Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ"

Transkript

1 Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, Velká Bystřice Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: Mateřská škola Velká Bystřice, Zámecké náměstí 83 Trojtřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou jídla Mateřská škola Velká Bystřice, Na Svobodě 450 Jednotřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou jídla b/ Zřizovatel školy: město Velká Bystřice c/ Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Štěpánová d/ Vedoucí učitelka obou MŠ: Dana Kutrová e/ Kontakty: ředitelka školy , , vedoucí učitelka , , MŠ Zámecké náměstí , MŠ Na Svobodě , , f/ Provoz školy: MŠ Zámecké náměstí - od 6.00 do hodin MŠ Na Svobodě - od 6.00 do hodin g/ Stravování: Školní jídelna Velká Bystřice vedoucí: paní Alice Dubová, tel.: h/ Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce: 220,-Kč na dítě 2

3 1. Charakteristika mateřské školy MŠ na Zámeckém náměstí č. 83 ve Velké Bystřici Trojtřídní MŠ umístěná v jednopatrové budově v zámeckém parku. I. Oddělení mladší děti adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické,environmentální výchova, podpora zdraví II.Oddělení- střední děti adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, environmentální výchova, podpora zdraví, kroužky II. Oddělení starší děti předškolní program, prosociální dovednosti, logopedická péče, environmentální výchova, podpora zdraví, kroužky a doplňující programy MŠ na ulici Na Svobodě č. 450 ve Velké Bystřici Jednotřídní MŠ umístěná v klidné vilové čtvrti, MŠ rodinného typu V jednotřídní MŠ stejný program rozlišen dle věku dětí 2. Vzdělávací programy a specifika školy Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. O naší práci rodiče informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím. Důležitým záměrem našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Barevné kamínky je rozpoznat individualitu dítěte a najít adekvátní stimulaci, která je bude rozvíjet jemu odpovídajícím tempem a metodou. Klademe důraz především na hravé činnosti dětí, které ve spojitosti s prožitkem tvoří základ dětského učení a poznávání světa. Součástí ŠVP je doplňkový program Podpora zdraví. Podpora zdraví v mateřské škole zahrnuje otužování vzduchem, v letním období vodou, hry a sportovní aktivity na zahradě, výlety a vycházky do okolí, zubní hygienu denně po obědě. Děti mají rády cvičení na nářadí, s míči, pohybové hry s pravidly i s hudbou. Cvičením se snažíme předcházet vadnému držení těla. Zajišťujeme pitný režim. Dětem se snažíme být vzorem v dodržování zásad správné životosprávy. Strava je vyvážená a plnohodnotná, děti si samy volí množství jídla. Respektujeme individuální potřebu spánku. Snažíme se o kvalitu mezilidských vztahů. Rodiče mohou připravovat své dítě na vstup do MŠ v adaptačním programu /společný pobyt s dětmi na zahradě, účast na divadelních představeních, návštěva MŠ při Dni otevřených dveří, individuálně přizpůsobený adaptační režim pro dítě po konzultaci s učitelkou /. Do obou mateřských škol dojíždí 1x týdně klinická logopedka pro nápravu vadné výslovnosti dětí. Vzdělávání dětí probíhalo podle Školního vzdělávacího programu s názvem Barevné kamínky, který vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách. 1. V oblasti biologické - dítě a jeho tělo byla podporována fyzická pohoda, zlepšována tělesná a fyzická zdatnost, byly rozvíjeny pohybové a manipulační dovednosti dětí. Děti si osvojovaly poznatky o těle o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Osvojovaly si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Děti byly vedeny k sebeobslužným dovednostem a vedeny k vytváření zdravých životních návyků a postojů. 2. V oblasti psychologické dítě a jeho psychika byla rozvíjena duševní pohoda dětí, jejich psychická zdatnost, jazyk, řeč, poznávací procesy a jejich funkce, city a vůle. Rozvíjely se jejich vzdělávací dovednosti,myšlenkové operace, představivost a fantazie. 3

