KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ve smyslu 66 odst. 1 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách), zpracovaná pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle zákona o veřejných zakázkách s názvem Ekologická tepelná elektrárna na fytomasu II. Název zadavatele: EKEZ, s.r.o. Sídlo zadavatele: Všehrdova 291, Hradec Králové IČ zadavatele: Statutární orgán: Zdeněk Tetřev, George Formandl, jednatelé Osoba zastupující zadavatele: GRANTIKA České spořitelny, a.s. Sídlo podnikání Jakubské nám. 5, Brno Ič: Dič: cz Kontaktní osoba: Mgr. Petr jelínek, Telefon, fax: ,

2 I. STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 1) Záměrem investora je výstavba ekologické tepelné elektrárny na fytomasu s předpokládaným hrubým instalovaným výkonem min. 15MWe případně více (podle účinnosti) a maximálním tepelným příkonem kotle < 50 MWt. Hrubá účinnost nesmí být menší než 31%. Elektrárna bude kondenzační, bez odběru a využití tepla, bude využívat Rankin Clausiův tepelný oběh. Předpokládá se použití jednoho kotle a jednoho turbosoustrojí. Generátor bude mít svorkové napětí 6,3kV. Vlastní vyvedení výkonu do zařízení ČEZ není předmětem tohoto výběru. Posledním článkem dodávané technologie bude blokový transformátor cca 20MVA 6,3/110kV umístěný na trafopostu v areálu elektrárny. Vlastní spotřeba včetně chlazení max. do 12% z celkové výroby elektřiny. Veškerá pomocná technologie a podpůrné provozy včetně velínu musí být umístěny co nejblíže hlavní technologii. Pro administrativu a personální zázemí je počítáno s cca tří podlažní střední budovou nespojenou s objekty technologie. Vzhledem k nedostatku chladící vody bude použito vzduchové chlazení kondenzátu. Pro technologii bude možné využít užitkovou vodu z rozvodu užitkové vody o kapacitě max. 6m3/h. Je požadována garance využití 100% výkonu elektrárny pro výrobu elektřiny min. po dobu hodin ročně. Jako palivo bude využívána převážně obilná či řepková sláma a sypké hmoty rostlinného původu, např. obilné zrno. Do 15% celkového objemu by měla být elektrárna schopná spalovat dřevní štěpku. Předpokládaný objem ročního paliva při výhřevnosti cca 14MJ/kg je kolem 100 tis. tun. Sláma bude dopravována nákladními vozy ve formě balíků o rozměrech: výška 0,7m nebo 0,9m nebo 1,3m, šířka 1,2m a délka cca 2,5m. V prostorech přípravy fytomasy, v areálu elektrárny, budou z nákladních aut vykládány balíky automatickými jeřáby, vždy po celých vrstvách tak, jak budou na nákladních autech naloženy tj. po 12 kusech. Z důvodů automatického naskladňování a vyskladňování musí být nakládka balíku na dopravní prostředky jednotná. Pro vykládku i zavážení do kotle budou použity dva inteligentní jeřáby, které budou umět zároveň měřit hmotnost a vlhkost přebíraných balíků slámy a vystavovat přejímací protokol pro dodavatele. Prostor přípravy paliva (balíků slámy) bude takový, aby umožňoval vytvořit zásobu alespoň na 4 dny plného provozu elektrárny. Sypký materiál (zrno) bude přejímáno do podzemních násypek a dopravováno do zásobníkových sil před kotlem. Násypka musí mít kapacitu min. 100 m3. Dopravníky do kotle musí kapacitně zvládnout dopravit až 50% sypkého materiálu z množství okamžité spotřeby kotle míchaného s 50% slámy. Pro elektrárnu je k dispozici pozemek o celkové rozloze 2,2 ha v průmyslovém areálu společnosti BEZ motory, a.s., severně od Hradce Králové. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a dílčí stavební povolení pro přivedení sítí (voda, odpady a plyn) na hranici pozemku. Řízení na stavební povolení pro celou elektrárnu by mělo být k dispozici v dohledné době. E.I.A. a IPPC nebyli pro tuto stavbu požadovány. Je třeba splnit všechny povinné ekologické a hygienické limity, zejména pro znečištění ovzduší a hluk, které legislativa v České republice požaduje a navíc i ty, které jsou výslovně Strana 2 (celkem 6)

