BLÍŽENCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6."

Transkript

1 Placeno pøevodem è Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou rubriku. A tuto dnes vìnujeme pøedevším všem Blížencùm. Podívejme se však døíve do dob dávno minulých. Od roku 334 pø. n. l. se pod vládou Alexandra Velikého rozšiøuje vliv øecké kultury až do severní Indie. Øecká kosmologie podchytila základní planetární a zodiakální vztahy a aplikovala je na pøírodu a lidskou spoleènost. Z tìchto vztahù dále vyplynulo umìní vyvozovat soudy o jednotlivých osudech, známém pozdìji jako kritická astrologie. Jejím hlavním nástrojem je horoskop. Øecko egyptská astrologie 3. století pø. n. l. sestavila planety do posloupnosti známé pod názvem Chaldejský øád planet. Ten pak sloužil jako model kosmu až do doby Koperníkovy v 16. století. Blíženci jsou prvním vzdušným znamením zvìrokruhu. Jejich znamení je symbolizováno mýtickými dvojèaty Castorem a Polluxem, které jsou zároveò jasné hvìzdy v souhvìzdí Gemini - Blížencù. A právì ona dvojèata symbolicky znázoròují dva protipóly a rozpolcenost èlovìka. Nejzákladnìjší charakteristikou tohoto znamení je tedy nestálost a rùznorodost. Blíženci jsou lidé veliké duševní všestrannosti a intelektu. Na druhé stranì trpí nedostatkem klidu a neochotou vytrvat do konce. Lidé tohoto znamení rádi vyhledávají spoleènost a se zaujetím se uèí nové vìci. Mají výborný smysl pro humor, takt, pohotovost a také velký dar výøeènosti. Pøíliš rychle a bez hlubšího rozmýšlení však vymìòují staré dobré vìci za nové a pozdìji toho velmi èasto litují. Tito lidé jsou v neustálém spìchu, také jejich pohyby jsou rychlé, ale ladné. Z jejich osobnosti vyzaøuje celkový neklid, dychtivost a touha po nových zkušenostech a zážitcích. Daøí se jim nejlépe v zamìstnáních s volným tempem a pružnou pracovní dobou. Jejich pøínosem je pak tvoøivá mysl a schopnost pružnì reagovat a pøizpùsobovat se mìnícím okolnostem. Odmítají rutinu a stereotyp. Na poli lásky jsou Blíženci velmi vynalézaví a plni fantazie, ale také velmi nestálí. Mají pøímo panickou hrùzu z pøíliš velkého citového závazku. Èím pozdìji uzavøou manželství, tím pravdìpodobnìji déle vydrží. Š astnými dny Blížencù jsou støeda a pátek. Nejoblíbenìjšími barvami jsou pro všechny Blížence šedá a duhová. A jak bezpeènì poznáte Blížence? Poznáte je podle oèí, protože ty jsou vìtšinou modré, zelené nebo šedé. No a pokud jste Blíženci s hnìdýma oèima, pak jste tedy velmi výjimeèní. A pøíštì nashledanou s Platonem, Timaiosem a všemi Raky. Referendum 2003 Dne 16. dubna 2003 byla podepsána Smlouva o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii. Prezident republiky následnì vyhlásil referendum svým rozhodnutím è. 116 ve Sbírce zákonù Èeské republiky v souladu s èl. 2 ústavního zákona è. 515/2002 Sb. Referendum probìhne ve dnech 13. a 14. èervna 2003 (pátek, sobota), a to v Šenovì v budovì Základní školy Šenov, I. pavilon, v bìžném èase, tj. v pátek od hod. do hod. a v sobotu od 8.00 hod. do hod. Právo hlasovat v referendu má každý obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den konání referenda dosáhl vìku 18 let. Oprávnìnému obèanu, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá mìstský úøad na jeho žádost hlasovací prùkaz. Hla- (pokraèování na str. 3)

2 MP 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 MÌSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Pøímé tel. èíslo: , Tísòová linka: Spoleèenská rubrika V mìsíci kvìtnu 2003 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: Eva Høivnová, ul. Na hrázkách Liduše Jaworková, ul. Lipová Marie Koláøová, ul. Na sedlácích Rostislav Ludvík, ul. Strmá ¼udovít Hajáš, ul. Na farském Oldøich Cybel, ul. Pøíèná Jan Popek, ul. Frýdecká Marie Legerská, ul. Obecní Božena Otýpková, ul. Hasièská Soòa Sekerová, ul. Sousedská Marie Šebestová, ul. Na hrázkách Anna Rašíková, ul. Sousedská Františka Sládková, ul. Hasièská Ludmila Selingerová, ul. Smrková Ludmila Štarchoòová, ul. Venkovská Zuzana Kempná, ul. Strmá Milan Koš ál, ul. Na hrázkách Vìra Pøeèková, ul. V družstvu Èestmír Urbanec, ul. Frýdecká Václav Sakmar, ul. Zahradní Všem jubilantùm pøejeme do dalších let dobré zdraví, štìstí, mnoho osobní spokojenosti a rodinné pohody. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. v mìsíci Podnapilý obèan oznámil hlídce napadení svým známým. Obèan byl pøevezen k ošetøení a pouèen o dalším postupu V èasných ranních hodinách byl hlídkou zjištìn poškozený prodejní automat na jízdenky v centru mìsta. Vìc pøedána k øešení PÈR Vratimov Chvilka nepozornosti prodavaèky staèila neznámým pobertùm k tomu, aby odcizili dobíjecí kupóny do mobilních telefonù v hodnotì 10 tis. Kè. Vìc øeší PÈR Vratimov Tøi podnapilí nezletilí mladíci tropili výtržnost a rušili noèní klid. Jejich poèínání ohodnotí pøestupková komise Oslavy velikonoèních svátkù nezvládl šenovský obèan. Podnapilý upadl do pøíkopu, zpùsobil si zranìní a usnul. Hlídkou MP byl ošetøen a nasmìrován k domovu. Bìhem mìsíce dubna MP provedla odchyt pìti toulavých psù, 5x byla pøivolána k øešení rodinných neshod a 2x asistovala u dopravních nehod. T Telegraficky z MìÚ T Pøednáška o ŽP pro studenty Vyšší odborné školy Havíøov Jednání Regionu Beskydy rozpoèet a plán práce pro rok Jednání s OKD Správa majetku o vypoøádání plynofikace Jednání na informaèním centru Ostrava Semináø Inspekce ŽP o vypouštìní odpadních vod v souvislosti s novými zákony zasedání rady mìsta mimo jiné projednáno: - zpráva o èinnosti komise MH a ŽP - plnìní pøíjmù a výdajù k ceny nových map Šenova - rozpoètové zmìny - odpisový plán MŠ Odevzdání žádostí o dotace na KÚ Návštìva výstavy Urbis Brno Projednání nabídky fy ASA Semináø k evropským fondùm Ostrava Porada na Magistrátu Ostrava k referendu Položení kvìtin k pomníku padlých - Výbìrové øízení na dodavatele výmìny oken v ZŠ Šenovský Country Fest 2003 Agentura M&M&Music Martin Bernatík vás srdeènì zve na hudební festival ve stylu Country & Bluegrass, který se koná pod záštitou mìsta Šenov v sobotu 14. èervna Celodenní akce zaène v hod. na Radnièním námìstí v Šenovì. Vystoupí zde celá øada èeských špièkových hudebních skupin doplnìných doprovodným programem Country a irských tancù. Celý festival zakonèí veèerním koncertem naprostá špièka èeského Bluegrassu Vabank Unit. Nebudou samozøejmì chybìt stánky s obèerstvením a suvenýry. Dobové country odìvy jsou na akci vítány. Pøijïte strávit pøíjemný den ve stylu Country. Vystoupí Fragment, Vabank Unit, Drops, Campanula Bluegrass a další.

