Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor V Lysicích, říjen 2005

2 I. Výňatek z vnitřního řádu ZŠ Lysice - žáci mají povinnost chovat se tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků. Patří sem zejména šikanování, fyzické nebo slovní napadání, zesměšňování jiných spolužáků či jiné nevhodné chování způsobující mravní újmu spolužáků. - žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v místě školy. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. - žáci mají přísný zákaz nošení, držení a užívání alkoholických nápojů a cigaret ve škole a v místě školy (myšlena obec Lysice). Při porušení tohoto ustanovení budou vyvozena zvláště přísná kázeňská opatření a bude k nim přihlíženo při klasifikaci chování. Školní řád je na začátku každého školního roku obměňován na základě připomínek žáků, rodičů a učitelů. II. Organizování volného času žáků prostřednictvím nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit 1. pro 1. stupeň ZŠ a) nepovinné předměty: - logopedická a dyslektická péče - p. uč. M. Pernicová b) kroužky: - dramatický kroužek - p. uč. O. Tejkalová - základy tenisu - p. uč. E. Pánková - zpívání p. uč. Z. Ryzí - zpívání II. p. uč. P. Nesnídalová - počítačový kroužek p. uč. Z. Ryzí - počítačový kroužek p. uč. M. Pernicová - dyslektický kroužek p. uč. Z. Vlachová, E. Marvanová, A. Doskočilová - logopedie p. uč. M. Pernicová - judo J. Pavlů - horolezecký kroužek p. uč. Tesařová - výtvarný kroužek p. uč. D. Ryzí - výtvarný kroužek p. uč. Orlická - atletika p. uč. Z. Ryzí - míčové hry - p. uč. Z. Ryzí - fotbal - p. uč. Z. Ryzí - keramický kroužek p. uč. O. Tejkalová - cukrářský kroužek p. uč. A. Doskočilová - hra na flétnu p. uč. P. Gretzová - aerobic p. uč. S. Kyánková - myslivecký kroužek A. Šmétka - drhání, háčkování, vyšívání p. uč. M. Horbasová

3 c) jednorázové akce - společná vánoční besídka dětí z celého 1. stupně prosinec - zpívání u vánočního stromu (akce s rodiči), vánoční jarmark prosinec - vánoční besídky pro rodiče - recitační soutěž pro děti listopad - den Země úklidové odpoledne, soutěžní dopoledne - duben - cvičení v přírodě - 2x za rok cvičení zaměřené na zdravotní výchovu a na tělesnou zdatnost dětí - turnaj v přehazované - turnaj ve vybíjené - turnaj v kapané - návštěvy divadelních představení v Brně (2x) - veřejné vystoupení u příležitosti svátku matek - vystoupení kroužku dramatické výchovy - sběr papíru a léčivých bylin - netradiční zápis do první třídy - Den Slabikáře červen - práce školní knihovny během celého školního roku - práce s dětmi ve školní družině (Mikulášská besídka, Strašidelný průvod, beseda s dopravními policisty, beseda s floristkou, výroba drobných dárků pro domovy důchodců) - 2x ročně den projektového vyučování GLOBE - karneval na konci školního roku - účast na okresní sportovní olympiádě - účast na výtvarných soutěžích během celého školního roku - den páťáků (žáci okolních škol se seznamují s novým prostředím, kam přejdou v 6. ročníku) - výstavky výrobků dětí - tematické soutěže žákovských prací - výchovné koncerty - divadelní představení ve škole (2x) - spolupráce s MŠ - akce zdravé zuby - celoroční projekt Dítě v neustálém pohybu sportovní akce podporující zvýšení tělesné kondice žáků I. stupně - spolupráce se ZŠ Drnovce, Černovice, Voděrady, Broumov - vytváření krátkodobých projektů v rámci projektového vyučování s poruchami učení a chování - spolupráce s PPP Boskovice umožňující rozvoj dětí - plavecký výcvik (2. a 3. roč.) - jarní a podzimní výcvik na dopravním hřišti (4. roč.) - burza sportovního oblečení a potřeb (i pro II. stupeň) četbu ve spolupráci s MK Lysice - Společné čtení akce podporující zájem o - velikonoční výstavka dětí - víkendové stanování u školy (akce s rodiči) - spaní 1. ročníků ve škole - projekt Děti dětem žáci 9. roč. připravují pohádkový les) - taneční soutěž

