Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1

2 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole, IČ Ředitel školy: PaedDr. Jan Bartoš Součásti školy: I. a II. stupeň, školní druţina a školní jídelna s kuchyní Telefon: , fax: , www. zsslovanak.cz b. Úplné školy 1.stupeň 2.stupeň Školní rok 2007/2008 Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu , , ,59 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 87 Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 17,90 e. Rada školy zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ano f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola 16847/ a ZŠ RvJ AJ 16333/ a ŠVP 1. a 6. Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: viz tabulka g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 2

3 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 8 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 6 / přepoč.6,00 Z činnosti školní druţiny : viz příloha j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK Počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : Část II Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 49,009/52 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/20 04 Sb. 47,191/50 96% / 96% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 5 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi do 35 let let 1 14 nad 50 let 1 14 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 7 Celkem 6 40 Rodičovská dovolená 5 Ţeny 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Celkem Viz příloha 8. Romský asistent: (ANO/NE) ne.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) 3

4 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok , průměr na jednoho ţáka:0,5 ostatní podrobně viz příloha 4.Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 1 v prvním ročníku 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Podrobně viz příloha 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 92 Niţší ročník 1 Celkem 93 Počet ţáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce ČŠI v tomto roce neprovedla na škole inspekci. 4

5 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l - - Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/ Část VI. Další údaje o škole Většina aktivit ţáků a pedagogů naší školy je velmi podrobně rozepsána v přílohách Výroční zprávy. Je samozřejmé, ţe škola jako ţivý organizmus má aktivit podstatně více. Jsou to aktivity, které jsou vţdy ve prospěch ţáků školy. Uvádím ještě následující spolupráce: - s TJ Sokol Královo Pole. Uvedená spolupráce je tak plodná, ţe vyústila v zařazení naší školy v síti základních škol jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. - S kulturním centrem Parnas pomoc s kulturním vystoupením a vyuţívání výstav - Se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení našich dětí apod. - S Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici. Jsme pilotní školou pro hodnocení výstav a akcí pořádaných Muzeem - S Ped. Fakultou katedrou geografie řešení didaktických výzkumných úkolů katedrou chemie - se středními školami zvláště s G Slovanské nám. 7, Terezy Novákové,. SPŠCh Vranovská, SOU Jílová, SOU Střední aj. - s ZUŠ Kaprálové, Palackého tř. Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Vše podrobně v příloze 5

6 Část VII. Zhodnocení a závěr Je proveden v duchu sebehodnocení školy na základě 12 odst. 1 a 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Struktura: A) cíle hodnocení B) nástroje hodnocení C) kritéria hodnocení Ad A) 1. Poslání školy. Základní škola není samostatným celkem v systému vzdělávání, ale naopak je organickou součástí celoţivotního vzdělávání. Úkolem je všeobecně připravit ţáky pro další studia (100% ţáků odchází na SŠ) a tím i pro ţivot. Proto neopomíjíme ţádnou sloţku vzdělávání. Kaţdá má své pevné nezastupitelné místo v rozvoji mladého člověka. Toto poslání je bezezbytku plněno. 2. Analýza prostředí školy. Škola působí v městské části Králova Pole s 28tis. obyvatel. Mimo naši školu jsou zde ještě tři úplné školy a jedna neúplná (I.stupeň) Uvedená skutečnost ovlivňuje naplněnost školy. Dalším faktorem působící na naplněnost školy je dobrá dostupnost fungující městské hromadné dopravy. Nejdůleţitějším faktorem je ovšem vysoká kvalitní úroveň výuky a profilace školy, jako školy s rozšířenou výukou angličtiny resp. Tv. Dalším z vnitřních faktorů je vybavenost školy (podrobně v přílohách). Celá budova je v dobrém stavu a funkční. A to po více jak devadesáti letech. Ve všech třídách jsou nové lavice a ţidle ve správných velikostech. Rezervy jsou v ostatním nábytku a to jak ve třídách, tak i v kabinetech. Tato skutečnost ovšem neovlivňuje přímo výuku a zdraví dětí. Pomůcky jsou na přiměření úrovni. Zde je co zlepšovat. Ovšem při sníţení ONIV v letošním roce o 27% můţeme stav pomůcek pouze udrţovat. Přesto se nám podařilo zajistit jedno pracoviště s interaktivní tabulí. 3.Profil absolventa. - má pevnou soustavu klíčových poznatků z jednotlivých oblastí - tyto umí vzájemně propojovat - umí je aplikovat při řešení praktických úloh - tím chápe význam praktických dovedností - má základní pohybové dovednosti - dokáţe aktivně ovlivňovat zdraví dodrţováním zdravého ţivotního stylu - dokáţe esteticky vnímat svět, krásu a prostředí - získá orientaci v základních mravních hodnotách - pochopí základní principy demokratické společnosti - vytváří si pocit odpovědnosti za ţivotní prostředí - respektuje ostatní, je zdvořilý a otevřený - získává schopnost pracovat ve skupině, solidaritu a ochotu pomáhat druhým K uvedenému modelu, který je maximalistický se můţeme a musíme přiblíţit. Nejvíce se to v tomto školním roce podařilo, tak jako i v letech minulých, v oblastech poznávacích cílů tj. získávání klíčových poznatků, jejich propojování a aplikace. To se zvláště projevilo ve výsledcích přijímacího řízení na SŠ viz tabulka. Tyto vynikající výsledky, které jsou odrazem kvalitní práce většiny vyučujících mají i negativní dopad na celkový chod školy. Působí organizační problémy, které jsme se naučili řešit. Největším problémem je ovšem dopad na 6

