Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Školská rada schválila:

2 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant T. G. Masaryka Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Helena Drechslerová, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá z 37

3 Obsah Základní informace o škole... 2 Charakteristika školy... 4 Úplnost a velikost školy... 4 Vybavení školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 6 Přehled pracovníků celé školy Základní údaje o pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Průměrný hrubý plat pedagogických pracovníků... 7 Výchova a vzdělávání v základní škole:... 8 Učební plán základní školy - Školní vzdělávací program čj. 161/ Prospěch a chování žáků základní školy Prospěch 2012/ Ukončení školní docházky Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení Zpráva metodika primární prevence Zpráva o činnosti v přípravné třídě Zpráva o činnosti logopedické poradny Poradenské pracoviště speciální pedagog Prezentace školy, soutěže, akce, vystoupení Účast žáků školy v soutěžích (1. stupeň) Účast žáků školy v soutěžích (2. Stupeň) Akce pořádané školou ve školním roce 2012/ Úspěchy ZUŠ - výběr akcí Zpráva o činnosti domu dětí a mládeže Údaje o výsledcích inspekční činnosti Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce školy a dalších subjektů Výroční zpráva o hospodaření za rok z 37

4 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je součástí sloučeného subjektu, který zahrnuje 3 pracoviště základní školy, 3 pracoviště mateřské školy, pracoviště základní umělecké školy a pracoviště domu dětí a mládeže. Výroční zpráva je zprávou o činnosti především základní školy (povinnost ze zákona) a je doplněna nepovinnými stručnými informacemi o všech součástech školy z hlediska materiálního a personálního. Pracoviště Kapacita Naplněnost Počet tříd/oddělení Průměrný počet žáků Základní škola 1200 Hudební obor 286 Základní umělecká škola Výtvarný obor 25 Liter. dram. obor 22 Mateřská škola ,5 *16 * 1 speciální třída * 16 Dům dětí a mládeže Neuvádí se Školní družina ,8 Školní jídelna v mateřské škole Školní výdejna v základní škole * Počet žáků na začátku školního roku není totožný s počtem uváděných žáků v kapitole o prospěchu ke konci školního roku (migrace obyvatel). * Přípravná třída při základní škole s počtem 15 žáků není v tabulce započítána. * Speciální třída při mateřské škole je zaměřena především na poruchy v řeči. * Logopedická poradna jako součást školy není vykázána jako pracoviště, je součástí domu dětí. Základní škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pracoviště základní školy jsou celkem ve třech budovách, jednotlivé budovy jsou od sebe vzdáleny 300 až 600 m. Jedno z pracovišť má navíc zřízenu jednu přípravnou třídu. Součástí každého pracoviště ZŠ je školní družina. Na dvou pracovištích je umístěna i výdejna obědů s jídelnou, jedno pracoviště má pro stravování přímo vedle budovy školní jídelnu s kuchyní, která je ale jiným subjektem. Školu navštěvují žáci z Frýdlantu, ale zároveň je školou spádovou pro okolní obce. Dojíždí sem cca 1/3 žáků z celkového počtu. 4 z 37

