Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í / P R O S I N C E V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada obce jednala strana 3 Jubilanti v prosinci strana 4 Blahopřání manželům strana 4 Soláněk na bowlingu strana 4 Uspávání broučků strana 5 Posezení u cimbálů strana 5 Šarm ve škole strana 5 Slavnost slabikáře strana 6 Rytíři v družině strana 6 Vánoční jarmark ve škole strana 7 Betlémské světlo strana 8 Vánoční koncerty strana 8 Mikulášský jarmark strana 9 Aktuality z farnosti strana 10 Zákopčanské novotiny strana 10 Z historie obce strana 11 Fotbalový podzim skončil strana 12 Inzerce strana 12 Vážení spoluobčané, Slovo starosty dovoluji si Vás pozvat v závěru letošního roku opět na Mikulášský jarmark, a to v sobotu 6. prosince 2014 od 13 hodin ve středu obce. Věřím, že vedle kulturního programu, který si pro nás tentokrát připravily děti z naší základní školy a mateřské školy, pěvecký soubor z Makova, a bohatého občerstvení a dobré nálady, nás navštíví opět sv. Mikuláš se svojí družinou. Členové folklorního sdružení Zákopčan, kteří mezi tentokrát přijedou jistě oblečeni originálně v jiných, než valašských krojích, určitě potěší všechny hodné děti malým dárkem, a pro ty, které celý letošní rok moc neposlouchaly, budou mít připraven pytel na cestu do pekla. Tak jako každoročně dojde také k prvnímu rozsvícení vánočního stromu. V průběhu kulturního programu bude slavnostně předáno stavební dílo, a to revitalizace našeho náměstí a přilehlých ploch, díla, na které jsme již několik let čekali. Máme před sebou poslední měsíc roku 2014, měsíc, jehož vyvrcholením jsou jako každý rok svátky Vánoční, období, kdy jsou si lidé k sobě navzájem trochu blíž, a kdy rekapitulují to, co uplynulý rok přinesl. V naší obci, tak jako v celé zemi a Evropě, jsme si připomenuli stoleté výročí od vypuknutí první světové války, smutné výročí události, která stála za zmarem mnoha lidských životů. Výročí, kdy si snad majoritní část lidské populace přeje, již nikdy více. V letošním posledním čísle Zpravodaje mi dovolte, abych Vám všem jménem svým i všech pracovníků obecního úřadu popřál všechno dobré, hodně zdraví, klid a pohodu nejen během Vánočních svátků, ale i po celý příští rok, rok S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Ve čtvrtek 5. listopadu se v sále restaurace Na Salaši sešli nově zvolení Zastupitelé obce Hutisko-Solanec a v rámci prvního ustavujícího zasedání přijali následující usnesení. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komise ve složení: Mgr. Šárka Gajová, Magdalena Kovářová a Vlasta Pospěchová. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatelé zápisu ve složení: Jiří Michut a Marian Orság Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo v souladu s ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednací řád Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo volební řád ustavujícího zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zvolilo volební a mandátovou komisi pro volby uvolněných členů zastupitelstva obce a členů rady obce ve složení: Fiurášková Andrea, Macíček Stanislav a Kovářová Anastázie Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že členové Zastupitelstva obce starosta a místostarosta budou do svých funkcí uvolněni. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Rady obce na 5, včetně starosty a místostarosty. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odměnu neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů Rady obce, předsedů finančního a kontrolního výboru, předsedů komisí rady obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od , dle samostatné přílohy. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zvolilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000sb., o obcích v platném znění starostu obce pana: místostarostu obce pana: a další členy rady obce Starosta obce Hutisko-Solanec svolává podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň zve všechny občany na které se bude konat pana: paní: paní: Ing. Vladimíra Petruželu Petra Maléře Ing. Zbyňka Blahu Mgr. Sylvu Kaňákovou Magdalenu Kovářovou 2. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 16. prosince 2014 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Navržený program zasedání 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Určení zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4) Kontrola plnění usnesení ZO a RO za uplynulé období 5) Volba delegáta, který bude zastupovat Obec Hutisko- Solanec na valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s. 6) Stanovení určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu Obce Hutisko-Solanec 7) Zřízení výborů kontrolního, finančního a zvolení jejich předsedů 8) Schválení OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9) Majetkoprávní věci 10) Schválení rozpočtových změn č. 6 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok ) Projednání a schválení rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Nová Rada obce již dvakrát jednala Rada obce Hutisko-Solanec projednala jednací řád Rady obce, který byl schválen dne a rozhodla, že se bude tímto jednacím řádem řídit i ve volebním období Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě 108, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech také panu Petru Maléřovi místostarostovi obce a Mgr. Sylvě Kaňákové člence rady obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala oznámení Zlínského kraje odboru Kanceláře hejtmana o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hutisko-Solanec ve výši 8.000,- Kč a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci číslo: D/1607/2014/KH. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, Hutisko- Solanec 605, o čerpání rozpočtu za období 1-9/2014 a schválila rozpočtové opatření č.2 rozpočtu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v předloženém znění. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Stavební úpravy s přístavbou pultové střechy budovy č. p. 734 a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem č. 3 Michal Hruška, Police 199, Loučka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 5 - Mézl a Janíček s. r. o., Zašová 190, Zašová a jako třetí v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 4 - HERYÁN Reconstructions spol. s r. o., se sídlem Valašská Bystřice 444, Rada obce Hutisko-Solanec pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala nabídku Mgr. Ing. Pavla Lva advokáta, se sídlem Poláškova 2, Valašské Meziříčí na poskytování právních služeb a rozhodla, že nabídka nebude využita. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Jaroslava Hatlapatky ml. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v budově č. p. 613 a rozhodla o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou do Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Stavební úpravy zdravotního střediska Hutisko č. p. 627 a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem č. 3 společnosti RADEKOV spol. s r. o., se sídlem U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 6 společnosti HERYÁN Reconstructions s. r. o., se sídlem Valašská Bystřice 444, Valašská Bystřice a jako třetí v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 5 společnosti Mézl a Janíček s. r. o., se sídlem Zašová 170, Zašová. Rada obce Hutisko-Solanec pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 442/116 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm za účelem výstavby rodinného domu a rozhodla, že záměr prodeje nebude v současné době vyhlašovat a bude zadáno zpracování studie urbanizace a využití celé dotčené lokality. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře cca 213 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a rozhodla o vyhlášení záměru prodeje dotčené části pozemku a uložila obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení částí pozemku parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře cca 256 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a rozhodla o vyhlášení záměru prodeje dotčených částí pozemku a uložila obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh darovací smlouvy o darování stavby kanalizace o délce 267,8 m realizované na pozemcích parc. č. 442/82, č. 442/148, č. 442/150, č. 462/1, č. 462/2, č. 463/1, č. 463/7 a č. 468/1 dle projektové dokumentace stavby Prodloužení kanalizace v obci Hutisko-Solanec. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce schválila dle 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřízení komise kulturní a jmenovala členy komise ve složení: Mgr. Sylva Kaňáková předseda komise, Mgr. Šárka Gajová, Marie Holišová. Rada obce Hutisko-Solanec projednala nabídky Jaroslava Hatlapatky ml. - Hutisko-Solanec 174, Marie Barošové - Hutisko-Solanec 628 a Zdeňka Gaška Velké Karlovice 651 o provádění zimní údržby v obci Hutisko-Solanec v zimním období Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce traktoru dle jednotlivých cenových nabídek a pověřila starostu obce k podpisu jednotlivých smluv na zimní období

