Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do"

Transkript

1 ZÁRÍ ˇ 2013 Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do barevného a slušivého kabátu nové fasády, oken a střech. Školka už je v provozu od 12.srpna a líbí se dětem, rodičům i paním učitelkám. Škola dětem začala z důvodu stavby později, až 4. září a její rekonstrukce v těchto dnech finišuje. Probíhající práce na fasádě budou ještě chvíli komplikovat provoz školy, ale věřím, že to všichni ve škole rádi vydrží. Zateplením budov a výměnou oken dojde i k významné úspoře energií a k lepší tepelné pohodě pro děti ve všech prostorách škol. Na obě stavební akce jsme získali dotaci z Operačního programu životního prostředí. Na školku dotace činí asi 60% nákladů a u školy je to asi 55% vynaložených nákladů. Ú V O D N Í S L O V O Škola i školka v novém kabátě M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka o b ce Školku nám rekonstruovala firma KAHIM s.r.o. z Oder za částku cca tis. Kč s DPH, podíl obce bude hrazen z hotovosti, kterou má obec naspořenu na svém účtu. Rekonstrukci školy provádí firma MILIMEX s.r.o., Ostrava, dceřiná pobočka polské firmy, jejíž nabídka na realizaci ve výši cca tis.kč s DPH byla nejvýhodnější. Podíl obce bude krytý úvěrem u České spořitelny a.s. Nový je také strop a osvětlení tělocvičny (za cca 391 tis.kč s DPH) a úžasnou proměnou prošly toalety ve staré budově školy (za cca tis.kč s DPH) posuďte sami rozdíl a přijďte se podívat v den otevřených dveří, který škola plánuje na podzim, obě tyto opravy jsou plně hrazeny z rozpočtu obce.

2 USNESENÍ ze 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta 1/18/2013 Schválení programu ZO a) schvaluje program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce. 2/18/2013 ZO a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová předsedkyně, Mgr. Alena Kulíšková, Mgr. Lubomír Červenka členové, b) schvaluje ověřovatele zápisu Zdenek Plešek, Roman Kolařík, c) určuje provedením zápisu Bc. Lenku Burianovou. 3/18/2013 ZO a) bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce. 4/18/2013 ZO a) bere na vědomí usnesení rady obce č /18/2013 ZO a) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice ve výši Kč, b) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Energetické úspory MŠ Hodslavice ve výši Kč, c) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Hodslavice posilové zdroje vody pro obec - hydrogeologický průzkum ve výši Kč, d) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve výši Kč, e) schvaluje přijetí dotace z nadace ČEZ na osvětlení přechodu ve výši Kč. 6/18/2013 ZO a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1 7/ /18/2013 ZO a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 3: navýšení v příjmech o Kč, navýšení ve výdajích o Kč, financování Kč. 8/18/2013 ZO a) schvaluje Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice dle návrhu Rady Svazku Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice, b) bere na vědomí revizní zprávu svazku, zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2012 a závěrečný účet svazku za rok /18/2013 ZO a) schvaluje Strategický rozvojový plán Obce Hodslavice na roky , vypracovaný komunitně týmovým způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů Hodslavic. 10/18/2013 ZO a) bere na vědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s. 11/18/2013 ZO a) pověřuje radu obce zajištěním opatření ke snížení hlučnosti na dětském hřišti u domu pana Geryka za stávajících podmínek. 12/18/2013 ZO a) bere na vědomí žádost Mgr. Aleny Kulíškové, b) pověřuje místostarostu obce, Martina Reptu, jednáním s provozovatelem i vlastníkem budovy Falcon k zajištění pořádku kolem budovy. USNESENÍ ze 59. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce na stavební práce Dodávka a montáž akustického stropního podhledu včetně osvětlení v tělocvičně ZŠ nabídku uchazeče Montáž suchých staveb Jaroslav Krupa, Záhumení 938, Zubří v ceně Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. b) podepsání smlouvy o dílo s firmou MILIMEX s.r.o. organizační složka, Ostrava, IČ , která podala nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce na stavební práce Energetické úspory ZŠ Hodslavice s výší celkové nabídkové ceny ,43 Kč bez DPH. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) registraci akce Energetické úspory ZŠ Hodslavice v Operačním programu ŽP, b) neobdržení námitek v zadávacím řízení VZ Energetické úspory ZŠ Hodslavice a ukončení ZŘ, c) obdržení dotace na projekt Příprava energetický úsporných projektů řešených metodou EPC pro 4 objekty obce Hodslavice a schvaluje podmínky dotace. USNESENÍ ze 60. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci Energetické úspory MŠ Hodslavice ev.č , b) smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Energetické úspory MŠ Hodslavice ev.č , podepsanou ředitelkou fondu dne c) zakoupení traktoru ZETOR PROXIMA 75 od firmy VSDS s.r.o. Hostašovice za odhadní cenu dle schváleného rozpočtu, d) smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad se společností EKO-KOM, a.s. Praha na dobu neurčitou, e) smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, na podání žádosti o dotaci a na provedení zadávacího řízení na dodavatele v projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, f) smlouvu o technické pomoci při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie dle pravidel Operačního programu Životního prostředí a realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci Hodslavice posilové zdroje vody pro HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 2

