Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody"

Transkript

1 Číslo 3 květen - červen Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června Začátek je v hod. průvodem od kostela na hodové sólo. 1. stárek: Petr Čermák, Široká stárka: Anna Polachová, Čejkovská stárek: Jiří Šebesta, Revoluční stárka: Marie Snovická, Záhumní 1343 Sklepníci: Jaroslav Baloun, Antonín Osička K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Legrúti Stejně jako v minulých letech, byly i letos pozvány krojované soubory z okolí. Dětské krojované hody jsou letos pořádány již po dvanácté. Po dohodě s prvními organizátory a zakladateli této tradice členy MO KDU ČSL, převzalo Město Velké Bílovice nad akcí od roku 2009 plnou záštitu. Při každodenním shonu si možná ani neuvědomujeme jaká je to už řada let a jaký význam tato akce má. Těší mne, že myšlenka zachování našich krojů, písní a místních zvyklostí má stále své příznivce a věřím, že bude mít i další pokračovatele, kteří dokáží udržet vztah dětí a mládeže ke krojům i k tradicím a že se stále bude vyvíjet tím správným směrem. Takovým, který nedovolí zaniknout krásným lidovým zvykům Velkých Bílovic. Všem, kteří se na této akci ochotně a jakýmkoliv způsobem podílejí i obětavým rodičům stárků a stárek patří můj upřímný dík. M. Vlková, starostka 1

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD informuje U s n e s e n í z 23. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 16. dubna 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 23/1: ZM schvaluje doplněný program 23. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 23/2: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 23. zasedání ZM Mgr. Radku Bukovskou a p. Petra Polácha. Usnesení č. 23/3: ZM schvaluje členy návrhové komise 23. zasedání ZM Ing. Zdeňka Janstu, p. Františka Spěváka a Ing. Antonína Svobodu. Usnesení č. 23/4: ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města za Usnesení č. 23/5: Usnesení č. 23/6: Usnesení č. 23/7: Usnesení č. 23/8: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města za rok 2009; závěrečný účet Města Velké Bílovice se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. ZM schvaluje v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování investice Zastřešení kulturního domu prostřednictvím investičního úvěru v maximální výši Kč 10 mil. ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. I/2010. ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zařazení přípravy investiční akce Rekonstrukce ČOV do rozpočtu města na letošní rok a zavazuje se zabezpečit spolufinancování výše uvedené akce dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování uvedené akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace (např. krátkodobým překlenovacím úvěrem). Usnesení č. 23/9: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyřazení nedokončených investic Voda Morávky v hodnotě Kč ,13 a Poldr Trkmanec v hodnotě Kč ,08 z evidence majetku (nedokončených investic). Usnesení č. 23/10: ZM schvaluje zastavení dalšího zpracování a projednávání regulačního plánu lokality Za Tabačovem. Usnesení č. 23/11: ZM neschvaluje pořízení změny územního plánu města pro zabezpečení přístupu do lokality Za Tabačovem. Usnesení č. 23/12: ZM schvaluje vydání nesouhlasného stanoviska ke zřízení bioplynové stanice společnosti ENERGOEL s.r.o., IČ , Velké Bílovice, Zahradní 1289, v areálu bývalé zahrady ZD za ulicí Zahradní. Usnesení č. 23/13: ZM odkládá projednání žádosti firmy Zemědělské družstvo Velké Bílovice, IČ , Podivínská 1236, Velké Bílovice, o vyjádření k záměru zřízení bioplynové stanice na pozemku parc. č. 915/10 v obci a k.ú. Velké Bílovice a požaduje doplnění podrobnějších informací (výkon, zajištění zdrojů, řešení odpadů apod.) k realizaci bioplynové stanice a podání referencí na obdobnou stanici, která je již v provozu. Usnesení č. 23/14: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu části pozemků parc. č. st a parc. č. 109/35 o výměře cca 340 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice L. P. za část pozemku města parc. č. 1241/546 o výměře cca 340 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice ve stejné výměře bez finančního vyrovnání. Usnesení č. 23/15: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej pozemku parc. č zahrada o výměře 132 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice V. D. za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2. Usnesení č. 23/16: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej 12 pozemků parc. č. 10/5 zastavěná plocha o výměře 230 m 2, parc. č. 10/13 zastavěná plocha o výměře 5 m 2, parc. č. 10/14 zastavěná plocha o výměře 1 m 2, parc. č. 14/1 zastavěná plocha o výměře 5 m 2, parc. č. 15/54 ostatní plocha o výměře 211 m 2, parc. č. 15/79 ostatní plocha o výměře 37 m 2, parc. č. 15/80 ostatní plocha o výměře 30 m 2, parc. č. 15/81 ostatní plocha o výměře 54 m 2, parc. č. 15/82 ostatní plocha o výměře 442 m 2, parc. č. 15/83 ostatní plocha o výměře 239 m 2, parc. č. 15/84 ostatní plocha o výměře 60 m 2 a parc. č. 22/9 lesní pozemek o výměře 81 m 2 v k.ú. a obci Podivín (celková výměra 1395 m 2 ) V. L. za kupní cenu stavební plocha Kč 55,11/1 m 2, ostatní plocha Kč 25,--/1 m 2 a lesní pozemek Kč 3,17/1 m 2. Usnesení č. 23/17: ZM odkládá projednání odkoupení pozemku parc. č. 5245/18 o výměře 133 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice od J. O. do schválení nových zásad pro nabývání majetku a ukládá zpracování přehledu pozemků pod místními komunikacemi. Usnesení č. 23/18: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení pozemku parc. č. 3396/374 o výměře 1378 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice od A. S. za kupní cenu Kč 100,--/1 m 2. Usnesení č. 23/19: ZM neschvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 5258/43 (původně PK 5258/1) ostatní plocha o výměře cca 35 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice M. O. Usnesení č. 23/20: ZM neschvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 5258/43 (původně PK 5258/1) ostatní plocha o výměře cca 10 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice L. P. Usnesení č. 23/21: ZM neschvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje STL plynovodu v trati Špičáky za kupní cenu Kč ,-- vč. DPH společnosti JMP Net, s.r.o., IČ , Plynárenská 499/1, Brno. Velké Bílovice dne 23. dubna 2010 Marie V l k o v á starostka města ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA za období únor až duben 2010 Rada města schválila: rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Velké Bílovice, MŠ Velké Bílovice, ZUŠ Velké Bílovice a ŠJ Velké Bílovice za rok 2009 do fondů, výsledek provedené inventarizace majetku města k , výběr dodavatele pro akci Rekonstrukce bytového domu č.p ; zakázku bude realizovat firma Martin Osička Velké Bílovice a stavební práce budou probíhat v průběhu letošního a příštího roku, prodloužení nájmu nebytových prostor pro bankomat České spořitelny, a.s., v budově staré školy nám. Osvoboditelů 336, provedení rekonstrukce interiéru stávajícího baru v kulturním domě současnou nájemkyní za předpokladu, že se Město Velké Bílovice nebude podílet na financování této rekonstrukce, ani nebude hradit finanční odstupné při ukončení nájmu předmětných nebytových prostor, Základní umělecké škole Velké Bílovice zvýšení měsíčního nájemného za půjčování hudebních nástrojů žákům z 50,- Kč na 80,- Kč, Rada města vzala na vědomí: informaci o přípravě projektu Bezpečnostní a vstupní systém v budově Mateřské školy Velké Bílovice; projekt bude přihlášen v rámci grantového sponzoringu Energie z přírody společnosti MND a.s., Hodonín, návrh řešení zásobování areálu ZŠ teplem a teplou vodou společnosti ERDING, a.s., Brno, informace o přípravě stavby odlehčení kanalizace v ul. Čejkovská, informaci o konání konference Vlastivědných kroužků, která se uskuteční v KD Velké Bílovice dne Rada města uložila: na základě požadavku kontrolního výboru zpracování seznamu nájemních smluv s uvedením nájemce, předmětu nájmu, výše nájemného, počtu dodatků a termínu skončení, zajistit aktualizaci cenových nabídek na provedení výměny oken v bytech v ul. U Školky 366 a následně uzavřít smlouvu se společností, která předloží nejnižší nabídku. Marie Vlková František Spěvák Milan Damborský Radek Osička Josef Kralovič členové rady města 2

