Plánské ozveny ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny ZDARMA"

Transkript

1 Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7) VÝTAH Z USNESENÍ RADY MÌSTA RM projednala a schválila navýšení poplatku za nezaplacení odvozu komunálního odpadu o 00% pùvodní ceny RM schválila dotaci 000, Kè pro fotbalový tým Planá n. L. 35 RM schválila dotaci 3000, Kè pro Junák Planá n. L. za organizaci akcí v roce 007 pro Mìsto Planá n. L. RM schválila poskytnutí dopravy žákù.stupnì ZŠ v Plané n. L. z Prùmyslové ul. po dobu výstavby IV. železnièního koridoru, tuto službu poskytnou TS Planá n.l. RM schválila po probìhnutí výbìrového øízení nový název novin Mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozvìny. Výbìrového øízení se úèastnili pouze žáci ZŠ Planá n.l., tøi nejúspìšnìjší názvy budou finanènì odmìnìny èástkou 500, Kè, 300, Kè a 00, Kè Výtah z usnesení Zastupitelstva mìsta Planá nad Lužnicí ze dne ZM projednalo a schválilo prùbìžné hospodaøení k vèetnì rozpoètových zmìn ZM projednalo a schválilo návrh rozpoètu mìsta na rok 008, který byl schválen jako pøebytkový rozdíl bude použit ke splácení jistiny úvìrù z pøedchozích let, na dostavbu požární zbrojnice použít v r. 008 èástku cca mil. Kè a na pøekládku elektrického vedení VN v lokalitì na výstavbu RD Nad Hejtmanem cca,5 mil. Kè ZM projednalo a schválilo pøíspìvek Mìsta Planá nad Lužnicí do sdružení SMOOT na dopravní obslužnost ve výši,6 mil. Kè pokraèování na str. 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, skonèilo období adventu a s tím spojených oslav vèetnì bouølivého pøivítání nového roku a nastaly opìt bìžné a na nás záleží, zda i úspìšné, dny roku 008. Na 7. veøejném zasedání zastupitelstva mìsta Planá nad Lužnicí, které se konalo v prosinci loòského roku, byl schválen rozpoèet mìsta vèetnì všech organizací zøizovaných mìstem. Základní údaje z tohoto rozpoètu, dá se øíci finanèní kuchaøky mìsta, jsou uvedeny na jiném místì. Ze schváleného rozpoètu vyplývá kromì bìžných výdajù a pøíjmù, zejména zvýšení plánovaných výdajù na kulturu a sport. Zde se snaží radnice splnit deklarovaný slib o zvýšení možností kulturního a sportovního vyžití plánských obèanù. Na akcích jako napøíklad módní pøehlídka v obchodním domì MAGA nebo koledování pøed mìstským úøadem na Štìdrý den, bylo vidìt, že obèané mají zájem o dobøe pøipravené kulturní akce, které jim umožní nejen se pobavit, ale zároveò lépe poznat jeden druhého. A vùbec nezáleží, zda jsou tyto akce organizovány samotnými obèany nebo pøipravovány radnicí. Širší a bohatší nabídkou kulturních poøadù bychom chtìli nabourat uzavøenost našich obèanù ve svých bydlištích ohranièených tu vysokými a jinde nízkými ploty. K lepší a aktuálnìjší informovanosti plánských obèanù by mìlo pøispìt mìsíèní vydávání PLÁNSKÝCH OZVÌN, které nahrazují Plánský zpravodaj. Nový název vzešel ze soutìže, kterou pro žáky naší školy vyhlásil mìstský úøad. Vìøím, že nový název nebude jedinou zmìnou, ale že PLÁNSKÉ OZVÌNY Vás budou pravidelné aktuálnì informovat o tom, co dùležitého se za uplynulé období v Plané událo a co dùležitého nás v dalších mìsících èeká. Ale ještì zpátky ke schválenému rozpoètu. Z nìj vyplývá, že cca 6 mil. Kè je urèeno na investièní akce. O kolik se tato èástka zvýší, bude záležet na úspìšnosti projektù, ve kterých žádáme o dotace z republikových a evropských zdrojù. V investièních plánech mìsta jsou zejména opravy komunikací ve staré Plané, opravy chodníkù, pøedìlání hasièské nádrže za øekou na koupalištì, dìtská høištì, cyklostezka, parková úprava v prostoru za bytovými domy smìrem k železniènímu koridoru, vybudování klidové zóny podél øeky od mlýna až po tenisové kurty, úprava støedu mìsta, zateplení základní školy. V této chvíli nelze ještì øíci, které pøipravované akce se podaøí realizovat již v roce 008 a které až v dalších letech. Vše záleží na úspìšnosti podaných a pøipravovaných dotaèních projektù. V každém pøípadì se letos bude pokraèovat s výstavbou hasièské zbrojnice, jejíž dokonèení pøedpokládáme v roce 009. Další stavební èinnost v lokalitì Nad Hejtmanem chceme podporovat pøi zásadì samofinancování této lokality. Obdobný postup bychom chtìli razit i v dalších lokalitách našeho mìsta. O tom, jak se bude dále rozvíjet naše mìsto, bychom mìli rozhodovat my všichni spoleènì na základì zpracovávaného územního plánu. Jeho první veøejné projednávání pøedpokládáme na pøelomu ledna až února letošního roku. V první polovinì