3 obec hydrogeologický průzkum s Ing. Veronikou Kašparovou, Zašová. g) smlouvu o dílo s firmou Altec International. s.r.o. Holešov, na provedení technického dozoru odpovědným řešitelem hydrogeologických prací na akci Hodslavice posilové zdroje vody pro obec - hydrogeologický průzkum, h) smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb pro pracovníky Obce Hodslavice s MUDr. Radkem Ševelou, praktickým lékařem pro dospělé v Hodslavicích. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) průběžné plnění úkolů, b) rozsah projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích a doporučuje starostkou navržené řešení jako podklad pro zpracování projektu a podání žádosti o dotaci v rámci kontinuální výzvy OPŽP v oblasi 4.1., c) informaci firmy ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína o výplatě podílu na zisku (dividend) za hospodářský rok 2012 ve výši Kč na účet Obce Hodslavice nejpozději do , d) rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na akci Hodslavice posilové zdroje vody pro obec hydrogeologický průzkum, e) rozhodnutí č SFŽP ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory a dotace na spolufinancování projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR, f) protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, zaměřenou na kontrolu vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Hodslavice do vod povrchových provedenou dne , g) stížnost p. Zdeňka Geryka na provoz dětského hřiště umístěného před domem čp. 235 a jeho žádost o přemístění dětského hracího koutku na jiné vhodné místo a schvaluje provedení ankety ohledně zachování hřiště, předložení výsledků ankety na zasedání zastupitelstva obce a projednání žádosti p. Geryka na zastupitelstvu obce. USNESENÍ ze 61. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, na podání žádosti o dotaci a na provedení zadávacího řízení na dodavatele v projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, b) prodloužení nájmu areálu hřiště na dobu 15 let od podpisu nájemní smlouvy pro FK Hodslavice o.s. formou dodatku č. 1, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti, c) podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu Hodslavice posilové zdroje vody pro obec hydrogeologický průzkum, obeslání tří firem výzvou na podání cenové nabídky a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Člen Martin Repta, místostarosta Ing. Kamil Ondřejík strana 3 Náhradník Mgr. Pavla Adamcová, starostka MVDr. Jiří Křižan RNDr. Aleš Cahlík, TDI Zdeněk Plešek Josef Kudělka, stavební technik RNDr. Zuzana Cahlíková Ing. Marie Ježková Ing. Milan Váhala d) program ZO, e) bezplatný pronájem sálu SDH pro akci pro děti pořádanou SHM Hodslavice dne f) bezúplatný převod hmotného majetku ZŠ Hodslavice hrací prvek hřiště Tomáš a pískoviště na Obec Hodslavice II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) průběžné plnění úkolů. USNESENÍ ze 62. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky na stavební práce ENERGETICKÉ ÚSPORY MŠ HODSLAVICE s firmou KAHIM stavby s.r.o., Marxova 20, Odry, b) smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. SME 32_13 BP s Nadací ČEZ na projekt Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Hodslavice ve výši Kč, c) smlouvu o dílo na realizaci zakázky na stavební práce Osvětlení přechodu pro chodce v obci Hodslavice přechod u ZŠ Františka Palackého s firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 103, Ostrava-Vítkovice. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) průběžné plnění úkolů, b) vyhlášení ředitelského volna na ZŠ ve dnech z provozních důvodů. Co se dělo v obci Mgr. Pavla Adamcová, starostka Červenec a srpen čas prázdnin a dovolených, pro obec letos čas rekonstrukcí školy a školky a žádná okurková sezóna! Jednali a zasedali radní i zastupitelé, hoši z technické správy opět sekli, stříhali, natírali a pomáhali s pracemi při stavbách ve škole a školce 2.7. Rada obce po 59. zasedla ke svému jednání, usnesení výše ve zpravodaji Závěrečné posezení a dopracování strategického plánu obce na OÚ, za účasti zástupců spolků, zastupitelů a podnikatelů kontrolní den na stavbách (tak jako všechny další prázdninové čtvrtky), podepsání smlouvy na zateplení ZŠ Uctění památky Mistra Jana Husa u pomníku Fr. Palackého a vzpomínkové setkání na fotbalovém hřišti, proběhl jubilejní 40. ročník volejbalového turnaje na sokolském hřišti Účast starostky a referentky obce na jednání pracovní skupiny Péče o seniory v rámci projektu komunitního plánování soc. služeb města Nový Jičín, do kterého se naše obec zapojila na sokolském hřišti proběhl nohejbalový turnaj Hodslavská hňápa, výsledky a foto dále ve zpravodaji Rada obce po 60. zasedla ke svému jednání, usnesení výše ve zpravodaji, HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

