Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012"

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření Příjmová část rozpočtu, financování Výdajová část rozpočtu Neinvestiční výdaje 5-9 Investiční výdaje Fondy MO Neštěmice (SF) Finanční vypořádání hlavní činnosti za rok Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice Fond obnovy a rozvoje (FOR) Přehled zisku z vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice Vedlejší hospodářská činnost správa bytového fondu Přehled zisku z hospodaření s bytovým fondem MO Neštěmice Hospodaření s majetkem MO Neštěmice Použité zkratky T a b u l k y: č. 1 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2012 č. 2/1 Plnění výdajové neinvestiční části rozpočtu roku 2012 č. 2/2 Plnění výdajové investiční části rozpočtu roku 2012 č. 3 Rozpočtová opatření 2012 č. 4 Čerpání účelových prostředků v roce 2012 č. 5 Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice za rok 2012 č. 6 Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu TOMMI- SEVER, s.r.o. za rok 2012 č. 7 Prodej nemovitostí 2012 č. 8 Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2012 č. 9 Přehled majetku a závazků MO Neštěmice Příloha č. 1 : Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti správce TOMMI-SEVER,s.r.o. Projednáno: 1/ v RMO dne usn. č 80/13 2/ ve finančním výboru dne

2 Důvodová zpráva 1. Úvod Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice je, v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládán závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok V závěrečném účtu je předkládán souhrn informací o hospodaření městského obvodu v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2012, včetně jeho fondů. Rozpočet Městského obvodu Neštěmice pro rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Neštěmice dne 13. března 2012, usn. číslo Z/115//12, oprava SR byla schválena v RMO dne 19. března 2012, usn. číslo 94/12. Během sledovaného období byly provedeny změny ve schváleném rozpočtu (viz rozpočtová opatření - tab.č. 3). 2. Výsledek hospodaření Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 skončilo záporným saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 929,47 tis. Kč, které vyrovnává oblast financování. Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012 (v tis Kč) % plnění Rozdíl Druhové třídění SR 2012 UR 2012 SK 2012 k UR SK - UR Celkové příjmy , , ,09 94, ,46 třída 1 - daňové příjmy 8 010, , ,29 100,79 20,29 třída 2 - nedaňové příjmy 205,00 346,50 352,37 101,69 5,87 třída 4 - přijaté dotace , , ,46 97,14-714,59 třída 4 - přijaté dotace v VHČ 6 882, , ,97 82, ,03 Celkové výdaje , , ,56 93, ,96 třída 5 - neinvestiční výdaje , , ,43 95, ,59 třída 6 - kapitálové výdaje 1 905, , ,13 71,48-633,37 Saldo příjmů a výdajů -489, ,97-929,47 73,95 327,50 třída 8 - financování 489, ,97 929,47 73,95-327,50 změna stavu účtů - prostředky minulých let 489, ,97 929,47 73,95-327,50 Zlepšeného výsledku bylo dosaženo nižším čerpáním celkových rozpočtových výdajů v roce 2012 oproti dosaženým skutečným příjmům. Stav finančních prostředků na účtech městského obvodu (financování) se od 1.1. do ve skutečnosti místo plánovaného snížení o 1.256,97 tis. Kč snížil pouze o 929,47 tis. Kč. Potřeba zdrojů byla nižší o částku 327,50 tis. Kč, což koresponduje s úsporou ve výdajové části rozpočtu o částku 2.284,96 tis. Kč a nižší příjmovou částí rozpočtu o 1.957,46 tis. Kč. 2

