VZESTUP SPOTŘEBY ALKOHOLU V ČESKÉ REPUBLICE - DŮSLEDKY PRO PSYCHIATRICKOU PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZESTUP SPOTŘEBY ALKOHOLU V ČESKÉ REPUBLICE - DŮSLEDKY PRO PSYCHIATRICKOU PRAXI"

Transkript

1 Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 VZESTUP SPOTŘEBY ALKOHOLU V ČESKÉ REPUBLICE - DŮSLEDKY PRO PSYCHIATRICKOU PRAXI DEKLARACE - MLÁDEŽ A ALKOHOL PROFESOR ZDENĚK MATĚJČEK VZESTUP SPOTŘEBY ALKOHOLU V ČESKÉ REPUBLICE DŮSLEDKY PRO PSYCHIATRICKOU PRAXI INCREASED ALCOHOL CONSUMPTION IN THE CZECH REPUBLIC AND PSYCHIATRIC CARE Karel Nešpor Psychiatrická léčebna Bohnice, Státní zdravotní ústav a Subkatedra návykových nemocí IPVZ SOUHRN Spotřeba alkoholu v České republice dosáhla v roce 1999 rekordních 9,9 litrů 100% alkoholu na jednoho obyvatele, a tak zůstal zachován vzrůstající trend spotřeby v 90. letech. Uvedená skutečnost má závažné důsledky pro psychiatrickou praxi a bude mít ještě větší v budoucnu. Lze očekávat vzestup počtu osob závislých na alkoholu a jiných návykových látkách i v kombinaci s jinou duševní chorobou i osob s alkoholovou demencí. Psychiatři by měli při preskripci psychofarmak brát v úvahu interakce s alkoholem a riziko vzniku kombinovaných závislostí (např. na alkoholu a hypnotikách). Pracovníci v oblasti duševního zdraví by měli být také lépe schopni poskytovat pomoc dětem a dalším členům rodiny, kde se vyskytuje závislost. Na významu také ještě získá somatická léčba a programy krátké a časné intervence pro škody působené alkoholem u duševně nemocných. Klíčová slova: spotřeba alkoholu, závislost na alkoholu, duševní nemoci, časná intervence SUMMARY Per capita alcohol consumption in the Czech Republic reached a record value of 9,9 l of 100% alcohol in 1999, which corresponds with steadily increasing consumption in ninetieth. These facts influence the psychiatric care at present and will be even more important in the future. Further increase of the incidence of alcohol dependence (with or without psychiatric comorbidity), and the increased incidence of alcoholic dementia and related social problems can be expected. Psychiatrists should more consider the interaction between alcohol and psychiatric medication as well as the risk of combined dependencies on alcohol and other psychoactive substances (e.g., hypnotic drugs). Mental health services should effectively manage problems of children and other members of the families with alcohol dependence. Proper somatic care and brief and early intervention for alcohol related problems in mentally ill patients will become even more important. Key words: alcohol consumption, alcohol dependence, mental diseases, early intervention. Trendy spotřeby alkoholu Podle informace Českého statistického úřadu z prosince 2000 došlo v roce 1999 k dalšímu zvýšení spotřeby alkoholu na jednoho obyvatele. To kontrastuje s právě opačným trendem v 90. letech ve většině evropských zemí (Slovensko, Polsko, ale i Itálie, Španělsko a další). Všeobecné důsledky vysoké spotřeby alkoholu