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinec 2014 Bortel František 93 let č.p. 306 Fiurášková Zdenka 91 let č.p. 501 Langerová Drahomíra 90 let č.p. 399 Maléřová Ludmila 90 let č.p. 467 Bukovjan Jan 85 let č.p. 183 Kafková Jana 75 let č.p. 511 Kovář Miroslav 75 let č.p. 528 Musil Pavel 70 let č.p. 321 Pavlicová Jitka 70 let č.p. 249 Juroška František 60 let č.p. 6 Koleček Josef 60 let č.p. 500 Vančura Jan 60 let č.p. 161 Fiurášková Eva 50 let č.p. 291 Pobucká Slávka 50 let č.p. 642 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v měsíci listopadu Jiřina Skalíková HS 230 ve věku 91 let Eva Hudková HS 576 ve věku 80 let Jana Vančurová HS 136 ve věku 58 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Vzpomínka Dne uplyne 5 dlouhých smutných let, co od nás navždy odešel náš milovaný tatínek, manžel, dědeček a kamarád pan Rudolf Koláček Blahopřání Dne oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života manželé Marie a Bohumil Valovi H-S 67 Dne oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života manželé Anna a Jan Pavlicovi H-S 498 Dne oslavili zlatou svatbu 50 let společného života manželé Eliška a Josef Dorotíkovi H-S 412 Do dalších let přejeme manželům spoustu zdraví, lásky a osobní pohody. Dne 27. října 2014 oslavili výročí 63. let společně v manželství manželé Josef a Kamila Minarčíkovi, Hutisko-Solanec 285 Hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho dalších společných let přejí dcery s rodinami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery s rodinami a syn Bratr a švagr UPOZORNĚNÍ Oznamujeme občanům, že v průběhu vánočních svátků ve dnech 29. až bude z důvodu čerpání řádné dovolení Obecní úřad uzavřen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2014 budou přijímány v úterý do 10:00 hod.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / LISTOPAD NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH Uspávání broučků Všichni broučci a jejich pomocníci se sešli 30. října u školy, kde si starší broučci připravili několik disciplín pro menší broučky, kteří mohli získat body hned v několika disciplínách slalom, chůze na kelímkových lyžích, házení kroužků, střílení na branku, aj. Po splnění úkolů všichni obdrželi sladkou odměnu, broučka a svítící náramek na cestu. Než vyrazil průvod na cestu, mohly děti malovat křídami na dlažbu před školou. Po setmění se vydal světýlkový průvod na výletiště na Poskli. Tady přišlo na řadu velké překvapení v podobě ohnivé show, kterou předvedla skupina BOCCA FUEGO z Valašského Meziříčí. Děti s rodiči vytvořili krásnou atmosféru a při jejich vystoupení se všem tajil dech. Ještě že na vše dohlíželi naši hasiči. Putování broučků se vydařilo a už se těšíme na příští uspávání, že se opět sejdeme v tak hojném počtu. Ukončení plaveckého výcviku První listopadový týden ukončili žáci 1. stupně ZŠ a předškoláci z MŠ plavecký výcvik. Od začátku školního roku se mohli jednou týdně zdokonalovat v plavání na Krytém bazénu v Rožnově pod Radhoštěm. Na poslední lekci dostali všichni plavci mokré vysvědčení, kde jim instruktorky zapsaly úspěchy během lekcí. Do bazénu se opět děti vrátí na začátku nového školního roku. Třídní schůzky V úterý nepřijel Martin na bílém koni, ale rodiče našich žáků zavítali do školy, aby se dověděli, jak si jejich ratolesti vedly ve škole během prvního čtvrtletí. Na některé čekala slova chvály, jiní si zase vyslechli nemilé informace. Do poloviny školního roku zbývá ještě dost času a ti, kteří něco zanedbali, mohou ještě napravovat. Okrskové kolo ve florbalu V úterý se také konala soutěž ve florbalu. 