Zkušenosti JEDNA CESTA TĚŽCE NEDOSLÝCHAVÉHO DÍTĚTE K INTEGRACI. (s využitím arteterapeutických technik)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti JEDNA CESTA TĚŽCE NEDOSLÝCHAVÉHO DÍTĚTE K INTEGRACI. (s využitím arteterapeutických technik)"

Transkript

1 Zkušenosti JEDNA CESTA TĚŽCE NEDOSLÝCHAVÉHO DÍTĚTE K INTEGRACI (s využitím arteterapeutických technik) Marie Růžičková Anamnéza Miluška se dostala do mé péče v polovině listopadu 1992 s diagnózou oboustranná těžká percepční nedoslýchavost (80 db). V té době jí byly bez dvou měsíců 4 roky. Oba rodiče i dva starší sourozenci byli zdrávi, v rodině se nevyskytlo vážnější onemocnění. Porod byl normální, dítě chtěné, dobře prospívalo. Řeč se zpočátku vyvíjela zdánlivě normálně. Holčička broukala, žvatlala, v 15 měsících vyslovila první slůvka (máma, táta). Ve dvou letech údajně kombinovala dvě slůvka. Potom se vývoj zcela zastavil. Znepokojená matka spěchala k pediatrovi, který jí sdělil, že to nic není". Obrat nastal, až když Miluška nastoupila do mateřské Školy a učitelky vyslovily podezření, že dítě neslyší. Byla zjištěna sluchová vada a Miluška dostala krabicové slúchadlo (ve věku 3 roky a 4 měsíce). Předřečové stadium se tedy posunulo až do chvíle přidělení slúchadla. Miluška mohla začít vnímat řeč. Toto slúchadlo jí ale nezprostředkovávalo řeč dokonale (rozhodně neslyšela sykavky). Na pokyn foniatra přestala docházet do mateřské školy a zůstala v domácí péči. Počátkem prosince 1992 používala Miluška asi 30 silně patlavých slov. Uměla vyslovit pouze samohlásky a ze souhlásek jen p, m a /. Rozuměla pokynům matky, formulovaným v jednoslovných větách a doprovázených mimikou a gestikulací. Již se začaly projevovat důsledky komunikační bariéry a informační podvýživy. Poruchy chování a emocí (negativismus, mluvní negativismus, selektivní mutismus). Mluvila" pouze doma na členy rodiny, a to v jednoslovných patlavých větách. Mimo domov hlas nevydala. Metodika Metodicky jsem vycházela z potřeby komplexního rozvoje osobnosti v oblasti soběstačnosti, motoriky, vědomostí, socializace a jazyka. Opírala jsem se částečné o individuální plán výchovy střediska Portage - USA (autorů Boyd - Blum). Postupně jsme s matkou probírá-

2 ly jednotlivé úkoly. Dítě je zvládalo průběžně bez obtíží. Dohodly jsme se na tom, že výchova bude orální, nebudou se v komunikaci používat ani žádné dohodnuté znaky, ale není zakázána přirozená mimika a gestikulace. Hlavní bylo budovat jazyk. K tomu bylo třeba reedukovat sluch po přidělení slúchadla. Matka si pod mým vedením sama vypracovala plán reedukace sluchu, kde vycházela z přirozených situací. Velmi se nám osvědčil. Na počátku vývoje řeči jsem použila hmatovou metodu vyvozování hlásek. V budování slovníku se mi osvědčil Řečový slovník pro neslyšící M. Fiedlerové, ale i vlastní materiály. Později jsem již mohla využít běžné logopedické texty. Průběžně jsem používala prvky arteterapie, které mi umožňovaly diagnostikovat vývoj i ovlivňovat jej. Miluška nakreslila a namalovala více než 250 obrázků. Kresba a malba je pro děti nejpřirozenějším prostředkem sebevyjádření. Měla by se stát i prostředkem komunikace, to znamená pozorně vnímat, co nám dítě vědomě i nevědomě sděluje. Ve výtvarné tvorbě se odrážejí jednotlivá stadia vývoje dětské psychiky. Vycházím z přesvědčení, že pomůžeme-li dítěti nenásilně postoupit do stadia vyššího, pomůžeme mu v jeho celkovém rozvoji. Nabídneme-li mu celou barevnou škálu, vyzýváme je k vyjádření plné škály emocí. Nezřídka vnímá dítě pochvalu nad výkresem jako svůj první úspěch vůbec a je nastartován pozitivní proces spolupráce. Domnívám se, že i vývoj dětské řeči a kresby spolu úzce souvisí, což vidíme i na vývoji malé Milušky. Upozorňuji, že v interpretaci dokládám pouze fáze vývoje dětské kresby, jak se vyvíjela současně s vývojem řeči. Vyhýbám se detailnější interpretaci, která má důvěrný charakter. Vývoj Zpočátku naší spolupráce byla holčička negativistická. Vrtěla hlavičkou, a když matka vyvinula nátlak, odmítla spolupracovat vůbec. Postupně se ale vše upravilo, neboť matka byla vstřícná a nechala se poučit o zákonitostech vývoje dítěte i o metodice rozvíjení řeči. Už tím, že na dítě mluvila pomalu a výrazně, přispěla k tomu, že se řeč začala rozvíjet. Mně trvalo celý měsíc, než Miluška vydala první hlásek. Podstatné však bylo, že dokázala navázat dobrý zrakový kontakt. Jako prvního příjemného prostředníka mezi námi jsem zvolila kresbu. To Miluška ochotně přijala. Ukázalo se, že její kresba je ve stadiu čárání, které je ale už záměrné, něco zobrazuje, i když Miluška neumí říci, co. Nachází se tedy psychicky ve věku 2,5-3 roky. Má však snahu napodobovat a všechny předpoklady k rozvoji. V oblasti řeči a myšlení došlo k opoždění. Teprve začíná nastupovat myšlení pojmové a symbolické, a to jeho první fáze - věcné (substanční) období, období podstatných jmen. Ve výtvarném projevu to znamená počátky zobrazování pojmů, nástup archetypu kruhu a pokus o kříž.

