Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1

2 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole, IČ Ředitel školy: PaedDr. Jan Bartoš Součásti školy: I. a II. stupeň, školní druţina a školní jídelna s kuchyní Telefon: , fax: , www. zsslovanak.cz b. Úplné školy 1.stupeň 2.stupeň Školní rok 2007/2008 Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu , , ,59 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 87 Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 17,90 e. Rada školy zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ano f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola 16847/ a ZŠ RvJ AJ 16333/ a ŠVP 1. a 6. Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: viz tabulka g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 2

3 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 8 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 6 / přepoč.6,00 Z činnosti školní druţiny : viz příloha j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK Počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : Část II Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 49,009/52 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/20 04 Sb. 47,191/50 96% / 96% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 5 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi do 35 let let 1 14 nad 50 let 1 14 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 7 Celkem 6 40 Rodičovská dovolená 5 Ţeny 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Celkem Viz příloha 8. Romský asistent: (ANO/NE) ne.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) 3

4 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok , průměr na jednoho ţáka:0,5 ostatní podrobně viz příloha 4.Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 1 v prvním ročníku 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Podrobně viz příloha 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 92 Niţší ročník 1 Celkem 93 Počet ţáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce ČŠI v tomto roce neprovedla na škole inspekci. 4

5 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l - - Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/ Část VI. Další údaje o škole Většina aktivit ţáků a pedagogů naší školy je velmi podrobně rozepsána v přílohách Výroční zprávy. Je samozřejmé, ţe škola jako ţivý organizmus má aktivit podstatně více. Jsou to aktivity, které jsou vţdy ve prospěch ţáků školy. Uvádím ještě následující spolupráce: - s TJ Sokol Královo Pole. Uvedená spolupráce je tak plodná, ţe vyústila v zařazení naší školy v síti základních škol jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. - S kulturním centrem Parnas pomoc s kulturním vystoupením a vyuţívání výstav - Se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení našich dětí apod. - S Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici. Jsme pilotní školou pro hodnocení výstav a akcí pořádaných Muzeem - S Ped. Fakultou katedrou geografie řešení didaktických výzkumných úkolů katedrou chemie - se středními školami zvláště s G Slovanské nám. 7, Terezy Novákové,. SPŠCh Vranovská, SOU Jílová, SOU Střední aj. - s ZUŠ Kaprálové, Palackého tř. Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Vše podrobně v příloze 5

6 Část VII. Zhodnocení a závěr Je proveden v duchu sebehodnocení školy na základě 12 odst. 1 a 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Struktura: A) cíle hodnocení B) nástroje hodnocení C) kritéria hodnocení Ad A) 1. Poslání školy. Základní škola není samostatným celkem v systému vzdělávání, ale naopak je organickou součástí celoţivotního vzdělávání. Úkolem je všeobecně připravit ţáky pro další studia (100% ţáků odchází na SŠ) a tím i pro ţivot. Proto neopomíjíme ţádnou sloţku vzdělávání. Kaţdá má své pevné nezastupitelné místo v rozvoji mladého člověka. Toto poslání je bezezbytku plněno. 2. Analýza prostředí školy. Škola působí v městské části Králova Pole s 28tis. obyvatel. Mimo naši školu jsou zde ještě tři úplné školy a jedna neúplná (I.stupeň) Uvedená skutečnost ovlivňuje naplněnost školy. Dalším faktorem působící na naplněnost školy je dobrá dostupnost fungující městské hromadné dopravy. Nejdůleţitějším faktorem je ovšem vysoká kvalitní úroveň výuky a profilace školy, jako školy s rozšířenou výukou angličtiny resp. Tv. Dalším z vnitřních faktorů je vybavenost školy (podrobně v přílohách). Celá budova je v dobrém stavu a funkční. A to po více jak devadesáti letech. Ve všech třídách jsou nové lavice a ţidle ve správných velikostech. Rezervy jsou v ostatním nábytku a to jak ve třídách, tak i v kabinetech. Tato skutečnost ovšem neovlivňuje přímo výuku a zdraví dětí. Pomůcky jsou na přiměření úrovni. Zde je co zlepšovat. Ovšem při sníţení ONIV v letošním roce o 27% můţeme stav pomůcek pouze udrţovat. Přesto se nám podařilo zajistit jedno pracoviště s interaktivní tabulí. 3.Profil absolventa. - má pevnou soustavu klíčových poznatků z jednotlivých oblastí - tyto umí vzájemně propojovat - umí je aplikovat při řešení praktických úloh - tím chápe význam praktických dovedností - má základní pohybové dovednosti - dokáţe aktivně ovlivňovat zdraví dodrţováním zdravého ţivotního stylu - dokáţe esteticky vnímat svět, krásu a prostředí - získá orientaci v základních mravních hodnotách - pochopí základní principy demokratické společnosti - vytváří si pocit odpovědnosti za ţivotní prostředí - respektuje ostatní, je zdvořilý a otevřený - získává schopnost pracovat ve skupině, solidaritu a ochotu pomáhat druhým K uvedenému modelu, který je maximalistický se můţeme a musíme přiblíţit. Nejvíce se to v tomto školním roce podařilo, tak jako i v letech minulých, v oblastech poznávacích cílů tj. získávání klíčových poznatků, jejich propojování a aplikace. To se zvláště projevilo ve výsledcích přijímacího řízení na SŠ viz tabulka. Tyto vynikající výsledky, které jsou odrazem kvalitní práce většiny vyučujících mají i negativní dopad na celkový chod školy. Působí organizační problémy, které jsme se naučili řešit. Největším problémem je ovšem dopad na 6