5 Vybavení školy Všechna pracoviště základní školy mají dostatečné prostory pro výuku, které jsou světlé a čisté. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci svými pracemi. Každé pracoviště má svou tělocvičnu, i když na dvou pracovištích je menších rozměrů, vhodná spíše pro žáky 1. stupně. Škola má dále zřízenu učebnu chemie, hudební a jazykovou učebnu, školní dílny a cvičnou kuchyňku pro výuku pracovních činností. Každé pracoviště má zahradu s možností využití pro oddych, na pracovišti v ulici Purkyňova je menší atletický stadion a nově zbudované hřiště pro míčové hry. Využívají se i sportovní zařízení města - sportovní hala, zimní stadion, fotbalový stadion. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, knihovnu, učebnu PC, v případě příznivého počasí i zahradu školy. Na pracovišti v ulici Purkyňova je provozována kvalitní žákovská knihovna. Žádné pracoviště nemá v současné době bezbariérový přístup, je to úkol do budoucna k řešení. Škola má přiměřené hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). Na pracovištích v ulicích Purkyňova, Bělíkova, částečně i v ulici Husova ( třída) byly vybudovány šatnové bloky. Vnitřní vybavení školy (lavice, židle, ) je pořizováno postupně moderním, výškově stavitelným nábytkem. Postupně jsou dokupovány učebnice a ostatní školní pomůcky (nástěnné obrazy, mapy, slovníky.). Na každém pracovišti je zřízena počítačová učebna, škola je dále vybavena multimediálními tabulemi a dataprojektory, dále učitelskými notebooky a počítači v každé sborovně. Všichni vyučující mají zázemí ve sborovnách a případně kabinetech, mají volný přístup na internet, používají tiskárnu a kopírku a společně se schází ve sborovně. Pro volný čas a zájmovou činnost je žákům k dispozici Dům dětí a mládeže (DDM), který je součástí školy. Zde je další počítačová učebna, vybudovaný ekologický koutek a je zde zřízena a provozována logopedická poradna, která je dětmi a žáky hojně využívána. Dům dětí má velkou zahradu částečně vybavenou pro nauku i oddych. Školní družina je zřízena na každém pracovišti základní školy přednostně pro žáky ročníku, pro starší žáky je zřízeno oddělení družiny v budově DDM. Každé oddělení má samostatné prostory s potřebným vybavením. Mateřská škola je umístěna ve 4 budovách ve městě, 3 pracoviště jsou situovány do sídliště, 1 pracoviště je v zástavbě rodinných domků. Všechny budovy jsou vybaveny pro potřeby školky příslušným nábytkem, zařízením, učebními pomůckami. Každé pracoviště MŠ má zahradu pro hry a odpočinek. Většina těchto zahrad je potřeba postupně vybavit novými herními prvky. Základní umělecká škola je umístěna na okraji centra města v samostatné budově, která je vybavena zachovalým funkčním nábytkem, hudebními nástroji a učebními pomůckami. Vlastní budova školy vyžaduje celkovou rekonstrukci. V ZUŠ jsou 3 obory: 1. hudební pro skupinovou (sbory, orchestry) i individuální výuku (hudební nástroje a zpěv), 2. výtvarný obor 3. literárně dramatický obor. 5 z 37

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka, statutární zástupce ředitelky, 54 učitelů včetně výchovného poradce, speciálního pedagoga, metodiků prevence patologických jevů, dále vychovatelky školní družiny a 2 asistentky pedagoga. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý - od mladých pracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro žáky se speciálními poruchami učení, převážně na 1. stupni. V současné době je většina učitelů kvalifikovaných, někteří učitelé si doplňují vzdělání v kombinovaném studiu na fakultách 3 studující (specializační studia, rozšiřující, studium pro získání pedagogické způsobilosti, studium doplňující). Většina učitelů, téměř 100%, prošla úrovní Z v práci na počítači a dalších cca 25% prošlo modulem P. Cílem těchto školení je především rutinní práce na počítači a využívání ICT ve výuce, případně v prezentaci školy, třídy. V oblasti DVPP byla především prioritou školení s tématy zaměřenými na vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, na práci se skupinou, na podporu osvojení metod hodnocení a na preventivní programy. Dále byla proškolena koordinátorka ŠVP. V mateřské škole a školní družině je 100% kvalifikovanost pedagogů. 6 z 37

7 Přehled pracovníků celé školy 1. Základní údaje o pracovnících Počet pracovníků celkem 145 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ 68 Počet vychovatelů ŠD + DDM 8 Počet učitelek MŠ 21 Počet správních zaměstnanců ZŠ + ZUŠ + DDM 25 Počet správních zaměstnanců MŠ 10 Počet správních zaměstnanců školní jídelny a výdejny 11 Asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné 2 2. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důchodového věku V důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný hrubý plat pedagogických pracovníků Základní škola Základní umělecká škola Mateřská škola Školní družina a DDM ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 z 37