4 3. V oblasti interpersonální dítě a ten druhý si děti utvářely vztahy k jiným dětem a dospělým, posilovaly si a utvářely jejich vzájemnou komunikaci a pohodu. 4. V oblasti sociokulturní dítě a společnost bylo cílem uvést děti do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci jim osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5. V oblasti environmentální dítě a svět bylo cílem probudit v dětech povědomí o okolním světě a jeho dění, probudit zájem o živou a neživou přírodu a vést je ke kladnému přístupu k životnímu prostředí. Naše MŠ byla registrována do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu /. Využíváme nabídek poskytovaných v rámci sítě.. Při plánování výchovných procesů jsme se zaměřovaly také na rozšiřování aktivit dítěte v budoucím období. K těmto aktivitám patří nejen hra a učení, ale i sféra volného času zájmová činnost, samostatné vystupování a komunikace v prostředí mnohem širším než je rodina a škola. KROUŽKY A AKTIVITY v mateřských školách Kroužky v mateřských školách: Kroužky vedly naše paní učitelky, probíhaly v odpoledních hodinách.mš Na Svobodě je jednotřídní a z organizačních důvodů letos kroužky nabídnuty nebyly. Paní učitelky ale zorganizovaly pro děti celodenní i polodenní výlety, doprovázely děti při kurzu lyžování a plavání. Název kroužku Počet kroužků MŠ Zámecké náměstí Hudebně pohybový 1 1 Výtvarný 2 2 Celkem 3 3 Aktivity Rodiče mohli také využít placené aktivity pro děti v rámci obou MŠ: Lyžařská školička SKI areál Hlubočky, uskutečnilo se všech plánovaných 6 lekcí. Taneční škola Zdeňky Dvořákové, proběhla od října do prosince Plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích se uskutečnilo ve II. pololetí školního roku - od 5.2. do 18.6., 1x týdně Angličtina pro nejmenší se letos konala pod vedením Mgr. Jitky Berkové /jazyková agentura AVIS/. 3. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby pedagogičtí 7 nepedagogičtí 3 celkem 10 Provozní pracovnice MŠ Zámecké náměstí: 2 školnice, úklid úklid, výdej jídla MŠ Na Svobodě: 1 školnice, výdej jídla, úklid Pedagogické pracovnice: MŠ Zámecké náměstí: 5 učitelek MŠ Na Svobodě: 2 učitelky 4

5 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let let nad 60 let z toho včetně důchodci Počet c) průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy 49 let d) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků počet učitelek MŠ odborně kvalifikovaní odborná kvalif. v % nekvalifikovaní e) získaná odborná kvalifikace SŠ VOŠ VŠ f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet, odchod do důchodu apod.) 0 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost) 1učitelka s vysokoškolským vzděláním pro MŠ Přijata od září 2008 na úvazek 0,645, od dubna 2009 úvazek 1,00. h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře Počet účastníků Časový rozsah (hodin) SMALTOVÁNÍ 1 5 SMALTOVÁNÍ BEZ PÍCKY 1 5 SMALTOVÁNÍ 1 5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SEMINÁŘ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SEMINÁŘ ŘÍZENÍ MŠ V KOSTCE 1 8 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ 1 5 NÁMĚTY PRO MALÉ ZPĚVÁKY A MUZIKANTY 1 4 Celkem 8 42 Všechny semináře byly akreditované. 5

6 4. Předškolní vzdělávání a) počet tříd - obě MŠ Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet učitelek Počet dětí MŠ Zámecké n. Počet dětí MŠ Na Svobodě Celkový počet dětí tř. standardní září leden b) naplněnost tříd - obě MŠ I. oddělení II. oddělení III.oddělení Jednotřídní MŠ Celkem Počet dětí Počet učitelek Průměrná roční docházka 12,5 16,5 21,0 21,35 71,35 e) integrované děti ne f) počet dětí odcházejících do ZŠ a počet dětí s odkladem školní docházky k dětí odcházející do ZŠ 27 k dětí s OŠD 3 g) důvody OŠD a způsob zajištění péče o tyto děti Nezralost dítěte, vadná výslovnost - spolupráce s rodiči a PPP h) průměrná docházka dětí na třídu Průměrný počet docházejících Průměrný počet docházejících dětí o dětí na jednu třídu ve šk. roce hlavních prázdninách V letošním roce byla nemocnost dětí vyšší, vyskytly se i neštovice. Opakovaně se objevily vši. Na prázdninovou docházku se přihlásilo 44 dětí. Ve dvou třídách byl nakonec průměr docházky 34 dětí. 5. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010 počet podaných žádostí počet přijatých dětí počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí počet nepřijatých dětí počet skutečně nastupujících počet volných míst při 28 dětech na třídu Důvody nepřijetí: 3 děti měly bydliště mimo město, rodiče 1 dítěte žádali přijetí pouze do MŠ II, kde byla již kapacita naplněna 6