7 financování školy. Jsme jediným resortem, kde jsme po zásluze potrestáni za kvalitní práci. Čím více dětí uspěje při přijímacím řízení na osmi a šestiletá G, tím dostane škola méně mzdových prostředků. Kde máme určité rezervy jsou hodnotové cíle a postoje ţáků. Vystihnout to lze výrazem chování ţáků a jejich vztahem k hodnotám. I kdyţ tato oblast je nemyslitelná bez úzké vazby a působením rodiny a celé společnosti, jsou rezervy i na naší straně. Mimo vlastní příklad při utváření morálního profilu absolventa, musíme být i důslední. Největší energii je nutné zaměřit na vztah k hodnotám majetku. Celkově lze konstatovat, ţe při utváření profilu absolventa máme podstatně více úspěchu v oblasti vzdělávání neţ v oblasti výchovy. 4.Analýza vzdělávacího programu. Oba vzdělávací programy, podle kterých pracujeme (viz tabulková část), nejsou samoúčelné a nejsou cílem našeho snaţení. Jsou jedním z prostředků k dosaţení cíle - poslání školy (viz bod 1.) a to je profil absolventa (viz bod 2.). V letošním šk.roce jsme absolvovali první rok podle ŠVP a to v 1. a 6.ročníku. Protoţe jsme vycházeli z programu ZŠ, který jsme aţ na drobnosti přijali za svůj a který navíc vyhovoval našemu zaměření, personálnímu sloţení a našim cílům, byl to rok bez zásadních problémů a změn. Zásadní výhodou ŠVP je moţné navýšení výuky jazyků a to od 1.ročníku 2 hod a dále pro výuku RVJ o 1 hod. To se děje při zachování dotací pro ostatní vyučovací předměty. Dalšímu rozvoji jazykového vzdělávání brání ekonomická situace. Je nutné podotknout, ţe rozšíření výuku Aj v 1.roč. je zajištěno dotací na mzdy a pomůcky od MMB OŠMT pro dvě vyučovací skupiny a pro zbylé skupiny od zřizovatele Městské části Královo Pole. V ostatních ročnících jsme pracovali podle programu ZŠ, který dostatečně vyhovuje k naplnění našich cílů profilu absolventa. 5.Hodnocení ţáků. Základními principy v přístupu k hodnocení je náročnost, zodpovědnost, spravedlivost a lidskost. V tom jsme jednotní a postupně dochází i ke sblíţení klasifikace. Obdobně je to v získávání podkladů a četnosti hodnocení. Stále se lišíme ve formách hodnocení. U jedinců přetrvává ještě dlouhodobé zkoušení u tabule, které se můţe jevit často jako poniţující pro ţáka. Hlavně neodpovídá cíli našeho snaţení tj. aplikace klíčových poznatků. V mnohých případech neodpovídá ani konkrétní osobnosti ţáka. Proto je důleţitý osobní individuální přístup. V letošním roce se zlepšila situace v zásadním problému hodnocení tj. klasifikaci. Postupně se sbliţuje. Zatím pouze v rámci jednotlivých disciplín. To je výsledek práce MZ. Do budoucnosti musíme sjednotit přístup ke klasifikaci v celé škole. I přes určité nedostatky je klasifikace na škole objektivní, odpovídající a srovnatelná. Nejlépe se to projevuje v přijímacím řízení na střední školy a ve vlastním působení našich absolventů při dalším studiu. 6.Personální oblast. V ní je dlouhodobě kladen důraz na: - odbornost - ped.metodickou zdatnost - věkovou strukturu ve smyslu kontinuity - stabilizaci Uvedená kritéria plníme s rozdílnou úspěšností. Odbornost je, mimo dvě vyučující, kterým vzhledem k věku a praxi byla prominuta VŠ, 100%ní. Obdobně je to i s ped.metodickou zdatností. U věkové struktury dochází k neustálým změnám tak, aby byly zastoupeny všechny věkové kategorie (viz tabulková část). Co se plně nepodařilo v tomto školním roce naplnit byla stabilizace. Mimo odchodu do důchodu odešly čtyři perspektivní pracovnice na jiná pracoviště. Nutné je ovšem říci, ţe většinou na společensky prestiţnější posty. Dvě odešly na gymnázia, jedna jako výchovná poradkyně na jinou ZŠ a poslední z rodinných důvodů do jiného města. Z nich dvě byly kvalifikované učitelky angličtiny. 7