3 Stav finančních prostředků na účtech městského obvodu k je 327,50 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací ( v tis. Kč ): Stav finančních prostředků na účtech MO k v tis. Kč počáteční stav k ,97 příjmy celkem ,09 výdaje celkem ,56 stav na účtech k ,50 finanční vypořádání roku 2012 dle tab.č.4 odvod nevyčerpaných účelových prostředků -6,89 volné zdroje do rozpočtu roku ,61 z toho: zdroje sociálního fondu 64,00 ostatní volné zdroje 256,61 3. Příjmová část rozpočtu - viz. tabulky č. 1, 3 Schválený rozpočet příjmů byl během roku navýšen o 205,55 tis. Kč a dosáhl výše ,55 tis. Kč. Skutečně dosažené celkové příjmy činily ,09 tis. Kč, tzn byly nižší o 1.957,46 tis. Kč. Tab. č. 1 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku komentář je u jednotlivých příjmů. Druh příjmů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR D A Ň O V É PŘÍJMY 8 010, , ,29 100, ,00 20,29 UR- viz. Ro.č. 8/2012, 9/2012, 11/2012, 17/2012 Celkové plnění UR je vyšší o 20,29 tis. Kč. Druh příjmů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR N E D A Ň O V É PŘÍJMY 205,00 346,50 352,37 101,69 141,50 5,87 UR viz. Ro.č. 11/2012, 13/2012, 17/2012 Celkové plnění UR je vyšší o 5,87 tis. Kč. Příjmy pol se týkají dlužného nájmu z nebytových prostor z roku 1992, který je zajištěn exekučně, pol úhrady Úřadu práce za nákup lístkovnic (majetek byl pro naše účely již nevyužitelný), přijaté pojistné náhrady pol za zcizené kabelové přípojky k vánočním dekorům a poničenou zeleň, náhrady a ostatní příjmy pol a 2329 se týkají přeplatku plynu JSDH Mojžíř a el. energie radnice za rok 2011, úhrady za provoz nápojového automatu, plateb za sběr železného šrotu, příjmu za vydané známky pro psy, úhrad nákladů správního a exekučního řízení na úseku přestupků a FO. Druh příjmů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE , , ,46 97, ,05-714,59 3

4 K nenaplnění rozpočtu příjmů došlo u položky 4116 dotace ze StR na pracovníky veřejně prospěšných služeb o 714,59 tis. Kč (nižší počet zaměstnanců, nemoc) dotace účelová ze StR dle UR celkem ,15 tis. Kč na zajištění voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR a volby prezidenta Ro.č. 19/2012, 21/ dotace účelová ze StR dle SR celkem ,41 tis. Kč na zaměstnance veřejně prospěšných prací ve výši skutečně vyplacených mezd a odvodů za 12 /2011,1/2012 a 3-11/2012 v únoru nebyla s Úřadem práce uzavřena dohoda, od 3/2012 byla dohoda na 21 zaměstnanců dotace z MmÚ ve výši SR a UR celkem ,00 tis. Kč (provozní dotace ,00 tis., na zeleň 7.000,00 tis., odvod z loterií 4.278,00 tis.) Z původně plánované výše příjmu z odvodu z loterií (položka 1355) 5.440,00 tis. Kč byla schválena a poukázána dotace ve výši 4.278,00 tis. Kč. Propad plánovaných příjmů řeší Ro.č. 9/2012. Druh příjmů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR 41 PŘEVODY z vlastních fondů 6 882, , ,97 82,91 545, ,03 UR viz. Ro.č. 6/2012, 9/2012, 12/2012, 14/2012 Nenaplnění rozpočtu příjmů o 1.269,03 tis. Kč (nebyl proveden převod z VHČ ve výši 619,98 tis. Kč z důvodu nezrealizování plánovaných investičních akcí, na které byly finanční prostředky určeny, z ostatního hospodaření pak převod ze správy BF 650,00 tis. Kč s ohledem na stav účtu) celkem převody z VHČ MO Neštěmice 6.157,97 tis. Kč Zapojení zisku z prodejů FOR( dle realizace investičních akcí) ,02 ( z HV minulých let 1.210,02 tis., zálohové zapojení zisku r ) Zapojení zisku z ostatní činnosti celkem dle SR a UR ,00 ( z HV minulých let 2.110,00 tis., zálohové zapojení zisku r částka 2.825,00 tis. ) 4132 převod z DÚ - zůstatek z finanční částky převedené koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2012 ve výši 12,95 tis. Kč Druh příjmů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR F I N A N C O V Á N Í 489, ,97 929,47 73,95 767,97-327,50 - zvýšení stavu finančních prostředků na účtu SF ,17 tis. Kč - snížení stavu finančních prostředků na BÚ ,64 tis. Kč V souladu se schválených závěrečným účtem roku 2011 byla provedena úprava rozpočtu zvýšení oblasti financování o 767,97 tis. Kč se současným zvýšením výdajové části rozpočtu, viz. Ro. č. 6/2012. Skutečnost odpovídá nižším příjmům a výdajům (viz.tab.č.1). 4

