Plánské ozveny ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny ZDARMA"

Transkript

1 Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7) VÝTAH Z USNESENÍ RADY MÌSTA RM projednala a schválila navýšení poplatku za nezaplacení odvozu komunálního odpadu o 00% pùvodní ceny RM schválila dotaci 000, Kè pro fotbalový tým Planá n. L. 35 RM schválila dotaci 3000, Kè pro Junák Planá n. L. za organizaci akcí v roce 007 pro Mìsto Planá n. L. RM schválila poskytnutí dopravy žákù.stupnì ZŠ v Plané n. L. z Prùmyslové ul. po dobu výstavby IV. železnièního koridoru, tuto službu poskytnou TS Planá n.l. RM schválila po probìhnutí výbìrového øízení nový název novin Mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozvìny. Výbìrového øízení se úèastnili pouze žáci ZŠ Planá n.l., tøi nejúspìšnìjší názvy budou finanènì odmìnìny èástkou 500, Kè, 300, Kè a 00, Kè Výtah z usnesení Zastupitelstva mìsta Planá nad Lužnicí ze dne ZM projednalo a schválilo prùbìžné hospodaøení k vèetnì rozpoètových zmìn ZM projednalo a schválilo návrh rozpoètu mìsta na rok 008, který byl schválen jako pøebytkový rozdíl bude použit ke splácení jistiny úvìrù z pøedchozích let, na dostavbu požární zbrojnice použít v r. 008 èástku cca mil. Kè a na pøekládku elektrického vedení VN v lokalitì na výstavbu RD Nad Hejtmanem cca,5 mil. Kè ZM projednalo a schválilo pøíspìvek Mìsta Planá nad Lužnicí do sdružení SMOOT na dopravní obslužnost ve výši,6 mil. Kè pokraèování na str. 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, skonèilo období adventu a s tím spojených oslav vèetnì bouølivého pøivítání nového roku a nastaly opìt bìžné a na nás záleží, zda i úspìšné, dny roku 008. Na 7. veøejném zasedání zastupitelstva mìsta Planá nad Lužnicí, které se konalo v prosinci loòského roku, byl schválen rozpoèet mìsta vèetnì všech organizací zøizovaných mìstem. Základní údaje z tohoto rozpoètu, dá se øíci finanèní kuchaøky mìsta, jsou uvedeny na jiném místì. Ze schváleného rozpoètu vyplývá kromì bìžných výdajù a pøíjmù, zejména zvýšení plánovaných výdajù na kulturu a sport. Zde se snaží radnice splnit deklarovaný slib o zvýšení možností kulturního a sportovního vyžití plánských obèanù. Na akcích jako napøíklad módní pøehlídka v obchodním domì MAGA nebo koledování pøed mìstským úøadem na Štìdrý den, bylo vidìt, že obèané mají zájem o dobøe pøipravené kulturní akce, které jim umožní nejen se pobavit, ale zároveò lépe poznat jeden druhého. A vùbec nezáleží, zda jsou tyto akce organizovány samotnými obèany nebo pøipravovány radnicí. Širší a bohatší nabídkou kulturních poøadù bychom chtìli nabourat uzavøenost našich obèanù ve svých bydlištích ohranièených tu vysokými a jinde nízkými ploty. K lepší a aktuálnìjší informovanosti plánských obèanù by mìlo pøispìt mìsíèní vydávání PLÁNSKÝCH OZVÌN, které nahrazují Plánský zpravodaj. Nový název vzešel ze soutìže, kterou pro žáky naší školy vyhlásil mìstský úøad. Vìøím, že nový název nebude jedinou zmìnou, ale že PLÁNSKÉ OZVÌNY Vás budou pravidelné aktuálnì informovat o tom, co dùležitého se za uplynulé období v Plané událo a co dùležitého nás v dalších mìsících èeká. Ale ještì zpátky ke schválenému rozpoètu. Z nìj vyplývá, že cca 6 mil. Kè je urèeno na investièní akce. O kolik se tato èástka zvýší, bude záležet na úspìšnosti projektù, ve kterých žádáme o dotace z republikových a evropských zdrojù. V investièních plánech mìsta jsou zejména opravy komunikací ve staré Plané, opravy chodníkù, pøedìlání hasièské nádrže za øekou na koupalištì, dìtská høištì, cyklostezka, parková úprava v prostoru za bytovými domy smìrem k železniènímu koridoru, vybudování klidové zóny podél øeky od mlýna až po tenisové kurty, úprava støedu mìsta, zateplení základní školy. V této chvíli nelze ještì øíci, které pøipravované akce se podaøí realizovat již v roce 008 a které až v dalších letech. Vše záleží na úspìšnosti podaných a pøipravovaných dotaèních projektù. V každém pøípadì se letos bude pokraèovat s výstavbou hasièské zbrojnice, jejíž dokonèení pøedpokládáme v roce 009. Další stavební èinnost v lokalitì Nad Hejtmanem chceme podporovat pøi zásadì samofinancování této lokality. Obdobný postup bychom chtìli razit i v dalších lokalitách našeho mìsta. O tom, jak se bude dále rozvíjet naše mìsto, bychom mìli rozhodovat my všichni spoleènì na základì zpracovávaného územního plánu. Jeho první veøejné projednávání pøedpokládáme na pøelomu ledna až února letošního roku. V první polovinì