číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa a Jakuba uskutečnila pobožnost křížové cesty pro rodiče a děti.

2 NE Pátá neděle postní Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE ÚT Nezávazná památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa ČT Slavnost Zvěstování Páně doporučený zasvěcený svátek NE Květná (pašijová) neděle ČT Zelený čtvrtek den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství FJ: 18 hod. mše svatá s umývání nohou na památku Poslední večeře; po mši svaté přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady a bdění s Ježíšem PM: 19 hod. mše svatá (připomenutí Poslední večeře Páně) FJ: kostel bude otevřený do 22 hod. k soukromé adoraci PÁ Velký pátek den utrpení a umučení Páně Den přísného postu a újmy v jídle FJ: 7.30 hod. společná modlitba breviáře FJ: 15 hod. pobožnost křížové cesty PM: 15 hod. velkopáteční obřady FJ: 18 hod. velkopáteční obřady FJ: Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě FJ: Po celou noc bude otevřený boční vchod do kostela k bdění u Ježíšova hrobu SO Bílá sobota církev bdí u Božího hrobu FJ: 7.30 hod. společná modlitba breviáře PM: 8 hod. Ranní chvály FJ: do 19 hod. možnost modlitby u Božího hrobu FJ: 20 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu pěti dospělým NE Slavnost Zmrtvýchvstání Páně PM: 4 hod. obřady Velké noci PM: 8, 10, a hod. mše svaté FJ: sbírka na kněžský seminář v Olomouci FJ: na závěr každé mše svaté žehnání pokrmů PO Pondělí velikonoční FJ: nedělní pořad bohoslužeb PM: 8 hod. mše svatá FJ: kostel sv. Filipa a Jakuba, PM: kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Velikonoční jarmark Pokud si chcete před Velikonocemi udělat příjemné odpoledne, zveme vás na tradiční velikonoční jarmark naší školy. Bude se konat v budově naší školy v úterý 23. března od do 17 hod. Opět si budete moci zakoupit drobnosti vytvořené dětmi. Od 16 hod. bude probíhat kulturní program, můžete se podívat na biblické tance, poslechnout si hudební vystoupení žáků a pobaví vás dokonce i kouzelník. Těšíme se na všechny návštěvníky. Školní mše svatá Ve středu 24. března v 8 hod. jste zváni do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na mši svatou, kterou v tomto postním období spolu prožijí všichni žáci i učitelé naší školy. Miroslav Škarka BUDE VÁS ZAJÍMAT Zpívání při velikonočních obřadech Milí zpěváci a hudebníci, Velikonoce se blíží a s nimi i zkoušky zpěvu k liturgii v kostele sv. Filipa a Jakuba. Budou probíhat následovně: neděle 21. března v 17.hod. v sále fary neděle 28. března v 17 hod. v sále fary Zelený čtvrtek 1. dubna v 16 hod. v sále fary Velký pátek 2. dubna v 16 hod. v sále fary Bílá sobota 3. dubna v 17 hod. v sále v klášterní budovy Regina Po zkušenostech z předešlých let by bylo dobré, kdybyste se zúčastnili pokud možno všech zkoušek. Těšíme se na vás. Anežka Domanská a Klára Loucká Společenství sekulárního františkánského řádu Pravidelné setkání bude ve středu 7. dubna. Na mši svatou a vyučování z františkánských pramenů zveme všechny přátele sv. Františka z Assisi. Sraz je v hod. ve vstupní chodbě klášterní budovy Regina. V sobotu 17. dubna pořádáme celodenní duchovní rekolekci v kostele sv. Františka z Assisi v Beňově u Přerova. Odjezd vlakem ze Zlína v 7.20 hod. Program s kající bohoslužbou, obnovou řeholních slibů a mší svatou je veřejný, mohou se zúčastnit farníci místní i odjinud. Odpoledne prohlídka muzea arcibiskupa A. C. Stojana. Návrat do Zlína je v hod. Zbyněk Domanský ŽIVOT FARNOSTÍ

