Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1

2 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole, IČ Ředitel školy: PaedDr. Jan Bartoš Součásti školy: I. a II. stupeň, školní druţina a školní jídelna s kuchyní Telefon: , fax: , www. zsslovanak.cz b. Úplné školy 1.stupeň 2.stupeň Školní rok 2007/2008 Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu , , ,59 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 87 Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 17,90 e. Rada školy zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ano f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola 16847/ a ZŠ RvJ AJ 16333/ a ŠVP 1. a 6. Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: viz tabulka g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 2

3 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 8 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 6 / přepoč.6,00 Z činnosti školní druţiny : viz příloha j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK Počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : Část II Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 49,009/52 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/20 04 Sb. 47,191/50 96% / 96% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 5 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi do 35 let let 1 14 nad 50 let 1 14 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 7 Celkem 6 40 Rodičovská dovolená 5 Ţeny 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Celkem Viz příloha 8. Romský asistent: (ANO/NE) ne.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) 3

4 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok , průměr na jednoho ţáka:0,5 ostatní podrobně viz příloha 4.Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 1 v prvním ročníku 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Podrobně viz příloha 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 92 Niţší ročník 1 Celkem 93 Počet ţáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce ČŠI v tomto roce neprovedla na škole inspekci. 4

5 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l - - Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/ Část VI. Další údaje o škole Většina aktivit ţáků a pedagogů naší školy je velmi podrobně rozepsána v přílohách Výroční zprávy. Je samozřejmé, ţe škola jako ţivý organizmus má aktivit podstatně více. Jsou to aktivity, které jsou vţdy ve prospěch ţáků školy. Uvádím ještě následující spolupráce: - s TJ Sokol Královo Pole. Uvedená spolupráce je tak plodná, ţe vyústila v zařazení naší školy v síti základních škol jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. - S kulturním centrem Parnas pomoc s kulturním vystoupením a vyuţívání výstav - Se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení našich dětí apod. - S Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici. Jsme pilotní školou pro hodnocení výstav a akcí pořádaných Muzeem - S Ped. Fakultou katedrou geografie řešení didaktických výzkumných úkolů katedrou chemie - se středními školami zvláště s G Slovanské nám. 7, Terezy Novákové,. SPŠCh Vranovská, SOU Jílová, SOU Střední aj. - s ZUŠ Kaprálové, Palackého tř. Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Vše podrobně v příloze 5

6 Část VII. Zhodnocení a závěr Je proveden v duchu sebehodnocení školy na základě 12 odst. 1 a 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Struktura: A) cíle hodnocení B) nástroje hodnocení C) kritéria hodnocení Ad A) 1. Poslání školy. Základní škola není samostatným celkem v systému vzdělávání, ale naopak je organickou součástí celoţivotního vzdělávání. Úkolem je všeobecně připravit ţáky pro další studia (100% ţáků odchází na SŠ) a tím i pro ţivot. Proto neopomíjíme ţádnou sloţku vzdělávání. Kaţdá má své pevné nezastupitelné místo v rozvoji mladého člověka. Toto poslání je bezezbytku plněno. 2. Analýza prostředí školy. Škola působí v městské části Králova Pole s 28tis. obyvatel. Mimo naši školu jsou zde ještě tři úplné školy a jedna neúplná (I.stupeň) Uvedená skutečnost ovlivňuje naplněnost školy. Dalším faktorem působící na naplněnost školy je dobrá dostupnost fungující městské hromadné dopravy. Nejdůleţitějším faktorem je ovšem vysoká kvalitní úroveň výuky a profilace školy, jako školy s rozšířenou výukou angličtiny resp. Tv. Dalším z vnitřních faktorů je vybavenost školy (podrobně v přílohách). Celá budova je v dobrém stavu a funkční. A to po více jak devadesáti letech. Ve všech třídách jsou nové lavice a ţidle ve správných velikostech. Rezervy jsou v ostatním nábytku a to jak ve třídách, tak i v kabinetech. Tato skutečnost ovšem neovlivňuje přímo výuku a zdraví dětí. Pomůcky jsou na přiměření úrovni. Zde je co zlepšovat. Ovšem při sníţení ONIV v letošním roce o 27% můţeme stav pomůcek pouze udrţovat. Přesto se nám podařilo zajistit jedno pracoviště s interaktivní tabulí. 3.Profil absolventa. - má pevnou soustavu klíčových poznatků z jednotlivých oblastí - tyto umí vzájemně propojovat - umí je aplikovat při řešení praktických úloh - tím chápe význam praktických dovedností - má základní pohybové dovednosti - dokáţe aktivně ovlivňovat zdraví dodrţováním zdravého ţivotního stylu - dokáţe esteticky vnímat svět, krásu a prostředí - získá orientaci v základních mravních hodnotách - pochopí základní principy demokratické společnosti - vytváří si pocit odpovědnosti za ţivotní prostředí - respektuje ostatní, je zdvořilý a otevřený - získává schopnost pracovat ve skupině, solidaritu a ochotu pomáhat druhým K uvedenému modelu, který je maximalistický se můţeme a musíme přiblíţit. Nejvíce se to v tomto školním roce podařilo, tak jako i v letech minulých, v oblastech poznávacích cílů tj. získávání klíčových poznatků, jejich propojování a aplikace. To se zvláště projevilo ve výsledcích přijímacího řízení na SŠ viz tabulka. Tyto vynikající výsledky, které jsou odrazem kvalitní práce většiny vyučujících mají i negativní dopad na celkový chod školy. Působí organizační problémy, které jsme se naučili řešit. Největším problémem je ovšem dopad na 6