3 zmíněny v územním a stavebním povolení. Investor nad rámec legislativy požaduje, aby únik tuhých znečišťujících látek z komína byl menší než 50mg/Nm 3. Investor požaduje výstavbu elektrárny na klíč včetně zajištění ostrahy, dodávky médií po dobu výstavby, zajištění prvních náplní olejů a dalšího spotřebního materiálu pro technologii, zaškolení obsluhy, náhradních dílů po dobu poskytování garance atd. 2) Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV Druhy stavebních prací Výstavba zařízení na výrobu elektřiny a tepla 3) Předpokládaná hodnota zakázky činí ,00 Kč bez DPH. 4) Doba a místo plnění veřejné zakázky a) Termín předpokládaného zahájení prací: říjen 2010 b) Termín předpokládaného dokončení prací: 31. prosinec 2012 c) Místem plnění je: pozemek o celkové rozloze 2,2 ha v průmyslovém areálu společnosti BEZ motory, a.s., Plotiště nad Labem 613, Hradec Králové. II. POŽADOVANÉ ZÁLOHY A ZÁRUKY 1) Bankovní záruky Zadavatel bude v případě zadání zakázky po dodavateli požadovat níže uvedené záruky banky (s ratingem A nebo vyšším) formou On-demand Bond nebo Letter of Credit: a) Bankovní záruka za řádné provedení díla od zahájení realizace do ukončení zkušebního provozu ve výši min. 10% z ceny díla. b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek po dobu min. 2 let ve výši min. 10% z ceny díla. c) Bankovní záruka na úhradu smluvních pokut za nedodržení požadovaných výkonnostních parametrů a/nebo termínu dokončení realizace díla. Doklady o poskytnutí shora uvedených záruk zájemci v této fázi zadávacího řízení nepředkládají. 2) Pojištění Zadavatel bude v případě zadání zakázky po dodavateli požadovat níže uvedené druhy pojištění od pojišťovací instituce (s ratingem A nebo vyšším): a) Pojištění odpovědnosti dodavatele proti škodám způsobeným jeho činností ve výši ,- Kč. b) Pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, krádeži a vandalismu ve výši 100 % ceny díla. Doklady o existenci uvedeného pojištění zájemci v této fázi zadávacího řízení nepředkládají. III. HLAVNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Dodavatelem po splnění milníků předem dohodnutých platebních podmínek, a to až do výše max. 90% z celkové ceny díla. 2) Zbylých min. 10 % z celkové ceny díla bude sloužit jako zádržné, které bude zaplaceno po úspěšném dokončení zkušebního provozu. Strana 3 (celkem 6)