4 2. pro 2. stupeň a) kroužky - dramatický kroužek - p. uč. S. Kyánková - horolezecký kroužek - p. uč. H. Tesařová - aerobik p. uč. S. Kyánková - atletický kroužek - p. uč. S. Sedláček - basketbal I. - p. uč. S. Sedláček - basketbal II. - p. uč. S. Sedláček - nohejbal - p. uč. S. Sedláček - volejbal I. - p. uč. J. Opluštilová - volejbal II. - p. uč. J. Opluštilová - hudební kroužek - p. uč. F. Paděra - myslivecký kroužek - A. Šmétka - dyslektický kroužek I. p. uč. A. Doskočilová - dyslektický kroužek II. p. uč. Z. Vlachová - dyslektický kroužek III. p. uč. E. Marvanová - judo J. Pavlů - keramický kroužek p. uč. O. Tejkalová - žurnalistický kroužek p. uč. L. Máslová - cukrářský kroužek p. uč. A. Doskočilová - p. uč. B. Marečková, p. uč. H. Vaňková - internet, tvorba www stránek p. uč. B. Marečková, p. uč. H. Vaňková - programování p. uč. B. Marečková, p. uč. H. Vaňková - uživatel PC začátečník p. uč. B. Marečková, p. uč. H. Vaňková - uživatel PC pokročilý p. uč. B. Marečková, p. uč. H. Vaňková - Globe příroda, ekologie p. uč. Marečková - anglický jazyk pro spec. třídy p. uč. J. Šamšulová - ruský jazyk p. uč. J. Šamšulová - klub mladých debrujárů p. uč. H. Tesařová Žáci mají dále možnost navštěvovat sportovní kroužky organizované Sokolem v Lysicích a další akce a zájmové kroužky nabízené Domem dětí a mládeže v Blansku, v Boskovicích a v Letovicích. c) jednorázové akce - nácvik divadelního představení dramatické výchovy - sběrové aktivity žáků (sběr léčivých bylin, starý papír) - příprava a účast na sportovních akcích v rámci školy - turnaj ve fotbalu - turnaj v nohejbalu - turnaj v košíkové - lysická laťka - lyžařský kurz (dva turnusy) - sportovní den - červen - veškeré školní výlety spojené s putováním po přírodě a kulturních památkách - příprava a účast na sportovních akcích v rámci okresu:

5 - kunštátská laťka - březen - Přespolní běh v Lysicích - říjen - Pohár rozhlasu v Blansku - červen - okresní soutěž v basketbalu - březen - Malá kopaná duben - turnaj v sálové kopané - turnaj ve florbalu (listopad, prosinec) - turnaj ve stolním tenise - volejbal Letovice - květen - další soutěže podle nabídek přicházejících během školního roku - příprava a účast na soutěžích v matematice, českém jazyce, přírodopise, dějepise, zeměpise, fyzice, chemii, informatice atd. - různé exkurze a besedy: - historická exkurze Mikulčice Valy, Hodonín rodiště T. G. Masaryka září (pro 7. ročník) - historická exkurze Lidice, Terezín, Praha září (2 dny) (pro 9 ročník) - historická exkurze židovské město v Boskovicích (společenskovědní seminář 8. ročník) - beseda s kurátorem pro mládež (9. ročník) - beseda s pracovníkem policie ČR o kriminalitě mládeže (9. ročník) oborech pro 9. roč. - beseda o studijních a učebních - exkurze do planetária v Brně - exkurze na PÚ v Blansku - exkurze redakce školního časopisu - návštěvy divadelních představení v Brně (4x) - setkání redaktorů školních časopisů - Den Země - rozhlasové relace tříd k významným výročím - recitační soutěž (školní i okresní kolo) - dny projektového vyučování GLOBE (2 dny) - týden deváťáků týden projektového vyučování - zapojení do soutěže Eurorebus - taneční soutěž d) dlouhodobé akce, zapojení do projektů: - zapojení žáků do mezinárodního přírodovědného projektu Globe: - pravidelné měření, vyhodnocování a odesílání výsledků - 2x v roce organizace tzv. Dnu Globe ve škole - účast na GLOBEGAMES - zapojení do projektu - Kouření a já - projekt - LF MU Brno III. Působení na žáky v rámci povinné výuky 1. stupeň ZŠ Člověk a svět: formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Vhodná témata: Jsem školák Moje rodina

