ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní porada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. Všeobecná ustanovení Úvodní ustanovení 1. upravuje organizační strukturu a řízení, formy metody práce SPC, práva a povinnosti pracovníků SPC. 2. zabezpečuje realizaci platné školské legislativy, zákoníku práce a dalších zákonných ustanovení, a to prostřednictvím činností prováděných odbornými pracovníky v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 3. Organizační řád vytváří podmínky pro vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných a pozdějších jejich novelizací. Postavení a poslání SPC SPC bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako součást Základní školy,, příspěvková organizace, pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením a děti, žáky a studenty s vadami řeči č. j.: MSK 56992/2006, Spis. zn. ŠMS/16159/2006/Luk, IZO: Strategie a cíle SPC a) Stát se metodikem a koordinátorem speciálně pedagogických aktivit v oblasti vad řeči a mentální retardace v úzké spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními a se školami mateřskými, základními a středními. b) Připravit podmínky pro vznik logopedických tříd na základních školách ve spádovém území, které určil zřizovatel. c) Ve spolupráci se školami vytvářet vhodné podmínky pro inkluzi žáků se zdravotním postižením do běžného typu škol. d) Podílet se v rámci akreditace školy na dalším vzdělávání odborných pracovníků a pedagogických pracovníků škol ve spolupráci s odborníky v oblasti péče o osoby s vadami řeči a mentálním postižením. Strana 1 (celkem 11)

2 II. Organizační členění Organizační struktura 1. Základní organizační jednotkou je útvar. Útvar plní funkce řídící, diagnostické, výchovné, organizační a výkonné. 2. Ředitelem útvaru - centra - je ředitelka školy (statutární orgán školy), při které bylo SPC zřízeno. 3. Vedoucí centra je jmenován/a/ ředitelkou školy. 4. Zaměstnanci centra jsou speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. 5. Odborný tým pracovníků SPC spolupracuje s lékaři - pediatry, foniatry, neurology, psychiatry a dalšími odborníky. Organizační schéma SPC ŘŠ Vedoucí SPC Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice Další zaměstnanci (OPPP) Strana 2 (celkem 11)

3 III. Řízení SPC Ředitelka, vedoucí SPC 1. Ředitelka školy přímo řídí vedoucí SPC. Její kompetence jsou dány náplní práce. 2. Ředitelka školy a vedoucí SPC řídí odborné pracovníky a koordinují jejich práci prostřednictvím plánu činnosti SPC, porad a plánů výjezdů. 3. Ředitelka školy jedná ve všech záležitostech SPC, pokud nepřenesla svoji pravomoc v náplní práce na vedoucí SPC. 4. Ředitelka školy rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených SPC, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti pro diferencované odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 5. Ředitelka školy schvaluje všechny dokumenty a materiály, které jsou předkládány zřizovateli - KÚ Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Karviné a dalším orgánům. 6. Ředitelka školy odpovídá za plnění úkolů civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizační a řídící normy SPC se při své činnosti řídí zejména těmito základními a řídícími normami: 1. platnou legislativou pro školu, školské poradenské zařízení a pro zaměstnance ve školství; 2. vnitřním řádem SPC; 3. vnitřním mzdovým předpisem; 4. předpisem o operativní evidenci majetku; 5. archivačním a skartačním plánem; 6. plánem činnosti školy a SPC. IV. Funkční členění Pracovní řízení 1. Základním prostředkem řízení jsou klíčové oblasti pracovníků. 2. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. 3. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: a) klíčová oblast pracovníka; b) komu je pracovník přímo podřízen; c) o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka; d) v jakém rozsahu jedná jménem SPC v externích vztazích. Finanční řízení Ekonomika SPC spadá do účetní oblasti školy, při které bylo SPC zřízeno. Účetní a mzdová agenda je zajišťována ekonomickým útvarem školy. Strana 3 (celkem 11)