2 Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele a škody, které alkohol působí, navzájem úzce souvisejí. Z tohoto důvodu se také spotřeba alkoholu považuje za významný ukazatel. Je přirozené, že spotřeba alkoholu nezahrnuje nelegálně vyráběné a pašované alkoholické nápoje ( unrecorded consumption ), lze však předpokládat, že neregistrovaná spotřeba se u nás v posledních letech nesnížila, spíše naopak. Podle materiálů Světové zdravotnické organizace a Světové banky působí alkohol v postsocialistických zemích s transformující se ekonomikou 11,9 % ze všech let ztracených v důsledku nemoci nebo smrti, což je dokonce ještě více než tabák (Murray a Lopez, 1996). Mortalita po tabákových výrobcích je sice v absolutních číslech vyšší, ale berou--li se v úvahu léta ztracená v důsledku nemoci nebo smrti, je závažnějším rizikem alkohol. Důvodem je vyšší nemocnost, úrazovost, fetální alkoholický syndrom a další poškození, která postihují mladší věkové ročníky. K rychlé progresi zdravotních škod i rychlému rozvoji závislosti dochází zejména u dospívajících a u žen. Trendy spotřeby v těchto vulnerabilních skupinách jsou v České republice mimořádně nepříznivé. Tak ve výzkumu, který prováděli Csémy a spol. (nábor dat v roce 1998), uvedlo 36,5 % patnáctiletých chlapců a 22,5 % stejně starých dívek, že byli 2 nebo častěji opilí (viz Csémy a Sovinová, 1999; Currie a spol., 2000). Důsledky pro psychiatrickou praxi Vysoká spotřeba alkoholu se týká nejen relativně duševně zdravých lidí, ale ještě ve větší míře těch, kdo mají duševní problémy. Riziko problémů působených alkoholem zvyšují afektivní poruchy, schizofrenie, poruchy osobnosti (častěji u mužů), poruchy příjmu potravy (častěji u žen) i úzkostné poruchy. U části pacientů se neobjevuje jiná duševní porucha před vznikem závislosti na alkoholu, ale až poté. To se týká např. posttraumatické stresové poruchy nebo postkontuzních syndromů. Lze předpokládat, že počet pacientů se dvojí diagnózou (závislost na alkoholu spolu s jinou duševní poruchou) bude dále vzrůstat. V ideálním případě by pro takové pacienty měla být zřizována specializovaná pracoviště, což je výhodnější než souběžná psychiatrická a protialkoholní léčba. Taková pracoviště, pokud je nám známo, v České republice zatím nepracují. Spolehlivá diferenciální diagnostika mezi souběžně se vyskytující duševní chorobou u závislých na alkoholu a druhotnou depresivní nebo jinou komplikací závislosti nebývá snadná a často je možná až po delším sledování a prokazatelné (např. měsíční) abstinenci od alkoholu (Galanter a Kleber, 1994). Koncepčně neřešená u nás zůstává otázka péče o osoby s alkoholovou demencí, které nejsou schopné existence v nechráněném prostředí, jsou sociálně izolované nebo jejich rodiny nejsou schopny jim dlouhodobě zajišťovat nepřetržitý dohled. Zejména ambulantní psychiatři by měl brát v úvahu interakce mezi léky, které pacientům předepisují, a alkoholem, který požívají v rozporu s lékařskými doporučeními, aby se předešlo nechtěným nebo i záměrným otravám. Při preskripci je také třeba pamatovat na rozvoj kombinovaných závislostí na alkoholu a např. benzodiazepinech nebo jiných sedativech a hypnotikách, včetně těch, která se do nedávna považovala za nenávyková (Čížek, 2000). Dalším problémem je vyšší výskyt psychických poruch u osob ve společné domácnosti se závislými na alkoholu nebo alkohol škodlivě užívajícími a traumatizace těchto osob, zejména dětí. Je evidentní, že pomoc těmto lidem bude efektivnější, jestliže budeme brát v úvahu systémové hledisko a přímo nebo nepřímo se snažit ovlivnit i návykový problém v rodině. Alkohol v dětství a dospívání zvyšuje míru rizikových faktorů ve vztahu k dalším návykovým látkám (Kandel a spol., 1992; Csémy, 1999). Známkou signalizující přechod k ilegálním drogám je zejména prudký vzestup spotřeby alkoholu u dospívajícího (Bailey, 1992). To nepřekvapuje, uvážíme-li částečně zkříženou toleranci alkoholu a opioidů i to, že se