4 1.8. na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky oslavili hasiči 130. výročí založení SDH Hodslavice ukázkou požární techniky, cvičného zásahu záchrany osob z požáru na budově Obecního domu, výstavou dokumentů a fotek z historie sboru a zábavným programem pro všechny generace na výletišti u hasičské zbrojnice, podívejte se na fotky z oslav a přečtěte článek dále ve zpravodaji předání staveniště k zahájení prací na odstranění výhybky na nádraží na Domorazu firmě PKD stavba s.r.o., byla to poslední část trati, která se odstraňovala pro budování cyklostezky odpoledne proběhlo 61. zasedání rady obce (viz usnesení výše), 9.8. na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky byly dokončena rekonstrukce školky a až na malé nedodělky byla budova opět plně k dispozici našim nejmenším odpoledne proběhlo 62. mimořádné zasedání rady obce, poté se uskutečnilo 18. zasedání ZO v hasičské zbrojnici (viz obě usnesení výše), byly dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ve staré budově ZŠ starostka se zúčastnila setkání se starosty k budoucímu zapojení se do projektu meziobecní spolupráce v rámci komplexního řešení sociálních služeb, problematiky odpadového hospodářství a školství v naší oblasti na Kacabaji proběhl 0.ročník recesistického Hodslavského vodohraní, více ve článku dále. Technická správa hlásí Mar tin Repta, místostarosta V měsíci červenci a srpnu byla pracovníky technické správy obce a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a úřadem práce prováděna údržba zelených ploch v majetku obce, v prostoru pohřebišť a v okolí úpravny vody a v okolí vrtů ve Straníku a ořezy keřů v okolí centra obce a zahrady mateřské školky, taktéž bylo provedeno vysečení trávy na ploše po zrušené železnici v prostoru na dolním konci obce. Všechny chodníky podél silnice byly ošetřeny postřikem proti růstu plevele. Před prováděním prací na objektech mateřské školky (výměna oken a zateplování obvodového pláště) a základní školy (výměna oken, zateplování, výměna stropu tělocvičny) byly provedeny pomocné práce - výřezy dřevin v okolí budov, odstranění přístřešků na budovách, odstranění pletivových zábran v okolí školního hřiště, demolice objektu skladu u ZŠ), odstranění dřevěných obkladů v místnostech mateřské školky, výkopové práce pro položení uzemnění nových hromosvodů na objektu MŠ, odvozy materiálů apod. V druhé polovině měsíce srpna byly prováděny malířské a úklidové práce v objektu základní školy. V prostoru výletiště u hasičské zbrojnice byl odstraněn starý přístřešek pódia a provedena výstavba nového. Svépomocí byly instalovány některé dětské herní prvky v prostoru fotbalového hřiště. Nová vývěsní skříňka byla nainstalována u vchodu na katolický hřbitov. V prostoru vodní nádrže Kacabajka byla provedena instalace technického zázemí před plánovanou akcí k 40. výročí napuštění vodní nádrže, která proběhla poslední srpnovou sobotu. Poplatky O b e c H o d s l a v i ce Poplatek za odvoz komunálního odpadu Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen polovinu poplatku 215,- Kč na osobu za odvoz komunálního odpadu, že druhou část je nutné uhradit do 30. září Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondělí a ve středu od od hod., popř. na účet OÚ /0800 pod var. symbolem xxx, do posledních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého domu např Poplatek za psa Upomínáme majitele psů, kteří nemají zaplacen letošní poplatek 200 Kč za psa, aby tak učinili do 30. září Zaplatit lze stejným způsobem jako za odvoz komunálního odpadu pod variabilním symbolem xxx. Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu, zavolejte na tel. č , popř. napište na mail hodslavice.cz. Sbor dobrovolných hasičů R i c h a r d Tu r e k, S D H H o d s l a v i ce Dovolte nám, abychom poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o vynikající průběh našich oslav 130 let založení SDH. Všem členům i nečlenům sboru za spoustu vykonané práce, všem sponzorům za finanční a materiální pomoc, účinkujícím za mnohdy strhující podívanou a samozřejmě Vám, naši milí hosté a návštěvníci, za hojnou účast, kterou jste HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 4

