VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, Senohraby Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání c) personální zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení škol do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ Sídlo: Školní 27, Senohraby Zřizovatel školy: obec Senohraby Statutární zástupce: ředitelka školy Mgr. Miluše Staňková Internetové stránky: 3

4 Údaje o Školské radě: Dne byla zřízena Školská rada. Zřizovatel školy (obec Senohraby) stanovil počet jejích členů na 3 (zástupce OÚ, zákonných zástupců a zástupce z pedagogického sboru) a vydal volební řád. Ve školním roce 2009/2010 proběhla tři zasedání ŠR. Složení ŠR (2011/2012): Předsedkyně Lenka Průšová, zástupce zákonných zástupců PhDr. Vladimír Dvořák, zástupce OÚ Jitka Tichovská, zástupce pedagogického sboru byla zvolena za zástupce pedagogického sboru paní Monika Přibíková a byl jmenován zástupce OÚ pan Jan Beneš. Charakteristika školy: ZŠ a MŠ Senohraby, příspěvková organizace zřízená obcí Senohraby, je právním subjektem složeným ze čtyř částí základní školy (ZŠ), mateřské školy (MŠ), školní jídelny (ŠJ) a školní družiny (ŠD). ZŠ je umístěna v původní starší budově, kde byla během letních prázdnin 2010 dokončena II. etapa rekonstrukce. Byla dokončena půdní přestavba, kde vznikla krásná prostorná třída, kuchyňka pro děti, učitelský kabinet, místnost na pomůcky a učebnice, WC pro dívky a chlapce, úklidová komora a skladovací prostor. Škola je celá vybavena požárními hlásiči a novými protipožárními dveřmi splňujícími stávající normy ČSN Dále byla škola opatřena zateplovacím systémem a nově omítnuta. Před školou byl rozšířen prostor na hru a sport dětí koloběžky, malé hřiště na vybíjenou, koš na streetball, trampolína a panák na skákání. Ve škole je nyní 6 tříd. (5 učeben 2 z nich slouží odpoledne jako školní družina, 1 odborná učebna počítačová pracovna), dále je v provozu dětská kuchyňka a keramická dílna. V počítačové pracovně je nyní 14 počítačů, notebook pro potřeby multimediální výchovy, protože v poč. pracovně je rovněž velké stahovací plátno a dataprojektor. Dále je pracovna vybavena tiskárnou a DVD přehrávačem. Všechny školní PC disponují následující výbavou: klávesnice, myš, LCD obrazovka, připojení na síťovou tiskárnu, připojení do školní sítě, Internet, softwarové vybavení: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007, Esset NOD 32 antivirus. Sada multimediálních programů pro výuku 15 (např. český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, logické testy.). Dále byla pracovna vybavena tiskárnou a DVD přehrávačem. V počítačové pracovně kromě výuky probíhají kroužky pro děti. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem a 4 učebny interaktivní tabulí s pevně zabudovaným dataprojektorem a zbývající učebna počítačem dataprojektorem a promítacím plátnem. 4