4 Personální řízení 1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy. 2. Noví pracovníci jsou vybíráni zpravidla konkurzním nebo výběrovým řízením. 3. Administrativně zajišťuje přijímání nových pracovníků vedoucí ekonomického úseku, odpovídá za jejich správné platové zařazení podle platné legislativy. Řízení hmotných prostředků 1. O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitel SPC. 2. Evidence nově pořízeného majetku provádí vedoucí ekonomického úseku školy. 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitele SPC, za drobný majetek, testový materiál a další věci dle soupisu zodpovídá každý pracovník SPC. 4. Odpisy majetku se řídí ustanovením zákona ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmu a vyhlášky MF ČR č. 205/91 Sb. o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací ve znění jejich pozdějších novelizací. Externí vztahy 1. Ve styku s okolím reprezentují školu a SPC všichni pracovníci SPC. 2. Jménem SPC v externích vztazích ve styku s rodiči, pedagogickými pracovníky, zástupci MŠMT ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Karviné, Magistrátu města Havířova, dále městských a obecních úřadů jednají vedoucí SPC, speciální pedagogové, psycholog a sociální pracovnice, a to v rozsahu zmocnění jim stanoveného v pracovních náplních. V. Pracovníci a oceňování práce Vnitřní principy řízení a oceňování Zařazování do platové třídy, platového stupně a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Podrobnosti o výši příplatků a o odměnách jsou stanoveny ve vnitřním platovém předpisu. Práva a povinnosti pracovníků Zaměstnanci se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (viz vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb.) a další platnou legislativou. VI. Komunikační a informační systém Komunikační systém 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucímu pracovníkovi denně. 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásah vedoucího pracovníka, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu. Strana 4 (celkem 11)

5 Informační systém Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a 1. Informace vstupující do SPC přicházejí k ředitelce a vedoucí SPC (speciálnímu pedagogovi a psychologovi). 2. Informace, které opouštějí SPC jako oficiální stanovisko, musí být podepsány ředitelem SPC. 3. Informace, které jsou potřebné pro veřejnost, se zveřejňují na informační tabuli. 4. Informace, které získali pracovníci SPC při výjezdech, předávají řediteli SPC. O výjezdech, metodických schůzkách, pracovních setkáních apod. je vypracován zápis, který je zakládán do složky školy a v ové podobě odeslán k rukám ředitele školy či školského zařízení, kde schůzka proběhla. 5. Informace pro veřejnost jsou podávány na SPC. V závažných a nutných případech mohou být podávány i telefonicky. VII. Závěrečná ustanovení 1. Tento organizační řád se vydává na dobu neurčitou. 2. S tímto organizačním řádem jsou povinni seznámit se a dodržovat jeho ustanovení všichni pracovníci SPC. Případná neznalost nezbavuje pracovníka odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto řádu. 3. Tento organizační řád nabývá účinnosti 1. září V Karviné, dne Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Strana 5 (celkem 11)

6 Vnitřní řád SPC I. Účel a cíl SPC Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a Hlavním úkolem SPC je zajištění skupinové a individuální integrace dětí a žáků se zdravotním postižením - s mentálním postižením a postižením v oblasti komunikace. Dále vybudovat u dětí sociální a komunikační dovednosti, rozvíjet řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí školy odpovídajícího typu. SPC provádí vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí spojenou s poradenskou činností v rámci působnosti SPC. Zaměřuje se na skupiny zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí s mentálním postižením nebo řečovou vadou (těžkou řečovou vadou), ve spolupráci s rodinou a napomáhá klientům minimalizovat důsledky postižení ve společnosti, škole a rodině. Zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol a připravuje termíny sezení pro rodiče a děti (skupinky), tj. raná péče. II. Organizace SPC 1. Žáci a děti jsou zvány na základě předběžné ústní nebo telefonické objednávky svých rodičů (zákonných zástupců), nebo se souhlasem rodičů na požadavek školy. 2. S dítětem nebo žákem odborně pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. Každá odborná činnost s dítětem je doložena písemným souhlasem rodičů. Ke každému dítěti, žákovi či studentovi je přistupováno individuálně a jsou zohledněny všechny jeho speciální vzdělávací potřeby. 3. Na základě diagnostiky je stanoven vhodný vzdělávací program, ambulantní péče, popřípadě spolupráce s dalšími odbornými pracovníky. 4. SPC poskytuje poradenskou službu všem pedagogickým pracovníkům ze škol a školských zařízeních, které jsou v péči SPC. 5. Pracovníci SPC poskytují pravidelnou logopedickou ambulantní péči nejméně třikrát týdně (po 35 - ti minutách) pro rodiče s dětmi. Psychopedi SPC poskytují speciálně pedagogickou terapii např. v oblasti rozvoje percepcí, multisenzoriální přístup k vzdělávání dětí s mentálním postižením, rozvoj grafomotoriky, metoda Dobrého startu, DOV apod. 6. SPC vyjíždí nejméně jedenkrát týdně do terénu (nejvíce 3x). Výjezdu se účastní logoped nebo psycholog, případně sociální pracovnice a dle možnosti ředitel školy a SPC. Výjezdy se řídí aktuálními potřebami praxe a dělí se na dva druhy: * výjezdy orientační * výjezdy základní Výjezdy se uskutečňují prostředky veřejné dopravy (viz Směrnice o používání motorových vozidel). 7. Orientační výjezdy se konají při depistáži v terénu, základní na požádání ředitele školy nebo školského zařízení. III. Péče o žáky a děti Dítě, žák nebo student, který je vyšetřen ve SPC, má založenu svou vlastní složku se spisovou dokumentaci, ve které je uloženo: Strana 6 (celkem 11)

