číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa a Jakuba uskutečnila pobožnost křížové cesty pro rodiče a děti.

2 NE Pátá neděle postní Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE ÚT Nezávazná památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa ČT Slavnost Zvěstování Páně doporučený zasvěcený svátek NE Květná (pašijová) neděle ČT Zelený čtvrtek den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství FJ: 18 hod. mše svatá s umývání nohou na památku Poslední večeře; po mši svaté přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady a bdění s Ježíšem PM: 19 hod. mše svatá (připomenutí Poslední večeře Páně) FJ: kostel bude otevřený do 22 hod. k soukromé adoraci PÁ Velký pátek den utrpení a umučení Páně Den přísného postu a újmy v jídle FJ: 7.30 hod. společná modlitba breviáře FJ: 15 hod. pobožnost křížové cesty PM: 15 hod. velkopáteční obřady FJ: 18 hod. velkopáteční obřady FJ: Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě FJ: Po celou noc bude otevřený boční vchod do kostela k bdění u Ježíšova hrobu SO Bílá sobota církev bdí u Božího hrobu FJ: 7.30 hod. společná modlitba breviáře PM: 8 hod. Ranní chvály FJ: do 19 hod. možnost modlitby u Božího hrobu FJ: 20 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu pěti dospělým NE Slavnost Zmrtvýchvstání Páně PM: 4 hod. obřady Velké noci PM: 8, 10, a hod. mše svaté FJ: sbírka na kněžský seminář v Olomouci FJ: na závěr každé mše svaté žehnání pokrmů PO Pondělí velikonoční FJ: nedělní pořad bohoslužeb PM: 8 hod. mše svatá FJ: kostel sv. Filipa a Jakuba, PM: kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Velikonoční jarmark Pokud si chcete před Velikonocemi udělat příjemné odpoledne, zveme vás na tradiční velikonoční jarmark naší školy. Bude se konat v budově naší školy v úterý 23. března od do 17 hod. Opět si budete moci zakoupit drobnosti vytvořené dětmi. Od 16 hod. bude probíhat kulturní program, můžete se podívat na biblické tance, poslechnout si hudební vystoupení žáků a pobaví vás dokonce i kouzelník. Těšíme se na všechny návštěvníky. Školní mše svatá Ve středu 24. března v 8 hod. jste zváni do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na mši svatou, kterou v tomto postním období spolu prožijí všichni žáci i učitelé naší školy. Miroslav Škarka BUDE VÁS ZAJÍMAT Zpívání při velikonočních obřadech Milí zpěváci a hudebníci, Velikonoce se blíží a s nimi i zkoušky zpěvu k liturgii v kostele sv. Filipa a Jakuba. Budou probíhat následovně: neděle 21. března v 17.hod. v sále fary neděle 28. března v 17 hod. v sále fary Zelený čtvrtek 1. dubna v 16 hod. v sále fary Velký pátek 2. dubna v 16 hod. v sále fary Bílá sobota 3. dubna v 17 hod. v sále v klášterní budovy Regina Po zkušenostech z předešlých let by bylo dobré, kdybyste se zúčastnili pokud možno všech zkoušek. Těšíme se na vás. Anežka Domanská a Klára Loucká Společenství sekulárního františkánského řádu Pravidelné setkání bude ve středu 7. dubna. Na mši svatou a vyučování z františkánských pramenů zveme všechny přátele sv. Františka z Assisi. Sraz je v hod. ve vstupní chodbě klášterní budovy Regina. V sobotu 17. dubna pořádáme celodenní duchovní rekolekci v kostele sv. Františka z Assisi v Beňově u Přerova. Odjezd vlakem ze Zlína v 7.20 hod. Program s kající bohoslužbou, obnovou řeholních slibů a mší svatou je veřejný, mohou se zúčastnit farníci místní i odjinud. Odpoledne prohlídka muzea arcibiskupa A. C. Stojana. Návrat do Zlína je v hod. Zbyněk Domanský ŽIVOT FARNOSTÍ