3 antagonista opiátů naltrexon užívá jako anticravingový lék u závislých na alkoholu. Z klinické praxe je znám značný výskyt závislostí na více látkách současně (ať legálních, nebo nelegálních) i přechody mezi závislostí na jedné látce k závislosti na jiné. Více na toto téma viz Nešpor (2000) nebo Nešpor a Csémy (1998). Alarmující situace, týkající se zneužívání návykových látek u dospívajících, se patrně v nejbližší době nezlepší, ale spíše ještě zhorší. Lze tedy předpokládat další nárůst prevalence závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách a na to také připravit stávající systém péče o duševní zdraví. Léčba somatických poruch, k nimž u duševně nemocných s alkoholovým problémem často dochází, bude vyžadovat těsnou spolupráci s interními, neurologickými a jinými konziliárními službami i to, aby psychiatři věnovali tělesnému zdraví svých pacientů ještě větší pozornost než dosud. Vzhledem k rostoucímu počtu duševně nemocných se závislostí na alkoholu nebo alkohol škodlivě užívajících budou získávat na významu programy krátké a časné intervence, které jsou zatím více rozpracovány v oblasti všeobecného lékařství (u nás viz Nešpor, 1997). Problémy působené alkoholem a jejich efektivní zvládání by se měly stát jednou z výzkumných priorit v oblasti duševního zdraví. Literatura Bailey SL. Adolescents multisubstance use patterns: The role of heavy alcohol and cigarette use. Am J Public Health 1992;82: Currie C, Hurrelmann K, Settertobulte W, Smith R, Todd J. Health and health behaviour among young people. Copenhagen: WHO Policy Series, Csémy L, Sovinová H. Rizikové chování. In: Provazníková H, Komárek L, eds. Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha: Státní zdravotní ústav, 2000; 68. Csémy L. Iniciace a progrese: pití alkoholu, kouření a užívání jiných drog u pražských adolescentů. Alkohol Drog Závislosti (Bratislava) 1999;34: Čížek J. Hypnotika III. generace - riziko vzniku závislosti při léčbě nespavosti. Seminární práce k nadstavbové atestaci z oboru léčení alkoholismu a jiných toxikománií. Praha: Galanter M, Kleber HD. Textbook of substance abuse treatment. Washington: The American Psychiatric Press, Kandel DS, Yamaguchi K, Chen K. Stages of progression in drug involvement from adolescence to adulthood: further evidence for the gateway theory. J Stud of Alcohol 1992; 53: Murray CJ, Lopez AD. Global burden of diseases. Harvard University Press, Nešpor K. Krátká intervence pro problémy s alkoholem v ordinaci všeobecného lékaře a na odděleních všeobecných nemocnic. Medicína 1997; 4:16. Nešpor K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, Nešpor K, Csémy L. Souvislosti mezi alkoholem a jinými návykovými látkami. Důsledky pro prevenci i léčbu. Alkohol Drog Závislosti (Bratislava) 1998;33: Deklarace mládež a alkohol (Přijato ve Stockholmu ) Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Oddělení závislostí (muži) Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní Praha Zpět Evropská Charta o alkoholu, přijatá členskými zeměmi v roce 1995, stanovila základní principy a cíle v oblasti podpory a ochrany zdraví a kvality života všech lidí v tomto regionu. Deklarace si klade za cíl ochranu dětí a mládeže před tlaky k užívání alkoholu a omezení škod přímo či nepřímo způsobených alkoholem. Deklarace znovu potvrzuje pět principů obsažených v evropské Chartě o alkoholu: 1) Všichni lidé mají právo žít v rámci rodiny, obce a na pracovišti chráněni před nehodami, násilím a jinými negativními

