Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy logopedické Olomouc za školní rok 2011/2012 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Č. j.: ZŠLG 974 /2012

2 Obsah 1) Základní údaje o škole... strana 03 2) Seznam oborů vzdělání... strana 06 3) Přehled učebních programů... strana 06 4) Statistické údaje o škole... strana 06 5) Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků... strana 09 6) Výsledky chování za 1. a 2. pololetí... strana0 9 7) Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti... strana 10 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... strana 13 9) Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti... strana 14 10) Další sledované oblasti... strana 14 11) Základní údaje o hospodaření školy (v roce 2011) strana 15 Strana 2

3 1) základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Sídlo školy: Olomouc, tř. Svornosti 37/900 Právní forma: IČO: Příspěvková organizace IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Ředitelka školy: Mgr. Pavla Lukáčová Školská rada: zřízena od Součásti školy a jejich IZO: (6 členů, předsedkyně Mgr. Martina Hamerská) 1. Mateřská škola logopedická: IZO Základní škola logopedická: IZO Školní družina: IZO Internát: IZO Speciálně pedagogické centrum: IZO Školní jídelna: IZO Detašovaná pracoviště školy - SPC Jeseník, Dukelská 1240, SPC Prostějov, Fanderlíkova 25, SPC Přerov, Kouřílkova 8, SPC Telefon Olomouc, tř. Svornosti 37/900: Jeseník, Dukelská 1240: linka Prostějov, Fanderlíkova 25: Přerov, Kouřílkova 8: Fax Olomouc, tř. Svornosti 37/ www stránky Strana 3

4 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc (dále jen ZŠ a MŠ logopedická) je školská instituce, zřízená Olomouckým krajem, pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím posláním je pomáhat dětem v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní speciálními výchovně vzdělávacími prostředky. ZŠ a MŠ logopedická je plně organizovaná školská instituce. Péči věnujeme dětem s vadami řeči ve věku od 3 let do věku dokončení jejich vzdělávání v ZŠ. V indikovaných případech cestou poradenských služeb speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) pečujeme i o mladší děti a starší klienty. Instituce je zřízena s předpokladem hlavního působení pro populaci regionu Olomouckého kraje. Do školy přijímáme děti s vadami řeči mluvené (s opožděným vývojem a specificky narušeným vývojem řeči, s nesprávnou výslovností, koktavé, huhňavé), s potížemi ve čtení a psaní, nedoslýchavé, ve věkové a schopnostní kategorii žáků»běžné - spádové«základní školy. Speciální výchovně - vzdělávací činnosti organizujeme v malých skupinách (zpravidla 6-14 žáků). Snažíme se přitom, abychom rozvojem řečových funkcí žáků rozvinuli jejich předpoklady k úspěšnému začlenění mezi vrstevníky do spádových škol, příp. do škol středních. Sídlem školy je areál budov v Olomouci na třídě Svornosti. Detašovaná pracoviště speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) provozujeme: 1. v Jeseníku na Dukelské ulici 1240 v budově SOŠ a SOU strojírenského a stavebního, 2. v Prostějově, v budově Středního odborného učiliště stavebního, Fanderlíkova ulice 25, 3. v Přerově, v areálu Střední školy technické, Kouřílkova 8. * * * ZŠ a MŠ logopedická byla ve školním roce 2011/2012 strukturována do sedmi úseků. 1. Mateřská škola logopedická MŠ logopedická poskytovala speciální výchovně vzdělávací logopedickou péči předškolním dětem (ve věku od 4 do 7 let) s různými vadami řeči. MŠL jsme provozovali ve dvou třídách o počtu 2 x 12 dětí. 2. Základní škola logopedická Výchovně vzdělávací aktivity jsme od září 2011 zajišťovali pro žáky ročníku ve 14 třídách (2 první třídy, 2 druhé, 2 třetí, 2 šesté, 2 deváté). Zvláštností vyučování u nás je jeho průběžné využívání ve prospěch logopedického programu, podpory vývoje řečových funkcí - rozvoje mluvení, čtení a psaní. Osa této činnosti je zvýrazněna v hodinách individuální logopedické péče (ILP) rozvoje komunikačních schopností na 1. stupni a rozvoje gramatických a čtenářských dovedností na 2. stupni. Vlastní logopedickou péči vedli v jednotlivých třídách třídní učitelé ve spolupráci se skupinovými vychovateli a pracovníky SPC. Strana 4

