PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu -

2 OBSAH 1. Základní informace Informace o pojistníkovi / pojištěných Základní informace k poptávce Doložky a smluvní ujednání Požadovaný rozsah pojištění Živelní pojištění majetku a přerušení provozu Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu Pojištění skel Pojištění elektroniky Pojištění strojů Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu (obecná/provozní odpovědnost) Požadované doložky a smluvní ujednání pojistné smlouvy MARSH i

3 1 Základní informace 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných Pojistník Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, Praha 4 IČ DIČ CZ Zastoupená ředitelem prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc Pojištění Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, Praha 4 IČ DIČ CZ Zastoupená ředitelem prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc. a Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 3/5, Praha 1, IČ DIČ CZ Zastoupená prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Projekt je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1 Evropská centra excelence. MARSH 2

4 MARSH 3

5 1.2. Základní informace k poptávce Termín a podmínky předložení nabídek Dle zadávací dokumentace Poptávané druhy pojištění Pojištění majetku: - živelní pojištění majetku - krádež, loupež, vandalismus, - pojištění skel, - elektronická rizika, - strojní rizika. Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu: - pojištění obecné/provozní odpovědnosti za škodu/újmu, Pojistná doba, pojistné období Předpokládaný počátek pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím Pojistné Pojistné bude uvedeno v Kč. Splatnost pojistného bude roční. Pojistné se sjednává jako běžné. Platby pojistného budou prováděny v české měně 1x ročně - k příslušného roku. Po dobu navyšování hodnot pojištěného majetku se dále ujednává, že vyúčtování pojistného dle nahlášených změn za dané čtvrtletí bude pojistitelem probíhat čtvrtletně, Pozn.: v případě počátku pojistné smlouvy k bude čtvrtletní vyúčtování probíhat k 1.9., a 1.3., atd. Platby budou hrazeny jednotlivými pojištěnými subjekty na účet pojistitele příp. na účet zmocněné osoby na základě faktury se splatností 30 dní ode dne obdržení faktury. Pojistné se považuje za uhrazené dnem jeho připsání na účet pojistitele, příp. na účet zmocněné osoby. Dělení pojistného mezi jednotlivé pojištěné je stanoveno následovně: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, se zavazuje hradit pojistné ve výši 60 % z předepsaného pojistného a Univerzita Karlova v Praze se sídlem Ovocný trh 560/ 3 5, Praha 1 se zavazuje hradit pojistné ve výši 40 % z předepsaného pojistného. Pojistitel se zavazuje na základě nahlášených změn vystavovat čtvrtletní vyúčtování pojistného, ve kterých vždy uvede poměrné pojistné zvlášť pro Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, a pro Univerzitu Karlovu v Praze se sídlem Ovocný trh 560/ 3 5, Praha Přílohy pojistného programu Příloha č. 1 Zpráva o riziku MARSH 4

6 1.3. Doložky a smluvní ujednání Všechny doložky nabídnuté Vaší pojišťovnou budou nedílnou součástí případné pojistné smlouvy ve formě smluvních ujednání a budou mít vždy přednost před jakýmikoliv ustanoveními standardních / standardizovaných pojistných podmínek a/nebo smluvních ujednání pojistitele (formuláře, tiskopisy, jiné předdefinované dokumenty či texty ve vzorové pojistné smlouvě apod.). MARSH 5

