Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do"

Transkript

1 ZÁRÍ ˇ 2013 Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do barevného a slušivého kabátu nové fasády, oken a střech. Školka už je v provozu od 12.srpna a líbí se dětem, rodičům i paním učitelkám. Škola dětem začala z důvodu stavby později, až 4. září a její rekonstrukce v těchto dnech finišuje. Probíhající práce na fasádě budou ještě chvíli komplikovat provoz školy, ale věřím, že to všichni ve škole rádi vydrží. Zateplením budov a výměnou oken dojde i k významné úspoře energií a k lepší tepelné pohodě pro děti ve všech prostorách škol. Na obě stavební akce jsme získali dotaci z Operačního programu životního prostředí. Na školku dotace činí asi 60% nákladů a u školy je to asi 55% vynaložených nákladů. Ú V O D N Í S L O V O Škola i školka v novém kabátě M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka o b ce Školku nám rekonstruovala firma KAHIM s.r.o. z Oder za částku cca tis. Kč s DPH, podíl obce bude hrazen z hotovosti, kterou má obec naspořenu na svém účtu. Rekonstrukci školy provádí firma MILIMEX s.r.o., Ostrava, dceřiná pobočka polské firmy, jejíž nabídka na realizaci ve výši cca tis.kč s DPH byla nejvýhodnější. Podíl obce bude krytý úvěrem u České spořitelny a.s. Nový je také strop a osvětlení tělocvičny (za cca 391 tis.kč s DPH) a úžasnou proměnou prošly toalety ve staré budově školy (za cca tis.kč s DPH) posuďte sami rozdíl a přijďte se podívat v den otevřených dveří, který škola plánuje na podzim, obě tyto opravy jsou plně hrazeny z rozpočtu obce.

2 USNESENÍ ze 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta 1/18/2013 Schválení programu ZO a) schvaluje program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce. 2/18/2013 ZO a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová předsedkyně, Mgr. Alena Kulíšková, Mgr. Lubomír Červenka členové, b) schvaluje ověřovatele zápisu Zdenek Plešek, Roman Kolařík, c) určuje provedením zápisu Bc. Lenku Burianovou. 3/18/2013 ZO a) bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce. 4/18/2013 ZO a) bere na vědomí usnesení rady obce č /18/2013 ZO a) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice ve výši Kč, b) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Energetické úspory MŠ Hodslavice ve výši Kč, c) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Hodslavice posilové zdroje vody pro obec - hydrogeologický průzkum ve výši Kč, d) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve výši Kč, e) schvaluje přijetí dotace z nadace ČEZ na osvětlení přechodu ve výši Kč. 6/18/2013 ZO a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1 7/ /18/2013 ZO a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 3: navýšení v příjmech o Kč, navýšení ve výdajích o Kč, financování Kč. 8/18/2013 ZO a) schvaluje Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice dle návrhu Rady Svazku Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice, b) bere na vědomí revizní zprávu svazku, zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2012 a závěrečný účet svazku za rok /18/2013 ZO a) schvaluje Strategický rozvojový plán Obce Hodslavice na roky , vypracovaný komunitně týmovým způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů Hodslavic. 10/18/2013 ZO a) bere na vědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s. 11/18/2013 ZO a) pověřuje radu obce zajištěním opatření ke snížení hlučnosti na dětském hřišti u domu pana Geryka za stávajících podmínek. 12/18/2013 ZO a) bere na vědomí žádost Mgr. Aleny Kulíškové, b) pověřuje místostarostu obce, Martina Reptu, jednáním s provozovatelem i vlastníkem budovy Falcon k zajištění pořádku kolem budovy. USNESENÍ ze 59. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce na stavební práce Dodávka a montáž akustického stropního podhledu včetně osvětlení v tělocvičně ZŠ nabídku uchazeče Montáž suchých staveb Jaroslav Krupa, Záhumení 938, Zubří v ceně Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. b) podepsání smlouvy o dílo s firmou MILIMEX s.r.o. organizační složka, Ostrava, IČ , která podala nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce na stavební práce Energetické úspory ZŠ Hodslavice s výší celkové nabídkové ceny ,43 Kč bez DPH. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) registraci akce Energetické úspory ZŠ Hodslavice v Operačním programu ŽP, b) neobdržení námitek v zadávacím řízení VZ Energetické úspory ZŠ Hodslavice a ukončení ZŘ, c) obdržení dotace na projekt Příprava energetický úsporných projektů řešených metodou EPC pro 4 objekty obce Hodslavice a schvaluje podmínky dotace. USNESENÍ ze 60. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci Energetické úspory MŠ Hodslavice ev.č , b) smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Energetické úspory MŠ Hodslavice ev.č , podepsanou ředitelkou fondu dne c) zakoupení traktoru ZETOR PROXIMA 75 od firmy VSDS s.r.o. Hostašovice za odhadní cenu dle schváleného rozpočtu, d) smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad se společností EKO-KOM, a.s. Praha na dobu neurčitou, e) smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, na podání žádosti o dotaci a na provedení zadávacího řízení na dodavatele v projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, f) smlouvu o technické pomoci při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie dle pravidel Operačního programu Životního prostředí a realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci Hodslavice posilové zdroje vody pro HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 2

