ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní porada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. Všeobecná ustanovení Úvodní ustanovení 1. upravuje organizační strukturu a řízení, formy metody práce SPC, práva a povinnosti pracovníků SPC. 2. zabezpečuje realizaci platné školské legislativy, zákoníku práce a dalších zákonných ustanovení, a to prostřednictvím činností prováděných odbornými pracovníky v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 3. Organizační řád vytváří podmínky pro vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných a pozdějších jejich novelizací. Postavení a poslání SPC SPC bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako součást Základní školy,, příspěvková organizace, pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením a děti, žáky a studenty s vadami řeči č. j.: MSK 56992/2006, Spis. zn. ŠMS/16159/2006/Luk, IZO: Strategie a cíle SPC a) Stát se metodikem a koordinátorem speciálně pedagogických aktivit v oblasti vad řeči a mentální retardace v úzké spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními a se školami mateřskými, základními a středními. b) Připravit podmínky pro vznik logopedických tříd na základních školách ve spádovém území, které určil zřizovatel. c) Ve spolupráci se školami vytvářet vhodné podmínky pro inkluzi žáků se zdravotním postižením do běžného typu škol. d) Podílet se v rámci akreditace školy na dalším vzdělávání odborných pracovníků a pedagogických pracovníků škol ve spolupráci s odborníky v oblasti péče o osoby s vadami řeči a mentálním postižením. Strana 1 (celkem 11)

2 II. Organizační členění Organizační struktura 1. Základní organizační jednotkou je útvar. Útvar plní funkce řídící, diagnostické, výchovné, organizační a výkonné. 2. Ředitelem útvaru - centra - je ředitelka školy (statutární orgán školy), při které bylo SPC zřízeno. 3. Vedoucí centra je jmenován/a/ ředitelkou školy. 4. Zaměstnanci centra jsou speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. 5. Odborný tým pracovníků SPC spolupracuje s lékaři - pediatry, foniatry, neurology, psychiatry a dalšími odborníky. Organizační schéma SPC ŘŠ Vedoucí SPC Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice Další zaměstnanci (OPPP) Strana 2 (celkem 11)

3 III. Řízení SPC Ředitelka, vedoucí SPC 1. Ředitelka školy přímo řídí vedoucí SPC. Její kompetence jsou dány náplní práce. 2. Ředitelka školy a vedoucí SPC řídí odborné pracovníky a koordinují jejich práci prostřednictvím plánu činnosti SPC, porad a plánů výjezdů. 3. Ředitelka školy jedná ve všech záležitostech SPC, pokud nepřenesla svoji pravomoc v náplní práce na vedoucí SPC. 4. Ředitelka školy rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených SPC, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti pro diferencované odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 5. Ředitelka školy schvaluje všechny dokumenty a materiály, které jsou předkládány zřizovateli - KÚ Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Karviné a dalším orgánům. 6. Ředitelka školy odpovídá za plnění úkolů civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizační a řídící normy SPC se při své činnosti řídí zejména těmito základními a řídícími normami: 1. platnou legislativou pro školu, školské poradenské zařízení a pro zaměstnance ve školství; 2. vnitřním řádem SPC; 3. vnitřním mzdovým předpisem; 4. předpisem o operativní evidenci majetku; 5. archivačním a skartačním plánem; 6. plánem činnosti školy a SPC. IV. Funkční členění Pracovní řízení 1. Základním prostředkem řízení jsou klíčové oblasti pracovníků. 2. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. 3. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: a) klíčová oblast pracovníka; b) komu je pracovník přímo podřízen; c) o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka; d) v jakém rozsahu jedná jménem SPC v externích vztazích. Finanční řízení Ekonomika SPC spadá do účetní oblasti školy, při které bylo SPC zřízeno. Účetní a mzdová agenda je zajišťována ekonomickým útvarem školy. Strana 3 (celkem 11)