letošního roku se bohužel musíme ještì vypoøádat s výstavbou železnièního koridoru. Pøesto, že práce ve vlastní Plané již témìø skonèily, vybudování kruhové køižovatky u èerpací stanice VHL a komunikace na Prùmyslovou ulici zcela urèitì ovlivní dopravní situaci v Plané. Chtìl bych Vás proto požádat o trpìlivost s vírou, že tato stavba po svém dokonèení malou mìrou pøispìje ke zlepšení dopravní situace v našem mìstì. Pozitivní zprávou, pro nás Plaòáky jistì je, že by v letošním roce mìla zaèít výstavba dálnice ve smìru Tábor Sobìslav. Pokud toto bude pravda, pøesto, že by mìla být tato èást dálnice financována z jiných než pøedpokládaných zdrojù, potom bychom se v dohledné dobì mohli koneènì doèkat zásadního zlepšení životních podmínek v našem mìstì. A to je v každém pøípadì náš spoleèný cíl. Z malièkostí, které pomohou obèanùm Plané usnadnit bìžný život a které pomohou zlepšit naše okolí, bych chtìl jmenovat již dokonèený pøechod u zdravotního støediska, pøípravu zastávky MHD ve spodní èásti Strkovské ulice, zvýšení poètu odpadkových košù po celém mìstì, instalaci bankomatu, apod. V únorových Plánských ozvìnách bychom Vás chtìli oslovit anketou na téma MHD v Plané nad Lužnicí. Pøedpokládáme, že po ukonèení kruhové køižovatky u VHL a komunikace na Prùmyslovou ulici, by mìlo dojít k úpravám jízdních øádù. Jedním z podkladù by mìly být i výsledky pøipravované ankety Neèeká nás lehký rok. Všichni registrujeme pohyb cen. Jejich zvyšování se dotýká nejen jednotlivých obèanù, ale i rozpoètu (finanèní kuchaøky) našeho mìsta. Záleží jen na nás, jak se s tím spoleènì dokážeme vypoøádat. K tomu, aby ve výsledném hodnocení roku 008 pøevládal optimismus a radost, možná i hrdost z pøevážnì povedených a úspìšných akcí, Vám pøeji pohodu, zdraví a štìstí. Ing. Jiøí Šimánek starosta mìsta

2 Matrika Prvním obèánkem našeho mìsta v letošním roce se stal Martin Èerný, narozený v táborské porodnici, 4 minut po pùlnoci. Hodnì štìstí a zdraví do života prvnímu obèánkovi a jeho mamince popøáli pan starosta ing. Jiøí Šimánek a tajemník ing. Antonín Koliha. Malému obèánkovi pøedali øetízek s pøívìskem Kozoroha a pleny, mamince kvìtiny. Martin je nejen prvním obèánkem Plané nad Lužnicí, ale i prvním Jihoèechem roku 008 a bude slavnostnì pøivítán i hejtmanem Jihoèeského kraje Janem Zahradníkem. Mìsto Planá nad Lužnicí zve obèany Plané nad Lužnicí na veøejné projednání zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU Jednání se uskuteèní v restauraci MAXIM od 7.00 hod. RADA MÌSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ si dovoluje Vás co nejsrdeènìji pozvat na PLES MÌSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ aneb SEJDEME SE NA PARKETU Mìstská rada se rozhodla uspoøádat mìstský ples v prostorách, které by umožnily podstatnì vìtšímu množství plánských obèanù zúèastnit se mìstského plesu. Z tohoto dùvodu bylo rozhodnuto o jeho uspoøádání v hotelu MAS v Sezimovì Ústí. Ples se uskuteèní. února 008 od 0.00 hod. Bližší informace vèetnì místa a doby zahájení prodeje vstupenek budou vèas zveøejnìny v mìstském rozhlase a na dalších informaèních místech. Doprava po ukonèení plesu ze Sezimova Ústí do Plané bude zajištìna autobusem Zároveò bychom se chtìli omluvit všem plánským obèanùm, že ples MÌSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ se neuskuteèní v samotné Plané. Pevnì vìøíme, že v brzké dobì se i toto zmìní. Takže na závìr: SEJDEME SE NA PARKETU. POLICIE Informace z OOP Sezimovo Ústí V rámci zavedení metody Policista z Vaší ulice do výkonu služby si Vás vedení zdejšího policejního oddìlení dovoluje informovat, co je cílem projektu, úkolem policistù v pøidìlených služebních obvodech vèetnì personálního obsazení pøidìlených policistù. Projekt má za cíl plnou delegaci za svìøené teritorium na policisty s územní odpovìdností, vybudování funkèních vazeb na orgány státní správy, samosprávy, podnikatelské subjekty, zájmové organizace a obèany. Již øadu let témìø vìtšina vedoucích obvodních oddìlení i poøádková služba jako taková se dožaduje snížení administrativních i jiných nepoøádkových èinností. Snahou je síly a prostøedky vyèlenit do obchùzkové služby a pùsobit zejména preventivnì ve vytipovaných lokalitách se zvýšenou trestní èinností, nehodovostí a narušováním veøejného poøádku. Snahou vedení zdejšího obvodního oddìlení bude i nadále posilovat výkon obchùzkové služby a plnit úkoly, které obchùzkové službì od nepamìti patøí. Z dosavadních zkušeností