ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní porada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. Všeobecná ustanovení Úvodní ustanovení 1. upravuje organizační strukturu a řízení, formy metody práce SPC, práva a povinnosti pracovníků SPC. 2. zabezpečuje realizaci platné školské legislativy, zákoníku práce a dalších zákonných ustanovení, a to prostřednictvím činností prováděných odbornými pracovníky v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 3. Organizační řád vytváří podmínky pro vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných a pozdějších jejich novelizací. Postavení a poslání SPC SPC bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako součást Základní školy,, příspěvková organizace, pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením a děti, žáky a studenty s vadami řeči č. j.: MSK 56992/2006, Spis. zn. ŠMS/16159/2006/Luk, IZO: Strategie a cíle SPC a) Stát se metodikem a koordinátorem speciálně pedagogických aktivit v oblasti vad řeči a mentální retardace v úzké spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními a se školami mateřskými, základními a středními. b) Připravit podmínky pro vznik logopedických tříd na základních školách ve spádovém území, které určil zřizovatel. c) Ve spolupráci se školami vytvářet vhodné podmínky pro inkluzi žáků se zdravotním postižením do běžného typu škol. d) Podílet se v rámci akreditace školy na dalším vzdělávání odborných pracovníků a pedagogických pracovníků škol ve spolupráci s odborníky v oblasti péče o osoby s vadami řeči a mentálním postižením. Strana 1 (celkem 11)

2 II. Organizační členění Organizační struktura 1. Základní organizační jednotkou je útvar. Útvar plní funkce řídící, diagnostické, výchovné, organizační a výkonné. 2. Ředitelem útvaru - centra - je ředitelka školy (statutární orgán školy), při které bylo SPC zřízeno. 3. Vedoucí centra je jmenován/a/ ředitelkou školy. 4. Zaměstnanci centra jsou speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. 5. Odborný tým pracovníků SPC spolupracuje s lékaři - pediatry, foniatry, neurology, psychiatry a dalšími odborníky. Organizační schéma SPC ŘŠ Vedoucí SPC Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice Další zaměstnanci (OPPP) Strana 2 (celkem 11)

3 III. Řízení SPC Ředitelka, vedoucí SPC 1. Ředitelka školy přímo řídí vedoucí SPC. Její kompetence jsou dány náplní práce. 2. Ředitelka školy a vedoucí SPC řídí odborné pracovníky a koordinují jejich práci prostřednictvím plánu činnosti SPC, porad a plánů výjezdů. 3. Ředitelka školy jedná ve všech záležitostech SPC, pokud nepřenesla svoji pravomoc v náplní práce na vedoucí SPC. 4. Ředitelka školy rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených SPC, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti pro diferencované odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 5. Ředitelka školy schvaluje všechny dokumenty a materiály, které jsou předkládány zřizovateli - KÚ Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Karviné a dalším orgánům. 6. Ředitelka školy odpovídá za plnění úkolů civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizační a řídící normy SPC se při své činnosti řídí zejména těmito základními a řídícími normami: 1. platnou legislativou pro školu, školské poradenské zařízení a pro zaměstnance ve školství; 2. vnitřním řádem SPC; 3. vnitřním mzdovým předpisem; 4. předpisem o operativní evidenci majetku; 5. archivačním a skartačním plánem; 6. plánem činnosti školy a SPC. IV. Funkční členění Pracovní řízení 1. Základním prostředkem řízení jsou klíčové oblasti pracovníků. 2. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. 3. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: a) klíčová oblast pracovníka; b) komu je pracovník přímo podřízen; c) o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka; d) v jakém rozsahu jedná jménem SPC v externích vztazích. Finanční řízení Ekonomika SPC spadá do účetní oblasti školy, při které bylo SPC zřízeno. Účetní a mzdová agenda je zajišťována ekonomickým útvarem školy. Strana 3 (celkem 11)

