ŠKOLNÍ AKTUALITY 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ AKTUALITY 2013/2014"

Transkript

1 Akce školy v roce 2013/ Návštěva kina v Městci Králové Turistický výlet do Poděbrad ročník Drakiáda Den otevřených dveří ZS Sloveč, a.s Podzimní výstava na SOŠ a SOU Městec Králové Okresní turnaj ve stolním tenise v Městci Králové Výuka na dopravním hřišti v Nymburce Dětská rally v Lysé nad Labem Exkurze žáků na OU a PŠ v Hořicích MČR ve stolním tenise v Hradci Králové Adventní výstava na SOŠ a SOU Městec Králové Mikulášská besídka s nadílkou Vánoční besídka pro rodiče Vánoční výstava SOŠ a SOU Městec Králové Březen Turnaj ve stolním tenisu Duben Den Země Květen Dopravní soutěž Květen Lehkoatletický čtyřboj ŠKOLNÍ AKTUALITY 2013/2014 Červen Škola v přírodě Červen Turnaje ve vybíjené a kopané Červen Školní výlety

2 Proměna školy V průběhu hlavních prázdnin 2013 prošla budova naší školy velkými změnami. Do začátku nového školního roku bylo nutné vymalovat vnitřní prostory, renovovat podlahy a žákovské učebny zařídit novým nábytkem. Přípravy začaly již poslední týden školního roku, kdy učitelky i žáci uklízeli při pracovním vyučování výzdobu i pomůcky a chystali učebny na malování. Na začátku července byl vystěhován starý nábytek a výpočetní technika z PC učebny. Pak začalo vlastní malování učeben a prostor chodeb. Zhruba v polovině srpna byly veškeré malířské a stavební úpravy dokončené a proběhla renovace parketových podlah. Ve všech třídách byly parkety zbroušené a přelakované vysoce odolným lakem. Teprve po ukončení těchto prací bylo možné provést instalaci nového nábytku, který nahradil staré a poškozené kusy. Nový nábytek je umístěn v učebnách a v prostorách chodeb a slouží k ukládání učebnic a učebních pomůcek pro jednotlivé vyučovací předměty, k umístění žákovské knihovny a audiovizuálních učebních materiálů pro učebnu PC a školní logopedické pracoviště. Během posledního srpnového týdne byly učitelkám předány jejich kompletně renovované třídy s novým nábytkem. Nově zařízené prostory školy byly doplněné zajímavou výzdobou a připravené na zahájení školního roku. V pondělí zahájila ředitelka školy nový školní rok 2013/2014 a za společné účasti tajemníka MěÚ (zástupce pronajímatele budovy), žáků a mnohých rodičů seznámila všechny přítomné se změnami, které ve škole nastaly. Přítomní rodiče měli možnost si nově zařízené a vyzdobené prostory školy osobně prohlédnout. Uskutečněné úpravy podstatně zlepšily vnitřní vzhledové i prostorové uspořádání školy a pracovní prostředí pro žáky i učitele. Žákovské perličky Brambory k nám přivezl Kristus Kolumbus. Na zahrádce nám rostou haciendy. Rozhovor žáků: Kam půjdu na vysokou školu? Rozhoduju se mezi Kolínem a Prahou1. Všude se učí do půl sedmý. Otázka: Popište některý z názorů na vznik Země a života na ní. Odpověď: Eva a Vašek Otázka: Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky? Odpověď: Masaryk tatínek Fyzika: Každý magnet má dva póly. Jednomu se říká přitahovák, druhému odtahovák. Otázka: Proč můžeme Měsíc vidět? Odpověď: Protože nemá oči. Otázka: Co je palma datlová? Odpověď: Tam žijí datlové a ovoce. Otázka: Jak říkáme tlaku vzduchu? Odpověď: Tlakovzduch Omluvenka od rodičů: Paní učitelko, neumím synovi vysvětlit domácí úkol z matematiky. Syn tomu nerozumí, protože je tele. Děkuji za pochopení. Eva Výborná

