Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z POHÁDKY DO POHÁDKY"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Z POHÁDKY DO POHÁDKY Zpracovali: A. Blechová a kolektiv MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Platnost dokumentu: září 2013 červen 2016

2 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Adresa ZŠ Komenského 241 Ředitelka školy Mgr. Eva Plešová Telefon ZŠ IČO Odloučené pracoviště MŠ Adresa MŠ Karlovská 124 Telefon Zřizovatel 0bec Šanov Adresa Hlavní 65 Provoz MŠ Pedagogičtí pracovníci Alena Blechová Zdenka Tischlerová Hana Janíková Marie Maderová vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ Provozní zaměstnanci Hana Kašparová Naděžda Kalinová Radka Skybíková vedoucí školní jídelny kuchařka uklízečka, topička

3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola byla v roce 2003 sloučena se ZŠ pod názvem Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace. Mateřská škola v Šanově je odloučené pracoviště, které se nachází téměř na konci vesnice směrem na Velký Karlov. Má k využití dvě třídy s hernou. Obě třídy jsou propojeny spojovací chodbou. Každá třída má samostatný vchod, šatnu i sociální zařízení. V budově je školní kuchyně, dva sklady potravin a kancelář vedoucí stravování se samostatným vchodem. V roce 1982 byla provedena rekonstrukce budovy, kdy byla přistavěna třída a kuchyň. Kotelna je od roku 1997 zrekonstruována na plynové topení. Na jižní stranu MŠ se rozkládá velká školní zahrada, na které byly vybudovány v roce 2009 dvě pískoviště. Na druhé půlce zahrady je nově zbudované dětské hřiště (srpen 2010) a byla položena nová dlažba na zahradě mateřské školy. Zahradní domek na uschování hraček je nový od roku V létě využíváme k otužování menší bazén. Kuchyň je umístěna uprostřed budovy. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek a zdravotně hygienická zařízení jsou zastaralá, ale uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. V roce 2012 bylo zrekonstruováno dětské WC ve druhé třídě. Vybavení hračkami a materiály je průměrné, dle finančních možností obce. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům. Průběžně podle možností budeme dovybavovat školu podle našich představ nábytek, hrací koutky. Aby děti chodily do MŠ se zájmem, s radostí a abychom se všichni ve školce cítili dobře. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologické přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne v mateřské škole. Děti mají svoje hrníčky. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování. Mateřská škola zajišťuje pravidelný denní rytmus a řád s důrazem na střídání aktivit a odpočinku, který je však uvolněný natolik, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, při

4 vhodném počasí tráví většinu času na školní zahradě, aby byl zajištěný přirozený pohyb dětí. Ve třídách je volný pohyb dětí samozřejmostí a je přizpůsoben podmínkám jednotlivých tříd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidové činnosti. V oblasti životosprávy je důležitá spolupráce učitelek s rodinou dítěte, znalost jeho specifických potřeb a zdravotního stavu. Povedeme děti k osvojování si zdravých stravovacích návyků ve spolupráci s rodiči, aby si děti osvojily návyk pitného režimu bez upozornění. Psychosociální podmínky Klademe důraz na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách tvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni cítí dobře. Učitelky společně s dětmi vytvořily pravidla soužití v MŠ (viz. Příloha). Budeme i nadále vytvářet přátelskou atmosféru tak, aby se v ní cítily dobře nejen děti, ale i všichni dospělí. Budeme se dostatečně věnovat vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňovat prosociálním směrem (prevence šikany). Organizace Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný tak, aby umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Učitelky se plně věnují dětem, jejich výchově a vzdělávání, dbají na střídání spontánních a řízených činností s ohledem na zájem a okamžitou dispozici dětí. V denním režimu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity. MŠ využívá možnosti krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou pro seznámení dětí s vodou, odbourání strachu z pobytu ve vodě a rozvoj hrubé motoriky. Další pohybové aktivity jsou přizpůsobeny ročnímu období delší vycházky, výlety. Řízení MŠ Mezi zaměstnanci jsou dobré osobní vztahy, vstřícná a živá komunikace, která probíhá každodenně všemi směry. Povinnosti a pravomoci každého jsou jasně vymezeny. Ředitelka školy pověřila vedením učitelku Alenu Blechovou, která poskytuje prostor pro tvůrčí práci každého, ke vzájemnému předávání zkušeností a účasti na vzdělávacích akcích. Personální zajištění V každé třídě jsou 2 kvalifikované učitelky (střední odborné vzdělání). Dle možnosti se dále

