Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, za školní rok 2002/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, za školní rok 2002/2003 V Šenově 4.září 2003 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka školy

2 Charakteristika školy Úplná základní škola se nachází v menším městečku poblíž dvou velkých měst Ostravy a Havířova. Je to škola újezdní, tzn., že se zde vyučují žáci z okolních vesnic, obcí i okrajových čtvrtí výše uvedených měst. ZŠ má kromě hlavní budovy jedno odloučené pracoviště ZŠ Těšínská, ve kterém jsou vyučováni žáci I.stupně. Hlavní budova se nachází v centru městečka ve velmi hezkém prostředí. Škola je v právní subjektivitě od roku Součásti školy 1) Na škole pracovalo celkem 5 oddělení školní družiny. Činnost školních družin se řídila schváleným pracovním plánem, závěrečná zpráva ŠD viz příloha č.2 2) Součástí školy jsou též školní jídelna, která má rovněž dvě součásti pro hlavní budovu a pro ZŠ Podlesí. Od 1.ledna 2003 přešla naše škola v systému výkonu státní správy po zrušení okresů pod obec III.stupně Magistrát města Ostravy. Materiálně technické vybavení a) hlavní budovy kromě 22 klasických tříd jsou k dispozici tyto odborné učebny a pracovny: - učebna fyziky a chemie - učebna biologie a zeměpisu - učebna výtvarné výchovy - keramická dílna - učebna anglické jazyka - učebna německého jazyka - učebna hudební výchovy - učebna informatiky (všech 11 počítačů připojených na internet projekt Internet do škol) - školní dílna - školní kuchyňka Během školního roku byla dobudována dramatická učebna, ve které byly mimo videa ještě z důvodu nedostatku prostor umístěny počítače Macintosh. Místo školní dílny byla vytvořena klasická třída, školní dílna byla přesunuta do suterénu školy. Všechny pracovny jsou vybaveny potřebným zařízením a pomůckami na velmi slušné úrovni. Počítači jsou vybaveny již téměř všechny učitelské kabinety a dále též všechna THP pracoviště a tato pracoviště jsou navíc zesíťovaná. Na škole je pouze jedna učebna, která je využívána jen pro potřeby družiny. Druhá učebna, která ještě v minulém roce byla využívána pouze ŠD,byla přebudována na klasickou třídu z důvodu nárůstu počtu žáků a tříd na této budově.

3 Do areálu školy dále patří: - malá tělocvična - velká tělocvična - nářaďovna pro školní pozemek - venkovní asfaltové hřiště - areál pro menší děti vybavený průlezkami a houpačkami - venkovní třída + odpočinkový areál - školní zahrada + skalky - okrasná zahrada před školou b) ZŠ Těšínská Na tomto pracovišti jsou vyučováni žáci 1.stupně a tento fakt ovlivňuje vybavení této budovy.kromě 5 klasických tříd jsou k dispozici navíc učebna výtvarné výchovy, keramická dílna a tělocvična. Navíc zde byla vybudována počítačová učebna. V areálu školy se nachází též venkovní hřiště a odpočinkové prostory. Základní údaje o žácích školy Školu v tomto školním roce navštěvovalo celkem 658 žáků, z toho 96 se vyučovalo na odloučeném pracovišti na ZŠ Těšínská. - na I.stupni se vyučovalo 297 žáků v 14 třídách (z toho 40 bylo prvňáčků), průměr žáků na třídu 21,2 - na II. stupni se vyučovalo 361 žáků ve 13 třídách ( z toho 87 bylo žáků devátých tříd), průměr žáků na třídu 28 - průměr žáků za celou školu na třídu 24,5 Základní údaje o zaměstnancích školy a/ pedagogové učitelé Odborná P.č. Jméno a příjmení Poznámka 1. Pavlisková Naděžda, Mgr. ředitelka školy 2. Žižka Radim, Mgr. stat.zástupce řed. 3. Rohanová Sylva, Mgr. zástupce řed.pro odloučené pracoviště 4. Pavlasová Alena, Mgr. výchovná poradkyně 5. Bierzová Hana, Mgr. 6. Dědicová Irena, Mgr. 7. Doleželová Jarmila, Mgr. 8. Ferfecká Irma, Mgr. 9. Kundelová Simona, Mgr. návrat z MD 10. Ručilová Iveta přišla za p.kuchařovou místostarostka