4 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Jdi a od nynějška už nehřeš! Čas je neúprosný. Pomalu, ale jistě se doba postní chýlí ke svému konci. Velikonoce jsou za dveřmi. A Ježíš nám na naší postní cestě stále jasněji ukazuje, že to myslí skutečně vážně. Že přichází člověka zachránit, že z něj přichází sejmout hřích. V evangeliu 5. postní neděle (Jan 8,1 11) nám Ježíš prakticky dokazuje, že to, o čem jsme slyšeli minulý týden podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11 32) nebyl jen příběh, že nešlo jen o slova, že takto doopravdy Bůh jedná. K Ježíšovi přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Žalobcům ani tak nešlo osamotné potrestání této ženy, ale jak poznamenává evangelium, chtěli Ježíše přivést do úzkých, aby ho mohli obžalovat. Co čekali farizeové? Pokud Ježíš řekne: Nekamenujte hříšnici! obviní ho, že je nespravedlivý a proti Zákonu. Pokud řekne: Ukamenujte ji, dostane se do rozporu se svým poselstvím o bezpodmínečné Boží lásce. On přece nepřišel zatratit, ale zachránit. Přestane být vlídným a lid se od něho odvrátí. Jak tedy odpoví sama vtělená Pravda a Spravedlnost této zákeřnosti? Dobře si všimněme, jaká je jeho odpověď vlídná, pravdivá a spravedlivá: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. Tak odpovídá Moudrost sama. Ježíš je vlastně donutil, aby se zahleděli každý do svého vlastního nitra. Viděli hřích ženy, ale neviděli hříchy vlastní. Kdo z vás je bez hříchu... Tato slova zní jako ozvěna v uších přítomných... A Ježíš jim dává čas. Nedívá se na ně. Znova se schyluje k zemi... Dává jim čas i možnost, aby nepozorovaně zmizeli. Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, Pane. Ani já tě neodsuzuji. Opět zazářila Boží odpouštějící láska, která dává novou šanci. Ale pozor! Takové úvahy nás možná trochu svádí kmyšlence, že Ježíš hřích toleruje, nebo snad schvaluje. Vždyť se té ženy zastává a nakonec její hřích i promíjí. A je pravda, že i dnes mnozí chápou Kristovo poselství takto špatně. Myslí si, že si mohou dělat, co chtějí, že Ježíš jim to stejně odpustí. Ovšem není tomu tak. Pán Ježíš ženin těžký hřích v žádném případě nezlehčuje. Vždyť jinými slovy říká: Ano, ukamenujte ji, zaslouží si to. Ale ať to udělá ten z vás, kdo sám nemá hřích. Neříká Ale, vždyť o nic nejde. Nazývá věci pravým jménem. Stále totiž platí, že odplata za hřích je smrt. A proto také to Ježíšovo slovo: Jdi a od nynějška už nehřeš! On odsuzuje hřích, ale ne hříšníka. Milý čtenáři. V tomto evangelijním příběhu vystupuje řada postav. Která z nich je hlavní? Kdo je v tomto příběhu nejdůležitější? Ne, nejsou to ani farizeové, ani cizoložná žena. A dokonce ani Pán Ježíš. Celý tento příběh se týká tebe. Právě pro tebe jej evangelista Jan zaznamenal. Často se stavíme do pozice, kdy odsuzujeme druhého člověka. Naší zbraní nebývají kameny, ale mnohokrát slova, 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 která házíme na toho druhého bez milosti a často v jeho nepřítomnosti. Jeden americký kardinál upozorňuje, že právě tím, že člověk svou osobní vinu vytěsní a vyloučí, má potřebu přenášet své skutečné, i když nepřiznané, viny na druhé. Čím víc popírá svůj hřích, tím více chyb nachází na druhých. Takový člověk pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a vše kritizuje. Navíc si lze na hřích zvyknout, že už si ho člověk neuvědomuje a vědomí jeho závažnosti klesá. Z tohoto léčí Ježíš farizeje (a také každého z nás) větou: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. Každý člověk někde v hloubi duše pociťuje následky svého hříchu a každý má dvě možnosti. Buď se bude snažit ulevit si tím, že ze svého hříchu začne obviňovat svoje okolí, manželku, manžela, rodiče, sourozence, spolupracovníka, vládu, je přece taková doba... Anebo jej pokorně vyzná ve svátosti smíření a přijme tak od milosrdného Boha odpuštění. Jen tak může být hřích zbavený moci. Pán je vlídný a dobrotivý. Je velkodušný a milosrdný. Ale je i spravedlivý a pravdivý. Dává ti čas, aby ses napravil. Největší tragédií pro člověka je, že když se neobrátí ze svých hříchů a v hříchu nakonec i zemře. Bude pak přebývat navěky ve věčném zatracení. Díky Ježíši Kristu díky jeho oběti na kříži však v hříchu nemusí zemřít nikdo! Byl jsi včera zlý? Rozhodni se a změň se od této chvíle. Neodkládej to! Povzbuzením ať je ti ujištění Pána Ježíše: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš! P. Roman Vlk