3 Občanské sdružení Ruku v ruce, o.s. I v loňském roce podporovalo občanské sdružení Ruku v ruce, o.s. činnost žáků naší školy. Některé akce občanské sdružení pořádalo, jiné podporovalo finanční částkou. Občanské sdružení též přispělo na cestovné žáků na sportovní soutěže. Akce konané v roce 2013: Den plný her organizace Turnaje ve stolním tenisu turistický výlet 1. stupně s opékáním buřtů škola v přírodě Mšeno Výlet žáků 2. stupně do záchranné stanice v Pátku Turistický výlet 2. stupně do Poděbrad ročník Drakiády Okresní turnaj ve stolním tenisu Mikulášská besídka s nadílkou Vánoční besídka pro rodiče Občanské sdružení zakoupilo do žákovské knihovny knihy Staré řecké báje a pověsti pro 2. stupeň a knihy Babička pro žáky 1. stupně. Dále pořídilo materiály pro výrobu draků, míčky na stolní tenis, výukový materiál pro zeměpis. Na činnost občanského sdružení přispívají svými příspěvky zákonní zástupci žáků, pedagogové školy a mimořádným příspěvkem Kč Město Městec Králové. Děkujeme všem sponzorům. Mgr. Monika Nováková Prohlédněte si prostory školy ve 3 D projekci Uvidíte prostory, ve kterých Vaše dítě tráví čas: všechny třídy včetně PC učebny školní družinu vestibul se síní slávy chodby

4 Máme rádi zvířata. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá.., tak začíná známá písnička od Jiřího Suchého. Na konci školního roku 2012/2013 se naši žáci v pracovním vyučování a výtvarné výchově zaměřili na téma Máme rádi zvířata. Nejdříve jsme si o zvířatech povídali. Jaká zvířata mají nejraději? Jakého zvířete se bojí? Jaké zvíře by chtěli mít doma? Pak jsme se s chutí a s nadšením všichni pustili do práce. Zvířátka jsme kreslili, malovali, modelovali. Žáci pracovali s různými výtvarnými materiály. Zhotovenými výrobky různých zvířátek jsme vyzdobili prostory naší školy. Největší radost jsme měli z vyrobeného krokodýla z vaječných proložek, který nám stále zdobí schodiště při vstupu do školy. Motto naší práce: Všechny živé bytosti mají stejnou duši, i když tělem se navzájem liší. (Hippokrates) Olga Chrástecká... Co jsme napsali v hodinách (Vánoce)... O oslovi a Ježíškovi Osel ráno vstal a šel se napást. Jednoho dne začal padat sníh, byly Vánoce. A pořád padal sníh. Měl nový dům a žádné kamarády. Byl smutný, že je tak sám. Osel si přál mít nějaké kamarády. Těšil se na Ježíška a pořád se díval na oblohu, až usnul. Byla noc a osla probudilo cinkání rolniček. Otevřel oči a kolem sebe viděl kachny, krávy, káně, slepice, králíky. Dům byl plný kamarádů, kteří si hráli. Sláva Ježíškovi!!!! Vánoce Vánoce jsou moc hezký svátek. Uvážeme na stromek drátek. A až bude stát, nesmí se kolíbat. David Havíř, 7. ročník, Kapr pak bude k večeři a nebude tam sám, bude tam i salát ze zeleniny. A pak zvonek zazvoní, a je konec tomu vánočnímu rojení. Karel Drahota, 8. ročník