7 Ze speciálně pedagogického vyšetření * anamnéza dítěte * logopedické vyšetření, psychopedické vyšetření * psychologické vyšetření * foniatrické vyšetření (v případě nejasné Dg.) * jiná vyšetření z oblasti zdravotní péče (psychiatrické, neurologické apod.) * ambulantní záznam o logopedické nebo jiné speciálně pedagogické péči * rozhodnutí o zařazení (v případě, že návrh k rozhodnutí již podalo jiné školské poradenské zařízení). Z psychologického vyšetření * anamnéza dítěte * psychologické vyšetření: psychodiagnostika (komplexní, cílená nebo kontrolní) * výsledky testů * vyhodnocení testů * popř. jiná vyšetření (psychiatrické, neurologické vyšetření apod.) * záznam o terapii * vedení psychologické dokumentace klientů speciálně pedagogického centra. Vyšetření jsou prováděna na žádost školského zařízení se souhlasem zákonného zástupce nebo na žádost rodiče či zákonného zástupce. K vyšetření nezletilého klienta je nutná fyzická přítomnost zákonného zástupce, jeho písemný souhlas s vyšetřením nebo zplnomocnění jiné osoby a osobní přítomnost na konzultaci po vyšetření, informovanost o nakládání s dokumentací. Nedílnou součástí psychologického vyšetření je: - shromáždění anamnestických dat - studium dokumentace a doložených závěrů vyšetření odborných lékařů, popř. výstupů souvisejících pracovišť (př. středisko výchovné péče; sociální odbor) - testové vyšetření - vyhodnocení testů a komplexní posouzení - vlastní sepsání závěru z psychologického vyšetření klienta (obsah standardizovaný, testově zaměřený) - vedení dokumentace v souladu s etickým kodexem psychologa a platnou legislativou o ochraně osobních dat. Zakládají se záznamové archy nebo vážené a celkové skóry testů. Projektivní testy (Baum test, kresba postavy apod.) se rovněž zakládají s vyhodnocením a opatřené parafou psychologa. Krizová intervence, terapeutické postupy: - cílená na akutní emoční krize klientů - metodická pomoc školským zařízením nebo zákonným zástupcům u vývojových poruch chování a jiných symptomů vyžadujících psychoterapeutickou intervenci (např. problémová třída atp.) - pravidelné vedení záznamů o terapii. Sociální pracovnice - Připravuje podklady pro anamnézu klientů. - Pravidelně kontroluje a doplňuje veškerou dokumentaci klientů. Zabezpečuje formou ové pošty předávání informací všem zaměstnancům SPC. - Je pověřena zápisy z porad, zodpovídá za předání informací nepřítomným odborným pracovníkům. Strana 7 (celkem 11)

