BLÍŽENCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6."

Transkript

1 Placeno pøevodem è Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou rubriku. A tuto dnes vìnujeme pøedevším všem Blížencùm. Podívejme se však døíve do dob dávno minulých. Od roku 334 pø. n. l. se pod vládou Alexandra Velikého rozšiøuje vliv øecké kultury až do severní Indie. Øecká kosmologie podchytila základní planetární a zodiakální vztahy a aplikovala je na pøírodu a lidskou spoleènost. Z tìchto vztahù dále vyplynulo umìní vyvozovat soudy o jednotlivých osudech, známém pozdìji jako kritická astrologie. Jejím hlavním nástrojem je horoskop. Øecko egyptská astrologie 3. století pø. n. l. sestavila planety do posloupnosti známé pod názvem Chaldejský øád planet. Ten pak sloužil jako model kosmu až do doby Koperníkovy v 16. století. Blíženci jsou prvním vzdušným znamením zvìrokruhu. Jejich znamení je symbolizováno mýtickými dvojèaty Castorem a Polluxem, které jsou zároveò jasné hvìzdy v souhvìzdí Gemini - Blížencù. A právì ona dvojèata symbolicky znázoròují dva protipóly a rozpolcenost èlovìka. Nejzákladnìjší charakteristikou tohoto znamení je tedy nestálost a rùznorodost. Blíženci jsou lidé veliké duševní všestrannosti a intelektu. Na druhé stranì trpí nedostatkem klidu a neochotou vytrvat do konce. Lidé tohoto znamení rádi vyhledávají spoleènost a se zaujetím se uèí nové vìci. Mají výborný smysl pro humor, takt, pohotovost a také velký dar výøeènosti. Pøíliš rychle a bez hlubšího rozmýšlení však vymìòují staré dobré vìci za nové a pozdìji toho velmi èasto litují. Tito lidé jsou v neustálém spìchu, také jejich pohyby jsou rychlé, ale ladné. Z jejich osobnosti vyzaøuje celkový neklid, dychtivost a touha po nových zkušenostech a zážitcích. Daøí se jim nejlépe v zamìstnáních s volným tempem a pružnou pracovní dobou. Jejich pøínosem je pak tvoøivá mysl a schopnost pružnì reagovat a pøizpùsobovat se mìnícím okolnostem. Odmítají rutinu a stereotyp. Na poli lásky jsou Blíženci velmi vynalézaví a plni fantazie, ale také velmi nestálí. Mají pøímo panickou hrùzu z pøíliš velkého citového závazku. Èím pozdìji uzavøou manželství, tím pravdìpodobnìji déle vydrží. Š astnými dny Blížencù jsou støeda a pátek. Nejoblíbenìjšími barvami jsou pro všechny Blížence šedá a duhová. A jak bezpeènì poznáte Blížence? Poznáte je podle oèí, protože ty jsou vìtšinou modré, zelené nebo šedé. No a pokud jste Blíženci s hnìdýma oèima, pak jste tedy velmi výjimeèní. A pøíštì nashledanou s Platonem, Timaiosem a všemi Raky. Referendum 2003 Dne 16. dubna 2003 byla podepsána Smlouva o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii. Prezident republiky následnì vyhlásil referendum svým rozhodnutím è. 116 ve Sbírce zákonù Èeské republiky v souladu s èl. 2 ústavního zákona è. 515/2002 Sb. Referendum probìhne ve dnech 13. a 14. èervna 2003 (pátek, sobota), a to v Šenovì v budovì Základní školy Šenov, I. pavilon, v bìžném èase, tj. v pátek od hod. do hod. a v sobotu od 8.00 hod. do hod. Právo hlasovat v referendu má každý obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den konání referenda dosáhl vìku 18 let. Oprávnìnému obèanu, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá mìstský úøad na jeho žádost hlasovací prùkaz. Hla- (pokraèování na str. 3)

2 MP 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 MÌSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Pøímé tel. èíslo: , Tísòová linka: Spoleèenská rubrika V mìsíci kvìtnu 2003 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: Eva Høivnová, ul. Na hrázkách Liduše Jaworková, ul. Lipová Marie Koláøová, ul. Na sedlácích Rostislav Ludvík, ul. Strmá ¼udovít Hajáš, ul. Na farském Oldøich Cybel, ul. Pøíèná Jan Popek, ul. Frýdecká Marie Legerská, ul. Obecní Božena Otýpková, ul. Hasièská Soòa Sekerová, ul. Sousedská Marie Šebestová, ul. Na hrázkách Anna Rašíková, ul. Sousedská Františka Sládková, ul. Hasièská Ludmila Selingerová, ul. Smrková Ludmila Štarchoòová, ul. Venkovská Zuzana Kempná, ul. Strmá Milan Koš ál, ul. Na hrázkách Vìra Pøeèková, ul. V družstvu Èestmír Urbanec, ul. Frýdecká Václav Sakmar, ul. Zahradní Všem jubilantùm pøejeme do dalších let dobré zdraví, štìstí, mnoho osobní spokojenosti a rodinné pohody. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. v mìsíci Podnapilý obèan oznámil hlídce napadení svým známým. Obèan byl pøevezen k ošetøení a pouèen o dalším postupu V èasných ranních hodinách byl hlídkou zjištìn poškozený prodejní automat na jízdenky v centru mìsta. Vìc pøedána k øešení PÈR Vratimov Chvilka nepozornosti prodavaèky staèila neznámým pobertùm k tomu, aby odcizili dobíjecí kupóny do mobilních telefonù v hodnotì 10 tis. Kè. Vìc øeší PÈR Vratimov Tøi podnapilí nezletilí mladíci tropili výtržnost a rušili noèní klid. Jejich poèínání ohodnotí pøestupková komise Oslavy velikonoèních svátkù nezvládl šenovský obèan. Podnapilý upadl do pøíkopu, zpùsobil si zranìní a usnul. Hlídkou MP byl ošetøen a nasmìrován k domovu. Bìhem mìsíce dubna MP provedla odchyt pìti toulavých psù, 5x byla pøivolána k øešení rodinných neshod a 2x asistovala u dopravních nehod. T Telegraficky z MìÚ T Pøednáška o ŽP pro studenty Vyšší odborné školy Havíøov Jednání Regionu Beskydy rozpoèet a plán práce pro rok Jednání s OKD Správa majetku o vypoøádání plynofikace Jednání na informaèním centru Ostrava Semináø Inspekce ŽP o vypouštìní odpadních vod v souvislosti s novými zákony zasedání rady mìsta mimo jiné projednáno: - zpráva o èinnosti komise MH a ŽP - plnìní pøíjmù a výdajù k ceny nových map Šenova - rozpoètové zmìny - odpisový plán MŠ Odevzdání žádostí o dotace na KÚ Návštìva výstavy Urbis Brno Projednání nabídky fy ASA Semináø k evropským fondùm Ostrava Porada na Magistrátu Ostrava k referendu Položení kvìtin k pomníku padlých - Výbìrové øízení na dodavatele výmìny oken v ZŠ Šenovský Country Fest 2003 Agentura M&M&Music Martin Bernatík vás srdeènì zve na hudební festival ve stylu Country & Bluegrass, který se koná pod záštitou mìsta Šenov v sobotu 14. èervna Celodenní akce zaène v hod. na Radnièním námìstí v Šenovì. Vystoupí zde celá øada èeských špièkových hudebních skupin doplnìných doprovodným programem Country a irských tancù. Celý festival zakonèí veèerním koncertem naprostá špièka èeského Bluegrassu Vabank Unit. Nebudou samozøejmì chybìt stánky s obèerstvením a suvenýry. Dobové country odìvy jsou na akci vítány. Pøijïte strávit pøíjemný den ve stylu Country. Vystoupí Fragment, Vabank Unit, Drops, Campanula Bluegrass a další.

