Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 15. prosince 2014 od 17,00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny Počty hlasů k jednotlivým návrhům usnesení jsou uváděny podle hlasovacího zařízení. 1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace Jednání zahájil a řídil starosta Ing. Jindřich Vařeka. Přivítal přítomné členy ZM i občany a konstatoval usnášeníschopnost ZM ( 25 členů). Ověřovatelé dnešního zápisu: PhDr. Petr Vácha Ing. Pavel Pikrt Hlasování o jednotlivých návrzích na úpravu programu. Hlasováno o návrhu JUDr. Říhové Usn. nebylo přijato ukončení dnešního jednání do hodin, poté bude zařazen bod - diskuse, interpelace a pokračování přerušeného jednání ZM ze dne na den od hodin. hl. pro 10 proti 12 zdrž. 2 nehlasoval. 1 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 15/2014/ZM stažení bodů č. 2 a č. 5 z programu dnešního zasedání ZM. hl. pro 16 proti 2 zdrž. 7 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 16/2014/ZM stažení bodu č. 11 z programu dnešního zasedání ZM. hl. pro 18 proti 2 zdrž. 5 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 17/2014/ZM stažení bodu č. 28 z programu dnešního zasedání ZM. hl. pro 19 proti 1 zdrž.5 1

2 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 18/2014/ZM stažení bodu č. 30 z programu dnešního zasedání ZM. hl. pro 18 proti 7 zdrž. 0 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 19/2014/ZM stažení bodu č. 31 z programu dnešního zasedání ZM. hl. pro 17 proti 7 zdrž. 1 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 20/2014/ZM stažení bodu č. 32 z programu dnešního zasedání ZM. hl. pro 24 proti 1 zdrž. 0 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 21/2014/ZM předřazení bodu č. 51 na místo bodu č. 2. hl. pro 25 proti 0 zdrž. 0 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 22/2014/ZM zařazení nového bodu - Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 OE (dotace) z důvodu přijetí investiční podpory v rámci programu OPŽP do programu dnešního zasedání ZM na místo bodu č. 5. hl. pro 25 proti 0 zdrž. 0 Hlasováno o upraveném programu včetně schválených změn. P r o g r a m: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace 2. Výběr zhotovitele stavebních prací Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram výsledek /Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 750/2014 staženo/ 3. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 839/ Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 811/ Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 OE (dotace) z důvodu přijetí investiční podpory v rámci programu OPŽP /Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 840/2014 staženo/ 6. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram 7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram 2

3 8. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok Stanovení oddávajících pro volební období Přísedící Okresního soudu v Příbrami opětovné zvolení 11. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor - staženo 12. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288 firmy Likomex, s. r. o. 13. Žádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce 14. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (4. ročník Poháru města Příbram v Teamgymu) 15. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu) 16. Křížové domy, Cíl apelace paní Novákové 17. Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram 18. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 19. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 20. Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok Žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s., o prominutí zbývající části zápůjčky 22. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory 23. Nabídka k využití předkupního práva k pozemku p. č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI Březové Hory, na pozemku p. č. st. 422/3 a p. č. st. 422/1 a k budově bez čp/če garáž na pozemku p. č. st. 1989, vše k. ú. Březové Hory 24. Žádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p. č. 361/8, k. ú. Lazec 25. Žádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, na pozemku p. č. 1140/1, k. ú. Příbram 26. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/16, k. ú. Příbram 27. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/107, o výměře cca 60 m² z celkové výměry 476 m², k. ú. Příbram 28. Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, Příbram IV, k jednání ohledně řešení záměru odkupu části pozemku p. č. 2790, k. ú. Příbram - staženo 29. Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram 30. Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram - staženo 31. Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory - staženo 32. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice - staženo 33. Žádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín 34. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín 35. Žádost o snížení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v katastrálním území Příbram 36. Žádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram 37. Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory 38. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne Bezúplatný převod pozemku p. č. 4481/3 v k.ú. Příbram 40. Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 665/9 v k.ú. Březové Hory 41. Záměr výkupu pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha 42. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/10 v k. ú. Březové Hory 43. Prodej volného bytu č. 1 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 151 o vel. 2+0 obálkovou metodou 44. Prodej volného bytu č. 44 v Příbrami VII, ul. Březohorská čp. 183 o vel. 2+1 obálkovou metodou 45. Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel. 2+0 obálkovou metodou 46. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města 47. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly OSHI 49. IPRM V rozsah investičních akcí 50. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok Výběr zhotovitele stavebních prací Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram výsledek 3