4 11. Pončová Nina, Mgr. 12. Stolař Martin, Mgr. 13. Tomigová Iva, Mgr. 14. Tomiczková Lenka, Mgr. 15. Tomšů Yvona zástup za p.mackovou (MD) 16. Weberová Hana,Mgr. 17. Závadová Květuše, Mgr. 18. Zelinová Jiřina 19. Šebestová Alena, Ing. 20. Wilková Nela 21. Bastlová Žofie, Mgr. 22. Bednářová Jana, Mgr. 23. Částečová Irena, Mgr. 24. Franěcová Lenka, Mgr. 25. Fukalová Lenka 26. Gazdíková Mariána, Mgr. 27. Knyblová Sylva, Mgr. 28. Pastrňáková Petra, Mgr. 29. Ličková Libuše, Mgr. 30. Mokrošová Zdeňka, Mgr. 31. Przeczková Marie, Mgr. 32. Slánská Eva,Mgr. zástup za p.tomisovou.(nv) 33. Struminská Alena, Mgr. 34. Ševčíková Táňa, Mgr. 35. Šinclová Marta, Mgr. zástup za p.adámkovou (NV) 36. Vaculík Martin 37. Vajda Antonín, Mgr. ICT koordinátor 38. Valová Miluše, Mgr. b) pedagogové vychovatelé P.č. Jméno a příjmení Poznámka 1. Zelinová Jiřina vedoucí ŠD 2. Čížová Liběna 3. Klevcová Drahuše 4. Slonková Alena 5. Bendová Alena

5 Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé pedagog. pracovníci muži ženy celkem % do 20 let let let let nad 50 let PP celkem c)správní zaměstnanci a THP pracovníci Na škole pracuje celkem 11 správních zaměstnanců ( v přepočtených úvazcích 6,13) a 4 THP pracovníci (v přepočtených úvazcích 3,6) Ve školní jídelně pracuje celkem 11 obchodně provozních zaměstnanců pod vedením vedoucí školní jídelny (v přepočtených úvazcích 9,64), z toho 2,39 pracovních úvazků připadá na doplňkovou činnost. V rámci doplňkové činnosti se vaří nejen obědy pro cizí strávníky, ale též se připravují svačiny pro žáky školy. V doplňkové činnosti je provozován pronájem školního bufetu, který mimo jiné zajišťuje pitný režim žáků II.stupně. Na škole dále pracuje jeden voják na civilní službě, který se podílí na údržbě školy. Vzdělávací program školy Vyučování žáků probíhalo podle učebních plánů Základní škola, č.j /96 2. Od čtvrtého ročníku je zajištěna výuka cizích jazyků, a to anglického a německého. O nabízenou výuku ruského jazyka nebyl zájem. Volitelné předměty na 2.stupni - žáci si tyto předměty zvolili z nabídky tohoto vzdělávacího programu a dle možností školy : Sedmý ročník: Informatika Seminář z biologie Seminář společenskovědní Osmý ročník: Biologický seminář Seminář společenskovědní Devátý ročník: Informatika Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Výtvarné činnosti (keramika) Technické kreslení

6 Aprobovanost výuky I.stupeň Na prvním stupni vyučovalo celkem 20 pedagogů (včetně kratších úvazků), aprobovanost výuky činila 85 %. Aprobovanost se proti minulému roku výrazně zvýšila z důvodu návratu kvalifikovaných učitelek z mateřské dovolené. V současnosti máme na další mateřské dovolené ještě jednu kvalifikovanou učitelku. Za ní zastupující si vysokoškolské vzdělání doplňuje dálkovým studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci. II.stupeň Aprobovanost výuky na druhém stupni činila 73,2 %. Ve 100 % aprobovanost jsou vyučovány tyto předměty: český jazyk,matematika, chemie,přírodopis, tělesná výchova a všechny volitelné předměty. Vysokou aprobovanost dále měly volitelné předměty, fyzika, dějepis, výtvarná výchova. Neaprobovaně byl vyučován německý jazyk (vyučující však mají státní zkoušku z Nj) a rodinná výchova. Výuka integrovaných žáků Celkem 28 žáků, zařazených,zejména PPP Frýdek Místek, ale i PPP Karviná a Ostrava Zábřeh, mezi integrované žáky, bylo vyučováno podle individuálních plánů desíti vyučujícími, kteří prošli speciálním základním a někteří již i nadstavbovým kurzem pro výuku těchto žáků. Tito vyučující úzce spolupracují s třídními učiteli, ostatními vyučujícími i rodiči žáků. Vyučující nápravy využívali pro výuku speciální pomůcky i výukové programy na počítačích.kurzy pro výuku žáků se specifickými poruchami učení procházejí i vyučující cizích jazyků. Na škole funguje kroužek logopedie, ve kterém logopedická asistentka /vzdělání - ukončené bakalářské studium se závěrečnou zkouškou z logopedie/ se věnuje dětem s lehčími vadami výslovnosti. Nápravná péče probíhá vždy v přítomnosti rodičů, kteří dostávají další instrukce a rady jak s dětmi doma dále pracovat. Studentské praxe a asistentská místa I v letošním roce vykonávali na naší škole praxe studenti vysokých a středních škol. Dvě děvčata, studentky PF v Ostravě, s žáky osmé třídy zpracovaly a ověřily projekt na téma Vosk. Student střední školy vykonával praxi v oblasti informatiky. Na škole během roku byla vytvořena čtyři asistentská místa, dvě na úseku ekonomickém a dvě pak vykonávali práci asistenta učitele. Vzdělávání pedagogických i ostatních zaměstnanců I. Pedagogové A) Oblast cizích jazyků Vzhledem k trvalému nedostatku aprobovaných vyučujících jazyků bude vedení školy podporovat ty pedagogy, kteří si svou aprobaci budou rozšiřovat o cizí jazyk ( především studium vysokoškolské nebo na jazykové škole )

