Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Soutěže a přehlídky Spolupráce s odborovou organizací Mimoškolní aktivity Výsledky inspekce a kontrol Závěr výroční zprávy Hovězí, dne 27. srpna ředitel školy

2 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy - charakteristika školy: Název školy: Základní škola Hovězí, okres Vsetín Zřizovatel: Obec Hovězí, okres Vsetín Právní forma: Právní subjekt příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Jiří Pokorný Telefon: Fax: Webové stránky: Zřízení školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do Rejstříku škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky na další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vychovatelku školní družiny, správce jednotlivých kabinetů (sbírek). V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady školní řád, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičny a hřiště. Škola organizuje lyžařské kurzy a plavecký výcvik žáků. Jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

3 Škola, ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky, napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy jsou školní družina, knihovna a školní jídelna. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.

4 Základní údaje o škole a součástech za školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet ped.prac./prac.šj Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,4 5,461/4,50 20,51 2. stupeň ,9 13,175/4,50 13,28 Školní družina ,0 0,82 36,59 Školní jídelna x 266 x 4,50 x Školská rada se uskutečnila volba nové školské rady, do které byli zvoleni: J. Jakubkovič, O. Šrámek a A. Putala. Při škole je zřízen nadační fond a AŠSK. Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání I.-V. a VI.-IX. roč. 287 žáků

5 Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 19,456 Pedagogičtí Pedag. praxe Funkce Úvazek Kvalifikace,obor pracovníci 1 učitel 2.st. 1,00 VŠ,6.-9.r.(Z-Rj) 21 2 učitel 2.st 0,909 VŠ.1.-5.r.+D 22 3 učitel 2.st. 1,00 VŠ,6.-9.r.(RJ-Z-Nj) 26 4 učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Rj-Ped-Aj) 26 5 učitel 1.st. 1,000 VŠ, 1.-5.r učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Tč-USP) 17 7 učitel 2.st. 0,636 VŠ,6.-9.r.(Čj-On) 18 8 učitel 2.st. 1,000 VŠ,5.-12.r.(M-F) 30 9 učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Čj-Ov) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Rj- Tv) učitel 1.st. 1,000 VŠ,1.-5.r učitel 1.st. 1,000 VŠ,uč. pro ŠMVZP učitel 2.st. 0,909 VŠ,6.-9.roč.(CH-Bi) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Tv-Z) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6,-9.r.(M-ZTv) učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(M-Tv) 9 17 učitel 2.st. 1,000 VŠ,6.-9.r.(Čj-Vv) učitel 1.st. 1,000 VŠ,1.-5.r učitel 1.st. 1,000 VŠ,1.-5.r učitel 2.st. 0,545 VŠ, 6.-9.r. (Čj-Hv) vychovatelka ŠD 0,820 USV,uč.MŠ 36

6 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 90,78 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,65 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářský pracovník 1,00 SŠ 2 uklízečka 1,00 SOU 3 uklízečka 0,80 SŠ 4 školník 1,00 SOU 5 uklízečka 1,00 SOU 6 uklízečka 0,50 SOU 7 pomocná kuchařka 1,00 ZŠ 8 pomocná kuchařka 0,35 SOU 9 samostatná kuchařka 1,00 SOU 10 kuchařka 1,00 SOU 11 vedoucí školní jídelny 1,00 SŠ

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Datum Název DVPP Počet účastníků Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni ZŠ Současná dětská četba Turning passive students into active learners Hospitace jako součást evaluace školy Poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, ADHD, ADD, poruchy autistického centra Čeština může bavit děti i učitele Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost na 1.stupni ZŠ Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky Seznamte se Erasmus Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci pro 2. stupeň Změny právních předpisů od Hejného metoda Finanční gramotnost v kostce Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost zábavné vyučování na 1. stupni Inspiration for young learners Informační seminář o projektu Kariérní systém Školní systemické konstalace III Židovská tématika v hodinách dějepisu Školení NIQES Metodické setkání učitelů chemie ze ZŠ a SŠ 1 Různých seminářů, které nejsou součástí Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnil management školy, výchovná poradkyně, hospodářka školy a metodička prevence. Metodička prevence se zúčastnila porad metodiků, které se uskutečnily v říjnu a dubnu a ředitel školy porady ředitelů základních škol. Výchovná poradkyně se zúčastnila každoroční porady výchovných poradců v listopadu. Hospodářka školy prošla školeními zaměřenými na účetnictví (Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací a DPH u příspěvkových organizací).