7 financování školy. Jsme jediným resortem, kde jsme po zásluze potrestáni za kvalitní práci. Čím více dětí uspěje při přijímacím řízení na osmi a šestiletá G, tím dostane škola méně mzdových prostředků. Kde máme určité rezervy jsou hodnotové cíle a postoje ţáků. Vystihnout to lze výrazem chování ţáků a jejich vztahem k hodnotám. I kdyţ tato oblast je nemyslitelná bez úzké vazby a působením rodiny a celé společnosti, jsou rezervy i na naší straně. Mimo vlastní příklad při utváření morálního profilu absolventa, musíme být i důslední. Největší energii je nutné zaměřit na vztah k hodnotám majetku. Celkově lze konstatovat, ţe při utváření profilu absolventa máme podstatně více úspěchu v oblasti vzdělávání neţ v oblasti výchovy. 4.Analýza vzdělávacího programu. Oba vzdělávací programy, podle kterých pracujeme (viz tabulková část), nejsou samoúčelné a nejsou cílem našeho snaţení. Jsou jedním z prostředků k dosaţení cíle - poslání školy (viz bod 1.) a to je profil absolventa (viz bod 2.). V letošním šk.roce jsme absolvovali první rok podle ŠVP a to v 1. a 6.ročníku. Protoţe jsme vycházeli z programu ZŠ, který jsme aţ na drobnosti přijali za svůj a který navíc vyhovoval našemu zaměření, personálnímu sloţení a našim cílům, byl to rok bez zásadních problémů a změn. Zásadní výhodou ŠVP je moţné navýšení výuky jazyků a to od 1.ročníku 2 hod a dále pro výuku RVJ o 1 hod. To se děje při zachování dotací pro ostatní vyučovací předměty. Dalšímu rozvoji jazykového vzdělávání brání ekonomická situace. Je nutné podotknout, ţe rozšíření výuku Aj v 1.roč. je zajištěno dotací na mzdy a pomůcky od MMB OŠMT pro dvě vyučovací skupiny a pro zbylé skupiny od zřizovatele Městské části Královo Pole. V ostatních ročnících jsme pracovali podle programu ZŠ, který dostatečně vyhovuje k naplnění našich cílů profilu absolventa. 5.Hodnocení ţáků. Základními principy v přístupu k hodnocení je náročnost, zodpovědnost, spravedlivost a lidskost. V tom jsme jednotní a postupně dochází i ke sblíţení klasifikace. Obdobně je to v získávání podkladů a četnosti hodnocení. Stále se lišíme ve formách hodnocení. U jedinců přetrvává ještě dlouhodobé zkoušení u tabule, které se můţe jevit často jako poniţující pro ţáka. Hlavně neodpovídá cíli našeho snaţení tj. aplikace klíčových poznatků. V mnohých případech neodpovídá ani konkrétní osobnosti ţáka. Proto je důleţitý osobní individuální přístup. V letošním roce se zlepšila situace v zásadním problému hodnocení tj. klasifikaci. Postupně se sbliţuje. Zatím pouze v rámci jednotlivých disciplín. To je výsledek práce MZ. Do budoucnosti musíme sjednotit přístup ke klasifikaci v celé škole. I přes určité nedostatky je klasifikace na škole objektivní, odpovídající a srovnatelná. Nejlépe se to projevuje v přijímacím řízení na střední školy a ve vlastním působení našich absolventů při dalším studiu. 6.Personální oblast. V ní je dlouhodobě kladen důraz na: - odbornost - ped.metodickou zdatnost - věkovou strukturu ve smyslu kontinuity - stabilizaci Uvedená kritéria plníme s rozdílnou úspěšností. Odbornost je, mimo dvě vyučující, kterým vzhledem k věku a praxi byla prominuta VŠ, 100%ní. Obdobně je to i s ped.metodickou zdatností. U věkové struktury dochází k neustálým změnám tak, aby byly zastoupeny všechny věkové kategorie (viz tabulková část). Co se plně nepodařilo v tomto školním roce naplnit byla stabilizace. Mimo odchodu do důchodu odešly čtyři perspektivní pracovnice na jiná pracoviště. Nutné je ovšem říci, ţe většinou na společensky prestiţnější posty. Dvě odešly na gymnázia, jedna jako výchovná poradkyně na jinou ZŠ a poslední z rodinných důvodů do jiného města. Z nich dvě byly kvalifikované učitelky angličtiny. 7

