VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela Malá Místo a datum zpracování: Jablonec nad Nisou dne Podpis ředitelky školy, razítko: Datum schválení školskou radou: Podpis předsedy školské rady:

2 Obsah 1. Základní údaje o škole/zařízení Organizace studia (činnosti) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Změny v organizaci studia Přehled činnosti školní družiny Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení Věková skladba a odborná kvalifikace Počet nepedagogických pracovníků Změny v pedagogickém sboru Mzdové podmínky pracovníků Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Studium k prohlubování odborné kvalifikace - kurzy Údaje o počtu dětí a žáků Tabulka s komentářem v členění podle oborů a programů Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí Údaje o rozhodnutí přijetí dětí a žáků Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Údaje o výchovných opatřeních Přehled prospěchu žáků Přehled počtu zameškaných hodin a neomluvených hodin Uplatnění absolventů Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení do projektů Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se zaměstnavateli, úřady práce a dalšími subjekty Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti Výsledky soutěží a přehlídek a zájmová činnost

3 9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Doplňková činnost Vlastní prezentace školy Údaje o poradenských službách Projekt Poradenství v Libereckém kraji Zpráva výchovného poradce Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zajištění speciální péče Vyhodnocení plánu prevence a zpráva metodika prevence Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Výroční zpráva SPC Údaje o řízení školy/zařízení Realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2012/ Spolupráce se školskou radou Údaje o dalších záměrech školy/zařízení, zhodnocení, závěr Předpokládaný vývoj Vzdělávací, výchovné, investiční záměry Vývojové trendy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy/zařízení Seznam příloh Příloha A Příloha B

4 1. Základní údaje o škole/zařízení Název školy, zařízení: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Sídlo: Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: RED_IZO: Zřizovatel školy: Liberecký kraj Adresa zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Právní forma: kraj IČO: DIČ: CZ (dále jen zřizovatel ) Údaje o vedení školy/zařízení: Mgr. Fronika Burešová ředitelka školy Údaje o školské radě: ustavena dne V současné době probíhá II. funkční období ( ). Předsedou školské rady je Mgr. Michal Bursa. Datum zařazení do rejstříku: Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle Pr, vložce číslo 616. Kapacita školy/zařízení: Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: RED_IZO Název Sídlo Kapacita Základní škola Liberecká 31, Jbc Školní družina Liberecká 31, Jbc SPC Liberecká 31, Jbc Školní jídelna Polní 10, Jbc Školní jídelna - výdejna Josefa Hory 33, Jbc Přípravný stupeň ZŠ speciální * Polní 10, Jbc 6 Přípravná třída ZŠ * Polní 10, Jbc 30 *Na základě souhlasu krajského úřadu se zřízením přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální ze dne

5 2. Organizace studia (činnosti) 2.1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Stupeň poskytovaného vzdělání Obor vzdělání Základní Základní škola Základní škola speciální Vzdělávací program Školní vzdělávací program C/01, Základní škola, verze Příloha č. 2: ŠVP pro přípravnou třídu pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Školní vzdělávací program B/01, Základní škola speciální, verze Vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j: /97-22 s platností od dobíhající program Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j.: / s platností od jako učební dokument dobíhající program Vzdělávání podle 42 Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením podle ustanovení 42 zák. č.561/2004 Sb. 2.2 Změny v organizaci studia Ve školním roce nedošlo k žádným změnám v organizaci studia. 2.3 Přehled činnosti školní družiny Činnost družiny probíhala ve 4 odděleních na všech 3 budovách školy. Zapsaných účastníků bylo 50 (I. stupeň 22 žáků, II. stupeň 15 žáků, z přípravné třídy 13 dětí). Údaje vycházejí z Výkazu o školní družině k (Z 2-01). Činnost dětí a žáků probíhá pod vedením kvalifikovaných vychovatelek a asistentů pedagoga. Náplň činnosti vychází ze ŠVP školní družiny, který je přílohou ŠVP školy. 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 3.1 Věková skladba a odborná kvalifikace Věková skladba < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem ped. sbor 2,1 8,1 19,16 5,87 3,21 38,44 z toho ženy 2,1 7,1 17,16 2,87 2,66 31,89 Odborná kvalifikace počet z toho bez (přepočtení na odborné plně zaměstnané) kvalifikace 38,44 16,00 Z toho: počet (přepočtení na plně z toho bez kvalifikace zaměstnané) výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1, Počet nepedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci Počet pracovníků k THP ŠJ celkem Nepedagogičtí k (přepočtené úv.) 6,9 2,55 9,45 Externisté pracovníci na dohody Počet pracovníků 2012/2013 pedagogičtí nepedagogičtí celkem Externisté