8 Údaje o zařazování dětí a žáků: Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapisovaní do Počet žádostí Nastoupilo do 1.tříd 2013 o odklad 1. třídy tříd 2014 o odklad 1. třídy Počty žáků školy: Třída Počet žáků Počet chlapců Počet děvčat I II III IV V VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/ stupeň Třída Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Jiné hodnocení vyznamenáním I II III IV V.A Celkem

9 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Jiné hodnocení vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Škola celkem Hodnocení výsledků výchovného působení V závěru školního roku 2013/2014 bylo na škole uděleno celkem 43 pochval, převážně za reprezentaci školy ve sportovních, pěveckých, jazykových, literárních a zdravotnických soutěžích a za práci v třídní samosprávě. Ve stejném období byly uděleny 17 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele a 9 důtek ředitele školy vesměs za nevhodné chování a neplnění školních povinností. Z toho na 1. stupni byly uděleny 4 napomenutí třídního učitele a na 2. stupni 13 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele a 9 důtek ředitele školy. Druhý stupeň z chování obdržel 1 žák a třetí stupeň chování 1 žák z 2. stupně. Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ I II III IV V Celkem Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Škola

10 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Celkem , ,05 Počet neomluvených hodin na žáka Údaje o integrovaných žácích Od září 2013 bylo na naší škole integrovaných 6 žáků, kterým byl na žádost rodičů vytvořen individuální vzdělávací plán. V průběhu prvního pololetí došlo k integraci 1 žáka, pro kterého byl vytvořen individuální vzdělávací program na základě doporučení SPC logopedického ve Valašském Meziříčí z důvodu vývojové dysfázie. V průběhu školního roku integrovaní žáci prodělali kontrolní vyšetření na KPPP a na podkladech těchto přešetření byla ukončena speciální redukační péče 4 žákům. Všichni byli přeřazeni do režimu zdravotní znevýhodnění a jednotliví vyučující byli informováni o této změně. S žáky integrovanými pro poruchy učení pracovaly paní učitelka Vlasta Olšáková a Mgr. Radka Jarošková. Docházka do hodin SRP byla žákům ukončena vždy na základě rozhodnutí KPPP. Na počátku školního roku bylo na škole 7 zdravotně znevýhodněných žáků. V průběhu školního roku jsme po dohodě se zákonnými zástupci vyslali k vyšetření na KPPP 16 žáků. U žáků devátých tříd se jednalo o přešetření současného stavu. Se závěry vyšetření některých žáků škola seznámena nebyla na základě rozhodnutí zákonných zástupců. Některá vyšetření ještě neproběhla. Celkový počet zdravotně znevýhodněných žáků na škole se tím navýšil na 17. Zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2013/2014 Spolupráce s jinými institucemi Naše škola letos spolupracovala s KPPP, SPC při ZŠ a MŠS Kroměříž a SPC pro sluchově postižené a SPC logopedické při MŠ, ZŠ a SŠ pro SP ve Valašském Meziříčí, IPS ÚP ve Vsetíně, MŠ v Hovězí, logopedem paní Mgr. Gabrielou Kovářovou, dětským psychiatrem MUDr. Kouřilem a středními školami. V průběhu školního roku docházelo k telefonickým i osobním konzultacím s pracovníky KPPP. Kromě konzultací jednotlivců si letos škola zažádala i o diagnostiku třídního kolektivu (6.B, tř.uč. Kalusová J.) Spolupráce by měla pokračovat ještě v následujícím školním roce. Zástupci výše uvedených SPC navštívili opakovaně školu, aby zjistili stav integrace. Spolupráce s MŠ Hovězí se týkala konzultací k zápisu do 1. třídy. IPS ÚP ve Vsetíně nám vyšlo vstříc při dodání studijních podkladů a přehledů pro žáky 9. tříd a jejich rodiče, v prostorách ÚP ve Vsetíně proběhla beseda se žáky 8. ročníku na téma volba střední školy. Navázali jsme užší spolupráci se SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně v rámci vzdělávacího projektu,,centra vzdělávání zaměřeného na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na SŠ a ZŠ ve Zlínském kraji. Jedním z cílů tohoto projektu je zvýšení zájmu o studium technických oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V průběhu školního roku se žáci 7.B v rámci předmětu technické činnosti opakovaně účastnili výuky v dílnách SOŠ J. Sousedíka a navštívili v rámci exkurzí Technické muzeum v Brně, Hvězdárnu

