Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í / P R O S I N C E V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada obce jednala strana 3 Jubilanti v prosinci strana 4 Blahopřání manželům strana 4 Soláněk na bowlingu strana 4 Uspávání broučků strana 5 Posezení u cimbálů strana 5 Šarm ve škole strana 5 Slavnost slabikáře strana 6 Rytíři v družině strana 6 Vánoční jarmark ve škole strana 7 Betlémské světlo strana 8 Vánoční koncerty strana 8 Mikulášský jarmark strana 9 Aktuality z farnosti strana 10 Zákopčanské novotiny strana 10 Z historie obce strana 11 Fotbalový podzim skončil strana 12 Inzerce strana 12 Vážení spoluobčané, Slovo starosty dovoluji si Vás pozvat v závěru letošního roku opět na Mikulášský jarmark, a to v sobotu 6. prosince 2014 od 13 hodin ve středu obce. Věřím, že vedle kulturního programu, který si pro nás tentokrát připravily děti z naší základní školy a mateřské školy, pěvecký soubor z Makova, a bohatého občerstvení a dobré nálady, nás navštíví opět sv. Mikuláš se svojí družinou. Členové folklorního sdružení Zákopčan, kteří mezi tentokrát přijedou jistě oblečeni originálně v jiných, než valašských krojích, určitě potěší všechny hodné děti malým dárkem, a pro ty, které celý letošní rok moc neposlouchaly, budou mít připraven pytel na cestu do pekla. Tak jako každoročně dojde také k prvnímu rozsvícení vánočního stromu. V průběhu kulturního programu bude slavnostně předáno stavební dílo, a to revitalizace našeho náměstí a přilehlých ploch, díla, na které jsme již několik let čekali. Máme před sebou poslední měsíc roku 2014, měsíc, jehož vyvrcholením jsou jako každý rok svátky Vánoční, období, kdy jsou si lidé k sobě navzájem trochu blíž, a kdy rekapitulují to, co uplynulý rok přinesl. V naší obci, tak jako v celé zemi a Evropě, jsme si připomenuli stoleté výročí od vypuknutí první světové války, smutné výročí události, která stála za zmarem mnoha lidských životů. Výročí, kdy si snad majoritní část lidské populace přeje, již nikdy více. V letošním posledním čísle Zpravodaje mi dovolte, abych Vám všem jménem svým i všech pracovníků obecního úřadu popřál všechno dobré, hodně zdraví, klid a pohodu nejen během Vánočních svátků, ale i po celý příští rok, rok S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Ve čtvrtek 5. listopadu se v sále restaurace Na Salaši sešli nově zvolení Zastupitelé obce Hutisko-Solanec a v rámci prvního ustavujícího zasedání přijali následující usnesení. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komise ve složení: Mgr. Šárka Gajová, Magdalena Kovářová a Vlasta Pospěchová. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatelé zápisu ve složení: Jiří Michut a Marian Orság Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo v souladu s ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednací řád Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo volební řád ustavujícího zastupitelstva obce Hutisko- Solanec. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zvolilo volební a mandátovou komisi pro volby uvolněných členů zastupitelstva obce a členů rady obce ve složení: Fiurášková Andrea, Macíček Stanislav a Kovářová Anastázie Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že členové Zastupitelstva obce starosta a místostarosta budou do svých funkcí uvolněni. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Rady obce na 5, včetně starosty a místostarosty. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odměnu neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů Rady obce, předsedů finančního a kontrolního výboru, předsedů komisí rady obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od , dle samostatné přílohy. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zvolilo v souladu s ust. 84 zákona č.128/2000sb., o obcích v platném znění starostu obce pana: místostarostu obce pana: a další členy rady obce Starosta obce Hutisko-Solanec svolává podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň zve všechny občany na které se bude konat pana: paní: paní: Ing. Vladimíra Petruželu Petra Maléře Ing. Zbyňka Blahu Mgr. Sylvu Kaňákovou Magdalenu Kovářovou 2. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 16. prosince 2014 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Navržený program zasedání 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Určení zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4) Kontrola plnění usnesení ZO a RO za uplynulé období 5) Volba delegáta, který bude zastupovat Obec Hutisko- Solanec na valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s. 6) Stanovení určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu Obce Hutisko-Solanec 7) Zřízení výborů kontrolního, finančního a zvolení jejich předsedů 8) Schválení OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9) Majetkoprávní věci 10) Schválení rozpočtových změn č. 6 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok ) Projednání a schválení rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok ) Diskuse 13) Usnesení 14) Závěr Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Nová Rada obce již dvakrát jednala Rada obce Hutisko-Solanec projednala jednací řád Rady obce, který byl schválen dne a rozhodla, že se bude tímto jednacím řádem řídit i ve volebním období Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě 108, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech také panu Petru Maléřovi místostarostovi obce a Mgr. Sylvě Kaňákové člence rady obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala oznámení Zlínského kraje odboru Kanceláře hejtmana o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hutisko-Solanec ve výši 8.000,- Kč a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci číslo: D/1607/2014/KH. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, Hutisko- Solanec 605, o čerpání rozpočtu za období 1-9/2014 a schválila rozpočtové opatření č.2 rozpočtu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v předloženém znění. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Stavební úpravy s přístavbou pultové střechy budovy č. p. 734 a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem č. 3 Michal Hruška, Police 199, Loučka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 5 - Mézl a Janíček s. r. o., Zašová 190, Zašová a jako třetí v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 4 - HERYÁN Reconstructions spol. s r. o., se sídlem Valašská Bystřice 444, Rada obce Hutisko-Solanec pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala nabídku Mgr. Ing. Pavla Lva advokáta, se sídlem Poláškova 2, Valašské Meziříčí na poskytování právních služeb a rozhodla, že nabídka nebude využita. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Jaroslava Hatlapatky ml. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v budově č. p. 613 a rozhodla o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou do Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Stavební úpravy zdravotního střediska Hutisko č. p. 627 a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem č. 3 společnosti RADEKOV spol. s r. o., se sídlem U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 6 společnosti HERYÁN Reconstructions s. r. o., se sídlem Valašská Bystřice 444, Valašská Bystřice a jako třetí v pořadí skončila nabídka uchazeče č. 5 společnosti Mézl a Janíček s. r. o., se sídlem Zašová 170, Zašová. Rada obce Hutisko-Solanec pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 442/116 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm za účelem výstavby rodinného domu a rozhodla, že záměr prodeje nebude v současné době vyhlašovat a bude zadáno zpracování studie urbanizace a využití celé dotčené lokality. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře cca 213 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a rozhodla o vyhlášení záměru prodeje dotčené části pozemku a uložila obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o odkoupení částí pozemku parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře cca 256 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a rozhodla o vyhlášení záměru prodeje dotčených částí pozemku a uložila obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh darovací smlouvy o darování stavby kanalizace o délce 267,8 m realizované na pozemcích parc. č. 442/82, č. 442/148, č. 442/150, č. 462/1, č. 462/2, č. 463/1, č. 463/7 a č. 468/1 dle projektové dokumentace stavby Prodloužení kanalizace v obci Hutisko-Solanec. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce schválila dle 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřízení komise kulturní a jmenovala členy komise ve složení: Mgr. Sylva Kaňáková předseda komise, Mgr. Šárka Gajová, Marie Holišová. Rada obce Hutisko-Solanec projednala nabídky Jaroslava Hatlapatky ml. - Hutisko-Solanec 174, Marie Barošové - Hutisko-Solanec 628 a Zdeňka Gaška Velké Karlovice 651 o provádění zimní údržby v obci Hutisko-Solanec v zimním období Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce traktoru dle jednotlivých cenových nabídek a pověřila starostu obce k podpisu jednotlivých smluv na zimní období