8 7. Materiální vybavení. Částečně popsáno v oddílu analýza prostředí. Prostorové uspořádání je velmi dobré i přes stáří školní budovy. Zlepšila se situace s promítací technikou. I přes výrazné sníţení ONIV je celkem udrţitelná situace s učebnicemi. Naopak je špatná situace s pomůckami, zvláště ve fyzice a chemii. Ty jsou nákladné a po úhradě nutných výdajů jiţ nezbývají finanční prostředky. Uvedená situace přetrvává z minulých let. Ad B) Nástroje sebehodnocení. Při hodnocení vycházíme z osobních kontaktů. Nejvíce s rodiči, vyučujícími na SŠ a zástupců veřejné správy. Dalšími zdroji jsou ţákovské práce, kontakt s ţáky a z hodnocení výuky učiteli a vedením školy. Vzhledem k naplněnosti školy a k výsledkům našich ţáků povaţujeme je za dostatečné. Ad C) Kritéria sebehodnocení. Hlavní kritérium je stále stejné. Je shodné s posláním školy tj. uplatnitelnost v ţivotě. Z toho nejdříve při dalším studiu a posléze v praxi. Protoţe je to velmi obtíţně zjistitelné pouţíváme pomocná kritéria, kterými jsou: - výsledky u přijímacího řízení - spokojenost rodičů s výsledky naší práce - spokojenost ţáka - zájem o školu a tím i naplněnost školy - celkové klima na škole 8

9 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání Výchovný poradce 1 Spec. kurzy, studium na VŠ VŠ Školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek Kvalifikace, specializace Dosaţené vzdělání 1 Ano VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 Školní psycholog Školní speciální pedagog 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: Vše viz přílohy 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SVPU Celkem 9

10 4. Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SVPU Celkem 52 10

11 Část IX. Další údaje Nutné je poděkovat OŠMT při Magistrátu města Brna za metodickou pomoc a za snahu při řešení sporů s Krajským úřadem v dohadovacím řízení o výši příspěvku na mzdy a pomůcky. Obdobně je nutné poděkovat zřizovateli, který nadstandardně řeší problémy s provozem školy. Zásadní problém je v přidělování MP od státu a jejich přerozdělení KU. Vnášením nových a nových kritérií do přerozdělování dochází k zásadním nesouladům jako to, ţe místo 2% MP na tvorbu ŠVP jsme obdrţeli pouze 1%!! Na chyby je stále poukazováno s tím, ţe pouhý ekonomický pohled je chybný. Vše se musí řešit společně s pedagogy. Uvedený systém přerozdělování nám brání poskytnou další sluţby dětem, jako je psycholog, dělení volitelných předmětů apod. To vše by zásadně zkvalitnilo vzdělávací proces. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout příkladný přístup školské rady. V Brně, dne 15.října podpis a razítko ředitele školy 11