3 obec hydrogeologický průzkum s Ing. Veronikou Kašparovou, Zašová. g) smlouvu o dílo s firmou Altec International. s.r.o. Holešov, na provedení technického dozoru odpovědným řešitelem hydrogeologických prací na akci Hodslavice posilové zdroje vody pro obec - hydrogeologický průzkum, h) smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb pro pracovníky Obce Hodslavice s MUDr. Radkem Ševelou, praktickým lékařem pro dospělé v Hodslavicích. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) průběžné plnění úkolů, b) rozsah projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích a doporučuje starostkou navržené řešení jako podklad pro zpracování projektu a podání žádosti o dotaci v rámci kontinuální výzvy OPŽP v oblasi 4.1., c) informaci firmy ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína o výplatě podílu na zisku (dividend) za hospodářský rok 2012 ve výši Kč na účet Obce Hodslavice nejpozději do , d) rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na akci Hodslavice posilové zdroje vody pro obec hydrogeologický průzkum, e) rozhodnutí č SFŽP ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory a dotace na spolufinancování projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR, f) protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, zaměřenou na kontrolu vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Hodslavice do vod povrchových provedenou dne , g) stížnost p. Zdeňka Geryka na provoz dětského hřiště umístěného před domem čp. 235 a jeho žádost o přemístění dětského hracího koutku na jiné vhodné místo a schvaluje provedení ankety ohledně zachování hřiště, předložení výsledků ankety na zasedání zastupitelstva obce a projednání žádosti p. Geryka na zastupitelstvu obce. USNESENÍ ze 61. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, na podání žádosti o dotaci a na provedení zadávacího řízení na dodavatele v projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, b) prodloužení nájmu areálu hřiště na dobu 15 let od podpisu nájemní smlouvy pro FK Hodslavice o.s. formou dodatku č. 1, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti, c) podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu Hodslavice posilové zdroje vody pro obec hydrogeologický průzkum, obeslání tří firem výzvou na podání cenové nabídky a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Člen Martin Repta, místostarosta Ing. Kamil Ondřejík strana 3 Náhradník Mgr. Pavla Adamcová, starostka MVDr. Jiří Křižan RNDr. Aleš Cahlík, TDI Zdeněk Plešek Josef Kudělka, stavební technik RNDr. Zuzana Cahlíková Ing. Marie Ježková Ing. Milan Váhala d) program ZO, e) bezplatný pronájem sálu SDH pro akci pro děti pořádanou SHM Hodslavice dne f) bezúplatný převod hmotného majetku ZŠ Hodslavice hrací prvek hřiště Tomáš a pískoviště na Obec Hodslavice II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) průběžné plnění úkolů. USNESENÍ ze 62. zasedání rady obce konaného dne na OÚ Hodslavice Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta Rada obce v souladu s ustanovením 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: I. Rada obce s c h v a l u j e a) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky na stavební práce ENERGETICKÉ ÚSPORY MŠ HODSLAVICE s firmou KAHIM stavby s.r.o., Marxova 20, Odry, b) smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. SME 32_13 BP s Nadací ČEZ na projekt Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Hodslavice ve výši Kč, c) smlouvu o dílo na realizaci zakázky na stavební práce Osvětlení přechodu pro chodce v obci Hodslavice přechod u ZŠ Františka Palackého s firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 103, Ostrava-Vítkovice. II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í a) průběžné plnění úkolů, b) vyhlášení ředitelského volna na ZŠ ve dnech z provozních důvodů. Co se dělo v obci Mgr. Pavla Adamcová, starostka Červenec a srpen čas prázdnin a dovolených, pro obec letos čas rekonstrukcí školy a školky a žádná okurková sezóna! Jednali a zasedali radní i zastupitelé, hoši z technické správy opět sekli, stříhali, natírali a pomáhali s pracemi při stavbách ve škole a školce 2.7. Rada obce po 59. zasedla ke svému jednání, usnesení výše ve zpravodaji Závěrečné posezení a dopracování strategického plánu obce na OÚ, za účasti zástupců spolků, zastupitelů a podnikatelů kontrolní den na stavbách (tak jako všechny další prázdninové čtvrtky), podepsání smlouvy na zateplení ZŠ Uctění památky Mistra Jana Husa u pomníku Fr. Palackého a vzpomínkové setkání na fotbalovém hřišti, proběhl jubilejní 40. ročník volejbalového turnaje na sokolském hřišti Účast starostky a referentky obce na jednání pracovní skupiny Péče o seniory v rámci projektu komunitního plánování soc. služeb města Nový Jičín, do kterého se naše obec zapojila na sokolském hřišti proběhl nohejbalový turnaj Hodslavská hňápa, výsledky a foto dále ve zpravodaji Rada obce po 60. zasedla ke svému jednání, usnesení výše ve zpravodaji, HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