7 Podporovat další vzdělávání vyučujících cizích jazyků, prohlubovat jejich komunikační a konverzační schopnosti, proškolit v práci s integrovanými žáky. B) Oblast výuky žáků se specifickými poruchami učení Vzhledem k rostoucímu počtu žáků s vývojovými poruchami učení je nutné, aby se především vyučující I.stupně a vyučující jazyků a matematiky proškolili v této problematice a získané dovednosti dále prohlubovali C) Oblast rozšiřování počítačové gramotnosti pedagogů Na škole je zřízená počítačová učebna, dále pak učebna s internetem, přibývají počítače v kabinetech proto je nutné umožnit pedagogům osvojení práce s počítačem, s internetem a jejich schopnosti v této oblasti prohlubovat Proškolit co nejvíce pedagogů v projektu počítačové gramotnosti Internet do škol D) Oblast získávání psychologických a diagnostických dovedností Podporovat rozšíření vzdělávání v oblasti problémových a agresivních žáků, je nutné se zaměřit na získání a prohloubení sociálně psychologických dovedností, které umožní zvládání složitých výchovných situací E) Oblast dalšího vzdělávání ve svém oboru Pedagogové si budou i nadále prohlubovat své aprobační znalosti účastí na seminářích a školeních Účast pedagogů na jednotlivých školeních a seminářích bude schválena vedením školy. Získané dovednosti by měly být využívány nejen ve výuce, ale i předávány svým kolegům na poradách a schůzkách předmětových komisí. II. Vedení školy Prohlubovat pedagogicko psychologické znalosti, rozšiřovat schopnosti v oblasti motivační, v oblasti řízení kolektivu, zvládání stresových situací, v oblasti vystupování, atd. Získávat další rozšiřující vzdělání v oblasti manažerské, ekonomické, v oblasti školské legislativy, atd. Zaměřit se na studium cizích jazyků Hodnocení DVPP na škole Pedagogové o své další vzdělávání projevují velký zájem a jsou velmi iniciativní při jejich zajišťování. Rozšiřují si své vzdělání ve svém vlastním oboru a dále v práci se žáky se specifickými poruchami učení.

8 V 2002 byl hlavní důraz položen na proškolení pedagogů v rámci projektu Internet do škol /celkem ,-Kč a proškoleno 18 pedagogů I. i II.stupně/. Na podzim 2002 jsme využili nabídky Centra nové naděje o.s. ve Frýdku Místku a na naší škole proběhly dvě etapy školení s názvem Prevence sociálně-patologických jevů ve škole. Toto školení bylo plně dotováno z projektu, jenž získalo toto centrum a tudíž pro naše pedagogy zcela zdarma. Školením prošlo 12 pedagogů. Přínosem byl i fakt, že školení proběhlo přímo na naší škole. Největší zájem pedagogové projevují o vzdělávání v oblasti informatiky, práce s integrovanými žáky a v získávání dovedností při práci s problémovými žáky. Velmi se osvědčila forma dílen uspořádaných přímo v areálu školy, takový typ akcí budeme zajišťovat i v dalším období. Informace a dovednosti získané na vzdělávacích akcích pedagogové využívají nejen při výuce a vzdělávacím procesu, ale předávají si je na schůzkách předmětových komisí, poradách i při neformálních setkáních. Převážná většina organizovaných akcí byla hodnocena kladně a označena jako přínosná pro další práci učitele. Vzdělávací akce proběhly v souladu s plánem dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. III. THP pracovníci Na školeních a seminářích si rozšiřují znalosti ve svých oborech, seznamují se s novými platnými zákony a vyhláškami. Podrobnější zpráva je součástí Výroční zprávy o hospodaření za rok Odpolední aktivity volný čas dětí Během celého roku pod vedením pedagogů mohli žáci pracovat nebo sportovat v celé řadě kroužků: a) sportovní korfbal I. p. uč. Vajda pracuje se žáky I.i II.stupně výborné výsledky v soutěžích viz přehled úspěchů školy korfbal II. p.uč. Vaculík pracuje se žáky I.i II.stupně atletika p. uč. Stolař pracuje se žáky I. i II.stupně volejbal p.uč. Valová pro žáky II.stupně moderní a scénický tanec pro žáky I.stupně p.uč.kundelová míčové hry p. uč. Kuchařová pro žáky I.stupně p.uč. Pončová turistický kroužek p. Wilková pro žáky od 5.ročníků celý projekt byl završen dvoudenním výletem b) informatika informatika p.bierzová pro žáky 4.tříd kroužek počítačový p.uč.tomiczková /pro odlouč.prac./ kroužek informatiky p.uč.zelinová pro děti ŠD