3 (4 roky) Čáry, klikalky, které něco zobrazuji, ale Miluška neumi slovně sdělit, co kresli. SLUNÍČKO Vj (4 r 2 měs.) Miluška se uči zaokrouhlovat (áru a začíná si všímat topografie obličeje Sluníčko má..lidské" žluté vlasy, nepravidelné červené oči a modré uši. Nos je umístěn vedle obličeje Zubatá ústa se vyskytuji na všech obličejích tohoto období Miluška dlouho neslyšela, nevěděla, co ústa dělají, když se otevírají. Pravděpodobně na ni lidé dosud křičeli, když nevěděli, proč neposlouchá.

4 Během roku 1993 nastal bouřlivý rozvoj řeči. Miluška se v logopedických hodinách naučila správně vyslovovat jednotlivé hlásky a slůvka v krátkých větách, což jí (a hlavně matce) nestačilo. Podstatnou část slovníku se naučila spontánně tak, jak přes sluchátka slyšela, tedy často patlavě. V prvním půlroce zvládla 13 souhlásek, v dalším půlroce 5. Již koncem května nastoupila znovu do mateřské školy. Velmi jí to prospělo. Stala se sebevědomější a otevřenější. Našla si i v domě kamarádky a zapojila se do jejich her. Mateřská škola jí zajistila individuální péči v podobě hodin určených k rozvíjení řeči. Učitelky se mnou velmi ochotné spolupracovaly a vedly si výborně. Také výtvarné vyjádření se bouřlivě rozvíjelo. Nápadný je vývoj, který se objevuje ve dvou pololetích. Postupně se vyvíjejí dva výtvarné styly, které ilustrují rychlý vývoj i doprovodné problémy. V průběhu prvního pololetí kreslí a maluje převážně obličeje s krkem. Teprve v listopadu a prosinci přibývá oválné tělo, které má vždy jednu ruku mohutnější. Kresby tohoto období jsou provedené neklidnými, rychlými tahy s přítlaky. MILUŠKA A SLUNÍČKO (4 r 6 měs.) První znázorněni lidské postavy Je to autoportrét. Postavička má opět červené oči a černou díru v hlavě " Jedná se o ústa. která nemluví? Zdůrazněny jsou uši se zářícími náušnicemi Postavička má tělo a dvě končetiny, jednu červenou, druhou černou Sluníčko má stejný oválný tvar jako hlava postavičky, ale má správně zobrazený' obličej Paprsky nejsou dostředivé, ale vy tvářejí spíše kříž Autorka nakreslila nejprve postavu, potom papír otočila a pojednala zbyté místo. Postava tedy nemá leiet

5 Miluška Často vypovídá o konfliktech s matkou. Perfekcionistická maminka ji důsledně vedla, což na druhé straně znamenalo, že jí nedala vůbec žádný prostor pro vlastní aktivitu. Pokud protestovala, sdělila jí matka, že ji nemá ráda. Holčička ustoupila a vystrašené si šla maminku udobřit. PANENKA - MAMINKA A BUBÁK (4 r.. U mis.) Figura, která měla být panenkou (na přání matky), se posléze změnila v maminku Obrovská ruka má pěl prstů s nalakovaný'tni nehty, které maji stejnou tmavočervenou han u jako oči a ústa Bubák JI tahá za fialové vlasy Miluška dobře vystihla matčinu dynamičnost a auloritaltvnost