5 Většina našich žáků navštěvovala v průběhu celého školního roku zájmové kroužky (modelářský, ručních prácí, keramický, sportovní, stolních her, počítačový, výtvarný, pohybově taneční). 3. Internát Internát ZŠ a MŠ logopedické poskytuje ubytování části našich žáků, kteří z různých důvodů nemohou do školy docházet denně. Provoz na internátě organizujeme v týdenním režimu. Mimotřídní výchovná a vzdělávací činnost našich žáků ubytovaných v internátě školy probíhala v pěti výchovných skupinách. Noční režim zajišťují tři asistentky pedagogů (noční vychovatelky). Obsahem činností v internátě byla příprava žáků na vyučování včetně ILP, vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, zajišťování hygienického režimu apod. 4. Školní družina (ŠD) ŠD zajišťuje péči o žáky v době před vyučováním a následně po vyučování do příchodu rodičů. ŠD byla organizována ve 3 skupinách pro denně docházející žáky. Obsahem činností ve školní družině bylo vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, částečně také příprava žáků na vyučování. 5. Školní jídelna Pracovnice jídelny připravovaly ve dvousměnném režimu celodenní stravu pro žáky a zaměstnance. Pro indikované děti a žáky připravovaly také dietní varianty včetně bezlepkové. Ubytované děti dostávaly snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. Ostatní děti a žáci odebírali oběd, příp. i přesnídávky a svačiny. Vedoucí ŠJ ve spolupráci s ekonomkou prováděla výpočty dávek příspěvku na ubytování a stravování jednotlivých dětí a žáků. 6. Ekonomicko správní útvar Ekonomka a personalistka zajišťovaly předepsaný ekonomický, personální a mzdový servis a výkaznictví. Zaměstnanci údržby pečovali o dobré fungování stavebně technického zázemí všech součástí školy a zařízení v areálu na třídě Svornosti. 7. Speciálně pedagogické centrum Pracovníci SPC speciální pedagogové logopedi a psycholožky působili na pracovištích v hlavním areálu školy v Olomouci a na detašovaných pracovištích v Jeseníku, Prostějově a Přerově. Působili formou individuální ambulantní poradenské péče. Prováděli diagnostiku a poradenství pro rodiče dětí s různými vadami řeči, spolupracovali se školami, speciálně pedagogickými centry, pedagogickopsychologickými poradnami, zdravotnickými pracovišti i dalšími institucemi. Vykonávali řadu návštěv klientů SPC ve školách Olomouckého kraje. Diagnosticky a poradensky jsme se angažovali také ve prospěch našich současných dětí a žáků (vyšetření dětí MŠ a konzultace s rodiči o dalším zařazení dětí do proudu základního vzdělávání, vyšetření žáků ročníku a konzultace Strana 5

