Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í / P R O S I N C E V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada obce jednala strana 3 Jubilanti v prosinci strana 4 Blahopřání manželům strana 4 Soláněk na bowlingu strana 4 Uspávání broučků strana 5 Posezení u cimbálů strana 5 Šarm ve škole strana 5 Slavnost slabikáře strana 6 Rytíři v družině strana 6 Vánoční jarmark ve škole strana 7 Betlémské světlo strana 8 Vánoční koncerty strana 8 Mikulášský jarmark strana 9 Aktuality z farnosti strana 10 Zákopčanské novotiny strana 10 Z historie obce strana 11 Fotbalový podzim skončil strana 12 Inzerce strana 12 Vážení spoluobčané, Slovo starosty dovoluji si Vás pozvat v závěru letošního roku opět na Mikulášský jarmark, a to v sobotu 6. prosince 2014 od 13 hodin ve středu obce. Věřím, že vedle kulturního programu, který si pro nás tentokrát připravily děti z naší základní školy a mateřské školy, pěvecký soubor z Makova, a bohatého občerstvení a dobré nálady, nás navštíví opět sv. Mikuláš se svojí družinou. Členové folklorního sdružení Zákopčan, kteří mezi tentokrát přijedou jistě oblečeni originálně v jiných, než valašských krojích, určitě potěší všechny hodné děti malým dárkem, a pro ty, které celý letošní rok moc neposlouchaly, budou mít připraven pytel na cestu do pekla. Tak jako každoročně dojde také k prvnímu rozsvícení vánočního stromu. V průběhu kulturního programu bude slavnostně předáno stavební dílo, a to revitalizace našeho náměstí a přilehlých ploch, díla, na které jsme již několik let čekali. Máme před sebou poslední měsíc roku 2014, měsíc, jehož vyvrcholením jsou jako každý rok svátky Vánoční, období, kdy jsou si lidé k sobě navzájem trochu blíž, a kdy rekapitulují to, co uplynulý rok přinesl. V naší obci, tak jako v celé zemi a Evropě, jsme si připomenuli stoleté výročí od vypuknutí první světové války, smutné výročí události, která stála za zmarem mnoha lidských životů. Výročí, kdy si snad majoritní část lidské populace přeje, již nikdy více. V letošním posledním čísle Zpravodaje mi dovolte, abych Vám všem jménem svým i všech pracovníků obecního úřadu popřál všechno dobré, hodně zdraví, klid a pohodu nejen během Vánočních svátků, ale i po celý příští rok, rok S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Ve čtvrtek 5. listopadu se v sále restaurace Na Salaši sešli nově zvolení Zastupitelé obce Hutisko-Solanec a v rámci prvního ustavujícího zasedání přijali následující usnesení. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komise ve složení: Mgr. Šárka Gajová, Magdalena Kovářová a Vlasta Pospěchová. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatelé zápisu ve složení: Jiří Michut a Marian Orság Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo v souladu s ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednací řád Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo volební řád ustavujícího zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zvolilo volební a mandátovou komisi pro volby uvolněných členů zastupitelstva obce a členů rady obce ve složení: Fiurášková Andrea, Macíček Stanislav a Kovářová Anastázie Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že členové Zastupitelstva obce starosta a místostarosta budou do svých funkcí uvolněni. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Rady obce na 5, včetně starosty a místostarosty. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odměnu neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů Rady obce, předsedů finančního a kontrolního výboru, předsedů komisí rady obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od , dle samostatné přílohy. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zvolilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000sb., o obcích v platném znění starostu obce pana: místostarostu obce pana: a další členy rady obce Starosta obce Hutisko-Solanec svolává podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň zve všechny občany na které se bude konat pana: paní: paní: Ing. Vladimíra Petruželu Petra Maléře Ing. Zbyňka Blahu Mgr. Sylvu Kaňákovou Magdalenu Kovářovou 2. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 16. prosince 2014 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Navržený program zasedání 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Určení zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4) Kontrola plnění usnesení ZO a RO za uplynulé období 5) Volba delegáta, který bude zastupovat Obec Hutisko- Solanec na valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s. 6) Stanovení určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu Obce Hutisko-Solanec 7) Zřízení výborů kontrolního, finančního a zvolení jejich předsedů 8) Schválení OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9) Majetkoprávní věci 10) Schválení rozpočtových změn č. 6 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok ) Projednání a schválení rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Nová Rada obce již dvakrát jednala Rada obce Hutisko-Solanec projednala jednací řád Rady obce, který byl schválen dne a rozhodla, že se bude tímto jednacím řádem řídit i ve volebním období Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě 108, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech také panu Petru Maléřovi místostarostovi obce a Mgr. Sylvě Kaňákové člence rady obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala oznámení Zlínského kraje odboru Kanceláře hejtmana o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hutisko-Solanec ve výši 8.000,- Kč a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci číslo: D/1607/2014/KH. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, Hutisko- Solanec 605, o čerpání rozpočtu za období 1-9/2014 a schválila rozpočtové opatření č.2 rozpočtu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v předloženém znění. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Stavební úpravy s přístavbou pultové střechy budovy č. p. 734 a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem č. 3 Michal Hruška, Police 199, Loučka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 5 - Mézl a Janíček s. r. o., Zašová 190, Zašová a jako třetí v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 4 - HERYÁN Reconstructions spol. s r. o., se sídlem Valašská Bystřice 444, Rada obce Hutisko-Solanec pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala nabídku Mgr. Ing. Pavla Lva advokáta, se sídlem Poláškova 2, Valašské Meziříčí na poskytování právních služeb a rozhodla, že nabídka nebude využita. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Jaroslava Hatlapatky ml. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v budově č. p. 613 a rozhodla o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou do Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Stavební úpravy zdravotního střediska Hutisko č. p. 627 a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem č. 3 společnosti RADEKOV spol. s r. o., se sídlem U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 6 společnosti HERYÁN Reconstructions s. r. o., se sídlem Valašská Bystřice 444, Valašská Bystřice a jako třetí v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 5 společnosti Mézl a Janíček s. r. o., se sídlem Zašová 170, Zašová. Rada obce Hutisko-Solanec pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 442/116 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm za účelem výstavby rodinného domu a rozhodla, že záměr prodeje nebude v současné době vyhlašovat a bude zadáno zpracování studie urbanizace a využití celé dotčené lokality. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře cca 213 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a rozhodla o vyhlášení záměru prodeje dotčené části pozemku a uložila obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení částí pozemku parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře cca 256 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a rozhodla o vyhlášení záměru prodeje dotčených částí pozemku a uložila obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh darovací smlouvy o darování stavby kanalizace o délce 267,8 m realizované na pozemcích parc. č. 442/82, č. 442/148, č. 442/150, č. 462/1, č. 462/2, č. 463/1, č. 463/7 a č. 468/1 dle projektové dokumentace stavby Prodloužení kanalizace v obci Hutisko-Solanec. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce schválila dle 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřízení komise kulturní a jmenovala členy komise ve složení: Mgr. Sylva Kaňáková předseda komise, Mgr. Šárka Gajová, Marie Holišová. Rada obce Hutisko-Solanec projednala nabídky Jaroslava Hatlapatky ml. - Hutisko-Solanec 174, Marie Barošové - Hutisko-Solanec 628 a Zdeňka Gaška Velké Karlovice 651 o provádění zimní údržby v obci Hutisko-Solanec v zimním období Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce traktoru dle jednotlivých cenových nabídek a pověřila starostu obce k podpisu jednotlivých smluv na zimní období