z tohoto projektu vyplývá pøedevším vyšší míra osobní odpovìdnosti každého policisty ve svìøeném teritoriu, zlepšení místní a osobní znalosti, odstranìní anonymity policistù v uniformì, zvýšení dùvìry obèanù v tyto policisty, zlepšení komunikace mezi policií a obèany a tím i vyšší spokojenost obèanù se službou PÈR. Dovoluji si Vás informovat o nových telefonních èíslech na zdejší obvodní oddìlení policie ÈR , a v pracovní dobì. V mimopracovní dobì je nejlépe volat na linku 58, kde je nepøetržitý výkon služby a informace jsou pøedávány hlídkám v terénu bezprostøednì. Metoda Policista z Vaší ulice byla vedením zdejšího OOP zavedena ve dvou nejvìtších služebních obvodech Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Pøedpokládá se i rozšíøení na ostatní služební obvody v rámci celého teritoria OOP Sezimovo Ústí. V zájmu prohlubování kontaktù tzv. policejních územákù s obèany si dovolujeme zde zveøejnit fotografie policistù v pøidìlených služebních obvodech Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. komisaø npor. Bc. Jan Urban vedoucí OOP Sezimovo Ústí ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nové zabezpeèení budov školy V prosinci jsme zprovoznili nový elektronický systém zabezpeèení školní budovy. Využili jsme zaøízení, které ve škole už funguje v rámci stravovacího systému, rozšíøili jsme ho o možnost pøístupu do školní budovy. Èipy, které používáme k výbìru a odbìru obìdù a svaèin, zaèínáme používat i k otvírání školy. Pokud nevlastníte èip, budete muset zvonit u obou vchodù školy na kanceláø, vedoucí školní jídelny, sborovny, kanceláø zástupce øeditele nebo kanceláø øeditelky. Pokud jdete vyzvednout dítì ze školní družiny, zvoníte právì na tlaèítko školní družiny. Tato zmìna zvýší bezpeènost Vašich dìtí, našich žákù. Do budovy tak nebude mít pøístup cizí èlovìk. Rodièùm rádi otevøeme naše dveøe, abychom se s Vámi mohli setkat nad problémy, které Vás i nás trápí. Pokud tedy míøíte na setkání s nìkterým z uèitelù, použijte hlavní vchod budovy školy. Pokud vyzvedáváte dítì ze školy, použijte vchod v panelové pøístavbì. V souèasné dobì vychytáváme mouchy, které má každý systém. Prosíme Vás tímto o shovívavost. Uvítáme Vaše námìty a pøipomínky, které nám mùžete adresovat i pomocí elektronické pošty na adresu.

3 Výtah z usnesení Zastupitelstva mìsta Planá nad Lužnicí ze dne pokraèování ze str. ZM projednalo a schválilo navýšení pøíspìvku na dopravní obslužnost MHD z 0, Kè na 5, Kè na obyvatele na rok. ZM projednalo a schválilo pøíspìvek ve výši , Kè pro ZUŠ Sezimovo Ústí II ZM projednalo a schválilo povìøení RM jednat s Maso Planá a.s. o pøíspìvku na zøízení pøechodu pro chodce u Maso Planá a.s. a zároveò projednání bezúplatného pøevodu pozemku této spoleènosti, na vybudování dìtského høištì v ul. Nová, Planá nad Lužnicí. ZM projednalo a schválilo plán èinnosti finanèního výboru pro rok 008 ZM projednalo a schválilo plán èinnosti kontrolního výboru pro rok 008 ZM schválilo zmìnu stanovištì kontejnerù od kotelny do SD v Hlinách ZM projednalo a schválilo navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu a to: trvalý pobyt 500, Kè/rok stavba urèená k rekreaci 400, Kè/rok BUDEME SE BRODIT BAHNEM nebo POJEDEME PO KVALITNÍ ULICI??? pozemky pod komunikacemi vykupovat, zcela jistì by se již nedostávalo na jejich budování nebo opravu. Druhým limitujícím faktorem je samozøejmì fenomén dnešní doby tj. dostatek finanèních prostøedkù. Cílem navrhovaného postupu je zlepšení komunikací v Plané nad Lužnicí, což je pøání znaèného množství obèanù Plané. Vzhledem k tomu, že pozemky pod komunikacemi se v pøevážné míøe týkají vlastníkù nemovitostí v pøíslušných ulicích, vzroste vybudováním kvalitní pøístupové cesty hodnota tìchto nemovitostí a tím vlastnì k vrácení hodnoty pøevedeného pozemku. V pøípadì pøevedení pozemkù pod komunikacemi na mìsto, stanoví následnì rada mìsta poøadí oprav jednotlivých komunikací. Jednotlivými kritérii pro stano vení poøadí bude stávající kvalita komunikace, poèet obyvatel bydlících v konkrétní ulici, kvalita inženýrských sítí a èasová potøeba jejich oprav apod. Po stanovení poøadí budou opravy komunikací provádìny dle uvolnìní vlastních zdrojù nebo získání dotací ze státních nebo evropských fondù. Vìøím, že se nám spoleènì postupnì podaøí dostat stav místních komunikací na úroveò, která odpovídá pøedstavám a požadavkùm nás všech. Ing. Jiøí Šimánek starosta mìsta Vážení spoluobèané, výsledky probìhlé dotazníkové