4 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Jdi a od nynějška už nehřeš! Čas je neúprosný. Pomalu, ale jistě se doba postní chýlí ke svému konci. Velikonoce jsou za dveřmi. A Ježíš nám na naší postní cestě stále jasněji ukazuje, že to myslí skutečně vážně. Že přichází člověka zachránit, že z něj přichází sejmout hřích. V evangeliu 5. postní neděle (Jan 8,1 11) nám Ježíš prakticky dokazuje, že to, o čem jsme slyšeli minulý týden podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11 32) nebyl jen příběh, že nešlo jen o slova, že takto doopravdy Bůh jedná. K Ježíšovi přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Žalobcům ani tak nešlo osamotné potrestání této ženy, ale jak poznamenává evangelium, chtěli Ježíše přivést do úzkých, aby ho mohli obžalovat. Co čekali farizeové? Pokud Ježíš řekne: Nekamenujte hříšnici! obviní ho, že je nespravedlivý a proti Zákonu. Pokud řekne: Ukamenujte ji, dostane se do rozporu se svým poselstvím o bezpodmínečné Boží lásce. On přece nepřišel zatratit, ale zachránit. Přestane být vlídným a lid se od něho odvrátí. Jak tedy odpoví sama vtělená Pravda a Spravedlnost této zákeřnosti? Dobře si všimněme, jaká je jeho odpověď vlídná, pravdivá a spravedlivá: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. Tak odpovídá Moudrost sama. Ježíš je vlastně donutil, aby se zahleděli každý do svého vlastního nitra. Viděli hřích ženy, ale neviděli hříchy vlastní. Kdo z vás je bez hříchu... Tato slova zní jako ozvěna v uších přítomných... A Ježíš jim dává čas. Nedívá se na ně. Znova se schyluje k zemi... Dává jim čas i možnost, aby nepozorovaně zmizeli. Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, Pane. Ani já tě neodsuzuji. Opět zazářila Boží odpouštějící láska, která dává novou šanci. Ale pozor! Takové úvahy nás možná trochu svádí kmyšlence, že Ježíš hřích toleruje, nebo snad schvaluje. Vždyť se té ženy zastává a nakonec její hřích i promíjí. A je pravda, že i dnes mnozí chápou Kristovo poselství takto špatně. Myslí si, že si mohou dělat, co chtějí, že Ježíš jim to stejně odpustí. Ovšem není tomu tak. Pán Ježíš ženin těžký hřích v žádném případě nezlehčuje. Vždyť jinými slovy říká: Ano, ukamenujte ji, zaslouží si to. Ale ať to udělá ten z vás, kdo sám nemá hřích. Neříká Ale, vždyť o nic nejde. Nazývá věci pravým jménem. Stále totiž platí, že odplata za hřích je smrt. A proto také to Ježíšovo slovo: Jdi a od nynějška už nehřeš! On odsuzuje hřích, ale ne hříšníka. Milý čtenáři. V tomto evangelijním příběhu vystupuje řada postav. Která z nich je hlavní? Kdo je v tomto příběhu nejdůležitější? Ne, nejsou to ani farizeové, ani cizoložná žena. A dokonce ani Pán Ježíš. Celý tento příběh se týká tebe. Právě pro tebe jej evangelista Jan zaznamenal. Často se stavíme do pozice, kdy odsuzujeme druhého člověka. Naší zbraní nebývají kameny, ale mnohokrát slova, 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 která házíme na toho druhého bez milosti a často v jeho nepřítomnosti. Jeden americký kardinál upozorňuje, že právě tím, že člověk svou osobní vinu vytěsní a vyloučí, má potřebu přenášet své skutečné, i když nepřiznané, viny na druhé. Čím víc popírá svůj hřích, tím více chyb nachází na druhých. Takový člověk pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a vše kritizuje. Navíc si lze na hřích zvyknout, že už si ho člověk neuvědomuje a vědomí jeho závažnosti klesá. Z tohoto léčí Ježíš farizeje (a také každého z nás) větou: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. Každý člověk někde v hloubi duše pociťuje následky svého hříchu a každý má dvě možnosti. Buď se bude snažit ulevit si tím, že ze svého hříchu začne obviňovat svoje okolí, manželku, manžela, rodiče, sourozence, spolupracovníka, vládu, je přece taková doba... Anebo jej pokorně vyzná ve svátosti smíření a přijme tak od milosrdného Boha odpuštění. Jen tak může být hřích zbavený moci. Pán je vlídný a dobrotivý. Je velkodušný a milosrdný. Ale je i spravedlivý a pravdivý. Dává ti čas, aby ses napravil. Největší tragédií pro člověka je, že když se neobrátí ze svých hříchů a v hříchu nakonec i zemře. Bude pak přebývat navěky ve věčném zatracení. Díky Ježíši Kristu díky jeho oběti na kříži však v hříchu nemusí zemřít nikdo! Byl jsi včera zlý? Rozhodni se a změň se od této