ,69 z toho: poplatky stravování žáci ,95 poplatky stravování zaměstnanci ,74 poplatky ubytování žáci ,00 školné MŠ, ŠD ,00 stravné, ubytování škola v přírodě, výlety ,00 Strana 15

16 (hradí rodiče) c) ostatní tržby ,56 z toho: čerpání FO-odměna ředitelka za doplňkovou činnost 4 000,00 čerpání FKSP nákup 2 ks varných konvic 1 504,00 poskytnuté bonusy a slevy při nákupu drob. majetku 1 201,41 dobropis od Oltermu Olomouc za teplo 2010 (rekalkulace ceny tepla) 8 500,97 dobropis od Středomor. vodárenské Olomouc za ,00 (vadný vodoměr) prodej materiálu kovový šrot a papír 5 314,00 přijaté pojistné plnění Kooperativa-havárie v suterénu budovy ŠJ-zatopení po prudkém dešti ,00 úroky z účtu, haléř. zaokrouhlení 925,18 2. Výnosy v doplňkové činnosti ,68 a) výnosy z pronájmu nemovitého majetku ,50 čisté nájemné ,00 tržby za služby spojené s pronájmy ,50 b) tržby za stravné cizí ,18 v tom: tržby za svačiny a přesnídávky žáků ,18 tržby za odvoz stravy SSP Olomouc, MŠ ,00 tržby za cizí obědy, večeře, snídaně ,00 výnosy z a ubytování cizí 9 000,00 c) tržby za vzdělávání cizí kurzy Logopedické prevence ,00 prodej metodických materiálu pro předškoláky Finanční vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých zřizovatelem Olomouckým krajem bylo provedeno. Příspěvek na přímé náklady UZ škola vyčerpala v plné výši. U zákonných odvodů na sociální pojištění byla oproti rozpočtu úspora ve výši celkem Kč ,00, úsporu jsme použili na nákup učebnic a učebních pomůcek. Přímé ONIV byly použity na nákup učebnic, učebních pomůcek, knih do školních knihoven, školních potřeb zdarma a nákladů vyplývajících z pracovně-právních vztahů. Na nákup učebních pomůcek byla použita rovněž úspora přímých ONIV náhrada mzdy za nemoc Kč ,00. Dotace na rozvojový program Školní vybavení 1. ročník UZ byla vyčerpána v plné výši. Z dotace byly pořízeny pracovní sešity 3 díly matematiky, početníky, 4 díly písanek, skládací abeceda, číslice a tečky, Notýsek pro 1. třídu. Příspěvek na provoz UZ byl rovněž vyčerpán v plné výši. Příspěvek na odpisy UZ nebyl vyčerpán v plné výši. Skutečné odpisy dle upraveného odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, činily k v Kč ,00 (v hlavní činnosti v Kč ,00 a v doplňkové činnosti v Kč ,00). V rámci finančního vypořádání příspěvků od zřizovatele za rok 2011 jsme vrátili v lednu 2012 na účet zřizovatele Kč 1 945,00. Došlo k navýšení odpisů v doplňkové činnosti. Od měsíce listopadu jsme rozšířili počet nájemců tělocvičny o jednoho (odpisy stanovíme podílem hodin provozu v HČ a DČ k celkové době provozu Strana 16

17 tělocvičny) a také se mírně zvýšil počet stravovacích jednotek připravených v doplňkové činnosti ŠJ (odpisy stanovíme podílem výkonů tj. připravených stravovacích jednotek v HČ a DČ k celkovým výkonům ŠJ). Odpisy v hlavní činnosti se z tohoto důvodu snížily. 3. Náklady hlavní činnosti ,93 v členění: náklady na platy ,00 zákonné a ostatní sociální pojištění ,00 ostatní sociální náklady ,00 náhrada mzdy za nemoc ,00 ochranné pracovní pomůcky ,49 věcná režie stravné cizí zaměstnanci ,00 spotřeba materiálu ,89 v tom: učebnice a pomůcky ,00 školní potřeby ,16 potraviny ,68 DDHM ,62 Ostatní drobný hmotný majetek ,00 drobný inventář 9 623,00 pohonné hmoty ,40 odborné publikace ,15 materiál na údržbu ,10 čisticí prostředky, papírové ručníky ,02 kancelář. potřeby, tiskopisy, xerox. papír, tonery ,76 lůžkoviny, ubrusy ,00 ostatní nákupy ,00 energie ,95 cestovné ,00 náklady na reprezentaci ,00 služby ,31 opravy ,98 v tom: opravy staveb ,00 opravy zařízení a strojů ,98 odpisy majetku ,00 ostatní provozní náklady ,31 4. Náklady v doplňkové činnosti ,60 v tom: potraviny ,88 materiál ,22 prodané zboží ,50 energie ,00 služby, opravy ,00 odpisy ,00 náklady na platy ,00 náklady na OON 2 500,00 zákonné a ostatní sociální pojistné ,00 ostatní sociální náklady 1 511,00 Strana 17