8 7. Materiální vybavení. Částečně popsáno v oddílu analýza prostředí. Prostorové uspořádání je velmi dobré i přes stáří školní budovy. Zlepšila se situace s promítací technikou. I přes výrazné sníţení ONIV je celkem udrţitelná situace s učebnicemi. Naopak je špatná situace s pomůckami, zvláště ve fyzice a chemii. Ty jsou nákladné a po úhradě nutných výdajů jiţ nezbývají finanční prostředky. Uvedená situace přetrvává z minulých let. Ad B) Nástroje sebehodnocení. Při hodnocení vycházíme z osobních kontaktů. Nejvíce s rodiči, vyučujícími na SŠ a zástupců veřejné správy. Dalšími zdroji jsou ţákovské práce, kontakt s ţáky a z hodnocení výuky učiteli a vedením školy. Vzhledem k naplněnosti školy a k výsledkům našich ţáků povaţujeme je za dostatečné. Ad C) Kritéria sebehodnocení. Hlavní kritérium je stále stejné. Je shodné s posláním školy tj. uplatnitelnost v ţivotě. Z toho nejdříve při dalším studiu a posléze v praxi. Protoţe je to velmi obtíţně zjistitelné pouţíváme pomocná kritéria, kterými jsou: - výsledky u přijímacího řízení - spokojenost rodičů s výsledky naší práce - spokojenost ţáka - zájem o školu a tím i naplněnost školy - celkové klima na škole 8

9 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání Výchovný poradce 1 Spec. kurzy, studium na VŠ VŠ Školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek Kvalifikace, specializace Dosaţené vzdělání 1 Ano VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 Školní psycholog Školní speciální pedagog 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: Vše viz přílohy 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SVPU Celkem 9

10 4. Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SVPU Celkem 52 10

11 Část IX. Další údaje Nutné je poděkovat OŠMT při Magistrátu města Brna za metodickou pomoc a za snahu při řešení sporů s Krajským úřadem v dohadovacím řízení o výši příspěvku na mzdy a pomůcky. Obdobně je nutné poděkovat zřizovateli, který nadstandardně řeší problémy s provozem školy. Zásadní problém je v přidělování MP od státu a jejich přerozdělení KU. Vnášením nových a nových kritérií do přerozdělování dochází k zásadním nesouladům jako to, ţe místo 2% MP na tvorbu ŠVP jsme obdrţeli pouze 1%!! Na chyby je stále poukazováno s tím, ţe pouhý ekonomický pohled je chybný. Vše se musí řešit společně s pedagogy. Uvedený systém přerozdělování nám brání poskytnou další sluţby dětem, jako je psycholog, dělení volitelných předmětů apod. To vše by zásadně zkvalitnilo vzdělávací proces. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout příkladný přístup školské rady. V Brně, dne 15.října podpis a razítko ředitele školy 11