7 6. Prázdninový provoz Prázdninový provoz se uskutečnil v MŠ na Zámeckém náměstí pro děti obou mateřských škol a to od Mateřská škola Na Svobodě byla po celou dobu prázdnin uzavřena. Na prázdninovou docházku bylo přihlášeno z obou MŠ celkem 44 dětí. 7. Školní stravování počet jídelen: 0 výdejna: 2 počet stravovaných dětí: 98 stravování zaměstnanců : Využití poradenských služeb pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy PPP Olomouc, U sportovní haly 1a, tel Speciální pedagog a klinický logoped - Mgr. Radka Kovaříková (poradna 1x týdně v MŠ) 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů s učitelkou nad aktuálními problémy a připomínkami, dále se setkáváme na akcích pořádaných MŠ. Např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče a děti, při vystoupeních dětí pro veřejnost, na akcích základní školy, při Dni otevřených dveří. Zveme rodiče na závěrečné hodiny Tanečního kroužku, plavání, mohou se přijet podívat na hodiny lyžování. Mohou využít nabídky fotografování dětí, nákupu knih dle nabídky. Prosíme rodiče také o spolupráci při opravách hraček, práci na zahradě, při organizování společných akcí pro děti, při tvorbě našich www. stránek. O akcích MŠ rodiče informujeme na nástěnkách v šatně MŠ a také na našich webových stránkách - Rodiče přispívají mateřským školám finančními i věcnými sponzorskými dary. Tyto dary jsou řádně evidovány v účetnictví. Finanční dary využíváme na nákup hraček k vánocům nebo Dni dětí. Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou. Využíváme dobrých zkušeností ze spolupráce s Knihovnou J. Balcárka, Kulturním střediskem Velké Bystřice /divadla pro děti/ a základní školou /vánoční trhy, velikonoční tvoření, lampiónový průvod, návštěvy ve výuce, besedy s rodiči předškoláků a učitelkami 1.třídy aj. Jezdíme do Olomouce na dětská divadelní představení. Pro veřejnost vystupujeme s programem při vítání malých občánků, pro seniory v Domě pokojného stáří s vánočním programem a programem ke Dni matek a s vánočním programem pro seniory v KD. Přispíváme články o MŠ do Velkobystřických novin. Spolupráce MŠ Masarykova ZŠ Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici Knihovna Jaromíra Balcárka Velká Bystřice Město Velká Bystřice Kulturní středisko Velká Bystřice Technické služby Velká Bystřice Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc Logopedická poradna /Mgr. Radka Kovaříková/ ZUŠ, pobočka ve Velké Bystřici 10. Sponzoři MŠ Rodiče dětí, Ferona Thyssen Plastics, pan Jan Ďurčík, pan Pavel Štancl. 11. Výsledky kontrol ČŠI a kontrol dalších V průběhu školního roku nebyla v mateřské škole provedena inspekční činnost ČŠI. 7