chvíle. Neodkládej to! Povzbuzením ať je ti ujištění Pána Ježíše: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš! P. Roman Vlk NEPŘEHLÉDNĚTE Mimořádná příležitost ke svátosti smíření Kostel sv. Filipa a Jakuba čtvrteku 25. března a pátek 26. března vždy od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. pondělí 29. března až středa 31. března vždy od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů pondělí 29. března od 16 do 18 hod. úterý 30. března a středa 31. března vždy od 9 do 11 hod. a od 16 do 18 hod. SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Hlídání dětí během zpovědi Ve čtvrtek 25. března od 9 do 11 hod. a od 15 do 17 hod. bude na faře zajištěno hlídání dětí, aby maminky mohly přistoupit v klidu ke svátosti smíření. Kající bohoslužba V pátek 26. března v 15 hod. a ve středu 31. března také v 15 hod. bude v našem kostele kající bohoslužba, při které budeme kromě naslouchání Božímu slovu společně se připravovat na individuální zpověď a to společným zpytováním svědomí, lítostí a předsevzetím. Pozvání do Napajedel anebo děkování za dar počatého života a prosba za duše nenarozených dětí Ve čtvrtek 25. března bude v Napajedlích v kostele sv. Bartoloměje sloužit mši svatou arcibiskup Jan Graubner. Po ní vás zve ke společnému průvodu na hřbitov a ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové Děkanátní setkání mládeže V sobotu 27. března bude na Svatém Hostýně setkání mládeže zlínského děkanátu. Sraz je na nádraží v Otrokovicích v 7.45 hod. Předpokládaný návrat bude kolem 18 hod. Více informací naleznete na nástěnkách v kostele nebo na RR 49. Nebuďte lenoši a přijďte všichni! Mše svatá za pedagogy V sobotu 27. března v hod. bude v našem kostele mše svatá za všechny naše křesťanské pedagogy. Po mši svaté jsou pak zváni na kratičké posezení do klubu Pod Kánoí Mladí pro církev a církev pro mladé aneb týden modliteb za mládež jako příprava na setkání mládeže ve všech diecézích je vyhlášen v celém našem národě od 22. března do 28. března Týden modliteb za mládež. U nás se bude konat při večerních mších svatých. Přicházejte vy mladí, ale i vy rodiče, babičky a dědečkové se spojit v modlitbách za mládež našeho města! Připojuji výzvu otce arcibiskupa Jana Graubnera: Setkání mládeže v naší arcidiecézi letos po děkanátech je jistě dílem důležitým. Očekáváme od něho, že ponese požehnané plody, ba těšíme se na ně. Proto jsem rád, že u nás vzniká tato předložená nabídka modlitební přípravy, do které se zapojí nejen sama mládež, ale i celá místní společenství věřících. Všem, kteří se do týdne modliteb za mládež zapojí, ze srdce žehnám. Křížová cesta v přírodě V neděli 28. března v 15 hod. bude už pravidelná farní křížová cesta v přírodě. Setkáme se na konečné zastávce trolejbusu č. 3 na Podhoří. P. Ivan Fišar 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Postní minikoncert Skupina MRRK vás zve na postní minikoncert s povídáním o písničkách, textech a darech od Boha. Uskuteční se v rámci nedělního klubu 28. března ve velkém sále SKM Zlín od hod. Děkanátní setkání mládeže bude letos na Svatém Hostýně v sobotu 27. března. Zájemci si mohou informovat u Jiřho Woclawka. Výstava prací našich farníků Při výročí posvěcení našeho kostela chceme uspořádat v sobotu 8. května výstavu prací našich farníků. Jedná se o prezentaci věcí, které vlastnoručně vyrobili naši farníci. Mohou to být věci z keramiky, obrazy, fotografie, vyšívané věci nebo zpracované jinou textilní technikou, výrobky ze dřeva, kovu, či jiných materiálů, apod. Na informačním letáčku můžete poznamenat věc, kterou chcete nabídnout kvýstavě a co nejdříve odeslat na faru na Jižních Svazích a vystavované věci přinést nejpozději do 30. dubna. P. Ladislav Kozubík Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, ŽIVOT FARNOSTÍ