8 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace na předmět Výchova a vzdělávání v základní škole: V letošním roce opět proběhl plavecký výcvik pro žáky 3.tříd. Některé třídy 1.stupně absolvovaly i školu v přírodě. V letošním roce proběhla diagnostika stavu znalostí a dovednost žáků, žáci 5. a 9.ročníku se zúčastnili projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) v 5. a 9. ročnících, žáci 5. ročníku se zúčastnili testování PISA. Učební plán základní školy - Školní vzdělávací program čj. 161/07 První stupeň Vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk 9 9 Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 7 7 Tělesná výchova Pracovní činnosti 5 5 Volitelné předměty 0 Minimální časová dotace z 37

9 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace na předmět Druhý stupeň Vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis 8 8 Člověk ve společnosti Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova 4 4 Výtvarná výchova 6 6 Tělesná výchova 8 8 Pracovní činnosti Volitelné předměty Minimální časová dotace z 37

10 Volitelné předměty Volitelné předměty Ročník Předmět vychází ze vzdělávací oblasti: Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z českého jazyka Jazyk a jazyková komunikace Přírodovědná praktika Člověk a příroda Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Sportovní hry Člověk a zdraví Atletika Člověk a zdraví Kondiční cvičení Člověk a zdraví Ekologie Člověk a příroda Kulturně historický seminář Člověk a společnost Historický seminář Člověk a společnost Rýsování a technické kreslení Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Matematika a její aplikace Dramatizace Umění a kultura Praktická chemie Člověk a příroda Literární seminář Jazyk a jazyková komunikace Seminář z fyziky Člověk a příroda Regionální geografie Člověk a příroda 10 z 37

11 Prospěch a chování žáků základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhoduje ředitelka školy o použití slovního hodnocení, popř. kombinace obou způsobů hodnocení, na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Prospěch 2012/2013 Ročník S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno stupeň stupeň Celkem: Ukončení školní docházky Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 127 Z toho v pátém ročníku 14 - v devátém ročníku 96 - v nižším než 9. ročníku z 37

12 Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň 3.stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka školy Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň ,9 2.stupeň ,7 Celkem ,7 Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonnými zástupci a následně dle platné legislativy s OSPOD. Omluvená a opakující se absence byla předána rovněž informativně na OSPOD, případně bylo požadováno potvrzení od lékaře. Neomluvené hodiny jsou způsobeny žáky s migrací, kdy se jedná o cca 10 žáků z celkového počtu. 12 z 37

13 zapisovaní zapsaní převedení na jinou školu s žádostí o odklad vzdělávaní podle 42 šk. zákona neuzavřený zápis 5letých celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném X X X X z ř narození a později a dříve X X X X X X X X 13 z 37