4 důsledky konzumu alkoholu. 2) Všichni lidé, počínaje od raného věku, mají právo na objektivní informace a vzdělání o důsledcích konzumu alkoholu na zdraví, rodinu a společnost. 3) Všechny děti a mladiství mají právo vyrůstat v prostředí chráněném před negativními důsledky konzumu alkoholu a v maximální možné míře také před reklamou na alkoholické nápoje. 4) Všichni lidé se zvýšenou nebo škodlivou mírou konzumace alkoholu a členové jejich rodin mají právo na všeobecně dostupnou péči a ošetření. 5) Všichni lidé, kteří si nepřejí konzumovat alkohol nebo kteří ho konzumovat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být chráněni před tlaky k užití alkoholu a právo být podporováni ve své vůli nepít alkohol. Zdůvodnění Základním právem každé lidské bytosti je právo na zdraví a na kvalitní život. Ochrana a podpora zdraví a kvality života dětí a mládeže jsou základním principem Úmluvy OSN o právech dítěte, stejně jako nedílnou součástí programu HEALTH 21 Světové zdravotnické organizace (WHO) a aktivit UNICEF. Evropský akční plán o alkoholu na léta vydaný Světovou zdravotnickou organizací zdůrazňuje potřebu podpůrného rodinného prostředí, ve vzdělávacích institucích, na pracovišti a v obci k ochraně mládeže před tlaky k užívání alkoholu a k omezení rozsahu a hloubky škod způsobených alkoholem. Velká příležitost k diskuzi o tématech týkajících se mládeže a alkoholu se nabízí v souvislosti s blížícím se zvláštním zasedáním Valného shromáždění OSN o dětech, které se uskuteční v září 2001 pod záštitou UNICEF, jenž bude fungovat jako sekretariát. Životní prostředí dnešní mládeže Globalizace masmédií a trhů stále více ovlivňuje způsob vnímání, volby a chování mladých lidí. Mnoho mladých lidí má dnes větší možnosti a disponuje i většími finančními prostředky, zároveň jsou však mladí lidé více ohroženi prodejními a marketingovými technikami, které se u spotřebitelských produktů, včetně potenciálně škodlivých látek (např. alkoholu), stávají stále agresivnějšími. Převaha volného trhu v mnoha zemích zároveň oslabila existující veřejnou síť ochrany zdraví a sociální struktury zaměřené na mládež. Rychlé sociální a ekonomické změny, občanské války, chudoba, bezdomovectví a izolace zvýšily pravděpodobnost, že alkohol a drogy budou hrát významnou destruktivní roli v životech mnoha dnešních mladých lidí. Trendy v užívání alkoholu Hlavními trendy v užívání alkoholu u mladých lidí jsou vyšší míra experimentování s alkoholem u dětí, nárůst vysoce rizikových návyků v pití alkoholu (např. pití v tazích a stavy opilosti) zvláště mezi dospívající mládeží a kombinace alkoholu a jiných psychoaktivních látek (užití více různých návykových látek). U mladých lidí existuje zřejmá souvislost mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog. Důsledky užívání alkoholu mezi mládeží Mladí lidé jsou fyzicky, emocionálně a sociálně zranitelnější důsledky vyvolanými konzumem alkoholu jimi samými nebo konzumem alkoholu jinými lidmi. U mladé generace existují výrazné souvislosti mezi vysoce rizikovým pitím alkoholu a násilím, nebezpečným sexuálním chováním, dopravními a jinými nehodami, trvalým tělesným poškozením a smrtí. Zdravotní, sociální a ekonomické náklady, vyplývající z užívání alkoholu mezi mládeží, představují pro společnost výraznou zátěž. Veřejné zdraví Zdraví a kvalita života mnoha mladých lidí jsou dnes užíváním alkoholu a jiných psychoaktivních látek vážně ohroženy. Z hlediska veřejného zdraví zcela jednoznačně platí, že neexistuje žádný vědecký důkaz pro existenci bezpečného limitu spotřeby alkoholu, a zvláště ne u dvou nejohroženějších skupin dětí a mladistvých. Mnoho dětí je obětí užívání alkoholu ze strany jiných lidí, především rodinných příslušníků, a jeho následků, jako rozpad rodiny, ekonomická a emocionální chudoba, zanedbávání péče, zneužívání a ztráta perspektiv. Veřejné zdravotní programy týkající se alkoholu musí být formulovány výhradně z hlediska celospolečenského zájmu, bez ohledu na tlak komerční oblasti. Jedním z vážných problémů současnosti je snaha výrobců alkoholu a sektoru pohostinství komercionalizovat sport a kulturu pro mládež za použití rozsáhlé reklamy a sponzorstvím. Deklarace Touto deklarací vyzýváme my, účastníci Evropské ministerské konference o mládeži a alkoholu, všechny členské země, mezivládní a nevládní organizace a jiné zainteresované subjekty k podpoře a investicím do zdraví a životních podmínek mladých lidí tak, aby byly zajištěny podmínky pro jejich kvalitní život a jejich budoucnost, a to především pokud jde o pracovní příležitosti, volný čas, rodinný a společenský život. Strategie týkající se alkoholu u mládeže by měly být součástí komplexního celospolečenského řešení, neboť užívání alkoholu mládeží odráží postoje a praktiky širší dospělé společnosti. Mladí lidé představují pozitivní potenciál a mohou pozitivně přispět k řešení problémů vyvolaných užíváním alkoholu. K doplnění komplexního celospolečenského řešení obsaženého v Evropském akčním plánu o alkoholu na léta je nyní třeba specifikovat konkrétní cíle, opatření a podpůrné aktivity pro mládež. Členské země v souladu se svými vzájemně odlišnými kulturními, sociálními, právními a ekonomickými podmínkami podniknou následující kroky: 1. Stanoví následující cíle, které by měly být dosaženy do konce roku 2006: (a) výrazně snížit počet mladých lidí, kteří začínají konzumovat alkohol; (b) zvýšit věk, kdy mladí lidé začínají pít alkohol;