5 4. Výdajová část rozpočtu - viz. tabulky č. 2/1, 2/2, 3 Během roku 2012 byl schválený rozpočet výdajů navýšen o 973,52 tis. Kč a dosáhl tak výše ,52 tis. Kč. Celkové výdaje byly vyčerpány ve výši ,56 tis. Kč, tj. nižší o 2.284,96 tis. Kč. V neinvestiční části se jedná o úsporu ve výši 1.651,59 tis. Kč, v oblasti investičních výdajů nebylo vyčerpáno 633,37 tis. Kč. Tab. č. 2/1 a dává ucelený přehled o výdajích, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku Čerpání neinvestičních výdajů dle jednotlivých oblastí tab. č. 2/1 a 3 ( v tis. Kč) Rozpočet neinvestiční části byl během sledovaného období upraven o 658,02 tis. Kč dle schválených rozpočtových opatření a dosáhl výše ,02 tis. Kč. Čerpání výdajů ve výši ,43 tis. Kč se týká těchto úseků: Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR Doprava 1 900, , ,75 98,62 81,00-27,25 UR Ro.č. 5/2012, 13/2012, 16/2012 pohonné hmoty, materiál, oprava a údržba UK KIA, FIIAT DUCATO, čištění kanál.vpustí chodníků ve správě MO, opravy uličních vpustí (pol.5156, 5139, 5169, 5171) 359,28 nedočerpána částka 26,72 tis. Kč opravy chodníků byly provedeny dle UR a schváleného plánu oprav (pol.5171) ve výši 1.594,47 Zpráva o zrealizovaných opravách byla předložena ZMO Neštěmice dne Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR Vodní hospodářství 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UR Ro.č. 9/2012 finanční prostředky nebyly čerpány (pol. 5171), v rámci úspor výdajů byl SR snížen Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 33 Kultura 180,00 190,00 184,62 97,17 10,00-5,38 UR Ro.č. 7/2012, 20/ Občanské obřady - květiny, dárky - zlatá a diamantová svatba, jubilea, 17,36 divadelní představení pro předškoláky, adventní kalendáře pro jesle (pol. 5139, 5169, 5194) Sdělovací prostředky dva výtisky Obvodního zpravodaje (pol. 5169) 97, Obnova hodnot místních památek 69,90 úprava pomníku v parčíku K Haldě, v parku před radnicí, kaplička v parku před ZŠ Nš (pol.5171) nedočerpána částka 5,38 tis. Kč 5

6 Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 34 Tělovýchova a zájmová činnost 381,00 396,00 356,62 90,06 15,00-39,38 UR Ro.č. 10/2012, 16/ Opravy a údržba, kontroly sportovních a dětských zařízení celkem 356, revize horolezecké stěny, roční hlavní revize dětských prvků, odstranění nevyhovujícího doskočiště hřiště v Neštěmicích 97, pojištění dětských zařízení, písek, materiál na opravu DH a DZ 38, opravy dětských zařízení ( oplocení a úpravy plochy DH Neštěmická, servisní práce na hřišti Vojanova, oprava horolezecké stěny v NŚ) 221,14 Další opravy budou prováděny v roce nevyčerpáno zůstalo 39,38 tis. Kč. Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK UR 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 804,00 654,00 380,56 58,19-150,00-273,44 UR Ro. č. 9/2012, 13/ Nebytové hospodářství - nebylo čerpáno 0, Veřejné osvětlení montáž, demontáž a revize vánočních dekorů (pol.5169), 153,56 opravy vánočních dekorů (pol.5171) Komunální služby a územní rozvoj celkem 227,00 Úsek životního prostředí nákup materiálu, nářadí ( pol 5139) na opravy městského mobiliáře pro zaměstnance VPP a pouzder na zásobu sáčků na psí exkrementy, ochr. pomůcek (pol. 5132), pohonných hmot do mopedu (pol. 5156), oprava mopedu a vysavače psích exkrementů, dvou kontejnerových van (5171), zhotovení informačních tabulí, broušení řetězů, zapůjčení dopravního značení pro čistění parkovišť a kácení stromů (pol.5169), pojištění vozidel (pol. 5163) v celkové výši 218,80 Úsek majetku zhotovení GP na rozdělení pozemků, - zhot. položkového rozpočtu staveb (pol. 5169) 8,20 Celkově bylo na tomto úseku dosaženo úspory ve výdajích oproti upravenému rozpočtu ve výši 273,44 tis. Kč. Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK UR 37 Ochrana životního prostředí 7 425, , ,45 99,79-140,00-15,55 UR Ro č. 9 /2012, 10/2012, 12/2012, 14/ Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 180, vývoz kontejnerových van (úklid odpadu v obvodu zaměstnanci VPP), vývoz košů na psí exkrementy Ostatní nakládání s odpady likvidace drobných skládek se řeší vývozem 0,00 kontejnerových van, velké skládky likviduje MmÚ, v rámci úspor výdajů byl SR snížen Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 7.089, kácení stromů, prořez stromů a keřů, údržba zeleně, pravidelné seče, 6.919,96 chemické ošetření, revitalizace zeleně, regenerační práce na hřišti TJ Mojžíř, atd nákup nářadí k údržbě (motorové nůžky) 14,24 6