6 TO JE ZÁMEK. TADY BYDLÍ PRINCEZNA. ČUNÍK A MYŠKA (5 roků) Princezna má tmavorudou střechu s komínem, čuník má tmavězelenou a myika bleděmodrou Bydli všechny tyto bytosti v Miluščiné osobnosti' Navenek je velmi krásná princezna, uvnitř je ustrašená myška Nebylo to lepši dřivé, když byla čuník s lak jednoduchým způsobem života' Obrázek má z\ l ládnulý prostor (bližší je dole. vzdálenější nahoře) Má krásně vyváženou plochu Za povšimnuti stojí i strom \'a pevném kmeni byla pěkná koruna která je led přečmáraná a tvoři barevné klubíčko které padá na stranu Obdobně je ztvárněný 1 kouř z komína. Miluška má zřejmě..přetopenou hlavu a touží po klidu a pohodě

7 Miluška již zobrazuje vztahy, také ve svém slovníku už má přídavnájména. Zdá se mi podrážděná, brání se přetížení slovy: Už dost." Maminka stále chce naučit dceru co nejvíce, těžko se smiřuje s tím, že neudrží dlouho pozornost. Bylo třeba dítě zklidnit. Nabídla jsem jí malbu vodovými barvami a malbu vodovými barvami do mokrého podkladu. Miluška techniku ochotné přijala. Umožnila jí rychle se barevně vyjádřit a také s barvou si hrát, jak vyhovovalo jejímu naturelu. STREJDA <4 r. 10 mis.) Dobře hládnula plocha, živá barevnost, náznak prostoru pomoci trávy pod nohama strejdy je. že Milušce nevadí rozpíjející se barvy, dokonce se jí libí. jak míšením vytvářejí odstíny Podstatné

8 Postava má ji: všechny náležitosti Barevnost je fenomemstická. Části postavy jsou vybarvené, jak se ji jeví v individuálni zkušenosti, nikoli tak. jak jsou samy o sobě Oranžové oči. modrý nos s velikými dírkami, otevřená ústa a červený jazyk. Miluška přece už mluví ' Tentokrát tu nejsou uši. ale krásné rudé vlasy Fialové ruce maji po čtyřech modrých prstech Miluška nezvládla pouze napojeni trupu ke krku. ale přesto jej vybarvila fialové Obličej i tělo jsou žluté Použiti všech barev je velmi dobrý signál Řeč se teď rozvíjela zdánlivě pomaleji. Zbývalo docvičit ostré sykavky, r a ř. I když už Miluška používala víceslovné věty, řeč byla stále agramatická a trvalo další dva roky, než se upravila do podoby blízké normálnímu vývoji. Musela zvládnout velké množství nových slov a slovních tvarů, ale musela přebudovávat i ta slova, která se naučila dříve v patlavé podobě.

9 KOČIČKA (5 r., II měs) V Mtlušiině tvorbě se objevuji zírala Maji stejné schéma, odlišuji se detaily ( popisný symbolismus 5-6 roku věku) Opět jsou zdůrazněny uši. ŠKOLA (5 r.. 11 měs ) Modrá školka má modrá okna a dveře, modré zvonky Zedje oranžová, střecha světle hnědá a mu velke oválné okno Z komina se kouři Komín je ještě nasazen v pravém úhlu Budova působí příjemně. Miluška tam chodi moc ráda Nezbytné sluníčko hovoří.

10 w m i _ H S < _ ť r > 43 v M MILUŠKA (6 r.. 3 měs) Postavička JIŽ skoro princeznovského charakteru má zelené řasy a obočí, ale hnědé panenky, světle hnědé vlasy, ľ ústech jsou tři černé zuby (Milušce vypadávají mléčné zoubky). Projevuje se zde smysl pro dekorativnost a smysl pro detail Miluška si potrpí na krásné oblékáni s ozdobnými doplňky (krajky, sponky, přezky) Kompozice plochy - jemně zpracovaná figura, obklopená květinami je nakloněná vlevo nakonec vyvážila sluníčkem, i když tvrdě naneseným a odpovídajícím mladšímu věku Autorka JI

11 NAŠE RODINA U VODY (7 lei. 3 měs) Postavy jsou pěkně charakterizovány účesy a plavkami Nastala potíž zobrazit neoblečenou figuru Neohrabané ruce postav si stěžují na to. že Miluičin kontakt s lidmi je stále neohrabaný'' Nálada je viak veselá Obrázek má zvládnutou plochu a působivě vystiženou atmosféru dne u vody Přetrvávají fenomenistické prvky (nezbytné sluníčko a pláci), ale již je patrný přechod k popisnému realismu V září 1996 nastoupila Miluška do 1. třídy základní školy, kde velmi dobře prospívá (patří mezi nej lepší žáky). Jako integrované žákyni jí škola zajišťuje i individuální péči. Přesto to nemá jednoduché. Zůstává trochu stranou dění ve třídě. Nerozumí všemu, děti sejí občas smějí, když odpovídá nepřípadně. Třídní učitelka se zajímá o problematiku a všemožně se snaží Milušce pomáhat, všechno však ovlivnit nemůže. Miluška dostala skutečně výkonné a přesně nastavené slúchadlo, na které slyší i šepot. Závěr Miluška dochází ke mně do SPC na přání matky jednou za 14 dní i nadále. Má potíže se sykavkami, které sejí stále stírají. Má i další problém. Velmi ráda čte, ale stěžuje si, že sama si číst prakticky nemů-