11 ve Valašském Meziříčí, SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí a Muzeum Tatra Kopřivnice. Zájemci o kroužky nabízené projektem z řad žáků tříd dojížděli na Vsetín. Po dohodě se zástupcem výrobního podniku TES Vsetín s.r.o. navštívili osmáci prostory firmy, kde si vytvořili představu o pracovním prostředí podniku a jeho technickém vybavení. VP se účastnila akcí pořádaných poradnou a vzdělávacích programů. Vyhodnocení zápisu do 1.třídy Zápis do první třídy proběhl ve čtvrtek, 6. února Navázali jsme na zkušenosti z předchozích let a i tento rok byl zápis vedený v příjemné, barevné a hravé formě. Předškoláky a jejich rodiče přivítaly paní učitelky z prvního stupně ve dvou vyzdobených třídách. Rodiče přicházeli s dětmi podle předem vypracovaného časového rozvrhu, který se nám již dříve osvědčil. Ve třídách děti pracovaly na stanovištích. Odpovídaly na dotazy, řešily jednoduché úkoly, zpívaly, přednášely, zkoušely psát, počítat, porovnávat tvary a velikosti. K zápisu se dostavilo celkem 26 předškoláků, z toho 3 po odkladu školní docházky. Zákonní zástupci dvou dětí na místě uvedli, že zvažují odklad školní docházky. Rodičům byl předán kontakt na KPPP a byli seznámeni s termínem( ) podání žádosti o OŠD řediteli školy. Rovněž byli srozuměni s podklady, kterými musí svou žádost doložit. Ke na ředitelství školy podali žádost o odklad školní docházky 2 zákonní zástupci. V průběhu června si o zapsání syna do první třídy zažádali ještě jedni zákonní zástupci, z důvodu změny trvalého bydliště. Do první třídy by tak mělo nastoupit k žáků. V průběhu školního roku fungovala knihovna VP. Byl zájem jak o knihy, tak i o časopisy ze strany učitelů i rodičů. Konzultační hodiny VP využívali učitelé, rodiče i žáci. Pravidelně byla aktualizována nástěnka výchovného poradenství a volby povolání. Spolupráce s učiteli ZŠ Hovězí Ve školním roce 2013/2014 tvořilo první stupeň 5 tříd. Na druhém stupni žáci navštěvovali 8 tříd. Spolupráce s učiteli jak na prvním, tak na druhém stupni byla bezproblémová. Učitelé se na VP obraceli s výukovými a výchovnými problémy, které řešili ve svých třídách. Konzultace využívali také rodiče žáků školy, zejména v době třídních schůzek. Společně jsme řešili výchovné a výukové problémy, volbu střední školy a odvolací řízení. Učitelé i rodiče si půjčovali literaturu z knihovničky VP. Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve šk. roce 2013/2014 Na počátku školního roku byli všichni zákonní zástupci žáků 9. tříd informováni o možnosti absolvovat na KPPP testy zaměřené na volbu povolání. Další informace směřovala k rodičům žáků se zdravotním znevýhodněním. Poradna vyšetřila všechny žáky, kteří při přechodu na vybranou střední školu potřebovali potvrzení o současném stavu. I letos proběhla tradiční schůzka zákonných zástupců žáků 9. tříd s náboráři středních škol. Na základě průzkumu prvotního zájmu o studium na středních školách byly kontaktovány SŠ, o které měli žáci zájem. Akce proběhla 19. listopadu 2013 za hojné účasti rodičů i žáků. Na půdu školy přijeli představit své učební a studijní obory zástupci blízkých středních škol. K si celkem do prvního kola přijímacího řízení podalo minimálně 1 přihlášku na střední

