Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍM SE A CHRÁNÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍM SE A CHRÁNÍM"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY motivační název:,,poznávám, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem. Na jeho tvorbě se spolupodílel pedagogický kolektiv MŠ. Změny školního vzdělávacího programu projednala pedagogická rada Aktualizace k Čj. ZŠ a MŠ 73/2012. Platnost dokumentu: od

2 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov Charakteristika školy Mateřská škola je typ vesnické školy s dlouholetou tradicí. Od sídlí v budově základní školy. Základní škola je trojpodlažní, přičemž první podlaží slouží účelům mateřské školy. V současné době je mateřská škola dvojtřídní s celodenním provozem. Jednotlivé třídy jsou označeny obrázkovými symboly. V podlaží MŠ se nachází také školní kuchyň a jídelna. Společná šatna pro obě třídy je umístěna v suterému školy. Budova ZŠ a MŠ se nachází v okrajové části vesnice v krásném prostředí, odkud je výhled do celého údolí vesnice. Z toho vyplývá, že děti zde mají dostatek příležitostí pro vytváření jejich vztahu k přírodě. Z velké části je budova obklopena přírodou- zahrada, zeleň, lesík, školní hřiště a ze zadní strany sousedí se sportovní halou. Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvky, průlezkami, houpačkami, skluzavkou a pískovištěm. Vnitřní prostory MŠ jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet dostatek hracích koutů i pracovních center. Hračky, pomůcky, materiály a doplňky odpovídají věku dětí, jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Umístění hraček a doplňků je v zorném poli dětí, umožňuje jim samostatně si je brát a vyznat se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Do mateřské školy docházejí děti nejen ze Starého Hrozenkova, ale také z okolních obcí Vápenice, Žítková, Vyškovec. Organizační uspořádání školy Provozní doba mateřské školy : 6,45 hod 15,45 hod. Doba příchodů do MŠ je stanovena od 6,45 hod do 8,30 hod. V odůvodněných případech i později. MŠ je dvojtřídní. Jednotlivé třídy jsou označeny obrázkovými symboly Celková kapacita MŠ je 36 dětí. I.třída MŠ : 4 6,5 leté děti II. třída MŠ: 2 4 leté děti Při rozdělování dětí do tříd, jsou dle provozních možností respektovány sourozenecké dvojice, či přání rodičů. V mateřské škole je zajištěna postupná individuální adaptace dětí. Rodiče mají možnost se souhlasem učitelky vstupovat do tříd a účastnit se hrových i jiných aktivit společně s dětmi. II. třída MŠ: Třída nejmladších dětí je rozdělena na hernu s kobercem (3/4 plochy třídy) a na pracovní část s dřevěnými stoly a židlemi. Vnitřní uspořádání třídy se odvíjí od prostorových podmínek, je zachován prostor pro společné pohybové aktivity dětí i citlivě vytvořené hrací části- kuchyňka, dopravní a konstruktivní část, dílna, výtvarná a pracovní část. Velikost i uspořádání nábytku odpovídá věkovým zvláštnostem dětí. Hry a hračky jsou dětem volně přístupné, mohou si je samy brát i zpět ukládat na určené místo.

3 Tato třída je po obědě využívána jako ložnice. Zde jsou pro děti připravená lehátka a lůžkoviny označené značkami jednotlivých dětí. Děti usínají nebo odpočívají při čtené pohádce. Děti, které nespí, mají možnost využít náhradní nespací aktivity. Organizace dne: II.třídy MŠ 07,30 8,15 hod. Scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí (vzhledem k provozní době tohoto oddělení se děti po dohodě s rodiči scházejí podle potřeb rodičů v I. třídě MŠ, v 8,00 hod. odcházejí do své třídy 08,15 9,00 hod. Ranní kruh, spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem Pohybové hry, Tv chvilky, protahovací a relaxační cvičení 9,00 09,30 hod. Osobní hygiena, svačina 09,30 11,15 hod Příprava na pobyt venku a pobyt venku 11,15 12,00 hod Osobní hygiena, oběd, čistění zubů, příprava na odpolední odpočinek Děti, které docházejí do MŠ na polodenní docházku, odcházejí domů, ostatní děti přecházejí do I. třídy MŠ, kde následuje příprava na odpolední odpočinek. (časové rozpětí je rámcové, je přizpůsobováno potřebám dětí) I.třída MŠ Třída starších dětí je rozdělena na část: a)stabilních center ( podporujících tvořivost dětí ) výtvarné a pracovní dopravní a konstruktivní dětská kuchyňka, obchod, kadeřnictví koutek dramatický koutek jemné motoriky pohádkové knihy b) na část měnících se center (po celé ploše herny): velké molitanové kostky, paravan, dřevěný domeček, skákací míče, nabídka her a činností dle týdenního plánu. Třída starších dětí je vybavena veškerým novým zařízením, dostatečným množstvím her a hraček, které mají děti na dohled i na dosah.