letošního roku se bohužel musíme ještì vypoøádat s výstavbou železnièního koridoru. Pøesto, že práce ve vlastní Plané již témìø skonèily, vybudování kruhové køižovatky u èerpací stanice VHL a komunikace na Prùmyslovou ulici zcela urèitì ovlivní dopravní situaci v Plané. Chtìl bych Vás proto požádat o trpìlivost s vírou, že tato stavba po svém dokonèení malou mìrou pøispìje ke zlepšení dopravní situace v našem mìstì. Pozitivní zprávou, pro nás Plaòáky jistì je, že by v letošním roce mìla zaèít výstavba dálnice ve smìru Tábor Sobìslav. Pokud toto bude pravda, pøesto, že by mìla být tato èást dálnice financována z jiných než pøedpokládaných zdrojù, potom bychom se v dohledné dobì mohli koneènì doèkat zásadního zlepšení životních podmínek v našem mìstì. A to je v každém pøípadì náš spoleèný cíl. Z malièkostí, které pomohou obèanùm Plané usnadnit bìžný život a které pomohou zlepšit naše okolí, bych chtìl jmenovat již dokonèený pøechod u zdravotního støediska, pøípravu zastávky MHD ve spodní èásti Strkovské ulice, zvýšení poètu odpadkových košù po celém mìstì, instalaci bankomatu, apod. V únorových Plánských ozvìnách bychom Vás chtìli oslovit anketou na téma MHD v Plané nad Lužnicí. Pøedpokládáme, že po ukonèení kruhové køižovatky u VHL a komunikace na Prùmyslovou ulici, by mìlo dojít k úpravám jízdních øádù. Jedním z podkladù by mìly být i výsledky pøipravované ankety Neèeká nás lehký rok. Všichni registrujeme pohyb cen. Jejich zvyšování se dotýká nejen jednotlivých obèanù, ale i rozpoètu (finanèní kuchaøky) našeho mìsta. Záleží jen na nás, jak se s tím spoleènì dokážeme vypoøádat. K tomu, aby ve výsledném hodnocení roku 008 pøevládal optimismus a radost, možná i hrdost z pøevážnì povedených a úspìšných akcí, Vám pøeji pohodu, zdraví a štìstí. Ing. Jiøí Šimánek starosta mìsta

2 Matrika Prvním obèánkem našeho mìsta v letošním roce se stal Martin Èerný, narozený v táborské porodnici, 4 minut po pùlnoci. Hodnì štìstí a zdraví do života prvnímu obèánkovi a jeho mamince popøáli pan starosta ing. Jiøí Šimánek a tajemník ing. Antonín Koliha. Malému obèánkovi pøedali øetízek s pøívìskem Kozoroha a pleny, mamince kvìtiny. Martin je nejen prvním obèánkem Plané nad Lužnicí, ale i prvním Jihoèechem roku 008 a bude slavnostnì pøivítán i hejtmanem Jihoèeského kraje Janem Zahradníkem. Mìsto Planá nad Lužnicí zve obèany Plané nad Lužnicí na veøejné projednání zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU Jednání se uskuteèní v restauraci MAXIM od 7.00 hod. RADA MÌSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ si dovoluje Vás co nejsrdeènìji pozvat na PLES MÌSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ aneb SEJDEME SE NA PARKETU Mìstská rada se rozhodla uspoøádat mìstský ples v prostorách, které by umožnily podstatnì vìtšímu množství plánských obèanù zúèastnit se mìstského plesu. Z tohoto dùvodu bylo rozhodnuto o jeho uspoøádání v hotelu MAS v Sezimovì Ústí. Ples se uskuteèní. února 008 od 0.00 hod. Bližší informace vèetnì místa a doby zahájení prodeje vstupenek budou vèas zveøejnìny v mìstském rozhlase a na dalších informaèních místech. Doprava po ukonèení plesu ze Sezimova Ústí do Plané bude zajištìna autobusem Zároveò bychom se chtìli omluvit všem plánským obèanùm, že ples MÌSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ se neuskuteèní v samotné Plané. Pevnì vìøíme, že v brzké dobì se i toto zmìní. Takže na závìr: SEJDEME SE NA PARKETU. POLICIE Informace z OOP Sezimovo Ústí V rámci zavedení metody Policista z Vaší ulice do výkonu služby si Vás vedení zdejšího policejního oddìlení dovoluje informovat, co je cílem projektu, úkolem policistù v pøidìlených služebních obvodech vèetnì personálního obsazení pøidìlených policistù. Projekt má za cíl plnou delegaci za svìøené teritorium na policisty s územní odpovìdností, vybudování funkèních vazeb na orgány státní správy, samosprávy, podnikatelské subjekty, zájmové organizace a obèany. Již øadu let témìø vìtšina vedoucích obvodních oddìlení i poøádková služba jako taková se dožaduje snížení administrativních i jiných nepoøádkových èinností. Snahou je síly a prostøedky vyèlenit do obchùzkové služby a pùsobit zejména preventivnì ve vytipovaných lokalitách se zvýšenou trestní èinností, nehodovostí a narušováním veøejného poøádku. Snahou vedení zdejšího obvodního oddìlení bude i nadále posilovat výkon obchùzkové služby a plnit úkoly, které obchùzkové službì od nepamìti patøí. Z dosavadních zkušeností