7 2 Požadovaný rozsah pojištění 2.1. Živelní pojištění majetku a přerušení provozu Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí: Předměty pojištění, agregované pojistné částky: Sdružený živel Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, EPS, EZS, dalších měřících zařízení, včetně čidel, kamerového systému, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, opěrných zdí, jímek, rozvodných sítí, zpevněných ploch, lehkých staveb, dřevostaveb, přístřešků, ČOV, garáží, termosolárních a voltaických systémů, tepelných čerpadel, apod. Soubor movitých věcí, vlastních i cizích, včetně věcí zvláštní hodnoty, soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zvířat, lodí, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, DHIM, zásob, věcí na volném prostranství, apod. Peníze a cennosti vlastní a cizí v příručních pokladnách a trezorech Věci zaměstnanců, klientů, návštěvníků Náklady na demolici, náklady na odstranění trosek, na skládkovné, hašení, atd Kč Kč Kč (1. riziko) Kč (1. riziko) Kč (1. riziko) Limity plnění: FLEXA Bez limitu Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, laviny, zemětřesení, povodeň Atmosférické srážky, zatečení Nepřímý úder blesku Všechna ostatní živelní pojistná nebezpečí, vč. vodovodních škod Kč Kč Kč Kč Spoluúčasti: Základní spoluúčast pro FLEXA Kč Základní spoluúčast pro všechna ostatní živelní pojistná nebezpečí Pro věci zaměstnanců, klientů a návštěvníků Náklady na demolici, náklady na odstranění trosek, na skládkovné, hašení, atd Kč 0 Kč 0 Kč MARSH 6

8 Lokality: Poznámky: Lokality na území ČR, tj. všechna místa, která pojištění vlastní, spravují, či jinou formou po právu užívají ke své činnosti a všechna místa, kde se prokazatelně nachází majetek pojištěných. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko). Sdružený živel = FLEXA (požár, úder blesku, výbuch, pád letadla), povodeň / záplava, vichřice, krupobití, pád stromů / stožárů / jiných předmětů (i když jsou součástí pojištěné věci nebo souboru), tíha sněhu nebo námrazy, pád nebo sesuv lavin, sesuv nebo zřícení půdy / skal / zemin, zemětřesení, vodovodní škody (únik vody / jiné kapaliny z jakéhokoliv technického nebo technologického systému), náraz vozidla (vlastního nebo cizího, provozovaného pojištěným nebo třetí osobou), aerodynamický třesk, kouř, nepřímý úder blesku, atmosférické srážky, zpětné vystoupení vody z kanalizace MARSH 7

9 2.2. Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí a pojistné částky: Krádež vloupáním, vandalismus (zjištěný / nezjištěný pachatel, ať již v souvislosti s krádeží vloupáním nebo prostý vandalismus) Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, EPS, EZS, dalších měřících zařízení, včetně čidel, kamerového systému, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, opěrných zdí, jímek, rozvodných sítí, zpevněných ploch, lehkých staveb, dřevostaveb, přístřešků, ČOV, garáží, termosolárních a voltaických systémů, tepelných čerpadel, apod. Soubor movitých věcí, vlastních i cizích, včetně věcí zvláštní hodnoty, soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zvířat, lodí, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, DHIM, zásob, věcí na volném prostranství, apod. Peníze a cennosti vlastní a cizí v příručních pokladnách a trezorech Věci zaměstnanců, klientů, návštěvníků Náklady na výměnu zámků Krádež, loupež při přepravě peníze, cennosti, ceniny Kč (1.riziko) Kč (1.riziko) Kč (1.riziko) Kč Kč (1.riziko) Limity plnění: Vandalismus Kč Spoluúčasti: Krádež vloupáním, vandalismus - nemovitosti Kč Lokality: Poznámky: Krádež vloupáním, vandalismus ostatní Krádež, loupež při přepravě Kč Kč Lokality na území ČR, tj. všechna místa, která pojištění vlastní, spravují, či jinou formou po právu užívají ke své činnosti a všechna místa, kde se prokazatelně nachází majetek pojištěných. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1.riziko) Zabezpečení Pojistitel akceptuje zabezpečení pojištěného majetku popsané v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Riziková zpráva. MARSH 8

10 Zabezpečení přepravy peněz a cenností Pro přepravu souboru platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí v hotovosti, cenin a cenností, bude pojistitel akceptovat následující zabezpečení: Pojistitel bude akceptovat zabezpečení, jsou-li pojištěné věci přepravovány jednou osobou, která je vybavena obraným sprejem a přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle nebo jsou uloženy v řádně uzavřené ledvince, kterou má tato osoba provádějící přepravu připevněnou k pasu s limitem do Kč. MARSH 9