9 studovna p. uč.gazdíková, p. Mokrošová a p.vajda před a po vyučování měli žáci II.stupně možnost přijít do studovny - využívali výukových programů ke svému vzdělávání nebo si zpracovávali na počítači úkoly do výuky (laboratorní práce, seminární práce, apod.) nebo se učili pracovat s internetem, zpracovávali si své webové stránky,.. c) jazykové kroužky německý jazyk p.fukalová pro žáky III.třídy anglický jazyk p. uč. Částečková příprava žáků II.stupně na jazykové soutěže d) ostatní kroužky keramika p.uč. Knyblová pro děti navštěvující školní družinu keramika p. vych.klevcová pro žáky I.stupně odloučeného pracoviště kroužek Dovedné ruce p.uč.závadová výtvarný kroužek pro žáky I.stupně p.doleželová výtvarně dramatický pro děti I.stupně p.uč.tomšů zdravotnický kroužek p.uč. Dědicová pro žáky I.stupně odloučeného pracoviště kroužek logopedie p.uč.ferfecká dramatický kroužek p. uč.bastlová pro žáky II.stupně scénky v místním nářečí pěvecký kroužek pro žáky I.stupně p.uč. Ferfecká kroužek pro děti řešící soutěž Eurorebus p.uč. Przeczková V některých kroužcích si žáci rozšiřovali své znalosti a dovednosti, které pak použili při řešení různých soutěží a olympiád např.biologický, zeměpisný, pěvecký kroužek. Ve volném čase mají žáci školy dále možnost využívat školní knihovnu, kterou má na starosti p. uč. Pavlasová. Zápis žáků do prvních tříd Dne proběhl zápis do první třídy. Bylo zapsáno celkem 45dětí /z toho odklad školní docházky si vyřizují rodiče pěti dětí./. Dobu čekání budoucím prvňáčkům zpříjemnily pohádkové bytosti z řad žáků 7.B třídy respektive 5.C, které si s dětmi hrály, soutěžily, kreslily.. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si celou školu, nahlédnout do vyučovacích hodin, zkrátka seznámit se s každodenním životem na naší škole.

10 Přijímací řízení na střední školy Typ školy Chlapci Dívky Celkem % SOU - nemat.obory ,03 SOU - mat. obory ,75 SŠ ,38 Gymnázia ,84 Celkem ,00 Žáci devátého ročníku byli v přijímacím řízení již v prvním kole poměrně velice úspěšní, osm žáků se na výběrových školách umístilo do 15. místa,do pátého místa se umístili 2 žáci a jedna žákyně skončila na prvním místě. Toto je jistě velmi pěkný výsledek úrovně vzdělávání na naší škole. Povinnou školní docházku v letošním roce dále na naší škole ukončili tři žáci nižších ročníků (sedmého), oba budou pokračovat ve studiu na SOU. Z pátého ročníku odchází studovat na víceleté gymnázium celkem osm žáků, což je 11,8 % žáků tohoto ročníku. Září Přehled akcí, které se konaly během školního roku slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků v respiriu I.pavilonu a ZŠ Podlesí hosté pan starosta a místostarosta 2.9. pedagogická rada 3.9. Jak na šikanu I. školení pro pedagogy formou dílny /pořadatel Centrum nové naděje/ zahájení spolupráce s rodičovskou organizací, schůzky se konaly pak pravidelně každé první úterý v měsíci mezinárodní atletické závody O POHÁR EUROREGIONU BESKYDY Den se záchranným systémem žáci 5.a 9.ročníků se zúčastnili akce pořádné složkami Záchranného systému na stadionu Slezanu ve Frýdku Místku zájezd pro žáky II.stupně s historickou tématikou škola v přírodě pro žáky 2. a 3.tříd v Horní Lomné Říjen 1.10 přednáška z oblasti sexuální výchovy (Mudr. Radim Uzel) pro žáky VII.a VIII.roč III.ročník Šenovského turnaje ve volejbalu soutěžící zastupitelé města Šenova, zástupci SRPDŠ, výběr žáků a výběr učitelů