4 1.8. na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky oslavili hasiči 130. výročí založení SDH Hodslavice ukázkou požární techniky, cvičného zásahu záchrany osob z požáru na budově Obecního domu, výstavou dokumentů a fotek z historie sboru a zábavným programem pro všechny generace na výletišti u hasičské zbrojnice, podívejte se na fotky z oslav a přečtěte článek dále ve zpravodaji předání staveniště k zahájení prací na odstranění výhybky na nádraží na Domorazu firmě PKD stavba s.r.o., byla to poslední část trati, která se odstraňovala pro budování cyklostezky odpoledne proběhlo 61. zasedání rady obce (viz usnesení výše), 9.8. na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky byly dokončena rekonstrukce školky a až na malé nedodělky byla budova opět plně k dispozici našim nejmenším odpoledne proběhlo 62. mimořádné zasedání rady obce, poté se uskutečnilo 18. zasedání ZO v hasičské zbrojnici (viz obě usnesení výše), byly dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ve staré budově ZŠ starostka se zúčastnila setkání se starosty k budoucímu zapojení se do projektu meziobecní spolupráce v rámci komplexního řešení sociálních služeb, problematiky odpadového hospodářství a školství v naší oblasti na Kacabaji proběhl 0.ročník recesistického Hodslavského vodohraní, více ve článku dále. Technická správa hlásí Mar tin Repta, místostarosta V měsíci červenci a srpnu byla pracovníky technické správy obce a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a úřadem práce prováděna údržba zelených ploch v majetku obce, v prostoru pohřebišť a v okolí úpravny vody a v okolí vrtů ve Straníku a ořezy keřů v okolí centra obce a zahrady mateřské školky, taktéž bylo provedeno vysečení trávy na ploše po zrušené železnici v prostoru na dolním konci obce. Všechny chodníky podél silnice byly ošetřeny postřikem proti růstu plevele. Před prováděním prací na objektech mateřské školky (výměna oken a zateplování obvodového pláště) a základní školy (výměna oken, zateplování, výměna stropu tělocvičny) byly provedeny pomocné práce - výřezy dřevin v okolí budov, odstranění přístřešků na budovách, odstranění pletivových zábran v okolí školního hřiště, demolice objektu skladu u ZŠ), odstranění dřevěných obkladů v místnostech mateřské školky, výkopové práce pro položení uzemnění nových hromosvodů na objektu MŠ, odvozy materiálů apod. V druhé polovině měsíce srpna byly prováděny malířské a úklidové práce v objektu základní školy. V prostoru výletiště u hasičské zbrojnice byl odstraněn starý přístřešek pódia a provedena výstavba nového. Svépomocí byly instalovány některé dětské herní prvky v prostoru fotbalového hřiště. Nová vývěsní skříňka byla nainstalována u vchodu na katolický hřbitov. V prostoru vodní nádrže Kacabajka byla provedena instalace technického zázemí před plánovanou akcí k 40. výročí napuštění vodní nádrže, která proběhla poslední srpnovou sobotu. Poplatky O b e c H o d s l a v i ce Poplatek za odvoz komunálního odpadu Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen polovinu poplatku 215,- Kč na osobu za odvoz komunálního odpadu, že druhou část je nutné uhradit do 30. září Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondělí a ve středu od od hod., popř. na účet OÚ /0800 pod var. symbolem xxx, do posledních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého domu např Poplatek za psa Upomínáme majitele psů, kteří nemají zaplacen letošní poplatek 200 Kč za psa, aby tak učinili do 30. září Zaplatit lze stejným způsobem jako za odvoz komunálního odpadu pod variabilním symbolem xxx. Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu, zavolejte na tel. č , popř. napište na mail hodslavice.cz. Sbor dobrovolných hasičů R i c h a r d Tu r e k, S D H H o d s l a v i ce Dovolte nám, abychom poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o vynikající průběh našich oslav 130 let založení SDH. Všem členům i nečlenům sboru za spoustu vykonané práce, všem sponzorům za finanční a materiální pomoc, účinkujícím za mnohdy strhující podívanou a samozřejmě Vám, naši milí hosté a návštěvníci, za hojnou účast, kterou jste HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 4