6 Domov Člověk Práce a volný čas Člověk mezi lidmi Člověk a zdraví Rozmanitost přírody - rostliny léčivé, jedovaté,.. Výchova ke zdraví - zdraví, osobní hygiena, výživa, zdravá výživa, základy rodinné a sexuální výchovy,... Prevence zneužívání návykových látek Osobní bezpečí 2. stupeň ZŠ 1. Chemie: vede k poznání reakcí chemických látek obsažených např. v drogách. Vhodná témata: Složení látek Chemické reakce Deriváty Chemie ve společnosti - podkapitola Drogy 2. Přírodopis: žáci hodnotí chování své i ostatních lidí a učí se odstraňovat negativní vlivy ohrožující zdravý tělesný a duševní vývoj. Některá témata jsou integrována z předmětu výchova ke zdraví Vhodná témata: Rostliny Stavba těla a funkce jednotlivých orgánů člověka Poškození lidského organismu Sexuální výchova Zdravá výživa Prevence zneužívání návykových látek 3. Výchova k občanství: formuje a rozvíjí občanský profil žáků, vytváří ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského a společenského soužití. Některá témata jsou integrována z předmětu výchova ke zdraví Vhodná témata: Společenské chování Morálka Lidská práva Dospívání Citový život člověka Rodinný život Člověk a právo Životní perspektivy Komunikace Osobnostní rozvoj Náboženské sekty a světová náboženství 4. Výchova ke zdraví: umožňuje uvědomění si základních problémů a potřeb v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života, orientace v konfliktních a

7 krizových situacích. Tento předmět je na naší škole integrován do tělesné výchovy, přírodopisu a výchovy k občanství 5. Tělesná výchova: rozvíjí u žáků nové pohybové dovednosti, zvyšuje jejich fyzickou zdatnost a umožňuje vhodným využitím volného času preventivně působit na žáky. Některá témata jsou integrována z předmětu výchova ke zdraví. Např.: Prevence zneužívání návykových látek Osobní bezpečí Relaxace Předcházení stresu 6. Výtvarná výchova: např. reklamy nekouření, abstraktní vyjádření pocitů závislého člověka,.. IV. Působení na rodiče Rodiče mají možnost se seznámit s nástěnkami zabývajícími se primární protidrogovou prevencí. Na den otevřených dveří mohou rodiče vidět práci učitelů i dětí přímo v hodinách. Seznamujeme rodiče s aktivitami organizovanými školou k využití volného času jejich dětí prostřednictvím nástěnek a informačních letáků (pravidelně vychází leták ZŠ Lysice informuje). Umožňujeme rodičům zapůjčení publikací, videokazet a dalších materiálů, zabývající se problematikou závislostí. Například: Miroslav Nožina - Svět drog v Čechách Claire Raynerová - Nenič své chytré tělo Jiří Presl - Drogová závislost Karel Nešpor - Alkohol, drogy a vaše děti John Dee - Jak přestat kouřit Zdena Kašparová, Tomáč Houška - Sám sebou Jiří Beran - Proč? Lenka Skácelová a kol. - Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů Luděk Běták a kol. - Prevence sociálně patologických jevů ve škole MŠMT - Pedagogové proti drogám Vyber si zdraví Když musíš, tak musíš (videokazeta) V. Působení a činnost protidrogového koordinátora - spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy, hlavně s vyučujícími výchovy k občanství, přírodopisu a tělesné výchovy, s výchovnou poradkyní p. uč. L. Máslovou a se školní psycholožkou - beseda se členy ÚMS (úsekové metodické sdružení) na téma prevence soc. pat. na I. stupni ZŠ - spolupracovat s rodiči - poskytovat informace o nejbližších kontaktních a poradenských centrech:

8 - PPP Blansko, Nad Čertovkou 17, Prevcentrum, Sadová 2, Blansko, Charita Blansko, Komenského 15, Okresní hygienická stanice Blansko, Mlýnská 2, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Blansko, Sladkovského 4, účast na školeních s tématikou prevence sociálně patologických jevů - seznamovat ostatní pedagogy s přínosnými články z časopisu Prevence VI. Působení a činnost školního psychologa - práce s třídními kolektivy prevence sociálně patologických jevů, jejich odhalování, utužování třídního kolektivu - individuální poradenství pro žáky, rodiče, učitele - krizová intervence - screeningová šetření

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více