3 Referendum 2003 (pokraèování ze str. 1) sovací prùkaz pro oprávnìného obèana, který má bydlištì v zahranièí, vydává zastupitelský úøad. Oprávnìný obèan mùže požádat o vydání hlasovacího prùkazu osobnì nebo písemným podáním opatøeným úøednì ovìøeným podpisem, doruèeným nejpozdìji 7 pracovních dnù pøede dnem konání referenda. Mìstský úøad Šenov hlasovací prùkaz nejdøíve 15 dnù pøede dnem hlasování pøedá pøímo o- právnìnému obèanu nebo osobì, která se prokáže plnou mocí s ú- øednì ovìøeným podpisem oprávnìného obèana žádajícího o vydání hlasovacího prùkazu, anebo jej o- právnìnému obèanu zašle. Otázka pro referendum zní: Souhlasíte s tím, aby se Èeská republika stala podle smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii èlenským státem Evropské unie? Hlasovací lístky budou dodány okrskovým komisím, obèané je vyzvednou pøímo v místnosti pro hlasování, lístky tudíž nebudou doruèovány obèanùm domù. Starosta mìsta stanovil s pøihlédnutím k poètu oprávnìných obèanù v okrscích è. 1 4 minimální poèet èlenù okrskových komisí, a to 7 èlenù. Zajímavosti ze školy duben Škola v pøírodì Okresní kolo v matematické olympiádì 6. tøíd Tøídní schùzky II. st Pøijímací zkoušky na støední školy Tøídní schùzky I. st Vystoupení na DPS Velikonoèní prázdniny Divadelní pøedstavení pro 3. tøídy Den Zemì Úèast našich žákù na Jarním koncertì Republikové finále v korfbale Divadelní pøedstavení pro 4. a 5. tøídy KAM za kulturou, zábavou a sportem od do ŠENOV Restaurace Horakùvka každý pátek diskotéky bøí Golasovských Šenovské muzeum z dùvodu rekonstrukce uzavøeno Pozvánka k sousedùm FRÝDEK-MÍSTEK frýdecký zámek Modely lodí k vidìní lodì historické i souèasné, vojenské i civilní. Raritou jsou exponáty pøibližující historii Kolumbových výprav. Výstava potrvá do Hrad Hukvaldy Sokolnické dny historie a souèasnost sokolnictví, ukázky lovu s dravými ptáky. HAVÍØOV KD Leoše Janáèka, komorní sál hod. komorní koncert Smyècové trio. Pavel Wallinger, koncertní mistr Státní filharmonie Brno housle; Karel Plocek, pøední èlen filharmonie Brno viola; Jan Škadlík, violoncello, vystupuje v zahranièí, obdržel prémii Èes. hudebního fondu za propagaci èeských dìl. Pro dìti v KD P. Bezruèe 24. a hod. Potkali se klauni (klaunské divadlo MIMO Ostrava a hod. Hraèky, aneb Medvídek Pú se vrací (div. Modrý slon Ostrava) OSTRAVA Divadlo Petra Bezruèe 22. a hod. a hod. Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské komedie malých citù a velkých ztrát 23. a hod. Ann Reynolds-Moira Buffini: Jordan šokující zpovìï dvacetileté vražedkynì hod. Tomáš Vùjtek: Výmlat spoøádaná domácnost zalkoholizovaného dirigenta a náboženské blouznivky. E Evidence obyvatel NOVÍ OBÈÁNCI Prokop Pavlásek Eliška Bobeková Antonín Tomis K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Štìpánka Sloviaková Ludmila Beranová Stanislav Ponèa Richard Berger Bohumil Ševèík Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. œ œ œ Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 3

4 SRPDŠ pøi ZŠ Šenov informuje Uplynul mìsíc a rada rodièù vás chce seznámit s akcemi, které již probìhly. V sobotu dne jsme pozvali rodièe žákù ZŠ na brigádu k úklidu a natírání. Poèasí se nám vydaøilo, natøeli jsme plechový hangár, uklidili a vylíèili zdìnou garáž. Na podzim budeme organizovat další brigádu na úklid plechového hangáru. Úèastníkùm i dìtem, které pomáhaly, moc dìkujeme. Pøíjemnìjší pøedevším pro dìti prvního stupnì a rodièe byla akce nazvaná Pohádkový park, kterou jsme uspoøádali ve ètvrtek 1. kvìtna. Zjistit, co se v parku skrývá za pohádkové bytosti, co mají pøipravené za pøekvápko a pak si opéct párek, pøilákalo 90 dìtí ze ZŠ støed i Podlesí a pøišli i mladší školkoví sourozenci. Vzhledem k vysoké úèasti a ohlasu