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinec 2014 Bortel František 93 let č.p. 306 Fiurášková Zdenka 91 let č.p. 501 Langerová Drahomíra 90 let č.p. 399 Maléřová Ludmila 90 let č.p. 467 Bukovjan Jan 85 let č.p. 183 Kafková Jana 75 let č.p. 511 Kovář Miroslav 75 let č.p. 528 Musil Pavel 70 let č.p. 321 Pavlicová Jitka 70 let č.p. 249 Juroška František 60 let č.p. 6 Koleček Josef 60 let č.p. 500 Vančura Jan 60 let č.p. 161 Fiurášková Eva 50 let č.p. 291 Pobucká Slávka 50 let č.p. 642 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v měsíci listopadu Jiřina Skalíková HS 230 ve věku 91 let Eva Hudková HS 576 ve věku 80 let Jana Vančurová HS 136 ve věku 58 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Vzpomínka Dne uplyne 5 dlouhých smutných let, co od nás navždy odešel náš milovaný tatínek, manžel, dědeček a kamarád pan Rudolf Koláček Blahopřání Dne oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života manželé Marie a Bohumil Valovi H-S 67 Dne oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života manželé Anna a Jan Pavlicovi H-S 498 Dne oslavili zlatou svatbu 50 let společného života manželé Eliška a Josef Dorotíkovi H-S 412 Do dalších let přejeme manželům spoustu zdraví, lásky a osobní pohody. Dne 27. října 2014 oslavili výročí 63. let společně v manželství manželé Josef a Kamila Minarčíkovi, Hutisko-Solanec 285 Hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho dalších společných let přejí dcery s rodinami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery s rodinami a syn Bratr a švagr UPOZORNĚNÍ Oznamujeme občanům, že v průběhu vánočních svátků ve dnech 29. až bude z důvodu čerpání řádné dovolení Obecní úřad uzavřen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2014 budou přijímány v úterý do 10:00 hod.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / LISTOPAD NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH Uspávání broučků Všichni broučci a jejich pomocníci se sešli 30. října u školy, kde si starší broučci připravili několik disciplín pro menší broučky, kteří mohli získat body hned v několika disciplínách slalom, chůze na kelímkových lyžích, házení kroužků, střílení na branku, aj. Po splnění úkolů všichni obdrželi sladkou odměnu, broučka a svítící náramek na cestu. Než vyrazil průvod na cestu, mohly děti malovat křídami na dlažbu před školou. Po setmění se vydal světýlkový průvod na výletiště na Poskli. Tady přišlo na řadu velké překvapení v podobě ohnivé show, kterou předvedla skupina BOCCA FUEGO z Valašského Meziříčí. Děti s rodiči vytvořili krásnou atmosféru a při jejich vystoupení se všem tajil dech. Ještě že na vše dohlíželi naši hasiči. Putování broučků se vydařilo a už se těšíme na příští uspávání, že se opět sejdeme v tak hojném počtu. Ukončení plaveckého výcviku První listopadový týden ukončili žáci 1. stupně ZŠ a předškoláci z MŠ plavecký výcvik. Od začátku školního roku se mohli jednou týdně zdokonalovat v plavání na Krytém bazénu v Rožnově pod Radhoštěm. Na poslední lekci dostali všichni plavci mokré vysvědčení, kde jim instruktorky zapsaly úspěchy během lekcí. Do bazénu se opět děti vrátí na začátku nového školního roku. Třídní schůzky V úterý nepřijel Martin na bílém koni, ale rodiče našich žáků zavítali do školy, aby se dověděli, jak si jejich ratolesti vedly ve škole během prvního čtvrtletí. Na některé čekala slova chvály, jiní si zase vyslechli nemilé informace. Do poloviny školního roku zbývá ještě dost času a ti, kteří něco zanedbali, mohou ještě napravovat. Okrskové kolo ve florbalu V úterý se také konala soutěž ve florbalu. 8 žáků z 6. a 7. třídy společně s panem učitelem Šírou vyrazili na Dolní Bečvu, kde se konalo okrskové kolo. Naši žáci se postupně utkali se sportovci ze ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská. Ač se všichni velmi snažili a bojovali, nepodařilo se naší reprezentaci postoupit ze skupiny. Zklamání nebylo tak veliké, protože sportovci ví, že je důležité zúčastnit se a zahrát si. Okrskové kolo ve vybíjené chlapců Chlapci z 6. a 7. třídy změřili své síly ve vybíjené odjelo 11 chlapců s panem učitelem Miroslavem Šírou do Rožnova pod Radhoštěm. Vítězně se utkali se ZŠ Videčská, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Valašská Bystřice. O jeden zásah pak prohráli s Gymnáziem. Všechny těsná prohra velmi mrzela, neboť naše