7 financování školy. Jsme jediným resortem, kde jsme po zásluze potrestáni za kvalitní práci. Čím více dětí uspěje při přijímacím řízení na osmi a šestiletá G, tím dostane škola méně mzdových prostředků. Kde máme určité rezervy jsou hodnotové cíle a postoje ţáků. Vystihnout to lze výrazem chování ţáků a jejich vztahem k hodnotám. I kdyţ tato oblast je nemyslitelná bez úzké vazby a působením rodiny a celé společnosti, jsou rezervy i na naší straně. Mimo vlastní příklad při utváření morálního profilu absolventa, musíme být i důslední. Největší energii je nutné zaměřit na vztah k hodnotám majetku. Celkově lze konstatovat, ţe při utváření profilu absolventa máme podstatně více úspěchu v oblasti vzdělávání neţ v oblasti výchovy. 4.Analýza vzdělávacího programu. Oba vzdělávací programy, podle kterých pracujeme (viz tabulková část), nejsou samoúčelné a nejsou cílem našeho snaţení. Jsou jedním z prostředků k dosaţení cíle - poslání školy (viz bod 1.) a to je profil absolventa (viz bod 2.). V letošním šk.roce jsme absolvovali první rok podle ŠVP a to v 1. a 6.ročníku. Protoţe jsme vycházeli z programu ZŠ, který jsme aţ na drobnosti přijali za svůj a který navíc vyhovoval našemu zaměření, personálnímu sloţení a našim cílům, byl to rok bez zásadních problémů a změn. Zásadní výhodou ŠVP je moţné navýšení výuky jazyků a to od 1.ročníku 2 hod a dále pro výuku RVJ o 1 hod. To se děje při zachování dotací pro ostatní vyučovací předměty. Dalšímu rozvoji jazykového vzdělávání brání ekonomická situace. Je nutné podotknout, ţe rozšíření výuku Aj v 1.roč. je zajištěno dotací na mzdy a pomůcky od MMB OŠMT pro dvě vyučovací skupiny a pro zbylé skupiny od zřizovatele Městské části Královo Pole. V ostatních ročnících jsme pracovali podle programu ZŠ, který dostatečně vyhovuje k naplnění našich cílů profilu absolventa. 5.Hodnocení ţáků. Základními principy v přístupu k hodnocení je náročnost, zodpovědnost, spravedlivost a lidskost. V tom jsme jednotní a postupně dochází i ke sblíţení klasifikace. Obdobně je to v získávání podkladů a četnosti hodnocení. Stále se lišíme ve formách hodnocení. U jedinců přetrvává ještě dlouhodobé zkoušení u tabule, které se můţe jevit často jako poniţující pro ţáka. Hlavně neodpovídá cíli našeho snaţení tj. aplikace klíčových poznatků. V mnohých případech neodpovídá ani konkrétní osobnosti ţáka. Proto je důleţitý osobní individuální přístup. V letošním roce se zlepšila situace v zásadním problému hodnocení tj. klasifikaci. Postupně se sbliţuje. Zatím pouze v rámci jednotlivých disciplín. To je výsledek práce MZ. Do budoucnosti musíme sjednotit přístup ke klasifikaci v celé škole. I přes určité nedostatky je klasifikace na škole objektivní, odpovídající a srovnatelná. Nejlépe se to projevuje v přijímacím řízení na střední školy a ve vlastním působení našich absolventů při dalším studiu. 6.Personální oblast. V ní je dlouhodobě kladen důraz na: - odbornost - ped.metodickou zdatnost - věkovou strukturu ve smyslu kontinuity - stabilizaci Uvedená kritéria plníme s rozdílnou úspěšností. Odbornost je, mimo dvě vyučující, kterým vzhledem k věku a praxi byla prominuta VŠ, 100%ní. Obdobně je to i s ped.metodickou zdatností. U věkové struktury dochází k neustálým změnám tak, aby byly zastoupeny všechny věkové kategorie (viz tabulková část). Co se plně nepodařilo v tomto školním roce naplnit byla stabilizace. Mimo odchodu do důchodu odešly čtyři perspektivní pracovnice na jiná pracoviště. Nutné je ovšem říci, ţe většinou na společensky prestiţnější posty. Dvě odešly na gymnázia, jedna jako výchovná poradkyně na jinou ZŠ a poslední z rodinných důvodů do jiného města. Z nich dvě byly kvalifikované učitelky angličtiny. 7