pøítomných rodièù, jsme potìšeni, že se tato každoroèní akce vydaøila. Velké podìkování patøí všem skupinkám pohádkových bytostí, které v parku obsadily 10 stanoviš a pøicházející skupinky dìtí zabavovaly úkoly a rozdávaly odmìny. A protože tìch, kteøí si zaslouží naše podìkování pøedevším z øad dìtí za prùbìh pohádkového parku a podìkování rodièùm i dìtem, kteøí pøišli na brigádu je hodnì, umístíme ve spolupráci se školou na www stránkách fotografie i jména všech, kterým tímto chceme podìkovat. Výzva: Dne 21. èervna probìhne tradièní akce Radovánky, a proto se výbor SRPDŠ obrací na zájemce z øad místních podnikatelù, kteøí by mìli zájem o prodej na této akci, aby v termínu do 25. kvìtna písemnì na adresu školy sdìlili sortiment prodeje. Uveïte adresu i telefonické spojení. Bližší informace a podmínky sdìlíme písemnì nebo telefonicky. Dìkujeme. Adresa: ZŠ Radnièní námìstí, Šenov. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 Informace finanèního odboru o rozpoètu mìsta na rok 2003 Víte, že mìsto zøídilo 5 pøíspìvkových organizací a schválený rozpoèet pøíspìvkù dotací na jejich èinnost v roce 2003 èiní 30,5 % schváleného rozpoètu výdajù mìsta celkem, a to: Základní škola Šenov Kè 21 % Mateøská škola Šenov Kè 6 % Základní umìlecká škola Šenov Kè 1 % Knihovna a šenovské muzeum Kè 7 % MìPOS Šenov Kè 65 % CELKEM Kè Rada mìsta Šenov plní funkci zøizovatele pøíspìvkových organizací, projednává výsledky hospodaøení bìžného roku a v dubnu schválila zmìny schváleného rozpoètu. U ZUŠ došlo ke zrušení pøíspìvku mìsta vzhledem k možnosti financování provozu této organizace ze státní dotace a školného. U MŠ Šenov došlo k posílení pøíspìvku na dosud nekryté provozní výdaje (odpisy majetku a údržbu zelenì). Rozpoètovou zmìnou zùstaly peníze ve školství. Zajímavosti ze sociální oblasti l Obèané, u nichž se zhoršil zdravotní stav a potøebují obsluhu jinou osobou, mohou si požádat o zvýšení dùchodu o tzv. bezmocnost. Žádosti se uplatòují na Okresní správì sociálního zabezpeèení ve Frýdku-Místku (bývalý hotelový dùm Paskov), tel l Umís ování obèanù do ústavù sociální péèe domovù dùchodcù nebo domova-penzionu: Od ledna 2003 si mohou obèané Šenova podávat žádost na umístìní do nìkterého z 8 zaøízení na území Ostravy. Upozoròujeme však, že èekací doba je až 2 roky! Poèet neuspokojených žadatelù je kolem 6 tisíc! Žádosti možno vyzvednout na zdejším MìÚ, 1. patro, è. dv l Vyplácení dávek sociální péèe (Magistrát mìsta Ostravy, sociální integrovaný dùm, ul. 30. dubna u zastávky hotelový dùm Jindøich) a) do výše životního minima pro nezamìstnané obèany b) pro rodiny s dìtmi c) pøíspìvky pro naslouchátka, francouzské hole, potøeby pro stomiky provádí pro obèany Šenova Mgr. Andrlová (A L) tel , Dis. Uhláøová (M Ž) tel Víte, že? n Na pøipravili žáci naší ZŠ spolu se svými pedagogy Mgr. Przeczkovou a Mgr. Stoláøem velikonoèní koncert pro obyvatele Domu s peèovatelskou službou? Za jejich program plný pohody a sluníèka všichni návštìvníci koncertu dìkují. n Šenovské muzeum je v souèasné dobì uzavøeno, ale pro následující období pøipravuje v rozšíøených prostorách zajímavé akce? Od mùžete shlédnout stálou expozici Historie Šenova výstavu vìnovanou 5. výroèí urèení obce Šenov mìstem výstavu k 95 letùm založení Sboru dobrovolných hasièù v Šenovì. Bližší informace k chystaným výstavám se doètete v prázdninovém vydání Obìžníku. n I naše mìsto nechalo zhotovit nové mapy? Setkaly se s velkým ohlasem na nedávné výstavì Domov, dovolená, myslivost na Èerné Louce v Ostravì. Kromì názvù šenovských ulic v nich mj. naleznete èísla popisná, orientaèní a cyklotrasy. Zájemci si je mohou zakoupit za 20 Kè / kus na podatelnì MìÚ, v knihovnì, ale také v prodejním stánku tabáku p. Lajèokové.