5 (c) výrazně snížit četnost vysoce rizikových návyků v pití alkoholu mezi mládeží, zvláště mezi dospívajícími; (d) nabízet a/nebo rozšiřovat nabídku smysluplných alternativ namísto užívání alkoholu a drog a zkvalitnit vzdělání a výcvik těch, kteří pracují s mládeží; (e) zvýšit účast mladých lidí na zdravotních programech pro mládež, zvláště zaměřených proti užívání alkoholu; (f) zkvalitnit vzdělání mladých lidí co se týče důsledků užívání alkoholu; (g) minimalizovat tlaky vybízející mládež k pití alkoholu, především v souvislosti s volnou distribucí, reklamou, sponzorstvím a dostupností alkoholických nápojů zvláště při různých speciálních příležitostech; (h) podporovat akce proti ilegálnímu prodeji alkoholu; (i) zajistit a/nebo zkvalitnit přístup ke zdravotním a různým poradenským službám, především pro mladé lidi s alkoholovými problémy a/nebo těch, jejichž rodiče nebo jiní rodinní příslušníci jsou závislí na alkoholu; (j) výrazně snížit škodlivé důsledky konzumu alkoholu, především nehody, fyzické napadení a násilí mezi mládeží. 2. Přijmou kombinaci účinných protialkoholových opatření ve čtyřech základních oblastech: - Poskytnutí ochrany: Posílit opatření chránící děti a dospívající mládež před reklamou a sponzorstvím ze strany výrobců alkoholických nápojů. Zajistit, aby výrobci nezaměřovali propagaci svých produktů na děti a mládež. Kontrolovat dostupnost alkoholu prostřednictvím dodržování stanoveného věkového limitu a uplatněním ekonomických opatření, včetně nastavení cen, které mohou výrazně ovlivnit konzum alkoholu u nezletilých. Poskytovat ochranu a podporu dětem a mladistvým, jejichž rodiče a členové rodiny jsou závislí na alkoholu nebo mají s alkoholem problémy. - Podpora vzdělání: Zvýšit znalosti o negativních účincích alkoholu, zvláště mezi mládeží. Připravit preventivní programy zaměřené na užívání alkoholu v prostředích, jako jsou školy, mládežnické organizace a místní komunity. Tyto programy by měly rodičům, učitelům, vychovatelům a vrstevnickým spolupracovníkům pomáhat vychovávat a vzdělávat mladé lidi, aby byli schopni získávat dovednosti potřebné pro život, čelit sociálnímu tlaku a vyrovnávat se s riziky. Dále by mladí lidé měli být povzbuzováni k převzetí zodpovědnosti jakožto rovnoprávní členové společnosti. - Podpora prostředí: Vytvořit prostředí, v němž jsou preferovány a podporovány alternativy k pití alkoholu. Podpořit a posílit úlohu rodiny při ochraně zdraví a kvality života mladých lidí. Zajistit, aby ve školách a tam, kde je to možné i v ostatních vzdělávacích institucích, nebyl přístup k alkoholickým nápojům. - Omezení negativních důsledků: Šířit znalosti o negativních dopadech pití alkoholu na jednotlivce, rodinu a společnost. Zajistit kurzy pro pracovníky odpovědné za podávání a prodej alkoholických nápojů a přijmout regulační opatření, zabraňující prodeji alkoholu mladistvým a těm, kdo jsou opilí. Zpřísnit předpisy a pokuty za řízení pod vlivem alkoholu. Poskytovat kvalitní zdravotní a sociální služby mladým lidem, kteří mají problémy v důsledku vlastního pití alkoholu nebo kvůli pití alkoholu jiných lidí. 3. Zajistí implementaci uvedených strategií a dosažení daných cílů: - Vytvořit politický závazek sestavením celostátních plánů a programů ve spolupráci s mladými lidmi s cílem omezit konzum alkoholu a příslušné negativní důsledky, především v různých skupinách mladé populace, a provádět pravidelná hodnocení dosaženého pokroku (ve spolupráci mladými lidmi). - Rozvíjet partnerskou spolupráci s mladými lidmi, především prostřednictvím sítě spolupracovníků na místní úrovni. Chápat mladé lidi jako základ budoucí společnosti a umožnit jim podílet se na rozhodnutích, která ovlivní jejich životy. Zvláštní důraz by měl být kladen na omezení nerovných podmínek, především v oblasti zdravotní péče. - Vytvořit komplexní přístup k řešení sociálních a zdravotních problémů mladých lidí v souvislosti s alkoholem, tabákem, drogami a jinými příbuznými látkami. Podpořit mezioborový přístup na národní i lokální úrovni k zajištění účinnější strategie. Brát v úvahu odlišné sociální a kulturní zázemí mladých lidí, zvláště u skupin se speciálními potřebami. - Posílit mezinárodní spolupráci mezi členskými zeměmi. Mnoho uvedených opatření, pokud mají být plně účinná, musí být přijato na mezinárodní úrovni. Světová zdravotnická organizace bude poskytovat podporu při zavádění vhodných forem partnerské spolupráce a při využívání organizačních struktur v rámci Evropského regionu. V tomto ohledu je klíčová zejména spolupráce s Evropskou komisí. Regionální úřad Světové zdravotnické organizace bude s pomocí Evropského alkoholového informačního systému monitorovat, provádět hodnocení (ve spolupráci s mladými lidmi) a sestavovat zprávy o dosaženém pokroku v plnění závazků vyplývajících z této deklarace. Profesor Zdeněk Matějček nositelem Gesellovy ceny pro rok 2000 překlad: Ladislav Csémy Zpět