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinec 2014 Bortel František 93 let č.p. 306 Fiurášková Zdenka 91 let č.p. 501 Langerová Drahomíra 90 let č.p. 399 Maléřová Ludmila 90 let č.p. 467 Bukovjan Jan 85 let č.p. 183 Kafková Jana 75 let č.p. 511 Kovář Miroslav 75 let č.p. 528 Musil Pavel 70 let č.p. 321 Pavlicová Jitka 70 let č.p. 249 Juroška František 60 let č.p. 6 Koleček Josef 60 let č.p. 500 Vančura Jan 60 let č.p. 161 Fiurášková Eva 50 let č.p. 291 Pobucká Slávka 50 let č.p. 642 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v měsíci listopadu Jiřina Skalíková HS 230 ve věku 91 let Eva Hudková HS 576 ve věku 80 let Jana Vančurová HS 136 ve věku 58 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Vzpomínka Dne uplyne 5 dlouhých smutných let, co od nás navždy odešel náš milovaný tatínek, manžel, dědeček a kamarád pan Rudolf Koláček Blahopřání Dne oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života manželé Marie a Bohumil Valovi H-S 67 Dne oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života manželé Anna a Jan Pavlicovi H-S 498 Dne oslavili zlatou svatbu 50 let společného života manželé Eliška a Josef Dorotíkovi H-S 412 Do dalších let přejeme manželům spoustu zdraví, lásky a osobní pohody. Dne 27. října 2014 oslavili výročí 63. let společně v manželství manželé Josef a Kamila Minarčíkovi, Hutisko-Solanec 285 Hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho dalších společných let přejí dcery s rodinami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery s rodinami a syn Bratr a švagr UPOZORNĚNÍ Oznamujeme občanům, že v průběhu vánočních svátků ve dnech 29. až bude z důvodu čerpání řádné dovolení Obecní úřad uzavřen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2014 budou přijímány v úterý do 10:00 hod.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / LISTOPAD NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH Uspávání broučků Všichni broučci a jejich pomocníci se sešli 30. října u školy, kde si starší broučci připravili několik disciplín pro menší broučky, kteří mohli získat body hned v několika disciplínách slalom, chůze na kelímkových lyžích, házení kroužků, střílení na branku, aj. Po splnění úkolů všichni obdrželi sladkou odměnu, broučka a svítící náramek na cestu. Než vyrazil průvod na cestu, mohly děti malovat křídami na dlažbu před školou. Po setmění se vydal světýlkový průvod na výletiště na Poskli. Tady přišlo na řadu velké překvapení v podobě ohnivé show, kterou předvedla skupina BOCCA FUEGO z Valašského Meziříčí. Děti s rodiči vytvořili krásnou atmosféru a při jejich vystoupení se všem tajil dech. Ještě že na vše dohlíželi naši hasiči. Putování broučků se vydařilo a už se těšíme na příští uspávání, že se opět sejdeme v tak hojném počtu. Ukončení plaveckého výcviku První listopadový týden ukončili žáci 1. stupně ZŠ a předškoláci z MŠ plavecký výcvik. Od začátku školního roku se mohli jednou týdně zdokonalovat v plavání na Krytém bazénu v Rožnově pod Radhoštěm. Na poslední lekci dostali všichni plavci mokré vysvědčení, kde jim instruktorky zapsaly úspěchy během lekcí. Do bazénu se opět děti vrátí na začátku nového školního roku. Třídní schůzky V úterý nepřijel Martin na bílém koni, ale rodiče našich žáků zavítali do školy, aby se dověděli, jak si jejich ratolesti vedly ve škole během prvního čtvrtletí. Na některé čekala slova chvály, jiní si zase vyslechli nemilé informace. Do poloviny školního roku zbývá ještě dost času a ti, kteří něco zanedbali, mohou ještě napravovat. Okrskové kolo ve florbalu V úterý se také konala soutěž ve florbalu. 8 žáků z 6. a 7. třídy společně s panem učitelem Šírou vyrazili na Dolní Bečvu, kde se konalo okrskové kolo. Naši žáci se postupně utkali se sportovci ze ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská. Ač se všichni velmi snažili a bojovali, nepodařilo se naší reprezentaci postoupit ze skupiny. Zklamání nebylo tak veliké, protože sportovci ví, že je důležité zúčastnit se a zahrát si. Okrskové kolo ve vybíjené chlapců Chlapci z 6. a 7. třídy změřili své síly ve vybíjené odjelo 11 chlapců s panem učitelem Miroslavem Šírou do Rožnova pod Radhoštěm. Vítězně se utkali se ZŠ Videčská, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Valašská Bystřice. O jeden zásah pak prohráli s Gymnáziem. Všechny těsná prohra velmi mrzela, neboť naše družstvo bylo jen malinký kousek od postupu do okresního kola. Tak