4 Personální řízení 1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy. 2. Noví pracovníci jsou vybíráni zpravidla konkurzním nebo výběrovým řízením. 3. Administrativně zajišťuje přijímání nových pracovníků vedoucí ekonomického úseku, odpovídá za jejich správné platové zařazení podle platné legislativy. Řízení hmotných prostředků 1. O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitel SPC. 2. Evidence nově pořízeného majetku provádí vedoucí ekonomického úseku školy. 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitele SPC, za drobný majetek, testový materiál a další věci dle soupisu zodpovídá každý pracovník SPC. 4. Odpisy majetku se řídí ustanovením zákona ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmu a vyhlášky MF ČR č. 205/91 Sb. o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací ve znění jejich pozdějších novelizací. Externí vztahy 1. Ve styku s okolím reprezentují školu a SPC všichni pracovníci SPC. 2. Jménem SPC v externích vztazích ve styku s rodiči, pedagogickými pracovníky, zástupci MŠMT ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Karviné, Magistrátu města Havířova, dále městských a obecních úřadů jednají vedoucí SPC, speciální pedagogové, psycholog a sociální pracovnice, a to v rozsahu zmocnění jim stanoveného v pracovních náplních. V. Pracovníci a oceňování práce Vnitřní principy řízení a oceňování Zařazování do platové třídy, platového stupně a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Podrobnosti o výši příplatků a o odměnách jsou stanoveny ve vnitřním platovém předpisu. Práva a povinnosti pracovníků Zaměstnanci se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (viz vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb.) a další platnou legislativou. VI. Komunikační a informační systém Komunikační systém 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucímu pracovníkovi denně. 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásah vedoucího pracovníka, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu. Strana 4 (celkem 11)

5 Informační systém Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a 1. Informace vstupující do SPC přicházejí k ředitelce a vedoucí SPC (speciálnímu pedagogovi a psychologovi). 2. Informace, které opouštějí SPC jako oficiální stanovisko, musí být podepsány ředitelem SPC. 3. Informace, které jsou potřebné pro veřejnost, se zveřejňují na informační tabuli. 4. Informace, které získali pracovníci SPC při výjezdech, předávají řediteli SPC. O výjezdech, metodických schůzkách, pracovních setkáních apod. je vypracován zápis, který je zakládán do složky školy a v ové podobě odeslán k rukám ředitele školy či školského zařízení, kde schůzka proběhla. 5. Informace pro veřejnost jsou podávány na SPC. V závažných a nutných případech mohou být podávány i telefonicky. VII. Závěrečná ustanovení 1. Tento organizační řád se vydává na dobu neurčitou. 2. S tímto organizačním řádem jsou povinni seznámit se a dodržovat jeho ustanovení všichni pracovníci SPC. Případná neznalost nezbavuje pracovníka odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto řádu. 3. Tento organizační řád nabývá účinnosti 1. září V Karviné, dne Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Strana 5 (celkem 11)