akce potvrdily potøebu zlepšení stavu místních komunikací ve staré Plané. Zastupitelstvo mìsta na svém prosincovém veøejném zasedání se ztotožnilo s tìmito názory, což potvrdilo schválením èástky cca 6 mil. Kè na investièní akce. A z tìchto akcí jsou na prvním místì právì opravy místních komunikací. Opravy stávajících a v øadì pøípadù budování nových asfaltových komunikací je ovšem podmínìno minimálnì dvìma faktory. Základní podmínkou je vlastnictví budovaných èi opravovaných komunikací, tzn. pokud chce mìsto financovat budování èi opravu komunikací, musí vlastnit pozemky pod tìmito komunikacemi. Bez splnìní této podmínky nemùže mìsto investovat finanèní prostøedky do cizího majetku. Vlastnictví pozemkù pod komunikacemi je rovnìž základní podmínkou získání pøípadné dotace. Z tohoto dùvodu se na Vás obrátí pracovník mìstského úøadu, který by s Vámi projednal pøevod konkrétního pozemku na mìsto Planá nad Lužnicí. Mnohé z Vás jistì napadne myšlenka prodeje tìchto pozemkù mìstu. Mìsto bohužel nemá finanèní prostøedky na odkup tìchto pozemkù. V souèasné dobì nemùžeme odstraòovat pøípadné minulé køivdy a nedostatky, které jsou staré 30,40, 50 èi více let. Pokud by mìsto zaèalo uvedené V Plané nad Lužnicí probíhá projekt O krok dál v poèítaèových znalostech V dnešní pokrokové dobì je vedle stupòovitého vzdìlávaní dùležité také další profesní vzdìlávání, napøíklad kvalifikaèní a rekvalifikaèní vzdìlávání, napøíklad v jazykových kurzech, èi ve znalostech v informaèních technologiích. Díky podpoøe Evropského sociál Základy obsluhy osobního poèítaèe Na zaèátku ledna byl zahájen druhý ního fondu a státnímu rozpoètu Èeské s celostátní platností. Podle slov kurz, urèený lidem v produktivním republiky probíhá v našem regionu lektora pana Støíteského všichni vìku ve vìku nad 50 let, kteøí mohou projekt O krok dál, který podporuje projevovali velkou snahu nauèit se v dùsledku neznalosti práce na systém kvalitního vzdìlávání. Vedle novým vìcem. Aè byly mezi úèastníky poèítaèi své zamìstnání ztratit. Právì vytvoøení testovacího støediska ECDL kurzu zpoèátku rozdíly ve znalostech, tato vìková kategorie je z pohledu s školení lektorù na testery ECDL je dokázali se s tím spolu a asistentem statistik znevýhodnìna na trhu práce jeho cílem vyškolení lektorù výpoèetní panem Kocmanem vyrovnat tak, aby a proto znalosti práce na poèítaèi techniky a realizaci 0 poèítaèových si každý odnesl z kurzu co nejvíce mùže být pro nì pøedností pøi hledání kurzù na pìti místech Jihoèeského vìdomostí. zamìstnání. kraje. Na to, co úèastníky trápilo a co O kurz byl velký zájem a kon Ze spolupráce Mìsta Planá nad tìšilo, odpovìdìl jeden z úèastníkù taktovalo nás necelých 40 lidí z Plané Lužnicí a Attaveny, o.p.s. se usku kurzu takto: Trápila mì pracovní nad Lužnicí, ze Sezimova Ústí i okolí. teèòují dva poèítaèové kurzy i v Plané vytíženost a malé soustøedìní na Pokud bychom mìli možnost uèit nad Lužnicí. První kurz již probìhl na samotné cvièení a pøednášky a tìšil v Plané, a již seniory, èi obèany nad sklonku minulého roku a byl urèen pro mì kvalitní a profesionální pøístup 50 let budeme tyto zájemce kontakzamìstnance státní správy. Pøed lektora a asistenta, jejich snaha i nás tovat, uvedla projektová koordiná Vánoci si úèastníci získali dárek ménì zod povìdné donutit k soustøe torka Attaveny, o.p.s. Lenka Hoøejší. v podobì Osvìdèení o rekvalifikaci dìní.

4 Informace z mìstského úøadu o odpadech Pøi èinnosti lidské spoleènosti vznikají i odpadní produkty. V poèátcích civilizace se tyto produkty (vìtšinou pøírodního charakteru) likvidovaly samoèinnì, pùsobením pøírodních vlivù. S postupujícím rùstem civilizace už tento zpùsob není možný a vìtšina vzniklých odpadù pøi nesprávném zacházení mùže ohrozit, nebo dokonce poškodit témìø všechny složky životního prostøedí. Naopak pøi správném zacházení se odpady mohou stát i cennými a potøebnými surovinami pro další využití. Každá obec je podle zákona o odpadech (è. 85/00 Sb.) povinna urèit, kam mají fyzické osoby (obèané) odkládat komunální odpady a zajistit místa, kde lze odložit nebezpeèné složky komunálních odpadù. Obèané jsou naopak povinni odkládat tyto komunální odpady pouze na místa k tomu urèená. Ke splnìní této povinnosti je obec oprávnìna vydat obecnì závazné vyhlášky, které stanoví a upravují systém odpadového hospodáøství obce. Na základì tìchto vyhlášek je pak provádìna likvidace komunálních odpadù a je urèen zpùsob finanèní úhrady za poskytované služby v odpadovém hospodáøství. Zastupitelstvo mìsta Planá nad Lužnicí schválilo na svém zasedání..007 dvì obecnì závazné vyhlášky.. vyhláška è. 7/007 o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, vèetnì systému nakládání se stavebním odpadem. vyhláška è. 6/007 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù Obì vyhlášky jsou platné od. ledna 008. K dispozici jsou v úplném znìní na webových stránkách mìsta, nebo v tištìné podobì na MìÚ v Plané nad Lužnicí. Ve struènosti pøipomínáme obèanùm nìkteré skuteènosti, které vyplývají z obou výše uvedených vyhlášek.. Sbìrný dvùr Od.