3 Město Velké Bílovice O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starostka města Velké Bílovice podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční o z n a m u j e : v pátek dne 28. května 2010 od hodin do hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je pro okrsek č. 1 taneční sál Základní umělecké školy Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 337 pro voliče bydlící v ulicích: Fabian, Hřbitovní, Krátká, Morávky, Podivínská, Polní, Svárov, Široká, U Hřiště, okrsek č. 2 přísálí Kulturního domu Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 1383 pro voliče bydlící v ulicích: ul. 1. máje, Mírová, nám. Osvoboditelů, Na Aleji, Na Ostrůvku, Pionýrská, Revoluční, Slíny, Tabačov, U Školky, Žerotínovo nám., Žižkovská, okrsek č. 3 zasedací místnost Městského úřadu Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570 pro voliče bydlící v ulicích: Čejkovská, Jízdárna, Lipová, Lůčky, Růžová, Ve Dvoře, Zahradní, Záhumní, Zárybnická. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem). Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 4. Každému voliči budou hlasovací lístky dodány 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Velké Bílovice 11. května 2010 Marie V l k o v á starostka města Pálení odpadů Nejrychlejší a také nejpohodlnější způsob likvidace staré trávy, větví a révoví je tradiční pálení. Nemusí být ovšem zrovna nejlevnější, nejbezpečnější a nejekologičtější. Mnozí občané si neuvědomují rozdíl mezi spalováním a vypalováním. Vypalování je plošná likvidace porostů na místě jejich růstu. Takovéto vypalování porostů je zakázáno podle 17, odst. 3, písm. f, zákona 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, a platí jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby. Za přestupek spáchaný takovýmto vypalováním lze uložit fyzické osobě pokutu do výše Kč ,-, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše ,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše ,- Kč. Spalování je likvidace suché trávy a dřevního odpadu, shrabaného na hromadu. Takto lze přírodní odpad spalovat mimo zastavěné části města, jsou-li dodržena základní bezpečnostní pravidla, a je-li v případě spalování většího rozsahu věc ohlášena na tel. linku Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu. Zde rovněž platí zákonná omezení, vyplývající z 127, odst. 1 Občanského zákoníku... Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí... nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady... Na ohniště v žádném případě nepatří pet lahve, plastové obaly a nádoby, fólie, pneumatiky, barvy a ředidla, ani komunální odpad. Vedle viditelných složek kouře, což jsou především částice uhlíku, vzniká při hoření plastů v závislosti na teplotě spalování nepřehledná řada nejrůznějších plynných zplodin více či méně toxických, které vidět nejsou. Z nich je nutno na prvním místě uvést oxid uhelnatý (CO) a při hoření PVC fosgen (COCl2) a chlor, který se ve styku s vodní párou ve vzduchu mění na chlorovodík. Oba tyto plyny jsou podle mezinárodního toxikologického kódovacího systému (TCS) zařazeny do třídy D jako látky silně nebezpečné, srovnatelné s toxicitou např. kyanidu draselného, nehledě již na silnou agresivitu samotného chlorovodíku při vyšších teplotách. Při koncentracích nad 1000 ppm (tj. 0,1 %) ve vzduchu je již krátkodobá expozice životu nebezpečná a i v případě přežití zanechává trvalé následky (poleptání plic, chronické bronchitidy, poškození kůže a chrupu atd). Milan Pálka 3

4 Výsadba stromů na jaře 2010 V březnu město vysadilo stromy v některých ulicích Velkých Bílovic. Na ulici Růžová jsme vysadili 10 stromů okrasných jabloní John Downie. Stromy mají vystoupavou užší korunu, lesklé kožovité listy a jsou bíle kvetoucí. Na ulici Čejkovské pod vilou Jarmilou je původní dožívající výsadba jeřábu doplněna 13 jasany. Výsadba jde nejprve podél vily Jarmily, kde jsou vysazeny 3 stromy, pak přeskočí na druhou stranu silnice, kde je zasazeno 6 stromů a pak se vrací a podél plotu jízdárny, tam jsou vysazeny čtyři stromy. V parku jsme umístnili jeden mladý strom Jinanu dvoulaločného (Ginko biloba). Je to zajímavý strom, nejenom že tvoří přechod od jehličnatých k listnatým stromům, ale i proto, že výtažky z jeho listů jsou základem preparátů podporujících prokrvení mozku a tím zlepšení paměti a soustředění. Podél autobusové zastávky nad domem Tihlaříků byly vysazeny 4 lípy velkolisté. Mají užší korunu než lípa malolistá a lépe snášejí sucho. Tyto stromy jsou zasazeny tak, aby nepřekážely dětem při jejich zimním sáňkování. V centru Morávek jsme dosadili, ke zde už dva roky rostoucímu platanu, další dva chybějící. Prosíme děti z této čtvrti, aby stromy neničily a uvědomily si, že není možné se houpat na opoře stromu, bez toho aby se strom poškodil. Osm javorů bylo také dosazeno do řady u parkoviště podél hřiště na ulici Fabián. Na ulici Zahradní byly dvě původní lísky turecké, před domem pana Prudíka, doplněny o další tři stromy. Líska turecká je strom s kmenem se zajímavou korkovitou kůrou. V dospělosti rodí klasické lískové oříšky. Na Svárově u kříže jsme museli vyměnit jeden strom lípy, která sice v loňském roce první vyrašila, ale na konci léta uschla. Už na podzim jsme také podsadili jeden strom do ulice Hřbitovní. Rozhodli jsme se také vysadit dva stromy, které rostou v ulici Hřbitovní podél chodníku na hřbitově, do míst, kde původně stávala řada smrků, vykácená po vichřici Ema. Hlavním důvodem bylo přistínění centrálního chodníku v letních měsících. Sázely se zde stromy s balem, jejichž cena se pohybuje kolem 1000,- Kč. Bohužel se mezi námi vyskytují osoby, které si neváží majetku nás všech a poškozují ho. Jeden ze stromů vysazených u chodníku byl vytržen a to bez balu a pohozen na hřbitově u márnice. Poté co ho zaměstnanci města znovu zasadili k centrálnímu chodníku, nejmenovanými vandaly byl znovu přesazen a to ke kříži bývalých bílovických farářů. Zde ovšem neplní funkci, kterou měl mít a to stínění hlavního chodníku, ani se do výsadby u pomníku nehodí. Strom už jeví známky poškození, raší později než ostatní. Uvidíme, zda se vzpamatuje. Je zajímavé, jak si někteří netolerantní lidé myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Všichni ostatně víme, kdo to má na svědomí. Jak se vám líbí v lázeňských městech, jako jsou Luhačovice, Třeboň, Karlovy Vary? Není to i tím, že tato města jsou zelenými oázami? Zeleň v zastavěných částech sídel je třeba chránit. Její ochrana je ustanovena v zákoně 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Připomínám blahodárné funkce stromů v zastavěném prostředí: Stromy ochlazují okolí. Stromy zvyšují vlhkost vzduchu v okolí. Stromy stíní. Stromy snižují prašnost prostředí. Stromy ovlivňují pohyb vzduchu. Stromy omezují choroboplodné zárodky. Stromy tlumí zvuk. Stromy ovlivňují příjem kysličníku uhličitého a výdej kyslíku. Stromy mají kladný vliv na psychiku člověka. Ing. Sedlová O duši národa KTOŽ SÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI Hranice vzplála, tam na břehu Rýna. Dnes už tuhle píseň zná jen málokdo. Přesto je Husova smrt na hranici i to, co následovalo po ní, součástí našeho národního dědictví. Církev určitě netušila, co nespravedlivým odsouzením a upálením Jana Husa způsobí. Rozhodně si nepomohla, naopak vyvolala obrovskou vlnu odporu v českých zemích a odezvu v celé tehdejší Evropě. Češi brali Husovo odsouzení jako pohanu národa a počátkem září 1415 se sešla v Praze česká a moravská šlechta. Odtud byl poslán protestní list koncilu s rozhodnutím bránit svou při až do krve vylití! V podstatě to bylo vyhlášení odboje proti církevní autoritě. Svobodné hlásání slova Božího a přijímání pod obojí způsobou se staly vůdčími požadavky reformního hnutí. Odpor proti starým církevním řádům vedl postupně až k organizaci odporu vojenského, jehož centry se stala především Praha a radikálnější Tábor. Po smrti krále Václava a nástupu jeho bratra Zikmunda na český trůn se situace prudce zhoršovala. Další vývoj je spjat s postavou jihočeského zemana a zkušeného válečníka Jana Žižky z Trocnova. Časem se stal symbolem statečnosti a nebojácného odporu proti daleko silnějšímu a lépe vyzbrojenému nepříteli. Dlouho po potlačení husitského hnutí si lidé z okolí Trocnova řezali hole z dubu, pod kterým se Žižka narodil. Věřili, že na ně přejde něco z jeho síly. Původní dub však dali opati z nedalekých Borovan porazit. Žižkovy památníky najdete na nejrůznějších místech republiky. Mezi nejznámější patří památník v Praze na Vítkově, kde Žižkovy voje r rozdrtily Zikmundovy křižáky, a pomník sochaře Malejovského na tzv. Žižkově poli v Trocnově. Snad nejvíce působivý je pomník na malém plochém návrší mezi třemi rybníky nedaleko Sudoměře v jižních Čechách. Tady 25. března 1420 Žižka prvně zvítězil nad přesilou více než dvou tisíc železných pánů. Pomník, dílo sochaře E. Kodeta, vyjadřuje neochvějný a neohrozitelný klid člověka, který ví, za co a proč bojuje a vědomě za to přejímá zodpovědnost. Symbolizuje sílu přesvědčení a odvahy. Říká se, že je důležitější vědět ne proti čemu nebo komu bojujeme, ale za co a proč bojujeme. Platí to i dnes a nemusí to být právě na válečném poli. Pojmy jako svoboda myšlení a života, otázky svědomí, rozumu, rovnosti, spravedlnosti a lidské zodpovědnosti ještě stále nejsou samozřejmostí pro mnohé z nás. A snad právě proto je nutné se vracet do minulosti a poučovat se z národního dědictví. T.J. Sokol Velké Bílovice 4