5 přispěli k výborné náladě. Jmenovat nikoho nebudeme. Nechceme na někoho zapomenout,protože nás,ale i Vás bylo mnoho. Doufáme,že naše společná práce nebyla zbytečná a oslavy se Vám líbily. Takže ještě jednou DĚKUJEME! pro zajímavost Hostašovice /1784/, Veřovice /1788/, Mořkovkatolická /1844/ a evangelická /1896/. Hodslavice otevřely katolickou školu v r a evangelickou v r Měšťanská škola byla u nás otevřena v r a ve třech třídách měla 77 žáků. Upozornění pro všechny včelaře! strana 5 R u d o l f J e d l i t s c h ka, p ř e d s e d a ZO Č S V H o d s l a v i ce Nezapomeňte podat žádost o dotaci 1.D na podporu včelařství do a zároveň i hlášení počtu včelstev pro Hradišťko. Všechny tiskopisy budou odeslány společně. Tiskopis o podporu vyšel ve včelařství č. 8. TROCHU VZPOMÍNÁNÍ V HORKÝCH LETNÍCH DNECH Fra n t i š e k P r o u s e k V úmorných vedrech letošního léta jsem se v relativním chládku bytu probíral letitými písemnostmi, novinami a dalšími pečlivě střeženými materiály, ve kterých jsou různými způsoby zmapovány některé etapy života naší obce. Jistě jsem neobjevil Ameriku, protože vše podstatné je obsaženo v obecní kronice, ale ta není vždy k dispozici, a tak jsem se rozhodl připomenout tyto okamžiky prostřednictvím našeho Zpravodaje hodslavské veřejnosti. Přesně v den, kdy byl v posledním čísle Zpravodaje zveřejněn článek evangelického faráře p. Červenky o blížícím se 200. výročí kostela se mi dostal do rukou církevní časopis Český bratr ze září Tento časopis vycházel 10x ročně. V něm zveřejněné snímky a kratičké texty se týkají otevření kostela po jeho rozsáhlé opravě. To se uskutečnilo 24. srpna 1952 a přítomno bylo několik významných osobností ( viz fota ). Krásný záběr opraveného kostela Dalším letitým dokumentem, ze kterého jsem čerpal tyto zajímavosti, je Soubor referátů z porad Národní jednoty východomoravské v N. Jičíně z roku A zde je možné se dočíst informace o školství, resp. školách. Nejstarší školou z roku 1690 se tehdy pyšnil St. Jičín, dále Synodní senior ThDr. Viktor Hájek s tehdejším farářem Josefem Ondruchem Celkový pohled na zaplněný kostel včetně opravené galerie a varhan. ( Pamětníci, hledejte se ). Velice podrobně je zde také popsána činnost veřejných obecních knihoven. I zde se naši předkové snažili a za podpory obce prospívala knihovna nejširším vrstvám obyvatel. Jenom pro představu v roce 1928 měly Hodslavice 1739 obyvatel (podle sčítání v r. 1921), v knihovně bylo 905 svazků, 79 evidovaných čtenářů a v průběhu celého roku se uskutečnilo 1757 výpůjček. Pro ty, na které místo v kostele nezbylo, bylo připraveno sezení na zahradě staré školy. Bohoslužba byla přenášena reproduktory. A pro dnešek poslední perlička. V r proběhly v obci volby do obecního zastupitelstva. Kandidátní listinu předložila i tehdejší strana Československé národní demokracie. Veřejnosti ji předkládám tak, jak byla zveřejněna v tehdejším tisku. 1.Kramoliš Josef, stavitel č.p Hromádka František, palír 29 2.Mynář Jiří, učitel Kojetínský František, kovář Turek Ondřej, stolař Bartoň Josef, hostinský 1 4.Bartoň Ondřej, obchodník Kramoliš Ondřej, palír Kramoliš Josef, palír Křižan František, domkař Bartoňová Anna, domkařka Palacký Josef, tesař Kramoliš Jan, dozorce Kudělka Jan, obchodník 77 8.Sváček Josef, dělník Kramoliš Josef, zedník 44 9.Hromádka Ondřej, palír Rýc Jan ml., krejčí Kramoliš František, krejčí Pilečka Viktor, ředitel Merenda Josef, faktor Kunétek František, domkař Rýdl Josef, obchodník 149 Přeji všem hezké vzpomínání. HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