6 Mimořádného ocenění se po zásluze dostalo profesoru PhDr. Zdeňku Matějčkovi, CSc. dne v senátním sále Ludwig Maxmilianovy univerzity v Mnichově. Po prof. Bornsteinovi, manželích Papouškových a prof. Kolcové mu byla nadací prof. Theodora Hellbrüggeho udělena cena Arnolda Gesella, jež hodnotí výzkumný přínos a světový ohlas díla kandidátů v oblasti raného dětského vývoje. V osobě prof. Matějčka se takto dostává uznání české vědě již podruhé. Prof. Papoušek, cenou ozdobený se svou chotí před dvěma roky, nás bohužel mezitím opustil. U příležitosti předávání ceny bylo připomenuto průkopnické dílo prof. Matějčka, spočívající ve studiu psychické deprivace, jež vedlo ještě v dobách totalitního režimu ke změně pohledu na rodinu a kolektivní výchovu a dokonce pozitivně ovlivnilo v 60. letech zákon o rodině stejně jako názory odborné i široké veřejnosti (vzpomeňme dodnes lidsky působivého a odborně aktuálního filmu Děti bez lásky ). Prof. Matějček sám připomněl kořeny a souvislosti svého životního díla: postavy prim. Damborské, doc. Kocha a zejména svého spolupracovníka a přítele, který se počátkem roku 2000 dožil 80 let profesora Josefa Langmeiera. Je obdivuhodné, s jakou věrností, vynalézavostí a pracovitostí sleduje prof. Matějček se svými spolupracovníky tehdejší děti, nyní již skrz jejich potomky, takže originální výzkumy 60. a 70. let přinášejí zralé a naše poznání stále obohacující plody. Působí na generaci rodičů a skrz ně na jejich děti, stejně jako před desetiletími ovlivňoval postoje prarodičů nynějších dětí, ba dokonce je vyšetřoval, když ještě byli sami dětmi. Pokračuje ve svém díle výzkumném v Psychiatrickém centru v Praze v oddělení výzkumu rodiny, vedeném doc. Dytrychem, i v poradenské praxi v Dětském centru Paprsek. Představuje svěží kontinuitu vzácné a desetiletími ověřené tradice, syntézu jistého a bezpečného s novátorským a tvořivým. Předávání ceny za účasti nejvyšších představitelů mnichovské univerzity i Univerzity Karlovy (zastoupené prorektorem a proděkanem Filozofické fakulty), pod záštitou bavorského ministerského předsedy a za přítomnosti princezny Habsburkové bylo zarámováno do ryze české hudby Smetanovy a Dvořákovy v podání Stamicova kvarteta, jež večer předtím vystoupilo na benefičním koncertu ve prospěch postižených mnichovských dětí. Předání ceny bylo vyvrcholením dvoudenního mezinárodního sympozia o dětské výchově v rodině a v kolektivu, na němž byla významně zastoupena ČR příspěvky přátel a žáků oslavencových (vedle prof. Matějčka byli z našich referenty prof. Dunovský, dr. Kovařík a dr. Šturma). Hřálo nás u srdce, když prof. Hellbrügge, světově proslulý sociální pediatr a významný budovatel mostů mezi Mnichovem a Prahou, opakovaně připomínal, že mnohé z toho, co patří ke světové pokladnici poznatků o dětském vývoji a podpoře tohoto vývoje, má své kořeny v Čechách (připomeňme, že v jeho ústavu nalezli útočiště a podmínky pro práci mj. nedávno zemřelí prof. Václav Vojta a prof. Hanuš Papoušek). Dr. Jaroslav Šturma Zpět Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 7 9. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