7 3.3 Změny v pedagogickém sboru Druh změny Počátek školního roku 2012/2013 Průběh školního roku 2012/2013 Konec školního roku 2012/2013 Celkem Nástupy absolventů Nástupy pedagogických pracovníků návrat z MD Odchody ped.pracovníků stěhování Odchody ped.pracovníků mimo školství - jiný resort Odchod do důchodu Odchod na mateřskou dovolenou Celkem Mzdové podmínky pracovníků Platové podmínky pracovníků Rok 2011 Rok 2012 Celkový přepočtený počet pracovníků 50,43 50,11 Přepočtený počet pedagogických 41,1 40,75 pracovníků Přepočtený počet nepedagogických 9,33 9,36 pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků (v Kč) Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků (v Kč) Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy Komentář k tabulce: Údaje jsou zpracované dle výkazu P1-04 za kalendářní roky 2011 a

8 3.5 Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dálkové studium Druh studia Studijní obor 2012/2013 Výstup k Studium speciální Speciální pedagogika pro 2 2. a 3. ročník pedagogiky vychovatele Speciální pedagogika pro 3 2. a 3. ročník učitele Speciální pedagogika 1 2. ročník Kvalifikační studium Asistent pedagoga v rozsahu 147 hodin 2 Ukončeno závěrečnou zkouškou Ekonomika a Ekonomika a management 1 2. ročník management Celkem 9 (z toho 8 žen) 3.6 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - kurzy Obor vzdělávání Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci PC a interaktivní tabule Speciální pedagogika 6 -- Psychologie 1 -- Logopedie 3 -- Zdravotní tělesná výchova Právní předpisy ve školství v aktuálním znění 31 2 Asistenti pedagoga 2 -- Jazyky 2 -- Romská problematika 2 -- Praktické vyučování 1 -- Primární prevence 3 -- Referentské zkoušky 1 -- Finanční gramotnost 2 -- Vyhláška Ostatní -- 1 BOZP -- 4 Účetnictví -- 4 Personalistika a mzdy -- 5 Školní jídelna -- 1 Celkem účastí:

9 4. Údaje o počtu dětí a žáků 4.1 Tabulka s komentářem v členění podle oborů a programů Početní stav na škole k pro školní rok (údaje uvedené v zahajovacích výkazech MŠMT M3-01, Z4c-01) Obor Vzdělávací program Počet žáků C/01, Základní ZŠ praktická Školní vzdělávací program 98 škola C/01, Základní škola, verze Přípravná třída Školní vzdělávací program C/01, Základní škola, verze, příloha č B/01, Základní škola speciální ZŠ speciální Školní vzdělávací program B/01, Základní škola speciální, verze 23 Vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j.: /97-22 s platností od dobíhající program 10 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j.: / s platností od jako učební dokument dobíhající program 9 Přípravný stupeň Vzdělávání podle 42 Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením podle ustanovení 42 zákona č. 561/2004 Sb. Školní vzdělávací program B/01, Základní škola speciální, verze, příloha 4 0 9

10 4.2 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí Zápis dne Přijato ZŠ praktická 5 Přípravné třídy 4 ZŠ speciální 2 Přípravný stupeň 3 Nepřijato 2 Odklad Údaje o rozhodnutí přijetí dětí a žáků MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 17 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 2 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 0 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 11 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 4 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 17 Ve školním roce 2012/2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy. 10