8 - Vede evidenci výjezdů pracovníků SPC a časově koordinuje termíny vyšetření a ambulantní péči. Evidenci předává (měsíčně) vedoucí SPC. Může se účastnit výjezdů odborných pracovníků SPC. - Při propuštění nebo přemístění dítěte do jiného SPC, se souhlasem zákonného zástupce, vydá SPC kopii posledního odborného posudku. - Ředitelům/kám/ škol, při níž jsou speciální třídy s metodickým vedením SPC, odešle podklady pro rozhodnutí o zřízení třídy včetně seznamu žáků s diagnózami. Kopii obdrží zřizovatel - Krajský úřad Moravskoslezského kraje. - Pravidelně zasílá do škol seznamy dětí a žáků, kteří se k vyšetření nedostavili. - Integrovaným dětem a žákům, kteří jsou v péči SPC, se vystavuje doporučení k integraci a také žákům, kterým doporučuje SPC pomoc asistenta pedagoga. - Kopii doporučení (třída, konkrétní žáci a délka pomoci asistenta pedagoga) obdrží také zřizovatel KÚ MS kraje. V případě, že pracovník SPC zjistí při vyšetření, že se jedná o jiné něž řečové či mentální postižení, o této skutečnosti informuje zákonného zástupce žáka a předá mu kontakt na příslušné školské poradenské zařízení (SPC nebo PPP). IV. Vedoucí SPC - Vedoucí SPC řídí, kontroluje a zodpovídá za běžný chod centra a svěřený majetek. - Vedoucí centra organizuje a koordinuje metodickou, konzultační, vzdělávací a přednáškovou činnost. - Participuje na dalších aktivitách SPC - publikačních, konzultačních a vzdělávacích. - Podporuje vzdělávání pracovníků SPC podle vlastních individuálních plánech kariérního rozvoje na sama se vzdělává. V. Pracovníci SPC Pracovní činnosti určené náplní práce pro odborné pracovníky odpovídají platné legislativě (školský zákon, vyhláška o poskytování poradenských služeb, katalog prací atd.). Speciální pedagogové logopedi - Diagnostikují komunikační dovednosti a schopnosti dětí, žáků a studentů. - Dbají o kvalitu logopedické péče na SPC a ve školách mateřských, základních a středních, kde jsou zřízeny třídy rozšířenou logopedickou péči, nebo školách běžného typu, kde jsou žáci skupinově či individuálně integrováni. - Diagnostikují dítě v oblasti komunikačních schopností. - Vyvozují hlásky a rozvíjejí řeč ve všech rovinách. Speciální pedagogové psychopedi - Diagnostikují dovednosti a znalosti dítěte žáka s mentálním postižením. - Dbají o kvalitu psychopedické péče ve SPC, ve školách mateřských, základních a středních. Speciální pedagogové - Metodicky vedou výchovné poradce, učitele, rodiče a popř. zákonné zástupce. - Podílí se na odborném vedení při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů a v souladu s legislativou sledují žáky, kteří se vzdělávají podle IVP a žáky individuálně integrované. - Účastní se pravidelně vzdělávacích akcí, které jsou akreditované MŠMT ČR v rámci DVPP podle vlastních plánů kvalifikačního rozvoje. - Vedou si evidenci dětí a žáků v SPC, statisticky ji vyhodnocují, vedou evidenci speciálních škol, speciálních tříd a integrovaných dětí a asistentů pedagoga, které doporučil. - Pořizují zápisy o výjezdech, metodických schůzkách a ukládají je do počítačové evidence, v tištěné podobě do složky školy a e mailové podobě odesílá řediteli školy, Strana 8 (celkem 11)