družstvo bylo jen malinký kousek od postupu do okresního kola. Tak nezbývá než sebrat síly a připravit se na další sportovní souboje. Lucerna Klasické dílo poskytlo nevšední kulturní zážitek žákům naší 8. a 9. třídy, když 31. října vyjeli do divadla v Novém Jičíně. Všem se líbilo představení i herecké výkony. Šarm v základní škole 6. listopadu v poledních hodinách došlo ve vestibulu naší školy k zvláštnímu úkazu. Rychlá chůze mnohých hochů se zpomalila, protože na oběd přicházely krásné mladé dívky se slavnostními i sportovními účesy. Byly půvabně nalíčeny a teprve při bližším zkoumání se zjistilo, že se jedná o žákyně 8. a 9. třídy. Ty se totiž zúčastnily předváděcí akce budoucích kadeřnic ze SŠIEŘ Rožnov p. R. Pod vedením jejich učitelky R. Porubové kadeřily, kulmovaly, česaly i žehlily vlasy a líčily obličeje všem zájemkyním. Byla to velmi zdařilá akce, kdy si žákyně vyzkoušely barvení vlasů, navrhovaly účesy a dozvídaly se informace o vhodné kosmetice. Možná zrovna tady si některé uvědomily, že by se chtěly stát kadeřnicemi. Uvidíme. Technický jarmark Po dlouhé době dostali naši žáci možnost navštívit firmy v našem okolí, a tak 11. listopadu před školou naložil autobus žáky 8. a 9. třídy, které vyložil před firmou Remak v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci si prohlídli firmu i film o firmě, její historii a výrobcích. S žáky debatovali i zástupci středních škol, aby se mohli dobře rozmýšlet, kam zamíří, až opustí naši krásnou základku. Přátelsky přijali naše žáky ještě ve firmě ZPV, kde si všichni prohlédli práci ve výrobě i na počítačích. Poděkování patří zejména Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, která celou tuto akci pro žáky organizovala. Posezení u cimbálu V sobotu zněla naší školou cimbálová muzika. Večer plný tradiční lidové hudby zahájila svou uvítací řečí paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová a pak už začalo vystoupení malých tanečníků folklorního souboru Soláněk. Děti nám předvedly své pásmo, které nacvičily s vedoucími Gabrielou Kantorovou a Danielem Cabákem, k tanci jim zahrála cimbálová muzika Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Soláněk a Strunku vystřídala cimbálová muzika Světlina s primáškou Barborou Koláčkovou, která pracuje pod vedením paní učitelky Marie Holišové. Celým dlouhým večerem nás pak provázela cimbálová muzika Portáši z Čeladné. A na příznivce valašského folkloru čekal večer plný chutného občerstvení, bohaté tomboly a příjemné atmosféry, která trvala až do pozdních nočních hodin. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a také všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnou cenou do tomboly.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / LISTOPAD NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH Koncert ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm Tematiku čtyř ročních období si vybrali žáci hudebního oboru ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. Malí hudebníci - formou scének, písní, básní a tanců - přiblížili měsíce v roce našim dětem z předškolní třídy MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ ve čtvrtek , kdy se plný autobus dětí vydal do Rožnova pod Radhoštěm. Žáci se mnohé dozvěděli, zazpívali si a už se všichni těšíme, co si pro nás příště žáci a učitelé z umělecké školy připraví. Všechny potěšilo, že někteří vystupující hudebníci byli i z naší školy. Okrskové kolo ve vybíjené dívek Že i holky umí hrát vybíjenou, nás přesvědčily žákyně 6. a 7. třídy. S panem učitelem Šírou se vypravilo 12 dívek opět do Rožnova pod Radhoštěm. Zápolení našeho družstva se ZŠ Horní Bečva a ZŠ 5. května skončilo prohrou, za to zasloužené bylo naše vítězství se ZŠ Pod Skalkou. Dívky se umístily ve skupině na 3. místě. Chlapcům i dívkám z 6., 7. třídy a panu učiteli Miroslavu Šírovi děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho sportovních úspěchů. Hrátky, tvoření, čajíček V pátek 21. listopadu se sešly princezny z naší družiny a společně si užívaly večerní pohodičku a hry v družince společně se svými vychovatelkami. Večerní program zahájila přehlídka účesů, taneční vystoupení a kresby na obličej. Společně si všichni připravili večerní hostinu a začala výroba šperků z korálků pro každou z princezen. Potom už dopapat, umýt, vyčistit zoubky a krásnou dobrou noc ve spacáčku. Ke klidnému usínání patří ještě pohádka a jak jinak než o krásné princezně a okouzlujícím rytíři. Ráno ještě něco na zub, dáreček a zase zpátky k maminkám. Návštěva MŠ v 1. třídě Malí předškoláci ze školky se v úterý přišli podívat za velkými školáky - prvňáky do školy, aby se dozvěděli, co se jejich starší kamarádi během 3 měsíců ve škole naučili. Společně pak absolvovali jednu vyučovací hodinu, kdy školáci předvedli, co se od začátku školního roku naučili a předškoláci se podívali, na co se mají těšit příští rok. Předškoláci se zapojili do společného počítání, naučili se dvě nové básničky, také si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích a prohlédli si školní pomůcky penál, učebnice, aktovky. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Na závěr všechny děti dostaly sladkou odměnu. Přejeme všem co nejvíce nadšení a elánu. Praha Tradičním cílem deváťáckého výletu bývá naše hlavní město, ale tentokráte v netradičním termínu v listopadu. Mnozí už jistě v Praze byli, málokdo ale se svými kamarády, spolužáky a programem šitým své třídě přímo na míru listopadu patřila Praha právě našim nejstarším žákům. Těžko říct, jestli se jim více líbilo na Hradě nebo pod Hradem, na Václavském náměstí, v Rudolfinu, na Petříně, v Národním divadle, v Náprstkově muzeu nebo v Národním technickém muzeu, v Chrámu Sv. Víta, na Vyšehradě, na Vltavě nebo v podpalubí. Na každém kroku v Praze na ně dýchaly dějiny českého národa. Přitom zvládli poznat i moderní nákupní střediska a kino. Praha je úžasná v každém ročním období. Všichni mají zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Slavnost slabikáře V úterý 25. listopadu měli žáci 1. třídy důležitý úkol zachránit začarované království, ve kterém se ztratila písmenka. Společně s žáky 9. třídy plnili jazykové úkoly. Za splněné úkoly jim král daroval kouzelný klíč k pokladu. Poklad se mohl otevřít kouzelným slovem, které děti získaly během cesty. Společnými silami se poklad otevřel. Tím pokladem byl Slabikář, ze kterého měly děti velkou radost a my jim přejeme krásné chvíle při čtení. Družina plná rytířů V pátek 28. listopadu se sešli tentokrát rytíři z naší družiny a společně si užívaly večerní pohodu a hrátky v družince společně se svými kamarády a vychovatelkami. Večerní program zahájil rytířský turnaj, kde hodně znamenala statečnost, vytrvalost, rozvaha, pozornost a zručnost. Odpočinout si mohli rytíři výrobou hradu, kde na každého rytíře čekalo překvapení. Společně si všichni připravili večerní hostinu a dokončili rytířské hrady. Potom už dojíst, umýt, vyčistit zoubky a krásnou dobrou noc ve svém spacáčku. Ke klidnému usínání patřila opět pohádka a jak jinak než o udatném a chrabrém rytíři. Ráno ještě něco na zub, dáreček na památku a zase zpátky k maminkám. Připravujeme Ve čtvrtek 18. prosince budeme organizovat pro žáky školy vánoční sportovní turnaje a v pátek se uskuteční vánoční koncert pro žáky školy a děti školky v hutiském kostele. Sylva Kaňáková

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Pozoruhodné zážitky ze školního výletu naší třídy do Prahy Náš výlet začal ve čtvrtek asi o půl sedmé ráno v Rožnově na nádraží, když se dostavili všichni účastníci výletu. Odjeli jsme Rožnovkou do Valašského Meziříčí, kde jsme přesedli na rychlík Portáš směr Praha-hlavní nádraží. Cesta probíhala klidně, naše průvodčí byla velmi milá a příjemná. Zhruba před Zábřehem na Moravě se Kubovi udělalo nevolno, a proto opustil kupé a šel na chodbu vagónu. Stál tam dvě minuty a potom sebou sekl o zem. Za hysterie celého kupé tam ležel asi 3 minuty, ale pak se probral, bylo mu poskytnuto pití a také vyhubování, že paní učitelka zakázala chodit na chodbu, že kdyby vlak zabrzdil, tak by sebou sekl o zem. Jelikož měl jednu zornici větší než druhou a jelikož vlak nebrzdil, bylo jasné, že omdlel. Když jsme po čtyřhodinové cestě dorazili do Prahy, vydali jsme se na hotel. Ten se nacházel kousek od hory Vítkov a zhruba 500 metrů od Žižkovského vysílače. Ubytovali jsme se a vyrazili do centra. Než jsme však vyrazili, stihli se kluci zaseknout ve výtahu a museli být vyproštěni za pomoci paní recepční. Pak jsme se pěšky vydali na Václavské náměstí, kde jsme měli výklad. Tak to chodilo u všech památek. Z Václaváku jsme kolem Stavovského divadla pokračovali na Staroměstské náměstí, které jsme si prohlédli, ale orlojem jsme se zabývali až druhý den. Pak jsme pokračovali kolem Rudolfina k Národnímu divadlu a odtud přes Vltavu pod Petřín, na který jsme vyjeli lanovkou. Z Petřína jsme pokračovali na Hrad, který jsme prošli a zamířili jsme na stanici metra, kterým