3 Referendum 2003 (pokraèování ze str. 1) sovací prùkaz pro oprávnìného obèana, který má bydlištì v zahranièí, vydává zastupitelský úøad. Oprávnìný obèan mùže požádat o vydání hlasovacího prùkazu osobnì nebo písemným podáním opatøeným úøednì ovìøeným podpisem, doruèeným nejpozdìji 7 pracovních dnù pøede dnem konání referenda. Mìstský úøad Šenov hlasovací prùkaz nejdøíve 15 dnù pøede dnem hlasování pøedá pøímo o- právnìnému obèanu nebo osobì, která se prokáže plnou mocí s ú- øednì ovìøeným podpisem oprávnìného obèana žádajícího o vydání hlasovacího prùkazu, anebo jej o- právnìnému obèanu zašle. Otázka pro referendum zní: Souhlasíte s tím, aby se Èeská republika stala podle smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii èlenským státem Evropské unie? Hlasovací lístky budou dodány okrskovým komisím, obèané je vyzvednou pøímo v místnosti pro hlasování, lístky tudíž nebudou doruèovány obèanùm domù. Starosta mìsta stanovil s pøihlédnutím k poètu oprávnìných obèanù v okrscích è. 1 4 minimální poèet èlenù okrskových komisí, a to 7 èlenù. Zajímavosti ze školy duben Škola v pøírodì Okresní kolo v matematické olympiádì 6. tøíd Tøídní schùzky II. st Pøijímací zkoušky na støední školy Tøídní schùzky I. st Vystoupení na DPS Velikonoèní prázdniny Divadelní pøedstavení pro 3. tøídy Den Zemì Úèast našich žákù na Jarním koncertì Republikové finále v korfbale Divadelní pøedstavení pro 4. a 5. tøídy KAM za kulturou, zábavou a sportem od do ŠENOV Restaurace Horakùvka každý pátek diskotéky bøí Golasovských Šenovské muzeum z dùvodu rekonstrukce uzavøeno Pozvánka k sousedùm FRÝDEK-MÍSTEK frýdecký zámek Modely lodí k vidìní lodì historické i souèasné, vojenské i civilní. Raritou jsou exponáty pøibližující historii Kolumbových výprav. Výstava potrvá do Hrad Hukvaldy Sokolnické dny historie a souèasnost sokolnictví, ukázky lovu s dravými ptáky. HAVÍØOV KD Leoše Janáèka, komorní sál hod. komorní koncert Smyècové trio. Pavel Wallinger, koncertní mistr Státní filharmonie Brno housle; Karel Plocek, pøední èlen filharmonie Brno viola; Jan Škadlík, violoncello, vystupuje v zahranièí, obdržel prémii Èes. hudebního fondu za propagaci èeských dìl. Pro dìti v KD P. Bezruèe 24. a hod. Potkali se klauni (klaunské divadlo MIMO Ostrava a hod. Hraèky, aneb Medvídek Pú se vrací (div. Modrý slon Ostrava) OSTRAVA Divadlo Petra Bezruèe 22. a hod. a hod. Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské komedie malých citù a velkých ztrát 23. a hod. Ann Reynolds-Moira Buffini: Jordan šokující zpovìï dvacetileté vražedkynì hod. Tomáš Vùjtek: Výmlat spoøádaná domácnost zalkoholizovaného dirigenta a náboženské blouznivky. E Evidence obyvatel NOVÍ OBÈÁNCI Prokop Pavlásek Eliška Bobeková Antonín Tomis K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Štìpánka Sloviaková Ludmila Beranová Stanislav Ponèa Richard Berger Bohumil Ševèík Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. œ œ œ Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 3

4 SRPDŠ pøi ZŠ Šenov informuje Uplynul mìsíc a rada rodièù vás chce seznámit s akcemi, které již probìhly. V sobotu dne jsme pozvali rodièe žákù ZŠ na brigádu k úklidu a natírání. Poèasí se nám vydaøilo, natøeli jsme plechový hangár, uklidili a vylíèili zdìnou garáž. Na podzim budeme organizovat další brigádu na úklid plechového hangáru. Úèastníkùm i dìtem, které pomáhaly, moc dìkujeme. Pøíjemnìjší pøedevším pro dìti prvního stupnì a rodièe byla akce nazvaná Pohádkový park, kterou jsme uspoøádali ve ètvrtek 1. kvìtna. Zjistit, co se v parku skrývá za pohádkové bytosti, co mají pøipravené za pøekvápko a pak si opéct párek, pøilákalo 90 dìtí ze ZŠ støed i Podlesí a pøišli i mladší školkoví sourozenci. Vzhledem k vysoké úèasti a ohlasu