Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9- Prosek Prezenci provedl: správce SBD Praha (M.Pištová, M.Maxa, B.Bizubová) Program schůze: 1. Podpis prezenčního archu 2. Informace o hospodaření v roce Vyúčtování služeb za rok Hodnocení činnosti výboru 5. Schvalování odměny pro členy výboru 6. Informace o investičních akcích a provozních záležitostech 7. Volba nového výboru 8. Diskuse 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Místopředseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek (dále také SVJ) pan Angel Dončev uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a v hodin zahájil schůzi. Schůze shromáždění SVJ byla prohlášena, neboť bylo v době zahájení přítomno celkem 616/1000 hlasů dle spoluvlastnických podílů, tj. 61,6% hlasů všech vlastníků. Řídícím schůze a zajištěním sčítání hlasů byla výborem pověřena paní Michaela Pištová. Protokol o hlasování tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Zapisovatelem určil výbor SVJ paní Hanu Markovou. 2. Informace o hospodaření v roce 2008 Informaci o hospodaření v roce 2008 přednesla paní Michaela Pištová. V případě dalších dotazů je možné obrátit se na zástupce SBD Praha paní Angelisovou kontakty jsou uvedeny ve vitríně vestibulu našeho domu, případně na Obraty na bankovním účtu Vyúčtování fondu oprav Stav k , ,19 Stav k , ,25 Stav k , ,52 Stav k , ,22

2 3. Vyúčtování služeb za rok 2008 Informaci o vyúčtování služeb za rok 2008 přednesla paní Michaela Pištová. služba typ náklady na patě záloha +přeplatek správní poplatek B správní poplatek G správní poplatek N odměna výboru BGN úklid BGN výtah B odpad B osvětlení spol.prostor vchod BGN teplo BG teplo N ohřev vody B voda pro ohřev B SV BN ostatní služby BGN jiné ekonom BGN pojištění objektu BGN Podrobný přehled čerpání fondů za období je k dispozici a k nahlédnutí u správní firmy (SBD Praha) a Výboru společenství. Předsedající otevřela diskusi k těmto bodům, nebyly vzneseny žádné dotazy. Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 1 Shromáždění SVJ bere informace o hospodaření a vyúčtování za rok 2008 na vědomí. Pro 100 % hlasů přítomných vlastníků Zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno.

3 4. Hodnocení činnosti výboru V roce 2008 se výbor sešel 12x, uspořádal jedno shromáždění vlastníků, jedno náhradní shromáždění vlastníků a náhradní shromáždění vlastníků s hlasovací akcí Hana Marková / / / / / / / / / / / / Yveta Bravencová / / / / / / / / / / / / Martin Krejčí / / / / / / / / / / / / Angel Dončev / / / / / / / / / / / / Miroslav Klíma / / / Členové výboru byli v průběhu roku 2008 v kontaktu s pracovníky Obvodního úřadu městské části Praha 9, finančním úřadem, katastrálním úřadem a dalšími institucemi. Průběžně byly řešeny smluvní záležitosti s jednotlivými dodavateli s důrazem na nejefektivnější a nejekonomičtější řešení. V žádné oblasti nebyl dodavatel měněn. Písemné a telefonické dotazy, připomínky a náměty byly řešeny v nejkratších možných termínech, zápisy z jednání výboru byly vyvěšovány na nástěnce neprodleně. Byl proveden odečet vodoměrů. Oznámení o výkonu státního stavebního dohledu na odvětrání rozvodné místnosti v budově B. Bylo řešeno zatékaní do schodišťové haly v 6.p budovy A. Byly zabezpečeny vstupní dveře u výtahové strojovny. Nová kompletní kontrola dlužníku byla provedena při uzávěrce za rok Upozornění na nepořádek ve sklepním prostoru vyřešeno s konkrétním majitelem. Oprava vstupních dveří budova C, přední vchod, dveře u budovy B. Výskyt potkanu v suterénu - byla provedena deratizace Protipožární zabezpečení domu - byla namontována čidla Problém s parkováním aut za budovou A - byla provedena montáž informační tabule Přechod na digitální vysílání - rozvod v domě je komplet připraven na digitální vysílání Byla zajištěna oprava svítidel osvětlujících přístup k domu za budovou A. Výbor přijal žádost p. Bulíře na změnu režimu osvětlení hlavního vchodu - byla přemístěna současná svítící žárovka, která postačuje na osvětlení vchodu směrem k budově B Bylo ohlášeno propadávání opravované části asfaltové plochy u budovy A - opraveno, vyasfaltováno. Výbor přijal stížnost na špatný stav chodníku před vchodem - opraveno, vyasfaltováno. Oprava zatékání oken v B - přetmeleno. Zídka u luxferu u kočárkárny budovy A je poškozená - opraveno. Instalace čidla k osvětlení zadního vstupu do budovy B Stížnost na krátké intervaly osvětlení, svítí ve sklepe i na chodbě, umístit vhodně vypínač v chodbě sklepu u východu do B - intervaly upraveny, vypínač vhodně umístěn Řešeno natření schodiště. Zajištěno malování společných prostor Přijat návrh na montáž ochranných rohu sten - namontováno.