8 žáků z 6. a 7. třídy společně s panem učitelem Šírou vyrazili na Dolní Bečvu, kde se konalo okrskové kolo. Naši žáci se postupně utkali se sportovci ze ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská. Ač se všichni velmi snažili a bojovali, nepodařilo se naší reprezentaci postoupit ze skupiny. Zklamání nebylo tak veliké, protože sportovci ví, že je důležité zúčastnit se a zahrát si. Okrskové kolo ve vybíjené chlapců Chlapci z 6. a 7. třídy změřili své síly ve vybíjené odjelo 11 chlapců s panem učitelem Miroslavem Šírou do Rožnova pod Radhoštěm. Vítězně se utkali se ZŠ Videčská, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Valašská Bystřice. O jeden zásah pak prohráli s Gymnáziem. Všechny těsná prohra velmi mrzela, neboť naše družstvo bylo jen malinký kousek od postupu do okresního kola. Tak nezbývá než sebrat síly a připravit se na další sportovní souboje. Lucerna Klasické dílo poskytlo nevšední kulturní zážitek žákům naší 8. a 9. třídy, když 31. října vyjeli do divadla v Novém Jičíně. Všem se líbilo představení i herecké výkony. Šarm v základní škole 6. listopadu v poledních hodinách došlo ve vestibulu naší školy k zvláštnímu úkazu. Rychlá chůze mnohých hochů se zpomalila, protože na oběd přicházely krásné mladé dívky se slavnostními i sportovními účesy. Byly půvabně nalíčeny a teprve při bližším zkoumání se zjistilo, že se jedná o žákyně 8. a 9. třídy. Ty se totiž zúčastnily předváděcí akce budoucích kadeřnic ze SŠIEŘ Rožnov p. R. Pod vedením jejich učitelky R. Porubové kadeřily, kulmovaly, česaly i žehlily vlasy a líčily obličeje všem zájemkyním. Byla to velmi zdařilá akce, kdy si žákyně vyzkoušely barvení vlasů, navrhovaly účesy a dozvídaly se informace o vhodné kosmetice. Možná zrovna tady si některé uvědomily, že by se chtěly stát kadeřnicemi. Uvidíme. Technický jarmark Po dlouhé době dostali naši žáci možnost navštívit firmy v našem okolí, a tak 11. listopadu před školou naložil autobus žáky 8. a 9. třídy, které vyložil před firmou Remak v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci si prohlídli firmu i film o firmě, její historii a výrobcích. S žáky debatovali i zástupci středních škol, aby se mohli dobře rozmýšlet, kam zamíří, až opustí naši krásnou základku. Přátelsky přijali naše žáky ještě ve firmě ZPV, kde si všichni prohlédli práci ve výrobě i na počítačích. Poděkování patří zejména Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, která celou tuto akci pro žáky organizovala. Posezení u cimbálu V sobotu zněla naší školou cimbálová muzika. Večer plný tradiční lidové hudby zahájila svou uvítací řečí paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová a pak už začalo vystoupení malých tanečníků folklorního souboru Soláněk. Děti nám předvedly své pásmo, které nacvičily s vedoucími Gabrielou Kantorovou a Danielem Cabákem, k tanci jim zahrála cimbálová muzika Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Soláněk a Strunku vystřídala cimbálová muzika Světlina s primáškou Barborou Koláčkovou, která pracuje pod vedením paní učitelky Marie Holišové. Celým dlouhým večerem nás pak provázela cimbálová muzika Portáši z Čeladné. A na příznivce valašského folkloru čekal večer plný chutného občerstvení, bohaté tomboly a příjemné atmosféry, která trvala až do pozdních nočních hodin. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a také všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnou cenou do tomboly.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / LISTOPAD NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH Koncert ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm Tematiku čtyř ročních období si vybrali žáci hudebního oboru ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. Malí hudebníci - formou scének, písní, básní a tanců - přiblížili měsíce v roce našim dětem z předškolní třídy MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ ve čtvrtek , kdy se plný autobus dětí vydal do Rožnova pod Radhoštěm. Žáci se mnohé dozvěděli, zazpívali si a už se všichni těšíme, co si pro nás příště žáci a učitelé z umělecké školy připraví. Všechny potěšilo, že někteří vystupující hudebníci byli i z naší školy. Okrskové kolo ve vybíjené dívek Že i holky umí hrát vybíjenou, nás přesvědčily žákyně 6. a 7. třídy. S panem učitelem Šírou se vypravilo 12 dívek opět do Rožnova pod Radhoštěm. Zápolení našeho družstva se ZŠ Horní Bečva a ZŠ 5. května skončilo prohrou, za to zasloužené bylo naše vítězství se ZŠ Pod Skalkou. Dívky se umístily ve skupině na 3. místě. Chlapcům i dívkám z 6., 7. třídy a panu učiteli Miroslavu Šírovi děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho sportovních úspěchů. Hrátky, tvoření, čajíček V pátek 21. listopadu se sešly princezny z naší družiny a společně si užívaly večerní pohodičku a hry v družince společně se svými vychovatelkami. Večerní program zahájila přehlídka účesů, taneční vystoupení a kresby na obličej. Společně si všichni připravili večerní hostinu a začala výroba šperků z korálků pro každou z princezen. Potom už dopapat, umýt, vyčistit zoubky a krásnou