11 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy 5.1 Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření (ZŠ praktická a speciální) 1. pololetí 2. pololetí pochvala * jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování 7 11 Výchovná opatření (ZŠ praktická) 1. pololetí 2. pololetí pochvala * jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování 7 11 Výchovná opatření (ZŠ speciální) 1. pololetí 2. pololetí pochvala * jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 0 0 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 0 0 sníž. známka z chování 0 0 *Jedná se o pochvaly třídního učitele, na vysvědčení se neuváděly. Pochvala ředitele školy nebyla ve školním roce udělena. 11

12 5.2 Přehled prospěchu žáků Prospěchu žáků (ZŠ praktická a speciální) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 10 5 nehodnocen 1 0 Prospěchu žáků (ZŠ praktická) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 10 3 nehodnocen 1 0 Prospěchu žáků (ZŠ speciální) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 0 0 prospěl neprospěl 0 2 nehodnocen Přehled počtu zameškaných hodin a neomluvených hodin Počet omluvených/neomluvených hodin-zš praktická Třída Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. I. A II. A III. A IV. A IV. B V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A celkem

13 Počet omluvených/neomluvených hodin - ZŠ speciální Třída Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. PoA PoB PoC PoD PoE PoF PoG PoH celkem Uplatnění absolventů Ve školním roce ukončilo povinnou školní docházku v oborech základní škola 10 žáků, z toho 7 žáků bude pokračovat v dalším vzdělávání. V oboru základní škola speciální ukončilo povinnou školní docházku celkem 6 žáků, z toho 1 žákyně bude pokračovat v dalším vzdělávání. Učební obor ZŠ praktická ZŠ speciální Kuchařské práce SOŠ Jablonecká, Lbc 3 0 Zahradnické práce SOŠ Jablonecká, Lbc 2 0 Praktická škola dvouletá SOŠ Jablonecká, Lbc 1 1 Příprava jídel SŠ Generála Mrázka, Jbc 1 0 Celkem Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce škola další vzdělávání neposkytovala. 13

14 7. Údaje o zapojení do projektů 7.1 Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena 1. rokem do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola (www.ekoskola.cz), ve kterém bude pokračovat i v dalším školním roce. Dále je zapojena do těchto projektů a programů: Wattsenglish Ltd. výuka anglického jazyka rodilým mluvčím (www.wattsenglish.com/ospolecnosti) Ovoce do škol (www.ovocedoskol.eu) Zdravá škola (www.zdrava5.cz) Učíme se hrou (www.zlataci.cz) Zručná věda (www.iqpark.cz/cs/skoly-a-skupiny/zrucna-veda.ep) Recyklohraní (www.recyklohrani.cz) 7.2 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekt CZ.1.07/1.4.00/ , Učení nás baví Handicap Zlaté kladívko a Zlatá jehla 2013 *Celkově získaná částka na období ) OP VK v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (EU peníze školám) Magistrát JBC Projekt Jablonec n. N Magistrát JBC Projekt Jablonec n. N příjemce ,00 Kč * Název projektu Dotační titul Příjemce/ partner Získané prostředky Kroužky a volnočasové GF č. 10-Podpora projektů příjemce ,-Kč aktivity při ZŠ praktické v resortu školství Poradenství v Libereckém kraji, CZ.1.07/1.2.00/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010- partner ,24 Kč * příjemce- SRPDŠ příjemce- SRPDŠ 5 000,- Kč 8 000,- Kč 14

