Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin"

Transkript

1 Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje. 1

2 Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Trendy ve vývoji pipravenosti dtí na povinnou školní docházku a jeho dopady na školní úspšnost Trend vzdlávání v MŠ Trend výchovy v rodin Dopady trend výchovy a pedškolního vzdlávání na školní pipravenost Nástroje k eliminaci neúspchu v 1. roníku ZŠ Vasná a soustavná spolupráce mezi MŠ a ZŠ Spolupráce MŠ a ZŠ s rodinami pedškolák Píprava uitel Besedy pro rodie Edukativn stimulaní skupiny pro pedškoláky ESS Píprava v MŠ Logopedická pée Práce v ZŠ Edukativn stimulaní skupiny pro pedškolní dti - ESS Vyhodnocení dotazník Vyhodnocení dotazníku pro rodie dtí, které ješt nedochází do ESS Vyhodnocení dotazníku pro rodie dtí, které dochází do ESS Vyhodnocení dotazníku pro uitele ZŠ zapojených do ESS Vyhodnocení dotazníku pro uitele MŠ zapojených do ESS Statistika (pehled potu škol a dtí zapojených do ESS) Pidaná hodnota projektu ESS Pro dti budoucí žáky 1. roníku Pro rodie pedškolák

3 1. Trendy ve vývoji pipravenosti dtí na povinnou školní docházku a jeho dopady na školní úspšnost Období po listopadu 1989 pineslo mnohé zmny ve všech oblastech života naší spolenosti tudíž i v oblasti školství. Prvotním lánkem našeho školství jsou mateské školy (MŠ), ty by mly vždy plnit požadavek pípravy dítte na vstup do základní školy (ZŠ) Trend vzdlávání v MŠ V dívjší dob (ped tmito zmnami) byl v MŠ stanoven velmi pevný režim dne s azením inností, prostednictvím kterých byly naplovány požadavky pipravenosti dítte na vstup do ZŠ podle Programu výchovné práce pro mateské školy. Tídy byly rozdleny podle vku dtí, uitelka pracovala s celou skupinou 5-6tiletých dtí. Probíhala tzv. zamstnání, která byla zamena na všechny oblasti vzdlávání. Každý den byla zaazena dv zamstnání v délce 2x20 minut. Dti byly vedeny k soustednosti, pozornosti, rozvíjely se jejich schopnosti a dovednosti. Zmny pinesly uvolnní, draz je kladen na ponechání pirozeného vývoje dítte s ohledem na jeho momentální pání, poteby a zájmy. Organizované (tzv. ízené) innosti jsou nahrazovány aktivitami, pi kterých musí uitelka respektovat vkovou individualitu, ke každému dítti pistupovat individuáln, nemže tedy pracovat s celou skupinou souasn. Uitelky využívají vhodné motivace a snaží se vytváet podmínky pro tvoivost, objevování, prožitkové, kooperativní a situaní uení. Dti si vybírají innosti dle svého zájmu, nesmí se do inností nutit. Pracují podle svých schopností. Celkový rozvoj a pípravu dítte na školu negativn ovlivují i trendy vkov smíšených oddlení v MŠ, nebo zde je práce s pedškoláky obtížnjší. asto se starší dti pizpsobují jednoduché he mladších kamarád. Doba a zpsob výchovy pináší i pohodlnost dtí neochotu vynaložit urité úsilí, nezájem o innost. Velký význam hraje v dnešním svt velké množství podnt, proto i snaha pedagoga zaujmout dít je mnohem náronjší než díve. Dít, které nemá v MŠ zájem o dané innosti (rozvíjející jeho schopnosti a dovednosti), mže pak být v 6ti letech nezralé a nedostaten pipravené pro vstup do ZŠ Trend výchovy v rodin Základní roli ve výchov a vzdlání dtí v období pedškolního vku má rodina, která pokládá základní kameny všem oblastem zdravého rozvoje osobnosti dítte. V naší demokratické spolenosti tato základní jednotka státu elí novým zátžovým situacím, které negativn ovlivují celou rodinu. Je to urit zamstnání rodi pro nkoho asov nároné bez možnosti upravení pracovní doby vzhledem k zaopatování dtí, pro jiné nejistota pracovního místa, mzdy, ztráta zamstnání. Psobí i zmny bydlišt z dvodu pracovních píležitostí rodi, rozchod rodi atd., což je psychická zátž pro všechny leny rodiny. 3