7 rostlinný materiál, hnojivo, travní semena, mulč.kůra, atd. 65, materiál na opravy laviček (fošny) z prostředků MO 64, opravy zařízení v zeleni (zeď u hřiště Neštěmická, lavička ul. Mlýnská, 25,05 zábradlí Obvodová) z prostředků MO Dotace na údržbu zeleně byla vyčerpána v plné výši 7.000,00 tis. Kč. Z prostředků MO Neštěmice nedočerpáno 14,75 tis. Kč. Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR Požární ochrana 290,00 313,90 313,13 99,79 23,90-0,77 UR Ro č. 18/2012 JSDH Mojžíř 313,13 záloha na plyn, el.energie,vyúčtování el. voda (pol. 5153, 5154, 5151) 18,39 pohonné hmoty (pol. 5156) 28,30 havarijní pojištění vozidel a pojištění členů JSDH ( pol. 5163) 41,78 oděvy, DDHM, materiál (pol. 5134, 5137, 5139) 76,89 školení velitelů, řidičů (pol.5167), refundace mezd (pol.5029, 5039) 8,96 technické prohlídky, měření emisí, prevent. zdravotní prohlídky členů (pol.5169) 10,91 oprava elektroinstalace PZ Mojžíř, vozů TATRA a AVIE ( pol.5171) 127,90 Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 61 Stát.správa,územní samospráva , , ,23 94,38 80, ,92 UR Ro. č. 4/2012, 9/2012, 19/ / Zastupitelstva obcí 2.695,69 odměny uvolněných a neuvolněných čl. ZMO v souladu s nař.vl. 37/2003Sb.(pol. 5023) 2.178,87 sociální a zdravotní pojištění (pol. 5031, 5032) 514,02 cestovné (pol.5173) 2,80 - nevyčerpáno zůstalo 74,31 tis. Kč ( došlo ke snížení odměn neuvolněných čl. ZMO, zrušením komise KSaR, nečerpala se refundace, položka cestovného a školení ) Místní správa celkem ,79 Celkové rozdělení výdajů místní správy je uvedeno v tab.č. 2/1 Čerpání provozních výdajů v celkové výši 3.530,34 Kč zahrnuje položky: 5131,5133, 5136, 5137, nákup materiálu ( kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy ), vybavení lékárniček DDHM ( do 40 tis.kč ), knihy, časopisy, noviny, apod. 553, , 5152, 5154, nákup vody, paliv, energie (vodné, stočné, pára, el. energie, pohonné hmoty) 781, , 5162, 5163, 5164, 5167, nákup služeb (poštovné, telefonní a bankovní popl., pojištění majetku, poradenské, právní služby, školení, zhotovení tiskopisů, stravné zaměstnanců, inzerce, střežení objektu radnice, revize elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, rozhlasové a televizní poplatky, revize, STK, provoz webových stránek MO a další služby) 1.338,83 7

8 5171, 5173, 5175, ostatní nákupy (opravy a udržování kancelářské techniky, budovy - oprava střechy a schodiště u druhého hlavního chodu radnice, pokládka lina ve dvou kancelářích) opravy vývěsních a informačních skříněk, služebního vozidla, cestovné, pohoštění, účesy při svatebních obřadech, ošatné pro zaměstnance a uvolněné čl. ZMO, apod.) 705, věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny) 52, poplatky 0, peněžité dary členům komisí a výborů, kteří nejsou čl. ZMO 85, zůstatek finančních prostředků z odhadu mezd a odvodů za prosinec ,84 Objem prostředků, schválený na platy zaměstnanců pro rok 2012 Snížení objemu prostředků na platy dle usn. RMO 316/12 ze dne na Skutečné čerpání ( pol. 5011, 5021, HČ ,91 + VHČ ,00 ) ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,90 tis. Kč Výše odvodů na sociální (pol. 5031) a zdravotní (pol.5032) pojištění a náhrady mzdy (pol. 5424) v tab. povinné pojistné ve výši 3.655,78 tis. Kč odpovídá vyplacenému objemu mzdových prostředků za rok Součástí je i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace (pol. 5038) ve výši 49,74 tis. Kč. Sociální fond (pol. 5169, 5194, 5499) 535, Volby do krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR 630,26 Volba prezidenta (nutné výdaje roku 2012) 19,49 (pol. 5019, 5021, 5039, 5139, 5156, 5161, 5162, 5164, 5169, 5173, 5175) Celkově výdaje na činnost místní správy vykazují úsporu ve výši 1.193,21 tis. Kč, z toho částka 609,38 tis. Kč se týká nečerpaných mezd zaměstnanců VPP a dělníků (nižší počet zaměstnanců VPP, nemoc), úředníků a OOV 119,72 tis. Kč a s tím související úspora povinného pojistného a náhrad celkové výši 280,22 tis. Kč. Úspora rozpočtu provozních výdajů v celkové výši 120,66 tis. Kč se projevila na všech položkách. Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK UR Příspěvky organizacím,stipendium 160,00 160,00 140,10 87,56 0,00-19,90 Příspěvky organizacím byly rozděleny v RMO Neštěmice celkem ve výši 141,00 tis. Kč usn.č. 133/12, 216/12, 244/12 a 317/12 ze dne 16.4., 18.6., a Organizace ČČK Ústí nad Labem nevyčerpala poskytnutý příspěvek a částku 10,90 tis. Kč v souladu se smlouvou vrátila na účet MO. Stipendium starosty bylo vyplaceno ve výši 10,00 tis. Kč ( 6409 pol.5491). 8