pøítomných rodièù, jsme potìšeni, že se tato každoroèní akce vydaøila. Velké podìkování patøí všem skupinkám pohádkových bytostí, které v parku obsadily 10 stanoviš a pøicházející skupinky dìtí zabavovaly úkoly a rozdávaly odmìny. A protože tìch, kteøí si zaslouží naše podìkování pøedevším z øad dìtí za prùbìh pohádkového parku a podìkování rodièùm i dìtem, kteøí pøišli na brigádu je hodnì, umístíme ve spolupráci se školou na www stránkách fotografie i jména všech, kterým tímto chceme podìkovat. Výzva: Dne 21. èervna probìhne tradièní akce Radovánky, a proto se výbor SRPDŠ obrací na zájemce z øad místních podnikatelù, kteøí by mìli zájem o prodej na této akci, aby v termínu do 25. kvìtna písemnì na adresu školy sdìlili sortiment prodeje. Uveïte adresu i telefonické spojení. Bližší informace a podmínky sdìlíme písemnì nebo telefonicky. Dìkujeme. Adresa: ZŠ Radnièní námìstí, Šenov. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 Informace finanèního odboru o rozpoètu mìsta na rok 2003 Víte, že mìsto zøídilo 5 pøíspìvkových organizací a schválený rozpoèet pøíspìvkù dotací na jejich èinnost v roce 2003 èiní 30,5 % schváleného rozpoètu výdajù mìsta celkem, a to: Základní škola Šenov Kè 21 % Mateøská škola Šenov Kè 6 % Základní umìlecká škola Šenov Kè 1 % Knihovna a šenovské muzeum Kè 7 % MìPOS Šenov Kè 65 % CELKEM Kè Rada mìsta Šenov plní funkci zøizovatele pøíspìvkových organizací, projednává výsledky hospodaøení bìžného roku a v dubnu schválila zmìny schváleného rozpoètu. U ZUŠ došlo ke zrušení pøíspìvku mìsta vzhledem k možnosti financování provozu této organizace ze státní dotace a školného. U MŠ Šenov došlo k posílení pøíspìvku na dosud nekryté provozní výdaje (odpisy majetku a údržbu zelenì). Rozpoètovou zmìnou zùstaly peníze ve školství. Zajímavosti ze sociální oblasti l Obèané, u nichž se zhoršil zdravotní stav a potøebují obsluhu jinou osobou, mohou si požádat o zvýšení dùchodu o tzv. bezmocnost. Žádosti se uplatòují na Okresní správì sociálního zabezpeèení ve Frýdku-Místku (bývalý hotelový dùm Paskov), tel l Umís ování obèanù do ústavù sociální péèe domovù dùchodcù nebo domova-penzionu: Od ledna 2003 si mohou obèané Šenova podávat žádost na umístìní do nìkterého z 8 zaøízení na území Ostravy. Upozoròujeme však, že èekací doba je až 2 roky! Poèet neuspokojených žadatelù je kolem 6 tisíc! Žádosti možno vyzvednout na zdejším MìÚ, 1. patro, è. dv l Vyplácení dávek sociální péèe (Magistrát mìsta Ostravy, sociální integrovaný dùm, ul. 30. dubna u zastávky hotelový dùm Jindøich) a) do výše životního minima pro nezamìstnané obèany b) pro rodiny s dìtmi c) pøíspìvky pro naslouchátka, francouzské hole, potøeby pro stomiky provádí pro obèany Šenova Mgr. Andrlová (A L) tel , Dis. Uhláøová (M Ž) tel Víte, že? n Na pøipravili žáci naší ZŠ spolu se svými pedagogy Mgr. Przeczkovou a Mgr. Stoláøem velikonoèní koncert pro obyvatele Domu s peèovatelskou službou? Za jejich program plný pohody a sluníèka všichni návštìvníci koncertu dìkují. n Šenovské muzeum je v souèasné dobì uzavøeno, ale pro následující období pøipravuje v rozšíøených prostorách zajímavé akce? Od mùžete shlédnout stálou expozici Historie Šenova výstavu vìnovanou 5. výroèí urèení obce Šenov mìstem výstavu k 95 letùm založení Sboru dobrovolných hasièù v Šenovì. Bližší informace k chystaným výstavám se doètete v prázdninovém vydání Obìžníku. n I naše mìsto nechalo zhotovit nové mapy? Setkaly se s velkým ohlasem na nedávné výstavì Domov, dovolená, myslivost na Èerné Louce v Ostravì. Kromì názvù šenovských ulic v nich mj. naleznete èísla popisná, orientaèní a cyklotrasy. Zájemci si je mohou zakoupit za 20 Kè / kus na podatelnì MìÚ, v knihovnì, ale také v prodejním stánku tabáku p. Lajèokové.