z tohoto projektu vyplývá pøedevším vyšší míra osobní odpovìdnosti každého policisty ve svìøeném teritoriu, zlepšení místní a osobní znalosti, odstranìní anonymity policistù v uniformì, zvýšení dùvìry obèanù v tyto policisty, zlepšení komunikace mezi policií a obèany a tím i vyšší spokojenost obèanù se službou PÈR. Dovoluji si Vás informovat o nových telefonních èíslech na zdejší obvodní oddìlení policie ÈR , a v pracovní dobì. V mimopracovní dobì je nejlépe volat na linku 58, kde je nepøetržitý výkon služby a informace jsou pøedávány hlídkám v terénu bezprostøednì. Metoda Policista z Vaší ulice byla vedením zdejšího OOP zavedena ve dvou nejvìtších služebních obvodech Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Pøedpokládá se i rozšíøení na ostatní služební obvody v rámci celého teritoria OOP Sezimovo Ústí. V zájmu prohlubování kontaktù tzv. policejních územákù s obèany si dovolujeme zde zveøejnit fotografie policistù v pøidìlených služebních obvodech Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. komisaø npor. Bc. Jan Urban vedoucí OOP Sezimovo Ústí ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nové zabezpeèení budov školy V prosinci jsme zprovoznili nový elektronický systém zabezpeèení školní budovy. Využili jsme zaøízení, které ve škole už funguje v rámci stravovacího systému, rozšíøili jsme ho o možnost pøístupu do školní budovy. Èipy, které používáme k výbìru a odbìru obìdù a svaèin, zaèínáme používat i k otvírání školy. Pokud nevlastníte èip, budete muset zvonit u obou vchodù školy na kanceláø, vedoucí školní jídelny, sborovny, kanceláø zástupce øeditele nebo kanceláø øeditelky. Pokud jdete vyzvednout dítì ze školní družiny, zvoníte právì na tlaèítko školní družiny. Tato zmìna zvýší bezpeènost Vašich dìtí, našich žákù. Do budovy tak nebude mít pøístup cizí èlovìk. Rodièùm rádi otevøeme naše dveøe, abychom se s Vámi mohli setkat nad problémy, které Vás i nás trápí. Pokud tedy míøíte na setkání s nìkterým z uèitelù, použijte hlavní vchod budovy školy. Pokud vyzvedáváte dítì ze školy, použijte vchod v panelové pøístavbì. V souèasné dobì vychytáváme mouchy, které má každý systém. Prosíme Vás tímto o shovívavost. Uvítáme Vaše námìty a pøipomínky, které nám mùžete adresovat i pomocí elektronické pošty na adresu.

3 Výtah z usnesení Zastupitelstva mìsta Planá nad Lužnicí ze dne pokraèování ze str. ZM projednalo a schválilo navýšení pøíspìvku na dopravní obslužnost MHD z 0, Kè na 5, Kè na obyvatele na rok. ZM projednalo a schválilo pøíspìvek ve výši , Kè pro ZUŠ Sezimovo Ústí II ZM projednalo a schválilo povìøení RM jednat s Maso Planá a.s. o pøíspìvku na zøízení pøechodu pro chodce u Maso Planá a.s. a zároveò projednání bezúplatného pøevodu pozemku této spoleènosti, na vybudování dìtského høištì v ul. Nová, Planá nad Lužnicí. ZM projednalo a schválilo plán èinnosti finanèního výboru pro rok 008 ZM projednalo a schválilo plán èinnosti kontrolního výboru pro rok 008 ZM schválilo zmìnu stanovištì kontejnerù od kotelny do SD v Hlinách ZM projednalo a schválilo navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu a to: trvalý pobyt 500, Kè/rok stavba urèená k rekreaci 400, Kè/rok BUDEME SE BRODIT BAHNEM nebo POJEDEME PO KVALITNÍ ULICI??? pozemky pod komunikacemi vykupovat, zcela jistì by se již nedostávalo na jejich budování nebo opravu. Druhým limitujícím faktorem je samozøejmì fenomén dnešní doby tj. dostatek finanèních prostøedkù. Cílem navrhovaného postupu je zlepšení komunikací v Plané nad Lužnicí, což je pøání znaèného množství obèanù Plané. Vzhledem k tomu, že pozemky pod komunikacemi se v pøevážné míøe týkají vlastníkù nemovitostí v pøíslušných ulicích, vzroste vybudováním kvalitní pøístupové cesty hodnota tìchto nemovitostí a tím vlastnì k vrácení hodnoty pøevedeného pozemku. V pøípadì pøevedení pozemkù pod komunikacemi na mìsto, stanoví následnì rada mìsta poøadí oprav jednotlivých komunikací. Jednotlivými kritérii pro stano vení poøadí bude stávající kvalita komunikace, poèet obyvatel bydlících v konkrétní ulici, kvalita inženýrských sítí a èasová potøeba jejich oprav apod. Po stanovení poøadí budou opravy komunikací provádìny dle uvolnìní vlastních zdrojù nebo získání dotací ze státních nebo evropských fondù. Vìøím, že se nám spoleènì postupnì podaøí dostat stav místních komunikací na úroveò, která odpovídá pøedstavám a požadavkùm nás všech. Ing. Jiøí Šimánek starosta mìsta Vážení spoluobèané, výsledky probìhlé dotazníkové