9 Název organizace Částka položka Kč Fotbalový klub Český Lev Neštěmice TJ Mojžíř Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR střed. 2, Ústí n/l ZUŠ Ústí n/labem, Neštěmice Jan Beneš, Ústí n/labem Svaz tělesně postižených v ČR, ZO 5, KB Svaz tělesně postižených v ČR, ZO 7,Neštěmice Občanské sdružení "DOMINO" Ústí n/labem Svaz důchodců ČR, městská org. Ústí n/l Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, OO Ún/L MUSICA SEMPER VIVA Ústí nad Labem Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice Sdružená obec Baráčníků "Mladá Neštěmice" ČČK Ústí nad Labem DRUG-OUT Klub Ústí nad Labem ZŠ Hluboká 150, Neštěmice ZOO Ústí nad Labem - smlouva o adopci Druh výdajů SR 2012 UR 2012 SK 2012 Plnění k UR v% UR - SR SK UR 64 Ostatní činnost 0,00 767,97 767,97 100,00 767,97 0,00 UR Ro. č. 6/2012, 7/2012, 9/ Finanční vypořádání minulých let 767,97 Dle schváleného FV roku 2011 byly vráceny na účet MmÚ nevyčerpané účelové prostředky (pol.5367). Čerpání investičních výdajů dle jednotlivých oblastí tab. č. 2/2 a 3 Schválený rozpočet investiční části byl během sledovaného období navýšen o 315,50 tis. Kč a byla rozdělena část investiční rezervy - viz. Ro č. 1/2012 3/2012, 5/2012, 7/2012, 8/2012, 11/2012 a 15/2012. Výdaje byly čerpány ve výši 1.587,13 tis. Kč, tj. 71,48 % UR. Přehled všech akcí je uveden v tabulce. 22 Doprava 1. Ul. Dvojdomí Příjezdová komunikace, Ústí n/labem - KB - byla zpracována aktualizace projektové dokumentace, celá pak byla předána odboru dopravy MmÚ k realizaci akce 2. Stání pro invalidy v ul. V Oblouku, KB bylo dokončeno a v lednu 2013 bylo předáno odboru dopravy MmÚ k zařazení do evidence majetku 3. Spojovací chodník ul. Neštěmická 29, KB - zrealizován a zařazen do evidence majetku MO 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1. Dětské hřiště Vojanova, za čp , KB dokončeno a zavedeno do evidence majetku MO 2. Likvidace bazénů bývalého koupaliště Mojžíř bylo zrealizováno 3. Dětské koutky v obvodu - byly zrealizovány a zařazeny do evidence majetku MO 9