5 Revitalizace městského parku pro kulturu a volný čas To je název projektu, jehož realizace probíhá od poloviny dubna v prostorách městského parku na pozemku bývalé budovy kina, která se, jak si jistě všichni z nedávné doby pamatujeme, nacházela ve značně zchátralém stavu. Verdikt o jejím osudu byl vysloven na zasedání zastupitelstva města dne v tomto znění: ZM schvaluje demolici budovy bývalého kina na pozemku parc. č. st. 748/1 v k.ú. Velké Bílovice. K tomuto tématu byly vedeny dlouhé diskuse, neboť budova byla postavena v roce 1924 jako Orlovna, v roce 1959 byla převedena do majetku MNV a následně v roce 1961 přebudována na širokoúhlé kino, které ukončilo provoz v roce 1994 z důvodu technické zastaralosti a nerentability provozu. Na konci roku 2006 bylo definitivně ukončeno dlouhé a složité restituční řízení a spor o vlastnictví pozemku pod budovou. Po demolici stavby určitě nikomu z občanů nebylo líto toho, že se město konečně zbavilo nepěkného zákoutí. Následně na to v roce 2008 bylo zahájeno jednání zastupitelů města o dalším využití pozemku. Po mnoha úvahách padl návrh na rozšíření přilehlého městského parku s účelem vytvořit vícefunkční plochu krátkodobého oddechu pro veřejnost a děti všech věkových kategorií s možností pořádání kulturních akcí a vystoupení národopisných souborů. Jedním z podnětů k tomuto záměru bylo i pořádání folkového festivalu Úlety 2008, který se konal v parkových prostorách, kde si návštěvníci kromě výborné akustiky pochvalovali i velmi příjemnou atmosféru ve venkovním prostředí. Celý projekt s názvem Revitalizace městského parku pro kulturu a volný čas byl dokončen začátkem roku 2009 a byl předložen spolu se žádostí o finanční podporu spol. Moravské naftové doly a.s. se sídlem v Hodoníně, která z grantového programu Energie z přírody podporuje oblast volného času, sportu, ekologie a kultury. Žádost byla úspěšně zařazena a Městu Velké Bílovice byla poskytnuta dotace ve výši 50% nákladů na realizaci fontány a venkovního podia, které budou novou součástí parku. Venkovní podium bude mít půdorys mnohoúhelníku a bude po obou stranách doplněno pergolou. Bude sloužit zejména pro letní kulturní akce (např. Den matek pořádaný ZUŠ Velké Bílovice, přehlídka dětských tanečních souborů, folkové festivaly apod.). Fontána bude hlavním architektonickým bodem úprav, bude mít kruhový půdorys a vodní plocha bude ve dvou mísách. Ve středu fontány bude umístěna další vyvýšená kruhová mísa kde budou umístěna koryta z Božanovského pískovce, ze kterých bude zářezy v bocích přepadávat voda. Od fontány bude směrován výhled k letnímu podiu. Celé její okolí i přístup k podiu bude vydlážděno a vybaveno parkovým mobiliářem. Tato etapa revitalizace městského parku by měla být realizována asi do poloviny června. Její slavnostní otevření je plánováno na neděli Na den, kdy se bude zároveň konat i Folkový festival Úlety 2010, jehož organizátoři byli jedněmi z těch, kteří dali podnět pro úpravu parku i využití pozemku po budově bývalého kina. V dalším roce by pak mělo dojít k II. etapě revitalizace parku, která spočívá v obnově dřevin, zaměření a vytvoření nových květinových záhonů, chodníků, dovybavení mobiliářem a dalším parkovým bodem vytvořeným z pískovce. Jeho tvar ponecháme jako překvapení. Slavnostní otevření bude spojeno ještě s událostí, která se váže k 45. výročí založení vlastivědného kroužku a 30. výročí založení Vlastivědného muzea ve Velkých Bílovicích. Při této příležitosti bude manželům Milanu a Emílii Leblochovým, kteří byli zakladateli a členy vlastivědného kroužku i muzea, odhalena na jejich domě č.p.74 v ulici Lipová pamětní deska. Začátek tohoto slavnostního odpoledne je naplánován, jak už je výše uvedeno na neděli 27. června na hod. v prostorách u fontány v městském parku. Program bude upřesněn v nejbližších dnech před konáním akce a veřejnost s ním bude seznámena prostřednictvím webových stránek a místního rozhlasu. K účasti na této malé slavnosti jste všichni srdečně zváni! M. Vlková, starostka Stalo se v Bílovicích na místní výstavě vín jste mohli ochutnat více než 650 vzorků, začaly práce na Revitalizaci městského parku pro kulturu a volný čas úprava prostranství po bývalém kině a výstavba kašny, na sportovním areálu se uskutečnily dětské závody v požárním sportu, T.J. Sokol zorganizovala 10. ročník Běhu bílovickým vinohradem, pokračuje oprava chodníku v ulici Žižkovská, proběhla výsadba stromů ve městě (ulice Růžová okrasné jabloně, Morávky platany, Fabian (javory), Čejkovská (jasany), Zahradní (lísky), v rámci projektu veřejně prospěšných prací bylo od dubna zaměstnáno 7 občanů z úřadu práce, taneční skupina Balanc získala 3. místo v Srbsku na Světovém poháru v moderním tanci, žák místní základní školy Tibor Pecha získal zlatou medaili ve švihadlovém víceboji a šplhu na soutěži Sokolské župy Slovácké v Hodoníně. 5