14 Údaje o přijímacím řízení Rodic e i z a ci byli be hem cele ho roku pru be z ne seznamova ni prostr ednictvím na ste nek, webovy ch stra nek s koly a leta c ku s legislativou související s pr ijímacím r ízením a poda va ním pr ihla s ek ke studiu na SS. Rodic e z a ku 5. a 7. tr íd byli take informova ni o moz nostech studia na vícelety ch gymna ziích. Rodičům i žákům byly poskytnuty možnosti zdrojů vyhledávání aktuálních informací o všech učebních a studijních oborech. Zároveň jim byl předán Přehled učebních oborů v Libereckém kraji. VP opakovane prova de la pru zkum za jmu o povola ní (u z a ku vycha zejících z deva ty ch, ale i z niz s ích roc níku ) spojeny s pr ípadny mi individua lními pohovory. VP ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Bradáčovou nabídla zájemcům z řad žáků a jejich rodičů testování profesní orientace, které bylo zaměřeno na zjištění studijních předpokladů žáků pro další vzdělávání po ukončení ZŠ. Cílem vyšetření bylo zmapovat schopnosti dětí v oblasti intelektové, motivační, pracovní a na základě všech získaných výsledků pomoci žákům při volbě budoucí školy tak, aby nejlépe odpovídala jejich schopnostem a možnostem. Testování bylo realizováno v říjnu, následně proběhly v říjnu a listopadu konzultace se zákonnými zástupci a testovanými žáky. Testování se zúčastnilo 37 žáků osmého a devátého ročníku. V říjnu 2012 se žáci mohli zúčastnit veletrhu vzdělávání EDUCA Přes mnohá doporučení, že by podobnou akci měli žáci navštívit s rodiči, navštívili tuto akci většinou sami. Na konci měsíce října se na OP Purkyňova konal již 2. ročník FEDUCY, která byla určena žákům osmých a devátých tříd. Prezentace se zúčastnilo 15 škol (ze 16 přihlášených) a navštívilo ji kolem 150 lidí. Akce byla chválena rodiči, žáky i zástupci škol, kteří vyzdvihovali komornější a přátelské prostředí. V listopadu se žáci všech devátých tříd zúčastnili exkurze na Úřad práce v Liberci, kde byli pracovnicí tohoto úřadu paní M. Köhlerovou informováni o závažnosti volby střední školy, udělali si test zájmů a následně rozebírali s paní Köhlerovou vhodnost zvoleného oboru/školy z hlediska zájmů. Žáci zde získali řadu cenných informací a podnětů k volbě povolání. Zájemcům z řad středních škol VP zprostředkovala besedy na naší ZŠ, se zájemci z řad žáků VP navštívila Den otevřených dveří na SŠHL Frýdlant. Ve spolupráci s vyučujícími ze SZŠ Liberec VP uspořádala Den s první pomocí (květen 2013). Cílem této akce bylo upozornit na důležitost poskytování první pomoci, zvýšit informovanost a praktickou dovednost žáků při záchraně lidského života a zároveň zprostředkovat informace o studiu na SZŠ. Tyto informace byly sdělovány studentkami SZŠ. Velký ohlas u žáků měla akce Přijímačky nanečisto, která proběhla v březnu na OP Purkyňova i na OP Husova a na níž si mohli žáci vyzkoušet nejen své znalosti, ale i atmosféru přijímacích zkoušek. Poměřit své znalosti se rozhodlo 57 žáků naší školy. Třem žákyním byla povolena docházka desátým školním rokem. Žákům byly s pololetním vysvědčením předány dvě předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole, zároveň jim byla poskytována pomoc při vyplňování přihlášek. VP ve spolupráci s třídními učiteli předala rodičům vycházejících žáků zápisové lístky. Rodiče i žáci byli informováni o tom, jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí žáků na střední školy. V Libereckém kraji se i v letošním školním roce konaly na všech státních školách s maturitním oborem přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testování zajišťovala firma SCIO. 14 z 37

15 Výsledky přijímacího řízení Obory 5.A 5.C 5.E 5.F 7.A 7.B 7.D 7.E 8.A 8.C 8.E 9.A 9.C 9.D 9.E K K K M L H E Neodevzdali K gymnázia M + L maturitní obory H+E učební obory 15 z 37