6 Vnitřní řád SPC I. Účel a cíl SPC Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a Hlavním úkolem SPC je zajištění skupinové a individuální integrace dětí a žáků se zdravotním postižením - s mentálním postižením a postižením v oblasti komunikace. Dále vybudovat u dětí sociální a komunikační dovednosti, rozvíjet řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí školy odpovídajícího typu. SPC provádí vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí spojenou s poradenskou činností v rámci působnosti SPC. Zaměřuje se na skupiny zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí s mentálním postižením nebo řečovou vadou (těžkou řečovou vadou), ve spolupráci s rodinou a napomáhá klientům minimalizovat důsledky postižení ve společnosti, škole a rodině. Zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol a připravuje termíny sezení pro rodiče a děti (skupinky), tj. raná péče. II. Organizace SPC 1. Žáci a děti jsou zvány na základě předběžné ústní nebo telefonické objednávky svých rodičů (zákonných zástupců), nebo se souhlasem rodičů na požadavek školy. 2. S dítětem nebo žákem odborně pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. Každá odborná činnost s dítětem je doložena písemným souhlasem rodičů. Ke každému dítěti, žákovi či studentovi je přistupováno individuálně a jsou zohledněny všechny jeho speciální vzdělávací potřeby. 3. Na základě diagnostiky je stanoven vhodný vzdělávací program, ambulantní péče, popřípadě spolupráce s dalšími odbornými pracovníky. 4. SPC poskytuje poradenskou službu všem pedagogickým pracovníkům ze škol a školských zařízeních, které jsou v péči SPC. 5. Pracovníci SPC poskytují pravidelnou logopedickou ambulantní péči nejméně třikrát týdně (po 35 - ti minutách) pro rodiče s dětmi. Psychopedi SPC poskytují speciálně pedagogickou terapii např. v oblasti rozvoje percepcí, multisenzoriální přístup k vzdělávání dětí s mentálním postižením, rozvoj grafomotoriky, metoda Dobrého startu, DOV apod. 6. SPC vyjíždí nejméně jedenkrát týdně do terénu (nejvíce 3x). Výjezdu se účastní logoped nebo psycholog, případně sociální pracovnice a dle možnosti ředitel školy a SPC. Výjezdy se řídí aktuálními potřebami praxe a dělí se na dva druhy: * výjezdy orientační * výjezdy základní Výjezdy se uskutečňují prostředky veřejné dopravy (viz Směrnice o používání motorových vozidel). 7. Orientační výjezdy se konají při depistáži v terénu, základní na požádání ředitele školy nebo školského zařízení. III. Péče o žáky a děti Dítě, žák nebo student, který je vyšetřen ve SPC, má založenu svou vlastní složku se spisovou dokumentaci, ve které je uloženo: Strana 6 (celkem 11)

7 Ze speciálně pedagogického vyšetření * anamnéza dítěte * logopedické vyšetření, psychopedické vyšetření * psychologické vyšetření * foniatrické vyšetření (v případě nejasné Dg.) * jiná vyšetření z oblasti zdravotní péče (psychiatrické, neurologické apod.) * ambulantní záznam o logopedické nebo jiné speciálně pedagogické péči * rozhodnutí o zařazení (v případě, že návrh k rozhodnutí již podalo jiné školské poradenské zařízení). Z psychologického vyšetření * anamnéza dítěte * psychologické vyšetření: psychodiagnostika (komplexní, cílená nebo kontrolní) * výsledky testů * vyhodnocení testů * popř. jiná vyšetření (psychiatrické, neurologické vyšetření apod.) * záznam o terapii * vedení psychologické dokumentace klientů speciálně pedagogického centra. Vyšetření jsou prováděna na žádost školského zařízení se souhlasem zákonného zástupce nebo na žádost rodiče či zákonného zástupce. K vyšetření nezletilého klienta je nutná fyzická přítomnost zákonného zástupce, jeho písemný souhlas s vyšetřením nebo zplnomocnění jiné osoby a osobní přítomnost na konzultaci po vyšetření, informovanost o nakládání s dokumentací. Nedílnou součástí psychologického vyšetření je: - shromáždění anamnestických dat - studium dokumentace a doložených závěrů vyšetření odborných lékařů, popř. výstupů souvisejících pracovišť (př. středisko výchovné péče; sociální odbor) - testové vyšetření - vyhodnocení testů a komplexní posouzení - vlastní sepsání závěru z psychologického vyšetření klienta (obsah standardizovaný, testově zaměřený) - vedení dokumentace v souladu s etickým kodexem psychologa a platnou legislativou o ochraně osobních dat. Zakládají se záznamové archy nebo vážené a celkové skóry testů. Projektivní testy (Baum test, kresba postavy apod.) se rovněž zakládají s vyhodnocením