4 IV. PRÁVNÍ FORMA, KTEROU MUSÍ MÍT SESKUPENÍ DODAVATELŮ, JIMŽ BUDE ZAKÁZKA ZADÁNA Zadavatel požaduje zhotovení díla na klíč (EPC contract) jedním dodavatelem nebo sdružením dodavatelů. V případě sdružení dodavatelů musí všichni členové sdružení ručit za řádné plnění smlouvy společně a nerozdílně. V. PODMÍNKY ÚČASTI A KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 1) Předpokladem k vyzvání zájemce k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním je prokázání splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů: a) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže zájemce předložením: údajů o obratu zájemce ve vztahu k předmětu plnění za poslední 3 uzavřená účetní období, přičemž zadavatel požaduje, aby minimální dosažený obrat činil v průměru za uvedená účetní období alespoň ,- Kč bez DPH. Zájemci předloží prosté kopie finančních výkazů za požadovaná období. b) Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady prokáže zájemce předložením: Seznamu referenční zakázek (min. jedné) realizovaných zájemcem během posledních 10 let, jejichž předmětem byla realizace tepelné elektrárny na biomasu s instalovaným výkonem od 5 do 50 MWe. Pro účely posouzení kvalifikace zájemců a omezování jejich počtu zájemci ke každé referenční zakázce vyplní formulář, který je přílohou č. 1 této kvalifikační dokumentace; platného certifikátu řízení jakosti pro předmět činnosti odpovídající předmětu plnění zakázky, vydaného dle technických norem akreditovanou osobou (ISO 9001). Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Zájemci předloží požadovaný doklad v prosté kopii. 2) Pokud není zájemce schopen v plném rozsahu prokázat splnění shora uvedené kvalifikace je oprávněn její splnění v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (v prosté kopii), z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 3) Nebudou-li doklady vyhotoveny v některém ze zadavatelem požadovaných jazyků (čeština nebo angličtina), zájemci k takovým dokladům přiloží úředně ověřený překlad do češtiny nebo angličtiny. VI. POŽADAVKY NA PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST Strana 4 (celkem 6)

5 1) Zájemci podají své žádosti o účast doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jakubské nám. 5, Brno, do , do 9:00 hodin. 2) Žádost o účast musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zájemce. 3) Žádosti budou zpracovány v českém nebo v anglickém jazyce. 4) Žádost o účast podá zájemce v jednom vyhotovení v zalepené obálce označené nápisem: NEOTVÍRAT Veřejná zakázka - žádost o účast Ekologická tepelná elektrárna na fytomasu II. 5) Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit v případě doručení po lhůtě. 6) Žádost bude zpracována v následujícím členění: a) průvodní stručný text žádosti o účast v zadávacím řízení s uvedenými identifikačními údaji zájemce a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce, b) dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, c) dokumenty k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, d) dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, e) čestné prohlášení o pravdivosti a správnosti údajů uvedených v žádosti (viz. Příloha č. 2) f) jiné dokumenty, jsou-li požadovány v oznámení o zakázce nebo touto dokumentací. VII. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY Zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria budou zadavatelem uvedena výzvě k podání nabídky kvalifikovaným zájemcům. VIII. OMEZENÍ POČTU KVALIFIKOVANÝCH ZÁJEMCŮ 1) Maximální počet kvalifikovaných zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek, stanovuje zadavatel na max. 5 zájemců. 2) Omezení počtu kvalifikovaných zájemců bude provedeno odbornou komisí na základě posouzení předložených referenčních zakázek s ohledem na požadovaný předmět zadávané zakázky stanovením pořadí jednotlivých zájemců podle míry naplnění úrovně níže uvedených kritérií v sestupném pořadí dle jejich významu pro zadavatele: Podobnost technických parametrů referenční zakázky vzhledem k předmětu zadávané zakázky: Preferován bude zejména podobný druh primárního paliva, výkon, účinnost, atd. (viz. Parametry uváděné příloze 1) Role zájemce v referenční zakázce: Preferovány budou reference realizované zájemcem jako generálním dodavatelem, případně jako dodavatelem v konsorciu nebo subdodavatelem rozhodujících částí zakázky) Řádné a odborné provedení zakázky: Preferovány budou referenční zakázky, ke kterým budou doložena osvědčení objednatelů o řádném a odborném plnění (v prosté kopii). Strana 5 (celkem 6)

6 Místo realizace: Preferovány budou zakázky realizované v zemích EHS a Švýcarské konfederace. V Brně, dne Mgr. Petr Jelínek GRANTIKA České spořitelny, a.s. v zastoupení zadavatele Příloha č. 1 Vzor formuláře pro vyplnění údajů o referenčních zakázkách Příloha č. 2 Vzor Čestného prohlášení o pravdivosti a správnosti údajů uvedených v žádosti Strana 6 (celkem 6)

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více