5 22. duben Den Zemì Den, kdy všichni lidé na naší planetì myslí na Zemi, potøebu ochrany životního prostøedí pro všechny komu je Zemì domovem rostliny, zvíøata i èlovìka. Žáci Základní školy v Šenovì si pøipomnìli tento svátek výukou a èinností pøímo v pøírodì. Školní lavice zùstaly opuštìny a žáci pod vedením svých vyuèujících, se vydali na procházku mìstem Šenov. Nejdøíve se každá tøída vlastnoruènì podílela na výsadbì zelenì v centru mìsta. Dìti sázely stromy a keøe u kašny na námìstí a v zámeckém parku. Další trasa vedla pro mladší žáky smìrem na Podlesí a Bartovice, pro starší žáky na Škrbeò, Šimšku až k Dolním Datyním. Dìti na pøedem stanovených trasách plnili složité teoretické i praktické úkoly z oblasti zoologie, botaniky, topografie, ekologie a na høišti pøi štafetovém pøekážkovém bìhu prokázat svoji fyzickou zdatnost. Dìti na trasách pozorovaly nejen pøírodu, ale všímaly si úprav okolí rodinných domkù, veøejné zelenì, èistoty vod, což dokresluje celkový obrázek našeho mìsta. Svoje postøehy zapsali a vìtšina tøíd k tomu vytvoøila i krátké vtipné verše. Napøíklad: Dìkujeme za pøípravu hezké procházky mìstem. Soutìžní úkoly byly zajímavé a jejich øešení pouèné. Moc se nám líbilo èapí hnízdo na Škrbni, lesní studánka a ptaèí hemžení na Volenském rybníce. Doufáme, že soutìž vyhrajeme a že nám pøíští rok zase nìco hezkého pøipravíte. (8.A s tøídní uè. Èásteèkovou) 8.C Den Zemì Dnes jsme šli na procházku, drželi se na provázku. Abychom se neztratili, pøi úkolech neztrapnili. Pøírodou jsme chodili, a úkoly plnili. Moc se nám to líbilo, i když slunko málo svítilo. Nebyla nám zima, bylo to fakt prima. Dìti za tuto èinnost byly odmìnìny diplomy, sladkými odmìnami (pokraèování na str. 6) ZUŠ Šenov l Absolventský koncert žákù, hrajících na klavír a keyboard se uskuteèní v úterý Ve ètvrtek probìhne absolventský koncert žákù z oddìlení dechových nástrojù. Koncerty zaèínají v hod. l V úterý probìhne koncert pro dìti z MŠ Lipová. Zaèátek je v hod. l V úterý se uskuteèní celoveèerní recitál Lenky Urbancové a Gabriely Ptáèkové. Jako hosté vystoupí Adam Guzdek (klavírní doprovod) a Zuzana Žáková (flétna). Zaèátek je v hod. l Pøijímací zkoušky zájemcù o studium na ZUŠ Viléma Wünsche ve školním roce 2003/2004 budou probíhat od do v dobì od do hodin v budovì školy. l Letos 30. èervna uzavøeme 9 školní rok. Pøijmìte, prosím, naše pozvání a pøijïte kdykoliv navštívit naši školu. Také zveme širokou veøejnost na veškeré školní akce, které jsou v prùbìhu roku zveøejòovány v tomto Obìžníku. l Tøídní pøedehrávky: Uèitel Datum Den Zaèátek Pan Smyèek ètvrtek Paní Trèková úterý Paní Melkusová Pan Lesòák ètvrtek Paní Urbášková støeda Pan Pícha pátek Pan Èurda úterý Pochod Šenov Lapaèka Prašivá 16. roèník sobota Doporuèené (nezávazné) trasy: 6 km z Dobratic od Lapaèky autobusem ÈSAD v 7.50 hod. do Frýdku k nádraží ÈD, vlakem v 8.34 hod. do Dobratic, dále pìšky po èervené turistické znaèce na Prašivou. 12,5 km z Luèiny od Lapaèky autobusem MHD è. 47 v 6.53 hod. do Luèiny (støed), dále pìšky po èervené znaèce na Prašivou. 23 km od Lapaèky odchod v 5.30 hod. pøes Šimšku do Dolní Datynì, z køižovatky u p. Rašky ul. U mlýnku až na kopec, dále vpravo stále po høebenu ul. Formanskou, Datyòskou, na konci Datyòské vlevo, po 200 m vpravo kolem has. zbrojnice; na køižovatce s hl. silnicí vlevo, asi po 200 m v levotoèivé zatáèce se odboèí dolù a dále po èervené znaèce pøes Žermanice, Luèinu a Dobratice na Prašivou. Cyklotrasy Sokol organizuje odjezd na kolech v 8.00 hod. od Hasièské zbrojnice. Cíl Prašivá u turistické chaty asi v hod. úèastnické listy. Obèerstvení z vlastních zdrojù v obchodech nebo restauracích po trase, v chatì na Prašivé. Zpìt vlak z Dobratic 15.08, 16.09, hod. pøes F-M, Kunèice, pøíjezd do Šenova v 16.06, 17.40, hod. Závìr restaurace Lapaèka. Nezapomeòte vzít vhodnou obuv, odìv a dobrou náladu. Jde se za každého poèasí, na vlastní nebezpeèí. K hojné úèasti vás srdeènì zvou skalní pøíznivci pochodu z Lapaèky a Sokol Šenov. Vypsána odmìna! Zastupitelstvo mìsta Šenov rozhodlo na svém 4. zasedání o vypsání finanèní odmìny za dopadení pachatelù pøi poškozování veøejných zaøízení nápisy, sprejerstvím apod. O výši odmìny v konkrétních pøípadech rozhodne rada, ale urèitì se vyplatí mít oèi otevøené k vandalství v našem okolí. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 5