8 7. Materiální vybavení. Částečně popsáno v oddílu analýza prostředí. Prostorové uspořádání je velmi dobré i přes stáří školní budovy. Zlepšila se situace s promítací technikou. I přes výrazné sníţení ONIV je celkem udrţitelná situace s učebnicemi. Naopak je špatná situace s pomůckami, zvláště ve fyzice a chemii. Ty jsou nákladné a po úhradě nutných výdajů jiţ nezbývají finanční prostředky. Uvedená situace přetrvává z minulých let. Ad B) Nástroje sebehodnocení. Při hodnocení vycházíme z osobních kontaktů. Nejvíce s rodiči, vyučujícími na SŠ a zástupců veřejné správy. Dalšími zdroji jsou ţákovské práce, kontakt s ţáky a z hodnocení výuky učiteli a vedením školy. Vzhledem k naplněnosti školy a k výsledkům našich ţáků povaţujeme je za dostatečné. Ad C) Kritéria sebehodnocení. Hlavní kritérium je stále stejné. Je shodné s posláním školy tj. uplatnitelnost v ţivotě. Z toho nejdříve při dalším studiu a posléze v praxi. Protoţe je to velmi obtíţně zjistitelné pouţíváme pomocná kritéria, kterými jsou: - výsledky u přijímacího řízení - spokojenost rodičů s výsledky naší práce - spokojenost ţáka - zájem o školu a tím i naplněnost školy - celkové klima na škole 8

9 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání Výchovný poradce 1 Spec. kurzy, studium na VŠ VŠ Školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek Kvalifikace, specializace Dosaţené vzdělání 1 Ano VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 Školní psycholog Školní speciální pedagog 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: Vše viz přílohy 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SVPU Celkem 9

10 4. Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SVPU Celkem 52 10

11 Část IX. Další údaje Nutné je poděkovat OŠMT při Magistrátu města Brna za metodickou pomoc a za snahu při řešení sporů s Krajským úřadem v dohadovacím řízení o výši příspěvku na mzdy a pomůcky. Obdobně je nutné poděkovat zřizovateli, který nadstandardně řeší problémy s provozem školy. Zásadní problém je v přidělování MP od státu a jejich přerozdělení KU. Vnášením nových a nových kritérií do přerozdělování dochází k zásadním nesouladům jako to, ţe místo 2% MP na tvorbu ŠVP jsme obdrţeli pouze 1%!! Na chyby je stále poukazováno s tím, ţe pouhý ekonomický pohled je chybný. Vše se musí řešit společně s pedagogy. Uvedený systém přerozdělování nám brání poskytnou další sluţby dětem, jako je psycholog, dělení volitelných předmětů apod. To vše by zásadně zkvalitnilo vzdělávací proces. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout příkladný přístup školské rady. V Brně, dne 15.října podpis a razítko ředitele školy 11