jsme jeli na Flóru, kde jsme měli rozchod a paní učitelka kupovala lístky do kina, ale to až později. Po Flóře jsme jeli autobusem na hotel a šli jsme spát. Druhého dne jsme se šli podívat na orloj, ale nechtělo se nám půl hodiny čekat, a tak jsme šli dál do Náprstkova muzea, které bylo pěkné, ale půlka byla zavřená, a tak jsme brzy odešli a šli na Letnou k známému kyvadlu. Odtud jsme pokračovali k Národnímu technickému muzeu, které je prostě úžasné, jen mě mrzí, že lodě tam měli jen jako modely. Po muzeu jsme jeli na Vyšehrad a na Slavín. Poté jsme se vrátili na hotel a po odpočinku jsme šli do kina na Flóru na film Interstellar. Velmi se všem líbil a na největším plátně v republice to byl velký zážitek. Třetí den jsme se po snídani sbalili a po uložení věcí do skříněk na nádraží jsme se vydali k Palladiu, největšímu obchodnímu centru v Praze. Ti, co nechtěli do Palladia, vzal pan učitel na Holešovickou tržnici. No a pak už jsme jen došli na nádraží, nasedli na vlak a dojeli do Valašského Meziříčí. Jelikož byla výluka, tak Rožnovka nejela, ale ČD mělo připravené autobusy, a tak jsme šťastně dojeli až do Rožnova. Závěrem bych chtěl jen říct, že i přes ty zaseknuté výtahy a pořezané nohy to byl velmi pěkný výlet. Hugo Ondryáš, 9. třída Pestrobarevný listopad ve školce Listopad se teplý zdál, pak však mlhu přivolal, nejdřív zlatil javory pak zbarvil celé okolí. Co to asi znamená? Zima vládu přebírá. V listopadu jsme s dětmi pokračovali v podzimním tématu a pomalu se připravovali i na předvánoční čas, který nám přinese spoustu práce, ale i překvapení. Plavání Tento měsíc naši předškoláci absolvovali poslední lekci plaveckého výcviku, kde prokazovali nejen svou odvahu, snahu a píli, ale hlavně si hravou formou a s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjeli své plavecké dovednosti. Za své výkony byli ohodnoceni a odměněni Mokrým vysvědčením, na které byly všechny děti řádně pyšné. Do Rožnova za písničkou Dne jsme si udělali společný výlet s první i druhou třídou do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili místní ZUŠ. Výchovný koncert, na téma Rok s barevnou písničkou, se dětem velice líbil a pobavil je. Písničky i básničky, které tam zazněly, nás provedly celým rokem od jara až do zimy. Návštěva 1. třídy Třída našich předškoláků je hodně zvídavá a tak jsme si ještě v autobuse, cestou zpět z koncertu domluvili další výpravu za poznáním. Dne jsme navštívili první třídu, aby naši předškoláci, budoucí prvňáčci, viděli, jak to v první třídě vypadá. Nejprve děti pozorovaly školáky při výuce, pak si samy vyzkoušely sedět v lavici, kde vypracovaly pracovní list. Poznaly i práci s interaktivní tabulí a na závěr se rozloučily krátkou básničkou. Vánoční jarmark Stalo se již tradicí, že se týden před prvním adventem koná v hale naší školy vánoční jarmark. Nebylo tomu jinak ani letos a ve dnech a , se tu sešli žáci i učitelé naší školy a společně navodili krásnou atmosféru nadcházejících svátků. K prodeji zde byly vánoční věnce, dekorace vytvořené z rozmanitých materiálů, svíčky z včelího vosku, přáníčka, dárkové taštičky nebo svícny z ovoce. Žáci měli radost, že se jejich práce líbila a každý si přitom mohl přijít na své. I děti z naší MŠ si vánoční jarmark prošly a nechaly se naladit vánoční atmosférou, která jim připomněla, že brzy přijde Mikuláš i se svým doprovodem. Lenka Habartíková

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / KULTURNÍ INFORMACE Fantom Londýna V pátek vyrazil pan Skalík s plným autobusem příznivců kultury do Ostravy. V divadle Jiřího Myrona jsme shlédli muzikál Fantom Londýna. Byl to příběh lásky, děsuplných vražd i bujarého veselí, který odhaluje nikdy neobjasněné řádění sériového vraha za časů viktoriánského Londýna konce 19. století. Nový autorský muzikál se vrací k záhadné postavě Jacka Rozparovače, o němž dodnes nevíme téměř nic. Ačkoliv záhadné vraždy kněžek lásky v londýnské čtvrti Whitechapel ohrozily jen velmi malou část Londýna, měly ohromný dopad na celou tehdejší společnost. Během desítek let se zrodila řada pověstí a legend, na jejichž základě vzniky úspěšné romány, filmy a nyní i zcela původní, tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být vrahem. Na jaře opět pojedeme na další divadelní představení. Sylva Kaňáková Bowling - to je naše gusto,.. O tom, že tanec děcka ze Soláňku baví, není pochyb. A tak aby se jim příliš neomrzel, odskočila si starší skupina místo zkoušky v úterý 18. listopadu