15 8. Údaje o spolupráce se sociálními partnery 8.1 Spolupráce se zaměstnavateli, úřady práce a dalšími subjekty Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a magistrátem města Jablonec nad Nisou. V rámci kariérového poradenství spolupracujeme s: ÚP, středními školami (SOŠ Jablonecká 999, Liberec, Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Jablonec n. N., SOŠ Hubálov). Další spolupráce probíhá mezi školu a těmito subjekty: OSPOD, městské divadlo, městská knihovna, střediska ekologické výchovy Divizna a Ekocentrum Jablonec, Horská služba Bedřichov, Český červený kříž Jablonec, městská a státní policie, Vikýř středisko volného času, Centrum sociálních služeb Jablonec, Centrum pro zdravotně postižené Jablonec, Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s. Klub Jablonec nad Nisou, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, DDÚ Liberec, Diana sdružení rodičů a přátel postižených dětí, Meyra půjčovna kompenzačních pomůcek, občanské sdružení COMPITUM, klub KRUHÁČ (Diakonie Českobratrské církve evangelické), Handisport, Asociace školních sportovních klubů, školská poradenská zařízení: PPP a SPC pro jednotlivá oslabení v rámci speciálně pedagogické intervence, integrační činnosti a poradenské péče. Škola spolupracuje při přípravě sportovních, vědomostních a rukodělných akcích s ostatními základními školami. 15

16 9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti 9.1 Výsledky soutěží a přehlídek a zájmová činnost Typ akce Sportovní soutěže Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Výuka 4 29 plavání Lyžařský - - výcvik Exkurze Školní výlety Žákovská vystoupení Koncerty 8 43 Výstavy Znalostní a dovednostní soutěže Divadelní představení Městské divadlo Jbc Poznámka (název akce, výsledek) MČR ve stolním tenisu 3. místo MČR v plavání 2x2. místo, 3. místo MČR v lehké atletice 1., 2., 3. místo MČR v malé kopané 6. místo MČR v klasickém lyžování 2., 3. místo Krajský přebor ve stolním tenisu 1., 2. místo Krajský přebor v přespolním běhu 3x1. místo Krajský přebor v malé kopané 1. místo Zlatá jehla a Zlaté kladívko 4x 1. místo MČR v deskové hře Košík plný rozumu 1. místo Sportovně ročník Přechod Krkonoš s ČSMPS poznávací Ostatní akce tříd C e l k e m 2503 Pro lepší představu o bohaté činnosti naší školy uvádíme alespoň názvy některých soutěží, jichž se žáci praktické i speciální školy zúčastnili: Výtvarné soutěže: Radost Kniha a já Leporelo Na moři, po souši, vzduchem Strašidýlka z lesa 16

17 Modrý slon ZOO Liberec ADRA o. s. RC zajíček Romano Suno Školní projekty: Branný den Dopravní hřiště Olympijské hry Sběr hub a sklizeň ovoce Den podzimu Vánoční besídky Bílá zima Karneval a masopust Den jara Čarodějnice a strašidla Příroda a květena na jaře Doba výletů Návštěva veterinární kliniky Dovednostní soutěže regionální: Skládání puzzle Zdravá pětka Zlatá jehla a Zlaté kladívko Terapeutický den Průkaz cyklisty Dopravní soutěž Košík plný rozumu Sportovní den s policií Také žáci ZŠ speciální absolvovali celou řadu akcí: Podzimní pracovní dílny Sportovní desetiboj Vánoční pracovní dílny Mikulášské nadílky Vánoční besídky a dílny pro rodiče Vánoční trhy a zpívání Karnevaly Jarní dílny Pálení čarodějnic Besedy s Městskou policií Matějskou pouť v Praze Koncert Nadace TV Nova Rekondiční týdenní pobyt Sportovní dopoledne k MDD Handicap