4 zařazen do programu pod bodem č Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2015, stanovení nájemného provozovateli vodohospodářského majetku a uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodohospodářského majetku 53. Různé 54. Diskuse, interpelace, závěr Usn. č. 23/2014/ZM upravený program dnešního jednání. hl. pro 25 proti 0 zdrž.0 Zasedání ZM opustila Mgr. Zorka Brožíková, počet členů ZM 24. Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn. č. 24/2014/ZM zařazení poskytnutí informací od Ing. Kareše až do bodu různé. hl. pro 13 proti 2 zdrž. 2 nehlasovalo 7 Do zasedání ZM se vrátila Mgr. Zorka Brožíková, počet členů ZM 25. 2) Výběr zhotovitele stavebních prací Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram výsledek Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. Usn. č. 25/2014/ZM ukončení diskuse k tomuto bodu hl. pro 16 proti 5 zdrž. 4 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 26/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. hl. pro 25 proti 0 zdrž. 0 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 27/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. hl. pro 25 proti 0 zdrž. 0 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 28/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. 4

5 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn.č. 29/2014/ZM ZM I. n e s c h v a l u j e vyčlenění částky nutné pro realizaci investiční akce Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram z rozpočtu města Příbram II. r e v o k u j e usn. č. 886/2014/ZM bod 1) písm. b) a neschvaluje realizaci investiční akce Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram hl. pro 19 proti 4 zdrž. 2 Vyhlášena 15 minutová přestávka. 3) Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn. č. 839/2014 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.. Usn. č. 30/2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e odměnu řediteli příspěvkové organizace města Technických služeb města Příbrami dle návrhu v příloze. hl. pro 14 proti 4 zdrž. 7 4) Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 811/2014 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeka. Usn. č. 31/2014/ZM ZM I. n e s c h v a l u j e záměr demolice objektů na parc. číslech 91,90,89 a 88 k.ú. Bytíz, II. n e u k l á d á odboru silničního hospodářství a investic poptávkové řízení realizovat. hl. pro 22 proti 1 zdrž. 2 5) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 OE (dotace) z důvodu přijetí investiční podpory v rámci programu OPŽP Usn. č.32/2014/zm návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) z důvodu přijetí investiční podpory v rámci programu OPŽP v celkové výši ,14 Kč na dva projekty: "Kompostárna Příbram" ve výši ,53 Kč a "Sběrný dvůr" ve výši ,61 Kč. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak 5 prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Invest. dotace FS EU - Kompostárna, Sběrný dvůr ,04 RP OE Investiční dotace SFŽP ,10

6 RP OE Předpoklad ,14 hl. pro 25 proti 0 zdrž. 0 6) Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 33/2014/ZM ZM z ř i z u j e Finanční výbor a Kontrolní výbor. Usn. č. 34/2014/ZM ZM s t a n o v í maximální počet členů výborů na 9. hl. pro 23 proti 0 zdrž. 2 Usn.č. 35/2014/ZM na volební období předsedu finančního výboru: Ing. Petra Rottera. hl. pro 23 proti 0 zdrž. 2 Usn.č. 36/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Ing. Jiřího Neumana. hl. pro 17 proti 0 zdrž. 8 Usn.č. 37/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Mgr. Jiřinu Humlovou. hl. pro 13 proti 8 zdrž. 4 Usn.č. 38/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Martu Frýbertovou. hl. pro 14 proti 3 zdrž. 8 Usn.č. 39/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Zdeňka Havrančíka. hl. pro 22 proti 2 zdrž. 1 6