12 školu 36 žáků. Z toho na umělecké obory odchází po úspěšně vykonaných talentových zkouškách 3 žáci. Po prvním kole byli všichni přijati. Ke odchází na SŠ celkem 36 žáků. O studium na víceletém gymnáziu v letošním školním roce žáci neprojevili zájem. Gymnázium Gymnázium SOŠ SOU, U 8 leté 4 leté vč. konzervatoří přihl. přijatí přihláš. přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí Soutěže a přehlídky ve školním roce 2013/2014 Název soutěže, přehlídky Hovězský slavíček 33 Počty žáků Školní kolo Okrskové kolo Vybíjená-1.st Atletická všestrannost 10 ŽABAKO Žákovká badatelská konference 3 1 Olympiáda v Čj 18 1 Konverzační soutěž v Aj 7 2 Recitační soutěž 20 2 Dějepisná olympiáda 5 1 Klokánek + Cvrček 91 Pythagoriáda 82 2 Klokan 71 Přírodovědný klokan 43 Mladý zdravotník Logická olympiáda 184 Halová kopaná 20 Vybíjená 2.stupeň Okresní kolo Florbal Basketbal 14 8 Miniházená 1. stupeň 112 Volejbal Malá kopaná 14 7 Atletika Pohár rozhlasu 24 8 Oblastní kolo Krajské kolo

13 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Na realizaci MPP se podílejí všichni vyučující naší školy. Jsou seznámeni s cíli MPP a tyto jsou zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a třídnických hodin. Zaměřujeme se hlavně na zdravý životní styl, protidrogovou prevenci, protirasistickou prevenci, prevenci záškoláctví, šikanování a na rozvoj komunikačních schopností. Do hodin výchovy k občanství a výchovy ke zdraví jsme zařadili přednášky, besedy a preventivní výukové programy z nabídky o.s. Na cestě Vsetín, Policie ČR Vsetín a Etické dílny (Mgr. R. Zajíčková). Přehled besed přednášek: pro dívky 6.tříd Fyziologie a hygiena dospívání Čas proměn lektor: Šindelářová M. Preventivní programy o.s. NA CESTĚ Vsetín - pro žáky 7.tříd: Nikotin (historie tabáku, fakta o nikotinu, promítání sociálních spotů o kouření) - pro žáky 8.tříd: Alkohol (škodlivé a rizikové pití alkoholu, výhody abstinence, promítání sociálních spotů o negativním dopadu alkoholu) - pro žáky 9.tříd: Popis drog a jejich účinky-závislost (závislost jako nemocný milostný vztah k droze, co je to závislost, kolik stojí závislost, promítnutí dokumentárního filmu o závislosti) Role muže a ženy (rozdíly mezi mužem a ženou, rozdělení rolí muže a ženy, vliv masových médií a mýtu krásy na mladou generaci) Preventivní program Policie ČR Vsetín - pro žáky 1.stupně: Policista je náš kamarád Bezpečné chování - pro žáky 2.stupně: Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Ochrana údajů a osoby (internet, kyberšikana) Preventivní program Etické dílny Lektorka: Mgr. Renata Zajíčková Výuka proběhla v rozsahu 38 vyučovacích hodin. 1.třída téma Jak se chránit v nebezpečných situacích (jak se chovat doma sám, jak se chovat k cizím lidem, co dělat, když se ztratím) 2.třída téma Buďme kamarádi 3.třída téma Jak se stát dobrým kamarádem (jak má vypadat dobrý kamarád, výroba dárku pro kamarády) 4.třída téma Jak správně nakládat s počítačem a televizí (počítačové hry, internet, chat, rizika některých televizních pořadů) 5.třída téma Jak správně naložit se svými penězi (vztah k penězům a dalším hodnotám) 6.třída témata Moc slova (lži, pomluvy a vulgarismy-jak se bránit); Život v mediální džungli (rizika internetu, chatu a facebooku-jak se jim bránit) 7.třída témata Image, nebo charakter (co znamená být in? Je image důležitá?); Život v mediální džungli 8.třída témata Vážíš si svého těla (alkohol, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování); Pohoda, klídek a tabáček (důsledky kouření) 9.třída témata Vážiš si svého těla; Láska a vztahy