18 Den zdravotně postižených Bambiriáda Návštěva Ekocentra Návštěva knihovny Rozloučení se školním rokem Přípravné třídy se zúčastnily těchto preventivních akcí: Výlety Dobrá voda, Petřín, ZOO, Bedřichov Dýňobraní Divadelní představení Besedy s městskou policií Tvořivé dílny podzimní, vánoční, jarní Karneval Den Romů Turnov Zdravé pětky Čarodějnice Den v DD Raspenava Handicap Břízky Noc ve škole Víkendový pobyt Plavecký výcvik Hudebně pohybový soubor těchto tříd účinkoval na mnoha akcích v regionu a vystupoval v domovech pro seniory. 9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání V souladu s novými poznatky se všichni pedagogové snaží o poskytnutí kvalitního základního vzdělání zaměřeného na aktivní dovednosti žáků a na rozvoj komunikačních dovedností. V rámci projektového vyučování (hodinového, celodenního), kterému se postupně žáci učí, využívají pedagogové participativních a kooperativních metod. Vybavení školy umožňuje výukové aktivity s využitím internetu, interaktivních tabulí a hlasovacího zařízení. Využíváme pro výuku DUM vytvořené v rámci projektu Projekt CZ.1.07/1.4.00/ , Učení nás baví. Velmi se osvědčil individuální způsob výuky s využitím tabletu s příslušnými programy. 9.3 Doplňková činnost Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace má zřizovatelem povoleny tyto doplňkové činnosti: Hostinská činnost neprovozujeme z důvodů nevyhovujících prostorových podmínek a nedostatečného vybavení školní kuchyně pro vysoký počet vlastních strávníků. Poskytování sociální služby osobní asistence neprovozujeme z důvodů časových a provozních. 18

19 9.4 Vlastní prezentace školy V listopadu 2012 byly spuštěny nové webové stránky školy, na tvorbě a aktualizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Celoročně se škola prezentuje v regionálním tisku a televizi, na výtvarných výstavách pořádaných magistrátem, na veletrhu vzdělávání AMOS, EDUCA, pěveckými a divadelními vystoupeními pro rodiče a veřejnost. Aktivně se žáci školy zapojují do akcí pořádaných sportovním klubem Handisport, AŠSK a dalších činností pořádaných ostatními organizacemi. 10. Údaje o poradenských službách 10.1 Projekt Poradenství v Libereckém kraji Škola byla od roku 2010 zapojena jako partner v projektu Poradenství v Libereckém kraji. Projekt byl zaměřen na aktivity, které měly rozšířit a zkvalitnit poradenské služby. Díky tomuto projektu se velice zlepšila situace podpory dětí a žáků se speciálními potřebami. Výrazně stoupl počet proškolených pedagogů a pestrost nabídky seminářů na témata výchovně vzdělávací práce s dětmi vyžadující blízkou spolupráci pedagogů a terapeutů. Projekt byl ukončen v květnu Nadále však na škole pokračují terapie, které se ukázaly jako nezbytné pro harmonický rozvoj osobnosti dětí a žáků se speciálními potřebami, např. ergoterapie, arteterapie, bazální stimulace Snoezelen, logopedická péče, muzikoterapie. Naším záměrem je pokračovat za podpory zřizovatele v metodických setkáních asistentů pedagoga, ve využívání možnosti supervizí a dalšího vzdělávání např. Příklady dobré praxe v práci s dětmi a žáky s více vadami, v úzké spolupráci s PPP a SPC v kraji Zpráva výchovného poradce Ve školním roce se výchovný poradce (dále jen VP) zaměřil na poskytování individuálního poradenství žákům v případě jejich žádosti řešit výukové problémy i osobní potíže související se školním vzděláváním. Spolupracoval s třídními učiteli při vyhledávání problémových žáků, věnoval zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním. U vycházejících žáků se VP zaměřil na kariérové poradenství a výběr optimálního učebního oboru. 19