nezbývá než sebrat síly a připravit se na další sportovní souboje. Lucerna Klasické dílo poskytlo nevšední kulturní zážitek žákům naší 8. a 9. třídy, když 31. října vyjeli do divadla v Novém Jičíně. Všem se líbilo představení i herecké výkony. Šarm v základní škole 6. listopadu v poledních hodinách došlo ve vestibulu naší školy k zvláštnímu úkazu. Rychlá chůze mnohých hochů se zpomalila, protože na oběd přicházely krásné mladé dívky se slavnostními i sportovními účesy. Byly půvabně nalíčeny a teprve při bližším zkoumání se zjistilo, že se jedná o žákyně 8. a 9. třídy. Ty se totiž zúčastnily předváděcí akce budoucích kadeřnic ze SŠIEŘ Rožnov p. R. Pod vedením jejich učitelky R. Porubové kadeřily, kulmovaly, česaly i žehlily vlasy a líčily obličeje všem zájemkyním. Byla to velmi zdařilá akce, kdy si žákyně vyzkoušely barvení vlasů, navrhovaly účesy a dozvídaly se informace o vhodné kosmetice. Možná zrovna tady si některé uvědomily, že by se chtěly stát kadeřnicemi. Uvidíme. Technický jarmark Po dlouhé době dostali naši žáci možnost navštívit firmy v našem okolí, a tak 11. listopadu před školou naložil autobus žáky 8. a 9. třídy, které vyložil před firmou Remak v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci si prohlídli firmu i film o firmě, její historii a výrobcích. S žáky debatovali i zástupci středních škol, aby se mohli dobře rozmýšlet, kam zamíří, až opustí naši krásnou základku. Přátelsky přijali naše žáky ještě ve firmě ZPV, kde si všichni prohlédli práci ve výrobě i na počítačích. Poděkování patří zejména Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, která celou tuto akci pro žáky organizovala. Posezení u cimbálu V sobotu zněla naší školou cimbálová muzika. Večer plný tradiční lidové hudby zahájila svou uvítací řečí paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová a pak už začalo vystoupení malých tanečníků folklorního souboru Soláněk. Děti nám předvedly své pásmo, které nacvičily s vedoucími Gabrielou Kantorovou a Danielem Cabákem, k tanci jim zahrála cimbálová muzika Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Soláněk a Strunku vystřídala cimbálová muzika Světlina s primáškou Barborou Koláčkovou, která pracuje pod vedením paní učitelky Marie Holišové. Celým dlouhým večerem nás pak provázela cimbálová muzika Portáši z Čeladné. A na příznivce valašského folkloru čekal večer plný chutného občerstvení, bohaté tomboly a příjemné atmosféry, která trvala až do pozdních nočních hodin. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a také všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnou cenou do tomboly.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / LISTOPAD NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH Koncert ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm Tematiku čtyř ročních období si vybrali žáci hudebního oboru ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. Malí hudebníci - formou scének, písní, básní a tanců - přiblížili měsíce v roce našim dětem z předškolní třídy MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ ve čtvrtek , kdy se plný autobus dětí vydal do Rožnova pod Radhoštěm. Žáci se mnohé dozvěděli, zazpívali si a už se všichni těšíme, co si pro nás příště žáci a učitelé z umělecké školy připraví. Všechny potěšilo, že někteří vystupující hudebníci byli i z naší školy. Okrskové kolo ve vybíjené dívek Že i holky umí hrát vybíjenou, nás přesvědčily žákyně 6. a 7. třídy. S panem učitelem Šírou se vypravilo 12 dívek opět do Rožnova pod Radhoštěm. Zápolení našeho družstva se ZŠ Horní Bečva a ZŠ 5. května skončilo prohrou, za to zasloužené bylo naše vítězství se ZŠ Pod Skalkou. Dívky se umístily ve skupině na 3. místě. Chlapcům i dívkám z 6., 7. třídy a panu učiteli Miroslavu Šírovi děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho sportovních úspěchů. Hrátky, tvoření, čajíček V pátek 21. listopadu se sešly princezny z naší družiny a společně si užívaly večerní pohodičku a hry v družince společně se svými vychovatelkami. Večerní program zahájila přehlídka účesů, taneční vystoupení a kresby na obličej. Společně si všichni připravili večerní hostinu a začala výroba šperků z korálků pro každou z princezen. Potom už dopapat, umýt, vyčistit zoubky a krásnou dobrou noc ve spacáčku. Ke klidnému usínání patří ještě pohádka a jak jinak než o krásné princezně a okouzlujícím rytíři. Ráno ještě něco na zub, dáreček a zase zpátky k maminkám. Návštěva MŠ v 1. třídě Malí předškoláci ze školky se v úterý přišli podívat za velkými školáky - prvňáky do školy, aby se dozvěděli, co se jejich starší kamarádi během 3 měsíců ve škole naučili. Společně pak absolvovali jednu vyučovací hodinu, kdy školáci předvedli, co se od začátku školního roku naučili a předškoláci se podívali, na co se mají těšit příští rok. Předškoláci se zapojili do společného počítání, naučili se dvě nové básničky, také si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích a prohlédli si školní pomůcky penál, učebnice, aktovky. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Na závěr všechny děti dostaly sladkou odměnu. Přejeme všem co nejvíce nadšení a elánu. Praha Tradičním cílem deváťáckého výletu bývá naše hlavní město, ale tentokráte v netradičním termínu v listopadu. Mnozí už jistě v Praze byli, málokdo ale se svými kamarády, spolužáky a programem šitým své třídě přímo na míru listopadu patřila Praha právě našim nejstarším žákům. Těžko říct, jestli se jim více líbilo na Hradě nebo pod Hradem, na Václavském náměstí, v Rudolfinu, na Petříně, v Národním divadle, v Náprstkově muzeu nebo v Národním technickém muzeu, v Chrámu Sv. Víta, na Vyšehradě, na Vltavě nebo v podpalubí. Na každém kroku v Praze na ně dýchaly dějiny českého národa. Přitom zvládli poznat i moderní nákupní střediska a kino. Praha je úžasná v každém ročním období. Všichni mají zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Slavnost slabikáře V úterý 25. listopadu měli žáci 1. třídy důležitý úkol zachránit začarované království, ve kterém se ztratila písmenka. Společně s žáky 9. třídy plnili jazykové úkoly. Za splněné úkoly jim král daroval kouzelný klíč k pokladu. Poklad se mohl otevřít kouzelným slovem, které děti získaly během cesty. Společnými silami se poklad otevřel. Tím pokladem byl Slabikář, ze kterého měly děti velkou radost a my jim přejeme krásné chvíle při čtení. Družina plná rytířů V pátek 28. listopadu se sešli tentokrát rytíři z naší družiny a společně si užívaly večerní pohodu a hrátky v družince společně se svými kamarády a vychovatelkami. Večerní program zahájil rytířský turnaj, kde hodně znamenala statečnost, vytrvalost, rozvaha, pozornost a zručnost. Odpočinout si mohli rytíři výrobou hradu, kde na každého rytíře čekalo překvapení. Společně si všichni připravili večerní hostinu a dokončili rytířské hrady. Potom už dojíst, umýt, vyčistit zoubky a krásnou dobrou noc ve svém spacáčku. Ke klidnému usínání patřila opět pohádka a jak jinak než o udatném a chrabrém rytíři. Ráno ještě něco na zub, dáreček na památku a zase zpátky k maminkám. Připravujeme Ve čtvrtek 18. prosince budeme organizovat pro žáky školy vánoční sportovní turnaje a v pátek se uskuteční vánoční koncert pro žáky školy a děti školky v hutiském kostele. Sylva Kaňáková

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Pozoruhodné zážitky ze školního výletu naší třídy do Prahy Náš výlet začal ve čtvrtek asi o půl sedmé ráno v Rožnově na nádraží, když se dostavili všichni účastníci výletu. Odjeli jsme Rožnovkou do Valašského Meziříčí, kde jsme přesedli na rychlík Portáš směr Praha-hlavní nádraží. Cesta probíhala klidně, naše průvodčí byla velmi milá a příjemná. Zhruba před Zábřehem na Moravě se Kubovi udělalo nevolno, a proto opustil kupé a šel na chodbu vagónu. Stál tam dvě minuty a potom sebou sekl o zem. Za hysterie celého kupé tam ležel asi 3 minuty, ale pak se probral, bylo mu poskytnuto pití a také vyhubování, že paní učitelka zakázala chodit na chodbu, že kdyby vlak zabrzdil, tak by sebou sekl o zem. Jelikož měl jednu zornici větší než druhou a jelikož vlak nebrzdil, bylo jasné, že omdlel. Když jsme po čtyřhodinové cestě dorazili do Prahy, vydali jsme se na hotel. Ten se nacházel kousek od hory Vítkov a zhruba 500 metrů od Žižkovského vysílače. Ubytovali jsme se a vyrazili do centra. Než jsme však vyrazili, stihli se kluci zaseknout ve výtahu a museli být vyproštěni za pomoci paní recepční. Pak jsme se pěšky vydali na Václavské náměstí, kde jsme měli výklad. Tak to chodilo u všech památek. Z Václaváku jsme kolem Stavovského divadla pokračovali na Staroměstské náměstí, které jsme si prohlédli, ale orlojem jsme se zabývali až druhý den. Pak jsme pokračovali kolem Rudolfina k Národnímu divadlu a odtud přes Vltavu pod Petřín, na který jsme vyjeli lanovkou. Z Petřína jsme pokračovali na Hrad, který jsme prošli a zamířili jsme na stanici metra, kterým jsme jeli na Flóru, kde jsme měli rozchod a paní učitelka kupovala lístky do kina, ale to až později. Po Flóře jsme jeli autobusem na hotel a šli jsme spát. Druhého