11 filmové představení pro žáky II.stupně Jak na šikanu II pokračování školení pro pedagogy forma dílna /pořadatel Centrum nové naděje/ v tomto měsíci proběhlo školení pedagogů v projektu počítačové gramotnosti celkem bylo proškoleno 18 osob Listopad filmové představení pro žáky II.stupně během tohoto měsíce probíhaly přípravy na oslavy 40 let školy Prosinec olympiáda v českém jazyce tradiční Mikulášská sbírka tentokrát pro ZŠ Planá nad Lužnicí - postiženou povodněmi školu navštívila ČŠI předmět inspekční činnosti materiálně technické zabezpečení výpočetní technikou a využití výpočetní techniky při výuce, mimo vyučování a při řízení školy. Tato inspekční zpráva je přílohou výroční zprávy proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém tradiční vánoční setkání zaměstnanců školy s důchodci oslavy 40 let ZŠ přednáška pro děvčata 9.roč. v oblasti vizáže a líčení tradiční Vánoční koncert Leden školní kolo matematické olympiády dětský karneval akce pořádaná SRPDŠ Únor 4.2. pozvání k Zápisu akce dětí ŠD pro žáčky šenovské MŠ 5.2. zápis dětí do 1.třídy 6.2. školní kolo pěvecké soutěže Loutnička školní kolo konverzační soutěže v Aj. Let s talk školní kolo Pythagoriády okrskové kolo v košíkové starších žáků školní kolo biologické olympiády školní kolo recitační soutěže plavání žáků 2.a 3.ročníku Březen žáci 6.ročníku navštívili ekologickou učebnu firmy OZO 5.3. okresní přebor starších žaček ve volejbalu

12 školní kolo v zeměpisné olympiádě výstava fotografií z XX.skautského jamboree, které se konalo v thajské provincii Chonburi naše škola pořádala okresní kolo v korfbale školní kolo matematické soutěže Klokan škola v přírodě v Horní Lomné pro žáky 4.ročníku Duben Den Země zapojili se všichni žáci školy školní kolo recitační soutěže pro žáky I.stupně Jarní koncert - žáci školy vystoupili s žáky ZUŠ v Šenově a ZUŠ v Ostravě na koncertu konaném v šenovském kostele, výtěžek z akce bude použit na budování sportovišť brigáda rodičů republikové finále ligy starších žáků v korfbalu Krajské kolo AŠSK v korfbalu a mezinárodní turnaj O pohár ředitele gymnázia Květen 1.5. Pohádkový park akce pro žáky I.stupně organizátor SRPDŠ poznávací zájezd do Bratislavy a Vídně prezentace studentek VŠ na téma VOSK zájezd pro nejlepší žáky školy reprezentanty školy v soutěžích a olympiádách celostátní kolo soutěže EUROREBUS malování na chodníku výtvarná soutěž organizátor ŠD + SRPDŠ během tohoto měsíce a měsíce června proběhly školní výlety všech tříd Červen 2.6. sportovní den se uskutečnil ozdravný pobyt dětí v Chorvatsku setkání starosty s nejlepšími žáky a zástupci devátých tříd Branný den integrovaný záchranný systém za účastíipolicie ČR, Městské policie, hasičů,kynologů, záchranářů, Dětské radovánky, celošenovská akce pořádaná ZŠ + SRPDŠ slavnostní ukončení školního roku Poslední zvonění slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd

13 Další akce školy: Žáci všech tříd navštívili nejméně dvakrát divadelní a filmová představení dle výběru a objednávky vyučujících. Žáci druhého stupně se dále zúčastnili přednášek s tématikou protidrogovou, sexuální a týraného dítěte (Nikdy není pozdě beseda s kriminálním radou, Láska ano,děti ne beseda s lékařem, Jak na šikanu beseda s psychology, ). Během exkurzí a výletů žáci absolvovali prohlídky závodů, kde se seznamovali s různými technologiemi výroby. Všechny třídy byly na závěr školního roku na školním výletě. K pravidelným akcím školy patří setkávání s bývalými kolegy a kolegyněmi důchodci. Sportovní program školy Tělesná výchova má podle vyučovacího programu Základní škola na naší škole dvou hodinovou dotaci. Na škole pracuje celá řada sportovních kroužků. Pro zlepšení fyzické kondice dětí škola zorganizovala nebo se zapojila do celé řady akcí. Již tradičně nejlepších sportovních výsledků dosáhli korfbalisté. Na škole se dále velmi dobře rozvijí atletika a volejbal.žáci však též soutěžili v nohejbalu, basketbalu, fotbale, vybíjené, atd. Letos byl pro všechny žáky uspořádán sportovní den, během kterého si žáci mohli zasportovat a zasoutěžit v kolektivních hrách i v závodech jednotlivců.taneční umění, gymnastiku i svoji kondici žáci předvedli na tradiční celošenovské akci Radovánkách. Pro propagaci sportu byly uspořádány turnaje za účasti nejen žáků, ale též jejich rodičů, zástupců města či jiných organizací /např. III.roč.turnaje ve volejbalu, nohejbalový turnaj/. Na škole se konalo okresní kolo v korfbalu. Ekologický program školy Ekologická výchova se prolíná do všech vyučovacích předmětů, ve větší míře pak do přírodovědy, biologie, zeměpisu, chemie, fyziky, občanské a rodinné výchovy. Ekologická výchova je součástí výuky pracovního vyučování při práci na zahradě, v sadu a na úpravě okolí školy a při péči o zeleň školy a zimních zahrad. Žáci školy pod vedením učitelů pečují též o zeleň v centru našeho městečka.letos žáci navštívili ekologickou učebnu firmy OZO /zabývá se sběrem a likvidací odpadů/. Den Země se již stává tradiční akcí naší školy. Žáci během dne plní řadu úkolů, letos mimo jiné též v centru města sázeli stromky. Cílem akce je i sběr odpadků a zmapování černých skládek. Den má formu soutěžní. Během roku se uskutečnily tyto sběrové soutěže: - sběr (a současně soutěž) PET láhví - proběhla soutěž ve sběru starého papíru - průběžně jsou ve škole sbírány do kontejneru staré použité monočlánky V areálu školy je vybudována venkovní učebna, která je za příznivého počasí využívána k výuce různých předmětů. Žáci školy se průběžně účastní literárních a výtvarných soutěží na ekologická témata.

14 Nejlepší práce ze školního kola výtvarné soutěže, jenž každoročně vyhlašuje ČZS, byly zaslány do celostátního kola. I letos jsme úzce spolupracovali s místní organizací ČZS. Byl zpracován projekt na další vzdělávaní pedagogů v této oblasti. Branná výchova a civilní obrana Obsah branné výchovy je rozložen do příslušných vyučovacích předmětů např. občanská a rodinná výchova, chemie, přírodopis, Akce zaměřené na CO a Bv: - Den se záchranným systémem I. žáci 5.a 9.ročníku se na sportovním stadionu Slezanu ve Frýdku Místku se žáky ostatních škol okresu zúčastnili akce pořádané Integrovaným systémem /podzim 2002/ - Den se záchranným systémem II. složky Integrovaného systému připravili akci přímo v areálu školy pro všechny žáky. Svou činnost kromě Policie ČR a dobrovolného hasičského sboru dále představili vodní záchranáři, kynologové, Městské policie, ČČK. Projekty a granty A/Podané projekty - Ministerstvo životního prostředí - Slunce do škol II. na získaní tzv. Voltova článku - KÚ projekt v rámci protidrogové prevence a projekt na sportovní činnost - PC Ostrava podán projekt na Enviromentální výchovu a vzdělávání - MŠMT žádost o zřízení školícího střediska pro školení typu Z v rámci projektu Internet do škol - KÚ - žádost o zřízení školícího střediska pro školení typu P v rámci projektu Internet do škol - KÚ 2 projekty v rámci Internetu do škol na programové vybavení B/Získané projekty - Ministerstvo životního prostředí Slunce do škol I. získání slunečního kolektoru na ohřev vody s programem, který bude využíván ve výuce fyziky, volitelných předmětech a pracovních činnostech. - Město Šenov získán grant na vybudování nového doskočiště Na škole bylo zřízeno: 1) Centrum Internetu středisko zajišťující vzdělávání veřejnosti v oblasti práce s počítačem 2) Metodické centrum pro testování výukových programů - LANGMaster