11 2.3. Pojištění skel Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí a pojistné částky: All risk soubor vnitřních a vnějších skel (definice dle MV10) Kč (1.riziko) Spoluúčasti: Pro každou pojistnou událost 500 Kč Lokality: Poznámky: Lokality na území ČR, tj. všechna místa, která pojištění vlastní, spravují, či jinou formou po právu užívají ke své činnosti a všechna místa, kde se prokazatelně nachází majetek pojištěných. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1.riziko). Skla definice Soubor vnitřních a vnějších skel, např. oken, výloh, zrcadel, světlíků, vitrín, pultů, vnitřních stěn, vstupních dveří a případné provizorní zasklení, ve všech případech bez ohledu na tloušťku jednotlivého skla/celého zasklení, včetně nalepených folií, nápisů a čidel elektrické zabezpečovací signalizace, příp. jiné signalizace, na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, světelných reklam, laboratorního skla, zastřešení bazénů, nášlapného/pochozího skla apod. All risk = poškození / zničení z jakékoliv příčiny, kromě událostí výslovně vyloučených (standardní výluky pro tento druh pojištění) MARSH 10

12 2.4. Pojištění elektroniky Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí: Allrisk pojištění elektronických rizik (bez nebezpečí uvedených v b ) Předměty pojištění, pojistné částky: Soubor stacionárních a přenosných (mobilních) elektronických zařízení, vlastních i cizích Kč (1.riziko) Vyjmenované přístroje * ,82 Kč (nová cena) Spoluúčasti: Základní spoluúčast pro každou pojistnou událost Kč Lokality: Poznámky: Lokality na území ČR, tj. všechna místa, která pojištění vlastní, spravují, či jinou formou po právu užívají ke své činnosti a všechna místa, kde se prokazatelně nachází majetek pojištěných. Pro mobilní elektroniku je místem pojištění území ČR. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1.riziko). U zařízení do 10-ti let stáří nebude v případě pojistného plnění zohledňováno jeho opotřebení. All risk = poškození / zničení z jakékoliv příčiny, kromě událostí výslovně vyloučených (standardní výluky pro tento druh pojištění) * Klíčové vybavení Skenovací elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem pro biologické aplikace Předpokládaná pořizovací cena bez DPH Předpokládaná pořizovací cena vč. DPH po odpočtu 8% ,00 Dvoufotonový konfokální mikroskop s vysokou rychlostí skenování a s budícími lasery v IR a viditelné oblasti spektra (CF) Hmotnostní spektrometr FT-ICR ,00 Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava ,82 MARSH 11

13 2.5. Pojištění strojů Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí: Allrisk pojištění strojních rizik (bez nebezpečí uvedených v b ) Předměty pojištění, pojistné částky: Soubor strojů, vlastních i cizích (stacionární i mobilní) Kč (1.riziko) Spoluúčasti: Základní spoluúčast pro každou pojistnou událost Kč Lokality: Poznámky: Lokality na území ČR, tj. všechna místa, která pojištění vlastní, spravují, či jinou formou po právu užívají ke své činnosti a všechna místa, kde se prokazatelně nachází majetek pojištěných. Pro mobilní stroje je místem pojištění území ČR. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1.riziko) bez uplatnění opotřebení. Pojištění se vztahuje na veškeré stroje vlastní i cizí včetně vyměnitelných součástí, např. ložiska, pásy, řetězy, apod. (stacionární i mobilní stroje). All risk = poškození / zničení z jakékoliv příčiny, kromě událostí výslovně vyloučených (standardní výluky pro tento druh pojištění) MARSH 12

14 2.6. Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu (obecná/provozní odpovědnost) OBECNĚ: Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo majetkovou újmu (újmu na jmění) způsobenou jinému: a) v souvislosti s činnostmi pojištěných uvedenými v rejstříku Veřejných výzkumných institucí a podle Zákona o vysokých školách. b) vadou výrobku (odpovědnost za výrobek) V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu: a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy, atd.), b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného, c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu) V případě újmy na hmotné věci poskytne pojistitel náhradu: a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní věc). V případě újmy na živém zvířeti poskytne pojistitel náhradu: a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete, b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněně užívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) (např. ušlý zisk), účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout: a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou, b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, c) pojištění se vztahuje i na případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo životě vlastních zaměstnanců. Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy. Pojistitel je povinen uhradit účelně vynaložené náklady: a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních, b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, c) mimosoudní projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy. Pojištění se dále vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou/vzniklou: a) na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, b) na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem užívání, c) na věcech vnesených a odložených, d) na věcech zaměstnanců, e) na křížovou odpovědnost, f) neoprávněným zásahem do práv na ochranu osobnosti, atd. MARSH 13