4 Personální řízení 1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy. 2. Noví pracovníci jsou vybíráni zpravidla konkurzním nebo výběrovým řízením. 3. Administrativně zajišťuje přijímání nových pracovníků vedoucí ekonomického úseku, odpovídá za jejich správné platové zařazení podle platné legislativy. Řízení hmotných prostředků 1. O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitel SPC. 2. Evidence nově pořízeného majetku provádí vedoucí ekonomického úseku školy. 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitele SPC, za drobný majetek, testový materiál a další věci dle soupisu zodpovídá každý pracovník SPC. 4. Odpisy majetku se řídí ustanovením zákona ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmu a vyhlášky MF ČR č. 205/91 Sb. o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací ve znění jejich pozdějších novelizací. Externí vztahy 1. Ve styku s okolím reprezentují školu a SPC všichni pracovníci SPC. 2. Jménem SPC v externích vztazích ve styku s rodiči, pedagogickými pracovníky, zástupci MŠMT ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Karviné, Magistrátu města Havířova, dále městských a obecních úřadů jednají vedoucí SPC, speciální pedagogové, psycholog a sociální pracovnice, a to v rozsahu zmocnění jim stanoveného v pracovních náplních. V. Pracovníci a oceňování práce Vnitřní principy řízení a oceňování Zařazování do platové třídy, platového stupně a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Podrobnosti o výši příplatků a o odměnách jsou stanoveny ve vnitřním platovém předpisu. Práva a povinnosti pracovníků Zaměstnanci se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (viz vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb.) a další platnou legislativou. VI. Komunikační a informační systém Komunikační systém 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucímu pracovníkovi denně. 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásah vedoucího pracovníka, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu. Strana 4 (celkem 11)

5 Informační systém Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a 1. Informace vstupující do SPC přicházejí k ředitelce a vedoucí SPC (speciálnímu pedagogovi a psychologovi). 2. Informace, které opouštějí SPC jako oficiální stanovisko, musí být podepsány ředitelem SPC. 3. Informace, které jsou potřebné pro veřejnost, se zveřejňují na informační tabuli. 4. Informace, které získali pracovníci SPC při výjezdech, předávají řediteli SPC. O výjezdech, metodických schůzkách, pracovních setkáních apod. je vypracován zápis, který je zakládán do složky školy a v ové podobě odeslán k rukám ředitele školy či školského zařízení, kde schůzka proběhla. 5. Informace pro veřejnost jsou podávány na SPC. V závažných a nutných případech mohou být podávány i telefonicky. VII. Závěrečná ustanovení 1. Tento organizační řád se vydává na dobu neurčitou. 2. S tímto organizačním řádem jsou povinni seznámit se a dodržovat jeho ustanovení všichni pracovníci SPC. Případná neznalost nezbavuje pracovníka odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto řádu. 3. Tento organizační řád nabývá účinnosti 1. září V Karviné, dne Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Strana 5 (celkem 11)

6 Vnitřní řád SPC I. Účel a cíl SPC Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a Hlavním úkolem SPC je zajištění skupinové a individuální integrace dětí a žáků se zdravotním postižením - s mentálním postižením a postižením v oblasti komunikace. Dále vybudovat u dětí sociální a komunikační dovednosti, rozvíjet řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí školy odpovídajícího typu. SPC provádí vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí spojenou s poradenskou činností v rámci působnosti SPC. Zaměřuje se na skupiny zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí s mentálním postižením nebo řečovou vadou (těžkou řečovou vadou), ve spolupráci s rodinou a napomáhá klientům minimalizovat důsledky postižení ve společnosti, škole a rodině. Zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol a připravuje termíny sezení pro rodiče a děti (skupinky), tj. raná péče. II. Organizace SPC 1. Žáci a děti jsou zvány na základě předběžné ústní nebo telefonické objednávky svých rodičů (zákonných zástupců), nebo se souhlasem rodičů na požadavek školy. 2. S dítětem nebo žákem odborně pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. Každá odborná činnost s dítětem je doložena písemným souhlasem rodičů. Ke každému dítěti, žákovi či studentovi je přistupováno individuálně a jsou zohledněny všechny jeho speciální vzdělávací potřeby. 3. Na základě diagnostiky je stanoven vhodný vzdělávací program, ambulantní péče, popřípadě spolupráce s dalšími odbornými pracovníky. 4. SPC poskytuje poradenskou službu všem pedagogickým pracovníkům ze škol a školských zařízeních, které jsou v péči SPC. 5. Pracovníci SPC poskytují pravidelnou logopedickou ambulantní péči nejméně třikrát týdně (po 35 - ti minutách) pro rodiče s dětmi. Psychopedi SPC poskytují speciálně pedagogickou terapii např. v oblasti rozvoje percepcí, multisenzoriální přístup k vzdělávání dětí s mentálním postižením, rozvoj grafomotoriky, metoda Dobrého startu, DOV apod. 6. SPC vyjíždí nejméně jedenkrát týdně do terénu (nejvíce 3x). Výjezdu se účastní logoped nebo psycholog, případně sociální pracovnice a dle možnosti ředitel školy a SPC. Výjezdy se řídí aktuálními potřebami praxe a dělí se na dva druhy: * výjezdy orientační * výjezdy základní Výjezdy se uskutečňují prostředky veřejné dopravy (viz Směrnice o používání motorových vozidel). 7. Orientační výjezdy se konají při depistáži v terénu, základní na požádání ředitele školy nebo školského zařízení. III. Péče o žáky a děti Dítě, žák nebo student, který je vyšetřen ve SPC, má založenu svou vlastní složku se spisovou dokumentaci, ve které je uloženo: Strana 6 (celkem 11)