4 Dnešní doba také pináší rodim stále více možností seberealizace, vzdlávání, sportovního i spoleenského vyžití. O to mén asu pak vnují dtem, mén s dtmi komunikují, chybí spolené chvíle pi práci, tvoení, etb, zpívání. Tyto dležité aktivity nahrazuje sledování TV, DVD, zábava u PC, což má negativní vliv na slovní zásobu, výslovnost, na psychický, rozumový, estetický, tlesný, mravní i citový vývoj dítte. Moderní životní styl vnáší i do rodinné výchovy jistou volnost. Každá rodina se piklání k jinému modelu výchovy, rodie nejsou asto ve výchov dslední. Dti nechápou, že musí udržovat uritá pravidla, dosplé neberou jako pirozenou autoritu. Nkdy jsou zejmé i pehnané ambice rodi (nap. výuka cizího jazyka, aniž dít zvládá jazyk mateský) a opomíjení rozvoje pirozených základních dovedností, schopností a návyk dítte. Na druhé stran pro nkteré rodie není vzdlání v raném vku dítte prioritou a penášejí odpovdnost na MŠ. Nkteí rodie nevdí, co by mlo jejich dít ped nástupem do 1. tídy znát Dopady trend výchovy a pedškolního vzdlávání na školní pipravenost Po nástupu do 1. tídy ZŠ se velmi brzy projeví nedostatky v pedškolní píprav. Uitelé prvních roník ZŠ Letovice a ZŠ Ketín identifikovali nkteré z nejdležitjších projev této nezralosti a nepipravenosti u dtí. Pro pehlednost je uvádíme výtem: kolísavá pozornost a špatná soustednost nedostatky ve zrakové a sluchové percepci malá slovní zásoba nedostatené pirozené jazykové vnímání (tvary slov, hranice slov) nedostatená schopnost souvislého a srozumitelného vyjadování neschopnost vést dialog, tvoit vty, reprodukovat pohádku nedostatené zvládnutí bžného dorozumívání (jednoduchá otázka, odpov, vzkaz) vady ei a špatná výslovnost nerozvinuté komunikaní dovednosti neschopnost zpracovat daný pokyn špatná, krátkodobá pam nedostatky v jemné motorice (neobratnost ruky) nedostatky v hrubé motorice (celková neobratnost) nedostatky ve vizuomotorické koordinaci oko + ruka snížená imunita špatná sebeobsluha nedostatené osvojení hygienických návyk absence základních pravidel chování a sebekázn patologické jevy chování (agrese, lhaní, vulgární komunikace a chování) zkreslený pohled na reálný život absence pudu sebezáchovy a neschopnost pedvídat nebezpeí neschopnost pijmout kritiku, vyrovnat se s neúspchem 4

5 2. Nástroje k eliminaci neúspchu v 1. roníku ZŠ Zde uvádíme nejdležitjší postehy našich koleg ze ZŠ Letovice a ZŠ Ketín, dále také zkušenosti uitelek a editelek všech mateských škol v Letovicích a Ketín. Touto cestou jim všem dkujeme za jejich ochotu pi spolupráci, pipomínky a námty. Nástroji pro eliminaci se rozumí prostedky k odstranní píin neúspchu dtí v prvním roníku základní školy. Aby tyto nástroje byly úinné, je dležitá jejich vzájemná propojenost Vasná a soustavná spolupráce mezi MŠ a ZŠ Návaznost vzdlávacích program Má-li být výchova a vzdlávání úspšné, musí na sebe navazovat vzdlávací programy MŠ a vzdlávací programy ZŠ. Tato návaznost je podmínna spoluprací a komunikací ídících pracovník MŠ a ZŠ. Pravidelné pedagogické schzky rady Ze zkušeností pedagog MŠ a ZŠ Ketín se jako velmi výhodné jeví poádání pravidelných pedagogických schzek rad, pi kterých informují uitelky z mateské školy kolegyn z 1. stupn základní školy (pedevším uitelky 1. roníku ZŠ a všechny, kdo se budou podílet na zápisu žák do 1. roníku) o pedškolácích. Osvdilo se tradiní lenní na tvrtletí. Ješt ped zápisem žák do 1. tíd ZŠ tak probhnou dv schzky. Dle vlastní pedagogické diagnostiky dtí v mateské škole pak paní uitelky informují individuáln o každém dítti, pípadn upozorní na odchylky od správného vývoje. Setkání pedagog MŠ a uiteli ZŠ Uitelé ZŠ Letovice mají také pozitivní zkušenost s dnes už tradiními schzkami pedagog mateských škol a uitel ZŠ Letovice. Na této schzce si navzájem vymují informace a zkušenosti o nov píchozích žácích. Nenahraditelné je osobní setkání tchto pedagog. Hospitace editelky (uitelky) Dalším nástrojem ZŠ a MŠ Ketín jsou hospitace editelky (uitelky) pímo v mateské škole, kdy se lze zamit na skupinu pedškolák, na chování, pracovní návyky, dovednosti a znalosti jednotlivých pedškolák pímo pi innostech v mateské škole. Návštva pedškolák v základní škole Pínosná je i návštva pedškolák v základní škole bhem vyuování v první tíd. Dti poznají prostedí školy, vidí práci v hodin a samy jsou do této práce vtaženy. Pedagogové mohou sledovat dti v interakci na školní prostedí Spolupráce MŠ a ZŠ s rodinami pedškolák Pedagogická diagnostika Již od nástupu dítte k pedškolnímu vzdlávání je vhodné si vést pedagogickou diagnostiku dtí (viz píloha.1) a individuální portfolio (vývoj kresby a grafomotoriky každého dítte). Uitelky v mateské škole tráví s dtmi obvykle 5