6 22. duben Den Zemì (pokraèování ze str. 5) a ovocnými balíèky, jež vìnovala Rada rodièù. Vyhodnocení: 1. místo 6.B 52,5 b.; 2. místo 7.C 51 b.; 3. místo 7.B a 8.C 50 b. Nejvtipnìjší báseò složila 9.B, nejdelší 7.C a tøída 9.A jako jediná neodevzdala žádný text. Myslím, že se jednalo o velmi zdaøilou akci, která mìla široký výchovný dopad na šenovskou mládež i veøejnost a vìøím, že i v pøíštích letech se tato akce setká s velkým ohlasem a úspìchem. Mgr. Miluše Valová Školní ples Dne 8. února se konal školní ples, po dlouhé dobì mimo Šenov. Chtìli jsme uspoøádat školní ples v kulturnìjším prostøedí, a to se nám podaøilo zrealizovat. Prostory SD v Bartovicích byly ty nejbližší a nejvhodnìjší. Jsme rádi, že o tento ples byl velký zájem. Mrzí nás, že na nìkteré se nedostaly místenky, ale také chceme informovat, že kapacita SD v Bartovicích byla pøibližnì stejná jako na Horakùvce. Pøesto zájem o místenky byl znaènì vìtší. Rada rodièù, inspirovaná tímto zájmem, vás všechny zve v sobotu dne na Spoleèenský veèer, který chceme uspoøádat rovnìž v prostorách SD v Bartovicích. Další akcí uplynulých dvou mìsícù byl Den uèitelù dne Touto spoleènou akcí uèitelù a rodièù chceme všem vyuèujícím podìkovat za uplynulé školní období, trpìlivost a popøát jim do dalších mìsícù pøedevším hodnì sil a pohody. Vzhledem k tomu, že školní rok se chýlí ke konci, èekají nás ještì tyto akce, na které vás zveme: sobota brigáda; úterý schùzka rady rodièù; ètvrtek Pohádkový park pro dìti 1. stupnì; sobota tradièní Radovánky. Dìkujeme všem za pomoc pøi organizování akcí pro dìti nebo pøi organizaci školního plesu. za výbor rady rodièù pøedseda 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 Škola v pøírodì Horní Lomná V prvních 2 týdnech letošního dubna se tøídy 4.A, 4.B a 4.C zúèastnily pobytu ve škole v pøírodì v Horní Lomné v poètu 65 žákù. Pedagogický dozor byl tvoøen: Sylvou Rohanovou, Irmou Ferfeckou, Ivetou Ruèilovou, Nelou Wilkovou, Jarmilou Doleželovou a asistentkami Lenkou Urbancovou a Radkou Motákovou. Jak se již stává tradicí, setkali jsme se zde s velmi ochotným a milým kolektivem zamìstnancù ŠvP, pod vedením p. øeditele M. Vodrady. Maximální pohodlí dìtí i ped. pracovníkù bylo zajištìno vhodným a pøíjemným ubytováním. Uvítali jsme, že na rozdíl od minulých let byla kromì 3 tøíd k dispozici i malá tìlocvièna. Velmi oceòujeme vhodnì zavedené sušárny obleèení i denodenní vysoušení dìtské obuvi. Stravování dìtí bylo zajištìno 5x dennì z toho 2x dìti dostávaly teplé jídlo. Dostatek ovoce i zeleniny, pitný režim (možnost i bìhem noci) a pestrý jídelníèek velmi chutnì upravený byl velkým kladem pobytu. Školu v pøírodì jsme s dìtmi maximálnì využili nejen v dopoledních vycházkách, ale zejména v odpoledním pobytu. Žáci mìli možnost nejen si užít krásného pøedjaøí v prvním týdnu, ale také nádherné zimy a velké nadílky snìhu v prùbìhu druhého týdne. Pro žáky kromì klasického vyuèování bylo pøipraveno i projektové vyuèování Neználek v dopoledních hodinách a odpolední program byl sestaven pod názvem Vesmírný výlet lodi Kopernikus. Žáci, kteøí byli rozdìleni do skupin podle palub (Sputnik, Apollo, Andromeda, Voyager, Vega a Sírius) soutìžili pøi svých vycházkách do pøírody ve znalostech nejen z pøírody, ale také z ekologie, posilovali svou fyzickou kondici v soutìžích zdatnosti apod. Zaujetí pro hru a chu vycházet do pøekrásného okolí ŠvP, by na delší trasy, byla kladnou odezvou dìtí k naší práci. Novinkou letošního pobytu byly každodenní veèerní pohádky, pøedèítané do rozhlasu p. uè. Ferfeckou, což v dìtech navozovalo pøíjemnou domácí atmosféru pøed spaním. Ráda konstatuji, že nemocnost dìtí byla nulová, žáci i uèitelé byli spokojeni a navzájem se shodli na tom, že se do Horní Lomné budou rádi i nadále vracet. Soutìže lukostøelcù V sobotu 12. dubna probìhla Šenovská pøedvelikonoèní støelba z lukù na terénním okruhu, který vedl ze sportovního areálu pøes pozemky pana Ladislava Trèky a Stanislava Kroèka do lesní èásti Lesy ÈR a pak pøes louky ing. Jiøího Slívy zpìt. V divizi olympijských lukù zvítìzili ing. Jan Toman z Plznì pøed ostravskými závodníky, a domácí ing. Zdeòka Hegedüsová. V divizi holých lukù byli nejúspìšnìjší Miroslav Gøundìl z Horních Datyò a Jana Byrtusová z Karviné. Soutìž družstev podle bydlištì: 1. Karviná, 2. Šenov (Hegedüsová, Folvarèný, Glinz), 3. Frýdek- Místek, 4. Ostrava, 5. Horní Datynì a 6. Havíøov. V prvomájovém termínu probìhl v Šenovì první závod svého druhu na severní Moravì, a to ve støelbì z luku na 2D (barevné terèe zvìøe) a 3D (figuríny zvìøe) pod názvem Šenovská lovecká. V základní sestavì v absolutním poøadí zvítìzila Zdeòka Hegedüsová, která však v eliminaèních soubojích proti mužùm neuspìla a tak pomyslné vítìzné úlovky si odvezl do Zlína støelec z kladkového luku Jiøí Mrlík. Ženatí - svobodní Ve støedu se odehrál tradièní každoroèní fotbalový zápas. Sportovní boj byl pomìrnì vyrovnaný a letošní prohra ženatých 1:2 dùstojná. Dopoledne probìhlo v areálu úspìšné stavìní májky. A co dodat? Bylo to vydaøené odpoledne, podveèer a pro nìkteré i noc a èasné ráno. Podìkování patøí za finanèní pøíspìvek místní organizaci KSÈM, hostinci Na Lapaèce a firmì Hanýz.