16 Zpráva metodika primární prevence Te mata prevence socia lne nez a doucích jevu jsou souc a stí Minima lního preventivního programu, souc asne jsou probíra na v mnohy ch vyuc ovacích pr edme tech, hlavne v hodina ch C VS- vy chova ke zdraví, pr írodopise a chemii, pr írodove de na 1. stupni a dals ích. V ra mci podpory zdraví a zdrave ho z ivotního stylu se u z a ku rozvíjí za kladní kompetence, ktere jim pomohou orientovat se v proble mech a r es it je. Pro z a ky byly vybra ny programy odpovídající ve ku, ktere jsou souc a stí ucelene ho cyklu, ktery m z a ci po dobu docha zky na ZS procha zejí. Besedy a por ady jsou realizovane ve spolupra ci s organizací Maja k s. r. o. Pro 1. stupen ZS to jsou por ady Zdrave te lo 1, 2, 3 a Nejsem sa m. Pro 2. stupen to jsou programy zaby vající se partnersky mi vztahy, s ikanou, drogovou problematikou, sexualitou, antikoncepcí a pohlavne pr enosny mi nemocemi. Nas e s kola pr ipravila akci Den s 1. pomocí, kde z a ci 1. stupne plnili u koly zame r ene na BESIP, druhostupn oví z a ci zme r ili sve síly v oblasti zdravove dy. Rodic e nas ich z a ku jsou na zac a tku s kolního roku na tr ídních schu zka ch informova ni o moz nosti konzultací s metodikem prevence (kontakt je zapsa n v Z K a umíste n na informac ní na ste nce), jsou jim pru be z ne be hem s kolního roku pr eda va ny propagac ní materia ly a jsou sezna meni s akcemi, ktere z a ci navs tíví v ra mci prima rní prevence. Da le je rodic u m umoz ne no po dohode s vyuc ují cími zu c astnit se vy uky. Nedar í se na m vs ak u rodic u vzbudit za jem o besedy a pr edna s ky s te matikou s ikany, kybers ikany apod. V pr ípade nez a doucích socia lních jevu se situace r es í s rodic i i z a ky, je-li potr eba, u zce spolupracujeme se za stupci OSPODu a Policií C R. V budoucím s kolním roce se zame r íme hlavne na vytva r ení socia lního klimatu ve tr ída ch a s kole. Z a ci by me li zí skat pocit du ve ry a jistoty, nauc it se pracovat ve skupine vrstevníku. Me li by si vza jemne poma hat, vytvor it si atmosfe ru klidu a pohody beze strachu. Na zac a tku roku bude provedeno ve vs ech tr ída ch s koly sociometricke s etr ení, ktere se bude v 2. pololetí opakovat ve tr ída ch, ve ktery ch bude potr ebne. Je tr eba dba t na to, aby z a ci znali sva pra va, ale i povinnosti. Nada le se budeme ve novat problematice dopravní vy chovy (pr edcha zení dopravních nehod apod.), u stars ích z a ku budeme ve novat pozornost pr edevs ím rozma hající se kybers ikane a vza jemny m vztahu m ve tr íde, za s kola ctví, droga m a dals ím socia lne patologicky m jevu m podle konkre tních situací. U nove vznikající ch tr íd bude provedeno s etr ení zame r ene na odhalení z a ku, kter í by mohli mít proble my se zac lene ním do kolektivu nebo by t pr edme tem s ikany. 16 z 37

17 Zpráva o činnosti v přípravné třídě K bylo do přípravné třídy přijato 10 žáků. 5 dívek, 5 chlapců, v průběhu roku ještě nastoupili 3 chlapci a 2 dívky. Dále se odhlásili 2 dívky a 3 chlapci z důvodu přestěhování do jiných měst. Do ZŠ odchází 5 dětí a 1 do SPC s vadami řeči. Všichni žáci pocházejí ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin. Do přípravné třídy přijati na základě vyšetření a doporučení PPP v Liberci. Většina žáků docházela do školy pravidelně. U 4 byla docházka slabší a to se velmi projevilo na jejich připravenosti pro 1. třídu. K nepravidelné docházce vedla nedůslednost rodičů. Několikráte byli písemnou formou, upozorňováni a vyzýváni k docházce dětí do přípravné třídy. Výchovně vzdělávací činnost probíhala dle Rámcového programu pro MŠ, zpracovaného do vzdělávacího programu pro přípravnou třídu. Výuka probíhala formou hry, aby žáci měli o činnost zájem, bavila je a přitom je nenásilnou formou vzdělávala. Výuka zahrnovala i základy sebeobsluhy a společenského chování. Při výuce v přípravné třídě je velmi důležité časté opakování vedoucí k ukotvení získaných vědomostí, činností. Značná část výuky byla věnována grafomotorickým cvičením pro uvolněnost ruky při psaní a správnému držení tužky. Do výuky je zahrnuta každodenní výtvarná činnost s různými materiály. V průběhu roku jsme je vedli i k práci s počítačem v programu DĚTSKÝ KOUTEK, kde si žáci mohli procvičit získané znalosti v oblastech matematických představ, prostorové orientace, písmen, barev, rozumové výchovy. Pravidelně jsme navštěvovali tělocvičnu a vedli je ke správnému a zdravému životnímu stylu. Zapojili jsme se i do ekologické výchovy a třídili odpad. Během roku jsme se zapojili do aktivit frýdlantských MŠ. Zúčastnili jsme se Zvonečku, masopustu, vynášení zimy, divadelního představení v ND Liberec, jarního malování na chodník a s prvním stupněm naší školy maškarního bálu, sportovních aktivit v tělocvičně. Starali jsme se o nástěnky ve třídě i šatně, kde mohli rodiče vidět práci a pokroky svých dětí. Společně jsme slavili narozeniny a vánoce, vždy s dárky, blahopřáním a oslavou s občerstvením. V existenci přípravné třídy vidíme velký přínos právě pro rodiny ze sociálně slabého prostředí, jejichž děti se mohou lépe připravit na vstup do 1. třídy a zvládnout výuku na ZŠ. Dle PPP šetřené děti od loňského roku udělaly velký pokrok, a jsou s formou práce v přípravné třídě spokojeni. 17 z 37