6 Národní soutěže ZUŠ 2009/2010 aneb Jak jsme si letos vedli? Asi jste o nás ve zpravodaji již dlouho nic nečetli, ale věřte, že jsme nijak nezaháleli a výsledky a ocenění naší práce Vám teď můžeme předložit v celé své kráse. MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2009/2010 celostátní soutěž hudebního oboru a soutěžní přehlídku literárně dramatického oboru. Do této soutěže se v letošním roce zapojili z naší ZUŠ Velké Bílovice žáci komorní hry s převahou dechových nástrojů a žáci literárně dramatického oboru. Po absolvování školních a okresních kol směřovali mnozí dále a jejich umístění byla následující: Taneční obor: Světový pohár Srbsko Taneční skupina Balanc MODERN DANCE - 3.místo (učitelka L. Růžičková) Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou žesťových nástrojů - Hustopeče Trio zobcových fléten ZUŠ Velké Bílovice Lenka Kachyňová, Natálie Osičková, Petra Šťavíková - I.a kategorie 2. místo (učitel L. Řehánek) Klarinetové trio ZUŠ Velké Bílovice Ondřej Trebula, Jakub Sicha, Roman Matulík - III.a kategorie 1. místo (učitel P. Hoďa) Žesťové kvinteto ZUŠ Velké Bílovice Jiří Šebesta, Michal Šťavík, Vojtěch Vacula, Lukáš Osička, Tomáš Osička - III. b kategorie 1 místo s postupem (učitel L.Řehánek) Trumpetové trio ZUŠ Velké Bílovice Adam Pazdera, Patrik Machů, Pavel Kadrnka - III.b kategorie 1. místo s postupem (učitel R. Růžička) Krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou žesťových nástrojů ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno Trumpetové trio ZUŠ Velké Bílovice Adam Pazdera, Patrik Machů, Pavel Kadrnka - III.b kategorie 1. místo s postupem do ústředního kola (učitel R. Růžička) Žesťové kvinteto ZUŠ Velké Bílovice Jiří Šebesta, Michal Šťavík, Vojtěch Vacula, Lukáš Osička, Tomáš Osička - III. b kategorie 2. místo (učitel L.Řehánek) Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ literárně - dramatický obor: sólový projev přednesový, dramatický, loutkářský - ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, Kristýna Balounová - IV. kategorie 3.místo (učitelka H. Ctiborová) Ústřední kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou žesťových nástrojů Liberec Trumpetové trio ZUŠ Velké Bílovice Adam Pazdera, Patrik Machů, Pavel Kadrnka - III.b kategorie 2. místo (učitel R. Růžička) Kromě těchto žáků se soutěžních klání v tomto školním roce zúčastnily i další děti naší školy pod vedením svých pedagogů. XIX. Republikové finále Dětské porty Praha folková skupina DÁREČCI 2. místo (učitel J. Kralovič) Taneční soutěž v parketových tanečních kompozicích - hala Euronics Zlín Dětská kategorie: O čem sním (4.ročník) Juniorská kategorie: Mrazivý dech (6. a 7. ročník) Mechanismus (5.a 6. ročník) Tanec podle návodu (nejstarší skupina) Mrazivý dech - juniorská kategorie 1. místo 1. místo 2. místo 3. místo (učitelka E. Osičková) Vedle soutěží byli žáci naší školy pod vedením svých pedagogů úspěšní i v přijetí na odborné střední školy. Hudební obor: Vojtěch Vacula trombón - přijat na konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. (učitel L. Řehánek) Barbora Grůzová přijata na konzervatoř Brno obor sólový zpěv (učitelka D. Osičková) Výtvarný obor: Julie Chramostová přijata na Střední průmyslovou školu oděvní do Strážnice (učitel I. Hodonský) P. Machů, A. Pazdera, P. Kadrnka - trumpetové trio ZUŠ Všechna tato umístění i výsledky si jistě zaslouží chválu a uznání i vědomí, že všechna ta poctivá práce nebyla zbytečná a přinesla radost, uspokojení a snad i chuť se učit a sebevzdělávat dál. Všem našim úspěšným žákům i učitelům gratuluji, děkuji jim za zdařilé výkony i za reprezentaci školy na okrese, v kraji, republice i ve světě a doufám i věřím zároveň, že s nimi na uměleckém poli můžeme dále počítat. Zpracovala ředitelka školy Mgr. Jana Zachovalá 6

7 Všem dětem, které mají zájem od nového školního roku mezi nás přijít oznamujeme: Talentové zkoušky do všech oborů pro školní rok 2010/2011 budou probíhat 14. a 15. června 2010 od 16:00-18:00 v budově ZUŠ. V letošním roce máte možnost přijít na: Den otevřených dveří v ZUŠ Velké Bílovice v pondělí 7. června 2010 od 14:00-19:00 V tuto dobu mohou uchazeči se svými rodiči nahlédnout do výuky všech oborů, nástrojů, které se v naší škole vyučují. Do konce školního roku bychom Vás všechny chtěli co nejsrdečněji pozvat na poslední Závěrečný koncert všech oborů ZUŠ a absolventský koncert tanečního a výtvarného oboru, který se uskuteční v 18:00 v KD ve Velkých Bílovicích. Zpracovala ředitelka školy Mgr. Jana Zachovalá SVĚTOVÝ POHÁR V SRBSKU Středa 21. dubna byl pro nás, holky z taneční skupiny BALANC, velký den. Čekala nás totiž cesta na Světový pohár v moderním tanci v Srbsku, přesně ve městě Novi Sad v místním Serbian National theatre. Přípravy začaly už před čtvrt rokem. Měly jsme na výběr, s jakou taneční choreografií se zúčastníme. Rozhodovaly jsme se mezi loňským ZRCADLEM (kterým jsme získaly postup na zmíněnou soutěž) a novou choreografíí DOMOV, CESTY, ROZCESTÍ TAK KAM SE VYDÁŠ?, kterou jsme právě tvořily pro postupové soutěže u nás v České republice. Nakonec zvítězila nová choreografie. Je o různých cestách a křižovatkách v životě, mezi kterými volíme každý den a váháme, jestli zrovna tento směr bude ten nejlepší. Lidé, které potkáváme, nám změní život a nedovedly bychom si ho bez nich představit. Mně osobně se tančí moc dobře, když má naše vystoupení myšlenku. Před odjezdem jsme si jako správní dříči daly hodinu powerjogy s naší trenérkou Lenkou Růžičkovou. Z domovů jsme odjížděly něco po půlnoci autobusem s panem Šafaříkem. Cesta trvala přibližně 9 hodin, když nepočítám bloudění po městě. Dalo se to vydržet jedině s řízkem v batůžku jako správné Češky. Kolem desáté dopoledne jsme dorazily na penzion, který byl celý jen pro nás. Pár hodin jsme dospávaly cestu autobusem, vybalovaly a prozkoumávaly okolí a odpoledne jsme vyrazily do divadla shlédnout soutěž v sólech, duech a malých skupinách, které jsme se neúčastnily. V pátek jsme pilně trénovaly, i když jsme si nedovolily vynechat prohlídku města. My jsme soutěžily v sobotu, takže jsme měly dost času na to, abychom dostaly inspiraci a motivaci z vystoupení ostatních států. S finální přípravou jsme začaly v sobotu ráno. Účesy, make-up, kostýmy, doplňky, jehla a nit, poslední zkoušení kroků a vazeb, neustálé opakování rytmů a prostoru zkrátka vše musí být dokonalé. Pak už to šlo ráz na ráz. Nervozita stoupala. Naší disciplíny se účastnilo dvanáct států. Konkurence byla veliká, ale nejsme už začátečnice a měly jsme obrovskou motivaci. Dotancovala poslední skupina a čekalo se na výsledky od porotců, kterými byli profesionální tanečníci. Sledují každé taneční vystoupení a pak veřejně známkují výkony. Samozřejmě z nich jde velký respekt. Ukázalo se, že příprava, kterou jsme věnovaly tomu, abychom tam mohly stát, byla odměněná. Umístily jsme se na 3. místě s bronzovými medailemi na krku. Myslím, že jsme si to opravdu vydřely a zasloužily. Byla to opravdová radost a můžeme na sebe být pyšné. Máme další zážitek do naší sbírky úspěchů, na který se jen tak neza- (Pokračování na str. 8) 7