akce potvrdily potøebu zlepšení stavu místních komunikací ve staré Plané. Zastupitelstvo mìsta na svém prosincovém veøejném zasedání se ztotožnilo s tìmito názory, což potvrdilo schválením èástky cca 6 mil. Kè na investièní akce. A z tìchto akcí jsou na prvním místì právì opravy místních komunikací. Opravy stávajících a v øadì pøípadù budování nových asfaltových komunikací je ovšem podmínìno minimálnì dvìma faktory. Základní podmínkou je vlastnictví budovaných èi opravovaných komunikací, tzn. pokud chce mìsto financovat budování èi opravu komunikací, musí vlastnit pozemky pod tìmito komunikacemi. Bez splnìní této podmínky nemùže mìsto investovat finanèní prostøedky do cizího majetku. Vlastnictví pozemkù pod komunikacemi je rovnìž základní podmínkou získání pøípadné dotace. Z tohoto dùvodu se na Vás obrátí pracovník mìstského úøadu, který by s Vámi projednal pøevod konkrétního pozemku na mìsto Planá nad Lužnicí. Mnohé z Vás jistì napadne myšlenka prodeje tìchto pozemkù mìstu. Mìsto bohužel nemá finanèní prostøedky na odkup tìchto pozemkù. V souèasné dobì nemùžeme odstraòovat pøípadné minulé køivdy a nedostatky, které jsou staré 30,40, 50 èi více let. Pokud by mìsto zaèalo uvedené V Plané nad Lužnicí probíhá projekt O krok dál v poèítaèových znalostech V dnešní pokrokové dobì je vedle stupòovitého vzdìlávaní dùležité také další profesní vzdìlávání, napøíklad kvalifikaèní a rekvalifikaèní vzdìlávání, napøíklad v jazykových kurzech, èi ve znalostech v informaèních technologiích. Díky podpoøe Evropského sociál Základy obsluhy osobního poèítaèe Na zaèátku ledna byl zahájen druhý ního fondu a státnímu rozpoètu Èeské s celostátní platností. Podle slov kurz, urèený lidem v produktivním republiky probíhá v našem regionu lektora pana Støíteského všichni vìku ve vìku nad 50 let, kteøí mohou projekt O krok dál, který podporuje projevovali velkou snahu nauèit se v dùsledku neznalosti práce na systém kvalitního vzdìlávání. Vedle novým vìcem. Aè byly mezi úèastníky poèítaèi své zamìstnání ztratit. Právì vytvoøení testovacího støediska ECDL kurzu zpoèátku rozdíly ve znalostech, tato vìková kategorie je z pohledu s školení lektorù na testery ECDL je dokázali se s tím spolu a asistentem statistik znevýhodnìna na trhu práce jeho cílem vyškolení lektorù výpoèetní panem Kocmanem vyrovnat tak, aby a proto znalosti práce na poèítaèi techniky a realizaci 0 poèítaèových si každý odnesl z kurzu co nejvíce mùže být pro nì pøedností pøi hledání kurzù na pìti místech Jihoèeského vìdomostí. zamìstnání. kraje. Na to, co úèastníky trápilo a co O kurz byl velký zájem a kon Ze spolupráce Mìsta Planá nad tìšilo, odpovìdìl jeden z úèastníkù taktovalo nás necelých 40 lidí z Plané Lužnicí a Attaveny, o.p.s. se usku kurzu takto: Trápila mì pracovní nad Lužnicí, ze Sezimova Ústí i okolí. teèòují dva poèítaèové kurzy i v Plané vytíženost a malé soustøedìní na Pokud bychom mìli možnost uèit nad Lužnicí. První kurz již probìhl na samotné cvièení a pøednášky a tìšil v Plané, a již seniory, èi obèany nad sklonku minulého roku a byl urèen pro mì kvalitní a profesionální pøístup 50 let budeme tyto zájemce kontakzamìstnance státní správy. Pøed lektora a asistenta, jejich snaha i nás tovat, uvedla projektová koordiná Vánoci si úèastníci získali dárek ménì zod povìdné donutit k soustøe torka Attaveny, o.p.s. Lenka Hoøejší. v podobì Osvìdèení o rekvalifikaci dìní.

4 Informace z mìstského úøadu o odpadech Pøi èinnosti lidské spoleènosti vznikají i odpadní produkty. V poèátcích civilizace se tyto produkty (vìtšinou pøírodního charakteru) likvidovaly samoèinnì, pùsobením pøírodních vlivù. S postupujícím rùstem civilizace už tento zpùsob není možný a vìtšina vzniklých odpadù pøi nesprávném zacházení mùže ohrozit, nebo dokonce poškodit témìø všechny složky životního prostøedí. Naopak pøi správném zacházení se odpady mohou stát i cennými a potøebnými surovinami pro další využití. Každá obec je podle zákona o odpadech (è. 85/00 Sb.) povinna urèit, kam mají fyzické osoby (obèané) odkládat komunální odpady a zajistit místa, kde lze odložit nebezpeèné složky komunálních odpadù. Obèané jsou naopak povinni odkládat tyto komunální odpady pouze na místa k tomu urèená. Ke splnìní této povinnosti je obec oprávnìna vydat obecnì závazné vyhlášky, které stanoví a upravují systém odpadového hospodáøství obce. Na základì tìchto vyhlášek je pak provádìna likvidace komunálních odpadù a je urèen zpùsob finanèní úhrady za poskytované služby v odpadovém hospodáøství. Zastupitelstvo mìsta Planá nad Lužnicí schválilo na svém zasedání..007 dvì obecnì závazné vyhlášky.. vyhláška è. 7/007 o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, vèetnì systému nakládání se stavebním odpadem. vyhláška è. 6/007 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù Obì vyhlášky jsou platné od. ledna 008. K dispozici jsou v úplném znìní na webových stránkách mìsta, nebo v tištìné podobì na MìÚ v Plané nad Lužnicí. Ve struènosti pøipomínáme obèanùm nìkteré skuteènosti, které vyplývají z obou výše uvedených vyhlášek.. Sbìrný dvùr Od.