6 o možnostech pokračování na naší škole či o přestupu do spádové ZŠ, vyšetření žáků 9. ročníku a konzultace s rodiči o optimálním zařazení žáka do dalšího středoškolského vzdělávání) a bývalých žáků, kteří se vrátili do svých spádových škol, nebo žáků 9. ročníku, kteří již nastoupili do škol středních. V rámci integrativních a inkluzívních aktivit jsme usilovali o řešení, která umožňují pečovat o naše klienty bez nutnosti jejich přijetí k dennímu pobytu, případně o programy umožňující redukci délky pobytu dětí v ZŠ a MŠ logopedické. Garanci režimu integrovaných dětí jsme poskytovali indikovaným dětem a žákům mateřských, základních a středních škol Olomouckého kraje - klientům našeho SPC. Prováděli jsme také přednáškovou činnost převážně pro rodiče předškolních dětí k problematice školní zralosti a o výchově řeči. Zaměstnanci SPC jsou členy Asociace pracovníků SPC (APSPC) a zúčastňují se aktivit asociace v regionu Olomouckého kraje. Pracovnice našeho SPC Mgr. Jitka Englová je vedoucí logopedické sekce APSPC. Logopedi SPC jsou také členy Asociace logopedů ve školství (ALOŠ). Ředitelka Mgr. Pavla Lukáčová je předsedkyní výboru Asociace speciálních škol Olomouckého kraje. SPC (Mgr. Vrbová, PhD.) pracuje jako koordinátor logopedické péče v Olomouckém kraji. 2) seznam oborů vzdělání Základní vzdělávání Další vzdělávání ve škole 3) přehled učebních programů V hodnoceném školním roce jsme v naší ZŠ logopedické organizovali vyučování v ročníku podle Školního vzdělávacího programu Č. j.: 285/07, ze dne ) Statistické údaje o škole Údaje o žácích Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech: MŠ logopedická MŠ navštěvovalo 24 dětí. ZŠ logopedická K 1. září 2011 měla základní škola 143 žáků. 36 žáků bylo ubytováno v internátě školy. 1. tř tř tř tř tř tř tř tř tř. 8 Strana 6

7 Počet tříd: tř tř tř tř tř tř tř tř tř absolventů našeho 9. p. r. pokračuje ve vzdělávání na SOU a SOŠ Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci (30,8 pracovních úvazků) - nejvyšší dosažené vzdělání, aprobace Součást počet zam. Z SO ÚSO VŠ MŠ ZŠ ŠD 1, ,5 0,2 Internát 8, ,1 1. Mateřská škola logopedická Výuku a speciálně pedagogickou - logopedickou péči zajišťovaly 2 učitelky s magisterským stupněm vzdělání a 2 učitelky s bakalářským stupněm vzdělání. 2. Základní škola logopedická Výuku a speciálně pedagogickou - logopedickou péči zajišťovalo 14 třídních učitelů, 3 učitelé bez třídnictví, zástupkyně ředitelky, ředitelka školy. Všichni učitelé školy jsou vysokoškolsky kvalifikovaní. 3. Internát Program 5 výchovných skupin na internátě vedli skupinoví vychovatelé, jednu skupinu vedoucí vychovatelka. Tři pomocné vychovatelky - asistentky pedagogů zajišťovaly v internátě noční a doplňkové služby. Všichni (denní) vychovatelé měli vysokoškolskou kvalifikaci (obor vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči (resp. pro speciální školy). Dvě asistentky pedagogů mají ÚSO vzdělání, jedna SO. Všechny jsou absolventky doplňkového vzdělání speciální pedagogiky pro asistenty pedagogů. Vedoucí vychovatelka je vysokoškolsky kvalifikovaná speciální pedagožka. 4. Školní družina Provoz družiny zabezpečovaly 3 vychovatelky. Dvě vychovatelky měly ÚSO pedagogickou kvalifikaci, třetí pracující na částečný úvazek měla vysokoškolské speciálně pedagogické vzdělání. Strana 7

8 5. Školní jídelna Personál ŠJ tvoří 3 kuchařky se SO vzděláním a vedoucí školní jídelny s ÚSO vzděláním. 6. Ekonomicko správní útvar Útvar tvoří ekonomka s ÚSO vzděláním, další pracovnice s ÚSO vzděláním provádí evidenci majetku a zajišťuje agendu personalistky a pokladní. O provoz a údržbu budov a zařízení pečují 1 školník - údržbář (SO), 1 školník - provozář (SO) a 3 uklízečky (SO). 7. Speciálně pedagogické centrum Personální obsazení SPC: speciální pedagogové logopedi 10 pracovníků s VŠ speciálně pedagogickou - logopedickou kvalifikací a 2 psycholožky VŠ kvalifikované v oboru dětská psychologie (na částečný úvazek). Ostatní (nepedagogičtí) pracovníci (11 pracovních úvazků) 4 THP pracovnice 3 uklízečky 1,4 provozáři 3 kuchařky Počet žáků na učitele (přepočteno) 8,4 žáka Organizační struktura v období od Strana 8