12 Přílohy Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a krouţků Výuka ČJ ve spec.skupinách pro ţáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v 1. a 2.třídách Spolupráce s MŠ Školní druţina Školy v přírodě, LVK a výlety Umístění ţáků na středních školách Výchovné komise Další vzdělávání učitelů semináře, školení Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova Spolupráce s policií Projekty Olympiády, soutěţe Sportovní soutěţe Vybudováno Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence ţáků 12

13 Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a Nepovinné předměty kroužků Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr.Petra Pšejová, Mgr.Radek Cihlář Náboţenství 1. 3.třída vyučováno na faře Kateřina Kloudová 4.třídy vyučováno na škole Marie Holíková 5.třídy vyučováno na škole Jiřina Sloučková Zájmové útvary Logopedická prevence pro ţáky 1. a 2.tříd Mgr.Dana Hofericová, Mgr.Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro ţáky s SPU pro 5.třídy Mgr.Miroslava Gerţová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný krouţek pro ţáky 1.tříd Václava Jebáčková pro ţáky 2.tříd Martina Foltýnová Keramická dílna pro ţáky 3. 5.tříd Milena Dostálová Tělovýchovný krouţek pro ţáky 1. 2.tříd Petra Střechová pro ţáky 3. 5.tříd - Dagmar Straţevská Přírodovědný krouţek pro ţáky 2. 5.tříd Belinda Sobková 13

14 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s VPU Na ZŠ Slovanské nám. 2, Brno jiţ třináct let probíhá specializovaná výuka ČJ u dětí, kterým byly diagnostikovány vývojové poruchy učení. Na základě konzultace třídních učitelů, spec. pedagoga a zprávy pedagog. psychologické poradny se děti druhého aţ pátého ročníku zařazují do specializované výuky. Tak jako v minulých letech ţáci stejného ročníku s diagnostikovanými SPU pracovali na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny ve skupinách při menším počtu, neţ je v běţné třídě. Obsazení skupin bylo přizpůsobováno potřebám dětí. Ve dvou případech došlo v pololetí školního roku k přeřazení ţáka zpět do běţné třídy a naopak. Učební plány ve skupině se shodovaly s učebními plány v běţných třídách. Do hodin se však navíc zařazovala cvičení zaměřená na procvičování oslabených oblastí. Jednalo se zejména o sluchovou a zrakovou percepci, pravolevou a prostorovou orientaci, fonematický sluch, syntézu a analýzu, jemnou motoriku, grafomotoriku apod. Pro uvolnění byla výuka prokládána pohybovými chvilkami a cvičeními zaměřenými na posílení pozornosti a paměti. V roce 2007/2008 bylo do skupin specializované výuky ČJ zařazeno celkem 54 dětí (2. roč. 13+1ţ., 3. roč. 13ţ., 4. roč. 13+1ţ., 5. roč ţ.), které pracovaly pod vedením speciálního pedagoga. Pro deset integrovaných ţáků byly vypracovány individuální vzdělávací plány.. Časová dotace pro ţáky druhého ročníku ve třídě se specializovanou výukou ČJ byla v tomto roce osm hodin týdně (5hod.- ČJ, 3hod.- čtení), pro skupinu třetího ročníku sedm hodin týdně (5hod.- ČJ, 2hod. čtení), pro ţáky čtvrtých tříd šest hod. týdně (5hod.- ČJ, 1hod.- čtení). Ţáci pátých tříd docházeli jednu hod. týdně, kdy procvičovali probrané i probírané učivo a cvičení zaměřená na oslabené oblasti. Hodnocení, klasifikace i výuka probíhala podle Pokynu MŠMT ČR č. j / k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Úspěšnost ţáků při nápravě specifických poruch učení ovlivňoval nejen druh a stupeň poruchy, ale i pravidelná, důsledná domácí příprava a pozitivní vstřícná spolupráce rodičů a školy. 14