8 SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Kraslice a velikonoční dekorace pátek od hod. zdobení kraslic a výroba velikonočních ozdob a dekorací; s sebou 10 vyfouklých vajec Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková BUDE VÁS ZAJÍMAT Vážení a milí, přejeme krásné (už snad) předjarní dny a příjemná setkávání. Dovolujeme si vás požádat o spolupráci na výstavce prací našich farníků, kterou zamýšlíme uskutečnit na den výročí posvěcení našeho kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů vezlíně-jižních Svazích v sobotu 8. května. Aby se nám výstavka podařila, musíme nejprve mezi námi objevit talenty, které se zabývají rukodělnými pracemi a vytvářejí věci a předměty, které krášlí naše prostředí, naše domovy. Máme představu, že na výstavce uvidíme obrázky, fotografie, keramiku, věci vyšívané nebo zpracované jinými textilními technikami, stejně tak i výrobky ze dřeva i jiných materiálů, vše co vytváříte pro potřebu i radost svou i svých blízkých. Rádi bychom se společně přesvědčili, že jsou mezi našimi farníky a jejich přáteli, lidé zruční, šikovní a pracovití, že jsou tvůrčí a s velkým potenciálem nejen pro uvedené květnové setkání, ale i pro vzdálenější budoucnost. Prosíme vás tedy, milí přátelé, zabýváte-li se nějakým oborem, jehož produktem jsou věci, které zpříjemňují život a můžete-li je zapůjčit pro jednodenní výstavu, dejte nám o tom zprávu na přiložené návratce, kterou, prosíme, vrátit do našeho kostela. P. Ladislav Kozubík (tel.: ) Miloslav Hrdý (tel.: ) NÁVRATKA Jméno a příjmení... Adresa:... Telefonní kontakt: Výstavní objekt(y):... Datum zapůjčení:... Datum navrácení:... Podpis při převzetí:... Podpis 8 při navrácení:... ŽIVOT FARNOSTÍ

9 SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Studentské mše svaté se konají každé pondělí v hod. vkostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Téma: 22. března Blahoslavení chudí v duchu 29. března Exodus cesta ke svobodě Klub Pod kánoí je otevřen každé úterý od 17 do 20 hod. Modlitby růžence probíhají každou středu od hod. v kapli farního kostela Alternativní II. videoklipová křížová cesta 24. března Studentská křesťanská organizace RR49 a Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně společně zvou k dalšímu postnímu zastavení a modlitbě křížové cesty v netradiční podobě. Jednotlivá zastavení budou provázena krátkým zamyšlením a doplněna videoklipy různých křesťanských interpretů, jejichž písně prohlubují jednotlivá zamyšlení. Ke společné modlitbě zve P. Pavel Šupol (www.hudba.signaly.cz), tato křížová cesta bude jiná než první videoklipová křížová cesta. Začátek v hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Projekce filmu Nebeští jezdci 30. března Legendární film o československých letcích, bojujících za druhé světové války voblacích nad Velkou Británií, severním mořem a Německem. Začátek v je v 19 hod. v klubu Pod kánoí Velikonoční adorační hodina s RR49 u Božího hrobu 3. dubna Zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba pořádá z Velkého pátku na Bílou sobotu skupinové adorace u Božího hrobu. Různá společenství a uskupení budou podle zamluveného termínu adorovat jednu hodinu u Božího hrobu. I RR49 se připojila a má na starosti od 3 do 4 hod. ráno na Bílou sobotu. Tímto zveme všechny mladé, studující, ale taky všechny ostatní k hodinové tiché adoraci u Božího hrobu spojené s modlitbami, čtením z Písma a především tichému bdění. Pavel Slezák Přednášku na téma Duchovní služba v českých věznicích vedl 15. března v klubu Pod Kanoí vězeňský kaplan P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Postní duchna se sv. Lukášem Kdo by čekal na obnově pro dobrovolníky, která se uskutečnila o prvním postním víkendu v Bratřejově, přítomnost sv. Lukáše osobně, ten by čekal marně ještě teď. Přesto jsme se s ním mohli setkat, především díky jeho nádherným podobenstvím První večer 19. února jsme si jen tak povídali. To víte, když se lidičky sejdou a mají si co říct, nedá se hned mlčet a přemýšlet