5 V tomto školním roce jsme dále zakoupili vizualizér, který lze použít ve všech třídách. Dalšími místnostmi jsou: sborovna, ředitelna, dva učitelské kabinety, kabinet na učební pomůcky, dvě šatny, místnost s technickým zázemím pro výpočetní techniku a kotelna. Ve sborovně je výkonný počítač pro učitele (sponzorský dar) vybaven programem Bakaláři a v ředitelně je počítač pro vedení školy, oba počítače mohou tisknout na kopírce a barevné tiskárně (sponzorský dar), která je umístěna ve sborovně. V ředitelně je také telefonní centrála se čtyřmi připojenými telefony (ředitelna, sborovna, MŠ, ŠJ). TV a video jsou v učebně ve 2. patře, ve školní družině je DVD přehrávač s LCD monitorem. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, při inventarizaci budou některé zastaralé pomůcky vyřazeny, během celého roku byly nakupovány nové moderní pomůcky a encyklopedie. Chodby i třídy jsou vyzdobeny výtvarnými a projektovými pracemi žáků a květinami. U školy je velká zahrada s hřištěm, které bylo během jara zrekonstruováno hřiště je multifunkční dá se využít na kopanou, volejbal, přehazovanou, vybíjenou, tenis, basketbal, florbal a je zde také prostor pro skok daleký. Zahrada a hřiště jsou využívány pro tělesnou výchovu, školní družinu, velkou přestávku a rekreaci žáků. MŠ je umístěna v budově, která je se ZŠ spojena chodbou. Součástí MŠ v suterénu budovy je školní jídelna pro žáky ZŠ a kuchyně společná pro obě zařízení. V 1. patře MŠ je třída určená pro starší děti a k odpolednímu odpočinku. Ve 2. patře mají třídu mladší děti. Obě třídy jsou uspořádány do tematicky zaměřených koutků pro námětové hry i další výchovnou a zájmovou činnost dětí. MŠ je dobře vybavena hračkami a dalšími pomůckami, které jsou během roku průběžně obměňovány a doplňovány o didaktické a výukové pomůcky. V tomto roce například o mapu ČR a textilní mapu světa s příslušenstvím. V koupelnách obou tříd byly nainstalovány nové věšáky na ručníky, které odpovídají novým hygienickým předpisům. Také v lehátkárně byly umístěny nové regály na ložní prádlo. V herně první třídy byl položen koberec. Ve druhé třídě byla vyměněna a doplněna sestava nábytkových skříněk a nakoupen sušák na výkresy. V budově MŠ byla provedena oprava zabezpečovacího zařízení. Na školní zahradě proběhly údržbářské práce, doplnění písku na dopadové plochy, výměna písku v pískovišti, vykopání betonových patek ze staré skluzavky a podzimní úklid zahrady za pomoci rodičů, OÚ daroval a nechal nainstalovat dvě pružinové houpačky. Děti MŠ se stravují ve třídách, jídlo je dopravováno z kuchyně výtahem. V tomto šk. roce došlo k poruše výtahu, která byla v brzkém termínu odstraněna. ŠD je dobře vybavena pomůckami a hračkami, které se průběžně vyměňují a doplňují. Opět byly zakoupeny nové hry, hračky, sportovní potřeby a knihy. Ve školním roce 2011/2012 se zde v dopoledních hodinách vyučovala 2. třída. 5

6 ŠJ je umístěna v přízemí budovy MŠ. V roce 2011/12 se ve ŠJ stravovalo 45 dětí MŠ, 89 dětí ZŠ, 16 zaměstnanců a 9 důchodců. Provoz kuchyně byl zmodernizován zakoupením konvektomatu RATIONAL(financován OÚ a sponzorské dary rodičů). V souvislosti se zvýšením počtu strávníků bylo nutné opět doplnit dostatečný počet nádobí: skleničky, talíře, příbory. Do varny nerezové nádobí a doplnění nerezových polic pod pracovní stoly. Do konvektomatu byly zakoupeny speciální nádoby na přípravu pokrmů. Byly provedeny drobné opravy malby v kuchyni. V souvislosti s připojením konvektomatu proběhla oprava elektroinstalace a vodovodních a kanalizačních přípojek, dále drobné opravy kuchyňských spotřebičů. V budově ZŠ je plynová kotelna, společná pro všechna zařízení (MŠ, ZŠ, ŠJ), po rekonstrukci s automatickou regulací teploty. Odborným dohledem nad PO + BOZP je pověřena firma BEZPO Benešov. Čtvrtletně probíhají pod jejím vedením kontroly. Provedeny byly plánované revize hasicích přístrojů, plynové kotelny, komínů, výtahu v MŠ a veškerých elektrických spotřebičů. ZŠ b) přehled oborů vzdělání: Školní rok 2011/2012 byl v ZŠ zahájen s 92 žáky vyučovanými v 5 třídách, byla navýšena kapacita školy na 100 dětí. Třída Počet žáků Třídní učitelka I. třída (1. ročník) 22 Mgr. Marcela Dvořáková, AP- Pavlína Kočovská II. třída (2. ročník) 21 Mgr. Monika Přibíková III. třída (3. ročník) 13 Jitka Tichovská IV. třída (4. ročník a 5. A) Mgr. Alena Jílková V. třída (5. B) 15 Mgr. Šárka Valášková Celkem 92 žáků Jedna žákyně absolvovala 5. ročník v Moskvě. Školu navštěvovali i žáci z okolních obcí Mirošovice, Hrusice, Čerčany, Pětihosty, Zaječice, Ondřejov-Turkovice, Zvánovice, Kaliště. Ve školním roce 2011/2012 se poprvé všechny ročníky vyučovaly podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) s názvem Škola, ve které máme na děti čas. viz webové stránky školy. V souladu s tímto programem si učitelky zpracovávaly tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty. 6