6 Ještě jednou k jubilejnímu 40. ročníku volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2013 M i r o s l a v V y h l í d a l S odstupem času je třeba říci, že byl úspěšný. Jedním z hlavních úspěchů je vždy počasí, které nám v letošním roce vyšlo na sto procent, dále pak účast družstev, celkem 50 (zvládli bychom i více). rá má 220 obyvatel). V letošním roce slavili také kulaté výročí 60 let. Zástupci našich organizátorů se turnaje zúčastnili. Ten letošní se konal pod záštitou Českého olympijského výboru. Byl jsem velmi rád, že po předání našich volejbalových triček předsedovi Českého olympijského výboru Ing. Jiřímu Kejvalovi a předsedovi Českého volejbalového svazu Dr. Zdeňku Haníkovi, došlo k velmi pěkné události, kdy pánové v nich strávili určitou dobu na dřevěnickém turnaji, a tím nám taky v Dřevěnici udělali určitě velkou propagaci. Zde je třeba poděkovat na úseku vedení soutěže Jardovi Hlouškovi, vedoucímu soutěže a všem, které měl pod sebou. Zapisovatelům, kteří po oba dny vydrželi na kurtech, i když sluníčko do nich neúprosně pálilo. Tomáši Vyhlídalovi, který měl na starosti organizaci všech, kteří v kterýkoliv den či hodinu byli ve stáncích při obsluhování všech přítomných, a zároveň jejich zásobování. Samozřejmě poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o zdárný průběh letošního jubilejního 40. ročníku volejbalového turnaje. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem. Hodslavská Hňápa ročník nohejbalového turnaje trojic na antuce. Zúčastněné týmy: Suchdol Hoďáci FM Hasiči FM FM-Mix Brek tým AVM Hodslavice Kokři-Hodslavice Pišta-NJ Pankáči-NJ Majkl tým Hodslavice Marcel Garčár Dále poděkování patří všem sponzorům: Obecnímu úřadu Hodslavice, paní starostce za přítomnost při zahájení i při předávání cen těm nejlepším v jeho závěru. Malokapacitním jatkám firmy Machač, výrobky byly vynikající a selátko na závěr přímo ukázkové, firmě KES a jeho řediteli Ing. Jiřímu Zbořilovi, firmě AUTOLAKOVNA Kolařík, TJ Sokol Hodslavice a ZŠ Hodslavice za pronájem sportovních areálů, firmě GALA Prostějov, firmě pivovar ZUBR, Českému volejbalovému svazu a Krajskému volejbalovému svazu. Jak jsem se již několikrát zmínil, nápad založit turnaj se zrodil při první návštěvě turnaje v roce 1971 v Dřevěnici (obec, kte- HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 6

7 Pořadí na stupních vítězů: 1.Hasiči FM 2.Hoďáci 3.FM-Mix 4.Brek tým Ostatní bez umístění, hráno systémem play-off. tradici, tradici Hodslavského vodohraní na Kacabaji vždy poslední sobotu v měsíci srpnu. Psala jsem, že výsledky nejsou důležité, ale přesto Netradiční plavidlo: 1. Saleziánské hnutí mládeže Hodslavice s kapitánem Ondrou Dulákem 2. Piráti z Kacabiku s kapitánem Timem Kyselým MBT flotila s kapitánem Leškem Janským a Hnízdo s Alešem Kulíškem Rychlostní závod dvojic v kanoi 1. Zámečníci 2. Kulíšci 3. Frantové (Hasalíci) Hodslavské vodohraní M g r. A l e n a Ku l í š ková Je poslední prázdninová sobota letošního roku, blíží se 14 hodina a jsou přihlášena čtyři plavidla ke startu v nultém ročníku Hodslavského vodohraní na břehu vodní nádrže Kacabaja. Právě Kacabaja, dáma v nejlepších letech, oslavila v červenci 40. narozeniny. Chtěli jsme ji popřát. Proto pár nadšenců se nebálo jít do riskantní akce a zorganizovat soutěžení na vodě. Soutěžilo se v jízdě netradičních plavidel, v rychlostním závodě dvojic na kánoi a v recesním čtyřboji O dřevěného dědka (jízda na kánoi, plavání, jízda na koloběžce a běh). Čtyřboj O dřevěného dědka Jméno Jízda na kánoi Plavání Jízda na koloběžce Běh Pořadí František Hasalík 0:34 1:21 2:04 2:13 1. Lukáš Kočka 0:51 1:30 2:12 2:19 2. Honza Zámečník 0:38 1:27 2:17 2:25 3. Honza Kočka 0:44 1:27 2:16 2:27 4. Ďábel 0:42 1:32 2:33 2:42 5. Aleš Kulíšek 0:39 1:57 2:47 2:57 6. Radek Kočka (benjamínek soutěže) 1:47 2:45 3:51 4:02 7. Oly Kolařík 1:50 2:59 3:54 4:03 8. Každá obdobná akce má svého vítěze a poraženého. Naše akce měla vítězů mnoho. Zvítězil humor, recese, dobrá nálada a hlavně odvaha se s vodním kláním poprat a zapojit se. Nultý ročník měl i drobné nedostatky. Došlo nám pivo i výborný srnčí guláš. Snad nám to odpustíte. Špatně se odhaduje množství u akce, která se koná poprvé. Snad příští rok tento nedostatek napravíme. Za celý realizační tým chci vám vše přítomným poděkovat za podporu a účast. Snad se nám podaří společně vytvořit novou strana 7 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