15 Rozsah pojištění Rozsah pojištění Souhrnné limity plnění: Doložky, sublimity plnění: Odpovědnost za škodu/újmu způsobenou třetí straně provozní činností nebo vadou výrobku, zahrnující: újmu/škodu na majetku újmu na životě nebo zdraví následnou finanční škodu/újmu vyplývající ze škody/újmy na majetku, životě nebo zdraví čisté finanční škody/újmy nevyplývající ze škody/újmy na majetku, životě nebo zdraví Včetně odpovědnosti za škodu/újmu z držby nemovitosti, provozu pronajatých prostor, chovu zvířat a provozování činností s nimi, včetně provozní odpovědnosti za škodu/újmu provozu stravovacích zařízení, pojištění se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v rejstříku Veřejných výzkumných institucí a podle Zákona o vysokých školách. případně v jiných oprávněních (např. Živnostenský list). Pro jednu a všechny pojistné události v pojistném období/ limit plnění Kč Na jednu pojistnou událost / na všechny pojistné události v jednom pojistném období dvojnásobek, v rámci limitu plnění: Čisté finanční škody Cizí věci v užívání Majetek převzatý za účelem provedení objednané činnosti Regresy zdravotních pojišťoven, dávek nemocenského pojištění třetí strany Regresy zdravotních pojišťoven, dávek nemocenského pojištění vlastní zaměstnanci Škoda/újma na věcech vnesených a odložených (věci zaměstnanců, klientů, návštěvníků) Způsobení salmonely a jiných nakažlivých chorob Škoda na životním prostředí Škoda/újma způsobená třetí osobě, kterou způsobila osoba vykonávající smluvní odbornou činnost (stáže, specializované pobyty, odborné školící praxe apod.) u pojištěných Nemajetková ujma vzniklá v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti Křížová odpovědnost mezi jednotlivými pojištěnými Kč Kč Kč do výše limitu pro základní rozsah Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Spoluúčasti: Základní spoluúčast pro jednu pojistnou událost Kč Územní rozsah: Časový rozsah pojištění: Připojištění dle doložek Pro škody způsobené zaměstnancům, návštěvníkům, studentům Pro územní rozsah USA a Kanada Celý svět včetně USA a Kanady* Loss occurance Kč 0 Kč 10%, minimálně Kč MARSH 14

16 Poznámky/ujednání: *Celý svět včetně USA a Kanady požadujeme z důvodu v budoucnosti možné spolupráce na projektech se zahraničními institucemi. MARSH 15

17 3 Požadované doložky a smluvní ujednání pojistné smlouvy Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými VPP, ZPP, doložkami pojistitele, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP, ZPP, doložek apod. pojistitele. Pojištění majetku OZ1 Makléřská doložka Pojistník si vyhrazuje právo kdykoliv zvolit/určit správce pojistné smlouvy. Pojistitel nesmí sám určit správce pojistné smlouvy. OZ2 Jedna spoluúčast V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění. OZ3 Zachraňovací náklady Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady až do výše 2 % pojistné částky pojištěné věci nebo příslušného limitu plnění, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny až do výše pojistné částky pojištěné věci nebo příslušného limitu plnění. OZ4 Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu, dokladování, ověřování nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná smlouva. Takovéto náklady zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené pojištěným (např. příplatky za přesčasovou práci, práci v noci, o víkendech a zákonem stanovených svátcích, za přednostní zpracování, výrobu, dodání, pronájem, za spěšnou přepravu včetně letecké) a rovněž další náklady na externí účetní, poradce a konzultanty. Pojištění se dále vztahuje také na zvýšené náklady vynaložené v důsledku změny legislativy, obecně závazných předpisů, norem apod., pokud je pojistník při odstraňování následků po pojistné události takové náklady povinen vynaložit. Toto pojištění se sjednává na první riziko. Limit plnění ve výši ,- Kč. OZ5 Výpočet pojistného při zániku pojištění V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení běžného pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného pouze za dobu pojištění do jeho zániku. MARSH 16