5 Turistický výlet do Libice nad Cidlinou V letošním školním roce se náš turistický výlet uskutečnil 23. září. Nejprve jsme jeli autobusem do Poděbrad. Šli jsme po lázeňské kolonádě na náměstí a pak na nábřeží Labe. Po nábřeží jsme šli kolem parníku. U parníku jsme se zastavili a koukali jsme na kachny a labutě. Šli jsme podél Labe stezkou k soutoku Labe s Cidlinou. U soutoku jsme si dali pauzu. Sedli jsme si na lavičky a svačili jsme. Potom jsme šli až do Libice nad Cidlinou, podívat se k bývalému hradišti Slavníkovců. Tam jsme se dozvěděli, že vzniklo na rozhraní 8. a 9. století. V polovině 10. století se stalo centrem knížectví, jež pod vládou Slavníkovců sjednotilo severovýchodní a jižní Čechy. Libice měla styky s celou tehdejší kulturní Evropou. Za sjednocovacího procesu Přemyslovců bylo Slavníkovské knížectví roku 995 krvavě vyhlazeno. Z Libice jsme pokračovali do Odřepsů. Tam jsme si dali odpolední svačinu. Po svačině jsme šli na zastávku, nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme do Městce Králové. Výlet se nám líbil, prošli jsme se, něco nového jsme se dozvěděli a nemuseli jsme se učit. Martin Karlas, 9. ročník Logopedická péče na naší škole Logopedie je speciálně pedagogická věda, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob postižených vadami a poruchami sdělovacího procesu. Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči. V rámci speciálně pedagogické péče poskytuje naše škola dlouhodobě našim žákům individuální logopedickou péči, a to podle aktuálních potřeb každého žáka. Logopedickou péči navštěvují žáci s různými vadami řeči na základě doporučení třídního učitele, či na žádost rodičů, ale vždy se souhlasem rodičů. Speciální pedagog u každého žáka nejprve provede vstupní logopedickou diagnostiku. V případě vážnějších logopedických problémů (zejména v případě koktavosti) doporučí zákonným zástupcům dotyčného žáka návštěvu klinického logopeda. Pravidelnou individuální logopedickou péči zajišťuje vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog, který má státní zkoušku z logopedie. Individuální logopedická péče je v rámci vyučování zařazena jako nepovinný předmět a je pro vřazené děti povinná. Probíhá zpravidla 1x týdně v délce minut. Děti na ni docházejí během odpoledního vyučování. Způsob terapie závisí na diagnóze. Během individuální logopedické péče se logoped intenzivně věnuje dítěti, navozuje důvěrnou, přátelskou atmosféru, volí individuální tempo nácviku. Logopedická péče se provádí individuálním komplexním způsobem. Cílem je nejen náprava řeči, ale rozvoj všech složek sdělování s následným rozvojem psychiky a osobnosti dítěte. Každá nápravná jednotka začíná přípravným cvičením. Přípravná cvičení jsou zaměřena na dechové a hlasové dovednosti, na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů a na rozvíjení fonematického sluchu. Přípravná cvičení jsou důležitou průpravou pro speciální nápravná cvičení. Ta se provádějí zábavnou, hravou formou. Pro speciální nápravná cvičení používáme logopedické pexeso, logopedické domino, obrázkové knížky, básničky a říkanky, zaměřené na procvičování jednotlivých hlásek, a speciální programy na počítači. V závěru každé nápravné jednotky jsou žáci individuálně hodnoceni. Logoped používá především kladně motivující slovní hodnocení, které žáky povzbuzuje. Logopedie je do ŠVP zařazena jako nepovinný předmět. Žáci jsou na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku hodnoceni známkou. Vypracovala Ivana Panochová, speciální pedagog

6 Dětská rally Dne 8. listopadu se vybraní žáci naší školy zúčastnili jedenáctého ročníku soutěže Dětská rally Děti a bezpečnost silničního provozu na Výstavišti v Lysé nad Labem. Do soutěže byly za naši školu nominovány tři posádky. Členové jednotlivých posádek dostali na startu soutěže k dispozici auto s řidičem. Hlavním úkolem soutěžících bylo navigovat řidiče podle mapy tak, aby s nimi objel daná stanoviště rozmístěná po nymburském okrese. Na každém stanovišti pak bylo důležité co nejlépe splnit všechny zadané úkoly. Jedním z úkolů byla například resuscitace zraněného člověka nebo jízda zručnosti na kole na dopravním hřišti. Posádka ve složení Martin Karlas, Matěj Jirout a Jan Zemánek se umístila na 9. místě, posádka ve složení Adéla Brzáková, Petra Šimůnková a Aneta Šulcová se umístila na 8. místě a posádka ve složení Ondřej Novotný, Zdeněk Tichý a Rosťa Zemánek zaslouženě vybojovala nejcennější 1. místo a všichni z této posádky vyhráli skvělé jízdní kolo! Gratulujeme a chválíme! Jak jsme byli na soutěži Dne jsme z Městce Králové jeli do Nymburka a z Nymburka do Lysé nad Labem. Když jsme přijeli do Lysé nad Labem, tak jsme si vybrali obálky s číslem a pak jsem jeli na start. Po startu jsme jeli do Milovic. Všechny posádky musely jet jinou cestou. V Milovicích jsme museli vymalovat dopravní značky. Dále jsme museli napsat letopočet. V Nymburce jsme jezdili na kole, byli jsme u hasičů. Tam jsme říkali telefonní čísla na policii, na hasiče, ambulanci. V Sadské jsme psali test. Pak jsme se vrátili zpět do Lysé nad Labem. Soutěž se mi moc líbila. Vyhráli jsme! Autor: Ondřej Novotný, 8. Ročník, Městec Králové Bc. Eva Mužíková