o sobě a vztazích, ve kterých člověk (ne)žije. Vlastní zamyšlení začalo až v sobotu. Po snídani jsme se podívali na film Ivetka a hora, který vyvolal kupu otázek. My jsme si společně všímali hlavně posuzování a odsuzování, kterého si Ivetka užila až až. Podobnou optikou jsme se pak dívali na velmi známé podobenství o milujícím otci nebo jak jej častěji označujeme podobenství o marnotratném synu. Čas před obědem jsme pak byli každý sám se sebou (to je někdy dost nepříjemný společník). Odpoledne jsme se na chvíli ocitli v Českém nebi a pak vyzkoušeli igelitové pytle na blízkém svahu. Jezdilo to perfektně a nikdo neskončil v potoce. Po malé svačince jsme věnovali čas otázkám, které řešíme v klubu, ale je na ně obvykle málo času. Tady jsme si ho dopřáli. Všechno jsme pak předložili ve mši svaté tomu, pro kterého pracujeme. Zaznělo evangelium, jak jinak než podle Lukáše, o povolání celníka Léviho. Po večeři, mimochodem byla skvělá, protože vařil George, jsme prožili ve ztemnělém kostele křížovou cestu a pak zbylo ještě dost času na povídání, při kterém jsme u stolu tvořili z různých materiálů. V neděli jsme se zúčastnili mše v kostele. Tu měl tentokrát novokněz z Kroměříže. Někteří si tak po mši vystáli dvě fronty: jednu pro novokněžské požehnání, druhou pro popelec. I když nás nebylo moc, víkend jsme si užili a těšíme se na další. To se asi nejspíš vydáme za Janinem do Popradu. P. Pavel Glogar Beseda se zlínskými hokejisty Ve středu 24. února nás v klubu poctili návštěvou vzácní hosté. Na besedu totiž přišli zástupci hokejového klubu PSG Zlín trenér Zdeněk Venera a hokejisté Jaroslav Kristek a Roman Vlach. Po stručném úvodu, ve kterém nám všichni tři o sobě něco řekli, přišly na řadu otázky publika, kterých bylo opravdu mnoho. Padaly nejrůznější otázky na profesionální i soukromý 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 život hokejistů, jedno z nejožehavějších témat se očekávaně stal nedávný bouřlivý duel PSG s pražskou Spartou, ale hráči i trenér sami řekli, že se k této otázce již nechtějí moc vracet a intenzivně se připravují na play off extraligy, které začne již brzy. Každý tazatel z řad publika dostal od trenéra Venery DVD mapující minulý ročník extraligy. Na závěr besedy sehrál přátelské utkání ve šprtci trenér Zdeněk Venera a Standa Mechl, hrálo se na náhlou smrt a po těžkém boji rozhodl krásnou trefou Zdeněk Venera o svém vítězství. Naopak duel v kalču takto příznivě pro zástupce PSG nevyzněl, dvojice Venera Kristek podlehla rozdílem třídy naší Dáše a Zdeňovi 9:0, ale stůl podlézat nemuseli. Po besedě rozdali trenér i hráči podpisy fanouškům a Jaroslav Kristek si ještě zahrál s pár šťastlivci stolní tenis. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy v klubu na shledanou. Na našem webu zlin.sdb.cz můžete kromě fotek najít i video ze zápasu v kalču. Pavel Říha Duchna Blahotovice V pátek 5. března odpoledne jsme vyrazili s otcem Pavlem Glogarem do Blahotovic. V Polomu jsme vystoupili z vlaku a vyrazili na dobrodružnou noční cestu po rozbité cestě na neznámé místo. Dorazili jsme do bývalého kláštera, kde byla strašná zima. První aktivitou bylo malování abstraktních obrazů na téma: Láska, hřích a odpuštění. Dopoledne druhého dne jsme si povídali o těžkosti viny a odpoledne vyrazili na zříceninu hradu Starý Jičín. Po návštěvě cukrárny jsme vyrazili na zpáteční cestu. Celé odpoledne jsme ale přemýšleli, jakou akční hru bychom si mohli zahrát. Nakonec jsme se domluvili, že půjdeme na Starý Jičín znovu, ale teď při svíčkách, jako stezku odvahy. Z města nahoru lesem jsme mohli jít sice ve dvojicích, ale i přesto jsme se někteří dost báli. Nahoře se nám zato naskytl krásný pohled na noční osvětlené město. Brzy nám ale začala být zima, a tak jsme pospíchali do tepla. V neděli dopoledne jsme prožili krásnou mši svatou a po výborném obědě se vydali na cestu domů. Myslím, že jsme si tuto duchovní obnovu užili a budeme na ni dlouho vzpomínat. Pavlína Kolčavová Florbalový turnaj SHM v Kroměříži V nedaleké Kroměříži se konal další díl bodovacích turnajů SHM ve florbale a naše reprezentace tam nemohla chybět. Dokonce jsme vybojovali zlaté medaile V sobotu 6. března jsme autobusem vyrazili na bodovací turnaj Salesiánského hnutí ŽIVOT FARNOSTÍ