února 008 budou zrušeny volnì pøístupné velkoobjemové kontejnery v sídlišti za kotelnou (pùvodní termín. ledna 008 byl z technických dùvodù o mìsíc posunut). Tyto kontejnery budou pøemístìny do sbìrného dvora V Hlinách. Toto pøemístìní je nutné uskuteènit z dùvodu jejich neustálého pøeplnìní odpadem, který na skládku komunálních odpadù nepatøí. Jedná se pøedevším o: stavební odpad nebezpeèný odpad (oleje, barvy, baterie atd.) elektropøístroje z domácností (lednice, televize, poèítaèe atd.) odpad, který mùže být uložen do kontejnerù na tøídìný odpad (papír, sklo, plasty) odpad od podnikatelù, kteøí jsou povinni si tento svùj odpad likvidovat jiným zpùsobem Náklady na likvidaci tìchto odpadù neustále rostou a znaènì zvyšují náklady na celkové odpadové hospodáøství mìsta. Otevírací doba sbìrného dvora V Hlinách: Letní èas (duben øíjen) pondìlí 5 8 hodin støeda 5 8 hodin sobota 8 hodin Zimní èas (listopad bøezen) pondìlí 5 7 hodin støeda 5 7 hodin sobota 8 hodin Pøi ukládání odpadù ve sbìrném dvoøe je nutno respektovat pokynù obsluhy a postupovat podle provozního øádu sbìrného dvora. Odpad sem mohou pøivést obèané s trvalým pobytem v Plané nad Lužnicí a dále obèané, kteøí vlastní na katastrálním území Planá nad Lužnicí stavbu sloužící k individuální rekreaci ( chata ). Všichni obèané prokážou svoji totožnost. Ve sbìrném dvoøe V Hlinách mohou obèané uložit tyto odpady (uvádíme jejich struèný pøehled): odpad, který obèané nemohou uložit do popelnice pro jeho velké rozmìry napø. koberec, lino, židle atd. odpady ze zelenì, pokud je nelze na vlastní zahradì kompostovat napø. tráva, listí, vìtve apod. (pøed uložením musí být tento odpad upraven tak, aby zabíral co nejmenší objem napø. zkrácení vìtví) elektrozaøízení pocházející z domácností napø. lednièky, mrázáky, praèky, sporáky, vysavaèe, poèítaèe, televize, rádia, záøivky, vrtaèky, (tyto výrobky lze také odvést do pøíslušných prodejen, které organizují jejich zpìtný odbìr) dále nebezpeèný odpad napø. barvy, lepidla, staré oleje, staré nátìrové hmoty, kyseliny, baterie odpady, které lze uložit i do kontejnerù na tøídìný odpad papír, sklo, plasty, nápojové kartony bìžný komunální odpad od obèanù, kteøí vlastní na katastrálním území Planá nad Lužnicí stavbu k individuální rekreaci ( chataøi ) a nemají vlastní popelnici. Pro informaci obèanùm komunální odpad je svozovou firmou odvážen na skládku do Želèe, bioodpad do kompostárny v Klenovicích a tøídìný odpad na tøídící linku firmy Rumpold do Tábora.. Tøídìní odpadù Tøídìním dochází k oddìlování využitelného odpadu od odpadu, který už nelze využít a je ukládán na skládku. Zásadní dùvody pro tøídìní odpadù jsou pøedevším: snižování množství vstupních surovin do výrobních procesù snížení množství odpadu uloženého na skládce snížení rizika kontaminace životního prostøedí snížení poètu výstavby novì budovaných skládek získání finanèních prostøedkù za vytøídìný odpad Základem pro správné využití systému tøídìní odpadu, je jeho uložení do pøíslušného kontejneru. Stále je mnoho odpadu ukládáno do nesprávných kontejnerù na tøídìný odpad a tím je veškerý odpad znehodnocen. Mìsto Planá nad Lužnicí je zaèlenìno v celostátním systému Ekokom (jedná se o celostátní systém tøídìní a recyklace využitelných složek komunálních odpadù, který je napojen i na programy z Evropské unie). Podle množství vytøídìného odpadu pak mìsto dostává finanèní prostøedky za odevzdaný odpad. Na katastrálním území mìsta Planá nad Lužnicí je 3 stanoviš s kontejnery na tøídìný odpad. Jsou sbírány komodity papír, sklo, plasty (hlavnì PET lahve), od roku 007 jsou novì sbírány i nápojové kartony (napø. od mléka, džusù, vína). Pøehled jednotlivých stanoviš kontejnerù na tøídìný odpad je uveden v následující tabulce. Seznam stanoviš na tøídìný odpad v Plané nad Lužnicí stanovištì ÈSLA mezi Motorestem a školou ÈSLA sídlištì ÈSLA za základní školou, u øeky ÈSLA zdravotní støedisko ÈSLA (øadovky k Táboru) Hájkova (u Reprogenu) Hrabìcí Chýnovská (Svit) Na Pískách Na Skalách Okrouhlická (okály) Okružní Pionýrská Prùmyslová (u Maso Planá n.l.) Prùmyslová (za Silonem) Pøíèná Samoty Soukenická Údolní/Spojovací Ústrašická (za hospùdkou U Jezu) V Hlinách (sbìrný dvùr) Za Rybníkem (nové bytovky) Zákostelní celkem plasty 3 8 papír 3 6 sklo 4 4 V souvislosti s problematikou tøídìní odpadù bychom obèany rádi informovali, že v roce 007 probìhla pod hlavièkou spoleènosti Ekokom celokrajská soutìž ve sbìru tøídìného odpadu. Soutìžící nápojové kartonz