Užívání drog dětmi a dospívajícími v České republice a ve světě: otázky a výzvy Lenka Šťastná, Michal Miovský

Užívání drog dětmi a dospívajícími v České republice a ve světě: otázky a výzvy Lenka Šťastná, Michal Miovský Užívání drog dětmi a dospívajícími v České republice a ve světě: otázky a výzvy Lenka Šťastná, Michal Miovský Sympozium Děti a dospívající v síti adiktologické péče v ČR Lékařský dům, Praha, 22. listopadu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20. 10. 2014 9 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 9 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v i HBSC 15 Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného v roce 14 v souladu s metodikou mezinárodního projektu Health Behaviour

Více

Norbert Gürtler VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika správní činnost

Norbert Gürtler VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika správní činnost UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Norbert Gürtler VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika správní činnost ANALÝZA PŘESTUPKU NA ÚSEKU OCHRANY

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Zdraví 2020 Evropský politický rámec podpory vládních a společenských aktivit pro zdraví a blahobyt

Zdraví 2020 Evropský politický rámec podpory vládních a společenských aktivit pro zdraví a blahobyt Zdraví 2020 Evropský politický rámec podpory vládních a společenských aktivit pro zdraví a blahobyt Historický vývoj I. 1978: Zdraví pro všechny do roku 2000 mezinárodní konference o primární zdravotní

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky MUDr. Růžena Kubínová ředitelka monitoringu Odbor hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav Zdravotní stav české populace Očekávaná délka

Více

Podpora zdraví Aktuální situace v oblasti politiky podpory zdraví v ČR. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Státní zdravotní ústav

Podpora zdraví Aktuální situace v oblasti politiky podpory zdraví v ČR. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Podpora zdraví Aktuální situace v oblasti politiky podpory zdraví v ČR MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Státní zdravotní ústav ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY Historický vývoj zdravotní situace a její interpretace

Více

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MVDr. Zuzana Bartošová Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Více

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30.3.2016, Benediktinské opatství v Emauzích Alena

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže DEFINICE SEBEVRAŽDY Sebevražda je úmyslný, vědomý, proti sobě samému obrácený a život

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019 Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Zpráva o stavu 2015, str. 11 2 Zpráva o stavu 2015, str. 10 3 Zpráva o stavu 2015, str. 12 4

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. Geriatrická péče o seniory - zařízení a služby pro seniory. Paliativní péče v České republice. Prevence zubního kazu v regionu. Systém zdravotnictví ve vybrané zemi - srovnání

Více

Chronické nemoci jako hlavní faktor nárůstu nákladů na. faktory. MUDr. Alena Šteflová, PhD. Kancelář WHO v ČR

Chronické nemoci jako hlavní faktor nárůstu nákladů na. faktory. MUDr. Alena Šteflová, PhD. Kancelář WHO v ČR Chronické nemoci jako hlavní faktor nárůstu nákladů na zdravotnictví a jejich rizikové faktory MUDr. Alena Šteflová, PhD. Kancelář WHO v ČR Příčiny úmrtí v roce 2005, celosvětově Neinfekční nemoci NonCommunicable

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 46,2011,4, s. 225-230 PRíSPEVKY Z PRAXE PSYCHOF ARMAKA ORDINOVANÁ NA ODDELENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BRNE.ČERNOVICÍCH J.