5 přispěli k výborné náladě. Jmenovat nikoho nebudeme. Nechceme na někoho zapomenout,protože nás,ale i Vás bylo mnoho. Doufáme,že naše společná práce nebyla zbytečná a oslavy se Vám líbily. Takže ještě jednou DĚKUJEME! pro zajímavost Hostašovice /1784/, Veřovice /1788/, Mořkovkatolická /1844/ a evangelická /1896/. Hodslavice otevřely katolickou školu v r a evangelickou v r Měšťanská škola byla u nás otevřena v r a ve třech třídách měla 77 žáků. Upozornění pro všechny včelaře! strana 5 R u d o l f J e d l i t s c h ka, p ř e d s e d a ZO Č S V H o d s l a v i ce Nezapomeňte podat žádost o dotaci 1.D na podporu včelařství do a zároveň i hlášení počtu včelstev pro Hradišťko. Všechny tiskopisy budou odeslány společně. Tiskopis o podporu vyšel ve včelařství č. 8. TROCHU VZPOMÍNÁNÍ V HORKÝCH LETNÍCH DNECH Fra n t i š e k P r o u s e k V úmorných vedrech letošního léta jsem se v relativním chládku bytu probíral letitými písemnostmi, novinami a dalšími pečlivě střeženými materiály, ve kterých jsou různými způsoby zmapovány některé etapy života naší obce. Jistě jsem neobjevil Ameriku, protože vše podstatné je obsaženo v obecní kronice, ale ta není vždy k dispozici, a tak jsem se rozhodl připomenout tyto okamžiky prostřednictvím našeho Zpravodaje hodslavské veřejnosti. Přesně v den, kdy byl v posledním čísle Zpravodaje zveřejněn článek evangelického faráře p. Červenky o blížícím se 200. výročí kostela se mi dostal do rukou církevní časopis Český bratr ze září Tento časopis vycházel 10x ročně. V něm zveřejněné snímky a kratičké texty se týkají otevření kostela po jeho rozsáhlé opravě. To se uskutečnilo 24. srpna 1952 a přítomno bylo několik významných osobností ( viz fota ). Krásný záběr opraveného kostela Dalším letitým dokumentem, ze kterého jsem čerpal tyto zajímavosti, je Soubor referátů z porad Národní jednoty východomoravské v N. Jičíně z roku A zde je možné se dočíst informace o školství, resp. školách. Nejstarší školou z roku 1690 se tehdy pyšnil St. Jičín, dále Synodní senior ThDr. Viktor Hájek s tehdejším farářem Josefem Ondruchem Celkový pohled na zaplněný kostel včetně opravené galerie a varhan. ( Pamětníci, hledejte se ). Velice podrobně je zde také popsána činnost veřejných obecních knihoven. I zde se naši předkové snažili a za podpory obce prospívala knihovna nejširším vrstvám obyvatel. Jenom pro představu v roce 1928 měly Hodslavice 1739 obyvatel (podle sčítání v r. 1921), v knihovně bylo 905 svazků, 79 evidovaných čtenářů a v průběhu celého roku se uskutečnilo 1757 výpůjček. Pro ty, na které místo v kostele nezbylo, bylo připraveno sezení na zahradě staré školy. Bohoslužba byla přenášena reproduktory. A pro dnešek poslední perlička. V r proběhly v obci volby do obecního zastupitelstva. Kandidátní listinu předložila i tehdejší strana Československé národní demokracie. Veřejnosti ji předkládám tak, jak byla zveřejněna v tehdejším tisku. 1.Kramoliš Josef, stavitel č.p Hromádka František, palír 29 2.Mynář Jiří, učitel Kojetínský František, kovář Turek Ondřej, stolař Bartoň Josef, hostinský 1 4.Bartoň Ondřej, obchodník Kramoliš Ondřej, palír Kramoliš Josef, palír Křižan František, domkař Bartoňová Anna, domkařka Palacký Josef, tesař Kramoliš Jan, dozorce Kudělka Jan, obchodník 77 8.Sváček Josef, dělník Kramoliš Josef, zedník 44 9.Hromádka Ondřej, palír Rýc Jan ml., krejčí Kramoliš František, krejčí Pilečka Viktor, ředitel Merenda Josef, faktor Kunétek František, domkař Rýdl Josef, obchodník 149 Přeji všem hezké vzpomínání. HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