10 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1. Zpracování zaměření obj.na Sklípku 36/54, KB zpracováno 2. Výkup pozemku č. 1513/1, Neštěmice uhrazeno a převedeno do evidence majetku MmÚ 3. Vysavač psích exkrementů VPV byly zakoupeny 2 ks, zařazeny do evidence majetku MO 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1. Nákup bezpečnostních kamer - nerealizováno 5. Fondy MO Neštěmice Sociální fond ( SF ) Výdaje fondu jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu městského obvodu, jsou zařazeny dle funkčního třídění na Místní správa. v Kč Počáteční stav SF k ,36 Tvorba SF v roce 2012 schválený příděl dle usnesení č. Z/115/12 z ,00 Úroky z účtu 971,63 Celkem zdroje SF na rok ,99 Převody ze SF celkem na úhradu výdajů v roce ,90 z toho: příspěvek zaměstnancům na stravování ,50 dary u příležitosti pracovního a životního výročí ,00 peněžní dary bezpříspěvkovým dárcům krve 4 500,00 příspěvek zaměstnancům na rekreaci ,00 ambulantní zdravotní péče (nákup vitamínů, očkování, rehabilitace) ,00 příspěvek na penzijní a důchodové pojištění ,00 kultura, sport ,00 bankovní poplatky 26,40 Zůstatek fondu k ,09 6 Finanční vypořádání hlavní činnosti za rok 2012 Součástí závěrečného účtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu města Ústí nad Labem a ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Předmětem finančního vypořádání roku 2012 bude vyúčtování účelových prostředků, které byly městskému obvodu v roce 2012 poskytnuty - viz. tab. č. 4. Městský obvod obdržel v roce 2012 účelové prostředky v celkové výši ,00 Kč. Nevyčerpáno zůstalo celkem 6.889,98 Kč. Tato částka (mimo 0,92 Kč za zeleň - MmÚ nepožaduje vrátit) bude v roce 2013 vrácena do státního rozpočtu. Naopak částka 4.489,00 Kč, o kterou byla překročena poskytnutá dotace bude v roce 2013 ze státního rozpočtu poukázána na účet MO Neštěmice. v Kč Zdroje pro finanční vypořádání (tabulka na str. 3) ,08 Vratka nevyčerpaných účelových prostředků celkem dle tab.č ,98 Zůstatek (použitelný výsledek hospodaření hlavní činnosti z r.2012) v Kč ,10 Do rozpočtu na rok 2013 v rámci SR bylo zapojeno ,00 10

11 7. Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice - viz tab. č. 5 Výnosy a náklady z hospodářské činnosti zahrnují především výnosy z prodeje a pronájmu majetku města a dále výnosy, které mají charakter podnikání, včetně nákladů na dosažení těchto výnosů. Oddělená evidence hospodářské činnosti od činnosti z poslání je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob, která je dle zákona č.586/92sb., ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem rozpočtu města. Tab. č. 5 dává ucelený přehled o výnosech a nákladech. Výnosy - celkové předepsané dosáhly výše 8.755,30 tis. Kč tj. 128,25 %UP. 603 nájem z pozemků - předpis ve výši 3.292,10 tis. Kč Skutečně zaplacený nájem je nižší o 527,96 tis. Kč (73 dlužníků). Naopak z minulých let bylo uhrazeno 298,47 tis. Kč. 602 krátkodobý nájem z pozemků (hřiště) - předpis ve výši 30,26 tis. Kč (i zaplaceno) 603 nájem nebytových prostor - předpis ve výši 2.653,14 tis. Kč Skutečně zaplacený nájem je nižší o 12,66 tis. Kč (4 dlužníci). Naopak z minulých let bylo uhrazeno 87,78 tis. Kč. 602 ostatní služby - 187,03 tis. Kč poplatky za sepis kupních, nájemních smluv a zpracování podkladů kupních smluv 63,86 tis., výběrová řízení 22,00 tis., nájem movitého majetku 15,72 tis., ostatní výnosy podléhající DPH (fotokopie, krátkodobý nájem, inzerce ve zpravodaji, úklid venkovních prostor OKD CORSO) celkem 85,45 tis. 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení - 86,44 tis. Kč smluvní pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, úroky z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného 662 úroky z BÚ - 33,36 tis. Kč - odpovídá nízkému stavu prostředků na účtu 649 jiné ostatní výnosy - v celkové výši 114,03 tis. Kč týká se hlavně vrácených nákladů soudních řízení ve výši 91,78 tis., zúčtování nevyžádaných přeplatků z minulých let a přijatého pojistného plnění (oplocení Vojanova 48) celkem 22,25 tis. 646, 647 prodej nemovitostí - předpis prodeje 2.358,94 tis. Kč plánované výnosy jsou překročeny - viz. Tab.č. 7 a Tvorba a čerpání FOR 2012 Náklady - čerpány ve výši 5.934,53 tis. Kč, t.j. 177,04 % UP Přečerpání plánovaných nákladů způsobily položky skupiny 55 nejedná se ale o skutečně vydané finanční prostředky, jde jen o účetní operace dle nových postupů účtování. Bez těchto nákladů je čerpání 96,46 %. 501 materiál, DDHM - celkem 34,63 tis. Kč nákup materiálu na opravu topení na hřišti TJ Mojžíř, drobného materiálu do Studentské 571 a fošen na mantinely víceúčelového hřiště Nš 11