února 008 budou zrušeny volnì pøístupné velkoobjemové kontejnery v sídlišti za kotelnou (pùvodní termín. ledna 008 byl z technických dùvodù o mìsíc posunut). Tyto kontejnery budou pøemístìny do sbìrného dvora V Hlinách. Toto pøemístìní je nutné uskuteènit z dùvodu jejich neustálého pøeplnìní odpadem, který na skládku komunálních odpadù nepatøí. Jedná se pøedevším o: stavební odpad nebezpeèný odpad (oleje, barvy, baterie atd.) elektropøístroje z domácností (lednice, televize, poèítaèe atd.) odpad, který mùže být uložen do kontejnerù na tøídìný odpad (papír, sklo, plasty) odpad od podnikatelù, kteøí jsou povinni si tento svùj odpad likvidovat jiným zpùsobem Náklady na likvidaci tìchto odpadù neustále rostou a znaènì zvyšují náklady na celkové odpadové hospodáøství mìsta. Otevírací doba sbìrného dvora V Hlinách: Letní èas (duben øíjen) pondìlí 5 8 hodin støeda 5 8 hodin sobota 8 hodin Zimní èas (listopad bøezen) pondìlí 5 7 hodin støeda 5 7 hodin sobota 8 hodin Pøi ukládání odpadù ve sbìrném dvoøe je nutno respektovat pokynù obsluhy a postupovat podle provozního øádu sbìrného dvora. Odpad sem mohou pøivést obèané s trvalým pobytem v Plané nad Lužnicí a dále obèané, kteøí vlastní na katastrálním území Planá nad Lužnicí stavbu sloužící k individuální rekreaci ( chata ). Všichni obèané prokážou svoji totožnost. Ve sbìrném dvoøe V Hlinách mohou obèané uložit tyto odpady (uvádíme jejich struèný pøehled): odpad, který obèané nemohou uložit do popelnice pro jeho velké rozmìry napø. koberec, lino, židle atd. odpady ze zelenì, pokud je nelze na vlastní zahradì kompostovat napø. tráva, listí, vìtve apod. (pøed uložením musí být tento odpad upraven tak, aby zabíral co nejmenší objem napø. zkrácení vìtví) elektrozaøízení pocházející z domácností napø. lednièky, mrázáky, praèky, sporáky, vysavaèe, poèítaèe, televize, rádia, záøivky, vrtaèky, (tyto výrobky lze také odvést do pøíslušných prodejen, které organizují jejich zpìtný odbìr) dále nebezpeèný odpad napø. barvy, lepidla, staré oleje, staré nátìrové hmoty, kyseliny, baterie odpady, které lze uložit i do kontejnerù na tøídìný odpad papír, sklo, plasty, nápojové kartony bìžný komunální odpad od obèanù, kteøí vlastní na katastrálním území Planá nad Lužnicí stavbu k individuální rekreaci ( chataøi ) a nemají vlastní popelnici. Pro informaci obèanùm komunální odpad je svozovou firmou odvážen na skládku do Želèe, bioodpad do kompostárny v Klenovicích a tøídìný odpad na tøídící linku firmy Rumpold do Tábora.. Tøídìní odpadù Tøídìním dochází k oddìlování využitelného odpadu od odpadu, který už nelze využít a je ukládán na skládku. Zásadní dùvody pro tøídìní odpadù jsou pøedevším: snižování množství vstupních surovin do výrobních procesù snížení množství odpadu uloženého na skládce snížení rizika kontaminace životního prostøedí snížení poètu výstavby novì budovaných skládek získání finanèních prostøedkù za vytøídìný odpad Základem pro správné využití systému tøídìní odpadu, je jeho uložení do pøíslušného kontejneru. Stále je mnoho odpadu ukládáno do nesprávných kontejnerù na tøídìný odpad a tím je veškerý odpad znehodnocen. Mìsto Planá nad Lužnicí je zaèlenìno v celostátním systému Ekokom (jedná se o celostátní systém tøídìní a recyklace využitelných složek komunálních odpadù, který je napojen i na programy z Evropské unie). Podle množství vytøídìného odpadu pak mìsto dostává finanèní prostøedky za odevzdaný odpad. Na katastrálním území mìsta Planá nad Lužnicí je 3 stanoviš s kontejnery na tøídìný odpad. Jsou sbírány komodity papír, sklo, plasty (hlavnì PET lahve), od roku 007 jsou novì sbírány i nápojové kartony (napø. od mléka, džusù, vína). Pøehled jednotlivých stanoviš kontejnerù na tøídìný odpad je uveden v následující tabulce. Seznam stanoviš na tøídìný odpad v Plané nad Lužnicí stanovištì ÈSLA mezi Motorestem a školou ÈSLA sídlištì ÈSLA za základní školou, u øeky ÈSLA zdravotní støedisko ÈSLA (øadovky k Táboru) Hájkova (u Reprogenu) Hrabìcí Chýnovská (Svit) Na Pískách Na Skalách Okrouhlická (okály) Okružní Pionýrská Prùmyslová (u Maso Planá n.l.) Prùmyslová (za Silonem) Pøíèná Samoty Soukenická Údolní/Spojovací Ústrašická (za hospùdkou U Jezu) V Hlinách (sbìrný dvùr) Za Rybníkem (nové bytovky) Zákostelní celkem plasty 3 8 papír 3 6 sklo 4 4 V souvislosti s problematikou tøídìní odpadù bychom obèany rádi informovali, že v roce 007 probìhla pod hlavièkou spoleènosti Ekokom celokrajská soutìž ve sbìru tøídìného odpadu. Soutìžící nápojové kartonz