12 Přílohy Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a krouţků Výuka ČJ ve spec.skupinách pro ţáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v 1. a 2.třídách Spolupráce s MŠ Školní druţina Školy v přírodě, LVK a výlety Umístění ţáků na středních školách Výchovné komise Další vzdělávání učitelů semináře, školení Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova Spolupráce s policií Projekty Olympiády, soutěţe Sportovní soutěţe Vybudováno Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence ţáků 12

13 Přehled nepovinných předmětů, zájmových útvarů a Nepovinné předměty kroužků Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr.Petra Pšejová, Mgr.Radek Cihlář Náboţenství 1. 3.třída vyučováno na faře Kateřina Kloudová 4.třídy vyučováno na škole Marie Holíková 5.třídy vyučováno na škole Jiřina Sloučková Zájmové útvary Logopedická prevence pro ţáky 1. a 2.tříd Mgr.Dana Hofericová, Mgr.Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro ţáky s SPU pro 5.třídy Mgr.Miroslava Gerţová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný krouţek pro ţáky 1.tříd Václava Jebáčková pro ţáky 2.tříd Martina Foltýnová Keramická dílna pro ţáky 3. 5.tříd Milena Dostálová Tělovýchovný krouţek pro ţáky 1. 2.tříd Petra Střechová pro ţáky 3. 5.tříd - Dagmar Straţevská Přírodovědný krouţek pro ţáky 2. 5.tříd Belinda Sobková 13

14 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s VPU Na ZŠ Slovanské nám. 2, Brno jiţ třináct let probíhá specializovaná výuka ČJ u dětí, kterým byly diagnostikovány vývojové poruchy učení. Na základě konzultace třídních učitelů, spec. pedagoga a zprávy pedagog. psychologické poradny se děti druhého aţ pátého ročníku zařazují do specializované výuky. Tak jako v minulých letech ţáci stejného ročníku s diagnostikovanými SPU pracovali na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny ve skupinách při menším počtu, neţ je v běţné třídě. Obsazení skupin bylo přizpůsobováno potřebám dětí. Ve dvou případech došlo v pololetí školního roku k přeřazení ţáka zpět do běţné třídy a naopak. Učební plány ve skupině se shodovaly s učebními plány v běţných třídách. Do hodin se však navíc zařazovala cvičení zaměřená na procvičování oslabených oblastí. Jednalo se zejména o sluchovou a zrakovou percepci, pravolevou a prostorovou orientaci, fonematický sluch, syntézu a analýzu, jemnou motoriku, grafomotoriku apod. Pro uvolnění byla výuka prokládána pohybovými chvilkami a cvičeními zaměřenými na posílení pozornosti a paměti. V roce 2007/2008 bylo do skupin specializované výuky ČJ zařazeno celkem 54 dětí (2. roč. 13+1ţ., 3. roč. 13ţ., 4. roč. 13+1ţ., 5. roč ţ.), které pracovaly pod vedením speciálního pedagoga. Pro deset integrovaných ţáků byly vypracovány individuální vzdělávací plány.. Časová dotace pro ţáky druhého ročníku ve třídě se specializovanou výukou ČJ byla v tomto roce osm hodin týdně (5hod.- ČJ, 3hod.- čtení), pro skupinu třetího ročníku sedm hodin týdně (5hod.- ČJ, 2hod. čtení), pro ţáky čtvrtých tříd šest hod. týdně (5hod.- ČJ, 1hod.- čtení). Ţáci pátých tříd docházeli jednu hod. týdně, kdy procvičovali probrané i probírané učivo a cvičení zaměřená na oslabené oblasti. Hodnocení, klasifikace i výuka probíhala podle Pokynu MŠMT ČR č. j / k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Úspěšnost ţáků při nápravě specifických poruch učení ovlivňoval nejen druh a stupeň poruchy, ale i pravidelná, důsledná domácí příprava a pozitivní vstřícná spolupráce rodičů a školy. 14