7 Ze speciálně pedagogického vyšetření * anamnéza dítěte * logopedické vyšetření, psychopedické vyšetření * psychologické vyšetření * foniatrické vyšetření (v případě nejasné Dg.) * jiná vyšetření z oblasti zdravotní péče (psychiatrické, neurologické apod.) * ambulantní záznam o logopedické nebo jiné speciálně pedagogické péči * rozhodnutí o zařazení (v případě, že návrh k rozhodnutí již podalo jiné školské poradenské zařízení). Z psychologického vyšetření * anamnéza dítěte * psychologické vyšetření: psychodiagnostika (komplexní, cílená nebo kontrolní) * výsledky testů * vyhodnocení testů * popř. jiná vyšetření (psychiatrické, neurologické vyšetření apod.) * záznam o terapii * vedení psychologické dokumentace klientů speciálně pedagogického centra. Vyšetření jsou prováděna na žádost školského zařízení se souhlasem zákonného zástupce nebo na žádost rodiče či zákonného zástupce. K vyšetření nezletilého klienta je nutná fyzická přítomnost zákonného zástupce, jeho písemný souhlas s vyšetřením nebo zplnomocnění jiné osoby a osobní přítomnost na konzultaci po vyšetření, informovanost o nakládání s dokumentací. Nedílnou součástí psychologického vyšetření je: - shromáždění anamnestických dat - studium dokumentace a doložených závěrů vyšetření odborných lékařů, popř. výstupů souvisejících pracovišť (př. středisko výchovné péče; sociální odbor) - testové vyšetření - vyhodnocení testů a komplexní posouzení - vlastní sepsání závěru z psychologického vyšetření klienta (obsah standardizovaný, testově zaměřený) - vedení dokumentace v souladu s etickým kodexem psychologa a platnou legislativou o ochraně osobních dat. Zakládají se záznamové archy nebo vážené a celkové skóry testů. Projektivní testy (Baum test, kresba postavy apod.) se rovněž zakládají s vyhodnocením a opatřené parafou psychologa. Krizová intervence, terapeutické postupy: - cílená na akutní emoční krize klientů - metodická pomoc školským zařízením nebo zákonným zástupcům u vývojových poruch chování a jiných symptomů vyžadujících psychoterapeutickou intervenci (např. problémová třída atp.) - pravidelné vedení záznamů o terapii. Sociální pracovnice - Připravuje podklady pro anamnézu klientů. - Pravidelně kontroluje a doplňuje veškerou dokumentaci klientů. Zabezpečuje formou ové pošty předávání informací všem zaměstnancům SPC. - Je pověřena zápisy z porad, zodpovídá za předání informací nepřítomným odborným pracovníkům. Strana 7 (celkem 11)