12 Přílohy Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a krouţků Výuka ČJ ve spec.skupinách pro ţáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v 1. a 2.třídách Spolupráce s MŠ Školní druţina Školy v přírodě, LVK a výlety Umístění ţáků na středních školách Výchovné komise Další vzdělávání učitelů semináře, školení Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova Spolupráce s policií Projekty Olympiády, soutěţe Sportovní soutěţe Vybudováno Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence ţáků 12

13 Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a Nepovinné předměty kroužků Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr.Petra Pšejová, Mgr.Radek Cihlář Náboţenství 1. 3.třída vyučováno na faře Kateřina Kloudová 4.třídy vyučováno na škole Marie Holíková 5.třídy vyučováno na škole Jiřina Sloučková Zájmové útvary Logopedická prevence pro ţáky 1. a 2.tříd Mgr.Dana Hofericová, Mgr.Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro ţáky s SPU pro 5.třídy Mgr.Miroslava Gerţová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný krouţek pro ţáky 1.tříd Václava Jebáčková pro ţáky 2.tříd Martina Foltýnová Keramická dílna pro ţáky 3. 5.tříd Milena Dostálová Tělovýchovný krouţek pro ţáky 1. 2.tříd Petra Střechová pro ţáky 3. 5.tříd - Dagmar Straţevská Přírodovědný krouţek pro ţáky 2. 5.tříd Belinda Sobková 13

14 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s VPU Na ZŠ Slovanské nám. 2, Brno jiţ třináct let probíhá specializovaná výuka ČJ u dětí, kterým byly diagnostikovány vývojové poruchy učení. Na základě konzultace třídních učitelů, spec. pedagoga a zprávy pedagog. psychologické poradny se děti druhého aţ pátého ročníku zařazují do specializované výuky. Tak jako v minulých letech ţáci stejného ročníku s diagnostikovanými SPU pracovali na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny ve skupinách při menším počtu, neţ je v běţné třídě. Obsazení skupin bylo přizpůsobováno potřebám dětí. Ve dvou případech došlo v pololetí školního roku k přeřazení ţáka zpět do běţné třídy a naopak. Učební plány ve skupině se shodovaly s učebními plány v běţných třídách. Do hodin se však navíc zařazovala cvičení zaměřená na procvičování oslabených oblastí. Jednalo se zejména o sluchovou a zrakovou percepci, pravolevou a prostorovou orientaci, fonematický sluch, syntézu a analýzu, jemnou motoriku, grafomotoriku apod. Pro uvolnění byla výuka prokládána pohybovými chvilkami a cvičeními zaměřenými na posílení pozornosti a paměti. V roce 2007/2008 bylo do skupin specializované výuky ČJ zařazeno celkem 54 dětí (2. roč. 13+1ţ., 3. roč. 13ţ., 4. roč. 13+1ţ., 5. roč ţ.), které pracovaly pod vedením speciálního pedagoga. Pro deset integrovaných ţáků byly vypracovány individuální vzdělávací plány.. Časová dotace pro ţáky druhého ročníku ve třídě se specializovanou výukou ČJ byla v tomto roce osm hodin týdně (5hod.- ČJ, 3hod.- čtení), pro skupinu třetího ročníku sedm hodin týdně (5hod.- ČJ, 2hod. čtení), pro ţáky čtvrtých tříd šest hod. týdně (5hod.- ČJ, 1hod.- čtení). Ţáci pátých tříd docházeli jednu hod. týdně, kdy procvičovali probrané i probírané učivo a cvičení zaměřená na oslabené oblasti. Hodnocení, klasifikace i výuka probíhala podle Pokynu MŠMT ČR č. j / k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Úspěšnost ţáků při nápravě specifických poruch učení ovlivňoval nejen druh a stupeň poruchy, ale i pravidelná, důsledná domácí příprava a pozitivní vstřícná spolupráce rodičů a školy. 14