9 5) Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků prospělo (k ) 143 z toho s vyznamenáním 060 neprospěl opakuje 2 6) Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků s 2. stupněm z chování, se 3. stupněm z chování snížený stupeň z chování v 1. pololetí 0 snížený stupeň z chování v 2. pololetí 00 celkový počet neomluvených hodin 00 průměrný počet omluvených hodin v 1. pololetí 39,00 (na 1 žáka) průměrný počet omluvených hodin v 2. pololetí 56,23 (na 1 žáka) pochvala TU v 1. pololetí 6 pochvala TU v 2. pololetí 19 důtka TU v 1. pololetí 7 důtka TU v 2. pololetí 2 Hodnocení výchovného poradenství včetně vzdělávání výchovného poradce Funkci výchovného poradce na škole vykonávala zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Šišková. Její činnost v této oblasti měla velmi dobrou úroveň. Dlouhodobě se nám daří ve spolupráci s rodiči, středními odbornými školami, středními školami a naším SPC úspěšně začleňovat žáky do škol 2. cyklu. Hodnocení výchovně vzdělávací prevence (sociálně patologických jevů apod.) Garancí nad problematikou sociálně patologických jevů byla pověřena PaedDr. Alena Šimáčková, tř. učitelka III. B třídy (absolventka speciálního kurzu pro tzv. preventisty). V rámci projektu EU peníze školám se žáci šestých tříd pod vedením třídních učitelů zúčastnili semináře v P - centru Olomouc. Prováděné aktivity měly příznivý vliv na chování a jednání žáků ve škole. 7) Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti Strana 9

10 Školní, mimoškolní a mimotřídní kulturní, vzdělávací a sportovní programy pro děti a žáky Mateřská škola logopedická ZÁŘÍ divadelní představení Pinocchio v DH ŘÍJEN divadelní představení v DH O Plaváčkovi výročí školy (Den otevřených dveří) LISTOPAD Drakiáda výchovný koncert Housličky a jejich kamarádi v Redutě PROSINEC mikulášská nadílka v MŠL beseda s příslušníkem Městské policie Olomouc divadelní představení v MŠ Narodil se Kristus pán vánoční těšení dílničky pro rodiče s dětmi zdobení perníčků, zpívání koled u vánočního stromečku LEDEN návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠL divadelní představení v DH Bajaja návštěva kouzelníka ÚNOR zápis do 1. třídy ZŠL maškarní karneval v tělocvičně školy O smutné lesní princezně Sluňákov - MŠ DUBEN Den Země celoškolní akce KVĚTEN slavnostní shromáždění s vyhlášením výsledků soutěží Den Země Sběr papíru O nejkrásnější přáníčko ke Dni matek besídka ke Dni matek Cesta za hradním pokladem smyslová prohlídka AMO informační schůzka pro rodiče před pobytem v přírodě dopravní soutěž ve spolupráci s MPO v botanické zahradě ČERVEN Den dětí v ZŠ a MŠ logopedické léčebně rekreační pobyt v přírodě Hynčice pod Sušinou návštěva Fortu Křelov informační schůzka pro rodiče nově příchozích dětí a žáků Indiánská stezka - zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) Strana 10