4 Organizace dne: I.třídy MŠ 06,45 8,00 hod Scházení dětí, individuální i skupinové hrové aktivity dle přání dětí 08,00 08,50 hod Hry a didakticky zacílené činnosti, individuální péče dětem se specifickými vzdělávacími potřebami např. Logopedické chvilky,jazykové hry, grafomotorika, hry pro rozvoj smyslového vnímání ranní kruh, pohybové hry, Tv chvilky, 1x týdně návštěva tělocvičny 08:50 09:15 hod Osobní hygiena, svačina (samostatná obsluha dětí) 09:15 9: 45 hod Navození řízené činnosti 09,45 11,30 hod Příprava na pobyt venku a pobyt venku 11,30-12,30 hod Osobní hygiena oběd, čistění zubů, příprava na odpolední odpočinek : Poslech čtené pohádky, odpolední odpočinek, spánek, relaxační hudba, náhradní nespací aktivity. Odpočinek zkracujeme podle potřeb dětí. Děti, které nespí, mohou vstávat dříve a věnovat se činnostem v herně. Důležitá je celková pohoda, přátelská atmosfera : Osobní hygiena, odpolední svačina : Odpolední zájmové činnosti, hry, pokračování, nebo dokončování didakticky cílených činností podle zájmu dětí, ukončení provozu. Popis personálních podmínek: Ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Radovan Randiak Vedoucí učitelka Učitelky Jana Juráková Bc. Marie Trechová Marta Vráblíková Vedoucí školní jídelny Jiřina Ostravská Kuchařka Alena Vaculíková Pomocná kuchařka Drahomíra Lebánková Uklízečka Miloslava Juračková

5 Zaměření mateřské školy Filozofií našeho vdělávacího programu je naučit děti vidět vše krásné kolem nás, umět se radovat z krásné přírody a mezilidských vztahů. Pěstovat v dětech lásku ke své rodině, mateřskému jazyku, rodnému místu a přírodě. Jelikož dnešní svět je plný techniky a spěchu, málokdo se dokáže pozastavit nad krásami, keré nás obklopují, nad maličkostmi, které máme denně na dosah ruky, ale bereme je jako samozřejmost. Zdaleka to však samozřejmost není a pokud nebudou vyrůstat lidé vnímaví, kteří si budou i oněch maličkostí vážit, nebude časem možná už co obdivovat a nad čím se pozastavit. Ústředním motivem je citová a mravní výchova a nácvik sociálního chování. Smyslem je provázet děti prvními roky života, šťastným pohodovým dětstvím a poskytnout jim příjemné zážitky. Zároveň podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a základy pro další vzdělávání. Aby naše působení na děti bylo co nejlepší a nejkvalitnější, je důležitá promyšlená příprava, plánování a tvořivá spolupráce mezi pedagogickými pracovnicemi. Všichni zaměstnanci školy se snaží navzájem spolupracovat, být tolerantní a vycházet si vstříc a tím přispět ke klidné a pohodové atmosféře v naší mateřské škole. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program,,poznávám, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Nám pedagogům umožňuje pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečněním svých nápadů a s uplatněním naší odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních (hodnotících )činností umožňuje dotvořit, nebo přeměnit vzdělávání. Školní vzdělávací program jsme se snažili vytvořit dle podmínek a možností. Vycházeli jsme z vlastní zkušenosti,ze studia literatury,z absolvovaných školení i z návštěvy jiných škol. Pojetí předškolního vzdělávání - navazuje na výchovu v rodině - usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovného procesu - je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení indiv. potřeb, možností a zájmů každého jedince -vede děti ke zdárnému vstupu do prvního ročníku základní školy Cíle předškolního vzdělávání Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči. Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly promyšlené a odborně podepřené na lidském a společenském základě. Čas prožitý v mateřské škole by měl být radostný, plný přiměřených zkušeností a prožitků jako základ pro další životní kroky a vzdělání.