8 Tenisový turnaj veteránů Memoriál JUDr. Romana Rydela Pe t r H u b, p r e z i d e n t TC H o d s l a v i ce Tenisový club Hodslavice oznamuje svým hráčům a příznivcům, že 23.ročník tradičního turnaje veteránů Memoriál JUDr. Romana Rydela se z důvodu pokračujících prací na základní škole letos výjimečně neuskuteční na tenisových kurtech za základní školou. O turnaj však ochuzeni nebudeme. Z iniciativy pana Česlava Czyže vzešel návrh uspořádat turnaj veteránů na jeho soukromém kurtu. Akce se uskuteční v sobotu 14. září 2013 od 8.00 hodin na soukromém kurtu p. Czyže. Vzhledem k omezené kapacitě kurtu odehrajeme zápasy pouze ve čtyřhrách mužů, a to formou zkrácených her (tiebreak). Z téhož důvodu je turnaj určen především pro členy T. C. a hráče z Hodslavic. Předběžné přihlášky na tel. čísle p. Hub. O malé občerstvení bude na místě postaráno. FK Hodslavice Ondřej Kudělka Do letošního soutěžního ročníku vstoupí tři mužstva: mladší přípravka, mladší žáci a muži. Pro mladší přípravku to bude historický okamžik. Z tréninků, které se pro ně a i pro jejich rodiče zdály nekonečné, se představí již v ostrých zápasech. Mladší žáci, kteří nabrali zkušenosti z minulého prémiového ročníku, se budou prát o dobré výsledky a dobrá umístění. U družstva nejstarších, tedy u mužů došlo k jistým změnám. Mužstvo mužů do bojů povede nový trenér Jan Kudělka, pod kterým se mužstvo představilo domácímu publiku 17. srpna, kdy na domácím hřišti přivítalo mužstvo z Tiché. Toto utkání ukázalo potenciál a cíl mužstva a za předvedený výkon jsme si vítězství 4:0 nad Tichou po právu zasloužili. Střelci branek byli: Jan Mička, Jakub Kramoliš, Pavel Macíček a Petr Špalek. K dalšímu utkání zajížděli muži v neděli 1. září do Lubiny. Utkání v prvním poločase vypadalo z naší strany nadějně. Po vlastním gólu domácích a po proměněné penaltě Vaška Mináře jsme vedli 0:2. Avšak v druhém poločase jsme po chybě inkasovali a v 91. minutě sudí proti nám nařídili pokutový kop, který domácí hráči proměnili a upravili na konečných 2:2. V následujících dnech vstoupí do fotbalového kolotoče také žákovská mužstva, která se stejně tak, jako družstvo mužů, těší na Vaši podporu nejen na domácích, ale také venkovních hřištích. Fotbal není jenom o zápasech, ale také o budování a zkrášlování sportoviště. Na hřišti se začalo rekonstruovat a přestavovat sociální zařízení, které bude v následujících dnech dokončeno. Mladší přípravka: Datum Čas Domácí Hosté :00 FK Hodslavice Starý Jičín : :30 Rybí FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Kateřinice : :00 FK Hodslavice Frenštát B : :30 Starý Jičín FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Mořkov : :00 FK Hodslavice Rybí : :30 Kateřinice FK Hodslavice : :00 Frenštát B FK Hodslavice : :00 Mořkov FK Hodslavice : Mladší žáci: Datum Čas Domácí Hosté :00 FK Hodslavice Veřovice : :00 Lubina FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Lichnov : :00 Čeladná FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Hostašovice : :30 Tichá FK Hodslavice : :00 Hukvaldy FK Hodslavice : Muži: Datum Čas Domácí Hosté :00 FK Hodslavice Tichá B 4: :00 volno FK Hodslavice :00 Lubina FK Hodslavice 2: :30 FK Hodslavice Veřovice B : :30 Rybí FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Mořkov B : :00 Vlčovice-Mniši B FK Hodslavice : :30 FK Hodslavice Straník : :30 Ženklava FK Hodslavice : :00 FK Hodslavice Štramberk : :00 Hostašovice FK Hodslavice : Oznámení zahájení sokolských cvičení T. J. S O KO L H o d s l a v i ce Jako každoročně od ŘÍJNA letošního roku zahajujeme pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ, popř. v MŠ Hodslavice. Kondiční cvičení - Věrka Mičková Zdravotní cvičení - Růža Holeňová Mladší a starší žákyně - Irena Vytejčková a Alena Špalková Rodiče s dětmi - Věrka Mičková Jóga - Dana Sulovská Novinkou bude KRUHOVÝ TRÉNINK pod vedením Mirka Vybíhala. - jde o krátké, motivující, intenzivní a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie, MUŽE i ŽENY. Jedná se o vynikající prostředek ke zpevnění těla, zlepšení fyzické kondice a k redukci hmotnosti. Trénink není určen pro budování masivní svalové hmoty, a proto se hodí všem, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným a berou cvičení jako zábavu. Kruhový HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 8

9 trénink zvyšuje vytrvalost a pozitivně působí na kardiovaskulární systém. Při pravidelném cvičení budete velmi mile překvapeni, jak je účinné i zábavné. Konkrétní termíny všech cvičebních hodin budou včas upřesněny... Srdečně zveme VŠECHNY příznivce pohybu. Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České republice? Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? Revize spalinové cesty se provádí: před jejím uvedením do provozu, při každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň: revizním technikem komínů specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest. Kontrola spalinových cest Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce. Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest: strana 9 Topení a komíny OÚ Hodslavice Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kw včetně nad 50 kw Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv Pevné Celoroční provoz Sezonní provoz Kapalné Plynné Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu Kontrola a čištění spalinové cesty Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu Čištění spotřebiče paliv 1x 1x 1x 2x 1x 1x 2x 1x 1x 2x nejméně podle návodu výrobce Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby. Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. Občanská poradna rozšiřuje své služby Mgr. Richard Pešat, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., poskytuje odborné sociální poradenství zejména v následujících oblastech: Problematika zadlužování občanů Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost Občansko-soudní řízení a jeho alternativy Rodina a mezilidské vztahy Ochrana spotřebitele Občanskoprávní vztahy HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