5 Informace z mìstského úøadu o odpadech obce byly rozdìleny podle poètu obyvatel do ètyø velikostních kategorií, aby se vylouèilo ovlivnìní výsledkù z dùvodu velikosti obce. V kategorii obcí s obyvateli se Planá nad Lužnicí umístila na velmi pìkném 3. místì. Chtìli bychom tímto podìkovat všem obèanùm, kteøí se na tøídìní odpadù podílejí a odpad poctivì tøídí. V letošním roce bychom podle finanèních možností chtìli rozšíøit poèet stanoviš na tøídìný odpad o další lokality napø. lokalita Soukeník, støed Plané èi Nad Hejtmanem. 3. Vlastníci staveb urèených k individuální rekreaci ( chataøi) Vlastníci staveb urèených k individuální rekreaci mohou k ukládání komunálního odpadu využít buï popelnic (v pøípadì, že jejich nemovitost je v lokalitì, kde svozová firma provádí svoz jednotlivvých popelnic) nebo kontejnerù ve sbìrném dvoøe. Dále samozøejmì mohou využívat všech kontejnerù na tøídìný odpad a sbìrný dvùr k uložení nebezpeèného odpadu. V tomto roce budou v letním období pøistavovány 00 litrové popelnice na nìkolika chatových stanovištích. Pøesný èasový harmonogram, urèení místa stanovištì i druh ukládaného odpadu (napø. jen bioodpad nebo jen komunální odpad) bude v prùbìhu ledna a února upøesnìn a v nìkterém z dalších èísel plánského zpravodaje bude tato informace zveøejnìna. 4. Místní poplatek za svoz odpadu Sazba poplatku Obecnì závaznou vyhláškou è. 6/007 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù byl stanoven místní poplatek pro rok 008 takto: fyzická osoba, která má v Plané nad Lužnicí trvalý pobyt 500, Kè/rok/osoba fyzická osoba, která má na katastrálním území Planá nad Lužnicí ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící k individuální má i vlastník nemovitosti urèené a sloužící k rekreaci, a ve které není hlášena individuální rekreaci. k trvalému pobytu žádná fyzická Nezaplacení poplatku osoba V pøípadì nezaplacení tohoto poplatku 400, Kè/nemovitost bude ze strany mìstského úøadu postupováno dle zákona 565/990 Sb. o místních Další podrobnìjší úpravy (napø. poplatcích a è. 337/99 Sb. o správì daní osvobození èi úlevy) jsou pøesnì a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. uvedeny v obecnì závazné vyhlášce. Obèané, kteøí nemají zaplacený poplatek, Splatnost poplatku nejdøíve obdrží výzvu k zaplacení neuhra Poplatek je splatný jednorázovì zeného poplatku. V pøípadì, že na tuto nejpozdìji do 30. èervna 008. výzvu nebudou reagovat (to znamená, Pøílohou tohoto èísla èasopisu je poplatek nezaplatí nebo si výzvu ani i složenka na zaplacení místního nepøevezmou), bude jim tento místní poplatku za svoz odpadu. poplatek vymìøen platebním výmìrem. Ohlašovací povinnost Jako sankèní opatøení bude poplatek Obèan je povinen ohlásit správci platebním výmìru navýšen až na trojnápoplatku (MìÚ Planá nad Lužnicí) vznik sobek pùvodní èástky. Posledním krokem a zánik jeho poplatkové povinnosti v ve vymáhání poplatku je exekuce, která dùsledku zmìny trvalého pobytu v obci, bude provádìna právníkem. Žádáme a to nejpozdìji do 5 dnù ode dne, kdy všechny obèany o uhrazení nezaplacených tato zmìna nastala. Stejnou povinnost poplatkù z minulých let. Místní poplatky v Plané n. Lužnicí v roce 008 druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost za svoz odpadu. obèan pøihlášený 500 Kè/osoba do k trvalému pobytu. stavba urèená k 400 Kè/stavba urèená k do individuální rekreaci individuální rekreaci (není zde trvalý pobyt) za psa za lázeòský a rekreaèní pobyt za užívání veøejného prostranství z ubytovací kapacity za výherní hrací pøístroj ze vstupného držitel psa v rodinném domì v bytovém domì ubytovatel uživatel prostranství ubytovatel provozovatel poøadatel 00 Kè 50 Kè za každého dalšího psa 500 Kè 750 Kè za každého dalšího psa 5 Kè za osobu a den dle typu užívání 4 Kè za lùžko a den Kè za 3 mìsíce 0% z vybraného