8 (Dokončení ze str. 7) pomene. Každopádně velmi děkujeme Městu Velké Bílovice, že nám poskytlo finanční prostředky, abychom si mohly tento další sen splnit. Této podpory si opravdu velmi vážíme. V nejbližší době nás čeká 8. května mistrovství České republiky v duech a malých skupinách v moderním a jazzovém tanci v Berouně a mistrovství ČR formací, které se koná 22. května v Kladně. Chtěly bychom se co nejlépe umístit a také získat postup na další světovou soutěž, která se koná v prosinci 2010 v Polsku. Tak nám držte palce Za taneční skupinu Balanc Michaela Bílková ŠKOLA V PŘÍRODĚ Stalo se již tradicí na naší škole, organizovat výuku pro děti s pobytem v přírodě. Letos náš kurz školy v přírodě absolvovalo 36 dětí třetích tříd. Domovem na sedm dní se nám stal rekreační penzion Relaxx, který se nachází v chatařské oblasti Čeložnice. Pod vedením paní učitelek S. Jochové, K. Nestarcové, A. Matulíkové, K. Skoupilové probíhala nejen výuka, ale i spousta aktivit, při kterých děti získávaly nové vědomosti z oblasti přírodovědné, tělovýchovné i historické. V neděli jsme pro děti zorganizovaly výlet na hrad Buchlov, který se dětem moc líbil a z prohlídky si odnesly zajímavé poznatky. Pro většinu dětí byl novou zkušeností pochod do Koryčan, při kterém chůzí zvládly celkem 15 km. Po celou dobu pobytu bylo o nás, ze strany personálu penzionu, výborně postaráno. Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říct, že se nám celý pobyt vydařil a určitě se těšíme zase někdy příště. Pro žáky naší školy, ale i pro rodiče zúčastněných žáků, byla sestavena rozsáhlá výstavka fotografií, informačního materiálu a žákovských výrobků. Můžete si ji prohlédnout na chodbě u hlavního vchodu školy. Jste srdečně zváni. Za celý pedagogický doprovod Mgr. Svatava Balgová Škola v přírodě z pohledu zúčastěných dětí Škola v přírodě byla od do Byli jsme v Čeložnici u Kyjova na Chatě Relaxx. 1. den jsme šli do lesa, kde byl pramen Smrďavky. Hráli jsme hru, při které jsme se museli schovat za stromy a paní učitelky nás musely najít. 2. den jsme v lese stavěli domečky pro skřítky. S holkama jsme byly na 1.místě. 3. den jsme jeli na hrad Buchlov a zámek v Buchlovicích, kde byli nádherní a pyšní pávi. 4. den jsme hráli vybíjenou proti 3.B, ale nedohráli jsme ji, protože začalo pršet a museli jsme se schovat. Pak přišel jeden hodný pán, který nás odvozil na chatu. 5. den jsme dělali různé soutěže, já jsem byla na 3. místě a s holkama celkově na 1. místě. Také jsme šli asi 15 km pěšky do Koryčan. 6. den jsme hráli fáborkovou hru a v odpoledním klidu jsme si každý namalovali svoji čarodějnici. Večer je paní učitelky poházely po louce. Svoji čarodějku jsem našla jako den bylo vyhlášení celkového počtu získaných bodů za všechny dny, byla jsem na 2. místě. po obědě jsme odjeli domů. Líbilo se mi všechno. Eliška Vaňková 3.A Škola v přírodě byla od a končila 30. dubna. Byli jsme na chatě Relaxx v Čeložnici u Kyjova. Byla jsem na pokoji s Eliškou, Renatkou a Míšou. Na škole v přírodě jsme měli hodně soutěží. Jednu jsem vyhrála a dostala jsem medaili z fidorky. Taky jsme byli na hradě Buchlov, bylo to tam moc hezký. Moc se mi na škole v přírodě líbilo. Jana Pálková 3.A 8

9 Seiferos Dne jsme se zúčastnili přehlídky dravců a sov, kterou nám na místním fotbalovém hřišti předvedli odborníci z ornitologické organizace Seiferos. Mohli jsme zde vidět spoustu cizokrajných i zdejších vycvičených ptáků. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o jejich životě, například, že naše největší sova je výr velký a mezi největší dravce patří orel bělohlavý. Mohli jsme si vyzkoušet přivolat ptáka na ruku, sledovali jsme, jak sokol stěhovavý v rychlosti až 200 km/h uloví koroptev nebo jak jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu. Byla to pro nás zábavná a poučná podívaná. Vanesa Hurtíková a Šárka Keglová 9.A Exkurze do Kovosteelu V pátek 9. dubna jsme v 8.30 vyrazili do Kovosteelu ve Starém Městě. Byl to výlet do světa zpracování odpadů, do světa recyklace a ekologie. Při cestě autobusem jsme se dobře bavili a dorazili jsme na místo v 10 hod. a zrovna jsme posvačili. Před bránou firmy nás uvítala milá paní, která nás prováděla celou exkurzí. Rozdělila nás podle tříd na dvě skupiny, 6.A šla do výukové učebny, kde se seznámila s ekologickými metodami. Naše třída 6.B nastoupila do vláčku, který nás provezl celým areálem. Jízda vláčkem byla zakončena prohlídkou majáku Šrotík a pirátské lodi Naděje. Dobrovolným vstupným na maják jsme přispěli na nemocnici v Uherském Hradišti. Po té jsme se s druhou třídou vyměnili. Na konci exkurze jsme dostali balíčky s firemními předměty a malým občerstvením. Domů jsme přijeli kolem hodiny. Na tento výlet máme nejen dobré vzpomínky, ale přivezli jsme si spoustu důležitých poznatků. Za třídy 6.A, 6.B Monika Koutná a Monika Osičková Dětské rybářské závody Rybáři z Velkých Bílovic Vás zvou na Dětské rybářské závody, které proběhnou v neděli 6. června 2010 na nádrži Velký Bílovec, začátek je v 7.00 hod., ukončení v hod. Vstupné 50,- Kč se hradí po obsazení lovného místa. Hlavní cenou je broušený pohár. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. Noční rybářské závody Všichni rybáři a příznivci Petrova cechu jsou zváni na noční rybářské závody, které se uskuteční na nádrži Velký Bílovec v sobotu od hod. do neděle do 9.00 hod. Startovné je 250,- Kč. Hlavní cena je jízdní kolo a pohár. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. 9