15 Individuální logopedická péče (ILP) Stále častěji se u dětí, které nastupují povinnou školní docházku, vyskytují vady výslovnosti. Na Základní škole Slovanské náměstí 2, v Brně je mnoho let těmto dětem pravidelně poskytována péče. Logopedická intervence probíhá dvě hodiny týdně pod vedením speciálních pedagogů se státní zkouškou z logopedie. Do hodin se zařazují zejména ţáci z prvního ročníku, které zachytí depistáţ jiţ při zápisu do školy. Na začátku školní docházky je u dětí s porušenou výslovností provedena úvodní logopedická diagnostika se souhlasem rodičů a po konzultaci s třídními učiteli. Logopedická péče je poskytována podle potřeby i ţákům druhého aţ pátého ročníku. Záznam o průběhu a postupu práce s kaţdým ţákem je veden v logopedických sešitech. Ten má kaţdé dítě u sebe. Můţe tak podle pokynů procvičovat téměř denně s rodiči. Na základě úvodní logopedické diagnostiky probíhají cvičení s ţáky individuálně nebo ve skupině. Do hodin se zařazují cvičení dechová, fonační i artikulační. U logopedického zrcadla jsou hlásky vyvozovány, zapojovány do slabik a slov. Automatizace hlásek probíhá jejich zapojením do vět, říkanek a příběhů. Pozornost je zaměřena také na rozvoj fonematického sluchu, slovní zásoby, zrakové a sluchové percepce, rytmizace, jemné motoriky, pravolevé a prostorové orientace. Velmi důleţité je pravidelné domácí procvičování ţáka. Při častém cvičení podle zápisu v logopedických sešitech dosahují děti s vadnou výslovností lepších výsledků v kratším čase. U dětí, které procvičí popsaná cvičení den před hodinou logopedie nebo vůbec, je práce zdlouhavá, méně efektivní a pro učitele velmi náročná. Ve školním roce 2007/2008 bylo do hodin logopedické péče zařazeno devatenáct ţáků (1. roč. 10 ţáků, 2. roč. 8 ţáků, 5. roč. 1 ţák). U některých dětí projevili rodiče zájem o konzultaci. Správná výslovnost ve školním věku významně ovlivňuje zapojení do kolektivu ostatních dětí i školní úspěšnost. Proto je potřeba věnovat nápravě vad řeči náleţitou pozornost. 15

16 Výuka anglického jazyka v 1. a 2.třídách Učivo v učebním plánu pro předmět anglický jazyk v prvním a druhém ročníku je vhodně uspořádané, lze provádět i následné kombinace a přesuny učiva mezi jednotlivými kapitolami. Základním vodítkem pro zařazení učiva bylo především : 1) Uchování určitého logického sledu učiva a návazností, aby bylo moţné rozvíjet ( pouţít ) učivo náročnější. Je vhodně zařazeno učivo niţší úrovně, které předchází a vede k pochopení učiva náročnějšího a je s ním v přímé souvislosti. 2) Budování uceleného a propojeného systému pohledu na cizí jazyk ( soubor vědomostí a dovedností a zacházení s nimi ) - časová dotace 2 hodin týdně maximálně odpovídá schopnostem ţáka se soustředit na jiný neţ mateřský jazyk - učebnice ( Playway to English 1, Chatterbox Starter ) vhodně zvolena, zejména obrázková propracovanost, poutavé zpracování - moţnost doplňkového materiálu široká, vysoká variabilita a přizpůsobivost k daným podmínkám třídy - CD k dispozici velkou výhodou, usnadňuje práci pedagoga - videonahrávky napomáhají k celkovému vhledu do jazyka - nenásilná a zábavná forma úspěšného zvládnutí jazyka - vysoký počet ţáků ve třídách nepřispívá k efektivnímu osvojení učiva - podpora simulace modelových situací - zatím nedostupnost DVD V mladším školním věku velmi dobrá mechanická paměť dokud se opíráme o názornost, děti si zapamatují velké mnoţství nových slov. Moţnost vyuţití jejich spontánnosti hlavně v 1.třídě. Rozvoj poslechu a komunikačních dovedností bez psaní přivyknutí si na cizí jazyk. Vnímavost pomocí intonace, gest a mimiky, jsou schopni porozumět jednoduchým frázím. Pomocí písniček, básniček a rytmických říkadel rozvoj správné výslovnosti a intonace děti si neuvědomují, ţe se učí forma hry. 16