vstupného do do ètvrtletnì pøi oznámení užívání ètvrtletnì ètvrtletnì pøi pøedložení pøiznání k poplatku V tomto èlánku chceme jako každoroènì pøipomenout základní informace o platbách místních poplatkù v Plané nad Lužnicí. Úpravy místních poplatkù, tj. povinnosti poplatníkù oznámit poplatkovou povinnost (pøedevším pøihlášení psa) nebo její zmìny, možné úlevy a osvobození od poplatkù, jsou podrobnì stanoveny obecnì závaznou vyhláškou è. 3/003, o místních poplatcích a obecnì závaznou vyhláškou è. 6/007, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù. Tyto vyhlášky jsou pro obèany dostupné na Mìstském úøadu v Plané nad Lužnicí nebo na internetových stránkách mìsta. Poplatky lze uhradit hotovì na Mìstském úøadì v Plané nad Lužnicí, zaslanou složenkou nebo pøevodem na úèet mìsta ( /0800). Prosíme obèany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatkù, pøedevším poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa. Dále žádáme obèany, kteøí nemají zaplacené tyto poplatky z minulých let, aby tak neprodlenì uèinili. V pøípadì nezaplacení bude pøi jejich vymáhání ze strany mìstského úøadu postupováno podle platných zákonù. MìÚ Planá nad Lužnicí

6 CykloSilvestr MÌSTSKÁ KNIHOVNA Výstava fotografií Kláry Novákové "Krajina" V knihovnì probíhají pøípravy na únorovou výstavu k pøipomenutí 00.výroèí narození J.K.Tyla a k zavzpomínání na divadelní ochotníky. Máteli chu spoluúèastnit se výstavy budeme rádi, když nám nalezené staré fotografie, plakáty, programy èi dokonce kulisy nebo kostýmy zapùjèíte. Vše lze pøinést do knihovny. Knihovnice poøádala Plánská firma BSP Martin Novák Silvestrovskou vyjížïku. Na již 9. roèníku se sjelo celkem 09 nadšených cyklistù a cyklistek všeho vìku. Trasa mìøila cca 33 km, bìhem níž se podávalo obèerstvení v podobì šampíèka, svaøáèku, èesneèky a v samém závìru i guláše. Poèasí pøálo, svítilo, snìžilo a ujetý sníh nás perfektnì podržel. Firma BSP Martin Novák pøeje všem svým pøíznivcùm a zákazníkùm nejen z Plané nad Lužnicí v roce 008 vše dobré, pøedevším zdraví a spoustu najetých kilometrù. Kdo by mìl zájem zazpívat si pro radost, èasem, pro hudby milovné obecenstvo, mùže se stát zakládajícím èlenem plánského pìveckého sboru. Více informací pan Fr. Doubek (Maga, Datelier) v Materské centrum Mateøské centrum a obèanské sdružení Kaòka dìkují všem, kteøí koupí nìkterého z výrobkù nabízených na vánoèním jarmarku pøispìli k celkovému výtìžku 5075, Kè a podpoøili tím volnoèasové a terapeutické aktivity dìtí obyèejných i neobyèejných. Mateøské centrum pøipravuje další akce a bude o nich vèas informovat i na stránkách Plánských ozvìn. Za maminky L.Kisvetrová

7 OHLÉDNUTÍ ZA MÓDNÍ PØEHLÍDKOU, KONANOU V OBCHODNÍM CENTRU MAGA A PODÌKOVÁNÍ VŠEM PS. Podìkování všem dobrovolníkùm a A za to, že hosté nestrádali ani hladem a nadšencùm, kteøí nám, bez ohledu na èas a žízní ještì jednou dìkujeme firmì MASO jakoukoli odmìnu, s obrovským elánem a PLANÁ, která pøipravila ochutnávku prvonasazením, pomohli s touto pøedvánoèní akcí tøídních dobrot ze své produkce, což jistì pro obèany Plané nad Lužnicí a kterým jinak, všichni návštìvníci a úèinkující patøiènì než že je tady všechny vyjmenujeme, ocenili a paní Naïa Miksová s kolegynìmi podìkovat nemùžeme. Janou a Soòou dbaly na to, aby ochutnali Dne 4.listopadu uspoøádala firma opravdu všichni. D.ATELIER paní Aleny Doubkové v ob Díky chodním centru MAGA v Plané nad Lužnicí A protože tak jako minule se losovala velkou pøedvánoèní akci. i tombola díky patøí všem poøadatelùm, kteøí V pøedcházejících vydáních PLÁN dodali hodnotné dárky SKÉHO ZPRAVODAJE a také mìstským mìsto PLANÁ NAD LUŽNICÍ deset rozhlasem byli vyzváni a osloveni všichni, publikací o Plané kteøí se na této akci mohli podílet a chtìli OC MAGA cestovní tašky, vesty, pøedvést, nabídnout a ukázat svým spolu dárkové balení piva Všechny modelky nalíèila kosmetikou obèanùm to, co umí své dovednosti, koníèky drogerie TETA dárkové balíèky ORIFLAME paní Martina Fuková a o úèesy a výrobky. Jsme velmi rádi, že tolika lidem DÍLNIÈKA POD DUBEM malované všech se postaraly Terezka Dolejšová a Radka v Plané není kulturní a spoleèenský život cizí a obrázky Dvoøáková. Tyto dámy potom také ve volném rádi bez nárokù na jakoukoli odmìnu nám pan PRÁŠEK svíèky èase líèily, èesaly a radily návštìvnicím s touto akcí pomohli a dokázali témìø TRAFIKA Vlasty Pechkové dárkové pøehlídky. pìtistovce návštìvníkù pøipravit pøíjemné balíèky sobotní