a opatřené parafou psychologa. Krizová intervence, terapeutické postupy: - cílená na akutní emoční krize klientů - metodická pomoc školským zařízením nebo zákonným zástupcům u vývojových poruch chování a jiných symptomů vyžadujících psychoterapeutickou intervenci (např. problémová třída atp.) - pravidelné vedení záznamů o terapii. Sociální pracovnice - Připravuje podklady pro anamnézu klientů. - Pravidelně kontroluje a doplňuje veškerou dokumentaci klientů. Zabezpečuje formou ové pošty předávání informací všem zaměstnancům SPC. - Je pověřena zápisy z porad, zodpovídá za předání informací nepřítomným odborným pracovníkům. Strana 7 (celkem 11)

8 - Vede evidenci výjezdů pracovníků SPC a časově koordinuje termíny vyšetření a ambulantní péči. Evidenci předává (měsíčně) vedoucí SPC. Může se účastnit výjezdů odborných pracovníků SPC. - Při propuštění nebo přemístění dítěte do jiného SPC, se souhlasem zákonného zástupce, vydá SPC kopii posledního odborného posudku. - Ředitelům/kám/ škol, při níž jsou speciální třídy s metodickým vedením SPC, odešle podklady pro rozhodnutí o zřízení třídy včetně seznamu žáků s diagnózami. Kopii obdrží zřizovatel - Krajský úřad Moravskoslezského kraje. - Pravidelně zasílá do škol seznamy dětí a žáků, kteří se k vyšetření nedostavili. - Integrovaným dětem a žákům, kteří jsou v péči SPC, se vystavuje doporučení k integraci a také žákům, kterým doporučuje SPC pomoc asistenta pedagoga. - Kopii doporučení (třída, konkrétní žáci a délka pomoci asistenta pedagoga) obdrží také zřizovatel KÚ MS kraje. V případě, že pracovník SPC zjistí při vyšetření, že se jedná o jiné něž řečové či mentální postižení, o této skutečnosti informuje zákonného zástupce žáka a předá mu kontakt na příslušné školské poradenské zařízení (SPC nebo PPP). IV. Vedoucí SPC - Vedoucí SPC řídí, kontroluje a zodpovídá za běžný chod centra a svěřený majetek. - Vedoucí centra organizuje a koordinuje metodickou, konzultační, vzdělávací a přednáškovou činnost. - Participuje na dalších aktivitách SPC - publikačních, konzultačních a vzdělávacích. - Podporuje vzdělávání pracovníků SPC podle vlastních individuálních plánech kariérního rozvoje na sama se vzdělává. V. Pracovníci SPC Pracovní činnosti určené náplní práce pro odborné pracovníky odpovídají platné legislativě (školský zákon, vyhláška o poskytování poradenských služeb, katalog prací atd.). Speciální pedagogové logopedi - Diagnostikují komunikační dovednosti a schopnosti dětí, žáků a studentů. - Dbají o kvalitu logopedické péče na SPC a ve školách mateřských, základních a středních, kde jsou zřízeny třídy rozšířenou logopedickou péči, nebo školách běžného typu, kde jsou žáci skupinově či individuálně integrováni. - Diagnostikují dítě v oblasti komunikačních schopností. - Vyvozují hlásky a rozvíjejí řeč ve všech rovinách. Speciální pedagogové psychopedi - Diagnostikují dovednosti a znalosti dítěte žáka s mentálním postižením. - Dbají o kvalitu psychopedické péče ve SPC, ve školách mateřských, základních a středních. Speciální pedagogové - Metodicky vedou výchovné poradce, učitele, rodiče a popř. zákonné zástupce. - Podílí se na odborném vedení při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů a v souladu s legislativou sledují žáky, kteří se vzdělávají podle IVP a žáky individuálně integrované. - Účastní se pravidelně vzdělávacích akcí, které jsou akreditované MŠMT ČR v rámci DVPP podle vlastních plánů kvalifikačního rozvoje. - Vedou si evidenci dětí a žáků v SPC, statisticky ji vyhodnocují, vedou evidenci speciálních škol, speciálních tříd a integrovaných dětí a asistentů pedagoga, které doporučil. - Pořizují zápisy o výjezdech, metodických schůzkách a ukládají je do počítačové evidence, v tištěné podobě do složky školy a e mailové podobě odesílá řediteli školy, Strana 8 (celkem 11)