6 podstatn delší as než jejich rodie. Odborn jsou také vybaveny k posouzení zdárného vývoje dtí v pedškolním vku. Mohou sledovat tlesný vývoj a zdravotní stav dtí, rozvoj jejich poznávacích funkcí, úrove pracovních pedpoklad a návyk, v neposlední ad také individuální emocionáln-sociální zralost. Tídní schzky s rodii pedškolák Za velmi dležitou považujeme informovanost rodi o schopnostech a dovednostech jejich dtí. Dje se tak prostednictvím klasických tídních schzek v MŠ. Nkterým školám mohou lépe vyhovovat individuální tzv. hovorové hodiny s rodii dtí. Každopádn vasná informovanost o speciálních potebách dítte je naprosto rozhodující mžeme rodie vas nasmrovat na školská poradenská zaízení a pedejít tak vzniku vážnjších potíží. Nkdy poradenské zaízení navrhne další vyšetení i konzultace s odborníky Píprava uitel Velmi dležitým nástrojem je proškolení uitelek MŠ i ZŠ v oblasti návaznosti pedškolního vzdlávání na školní výuku. Velkým pínosem pro nás bylo proškolení v oblasti ESS, které organizovala PPP Brno, Kohoutova. Za užitené považujeme též speciáln-pedagogická školení, semináe a kurzy, které se zabývají tématikou pedcházení vzniku vývojových poruch uení Besedy pro rodie Vhodné je také zaadit alespo jednu besedu s odborníkem psychologem nebo speciálním pedagogem z pedagogicko psychologické poradny, který (ješt ped zápisem) seznámí rodie s kritérii školní zralosti a popíše pedpoklady ke zdárnému zahájení školní docházky. Poradí rodim, jak nejlépe dít na školu pipravit. Dležitá je také schzka s rodii ped zahájením ESS - rodim jsou vysvtleny cíle ESS, dále pak nástroje a postupy k jejich dosažení. Jsou probrána pravidla skupinek (viz píloha.2) Edukativn stimulaní skupiny pro pedškoláky ESS Stžejním nástrojem k eliminaci neúspchu po nástupu dítte do 1. roníku ZŠ je úast pedškoláka spolen s rodii/rodiem v edukativn stimulaních skupinách. Tento program rozvoje dovedností a schopností pedškolních dtí byl pvodn vytvoen pro dti s LMD/ADHD, pro dti po odkladu, pro dti, které nenavštvovaly mateskou školu, pro dti s adaptaními a komunikaními problémy a pro dti jinak ohrožené v poátení fázi školní docházky. Inovativní je zaazení všech pedškolák do tchto skupin. 6

7 2.6. Píprava v MŠ Práce se skupinou pedškolák Ze zkušenosti MŠ Komenského je pro práci s pedškoláky dležitá pomalá a soustavná práce v malých skupinkách. Zajištní individuálního pístupu je podmínkou úspchu. V MŠ je dležité pipravovat pro pedškoláky program s náronjšími úkoly, vyžadovat od dtí dokonení zadaného úkolu, provést jeho kontrolu a zhodnocení jak uitelkou, tak dtmi. V MŠ Tebtín i v MŠ Ketín pipomínají dležitost tzv. ízených inností, které již díve byly ve školkách zavedeny. Pi všech tchto innostech je nutné rozvíjet všechny dovednosti dtí eové, sluchové vnímání, zrakovou orientaci, orientaci v prostoru, jemnou motoriku, hrubou motoriku, pracovní návyky, komunikaní dovednosti a také pravidla spoleenského chování (pozdrav, podkování, omluva, pihlásit se o slovo, vyslechnout druhého, vykání uitelce atd.) Je teba podporovat v dtech zdravé sebevdomí bez sobeckosti i plachosti a uit dti spolupráci. Velmi dobré zkušenosti mají v MŠ Ketín s pedagogickou diagnostikou dtí. Paní uitelka vede individuální diagnostiku každému dítti hned po vstupu do mateské školy a sleduje jeho vývoj. Pro dti v pedškolním roce je vedena obdobná diagnostika tzv. Desatero pedškolního dítte (viz píloha.3). Individuální vzdlávací plán Pro dti s odkladem školní docházky je velkým pínosem individuální vzdlávací plán, pomocí kterého mateská škola eliminuje projevy školní nezralosti dítte. V MŠ apkova mají s tímto individuálním programem i konkrétní pozitivní zkušenost, kdy u jednoho dítte, které mlo odkad školní docházky, dokázali pimt ke spolupráci rodie, kteí do té doby nespolupracovali. Spolenými silami dít posunuli ke školní zralosti Logopedická pée Zde je dležitá vasné zachycení dtí s eovou vadou, odborná diagnostika a následná systematická logopedická pomoc. Opt záleží na spolupráci pedagoga a rodi. Tato pée by mla pokraovat cílen i po nástupu do základní školy Práce v ZŠ Metoda dobrého startu Ve snaze zmírnit dopady trendu poklesu úrovn pipravenosti dtí pro vstup do základní školy bylo ze strany ZŠ Letovice a ZŠ Ketín pikroeno ke zízení dyslektického kroužku vedeného zkušenou speciální pedagožkou. Zde je využito tzv. Metody dobrého startu. Dny otevených dveí v ZŠ Je to typ tzv. otevené výuky pro rodie budoucích školák. Kdy rodie na vlastní oi vidí práci uitel a žák v hodinách. Uvidí vybavení tíd pomckami, 7