dobrou noc ve spacáčku. Ke klidnému usínání patří ještě pohádka a jak jinak než o krásné princezně a okouzlujícím rytíři. Ráno ještě něco na zub, dáreček a zase zpátky k maminkám. Návštěva MŠ v 1. třídě Malí předškoláci ze školky se v úterý přišli podívat za velkými školáky - prvňáky do školy, aby se dozvěděli, co se jejich starší kamarádi během 3 měsíců ve škole naučili. Společně pak absolvovali jednu vyučovací hodinu, kdy školáci předvedli, co se od začátku školního roku naučili a předškoláci se podívali, na co se mají těšit příští rok. Předškoláci se zapojili do společného počítání, naučili se dvě nové básničky, také si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích a prohlédli si školní pomůcky penál, učebnice, aktovky. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Na závěr všechny děti dostaly sladkou odměnu. Přejeme všem co nejvíce nadšení a elánu. Praha Tradičním cílem deváťáckého výletu bývá naše hlavní město, ale tentokráte v netradičním termínu v listopadu. Mnozí už jistě v Praze byli, málokdo ale se svými kamarády, spolužáky a programem šitým své třídě přímo na míru listopadu patřila Praha právě našim nejstarším žákům. Těžko říct, jestli se jim více líbilo na Hradě nebo pod Hradem, na Václavském náměstí, v Rudolfinu, na Petříně, v Národním divadle, v Náprstkově muzeu nebo v Národním technickém muzeu, v Chrámu Sv. Víta, na Vyšehradě, na Vltavě nebo v podpalubí. Na každém kroku v Praze na ně dýchaly dějiny českého národa. Přitom zvládli poznat i moderní nákupní střediska a kino. Praha je úžasná v každém ročním období. Všichni mají zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Slavnost slabikáře V úterý 25. listopadu měli žáci 1. třídy důležitý úkol zachránit začarované království, ve kterém se ztratila písmenka. Společně s žáky 9. třídy plnili jazykové úkoly. Za splněné úkoly jim král daroval kouzelný klíč k pokladu. Poklad se mohl otevřít kouzelným slovem, které děti získaly během cesty. Společnými silami se poklad otevřel. Tím pokladem byl Slabikář, ze kterého měly děti velkou radost a my jim přejeme krásné chvíle při čtení. Družina plná rytířů V pátek 28. listopadu se sešli tentokrát rytíři z naší družiny a společně si užívaly večerní pohodu a hrátky v družince společně se svými kamarády a vychovatelkami. Večerní program zahájil rytířský turnaj, kde hodně znamenala statečnost, vytrvalost, rozvaha, pozornost a zručnost. Odpočinout si mohli rytíři výrobou hradu, kde na každého rytíře čekalo překvapení. Společně si všichni připravili večerní hostinu a dokončili rytířské hrady. Potom už dojíst, umýt, vyčistit zoubky a krásnou dobrou noc ve svém spacáčku. Ke klidnému usínání patřila opět pohádka a jak jinak než o udatném a chrabrém rytíři. Ráno ještě něco na zub, dáreček na památku a zase zpátky k maminkám. Připravujeme Ve čtvrtek 18. prosince budeme organizovat pro žáky školy vánoční sportovní turnaje a v pátek se uskuteční vánoční koncert pro žáky školy a děti školky v hutiském kostele. Sylva Kaňáková

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Pozoruhodné zážitky ze školního výletu naší třídy do Prahy Náš výlet začal ve čtvrtek asi o půl sedmé ráno v Rožnově na nádraží, když se dostavili všichni účastníci výletu. Odjeli jsme Rožnovkou do Valašského Meziříčí, kde jsme přesedli na rychlík Portáš směr Praha-hlavní nádraží. Cesta probíhala klidně, naše průvodčí byla velmi milá a příjemná. Zhruba před Zábřehem na Moravě se Kubovi udělalo nevolno, a proto opustil kupé a šel na chodbu vagónu. Stál tam dvě minuty a potom sebou sekl o zem. Za hysterie celého kupé tam ležel asi 3 minuty, ale pak se probral, bylo mu poskytnuto pití a také vyhubování, že paní učitelka zakázala chodit na chodbu, že kdyby vlak zabrzdil, tak by sebou sekl o zem. Jelikož měl jednu zornici větší než druhou a jelikož vlak nebrzdil, bylo jasné, že omdlel. Když jsme po čtyřhodinové cestě dorazili do Prahy, vydali jsme se na hotel. Ten se nacházel kousek od hory Vítkov a zhruba 500 metrů od Žižkovského vysílače. Ubytovali jsme se a vyrazili do centra. Než jsme však vyrazili, stihli se kluci zaseknout ve výtahu a museli být vyproštěni za pomoci paní recepční. Pak jsme se pěšky vydali na Václavské náměstí, kde jsme měli výklad. Tak to chodilo u všech památek. Z Václaváku jsme kolem Stavovského divadla pokračovali na Staroměstské náměstí, které jsme si prohlédli, ale orlojem jsme se zabývali až druhý den. Pak jsme pokračovali kolem