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let

Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let MUDr. Eva Kudlová, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Publikováno v: Kudlová, E. Schneidrová D., Dietary patterns and their changes

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Racionální drogová politika Vyučující: Mgr. Josef Radimecký, MSc. Garant: Doc. PhDr. Michal Miovský, CSc. Číslo předmětu: 1613 Semestr:

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Datum hodnocení Datum změny Informace o dítěti Jméno a příjmení Pohlaví trvalého pobytu faktického pobytu Datum

Více

Úvod do komunitní péče o duševně nemocné

Úvod do komunitní péče o duševně nemocné Úvod do komunitní péče o duševně nemocné text k přednášce Mgr. Pavel Říčan, leden 2007 Rozvoj komunitní péče Za počátek rozvoje komunitní péče v západní Evropě a Spojených státech se obvykle považují padesátá

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 29. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Měření prevalence a incidence užívání drog

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Měření prevalence a incidence užívání drog ZAOSTŘENO NA DROGY 7 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Měření prevalence a incidence užívání drog Indikátory drogové prevence obsah 1 INDIKÁTORY DROGOVÉ PREVENCE V EVROPSKÉ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem?

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem? Svépomocná brožura Poznámka k úpravě a používání Tato brožura vychází z How to Prevent Alcohol-Related Problems: A Sensible Drinking Manuál" (Jak předejít problémům souvisejícím s alkoholem: manuál rozumného

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 30. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

ZÁVISLOST NA JEHLE MGR. MARTIN PEŠEK. EK AMBULANTNÍ LÉČBA o.s. PREV-CENTRUM ,

ZÁVISLOST NA JEHLE MGR. MARTIN PEŠEK. EK AMBULANTNÍ LÉČBA o.s. PREV-CENTRUM , KONFERENCE Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů ZÁVISLOST NA JEHLE DŮVODY PRO INJEKČNÍ APLIKACI DROG HISTORIE D. Levine, 1974 kompulzivní injekční aplikace, needle freaks K. Hampl, 1985 závislost

Více

Informační bulletin I. Q 2005

Informační bulletin I. Q 2005 Informační bulletin I. Q 2005 Vydává Státní zdravotní ústav, Odborná skupina prevence závislostí, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel. 267 082 328, fax: 267 310 291 Rámcová úmluva o kontrole tabáku vstoupila

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Citace: 102/2012 Sb. Částka: 39/2012 Sb. Na straně (od-do): 1737-1745

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 24. 10. 2014 8 Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Předběžné výsledky E. Gottvaldová /MZd/ & L. Kostelecká /MZd/ & S.Simpson /WHO/ a kol. 22 září 2011, Praha O projektu

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Psychosociální studia: sociální práce Tematické okruhy: 1. a) Vymezení sociální práce. Pojmy, cíle, metody,

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Systém zdravotní péče v ČR v datech OECD a dalších. MUDr. František Vlček, Ph.D.

Systém zdravotní péče v ČR v datech OECD a dalších. MUDr. František Vlček, Ph.D. Systém zdravotní péče v ČR v datech OECD a dalších MUDr. František Vlček, Ph.D. OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Aktivity ve všech významných oblastech mezinárodního prostoru (ekonomie,

Více

Jakou budoucnost pro paliativní Pár poznámek a otázek pro workshop v rámci projektu Nadace Open Society Fund

Jakou budoucnost pro paliativní Pár poznámek a otázek pro workshop v rámci projektu Nadace Open Society Fund Jakou budoucnost pro paliativní Pár poznámek a otázek pro workshop v rámci projektu Nadace Open Society Fund Paliativní v republice 12.4.03 Osnova 1. Co je paliativní 2. Paliativní medicína jako nová specializace?

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK Záznam z jednání Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví (NTK), konaném dne 28. 5. 2012 v 10:00 hod. v prostorách Ministerstva zdravotnictví Přítomni:MUDr. P. Turek CSc., MUDr. E. Tesařová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_07_PRENATALNI_OBDOBI

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských Souhrn Zpráva ESPAD za rok Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských zemích CS Právní upozornění Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je

Více

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 38, 2003, 2, s. 155-160 PREHLADNÉ PRAcE ALKOHOL, JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A STRES K. NEŠPOR Psychiatrická l éčebna Bohnice, Praha Stres jako faktor

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. Petr Popov MUDr. Dušan Randák MUDr. PhDr. Kamil Kalina,

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Vybrané aktuality z MZ ČR. v oblasti podpory zdraví

Vybrané aktuality z MZ ČR. v oblasti podpory zdraví Vybrané aktuality z MZ ČR v oblasti podpory zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Centra podpory zdraví CPZ Projektový záměr ve fázi přípravy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více