15 Soutěže a olympiády Žáci naší školy byli vysláni na mnohé soutěže, na kterých získali velmi pěkná umístění viz následující přehled: Mezinárodní soutěže 1) O pohár Euroregionu Beskydy mezinárodní atletické závody družstva mladších a starších žákyň vybojovala pěkná 2.místa, mladší žáci skončili na místě třetím. 2) O pohár ředitele gymnázia korfbal 3.místo Celostátní a regionální soutěže: 1) Krajské kolo AŠSK v korbalu 2.místo 2) Republikové finále AŠSK v korfbalu 3.místo, individuální ohodnocení pro Hanku Šamalovou nejlepší střelkyně turnaje, v celkové tabulce střelců skončila na 4.místě 3) Eurorebus zeměpisná soutěž již samotné probojování do této soutěže přes řadu kol je úspěchem, 2 žáci se umístili v polovině všech soutěžících /soutěžilo 165 ZŠ/ Krajská kola soutěží: Okresní kola soutěží úspěšní řešitelé: - olympiáda v německém jazyce 7.tř. 5.místo Leona Lachová - olympiáda v německém jazyce 8.tř. 4.místo Lenka Ohrádková - soutěž Letś talk - 7.tř. 10.místo Hanka Šafránková - olympiáda v dějepise - 9.tř. 14.místo Miroslav Bolek - olympiáda v českém jazyce - 9.tř místo Petra Klevcová - turnaj ve volejbalu - st.ž. - 4.místo družstvo děvčat - korfbal - st.ž. - 1.místo družstvo A - korfbal - ml.ž. - 3.místo družstvo B - Pythagoriáda matemat.soutěž - 7.tř. - 1.místo Lucie Weissmannová - Pythagoriáda - 7.tř. - 2.místo Tomáš Ptáček - zeměpisná olympiáda - kat.a místo Filip Šebesta - zeměpisná olympiáda - kat.a místo Tomáš Sirý - zeměpisná olympiáda - kat.b 7.místo Tomáš Ptáček - zeměpisná olympiáda - kat.b místo Martina Košt álová - zeměpisná olympiáda - kat. C 3.místo Miroslav Bolek - fyzikální olympiáda - 9.tř místo Tomáš Grygerek - Loutnička kategorie trio - st.ž. - 2.místo Výše uvedení žáci se stali úspěšnými řešiteli soutěží s umístěním do 15.místa. Úspěšné řešitele, kteří se však již do 15.místa nevešli, jsme dále měli v těchto soutěžích: zeměpisná olympiáda kat.c (1), matematická olympiáda (2), biologická olympiáda (5) a Pikomat (2). Naše škola v letošním roce opět organizovala okresní kolo v korfbalu.

16 Další mimořádné počiny školy Dramatický kroužek pod vedením p.bastlové se podílí svou činností na oživení a uchování místního nářečí. Při různých příležitostech např. 40 let školy, pro ZO ČZSvystupuje se svými scénkami, které se setkávají s velkým ohlasem veřejnosti Při příležitosti 40 let školy bylo vydáno rozšířené vydání Slovníku místního nářečí Žáci školy zpracovali multimediální prezentaci naší ZŠ Přehled velkých oprav a rekonstrukcí realizovaných s podporou města Šenova Rekonstrukce osvětlení šaten I.pavilonu školy Generální oprava tělocvičen na hlavní budově výměna osvětlení a obložení, opravy podlah včetně jejich nátěru, opravy stěn včetně malování Zateplení dvou venkovních stěn II.pavilonu Rekonstrukce učebny fyziky a chemie Oprava osvětlení chodeb na odloučeném pracovišti a položení nového PVC v chodbách a na schodišti tamtéž Sponzorování školy Škola má celou řadu sponzorů, kteří nám svými dary pomáhají realizovat naše projekty na další vybudování sportovišť na nadstandardní vybavení školy apod.. Mezi největší sponzory školy patří SRPDŠ a ZO ČZS. Letos přibyli Eurošarm /dětská sportoviště/, Ceniny Praha /Dětská sportoviště/, Plynárenská společnost /vybavení učebny informatiky/, Česká pojišťovna /nábytek/.a K + K alarm elektronika. Město Šenov při příležitosti 40 let školy věnovalo sponzorský dar na sportovní vybavení. Všechny dary používáme v souladu s dohodnutým účelem. Všem naším sponzorům za jejich činnost patří poděkování. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Kromě financování se spolupráce vyvíjí na základě komunikace mezi školou a představiteli města. Starosta pan Dědic a místostarosta paní Kuchařová jsou se školou v úzkém kontaktu, pravidelně se účastní všech významných akcí školy (záhájení šk.roku, Vánočního koncertu, Dětských radovánek, slavnostního vyřazení žáků devátých tříd,.), operativně řeší se školou případné problémy, které je nutné konzultovat se zřizovatelem. Velmi dobrá spolupráce je se stavebním odborem. Zastupitelé Šenova se i letos aktivně zapojili do III.roč. Šenovského turnaje letos ve volejbale. Naši žáci pod vedením učitelů připravují vystoupení na akce pořádané zřizovatelem.