11 Základní škola logopedická ZÁŘÍ adaptační léčebně rekreační pobyt II. V. třída - Pastviny IPS volba povolání Úřad práce IX. A,B třídy vzdělávací program o Číně Metropol VIII., IX. A,B informační schůzka s rodiči žáků 9. Roč. volba povolání ŘÍJEN soutěž O pohár primátora města Olomouce na Sv. Kopečku Odpadová olympiáda VI. A,B DDM Olomouc oslavy 60. výročí založení školy logopedická konference na PdF UP Olomouc, workshopy, varhanní koncert Den otevřených dveří exkurze SŠ řezbářská Tovačov - IX. A, B třídy exkurze Honeywell - IX. A, B třídy LISTOPAD exkurze Miele Uničov IX.A, B třídy Drakiáda celoškolní akce, ve spolupráci s modelářským oddílem Mariánské Údolí výchovný koncert Reduta III. A, B třídy výchovný koncert Reduta IV. třída beseda v knihovně Neředín - Memento IX. A, B třídy výchovný koncert Reduta I. A, B třídy Schola servis, VIII. IX. třídy výchovný koncert Reduta II. A, B třídy beseda v knihovně Neředín - Memento VII., VIII. třída PROSINEC beseda s Městskou policií IV., V. třída návštěva Mikuláše v ZŠ výchovný koncert Reduta V.-VII. třída výchovný koncert Reduta VIII.-IX. A, B třídy beseda s Městskou policií I. III. třídy vánoční posezení zaměstnanců školy Narodil se Kristus pán divadlo ve škole I. III. tříd vánoční zvyky dílny, zpívání u vánočního stromečku LEDEN P centrum VI. A třída P centrum VI. B třída Průřez historií tělocvična V. IX. třídy P centrum VI. A třída - Naše zem je kulatá Sluňákov I. II. třídy ÚNOR Zimní přírodou Sluňákov III., IV. třídy lyžařský výcvikový kurz Beskydy Soláň IX. třídy Strana 11

12 Návštěva hmyzu V., VI. A, B třídy P centrum VI. B třída Stopy po banánech Sluňákov VII., VIII. třídy zápis do I. třídy P centrum VI. A třída P centrum VI. B třída P centrum VI. A třída - maškarní karneval BŘEZEN My fair lady Moravské divadlo IV. IX. třídy návštěva knihovny Jungmanova ul. I. A, B třídy - návštěva knihovny Brněnská ulice II. A, B třídy - exkurze For model IX. B třída P centrum VI. B třída Škola zdravé pětky IV., V. třída Škola zdravé pětky I. - III. třídy Noc s Andersenem II.- III. třídy oslava Dne učitelů DUBEN Zelená stezka VI. A, B třídy - exkurze varhany na Domě u Sv. Václava VII. IX. třídy pálení čarodějnic internát Den Země KVĚTEN besídka ke Dni matek ČERVEN soutěžní dopoledne k oslavě Dne dětí Léčebně rekreační pobyt v přírodě Hynčice pod Sušinou I. tř výstava Pomáháme sobě IX. B třída školní výlet Loučná nad Desnou IX. A třída Fort Křelov IV. IX. třídy školní výlet Teplice nad Bečvou IX. B třída Sportovní den školní výlet Hrubá voda II. A, B třídy - školní výlet ZOO Lešná III. V. třídy - školní výlet centrum Olomouce VI. B třída - školní výlet ZOO Sv. Kopeček VII., VIII. třída školní výlet středisko RELAXA VI. A třída exkurze Vlastivědné muzeum VII. IX. A třída - rozlučka s žáky IX. tříd Zapojení do republikových programů Noc s Andersenem II. - III. třídy Recyklohraní (sběr druhotných surovin) Ovoce do škol Zdravá škola Danone EU peníze do škol Strana 12

13 Projekt Šance Děti ulice Zapojení do mezinárodních programů Školní a mimoškolní soutěže Září 2011 soutěž O pohár primátora města Olomouce na Sv. Kopečku Prosinec 2011 soutěž O nejhezčí novoročenku Duben 2012 soutěž ve sběru papíru a surovin Duben 2012 Zelená stezka Květen 2012 soutěž o nejhezčí přání ke Svátku matek Červen 2012 sportovní soutěže u příležitosti Dne dětí Červen 2012 zábavné soutěže u příležitosti pasování předškoláků na školáky Aktivity pro posluchače PdF UP a FTK UP v Olomouci říjen prosinec 2011 exkurze, náslechy a praxe posluchačů PdF UP v MŠL, ZŠL a SPC březen duben 2012 praxe posluchačů PdF UP v MŠL, ZŠL a SPC Pedagogické a provozní porady Zahajovací provozní a pedagogická porada pracovníků Porada pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Porada pedagogických pracovníků ZŠ Porada pedagogických pracovníků ZŠ Porada pedagogických pracovníků ZŠ Klasifikační konference Porada pedagogických pracovníků ZŠ Klasifikační konference Klasifikační konference Pedagogická porada učitelů a vychovatelů Pedagogická porada učitelů a vychovatelů Klasifikační konference Konzultace a schůzky pro rodiče 05. a Třídní schůzky v ZŠ 11. a Třídní schůzky v ZŠ 11. a Třídní schůzky v ZŠ informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ a žáků do ZŠ na školní rok 2012/2013 Školní odborné semináře a kurzy Školení učitelů v rámci projektu EU peníze školám - práce s interaktivní tabulí. Místní informační semináře následující po proškolení jednotlivých zaměstnanců. Společenské akce pro zaměstnance varhaní koncert v kostele sv. Mořice k 60. výročí založení školy Strana 13