9 kde jednání proběhlo, nebo pedagogickým pracovníkům, kteří se akce účastnili (VP apod.). - Zodpovídají za odbornou, věcnou a formální správnost zprávy o odborném vyšetření. - Do spisů klientů zapisují obsah telefonické intervence a konzultace s pedagogy nebo zákonnými zástupci. Psychologové - Odborně vyšetřují dítě po stránce psychologické, intelektové, popř. stupně komunikační dovednosti. - Shromažďují výsledky testů a vedou evidenci dětí a žáků v SPC, statisticky ji vyhodnocují, vedou evidenci speciálních škol, speciálních tříd a integrovaných dětí - Přehled výjezdů zapisují a ukládají do počítačové databáze. - Zodpovídají za odbornou, věcnou a formální správnost zprávy o psychologickém vyšetření. - Do spisů klientů zapisují telefonické intervence a konzultace s pedagogy nebo zákonnými zástupci. Sociální pracovnice - Připravuje podklady pro anamnézu klientů. - Zabezpečuje agendu dětí, písemný styk se zákonnými zástupci dětí, mateřskými, základními a středními školami. - Vede evidenci došlé a odeslané pošty SPC, vede jednací deník, zodpovídá za poštovní styk. - Kompletuje zprávy o odborném vyšetření (speciálně pedagogické a psychologické). Vyhotovuje kopie všech vyšetření a zpráv SPC. - Stará se o pravidelné doplňování všech formulářů a metodických materiálů pro odbornou péči a potřebný kancelářský materiál. - Povolává děti k vyšetření. - Na základě písemných a telefonických hovorů koordinuje ambulantní péči SPC. - Vede ambulantní knihu klientů a podklady pro statistický výkaz. - Zodpovídá za inventář SPC. VI. Porady Jsou významným prostředkem řízení SPC. Ředitelka školy a vedoucí SPC připravuje, svolává a řídí tyto porady dle potřeby požadavků v terénu. Jinak jsou pořádány pravidelné porady jednou za měsíc v SPC. O změně termínu porad rozhoduje ředitelka školy nebo vedoucí SPC. VII. Učební pomůcky Pracovníci SPC předkládají vedoucí SPC návrhy na zakoupení nových diagnostických materiálů i odborných pomůcek (viz Směrnice o oběhu účetních dokladů). Vedoucí SPC pověřuje jednotlivé pracovníky vedením evidence příslušných učebních pomůcek ve svých pracovnách. Pracovníci těchto pracoven za ně plně zodpovídají. VIII. Budova a odborné pracovny SPC je umístěno v budově speciální školy a má pracovny pro speciální pedagogy, pracovny psychologů a místnost pro sociální pracovnici. SPC je součástí školy a je řízeno ředitelkou školy, která pověřila vedením poradenského zařízení vedoucí SPC. Za správu budovy odpovídá školník, uklízečka pověřená úklidem prostor SPC, která provádí kontrolu uzamčení dveří, uzavření oken apod., a sociální pracovnice, která odpovídá za inventář SPC. Školník - Zajišťuje údržbu a hladký průběh práce SPC. Strana 9 (celkem 11)

10 - Zapisuje spotřebu energií, která je hrazena spolu s údržbou, vybavením a celým provozem SPC z rozpočtu školy (v účetnictví děleno paragrafem pro SPC). Uklízečka - Uklízí všechny prostory SPC. - Dbá na úsporu všech energií. IX. Pošta, telefon, fax, Otevírání pošty náleží do pravomoci ředitelky školy, která tímto úkolem pověřila jiného pracovníka - hospodářku školy nebo sociální pracovnici SPC. Veškeré telefonní (naše) hovory jsou evidovány na PC. Soukromé telefonní hovory jsou povoleny jen v naléhavých případech. Komunikace mezi rodiči, dospělými klienty, školami a školskými zařízeními probíhá nejčastěji pomocí ové pošty. Všechny kopie zakládá do spisu klienta nebo do složky školy sociální pracovnice po jejich zaevidování do jednacího deníku. Veškeré změny ve výjezdech a plánu práce se hlásí vedoucí centra. X. Stravování Všichni pracovníci SPC se mohou stravovat formou stravenek s příspěvkem z FKSP. XI. Kontrola pracovní doby - Všichni pracovníci se zapisují do knihy příchodů a odchodů. - Řídí se denním rozpisem pracovní doby a rozpisem výjezdů. - Měsíční rozpis pracovní doby eviduje účetní školy. - Návštěvu lékaře každý ze zaměstnanců hlásí předem a potvrzuje ji propustkou potvrzenou příslušným zdravotnickým zařízením. - Každý měsíc odevzdávají účetní školy Výkaz o měsíční evidenci pracovní doby jako