12 mládeže do blízké Kroměříže. Zastoupeni jsme byli již tradičně dvěma týmy SKM Zlín A a SKM Zlín B. Atmosféra z turnaje ze Sebranic se jasně přenesla i do Kroměříže. O stylové účesy se tentokrát postaral kapitán Honza Tobolák. Boje ve skupinách byly velké. V hracím čase 2 x 9 minut oba dva naše týmy předváděly zajímavé zápasy o postup. Tým B se na hřišti spíše hledal a obsadil v turnaji celkově 8. místo. Tým A svoji těžkou skupinu vyhrál a ve finálovém pavouku se utkal o celkové prvenství s týmem Plzně. Svoji finálovou účast ve velmi vyhecovaném zápase naši borci zvládli a zaslouženě vyhráli jasně 5:0. Toto celkové vítězství v turnaji by mohlo pro nás znamenat i postup do finálového přeboru do Prahy, který se bude konat těsně před Velikonocemi. V Kroměříži se nám všem líbilo. Pro ty, co neuspěli, to je nová motivace více trénovat. Společné tréninky míváme každou neděli v tělocvičně na CZŠ od 15 do 17 hod. Ladislav Banďouch Letní tábory SKM Zlín I letos jsme připravili pestrou nabídku letních táborů. Jako novinka se bude tento rok tábor pro středoškoláky pořádat ve středověkém stylu. I ty se chceš stát opravdovým indiánem či rytířem, indiánkou či dvorní dámou? Prožít si život indiánů nebo zakusit atmosféru středověku? Naučit se střílet z luku, ovládat meč, bravurně tančit jako dvorní dáma? Tohle všechno se můžeš naučit. Ale především prožít příběh z dávných dob se svými starými i novými kamarády. Stačí malý krůček k velkému dobrodružství... Vodácký cyklotábor pro starší 15 let vede Ladislav Banďouch 30. června až 7. července Středověký tábor pro dámy vede Kateřina Abrahámová 10. až 20. července Indiánský tábor pro kluky vede Ladislav Banďouch 10. až 20. července Indiánský tábor pro holky vedou Barbora Trávníčková a Jiří Woclawek 20. až 30. července Středověký tábor pro kluky vede Víťa Mach 20. až 30. července Středověký tábor pro středoškoláky vede Jiří Woclawek 30. července až 10. srpna Příměstský tábor pro děvčata vede Zuzana Tichá 1. termín: 1., 2., 7. až 9. července 2. termín: 23. až 27. srpna Přihlášky si můžeš vyzvednout v recepci klubu nebo včetně dalších informací na A pokud chceš být v obraze, staň se fanouškem našich táborů na Facebooku. Hledej Letní tábory SKM Zlín. Víťa Mach 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín: setkání probíhá každý čtvrtek od 9.00 h v sále Centra. 25. března budou Hrátky s dětmi cvičení a říkanky s Dankou Orsavovou. 1. dubna se setkání nekoná velikonoční prázdniny. Výtvarné dílny Tvoření z modelovací hmoty FIMO: úterý 23. března od h v sále Centra. Materiál je zajištěn, přihlašovat předem se nemusíte. Tatinec v Dřevohosticích Další dobrodružný víkend tatínků s dětmi se uskuteční v termínu dubna v Dřevohosticích. Přihlašovat se můžete v naší kanceláři. Rodina a profese kurz pro studentky a absolventky VŠ Již ve středu 24. března začíná bezplatný kurz, na který srdečně zveme všechny studentky a absolventky VŠ vítáni jsou ale i mužové! Hlavním cílem kurzu je nabídnout mladým lidem ucelený pohled na problematiku harmonizace rodiny a kariéry, na možnosti skloubení zaměstnání (studia) a rodiny. Obsahová náplň zahrnuje souvislosti historického vývoje rodiny se současnými otázkami slučitelnosti a rovnosti příležitostí, souvislosti formálního a neformálního vzdělávání a jejich využití v profesním životě a souvislosti mezi demografickou situací ve společnosti a realizací vlastních životních preferencí. Kurz je vhodný k obohacení vlastních názorů, ale i k získání znalostí o postavení rodiny ve společnosti a o současných nástrojích