15 Individuální logopedická péče (ILP) Stále častěji se u dětí, které nastupují povinnou školní docházku, vyskytují vady výslovnosti. Na Základní škole Slovanské náměstí 2, v Brně je mnoho let těmto dětem pravidelně poskytována péče. Logopedická intervence probíhá dvě hodiny týdně pod vedením speciálních pedagogů se státní zkouškou z logopedie. Do hodin se zařazují zejména ţáci z prvního ročníku, které zachytí depistáţ jiţ při zápisu do školy. Na začátku školní docházky je u dětí s porušenou výslovností provedena úvodní logopedická diagnostika se souhlasem rodičů a po konzultaci s třídními učiteli. Logopedická péče je poskytována podle potřeby i ţákům druhého aţ pátého ročníku. Záznam o průběhu a postupu práce s kaţdým ţákem je veden v logopedických sešitech. Ten má kaţdé dítě u sebe. Můţe tak podle pokynů procvičovat téměř denně s rodiči. Na základě úvodní logopedické diagnostiky probíhají cvičení s ţáky individuálně nebo ve skupině. Do hodin se zařazují cvičení dechová, fonační i artikulační. U logopedického zrcadla jsou hlásky vyvozovány, zapojovány do slabik a slov. Automatizace hlásek probíhá jejich zapojením do vět, říkanek a příběhů. Pozornost je zaměřena také na rozvoj fonematického sluchu, slovní zásoby, zrakové a sluchové percepce, rytmizace, jemné motoriky, pravolevé a prostorové orientace. Velmi důleţité je pravidelné domácí procvičování ţáka. Při častém cvičení podle zápisu v logopedických sešitech dosahují děti s vadnou výslovností lepších výsledků v kratším čase. U dětí, které procvičí popsaná cvičení den před hodinou logopedie nebo vůbec, je práce zdlouhavá, méně efektivní a pro učitele velmi náročná. Ve školním roce 2007/2008 bylo do hodin logopedické péče zařazeno devatenáct ţáků (1. roč. 10 ţáků, 2. roč. 8 ţáků, 5. roč. 1 ţák). U některých dětí projevili rodiče zájem o konzultaci. Správná výslovnost ve školním věku významně ovlivňuje zapojení do kolektivu ostatních dětí i školní úspěšnost. Proto je potřeba věnovat nápravě vad řeči náleţitou pozornost. 15

16 Výuka anglického jazyka v 1. a 2.třídách Učivo v učebním plánu pro předmět anglický jazyk v prvním a druhém ročníku je vhodně uspořádané, lze provádět i následné kombinace a přesuny učiva mezi jednotlivými kapitolami. Základním vodítkem pro zařazení učiva bylo především : 1) Uchování určitého logického sledu učiva a návazností, aby bylo moţné rozvíjet ( pouţít ) učivo náročnější. Je vhodně zařazeno učivo niţší úrovně, které předchází a vede k pochopení učiva náročnějšího a je s ním v přímé souvislosti. 2) Budování uceleného a propojeného systému pohledu na cizí jazyk ( soubor vědomostí a dovedností a zacházení s nimi ) - časová dotace 2 hodin týdně maximálně odpovídá schopnostem ţáka se soustředit na jiný neţ mateřský jazyk - učebnice ( Playway to English 1, Chatterbox Starter ) vhodně zvolena, zejména obrázková propracovanost, poutavé zpracování - moţnost doplňkového materiálu široká, vysoká variabilita a přizpůsobivost k daným podmínkám třídy - CD k dispozici velkou výhodou, usnadňuje práci pedagoga - videonahrávky napomáhají k celkovému vhledu do jazyka - nenásilná a zábavná forma úspěšného zvládnutí jazyka - vysoký počet ţáků ve třídách nepřispívá k efektivnímu osvojení učiva - podpora simulace modelových situací - zatím nedostupnost DVD V mladším školním věku velmi dobrá mechanická paměť dokud se opíráme o názornost, děti si zapamatují velké mnoţství nových slov. Moţnost vyuţití jejich spontánnosti hlavně v 1.třídě. Rozvoj poslechu a komunikačních dovedností bez psaní přivyknutí si na cizí jazyk. Vnímavost pomocí intonace, gest a mimiky, jsou schopni porozumět jednoduchým frázím. Pomocí písniček, básniček a rytmických říkadel rozvoj správné výslovnosti a intonace děti si neuvědomují, ţe se učí forma hry. 16