17 Spolupráce s MŠ Spolupráci s mateřskými školami v tomto školním roce zajišťovala p. uč. Linhartová a třídní učitelky prvních tříd : p. uč. Šrubařová Eliška, p. uč. Mojţíšová Monika a p. uč. Koblihová Iveta. Vzájemná spolupráce mezi naší školou a mateřskými školami pokračovala v tomto školním roce těmito tradičními a osvědčenými akcemi : - návštěvy předškoláků z MŠ v 1. třídách MŠ Vackova ( 11 dětí ) návštěva v 1. C p. uč. Mojţíšová MŠ Bulharská ( 14 dětí ) návštěva v 1. D p. uč. Koblihová MŠ Purkyňova ( 45 dětí ) - návštěva v 1. A p. uč. Šrubařová v 1. D p. uč. Koblihová Hlavní smysl těchto návštěv vidíme v tom, ţe budoucí prvňáčci se blíţe seznámí s novým prostředím, je usnadněna adaptace dětí na školu při vstupu do 1. tříd, učitelé získají celkový přehled o připravenosti předškoláků a je umoţněno vzájemné předávání zkušeností mezi učitelkami MŠ a ZŠ. - zápis do 1. tříd se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd ( hod ) probíhaly dny otevřených dveří ( 8 11 hod. ) - do všech MŠ v blízkosti naší školy byly dodány propagační materiály s informacemi o zápisu do 1. tříd na naší škole - beseda s rodiči budoucích prvňáčků se v MŠ Bulharská uskutečnila beseda s rodiči na téma Vstup dětí do školy.na této schůzce p. uč. Linhartová seznámila rodiče s problematikou školní zralosti, přípravy dětí na zahájení školní docházky a moţností odkladu školní docházky.o projektu Angličtina do škol informovala rodiče p. uč. Vančurová.Zvláště podrobně se zaměřila na výuku AJ v 1. třídách. -informativní schůzka proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, na které byly rodičům poskytnuty informace a rady na téma školní připravenosti a zralosti,byly seznámeni s řádem školní druţiny, se školním řádem a organizací začátku školního roku a také jim byly poskytnuty rady a informace o školních pomůckách do 1. třídy.schůzku připravily p. uč. Veselíková, Podsedníková., Linhartová a vedoucí ŠD Straţevská. 17

18 Školní družina Vedoucí ŠD : Dagmar Straţevská Počáteční stav ţáků : 191 Stav ţáků k II.pololetí : 171 Děti jsou umístěny v 6 odděleních dle tříd a věku : I.odd. : 1.A, 1.B p.vych.jebáčková II.odd. : 1.B, 1.D p.vych.foltýnová III.odd. : 1.C, 2.C p.vych.sobková IV.odd. : 2.A, 2.B p.vych.střechová V.odd. : 2.B, 3.A, 3.B p.vych.dostálová VI.odd. : 3.C, 4. a 5.třídy : p.vych.straţevská Zájmová činnost je organizována formou krouţků : Krouţek výtvarný 1.třídy : vede V.Jebáčková Krouţek výtvarný 2.třídy : vede M.Foltýnová Krouţek keramický 3. 5.třídy : vede M.Dostálová Přírodovědný krouţek : vede B.Sobková Krouţek tělovýchovný 1. 2.třída : vede P.Střechová Sportovní hry 3. 5.třída : vede D.Straţevská V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do 1.tříd a diplomů na obvodní olympiádu. Počet dětí v krouţcích : 86 Akce: Exkurze: Barevný podzim 2007 naučný program PdF MU Spolupráce s občanským sdruţením Smrk Poznáváme podzimní a jarní přírodu akce ke Dni Země (přírodovědné soutěţe v zahradě U smrku) Ateliér v zahradě Výstavy : Aranţmá sušených květin Velikonoční jarmark Výstava prací dětí ŠD v předsálí tělocvičny a na ZŠ Novoměstská Lego hračka i hobby x Etnografický ústav Moravské muzeum Stromy jako domy přírodovědný krouţek Návštěva ZOO přírodovědný krouţek Návštěva výtvarných dílen v Technickém muzeu malování na hedvábí, výroba ručního papíru, batikování triček Kulturní akce : Filmová představení v KD Rubín 4x Mikulášská nadílka Vánoční vazba z přírodnin 18