14 Setkání pracovníků školy s bývalými zaměstnanci u příležitosti Dne učitelů Slavnostní setkání zaměstnanců ke Dni učitelů Víkendový wellness pobyt lázně Teplice n. Bečvou Slavnostní ukončení školního roku 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dvě kolegyně ZŠ ukončily rozšiřují studium s kvalifikací speciální pedagogika, kolegyně z MŠ ukončila magisterské studium Aplikovaná tělesná výchova na FTK. Všechna uvedená studia probíhala na PdF UP v Olomouci. Čtyři kolegyně (SPC) ukončily kvalifikační studium vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství pořádaného asociace logopedů ve školství. Většina pedagogů je zapojena do dalšího vzdělávání organizovaného Vzdělávacím institutem Prostějov i dalších vzdělávacích agentur, pracovníci SPC získávali další vzdělávání v rámci aktivit ALOŠ a IPPP ČR. 9) Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti V únoru 2012 provedl na naší škole Vzdělávací institut v Prostějově v zastoupení ing. Pečivy celoroční prověrku BOZP a PO. Dne provedla v Základní škole kontrolu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Zjištěné nedostatky byly následně odstraněny, přívod teplé vody bude řešen následně po prázdninové stavební akci, která se bude týkat výměny horkovodu, rozvodu studené a teplé vody a rozvodu elektrické energie. 10) Další sledované oblasti Realizace koncepčních materiálů kraje Veškeré aktivity školy rozvíjíme v souladu s koncepčními materiály kraje. Aktuálně pracujeme zejm. na koncepci koordinace logopedické péče v kraji. Spolupráce školy na regionální úrovni V péči o naše klienty, děti a žáky participujeme s pracovišti krajské PPP, mateřskými, základními a středními školami v kraji i se zdravotnickými pracovišti. Spolupráce školy na celostátní úrovni Naši zaměstnanci se angažují v celostátních organizacích - Asociace logopedů ve školství a Asociace speciálně pedagogických center. Škola v hodnoceném období se zapojila do projektu MŠMT EU peníze školám, stala se partnerem Univerzity Palackého v projektu Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Strana 14