pro slučitelnost rodiny a studia (v jeho dalších fázích doktorandské a další studium). Kurz obsahuje 4 setkání; koná se v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6 ve Zlíně (budova Regina) vždy ve středu od do hodin. Témata jednotlivých setkání: Preferenční teorie aneb Trocha sociologie nikoho nezabije Zdroje společenské prosperity proč se dnes tolik hovoří o slučitelnosti rodiny a zaměstnání Zdroje tvůrčího potenciálu člověka aneb Co nás škola nenaučí Sebeuplatnění a analýza osobního potenciálu Tento kurz je součástí projektu ANIMA.CZ a je financován z prostředků ESF pro účastníky je zdarma. Přihlášky a informace v kanceláři Centra. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

14 HLASY A OHLASY Při nedělní dětské mši svaté byly děti poslány pryč z kostela Tak by asi zněl titulek v některých našich mediích. Ale nebojte se a neděste se, milí farníci, nebylo vše tak doslova. Naopak, 4. neděle postní patřila v naší farnosti především rodinám a dětem! Při dětské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba bylo kázání o svátosti smíření zaměřeno hlavně na dospělé. Dětem byla tedy dána možnost zažít si příběh o marnotratném synu z nedělního evangelia trochu jinak. Větší školáci si povídali a malovali v sakristii. Svá výtvarná dílka mimochodem na nich bylo mnoho slz a vepřů, jak řekla jedna dívenka přinesli pak v obětním průvodu. Malí předškoláci se v prostorách fary zase seznámili s neposlušnou želvičkou Loudalkou. Poznali, jak důležité je umět se přiznat a prosit za odpuštění. Svoje úsilí být lepší, vyjádřili každý uzlíkem na dlouhém laně, které také přinesli před oltář. Marie Domanská Křížová cesta pro děti a rodiny Nedělní odpoledne 14. března jsme mohli prožít skutečně krásnou křížovou cestu pro děti a rodiny. Rodiče a děti se zapojili do čtení textů zastavení, malováním omalovánky k zastavením, formulace přímluv, tatínkové a děti nesli kříž. Byl to velký symbol toho, že na dřevo Ježíšova kříže pokládají i bolesti a těžkosti své rodiny. Tátové v tom nejsou sami. Jednotlivá zastavení dětem přiblížily také promítané obrázky. Atmosféra křížové cesty byla skutečně nádherná. Duch Svatý našel jistě mnoho otevřených srdcí- dětských i dospělých. Radujeme se z ochoty našich rodin posloužit ostatním bratřím a sestrám. Jsme vděčni Pánu za milosti, které nám dává. Marie Domanská 14 ŽIVOT FARNOSTÍ

15 Setkání rodičů Proběhlo hned po nedělní křížové cestě na faře. O čem se hovořilo? O čem jiném než o velikonočních svátcích v našich rodinách. Zná to většina z nás už zase do kostela, vždyť jsme tam byli včera i předevčírem... slyšíme od našich dětí. Jak pomoci dětem, aby Velikonoce prožily s radostí a hlavně s Ježíšem? Jak děti motivovat, aby se mohly těšit na nedělní mši svatou? To je někdy tvrdý oříšek. Někdy stačí málo, už jen to, že dětem neříkáme: A jdeme do kostela!, ale Jdeme za Pánem Ježíšem, zní přece úplně jinak. Děti jdou za někým, kdo je má rád. Ze setkání si rodiče odnesli několik tipů, jak prožívat velikonoční svátky doma v rodině. Aktivity, kterými je možné dětem přiblížit události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i Bílé soboty, jsou opravdu zajímavé a konkrétní. Jasně vše zhodnotil jeden z tatínků: Vůbec jsem sem nechtěl jít. Ale teď jsem rád, že jsem tu byl. Děti si během povídání rodičů kreslily, zpívaly a hrály v pěkně opravené farní garáži. Nechyběly písničky ze Scholičky ani hádanky. Jednoduše řečeno na závěr: Bože, ty dáváš mnohonásobně víc, než očekáváme. Jsi úžasný Pán. Díky za tuto neděli. Marie Domanská Vzpomínka na Mons. Josefa Veselého Jenom několik dní po převzetí státního vyznamenání Řádu Tomáše Garigua Masaryka III. třídy z rukou prezidenta republiky zemřel v Opavě ve věku 80 let papežský prelát Mons. Josef Veselý ( ), emeritní opavský děkan, čestný kanovník Kolegiální kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, básník a vězeň z