6 Ještě jednou k jubilejnímu 40. ročníku volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2013 M i r o s l a v V y h l í d a l S odstupem času je třeba říci, že byl úspěšný. Jedním z hlavních úspěchů je vždy počasí, které nám v letošním roce vyšlo na sto procent, dále pak účast družstev, celkem 50 (zvládli bychom i více). rá má 220 obyvatel). V letošním roce slavili také kulaté výročí 60 let. Zástupci našich organizátorů se turnaje zúčastnili. Ten letošní se konal pod záštitou Českého olympijského výboru. Byl jsem velmi rád, že po předání našich volejbalových triček předsedovi Českého olympijského výboru Ing. Jiřímu Kejvalovi a předsedovi Českého volejbalového svazu Dr. Zdeňku Haníkovi, došlo k velmi pěkné události, kdy pánové v nich strávili určitou dobu na dřevěnickém turnaji, a tím nám taky v Dřevěnici udělali určitě velkou propagaci. Zde je třeba poděkovat na úseku vedení soutěže Jardovi Hlouškovi, vedoucímu soutěže a všem, které měl pod sebou. Zapisovatelům, kteří po oba dny vydrželi na kurtech, i když sluníčko do nich neúprosně pálilo. Tomáši Vyhlídalovi, který měl na starosti organizaci všech, kteří v kterýkoliv den či hodinu byli ve stáncích při obsluhování všech přítomných, a zároveň jejich zásobování. Samozřejmě poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o zdárný průběh letošního jubilejního 40. ročníku volejbalového turnaje. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem. Hodslavská Hňápa ročník nohejbalového turnaje trojic na antuce. Zúčastněné týmy: Suchdol Hoďáci FM Hasiči FM FM-Mix Brek tým AVM Hodslavice Kokři-Hodslavice Pišta-NJ Pankáči-NJ Majkl tým Hodslavice Marcel Garčár Dále poděkování patří všem sponzorům: Obecnímu úřadu Hodslavice, paní starostce za přítomnost při zahájení i při předávání cen těm nejlepším v jeho závěru. Malokapacitním jatkám firmy Machač, výrobky byly vynikající a selátko na závěr přímo ukázkové, firmě KES a jeho řediteli Ing. Jiřímu Zbořilovi, firmě AUTOLAKOVNA Kolařík, TJ Sokol Hodslavice a ZŠ Hodslavice za pronájem sportovních areálů, firmě GALA Prostějov, firmě pivovar ZUBR, Českému volejbalovému svazu a Krajskému volejbalovému svazu. Jak jsem se již několikrát zmínil, nápad založit turnaj se zrodil při první návštěvě turnaje v roce 1971 v Dřevěnici (obec, kte- HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 6

7 Pořadí na stupních vítězů: 1.Hasiči FM 2.Hoďáci 3.FM-Mix 4.Brek tým Ostatní bez umístění, hráno systémem play-off. tradici, tradici Hodslavského vodohraní na Kacabaji vždy poslední sobotu v měsíci srpnu. Psala jsem, že výsledky nejsou důležité, ale přesto Netradiční plavidlo: 1. Saleziánské hnutí mládeže Hodslavice s kapitánem Ondrou Dulákem 2. Piráti z Kacabiku s kapitánem Timem Kyselým MBT flotila s kapitánem Leškem Janským a Hnízdo s Alešem Kulíškem Rychlostní závod dvojic v kanoi 1. Zámečníci 2. Kulíšci 3. Frantové (Hasalíci) Hodslavské vodohraní M g r. A l e n a Ku l í š ková Je poslední prázdninová sobota letošního roku, blíží se 14 hodina a jsou přihlášena čtyři plavidla ke startu v nultém ročníku Hodslavského vodohraní na břehu vodní nádrže Kacabaja. Právě Kacabaja, dáma v nejlepších letech, oslavila v červenci 40. narozeniny. Chtěli jsme ji popřát. Proto pár nadšenců se nebálo jít do riskantní akce a zorganizovat soutěžení na vodě. Soutěžilo se v jízdě netradičních plavidel, v rychlostním závodě dvojic na kánoi a v recesním čtyřboji O dřevěného dědka (jízda na kánoi, plavání, jízda na koloběžce a běh). Čtyřboj O dřevěného dědka Jméno Jízda na kánoi Plavání Jízda na koloběžce Běh Pořadí František Hasalík 0:34 1:21 2:04 2:13 1. Lukáš Kočka 0:51 1:30 2:12 2:19 2. Honza Zámečník 0:38 1:27 2:17 2:25 3. Honza Kočka 0:44 1:27 2:16 2:27 4. Ďábel 0:42 1:32 2:33 2:42 5. Aleš Kulíšek 0:39 1:57 2:47 2:57 6. Radek Kočka (benjamínek soutěže) 1:47 2:45 3:51 4:02 7. Oly Kolařík 1:50 2:59 3:54 4:03 8. Každá obdobná akce má svého vítěze a poraženého. Naše akce měla vítězů mnoho. Zvítězil humor, recese, dobrá nálada a hlavně odvaha se s vodním kláním poprat a zapojit se. Nultý ročník měl i drobné nedostatky. Došlo nám pivo i výborný srnčí guláš. Snad nám to odpustíte. Špatně se odhaduje množství u akce, která se koná poprvé. Snad příští rok tento nedostatek napravíme. Za celý realizační tým chci vám vše přítomným poděkovat za podporu a účast. Snad se nám podaří společně vytvořit novou strana 7 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