7 Usn.č. 40/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Petra Větrovského. hl. pro 24 proti 0 zdrž. 1 Usn. nebylo přijato na volební období člena finančního výboru: Ing. Petra Kareše. hl. pro 11 proti 7 zdrž. 7 Usn. nebylo přijato na volební období člena finančního výboru: JUDr. Dagmar Říhovou. hl. pro 11 proti 8 zdrž. 5 Usn.č. 41/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Františka Caithamla. hl. pro 17 proti 1 zdrž. 7 Usn.č. 42/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Mgr. Marka Školouda. hl. pro 19 proti 1 zdrž. 5 Usn.č. 43/2014/ZM na volební období člena finančního výboru: Ing. Markétu Klemšovou. hl. pro 18 proti 0 zdrž. 7 Ing. Kareš žádá o 15 minutovou přestávku. Vyhlášena 15 minutová přestávka Usn.č. 44/2014/ZM na volební období předsedu kontrolního výboru: Ing. Juraje Molnára. hl. pro 19 proti 0 zdrž. 6 Usn.č. 45/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Ing. Jiřího Dostála. 7

8 hl. pro 19 proti 0 zdrž. 6 Usn. nebylo přijato na volební období člena kontrolního výboru: Zdeňka Boráka. hl. pro 10 proti 9 zdrž. 6 Usn.č. 46/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Valdemara Brožíka. hl. pro 18 proti 0 zdrž. 7 Usn.č. 47/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Karla Urbana. hl. pro 18 proti 1 zdrž. 6 Usn.č. 48/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Pavla Sirotka. hl. pro 21 proti 0 zdrž. 4 Usn.č.49/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: JUDr. Dagmar Říhovou. hl. pro 23 proti 1 zdrž. 1 Usn.č. 50/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Vojtěcha Šamšulu. hl. pro 21 proti 0 zdrž. 4 Usn.č. 51/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Václava Vitouše. hl. pro 15 proti 4 zdrž. 6 Usn.č. 52/2014/ZM na volební období člena kontrolního výboru: Zbyňka Havelku. hl. pro 13 proti 7 zdrž. 5 8

9 7) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram Usn. č. 53/2014/ZM ZM b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram. hl. pro 25 proti 0 zdrž. 0 8) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2015 Usn. č. 54/2014/ZM ZM b e r e n a v ě d o m í 1) Termíny jednání Rady města Příbram na rok 2015: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Rada města bude zpravidla jednat od hodin. 2) Termíny zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2015: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Zastupitelstvo města bude zpravidla zasedat od hodin. hl. pro 18 proti 2 zdrž.2 nehlasovali 3 9) Stanovení oddávajících pro volební období Usn. č. 55/2014/ZM ZM p o v ě ř u j e tyto členy zastupitelstva: Ing. Pavla Pikrta, Mgr. Jiřinu Humlovou, MUDr. Ivana Šedivého, Ing. Juraje Molnára, RSDr. Jiřího Svobodu, Mgr. Vladimíra Krále, Petra Větrovského, MUDr. Vladimíra Dandu, JUDr. Dagmar Říhovou a MUDr. Františka Hausera výkonem funkce oddávajícího pro volební období , dle 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. hl. pro 23 proti 0 zdrž. 1 10) Přísedící Okresního soudu v Příbrami opětovné zvolení Usn. č. 56/2014/ZM paní do funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami pro funkční období hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 Zasedání ZM opustil Ing. Kareš. Počet členů ZM 24. 9

10 11) Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor staženo z programu 12) Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288 firmy Likomex, s.r.o. Usn. č. 57/2014/ZM odpis dluhu na nájmu ve výši ,00 Kč a poplatky z prodlení ve výši ,00 Kč u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII, Politických vězňů firmy Likomex, s.r.o. hl. pro 20 proti 1 zdrž. 3 13) Žádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce Usn. č. 58/2014/ZM podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2015 na projekt Terénní pracovník města Příbram 2015 a spolufinancování tohoto projektu ve výši ,60 Kč. hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 14) Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (4. ročník Poháru města Příbram v Teamgymu) Usn. č. 59/2014/ZM poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram, IČ: , Gen. R. Tesaříka 162, Příbram na projekt 4. ročník Poháru města Příbram v Teamgymu a to z kap. 777 OŠKSIS. 15) Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu) Usn. č. 60/2014/ZM poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram,IČ: , Gen. R. Tesaříka 162, Příbram na projekt Účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu a to z kap. 777 OŠKSIS. 16) Křížové domy, Cíl apelace paní Novákové Hlasováno o návrhu JUDr. Říhové. Usn. č. 61/2014/ZM ZM I. b e r e n a v ě d o m í obsah podání pí. Novákové, bytem, nazvané jako apelace, ve věci problematiky území křížových domů v Příbrami VIII Cíl, a to včetně výsledku projednání tohoto podání dne

