Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo. Rudoleckého 25, Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, Znojmo Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci. Nabídka akcí 9/2014 Pro komunikaci se znojemským pracovištěm SSŠ Brno používejte kontakty: Dana Kolštromová, DVPP: tel. číslo Věra Řepová, soutěže: tel. číslo Přihlašování na semináře prostřednictvím přihlášky. Tiskopis a) v tištěné formě na adresu: SSŠ Brno, pracoviště Znojmo, Rudoleckého 25, Znojmo b) elektronicky na adresu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence poruch dětské řeči (navazuje na Kurz log. prevence I.) Komu určeno: absolventům 40-ti hodinového kurzu Logopedické prevence I. Termín: úterý 23. a středa 24. září 2014 od hodin, celkem 16 h. výuky Mgr. Helena Kolbábková, Mgr. Lenka Ondáková Kurzovné: 1.600,- Kč bude hrazeno fakturou cílem kurzu je poskytnout učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ poznatky, jak předcházet poruchám řeči a jak ovlivňovat řečový vývoj dětí. Stručné zopakování teorie: rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozumové schopnosti, hrubá motorika, oromotorika, grafomotorika, kolektivní logopedická cvičení, jazykové roviny. Práce ve skupinách, kolektivní logopedická cvičení, nápodoba jednotlivých zvuků, fixace a automatizace hlásek, orientační logopedické vyšetření, ukázka přímé práce s dětmi, návštěva na předem domluvené MŠ. Nabídka odborné literatury, ukázka pomůcek od různých výrobců, předání kontaktů. Uzávěrka přihlášek: Aktivní učení v matematice rozvíjíme prostorovou představivost Akce je akreditovaná MŠMT ČR 12321/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům I. stupně ZŠ Termín: úterý 7. října 2014 od hodin Lektoři: Mgr. Vladimíra Čuhajová cílem je poskytnout učitelům škálu námětů, metod a forem práce, které

2 aktivizují žáky a vedou k rozvoji představivosti modelování, pozorování, experimentování, komunikativní dovednosti, stavebnice, jako základ geometrického poznání, geometrické hádanky řešení a tvoření, modelování těles a jejich sítí. Uzávěrka přihlášek: Křížem krážem konstrukčními úlohami aneb aktivní výuka matematiky v praxi Akce je akreditovaná MŠMT ČR 12321/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům II. stupně ZŠ a vyučujícím na víceletých G Termín: středa 8. října 2014 od hodin Lektoři: Mgr. Vladimíra Čuhajová poskytnout učitelům metody a formy práce, které aktivizují žáky a podněcují jejich tvořivost i představivost. Modelování, dramatizace, barevné náčrty, vytváření křížovek pro opakování učiva, ukázka mascherovské konstrukce čtverce (užití matematických symbolů). Důraz je kladen na dovednost vysvětlovat, ale také diskutovat, na experimentování, jako zdroj získávání zkušeností. Uzávěrka přihlášek: Angličtina od začátku jak dál? Komu určeno: pedagogickým pracovníkům I. stupně ZŠ Termín: pondělí 13. října 2014 od hodin Lektoři: Mgr. Sylvia Doláková učitelé se naučí sestavovat důležité prvky učení do tematicky laděných bloků. Oblasti: Animals říkadla, písničky, drobné pohádky, hry, pracovní listy, kreslení, pracovní činnosti. Shapes and basic maths in English jednoduché matematické operace, porovnávání, práce s geometrickými tvary. Stories as the basis for learning English jak rozpracovat pohádkové téma do všech výukových oblastí za použití cizího jazyka. Uzávěrka přihlášek: Jak budovat image vedoucího pedagogického pracovníka Akce je akreditovaná MŠMT ČR 43214/ Komu určeno vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Termín pondělí 3. listopadu 2014 od hodin Místo konání zasedací místnost Pedagogického střediska Znojmo, Rudoleckého 25 Lektoři Mgr. Ilona Ptáčková, Ing. Věra Kaňoková Kurzovné 1.000,- Kč bude hrazeno fakturou Obsah co vše zahrnuje a ovlivňuje image vedoucího pracovníka? Vystupování na veřejnosti aneb zbavte se trémy jednou pro vždy. Prezentace školy na veřejnosti, oděvní styl manažera, vizáž a péče o svou osobu, společenská etiketa pro manažery. Sebepoznání, nalezení vlastního osobitého projevu. Absolvováním semináře získá účastník návod, jak zlepšit svoji image i image zařízení, které reprezentuje. Získá znalosti a dovednosti potřebné pro osobnostní rozvoj. Uzávěrka přihlášek:

3 Otázka laterality v předškolním věku Akce je akreditovaná MŠMT ČR 10708/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně ZŠ Termín: čtvrtek 6. listopadu 2014 od hodin Mgr. Renata Abrahamová Cílem je zprostředkovat různé pohledy na praváctví a leváctví u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vývoj vyhraněnosti ruky, fenotyp a genotyp, lateralita očí a ostatních částí těla. Zjišťování laterality, typy laterality souhlasná, neurčitá, zkřížená, důsledky. Doporučené pedagogické přístupy. Uzávěrka přihlášek: Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice - pedag.pracovníci Podle 11 vyhlášky č.50/1978 Sb., pro činnost na el. zařízení Komu určeno: pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s přístroji pod el. napětím Termín: úterý 11. listopadu 2014 od hodin Zdeňek Hujňák, H-Elektronic, osoba odborně způsobilá Kurzovné: 650,- Kč bude hrazeno fakturou znalosti budou ověřeny testem a účastníci obdrží potvrzení o účasti. Školení osob pracujících ve školství na pozicích pedagogů obecně plní podmínky nařízení vlády a vyhlášek v novelizované podobě k datu školení, vztahující se k problematice používání, provozu, obsluhy a diagnostikování možných bezpečnostních rizik spojených s elektrickými instalacemi a elektrickými spotřebiči. V případě pedagogů používajících ve výuce demonstrační postupy při kterých je využívána elektřina, je problematika rozšířena a orientována na požadavky pro tuto skupinu osob vyžadované zákonnými normami. Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektotechnice-provozní pracovníci Podle 4 vyhlášky č.50/1978 Sb., pro činnost na el. zařízení Komu určeno: provozním pracovníkům, kteří pracují s přístroji pod el. napětím Termín: středa 12. listopadu 2014 od hodin Zdeňek Hujňák, H-Elektronic, osoba odborně způsobilá Kurzovné: 650,- Kč bude hrazeno fakturou znalosti budou ověřeny testem a účastníci obdrží potvrzení o účasti. Školení osob pracujících ve školství na pozicích správních zaměstnanců obecně plní podmínky nařízení vlády a vyhlášek v novelizované podobě k datu školení, vztahující se k problematice používání, provozu, obsluhy a diagnostikování možných bezpečnostních rizik spojených s elektrickými instalacemi a elektrickými spotřebiči.

4 Neverbální komunikace dítěte Akce je akreditovaná MŠMT ČR 21844/ Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a I. stupně ZŠ Termín: čtvrtek 13. listopadu 2014 od hodin Mgr. Svatava Vyhlídalová Dětská mimoslovní komunikace umožňuje pedagogům porozumět dětskému vývoji sociálnímu, emočnímu i kognitivnímu a má vliv na učení dítěte. Probíraná témata: zásady komunikace s dětmi, vizuální signály, gestikulace, výraz obličeje, mimika, dotyk, sociální vývoj a vazba, zdroje úzkosti související s dotykem. Účastníci semináře si uvědomí, jak jejich neverbální projevy mohou působit na dítě, seznámí se s přehledem nejdůležitějších signálů v rozhovoru. Psychologický profil předškoláka Komu určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ Termín: středa 19. listopadu 2014 od hodin Mgr. Lenka Bínová Účastníci získají přehled zákonitostí psychického vývoje předškoláka. 1) Charakteristika osobnosti předškolního dítěte. 2) Charakteristika vývoje základních schopností a dovedností: motorický vývoj, vývoj kresebných činností, kognitivní vývoj myšlení, paměť, pozornost. 3) Hra jeden ze základních činitelů v rozvoji poznávání dítěte: konstruktivní, námětová, úlohová, hra jako diagnostický prvek, funkce a rozvoj hry v období sexuální identifikace. 4) Socializační proces: období vzdoru, osvojení sociálních rolí, vývoj hodnotové orientace. Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů Komu určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ Termín: pátek 21. listopadu 2014 od hodin Lektoři: PhDr. Libor Kyncl Kurzovné: 800,- Kč bude hrazeno fakturou test asertivity, pasivní agresivní - asertivní chování (rozlišování různých chování), asertivní práva a manipulační pověry (srovnání zvyklostí účastníků s a. právy), požádání o laskavost (jak zformulovat něco, na co nárok nemám), negativní aserce (nácvik asertivních technik), komunikace citů jako součást asertivní komunikace, jak a kdy vysvětlovat své názory a práva. Uzávěrka přihlášek:

5 Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast Akce je akreditovaná MŠMT ČR 38582/ Komu určeno: vedoucím pracovníkům MŠ Termín: pondělí 8. prosince 2014 od hodin PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Kurzovné: 1.000,- Kč bude hrazeno fakturou Rozhodování ve správním řízení a mimo správní řízení: přijímání k vzdělávání, kritéria přijetí, rozhodnutí, odvolání, prominutí úplaty, odklad ŠD. Provoz MŠ: hygienické požadavky, vymezení provozu, dohoda o pobytu a stravování dítěte, přijetí/nepřijetí nemocného dítěte, porušování pravidel provozu a rozhodnutí o ukončení vzdělávání. Pravidla pro zacházení s majetkem školy, odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Povinnosti v pracovněprávní oblasti: vznik pracovního poměru, ukončení a jeho specifika ve školství, spolupráce s ÚP, personální agenda, ochrana osobních údajů. Zpracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic. Uzávěrka přihlášek: Školení požárních preventistů a požárních hlídek Akce bez akreditace Komu určeno: požárním preventistům a členům požárních hlídek Termín: úterý 2. prosince 2014 od hodin Ing. Oldřich Papoušek, Ludmila Papoušková, PZB s.r.o. Kurzovné: 500,- Kč bude hrazeno fakturou Uzávěrka přihlášek: Konverzační kurzy anglického jazyka pro pedagogické pracovníky Akreditace kurzů MSMT 10708/ , obsah 60 vyučovacích hodin. Kurzovné: 4.000,- Kč bude hrazeno fakturou, cena pro ostatní 4.840,- Kč pokud má účastník zájem pokračovat u stejného lektora, uvede jej do přihlášky Informace: jednotlivé kurzy budou zahájeny, pokud bude nejméně 10 zájemců Přihlášky: písemně do 20. září 2014 D. Kolštromové, Ped. středisko Znojmo. 1. blok Kurz AJ pro úplné začátečníky, vstupní znalost 0, určeno pro ty, kteří se AJ neučili Místo konání: G, SOŠPg, OA a JŠ Znojmo, Pontasievská 3 Lektor a termín bude upřesněn po obsazení kurzu. 2. blok - Kurz pro mírně pokročilé Místo konání: ZŠ JUDr. Mareše Znojmo Mgr. Alena Fukalová Termín zahájení: výuka zahájena v pondělí 29. září 2014 od do hodin Učivo pro nové zájemce: učebnice New Headway Beginner (Student s Book a Workbook with key), Liz and John Soars, Oxford, lekce 8-14.

6 4. blok Kurz pro pokročilé Místo konání: Gymnázium Moravský Krumlov Mgr. Petr Piskač Termín zahájení: výuka zahájena ve čtvrtek 2. října 2014 od do hodin 4. blok Kurz pro pokročilé Místo konání: G, SOŠPg, OA a JŠ Znojmo, Pontasievská 3 Mgr. Olga Veselá Termín zahájení: výuka zahájena v pondělí 6. října 2014 od do hodin Konverzační kurz anglického jazyka pro pokročilé uživatele 5. blok Pokročilí uživatelé Místo konání: Gymnázium Dr. Polesného Znojmo, Komenského nám. 4 Mgr. Hana Ondráková Termín zahájení: výuka zahájena v pondělí 6. října 2014 od do hodin 5. blok Pokročilí uživatelé Místo konání: G, SOŠPg, OA a JŠ Znojmo, Pontasievská 3 Mgr. Jana Novotná Termín zahájení: výuka zahájena v úterý 30. září 2014 od hodin do hodin Dana Kolštromová vedoucí úseku vzdělávání Věra Řepová garant okresních soutěží

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí č. 5 květen 2014 Pro komunikaci se znojemským pracovištěm

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 21.

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více