9 kde jednání proběhlo, nebo pedagogickým pracovníkům, kteří se akce účastnili (VP apod.). - Zodpovídají za odbornou, věcnou a formální správnost zprávy o odborném vyšetření. - Do spisů klientů zapisují obsah telefonické intervence a konzultace s pedagogy nebo zákonnými zástupci. Psychologové - Odborně vyšetřují dítě po stránce psychologické, intelektové, popř. stupně komunikační dovednosti. - Shromažďují výsledky testů a vedou evidenci dětí a žáků v SPC, statisticky ji vyhodnocují, vedou evidenci speciálních škol, speciálních tříd a integrovaných dětí - Přehled výjezdů zapisují a ukládají do počítačové databáze. - Zodpovídají za odbornou, věcnou a formální správnost zprávy o psychologickém vyšetření. - Do spisů klientů zapisují telefonické intervence a konzultace s pedagogy nebo zákonnými zástupci. Sociální pracovnice - Připravuje podklady pro anamnézu klientů. - Zabezpečuje agendu dětí, písemný styk se zákonnými zástupci dětí, mateřskými, základními a středními školami. - Vede evidenci došlé a odeslané pošty SPC, vede jednací deník, zodpovídá za poštovní styk. - Kompletuje zprávy o odborném vyšetření (speciálně pedagogické a psychologické). Vyhotovuje kopie všech vyšetření a zpráv SPC. - Stará se o pravidelné doplňování všech formulářů a metodických materiálů pro odbornou péči a potřebný kancelářský materiál. - Povolává děti k vyšetření. - Na základě písemných a telefonických hovorů koordinuje ambulantní péči SPC. - Vede ambulantní knihu klientů a podklady pro statistický výkaz. - Zodpovídá za inventář SPC. VI. Porady Jsou významným prostředkem řízení SPC. Ředitelka školy a vedoucí SPC připravuje, svolává a řídí tyto porady dle potřeby požadavků v terénu. Jinak jsou pořádány pravidelné porady jednou za měsíc v SPC. O změně termínu porad rozhoduje ředitelka školy nebo vedoucí SPC. VII. Učební pomůcky Pracovníci SPC předkládají vedoucí SPC návrhy na zakoupení nových diagnostických materiálů i odborných pomůcek (viz Směrnice o oběhu účetních dokladů). Vedoucí SPC pověřuje jednotlivé pracovníky vedením evidence příslušných učebních pomůcek ve svých pracovnách. Pracovníci těchto pracoven za ně plně zodpovídají. VIII. Budova a odborné pracovny SPC je umístěno v budově speciální školy a má pracovny pro speciální pedagogy, pracovny psychologů a místnost pro sociální pracovnici. SPC je součástí školy a je řízeno ředitelkou školy, která pověřila vedením poradenského zařízení vedoucí SPC. Za správu budovy odpovídá školník, uklízečka pověřená úklidem prostor SPC, která provádí kontrolu uzamčení dveří, uzavření oken apod., a sociální pracovnice, která odpovídá za inventář SPC. Školník - Zajišťuje údržbu a hladký průběh práce SPC. Strana 9 (celkem 11)

10 - Zapisuje spotřebu energií, která je hrazena spolu s údržbou, vybavením a celým provozem SPC z rozpočtu školy (v účetnictví děleno paragrafem pro SPC). Uklízečka - Uklízí všechny prostory SPC. - Dbá na úsporu všech energií. IX. Pošta, telefon, fax, Otevírání pošty náleží do pravomoci ředitelky školy, která tímto úkolem pověřila jiného pracovníka - hospodářku školy nebo sociální pracovnici SPC. Veškeré telefonní (naše) hovory jsou evidovány na PC. Soukromé telefonní hovory jsou povoleny jen v naléhavých případech. Komunikace mezi rodiči, dospělými klienty, školami a školskými zařízeními probíhá nejčastěji pomocí ové pošty. Všechny kopie zakládá do spisu klienta nebo do složky školy sociální pracovnice po jejich zaevidování do jednacího deníku. Veškeré změny ve výjezdech a plánu práce se hlásí vedoucí centra. X. Stravování Všichni pracovníci SPC se mohou stravovat formou stravenek s příspěvkem z FKSP. XI. Kontrola pracovní doby - Všichni pracovníci se zapisují do knihy příchodů a odchodů. - Řídí se denním rozpisem pracovní doby a rozpisem výjezdů. - Měsíční rozpis pracovní doby eviduje účetní školy. - Návštěvu lékaře každý ze zaměstnanců hlásí předem a potvrzuje ji propustkou potvrzenou příslušným zdravotnickým zařízením. - Každý měsíc odevzdávají účetní školy Výkaz o měsíční evidenci pracovní doby jako podklad ke zpracování PaM. Ředitelka školy a vedoucí centra namátkově kontrolují pracovní dobu pracovníků na pracovišti: a) to telefonicky b) fyzickou kontrolou dle měsíčního rozpisu výjezdů a rozvrhu přímé a nepřímé práce. XII. Povinnosti práce neschopného - Předem známá nepřítomnost pracovníka musí být s předstihem oznámena. - Jiné předem známé absence (vzdělávání, porady, školení, atd.) musí být rovněž dopředu hlášeny ředitelce školy, v případě její nepřítomnosti pak vedoucí SPC - Nepřítomnost z důvodu nemoci či úrazu musí být hlášena neprodleně. průběhu nemoci musí být ředitelka školy a vedoucí SPC pravidelně informována. - Ukončení pracovní neschopnosti musí být ohlášeno s předstihem nebo alespoň neprodleně. - Pracovní neschopnost eviduje ekonomické oddělení a hlásí zpracovatelce PaM. XIII. Organizační a řídící normy Zaměstnanci SPC si vybírají řádnou dovolenou v době hlavních prázdnin, studijní volno pak v souladu s platnou legislativou. Pracovníci znají a řídí se bezpečnostními a protipožárními předpisy, které souvisí s výkonem jejich funkce na pracovišti i mimo ně. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí SPC: a) namátkovou b) pravidelnou, nejméně 2x do roka c) telefonickou Nedostatky jsou okamžitě projednány a odstraněny. Zápisy z jednání, kontrol jsou vedeny Strana 10 (celkem 11)