dne jsme se šli podívat na orloj, ale nechtělo se nám půl hodiny čekat, a tak jsme šli dál do Náprstkova muzea, které bylo pěkné, ale půlka byla zavřená, a tak jsme brzy odešli a šli na Letnou k známému kyvadlu. Odtud jsme pokračovali k Národnímu technickému muzeu, které je prostě úžasné, jen mě mrzí, že lodě tam měli jen jako modely. Po muzeu jsme jeli na Vyšehrad a na Slavín. Poté jsme se vrátili na hotel a po odpočinku jsme šli do kina na Flóru na film Interstellar. Velmi se všem líbil a na největším plátně v republice to byl velký zážitek. Třetí den jsme se po snídani sbalili a po uložení věcí do skříněk na nádraží jsme se vydali k Palladiu, největšímu obchodnímu centru v Praze. Ti, co nechtěli do Palladia, vzal pan učitel na Holešovickou tržnici. No a pak už jsme jen došli na nádraží, nasedli na vlak a dojeli do Valašského Meziříčí. Jelikož byla výluka, tak Rožnovka nejela, ale ČD mělo připravené autobusy, a tak jsme šťastně dojeli až do Rožnova. Závěrem bych chtěl jen říct, že i přes ty zaseknuté výtahy a pořezané nohy to byl velmi pěkný výlet. Hugo Ondryáš, 9. třída Pestrobarevný listopad ve školce Listopad se teplý zdál, pak však mlhu přivolal, nejdřív zlatil javory pak zbarvil celé okolí. Co to asi znamená? Zima vládu přebírá. V listopadu jsme s dětmi pokračovali v podzimním tématu a pomalu se připravovali i na předvánoční čas, který nám přinese spoustu práce, ale i překvapení. Plavání Tento měsíc naši předškoláci absolvovali poslední lekci plaveckého výcviku, kde prokazovali nejen svou odvahu, snahu a píli, ale hlavně si hravou formou a s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjeli své plavecké dovednosti. Za své výkony byli ohodnoceni a odměněni Mokrým vysvědčením, na které byly všechny děti řádně pyšné. Do Rožnova za písničkou Dne jsme si udělali společný výlet s první i druhou třídou do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili místní ZUŠ. Výchovný koncert, na téma Rok s barevnou písničkou, se dětem velice líbil a pobavil je. Písničky i básničky, které tam zazněly, nás provedly celým rokem od jara až do zimy. Návštěva 1. třídy Třída našich předškoláků je hodně zvídavá a tak jsme si ještě v autobuse, cestou zpět z koncertu domluvili další výpravu za poznáním. Dne jsme navštívili první třídu, aby naši předškoláci, budoucí prvňáčci, viděli, jak to v první třídě vypadá. Nejprve děti pozorovaly školáky při výuce, pak si samy vyzkoušely sedět v lavici, kde vypracovaly pracovní list. Poznaly i práci s interaktivní tabulí a na závěr se rozloučily krátkou básničkou. Vánoční jarmark Stalo se již tradicí, že se týden před prvním adventem koná v hale naší školy vánoční jarmark. Nebylo tomu jinak ani letos a ve dnech a , se tu sešli žáci i učitelé naší školy a společně navodili krásnou atmosféru nadcházejících svátků. K prodeji zde byly vánoční věnce, dekorace vytvořené z rozmanitých materiálů, svíčky z včelího vosku, přáníčka, dárkové taštičky nebo svícny z ovoce. Žáci měli radost, že se jejich práce líbila a každý si přitom mohl přijít na své. I děti z naší MŠ si vánoční jarmark prošly a nechaly se naladit vánoční atmosférou, která jim připomněla, že brzy přijde Mikuláš i se svým doprovodem. Lenka Habartíková

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / KULTURNÍ INFORMACE Fantom Londýna V pátek vyrazil pan Skalík s plným autobusem příznivců kultury do Ostravy. V divadle Jiřího Myrona jsme shlédli muzikál Fantom Londýna. Byl to příběh lásky, děsuplných vražd i bujarého veselí, který odhaluje nikdy neobjasněné řádění sériového vraha za časů viktoriánského Londýna konce 19. století. Nový autorský muzikál se vrací k záhadné postavě Jacka Rozparovače, o němž dodnes nevíme téměř nic. Ačkoliv záhadné vraždy kněžek lásky v londýnské čtvrti Whitechapel ohrozily jen velmi malou část Londýna, měly ohromný dopad na celou tehdejší společnost. Během desítek let se zrodila řada pověstí a legend, na jejichž základě vzniky úspěšné romány, filmy a nyní i zcela původní, tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být vrahem. Na jaře opět pojedeme na další divadelní představení. Sylva Kaňáková Bowling - to je naše gusto,.. O tom, že tanec děcka ze Soláňku baví, není pochyb. A tak aby se jim příliš neomrzel, odskočila si starší skupina místo zkoušky v úterý 18. listopadu na turnaj v bowlingu. Na rekreačním středisku RETASO jsme byli sami, a tak naštěstí nikomu nevadilo, když se některému z hráčů podařilo hodit koulí s takovým nasazením, až se celá budova otřásla v základech. Všichni si