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole není zřízena odborová organizace. Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracuje s partnerským občanským sdružením Prologopaed, se školskými vzdělávacími a poradenskými institucemi. Občanské sdružení Prologopaed, založené v roce 2001, je nezávislým občanským sdružením lidí se zájmem o podporu provozu a rozvoje činnosti naší školy. V uplynulém školním roce O. s. PROLOGOPAED finančně podpořilo zejména vybavení mateřské školy herními dřevěnými prvky, přispělo na lyžařský výcvik žáků IX. a VIII. roč. v Beskydech (hotel Čarták), na léčebně rekreační pobyt našich dětí MŠ a žáků I. ročníku v přírodě (hotel Sněženka, Hynčice pod Sušinou). Dále významně přispělo na vstupné na divadelní představení, výchovné koncerty našich dětí a žáků a na sportovní a kulturně společenské akce naší školy. Z příspěvků PROLOGOPAEDu byly pro děti a žáky také nakoupeny hračky, knihy do žákovské knihovny, školní potřeby do výchovných skupin, materiál pro zájmové kroužky. 11) Základní údaje o hospodaření školy (v roce 2011) Základní škola a Mateřská škola logopedická hospodařila jako příspěvková organizace, zřizovatel Olomoucký kraj. Škola dosáhla v roce 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,40. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl ztráta ve výši Kč ,68. Ztrátu jsme pokryli ziskem z doplňkové činnosti ve výši Kč ,08. Zlepšený hospodářský výsledek je v důsledku dosažení vyšších tržeb v doplňkové činnosti, a to zejména u stravného cizího vyšší počet strávníků důchodců a u pronájmů tělocvičny od listopadu jsme získali nového nájemce na jednu hodinu týdně. Zlepšený výsledek hospodaření byl rozdělen do fondů. Do fondu odměn bylo přiděleno Kč ,00 a do rezervního fondu Kč ,40. v Kč 1. Celkové výnosy v hlavní činnosti ,25 a) transfery (příspěvky) od zřizovatele ,00 v tom: na přímé náklady na vzdělávání ,00 dotace na RP Posílení plat. úrovně pedagogů ,00 dotace na RP Hustota a specifika ,00 dotace RP Školní vybavení 1. ročník 6 000,00 na provoz ,00 na odpisy ,00 dotace OPVK Moderní výuka ,00 b) tržby z prodeje služeb ,69 z toho: poplatky stravování žáci ,95 poplatky stravování zaměstnanci ,74 poplatky ubytování žáci ,00 školné MŠ, ŠD ,00 stravné, ubytování škola v přírodě, výlety ,00 Strana 15

16 (hradí rodiče) c) ostatní tržby ,56 z toho: čerpání FO-odměna ředitelka za doplňkovou činnost 4 000,00 čerpání FKSP nákup 2 ks varných konvic 1 504,00 poskytnuté bonusy a slevy při nákupu drob. majetku 1 201,41 dobropis od Oltermu Olomouc za teplo 2010 (rekalkulace ceny tepla) 8 500,97 dobropis od Středomor. vodárenské Olomouc za ,00 (vadný vodoměr) prodej materiálu kovový šrot a papír 5 314,00 přijaté pojistné plnění Kooperativa-havárie v suterénu budovy ŠJ-zatopení po prudkém dešti ,00 úroky z účtu, haléř. zaokrouhlení 925,18 2. Výnosy v doplňkové činnosti ,68 a) výnosy z pronájmu nemovitého majetku ,50 čisté nájemné ,00 tržby za služby spojené s pronájmy ,50 b) tržby za stravné cizí ,18 v tom: tržby za svačiny a přesnídávky žáků ,18 tržby za odvoz stravy SSP Olomouc, MŠ ,00 tržby za cizí obědy, večeře, snídaně ,00 výnosy z a ubytování cizí 9 000,00 c) tržby za vzdělávání cizí kurzy Logopedické prevence ,00 prodej metodických materiálu pro předškoláky Finanční vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých zřizovatelem Olomouckým krajem bylo provedeno. Příspěvek na přímé náklady UZ škola vyčerpala v plné výši. U zákonných odvodů na sociální pojištění byla oproti rozpočtu úspora ve výši celkem Kč ,00, úsporu jsme použili na nákup učebnic a učebních pomůcek. Přímé ONIV byly použity na nákup učebnic, učebních pomůcek, knih do školních knihoven, školních potřeb zdarma a nákladů vyplývajících z pracovně-právních vztahů. Na nákup učebních pomůcek byla použita rovněž úspora přímých ONIV náhrada mzdy za nemoc Kč ,00. Dotace na rozvojový program Školní vybavení 1. ročník UZ byla vyčerpána v plné výši. Z dotace byly pořízeny pracovní sešity 3 díly matematiky, početníky, 4 díly písanek, skládací abeceda, číslice a tečky, Notýsek pro 1. třídu. Příspěvek na provoz UZ byl rovněž vyčerpán v plné výši. Příspěvek na odpisy UZ nebyl vyčerpán v plné výši. Skutečné odpisy dle upraveného odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, činily k v Kč ,00 (v hlavní činnosti v Kč ,00 a v doplňkové činnosti v Kč ,00). V rámci finančního vypořádání příspěvků od zřizovatele za rok 2011 jsme vrátili v lednu 2012 na účet zřizovatele Kč 1 945,00. Došlo k navýšení odpisů v doplňkové činnosti. Od měsíce listopadu jsme rozšířili počet nájemců tělocvičny o jednoho (odpisy stanovíme podílem hodin provozu v HČ a DČ k celkové době provozu Strana 16