7 ... Co jsme napsali v hodinách... Soutěž Rychlá kola V pátek jsme jeli do Lysé nad Labem na soutěž Rychlá kola. Přijeli jsme do Lysé nad Labem a hned jsme si tam vybrali obálku s číslem. Já, Rosťa a Ondra jsme měli číslo 2. Pak jsme šli za panem řidičem a jeli jsme do cíle. První zastávkou byla Městská policie v Nymburce. Když jsme udělali všechny úkoly, jeli jsme zpět do Lysé nad Labem a půl hodiny jsme čekali na vyhlášení. Vyhráli jsme! Byli jsme první. Vyhráli jsme kola, pohár a přilbu. Po vyhlášení jsme se fotili. A pak rovnou domů. Bylo to moc pěkné. A příští rok možná zas. Autor: Zdeněk Tichý, 7. ročník, Městec Králové Dětská rally V pátek v 8:03 jsme odjeli do Lysé nad Labem na Dětskou rally. Když jsme tam přijeli, řekli nám, co budeme dělat. Tak jsme si šli vylosovat číslo obálky a tam bylo i číslo auta a řidiče. V obálce jsme měli mapu a obrázky stanovišť. Pak jsme jeli na start. Tam nám to odstartovali a jeli jsme do Milovic, kde jsme plnili úkoly. Pak byl Nymburk, Poděbrady, Sadská a Hrádek. Tam jsme všude plnili úkoly. U hasičů nebo u policie, na dopravním hřišti a v informačním centru pro turisty. Z Hrádku jsme jeli zpátky do Lysé nad Labem, kde jsme splnili poslední úkol. Moc se mi to líbilo, byli jsme 8. Stolní tenis Již tradičně se na konci listopadu konalo v Hradci Králové Mistrovství České republiky ve stolním tenisu. Do přátelské a sportem nabité atmosféry si letos postup z 1. místa v krajském kole vybojoval Ondra Novotný. Jako náhradník se o co nejlepší umístění na mistrovství snažil i David Havíř. Za ženy naši školu reprezentovala Bára Fidrmucová, absolventka naší školy. Trénink a příprava v kroužku stolního tenisu se opravdu vyplatily a ke krásným umístěním jsme domů přivezli dokonce jedno zlato!!!! Báro, Ondro a Davide, díky vám za bezproblémové chování a skvělé sportovní výkony! Umístění: O. Novotný 8. místo z 21 soutěžících D. Havíř místo z 21 soutěžících B. Fidrmucová 5. místo z 15 soutěžících 1. místo ve čtyřhře žen Více informací a fotogalerii naleznete na v sekci soutěže 2013/2014. Bc. Eva Mužíková Autor: Aneta Šulcová, 8. Ročník, Městec Králové Soutěž Rychlá kola Na soutěž Rychlá kola jsme jeli vlakem až do Lysé nad Labem. Nejdřív jsme si vylosovali řidiče, auto a číslo. Potom jsme odstartovali a plnili jsme úkoly. Když jsme je udělali, tak jsme se vrátili zpátky a projeli jsme cílem. Soutěž se mi moc líbila. Autor: Jan Zemánek, 7. ročník, Městec Králové

8

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011

ŠKOLNÍ AKTUALITY 2010/2011 Akce školy v roce 2010/2011 24.9.2010 Turnaj v malé kopané v Novém Bydžově 7.10.2010 - Drakiáda 20.10.2010 Okresní turnaj ve stolním tenisu v Městci Králové 4.11.2010 Turistický výlet Prosinec 2010 Besedy

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více