7 Malý florbal opìt úspìšný Mladší žáci Sokola Šenov se stali pøeborníky oblasti severní Morava v malém florbale. Soutìž probíhala od ledna do bøezna ve Frýdlantì n. O. a naši hráèi ji vyhráli bez ztráty bodu a z prvního místa postoupili do pøeboru ÈOS 2003 oblast Morava. Družstvo v dresech Mercedes- Benz Moravia pod vedením kapitána Tomáše Ptáèka a hráèù Martina Matase, Pavla Škuty, Tomáše Èaòka, Pavla Tøísky, Ondøeje Sulka, Ondøeje Mutina a Èeòka Bartka se pøipravovalo na obhajobu loòského umístìní. Pøebor ÈOS-Moravy se konal ve Frýdlantì n. O. za úèasti sedmi družstev. Naši hráèi vyhráli svou skupinu, postoupili do finále, kde si vedli opìt úspìšnì. V zápase o první místo se Sokolem Frýdek-Místek prohráli 5:7 a obhájili loòské druhé místo a stali se vicemistry Moravy v malém florbale. Dìkujeme všem hráèùm a zvláš Tomáši Ptáèkovi a Martinu Matasovi (jednomu z nejlepších hráèù turnaje) za pøíkladnou reprezentaci Sokola a mìsta Šenov. Trenér, asistent a výbor Sokola Šenov Zahrádkáøi informují n Dne od 18 hod. se koná pøednáška v Domì zahrádkáøù na téma kvìtináøství, trvalky, letnièky, rùže, chryzantémy aj. Pøednáší instr. UR ÈZS pí. Bìrská. n Dne se koná slavnostní èlenská schùze, kdy èlenové dostanou pozvánky domù. Úèast èlenù nutná. n Dne poøádá výbor ZO v areálu Domu zahrádkáøù Smažení vajeèiny, na kterou jsou zváni všichni èlenové a zájemci o práci v ZO ÈZS. Obèerstvení zajištìno. n V souèasné dobì zaèíná hodnocení soutìže Rozkvetlé mìsto, kdy tímto upozoròujeme obèany na úpravu okolí svého domu. Celkové vyhodnocení bude provedeno na výstavì. (pokraèování na str. 8) Šenovští korfbalisté získali v republikovém finále bronzové medaile V nedìli 27. dubna 2003 probìhlo v Moravské Tøebové republikové finále ligy starších žákù v korfbale. Mezi ètyøi nejlepší republikové celky se probojovali rovnìž žáci šenovské základní školy, kteøí do finále postoupili spolu se Znojmem, Èeskými Budìjovicemi a domácí Moravskou Tøebovou. Do turnaje vstoupili šenovští zápasem s horkým favoritem ze Znojma. V prvním poloèase to bylo ale právì Znojmo, které muselo dotahovat náskok Šenova. V druhém poloèase Znojmo vyrovnalo hru a ujalo se vedení. Minutu pøed koncem prohrávali šenovští o jediný koš a mìli nìkolik šancí ke srovnání skóre. V posledních sekundách se ovšem Znojemským podaøilo rozhodnout utkání a zvítìzit pomìrem 7:9. Ani do druhého utkání nenastupovali šenovští jako favorité. Jejich soupeøem byl domácí celek Moravské Tøebové. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný, ale v posledních minutách dokázali šenovští vìtší bojovností stáhnout vítìzství na svou stranu a vyhrát pomìrem 6:4. Bohužel právì bojovnost rozhodla tøetí zápas našich hráèù v duelu s Èeskými Budìjovicemi. Technicky ne pøíliš vyspìlé družstvo, které do této chvíle nezískalo ani bod, dalo našim hráèùm lekci z bojovnosti. Rychle se ujalo vedení a uhájilo ho po celý zápas, který skonèil vítìzstvím Budìjovic pomìrem 8:4. Jasnou pøevahu zejména na stranì dívek, nedokázali šenovští promìnit v zisk bodù. Smolný zápas mìla výbornì hrající Jana Bernatíková, která si se svou obránkyní dìlala doslova co chtìla, ovšem štìstí nestálo na stranì Šenova. Prohra stála naše hráèe støíbrné medaile, ale po loòském 4. místì je to pøeci jen pøíjemnìjší umístìní. Šenov získal alespoò individuální ocenìní, když se Hana Šamalová stala nejlepší støelkyní turnaje a v celkové tabulce støelcù i støelkyò obsadila ètvrté místo. Školu i mìsto reprezentovali na turnaji tito žáci a žákynì: Jana Bernatíková, Petra Borová, Kristýna Dostálová, Lucie a Pavlína Kahánkovy, Hana Šamalová, Vítìzslav Dostál, Ondra Litvaj, Jakub Lápiš, David a Martin Náhlí. Sportovní areál prokoukl S pøíchodem jara sportovní areál SK Lapaèka Šenov získal na pøitažlivosti. Dvì brigádnické soboty dobrovolníkù a penìžní pøíspìvky firem Stavebniny (Tomáš Galièák ze Šenova) a Malmat (Jiøí Janoš z Ludgeøovic) velmi zhodnotily vzhled i funkènost oblíbeného místa dìtí, mládeže a rekreaèních sportovcù (fotbalistù, tenistù, basketbalistù) a rovnìž výkonnostních lukostøelcù. Peníze byly použity na opravu chátrající tenisové zdi, na úpravu asfaltové plochy pro tenis a nový basketbalový koš. Vedení mìsta dìkuje všem podnikatelùm, funkcionáøùm SK, dobrovolníkùm a mládeži, kteøí se podíleli na obnovì sportovního areálu. Pozvání Dne probìhne v areálu SK Lapaèka od hodin Dìtský den a od hod. Jih v. sever, fotbalové utkání O starostovu beèku. Srdeènì zveme šenovskou veøejnost. Májová stuha Jednota Orla v Šenovì poøádá v sobotu 24. kvìtna roèník volejbalového turnaje o Májovou stuhu Šenova. Zaèátek je v 9.00 hod. v tìlocviènì ZŠ v Šenovì. Srdeènì zveme k divácké úèasti. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 7