17 Spolupráce s MŠ Spolupráci s mateřskými školami v tomto školním roce zajišťovala p. uč. Linhartová a třídní učitelky prvních tříd : p. uč. Šrubařová Eliška, p. uč. Mojţíšová Monika a p. uč. Koblihová Iveta. Vzájemná spolupráce mezi naší školou a mateřskými školami pokračovala v tomto školním roce těmito tradičními a osvědčenými akcemi : - návštěvy předškoláků z MŠ v 1. třídách MŠ Vackova ( 11 dětí ) návštěva v 1. C p. uč. Mojţíšová MŠ Bulharská ( 14 dětí ) návštěva v 1. D p. uč. Koblihová MŠ Purkyňova ( 45 dětí ) - návštěva v 1. A p. uč. Šrubařová v 1. D p. uč. Koblihová Hlavní smysl těchto návštěv vidíme v tom, ţe budoucí prvňáčci se blíţe seznámí s novým prostředím, je usnadněna adaptace dětí na školu při vstupu do 1. tříd, učitelé získají celkový přehled o připravenosti předškoláků a je umoţněno vzájemné předávání zkušeností mezi učitelkami MŠ a ZŠ. - zápis do 1. tříd se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd ( hod ) probíhaly dny otevřených dveří ( 8 11 hod. ) - do všech MŠ v blízkosti naší školy byly dodány propagační materiály s informacemi o zápisu do 1. tříd na naší škole - beseda s rodiči budoucích prvňáčků se v MŠ Bulharská uskutečnila beseda s rodiči na téma Vstup dětí do školy.na této schůzce p. uč. Linhartová seznámila rodiče s problematikou školní zralosti, přípravy dětí na zahájení školní docházky a moţností odkladu školní docházky.o projektu Angličtina do škol informovala rodiče p. uč. Vančurová.Zvláště podrobně se zaměřila na výuku AJ v 1. třídách. -informativní schůzka proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, na které byly rodičům poskytnuty informace a rady na téma školní připravenosti a zralosti,byly seznámeni s řádem školní druţiny, se školním řádem a organizací začátku školního roku a také jim byly poskytnuty rady a informace o školních pomůckách do 1. třídy.schůzku připravily p. uč. Veselíková, Podsedníková., Linhartová a vedoucí ŠD Straţevská. 17

18 Školní družina Vedoucí ŠD : Dagmar Straţevská Počáteční stav ţáků : 191 Stav ţáků k II.pololetí : 171 Děti jsou umístěny v 6 odděleních dle tříd a věku : I.odd. : 1.A, 1.B p.vych.jebáčková II.odd. : 1.B, 1.D p.vych.foltýnová III.odd. : 1.C, 2.C p.vych.sobková IV.odd. : 2.A, 2.B p.vych.střechová V.odd. : 2.B, 3.A, 3.B p.vych.dostálová VI.odd. : 3.C, 4. a 5.třídy : p.vych.straţevská Zájmová činnost je organizována formou krouţků : Krouţek výtvarný 1.třídy : vede V.Jebáčková Krouţek výtvarný 2.třídy : vede M.Foltýnová Krouţek keramický 3. 5.třídy : vede M.Dostálová Přírodovědný krouţek : vede B.Sobková Krouţek tělovýchovný 1. 2.třída : vede P.Střechová Sportovní hry 3. 5.třída : vede D.Straţevská V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do 1.tříd a diplomů na obvodní olympiádu. Počet dětí v krouţcích : 86 Akce: Exkurze: Barevný podzim 2007 naučný program PdF MU Spolupráce s občanským sdruţením Smrk Poznáváme podzimní a jarní přírodu akce ke Dni Země (přírodovědné soutěţe v zahradě U smrku) Ateliér v zahradě Výstavy : Aranţmá sušených květin Velikonoční jarmark Výstava prací dětí ŠD v předsálí tělocvičny a na ZŠ Novoměstská Lego hračka i hobby x Etnografický ústav Moravské muzeum Stromy jako domy přírodovědný krouţek Návštěva ZOO přírodovědný krouţek Návštěva výtvarných dílen v Technickém muzeu malování na hedvábí, výroba ručního papíru, batikování triček Kulturní akce : Filmová představení v KD Rubín 4x Mikulášská nadílka Vánoční vazba z přírodnin 18