8 Tenisový turnaj veteránů Memoriál JUDr. Romana Rydela Pe t r H u b, p r e z i d e n t TC H o d s l a v i ce Tenisový club Hodslavice oznamuje svým hráčům a příznivcům, že 23.ročník tradičního turnaje veteránů Memoriál JUDr. Romana Rydela se z důvodu pokračujících prací na základní škole letos výjimečně neuskuteční na tenisových kurtech za základní školou. O turnaj však ochuzeni nebudeme. Z iniciativy pana Česlava Czyže vzešel návrh uspořádat turnaj veteránů na jeho soukromém kurtu. Akce se uskuteční v sobotu 14. září 2013 od 8.00 hodin na soukromém kurtu p. Czyže. Vzhledem k omezené kapacitě kurtu odehrajeme zápasy pouze ve čtyřhrách mužů, a to formou zkrácených her (tiebreak). Z téhož důvodu je turnaj určen především pro členy T. C. a hráče z Hodslavic. Předběžné přihlášky na tel. čísle p. Hub. O malé občerstvení bude na místě postaráno. FK Hodslavice Ondřej Kudělka Do letošního soutěžního ročníku vstoupí tři mužstva: mladší přípravka, mladší žáci a muži. Pro mladší přípravku to bude historický okamžik. Z tréninků, které se pro ně a i pro jejich rodiče zdály nekonečné, se představí již v ostrých zápasech. Mladší žáci, kteří nabrali zkušenosti z minulého prémiového ročníku, se budou prát o dobré výsledky a dobrá umístění. U družstva nejstarších, tedy u mužů došlo k jistým změnám. Mužstvo mužů do bojů povede nový trenér Jan Kudělka, pod kterým se mužstvo představilo domácímu publiku 17. srpna, kdy na domácím hřišti přivítalo mužstvo z Tiché. Toto utkání ukázalo potenciál a cíl mužstva a za předvedený výkon jsme si vítězství 4:0 nad Tichou po právu zasloužili. Střelci branek byli: Jan Mička, Jakub Kramoliš, Pavel Macíček a Petr Špalek. K dalšímu utkání zajížděli muži v neděli 1. září do Lubiny. Utkání v prvním poločase vypadalo z naší strany nadějně. Po vlastním gólu domácích a po proměněné penaltě Vaška Mináře jsme vedli 0:2. Avšak v druhém poločase jsme po chybě inkasovali a v 91. minutě sudí proti nám nařídili pokutový kop, který domácí hráči proměnili a upravili na konečných 2:2. V následujících dnech vstoupí do fotbalového kolotoče také žákovská mužstva, která se stejně tak, jako družstvo mužů, těší na Vaši podporu nejen na domácích, ale také venkovních hřištích. Fotbal není jenom o zápasech, ale také o budování a zkrášlování sportoviště. Na hřišti se začalo rekonstruovat a přestavovat sociální zařízení, které bude v následujících dnech dokončeno. Mladší přípravka: Datum Čas Domácí Hosté :00 FK Hodslavice Starý Jičín : :30 Rybí FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Kateřinice : :00 FK Hodslavice Frenštát B : :30 Starý Jičín FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Mořkov : :00 FK Hodslavice Rybí : :30 Kateřinice FK Hodslavice : :00 Frenštát B FK Hodslavice : :00 Mořkov FK Hodslavice : Mladší žáci: Datum Čas Domácí Hosté :00 FK Hodslavice Veřovice : :00 Lubina FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Lichnov : :00 Čeladná FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Hostašovice : :30 Tichá FK Hodslavice : :00 Hukvaldy FK Hodslavice : Muži: Datum Čas Domácí Hosté :00 FK Hodslavice Tichá B 4: :00 volno FK Hodslavice :00 Lubina FK Hodslavice 2: :30 FK Hodslavice Veřovice B : :30 Rybí FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Mořkov B : :00 Vlčovice-Mniši B FK Hodslavice : :30 FK Hodslavice Straník : :30 Ženklava FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Štramberk : :00 Hostašovice FK Hodslavice : Oznámení zahájení sokolských cvičení T. J. S O KO L H o d s l a v i ce Jako každoročně od ŘÍJNA letošního roku zahajujeme pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ, popř. v MŠ Hodslavice. Kondiční cvičení - Věrka Mičková Zdravotní cvičení - Růža Holeňová Mladší a starší žákyně - Irena Vytejčková a Alena Špalková Rodiče s dětmi - Věrka Mičková Jóga - Dana Sulovská Novinkou bude KRUHOVÝ TRÉNINK pod vedením Mirka Vybíhala. - jde o krátké, motivující, intenzivní a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie, MUŽE i ŽENY. Jedná se o vynikající prostředek ke zpevnění těla, zlepšení fyzické kondice a k redukci hmotnosti. Trénink není určen pro budování masivní svalové hmoty, a proto se hodí všem, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným a berou cvičení jako zábavu. Kruhový HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 8