5 Informace z mìstského úøadu o odpadech obce byly rozdìleny podle poètu obyvatel do ètyø velikostních kategorií, aby se vylouèilo ovlivnìní výsledkù z dùvodu velikosti obce. V kategorii obcí s obyvateli se Planá nad Lužnicí umístila na velmi pìkném 3. místì. Chtìli bychom tímto podìkovat všem obèanùm, kteøí se na tøídìní odpadù podílejí a odpad poctivì tøídí. V letošním roce bychom podle finanèních možností chtìli rozšíøit poèet stanoviš na tøídìný odpad o další lokality napø. lokalita Soukeník, støed Plané èi Nad Hejtmanem. 3. Vlastníci staveb urèených k individuální rekreaci ( chataøi) Vlastníci staveb urèených k individuální rekreaci mohou k ukládání komunálního odpadu využít buï popelnic (v pøípadì, že jejich nemovitost je v lokalitì, kde svozová firma provádí svoz jednotlivvých popelnic) nebo kontejnerù ve sbìrném dvoøe. Dále samozøejmì mohou využívat všech kontejnerù na tøídìný odpad a sbìrný dvùr k uložení nebezpeèného odpadu. V tomto roce budou v letním období pøistavovány 00 litrové popelnice na nìkolika chatových stanovištích. Pøesný èasový harmonogram, urèení místa stanovištì i druh ukládaného odpadu (napø. jen bioodpad nebo jen komunální odpad) bude v prùbìhu ledna a února upøesnìn a v nìkterém z dalších èísel plánského zpravodaje bude tato informace zveøejnìna. 4. Místní poplatek za svoz odpadu Sazba poplatku Obecnì závaznou vyhláškou è. 6/007 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù byl stanoven místní poplatek pro rok 008 takto: fyzická osoba, která má v Plané nad Lužnicí trvalý pobyt 500, Kè/rok/osoba fyzická osoba, která má na katastrálním území Planá nad Lužnicí ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící k individuální má i vlastník nemovitosti urèené a sloužící k rekreaci, a ve které není hlášena individuální rekreaci. k trvalému pobytu žádná fyzická Nezaplacení poplatku osoba V pøípadì nezaplacení tohoto poplatku 400, Kè/nemovitost bude ze strany mìstského úøadu postupováno dle zákona 565/990 Sb. o místních Další podrobnìjší úpravy (napø. poplatcích a è. 337/99 Sb. o správì daní osvobození èi úlevy) jsou pøesnì a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. uvedeny v obecnì závazné vyhlášce. Obèané, kteøí nemají zaplacený poplatek, Splatnost poplatku nejdøíve obdrží výzvu k zaplacení neuhra Poplatek je splatný jednorázovì zeného poplatku. V pøípadì, že na tuto nejpozdìji do 30. èervna 008. výzvu nebudou reagovat (to znamená, Pøílohou tohoto èísla èasopisu je poplatek nezaplatí nebo si výzvu ani i složenka na zaplacení místního nepøevezmou), bude jim tento místní poplatku za svoz odpadu. poplatek vymìøen platebním výmìrem. Ohlašovací povinnost Jako sankèní opatøení bude poplatek Obèan je povinen ohlásit správci platebním výmìru navýšen až na trojnápoplatku (MìÚ Planá nad Lužnicí) vznik sobek pùvodní èástky. Posledním krokem a zánik jeho poplatkové povinnosti v ve vymáhání poplatku je exekuce, která dùsledku zmìny trvalého pobytu v obci, bude provádìna právníkem. Žádáme a to nejpozdìji do 5 dnù ode dne, kdy všechny obèany o uhrazení nezaplacených tato zmìna nastala. Stejnou povinnost poplatkù z minulých let. Místní poplatky v Plané n. Lužnicí v roce 008 druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost za svoz odpadu. obèan pøihlášený 500 Kè/osoba do k trvalému pobytu. stavba urèená k 400 Kè/stavba urèená k do individuální rekreaci individuální rekreaci (není zde trvalý pobyt) za psa za lázeòský a rekreaèní pobyt za užívání veøejného prostranství z ubytovací kapacity za výherní hrací pøístroj ze vstupného držitel psa v rodinném domì v bytovém domì ubytovatel uživatel prostranství ubytovatel provozovatel poøadatel 00 Kè 50 Kè za každého dalšího psa 500 Kè 750 Kè za každého dalšího psa 5 Kè za osobu a den dle typu užívání 4 Kè za lùžko a den Kè za 3 mìsíce 0% z vybraného