18 MZ1 Místa pojištění Pro místa, kde se nachází vlastní majetek pojistníka / pojištěného, a majetek po právu užívaný včetně nedokončených investic, majetku ve zkušebním provozu apod., neuvedená v pojistné smlouvě, je místem pojištění území České republiky. U takových míst musí být v případě pojistné události písemně prokazatelné, že se na nich v době pojistné události nacházel předmět pojištění (např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou, evidencí majetku apod.) nebo pojistník prokáže, že na těchto místech prováděl činnost. MZ2 Automatické pojištění nově pořízeného majetku/snížení hodnoty pojištěného majetku Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 20 % nebude pojistitel požadovat doplatek pojistného. Pojištění se vztahuje i na majetek, který zatím nebyl zaveden do účetnictví, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na pojištěného nebezpečí škody na takovém majetku. Dojde-li ke snížení hodnoty pojištěného majetku, je pojistitel povinen, na základě žádosti pojistníka/pojištěného, vystavit dodatek zohledňující tuto změnu a vrátit poměrné pojistné za odpojištěný majetek. MZ3 Podpojištění Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, že v době vzniku pojistné události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než pojistná hodnota pojišťovaného majetku o méně než 20 %. Toto ujednání je nezávislé na ostatních ujednáních této pojistné smlouvy. Ujednává se, že majetek pojištěných bude pojišťován postupně, tak jak bude pojištěnými subjekty pořizován/přebírán. Bez ohledu na ujednání MZ2 a MZ3, pojistitel po dobu navyšování hodnot majetku akceptuje čtvrtletní hlášení změn, tzn. nebude uplatňovat podpojištění, i když nárůst pojišťovaného majetku přesáhne během čtvrtletí 20%. Pojistitel automaticky zahrnuje majetek do pojištění od data jeho pořízení. MZ4 Převod cizích věcí do vlastnictví Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. MZ5 Časové vymezení jedné pojistné události Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. Odečet pouze jedné spoluúčasti platí také pro případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. MZ6 Účinnost PS Všechna pojistná nebezpečí včetně povodně a záplavy se sjednávají okamžitě od data účinnosti smlouvy tj. bez čekací doby. MARSH 17

19 MZ7 Pojistná plnění Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel poskytne plnění vždy také v nových cenách bez odpočtu opotřebení, včetně pojištění elektroniky. To platí i pro položky pojištěné na první riziko. V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách. MZ8 Vodovodní škody rozšíření definice Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších vedení, včetně odpadů, svodů dešťové vody, rozvodů dalších kapalin / tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové potrubí a to i v důsledku přetlaku páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí. MZ9 Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí Pojistné nebezpečí záplava, povodeň, atmosférické srážky, vodovodní škody apod. se vztahuje též na škody vzniklé zpětným vystoupením vody z kanalizačních potrubí. Aplikuje se vždy nejnižší spoluúčast z uvedených nebezpečí. MZ10 Náklady na demolici, hašení, apod. Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, skládkovné, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění se sjednává na první riziko. MZ11 Doplňková živelní nebezpečí Pojištění nebezpečí nepřímého úderu blesku a přepětí Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu blesku, indukce či přepětí. Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou. Limit plnění ve výši min ,- Kč. MZ12 Náklady na obnovu dat a dokumentace Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady, které pojištěný vynaloží na obnovu a/nebo znovupořízení dat, databází, softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů poškozených nebo zničených v souvislosti s pojistnou událostí. MZ14 Stavební a montážní práce, kolaudace Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na věcné škody na majetku, na kterém jsou prováděny stavební práce, instalace, montáže nebo provozní montáže apod. bez ohledu na to zda je pro takové práce nutné stavební povolení. Pojištění se vztahuje i na nemovitý majetek (budovy a stavby) opuštěný, neobývaný nebo před kolaudací, jakož i movité věci, zásoby a další pojištěné věci / předměty pojištění v těchto nemovitostech umístěné, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na pojištěného nebezpečí škody na těchto nemovitostech a/nebo ostatních věcech. Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou. MARSH 18