7 Učební plán ŠVP Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Celkem oblasti obory předměty roč. roč. roč. roč. roč. Jazyk a Český Český jazyk jazyková jazyk a komunikace literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda, Vlastivěda Umění a Hudební Hudební kultura výchova výchova Výtvarná Výtvarná výchova výchova Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Dramatická výchova Dramatická výchova Celkem Ve 4. třídě byla 1 hodina českého jazyka a 2 hodiny matematiky rozděleny na samostatné ročníky. Ve 3. a 5. ročníku se vyučovaly 3 hodiny anglického jazyka, a v 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně. Nově se učil anglický jazyk v prvním ročníku. Anglický jazyk se učí ve všech ročnících samostatně, p. učitelky absolvovaly speciální kurzy Aj. Všechny ročníky, včetně prvního, měly možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka. Nově jsme zavedli kroužek španělštiny. V 5. ročníku se začala vyučovat Informatika. Zvýšená pozornost byla věnována žákům s poruchami učení. Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, SPC speciálně pedagogickým centrem Praha 8 i s dalšími psychology. Na individuální žádosti rodičů docházela do školy školní psycholožka. 7

8 Velká pozornost je věnována nadaným žákům individuální přístup, projekty, samostatné a skupinové práce, soutěže školní, meziškolní, krajské a celostátní. Ve škole byla využívána logopedická poradna, kterou vede naše paní učitelka. Celý školní rok probíhala úzká spolupráce mezi ZŠ a MŠ především při přípravě předškoláků, pořádání různých akcí, v oblasti grafomotoriky a logopedie. I ve školním roce 2011/12 se realizovalo mnoho projektů celoškolních, mezitřídních nebo třídních: Celoškolní projekty: 1. Adopce na dálku pokračování projektu z minulého školního roku, který navazoval na projekt Děti v nesnázích: Sledování filmů s tématikou života dětí zemí třetího světa, diskusní kroužky, komunitní kruh, získání peněz, výtvarné a literární zpracování knihy pro sponzorovanou dívku z Indie Grace, společné čtení dopisů od Grace. Peníze na další školní rok jsme získali z výtěžku sběru a kulturních akcí (koncerty a akademie) 2. Dny Země téma LES o lese jsme se učili, malovali ho, zpívali o něm a hráli pohádky. Děti vytvořily pro své spolužáky kvízy, prezentace, připravily naučnou stezku a také les uklidily. 3. Vánoční a Velikonoční dílny celodenní rukodělná činnost, výzdoba tříd, výroba dárečků, vytvoření vánoční (nebo velikonoční) atmosféry. 4. Vynášení Morany tradice, výroba Morany, příprava trasy s úkoly a otázkami pro ostatní třídy. Třídní projekty: V. tř.(5. A): Velká Morava pověsti o Svatoplukovi, Cyril a Metoděj. Člověk a zdraví. Finanční matematika plánování dovolené. Architekti návrhy a realizace modelů staveb a různých objektů. Četba a dramatizace knihy C. S. Lewise Narnie Stříbrná židle. IV. tř.(4. ročník a 5. B): Afrika. Ekosystémy. Pověsti z Čech a Moravy. Hlavní město Praha. Moje, naše, vaše etika. Směr Polární kruh. Řecko, Anglie cestovní kancelář. Život ve městě a na vesnici. Indiáni škola v přírodě. Finanční matematika plánování dovolené. Architekti návrhy a realizace modelů staveb a různých objektů. III. tř.: Karel IV. Projekt OPVK Můj kamarád Dezi rozvoj čtenářské gramotnosti. Člověk a zdraví. II. tř.: Založení Deníků celoroční projekt - ČJ psaní. Sleduj svůj strom celoroční projekt (podzim, zima, jaro, léto) pozorování stromů na školní zahradě a následné zpracování získaných informací (fotodokumentace, plakáty ). Projekt OPVK Můj kamarád Dezi rozvoj čtenářské gramotnosti. Člověk a zdraví. 8