5 vzděláváme. Vedoucí stravování, kuchařka, uklízečka/topička jsou odborně kvalifikované pracovnice. Učitelky na škole působí již delší dobu a spolu s provozními zaměstnanci tvoří sehraný kolektiv, v němž panuje dobrá nálada, důvěra a spolupráce. Všichni se účastníme a podílíme na akcích mimo školu. Máme vytvořen informační systém komunikace, nástěnky, webové stránky. Chceme zlepšit spolupráci se zřizovatelem a přispět tak ke zkvalitnění materiálních podmínek naší MŠ. Budeme nadále zlepšovat informační systém. Ve škole pracuje sedm žen, z toho čtyři učitelky a tři provozní pracovnice, do kolektivu patří také ředitelka Základní školy a Mateřské školy. Všichni mají předepsanou kvalifikaci, zkrácený úvazek má 1 učitelka, kuchařka i uklízečka, která je také topičkou, vedoucí stravování je vedena na MŠ i ZŠ. Jedna učitelka absolvovala logopedický kurz, na základě zájmu rodičů provádíme ve škole ve spolupráci s profesionální logopedkou pravidelnou depistáž logopedických poruch, zejména u nejstarších dětí. Chceme se těšit do práce, chceme, aby se těšily i děti, snažíme se vytvářet takové prostředí, aby tomu tak opravdu bylo. Spoluúčast rodičů Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Učitelky se snaží o navázání vztahu a vzájemné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění. MŠ pravidelně a dostatečně informuje rodiče o veškerém dění. Rodiče, projeví-li zájem, se mohou účastnit různých programů i přispět k jejich obohacení. Učitelky rodiče citlivě informují o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Podle zájmu a požadavku rodičů poskytují poradenský servis, doporučují vhodnou odbornou literaturu, popř. návštěvu psychologa, logopeda a dalších odborníků na základě běžně prováděné diagnostiky dítěte. MŠ pořádá společné akce pro rodiče a jejich děti: drakiáda, vánoční besídka, karneval apod. (viz příloharozpis jednotlivých akcí). Chceme přispívat k tomu, aby se i nadále děti cítily šťastně a aby i jejich rodiče byli spokojeni. 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem řízených a spontánních aktivit. Didakticky zacílenou činnost provádíme za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla individuálně a ve skupinách. Snažíme se nepředávat dětem hotové poznatky,

6 snažíme se, aby všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání, které organizujeme v průběhu celého roku, patří společné akce dětí a rodičů, návštěvy divadelního představení, výlety apod. Třídy nejsou věkově smíšené, ráno se všechny děti schází ve 2. třídě, v 7.45 se rozcházejí, kde si je převezme druhá učitelka. K odpolednímu odpočinku uléhají všechny děti za poslechu pohádky a postupně podle vlastní potřeby spánku vstávají a jsou vedeny ke klidovým činnostem. Provoz MŠ hod. V MŠ jsou 2 třídy: 1. malá a 2. velká třída, děti jsou rozděleny podle věku. V malé třídě jsou děti od 2,5 4 let, ve velké třídě od 4 6 let. Máme dobrou spolupráci se základní školou a 1x ve školním roce přijíždí logopedka ze SPC ze Znojma. V další nabídce MŠ zajišťuje aktivity, které jsou využívány podle zájmu a potřeb dětí a jejich rodičů-prohloubená příprava na vstup dětí do ZŠ, projekt Předškolák, seznamování s hrou na zobcovou flétnu, logopedická prevence. Chceme, aby se děti v MŠ cítily dobře, nadále budeme uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim a provádět vzdělávací program tak, aby byla vyvážená spontánní a pohybová aktivita dětí. Podmínky přijímání dětí /přílohy/ viz. Vnitřní směrnice o přijímání dětí do MŠ 5. Charakteristika vzdělávacího programu Dlouhodobý cíl: Vnášet do práce s dětmi co nejvíce pohody a pocitu spokojenosti Náš vzdělávací program jsme vytvořily dle Rámcového vzdělávacího programu a také jsme využily dalších informačních zdrojů jako je internet apod. Mateřská škola se snaží usnadnit dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu maximální podporou individuálních rozvojových možností dětí. Záměrem MŠ je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost a základy kompetencí, důležitých pro jeho další rozvoj a učení. Jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace.