12 r^ H m / >~\ -> / V \ CÁP. SLUNÍČKO A RYBNÍK (7 r., i měs.) Na komíně sedí čapíce na čtyřech žlutých vejcích Dalií čápi létají okolo Křidla čápů připomínají uši. jak je autorka všude zobrazuje ľ obrázku se objevuje prostor - rybník je zobrazen z nadhledu (sklápěni do půdorysu) Prostor je naznačen i rozdílnou velikostí čápů že, protože je hodně slov a obratů, kterým nerozumí, a matka jí je musí vysvětlovat. Rozvíjíme tedy dále slovní zásobu. Projevuje se horší schopnost chápat básnické obrazy (metaforu, metonymii), kromě perzonifikace. Nerozumí ironii. Těžko chápe básničky a nerozumí hádankám. Často teprve s výukou čtení se Miluška seznamuje se správnou strukturou slov, často se diví, jak pojem doopravdy vypadá. Vždyť onajej zná jinak! Tak jak jej slyšela na nedokonalá sluchátka. V diktátech ještě zaměňuje c za s. Musí svůj jazyk stále znovu přebudovávat, což představuje námahu, které jsou slyšící děti ušetřeny. K Miluščinu úspěchu podstatné přispěla matka, která poskytovala správný mluvní vzor a nenásilně dbala na její výslovnost (např. mnohokrát slova výrazně opakovala). Dbala, aby měla dostatek obrázkových knížek, vypravovala jí zjednodušenou formou pohádky, atd.

13 JAK VEDU KONĚ. MAMKA SE BOJÍ (8 let. 2 més.j Miluščino přáni Situace se neudála. Postavy jsou v jemné barevnosti provedené jako malba, nemají kresebné obrysy Milušku kůň poranil, teče ji krev Obličej matky vyjadřuje nevoli Oblečení postav je diferencované Kůň má černý obrys (není si jistá, že,. umí" koně ). Má červené sedlo a růžové uši' Silné přítlaky v mracích nevypovídají o pohodě Hlavním předpokladem pozitivního vývoje byla a je Miluščina osobnost. Má silnou vůli po sebezdokonalování, velmi na sebe dbá, je ctižádostivá a houževnatá. Má odmalička silně vyvinuté pozorovací schopnosti. V mezilidských vztazích je bezkonfliktní, dovede získávat sympatie a obdiv. Miluška statečně bojuje s handicapem. Jen ona a její blízcí však vědí, co vše musí sluchově postižené dítě překonat než se může zařadit mezi zdravé děti. Integrace je však proces, který stále pokračuje. Miluška si musí každý den znovu obhajovat svou pozici mezi dětmi. Dělá to pozitivním způsobem, sebezdokonalováním. Pokud se rodičům a pedagogům v předškolním období nepodaří tento proces nastartovat, nezdaří se ani integrace sluchově postiženého dítěte. V tom vidím nezastupitelnost speciálně pedagogických center a jejich pracovníků.

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole. Kateřina Kasalová

Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole. Kateřina Kasalová Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole Kateřina Kasalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o působení výtvarné výchovy na socializaci dětí do

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1- Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM 2010-1- PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem

Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem Věra Zemanová Hadžegová Využití arteterapie u dětí s autismem Poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o všepronikající

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 4 Příklady kazuistik...8 5 Evaluace supervizí...36 6 Závěr...37

Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 4 Příklady kazuistik...8 5 Evaluace supervizí...36 6 Závěr...37 Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 3.1 Fyziologický vývoj dítěte od 3 6 let věku teorie...5 3.2 Hraniční vývoj od 3 5 let...6 3.3 Hraniční vývoj 5 6 let...6 3.4 Odchylky ve vývoji...7

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku Blanka Ďulíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. První teoretická část se skládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SPECIFIKA PŘECHODU ŽÁKŮ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Z MŠ NA 1. STUPEŇ ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Zamboryová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí

Více

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Sport sluchově postižených Sport for people with hearing impairment České Budějovice 2011 Vedoucí diplomové

Více

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY KURZ KARLA KÖNINGA 2010-2012 ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY LENKA PECHOVÁ pech.lenka@seznam.cz Každá událost nám nabízí novou šanci ke změně nás samých, našich životů

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více