9 I. tř.: Podzim, zima, jaro, léto. Člověk a zdraví. ŠD Od byla navýšena kapacita Školní družiny na 55 žáků. Bylo zřízeno 2. oddělení školní družiny. 1. oddělení navštěvovalo 28 žáků 2. a 3. ročníku a 2. oddělení 27 žáků 1. a 4. ročníku. Provoz obou oddělení byl od do 15.00, dále do bylo otevřeno jedno oddělení. ŠD pracovala podle celoročního plánu, v němž byly zahrnuty různé vzdělávací a výchovné činnosti (výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné.), projekty a akce. Děti navštěvující ŠD mají možnost plně využívat přilehlou školní zahradu a hřiště, často používají koloběžky učí se chování na silnici a připravují se formou her na dopravní situace. Při procházkách do přírody poznávají naši obec a její okolí. MŠ V MŠ se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení. Program s názvem Hrajeme si od jara do zimy byl upraven do podmínek školního roku 2011/2012 a v srpnu 2011 aktualizován pro nadcházející školní rok, byl schválen pedagogickou radou a byl rozpracován do třídních programů. V MŠ bylo ve 2 třídách zapsáno 45 dětí: Třída Počet žáků I. třída (věk 3 4,5 let) 20 II. třída (věk 4,5 6 let) 25 Celkem 45 žáků c) personální zabezpečení činnosti školy ZŠ + ŠD Pedagogičtí pracovníci 9 / přepočteno na úvazky 7,81 Z toho odborně a ped. způsobilých 6 / 5,35 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci 3 / 1,38 9

10 MŠ Pedagogičtí pracovníci 3 / 2,99 Z toho odborně a ped. způsobilých 3 / 2,99 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci 1/ 1,00 ŠJ Vedoucí ŠJ 1 / 0,40 Kuchařky 3/ 2,20 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V únoru 2012 se k zápisu do 1. třídy dostavilo celkem 32 uchazečů, z toho: 3 rodiče požádali o odklad povinné školní docházky, 29 rodičů podalo žádost o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání. Vzhledem k celkové kapacitě školy a naplněnosti 1. třídy bylo přijato 27 žáků. e) údaje o výsledcích a průběhu vzdělávání žáků Ve školním roce 2011/2012 prospělo 92 žáků, z čehož 83 s vyznamenáním. Učivo bylo probráno podle plánu, který byl zpracován podle Školního vzdělávacího programu. Výuka byla obohacována o různé projekty, programy a akce. Do tematických plánů zpracovaných učiteli byly zabudovány očekávané výstupy a přibližné časové rozvržení. Vyučující počítali s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a zbyl i čas na opakování. Žáci zvládli požadavky ŠVP velmi dobře, během školního roku nenastaly žádné závažné problémy. Žáci splnili očekávané výstupy podle svých schopností a možností. Ve školním roce 2011/12 jsme velkou pozornost věnovali čtenářské a matematické gramotnosti. V tomto školním roce jsme naplno začali s realizací projektu, který jsme nazvali Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU). Učitelský sbor je motivován k naplňování Školního vzdělávacího programu /dále jen ŠVP/ ZŠ Senohraby s názvem Škola, ve které máme na děti čas. ŠVP vychází z přesvědčení, že každý člověk je výjimečný a jeho nadání je třeba objevit a podpořit. Byl sestaven tak, aby umožňoval rozvíjení schopností a nadání dětí. Vzhledem k podmínkám naší školy a prioritám našeho ŠVP se domníváme, že nejefektivnější bude zaměřit se v rámci projektu Kvalitní výuka na oblasti (klíčových aktivit) 10

11 čtenářské a informační gramotnosti, českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, člověka a přírody/světa a oblasti práce s počítači a informacemi. Cíle projektu budou naplněny jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Doplňkem pak budou kurzy DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Projekt bude mít přímý vliv na většinu žáků školy a jeho jednotlivé části budou probíhat v různých ročnících. Zvýšená pozornost byla věnována žákům s poruchami učení na začátku školního roku bylo ve škole 10 žáků s diagnostikovanými poruchami učení, 7 z nich se na žádost rodičů vzdělávalo podle individuálního plánu. Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, SPC (speciální pedagogické centrum) Praha 8 i s dalšími psychology. Na individuální žádosti rodičů docházela do školy školní psycholožka. Ve školním roce 2011/2012 byla přijata do první třídy žákyně se zdravotním postižením a škole byl přidělen úvazek 0,3 pro asistentku pedagoga. Velká pozornost byla věnována nadaným žákům individuální přístup, projekty, samostatné a skupinové práce, soutěže školní, meziškolní, krajské a celostátní. Chování žáků bylo v celém školním roce bez vážnějších kázeňských problémů, drobná nekázeň byla řešena domluvou nebo s rodiči. Žáci 3. a 5. ročníku se v rámci projektu Kalibro zúčastnili testů: 3. ročník z českého jazyka, matematiky, prvouky a anglického jazyka. 5. ročník z českého jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu a anglického jazyka. Dosažené výsledky v porovnání s celorepublikovým průměrem: 3. ročník: Testovaná oblast Úspěšnost v % Úspěšnost v % Úspěšnost v % Naše škola Celorepublikový průměr Vesnice Český jazyk 75,9 71,0 69,0 Matematika 84,8 71,5 69,4 Prvouka 69,5 65,8 65,2 Anglický jazyk 55,2 64,8 62,9 11