5 22. duben Den Zemì Den, kdy všichni lidé na naší planetì myslí na Zemi, potøebu ochrany životního prostøedí pro všechny komu je Zemì domovem rostliny, zvíøata i èlovìka. Žáci Základní školy v Šenovì si pøipomnìli tento svátek výukou a èinností pøímo v pøírodì. Školní lavice zùstaly opuštìny a žáci pod vedením svých vyuèujících, se vydali na procházku mìstem Šenov. Nejdøíve se každá tøída vlastnoruènì podílela na výsadbì zelenì v centru mìsta. Dìti sázely stromy a keøe u kašny na námìstí a v zámeckém parku. Další trasa vedla pro mladší žáky smìrem na Podlesí a Bartovice, pro starší žáky na Škrbeò, Šimšku až k Dolním Datyním. Dìti na pøedem stanovených trasách plnili složité teoretické i praktické úkoly z oblasti zoologie, botaniky, topografie, ekologie a na høišti pøi štafetovém pøekážkovém bìhu prokázat svoji fyzickou zdatnost. Dìti na trasách pozorovaly nejen pøírodu, ale všímaly si úprav okolí rodinných domkù, veøejné zelenì, èistoty vod, což dokresluje celkový obrázek našeho mìsta. Svoje postøehy zapsali a vìtšina tøíd k tomu vytvoøila i krátké vtipné verše. Napøíklad: Dìkujeme za pøípravu hezké procházky mìstem. Soutìžní úkoly byly zajímavé a jejich øešení pouèné. Moc se nám líbilo èapí hnízdo na Škrbni, lesní studánka a ptaèí hemžení na Volenském rybníce. Doufáme, že soutìž vyhrajeme a že nám pøíští rok zase nìco hezkého pøipravíte. (8.A s tøídní uè. Èásteèkovou) 8.C Den Zemì Dnes jsme šli na procházku, drželi se na provázku. Abychom se neztratili, pøi úkolech neztrapnili. Pøírodou jsme chodili, a úkoly plnili. Moc se nám to líbilo, i když slunko málo svítilo. Nebyla nám zima, bylo to fakt prima. Dìti za tuto èinnost byly odmìnìny diplomy, sladkými odmìnami (pokraèování na str. 6) ZUŠ Šenov l Absolventský koncert žákù, hrajících na klavír a keyboard se uskuteèní v úterý Ve ètvrtek probìhne absolventský koncert žákù z oddìlení dechových nástrojù. Koncerty zaèínají v hod. l V úterý probìhne koncert pro dìti z MŠ Lipová. Zaèátek je v hod. l V úterý se uskuteèní celoveèerní recitál Lenky Urbancové a Gabriely Ptáèkové. Jako hosté vystoupí Adam Guzdek (klavírní doprovod) a Zuzana Žáková (flétna). Zaèátek je v hod. l Pøijímací zkoušky zájemcù o studium na ZUŠ Viléma Wünsche ve školním roce 2003/2004 budou probíhat od do v dobì od do hodin v budovì školy. l Letos 30. èervna uzavøeme 9 školní rok. Pøijmìte, prosím, naše pozvání a pøijïte kdykoliv navštívit naši školu. Také zveme širokou veøejnost na veškeré školní akce, které jsou v prùbìhu roku zveøejòovány v tomto Obìžníku. l Tøídní pøedehrávky: Uèitel Datum Den Zaèátek Pan Smyèek ètvrtek Paní Trèková úterý Paní Melkusová Pan Lesòák ètvrtek Paní Urbášková støeda Pan Pícha pátek Pan Èurda úterý Pochod Šenov Lapaèka Prašivá 16. roèník sobota Doporuèené (nezávazné) trasy: 6 km z Dobratic od Lapaèky autobusem ÈSAD v 7.50 hod. do Frýdku k nádraží ÈD, vlakem v 8.34 hod. do Dobratic, dále pìšky po èervené turistické znaèce na Prašivou. 12,5 km z Luèiny od Lapaèky autobusem MHD è. 47 v 6.53 hod. do Luèiny (støed), dále pìšky po èervené znaèce na Prašivou. 23 km od Lapaèky odchod v 5.30 hod. pøes Šimšku do Dolní Datynì, z køižovatky u p. Rašky ul. U mlýnku až na kopec, dále vpravo stále po høebenu ul. Formanskou, Datyòskou, na konci Datyòské vlevo, po 200 m vpravo kolem has. zbrojnice; na køižovatce s hl. silnicí vlevo, asi po 200 m v levotoèivé zatáèce se odboèí dolù a dále po èervené znaèce pøes Žermanice, Luèinu a Dobratice na Prašivou. Cyklotrasy Sokol organizuje odjezd na kolech v 8.00 hod. od Hasièské zbrojnice. Cíl Prašivá u turistické chaty asi v hod. úèastnické listy. Obèerstvení z vlastních zdrojù v obchodech nebo restauracích po trase, v chatì na Prašivé. Zpìt vlak z Dobratic 15.08, 16.09, hod. pøes F-M, Kunèice, pøíjezd do Šenova v 16.06, 17.40, hod. Závìr restaurace Lapaèka. Nezapomeòte vzít vhodnou obuv, odìv a dobrou náladu. Jde se za každého poèasí, na vlastní nebezpeèí. K hojné úèasti vás srdeènì zvou skalní pøíznivci pochodu z Lapaèky a Sokol Šenov. Vypsána odmìna! Zastupitelstvo mìsta Šenov rozhodlo na svém 4. zasedání o vypsání finanèní odmìny za dopadení pachatelù pøi poškozování veøejných zaøízení nápisy, sprejerstvím apod. O výši odmìny v konkrétních pøípadech rozhodne rada, ale urèitì se vyplatí mít oèi otevøené k vandalství v našem okolí. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 5