NEPŘEHLÉDNĚTE Mimořádná příležitost ke svátosti smíření Kostel sv. Filipa a Jakuba čtvrteku 25. března a pátek 26. března vždy od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. pondělí 29. března až středa 31. března vždy od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů pondělí 29. března od 16 do 18 hod. úterý 30. března a středa 31. března vždy od 9 do 11 hod. a od 16 do 18 hod. SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Hlídání dětí během zpovědi Ve čtvrtek 25. března od 9 do 11 hod. a od 15 do 17 hod. bude na faře zajištěno hlídání dětí, aby maminky mohly přistoupit v klidu ke svátosti smíření. Kající bohoslužba V pátek 26. března v 15 hod. a ve středu 31. března také v 15 hod. bude v našem kostele kající bohoslužba, při které budeme kromě naslouchání Božímu slovu společně se připravovat na individuální zpověď a to společným zpytováním svědomí, lítostí a předsevzetím. Pozvání do Napajedel anebo děkování za dar počatého života a prosba za duše nenarozených dětí Ve čtvrtek 25. března bude v Napajedlích v kostele sv. Bartoloměje sloužit mši svatou arcibiskup Jan Graubner. Po ní vás zve ke společnému průvodu na hřbitov a ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové Děkanátní setkání mládeže V sobotu 27. března bude na Svatém Hostýně setkání mládeže zlínského děkanátu. Sraz je na nádraží v Otrokovicích v 7.45 hod. Předpokládaný návrat bude kolem 18 hod. Více informací naleznete na nástěnkách v kostele nebo na RR 49. Nebuďte lenoši a přijďte všichni! Mše svatá za pedagogy V sobotu 27. března v hod. bude v našem kostele mše svatá za všechny naše křesťanské pedagogy. Po mši svaté jsou pak zváni na kratičké posezení do klubu Pod Kánoí Mladí pro církev a církev pro mladé aneb týden modliteb za mládež jako příprava na setkání mládeže ve všech diecézích je vyhlášen v celém našem národě od 22. března do 28. března Týden modliteb za mládež. U nás se bude konat při večerních mších svatých. Přicházejte vy mladí, ale i vy rodiče, babičky a dědečkové se spojit v modlitbách za mládež našeho města! Připojuji výzvu otce arcibiskupa Jana Graubnera: Setkání mládeže v naší arcidiecézi letos po děkanátech je jistě dílem důležitým. Očekáváme od něho, že ponese požehnané plody, ba těšíme se na ně. Proto jsem rád, že u nás vzniká tato předložená nabídka modlitební přípravy, do které se zapojí nejen sama mládež, ale i celá místní společenství věřících. Všem, kteří se do týdne modliteb za mládež zapojí, ze srdce žehnám. Křížová cesta v přírodě V neděli 28. března v 15 hod. bude už pravidelná farní křížová cesta v přírodě. Setkáme se na konečné zastávce trolejbusu č. 3 na Podhoří. P. Ivan Fišar 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Postní minikoncert Skupina MRRK vás zve na postní minikoncert s povídáním o písničkách, textech a darech od Boha. Uskuteční se v rámci nedělního klubu 28. března ve velkém sále SKM Zlín od hod. Děkanátní setkání mládeže bude letos na Svatém Hostýně v sobotu 27. března. Zájemci si mohou informovat u Jiřho Woclawka. Výstava prací našich farníků Při výročí posvěcení našeho kostela chceme uspořádat v sobotu 8. května výstavu prací našich farníků. Jedná se o prezentaci věcí, které vlastnoručně vyrobili naši farníci. Mohou to být věci z keramiky, obrazy, fotografie, vyšívané věci nebo zpracované jinou textilní technikou, výrobky ze dřeva, kovu, či jiných materiálů, apod. Na informačním letáčku můžete poznamenat věc, kterou chcete nabídnout kvýstavě a co nejdříve odeslat na faru na Jižních Svazích a vystavované věci přinést nejpozději do 30. dubna. P. Ladislav Kozubík Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, ŽIVOT FARNOSTÍ