10 Firma ecentre ve spolupráci s OÚ Hodslavice připravuje pro své občany další možnost snížit ceny elektřiny a plynu V posledních letech se ceny energií neustále zvyšují. Vadí Vám to? Ceny jsou ve skutečnosti zcela jinde, než za jaké je nakupujeme nebo jsme nuceni nakupovat zejména u velkých dodavatelů. Na dnešním trhu působí pře 100 subjektů s licencí pro obchodování s plynem a elektrickou energií. Rozdíl v cenách za stejnou dodávku je až 40%. Takže za stejné množství plynu a elektřiny někdo zaplatí třeba Kč a někdo jen Kč. Cenu vždy dokáže snížit elektronická aukce. Vedení obce se na základě výsledků aukcí ve více jak 200 městech a obcích ČR a také na základě výsledků aukcí z prvního kola v Hodslavicích rozhodlo pokusit se nabídnout možnost dosažení úspor pro své občany a poskytnout jejich domácnostem možnost zapojit se do elektronické aukce na výběr dodavatelů energií s nejnižší cenou při zachování standardních obchodních podmínek. V lednu letošního roku tuto službu odstartovalo město Říčany. Ukázalo se, že když se občané spojí, stanou se silnou skupinou, o kterou se proti zvyklostem vede boj mezi dodavateli o nabídnutou cenu. V podstatě se jedná o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé v aukci přes internet snižují své nabídky, a snaží se tak získat celou zakázku a nové klienty. Obrovskou výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu, a to tak, že dodavatelé o své klienty férově soutěží. Čím větší je pak poptávka, tím lepší ceny mohou samozřejmě dodavatelé nabídnout, uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre, která bude aukci na dodavatele energie obci Hodslavice zajišťovat. Přihlásit se mohou všichni obyvatelé (domácnosti), bytová družstva nebo společenství vlastníků. Zváni jsou i podnikatelé. Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musí dodavatelé dodržet, a osloví dodavatele energií na trhu. Poptávka neustále stoupá, do aukcí se od ledna až do června zapojilo již více než 200 obcí. Na konci každého měsíce pak dodavatelé soutěží o balík domácností v on-line elektronické aukci. Letos na jaře proběhla 1. kola aukcí i ve městech v okolí Nový Jičín, Fulnek, Kopřivnice a mnoho dalších obcí v regionu.. Jak to vše funguje, jak aukce probíhá, co mají občané udělat, když se chtějí zúčastnit, jaké podklady potřebují, zkušenosti z jiných obcí aj. se občané dozvědí na schůzce v sále hasičské zbrojnice. dne v hod. Ve dnech 18. a 19. září 2013 bude ve smluvených termínech a časech otevřeno pro zájemce o úspory kontaktní místo, na kterém budou zástupci společnosti ecentre přijímat žádosti o účast v e-aukci, sepisovat se zájemci mandátní smlouvy a kontrolovat podklady tak, aby se občané mohli do aukce zapojit. Kontakt na zástupce ecentre, a.s. Ing. Karel Kozelský, tel hod představení spol. ecentre, informace k e-aukci sál hasičské zbrojnice ,00 19,00 hod sběr podkladů, smlouvy s ecentre, zasedačka OÚ, 1.patro ,00 19,00 hod sběr podkladů, smlouvy s ecentre, zasedačka OÚ, 1.patro CO JE POTŘEBA UDĚLAT A PŘINÉST PRO ZAPOJENÍ DO AUKCE. 1. Předat pořadatelské firmě čitelnou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, zemního plynu, včetně všech případných dodatků a dále kopii posledního ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele. Platíte-li SIPEM pak kopii dokladu SIPO, platíte-li z účtu nebo inkasem pak vezměte s sebou i číslo účtu. S sebou vezměte OP. 2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou ecentre, a.s.. Tato smlouva je bezúplatná a definuje pouze práva a povinnosti obou smluvních stran. Upozorňujeme, že podklady nelze posílat em. Veškeré podklady je nutné předat v listinné podobě osobně na kontaktním místě. Pro občany je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce NIC. A totéž platí i pro obec Hodslavice. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Přijďte si pro informace a úspory zdarma a zapojte se. Výsledky e-aukcí jsou velmi pozitivní a ušetří občanům nemalé peníze. Kdo má zájem o další informace, může nahlédnout na a v sekci domácnosti se dozvědět více. ecentre, Obec Hodslavice HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013 strana 10