8 porovnají metody výuky atd. Hlavn si rodie vytvoí obrázek o tom, co eká jejich dít v první tíd, a mohou tak lépe posoudit pipravenost svého dítte pro školní docházku. Edukativn stimulaní skupiny je program rozvoje všech dovedností a schopností dležitých pro bezproblémové zvládnutí tení, psaní a poítání (trivia) v 1. roníku základní školy. Tento program je uren pedškolákm a jejich rodim. Program skupin je rozvržen do 10 setkání (lekcí), které probíhají jedenkrát za týden, pípadn za dva týdny. Jelikož je pítomnost jednoho z rodi nutná, probíhají skupiny v odpoledních hodinách. Délka každé lekce je pibližn jednu hodinu. Do jedné skupiny je zaazeno maximáln 8 pedškolák. S každou skupinou pracují dv uitelky (nejlépe 1 uitelka z MŠ a 1 uitelka ze základní školy ideáln budoucí uitelka 1. roníku). Osvdilo se úvodní lekce uskutenit v mateské škole, kde pedškoláci dvrn znají prostedí, ve kterém budou pracovat. Nkteré ze závrených lekcí je vhodné uskutenit v základní škole ideáln v budoucí 1. tíd. Každá lekce je sestavena tak, že se jednotlivé innosti stídají a navazují na sebe, aby hravou formou rozvíjely úrove následujících poznávacích funkcí: sluchové vnímání zrakové vnímání jemná motorika, grafomotorika myšlení a e vnímání prostoru a asu matematické pedstavy Musíme mít na pamti, že uvedené funkce od sebe nelze oddlovat ani ve vývoji, ani v procesu uení vzájemn se podmiují, ovlivují a prostupují. Také innosti ve skupinách obvykle rozvíjejí více schopností a dovedností zárove, jednotlivá cviení se vzájemn prolínají. Podrobný popis lekcí s jednotlivými innostmi a cvieními naleznete v materiálu, který je uren úastníkm kurz ESS - Edukativn stimulaní skupiny pro pedškolní dti. Tento materiál zpracovala Mgr. Jiina Bednáová a PhDr. Vlasta Šmardová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brn, Zachova 1. Ob lektorky se problematice ESS vnují již adu let. Ukázka jedné lekce viz píloha.4 8