8 SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Kraslice a velikonoční dekorace pátek od hod. zdobení kraslic a výroba velikonočních ozdob a dekorací; s sebou 10 vyfouklých vajec Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková BUDE VÁS ZAJÍMAT Vážení a milí, přejeme krásné (už snad) předjarní dny a příjemná setkávání. Dovolujeme si vás požádat o spolupráci na výstavce prací našich farníků, kterou zamýšlíme uskutečnit na den výročí posvěcení našeho kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů vezlíně-jižních Svazích v sobotu 8. května. Aby se nám výstavka podařila, musíme nejprve mezi námi objevit talenty, které se zabývají rukodělnými pracemi a vytvářejí věci a předměty, které krášlí naše prostředí, naše domovy. Máme představu, že na výstavce uvidíme obrázky, fotografie, keramiku, věci vyšívané nebo zpracované jinými textilními technikami, stejně tak i výrobky ze dřeva i jiných materiálů, vše co vytváříte pro potřebu i radost svou i svých blízkých. Rádi bychom se společně přesvědčili, že jsou mezi našimi farníky a jejich přáteli, lidé zruční, šikovní a pracovití, že jsou tvůrčí a s velkým potenciálem nejen pro uvedené květnové setkání, ale i pro vzdálenější budoucnost. Prosíme vás tedy, milí přátelé, zabýváte-li se nějakým oborem, jehož produktem jsou věci, které zpříjemňují život a můžete-li je zapůjčit pro jednodenní výstavu, dejte nám o tom zprávu na přiložené návratce, kterou, prosíme, vrátit do našeho kostela. P. Ladislav Kozubík (tel.: ) Miloslav Hrdý (tel.: ) NÁVRATKA Jméno a příjmení... Adresa:... Telefonní kontakt: Výstavní objekt(y):... Datum zapůjčení:... Datum navrácení:... Podpis při převzetí:... Podpis 8 při navrácení:... ŽIVOT FARNOSTÍ

9 SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Studentské mše svaté se konají každé pondělí v hod. vkostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Téma: 22. března Blahoslavení chudí v duchu 29. března Exodus cesta ke svobodě Klub Pod kánoí je otevřen každé úterý od 17 do 20 hod. Modlitby růžence probíhají každou středu od hod. v kapli farního kostela Alternativní II. videoklipová křížová cesta 24. března Studentská křesťanská organizace RR49 a Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně společně zvou k dalšímu postnímu zastavení a modlitbě křížové cesty v netradiční podobě. Jednotlivá zastavení budou provázena krátkým zamyšlením a doplněna videoklipy různých křesťanských interpretů, jejichž písně prohlubují jednotlivá zamyšlení. Ke společné modlitbě zve P. Pavel Šupol (www.hudba.signaly.cz), tato křížová cesta bude jiná než první videoklipová křížová cesta. Začátek v hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Projekce filmu Nebeští jezdci 30. března Legendární film o československých letcích, bojujících za druhé světové války voblacích nad Velkou Británií, severním mořem a Německem. Začátek v je v 19 hod. v klubu Pod kánoí Velikonoční adorační hodina s RR49 u Božího hrobu 3. dubna Zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba pořádá z Velkého pátku na Bílou sobotu skupinové adorace u Božího hrobu. Různá společenství a uskupení budou podle zamluveného termínu adorovat jednu hodinu u Božího hrobu. I RR49 se připojila a má na starosti od 3 do 4 hod. ráno na Bílou sobotu. Tímto zveme všechny mladé, studující, ale taky všechny ostatní k hodinové tiché adoraci u Božího hrobu spojené s modlitbami, čtením z Písma a především tichému bdění. Pavel Slezák Přednášku na téma Duchovní služba v českých věznicích vedl 15. března v klubu Pod Kanoí vězeňský kaplan P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Postní duchna se sv. Lukášem Kdo by čekal na obnově pro dobrovolníky, která se uskutečnila o prvním postním víkendu v Bratřejově, přítomnost sv. Lukáše osobně, ten by čekal marně ještě teď. Přesto jsme se s ním mohli setkat, především díky jeho nádherným podobenstvím První večer 19. února jsme si jen tak povídali. To víte, když se lidičky sejdou a mají si co říct, nedá se hned mlčet a přemýšlet o sobě a vztazích, ve kterých člověk (ne)žije. Vlastní zamyšlení začalo až v sobotu. Po snídani jsme se podívali na film Ivetka a hora, který vyvolal kupu otázek. My jsme si společně všímali hlavně posuzování a odsuzování, kterého si Ivetka užila až