18 Zpráva o činnosti logopedické poradny Logopedická poradna má své stálé působiště v suterénu budovy Domu dětí a mládeže. Rovný přístup ke speciální péči je zajištěn zájemcům z Frýdlantu i ze širokého okolí. Přístup do budovy pro klienty se zdravotním postižením, zejména s tělesným a omezeným pohybem, je komplikovaný, neboť není bezbariérový a je nutné překonávat příkré schodiště. Poradenskou péči zajišťovaly dvě odborné pracovnice dle stanovených termínů. Děti docházely na základě doporučení pediatrů, foniatrů, psychologů, speciálních pedagogů, učitelů a žádosti rodičů. Vyhověno bylo i požadavkům starších žadatelů, studentům byla umožněna logopedická praxe. Obsazení poradny : garant : PhDr. Miloslava Paclíková, logoped Věra Dvorská, logopedická asistentka Organizování poradenské logopedické péče: paní Dvorská pondělí, paní Paclíková pátek a dvakrát v měsíci v sobotu. Termíny a čas byly vždy vyvěšeny na nástěnce před vchodem do budovy. Poradenský poplatek se neměnil. Za prosté poruchy řeči činil 30,- Kč za jedno sezení, za těžké poruchy komunikace a pro klienty starší 15 let a adolescenty činil 50,-Kč. Vybrané finanční prostředky byly za každý měsíc odevzdávány vedoucí pracovnici Domu dětí a mládeže, která je ukládala na účet. Logopedickou poradnou stále prochází kolem 200 klientů s rozdílnou diagnostikou (dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, mentální postižení, opožděný vývoj řeči, poruchy plynulosti řeči, specifické poruchy učení). Zvyšuje se počet dětí s opožděným vývojem řeči a mnohočetnou patlavostí. Logopedická práce je pak velmi náročná a vyžaduje dlouhodobou terapii za spoluúčasti rodičů a pedagogů. Pozitiva: velmi dobrá spolupráce s ostatními subjekty (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, pediatr, foniatr, učitelé, zejména učitelky mateřských škol) zvýšil se zájem rodičů o poskytování odborné péče především u malých nemluvících dětí Negativa: někteří rodiče přicházejí s dětmi až před nástupem do základní školy, někteří až při potížích dítěte ve škole či školním neúspěchu. Špatné návyky jsou již fixovány a obtížně a zdlouhavě se pak odbourávají a napravují někteří rodiče podceňují domácí procvičování, někteří špatnou výslovnost i ignorují Východiska pro rozvoj speciální péče: dále vyhledávat finanční zdroje na podporu poradenství a modernizaci pomůcek monitorovat děti s výrazným opožděným vývojem řeči a s nesrozumitelným vyjadřováním a jejich včasné zařazení do odborné péče v mateřských školách zvýšit pozornost komunikativním dovednostem (procvičování fonematického sluchu, výslovnost celého slova, pořadí hlásek, slov) 18 z 37