9 !"# Abychom zjistili poteby a názory rodi a uitel na edukativn stimulaní skupiny, provedli jsme v závru projektu dotazníkové šetení. To jsme uskutenili formou papírových dotazník v MŠ apkova, MŠ Komenského Letovice a v MŠ Tebtín. Do tohoto šetení se zapojila i MŠ a ZŠ Ketín a samozejm i uitelé ZŠ Letovice. Text dotazník vytvoili a vyhodnotili uitelé ZŠ Letovice v dubnu Vyhodnocení dotazníku pro rodie dtí, které ješt nedochází do ESS vyplnno 55 dotazník z toho vyazeno chybn vyplnných 5 dotazník celkem jsme statisticky zpracovali 50 dotazník Charakteristika respondent Ze statistického šetení vyplývá, že lidé, kteí dotazník vyplnili, jsou z 89% matky dtí, otcové tvoí 9% a ostatní rodinní píslušníci 2%. Vk, který uvedli, se pohybuje ze 78% mezi 31 až 40 rokem. Pevážná ást jich je z Letovic (72%), zbytek z okolních obcí (28%). Pevažuje stedoškolské vzdlání s maturitou (62%). Názory respondent na pedškolní pípravu dtí 100% dotazovaných uvedlo, že pedškolní píprava dtí je dležitá. Podle tvrtiny dotazovaných je tato píprava na školu úkolem pro rodie, ale vtšina (40%) dotázaných vidí jako garanta pedškolní pípravy mateskou školu spolen se školou základní. Zájem respondent o nový vzdlávací produkt Na otázku, zda mají zájem o nový vzdlávací produkt, který pipraví jejich dti na vstup do základní školy, odpovdla pevážná vtšina (89%) kladn. Zbylých 11% si myslí, že jejich dti jsou dostaten pipravovány v mateských školách nebo doma. Požadavky na místo konání vzdlávací služby Pevaha rodi preferuje novou vzdlávací službu pímo v mateské škole (85%), zbylí rodie by tuto službu chtli v základní škole (13%) nebo neví (2%). Požadavky na personální zajištní 83% rodi upednostuje pro tuto vzdlávací službu uitelky MŠ spolen s uitelkami ZŠ. Ochota rodi zúastnit se osobn na vzdlávací služb jejich dtí Pímé úasti na výukových programech se nebrání 92% rodi, což je píjemné pekvapení. Jen 8% rodi (pevážn tatínk) se nechce úastnit, jako dvod uvedli nedostatek asu. 9

10 Požadavek na termín konání vzdlávací služby Více jak polovina rodi (53%) považuje jako pijatelný termín konání vzdlávání až po zápisu jejich dtí do základní školy (termín zápisu leden únor). 37% se rozhodlo pro konání vzdlávání ješt ped zápisem, 10% neumlo na tuto otázku odpovdt. Názor na finanní spoluúast rodi ástku na nákup pracovních pomcek (nap. pracovních list, psacích poteb atd.) pro své dít ve výši 1000,-K je ochotno zaplatit pouze 10% rodi. ástka do 500,-K je už pijatelná pro 90% rodi. Statistické vyhodnocení marketingového výzkumu uvádíme v pehledné tabulce. Statistické vyhodnocení ASPEKT píprava dtí v pedškolním vku na školní docházku kdo má dti na školní docházku pipravovat zájem rodi o nový vzdlávací produkt místo konání vzdlávací služby personální zajištní nové vzdlávací služby HYPOTÉZA rodie si myslí, že píprava na školní docházku je dležitá rodie si myslí, že dít má na vstup do ZŠ pipravovat mateská škola rodie mají zájem o novou vzdlávací službu rodie preferují poskytování nové vzdlávací služby v mateské škole rodie upednostují uitelky mateských škol a základní školy jako personální zajištní nové vzdlávací služby STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ 100% - ano 0 % - ne 40% - MŠ se ZŠ 25% - rodie dtí 19% - MŠ 12% -rodie 4% - nkdo jiný 89% - ano 11% - ne 85% - v MŠ 13% - v ZŠ 2% - jinde 83% - uitelky MŠ a ZŠ 13% - uitelky MŠ 2% - uitelky ZŠ 2% - nkdo jiný POTVRZENÍ HYPOTÉZY ano ne ano ano ano pímá úast rodi na vzdlávací služb termín konání nové vzdlávací služby finanní náklady rodi na tuto službu rodie jsou ochotni být pítomni na vzdlávacích kurzech svých dtí rodie preferují konání vzdlávací služby ješt ped zápisem jejich dítte do ZŠ rodie dtí jsou ochotni vydat maximáln 500,- K za kurz 92% - ano 8% - ne 53% - po zápisu do ZŠ 37% - ped zápisem do ZŠ 10% - neví 90% - maximáln 500,-K 10% - maximáln 1000,-K ano ne ano 10