8 - Vede evidenci výjezdů pracovníků SPC a časově koordinuje termíny vyšetření a ambulantní péči. Evidenci předává (měsíčně) vedoucí SPC. Může se účastnit výjezdů odborných pracovníků SPC. - Při propuštění nebo přemístění dítěte do jiného SPC, se souhlasem zákonného zástupce, vydá SPC kopii posledního odborného posudku. - Ředitelům/kám/ škol, při níž jsou speciální třídy s metodickým vedením SPC, odešle podklady pro rozhodnutí o zřízení třídy včetně seznamu žáků s diagnózami. Kopii obdrží zřizovatel - Krajský úřad Moravskoslezského kraje. - Pravidelně zasílá do škol seznamy dětí a žáků, kteří se k vyšetření nedostavili. - Integrovaným dětem a žákům, kteří jsou v péči SPC, se vystavuje doporučení k integraci a také žákům, kterým doporučuje SPC pomoc asistenta pedagoga. - Kopii doporučení (třída, konkrétní žáci a délka pomoci asistenta pedagoga) obdrží také zřizovatel KÚ MS kraje. V případě, že pracovník SPC zjistí při vyšetření, že se jedná o jiné něž řečové či mentální postižení, o této skutečnosti informuje zákonného zástupce žáka a předá mu kontakt na příslušné školské poradenské zařízení (SPC nebo PPP). IV. Vedoucí SPC - Vedoucí SPC řídí, kontroluje a zodpovídá za běžný chod centra a svěřený majetek. - Vedoucí centra organizuje a koordinuje metodickou, konzultační, vzdělávací a přednáškovou činnost. - Participuje na dalších aktivitách SPC - publikačních, konzultačních a vzdělávacích. - Podporuje vzdělávání pracovníků SPC podle vlastních individuálních plánech kariérního rozvoje na sama se vzdělává. V. Pracovníci SPC Pracovní činnosti určené náplní práce pro odborné pracovníky odpovídají platné legislativě (školský zákon, vyhláška o poskytování poradenských služeb, katalog prací atd.). Speciální pedagogové logopedi - Diagnostikují komunikační dovednosti a schopnosti dětí, žáků a studentů. - Dbají o kvalitu logopedické péče na SPC a ve školách mateřských, základních a středních, kde jsou zřízeny třídy rozšířenou logopedickou péči, nebo školách běžného typu, kde jsou žáci skupinově či individuálně integrováni. - Diagnostikují dítě v oblasti komunikačních schopností. - Vyvozují hlásky a rozvíjejí řeč ve všech rovinách. Speciální pedagogové psychopedi - Diagnostikují dovednosti a znalosti dítěte žáka s mentálním postižením. - Dbají o kvalitu psychopedické péče ve SPC, ve školách mateřských, základních a středních. Speciální pedagogové - Metodicky vedou výchovné poradce, učitele, rodiče a popř. zákonné zástupce. - Podílí se na odborném vedení při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů a v souladu s legislativou sledují žáky, kteří se vzdělávají podle IVP a žáky individuálně integrované. - Účastní se pravidelně vzdělávacích akcí, které jsou akreditované MŠMT ČR v rámci DVPP podle vlastních plánů kvalifikačního rozvoje. - Vedou si evidenci dětí a žáků v SPC, statisticky ji vyhodnocují, vedou evidenci speciálních škol, speciálních tříd a integrovaných dětí a asistentů pedagoga, které doporučil. - Pořizují zápisy o výjezdech, metodických schůzkách a ukládají je do počítačové evidence, v tištěné podobě do složky školy a e mailové podobě odesílá řediteli školy, Strana 8 (celkem 11)