hru užívali a tak hodina utekla jako voda. Jedna z účastnic si dala poněkud zvláštní metu: neshodit ani jednu kuželku. Bohužel, ač se snažila sebevíc, přece jen jí občas nějaká ta kuželka spadla. Tak snad příště, Zuzko :-) A kdo byl nejúspěšnější? Kupodivu šlo koulení nejlépe děvčatům. Nejvíce bodů získaly Lucka Hatlapatková, Adéla Bolfová a Barča Mikudová. A teď už zase pěkně zpátky k tancování! V neděli od hodin se uskuteční v kostele sv. Josefa v Hutisku-Solanci Benefiční koncert vážné hudby Zazní vážná a duchovní díla českých a světových skladatelů Aneta Ručková zpěv Lenka Blahová cimbál Hanka Blahová housle Martina Mergentalová klavírní doprovod Marek Kovář průvodní slovo Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec ve spolupráci s nově vznikajícím oddílem skautů ČERNÁ HODINKA A BETLEMSKÉ SVĚTLO neděle v 15 hodin V programu vystoupí: Hanka Blahová (housle), Leoš Cáb ( klávesy) a děti ze ZŠ. Stejně jako loni se můžete těšit na příjemnou sváteční atmosféru, vánoční dobroty a NOVĚ skutečné betlemské světlo, které si můžete odnést domů, budete-li mít lucerničku, lampičku, nebo jen svíčku a zavařovací sklenici. Všechny akce pořádané knihovnou jsou pro účastníky zdarma, za dobrovolné vstupné děkujeme. Na setkání s Vámi těší knihovnice Marie Fajkusová

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / KULTURNÍ INFORMACE

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Aktuality z farnosti a církve Adventní dobu jsme již začali v neděli posledního listopadu. Nejsou to ale již prodloužené vánoční svátky, přestože vánoční stromy jsou již na návsi a v obchodech. Je to teprve příprava na vánoční svátky, proto se máme vyvarovat přílišného shonu a spěchu, hlučných zábav, má to být doba vnitřní usebranosti a touhy po Kristu. Proto se máme více modlit a chodit na mše svaté, které se v adventu nazývají roráty. Mše jsou v pondělí, středu, pátek a sobotu. První přípravou na vánoce je oslava svátku sv. Mikuláše. Setkání dětí i s mikulášskou nadílkou bude v našem kostele v pátek 5. prosince v 16 hodin. Zvu všechny děti s jejich rodiči a příbuznými. V pátek bývá také mše svatá, která začne po Mikulášské nadílce, asi v 17 hodin. Protože je ten den také 1. pátek v měsíci, bude po mši svaté i prvopáteční adorace. V sobotu 6. prosince odpoledne Obecní úřad koná na návsi Mikulášský jarmark. První adventní nedělí v tomto novém církevním roce začal z rozhodnutí papeže Františka Rok zasvěceného života. Náš arcibiskup k této příležitosti napsal pastýřský list v němž mimo jiné píše: Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na odpověď člověka. Bůh někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že se člověk jím nechá uchvátit, chce opustit všechno a následovat Krista v chudobě, čistotě, poslušnosti. Nejlepším vzorem nám může být Panna Maria. Hlavní její svátek v adventu je 8. prosince a nazývá se Neposkvrněné Početí. To znamená, že přišla na svět bez dědičného hříchu a proto byla ochotná velkoryse se Bohu zasvětit a odpovědět na jeho nabídku, aby se stala Matkou Vykupitele světa Ježíše Krista. Před svátky uklízíme své domovy. Nezapomeňte také na úklid v duši, aby se v ní Kristu mohlo líbit. Předvánoční svátost smíření /sv. zpověď/ bude ve farnosti v úterý V Hutiském kostele se bude zpovídat od 14:30 do 16:15 hod. Na Prostřední Bečvě se zpovídá od 16:30 do 18 hod. V 17:30 je tam mše svatá. Přijďte všichni a včas, zvu děti, mladé i starší, budou tu zase cizí zpovědníci. Vánoční mše svaté budou takto: První vánoční mši na Štědrý večer, /po staru půlnoční / začínáme u sv. Josefa ve 21 hod. /Prostřední Bečva ji má již ve 20 hod./ Na Hod Boží vánoční a na sv. Štěpána jsou mše jako v neděli. V neděli v 15 hod. bude v hutiském kostele vánoční koncert Anety Ručkové a sester Bláhových, za doprovodu varhan Aničky Macečkové. Na Silvestra přijdeme poděkovat mší sv. v 16 hod. Po ní bude Te Deum. Od 15 hod. bude soukromá adorace-poděkování za uplynulý rok. Pěkně prožitý advent přípravu na požehnané vánoce přeje a vyprošuje otec Josef ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Eduard Novák