14 Volnočasové aktivity -kroužky: keramický, zdravotnický, volejbalový, florbal, aerobik, zumba,, karate, lukostřelba. Florbal, zdravotnický a volejbalový kroužek vedli ve svém volném čase učitelé naší školy. Kutírna pro děti (tvoření ozdob, dárečků ), Hvězdička o.s.-korálkování -sbor mladých hasičů, fotbalový klub -dětský národopisný soubor Jaloveček -žáci mohou využívat víceúčelové sportovní hřiště vybudované za základní školou a v zimním období kluziště -využití počítačové učebny ve volném čase -spolupráce s Veřejnou knihovnou v Hovězí -každoročně se pořádá pěvecká soutěž Slavíček a Sedmihlásek, puzzliáda, sportovní soutěže Údaje o významných mimoškolních aktivitách Kulturní a vzdělávací akce Druh akce působnost měsíc Filmová představení 1.-9.roč. září-červen Zahájení předtanečních 8.-9-roč. 9. září Hudební vystoupení skupina Réva 1.-9.roč. 21. října Návštěvy Okresní knihovny v Hovězí a ve Vsetíně 2.-4.roč. říjen-duben Den řemesel na SOŠ 8.-9-roč. 24. říjen Výlet k ohradě s divokými prasaty + drakiáda 3.-5-roč. 25.říjen Vycházky do přírody + prohlídka kostela 1.-3.roč. říjen-listopad Beseda o Patagonii 7.roč. 8. listopad Vánoční koledy-zpívání u stromečku 1.-8.roč. prosinec Dějepisná exkurze v Osvětimi 8.-9.roč. 22. listopad Kutírna 1.-5.roč. listopad Předvánoční Vídeň 6.-9.roč 6. prosinec Zpívání u stromečku 1.-9-roč. 19.prosinec Exkurze v Hvězdárně Valašské Meziříčí 7.B 6. únor Hovězský slavíček 22. únor Školní kluziště bruslení žáků 1.-9.roč. prosinec-únor Přehlídka ochotnických souborů roč. 21. březen Návštěva Vsetínského zámku 4. roč. 19. březen Exkurze v Technickém muzeu Brno 7.B 27. březen Přehlídka ochotnických souborů roč. 28. březen Představení Dětského divadelního spolku Hovězí - Kterak se čert o princeznu pokoušel 1.-9.roč. 11.duben Soutěž MAZANEC Má zábavná prezentace 6.-9.roč. 21.květen Představení Divadelního souboru Masarykova gymnázia 1.-9.roč. 30.květen Dějepisně-zeměpisná exkurze České Švýcarsko, Drážďany 7.A 2.-4.červen Dětský den 1.-9.roč. červen