na turnaj v bowlingu. Na rekreačním středisku RETASO jsme byli sami, a tak naštěstí nikomu nevadilo, když se některému z hráčů podařilo hodit koulí s takovým nasazením, až se celá budova otřásla v základech. Všichni si hru užívali a tak hodina utekla jako voda. Jedna z účastnic si dala poněkud zvláštní metu: neshodit ani jednu kuželku. Bohužel, ač se snažila sebevíc, přece jen jí občas nějaká ta kuželka spadla. Tak snad příště, Zuzko :-) A kdo byl nejúspěšnější? Kupodivu šlo koulení nejlépe děvčatům. Nejvíce bodů získaly Lucka Hatlapatková, Adéla Bolfová a Barča Mikudová. A teď už zase pěkně zpátky k tancování! V neděli od hodin se uskuteční v kostele sv. Josefa v Hutisku-Solanci Benefiční koncert vážné hudby Zazní vážná a duchovní díla českých a světových skladatelů Aneta Ručková zpěv Lenka Blahová cimbál Hanka Blahová housle Martina Mergentalová klavírní doprovod Marek Kovář průvodní slovo Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec ve spolupráci s nově vznikajícím oddílem skautů ČERNÁ HODINKA A BETLEMSKÉ SVĚTLO neděle v 15 hodin V programu vystoupí: Hanka Blahová (housle), Leoš Cáb ( klávesy) a děti ze ZŠ. Stejně jako loni se můžete těšit na příjemnou sváteční atmosféru, vánoční dobroty a NOVĚ skutečné betlemské světlo, které si můžete odnést domů, budete-li mít lucerničku, lampičku, nebo jen svíčku a zavařovací sklenici. Všechny akce pořádané knihovnou jsou pro účastníky zdarma, za dobrovolné vstupné děkujeme. Na setkání s Vámi těší knihovnice Marie Fajkusová

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / KULTURNÍ INFORMACE

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Aktuality z farnosti a církve Adventní dobu jsme již začali v neděli posledního listopadu. Nejsou to ale již prodloužené vánoční svátky, přestože vánoční stromy jsou již na návsi a v obchodech. Je to teprve příprava na vánoční svátky, proto se máme vyvarovat přílišného shonu a spěchu, hlučných zábav, má to být doba vnitřní usebranosti a touhy po Kristu. Proto se máme více modlit a chodit na mše svaté, které se v adventu nazývají roráty. Mše jsou v pondělí, středu, pátek a sobotu. První přípravou na vánoce je oslava svátku sv. Mikuláše. Setkání dětí i s mikulášskou nadílkou bude v našem kostele v pátek 5. prosince v 16 hodin. Zvu všechny děti s jejich rodiči a příbuznými. V pátek bývá také mše svatá, která začne po Mikulášské nadílce, asi v 17 hodin. Protože je ten den také 1. pátek v měsíci, bude po mši svaté i prvopáteční adorace. V sobotu 6. prosince odpoledne Obecní úřad koná na návsi Mikulášský jarmark. První adventní nedělí v tomto novém církevním roce začal z rozhodnutí papeže Františka Rok zasvěceného života. Náš arcibiskup k této příležitosti napsal pastýřský list v němž mimo jiné píše: Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na odpověď člověka. Bůh někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že se člověk jím nechá uchvátit, chce opustit všechno a následovat Krista v chudobě, čistotě, poslušnosti. Nejlepším vzorem nám může být Panna Maria. Hlavní její svátek v adventu je 8. prosince a nazývá se Neposkvrněné Početí. To znamená, že přišla na svět bez dědičného hříchu a proto byla ochotná velkoryse se Bohu zasvětit a odpovědět na jeho nabídku, aby se stala Matkou Vykupitele světa Ježíše Krista. Před svátky uklízíme své domovy. Nezapomeňte také na úklid v duši, aby se v ní Kristu mohlo líbit. Předvánoční svátost smíření /sv. zpověď/ bude ve farnosti v úterý V Hutiském kostele se bude zpovídat od 14:30 do 16:15 hod. Na Prostřední Bečvě se zpovídá od 16:30 do 18 hod. V 17:30 je tam mše svatá. Přijďte všichni a včas, zvu děti, mladé i starší, budou tu zase cizí zpovědníci. Vánoční mše svaté budou takto: První vánoční mši na Štědrý večer, /po staru půlnoční / začínáme u sv. Josefa ve 21 hod. /Prostřední Bečva ji má již ve 20 hod./ Na Hod Boží vánoční a na sv. Štěpána jsou mše jako v neděli. V neděli v 15 hod. bude v hutiském kostele vánoční koncert Anety Ručkové a sester Bláhových, za doprovodu varhan Aničky Macečkové. Na Silvestra přijdeme poděkovat mší sv. v 16 hod. Po ní bude Te Deum. Od 15 hod. bude soukromá adorace-poděkování za uplynulý rok. Pěkně prožitý advent přípravu na požehnané vánoce přeje a vyprošuje otec Josef ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Eduard Novák