6 22. duben Den Zemì (pokraèování ze str. 5) a ovocnými balíèky, jež vìnovala Rada rodièù. Vyhodnocení: 1. místo 6.B 52,5 b.; 2. místo 7.C 51 b.; 3. místo 7.B a 8.C 50 b. Nejvtipnìjší báseò složila 9.B, nejdelší 7.C a tøída 9.A jako jediná neodevzdala žádný text. Myslím, že se jednalo o velmi zdaøilou akci, která mìla široký výchovný dopad na šenovskou mládež i veøejnost a vìøím, že i v pøíštích letech se tato akce setká s velkým ohlasem a úspìchem. Mgr. Miluše Valová Školní ples Dne 8. února se konal školní ples, po dlouhé dobì mimo Šenov. Chtìli jsme uspoøádat školní ples v kulturnìjším prostøedí, a to se nám podaøilo zrealizovat. Prostory SD v Bartovicích byly ty nejbližší a nejvhodnìjší. Jsme rádi, že o tento ples byl velký zájem. Mrzí nás, že na nìkteré se nedostaly místenky, ale také chceme informovat, že kapacita SD v Bartovicích byla pøibližnì stejná jako na Horakùvce. Pøesto zájem o místenky byl znaènì vìtší. Rada rodièù, inspirovaná tímto zájmem, vás všechny zve v sobotu dne na Spoleèenský veèer, který chceme uspoøádat rovnìž v prostorách SD v Bartovicích. Další akcí uplynulých dvou mìsícù byl Den uèitelù dne Touto spoleènou akcí uèitelù a rodièù chceme všem vyuèujícím podìkovat za uplynulé školní období, trpìlivost a popøát jim do dalších mìsícù pøedevším hodnì sil a pohody. Vzhledem k tomu, že školní rok se chýlí ke konci, èekají nás ještì tyto akce, na které vás zveme: sobota brigáda; úterý schùzka rady rodièù; ètvrtek Pohádkový park pro dìti 1. stupnì; sobota tradièní Radovánky. Dìkujeme všem za pomoc pøi organizování akcí pro dìti nebo pøi organizaci školního plesu. za výbor rady rodièù pøedseda 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 Škola v pøírodì Horní Lomná V prvních 2 týdnech letošního dubna se tøídy 4.A, 4.B a 4.C zúèastnily pobytu ve škole v pøírodì v Horní Lomné v poètu 65 žákù. Pedagogický dozor byl tvoøen: Sylvou Rohanovou, Irmou Ferfeckou, Ivetou Ruèilovou, Nelou Wilkovou, Jarmilou Doleželovou a asistentkami Lenkou Urbancovou a Radkou Motákovou. Jak se již stává tradicí, setkali jsme se zde s velmi ochotným a milým kolektivem zamìstnancù ŠvP, pod vedením p. øeditele M. Vodrady. Maximální pohodlí dìtí i ped. pracovníkù bylo zajištìno vhodným a pøíjemným ubytováním. Uvítali jsme, že na rozdíl od minulých let byla kromì 3 tøíd k dispozici i malá tìlocvièna. Velmi oceòujeme vhodnì zavedené sušárny obleèení i denodenní vysoušení dìtské obuvi. Stravování dìtí bylo zajištìno 5x dennì z toho 2x dìti dostávaly teplé jídlo. Dostatek ovoce i zeleniny, pitný režim (možnost i bìhem noci) a pestrý jídelníèek velmi chutnì upravený byl velkým kladem pobytu. Školu v pøírodì jsme s dìtmi maximálnì využili nejen v dopoledních vycházkách, ale zejména v odpoledním pobytu. Žáci mìli možnost nejen si užít krásného pøedjaøí v prvním týdnu, ale také nádherné zimy a velké nadílky snìhu v prùbìhu druhého týdne. Pro žáky kromì klasického vyuèování bylo pøipraveno i projektové vyuèování Neználek v dopoledních hodinách a odpolední program byl sestaven pod názvem Vesmírný výlet lodi Kopernikus. Žáci, kteøí byli rozdìleni do skupin podle palub (Sputnik, Apollo, Andromeda, Voyager, Vega a Sírius) soutìžili pøi svých vycházkách do pøírody ve znalostech nejen z pøírody, ale také z ekologie, posilovali svou fyzickou kondici v soutìžích zdatnosti apod. Zaujetí pro hru a chu vycházet do pøekrásného okolí ŠvP, by na delší trasy, byla kladnou odezvou dìtí k naší práci. Novinkou letošního pobytu byly každodenní veèerní pohádky, pøedèítané do rozhlasu p. uè. Ferfeckou, což v dìtech navozovalo pøíjemnou domácí atmosféru pøed spaním. Ráda konstatuji, že nemocnost dìtí byla nulová, žáci i uèitelé byli spokojeni a navzájem se shodli na tom, že se do Horní Lomné budou rádi i nadále vracet. Soutìže lukostøelcù V sobotu 12. dubna probìhla Šenovská pøedvelikonoèní støelba z lukù na terénním okruhu, který vedl ze sportovního areálu pøes pozemky pana Ladislava Trèky a Stanislava Kroèka do lesní èásti Lesy ÈR a pak pøes louky ing. Jiøího Slívy zpìt. V divizi olympijských lukù zvítìzili ing. Jan Toman z Plznì pøed ostravskými závodníky, a domácí ing. Zdeòka Hegedüsová. V divizi holých lukù byli nejúspìšnìjší Miroslav Gøundìl z Horních Datyò a Jana Byrtusová z Karviné. Soutìž družstev podle bydlištì: 1. Karviná, 2. Šenov (Hegedüsová, Folvarèný, Glinz), 3. Frýdek- Místek, 4. Ostrava, 5. Horní Datynì a 6. Havíøov. V prvomájovém termínu probìhl v Šenovì první závod svého druhu na severní Moravì, a to ve støelbì z luku na 2D (barevné terèe zvìøe) a 3D (figuríny zvìøe) pod názvem Šenovská lovecká. V základní sestavì v absolutním poøadí zvítìzila Zdeòka Hegedüsová, která však v eliminaèních soubojích proti mužùm neuspìla a tak pomyslné vítìzné úlovky si odvezl do Zlína støelec z kladkového luku Jiøí Mrlík. Ženatí - svobodní Ve støedu se odehrál tradièní každoroèní fotbalový zápas. Sportovní boj byl pomìrnì vyrovnaný a letošní prohra ženatých 1:2 dùstojná. Dopoledne probìhlo v areálu úspìšné stavìní májky. A co dodat? Bylo to vydaøené odpoledne, podveèer a pro nìkteré i noc a èasné ráno. Podìkování patøí za finanèní pøíspìvek místní organizaci KSÈM, hostinci Na Lapaèce a firmì Hanýz.