19 Vánoční besídka Karneval MDD sportovné zábavné soutěţe Besedy o knize v Knihovně J.Mahena Mozolky na témata : Cesta do knihovny, Hledáme šikovné malíře, Vánoce, zvyky a tradice, Vánoce v české literatuře, Velikonoční zvyky. 9x Špilberk v pověstech Velikonoční jarmark na ZŠ Novoměstská Planetárium : Slunce tropí hlouposti Sportovní akce : Spolupráce s oddílem Skaut sportovní soutěţe 2x Plavecké závody na ZŠ Herčíkova 1.místo, 2x 2.místo, 3.místo Lehkoatletický trojboj celodruţinová olympiáda Obvodní olympiáda na ZŠ Novoměstská 1.místo 2x, 3.místo 1x Kaţdodenní vycházky do parku sportovní a míčové hry. Sportovní turnaje v kopané, vybíjené, florballu. Sportovní hry v klubovně Výtvarné soutěže : Téma Pohádka na ZŠ E.Přemyslovny 1.místo kolektiv dětí 1.třídy, čestné uznání T.Pešlové. Výtvarné soutěţe v rámci práce Vv krouţků. Úprava nástěnek na školní chodbě Dostálová Příprava na vyučování : Psaní domácích úkolů, individuální práce se ţáky, didaktické hry, doplňkový program učiva Poznáváme ţivot dětí v různých zemích světa Činnost rekreační a odpočinková : Četba dětských knih a pohádek, poslech CD pohádky, písničky, pohádky na DVD Vycházky do parku a okolí školy zaměřené k dopravní výchově Stolní a společenské hry stavebnice Četba dětských časopisů Hry na PC Sebevzdělání a semináře : Porady a semináře pro vychovatelky ŠD zaměřené k tvorbě vzdělávacího programu pro školní druţiny 2x Straţevská Obvodní seminář na ZŠ Novoměstská 2x Straţevská, Foltýnová Seminář Čtvero ročních období Lipka Sobková Pravidelné sledování odborných článků v časopisech Informatorium Doplnění ŠD knihovny o odbornou literaturu. 19

20 Posluchači : III.odd. u vych. Sobkové studentka CMG a SOŠ PG A.Grůzová Školy v přírodě: B Kuklík Jebáčková A Kuklík Střechová A Kuklík Straţevská B Podlesí Foltýnová C Vyhlídka Straţevská B Nedvědice Jebáčková C Kuklík Dostálová A Chorvatsko Straţevská A Javorník Sobková 20

21 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Školy v přírodě Termín třída místo pobytu počet ţáků dnů B, 1.D Kuklík u Sněţného A, 2.A Kuklík u Sněţného B, 5.C Beskydy B Svratka C Tři Studně A Kuklík u Sněţného A, 3.B Nedvědice C, 4.C Blansko C Kuklík u Sněţného A Chorvatsko Pag C Chorvatsko Drvenik A, 5.B Bílé Karpaty, Javorník D Dolní Morava 11 5 Lyžařské kurzy A, 7.B Dolní Morava C + II.st. Dolní Morava 30 6 Poznávací zájezdy tř. Vídeň II.st.+ 5.B Paříţ tř. Polsko Krakov,Vělička,Osvětim tř. Moravský kras

22 Výlety ZOO Brno 1.B, 1.D, 2.C, 5.A Brněnská přehrada 1.C, 4.C Veverská Bítýška 4.B, 5.C Boskovice 2.A, 2.B Ořešín RANCH 5.B Soběšice 2.B Hálův mlýn 7.A, 8.A Moravský Krumlov 8.C Laa 6.B Dvůr Králové + Kuks 7.C Nesměř 9.B Letovice 7.B Mikulov 6.C Šiklův mlýn 6.A Křiţanov 8.B Náměšť nad Oslavou 9.D 22

23 Umístění žáků na středních školách 9.A Gymnázia 3 SPŠ 2 Obory potravin., obch. a sluţeb 3leté kód H 1 4leté kód M 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 9 3leté kód H 5 9.B Gymnázia 8 SPŠ 1 Obchodní akademie 1 Zdravotnické školy 2 Obory potravin., obch. a sluţeb 3leté kód H 3 4leté kód L 2 4leté kód M 2 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 4leté kód L 4 3leté kód H 2 9.C Gymnázia 10 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 3 4leté kód L 1 Zdravotnické školy 1 SPŠ 1 OA 5 Hotelové školy, obory 2 SŠ umění a designu (tal.) 1 9.D Gymnázia 13 SPŠ 2 SŠ umění a designu (tal.) 1 OA 2 Mimořádně: 8.B Volec 3leté kód H 1 Víceletá gymnázia: osmiletá 5.roč A 2 B 2 C 14 šestiletá 7.roč A 3 B 3 C 11 23

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více