až. Podobnou optikou jsme se pak dívali na velmi známé podobenství o milujícím otci nebo jak jej častěji označujeme podobenství o marnotratném synu. Čas před obědem jsme pak byli každý sám se sebou (to je někdy dost nepříjemný společník). Odpoledne jsme se na chvíli ocitli v Českém nebi a pak vyzkoušeli igelitové pytle na blízkém svahu. Jezdilo to perfektně a nikdo neskončil v potoce. Po malé svačince jsme věnovali čas otázkám, které řešíme v klubu, ale je na ně obvykle málo času. Tady jsme si ho dopřáli. Všechno jsme pak předložili ve mši svaté tomu, pro kterého pracujeme. Zaznělo evangelium, jak jinak než podle Lukáše, o povolání celníka Léviho. Po večeři, mimochodem byla skvělá, protože vařil George, jsme prožili ve ztemnělém kostele křížovou cestu a pak zbylo ještě dost času na povídání, při kterém jsme u stolu tvořili z různých materiálů. V neděli jsme se zúčastnili mše v kostele. Tu měl tentokrát novokněz z Kroměříže. Někteří si tak po mši vystáli dvě fronty: jednu pro novokněžské požehnání, druhou pro popelec. I když nás nebylo moc, víkend jsme si užili a těšíme se na další. To se asi nejspíš vydáme za Janinem do Popradu. P. Pavel Glogar Beseda se zlínskými hokejisty Ve středu 24. února nás v klubu poctili návštěvou vzácní hosté. Na besedu totiž přišli zástupci hokejového klubu PSG Zlín trenér Zdeněk Venera a hokejisté Jaroslav Kristek a Roman Vlach. Po stručném úvodu, ve kterém nám všichni tři o sobě něco řekli, přišly na řadu otázky publika, kterých bylo opravdu mnoho. Padaly nejrůznější otázky na profesionální i soukromý 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 život hokejistů, jedno z nejožehavějších témat se očekávaně stal nedávný bouřlivý duel PSG s pražskou Spartou, ale hráči i trenér sami řekli, že se k této otázce již nechtějí moc vracet a intenzivně se připravují na play off extraligy, které začne již brzy. Každý tazatel z řad publika dostal od trenéra Venery DVD mapující minulý ročník extraligy. Na závěr besedy sehrál přátelské utkání ve šprtci trenér Zdeněk Venera a Standa Mechl, hrálo se na náhlou smrt a po těžkém boji rozhodl krásnou trefou Zdeněk Venera o svém vítězství. Naopak duel v kalču takto příznivě pro zástupce PSG nevyzněl, dvojice Venera Kristek podlehla rozdílem třídy naší Dáše a Zdeňovi 9:0, ale stůl podlézat nemuseli. Po besedě rozdali trenér i hráči podpisy fanouškům a Jaroslav Kristek si ještě zahrál s pár šťastlivci stolní tenis. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy v klubu na shledanou. Na našem webu zlin.sdb.cz můžete kromě fotek najít i video ze zápasu v kalču. Pavel Říha Duchna Blahotovice V pátek 5. března odpoledne jsme vyrazili s otcem Pavlem Glogarem do Blahotovic. V Polomu jsme vystoupili z vlaku a vyrazili na dobrodružnou noční cestu po rozbité cestě na neznámé místo. Dorazili jsme do bývalého kláštera, kde byla strašná zima. První aktivitou bylo malování abstraktních obrazů na téma: Láska, hřích a odpuštění. Dopoledne druhého dne jsme si povídali o těžkosti viny a odpoledne vyrazili na zříceninu hradu Starý Jičín. Po návštěvě cukrárny jsme vyrazili na zpáteční cestu. Celé odpoledne jsme ale přemýšleli, jakou akční hru bychom si mohli zahrát. Nakonec jsme se domluvili, že půjdeme na Starý Jičín znovu, ale teď při svíčkách, jako stezku odvahy. Z města nahoru lesem jsme mohli jít sice ve dvojicích, ale i přesto jsme se někteří dost báli. Nahoře se nám zato naskytl krásný pohled na noční osvětlené město. Brzy nám ale začala být zima, a tak jsme pospíchali do tepla. V neděli dopoledne jsme prožili krásnou mši svatou a po výborném obědě se vydali na cestu domů. Myslím, že jsme si tuto duchovní obnovu užili a budeme na ni dlouho vzpomínat. Pavlína Kolčavová Florbalový turnaj SHM v Kroměříži V nedaleké Kroměříži se konal další díl bodovacích turnajů SHM ve florbale a naše reprezentace tam nemohla chybět. Dokonce jsme vybojovali zlaté medaile V sobotu 6. března jsme autobusem vyrazili na bodovací turnaj Salesiánského hnutí ŽIVOT FARNOSTÍ