6 Naším cílem je osobnostní rozvoj dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznání. Stejně tak naučit dítě žít ve společnosti, přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči má předškolní vzdělávání možnost poskytnout včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Snahou nás pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte. Při vzdělávání dětí se specifickými potřebami jsou naplňovány cíle a záměry vzdělávání tak, aby vyhovovaly dětem, jejich potřebám a možnostem. Spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení (speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden.) U dětí s poruchami řeči je zajištěna průběžná logopedická péče. Mateřská škola spolupracuje s logopedickou poradnou v Uh.Hradišti i s rodiči dítěte. KONKRÉTNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tématické bloky: 1. Integrovaný blok:,,vítáme VÁS V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE Já, moji noví kamarádi a moje mateřská škola Podzim v zahradách, sadech a na poli 2. Integrovaný blok:,, BARVY PODZIMU, JAK JE VNÍMÁME Podzim v lese, lesní zvířátka Barva podzimu Naše město, naše vesnice, moje rodina, můj dům 3. Integrovaný blok:,, KDYŽ PADÁ LISTÍ Co umí vítr a déšť Moje tělo a zdraví-co jíme, co pijeme Co oblékáme, co obouváme 4. Integrovaný blok:,, TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Mikuláš Vánoce v naší MŠ, Vánoce u nás doma 5. Integrovaný blok:,, PANÍ ZIMA KRALUJE Zima a zimní sporty Zvířata a rostliny v zimě Půjdeme k zápisu

7 6. Integrovaný blok:,, CO DĚLÁME CELÝ TÝDEN Hádej čím jsem Kamarádi od rána do večera Fašank- karneval- Z pohádky do pohádky 7. Integrovaný blok:,, SLUNÍČKO NÁS LÁKÁ VEN Když jaro zaťuká Domácí zvířata a jejich mláďata Zvířata žijící ve volné přírodě Kapy kap 8. Integrovaný blok:,, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SVÁTKY JARA Velikonoce svátky jara Dopracní prostředky na silnici, na kolejích, ve vodě, ve vzduchu Životní prostředí Den Země 9. Integrovaný blok:,, KDYŽ VŠECHNO KVETE Máme se rádi s mámou a tátou-den matek Jak je barevná kvetoucí příroda - na louce, na poli, v lese 10. Integrovaný blok:,, MĚSÍC DĚTSKÉ RADOSTI Oslavujeme svátek dětí Kniha je moudrý kamarád Země je veliká-prázdninové cesty Loučíme se s mateřskou školou Realizace školního vzdělávacího programu Vzdělávací program je naplňován na dobu jednoho školního roku do tzv. Integrovaných bloků.ty se pak dále dělí na jednotlivé tématické okruhy projekty. Do integrovaných bloků lze vstupovat průběžně během celého školního roku podle vzniklých situací a potřeb dětí. Časové období jednotlivých projektů integrovaného bloku je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné vazby dosažených výsledků práce s dětmi. Třídní vzdělávací program je vytvořen tak, aby jednotlivé projekty obsahovaly pedagogický záměr, smysl projektu, dílčí vzdělávací cíle, nabídku činností pro všechny vzdělávací oblasti a dosahované kompetence (konkretizované očekávané výstupy) Způsob zpracování třídních programů je jednotný pro obě třídy. Shoduje se výběrem témat, liší se volbou metod, organizačních forem dle věku a možností dětí.

8 Dílčí cíle jednotlivých oblastí tématického okruhu plánují učitelky ve třídě společně. Plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází ze znalosti dětského kolektivu a podmínek třídy (společné znaky = spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu, tvořivost a celistvost). Po ukončení tématické části provádí učitelky její vyhodnocení pro další výchovně vzdělávací práci. Třídní vzdělávací program je součástí třídní dokumentace a rodiče mají možnost kdykoliv do těchto dokumentů nahlédnout. Preferujeme tyto činnosti: - volná hra, experimentace vycházky a výlety do přírody kooperativní hry a námětové hry práce s encyklopediemi práce s přírodním a odpadovým materiálem kulturní akce aj. Uplatňujeme tyto metody: - komunitní kruh - diskusní kruh, pozorování - prožitkové učení - využití přirozených situací - řízené skupinové činnosti - řízené individuální činnosti - převaha spontánních činností nad řízenými Vzdělávací obsah a cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání obecně Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