Rudolfina k Národnímu divadlu a odtud přes Vltavu pod Petřín, na který jsme vyjeli lanovkou. Z Petřína jsme pokračovali na Hrad, který jsme prošli a zamířili jsme na stanici metra, kterým jsme jeli na Flóru, kde jsme měli rozchod a paní učitelka kupovala lístky do kina, ale to až později. Po Flóře jsme jeli autobusem na hotel a šli jsme spát. Druhého dne jsme se šli podívat na orloj, ale nechtělo se nám půl hodiny čekat, a tak jsme šli dál do Náprstkova muzea, které bylo pěkné, ale půlka byla zavřená, a tak jsme brzy odešli a šli na Letnou k známému kyvadlu. Odtud jsme pokračovali k Národnímu technickému muzeu, které je prostě úžasné, jen mě mrzí, že lodě tam měli jen jako modely. Po muzeu jsme jeli na Vyšehrad a na Slavín. Poté jsme se vrátili na hotel a po odpočinku jsme šli do kina na Flóru na film Interstellar. Velmi se všem líbil a na největším plátně v republice to byl velký zážitek. Třetí den jsme se po snídani sbalili a po uložení věcí do skříněk na nádraží jsme se vydali k Palladiu, největšímu obchodnímu centru v Praze. Ti, co nechtěli do Palladia, vzal pan učitel na Holešovickou tržnici. No a pak už jsme jen došli na nádraží, nasedli na vlak a dojeli do Valašského Meziříčí. Jelikož byla výluka, tak Rožnovka nejela, ale ČD mělo připravené autobusy, a tak jsme šťastně dojeli až do Rožnova. Závěrem bych chtěl jen říct, že i přes ty zaseknuté výtahy a pořezané nohy to byl velmi pěkný výlet. Hugo Ondryáš, 9. třída Pestrobarevný listopad ve školce Listopad se teplý zdál, pak však mlhu přivolal, nejdřív zlatil javory pak zbarvil celé okolí. Co to asi znamená? Zima vládu přebírá. V listopadu jsme s dětmi pokračovali v podzimním tématu a pomalu se připravovali i na předvánoční čas, který nám přinese spoustu práce, ale i překvapení. Plavání Tento měsíc naši předškoláci absolvovali poslední lekci plaveckého výcviku, kde prokazovali nejen svou odvahu, snahu a píli, ale hlavně si hravou formou a s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjeli své plavecké dovednosti. Za své výkony byli ohodnoceni a odměněni Mokrým vysvědčením, na které byly všechny děti řádně pyšné. Do Rožnova za písničkou Dne jsme si udělali společný výlet s první i druhou třídou do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili místní ZUŠ. Výchovný koncert, na téma Rok s barevnou písničkou, se dětem velice líbil a pobavil je. Písničky i básničky, které tam zazněly, nás provedly celým rokem od jara až do zimy. Návštěva 1. třídy Třída našich předškoláků je hodně zvídavá a tak jsme si ještě v autobuse, cestou zpět z koncertu domluvili další výpravu za poznáním. Dne jsme navštívili první třídu, aby naši předškoláci, budoucí prvňáčci, viděli, jak to v první třídě vypadá. Nejprve děti pozorovaly školáky při výuce, pak si samy vyzkoušely sedět v lavici, kde vypracovaly pracovní list. Poznaly i práci s interaktivní tabulí a na závěr se rozloučily krátkou básničkou. Vánoční jarmark Stalo se již tradicí, že se týden před prvním adventem koná v hale naší školy vánoční jarmark. Nebylo tomu jinak ani letos a ve dnech a , se tu sešli žáci i učitelé naší školy a společně navodili krásnou atmosféru nadcházejících svátků. K prodeji zde byly vánoční věnce, dekorace vytvořené z rozmanitých materiálů, svíčky z včelího vosku, přáníčka, dárkové taštičky nebo svícny z ovoce. Žáci měli radost, že se jejich práce líbila a každý si přitom mohl přijít na své. I děti z naší MŠ si vánoční jarmark prošly a nechaly se naladit vánoční atmosférou, která jim připomněla, že brzy přijde Mikuláš i se svým doprovodem. Lenka Habartíková

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / KULTURNÍ INFORMACE Fantom Londýna V pátek vyrazil pan Skalík s plným autobusem příznivců kultury do Ostravy. V divadle Jiřího Myrona jsme shlédli muzikál Fantom Londýna. Byl to příběh lásky, děsuplných vražd i bujarého veselí, který odhaluje nikdy neobjasněné řádění sériového vraha za časů viktoriánského Londýna konce 19. století. Nový autorský muzikál se vrací k záhadné postavě Jacka Rozparovače, o němž dodnes nevíme téměř nic. Ačkoliv záhadné vraždy kněžek lásky v londýnské čtvrti Whitechapel ohrozily jen velmi malou část Londýna, měly ohromný dopad na celou tehdejší společnost. Během desítek let se zrodila řada pověstí a legend, na jejichž základě vzniky úspěšné romány, filmy a nyní i zcela původní, tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být vrahem. Na jaře opět pojedeme na