12 mládeže do blízké Kroměříže. Zastoupeni jsme byli již tradičně dvěma týmy SKM Zlín A a SKM Zlín B. Atmosféra z turnaje ze Sebranic se jasně přenesla i do Kroměříže. O stylové účesy se tentokrát postaral kapitán Honza Tobolák. Boje ve skupinách byly velké. V hracím čase 2 x 9 minut oba dva naše týmy předváděly zajímavé zápasy o postup. Tým B se na hřišti spíše hledal a obsadil v turnaji celkově 8. místo. Tým A svoji těžkou skupinu vyhrál a ve finálovém pavouku se utkal o celkové prvenství s týmem Plzně. Svoji finálovou účast ve velmi vyhecovaném zápase naši borci zvládli a zaslouženě vyhráli jasně 5:0. Toto celkové vítězství v turnaji by mohlo pro nás znamenat i postup do finálového přeboru do Prahy, který se bude konat těsně před Velikonocemi. V Kroměříži se nám všem líbilo. Pro ty, co neuspěli, to je nová motivace více trénovat. Společné tréninky míváme každou neděli v tělocvičně na CZŠ od 15 do 17 hod. Ladislav Banďouch Letní tábory SKM Zlín I letos jsme připravili pestrou nabídku letních táborů. Jako novinka se bude tento rok tábor pro středoškoláky pořádat ve středověkém stylu. I ty se chceš stát opravdovým indiánem či rytířem, indiánkou či dvorní dámou? Prožít si život indiánů nebo zakusit atmosféru středověku? Naučit se střílet z luku, ovládat meč, bravurně tančit jako dvorní dáma? Tohle všechno se můžeš naučit. Ale především prožít příběh z dávných dob se svými starými i novými kamarády. Stačí malý krůček k velkému dobrodružství... Vodácký cyklotábor pro starší 15 let vede Ladislav Banďouch 30. června až 7. července Středověký tábor pro dámy vede Kateřina Abrahámová 10. až 20. července Indiánský tábor pro kluky vede Ladislav Banďouch 10. až 20. července Indiánský tábor pro holky vedou Barbora Trávníčková a Jiří Woclawek 20. až 30. července Středověký tábor pro kluky vede Víťa Mach 20. až 30. července Středověký tábor pro středoškoláky vede Jiří Woclawek 30. července až 10. srpna Příměstský tábor pro děvčata vede Zuzana Tichá 1. termín: 1., 2., 7. až 9. července 2. termín: 23. až 27. srpna Přihlášky si můžeš vyzvednout v recepci klubu nebo včetně dalších informací na A pokud chceš být v obraze, staň se fanouškem našich táborů na Facebooku. Hledej Letní tábory SKM Zlín. Víťa Mach 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín: setkání probíhá každý čtvrtek od 9.00 h v sále Centra. 25. března budou Hrátky s dětmi cvičení a říkanky s Dankou Orsavovou. 1. dubna se setkání nekoná velikonoční prázdniny. Výtvarné dílny Tvoření z modelovací hmoty FIMO: úterý 23. března od h v sále Centra. Materiál je zajištěn, přihlašovat předem se nemusíte. Tatinec v Dřevohosticích Další dobrodružný víkend tatínků s dětmi se uskuteční v termínu dubna v Dřevohosticích. Přihlašovat se můžete v naší kanceláři. Rodina a profese kurz pro studentky a absolventky VŠ Již ve středu 24. března začíná bezplatný kurz, na který srdečně zveme všechny studentky a absolventky VŠ vítáni jsou ale i mužové! Hlavním cílem kurzu je nabídnout mladým lidem ucelený pohled na problematiku harmonizace rodiny a kariéry, na možnosti skloubení zaměstnání (studia) a rodiny. Obsahová náplň zahrnuje souvislosti historického vývoje rodiny se současnými otázkami slučitelnosti a rovnosti příležitostí, souvislosti formálního a neformálního vzdělávání a jejich využití v profesním životě a souvislosti mezi demografickou situací ve společnosti a realizací vlastních životních preferencí. Kurz je vhodný k obohacení vlastních názorů, ale i k získání znalostí o postavení rodiny ve společnosti a o současných nástrojích pro slučitelnost rodiny a studia (v jeho dalších fázích doktorandské a další studium). Kurz obsahuje 4 setkání; koná se v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6 ve Zlíně (budova Regina) vždy ve středu od do hodin. Témata jednotlivých setkání: Preferenční teorie aneb Trocha sociologie nikoho nezabije Zdroje společenské prosperity proč se dnes tolik hovoří o slučitelnosti rodiny a zaměstnání Zdroje tvůrčího potenciálu člověka aneb Co nás škola nenaučí Sebeuplatnění a analýza osobního potenciálu Tento kurz je součástí projektu ANIMA.CZ a je financován z prostředků ESF pro účastníky je zdarma. Přihlášky a informace v kanceláři Centra. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