15 Individuální logopedická péče (ILP) Stále častěji se u dětí, které nastupují povinnou školní docházku, vyskytují vady výslovnosti. Na Základní škole Slovanské náměstí 2, v Brně je mnoho let těmto dětem pravidelně poskytována péče. Logopedická intervence probíhá dvě hodiny týdně pod vedením speciálních pedagogů se státní zkouškou z logopedie. Do hodin se zařazují zejména ţáci z prvního ročníku, které zachytí depistáţ jiţ při zápisu do školy. Na začátku školní docházky je u dětí s porušenou výslovností provedena úvodní logopedická diagnostika se souhlasem rodičů a po konzultaci s třídními učiteli. Logopedická péče je poskytována podle potřeby i ţákům druhého aţ pátého ročníku. Záznam o průběhu a postupu práce s kaţdým ţákem je veden v logopedických sešitech. Ten má kaţdé dítě u sebe. Můţe tak podle pokynů procvičovat téměř denně s rodiči. Na základě úvodní logopedické diagnostiky probíhají cvičení s ţáky individuálně nebo ve skupině. Do hodin se zařazují cvičení dechová, fonační i artikulační. U logopedického zrcadla jsou hlásky vyvozovány, zapojovány do slabik a slov. Automatizace hlásek probíhá jejich zapojením do vět, říkanek a příběhů. Pozornost je zaměřena také na rozvoj fonematického sluchu, slovní zásoby, zrakové a sluchové percepce, rytmizace, jemné motoriky, pravolevé a prostorové orientace. Velmi důleţité je pravidelné domácí procvičování ţáka. Při častém cvičení podle zápisu v logopedických sešitech dosahují děti s vadnou výslovností lepších výsledků v kratším čase. U dětí, které procvičí popsaná cvičení den před hodinou logopedie nebo vůbec, je práce zdlouhavá, méně efektivní a pro učitele velmi náročná. Ve školním roce 2007/2008 bylo do hodin logopedické péče zařazeno devatenáct ţáků (1. roč. 10 ţáků, 2. roč. 8 ţáků, 5. roč. 1 ţák). U některých dětí projevili rodiče zájem o konzultaci. Správná výslovnost ve školním věku významně ovlivňuje zapojení do kolektivu ostatních dětí i školní úspěšnost. Proto je potřeba věnovat nápravě vad řeči náleţitou pozornost. 15

16 Výuka anglického jazyka v 1. a 2.třídách Učivo v učebním plánu pro předmět anglický jazyk v prvním a druhém ročníku je vhodně uspořádané, lze provádět i následné kombinace a přesuny učiva mezi jednotlivými kapitolami. Základním vodítkem pro zařazení učiva bylo především : 1) Uchování určitého logického sledu učiva a návazností, aby bylo moţné rozvíjet ( pouţít ) učivo náročnější. Je vhodně zařazeno učivo niţší úrovně, které předchází a vede k pochopení učiva náročnějšího a je s ním v přímé souvislosti. 2) Budování uceleného a propojeného systému pohledu na cizí jazyk ( soubor vědomostí a dovedností a zacházení s nimi ) - časová dotace 2 hodin týdně maximálně odpovídá schopnostem ţáka se soustředit na jiný neţ mateřský jazyk - učebnice ( Playway to English 1, Chatterbox Starter ) vhodně zvolena, zejména obrázková propracovanost, poutavé zpracování - moţnost doplňkového materiálu široká, vysoká variabilita a přizpůsobivost k daným podmínkám třídy - CD k dispozici velkou výhodou, usnadňuje práci pedagoga - videonahrávky napomáhají k celkovému vhledu do jazyka - nenásilná a zábavná forma úspěšného zvládnutí jazyka - vysoký počet ţáků ve třídách nepřispívá k efektivnímu osvojení učiva - podpora simulace modelových situací - zatím nedostupnost DVD V mladším školním věku velmi dobrá mechanická paměť dokud se opíráme o názornost, děti si zapamatují velké mnoţství nových slov. Moţnost vyuţití jejich spontánnosti hlavně v 1.třídě. Rozvoj poslechu a komunikačních dovedností bez psaní přivyknutí si na cizí jazyk. Vnímavost pomocí intonace, gest a mimiky, jsou schopni porozumět jednoduchým frázím. Pomocí písniček, básniček a rytmických říkadel rozvoj správné výslovnosti a intonace děti si neuvědomují, ţe se učí forma hry. 16