10 Velikonoční tvoření Mateřská škola Ve čtvrtek 25. března se v mateřské škole uskutečnila akce s názvem Velikonoční tvoření. Přišli maminky, tatínci i babičky a společně s dětmi si tvořili velikonoční dárečky. Navozenou velikonoční atmosféru jsme si zpestřili i několika písničkami a tanečky. Při tvoření vznikly opravdu krásné výrobky, které si děti odnesly domů. Rodiče i děti odcházeli příjemně naladěni po pěkném společně prožitém odpoledni. Poznáváme domácí zvířátka Děti ze třídy Koťátka si s p. učitelkami při seznamování s tématem Poznáváme domácí zvířátka domluvily návštěvu s prohlídkou domácích zvířat u Alenky a Petříka Svobodových a Filípka Esterky. Děti tak mohly vidět králíčky, slepičky, prasátka, pejska i kočičku, což je v dnešní době pro mnoho dětí vzácností. Děkujeme rodičům za milé a vstřícné přijetí. 10

11 Zápis dětí do mateřské školy Ve dnech 4. a 5. května se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. Tyto dny byly také DNY OTEVŘE- NÝCH DVEŘÍ, při kterých si rodiče s dětmi mohli prohlédnout prostory mateřské školy, výtvarné práce dětí a zapojit se do výchovně vzdělávacího procesu. U zápisu děti dostaly malý dáreček. Bylo zapsáno 42 dětí. Návštěva PLANETÁRIA V pondělí 26. dubna jsme se s dětmi z mateřské školy vydali do Brna na návštěvu Planetária. Děti shlédly zajímavou a poučnou pohádku o planetách, hvězdách a mimozemšťanech. Velký prostor při promítání děti velmi zaujal a překvapil. Děti si přivezly mnoho zajímavých poznatků a dojmů. Doprava Správně reagovat na daný signál, dodržovat pravidla silničního provozu, seznamovat se s dopravními značkami, to vše se učily děti ze třídy Kuřátek. Ale že mají už jednoho řidiče, o tom se přesvědčily až u svého kamaráda Tobíska Osičky, který všechny kamarády na svém TERÉ- ŇÁKU povozil. Děkujeme Tobísku 11

12 ÚLETY již po čtvrté Dne 27. června 2010 se s největší pravděpodobností opět rozezní struny kytar, kontrabasů, mandolín, fléten a mnohých jiných nástrojů po areálu parku vedle městského úřadu a ohlásí, že folková, country a trampská muzika ještě nevymřely. V roce 2007 historii folk-country festiválku ÚLETY nastartoval přírodní areál na Křástelce a další dva roky se zpěvné písničky těchto žánrů rozletěly přímo v srdci Velkých Bílovic. V loňském roce nám to tak trochu pokazilo počasí, takže jsme utekli do kulturního domu a tak jako zakladatel, organizátor, moderátor a především aktivní folkař v jedné osobě věřím, že to letos vyjde. Oproti minulým ročníkům se chystá změna v podobě interpretů, kteří letos budou poměrně vyzrálejší a ve většině téměř na profesionální úrovni. Bude se jednat o kapely a jednotlivce z řad starších pokročilých muzikantů, se kterými jsem se kontaktoval na letošní brněnské Portě. Účast přislíbily skupiny: ÚLETY, NA DOTEK, RESTAURANT NA KONCI VESMÍRU, H- -QUARTET, EARLY TIMES, AKUSTIK PLUS a také písničkáři: ONDŘEJ HERZÁN, JARDA JANATA, VLÁĎA LANGER a další. Jak jsem se již zmínil o loňské spršce, tak doufám, že v tomto roce bude polojasno s teplotou kolem 25 stupňů a bude foukat mírný jihovýchodní vítr, který zaručuje, že se nám nebudou rozlaďovat nástroje a pivo nebude hned jak kafe. Letos si to prostě nenechte ujít a přijďte si to užít, protože to bude stát určitě za to. Celá folkparáda bude spuštěna kolem 16 hodiny a hrát se bude, dokud neprasknou poslední struny. Všechny příznivce dobré muziky srdečně zvu a budu se těšit na Vaši hojnou účast. Za pořadatele Josef Kralovič a ÚLETY Město Velké Bílovice a Sbor dobrovolných hasičů srdečně zvou všechny děti na Den dětí který se uskuteční v neděli od hod. na Křástelce. Hraje DJ Michal, připraveny jsou různé hry, atrakce, občerstvení zajištěno. 12

13 Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a Vlastivědný kroužek při Městském vlastivědném muzeu ve Velkých Bílovicích pořádají v sobotu 22. května 2010 v 8.30 hod., v kulturním domě ve Velkých Bílovicích 41. konferenci Vlastivědných kroužků Program přednášek na konferenci: Velké Bílovice město lidových tradic, vína a ovoce, Marie Vlková, starostka města Velké Bílovice Historie vlastivědného kroužku ve Velkých Bílovicích, Ludvík Osička, člen vlastivědného kroužku Vinařství a ovocnářství ve Velkých Bílovicích, Ing. Antonín Svoboda Kulturní osobnosti Velkých Bílovic v minulosti, Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. Archeologické nálezy na katastru Velkých Bílovic, Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Bílovická tvrz, Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Panství břeclavské, PhDr. Emil Kordijovský ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy pro všechny věkové skupiny Úroveň začátečník až výše středně pokročilý (Upper-Intermediate) Kurzy jsou doplněny obchodní angličtinou Výuka probíhá na ZŠ Velké Bílovice Firemní kurzy přesně pro vaše potřeby Příprava na státní maturitu Podrobnější informace: tel: Významné dny v naší historii: 1. května 1919 československé jednotky porazily maďarskou rudou armádu v bitvě o Komárno 1. května 2004 Česko vstoupilo do EU 3. května 1645 Třicetiletá válka začalo obléhání Brna 5. května 1945 v Praze vypuklo povstání jako součást květnového povstání českého lidu proti nacistické okupaci 6. května 1945 americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila město Plzeň 8. května 1945 mezi povstalci a německými vojsky v Praze bylo dohodnuto příměří 9. května 1945 tankové jednotky Rudé armády vstoupily do Prahy 11. května 1889 Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou trasu 16. května 1868 položen základní kámen Národního divadla 24. května 1934 T. G. Masaryk počtvrté zvolen československým prezidentem 27. května 1942 J. Gabčík a J. Kubiš provedli atentát na Reinharda Hendricha 10. červen 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn 19. červen 1910 Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní konstrukce 21. červen 1621 poprava 27 účastníků českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze 6. červenec 1415 v Kostnici byl upálen Jan Hus 7. červenec 1839 zahájen provoz na železniční trati Brno Vídeň, příjezd do Brna 13