14 HLASY A OHLASY Při nedělní dětské mši svaté byly děti poslány pryč z kostela Tak by asi zněl titulek v některých našich mediích. Ale nebojte se a neděste se, milí farníci, nebylo vše tak doslova. Naopak, 4. neděle postní patřila v naší farnosti především rodinám a dětem! Při dětské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba bylo kázání o svátosti smíření zaměřeno hlavně na dospělé. Dětem byla tedy dána možnost zažít si příběh o marnotratném synu z nedělního evangelia trochu jinak. Větší školáci si povídali a malovali v sakristii. Svá výtvarná dílka mimochodem na nich bylo mnoho slz a vepřů, jak řekla jedna dívenka přinesli pak v obětním průvodu. Malí předškoláci se v prostorách fary zase seznámili s neposlušnou želvičkou Loudalkou. Poznali, jak důležité je umět se přiznat a prosit za odpuštění. Svoje úsilí být lepší, vyjádřili každý uzlíkem na dlouhém laně, které také přinesli před oltář. Marie Domanská Křížová cesta pro děti a rodiny Nedělní odpoledne 14. března jsme mohli prožít skutečně krásnou křížovou cestu pro děti a rodiny. Rodiče a děti se zapojili do čtení textů zastavení, malováním omalovánky k zastavením, formulace přímluv, tatínkové a děti nesli kříž. Byl to velký symbol toho, že na dřevo Ježíšova kříže pokládají i bolesti a těžkosti své rodiny. Tátové v tom nejsou sami. Jednotlivá zastavení dětem přiblížily také promítané obrázky. Atmosféra křížové cesty byla skutečně nádherná. Duch Svatý našel jistě mnoho otevřených srdcí- dětských i dospělých. Radujeme se z ochoty našich rodin posloužit ostatním bratřím a sestrám. Jsme vděčni Pánu za milosti, které nám dává. Marie Domanská 14 ŽIVOT FARNOSTÍ

15 Setkání rodičů Proběhlo hned po nedělní křížové cestě na faře. O čem se hovořilo? O čem jiném než o velikonočních svátcích v našich rodinách. Zná to většina z nás už zase do kostela, vždyť jsme tam byli včera i předevčírem... slyšíme od našich dětí. Jak pomoci dětem, aby Velikonoce prožily s radostí a hlavně s Ježíšem? Jak děti motivovat, aby se mohly těšit na nedělní mši svatou? To je někdy tvrdý oříšek. Někdy stačí málo, už jen to, že dětem neříkáme: A jdeme do kostela!, ale Jdeme za Pánem Ježíšem, zní přece úplně jinak. Děti jdou za někým, kdo je má rád. Ze setkání si rodiče odnesli několik tipů, jak prožívat velikonoční svátky doma v rodině. Aktivity, kterými je možné dětem přiblížit události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i Bílé soboty, jsou opravdu zajímavé a konkrétní. Jasně vše zhodnotil jeden z tatínků: Vůbec jsem sem nechtěl jít. Ale teď jsem rád, že jsem tu byl. Děti si během povídání rodičů kreslily, zpívaly a hrály v pěkně opravené farní garáži. Nechyběly písničky ze Scholičky ani hádanky. Jednoduše řečeno na závěr: Bože, ty dáváš mnohonásobně víc, než očekáváme. Jsi úžasný Pán. Díky za tuto neděli. Marie Domanská Vzpomínka na Mons. Josefa Veselého Jenom několik dní po převzetí státního vyznamenání Řádu Tomáše Garigua Masaryka III. třídy z rukou prezidenta republiky zemřel v Opavě ve věku 80 let papežský prelát Mons. Josef Veselý ( ), emeritní opavský děkan, čestný kanovník Kolegiální kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, básník a vězeň z doby komunistické totality. Rozloučení s obětavým a oblíbeným knězem v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 13. února se zúčastnilo tak velké množství věřících, že se do kostela ani nevešli a zádušní mši svatou, kterou sloužili tři biskupové, poslouchali z reproduktorů před kostelem. Odešel vzácný kněz, který do posledního písmene naplnil své kněžské heslo být zprostředkovatelem milostí pro druhé. Měl mnoho přátel po celé republice