9 trénink zvyšuje vytrvalost a pozitivně působí na kardiovaskulární systém. Při pravidelném cvičení budete velmi mile překvapeni, jak je účinné i zábavné. Konkrétní termíny všech cvičebních hodin budou včas upřesněny... Srdečně zveme VŠECHNY příznivce pohybu. Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České republice? Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? Revize spalinové cesty se provádí: před jejím uvedením do provozu, při každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň: revizním technikem komínů specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest. Kontrola spalinových cest Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce. Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest: strana 9 Topení a komíny OÚ Hodslavice Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kw včetně nad 50 kw Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv Pevné Celoroční provoz Sezonní provoz Kapalné Plynné Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu Kontrola a čištění spalinové cesty Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu Čištění spotřebiče paliv 1x 1x 1x 2x 1x 1x 2x 1x 1x 2x nejméně podle návodu výrobce Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby. Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. Občanská poradna rozšiřuje své služby Mgr. Richard Pešat, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., poskytuje odborné sociální poradenství zejména v následujících oblastech: Problematika zadlužování občanů Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost Občansko-soudní řízení a jeho alternativy Rodina a mezilidské vztahy Ochrana spotřebitele Občanskoprávní vztahy HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

10 Firma ecentre ve spolupráci s OÚ Hodslavice připravuje pro své občany další možnost snížit ceny elektřiny a plynu V posledních letech se ceny energií neustále zvyšují. Vadí Vám to? Ceny jsou ve skutečnosti zcela jinde, než za jaké je nakupujeme nebo jsme nuceni nakupovat zejména u velkých dodavatelů. Na dnešním trhu působí pře 100 subjektů s licencí pro obchodování s plynem a elektrickou energií. Rozdíl v cenách za stejnou dodávku je až 40%. Takže za stejné množství plynu a elektřiny někdo zaplatí třeba Kč a někdo jen Kč. Cenu vždy dokáže snížit elektronická aukce. Vedení obce se na základě výsledků aukcí ve více jak 200 městech a obcích ČR a také na základě výsledků aukcí z prvního kola v Hodslavicích rozhodlo pokusit se nabídnout možnost dosažení úspor pro své občany a poskytnout jejich domácnostem možnost zapojit se do elektronické aukce na výběr dodavatelů energií s nejnižší cenou při zachování standardních obchodních podmínek. V lednu letošního roku tuto službu odstartovalo město Říčany. Ukázalo se, že když se občané spojí, stanou se silnou skupinou, o kterou se proti zvyklostem vede boj mezi dodavateli o nabídnutou cenu. V podstatě se jedná o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé v aukci přes internet snižují své nabídky, a snaží se tak získat celou zakázku a nové klienty. Obrovskou výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu, a to tak, že dodavatelé o své klienty férově soutěží. Čím větší je pak poptávka, tím lepší ceny mohou samozřejmě dodavatelé nabídnout, uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre, která bude aukci na dodavatele energie obci Hodslavice zajišťovat. Přihlásit se mohou všichni obyvatelé (domácnosti), bytová družstva nebo společenství vlastníků. Zváni jsou i podnikatelé. Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musí dodavatelé dodržet, a osloví dodavatele energií na trhu. Poptávka neustále stoupá, do aukcí se od ledna až do června zapojilo již více než 200 obcí. Na konci každého měsíce pak dodavatelé soutěží o balík domácností v on-line elektronické aukci. Letos na jaře proběhla 1. kola aukcí i ve městech v okolí Nový Jičín, Fulnek, Kopřivnice a mnoho dalších obcí v regionu.. Jak to vše funguje, jak aukce probíhá, co mají občané udělat, když se chtějí zúčastnit, jaké podklady potřebují, zkušenosti z jiných obcí aj. se občané dozvědí na schůzce v sále hasičské zbrojnice. dne v hod. Ve dnech 18. a 19. září 2013 bude ve smluvených termínech a časech otevřeno pro zájemce o úspory kontaktní místo, na kterém budou zástupci společnosti ecentre přijímat žádosti o účast v e-aukci, sepisovat se zájemci mandátní smlouvy a kontrolovat podklady tak, aby se občané mohli do aukce zapojit. Kontakt na zástupce ecentre, a.s. Ing. Karel Kozelský, tel hod představení spol. ecentre, informace k e-aukci sál hasičské zbrojnice ,00 19,00 hod sběr podkladů, smlouvy s ecentre, zasedačka OÚ, 1.patro ,00 19,00 hod sběr podkladů, smlouvy s ecentre, zasedačka OÚ, 1.patro CO JE POTŘEBA UDĚLAT A PŘINÉST PRO ZAPOJENÍ DO AUKCE. 1. Předat pořadatelské firmě čitelnou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, zemního plynu, včetně všech případných dodatků a dále kopii posledního ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele. Platíte-li SIPEM pak kopii dokladu SIPO, platíte-li z účtu nebo inkasem pak vezměte s sebou i číslo účtu. S sebou vezměte OP. 2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou ecentre, a.s.. Tato smlouva je bezúplatná a definuje pouze práva a povinnosti obou smluvních stran. Upozorňujeme, že podklady nelze posílat em. Veškeré podklady je nutné předat v listinné podobě osobně na kontaktním místě. Pro občany je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce NIC. A totéž platí i pro obec Hodslavice. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Přijďte si pro informace a úspory zdarma a zapojte se. Výsledky e-aukcí jsou velmi pozitivní a ušetří občanům nemalé peníze. Kdo má zájem o další informace, může nahlédnout na a v sekci domácnosti se dozvědět více. ecentre, Obec Hodslavice HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 10