9 kde jednání proběhlo, nebo pedagogickým pracovníkům, kteří se akce účastnili (VP apod.). - Zodpovídají za odbornou, věcnou a formální správnost zprávy o odborném vyšetření. - Do spisů klientů zapisují obsah telefonické intervence a konzultace s pedagogy nebo zákonnými zástupci. Psychologové - Odborně vyšetřují dítě po stránce psychologické, intelektové, popř. stupně komunikační dovednosti. - Shromažďují výsledky testů a vedou evidenci dětí a žáků v SPC, statisticky ji vyhodnocují, vedou evidenci speciálních škol, speciálních tříd a integrovaných dětí - Přehled výjezdů zapisují a ukládají do počítačové databáze. - Zodpovídají za odbornou, věcnou a formální správnost zprávy o psychologickém vyšetření. - Do spisů klientů zapisují telefonické intervence a konzultace s pedagogy nebo zákonnými zástupci. Sociální pracovnice - Připravuje podklady pro anamnézu klientů. - Zabezpečuje agendu dětí, písemný styk se zákonnými zástupci dětí, mateřskými, základními a středními školami. - Vede evidenci došlé a odeslané pošty SPC, vede jednací deník, zodpovídá za poštovní styk. - Kompletuje zprávy o odborném vyšetření (speciálně pedagogické a psychologické). Vyhotovuje kopie všech vyšetření a zpráv SPC. - Stará se o pravidelné doplňování všech formulářů a metodických materiálů pro odbornou péči a potřebný kancelářský materiál. - Povolává děti k vyšetření. - Na základě písemných a telefonických hovorů koordinuje ambulantní péči SPC. - Vede ambulantní knihu klientů a podklady pro statistický výkaz. - Zodpovídá za inventář SPC. VI. Porady Jsou významným prostředkem řízení SPC. Ředitelka školy a vedoucí SPC připravuje, svolává a řídí tyto porady dle potřeby požadavků v terénu. Jinak jsou pořádány pravidelné porady jednou za měsíc v SPC. O změně termínu porad rozhoduje ředitelka školy nebo vedoucí SPC. VII. Učební pomůcky Pracovníci SPC předkládají vedoucí SPC návrhy na zakoupení nových diagnostických materiálů i odborných pomůcek (viz Směrnice o oběhu účetních dokladů). Vedoucí SPC pověřuje jednotlivé pracovníky vedením evidence příslušných učebních pomůcek ve svých pracovnách. Pracovníci těchto pracoven za ně plně zodpovídají. VIII. Budova a odborné pracovny SPC je umístěno v budově speciální školy a má pracovny pro speciální pedagogy, pracovny psychologů a místnost pro sociální pracovnici. SPC je součástí školy a je řízeno ředitelkou školy, která pověřila vedením poradenského zařízení vedoucí SPC. Za správu budovy odpovídá školník, uklízečka pověřená úklidem prostor SPC, která provádí kontrolu uzamčení dveří, uzavření oken apod., a sociální pracovnice, která odpovídá za inventář SPC. Školník - Zajišťuje údržbu a hladký průběh práce SPC. Strana 9 (celkem 11)

10 - Zapisuje spotřebu energií, která je hrazena spolu s údržbou, vybavením a celým provozem SPC z rozpočtu školy (v účetnictví děleno paragrafem pro SPC). Uklízečka - Uklízí všechny prostory SPC. - Dbá na úsporu všech energií. IX. Pošta, telefon, fax, Otevírání pošty náleží do pravomoci ředitelky školy, která tímto úkolem pověřila jiného pracovníka - hospodářku školy nebo sociální pracovnici SPC. Veškeré telefonní (naše) hovory jsou evidovány na PC. Soukromé telefonní hovory jsou povoleny jen v naléhavých případech. Komunikace mezi rodiči, dospělými klienty, školami a školskými zařízeními probíhá nejčastěji pomocí ové pošty. Všechny kopie zakládá do spisu klienta nebo do složky školy sociální pracovnice po jejich zaevidování do jednacího deníku. Veškeré změny ve výjezdech a plánu práce se hlásí vedoucí centra. X. Stravování Všichni pracovníci SPC se mohou stravovat formou stravenek s příspěvkem z FKSP. XI. Kontrola pracovní doby - Všichni pracovníci se zapisují do knihy příchodů a odchodů. - Řídí se denním rozpisem pracovní doby a rozpisem výjezdů. - Měsíční rozpis pracovní doby eviduje účetní školy. - Návštěvu lékaře každý ze zaměstnanců hlásí předem a potvrzuje ji propustkou potvrzenou příslušným zdravotnickým zařízením. - Každý měsíc odevzdávají účetní školy Výkaz o měsíční evidenci pracovní doby jako podklad ke zpracování PaM. Ředitelka školy a vedoucí centra namátkově kontrolují pracovní dobu pracovníků na pracovišti: a) to telefonicky b) fyzickou kontrolou dle měsíčního rozpisu výjezdů a rozvrhu přímé a nepřímé práce. XII. Povinnosti práce neschopného - Předem známá nepřítomnost pracovníka musí být s předstihem oznámena. - Jiné předem známé absence (vzdělávání, porady, školení, atd.) musí být rovněž dopředu hlášeny ředitelce školy, v případě její nepřítomnosti pak vedoucí SPC - Nepřítomnost z důvodu nemoci či úrazu musí být hlášena neprodleně. průběhu nemoci musí být ředitelka školy a vedoucí SPC pravidelně informována. - Ukončení pracovní neschopnosti musí být ohlášeno s předstihem nebo alespoň neprodleně. - Pracovní neschopnost eviduje ekonomické oddělení a hlásí zpracovatelce PaM. XIII. Organizační a řídící normy Zaměstnanci SPC si vybírají řádnou dovolenou v době hlavních prázdnin, studijní volno pak v souladu s platnou legislativou. Pracovníci znají a řídí se bezpečnostními a protipožárními předpisy, které souvisí s výkonem jejich funkce na pracovišti i mimo ně. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí SPC: a) namátkovou b) pravidelnou, nejméně 2x do roka c) telefonickou Nedostatky jsou okamžitě projednány a odstraněny. Zápisy z jednání, kontrol jsou vedeny Strana 10 (celkem 11)