8 Zahrádkáøi informují (pokraèování ze str. 7) n Dále upozoròujeme na fotosoutìž viz. Obìžník è. 1, kdy tuto soutìž rozšiøujeme o možnost dodat fotografie na CD disku. n Dne poøádal výbor ZO zájezd po zahr. centrech v okolí Ostravy. Zúèastnilo se ho 40 osob, èlenù i neèlenù ZO. Jako první jsme navštívili zahradní centrum ing. Slabého v Karviné, který se zabývá pìstováním skalnièek. Majitel poskytl úèastníkùm zájezdu základní informace o budování areálù a byla možnost prohlídky rùzných typù skalek. Dále jsme navštívili Jarní výstavu v zahradnictví Körner v O.- Koblovì kde nás na místì pøivítal majitel ing. Körner, který hovoøil o zaèátcích firmy, pìstovaných druzích a strategii firmy. Poté následovala prohlídka areálu, která pøesto, že zaèalo pršet, se všem líbila. Na obou výstavách si zahrádkáøi nakoupili rostlinný materiál a náøadí. Naše další cesta vedla do zahradnictví Pasiè ve Štáblovicích. Vzhledem k tomu, že pršelo a nebyla možná prohlídka venkovního areálu, zajeli jsme s majitelem do skleníku v Dolních Životicích, kde firma pìstuje balkónové kvìtiny. Zde jsme byli seznámeni se zaèátky a strategií firmy. Pøestože majitel na místì nezajiš uje prodej, byl ochoten vzhledem k velkému zájmu prodat sadbový materiál a pøislíbil, že ZO ÈZS zašle nabídku zahradnického materiálu k prodeji. Poslední zastávka byla na zámku Kravaøe, kde probíhala Slezská jarní výstava, kde po její prohlídce následovala cesta domù. Myslíme si, že se zájezd všem líbil a pøinesl spoustu nových poznatkù. Šachový klub MìÚ Šenov Závìreèné tabulky šachových mistrovských soutìží družstev mìsto Ostrava Mìstský pøebor 1. ŠK MìÚ Šenov A , Slavoj Poruba C , NH Ostrava D , NH Ostrava C , Slovan Ostrava A , VOKD Poruba D , ŠK Svinov C , DPMO Ostrava A , DPMO Ostrava B , Unie Hlubina A , ŠK MìÚ Šenov B , ŠK Svinov D ,5 0 Mìsto Šenov blahopøeje družstvu A k postupu do krajského pøeboru. Mìstská soutìž I. 1. HTJ Odra B , ŠK MìÚ Šenov C , Slovan Ostrava B , TJ Mar. Hory A , DPMO Ostrava C , ŠK Hoš álkovice , VOKD Poruba E , NH Ostrava E , Polanka A , Sokol Vítkovice , DPMO Ostrava D , Unie Hlubina B ,5 3 Mìstská soutìž II. 1. TJ Mar. Hory B , HTJ Odra C , VOKD Poruba G , ŠK MìÚ Šenov D , Slavoj Poruba D , Sokol Polanka B , VOKD Poruba F , TJ Mar. Hory C , Unie Ostrava C , Sokol Polanka C , NH Ostrava F ,5 1 I N Z E R C E n Prodám pozemek 1500 m 2 v Šenovì Lapaèka (U høištì). Tel.: n Prodám nákladní pøívìs za os. auto. Tel.: n Prodám stavební rozvádìè. Originál. Zn.: Levnì. Tel.: , n Prodám nebo pronajmu budovu bývalého statku v Šenovì po pøestavbì na prodejnu zahradní techniky o rozloze 200 m 2 + byt 1+1. Tel.: Co sháníte levnì marnì, nakoupíte v hasièárnì. Sbor dobrovolných hasièù v Šenovì poøádá tradièní prodej ošacení, obuvi a jiných potøeb. Kde? Hasièská zbrojnice Kdy? Pátek sbìr vìcí Sobota prodej vìcí Pondìlí výdej vìcí SDH Šenov se na Vás tìší 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003

9 ALFA NÁBYTEK KUCHYNÌ Obchodní dùm Radnièní námìstí Šenov tel.: l kuchynì mnoha typù za velice pøíznivé ceny vè. vestavných spotøebièù NÁVRH + MONTÁŽ ZDARMA l obývací stìny od Kè l TV stolky l sedací soupravy l zdravotní matrace l válendy dvoulùžka Prodej i na splátky Provozní doba: Po Pá hod. POTØEBUJETE PENÍZE? Bankovní i jiné produkty od 5 tis. Kè do 1. mil. Kè (bez ruèitele) Tel.: FIRMA NA ÚDRŽBU ZELENÌ nabízí sekání trávy trávními traktory rotaèními a bubnovými sekaèkami køovinoøezy oøezy a kácení stromù zakládání trávníkù celoroèní údržbu zahrad cena dohodou Tel.: , PRESSERVIS opravy zemìdìlské a zahradní techniky NABÍZÍME TYTO SLUŽBY opravy malé zahradní techniky broušení a vyvážení nožù broušení øetìzù na mot. a elektr. pily pøedsezónní servis (zazimování stroje) prodej profesionálních traktorù na seèení trávy prodej závlahových komponentù TORO Provozní doba: po pá Orlovská 37, Rychvald tel.: PEDIKÚRA Sochorková Radka Václavovice Obecní (vedle ordinace p. MUDr. Kusákové) PROVOZNÍ DOBA Po Út St Èt Pá provozní doba upravena dle objednávek OBJEDNÁVKY tel.: (veèer hod.); mobil: Ing. Rostislav KUNÈICKÝ Projekce, montáž, servis, poradenská èinnost: Elektronické zabezpeèovací a protipožární systémy Autoalarmy a pøíslušenství pouze prodej Ovládací a automatizaèní systémy, pohony Kamerové systémy, domovní videotelefony Hasièská 1345, Šenov u Ostravy Telefon: , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2003 9

10 Probíhající i pøipravované výstavby ve mìstì v Rozšíøení parkovištì v centru mìsta Rozšíøením parkovištì v centru mìsta bylo získáno 22 nových stání, èímž se kapacita souèasného parkovištì zvýšila o 100 %. Vlastní parkovací stání jsou provedena z plastových zatravòovacích dílcù, prùjezd parkovištìm tvoøí betonové panely, na které je položena tenká vrstva vyrovnávacího asfaltu. Parkovištì je nyní jednosmìrné. Náklady na jeho stavbu vèetnì okolních terénních úprav pøedstavují èástku 522 tis. Kè. Práce byly zahájeny v listopadu 2002, termín dokonèení stavby a její kolaudace jsou plánovány v kvìtnu v Výstavba sportovního areálu V rámci protidrogového a volnoèasového programu bude probíhat výstavby 2 oplocených pískových høiš s venkovním posezením, jejichž pøedpokládané náklady se pohybují kolem 650 tis. Finanèní pomoc i pomoc pøi údržbì a výstavbì sportoviš již pøislíbili nìkteøí šenovští podnikatelé (pomoc pøedstavuje 145 tis. Kè). Sportovní areál by mìl být v dopoledních hodinách využíván pro pohybové aktivity pøi výuce tìlesné výchovy, odpoledne pro organizované i pøíležitostné aktivity organizací i jednotlivcù. Koneèné slovo k financování akce øekne zastupitelstvo mìsta na svém èervnovém zasedání. Finanèní odbor oznamuje n Mìsto Šenov zaplatí z rozpoètu roku 2003 za péèi o zabìhlé èi opuštìné psy Kè. n