7 Malý florbal opìt úspìšný Mladší žáci Sokola Šenov se stali pøeborníky oblasti severní Morava v malém florbale. Soutìž probíhala od ledna do bøezna ve Frýdlantì n. O. a naši hráèi ji vyhráli bez ztráty bodu a z prvního místa postoupili do pøeboru ÈOS 2003 oblast Morava. Družstvo v dresech Mercedes- Benz Moravia pod vedením kapitána Tomáše Ptáèka a hráèù Martina Matase, Pavla Škuty, Tomáše Èaòka, Pavla Tøísky, Ondøeje Sulka, Ondøeje Mutina a Èeòka Bartka se pøipravovalo na obhajobu loòského umístìní. Pøebor ÈOS-Moravy se konal ve Frýdlantì n. O. za úèasti sedmi družstev. Naši hráèi vyhráli svou skupinu, postoupili do finále, kde si vedli opìt úspìšnì. V zápase o první místo se Sokolem Frýdek-Místek prohráli 5:7 a obhájili loòské druhé místo a stali se vicemistry Moravy v malém florbale. Dìkujeme všem hráèùm a zvláš Tomáši Ptáèkovi a Martinu Matasovi (jednomu z nejlepších hráèù turnaje) za pøíkladnou reprezentaci Sokola a mìsta Šenov. Trenér, asistent a výbor Sokola Šenov Zahrádkáøi informují n Dne od 18 hod. se koná pøednáška v Domì zahrádkáøù na téma kvìtináøství, trvalky, letnièky, rùže, chryzantémy aj. Pøednáší instr. UR ÈZS pí. Bìrská. n Dne se koná slavnostní èlenská schùze, kdy èlenové dostanou pozvánky domù. Úèast èlenù nutná. n Dne poøádá výbor ZO v areálu Domu zahrádkáøù Smažení vajeèiny, na kterou jsou zváni všichni èlenové a zájemci o práci v ZO ÈZS. Obèerstvení zajištìno. n V souèasné dobì zaèíná hodnocení soutìže Rozkvetlé mìsto, kdy tímto upozoròujeme obèany na úpravu okolí svého domu. Celkové vyhodnocení bude provedeno na výstavì. (pokraèování na str. 8) Šenovští korfbalisté získali v republikovém finále bronzové medaile V nedìli 27. dubna 2003 probìhlo v Moravské Tøebové republikové finále ligy starších žákù v korfbale. Mezi ètyøi nejlepší republikové celky se probojovali rovnìž žáci šenovské základní školy, kteøí do finále postoupili spolu se Znojmem, Èeskými Budìjovicemi a domácí Moravskou Tøebovou. Do turnaje vstoupili šenovští zápasem s horkým favoritem ze Znojma. V prvním poloèase to bylo ale právì Znojmo, které muselo dotahovat náskok Šenova. V druhém poloèase Znojmo vyrovnalo hru a ujalo se vedení. Minutu pøed koncem prohrávali šenovští o jediný koš a mìli nìkolik šancí ke srovnání skóre. V posledních sekundách se ovšem Znojemským podaøilo rozhodnout utkání a zvítìzit pomìrem 7:9. Ani do druhého utkání nenastupovali šenovští jako favorité. Jejich soupeøem byl domácí celek Moravské Tøebové. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný, ale v posledních minutách dokázali šenovští vìtší bojovností stáhnout vítìzství na svou stranu a vyhrát pomìrem 6:4. Bohužel právì bojovnost rozhodla tøetí zápas našich hráèù v duelu s Èeskými Budìjovicemi. Technicky ne pøíliš vyspìlé družstvo, které do této chvíle nezískalo ani bod, dalo našim hráèùm lekci z bojovnosti. Rychle se ujalo vedení a uhájilo ho po celý zápas, který skonèil vítìzstvím Budìjovic pomìrem 8:4. Jasnou pøevahu zejména na stranì dívek, nedokázali šenovští promìnit v zisk bodù. Smolný zápas mìla výbornì hrající Jana Bernatíková, která si se svou obránkyní dìlala doslova co chtìla, ovšem štìstí nestálo na stranì Šenova. Prohra stála naše hráèe støíbrné medaile, ale po loòském 4. místì je to pøeci jen pøíjemnìjší umístìní. Šenov získal alespoò individuální ocenìní, když se Hana Šamalová stala nejlepší støelkyní turnaje a v celkové tabulce støelcù i støelkyò obsadila ètvrté místo. Školu i mìsto reprezentovali na turnaji tito žáci a žákynì: Jana Bernatíková, Petra Borová, Kristýna Dostálová, Lucie a Pavlína Kahánkovy, Hana Šamalová, Vítìzslav Dostál, Ondra Litvaj, Jakub Lápiš, David a Martin Náhlí. Sportovní areál prokoukl S pøíchodem jara sportovní areál SK Lapaèka Šenov získal na pøitažlivosti. Dvì brigádnické soboty dobrovolníkù a penìžní pøíspìvky firem Stavebniny (Tomáš Galièák ze Šenova) a Malmat (Jiøí Janoš z Ludgeøovic) velmi zhodnotily vzhled i funkènost oblíbeného místa dìtí, mládeže a rekreaèních sportovcù (fotbalistù, tenistù, basketbalistù) a rovnìž výkonnostních lukostøelcù. Peníze byly použity na opravu chátrající tenisové zdi, na úpravu asfaltové plochy pro tenis a nový basketbalový koš. Vedení mìsta dìkuje všem podnikatelùm, funkcionáøùm SK, dobrovolníkùm a mládeži, kteøí se podíleli na obnovì sportovního areálu. Pozvání Dne probìhne v areálu SK Lapaèka od hodin Dìtský den a od hod. Jih v. sever, fotbalové utkání O starostovu beèku. Srdeènì zveme šenovskou veøejnost. Májová stuha Jednota Orla v Šenovì poøádá v sobotu 24. kvìtna roèník volejbalového turnaje o Májovou stuhu Šenova. Zaèátek je v 9.00 hod. v tìlocviènì ZŠ v Šenovì. Srdeènì zveme k divácké úèasti. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 7