11 S T R Á N K A 11 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Z HISTORIE OBCE Na Mikuláše Všichni to odmala známe: v předvečer 6. prosince chodí do rodin s malými dětmi Mikuláš s andělem a čerty. Před 100 lety chodili na Hutisku a Solanci také, ale vypadalo to trochu jinak než dnes. Nejen čerti a andělé Ze záznamů solaneckého kronikáře Františka Maléře víme, že kromě čertů a andělů běžně doprovázely Mikuláše i další postavy. Nejviditelnější byla smrt s dřevěnou kosou, zahalená do bílé plachty. Dorota nosila malé dítě, hrnec s dětskou krupicí a dřevěnou vařechu, kterou mázla v obličeji každého okolo. Průvod doprovázel otrhaný Žid s pytlem na neposlušné děti. Mikulášský průvod na Hutisku z roku Je vidět, že čerti ani andělé nevypadali vždycky tak, jak je známe dnes. Andělé občas nemívali křídla a na hlavě nosili korunu. Výjimkou nebyli ani čerti bez rohů nebo Mikuláš s neobvyklou čepicí. (Foto repro Beskydy dny všední i sváteční) I do hospody Mikuláš v té době nenavštěvoval se svým průvodem jen rodiny s malými dětmi. Běžné byly i návštěvy dospívající mládeže a nejednu dívku čerti vyvlekli bosou do závějí, pokud se jim zdálo, že Mikuláši odpovídá málo uctivě. Průvod se ale při své cestě stavoval i ve všech hutiských hospodách. Bývalo prý vždycky zábavné, když Mikuláš donutil k modlení i stálé návštěvníky hostinců. Mikulášská matička S počátkem prosince byl spojený ještě jeden, dnes už úplně zapomenutý zvyk. Dva dny po Mikuláši, v předvečer 8. prosince, navštěvovala rodiny s dětmi Mikulášská matička. Byla také bíle oděná, ale neměla biskupskou berlu ani čepici, jen korunu na hlavě a v ruce březový prut. Chodila buď sama nebo ji doprovázel anděl. Většinou rozdávala jen sušené ovoce, ale v mnoha rodinách ani Mikuláš nebýval štědřejší. Bývala prý mnohem oblíbenější než Mikuláš, kterého se většina dětí bála. Tento zvyk u nás zanikl po 1. světové válce. Vojtěch Bajer Ježíška vyměnit, Vánoce posunout! Zanikly i jiné zimní tradice, nejen Mikulášská matička. V 50. letech minulého století ale měl namále dokonce i Ježíšek. Známý je vánoční proslov předsedy vlády (a pozdějšího prezidenta) Antonína Zápotockého z roku 1952: I Ježíšek vyrostl a zestárl, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí už nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy - nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Mnohem méně se připomíná akce z roku 1951, kdy vláda nařídila slavit vánoční svátky v sobotu a neděli, přestože Štědrý den vycházel na pondělí. Obyvatelé Hutiska i Solance to nesli s velkou nelibostí a téměř nikdo toto nařízení nedodržoval. Počasí na celý rok Na svatou Lucii (12. prosince) začali vždy hospodáři pozorně sledovat počasí. Toto pozorování bylo nutné provádět po celých 12 dnů, až do Štědrého dne. Do starého kalendáře nebo křídou na futra dveří nakreslili za každý den kruh a ten rozdělili na 4 díly. Do jednotlivých dílů si potom každých 6 hodin zaznamenávali, jak to právě venku vypadá. Výsledek pak měl být obrazem počasí po celý příští rok. Každý kruh znamenal jeden měsíc a čtvrtina kruhu představovala čtvrtiny měsíců. Taková předpověď prý byla velice spolehlivá. kresba Marcela Koláčková

12 S T R Á N K A 12 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C Fotbalisté zakončili podzimní část sezóny A mužstvo mužů - 1. B třída Hutisko-Solanec - Lidečko 2:3 PK Fiurášek, Košárek Hutisko-Solanec - Hovězí 2:1 Fiurášek 2x Podzimní část sezóny zakončilo A mužstvo na 9. místě tabulky se ziskem 17 bodů s bilancí 4 vítězství, 1 remíza s vítězstvím na PK, 3 remízy s porážkou na PK a šest porážek a skórem 23:26. B mužstvo mužů - Okresní přebor Prlov - Hutisko-Solanec 8:0 Kelč B - Hutisko-Solanec 3:1 Boruta Hutisko-Solanec - Choryně 2:0 Klimek, vlastní B mužstvo zakončilo podzimní část sezóny na 12. místě tabulky se ziskem 14 bodů s bilancí 4 vítězství, 1 remíza s vítězstvím na PK a 9 porážek a skórem 23:39. Děkujeme za Vaši podporu v podzimní části soutěží a těšíme se na jaro znovu na našem hřišti. INZERCE Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2015 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr.

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. U s n e s e n í č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě Zastupitelstvo obce Velehrad v souladu s ustanovením

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 29.listopadu 2009 od 15 hod. u OÚ.

Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 29.listopadu 2009 od 15 hod. u OÚ. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2009 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Informace z OÚ: Obecní úřad Tatobity zve

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA

OBEC PODHRADNÍ LHOTA OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 3.11.2014 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 20.00 hod Zahájení Předsedající: Jaroslav Šindelek Přítomni

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více