i v naší farnosti, kde ještě před přijetím svátosti kněžství několik let působil a s několika rodinami i jednotlivci udržoval kontakty až do své smrti. Zůstaly nám po něm hřejivé verše, blahopřání, životopisy zajímavých osob a velmi krásné vzpomínky. Seznámili jsme se v polovině padesátých let, kdy Josef pracoval jako odborný pracovník v Oblastní galerii ve Zlíně (tehdy v Gottwaldově), já v tehdejším Krajském muzeu. Pracovníci v kulturně osvětových zařízeních, ke kterým obě instituce patřily, tvořily společnou odborovou organizaci s jedním závodním výborem. ŽIVOT FARNOSTÍ Obrázek P. Josefa Veselého Oldi 3/20

16 Nevím, jak se to stalo, že na společném zasedání jsem byl zvolen předsedou a Josef pokladníkem. Kupodivu, právě tyto funkce nás sblížily.oba jsme se znali z kostela, věděli jsme, že se můžeme na sebe spolehnout. Setkávali jsme se na vernisážích výstav, občas jsem se u něho zastavil v galerii. Dovedl zasvěceně hovořit o životě a díle významných celostátních i regionálních umělců. Společně jsme organizovali pro naše pracovníky výstavy obrazů v galerii, expozice v muzeu, zájezd po umělecko historických památkách. Naše spolupráce trvala jenom krátkou dobu do léta 1958, kdy jsem byl z muzea propuštěn. Josef se na svém místě udržel o něco déle do začátku roku 1961, kdy byl zatčen, odsouzen pro nedovolenou náboženskou činnost a vězněn. Na delší dobu se naše styky přerušily. K jejich obnovení přispěl rok 1968, kdy jsme se náhodou potkali na přerovském nádraží a krátce potom na ustavujícím shromáždění Díla koncilní obnovy na Velehradě. Bylo to radostné setkání plné naděje na lepší budoucnost. Ve stručnosti jsme si stačili sdělit své osudy. Když se stal administrátorem v Budišově nad Budišovkou ( ), obnovili jsme nejen korespondenci, ale využili také pozvání na jeho faru, kde celá naše rodina mohla prožít krásné dny dovolené. K nezapomenutelným zážitkům patřily večery, kdy nám promítal diapozitivy doprovázené hudbou a jeho verši. Pásmo o vodní kapce vneslo mnoho naděje do našich duší i srdcí. Přestože měl mnoho starostí s opravou velkého kostela i fary, věnoval nám vždy celý den, kdy nás naložil do svého Trabantu a povozil nás po blízkém i vzdálenějším okolí, abychom poznali nejen další fary a kostely, které spravoval, ale také přírodní krásy tohoto kraje. Podobně jsme měli možnost my i další rodiny prožít dovolenou také na faře v Jaktaři ( ), kam byl začátkem osmdesátých let přeložen. Když jsme se od něho vraceli domů, odnášeli jsme si nejen mnoho krásných zážitků, ale také řadu jeho publikací, kterými nás obdaroval. Své básně psával na psacím stroji, teprve po listopadové revoluci se mu podařilo vydávat je tiskem vlastním nákladem. Svou vzpomínku na milého, laskavého kněze nemohu zakončit jinak, než jeho slovy: Kapky se pomalu snášely k zemi. Jedna říká mám život před sebou. Chtěla bych padnout do velké krásné fontány a zazářit tam jako slunce. Padla do velké fontány, zazářila a zmizela v tom množství ostatních kapek. Druhá kapka říká mám život před sebou, chtěla bych padnout do velkého moře a v slunci naplno zazářit. Padla do moře, zazářila a zmizela ve spoustě vod. Třetí kapka říká mám život před sebou, chtěla bych padnout na žíznivý květ a osvěžit jej svojí láskou. Padla na žíznivý květ, osvěžila jej a jako kapka rosy zazářila v slunci tak krásně, že ji všichni obdivovali, protože darovala lásku. doc. Vojtěch Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 2/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ Č. 20 ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 3.2.2016 Rada obce schvaluje: 1. Uzavření Dodatku

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Fiat velikonoční 2016

Fiat velikonoční 2016 Fiat velikonoční 2016 Občasník farnosti Vlachovo Březí Slovo jáhna Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které slaví Církev každý rok o Velikonocích a každou neděli, je klíčem

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více