8 Zahrádkáøi informují (pokraèování ze str. 7) n Dále upozoròujeme na fotosoutìž viz. Obìžník è. 1, kdy tuto soutìž rozšiøujeme o možnost dodat fotografie na CD disku. n Dne poøádal výbor ZO zájezd po zahr. centrech v okolí Ostravy. Zúèastnilo se ho 40 osob, èlenù i neèlenù ZO. Jako první jsme navštívili zahradní centrum ing. Slabého v Karviné, který se zabývá pìstováním skalnièek. Majitel poskytl úèastníkùm zájezdu základní informace o budování areálù a byla možnost prohlídky rùzných typù skalek. Dále jsme navštívili Jarní výstavu v zahradnictví Körner v O.- Koblovì kde nás na místì pøivítal majitel ing. Körner, který hovoøil o zaèátcích firmy, pìstovaných druzích a strategii firmy. Poté následovala prohlídka areálu, která pøesto, že zaèalo pršet, se všem líbila. Na obou výstavách si zahrádkáøi nakoupili rostlinný materiál a náøadí. Naše další cesta vedla do zahradnictví Pasiè ve Štáblovicích. Vzhledem k tomu, že pršelo a nebyla možná prohlídka venkovního areálu, zajeli jsme s majitelem do skleníku v Dolních Životicích, kde firma pìstuje balkónové kvìtiny. Zde jsme byli seznámeni se zaèátky a strategií firmy. Pøestože majitel na místì nezajiš uje prodej, byl ochoten vzhledem k velkému zájmu prodat sadbový materiál a pøislíbil, že ZO ÈZS zašle nabídku zahradnického materiálu k prodeji. Poslední zastávka byla na zámku Kravaøe, kde probíhala Slezská jarní výstava, kde po její prohlídce následovala cesta domù. Myslíme si, že se zájezd všem líbil a pøinesl spoustu nových poznatkù. Šachový klub MìÚ Šenov Závìreèné tabulky šachových mistrovských soutìží družstev mìsto Ostrava Mìstský pøebor 1. ŠK MìÚ Šenov A , Slavoj Poruba C , NH Ostrava D , NH Ostrava C , Slovan Ostrava A , VOKD Poruba D , ŠK Svinov C , DPMO Ostrava A , DPMO Ostrava B , Unie Hlubina A , ŠK MìÚ Šenov B , ŠK Svinov D ,5 0 Mìsto Šenov blahopøeje družstvu A k postupu do krajského pøeboru. Mìstská soutìž I. 1. HTJ Odra B , ŠK MìÚ Šenov C , Slovan Ostrava B , TJ Mar. Hory A , DPMO Ostrava C , ŠK Hoš álkovice , VOKD Poruba E , NH Ostrava E , Polanka A , Sokol Vítkovice , DPMO Ostrava D , Unie Hlubina B ,5 3 Mìstská soutìž II. 1. TJ Mar. Hory B , HTJ Odra C , VOKD Poruba G , ŠK MìÚ Šenov D , Slavoj Poruba D , Sokol Polanka B , VOKD Poruba F , TJ Mar. Hory C , Unie Ostrava C , Sokol Polanka C , NH Ostrava F ,5 1 I N Z E R C E n Prodám pozemek 1500 m 2 v Šenovì Lapaèka (U høištì). Tel.: n Prodám nákladní pøívìs za os. auto. Tel.: n Prodám stavební rozvádìè. Originál. Zn.: Levnì. Tel.: , n Prodám nebo pronajmu budovu bývalého statku v Šenovì po pøestavbì na prodejnu zahradní techniky o rozloze 200 m 2 + byt 1+1. Tel.: Co sháníte levnì marnì, nakoupíte v hasièárnì. Sbor dobrovolných hasièù v Šenovì poøádá tradièní prodej ošacení, obuvi a jiných potøeb. Kde? Hasièská zbrojnice Kdy? Pátek sbìr vìcí Sobota prodej vìcí Pondìlí výdej vìcí SDH Šenov se na Vás tìší 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003

9 ALFA NÁBYTEK KUCHYNÌ Obchodní dùm Radnièní námìstí Šenov tel.: l kuchynì mnoha typù za velice pøíznivé ceny vè. vestavných spotøebièù NÁVRH + MONTÁŽ ZDARMA l obývací stìny od Kè l TV stolky l sedací soupravy l zdravotní matrace l válendy dvoulùžka Prodej i na splátky Provozní doba: Po Pá hod. POTØEBUJETE PENÍZE? Bankovní i jiné produkty od 5 tis. Kè do 1. mil. Kè (bez ruèitele) Tel.: FIRMA NA ÚDRŽBU ZELENÌ nabízí sekání trávy trávními traktory rotaèními a bubnovými sekaèkami køovinoøezy oøezy a kácení stromù zakládání trávníkù celoroèní údržbu zahrad cena dohodou Tel.: , PRESSERVIS opravy zemìdìlské a zahradní techniky NABÍZÍME TYTO SLUŽBY opravy malé zahradní techniky broušení a vyvážení nožù broušení øetìzù na mot. a elektr. pily pøedsezónní servis (zazimování stroje) prodej profesionálních traktorù na seèení trávy prodej závlahových komponentù TORO Provozní doba: po pá Orlovská 37, Rychvald tel.: PEDIKÚRA Sochorková Radka Václavovice Obecní (vedle ordinace p. MUDr. Kusákové) PROVOZNÍ DOBA Po Út St Èt Pá provozní doba upravena dle objednávek OBJEDNÁVKY tel.: (veèer hod.); mobil: Ing. Rostislav KUNÈICKÝ Projekce, montáž, servis, poradenská èinnost: Elektronické zabezpeèovací a protipožární systémy Autoalarmy a pøíslušenství pouze prodej Ovládací a automatizaèní systémy, pohony Kamerové systémy, domovní videotelefony Hasièská 1345, Šenov u Ostravy Telefon: , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 9

10 Probíhající i pøipravované výstavby ve mìstì v Rozšíøení parkovištì v centru mìsta Rozšíøením parkovištì v centru mìsta bylo získáno 22 nových stání, èímž se kapacita souèasného parkovištì zvýšila o 100 %. Vlastní parkovací stání jsou provedena z plastových zatravòovacích dílcù, prùjezd parkovištìm tvoøí betonové panely, na které je položena tenká vrstva vyrovnávacího asfaltu. Parkovištì je nyní jednosmìrné. Náklady na jeho stavbu vèetnì okolních terénních úprav pøedstavují èástku 522 tis. Kè. Práce byly zahájeny v listopadu 2002, termín dokonèení stavby a její kolaudace jsou plánovány v kvìtnu v Výstavba sportovního areálu V rámci protidrogového a volnoèasového programu bude probíhat výstavby 2 oplocených pískových høiš s venkovním posezením, jejichž pøedpokládané náklady se pohybují kolem 650 tis. Finanèní pomoc i pomoc pøi údržbì a výstavbì sportoviš již pøislíbili nìkteøí šenovští podnikatelé (pomoc pøedstavuje 145 tis. Kè). Sportovní areál by mìl být v dopoledních hodinách využíván pro pohybové aktivity pøi výuce tìlesné výchovy, odpoledne pro organizované i pøíležitostné aktivity organizací i jednotlivcù. Koneèné slovo k financování akce øekne zastupitelstvo mìsta na svém èervnovém zasedání. Finanèní odbor oznamuje n Mìsto Šenov zaplatí z rozpoètu roku 2003 za péèi o zabìhlé èi opuštìné psy Kè. n