11 Tabulka.1: Marketingový výzkum. 1 - rodie nezapojených dtí do ESS 4.2. Vyhodnocení dotazníku pro rodie dtí, které dochází do ESS vyplnno 64 dotazník z toho vyazeno chybn vyplnných 4 dotazníky celkem jsme statisticky zpracovali 60 dotazník Informovanost rodi o pipravenosti dtí na školní docházku 75% respondent uvedlo, že jsou informováni mateskou školou o pipravenosti svého dítte pro vstup do ZŠ, 23% jsou málo informováni, 2% uvedla, že informováni nejsou. Informace o ESS 95% se o ESS dozvdlo v MŠ, 5% od jiných rodi nebo v oboru pímo pracují. 98% dostalo od uitel MŠ dostatené a srozumitelné informace o ESS, 2% spíše ne. as konání ESS 91% respondentm vyhovuje 9% as nevyhovuje (dvodem je dojíždní, hlídání druhého dítte atd.). Interval konání skupinek jednou za týden vyhovuje 78% 22% preferuje interval jednou za dva týdny. Úast rodi na ESS 89% rodi uvedlo, že jsou rádi, že se mžou ESS osobn zúastnit, 5% rodi si pipadalo na skupinkách zbytení, 6% rodi nedovedlo na otázku odpovdt 86% vnímalo zapojování rodi do ESS jako velice pozitivní, 10% rodi uvedlo, že byli zapojováni do práce s dtmi málo, 2% rodi se pi tomto typu spolupráce cítilo nepíjemn, 2% se do práce nezapojovalo vbec. Spokojenost respondent s prací uitel Maximáln spokojeno s prací uitelek MŠ bylo 94% dobe hodnotí práci uitelek MŠ 6% Maximáln spokojeno s prací uitelek ZŠ bylo 89% jako dobrou hodnotí práci uitelek ZŠ 8% nespokojeno 3% 11

12 Domácí úkoly v ESS zvládá podle rodi 77% s malými problémy 23% dtí Podle rodi je úkol píliš mnoho. Posouzení pipravenosti dtí na školní docházku 92% rodi uvedlo, že jim ESS pomohlo posoudit pipravenost jejich dtí na školní docházku, 2% by uvítalo pomoc odborníka (nap. psychologa) 6% neví 100% respondent by ESS doporuilo ostatním rodim 4.3. Vyhodnocení dotazníku pro uitele ZŠ zapojených do ESS Vyplnno celkem 8 dotazník. Z tchto dotazník si dovolujeme citovat alespo zkrácen všechny postehy uitelek ZŠ zapojených do projektu. I. Co pozitivního pinesl projekt ESS dtem, rodim, škole: radost dtí z uení hrou rozvoj vdomostí, dovedností a návyk dtí rodim možnost sledovat dít v interakci s ostatními dtmi a pi ešení problém pozorovat dti a jejich reakce na pokyny uitel porovnávat schopnosti jednotlivých dtí ve skupin uvdomit si dležitost pípravy na školu rodim vidt metody pípravy jejich dtí pro školu nové námty pro práci s dtmi seznámení s uitelkami MŠ a prostedím v MŠ seznámení se s budoucími prváky zlepšení pipravenosti dtí pro vstup do ZŠ možnost rodi požádat o radu uitele ZŠ, MŠ vasné odhalení výchovných i vzdlávacích problému budoucích školák možnost vasného ešení výchovných i vzdlávacích problém pedškolák spolupráce uitel a vedení MŠ a ZŠ spolupráce uitel s rodii dti mají rodie jako pomocníky a partnery pi plnní úkol dti a rodie si zvykají na pravidelnou domácí pípravu 12

13 II. Co pozitivního pinesl projekt ESS vám: seznámení s dtmi (budoucími prváky) a jejich rodii plynulý nástup dtí do ZŠ pozorovat rodie a dti pi spolupráci nové metody práce spolupráce s uitelkami MŠ poznávání práce uitelek v MŠ III. Jaká negativa projektu ESS vnímáte? nezaazení všech pedškolák do ESS asová náronost pro rodie as konání nkterých lekcí pozd odpoledne (dtí jsou unavené) dlouhé intervaly mezi lekcemi (jednou za dva týdny) neochota nkterých rodi spolupracovat na lekcích ESS velké množství úkol na lekci (nestíhají se plnit v jedné hodin) hluné chování nkterých dtí (i rodi) neukáznnost nkterých dtí IV. Co byste v ESS udlali jinak? podrobnjší zpracování metodiky jednotlivých lekcí nepekraovat poet dtí ve skupin (10 je moc) nkteré z lekcí ESS pesunout i do tíd ZŠ ESS by mlo být povinné pro všechny pedškoláky aktivní úast editelek MŠ v projektu ESS redukci pracovních list 4.4. Vyhodnocení dotazníku pro uitele MŠ zapojených do ESS Vyplnno celkem 8 dotazník. Z tchto dotazník si dovolujeme citovat alespo zkrácen všechny postehy uitel MŠ zapojených do projektu. I. Co pozitivního pinesl projekt ESS dtem, rodim, mateské škole? rodie se seznámí s uiteli ZŠ rodie vidí uitele v akci rodie mohou porovnat chování svých dtí s ostatními ve skupin urení smru pípravy dtí na školu ukázat rodim, co mohou pro své dti udlat dti mají pi práci v ESS oporu ve svých rodiích procviení dovedností, které pedchází tení, psaní a matematice procviování komunikaních dovedností a návyk dtí plnní domácích úkol nauit dti dokonit zapoatou innost rodie poznávají prostedí MŠ 13