19 Poradenské pracoviště speciální pedagog Prevence školní neúspěšnosti Podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, tabulka s přehledem o počtu a druhu poruchy za celou školu Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků Průběžná péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování Metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Ad. Školní neúspěšnost a péče o žáky s neprospěchem Školní speciální pedagožka úzce spolupracuje s třídními a vyučujícími pedagogy na prvním i druhém stupni a díky tomu je seznámena s dětmi, u kterých může docházet k neúspěchům při vzdělávání. Těmto žákům i jejich rodičům je nabídnuta pomoc ve formě konzultací jak se s dítětem doma učit a připravovat na výuku, i formou doučování, kdy děti dochází ke speciální pedagožce. V těchto hodinách je pozornost věnována zejména docvičování gramatiky českého jazyka, ale také i čtení. V některých případech, zejména v nižších ročnících prvního stupně, je možnost procvičovat jakékoliv učivo, které dětem činí potíže. V letošním roce to byla např. i matematika. Spec. pedagožka konzultuje přístupy k dětem při vyučování s ostatními pedagogy jednak v rámci individuálních konzultací a jednak i při společných poradách na pracovišti. Je nutno vyzdvihnout fakt, že pedagogové ve velké míře mají zájem o pomoc žákům a speciální pedagožku sami často vyhledávají. Po celý školní rok probíhá velmi častá spolupráce s PPP a SPC i dalšími pracovišti, kde se dostává pedagogům i školním poradenským pracovníkům pomoci i rad, jak k žákům s určitým druhem postižení či poruch přistupovat. Do poradny i spec. ped. center jsou průběžně posílány dotazníky s žádostí o vyšetření, pokud se pracovníci školy domnívají, že by se mohlo o nějakou poruchu jednat. Pedagogové respektují specifické poruchy učení i jakákoliv oslabení u dětí, které nemají integraci doporučenou. 19 z 37

20 Ad. Podpora při integraci Žáků s integrací bylo v průběhu letošního roku 30 (viz. přiložená přehledová tabulka). Ve velké většině se jednalo o děti, které byly integrované pro SPU (specifické poruchy učení). S těmito dětmi bylo pracováno v hodinách reedukace, na které docházely po vyučování nebo před vyučováním. S některými dětmi na prvním stupni pracovaly třídní učitelky, na druhém stupni pracovaly s dětmi s SPU vyučující učitelky ČJ a AJ. Nápravu s většinou dětí na obou stupních školy měla na starosti speciální pedagožka a od pololetí pracovala se čtyřmi dětmi šestého ročníku p. učitelka M. Fialová. Co se týká dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s těmi převážně pracovala asistentka pedagoga, jednak při práci po vyučování formou doučování, ale také i formou volno-časových aktivit. Ad. Metodická podpora učitelům S učiteli byla spec. pedagožka v každodenním kontaktu. Ti velmi často konzultovali výukové problémy žáků a snahou bylo najít co nejvhodnější přístupy k těmto dětem. Pro pedagogy byla vytvořena brožura s podrobným popisem toho, jaké přístupy by bylo dobré uplatňovat při práci s dětmi s SPU. Po celý školní rok bylo úzce spolupracováno s pedagogy na vytváření Individuálních vzdělávacích plánů, ale také bylo konzultováno jejich dodržování. Samozřejmostí byla častá jednání a spolupráce s rodiči a dalšími poradenskými pracovišti. Jako každý rok absolvovali žáci šestých tříd, za účasti pracovníků poradenského pracoviště a třídního učitele, harmonizační pobyty, které měly dětem pomoci lépe se navzájem poznat, naučit se spolupracovat a zahájit úspěšně vstup na druhý stupeň základní školy. I tento školní rok byla prováděna sociometrická šetření ve třídách a výsledky a následná činnost se třídou byla podrobně probírána s třídními učiteli. Pokud měl třídní učitel zájem, pracovala spec. pedagožka také s třídním kolektivem. Jednalo se buď o krátkodobou činnost či o dlouhodobé pravidelné působení ve třídě. 20 z 37

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více