11 Bydlení Trestněprávní problematika aj. Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem zájemců o službu, které nebylo vždy možné z kapacitních důvodů v potřebném časovém horizontu uspokojit. S účinností od proto poradna své služby rozšířila a poskytuje je občanům v těchto termínech: Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží, tel.: ) ÚT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) ST: 9:00 12:00 13:00 17:00 (bez objednání) ČT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č. 265, tel.: ) PO: 9:00 12:00 13:00 16:00 (bez objednání) ÚT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) ČT: 9:00 12:00 13:00 16:00 (jen pro objednané) Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí, tel ) ST: 9:00 12:00 (bez objednání) 13:00 17:00 (jen pro objednané) Léto pomalu končí a již tradičně budeme v Hodslavicích pouštět draky. Další ročník DRAKIÁDY proběhne v sobotu 12. října od 14. hodin. Neváhejte a začněte si stavět svého draka. Bližší informace najdete v příštím zpravodaji, na plakátech a na webu obce.... I N Z E R C E... K A D E Ř N I C T V Í Dita Pospíšilová (Bartončíková) Obecní dům Hodslavice čp Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva. Výklopná od Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže. Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. Stínicí tkanina: 35 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR. nabízí kadeřnické služby: dámské, pánské a dětské stříhání, barvení, melírování, trvalou, svatební a společenské účesy. pracovní doba na objednání: tel Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další doplňky po chov drůbeže. Kompletní realizace střech střechy na klíč, opravy. Pokrývačství pokládky krytin, zateplení střech. Klempířství okapy, svody, oplechování říms a komínů. Tesařství střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna. =========================================== Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, tel.: Otevírací doba: Po-Pá 8:00 15:00 strana 11 HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

12 Životní jubilea našich spoluobčanů v září 2013: 50 let Radek Kudělka Pavel Kladiva 60 let Vladimír Žídek 65 let Jaroslav Kramoliš 70 let Josef Rýdl 75 let Věra Palacká 85 let Jan Knápek Libuše Tymlová 90 let Ludmila Kramolišová 50. výročí uzavření manželství Anna a Miroslav Filipovi. Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. V lednu se narodil Andres Emilio Caceres, v květnu Bella Tappin, v červenci Pavel Mičulka a v srpnu Daniel Plešek. Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě. V měsíci srpnu jsme se rozloučili s paní Marií Kudělkovou, s paní Věrou Pavelkovou a s paní Vlastou Kudělkovou. SPOLEČENSKÁ KRONIKA autorka: Zuzana Turková, 3. třída ZŠ Vodohraní ve fotografiích HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel , Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E

Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2015 obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Informace Obecního úřadu Pozvánky Topení a komíny Reklama 1 Záměr obce pronajmout Restauraci Obecní dům a Restauraci SPORT Obec Kateřinice

Více

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů

Více

moderní konstrukce chyby při p

moderní konstrukce chyby při p Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34 91 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona

Více

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Dnem 01.01.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25,- o B S A H: 91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

VYHLÁŠKA Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA Úvodní ustanovení Vyhláška č.111 o čištění komínů a NV.č.91/2010 o požární bezpečnosti.. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Informace z Obecního úřadu Lichnov

Informace z Obecního úřadu Lichnov Informace z 22. zasedání Zastupitelstva obce 10/2014 Informace z Obecního úřadu Lichnov Kompostéry na bioodpad Vážení občané, obec Lichnov obdržela kompostéry k likvidaci biologického odpadu. Jak jsme

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

U S N E S E N Í z 11. zasedání rady obce konané dne 24. 5. 2011 na OÚ Hodslavice

U S N E S E N Í z 11. zasedání rady obce konané dne 24. 5. 2011 na OÚ Hodslavice U S N E S E N Í z 11. zasedání rady obce konané dne 24. 5. 2011 na OÚ Hodslavice Rada obce v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva 1) Kontrola technického stavu a provozu zdroje Povinnosti provozovatelů podle 17 odst. 1 písm. h) a 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne 12.01.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/35/2016 Rada obce Baška schválila program 35. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení. 2/35/2016

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Čištění spalinové. / 2010 Částka 34. Strana 1106 Sbírka zákonů č,

Čištění spalinové. / 2010 Částka 34. Strana 1106 Sbírka zákonů č, Strana 1106 Sbírka zákonů č, / 2010 Částka 34 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona 133/1985

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne 23.2.2016 Čas: 19.10 21.15 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 23. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 23. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 23 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 22.11.2016 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Křovina Jiří Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 11. zasedání Zastupitelstva obce dne 20. 6. 2016. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Otakar Rejfek, Milan Novák, Petr Černý, Josef Hušek Omluveni: Jan

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne

Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 25.5.2015 1/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2. 9. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 2.3.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne 23.12.2014 v 18.00 hod. na OÚ Přítomni: p. Plevač, Matýzka, Krejčí, Dufek, Smejkal, Steiner, Pochop, Mašek, Dufková Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více