14 posilování citových vazeb rodi a dtí vasné odhalení nedostatk dtí posílení dvry rodi k uitelm II. Co pozitivního pinesl projekt ESS vám? obohacení o nové hravé formy práce s dtmi možnost (píjemné, milé) spolupráce s uitelkami (uitelem) ZŠ seznámení s rodii pi práci vidt rodie a jejich dti pi spolupráci uskutenní besedy s dtským psychologem kontakt s rodii dtí lepší pipravenost dtí na školu spolupráce mezi MŠ a ZŠ Letovice dobrá odezva u dtí (dti se do ESS tší) III. Jaká negativa projektu ESS vnímáte? nároná píprava (ale námaha pípravy se odráží ve výsledku, dti dlají znatelné pokroky) velký poet inností v lekcích (nestíháme plnit) do ESS nejsou zapojeni všichni pedškoláci nedostatek asu nedostatek prostor nedostatek financí na pomcky když probíhá ESS, ostatní dti v MŠ musí být spojeny do jedné tídy (až 30 dtí ve tíd) IV. Co byste v ESS udlal(a) jinak? rozdlit konání ESS v MŠ a ZŠ napl místo ESS založit v ZŠ kroužek pedškolák ponechat ESS v PPP skupinky dtí maximáln do potu 7 dtí zavedení ESS do všech MŠ Všechny uvedené dotazníky naleznete v pílohách

15 $ %"&'! ( Následující statistika pot zapojených a podpoených dtí z mateských školek do projektu ESS potvrzuje zvyšující se zájem mateských škol, jejich uitelek i samotných rodi pedškolák o vzdlávací produkt. ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 POET PODPO ENÝCH DTÍ/ŽÁK MŠ Tebtín MŠ Komenského MŠ apkova ZŠ a MŠ Ketín _ ZŠ a MŠ Deštná Celkový poet podpoených dtí/žák Tabulka.2: Poty zapojených dtí do projektu ESS 15

16 ) *+& 6.1. Pro dti budoucí žáky 1. roníku Pedškoláci si konkrétn a prakticky vyzkouší, co všechno je v 1. tídeká (práce v MŠ i škole + domácí úkoly). Mají možnost blíže se seznámit s budoucí paní uitelkou. Poznají a zorientují se v novém prostedí v základní škole a v první tíd Pro rodie pedškolák Rodi získá reálný náhled na to, co rodinu eká po vstupu dítte do základní školy (každodenní práce se školákem, plnní povinností). Získá povdomí o tom, co musí pedškolák zvládnout, a mže si odnést námty a inspiraci pro práci doma. Prakticky vidí, jak potebné dovednosti rozvíjet. Pínosné je to pedevším pro rodie nejstarších dtí z rodiny získají náhled, jaké povinnosti na rodinu ekají po zahájení školní docházky. Mohou navázat užší vztah s budoucí uitelkou svého dítte založený na dve a spolupráci. Rodi mže porovnat své dít s vrstevníky, vidí jeho interakci na dosplou osobu a na skupinu vrstevník, mže sledovat jeho reakce (nap. na neúspch). Vytvoí si reálný náhled na schopnosti i limity svého dítte; mže se lépe rozhodovat v otázkách jeho další perspektivy (nap. správné naasování nástupu do školy). V pípad jakýchkoliv pochybností mže požádat o radu, pomoc i odbornou konzultaci. Získá i spojení, kontakty a doporuení na školská poradenská pracovišt i jiné odborníky. Zúastnné pedagogy mže požádat o názory na vhodnost pípadného odkladu školní docházky. Posílí spoluzodpovdnost za vzdlávání svého dítte Pro uitelky MŠ Dochází k navázání úzké spolupráce se ZŠ a s rodii pedškolák k penesení a rozdlení kompetencí a inností pedškolní pípravy na všechny zúastnné subjekty. Pro uitelky mateské školy lze program ESS i jeho prvky doporuit jako souást výchovn vzdlávacího procesu (jako tzv. pedškolní prpravu). Provádná cviení pak mají depistážní charakter pomáhají uitelkám vyhledat dti s oslabenými pedpoklady pro školní práci. Rodim tchto dtí pak mohou uitelky nabídnout pomoc, radu, pípadn je nasmrovat na njaké odborné pracovišt (nejastji PPP, logopedie aj.). Vasné ešení se výrazn podílí na prevenci neúspchu dítte v 1. roníku základní školy. 16