11 II. u k l á d á RM aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila ZM plán revitalizace oblasti křížových domů v Příbrami VIII. 17) Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Vyhlášena 5 minutová přestávka. Zasedání ZM opustili JUDr. Kyselák a Mgr. Humlová. Počet členů ZM 22. Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 62 /2014/ZM s přesunutím bodu č. 17 na další část přerušeného zasedání ZM. hl. pro 19 proti 0 zdrž.0 nehlasovali 3 18) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky Usn.č. 63/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. hl. pro 22 proti 0 zdrž. 0 Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka. Usn. nebylo přijato. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za povoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 468 Kč a je tvořena: a) z částky 0 Kč za osobu uvedenou v Čl. 2 a kalendářní rok, b) z částky 468 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města za nejbližší předchozí kalendářní rok, za nějž jsou již městu známé definitivní náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v Čl. 2 a kalendářní rok. hl. pro 7 proti 11 zdrž. 4 Hlasováno o návrhu RM. Usn. nebylo přijato Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za povoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 528 Kč a je tvořena: a) z částky 0 Kč za osobu uvedenou v Čl. 2 a kalendářní rok, 11

12 b) z částky 528 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města za nejbližší předchozí kalendářní rok, za nějž jsou již městu známé definitivní náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v Čl. 2 a kalendářní rok. hl. pro 12 proti 3 zdrž. 7 19) Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry Vyhlášena 10 minutová přestávka Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. Usn. nebylo přijato aktualizaci Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry. hl. pro 5 proti 11 zdrž. 6 Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. Usn. č. 64/2014/ZM I. aktualizaci Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry a to: 1) vyjmout z Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry tyto adresy: Příbram II, Spojovací 110 Příbram II, Mánesova 310 Příbram V Zdaboř, Drkolnovská 53 Příbram VI Březové Hory, Havlíčkova 65 Žežice 7 II. Obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje,loterie a jiné podobné hry. hl. pro 14 proti 0 zdrž. 8 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn.č. 65/2014/ZM s přerušením 2. zasedání ZM Příbram s tím, že bude zasedání pokračovat dnes tj od hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram. hl. pro 16 proti 1 zdrž. 8 12

13 Pokračování přerušeného 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram svolané na den dne od hodin Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Dvořák, Ing. Stříbrnský přijde později, Mgr. Humlová přijde později, MUDr. Danda a Bc. Stefanidesová se z jednání zatím neomluvili. Počty hlasů k jednotlivým návrhům usnesení jsou uváděny podle hlasovacího zařízení. Pokračování v přerušeném zasedání ZM zahájil a řídil starosta Ing. Jindřich Vařeka. Přivítal přítomné členy ZM i občany a konstatoval usnášeníschopnost ZM ( 20 členů). Na zasedání ZM se dostavili MUDr. Danda a Ing. Stříbrnský. Počet členů ZM ) Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Roman Mráz navrhuje přestávku 10 minut. Vyhlášena 10 minutová přestávka Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka. Usn. nebylo přijato. s přerušením projednávání bodu č. 17. hl. pro 7 proti 12 zdrž.2 Na zasedání ZM se dostavila Bc. Stefanidesová. Počet členů ZM 23. MUDr. Šedivý žádá o přestávku 10 minut. Vyhlášena přestávka 10 minut. Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka. Usn. č. 66/2014/ZM obecně závaznou vyhlášku o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram s následujícími změnami: 1) čl. 4 odst. 1 se mění ve výši úroku na 2 % p.a. a nejdelší lhůtě splatnosti 4 roky, 2) čl. 4 odst. 6 kdy se první věta nahrazuje takto: doba splatnosti všech druhů zápůjček je 4 roky a úrok 2 % p.a. hl. pro 18 proti 0 zdrž.4 20) Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014 Usn. č. 67 /2014/ZM ZM b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok

14 hl. pro 21 proti 0 zdrž. 1 21) Žádost Volejbalového klubu Příbram, o.s., o prominutí zbývající částky zápůjčky Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č.68/2014/zm ZM n e s c h v a l u j e žádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o prominutí zbývající části zápůjčky. hl. pro 21 proti 0 zdrž. 2 22) Žádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k.ú. Březové Hory Hlasováno o návrhu Bc. Stefanidesové. Usn. nebylo přijato. prodej pozemku p. č. st. 853 v katastrálním území Březové Hory za cenu 900 Kč/m 2 panu, bytem. hl. pro 6 proti 9 zdrž. 8 nehlasovali Hlasováno o návrhu RM. Usn. č. 69/2014/ZM prodej pozemku p. č. st. 853 v katastrálním území Březové Hory za cenu Kč/m 2 panu, bytem. hl. pro 20 proti 1 zdrž. 2 23) Nabídka k využití předkupního práva k pozemku p. č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI Březové Hory, na pozemku p. č. st. 422/3 a p. č. st. 422/1 a k budově bez čp/če garáž na pozemku p. č. st. 1989, vše k. ú. Březové Hory Usn. č. 70 /2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e s využitím zákonného předkupního práva k budově s čp. 384, Příbram VI Březové Hory, na pozemku p.č. st. 422/3 a p.č. st. 422/1 a k budově bez čp/če garáž na pozemku p.č. st. 1989, vše k.ú. Březové Hory, odkoupení předmětných nemovitých věcí včetně pozemku p.č. st. 422/3, k.ú. Březové Hory, na nějž se zákonné předkupní právo nevztahuje, ale je zahrnut do nabídky, neboť tvoří s předmětnými nemovitými věcmi jeden funkční celek, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, od vlastníka společnosti NIKA, s.r.o., se sídlem Kladenská 384, Příbram VI Březové Hory, IČO: , za nabízenou kupní cenu Kč, s povinností její úhrady nejpozději do hl. pro 20 proti 0 zdrž. 3 14

15 24) Žádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p. č. 361/8, k. ú. Lazec Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. Usn. č. 71/2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu, a to vestavbu pod tzv. severní tribunu, kterou je stavba občanského vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního, jež je součástí pozemku p.č. 361/8 v k.ú. Lazec, mezi stavebníkem a současně investorem, kterým je spolek s názvem 1. FK Příbram, občanské sdružení, IČO , se sídlem Příbram, Lazec 60, Stadion na Litavce, a vlastníkem uvedeného pozemku městem Příbram, s tím, že ve smlouvě bude uveden závazek města Příbram, že v případě, že spolku bude poskytnuta dotace na tuto stavební akci z Programu (Podpora materiálně technické základny sportu) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vypořádá město Příbram v případě, že by došlo k předčasnému zániku smlouvy mezi oběma uvedenými smluvními stranami o pronájmu uvedeného pozemku s uvedenou stavbou ze dne (smlouva označená číslem A 848/OP/2013 ), vztahy se státním rozpočtem ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu, tj. že odvede do státního rozpočtu finanční prostředky vyčíslené finančním úřadem jako bezdůvodné obohacení města způsobené zhodnocením majetku města z dotačních prostředků, a že vestavba bude provedena podle projektu pro územní i stavební povolení specifikovaného v předloženém materiálu hl. pro 22 proti 0 zdrž. 0 Na zasedání ZM se dostavila Mgr. Humlová. Počet členů ZM ) Žádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, na pozemku p. č. 1140/1, k. ú. Příbram Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn.č. 72/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. Usn. č. 73/2014/ZM ZM I. b e r e n a v ě d o m í žádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrhem, na pozemku p.č. 1140/1, k.ú. Příbram. II. n e s c h v a l u j e zřízení práva stavby hřiště s umělým povrchem k části pozemku p.č. 1140/1 v k.ú. Příbram o výměře cca 280 m2 (z celkové výměry m2) ve prospěch SK SPARTAK Příbram, se sídlem Příbram, areál stadionu, Žižkova ulice, IČ: , s tím, že stavba bude provedena v souladu se situačním a stavebním záměrem uvedeným v žádosti SK SPARTAK Příbram a jejích přílohách, dále že poslední den doby, na kterou bude právo stavby zřízeno, bude uveden konkrétním datem, kterým bude poslední den trvání nájemního vztahu založeného smlouvou o nájmu pozemků a staveb uzavřenou dne mezi městem Příbram a SK SPARTAK Příbram, ve znění pozdějších dodatků, a to poslední den trvání nájemního vztahu platný v době, kdy smluvní vztah o zřízení práva stavby bude uzavírán, a že ve smluvních ujednáních mezi SK SPARTAK Příbram a městem Příbram o zřízení práva stavby bude dále uvedeno, že právo stavby se nezřizuje za úplatu, že město Příbram si vyhrazuje souhlas k případnému zatížení práva stavby, že SK SPARTAK Příbram nemá předkupní právo k pozemku a že město Příbram nedá SK SPARTAK Příbram při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. III. u k l á d á 15