20 MZ15 Doplňková živelní nebezpečí Atmosférické srážky, zatečení Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené vodou z atmosférických srážek včetně zatečení v souvislosti s povodní, záplavou a tíhou sněhu. Pojistitel poskytne pojistné plnění např. v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky nebo v případě, že působení sněhové respektive ledové vrstvy a její tání poškodí pojištěnou nemovitost, včetně jejích stavebních součástí a/nebo způsobí škodu na předmětech pojištění uložených v pojištěných nemovitostech nebo objektech. Aplikuje se vždy nejnižší spoluúčast z uvedených nebezpečí. Limit plnění ve výši min ,- Kč. MZ16 Doplňková živelní nebezpečí Náraz dopravního prostředku, pád stromu a jiných předmětů Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené Nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů. Pojištění se vztahuje i na případy, kdy tyto předměty jsou součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Dále se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní prostředek (osobní auto, nákladní auto, přívěs, tahač, návěs, nakladač, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík, paletovací vozík apod.) v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem a/nebo pojištěným, příp. byl v jeho vlastnictví, správě nebo pod jeho kontrolou. MZ17 Nezjištěný pachatel v pojištění odcizení a vandalismu Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy, kdy je pachatel nezjištěn. MZ18 Záplava, povodeň definice Povodní se rozumí dočasné / přechodné zvýšení hladiny vodních toků, nádrží nebo jiných povrchových vod, při kterém dochází k vylití z břehů a voda zaplavuje místa mimo koryto vodního toku, břehy apod. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění, jinak, než z důvodu povodně. Plnění z titulu záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že událost měla charakter záplavy nebo povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např. 20-ti letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá. MV2 Elektronika stáří Pojištění se vztahuje na veškerá elektronická zařízení nebo jejich soubory do 10-ti let stáří. MV10 Skla definice Soubor vnitřních a vnějších skel, např. oken, výloh, zrcadel, světlíků, vitrín, pultů, vnitřních stěn, vstupních dveří a případné provizorní zasklení, ve všech případech bez ohledu na tloušťku jednotlivého skla/celého zasklení, včetně nalepených folií, nápisů a čidel elektrické zabezpečovací signalizace, příp. jiné signalizace, na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, světelných reklam, laboratorního skla, zastřešení bazénů, nášlapného/pochozího skla apod. MV19 Poškození malbou, rytím, apod. Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na škody způsobené znečištěním (vnějším a/nebo vnitřním). Za znečištění se považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným ob- MARSH 19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 OBSAH ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 Předmět pojištění... 1 Článek 2 Rozsah pojištění... 1 Článek 3 Výluky z pojištění... 1

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2 Pojištění majetku a osob Pojištění v KOSTCE 9732 9732 10/2011 05/2011 MHA BO Pojistné podmínky Pro pojištění, která lze sjednat, platí uvedené pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Pojistné podmínky Domov pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Hlava I. Obecná část (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti, které sjednává pojistitel, platí

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114 512210 DOMOV PP (01/2014) Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114 Hlava I Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti občanů,

Více

VPP BD 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění bytových domů OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP BD 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění bytových domů OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Všeobecné pojistné podmínky EU 8642/1/E Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro

Více

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Informace pro klienta Auto

Informace pro klienta Auto Informace pro klienta Auto Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení... 1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek 2:p Pojistná nebezpečí... 1 Článek 3: Pojistná událost...

Více

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ALLRISK VPP-HAV/02

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ALLRISK VPP-HAV/02 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ALLRISK VPP-HAV/02 Obsah A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů pro účely pojištění Článek 3 Vznik a trvání pojištění Článek 4 Zánik pojištění

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více