14 VELKOBÍLOVICKÉ HUDEBNÍ DNY Vážení čtenáři, 12. a 13. června 2010 se bude konat ve Velkých Bílovicích na Náměstí Osvoboditelů (areál sóla) již III. ročník Velkobílovických hudebních dnů. Díky štědrým sponzorům a s pomocí města máte možnost si poslechnout v letošním roce nejen hvězdy profesionálního umění, ale i vaše děti, které během roku na koncertech v našem městě vystupují. Máme radost, že hudební dny věnují 10 % z každé prodané vstupenky na konto nadace denního stacionáře Biliculum v Mikulově. Finanční výtěžek z Velkobílovických hudebních dnů bude předán v nedělním programu jejímu řediteli panu Maláskovi. Výběr umělců jsme pro rok 2010 zvolili tak trochu multižánrově. Namíchali jsme různé hudební kapely, různé hudební styly a to vše ve dvou dnech. Sobotní program: 15:00 15:45 FS Žižkovjánek 16:00 16:45 Úlety 17:00 18:15 Yantar 18:30 19:30 V hnízdě rej 20:00 21:00 Hradišťan s Jiřím Pavlicou 21:00 21:10 Balanc, Narin orientalní tance 21:15 22:15 Děda Mládek Ilegal Band 22:15 22:25 Balanc, Narin orientalní tance 22:45 23:45 U2 REVIVAL 23:45 02:00 Zábava s Live music SK Nedělní program: 15:00 15:45 DH ZUŠ Velké Bílovice mladší 16:00 17:00 DH ZUŠ Velké Bílovice - starší 17:15 18:30 DH Legrúti 19:00 20:00 Moravanka Jana Slabáka 20:30 23:55 Zábava s DH Legrúti 24:00 Ukončení VHD 2010 Informace o hudebních skupinách si můžete najít na internetových stránkách V areálu nebude chybět ani degustační stan s víny Velkobílovických vinařů, stánky s občerstvením, řemeslné stánky a různé atrakce pro děti. Lístky v předprodeji zakoupíte do 10. června 2010 na podatelně Městského úřadu Velké Bílovice, Turistickém informačním centru Břeclav, TIC Hodonín, TIC Hustopeče. Zakoupením vstupenky přispějete na nadaci Biliculum v Mikulově a zároveň můžete vyhrát hodnotné ceny. Na setkání se těší organizační tým VHD Upozornění rodičům Společnost V-AQUARIUS-B má na ploše za starou školou uskladněn písek a zámkovou dlažbu. Žádáme rodiče, aby dohlédli na svoje děti, které si v okolí hrají a často dlažbu z palet rozhazují a rozbíjejí. Taková hra je velmi nebezpečná a mohlo by dojít k úrazu. Kromě toho vzniká naší společnosti škoda, kterou při zjištění viníka budeme požadovat nahradit. Kalendář akcí na rok Akademie pořádaná k 100. výročí založení Sokola ve V. Bílovicích Muzejní konference Školní akademie Den dětí na Křástelce Ferbifest Velkobílovické folklórní dny Dětské krojované hody Folkový festival Úlety Zpívání pro radost na Belegradech s CM Guráš Kulturně-sportovní odpoledne na Křástelce Večer při dechovce na Belegradech Beseda u cimbálu na nám. Sv. Jana Pod Předníma Zahrávání hodů Zarážání hory Pod Předníma Stavění máje Tradiční hody Hodky Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby nabízí: Projekční činnost * návrh stavby (architektonická studie) * projekt pro stavební povolení či ohlášení * projekt pro provedení stavby * projekt skutečného provedení stavby * zaměření stávajícího stavu * projekty zdravotechnické včetně přípojek * zpevněné plochy, oplocení Inženýrská činnost * zajištění územního rozhodnutí * zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení * zajištění kolaudačního rozhodnutí * zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku * zpracování žádosti pro vynětí půdy ze ZPF, včetně vyřízení * stavební dozory při odstraňování stavby i výstavbě nových objektů Poradenská činnost * komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od švédské firmy IVT, STIEBEL ELTRON, NIBE * obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní dodávku vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich) Další činnosti * provádíme velkoplošný černobílý a barevný tisk až do formátu A1 V souvislosti s vyhlášením dotačního programu Zelená úsporám zajišťujeme: * zpracování předmětné projektové dokumentace * zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy * zajištění Průkazu energetické náročnosti budov * vyřízení žádosti o dotaci * reference na webových stránkách Kontakt: Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, Velké Bílovice, tel.: , 14

15 Četnost jmen a příjmení v České republice Dvojice jméno + příjmení u mužů - 20 nejčetnějších (ke dni ) 1. Jiří Novák Petr Novák Jiří Svoboda Josef Novák Jan Novák Jiří Novotný Pavel Novák Jaroslav Novák Petr Svoboda Petr Novotný Jiří Dvořák Jan Dvořák Josef Novotný Jan Svoboda Jan Novotný Josef Svoboda Petr Dvořák Jiří Černý Josef Dvořák Miroslav Dvořák Mužská jména - 20 nejčetnějších (ke dni ) 1. Jiří Jan Petr Josef Pavel Jaroslav Martin Tomáš Miroslav František Zdeněk Václav Michal Karel Milan Vladimír Lukáš David Jakub Ladislav Mužská příjmení - 20 nejčetnějších (ke dni ) 1. Novák Svoboda Novotný Dvořák Černý Procházka Kučera Veselý Horák Němec Marek Pokorný Pospíšil Hájek Král Jelínek Růžička Beneš Fiala Sedláček Ženská jména - 20 nejčetnějších (ke dni ) 1. Marie Jana Eva Hana Anna Věra Lenka Kateřina Alena Lucie Petra Jaroslava Ludmila Helena Martina Veronika Jitka Zdeňka Michaela Jarmila Chlapecká jména 20 nejčetnějších (narozených v roce 2008) 1. Jakub Jan Tomáš David Lukáš Adam Matěj Ondřej Vojtěch Filip Daniel Martin Matyáš Michal Petr Dominik Štěpán Marek Jiří Šimon 986 Dívčí jména 20 nejčetnějších (narozených v roce 2008) 1. Tereza Natálie Eliška Adéla Anna Karolína Kateřina Barbora Lucie Veronika Kristýna Nela Nikola Klára Aneta Michaela Viktorie Marie Zuzana Sára 728 Ženská přijmení - 20 nejčetnějších (ke dni ) 1. Nováková Svobodová Novotná Dvořáková Černá Procházková Kučerová Veselá Horáková Marková Němcová Pospíšilová Pokorná Hájková Jelínková Králová Růžičková Benešová Fialová Sedláčková Mužská příjmení - 20 nejčetnějších (Velké Bílovice ke dni ) 1. Osička Kachyňa Zapletal Svoboda Tetur Spěvák Damborský Lebloch Skoupil Sláma Opluštil Vaněk Konečný Strýček Bucňák Očenášek Oslzlý Grof Pálka Moravčík 15 Mužská jména - 20 nejčetnějších (Velké Bílovice ke dni ) 1. Jan Josef Václav Petr František Pavel Jaroslav Miroslav Jiří Tomáš Karel Martin Milan Antonín Vladimír Michal Zdeněk Stanislav David Marek 29 15