12 5. ročník Testovaná oblast Úspěšnost v % Úspěšnost v % Úspěšnost v % Naše škola Celorepublikový průměr Vesnice Český jazyk 75,3 68,2 65,9 Matematika 77,6 52,0 49,2 Anglický jazyk 72,2 64,2 62,5 Přírodovědný základ 72,0 66,7 66,0 Humanitní základ 66,7 60,8 59,9 Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd jaro 2012 Testy byly vyplňovány na počítači pomocí speciální aplikace. Pokud žák vyplnil několik prvních odpovědí základní varianty správně, postoupil v následující části testu do těžší varianty. Výsledky 5. ročník: český jazyk matematika anglický jazyk základní těžší základní těžší základní těžší počet žáků průměr třídy 71% 72% 87% 82% 77% 46% republikový průměr 60% 64% 60% 65% 58% 39% Z 5. ročníku odešlo 22 žáků: 3 žáci na osmileté gymnázium v Benešově, 1 žákyně na gymnázium Voděradská v Praze a 1 žákyně na gymnázium OPEN GATE v Babicích, 2. žáci do matematické třídy ZŠ v Říčanech a 5 žáků do jazykové třídy ZŠ v Mnichovicích. Ostatní žáci odešli do základních škol v Mnichovicích, Říčanech, Pyšelích, Benešově, Choceradech a Stříbrné Skalici. Nadále je platná Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Senohraby a městem Mnichovice. 12

13 Žáci byli ve školním roce 2011/2012 úspěšní i v různých soutěžích: Matematická olympiáda: - v kategorii ZŠ (5. třída) okresní kolo (okres Praha východ): Veronika Malcová 2. místo Petra Škvorová 4. místo Teodor Beneš 4. místo Vojtěch Kos 6. místo žák 4. ročníku Celkem 10 úspěšných řešitelů z naší školy (žáci, kteří získali aspoň 9 bodů z 18) ze 40 úspěšných řešitelů z celého okresu. Matematická soutěž Klokan okresní kolo - kategorie Cvrček (2. a 3. roč.), 1325 účastníků. Adéla Benešová 1. místo Alžběta Kocábková 2. místo Anna Růžičková, Eliška Bůzková 3. místo Teodor Beneš 2. místo - kategorie Klokánek (4. a 5. roč.), 1205 účastníků Logická olympiáda: Žáci 3. a 4. ročníku Richard Dvořák a Jana Kumstová úspěšně reprezentovali školu v krajském kole Logické olympiády. Pythagoriáda pro 5. ročník okresní kolo: Do okresního kola postoupili tito žáci - Vojtěch Kos (4. ročník), Petra Škvorová, David Penkov, Edward Pawinger a všichni byli úspěšní řešitelé. Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo kategorie 4. a 5. ročník, 79 účastníků Eliška Náprstková 1. místo Teodor Beneš 4. místo Jiří Malíř 6. místo Petra Škvorová 11. místo V listopadu 2011 proběhlo celorepublikové testování online čtenářské gramotnosti a anglického jazyka na Čtenářská gramotnost: 4. ročník 70,69%, 5. ročník 85,62% Anglický jazyk poslech: 4. ročník 55%, 5. ročník 75,1% Anglický jazyk čtení: 4. ročník 56,5%, 5. ročník 79,9% 13