12 502 energie - celkem 75,47 tis. Kč vyúčtování spotřeby el. energie v obj. Studentská 571 a Na Sklípku 36/54 (v 11-12/2011 nebylo pronajato), odhad spotřeby tepla 2012, spotřeba el. energie a vody na víceúčelovém hřišti 511 opravy - celkem 758,04 tis. Kč opr. rozvodu vody na víceúčelovém hřišti Nš, Peškova 543 -výměna oken v I. patře, Národní 186- oprava střechy, Studentská 571- opr. jedné strany fasády, zednické práce, osazení osvětlení, Opletalova 276 opr. střechy přístavby, Hluboká 33 výměna oken, šatny TJ Mojžíř zednické práce, oplechování komína, Horní 194 opr. hromosvodu a ostatní drobné opravy NP 518 ostatní služby - v celkové výši 619,01 tis. Kč náklady na prodej nemovitostí ( RK za zprostředkování prodeje, znalecké posudky) 55,60 tis., právní služby 442,08 tis., popl. RK za zprostředkování nájmu, dále opatření proti holubům (vše Studentská 571, Nš), zpracování dokumentace stavu obj. Peškova 543, Nš a bankovní poplatky 58,49 tis., revize elektro a plynu v pronajatých objektech 49,70 tis., ostatní služby se týkají servisu mobilního WC, odvozu odpadu víceúčelového hřiště v celkové výši 13,14 tis. 52. osobní náklady ,24 tis. Kč mzdové náklady, odvod povinného sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců zabývajících se hospodářskou činností 538 jiné daně a poplatky 41,15 tis. Kč soudní poplatky při vymáhání dlužných částek na nájmech 549 ostatní náklady celkem 48,90 tis. Kč roční pojištění majetku 55. odpisy, prodaný DHM, opravné položky celkem 2.701,09 tis. Kč 553 náklady z prodeje objektů Rozcestí 788/4, Pekařská 238 a 319, KB (zůstatková cena = rozdíl ceny, za kterou byl majetek pořízen a oprávkami, tj. úhrn odpisů za jednotlivé roky používání) 556 opravné položky k pohledávkám (za každých 90 dní od data splatnosti se tvoří OP ve výši 10%, v případě zaplacení pohledávky se OP ruší ( zahajovací OP byly v roce 2010 účtovány na účet 406, od roku 2011 se do nákladů promítnou pouze změny nebo OP z nových pohledávek) Odvod z prodeje a zúčtování s MmÚ - celkem 1.865,16 tis. Kč (viz. tab.č. 7) odvod 80% ve výši 1.794,97 tis. Kč odvod prostředků na daň z převodu nemovitostí ve výši 70,19 tis. Kč Výsledkem hospodaření za rok 2012 na úseku vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice (po odvodech MmÚ) je zisk ve výši 955,61 tis. Kč. (viz tab. č. 4). Pro lepší posouzení plánovaného výsledku hospodaření a jeho zapojení (bez nákladů skupiny ,09 tis. Kč ) je níže uvedena tabulka, kde je výsledkem hospodaření zisk ve výši 3.656,70 tis. Kč. Do příjmů rozpočtu roku 2012 na položku 4131 bylo zapojeno 2.825,00 tis. Kč. 12

13 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 090, , ,86 158, ,86 Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 524,00 524, ,16 355,95 Z toho: 80% čistého výnosu 504,00 504, ,97 356,14 prostředky na daň 20,00 20,00 70,19 350,95 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 2 566, , ,70 123,91 Z toho: z prodejů - FOR 126,00 126,00 448,89 356,26 ostatní 2 440, , ,81 113,55 Zapojeno do HČ v roce ,00 z toho: z prodejů - FOR 0,00 ostatní 2 825,00 8. Tvorba a čerpání FOR MO Neštěmice v roce 2012 Výdaje fondu jsou uvolňovány v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem prostřednictvím výdajové části rozpočtu městského obvodu, jsou zařazeny dle funkčního třídění na úseku investičního rozpočtu. Stav k ,17 Celkem prodej nemovitostí viz. tab.č ,90 Celkem tvorba FOR ,90 Celkem čerpání FOR v roce , zhotovení PD , Dokončení parkoviště , Koupaliště Mojžíř (likvidace bazénů) , Dětské hřiště Vojanova, za čp , KB, Dětské kouty v obvodu , Výkup pozemku v ul. Žežická, KB 1 000, Zaměření současného stavu obj. Na Sklípku 36/54, KB ,00 Zůstatek FOR k zůstalo na účtu VHČ ,07 13