17 Spolupráce s MŠ Spolupráci s mateřskými školami v tomto školním roce zajišťovala p. uč. Linhartová a třídní učitelky prvních tříd : p. uč. Šrubařová Eliška, p. uč. Mojţíšová Monika a p. uč. Koblihová Iveta. Vzájemná spolupráce mezi naší školou a mateřskými školami pokračovala v tomto školním roce těmito tradičními a osvědčenými akcemi : - návštěvy předškoláků z MŠ v 1. třídách MŠ Vackova ( 11 dětí ) návštěva v 1. C p. uč. Mojţíšová MŠ Bulharská ( 14 dětí ) návštěva v 1. D p. uč. Koblihová MŠ Purkyňova ( 45 dětí ) - návštěva v 1. A p. uč. Šrubařová v 1. D p. uč. Koblihová Hlavní smysl těchto návštěv vidíme v tom, ţe budoucí prvňáčci se blíţe seznámí s novým prostředím, je usnadněna adaptace dětí na školu při vstupu do 1. tříd, učitelé získají celkový přehled o připravenosti předškoláků a je umoţněno vzájemné předávání zkušeností mezi učitelkami MŠ a ZŠ. - zápis do 1. tříd se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd ( hod ) probíhaly dny otevřených dveří ( 8 11 hod. ) - do všech MŠ v blízkosti naší školy byly dodány propagační materiály s informacemi o zápisu do 1. tříd na naší škole - beseda s rodiči budoucích prvňáčků se v MŠ Bulharská uskutečnila beseda s rodiči na téma Vstup dětí do školy.na této schůzce p. uč. Linhartová seznámila rodiče s problematikou školní zralosti, přípravy dětí na zahájení školní docházky a moţností odkladu školní docházky.o projektu Angličtina do škol informovala rodiče p. uč. Vančurová.Zvláště podrobně se zaměřila na výuku AJ v 1. třídách. -informativní schůzka proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, na které byly rodičům poskytnuty informace a rady na téma školní připravenosti a zralosti,byly seznámeni s řádem školní druţiny, se školním řádem a organizací začátku školního roku a také jim byly poskytnuty rady a informace o školních pomůckách do 1. třídy.schůzku připravily p. uč. Veselíková, Podsedníková., Linhartová a vedoucí ŠD Straţevská. 17

18 Školní družina Vedoucí ŠD : Dagmar Straţevská Počáteční stav ţáků : 191 Stav ţáků k II.pololetí : 171 Děti jsou umístěny v 6 odděleních dle tříd a věku : I.odd. : 1.A, 1.B p.vych.jebáčková II.odd. : 1.B, 1.D p.vych.foltýnová III.odd. : 1.C, 2.C p.vych.sobková IV.odd. : 2.A, 2.B p.vych.střechová V.odd. : 2.B, 3.A, 3.B p.vych.dostálová VI.odd. : 3.C, 4. a 5.třídy : p.vych.straţevská Zájmová činnost je organizována formou krouţků : Krouţek výtvarný 1.třídy : vede V.Jebáčková Krouţek výtvarný 2.třídy : vede M.Foltýnová Krouţek keramický 3. 5.třídy : vede M.Dostálová Přírodovědný krouţek : vede B.Sobková Krouţek tělovýchovný 1. 2.třída : vede P.Střechová Sportovní hry 3. 5.třída : vede D.Straţevská V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do 1.tříd a diplomů na obvodní olympiádu. Počet dětí v krouţcích : 86 Akce: Exkurze: Barevný podzim 2007 naučný program PdF MU Spolupráce s občanským sdruţením Smrk Poznáváme podzimní a jarní přírodu akce ke Dni Země (přírodovědné soutěţe v zahradě U smrku) Ateliér v zahradě Výstavy : Aranţmá sušených květin Velikonoční jarmark Výstava prací dětí ŠD v předsálí tělocvičny a na ZŠ Novoměstská Lego hračka i hobby x Etnografický ústav Moravské muzeum Stromy jako domy přírodovědný krouţek Návštěva ZOO přírodovědný krouţek Návštěva výtvarných dílen v Technickém muzeu malování na hedvábí, výroba ručního papíru, batikování triček Kulturní akce : Filmová představení v KD Rubín 4x Mikulášská nadílka Vánoční vazba z přírodnin 18