14 Přírodovědná soutěž NATURA okresní kolo, soutěž družstev: Senohraby A (E. Náprstková, M. Kršek, V. Kos, E. Bůzková) 2. místo Umělecká soutěž pro žáky a studenty pod záštitou hejtmana Středočeského kraje na téma Krásy našeho kraje kategorie literární, 1. stupeň získala Eliška Náprstková 1. místo. Atletická soutěž o pohár tří škol (Senohraby, Mnichovice, Mirošovice): 3. ročník 1. místo Senohraby Svět očima dětí, animace (soutěž vyhlášená ministerstvem obrany a vnitra): Kryštof Kohout byl oceněn v kategorii Bezpečná doprava f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V souladu se strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT je na naší škole realizován "Minimální preventivní program", který je každý školní rok podle potřeby upravován. Základní škola Senohraby je venkovská škola, kterou ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 92 žáků ročníku, v pěti třídách, děti jsou takřka v rodinném prostředí. Základem našeho pedagogického působení je vést děti k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci a schopnosti vyjádřit adekvátně svůj názor. Z těchto důvodů na škole ke zjevnému rizikovému chování (šikaně) nedochází, tuto problematiku však nepodceňujeme, problémy, které v tomto ohledu vyvstanou, jsme připraveni včas rozpoznat a okamžitě řešit. Naším cílem je však především preventivní působení na žáky, to znamená předcházení všem těmto problémům. Problematika kouření a konzumace alkoholu je ovšem složitější. Nemůžeme se tvářit, že se to netýká i našich dětí, zejména 5. ročníku. Víme, že s nástupem puberty přichází revolta (potřeba dělat něco zakázaného) a snaha podobat se vzorům. Někdy má bohužel neblahý dopad tolerance těchto jevů v rodině. U žádného dítěte se neprojevila závislost na nikotinu či alkoholu. Doufáme, že jde pravděpodobně o malou frekvenci pokusů, pokud k nim vůbec dochází. Usuzujeme tak, protože se většina dětí věnuje sportu a jiným mimoškolním aktivitám v oddílech a kroužcích. Minimum dětí pobíhá zcela bez dozoru venku a vliv má i vesnické prostředí, ve kterém se nesnadno cokoli utají. Děti jsou také z hodin předmětu Prvouka a Přírodověda s riziky kouření a pití alkoholu (i požívání jiných drog) obeznámeny. Tuto problematiku také řešíme na mezitřídních a školních komunitních kruzích. Jsme si však vědomy potenciálního nebezpečí, které hrozí, dostanou-li se tyto děti k dalším nebezpečným drogám a to zejména po přechodu na jinou školu (druhý stupeň, případně gymnázium). Zde má ovšem také nezastupitelnou úlohu výchova v rodině. 14

15 Ve škole proběhlo na jaře 2011 školení hrazené z EU zaměřené na vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči a na prevenci před stresem a konfliktním jednáním v rozsahu 30 hodin. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ se dále vzdělávali podle rámcového plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků DVPP, projednaného na pedagogické radě v září Finanční prostředky na tato školení byly čerpány z prostředků poskytovaných MŠMT v rámci ONIV nebo z dotací EU. Ve školním roce 2011/2012 pedagogičtí pracovníci absolvovali následující školení, semináře a kurzy: Pedagog Školení Termíny Cena splněno Jílková Aj. práce s pohádkami, zdarma ano motivace Dvořáková Učím se rád 1. a 2. tř ano Valášková Seminář waldorfské hradí ano pedagogiky sama Pedagogický První pomoc 3 hod kurz zdarma ano sbor ZŠ, MŠ, ŠD Jílková Čeština nás baví- Jak zpestřit EU ano český jazyk na 1. stupni. Podaná Současná mateřská škola a její ano řízení. Jílková Smartnotebook - AVmédia ano interakt. tab Dvořáková Smartnotebook - AVmédia zdarma ano interakt. tab Jílková Co nás ve škole neučili, aneb EU ano efektivní metody a formy práce ve vyučování Staňková Školská legislativa aktuální ano změny ve školském zákoně Staňková Smartnotebook - AVmédia zdarma ano interakt. tab Tichovská Smartnotebook - AVmédia ano interakt. tab Staňková Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízeni 28., ano 15

16 Další vzdělávání je v současné době nabízeno mnoha institucemi. Velký počet zařízení, stále doplňovaná a tedy nepřehledná nabídka má za následek časté rušení akcí pro malý počet přihlášených. Největším problémem je nedostatek finančních prostředků (ONIV) a nákladnost akcí. ZŠ: h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Jsme dále členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Podle Plánu environmentální výchovy (EVVO) pro rok 2011/12 jsme uspořádali a zúčastnili se např. těchto akcí: Výukový program LES ekocentrum Říčany Sleduj svůj strom celoroční projekt Živly cyklus maleb akrylovými barvami Malý zahradník výukový program v ekocentru Říčany Založení záhonku setí, péče Stromy výukový program na zahradě jednoho z rodičů EKO VOTICE ve škole realizovaly tyto výukové programy s ekotematikou: Smyslů zbavení, Co vyprávějí stromy, Za pohádkou kolem světa, Stopař, Hody, hody, doprovody, Život ve vodě, Neznalost neomlouvá Co se smí a nesmí. Svítíme si na cestu - energie, zdroje, šetření. Vznik ČR. v dubnu jsme opět společně s MŠ uspořádali Týden pro Zemi, starší děti připravily pro mladší soutěže s ekologickou tématikou, uklidili jsme školní zahradu a okolí školy, třídění plastů a papíru v rámci tříd, péče o zvířátka ve škole (zebřičky, želva, rybičky), zapojili jsme se do projektu Recyklohraní, v rámci kterého plníme různé úkoly: jsme zapojeni v projektu Těžíme hliník z domácností - dlouhodobě hliník ve škole shromažďujeme a organizujeme jeho odvoz, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech hodně využíváme přírodních motivů i přírodních materiálů, citlivou výzdobou školy se snažíme v dětech prohlubovat estetické cítění a vztah k nemateriálním hodnotám, pokračovali jsme ve spolupráci s ekologickými sdruženími Tereza (program Vánoce v TEREZE) a Toulcův dvůr, 2x byl uspořádán sběr starého papíru a sběr víček od PET lahví, výtěžek byl použit na financování adopce indické holčičky, podporujeme psí útulek v Maršovicích. 16