další divadelní představení. Sylva Kaňáková Bowling - to je naše gusto,.. O tom, že tanec děcka ze Soláňku baví, není pochyb. A tak aby se jim příliš neomrzel, odskočila si starší skupina místo zkoušky v úterý 18. listopadu na turnaj v bowlingu. Na rekreačním středisku RETASO jsme byli sami, a tak naštěstí nikomu nevadilo, když se některému z hráčů podařilo hodit koulí s takovým nasazením, až se celá budova otřásla v základech. Všichni si hru užívali a tak hodina utekla jako voda. Jedna z účastnic si dala poněkud zvláštní metu: neshodit ani jednu kuželku. Bohužel, ač se snažila sebevíc, přece jen jí občas nějaká ta kuželka spadla. Tak snad příště, Zuzko :-) A kdo byl nejúspěšnější? Kupodivu šlo koulení nejlépe děvčatům. Nejvíce bodů získaly Lucka Hatlapatková, Adéla Bolfová a Barča Mikudová. A teď už zase pěkně zpátky k tancování! V neděli od hodin se uskuteční v kostele sv. Josefa v Hutisku-Solanci Benefiční koncert vážné hudby Zazní vážná a duchovní díla českých a světových skladatelů Aneta Ručková zpěv Lenka Blahová cimbál Hanka Blahová housle Martina Mergentalová klavírní doprovod Marek Kovář průvodní slovo Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec ve spolupráci s nově vznikajícím oddílem skautů ČERNÁ HODINKA A BETLEMSKÉ SVĚTLO neděle v 15 hodin V programu vystoupí: Hanka Blahová (housle), Leoš Cáb ( klávesy) a děti ze ZŠ. Stejně jako loni se můžete těšit na příjemnou sváteční atmosféru, vánoční dobroty a NOVĚ skutečné betlemské světlo, které si můžete odnést domů, budete-li mít lucerničku, lampičku, nebo jen svíčku a zavařovací sklenici. Všechny akce pořádané knihovnou jsou pro účastníky zdarma, za dobrovolné vstupné děkujeme. Na setkání s Vámi těší knihovnice Marie Fajkusová

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / KULTURNÍ INFORMACE

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Aktuality z farnosti a církve Adventní dobu jsme již začali v neděli posledního listopadu. Nejsou to ale již prodloužené vánoční svátky, přestože vánoční stromy jsou již na návsi a v obchodech. Je to teprve příprava na vánoční svátky, proto se máme vyvarovat přílišného shonu a spěchu, hlučných zábav, má to být doba vnitřní usebranosti a touhy po Kristu. Proto se máme více modlit a chodit na mše svaté, které se v adventu nazývají roráty. Mše jsou v pondělí, středu, pátek a sobotu. První přípravou na vánoce je oslava svátku sv. Mikuláše. Setkání dětí i s mikulášskou nadílkou bude v našem kostele v pátek 5. prosince v 16 hodin. Zvu všechny děti s jejich rodiči a příbuznými. V pátek bývá také mše svatá, která začne po Mikulášské nadílce, asi v 17 hodin. Protože je ten den také 1. pátek v měsíci, bude po mši svaté i prvopáteční adorace. V sobotu 6. prosince odpoledne Obecní úřad koná na návsi Mikulášský jarmark. První adventní nedělí v tomto novém církevním roce začal z rozhodnutí papeže Františka Rok zasvěceného života. Náš arcibiskup k této příležitosti napsal pastýřský list v němž mimo jiné píše: Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na odpověď člověka. Bůh někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že se člověk jím nechá uchvátit, chce opustit všechno a následovat Krista v chudobě, čistotě, poslušnosti. Nejlepším vzorem nám může být Panna Maria. Hlavní její svátek v adventu je 8. prosince a nazývá se Neposkvrněné Početí. To znamená, že přišla na svět bez dědičného hříchu a proto byla ochotná velkoryse se Bohu zasvětit a odpovědět na jeho nabídku, aby se stala Matkou Vykupitele světa Ježíše Krista. Před svátky uklízíme své domovy. Nezapomeňte také na úklid v duši, aby se v ní Kristu mohlo líbit. Předvánoční svátost smíření /sv. zpověď/ bude ve farnosti v úterý V Hutiském kostele se bude zpovídat od 14:30 do 16:15 hod. Na Prostřední Bečvě se zpovídá od 16:30 do 18 hod. V 17:30 je tam mše svatá. Přijďte všichni a včas, zvu děti, mladé i starší, budou tu zase cizí zpovědníci. Vánoční mše svaté budou takto: První vánoční mši na Štědrý večer, /po staru půlnoční / začínáme u sv. Josefa ve 21 hod. /Prostřední Bečva ji má již ve 20 hod./ Na Hod Boží vánoční a na sv. Štěpána jsou mše jako v neděli. V neděli v 15 hod. bude v hutiském kostele vánoční koncert Anety Ručkové a sester Bláhových, za doprovodu varhan Aničky Macečkové. Na Silvestra přijdeme poděkovat mší sv. v 16 hod. Po ní bude Te Deum. Od 15 hod. bude soukromá adorace-poděkování za uplynulý rok. Pěkně prožitý advent přípravu na požehnané vánoce přeje a vyprošuje otec Josef ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Eduard Novák