17 Velmi pěknou akcí je rozloučení nejen s nejlepšími žáky 9.tříd na MěÚ, ale i poslední zvonění pro všechny žáky tohoto ročníku. Zástupci školy se účastní jednání komisí školní a kulturní, sociální, s jejichž zástupci řeší aktuální problémy. Tato spolupráce je rovněž velmi dobrá. Škola se dále stará rovněž o údržbu zeleně před všemi budovami škol a v jejich areálech. Spolupráce se SRPDŠ Rodičovská sdružení pracují na škole na Podlesí a na hlavní budově jako samostatné organizace. Obě pracují dobře ke spokojenosti obou škol. Rodiče opět zorganizovali celou řadu velmi hezkých akcí (Pohádkový park, Maškarní bál, Rodičovský ples, Malování na chodníku.). I letos se velkou měrou podíleli na přípravě i organizaci Dětských radovánek. Ze svého rozpočtu přispívají škole na nákup pomůcek, kupují ceny do soutěží, přispívají na školní výlety, exkurze, atd. SRPDŠ na splátky zakoupilo poslední prolézačku Hrad do dětského areálu. Rodiče se scházejí pravidelně jedenkrát za měsíc, jednání se účastní zástupce školy i vedení. V letošním roce se při příležitosti Dne učitelů sešli pedagogové s výborem této organizace a doufáme, že tato společná akce se rovněž stane tradicí na naší škole. Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty a)s městskou knihovnou a muzeem Paní Slavíková si ke každé nově instalované expozici v muzeu připraví poutavé vyprávění pro žáky naší školy. Muzeum i městskou knihovnu navštěvujeme pravidelně asi 2x ročně. b) se ZŠ ve Václavovicích Je dána spádovou oblastí. Letos však došlo k narušení spolupráce v důsledku rozpadu okrsku /v loni ještě i s Dolními Datyněmi/, slučování škol /např. Dolní Datyně se sloučily se ZŠ ve Vratimově/, zrušení okresu a přechodem škol pod tzv.trojkové obce. Protože však škola ve Václavovicích je stále naší spádovou školou, dohodli jsme se v závěru tohoto šk.roku na obnovení spolupráce tedy konání společných metodických sdružení, společných akcí a soutěží, c) s mateřskými školami Pro mateřské školy pravidelně pořádáme Mikulášskou nadílku. Žáci I.stupně si pro děti mateřské školy připravují vystoupení např. pásma, divadélka apod. Mateřské školy se podílejí vystoupením na Dětských radovánkách naší školy. Pedagogové prvního stupně pravidelně spolupracují s vychovateli MŠ ohledně zápisu dětí do první třídy.

18 d) se Svazem zahrádkářů - je každoročně spolupráce velmi dobrá. Tato organizace je naším pravidelným sponzorem každý rok nám poskytne dar v hodnotě ,- Kč (i v tomto roce byl použit k úhradě části průlezky). Pod její záštitou se konají výtvarné i literární soutěže /letos 48 účastníků/, jejichž vítěze i účastníky oceňuje drobnými pozornostmi. V případě potřeby se stará o živé ploty v areálu školy, pomáhá nám radami i materiálem v údržbě venkovních ploch i zimní zahrady školy. V letošním roce jsme od územní rady Českého zahrádkářského svazu Frýdek - Místek získali čestné uznání za spolupráci se ZO ČZS v Šenově. e) se ZUŠ Společně se střídáme při přípravě kulturních vystoupení při otevírání výstav nebo na slavnostech ve městě.pedagogové ZUŠ si v letošním školním roce pro žáky I.stupně připravili velmi hezký výchovný koncert. Hospodaření s finančními prostředky Podrobná zpráva o hospodaření s finančními prostředky je obsahem Výroční zprávy vždy za příslušný kalendářní rok proto na tomto místě pouze jen krátké shrnutí. Hospodaříme s prostředky získanými ze tří zdrojů: a) ze státního rozpočtu jsou hrazeny mzdy zaměstnanců, prostředky na učebnice, pomůcky, ochranné osobní prostředky, plavecký výcvik, b) z rozpočtu města - prostředky na provoz zařízení c) získanými doplňkovou činností prodejem obědů cizím strávníkům přes ŠJ, vyrábíme svačinky pro žáky školy, apod. Se získanými prostředky zacházíme ekonomicky dle příslušných zákonů, směrnic a pravidel.

19 Přehled příloh: Přehledové tabulky chování a prospěchu za obě pololetí 2002/2003 Zpráva o činnosti ŠD + zprávy o některých jejich akcích Kopie inspekční zprávy III.ročník Šenovského turnaje 40 let školy Projekt Vosk Den země Sportovní den Dětské radovánky Zájezd nejlepších žáků Korfbal Písemná ocenění V Šenově 5. září ředitelka školy Zřizovateli předloženo dne:..

20 P ř í l o h y

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více