17 6.4. Pro uitelky ZŠ, -+ Pro uitelky 1. roníku základní školy je práce v edukativn stimulaních skupinách velmi hodnotná. Pedagogická diagnostika (píloha.9) uitelce umožní každé dít velmi dobe poznat ješt ped zahájením školní docházky. Mže sledovat a rozpoznat míru pipravenosti dítte ke vstupu do základní školy; popípad mže být nápomocna pi úvahách rodi o vhodnosti odložení nástupu jejich dítte do prvního roníku ZŠ. Pedagogická diagnostika též upozorní na individuální odchylky a oslabení, se kterými bude nutné poítat v rovin výchovné i vzdlávací. V prbhu první tídy mohou být opt cviení využívána jako pomoc vytipovaným dtem pomže jim rozvíjet jejich oslabené funkce, podílí se na prevenci vzniku specifických poruch uení. Obohacujícím prvkem je i vhodné nastartování spolupráce s rodinou uitelka zárove pozná i rodie dítte, jejich zpsoby interakce a výchovné postoje. Vzdlávací program, který dti absolvují v rámci edukativn stimulaních skupin pro pedškoláky, má sloužit k jejich bezproblémovému (pípadn snadnjšímu) zalenní do vzdlávacího procesu v 1. roníku základní školy a pedejít pípadnému neúspchu pi zahájení školní docházky. Takovéto opatení má pro dít velmi podstatný význam, protože neúspch na poátku vzdlávací dráhy mže nepízniv ovlivnit další prbh vzdlávání, a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnní i v dalším život. Naším cílem je, aby dti ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty rodinou, mateskou školou a základní školou získaly pimenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy k tomu, aby se mohly dále aktivn rozvíjet a vzdlávat.. */+ Bednáová, J., Šmardová, V. : Diagnostika dítte pedškolního vku. Brno, Computer Press, a.s Bednáová, J. Šmardová, V. : Školní zralost. Brno, Computer Press, a.s Bednáová, J. Šmardová, V. : Edukativn stimulaní skupiny pro pedškolní dti. Brno, PPP Zachova 1, 1999 Metodika pro podporu individualizace vzdlávání v podmínkách mateské školy. Praha, Výzkumný ústav pedagogický,

18 0 1. Pedagogická diagnostika mladších dtí navštvujících MŠ 2. Informace o edukativn stimulaních skupinách pro rodie 3. Desatero pedškolního dítte 4. První lekce edukativn stimulaních skupin 5. Dotazník pro rodie dtí navštvujících ESS 6. Dotazník pro rodie dtí dosud nenavštvujících ESS 7. Dotazník pro uitelky MŠ (zapojených do ESS) 8. Dotazník pro uitele ZŠ (zapojených do ESS) 9. Pedagogická diagnostika uitelky ZŠ (budoucího 1. roníku) 18

19 Píl Pedagogická diagnostika mladších dtí navštvujících MŠ Pehled o individuálním rozvoji dítte (pibližn 2x ron zapsat datum do píslušného ádku, další záznamy do poznámek) Jméno dítte Datum nástupu do MŠ Hrubá motorika (dít a jeho tlo) má problém v pohybu a v orientaci má obasné problémy pohyby koordinuje, obas se špatn orientuje pohybuje se bezpen, pohyb sladí s rytmem Jemná motorika pi zacházení s pedmty je neobratné nezvládá manipulaci s drobnými pedmty v manipulaci je zruné koordinace ruky a oka je dobrá Sebeobsluha je nesamostatné vtšinou potebuje pomoc je schopno se obsloužit je spolehliv samostatné Držení tužky neumí držet tužku drží tužku v dlani drží tužku keovit drží tužku správn, uvolnn Slovní zásoba (dít a jeho psychika, jazyk, e) rozumí bžným slovm a výrazm osvojuje si nová slova, ptá se co to je Datum záznamu 19

20 má rozvinutou slovní zásobu má bohatou a aktivní slovní zásobu Vysplost ei vyslovuje špatn vtšinu hlásek petrvává nesprávná výslovnost vyslovuje bezchybn vyslovuje správn, jasn, zeteln Tvoení vt vyjaduje se hlavn neverbáln tvoí jednoduché vty tvoí vty, které mají více slov vyjaduje se v souvtích Komunikace pevážn sdluje, o píjem informací nemá zájem snaží se o dialog vede dialog, ale má problémy ve vedení dialogu si poíná zdaile Vnímání (poznávací schopnosti a funkce) vnímá bez zámru vnímá dominantní znaky vnímá i vedlejší znaky, pozná zmnu vnímání je relativn diferencované Tvoivost, fantazie v innostech jen napodobuje pevládá nápodoba snaží se uplatovat tvoivost a fantazii je tvoivé, nápadité, iniciativní Pozornost, soustední nesoustedí se soustedí se krátkodob, snadno se rozptýlí dokáže se soustedit na innost, která ho zajímá je pozorné a soustedné Pam a uení nedovede si zapamatovat zkušenost si vybaví, reprodukuje nepesn Datum záznamu 20

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více