11 a zakládány jsou u vedoucí SPC. XIV. Organizace činnosti psychologické práce Účel vyšetření: diagnostika komplexní, diferenciální diagnostika, kontrolní, cílená. Posuzujeme vývojovou a mentální úroveň dítěte z hlediska zařazení do speciálních a specializovaných tříd, do individuální nebo skupinové integrace. Výchovné problémy psychologové SPC řeší v souvislostí s adaptačními nebo integračními obtížemi dítěte či žáka. V ostatních případech je zákonným zástupcům klientů doporučeno obracet se na SVP nebo DDÚ, popřípadě na další zařízení v místě bydliště. Kontakty zákonným zástupcům předá sociální pracovnice. Platnost vyšetření: psychologické vyšetření má platnost 1 rok, jiná platnost posudku - na základě interní dohody. Psychologické vyšetření není validní do půl roku po 1. vyšetření. Vstupní komplexní vyšetření: přípravná třída základní školy, mateřská škola, základní škola, učební obory E, jiná střední škola, popř. vyšší odborná škola. Vyjádření k doporučení z jiných zařízení. Kontrolní vyšetření: - Dle potřeby, pokud dítě prospívá bez výchovných a psychických problémů doporučujeme kratší konzultaci s učitelkou (dotazník, kresba) a jako výstup: sdělení psychologa (nejedná se o komplexní vyšetření). - Konzultace věnovat čas konzultaci s učitelkou, s rodiči, a to dle aktuálních potřeb (výchovné, osobnostní zvláštnosti dětí, možnosti vzdělávacího a výchovného působení apod.). Ukončení reedukace: je-li dítě bez problémů, odchází bez psychologického vyšetření. Zařazování do integrace v ZŠ pouze pro vady řeči a mentální postižení. Poruchy učení řeší PPP. Další SPC postižení sluchové, zrakové, tělesné a poruchy PAS. Výjezdy: - dle časového harmonogramu projednaného na poradách SPC měsíční rozpis - u integrovaných dětí provádět vyšetření na základě předem dohodnutého plánu a dohodě s ředitelkou /ředitelem/ školy v prostorách, které jsou určeny ŘŠ a jsou pro naši odbornou práci vhodné - dodatečné zařazování dětí Poznámka: * Na začátku školního roku navrhujeme vyšetřovat zejména ambulantně v SPC, děti a žáci ještě nejsou dostatečně adaptováni v MŠ, v přípravné třídě ZŠ, v I. třídě ZŠ, popř. v 1. ročníku SŠ. XV. Závěrečné ustanovení Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. září V Karviné, dne Vypracovala: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka Strana 11 (celkem 11)

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více