11 S T R Á N K A 11 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Z HISTORIE OBCE Na Mikuláše Všichni to odmala známe: v předvečer 6. prosince chodí do rodin s malými dětmi Mikuláš s andělem a čerty. Před 100 lety chodili na Hutisku a Solanci také, ale vypadalo to trochu jinak než dnes. Nejen čerti a andělé Ze záznamů solaneckého kronikáře Františka Maléře víme, že kromě čertů a andělů běžně doprovázely Mikuláše i další postavy. Nejviditelnější byla smrt s dřevěnou kosou, zahalená do bílé plachty. Dorota nosila malé dítě, hrnec s dětskou krupicí a dřevěnou vařechu, kterou mázla v obličeji každého okolo. Průvod doprovázel otrhaný Žid s pytlem na neposlušné děti. Mikulášský průvod na Hutisku z roku Je vidět, že čerti ani andělé nevypadali vždycky tak, jak je známe dnes. Andělé občas nemívali křídla a na hlavě nosili korunu. Výjimkou nebyli ani čerti bez rohů nebo Mikuláš s neobvyklou čepicí. (Foto repro Beskydy dny všední i sváteční) I do hospody Mikuláš v té době nenavštěvoval se svým průvodem jen rodiny s malými dětmi. Běžné byly i návštěvy dospívající mládeže a nejednu dívku čerti vyvlekli bosou do závějí, pokud se jim zdálo, že Mikuláši odpovídá málo uctivě. Průvod se ale při své cestě stavoval i ve všech hutiských hospodách. Bývalo prý vždycky zábavné, když Mikuláš donutil k modlení i stálé návštěvníky hostinců. Mikulášská matička S počátkem prosince byl spojený ještě jeden, dnes už úplně zapomenutý zvyk. Dva dny po Mikuláši, v předvečer 8. prosince, navštěvovala rodiny s dětmi Mikulášská matička. Byla také bíle oděná, ale neměla biskupskou berlu ani čepici, jen korunu na hlavě a v ruce březový prut. Chodila buď sama nebo ji doprovázel anděl. Většinou rozdávala jen sušené ovoce, ale v mnoha rodinách ani Mikuláš nebýval štědřejší. Bývala prý mnohem oblíbenější než Mikuláš, kterého se většina dětí bála. Tento zvyk u nás zanikl po 1. světové válce. Vojtěch Bajer Ježíška vyměnit, Vánoce posunout! Zanikly i jiné zimní tradice, nejen Mikulášská matička. V 50. letech minulého století ale měl namále dokonce i Ježíšek. Známý je vánoční proslov předsedy vlády (a pozdějšího prezidenta) Antonína Zápotockého z roku 1952: I Ježíšek vyrostl a zestárl, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí už nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy - nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Mnohem méně se připomíná akce z roku 1951, kdy vláda nařídila slavit vánoční svátky v sobotu a neděli, přestože Štědrý den vycházel na pondělí. Obyvatelé Hutiska i Solance to nesli s velkou nelibostí a téměř nikdo toto nařízení nedodržoval. Počasí na celý rok Na svatou Lucii (12. prosince) začali vždy hospodáři pozorně sledovat počasí. Toto pozorování bylo nutné provádět po celých 12 dnů, až do Štědrého dne. Do starého kalendáře nebo křídou na futra dveří nakreslili za každý den kruh a ten rozdělili na 4 díly. Do jednotlivých dílů si potom každých 6 hodin zaznamenávali, jak to právě venku vypadá. Výsledek pak měl být obrazem počasí po celý příští rok. Každý kruh znamenal jeden měsíc a čtvrtina kruhu představovala čtvrtiny měsíců. Taková předpověď prý byla velice spolehlivá. kresba Marcela Koláčková

12 S T R Á N K A 12 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C Fotbalisté zakončili podzimní část sezóny A mužstvo mužů - 1. B třída Hutisko-Solanec - Lidečko 2:3 PK Fiurášek, Košárek Hutisko-Solanec - Hovězí 2:1 Fiurášek 2x Podzimní část sezóny zakončilo A mužstvo na 9. místě tabulky se ziskem 17 bodů s bilancí 4 vítězství, 1 remíza s vítězstvím na PK, 3 remízy s porážkou na PK a šest porážek a skórem 23:26. B mužstvo mužů - Okresní přebor Prlov - Hutisko-Solanec 8:0 Kelč B - Hutisko-Solanec 3:1 Boruta Hutisko-Solanec - Choryně 2:0 Klimek, vlastní B mužstvo zakončilo podzimní část sezóny na 12. místě tabulky se ziskem 14 bodů s bilancí 4 vítězství, 1 remíza s vítězstvím na PK a 9 porážek a skórem 23:39. Děkujeme za Vaši podporu v podzimní části soutěží a těšíme se na jaro znovu na našem hřišti. INZERCE Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2015 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

PROSINEC. ramenou pytel, si je nevzal s sebou do pekla. Naštěstí všechno dobře dopadlo a čert odešel s prázdným pytlem.

PROSINEC. ramenou pytel, si je nevzal s sebou do pekla. Naštěstí všechno dobře dopadlo a čert odešel s prázdným pytlem. PROSINEC ramenou pytel, si je nevzal s sebou do pekla. Naštěstí všechno dobře dopadlo a čert odešel s prázdným pytlem. Vánoční výstava v knihovně Ve středu 1. prosince jsme navštívili se školní družinou

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více