18 ostatní provozní náklady 1 917,00 5. Investiční výdaje, čerpání IF školy ,00 Investiční akce Rekonstrukce WC dívky pavilon B ,00 Pořízení DHM myčka nádobí inv. číslo ,00 Pořízení DHM interakt. tabule ACTIVEBOARD inv. č ,00 Zůstatek na investičním fondu školy k činil Kč ,29, plně finančně pokrytý. 6. Jednotkové náklady na žáka dle jednotlivých součástí školy - NIV celkem MŠ 0023 dětí ,- Kč ZŠ 0136 žáků ,- Kč ŠD 0234 žáků ,- Kč Internát 0037 ubytovaných ,- Kč SPC 1388 klientů 2 999,- Kč 7. Platy pracovníků - průměr za kalendářní rok přímé náklady UZ Průměrný plat zaměstnanců celkem Průměrný plat pedagogů Průměrný plat nepedagogů Průměrný plat pedagogů v MŠ Průměrný plat pedagogů v ZŠ Průměrný plat pedagogů ve ŠD Průměrný plat pedagogů v internátě Průměrný plat pedagogů v SPC ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Platy pracovníků byly ve sledovaném období posíleny mimořádnou dotací na pedagogického zaměstnance ve výši Kč ,00. Jednalo se o dotaci na RP Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním UZ Informace o výsledcích kontrol hospodaření Součástí systému finančního řízení v naší škole je veřejnosprávní kontrola, při které podléhá naše zařízení kontrole nadřízeného orgánu, případně jiných oprávněných orgánů. - Dne provedla ve školní jídelně kontrolu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Nebyly zjištěny závady. - Dne provedla na naší škole kontrolu Všeobecná zdravotní pojišťovna Olomouc, kontrolovala období 10/2004 1/2008. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Strana 18

19 - Dne provedla v základní škole kontrolu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Zjištěné nedostatky byly následně odstraněny, přívod teplé vody bude řešen následně po prázdninové stavební akci, která se bude týkat výměny horkovodu, rozvodu studené a teplé vody a rozvodu elektrické energie. Dle Zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyplynula pro ředitele naší školy povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém jako součást vnitřního řízení. Řídící kontrola je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků školy. Představuje nepřetržitý proces, který je obsažen v každodenní řídící činnosti všech vedoucích pracovníků. Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se kterými škola hospodaří. Řídící kontrola uplatňovaná v zařízení se skládá ze tří fází předběžná, průběžná a následná kontrola. Cílem aplikace tohoto systému v praxi je dosáhnout maximálních efektů při nakládání s veřejnými prostředky. V Olomouci Mgr. Pavla Lukáčová, ředitelka ZŠ a MŠ logopedické Olomouc Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci dne Mgr. Martina Hamerská, předsedkyně ŠR Strana 19

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Porada ekonomů krajské školství. prosinec 2014

Porada ekonomů krajské školství. prosinec 2014 Porada ekonomů krajské školství prosinec 2014 Alena Vlachová Rozvojové programy MŠMT (RP) Sportovní gymnázia 4 424,3 tis. - UZ 33354-2 KŠ Soutěže 1 370 tis. - UZ 33166-1 KŠ + 5 OŠ-DDM Program protidrogové

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014 Porada ekonomů obecní školství listopad/prosinec 2014 Alena Vlachová Organizační změna na OŠMS Rozdělení oddělení ekonomiky školství: Oddělení financování školství Oddělení hospodaření krajského školství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy logopedické Olomouc za školní rok 2015/2016 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více