14 9. Přehled zisku z vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice (v Kč) Hospodářský výsledek - zisk z roku 2012 viz tab.č ,24 odvod 80% MmÚ + prostředky na daň v roce 2012 viz tab. č ,10 účetní zisk z roku 2012 viz tab. č ,14 úprava o náklady skupiny ,64 zálohově převedeno do rozpočtu roku 2012 viz tab. č ,00 účetní zisk z roku 2012 zapojení do rozpočtu ,78 nerozdělený zisk do roku ,80 fond hospodářské činnost (HV do roku 1995) ,00 Celkem zisk z VHČ ,58 pohledávky, které znemožňují zapojení celého zisku v VHČ celkem ,00 z toho: vydané faktury ,65 nájem za nebytové prostory ,90 nájem z pozemků ,35 prodej nemovitostí z roku ,10 Celkem zisk, použitelný k zapojení do rozpočtu roku ,58 z toho: prostředky FOR ,07 ostatní ,51 Ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2013 byly zapojeny prostředky z prodejů (FOR) ve výši 942,00 tis. Kč do investiční části. 10. Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu Plán hospodaření správy bytového fondu pro rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dne usnesením č. Z/116/12. Výsledkem hospodaření za rok 2012 je účetní ztráta ve výši 396,06 tis. Kč, což odpovídá předpisu výnosů sledovaného období a celkově vyšším nákladům ke sledovanému období. (viz. náklady skupiny 556 a 557). Přehled hospodaření na úseku bytového fondu zobrazuje tabulka č. 6 V příloze č. 1 je přiložen podrobnější komentář k jednotlivým položkám hospodaření, který zpracoval a předložil správce. Rozdíl ve výsledku hospodaření vykazovaném správcem a tabulkou MO Neštěmice je 79,57 tis. Kč, tj. přenesená daňová povinnost, kterou musíme jako obvod za prosinec 2012 dopočítat a vykázat v ročním výkaze. Do účetní evidence správce bude částka zahrnuta další měsíc (zaplacením daně). 14

15 11. Přehled zisku z hospodaření s bytovým fondem (BF) ROK účetní zisk v Kč po převodu 1.950,00 tis. Kč na VHČ MO v roce , , , , , , , , ,32 Celkem ,42 pohledávky, které znemožňují zapojení celého zisku v VHČ (nájemné + služby) ,01 zaplacené zálohy do fondu oprav za neprodané byty v prodaných objektech ,35 Celkem použitelný zisk ,06 Z toho do rozpočtu MO Neštěmice na rok 2013 byla zapojena částka 2.000,0 tis. Kč. 12. Hospodaření s majetkem MO Neštěmice Městský obvod Neštěmice hospodařil v roce 2012 (dle účetního stavu k ) s aktivy ve výši ,56 tis. Kč, s dlouhodobými závazky ve výši 975,22 tis. Kč a krátkodobými závazky ve výši ,97 tis. Kč. Rozhodující skupinou aktiv je dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (DNM, DHM) v úhrnné výši ,73 tis. Kč Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k je uveden v tabulce č. 9 Přehled majetku a závazků. Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2012 je uveden v tabulce č. 8. Veškerý dlouhodobý majetek, jakož i jiná aktiva a závazky byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu v souladu s Rozhodnutím starostky č. 1/2012. Výsledky inventarizace byly projednány v hlavní inventarizační komisi ÚMO Neštěmice dne a dále předloženy ústřední inventarizační komisi MmÚ dne RMO Neštěmice byla zpráva o provedené inventarizaci předložena dne , Veškerá dokumentace týkající se inventarizace je založena u vedoucí finančního odboru ve složce Inventarizace

16 16

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2011

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2011 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2011 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 12. 6. 2012 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2013

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2013 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2013 O b s a h materiálu: Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu: - 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: 17. 12. 2012 Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 (v tis Kč) tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek 2013 2013 2013 UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 2 030,00 2 030,00 1 708,87 84,18-321,13 136 Správní

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Schválený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2013

Schválený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2013 Schválený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2013 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2-3 III. Příjmová část rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne 4. 3. 2014

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne 4. 3. 2014 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne 4. 3. 2014 Důvodová zpráva: O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Marie Zoufalková účetní obce Bc. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne:11.04.2012 Sňato dne:27.05.2012 1 účet KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:0862198399/0800

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne 25. 1. 2011 usn.č.

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne 25. 1. 2011 usn.č. Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne 25. 1. 2011 usn.č. Z/26/11 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření,

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2007.

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: 27. 3. 2017 Sňato: po schválení ZO Schváleno: Tento návrh se po schválení stává Závěrečným účtem obce Podbřežice.

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více