vstupného do do ètvrtletnì pøi oznámení užívání ètvrtletnì ètvrtletnì pøi pøedložení pøiznání k poplatku V tomto èlánku chceme jako každoroènì pøipomenout základní informace o platbách místních poplatkù v Plané nad Lužnicí. Úpravy místních poplatkù, tj. povinnosti poplatníkù oznámit poplatkovou povinnost (pøedevším pøihlášení psa) nebo její zmìny, možné úlevy a osvobození od poplatkù, jsou podrobnì stanoveny obecnì závaznou vyhláškou è. 3/003, o místních poplatcích a obecnì závaznou vyhláškou è. 6/007, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù. Tyto vyhlášky jsou pro obèany dostupné na Mìstském úøadu v Plané nad Lužnicí nebo na internetových stránkách mìsta. Poplatky lze uhradit hotovì na Mìstském úøadì v Plané nad Lužnicí, zaslanou složenkou nebo pøevodem na úèet mìsta ( /0800). Prosíme obèany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatkù, pøedevším poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa. Dále žádáme obèany, kteøí nemají zaplacené tyto poplatky z minulých let, aby tak neprodlenì uèinili. V pøípadì nezaplacení bude pøi jejich vymáhání ze strany mìstského úøadu postupováno podle platných zákonù. MìÚ Planá nad Lužnicí

6 CykloSilvestr MÌSTSKÁ KNIHOVNA Výstava fotografií Kláry Novákové "Krajina" V knihovnì probíhají pøípravy na únorovou výstavu k pøipomenutí 00.výroèí narození J.K.Tyla a k zavzpomínání na divadelní ochotníky. Máteli chu spoluúèastnit se výstavy budeme rádi, když nám nalezené staré fotografie, plakáty, programy èi dokonce kulisy nebo kostýmy zapùjèíte. Vše lze pøinést do knihovny. Knihovnice poøádala Plánská firma BSP Martin Novák Silvestrovskou vyjížïku. Na již 9. roèníku se sjelo celkem 09 nadšených cyklistù a cyklistek všeho vìku. Trasa mìøila cca 33 km, bìhem níž se podávalo obèerstvení v podobì šampíèka, svaøáèku, èesneèky a v samém závìru i guláše. Poèasí pøálo, svítilo, snìžilo a ujetý sníh nás perfektnì podržel. Firma BSP Martin Novák pøeje všem svým pøíznivcùm a zákazníkùm nejen z Plané nad Lužnicí v roce 008 vše dobré, pøedevším zdraví a spoustu najetých kilometrù. Kdo by mìl zájem zazpívat si pro radost, èasem, pro hudby milovné obecenstvo, mùže se stát zakládajícím èlenem plánského pìveckého sboru. Více informací pan Fr. Doubek (Maga, Datelier) v Materské centrum Mateøské centrum a obèanské sdružení Kaòka dìkují všem, kteøí koupí nìkterého z výrobkù nabízených na vánoèním jarmarku pøispìli k celkovému výtìžku 5075, Kè a podpoøili tím volnoèasové a terapeutické aktivity dìtí obyèejných i neobyèejných. Mateøské centrum pøipravuje další akce a bude o nich vèas informovat i na stránkách Plánských ozvìn. Za maminky L.Kisvetrová

7 OHLÉDNUTÍ ZA MÓDNÍ PØEHLÍDKOU, KONANOU V OBCHODNÍM CENTRU MAGA A PODÌKOVÁNÍ VŠEM PS. Podìkování všem dobrovolníkùm a A za to, že hosté nestrádali ani hladem a nadšencùm, kteøí nám, bez ohledu na èas a žízní ještì jednou dìkujeme firmì MASO jakoukoli odmìnu, s obrovským elánem a PLANÁ, která pøipravila ochutnávku prvonasazením, pomohli s touto pøedvánoèní akcí tøídních dobrot ze své produkce, což jistì pro obèany Plané nad Lužnicí a kterým jinak, všichni návštìvníci a úèinkující patøiènì než že je tady všechny vyjmenujeme, ocenili a paní Naïa Miksová s kolegynìmi podìkovat nemùžeme. Janou a Soòou dbaly na to, aby ochutnali Dne 4.listopadu uspoøádala firma opravdu všichni. D.ATELIER paní Aleny Doubkové v ob Díky chodním centru MAGA v Plané nad Lužnicí A protože tak jako minule se losovala velkou pøedvánoèní akci. i tombola díky patøí všem poøadatelùm, kteøí V pøedcházejících vydáních PLÁN dodali hodnotné dárky SKÉHO ZPRAVODAJE a také mìstským mìsto PLANÁ NAD LUŽNICÍ deset rozhlasem byli vyzváni a osloveni všichni, publikací o Plané kteøí se na této akci mohli podílet a chtìli OC MAGA cestovní tašky, vesty, pøedvést, nabídnout a ukázat svým spolu dárkové balení piva Všechny modelky nalíèila kosmetikou obèanùm to, co umí své dovednosti, koníèky drogerie TETA dárkové balíèky ORIFLAME paní Martina Fuková a o úèesy a výrobky. Jsme velmi rádi, že tolika lidem DÍLNIÈKA POD DUBEM malované všech se postaraly Terezka Dolejšová a Radka v Plané není kulturní a spoleèenský život cizí a obrázky Dvoøáková. Tyto dámy potom také ve volném rádi bez nárokù na jakoukoli odmìnu nám pan PRÁŠEK svíèky èase líèily, èesaly a radily návštìvnicím s touto akcí pomohli a dokázali témìø TRAFIKA Vlasty Pechkové dárkové pøehlídky. pìtistovce návštìvníkù pøipravit pøíjemné balíèky sobotní