Granty mìsta Šenov jsou jinými slovy dotace, které mìsto poskytuje obèanským sdružením na jejich veøejnì prospìšnou èinnost na základì vyhodnocení nejlepších projektù v pøedem urèené oblasti. Pro rok 2003 je to 150 tisíc Kè na kulturnì sportovní èinnost celomìstského a vyššího významu, vybavení sportovních pláckù a høiš pro využití širokou veøejností a dìtské letní tábory. n Obèané našeho mìsta vyprodukovali za rok tun komunálního odpadu, tj. každý z 5430 obèanù asi 268 kg. Za svoz a likvidaci zaplatíme OZO Ostrava z rozpoètu Kè a každý obèan zaplatí mìstu 336 Kè. n Celková výmìra veøejné zelenì ve mìstì èiní m 2, její údržba je svìøena pøíspìvkové organizaci MìPOS Šenov a mìsto za tuto službu zaplatí z letošního rozpoètu Kè. INZERCE r r r r r r vrata, brány, závory pohony vèetnì dálkového ovládání rolety, žaluzie sítì proti hmyzu centrální vysavaèe plovoucí podlahy Bunièitá 201, Vratimov tel: fax: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

11 PRODEJ STØEŠNÍCH KRYTIN A MATERIÁLÙ, DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA, PRODEJ A MONTÁŽE STØEŠNÍCH OKEN, TESAØSKÉ PRÁCE, KLEMPÍØSKÉ A POKRÝVAÈSKÉ, STAVBY A REKONSTRUKCE STØECH, PLOCHÉ STØECHY (opravy s životností až 40 let), DROBNÉ OPRAVY NA STØEŠE, ROZPOÈTY ZDARMA. ŠENOV U OSTRAVY, ul. Šachetní 1275, pošta Petøvald (za šachtou Fuèík 1) tel , tel./fax: , mobil: , http//www.ewerest.cz V NÁBYTEK Karlovský - zakázková výroba Kuch. linky Vestavné skøínì Dìtské pokoje Poèítaèové stoly Pøedsíòové stìny Školní nábytek Kancl. nábytek atd. na míru Zdravotní matrace Návrh a vymìøení ZDARMA Pøijmu absolventku støední školy s maturitou na zkrácený pracovní úvazek na pozici asistentky do oèní ambulance. Životopis zašlete do na adresu: Oèní ambulance Vratimov Vratimov, Frýdecká 59/936 Nová èeská obchodní spoleènost se sídlem v Ostravì pracující v oblasti znaèkové kosmetiky pøijme 2 ambiciózní pracovníky s organizaèními a komunikativními schopnostmi pro organizaèní zajištìní a výhledové vedení nových filiálek v regionech Ostrava, Havíøov, Tøinec, Frýdek-Místek Nabízíme silné zázemí spoleènosti perspektivní a zajímavou práci dobré finanèní ohodnocení + motivaèní odmìny možnost profesního rùstu a další výhody Nejedná se o Herbalife apod.! Informace o výbìrovém øízení do na tel nebo Jen vážní zájemci! ELEKTRO B Market To tu ještì nebylo, mimoøádná nabídka slevy až 23 % týká se to tohoto zboží: myèek a praèek jen do vyprodání zásob. Pøipravili jsme pro vás: Ceny, které vám vyrazí dech! 0 % navýšení splátek ª Odvoz zboží zdarma Pøíklad: 10 % hotovì + 11 splátek = 0 % navýšení Splátkový prodej až na 36 mìsícù Nabízíme: chladnièky, praèky, mraznièky, myèky, sporáky, mikrovlnné trouby, sendvièovaèe, vysavaèe, žehlièky, boilery, kotle, prùtokové ohøívaèe, vestavné spotøebièe, mobilní telefony, zahradní bazény, šicí stroje, pily elektrické, motorové sekaèky a køovinoøezy, a mnoho dalších spotøebièù, barevné televize, rádia, vìže, videorekordéry, kamery, magnetofony, autorádia a navíc pojištìní proti krádeži ve vozidle, mnoho jiných èeských a zahranièních výrobkù se zajištìným servisem a každý mìsíc akce na vybrané zboží, a to ještì není všechno! Rozšíøíli jsme sortiment o sváøeèskou techniku a elektrické ruèní náøadí. Pro držitele karty BECK výrazné slevy. Všechno toto zboží je samozøejmì bez úrokù a navýšení. SRDEÈNÌ VÁS ZVEME Prodejny: Ostrava-Bartovice, Majovského 26; Šenov, Lapaèka 534 Otevírací doba: Bartovice Po-Èt hod., Út, St, Pá 9-12 hod., hod.; Šenov Po-Pá 9-17 hod. nepøetržitì, St 9-14 hod. Telefon: ; Mobil: , , Zveme Vás do novì otevøeného Dámského a pánského Kadeønického salónu ul. V družstvu èp. 422, Šenov Provozní doba: Po Pá hod. Nabízíme: veškeré možné druhy úèesù, (vèetnì novinek) støíhání dle katalogu, støíhání podle pøání zákazníka, trvalá, objemy úèesù, barvení, melíry, barevné melíry, rasta copánky, ornamenty vlasové barevné, (dle pøání zákazníka novinka) veselé barvièky, úèesy pro denní nošení, úèesy svatební, plesové, veèerní, vlasové poradenství zdarma Možnost objednávky na tel. è ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

12 TEPLO ZATEPLOVÁNÍ STAVEB zateplená a odvìtraná fasáda VINYL SIDING foukané izolace TEMPELÁN Ivan TOŠENOVSKÝ Šenov, Kaštanová 818 Tel.: , mobil: FA PITUCHA PODLAHY bìžné i nároèné montáže a renovace døevìné i plovoucí SCHODY speciální renovace a montáže EUROOKNA-EUROHRANOL IV 78 døevìné standard a luxus dodávka montáž Tel.: ; Kubínek Miroslav Pod Èechem 1409, Šenov tel nabízí: l jízdní kola všech kategorií l cyklistické pøilby pro dìti i dospìlé l široký výbìr souèástí a doplòkù l montáž kol na objednávku l opravy a seøizování kol v provozní dobì: Po, Út, Èt 16 až 19 hodin popø. podle tel. dohody Pùjèíme vám peníze do 100 tisíc bez ruèitele na cokoliv vyøízení okamžité. tel.: , MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV pøijme øidièe smìna ranní a odpolední nejradìji dùchodce informace: MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV smluvní ceny jezdíme NONSTOP KUPÓN NA SLEVU 1. JÍZDA 30, Kè platné do tel.: Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta ing. Pavel Dìdic, místostarosta Mgr. Darja Kuchaøová, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více