7 6. Vzdělávací obsah Obsah vzdělávání vychází z přirozeného vývoje dítěte předškolního věku. Školní vzdělávací program obsahuje 10 integrovaných bloků, jejichž obsah je dětem přiblížen pohádkou či stylizován do konkrétní pohádkové postavičky apod. 1. ZÁŘÍ - O BUDCE Naše mateřská škola Já a moji kamarádi Rodina Sebeobsluha Košíček plný ovoce CÍL: vhodnou organizací a laskavým způsobem usnadnit dětem vstup do MŠ, získat dítě pro radostný pobyt v MŠ, probouzet přátelství s ostatními dětmi, seznámit děti s denním režimem a životem v kolektivu, zprostředkovat mu poznání, jak se chovat jeden k druhému, ve skupině dětí, v rodině i ve škole. 2. ŘÍJEN - O VELIKÉ ŘEPĚ Sbíráme plody podzimu Čarování s barvami na zahradě, na poli, v lese Není drak jako drak Podzim u vody CÍL: poznávání podzimu s jeho charakteristickými znaky, prací s přírodninami, vycházkami do okolí a pozorováním měnící se přírody rozvíjet estetické cítění zprostředkované dary podzimu. 3. LISTOPAD - POZNÁVÁME S MALOU ČARODĚJNICÍ, CO JE ZDRAVÉ Strašidlácký týden Zvířátka jsou naši kamarádi Když kamarád stůně Martin na bílém koni CÍL: osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a osobní pohody, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, seznámení se světem lidí, kultura a dědictví ve formě pohádek, zvyků a legend.

8 4. PROSINEC S ČERTY NEJSOU ŽERTY Čertík Bertík Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček (Vánoce, lidové zvyky) Vánoční setkání CÍL: osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových zvycích a tradici vánočních svátků. 5. LEDEN - O SNĚHURCE Změny v přírodě počasí, vlastnosti sněhu, ledu Hodný sněhulák Zima a oblečení Hrajeme si na školu CÍL: orientace v ročním období, objevování možností pomoci přírodě v zimě, najít krásu zimní přírody, osvojení poznatků a dovedností k podpoře zdraví v zimních měsících, poznávání pohybových činností a sportu v zimním období, podpora přirozeného pohybu. 6. ÚNOR O BUDULÍNKOVI Mám rád svoji rodinu Moje oblíbená knížka Hrajeme divadlo Zásady správného chování Ptáci v zimě CÍL: uvedení dětí do světa kultury a umění, podpora zájmu o divadlo a literaturu, rozvíjení schopnosti spolupracovat, podílet se na něčem smysluplném, vytváření veselé atmosféry pro podporu duševní pohody. 7. BŘEZEN KRTKOVO JARNÍ PROBUZENÍ Jaro ťuká prstíkem (příroda, květiny, zvířata) Počasí Co se klube ze země Zvířátka a jejich mláďátka CÍL: poznávání proměn v přírodě na jaře, jarních tradic, získávání povědomí o koloběhu přírody, proces vzniku rostliny od semínka až po vykvetení, seznámení s domácími i cizokrajnými zvířaty a jejich mláďaty.