17 Ve škole pracuje Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd, schází se svými připomínkami, podněty a problémy 1x měsíčně s ředitelkou školy a zástupcem učitelů. Přibližně 1x za dva měsíce (podle aktuální potřeby, nebo k významné příležitosti) se schází mezitřídní a 1x za pololetí (nebo podle potřeby) celoškolní komunitní kruh. V rámci komunitních setkání v průběhu školního roku povzbuzujeme děti k ohleduplnému, citlivému a zodpovědnému chování. Děti mají možnost své názory otevřeně říci, mohou vyjádřit poděkování kamarádovi, ohodnotit situaci ve škole. Často zde řešíme i otázky šetrného přístupu ke svému prostředí a připomínáme si významné události. Na jaře proběhla v ZŠ Senohraby sbírka hraček, dětského oblečení a knih pro dobročinný bazárek Domova Sue Ryder. Kulturní a poznávací aktivita v tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících akcí: Divadelních představení: Divadlo v Dlouhé Jak jsem se ztratil, Divadlo Komedie- Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Ve spolupráci s MŠ se uskutečnilo pro 1. a 2. třídu několik divadelních představení přímo ve školce. Koncert Muzikant hudební nástroje. Mikulášská nadílka žáků 5. ročníku, potěšila děti v MŠ i malé školáky, Společná vánoční besídka, organizovaná nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče s vánočními dílnami Slyšte, slyšte adventní pořad ve škole všechny ročníky. Muzeum hl. města Prahy program o Elišce Přemyslovně. Slavnostní oběd ve škole páťáci obsluhují ostatní spolužáky. Vánoční a jarní koncert žáků školy v hotelu SEN. Vánoční betlémy Benešov. Návštěva knihovny v Říčanech. Návštěva Kaple svatého Vojtěcha v Senohrabech s povídáním pana Michala Tomka o historii Senohrab vycházky: Vyšehrad, Pražský hrad kurz zdravovědy a první pomoci Senohrabské vajíčko školní recitační soutěž žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výuky na 1. a 2. stupni ZŠ Mnichovice, žáci potěšili svým vystoupením naše spoluobčany vystoupením na Vítání občánků, rosteme s knihou Ondřej Sekora pro menší děti; Miloš Macourek pro větší děti, literární pořad vyprávění o životě a díle. na závěr roku jsme uspořádali tradiční Školní akademii s vystoupením všech dětí školy i školky v hotelu S.E.N., ozdravné pobyty: 1., 4. ročník + 5. A Bečov nad Teplou (program Indiáni), 2. a 3. ročník Vranice (program Za loupeživým rytířem Toulovcem), 5. B hrad Helfenburk. 17