dopoledne. SEKÁÈ U NADI paní Nadi Petrù Velký dík patøí ing. Brožovi a celé jeho A co se vlastnì konalo? slevové kupony na nákup zboží rodinì, kteøí OBCHODNÍ CENTRUM MASÁŽE MARIE OPATRNÁ poukazy MAGA pro tuto akci bezplatnì propùjèili, na masáže vánoènì vyzdobili a postarali se i o ozvuèení PODLAHY V+M slevy na provedené pøehlídky. práce a dárkové balíèky Díky A co všechno hosté mohli slyšet, vidìt, firma GENERALI paní Dagmar Volková ochutnat, obdivovat, eventuelnì objednat èi dárkové balíèky nakoupit? D.ATELIER paní Aleny Doubkové pìvecký sbor základní školy ZVONEÈEK dárkové certifikáty na zakoupení zboží pod vedením paní uèitelky Capákové a pana uèitele Grenara A co na závìr? Je pravda, jak øekl starosta sólové vystoupení konzervatoristky sleèny mìsta ing. Šimánek v uvítacím proslovu této Petry Kratochvílové za doprovodu pana akce, že bez nadšení a elánu jedincù by nebylo Firma D.ATELIER paní Aleny Doubkové a Jaroslava Bárty možné zorganizovat nic. Takže velké díky za firma SEKÁÈ U NADI paní Nadi Petrù portréty, krajinky nebo abstraktní obrazy finanèní a morální podporu patøí hlavním pøipravily velkou módní pøehlídku.témìø 50 paní Jaroslavy Pánkové Matouškové tahounùm a organizátorùm Alenì Doubkové, modelù, které modelky pøedvedly a které je HIPHOPOVÉ taneèní vystoupení dìvèat Dagmar Volkové, Nadì Petrù, Vlastì možno v tìchto firmách zakoupit, bylo 5.tøídy školy v Plané Pechkové, Nadì Miksové a Václavu doplnìno 30 modely spoleèenských a obrázky malované na hedvábí a Horkelovi. A mìstu Planá nad Lužnicí za svatebních šatù, které laskavì zapùjèil drátkované výrobky DÍLNIÈKY POD sponzorský dar. A ještì jednou velký dík všem, svatební salón ÈESLAVA z Tábora. DUBEM paní Zuzky Novákové kteøí pomohli, jak bylo v jejich silách. Všechny modelky a manekýni, aèkoliv se sportovní, relaxaèní nebo tøeba medové Vìøíme, že se hostùm tato akce líbila a že nikdo z nich této práci nevìnuje profesionálnì, masáže paní Marie Opatrné každý z nich si z nabízených vìcí vybral to, co odvedli perfektní práci a jedinì tak, že je korálkové èi jiné šperky sleèny Alenky mu bylo milé a pøíjemné. A pokud by nìkdo všechny vyjmenujeme, jim mùžeme vyjádøit Drtinové a sleèny Báry Jakubèíkové chtìl pøispìt dalším nápadem, jak oživit a patøièné díky. A proto velké díky patøí Janì nádherné a velice pracné výrobky, zpestøit kulturní a spoleèenský život v Plané Lutovské, která se postarala o hudební hotovené PATCHWORKOVOU nad Lužnicí, budeme jen rádi, ozvìte se. doprovod a secvièila se všemi veškerou technikou paní Jany Pickové Fotografie z této akce naleznete v choreografii a dále Mirce, Andulce, Kvìtì, vánoèní perníèky paní Staré PLÁNSKÝCH OZVÌNÁCH, na stránkách Kristýnì, Katce, obìma Petrám, Helenì, Lídì a obrovské množství rùzných druhù OC MAGA a na stránkách mìsta PLANÁ Dušanovi. krásných svíèek pana Práška NAD LUŽNICÍ ( za veškeré zaslané A vùbec nesmíme zapomenout na mane krásné ruènì háèkované výrobky fotomateriály). Za všechny poøadatele František Doubek kýnky malé Anièku, Natálku, Kristýnku, èapky, barety, šály a ponèa sleèny Anežku, Zuzku, Evku, Lucku a dvì Terezky Vlasty Szutákové toto jsou všechno spolužaèky z 5. tøídy ZŠ, pracné a nádherné drátkované drobnosti paní uèitelky Èížkové a dále Karolínku, paní Jiøiny Èermákové Andulku, Simonku, Šarlotku, Vašíka a Šimona vánoèní vazby adventní vìnce, podkovy ti všichni byli obzvláštì ve svatebním a svícny pana Svobody kouzelní a dokonalí. A velké díky všem kamarádùm, kteøí Obrovské díky patøí také paní øeditelce MŠ pracovali v zákulisí pøehlídky, pomáhali Jitce Èápové a všem jejím kolegyním, za s oblékáním, špendlením, úèesy a dolaïozapùjèila nádhernou výzdobu, kterou mateøská škola váním všech doplòkù a bez kterých by potom a podpoøila tak slavnostní vánoèní nemohly být manekýnky tak nádherné na atmosféru v OC MAGA pøehlídkovém molu.

8 Pøíspìvky do Plánských ozvìn pøijímáme výhradnì elektronicky vždy do 7. dne v mìsíci. Plánské ozvìny vychází x mìsíènì. Lze za úplatu inzerovat. Chceteli zveøejnit svou inzerci, obrate se na pracovnice knihovny telefonicky na è nebo na e mailové adrese Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí, tiskne tiskárna Karel Daòa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další èíslo Plánských ozvìn vyjde v únoru 008 a uzávìrka je 7. února 008. Žádáme autory pøíspìvkù do PO o dùsledné dodržování termínu uzávìrky. Další informace sí Internet

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více