9 Oblasti vzdělávání dle RVP PV Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání. Jeho obsah je zakomponován do pěti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, druhým lidem i okolnímu světu, resp. na základě přirozených interakcí, do kterých dítě v rámci těchto vztahů vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a také vzdělává. 1/ Dítě a jeho tělo - barva nebe, vody, vzduchu (oblast biologická) Cíl: rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti osvojovat si věku praktické dovednosti 2/ Dítě a jeho psychika barva slunce (oblast psychologická) Cíl: rozvíjet mluvený projev dítěte cvičit paměť, představivost, fantazii, pozornost 3/ Dítě a ten druhý barva lásky, pochopení, přátelství, láskyplných vztahů (oblast interpersonální) Cíl: upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem učit se chránit bezpečí své i druhých 4/ Dítě a společnost barva slavností, slavnostního oblečení (oblast sociálně kulturní) Cíl: osvojit si dovednosti, návyky i postoje přijmout společenské, morální i estetické hodnoty 5/ Dítě a svět barva přírody, stromů, trávy (oblast enviromentální) Cíl: vážit i života ve všech jeho formách kladení otázek a hledání odpovědí na problémy Tyto oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání v rámcovém programu se stejně jako v životě prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje. Dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují, na některých místech pak i částečně překrývají. V rámci různých oblastí se tak přirozeně mohou i opakovat. Očekávané výstupy dle RVP PV Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání (viz. RVP), které je možno považovat za dosažitelné. Nejedná se o výčet jednotlivých schopností, poznatků, dovedností, postojů a hodnot, ale o jejich vzájemné propojení.tyto výstupy jsou formulovány pro dobu, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje s tím, že jejich dosažení není pro dítě povinné. Každé dítě může v čase, kdy opouští mateřskou školu, dosahovat těchto výstupů v míře odpovídající jeho individuálním potřebám a možnostem. Pedagog při své práci sleduje proces osvojování těchto způsobilostí jak v rámci třídy dětí, tak u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti získaly co nejvíce.

10 Konkretizované očekávané výstupy dle RVP PV Materiál Konkretizované očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. Struktura: Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita

11 Dítě a společnost (oblast sociokulturní) Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění Dítě a svět (oblast environmentální) Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí Aktivity MŠ nad rámec školního vzdělávacího programu Nadstandardní aktivity jsou zařazovány do vzdělávací nabídky mateřské školy a jsou včleněny do školního vzdělávacího programu. Tyto aktivity jsou zajišťovány pedagogy MŠ, ZUŠ, dále ve spolupráci s PPP Uherské Hradiště, Logopedickou poradnou Uherský Brod a CPA Delfín Uherský Brod. Výuka plavání ve spolupráci s CPA Delfín Uherský Brod základním cílem výuky je: vštěpovat dětem základní hygienické návyky seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě učit je nebát se vody naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem Příprava na vstup do ZŠ spočívá v činnostech zaměřených na správné psaní, čtení i počítání v průběhu celého dne i v dalších specifických aktivitách - grafomotorická cvičení, program výcviku soustředění (vyhledávací obrázky, navlékání korálků, doplňovací cviky v pracovních listech, porovnávání obrázků, cvičení paměti aj.), logopedická prevence a individ. péče o děti s odkladem školní docházky Angličtina hrou formou her, říkanek, písniček a praconích listů se děti seznamují s cizím jazykem, se správnou výslovností a s rozdíly mezi mateřským a cizím jazykem Hra na hudební nástroj- ve spolupráci se ZUŠ Bojkovice děti se hravou formou seznamují s elementárními základy hry na hudební nástroj- zobcovu flétnu, upevňují si tak zdravé dýchání Logopedická péče- náprava řeči- ve spolupráci s PPP Uherské Hradiště a Logopedickou poradnou Uherský Brod se u dětí odstraňují vady řeči

12 spočívá v procvičování a upevňování správné výslovnosti formou logopedických intervencí Spoluúčast rodičů, akce a spolupráce: Spolupráce: ZŠ, ŠD, Knihovna Starý Hrozenkov, Informační středisko St.Hrozenkov, Dům s pečovatelskou službou, aj. Akce třídy- viz. Plán kulturních a společenských akcí-měsíční přehledy na nástěnce Podrobnější informace o celém programu naleznete v dokumentu ŠVP pro předškolní vzdělávání v MŠ.

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany Školní vzdělávací program 1 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více