11 Bydlení Trestněprávní problematika aj. Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem zájemců o službu, které nebylo vždy možné z kapacitních důvodů v potřebném časovém horizontu uspokojit. S účinností od proto poradna své služby rozšířila a poskytuje je občanům v těchto termínech: Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží, tel.: ) ÚT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) ST: 9:00 12:00 13:00 17:00 (bez objednání) ČT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č. 265, tel.: ) PO: 9:00 12:00 13:00 16:00 (bez objednání) ÚT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) ČT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí, tel ) ST: 9:00 12:00 (bez objednání) 13:00 17:00 (jen pro objednané) Léto pomalu končí a již tradičně budeme v Hodslavicích pouštět draky. Další ročník DRAKIÁDY proběhne v sobotu 12. října od 14. hodin. Neváhejte a začněte si stavět svého draka. Bližší informace najdete v příštím zpravodaji, na plakátech a na webu obce.... I N Z E R C E... K A D E Ř N I C T V Í Dita Pospíšilová (Bartončíková) Obecní dům Hodslavice čp Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva. Výklopná od Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže. Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. Stínicí tkanina: 35 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR. nabízí kadeřnické služby: dámské, pánské a dětské stříhání, barvení, melírování, trvalou, svatební a společenské účesy. pracovní doba na objednání: tel Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další doplňky po chov drůbeže. Kompletní realizace střech střechy na klíč, opravy. Pokrývačství pokládky krytin, zateplení střech. Klempířství okapy, svody, oplechování říms a komínů. Tesařství střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna. =========================================== Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, tel.: Otevírací doba: Po-Pá 8:00 15:00 strana 11 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

12 Životní jubilea našich spoluobčanů v září 2013: 50 let Radek Kudělka Pavel Kladiva 60 let Vladimír Žídek 65 let Jaroslav Kramoliš 70 let Josef Rýdl 75 let Věra Palacká 85 let Jan Knápek Libuše Tymlová 90 let Ludmila Kramolišová 50. výročí uzavření manželství Anna a Miroslav Filipovi. Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. V lednu se narodil Andres Emilio Caceres, v květnu Bella Tappin, v červenci Pavel Mičulka a v srpnu Daniel Plešek. Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě. V měsíci srpnu jsme se rozloučili s paní Marií Kudělkovou, s paní Věrou Pavelkovou a s paní Vlastou Kudělkovou. SPOLEČENSKÁ KRONIKA autorka: Zuzana Turková, 3. třída ZŠ Vodohraní ve fotografiích HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel , Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Šilheřovický zpravodaj. Listopad 2012

Šilheřovický zpravodaj. Listopad 2012 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, v těchto dnech stále probíhají práce na opravě koryta našeho potoka. Na ulici Horní bylo přistoupeno z důvodu sesuvu půdy ze strany komunikace

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 115 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Hřbitov v Dolní Lipce Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause,

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více