doby komunistické totality. Rozloučení s obětavým a oblíbeným knězem v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 13. února se zúčastnilo tak velké množství věřících, že se do kostela ani nevešli a zádušní mši svatou, kterou sloužili tři biskupové, poslouchali z reproduktorů před kostelem. Odešel vzácný kněz, který do posledního písmene naplnil své kněžské heslo být zprostředkovatelem milostí pro druhé. Měl mnoho přátel po celé republice i v naší farnosti, kde ještě před přijetím svátosti kněžství několik let působil a s několika rodinami i jednotlivci udržoval kontakty až do své smrti. Zůstaly nám po něm hřejivé verše, blahopřání, životopisy zajímavých osob a velmi krásné vzpomínky. Seznámili jsme se v polovině padesátých let, kdy Josef pracoval jako odborný pracovník v Oblastní galerii ve Zlíně (tehdy v Gottwaldově), já v tehdejším Krajském muzeu. Pracovníci v kulturně osvětových zařízeních, ke kterým obě instituce patřily, tvořily společnou odborovou organizaci s jedním závodním výborem. ŽIVOT FARNOSTÍ Obrázek P. Josefa Veselého Oldi 3/20

16 Nevím, jak se to stalo, že na společném zasedání jsem byl zvolen předsedou a Josef pokladníkem. Kupodivu, právě tyto funkce nás sblížily.oba jsme se znali z kostela, věděli jsme, že se můžeme na sebe spolehnout. Setkávali jsme se na vernisážích výstav, občas jsem se u něho zastavil v galerii. Dovedl zasvěceně hovořit o životě a díle významných celostátních i regionálních umělců. Společně jsme organizovali pro naše pracovníky výstavy obrazů v galerii, expozice v muzeu, zájezd po umělecko historických památkách. Naše spolupráce trvala jenom krátkou dobu do léta 1958, kdy jsem byl z muzea propuštěn. Josef se na svém místě udržel o něco déle do začátku roku 1961, kdy byl zatčen, odsouzen pro nedovolenou náboženskou činnost a vězněn. Na delší dobu se naše styky přerušily. K jejich obnovení přispěl rok 1968, kdy jsme se náhodou potkali na přerovském nádraží a krátce potom na ustavujícím shromáždění Díla koncilní obnovy na Velehradě. Bylo to radostné setkání plné naděje na lepší budoucnost. Ve stručnosti jsme si stačili sdělit své osudy. Když se stal administrátorem v Budišově nad Budišovkou ( ), obnovili jsme nejen korespondenci, ale využili také pozvání na jeho faru, kde celá naše rodina mohla prožít krásné dny dovolené. K nezapomenutelným zážitkům patřily večery, kdy nám promítal diapozitivy doprovázené hudbou a jeho verši. Pásmo o vodní kapce vneslo mnoho naděje do našich duší i srdcí. Přestože měl mnoho starostí s opravou velkého kostela i fary, věnoval nám vždy celý den, kdy nás naložil do svého Trabantu a povozil nás po blízkém i vzdálenějším okolí, abychom poznali nejen další fary a kostely, které spravoval, ale také přírodní krásy tohoto kraje. Podobně jsme měli možnost my i další rodiny prožít dovolenou také na faře v Jaktaři ( ), kam byl začátkem osmdesátých let přeložen. Když jsme se od něho vraceli domů, odnášeli jsme si nejen mnoho krásných zážitků, ale také řadu jeho publikací, kterými nás obdaroval. Své básně psával na psacím stroji, teprve po listopadové revoluci se mu podařilo vydávat je tiskem vlastním nákladem. Svou vzpomínku na milého, laskavého kněze nemohu zakončit jinak, než jeho slovy: Kapky se pomalu snášely k zemi. Jedna říká mám život před sebou. Chtěla bych padnout do velké krásné fontány a zazářit tam jako slunce. Padla do velké fontány, zazářila a zmizela v tom množství ostatních kapek. Druhá kapka říká mám život před sebou, chtěla bych padnout do velkého moře a v slunci naplno zazářit. Padla do moře, zazářila a zmizela ve spoustě vod. Třetí kapka říká mám život před sebou, chtěla bych padnout na žíznivý květ a osvěžit jej svojí láskou. Padla na žíznivý květ, osvěžila jej a jako kapka rosy zazářila v slunci tak krásně, že ji všichni obdivovali, protože darovala lásku. doc. Vojtěch Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více