4 Předsedající otevřela diskusi k tomuto bodu. Paní Kučerová vznesla připomínku, aby z přehledu činnosti výboru byl vypuštěn bod odhlučnění topné soustavy. Výbor tento návrh přijal. Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 2 Shromáždění SVJ bere zprávu o činnosti výboru za rok 2008 na vědomí. Pro 100 % hlasů přítomných vlastníků Zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 5. Schvalování odměny pro členy výboru Za provedenou roční práci navrhujeme výboru odměnu ve výši Kč po zdanění. Předsedající otevřela diskusi k tomuto bodu. Z pléna zazněl dotaz, zda bude dle předchozího bodu zohledněna činnost jednotlivých členů výboru SVJ při rozdělení odměny. Odpověď - Výše odměny závisí na činnosti každého z členů Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 3 Shromáždění SVJ schvaluje výboru SVJ odměnu za rok 2008 ve výši 60tis. Kč po zdanění. Pro 96,78 % hlasů přítomných vlastníků Zdržel se 3,22 % Usnesení bylo schváleno. 6. Informace o investičních akcích a provozních záležitostech Paní Michaela Pištová přednesla informaci o investičních akcích schválených na minulých shromážděních. Pan Dončev doplnil informacemi o aktuálním stavu řešených akcí. 6.1 Výměna zámků - vchodové dveře do budov, chodby v suterénu, branka za domem. Nezodpovědným přístupem některých nájemníků ke společnému majetku, kdy rozdávali klíče i lidem bydlícím mimo náš dům, bylo znehodnoceno uzamykání domu. Výbor se shodl na tom, že by bylo vhodné vyměnit vložky zámků ve vstupních dveřích a dveřích do chodeb ke garážím a sklepům. Předpokládaná cena 1190,- Kč Výbor dále navrhuje, aby úhradou z účtu společenství byly ke každé jednotce poskytnuty pouze 2 klíče a případné další klíče by si hradil každý sám. Předpokládaná cena 1 klíče - 75 Kč Realizováno v březnu. 6.2 Místnost pro uložení nářadí pro úklid domu.. Výboru byl předložen návrh na zřízení takové místnosti vedle výtahu v suterénu A. Posunutím luxferu směrem ven na úroveň výtahové šachty a vybudovaní dveří na vnitřní hraně výtahové šachty. Výbor s vybudováním souhlasí, protože se tím vyřeší i problém se znečisťováním hluchého místa z venku budovy vedle výtahové šachty. Proběhlo předběžné jednání se zástupci stavebního odboru P9 na místě, kde byla takováto změna předběžně schválena. Realizováno v dubnu 6.3 Peníze z pronájmu do FO Z důvodu metodiky vedení účtování musí být odsouhlaseno shromážděním, aby příjmy z pronájmu byly vkládány do fondu oprav, ze kterého se zároveň platí provoz pronajímaných míst, především energie, opravy a údržba. Výnosy z pronájmu budou účetně převedeny v okamžiku zpracování vyúčtování roku 2008.