20 Spolupráce s PPP a SPC VP využil možnosti absolvovat dvoudenní seminář Jak číst ve zprávách poradenských zařízení a Zvládání stresových situací. Spolupráce s odbornými učilišti a dalšími institucemi Exkurze v těchto učilištích: SOŠ Jablonecká 999, Liberec, SOŠ Hubálov, Loukov u Mnichova Hradiště, SOŠ Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, spolupráce se Zdravotním ústavem Liberec, zapojení do Programů prevence, beseda na ÚP. Spolupráce s rodiči žáků SRPDŠ, informativní schůzka se zákonnými zástupci vycházejících žáků. Byli seznámeni se způsobem podávání přihlášek do 1. a 2. kola přijímacího řízeni a informováni o akcích Amos, Educa a o dnech otevřených dveří na jednotlivých středních školách, třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků rozdání přihlášek, pomoc při vyplňování nabídka, způsob rozdání zápisových lístků, konzultace k výběru učebních oborů, rozdání zápisových lístků do oborů proti podpisu (pokud si je rodiče nevyzvedli dříve), vysvětlení, způsob předání na střední školy, v období říjen únor možnost individuálních konzultací se zákonnými zástupci o umístění žáků do učebních oborů, kariérové poradenství. Spolupráce se školním metodikem prevence a etopedem Společné konzultace při řešení výchovných a výukových problémů konkrétních žáků. Výchovné komise řešeno záškoláctví, které překročilo 10 neomluvených hodin, pozváni rodiče, třídní učitel a zástupci OSPOD. Práce se žáky informace o možnosti dalšího vzdělávání žáci obdrželi přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji, Atlasy školství, měli možnost zapůjčit si CD s přehledem všech škol středních škol v ČR, seznámení se Dny otevřených dveří na vytipovaných středních školách, zajištění a dozor při exkurzích na střední školy, dopomoc při vyplňování přihlášek, ve spolupráci s pedagogickými pracovníky věnuje zvýšenou pozornost aktivitám zaměřeným proti kouření a užívání návykových látek, výchově k rodičovství, prevenci šikany, návštěva výstavy AMOS v Eurocentru v Jablonci n. N., návštěva výstavy EDUCA v Liberci, seznámení s portálem a dalšími. 20

21 Další spolupráce jednání s OSPOD, spolupráce s přestupkovou komisí v Jablonci n. N, spolupráce s Policií ČR. Další činnosti vedení dokumentace související se žáky školy v souladu se zákonem 101/2000 Sb., sledování změny v právních předpisech, které se týkají problematiky výchovného poradenství, rozšiřování si znalostí dalším vzděláváním nových a alternativních výchovných trendů, návrhy účasti na akcích DVPP, podávání návrhů na integraci zdravotně postižených, koordinování kariérového poradenství s diagnosticko-poradenskými činnostmi Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni žáci naší školy potřebují speciálně vzdělávací postupy. Jejich výuka probíhá pomocí speciálně pedagogických metod a forem práce s respektováním individuálního tempa a zdravotního stavu. Cílem výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ praktické je především plynulé začlenění lehce mentálně postižených žáků do společnosti a zvládnutí praktických dovedností nezbytných v běžném životě. Ve školním roce bylo v ZŠ praktické individuálně integrováno 9 žáků, kteří byli vzděláváni podle IVP. ZŠ speciální vzdělává žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami. Hluboce mentálně postižené žáky vzděláváme dle 42 Školského zákona. Ve školním roce bylo na ZŠ speciální vzděláváno všech 42 žáků s IVP. Cílem všech pedagogů je nabídnout každému žákovi s využitím individuálního přístupu podmínky pro maximální rozvoj jeho schopností a hledat alternativní metody práce. Žáci byli v péči: SPC pro mentálně a kombinovaně postižené, Jablonec n. N. SPC vady řeči, Liberec SPC pro mentálně postižené a autisty, Turnov SPC pro sluchově postižené, Liberec Část školy Přehled postižení Počet žáků Mentální postižení 89 ZŠ praktická Souběžné postižení více vadami 6 Autismus 3 ZŠ speciální Souběžné postižení více vadami 33 Autismus 9 21