8 12. Logopedie Logopedická péče je v MŠ zajištěna od 14. ledna Díky pochopení MěÚ byly vyčleněny prostředky na logopedickou péči pro děti s vadami řeči obou MŠ a také dětí ze ZŠ. Paní Mgr. Radka Kovaříková měla logopedickou poradnu každé úterý dopoledne. Jejím přispěním se podařilo odstranit vady řeči u většiny dětí nastupujících do 1. třídy. Děti, které půjdou do ZŠ a vady řeči u nich ještě přetrvávají, budou do péče dále zařazeny. V péči Ukončeno Děti nastupující do ZŠ Ukončeno MŠ Na Svobodě MŠ I Zámecká, 3.odd MŠ I Zámecká, 2.odd. 7 1 ZŠ 3.třída Environmentální výchova Výchova probíhala v tomto přírodním prostředí: školní zahrada, blízký park, les, ZOO, Přírodní ráj Horizont v Bystrovanech, přítomnost na akcích ZŠ. Plnění úkolů daných RVP a ŠVP Barevné kamínky dle ročních období. MŠ byla zařazena do celostátní sítě mateřských škol - projektu Mrkvička, snažíme se o plnění nabídnutých aktivit. 14. Zkušenosti s péčí o nadané děti Spolupráce s rodiči, účast v kroužcích v MŠ, ZŠ, ZUŠ. 15. Materiálně technické vybavení Průběžně a dle finančních možností vybavujeme MŠ novým nábytkem V MŠ Na Svobodě byla zakoupena nová kuchyňská sestava do výdejny stravy, nerezový dřez, nový vysavač.byla instalována myčka, kterou pořídil sponzor. Do umývárny dětí byla instalována nová předělovací stěna, zrcadlo a shrnovací dveře. Ze sponzorských darů rodičů byly nakoupeny hračky a dětská vozidla. Sponzor z řad rodičů upravil dopadovou plochu pod dřevěnou průlezkou dle pokynů revize. V MŠ na Zámeckém náměstí byla zakoupena kuchyňská sestava, kuchyňská linka a skříň na uložení nádobí ve výdejně stravy. Do všech dětských umýváren byla nainstalována zrcadla. Do pracovny vedoucí učitelky byl pořízen nový počítač s LCD monitorem. Koupili jsme vysavač a lednici. Do tříd tři nové koberce. Ze sponzorských darů byly pořízeny hračky a dva radiomagnetofony. Rodiče darovali novou televizi a DVD přehrávač, soubor výukových programů pro děti na DVD. Pro obě MŠ jsme zakoupili knihy a pomůcky, které potřebujeme k plnění ŠVP. Letos o prázdninách se uskutečnila plánovaná rekonstrukce zámeckého parku. Mateřská škola je jeho součástí. Jednalo se o úpravu terénu, vybudování sítě nových chodníků, stavbu amfiteátru před budovou MŠ, parkovou úpravu dle projektu. Zvlášť nás těší vybudované oplocení kolem budovy MŠ. Průlezky, pískoviště a zařízení zahrady /přístřešek a lavičky/ tak nebudou terčem vandalů. I když se naše zahrada zmenší, budeme moci využívat dál všechny prostory parku. Stávající železné prolézačky byly přeneseny a zabudovány v oplocené části zahrady. Dle dohody budeme mít také prostor na uložení zahradního nářadí a vybudovaná dvě pískoviště. Rádi bychom v budoucnu za pomoci zřizovatele pořídili pro děti dřevěné prolézačky s certifikací. Uvnitř budovy byla o prázdninách řešena vlhkost zdí, instalováno další WC pro děti v přízemí, odstraněno staré obložení stěn v šatnách. Byly také odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole KHS /větrací mřížka v předsíňce u WC dospělých v přízemí, sítě na oknech v jídelně/. Po rekonstrukci bylo zajištěno vymalování dotčených zdí, šaten a sborovny. Do šatny dětí bylo pořízeno 56 nových šatních skříněk. 16. Uskutečněné akce Kulturní, společenské a tělovýchovné akce obou mateřských škol ve školním roce 2008/2009 ZÁŘÍ 8.9. Skluzavka a skákací hrad na zahradě MŠ 9.9. Zahájení logopedie Maňáskové divadlo Jak dráček našel kamarády, pro obě MŠ Vystoupení skupinky předškoláků při vítání občánků Zámek Návštěvy v knihovně nejstarší děti pravidelně 1x za měsíc po celý rok 8