5 6.4 Výměna potrubí ležatých rozvodů vody Výbor obdržel mandát na akci výměny ležatého vodovodního potrubí. Z důvodu zarostlých trubek ležatého potrubí vody výbor navrhuje výměnu tohoto potrubí. Majitelé budou v předstihu seznámeni s průběhem, cenou a firmou provádějící tuto akci. 6.5 Byl vznesen požadavek na zabezpečení vstupních dveří ke sklepům. Výbor byl vyzván k zajištění lepšího zabezpečení vstupních dveří do prostoru jednotlivých místností se sklepními kójemi. Po jednání se zámečnickou firmou byla jako nejúčinnější řešení s odpovídající pořizovací cenou zvolena montáž petlic s rozvorem do stran. Předběžná cena byla odhadnuta na 7.000,- až 8.000,- Kč, za jedny dveře. 6.6 SVJD bylo upozorněno na umístění sběrných nádob na směsný odpad, které je v rozporu s vyhláškou č.5/2007, par. 6, písm. b. Bylo uskutečněno jednaní se zástupcem MčP9, ze kterého vyplynula nutnost vybudování uzamykatelného přístřešku pro umístění nádob na pozemku společenství tak, aby byla znemožněna manipulace s nádobami třetími osobami. Na dotaz, jak to bude u obecních domů, byla odpověď, že opatření je stejné. Bude projednáno na shromáždění. 6.7 Rekonstrukce vodovodní přípojky k domu Zadáno odborné firmě. 6.8 Posouzení stavu fasády Jsou konzultovány možnosti řešení. 6.9 Zatékání okny do vestibulu Předpokládaná výměna oken za plastové a výměna zadních vchodových dveří budov A a B.. Nabídky od firem UNIO PRAHA a PRIMONT se pohybují v podobné cenové relaci Kč Stav schodiště za budovou C. Z důvodu neustále se zhoršujícího stavu schodiště za budovou C (vestibul směrem za dům), kdy dochází k častému zatečení do místnosti pod schodištěm, začal výbor zjišťovat možnosti opravy. Bohužel schodiště není provedeno kvalitně, a proto k zhoršování stavu dochází rychleji než by bylo při standardním provedení. Dle předběžných zjištění výbor doporučuje provést kompletní opravu schodiště, kdy budou odstraněny omítky, vrchní vrstva schodů a rovné plochy, provedena izolace, vybudován odtok vody ze shora, nové omítky a dlažba. Předběžná cena byla odhadnuta na ,- Kč. Po krátké diskusi byl tento bod ukončen bez návrhu usnesení.

6 7. Volba nového výboru Předsedající zahájila volbu nového pětičlenného výboru. Stávající výbor odstoupil k datu konání schůze ze svých funkcí. Navrhovaní kandidáti do výboru SVJ: Bc.Bravencová Yveta Ing. Dončev Angel Ing. Marková Hana Debnár František Ing. Zajíc Roman stávající člen výboru stávající člen výboru stávající člen výboru nový kandidát nový kandidát Předsedající nechala hlasovat o každém kandidátovi jednotlivě. Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 4 Shromáždění SVJ volí za člena výboru paní Bc. Yvetu Bravencovou. Pro 64,3 % hlasů všech vlastníků Zdržel se 0 Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 5 Shromáždění SVJ volí za člena výboru pana Ing. Angela Dončeva. Pro 63,6 % hlasů všech vlastníků Zdržel se 0,7 % hlasů všech vlastníků Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 6 Shromáždění SVJ volí za člena výboru paní Ing. Hanu Markovou Pro 63,6 % hlasů všech vlastníků Zdržel se 0,7 % hlasů všech vlastníků Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 7 Shromáždění SVJ volí za člena výboru pana Františka Debnára. Pro 63,6 % hlasů všech vlastníků Zdržel se 0,7 % hlasů všech vlastníků Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 8 Shromáždění SVJ volí za člena výboru pana Ing. Romana Zajíce. Pro 63,8 % hlasů všech vlastníků Zdržel se 0,5 % hlasů všech vlastníků Výbor byl zvolen do funkčního období od ve složení: Bc.Bravencová Yveta Ing. Dončev Angel Ing. Marková Hana Debnár František Ing. Zajíc Roman