16 Ženská přijmení - 20 nejčetnějších (Velké Bílovice ke dni ) 1. Osičková Kachyňová Zapletalová Svobodová Teturová Spěváková Slámová Leblochová Damborská Skoupilová Vaňková Bílková Brůčková Strýčková Pálková Poláchová Očenášková Opluštilová Grofová Macinková 15 Ženská jména - 20 nejčetnějších (Velké Bílovice ke dni ) 1. Marie Ludmila Jana Anna Božena Anežka Hana Lenka Alena Jarmila Eva Lucie Martina Michaela Kateřina Libuše Petra Veronika Františka Jiřina Ministerstvo vnitra České republiky, všechna práva vyhrazena Výše uvedené statistiky četností jmen a příjmení používaných v České republice jsme pro Vás vybrali ze stránek Ministerstva vnitra České republiky. Pokud jste se v uvedených tabulkách nenašli a budete mít zájem zjistit, na které příčce se nachází Vaše jméno nebo příjmení v rámci celé republiky, můžete se podívat na internet. Kompletní statistiky najdete na adrese: -a-prijmeni.aspx. Pro porovnání uvádíme četnost jmen a příjmení ve Velkých Bílovicích. Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová Svárov 602, Velké Bílovice TEL.+FAX: , LAST MINUTE NA PRVNÍ ODLETY v květnu a červnu - pobyty u moře letecky, busem i vlastní dopravou, ekonomicky i luxusně - poznávací zájezdy, Evropa, exotika i jednodenní - pobyty v tuzemsku různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích - lázně v ČR, na Slovensku, termály v Maďarsku týdenní i zkrácené pobyty včetně procedur, možné i dopravou autobusem Stačí si zadat požadavek - denně dostávám aktuální nabídky prakticky ze všech CK na trhu českém, německém i slovenském. Pohlídám nabídku podle vašeho přání, porovnám ceny různých CK, doporučím nejvhodnější, informuji Vás. Znám osobně pobytová místa i hotely. Všechno vyřídíte na jednom místě. Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Díky osobním kontaktům mnohdy i nižší. Ušetříte za telefony, poštovné a bankovní poplatky. VLAKOVÁ POUŤ ČECHŮ A SLOVÁKŮ DO LURD ,- Kč Cena zahrnuje: ubytování: 2x lůžková úprava ve vlaku, 4x nocleh v hotelu (2-3lůžk.pokoje) v Lurdech, dopravu lehátkovým vlakem Břeclav - Lurdy - Břeclav, 2x snídaně ve vlaku, 4x polopenzí a 3 obědy v hotelích v Lurdech, pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, francouzský bus na rozvoz od vlaku do hotelů a zpět do vlaku při odjezdu. Přítomní budou kněží, Otec biskup dle domluvy, zdravotnický personál, možnost bezplatného zapůjčení invalidního vozíku v Lurdech, průvodce bude cestovní agentura uzavřena z důvodu DOVOLENÉ. K dispozici bude pouze služba na telefonu pro nutné případy. Prov. doba. PO-PÁ: ÚT a ČT Ing. Ivana Sládková Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: -Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd -Účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání Prodám postřikovač do vinice, tovární výroba, obsah 300 l, perfektní stav. Tel AGROPOL Velké Bílovice nabízí krátkodobou brigádu na kastrování osivové kukuřice. Termín červenec Tel největších vinařských obcí dle Registru vinic ÚKZÚZ k Vinařská obec Plocha Osazených Vinic v ha Celková plocha vinic v ha Počet pěstitelů Vinařská podoblast 1. Velké Bílovice 693,77 704, Velkopavlovická 2. Valtice 587,31 587, Mikulovská 3. Čejkovice 492,33 496, Velkopavlovická 4. Mikulov 432,33 432, Mikulovská 5. Novosedly 431,51 431, Mikulovská 6. Dolní Dunajovice 409,67 409, Mikulovská 7. Velké Pavlovice 363,03 364, Velkopavlovická 8. Mutěnice 323,95 327, Slovácká 9. Vrbovec 317,61 317,61 68 Znojemská 10. Kobylí 280,23 281, Velkopavlovická

17 Mgr. Vladimíra Píchová advokátka oznamuje, že od května otevírá pobočku své advokátní kanceláře ve Velkých Bílovicích v administrativní budově ZD Velké Bílovice na ul. Podivínská, a to každou středu od 15,00 19,00 hod. Advokátní kancelář je zaměřená na poskytování komplexní právní pomoci právnickým i fyzickým osobám s individuálním přístupem ke každému klientovi. Poskytuji porady, konsultace, sepisy návrhů smluv a dohod, zastupování před soudy, orgány Policie a správními orgány. Pracuji ve všech oblastech práva: právo obchodní (založení obchodních společností, změny společností, veškerá jednání s obchodním rejstříkem), právo občanské (kupní smlouvy, dohody, sousedská práva, zastoupení v dědickém řízení, převody nemovitostí, vklady a změny v katastru nemovitostí), právo rodinné (zastoupení v rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů, zastoupení v řízení o výživném), trestní právo (zastoupení v trestním řízení od podání vysvětlení až po hlavní líčení, zastoupení poškozeného), právo stavební (sepis stížností a rozkladů, zastoupení v jednání se stavebními úřady), ústavní právo (sepis ústavních stížností a zastoupení před Ústavním soudem ČR, sepis stížností k Evropskému soudu ve Štrasburku). Kontakt: Mgr. Vladimíra Píchová tel.:

18 Společenská kronika Jubilea červen Paul Jaroslav Čejkovská Beňová Marie Žižkovská Kachyňová Ludmila Svárov Osičková Hedvika Nám. Osvoboditelů Mahelová Anna Slíny Šurýn Antonín Hřbitovní Zapletal Josef Slíny Maršálková Růžena Mírová Oslzlá Františka Slíny Zapletal Karel Čejkovská Slámová Petronila Na Aleji Zemřeli: Bělochová Milada Vašková Libuše Výročí svatby oslavili: Marie a Jaroslav Očenáškovi Manželským párům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších společných let. Jubilea červenec Moravčíková Ludmila Slíny Macho Jan Lůčky Osička Jaroslav Slíny Opluštil Vladimír Na Aleji Valentová Lucie Nám. Osvoboditelů Zapletalová Anna Lipová Teturová Anna Žižkovská Strýčková Růžena Hřbitovní Leblochová Věra Ve Dvoře Osičková Leopoldina Mírová Vzpomínka Narodili se: Svoboda Jiří Zapletalová Natálie Aust David Aust Roman Kumpan Denis Strouhal Matyáš se uskuteční vítání občánků rodiče, kteří se budou chtít se svým dítětem zúčastnit tohoto obřadu, se mohou nahlásit do na matrice. Dne 30. dubna 2010 jsme vzpomněli nedožitých šedesáti let p. Františka Vaňka, starosty obce Velké Bílovice, který tuto funkci vykonával v letech Nebylo mu bohužel dopřáno, aby dokončil mnoho z toho co započal. Jeho práce nám všem dodnes slouží a bude v našem městě patrná v budoucích letech. Jeho stopy jsou znatelné jak na poli sportovním, v oblasti občanské vybavenosti, tak i v oblasti kulturní. Svým osobním přístupem k plnění úlohy starosty se nadlouho stal naším příkladem. Naše vzpomínka na jeho život zůstává trvalá. Příští uzávěrka bude Vaše příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na adresu: Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice Fax Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem. Prodejní místa zpravodaje: potraviny Jednota, ul. Svárov potraviny Jednota, ul. Čejkovská potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů potraviny Havlíčková, ul. U školky stánek Osičková, ul. Růžová jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů stánek Veselská, ul. Svárov ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - dvouměsíčník Místo vydání - Velké Bílovice číslo 2/2010 Datum vydání Registrační číslo MK ČR E Vydavatel - Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ IČO: Počet výtisků 820 Tisk Adámek, Břeclav Cena 3,-- Kč 18

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Váš šonováček

Váš šonováček ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 4/2010, vychází do 31.5. 2010 (květen 2010) V. Ročník www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Krásně rozkvetlé jaro je tu a s ním i pár řádků pro Vaši

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8 Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 27. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 18.00 hodin Usnesení IV/55 ZO určilo ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.4.2011 Přítomno: 13 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/5/68/2011/IV

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: I. Schvaluje:

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: I. Schvaluje: U S N E S E N Í z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda konaného dne 19.05.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zastupitelstvo obce ve Staré Červené

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více