podklad ke zpracování PaM. Ředitelka školy a vedoucí centra namátkově kontrolují pracovní dobu pracovníků na pracovišti: a) to telefonicky b) fyzickou kontrolou dle měsíčního rozpisu výjezdů a rozvrhu přímé a nepřímé práce. XII. Povinnosti práce neschopného - Předem známá nepřítomnost pracovníka musí být s předstihem oznámena. - Jiné předem známé absence (vzdělávání, porady, školení, atd.) musí být rovněž dopředu hlášeny ředitelce školy, v případě její nepřítomnosti pak vedoucí SPC - Nepřítomnost z důvodu nemoci či úrazu musí být hlášena neprodleně. průběhu nemoci musí být ředitelka školy a vedoucí SPC pravidelně informována. - Ukončení pracovní neschopnosti musí být ohlášeno s předstihem nebo alespoň neprodleně. - Pracovní neschopnost eviduje ekonomické oddělení a hlásí zpracovatelce PaM. XIII. Organizační a řídící normy Zaměstnanci SPC si vybírají řádnou dovolenou v době hlavních prázdnin, studijní volno pak v souladu s platnou legislativou. Pracovníci znají a řídí se bezpečnostními a protipožárními předpisy, které souvisí s výkonem jejich funkce na pracovišti i mimo ně. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí SPC: a) namátkovou b) pravidelnou, nejméně 2x do roka c) telefonickou Nedostatky jsou okamžitě projednány a odstraněny. Zápisy z jednání, kontrol jsou vedeny Strana 10 (celkem 11)

11 a zakládány jsou u vedoucí SPC. XIV. Organizace činnosti psychologické práce Účel vyšetření: diagnostika komplexní, diferenciální diagnostika, kontrolní, cílená. Posuzujeme vývojovou a mentální úroveň dítěte z hlediska zařazení do speciálních a specializovaných tříd, do individuální nebo skupinové integrace. Výchovné problémy psychologové SPC řeší v souvislostí s adaptačními nebo integračními obtížemi dítěte či žáka. V ostatních případech je zákonným zástupcům klientů doporučeno obracet se na SVP nebo DDÚ, popřípadě na další zařízení v místě bydliště. Kontakty zákonným zástupcům předá sociální pracovnice. Platnost vyšetření: psychologické vyšetření má platnost 1 rok, jiná platnost posudku - na základě interní dohody. Psychologické vyšetření není validní do půl roku po 1. vyšetření. Vstupní komplexní vyšetření: přípravná třída základní školy, mateřská škola, základní škola, učební obory E, jiná střední škola, popř. vyšší odborná škola. Vyjádření k doporučení z jiných zařízení. Kontrolní vyšetření: - Dle potřeby, pokud dítě prospívá bez výchovných a psychických problémů doporučujeme kratší konzultaci s učitelkou (dotazník, kresba) a jako výstup: sdělení psychologa (nejedná se o komplexní vyšetření). - Konzultace věnovat čas konzultaci s učitelkou, s rodiči, a to dle aktuálních potřeb (výchovné, osobnostní zvláštnosti dětí, možnosti vzdělávacího a výchovného působení apod.). Ukončení reedukace: je-li dítě bez problémů, odchází bez psychologického vyšetření. Zařazování do integrace v ZŠ pouze pro vady řeči a mentální postižení. Poruchy učení řeší PPP. Další SPC postižení sluchové, zrakové, tělesné a poruchy PAS. Výjezdy: - dle časového harmonogramu projednaného na poradách SPC měsíční rozpis - u integrovaných dětí provádět vyšetření na základě předem dohodnutého plánu a dohodě s ředitelkou /ředitelem/ školy v prostorách, které jsou určeny ŘŠ a jsou pro naši odbornou práci vhodné - dodatečné zařazování dětí Poznámka: * Na začátku školního roku navrhujeme vyšetřovat zejména ambulantně v SPC, děti a žáci ještě nejsou dostatečně adaptováni v MŠ, v přípravné třídě ZŠ, v I. třídě ZŠ, popř. v 1. ročníku SŠ. XV. Závěrečné ustanovení Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. září V Karviné, dne Vypracovala: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka Strana 11 (celkem 11)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLY Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová září 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11 Účinnost od 1.9.2013 do 31.8.2014 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více