9 8. DUBEN O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Přiběhni k nám zajíčku, přines něco v košíčku Dopravní prostředky, bezpečnost na silnici Jedeme do divadla Slavnost čarodějů a čarodějnic CÍL: seznámení s významem ochrany Země, poznávání druhů dopravních prostředků a způsobů cestování, seznámení se základními pravidly účastníka silničního provozu. Poznávání velikonočních tradic a zvyků. 9. KVĚTEN O PEJSKOVI A KOČIČCE Moje maminka kytička pro maminku Domácí zvířata mláďata Počasí co vidíme na obloze Těšíme se na karneval CÍL: osvojení jednoduchých poznatků o světě a o životě, vytváření po vědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou, vytváření vztahu k rodném u místu. 10. ČERVEN POHÁDKOVÉ LÉTO Příroda a počasí v létě Dramatizace pohádky Letní radovánky dětí, nebezpečí při koupání a opalování Loučení se školkou CÍL: poznávání rozmanitosti ročního období léta, seznamování se světem dospělých, jejich profesí, prožívání radostí z blížících se prázdnin. Pravidla pro tvorbu třídních programů/třídních kurikul (viz příloha). 7. Evaluační systém/hodnocení Učitelky: hodnocení společně s dětmi každý den- všechny učitelky hodnocení tématu po ukončení- všechny učitelky hodnocení třídy pololetně - H. Janíková, Z. Tischlerová výroční zprava A. Blechová diagnostika dítěte průběžně- všechny učitelky hodnocení roč. plánu 1 za rok H. Janíková, Z. Tischlerová

10 Vedoucí učitelka: hospitace 4krát za školní rok- A. Blechová výroční zpráva 1 za rok- A. Blechová hodnocení ŠVP 1 za 3roky- A. Blechová Rodiče dotazník 1krát za 3 roky v květnu Evaluační procesy: Při evaluaci a hodnocení se budeme snažit dodržovat tyto zásady: uvědomovat si nedostatky, nalézat a pojmenovávat zejména to, co se nám nedaří odhalovat a konkrétně pojmenovávat příčiny, proč tomu tak je volit nové účinnější postupy, ty znovu zpětně ověřovat a následně vyhodnocovat neustále porovnávat s cíli, podmínkami, riziky. Kritéria pro evaluaci: 1. Školní vzdělávací program 1 x za 3 roky Na základě hodnotících zpráv a výsledků z dotazníků vypracovat evaluační zprávu, která bude podkladem pro inovaci školního kurikula na další období. Zpráva bude obsahovat tyto údaje: základní data o škole stanovené cíle a cíle rozvoje školy jaké výsledky byly zjištěny co se podařilo jaké problémy se objevily co se nedařilo jaká opatření budou přijata 2. Roční plán 1x za rok hodnocení školy - Výroční zpráva podmínky co se podařilo, co ne výsledky dětí ukazatele dosaženého vzdělání kontrolní a hospitační činnost 3. Třídní vzdělávací program každodenní hodnocení společně s dětmi-prvky prožitkového učení hodnocení tématu výsledky vzdělávání, co se děti naučily, jak se cítily, co se povedlo, nepovedlo, jak se dařila skupinová, individuální, řízená práce hodnocení třídy 1 za rok výsledky vzdělávání, podmínky záznamy o dětech

11 Záznamy o dětech /průběžně/ Stávající záznamy budeme průběžně doplňovat o další informace získané pozorováním, rozhovorem, cíleně shromažďovat výtvory, grafické projevy, pracovní listy, záznamy o pokrocích, záznamy od odborníků, vytvářet portfolio dítěte. Budeme sledovat v souvislostech především tyto oblasti: motoriku návyky a dovednosti v sebeobsluze sociální a emociální projevy práceschopnost poznávací schopnosti řečový rozvoj a vyjadřování Organizace dne v MŠ Vnitřní uspořádání dne ve škole vychází z denních potřeb předškolních dětí a ze Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy ranní příchod do MŠ, shromažďování dětí ve II. třídě spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou: svačina pobyt venku oběd individuální, skupinové i společné; pitný režim polední odpočinek, průběžné vstávání dětí odpolední svačina spontánní aktivita dětí, individuální zájmová činnost procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU č.j.73/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě konané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více