11 S T R Á N K A 11 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Z HISTORIE OBCE Na Mikuláše Všichni to odmala známe: v předvečer 6. prosince chodí do rodin s malými dětmi Mikuláš s andělem a čerty. Před 100 lety chodili na Hutisku a Solanci také, ale vypadalo to trochu jinak než dnes. Nejen čerti a andělé Ze záznamů solaneckého kronikáře Františka Maléře víme, že kromě čertů a andělů běžně doprovázely Mikuláše i další postavy. Nejviditelnější byla smrt s dřevěnou kosou, zahalená do bílé plachty. Dorota nosila malé dítě, hrnec s dětskou krupicí a dřevěnou vařechu, kterou mázla v obličeji každého okolo. Průvod doprovázel otrhaný Žid s pytlem na neposlušné děti. Mikulášský průvod na Hutisku z roku Je vidět, že čerti ani andělé nevypadali vždycky tak, jak je známe dnes. Andělé občas nemívali křídla a na hlavě nosili korunu. Výjimkou nebyli ani čerti bez rohů nebo Mikuláš s neobvyklou čepicí. (Foto repro Beskydy dny všední i sváteční) I do hospody Mikuláš v té době nenavštěvoval se svým průvodem jen rodiny s malými dětmi. Běžné byly i návštěvy dospívající mládeže a nejednu dívku čerti vyvlekli bosou do závějí, pokud se jim zdálo, že Mikuláši odpovídá málo uctivě. Průvod se ale při své cestě stavoval i ve všech hutiských hospodách. Bývalo prý vždycky zábavné, když Mikuláš donutil k modlení i stálé návštěvníky hostinců. Mikulášská matička S počátkem prosince byl spojený ještě jeden, dnes už úplně zapomenutý zvyk. Dva dny po Mikuláši, v předvečer 8. prosince, navštěvovala rodiny s dětmi Mikulášská matička. Byla také bíle oděná, ale neměla biskupskou berlu ani čepici, jen korunu na hlavě a v ruce březový prut. Chodila buď sama nebo ji doprovázel anděl. Většinou rozdávala jen sušené ovoce, ale v mnoha rodinách ani Mikuláš nebýval štědřejší. Bývala prý mnohem oblíbenější než Mikuláš, kterého se většina dětí bála. Tento zvyk u nás zanikl po 1. světové válce. Vojtěch Bajer Ježíška vyměnit, Vánoce posunout! Zanikly i jiné zimní tradice, nejen Mikulášská matička. V 50. letech minulého století ale měl namále dokonce i Ježíšek. Známý je vánoční proslov předsedy vlády (a pozdějšího prezidenta) Antonína Zápotockého z roku 1952: I Ježíšek vyrostl a zestárl, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí už nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy - nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Mnohem méně se připomíná akce z roku 1951, kdy vláda nařídila slavit vánoční svátky v sobotu a neděli, přestože Štědrý den vycházel na pondělí. Obyvatelé Hutiska i Solance to nesli s velkou nelibostí a téměř nikdo toto nařízení nedodržoval. Počasí na celý rok Na svatou Lucii (12. prosince) začali vždy hospodáři pozorně sledovat počasí. Toto pozorování bylo nutné provádět po celých 12 dnů, až do Štědrého dne. Do starého kalendáře nebo křídou na futra dveří nakreslili za každý den kruh a ten rozdělili na 4 díly. Do jednotlivých dílů si potom každých 6 hodin zaznamenávali, jak to právě venku vypadá. Výsledek pak měl být obrazem počasí po celý příští rok. Každý kruh znamenal jeden měsíc a čtvrtina kruhu představovala čtvrtiny měsíců. Taková předpověď prý byla velice spolehlivá. kresba Marcela Koláčková

12 S T R Á N K A 12 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C Fotbalisté zakončili podzimní část sezóny A mužstvo mužů - 1. B třída Hutisko-Solanec - Lidečko 2:3 PK Fiurášek, Košárek Hutisko-Solanec - Hovězí 2:1 Fiurášek 2x Podzimní část sezóny zakončilo A mužstvo na 9. místě tabulky se ziskem 17 bodů s bilancí 4 vítězství, 1 remíza s vítězstvím na PK, 3 remízy s porážkou na PK a šest porážek a skórem 23:26. B mužstvo mužů - Okresní přebor Prlov - Hutisko-Solanec 8:0 Kelč B - Hutisko-Solanec 3:1 Boruta Hutisko-Solanec - Choryně 2:0 Klimek, vlastní B mužstvo zakončilo podzimní část sezóny na 12. místě tabulky se ziskem 14 bodů s bilancí 4 vítězství, 1 remíza s vítězstvím na PK a 9 porážek a skórem 23:39. Děkujeme za Vaši podporu v podzimní části soutěží a těšíme se na jaro znovu na našem hřišti. INZERCE Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2015 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2013

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN/ČERVEN 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2013 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 6 Společenská kronika...

Více