19 Vánoční besídka Karneval MDD sportovné zábavné soutěţe Besedy o knize v Knihovně J.Mahena Mozolky na témata : Cesta do knihovny, Hledáme šikovné malíře, Vánoce, zvyky a tradice, Vánoce v české literatuře, Velikonoční zvyky. 9x Špilberk v pověstech Velikonoční jarmark na ZŠ Novoměstská Planetárium : Slunce tropí hlouposti Sportovní akce : Spolupráce s oddílem Skaut sportovní soutěţe 2x Plavecké závody na ZŠ Herčíkova 1.místo, 2x 2.místo, 3.místo Lehkoatletický trojboj celodruţinová olympiáda Obvodní olympiáda na ZŠ Novoměstská 1.místo 2x, 3.místo 1x Kaţdodenní vycházky do parku sportovní a míčové hry. Sportovní turnaje v kopané, vybíjené, florballu. Sportovní hry v klubovně Výtvarné soutěže : Téma Pohádka na ZŠ E.Přemyslovny 1.místo kolektiv dětí 1.třídy, čestné uznání T.Pešlové. Výtvarné soutěţe v rámci práce Vv krouţků. Úprava nástěnek na školní chodbě Dostálová Příprava na vyučování : Psaní domácích úkolů, individuální práce se ţáky, didaktické hry, doplňkový program učiva Poznáváme ţivot dětí v různých zemích světa Činnost rekreační a odpočinková : Četba dětských knih a pohádek, poslech CD pohádky, písničky, pohádky na DVD Vycházky do parku a okolí školy zaměřené k dopravní výchově Stolní a společenské hry stavebnice Četba dětských časopisů Hry na PC Sebevzdělání a semináře : Porady a semináře pro vychovatelky ŠD zaměřené k tvorbě vzdělávacího programu pro školní druţiny 2x Straţevská Obvodní seminář na ZŠ Novoměstská 2x Straţevská, Foltýnová Seminář Čtvero ročních období Lipka Sobková Pravidelné sledování odborných článků v časopisech Informatorium Doplnění ŠD knihovny o odbornou literaturu. 19

20 Posluchači : III.odd. u vych. Sobkové studentka CMG a SOŠ PG A.Grůzová Školy v přírodě: B Kuklík Jebáčková A Kuklík Střechová A Kuklík Straţevská B Podlesí Foltýnová C Vyhlídka Straţevská B Nedvědice Jebáčková C Kuklík Dostálová A Chorvatsko Straţevská A Javorník Sobková 20

21 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Školy v přírodě Termín třída místo pobytu počet ţáků dnů B, 1.D Kuklík u Sněţného A, 2.A Kuklík u Sněţného B, 5.C Beskydy B Svratka C Tři Studně A Kuklík u Sněţného A, 3.B Nedvědice C, 4.C Blansko C Kuklík u Sněţného A Chorvatsko Pag C Chorvatsko Drvenik A, 5.B Bílé Karpaty, Javorník D Dolní Morava 11 5 Lyžařské kurzy A, 7.B Dolní Morava C + II.st. Dolní Morava 30 6 Poznávací zájezdy tř. Vídeň II.st.+ 5.B Paříţ tř. Polsko Krakov,Vělička,Osvětim tř. Moravský kras

22 Výlety ZOO Brno 1.B, 1.D, 2.C, 5.A Brněnská přehrada 1.C, 4.C Veverská Bítýška 4.B, 5.C Boskovice 2.A, 2.B Ořešín RANCH 5.B Soběšice 2.B Hálův mlýn 7.A, 8.A Moravský Krumlov 8.C Laa 6.B Dvůr Králové + Kuks 7.C Nesměř 9.B Letovice 7.B Mikulov 6.C Šiklův mlýn 6.A Křiţanov 8.B Náměšť nad Oslavou 9.D 22

23 Umístění žáků na středních školách 9.A Gymnázia 3 SPŠ 2 Obory potravin., obch. a sluţeb 3leté kód H 1 4leté kód M 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 9 3leté kód H 5 9.B Gymnázia 8 SPŠ 1 Obchodní akademie 1 Zdravotnické školy 2 Obory potravin., obch. a sluţeb 3leté kód H 3 4leté kód L 2 4leté kód M 2 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 4leté kód L 4 3leté kód H 2 9.C Gymnázia 10 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 3 4leté kód L 1 Zdravotnické školy 1 SPŠ 1 OA 5 Hotelové školy, obory 2 SŠ umění a designu (tal.) 1 9.D Gymnázia 13 SPŠ 2 SŠ umění a designu (tal.) 1 OA 2 Mimořádně: 8.B Volec 3leté kód H 1 Víceletá gymnázia: osmiletá 5.roč A 2 B 2 C 14 šestiletá 7.roč A 3 B 3 C 11 23

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2006/2007 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2006/2007 Část I. Základní charakteristika

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více