22 10.4 Zajištění speciální péče Ve školním roce poskytovala žákům škola tuto nadstandardní speciální péči: Snoezelen terapeutická místnost pro bazální stimulaci, canisterapii individuální a skupinovou, ergoterapii individuální a skupinová, EEG biofeedback k odstranění specifických poruch učení a ADHD, logopedickou péče a prevenci, fyzioterapii, arteterapii, muzikoterapii. Rehabilitace tělesně postižených a logopedická péče v ZŠ speciální byla zajištěna ve spolupráci s rehabilitačními sestrami a logopedkou z neurologické ambulance v Jablonci nad Nisou Vyhodnocení plánu prevence a zpráva metodika prevence Realizace minimálního preventivního programu školy-metodika primární prevence sociálně patologických jevů V průběhu celého školního roku 2012/2013 byl realizován minimální preventivní program: 1. Oblast primární prevence: V tomto školním roce byl pro nás zásadní projekt Program specifické prevence v rámci projektu "Učení nás baví", registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ , realizovaný SCHOLARIS, občanského sdružení, Jihlavská 368/4, Liberec, IČ: , zaměřený na zdravé klima třídy. Tento program probíhal v 5. až 9. tř. Cílem tohoto projektu bylo podpořit vytváření zdravého klima ve třídě, ve kterém se budou žáci cítit bezpečně a které povede k minimalizaci nežádoucího chování. V rámci projektu proběhly přímé intervence etopeda, sociometrická šetření, konzultace s rodiči žáků a pedagogy školy. Výstupem projektu byla konkrétní opatření - vznikl Klub (v prostorách ŠD) jako místo bezpečného a klidného prostředí, kde se formují přátelské vztahy. Dalším výstupem byly návrhy a metody způsobu řešení problémů ve třídách. Školní metodik prevence celý školní rok spolupracoval s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. Další informace z oblasti sociálně patologických jevů dostávali žáci prostřednictvím předmětů výchova ke zdraví a výchova k občanství. 2. Metodická a organizační činnost: Školní metodik prevence koordinoval spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů - OSPOD Jbc, PPP Jbc, Policie ČR, Městská policie, Centrum výchovné péče ČÁP Liberec, DDÚ Liberec. 22

23 3. Oblast sekundární prevence: Žáci a zákonní zástupci se v průběhu roku obraceli s problémy na školního metodika prevence, který jim nabídl konkrétní návrhy a opatření popř. navrhl možnost spolupráce s odbornými pracovišti mimo školu. Preventivní programy: Žáci se zúčastnili preventivních programů zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů. Panda Fanda beseda s městskou policií. Počet zúčastněných: 22. Intervence se speciálním pedagogem. Počet zúčastněných: 22. Kyberšikana přednáška městské policie. Počet zúčastněných: 21. Beseda s městskou policií (drogy, alkohol, kouření). Počet zúčastněných: 14. Školního metodik prevence se během roku vzdělával v těchto oblastech: Jak vhodně uplatnit právní přepisy ve školním prostředí. Zdravé klima v kolektivu (3x dvoudenní seminář). Zvládání problémových situací ve škole (dvoudenní seminář). Setkání školních metodiků prevence. Plán prevence koordinovaný školním metodikem byl splněn. V průběhu roku se však objevovaly nové problémy v oblasti sociopatologických jevů, na které je třeba se v dalších letech více zaměřit. Např. sexuální rizikové chování, rizika internetu a pravidla bezpečného užívání internetu a sociálních sítí Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Aktivity, které pomáhají zefektivnit práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů: Program primární prevence: v rámci klíčové aktivity VII/1 Prevence rizikového chování projektu podpořeného v oblasti podpory 1.4 OP VK. Název programu: Program specifické prevence v rámci projektu "Učení nás baví", registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Název vzdělávací instituce: SCHOLARIS, obč. sdružení, Jihlavská 368/4, Liberec, IČ: Lektor: Mgr. Petr Šolc 2 šablony = 64 h Realizace: leden duben 2013 Třída Počet žáků Počet hodin V. tř VI. tř VII. tř VIII. tř IX. tř Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více