19 Vánoční besídka Karneval MDD sportovné zábavné soutěţe Besedy o knize v Knihovně J.Mahena Mozolky na témata : Cesta do knihovny, Hledáme šikovné malíře, Vánoce, zvyky a tradice, Vánoce v české literatuře, Velikonoční zvyky. 9x Špilberk v pověstech Velikonoční jarmark na ZŠ Novoměstská Planetárium : Slunce tropí hlouposti Sportovní akce : Spolupráce s oddílem Skaut sportovní soutěţe 2x Plavecké závody na ZŠ Herčíkova 1.místo, 2x 2.místo, 3.místo Lehkoatletický trojboj celodruţinová olympiáda Obvodní olympiáda na ZŠ Novoměstská 1.místo 2x, 3.místo 1x Kaţdodenní vycházky do parku sportovní a míčové hry. Sportovní turnaje v kopané, vybíjené, florballu. Sportovní hry v klubovně Výtvarné soutěže : Téma Pohádka na ZŠ E.Přemyslovny 1.místo kolektiv dětí 1.třídy, čestné uznání T.Pešlové. Výtvarné soutěţe v rámci práce Vv krouţků. Úprava nástěnek na školní chodbě Dostálová Příprava na vyučování : Psaní domácích úkolů, individuální práce se ţáky, didaktické hry, doplňkový program učiva Poznáváme ţivot dětí v různých zemích světa Činnost rekreační a odpočinková : Četba dětských knih a pohádek, poslech CD pohádky, písničky, pohádky na DVD Vycházky do parku a okolí školy zaměřené k dopravní výchově Stolní a společenské hry stavebnice Četba dětských časopisů Hry na PC Sebevzdělání a semináře : Porady a semináře pro vychovatelky ŠD zaměřené k tvorbě vzdělávacího programu pro školní druţiny 2x Straţevská Obvodní seminář na ZŠ Novoměstská 2x Straţevská, Foltýnová Seminář Čtvero ročních období Lipka Sobková Pravidelné sledování odborných článků v časopisech Informatorium Doplnění ŠD knihovny o odbornou literaturu. 19

20 Posluchači : III.odd. u vych. Sobkové studentka CMG a SOŠ PG A.Grůzová Školy v přírodě: B Kuklík Jebáčková A Kuklík Střechová A Kuklík Straţevská B Podlesí Foltýnová C Vyhlídka Straţevská B Nedvědice Jebáčková C Kuklík Dostálová A Chorvatsko Straţevská A Javorník Sobková 20

21 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Školy v přírodě Termín třída místo pobytu počet ţáků dnů B, 1.D Kuklík u Sněţného A, 2.A Kuklík u Sněţného B, 5.C Beskydy B Svratka C Tři Studně A Kuklík u Sněţného A, 3.B Nedvědice C, 4.C Blansko C Kuklík u Sněţného A Chorvatsko Pag C Chorvatsko Drvenik A, 5.B Bílé Karpaty, Javorník D Dolní Morava 11 5 Lyžařské kurzy A, 7.B Dolní Morava C + II.st. Dolní Morava 30 6 Poznávací zájezdy tř. Vídeň II.st.+ 5.B Paříţ tř. Polsko Krakov,Vělička,Osvětim tř. Moravský kras

22 Výlety ZOO Brno 1.B, 1.D, 2.C, 5.A Brněnská přehrada 1.C, 4.C Veverská Bítýška 4.B, 5.C Boskovice 2.A, 2.B Ořešín RANCH 5.B Soběšice 2.B Hálův mlýn 7.A, 8.A Moravský Krumlov 8.C Laa 6.B Dvůr Králové + Kuks 7.C Nesměř 9.B Letovice 7.B Mikulov 6.C Šiklův mlýn 6.A Křiţanov 8.B Náměšť nad Oslavou 9.D 22

23 Umístění žáků na středních školách 9.A Gymnázia 3 SPŠ 2 Obory potravin., obch. a sluţeb 3leté kód H 1 4leté kód M 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 9 3leté kód H 5 9.B Gymnázia 8 SPŠ 1 Obchodní akademie 1 Zdravotnické školy 2 Obory potravin., obch. a sluţeb 3leté kód H 3 4leté kód L 2 4leté kód M 2 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 4leté kód L 4 3leté kód H 2 9.C Gymnázia 10 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 3 4leté kód L 1 Zdravotnické školy 1 SPŠ 1 OA 5 Hotelové školy, obory 2 SŠ umění a designu (tal.) 1 9.D Gymnázia 13 SPŠ 2 SŠ umění a designu (tal.) 1 OA 2 Mimořádně: 8.B Volec 3leté kód H 1 Víceletá gymnázia: osmiletá 5.roč A 2 B 2 C 14 šestiletá 7.roč A 3 B 3 C 11 23

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více