Granty mìsta Šenov jsou jinými slovy dotace, které mìsto poskytuje obèanským sdružením na jejich veøejnì prospìšnou èinnost na základì vyhodnocení nejlepších projektù v pøedem urèené oblasti. Pro rok 2003 je to 150 tisíc Kè na kulturnì sportovní èinnost celomìstského a vyššího významu, vybavení sportovních pláckù a høiš pro využití širokou veøejností a dìtské letní tábory. n Obèané našeho mìsta vyprodukovali za rok tun komunálního odpadu, tj. každý z 5430 obèanù asi 268 kg. Za svoz a likvidaci zaplatíme OZO Ostrava z rozpoètu Kè a každý obèan zaplatí mìstu 336 Kè. n Celková výmìra veøejné zelenì ve mìstì èiní m 2, její údržba je svìøena pøíspìvkové organizaci MìPOS Šenov a mìsto za tuto službu zaplatí z letošního rozpoètu Kè. INZERCE r r r r r r vrata, brány, závory pohony vèetnì dálkového ovládání rolety, žaluzie sítì proti hmyzu centrální vysavaèe plovoucí podlahy Bunièitá 201, Vratimov tel: fax: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

11 PRODEJ STØEŠNÍCH KRYTIN A MATERIÁLÙ, DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA, PRODEJ A MONTÁŽE STØEŠNÍCH OKEN, TESAØSKÉ PRÁCE, KLEMPÍØSKÉ A POKRÝVAÈSKÉ, STAVBY A REKONSTRUKCE STØECH, PLOCHÉ STØECHY (opravy s životností až 40 let), DROBNÉ OPRAVY NA STØEŠE, ROZPOÈTY ZDARMA. ŠENOV U OSTRAVY, ul. Šachetní 1275, pošta Petøvald (za šachtou Fuèík 1) tel , tel./fax: , mobil: , http//www.ewerest.cz V NÁBYTEK Karlovský - zakázková výroba Kuch. linky Vestavné skøínì Dìtské pokoje Poèítaèové stoly Pøedsíòové stìny Školní nábytek Kancl. nábytek atd. na míru Zdravotní matrace Návrh a vymìøení ZDARMA Pøijmu absolventku støední školy s maturitou na zkrácený pracovní úvazek na pozici asistentky do oèní ambulance. Životopis zašlete do na adresu: Oèní ambulance Vratimov Vratimov, Frýdecká 59/936 Nová èeská obchodní spoleènost se sídlem v Ostravì pracující v oblasti znaèkové kosmetiky pøijme 2 ambiciózní pracovníky s organizaèními a komunikativními schopnostmi pro organizaèní zajištìní a výhledové vedení nových filiálek v regionech Ostrava, Havíøov, Tøinec, Frýdek-Místek Nabízíme silné zázemí spoleènosti perspektivní a zajímavou práci dobré finanèní ohodnocení + motivaèní odmìny možnost profesního rùstu a další výhody Nejedná se o Herbalife apod.! Informace o výbìrovém øízení do na tel nebo Jen vážní zájemci! ELEKTRO B Market To tu ještì nebylo, mimoøádná nabídka slevy až 23 % týká se to tohoto zboží: myèek a praèek jen do vyprodání zásob. Pøipravili jsme pro vás: Ceny, které vám vyrazí dech! 0 % navýšení splátek ª Odvoz zboží zdarma Pøíklad: 10 % hotovì + 11 splátek = 0 % navýšení Splátkový prodej až na 36 mìsícù Nabízíme: chladnièky, praèky, mraznièky, myèky, sporáky, mikrovlnné trouby, sendvièovaèe, vysavaèe, žehlièky, boilery, kotle, prùtokové ohøívaèe, vestavné spotøebièe, mobilní telefony, zahradní bazény, šicí stroje, pily elektrické, motorové sekaèky a køovinoøezy, a mnoho dalších spotøebièù, barevné televize, rádia, vìže, videorekordéry, kamery, magnetofony, autorádia a navíc pojištìní proti krádeži ve vozidle, mnoho jiných èeských a zahranièních výrobkù se zajištìným servisem a každý mìsíc akce na vybrané zboží, a to ještì není všechno! Rozšíøíli jsme sortiment o sváøeèskou techniku a elektrické ruèní náøadí. Pro držitele karty BECK výrazné slevy. Všechno toto zboží je samozøejmì bez úrokù a navýšení. SRDEÈNÌ VÁS ZVEME Prodejny: Ostrava-Bartovice, Majovského 26; Šenov, Lapaèka 534 Otevírací doba: Bartovice Po-Èt hod., Út, St, Pá 9-12 hod., hod.; Šenov Po-Pá 9-17 hod. nepøetržitì, St 9-14 hod. Telefon: ; Mobil: , , Zveme Vás do novì otevøeného Dámského a pánského Kadeønického salónu ul. V družstvu èp. 422, Šenov Provozní doba: Po Pá hod. Nabízíme: veškeré možné druhy úèesù, (vèetnì novinek) støíhání dle katalogu, støíhání podle pøání zákazníka, trvalá, objemy úèesù, barvení, melíry, barevné melíry, rasta copánky, ornamenty vlasové barevné, (dle pøání zákazníka novinka) veselé barvièky, úèesy pro denní nošení, úèesy svatební, plesové, veèerní, vlasové poradenství zdarma Možnost objednávky na tel. è ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

12 TEPLO ZATEPLOVÁNÍ STAVEB zateplená a odvìtraná fasáda VINYL SIDING foukané izolace TEMPELÁN Ivan TOŠENOVSKÝ Šenov, Kaštanová 818 Tel.: , mobil: FA PITUCHA PODLAHY bìžné i nároèné montáže a renovace døevìné i plovoucí SCHODY speciální renovace a montáže EUROOKNA-EUROHRANOL IV 78 døevìné standard a luxus dodávka montáž Tel.: ; Kubínek Miroslav Pod Èechem 1409, Šenov tel nabízí: l jízdní kola všech kategorií l cyklistické pøilby pro dìti i dospìlé l široký výbìr souèástí a doplòkù l montáž kol na objednávku l opravy a seøizování kol v provozní dobì: Po, Út, Èt 16 až 19 hodin popø. podle tel. dohody Pùjèíme vám peníze do 100 tisíc bez ruèitele na cokoliv vyøízení okamžité. tel.: , MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV pøijme øidièe smìna ranní a odpolední nejradìji dùchodce informace: MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV smluvní ceny jezdíme NONSTOP KUPÓN NA SLEVU 1. JÍZDA 30, Kè platné do tel.: Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta ing. Pavel Dìdic, místostarosta Mgr. Darja Kuchaøová, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více