11 a zakládány jsou u vedoucí SPC. XIV. Organizace činnosti psychologické práce Účel vyšetření: diagnostika komplexní, diferenciální diagnostika, kontrolní, cílená. Posuzujeme vývojovou a mentální úroveň dítěte z hlediska zařazení do speciálních a specializovaných tříd, do individuální nebo skupinové integrace. Výchovné problémy psychologové SPC řeší v souvislostí s adaptačními nebo integračními obtížemi dítěte či žáka. V ostatních případech je zákonným zástupcům klientů doporučeno obracet se na SVP nebo DDÚ, popřípadě na další zařízení v místě bydliště. Kontakty zákonným zástupcům předá sociální pracovnice. Platnost vyšetření: psychologické vyšetření má platnost 1 rok, jiná platnost posudku - na základě interní dohody. Psychologické vyšetření není validní do půl roku po 1. vyšetření. Vstupní komplexní vyšetření: přípravná třída základní školy, mateřská škola, základní škola, učební obory E, jiná střední škola, popř. vyšší odborná škola. Vyjádření k doporučení z jiných zařízení. Kontrolní vyšetření: - Dle potřeby, pokud dítě prospívá bez výchovných a psychických problémů doporučujeme kratší konzultaci s učitelkou (dotazník, kresba) a jako výstup: sdělení psychologa (nejedná se o komplexní vyšetření). - Konzultace věnovat čas konzultaci s učitelkou, s rodiči, a to dle aktuálních potřeb (výchovné, osobnostní zvláštnosti dětí, možnosti vzdělávacího a výchovného působení apod.). Ukončení reedukace: je-li dítě bez problémů, odchází bez psychologického vyšetření. Zařazování do integrace v ZŠ pouze pro vady řeči a mentální postižení. Poruchy učení řeší PPP. Další SPC postižení sluchové, zrakové, tělesné a poruchy PAS. Výjezdy: - dle časového harmonogramu projednaného na poradách SPC měsíční rozpis - u integrovaných dětí provádět vyšetření na základě předem dohodnutého plánu a dohodě s ředitelkou /ředitelem/ školy v prostorách, které jsou určeny ŘŠ a jsou pro naši odbornou práci vhodné - dodatečné zařazování dětí Poznámka: * Na začátku školního roku navrhujeme vyšetřovat zejména ambulantně v SPC, děti a žáci ještě nejsou dostatečně adaptováni v MŠ, v přípravné třídě ZŠ, v I. třídě ZŠ, popř. v 1. ročníku SŠ. XV. Závěrečné ustanovení Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. září V Karviné, dne Vypracovala: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka Strana 11 (celkem 11)

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 15, Dolní Životice 747 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Dolní Životice, okres Opava, příspěvková

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb,příspěvková organizace Organizační řád MŠ s dodatky Účinnost od:.1.9.2010 Spisový znak: Skartační znak: Změny:19.12.2011,10.10.2012,1.9.2013,1.9.2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Zastupitelstvo obce projednalo

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Organizační řád Základní školy Osek, okres Teplice

Organizační řád Základní školy Osek, okres Teplice Základní školy Osek, okres Teplice Vypracoval a schválil: Mgr. Luboš Čapek, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 1. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 17. 1. 2007 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěDDM Skartační lhůta: S 5 Vypracoval: Schválil: Miroslav Petřík, ředitel MěDDM Miroslav

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Organizační řád. Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/ A10

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Organizační řád. Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/ A10 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Organizační řád Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 15. 3. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15. 3. 2010

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více