18 Sportovní a pohybová aktivita: Využívali jsme ve zvýšené míře areál školní zahrady a hřiště. 4. ročník absolvoval kurz dopravní výchovy a jízdy na kole v Říčanech. Děti chodily cvičit do Sokola a navštěvovaly sportovní kroužky (Sokolínek, orientační běh, florbal, fotbal, taneční kroužek Fuego, sportovní hry). V zimě jsme bruslili na místním přírodním kluzišti. Celoročně jsme chodili plavat: MŠ a 1. ročník do bazénu v hotelu S.E.N. v Senohrabech, roč. do nově zrekonstruovaného bazénu v Benešově. V březnu proběhl vydařený ozdravný pobyt s výukou lyžování na Benecku. Zúčastnili jsme se krajského kola Poháru škol v orientačním běhu. Zúčastnili jsme se místních závodů v běhu, uspořádali jsme odpolední cyklistické vyjížďky po okolí, uspořádali jsme atletický čtyřboj o Putovní pohár tří škol (Senohraby, Mirošovice a Mnichovice), kde jsme dosáhli výborných výsledků celkové první místo. Zájmová činnost v tomto školním roce pracovalo mnoho zájmových kroužků: dramatický anglického jazyka španělského jazyka českého jazyka pohádka - netradičně počítače plavání keramika výtvarný sportovní hry orientační běh vaření šikovné ruce Sokolínek (všeobecná a sportovní gymnastika, Teamgym) florbal fotbal Písklata flétna hasičský kroužek taneční kroužek Fuego Na mnoha akcích a projektech aktivně spolupracovala ŠD a MŠ. Akce a výlety byly nafoceny a zdokumentovány, ohlasy dětí zaznamenány a uveřejněny v místních časopisech Senohrabská hláska a na internetových stránkách školy: 18

19 Rodiče školu štědře sponzorsky podporovali (nákup konvektomatu ). Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče pomáhají škole i s vedením a organizací kroužků, při různých projektech (finanční matematika.) a se zimním lyžařským pobytem na Benecku. Všech školních akcí se rádi a hojně zúčastňují. MŠ: mateřská škola se celoročně zúčastňovala předplaveckého výcviku v hotelu SEN v Senohrabech, do školky zavítalo několik divadelních souborů a také několik divadelních představení uspořádaly samy paní učitelky, v mateřské škole proběhlo i letos Vítání občánků ve spolupráci se ZŠ a OÚ Senohraby děti se zúčastnily mnoha akcí, např. Putování za stromovou vílou, Veselé bramborové vaření, Strašidelné dýně, Martinská jízda, Adventní slavnosti, Tříkrálové hrátky, Zimní olympiáda, Maškarní bál, Návštěva zahradnictví, Hledání vodní víly a Čištění studánky atd. děti vystoupily na vánoční besídce pro rodiče, na mikulášské besídce společně se ZŠ, na karnevalu, připravily výrobky a dárky k různým akcím (vánoce, velikonoce, Den matek, zápis do MŠ), děti se zúčastnily dopravní soutěže, děti oslavily Den Země ve spolupráci se ZŠ děti absolvovaly výlet do pohádkové země na zámku Berchtold v Kunicích, MŠ uspořádala akci Indiánská stezka s opékáním špekáčků, proběhl Den otevřených dveří se zápisem dětí pro další školní rok, MŠ celý rok úzce spolupracovala se ZŠ, děti se byly několikrát podívat ve vyučování, účastnily se také několika akcí, pořádaných školou (např. Školní akademie). v MŠ proběhl průzkum předškoláků: správné držení tužky grafomotorika, s následnou instruktáží učitelek a pomocí rodičům proběhlo slavnostní loučení se školním rokem s předáním knih a rozlučkových šerp předškolákům Ve školce pracovaly tyto kroužky: flétničky angličtina taneční kroužek plavání keramika jóga pro děti Sokolínek Dětem byla věnována zvýšená pozornost a péče v oblasti logopedie (lekce vedené paní učitelkou, logopedickou preventistkou), těžší případy byly doporučeny do logopedické péče (probíhala v ZŠ). 19

20 V tomto školním roce byla jedna p. uč. MŠ dlouhodobě nemocná (operace a následná lázeňská péče), v této době byl zajištěn kvalitní zástup. ŠD : Školní družina se zúčastňovala všech školních akcí a pořádala vlastní akce, projekty a soutěže: Seznámení se založení kroniky ŠD, Světový den výživy akce zdravé děti, Pouštění draků akce kdo doletí nejvýš, Mikulášská a čertí diskotéka, Pochod sněhuláků, Vánoční přáníčka pro rodiče a senohrabské důchodce, Soutěž chytré hlavy - hádanky, Společenský ples ŠD, Světový den vody vodníci a víly, Knižní královna a král Den knihy, Návštěva obecní knihovny, Pletení pomlázek šikovné ruce, Velikonoční přání, Den čarodějnic soutěž o nejkrásnější čarodějnici, opékání vuřtů, zpívání, tančení, Dopravní soutěže, Sportovní soutěže, Den matek dárky maminkám, Den dětí pirátské odpoledne, Tematické výlety do přírody s naučným zaměřením, Celý rok se třídí odpad, Celou školu zdobí práce dětí ŠD. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla na škole inspekce. V tomto školním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost. 20

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více