15 Muzikál Josef a jeho pestrobarevný plášť, Ostrava 8.-9.roč. 17.červen Branný den 6.-9.roč. 25.červen Exkurze, mimoškolní a vzdělávací programy V průběhu školního roku 2013/2014 se uskutečnilo několik exkurzí a vzdělávacích programů: 25. října se žáci tříd vydali se svými třídními učiteli k ohradě s divočáky v Janové. Na tento den připravili učitelé pro své žáky Drakiádu na Skalce v Hovězí. 3. listopadu žáci 3. třídy navštívili místní hřbitov a kostel. Podívali se také do kostelní věže, ze které se jim naskytl krásný výhled na vesnici Hovězí a její okolí. 22. listopadu se jeli žáci 8. a 9. ročníku seznámit s útrapami, které prožívali lidé v koncentračním táboře v Osvětimi. Pod vedením p.uč. Helise si obohatili své dějepisné vědomosti. V prosinci se ve škole druhým rokem uskutečnila charitativní akce Vánoční hvězda, během které se podařilo vybrat Kč,-. Tyto prostředky byly zaslány na dětské Hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. 6. prosince zájemci z 2. stupně navštívili předvánoční Vídeň a zažili zvláštní atmosféru tohoto města. V prosinci žáci 1. stupně každoročně provoní školu při pečení medových perníčků. Někteří rodiče dopředu připravili těsto a třídní učitelé s dětmi upekli toto typické vánoční pečivo. Děti nabídly perníky i ostatním učitelům a pohostily kamarády z jiných tříd. 19. prosince se zpívalo jako v předešlých letech u stromečku ve vestibulu školy. Tentokrát jsme slyšeli nejen klasické vánoční koledy, říkanky a básničky, ale také originální tvorbu. Žáci si pod vedením p.uč. Kalusové připravili Vánoční rap. Vítek Kopecký strhnul při zpěvu i diváky, kteří si refrén pobrukovali s ním, Michal Sklář udával rytmus na bubnech, Tomáš Kocourek, Lucka Machalcová a David Novosad ho doprovázeli na kytary a Markéta Tkadlecová hrála na klavír. 25. února se žáci 4. třídy teoreticky připravovali na zvládání různých situací v dopravě a prakticky si vše vyzkoušeli na dopravním hřišti ve Vsetíně v červnu. V dubnu byla ve škole ukončena charitativní akce Sběr víček pro Klárku, ve které žáci školy nasbírali téměř 124 kg víček. 13. dubna byla zahájena velikonoční výstava, ve které žáci naší školy prezentovali své výtvory s velikonoční tématikou. Výstava měla velký ohlas u místních obyvatel, kteří se mohli na vlastní oči přesvědčit o šikovnosti dětí a nápaditosti učitelů výtvarné výchovy a pracovních činností. 14. května se žáci ze zdravotnického kroužku pod vedením p.uč. Olšákové a p. Sklářové zúčastnili Soutěže zdravotnických hlídek ve Vsetíně a umístili se na krásném 2. a 3. místě. 12. června jeli mladí zdravotníci, kteří reprezentovali školu ve zdravotnické soutěži do Karolinky na exkurzi u rychlé záchranné služby a seznámili se s integrovaným záchranným systémem. 21.května se ve škole uskutečnil 1. ročník soutěže MAZANEC (Má zábavná prezentace), která se zaměřuje na dovednost vytváření prezentace v programu Powepoint. Soutěžilo 14 žáků, kteří si připravili 10 prezentací na témata, která vycházela z předmětu biologie. 2.4.června se několik žáci 7.A v rámci dějepisně-zeměpisné exkurze podívali do Českého Švýcarska a do Drážďan. Ubytováni byli ve Hřensku, vypravili se na Pravčickou skálu, dozvěděli se o problému povodní v Hřensku a vydali se do Drážďan, aby si připomněli boje v období 2. světové války. 17. června žáci 8. a 9. ročníku shlédli muzikál Josef a jeho pestrobarevný plášť v ostravském Divadle Jiřího Mirona. Pro většinu žáků to byl první muzikál, který navštívili, líbila se jim výprava, písně i námět světově známého muzikálu. 25. června se uskutečnil 3. ročník branného dne, ve kterém soutěžily smíšené hlídky žáků z 2. stupně. Žáci si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, plížení, hod granátem na cíl, různé vědomostní disciplíny jako poznávání rostlin, turistických značek atd.

16 Spolupráce s odborovou organizací Činnost odborové organizace ve škole byla ukončena k Výsledky inspekce a kontrol Ve školním roce 2013/2014 proběhla inspekční kontrola ČSI. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho naplňování v praxi za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 k datu inspekce. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení dokumentace ZŠ, školní matriky, ŠVP a v evidenci úrazů žáků. Zřizovatel, Obecní úřad Hovězí, provedl 2 kontroly, jak mu ukládá zákon. Dle zákona byla provedena prověrka BOZP. Zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín provedli kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Závěr výroční zprávy Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více