dopoledne. SEKÁÈ U NADI paní Nadi Petrù Velký dík patøí ing. Brožovi a celé jeho A co se vlastnì konalo? slevové kupony na nákup zboží rodinì, kteøí OBCHODNÍ CENTRUM MASÁŽE MARIE OPATRNÁ poukazy MAGA pro tuto akci bezplatnì propùjèili, na masáže vánoènì vyzdobili a postarali se i o ozvuèení PODLAHY V+M slevy na provedené pøehlídky. práce a dárkové balíèky Díky A co všechno hosté mohli slyšet, vidìt, firma GENERALI paní Dagmar Volková ochutnat, obdivovat, eventuelnì objednat èi dárkové balíèky nakoupit? D.ATELIER paní Aleny Doubkové pìvecký sbor základní školy ZVONEÈEK dárkové certifikáty na zakoupení zboží pod vedením paní uèitelky Capákové a pana uèitele Grenara A co na závìr? Je pravda, jak øekl starosta sólové vystoupení konzervatoristky sleèny mìsta ing. Šimánek v uvítacím proslovu této Petry Kratochvílové za doprovodu pana akce, že bez nadšení a elánu jedincù by nebylo Firma D.ATELIER paní Aleny Doubkové a Jaroslava Bárty možné zorganizovat nic. Takže velké díky za firma SEKÁÈ U NADI paní Nadi Petrù portréty, krajinky nebo abstraktní obrazy finanèní a morální podporu patøí hlavním pøipravily velkou módní pøehlídku.témìø 50 paní Jaroslavy Pánkové Matouškové tahounùm a organizátorùm Alenì Doubkové, modelù, které modelky pøedvedly a které je HIPHOPOVÉ taneèní vystoupení dìvèat Dagmar Volkové, Nadì Petrù, Vlastì možno v tìchto firmách zakoupit, bylo 5.tøídy školy v Plané Pechkové, Nadì Miksové a Václavu doplnìno 30 modely spoleèenských a obrázky malované na hedvábí a Horkelovi. A mìstu Planá nad Lužnicí za svatebních šatù, které laskavì zapùjèil drátkované výrobky DÍLNIÈKY POD sponzorský dar. A ještì jednou velký dík všem, svatební salón ÈESLAVA z Tábora. DUBEM paní Zuzky Novákové kteøí pomohli, jak bylo v jejich silách. Všechny modelky a manekýni, aèkoliv se sportovní, relaxaèní nebo tøeba medové Vìøíme, že se hostùm tato akce líbila a že nikdo z nich této práci nevìnuje profesionálnì, masáže paní Marie Opatrné každý z nich si z nabízených vìcí vybral to, co odvedli perfektní práci a jedinì tak, že je korálkové èi jiné šperky sleèny Alenky mu bylo milé a pøíjemné. A pokud by nìkdo všechny vyjmenujeme, jim mùžeme vyjádøit Drtinové a sleèny Báry Jakubèíkové chtìl pøispìt dalším nápadem, jak oživit a patøièné díky. A proto velké díky patøí Janì nádherné a velice pracné výrobky, zpestøit kulturní a spoleèenský život v Plané Lutovské, která se postarala o hudební hotovené PATCHWORKOVOU nad Lužnicí, budeme jen rádi, ozvìte se. doprovod a secvièila se všemi veškerou technikou paní Jany Pickové Fotografie z této akce naleznete v choreografii a dále Mirce, Andulce, Kvìtì, vánoèní perníèky paní Staré PLÁNSKÝCH OZVÌNÁCH, na stránkách Kristýnì, Katce, obìma Petrám, Helenì, Lídì a obrovské množství rùzných druhù OC MAGA a na stránkách mìsta PLANÁ Dušanovi. krásných svíèek pana Práška NAD LUŽNICÍ ( za veškeré zaslané A vùbec nesmíme zapomenout na mane krásné ruènì háèkované výrobky fotomateriály). Za všechny poøadatele František Doubek kýnky malé Anièku, Natálku, Kristýnku, èapky, barety, šály a ponèa sleèny Anežku, Zuzku, Evku, Lucku a dvì Terezky Vlasty Szutákové toto jsou všechno spolužaèky z 5. tøídy ZŠ, pracné a nádherné drátkované drobnosti paní uèitelky Èížkové a dále Karolínku, paní Jiøiny Èermákové Andulku, Simonku, Šarlotku, Vašíka a Šimona vánoèní vazby adventní vìnce, podkovy ti všichni byli obzvláštì ve svatebním a svícny pana Svobody kouzelní a dokonalí. A velké díky všem kamarádùm, kteøí Obrovské díky patøí také paní øeditelce MŠ pracovali v zákulisí pøehlídky, pomáhali Jitce Èápové a všem jejím kolegyním, za s oblékáním, špendlením, úèesy a dolaïozapùjèila nádhernou výzdobu, kterou mateøská škola váním všech doplòkù a bez kterých by potom a podpoøila tak slavnostní vánoèní nemohly být manekýnky tak nádherné na atmosféru v OC MAGA pøehlídkovém molu.

8 Pøíspìvky do Plánských ozvìn pøijímáme výhradnì elektronicky vždy do 7. dne v mìsíci. Plánské ozvìny vychází x mìsíènì. Lze za úplatu inzerovat. Chceteli zveøejnit svou inzerci, obrate se na pracovnice knihovny telefonicky na è nebo na e mailové adrese Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí, tiskne tiskárna Karel Daòa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další èíslo Plánských ozvìn vyjde v únoru 008 a uzávìrka je 7. února 008. Žádáme autory pøíspìvkù do PO o dùsledné dodržování termínu uzávìrky. Další informace sí Internet

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více