17 tělocvičny) a také se mírně zvýšil počet stravovacích jednotek připravených v doplňkové činnosti ŠJ (odpisy stanovíme podílem výkonů tj. připravených stravovacích jednotek v HČ a DČ k celkovým výkonům ŠJ). Odpisy v hlavní činnosti se z tohoto důvodu snížily. 3. Náklady hlavní činnosti ,93 v členění: náklady na platy ,00 zákonné a ostatní sociální pojištění ,00 ostatní sociální náklady ,00 náhrada mzdy za nemoc ,00 ochranné pracovní pomůcky ,49 věcná režie stravné cizí zaměstnanci ,00 spotřeba materiálu ,89 v tom: učebnice a pomůcky ,00 školní potřeby ,16 potraviny ,68 DDHM ,62 Ostatní drobný hmotný majetek ,00 drobný inventář 9 623,00 pohonné hmoty ,40 odborné publikace ,15 materiál na údržbu ,10 čisticí prostředky, papírové ručníky ,02 kancelář. potřeby, tiskopisy, xerox. papír, tonery ,76 lůžkoviny, ubrusy ,00 ostatní nákupy ,00 energie ,95 cestovné ,00 náklady na reprezentaci ,00 služby ,31 opravy ,98 v tom: opravy staveb ,00 opravy zařízení a strojů ,98 odpisy majetku ,00 ostatní provozní náklady ,31 4. Náklady v doplňkové činnosti ,60 v tom: potraviny ,88 materiál ,22 prodané zboží ,50 energie ,00 služby, opravy ,00 odpisy ,00 náklady na platy ,00 náklady na OON 2 500,00 zákonné a ostatní sociální pojistné ,00 ostatní sociální náklady 1 511,00 Strana 17

18 ostatní provozní náklady 1 917,00 5. Investiční výdaje, čerpání IF školy ,00 Investiční akce Rekonstrukce WC dívky pavilon B ,00 Pořízení DHM myčka nádobí inv. číslo ,00 Pořízení DHM interakt. tabule ACTIVEBOARD inv. č ,00 Zůstatek na investičním fondu školy k činil Kč ,29, plně finančně pokrytý. 6. Jednotkové náklady na žáka dle jednotlivých součástí školy - NIV celkem MŠ 0023 dětí ,- Kč ZŠ 0136 žáků ,- Kč ŠD 0234 žáků ,- Kč Internát 0037 ubytovaných ,- Kč SPC 1388 klientů 2 999,- Kč 7. Platy pracovníků - průměr za kalendářní rok přímé náklady UZ Průměrný plat zaměstnanců celkem Průměrný plat pedagogů Průměrný plat nepedagogů Průměrný plat pedagogů v MŠ Průměrný plat pedagogů v ZŠ Průměrný plat pedagogů ve ŠD Průměrný plat pedagogů v internátě Průměrný plat pedagogů v SPC ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Platy pracovníků byly ve sledovaném období posíleny mimořádnou dotací na pedagogického zaměstnance ve výši Kč ,00. Jednalo se o dotaci na RP Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním UZ Informace o výsledcích kontrol hospodaření Součástí systému finančního řízení v naší škole je veřejnosprávní kontrola, při které podléhá naše zařízení kontrole nadřízeného orgánu, případně jiných oprávněných orgánů. - Dne provedla ve školní jídelně kontrolu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Nebyly zjištěny závady. - Dne provedla na naší škole kontrolu Všeobecná zdravotní pojišťovna Olomouc, kontrolovala období 10/2004 1/2008. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Strana 18

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více