9 ŘÍJEN Kino Velký Týnec pásmo pohádek Výstava ovoce a zeleniny v přízemí radnice, ČZS Velká Bystřice Kouzelnické představení v MŠ I, v 8.30 hodin, v MŠII V 9.30hod Fotografování dětí k vánocům, obě MŠ, série k vánocům Kloboukový den malá slavnost s klobouky LISTOPAD Maňáskové divadlo O Peciválovi pro obě MŠ Loutkové divadlo Pták Ohnivák MŠI v 8.45, MŠII v hod Divadlo v KD Velká Bystřice Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla v 9.00hodin Zlatovláska Metropol Olomouc, obě MŠ, v 9.00hodin PROSINEC Čert a Mikuláš převleky žáci ZŠ, pro obě MŠ Koncert Pavla Nováka na sále KD ve Velké Bystřici Vánoční besídky v obou MŠ Vánoční tvoření dětí a rodičů v MŠI - svícen LEDEN Maňáskové divadlo Sluníčko 3 pohádky, v MŠI 6.1. Začíná kurz lyžování v Hlubočkách / 1x týdně, celkem 6 lekcí/ Maňáskové divadlo Sněhurka, v MŠI, 9hodin, MŠ II v hod Zápis do mateřských škol Zpívánky, výchovný program o hudebních nástrojích Fotografování dětí, jarní námět, série ÚNOR 5.2. Začíná kurz plavání v Bohuňovicích, / 1x týdně až do 18.6./ 6.2. Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký v KD ve Velké Bystřici Karneval v maskách v MŠ s Františkovým veselým divadlem / s hrami a soutěžemi/ BŘEZEN Maňáskové divadlo O prasátkách v MŠ Fotografování nejstarších dětí na tablo DUBEN Hrajeme si s pohádkou - hudební pořad v KD ve Velké Bystřici Besídka pro rodiče v odd. Berušek, v 15 hod.v MŠI Besídka pro rodiče v odd. Motýlků, v 15 hod. v MŠI Besídka pro rodiče v MŠ Na Svobodě, v 15hod Besídka pro rodiče v odd. Sluníček, v 15 hod. v MŠI KVĚTEN 5.5. Maňáskové divadlo Trampoty kouzelníčka Bonifáce, v 9hod. v MŠI, v 10.15hod. v MŠII Vystoupení nejstarších dětí z MŠI v Domě pokojného stáří, dárečky pro seniory vyrobily děti a p.uč. z MŠII Fotografování tříd Začíná pedagogická praxe posluchačky SPgš v Odrách /3 týdny/ Výlet do ZOO na Sv. Kopeček, obě MŠ Schůzka rodičů nově přijatých dětí, MŠI 9

10 ČERVEN 2.6. Vystoupení dětí ze školní družiny s představením Piráti z Karibiku 3.6. Loutková revue Nebojte se strašidel KD ve Velké Bystřici 5.6. Pohádka Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil KD ve Velké Bystřici 8.6. Výlet do Lešné MŠII 9.6. Návštěva v knihovně odd. Berušek Ukázka hasičské techniky na zahradě MŠ Výlet Vyškov MŠII Výlet do Horizontu v Bystrovanech-MŠII Rozloučení dětí s MŠ v Hotelu Zámek Vystoupení dětí při vítání občánků na Zámku Ukončení školního roku, rozloučení ve třídách ČERVENEC Prázdninový provoz v MŠ na Zámeckém náměstí pro obě MŠ 17. Další údaje o mateřské škole. Činnost školy byla ve školním roce stanovena Organizačním řádem a plánem práce a jeho přílohami. Hlavní úkoly Organizačního řádu a plánu práce byly splněny. Rovněž hlavní cíl MŠ uskutečňovat osobnostně orientovanou výchovu a spolupráci s rodiči byl splněn. Zpracovala: Dana Kutrová, vedoucí učitelka mateřských škol ve Velké Bystřici Ve Velké Bystřici

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

S kamarády kolem světa 2012-2015

S kamarády kolem světa 2012-2015 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa 2012-2015 2 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 SMÍCHOV U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKRÁCENÁ VERZE 1. Úvod 2. Identifikační údaje o MŠ 3. Obecná charakteristika MŠ 4. Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více