7 8. Diskuse 8.1. Návrh na zvýšení odměny výboru za rok 2009 V diskusi vystoupili a informace k jednotlivým bodům podali členové výboru. Pan Bareš vznesl návrh k hlasování o navýšení odměny výboru za rok 2009 o ,- Kč, tj. na ,- Kč po zdanění. Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 9 Shromáždění SVJ schvaluje odměnu výboru SVJ za rok 2009 ve výši ,- Kč po zdanění. Pro 86,63 % hlasů přítomných vlastníků Proti 2,18% Zdržel se 11,2 % hlasů všech vlastníků Usnesení bylo schváleno Parkování za budovou B Výbor přijal podnět pana Pilaře neoprávněné parkování na parkovací ploše za budovou B a bránění tak výjezdu vozidel majitelů parkovacích stání nutnost dodržování dohody na Shromáždění vlastníků. Vzhledem k nedodržování dohody bude uzavřena smlouva na odkoupení závory od SVJ a úhradu za elektrickou energii potřebnou k provozu závory. Pan Pilař vystoupil s požadavkem na uzavření pojistné smlouvy na pojištění závor proti vandalismu a živlu. Výbor není oprávněn uzavřít smlouvu netýkající se společného majetku či prostor. K návrhu pana Pilaře byla vedena diskuse, ze kterého následně vyplynul návrh usnesení, který přednesla předsedající. Předsedající schůze přednesla návrh usnesení č. 10 Shromáždění SVJ ukládá výboru SVJ uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění proti vandalizmu a živlu pro závory A i B, uzavřít spoluvlastníky u závory B dohodu o úhradě pojistného a elektrické energie u závory B. Pro 29,6 % hlasů všech vlastníků, tj. 47,21 % hlasů přítomných vlastníků Proti 26,2 % hlasů všech vlastníků, tj. 41,78 % hlasů přítomných vlastníků Zdržel se 6,9 % hlasů všech vlastníků, tj. 11,00 % hlasů přítomných vlastníků. Usnesení nebylo schváleno. 8.3 Zápach v domě B Byl vznesen požadavek na řešení odvětrání zápachu z chodeb v budově B, kde nejsou umístěna okna. Výbor přijal jako svůj úkol. 8.4 Osvětlení v domě B Byl vznesen požadavek na zajištění osvětlení chodby v přízemí u výtahu v domě B. Výbor přijal jako svůj úkol, bude zajištěno instalací vypínače. 8.5 Přístup do domu A Byl vznesen požadavek na upravení přístupu k zadnímu vchodu domu A zajistit bezbariérový přístup. Výbor přijal jako svůj úkol. 8.6 Bříza u domu B Byl vznesen požadavek na pokácení břízy za domem B. Výbor přijal jako svůj úkol.

8 Předsedající vyhlásila výsledky hlasování, poděkovala všem přítomným za účast a schůzi ukončila. Přílohy: 1. Prezenční listina vlastníků včetně plných mocí 2. Protokol o hlasování 3. Pozvánka včetně podkladů pro jednání schůze. Místopředseda výboru: Angel Dončev Řídící schůze: Michaela Pištová Zapisovatel: Hana Marková Po ukončení shromáždění se sešel nově zvolený výbor na své první schůzi a zvolil ze svého středu předsedu a místopředsedu. Přítomni: Ing. Marková, Ing. Dončev, Ing. Zajíc, p. Debnár. Bc. Bravencová omluvena. Jako předsedkyně výboru byla navržena paní Bc. Yveta Bravencová. Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdrželo se: 0 hlasů Jako místopředseda výboru byl navržen pan Ing. Angel Dončev. Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdrželo se: 0 hlasů Usnesení: Výbor společenství vlastníků jednotek zvolil z řad svých členů předsedu výboru paní Bc. Yvetu Bravencovou Výbor společenství vlastníků jednotek zvolil z řad svých členů místopředsedu výboru Pana Ing. Angela Dončeva Zapsala: Hana Marková Bravencová Yveta Dončev Angel Marková Hana Debnár František Zajíc Roman

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 24.06.2004 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015.

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015. Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony (jsou odstraněny jména osob) originál včetně podpisů je k nahlédnutí u předsedy výboru! Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6, konaného 3. 6. 2014 v 18:00 hodin

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6, konaného 3. 6. 2014 v 18:00 hodin Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6, konaného 3. 6. 2014 v 18:00 hodin Program: 1) Zahájení, kontrola prezence, ověření schopnosti usnášet se v souladu se stanovami Společenství

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více