16 MěÚ Příbram předložit věc k opětovnému projednání v RM. hl. pro 17 proti 0 zdrž. 7 26) Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/16, k. ú. Příbram Usn. č. 74/2014/ZM prodej pozemku p.č. 3621/16 v k.ú. Příbram za cenu 800 Kč/m2, panu, bytem. hl. pro 22 proti 0 zdrž. 0 27) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/107, o výměře 60 m² z celkové výměry 476 m², k. ú. Příbram Usn. č. 75/2014/ZM prodej části pozemku p.č. 4505/107 o výměře cca 60 m2 (z celkové výměry 476 m2) v k.ú. Příbram za cenu Kč/m2, do SJM, bytem. 28) Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, Příbram IV, k jednání ohledně řešení záměru odkupu části pozemku p. č. 2790, k ú. Příbram staženo z programu 29) Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram Usn. č. 76/2014/ZM výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO , za kupní cenu Kč. 30) Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram staženo z programu 31) Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory staženo z programu 32) Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice staženo z programu 16

17 33) Žádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín Hlasováno o návrhu Ing. Kareše. Usn. č. 77 /2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e prodej pozemků vše v k. ú. Kozičín, paní, bytem. 34) Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín Usn. č.78 /2014/ZM bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín do vlastnictví obce Milín, 11. května 27, Milín, IČO ) Žádost o snížení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v katastrálním území Příbram Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 79/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. Vyhlášena 10 minutová přestávka. Pan starosta Ing. Vařeka po přestávce předá řízení zasedání ZM Mgr. Švendovi. Hlasováno o návrhu Bc. Stefanidesové. Usn. nebylo přijato. 1) částečnou r evokaci usnesení ZM č. 695/2013/ZM ze dne ) místo revokovaných údajů doplnění usnesení ZM č. 695/2013/ZM z e dne o výši kupní ceny, a to za prodej části pozemku p. č. 977 o výměře cca 112 m² (z celkové výměry 443 m²) částku Kč/m 2 a za prodej části pozemku p. č. 980 o výměře cca 128 m² (z celkové výměry 471 m²) částku Kč/m 2, vše v k. ú. Příbram, panu, bytem. hl. pro 2 proti 10 zdrž.12 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.. Usn. č. 80/2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e částečnou revokaci usnesení ZM č. 695/2013/ZM ze dne ,a to údajů týkajících se výše kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 o výměře cca 112 m² (z celkové výměry 443 m²) a části pozemku p. č. 980 o výměře cca 128 m² (z celkové výměry 471 m²), vše 17

18 v k. ú. Příbram, panu, bytem. hl. pro 19 proti 0 zdrž. 5 36) Žádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. Usn. č. 81/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. Hlasováno o návrhu RM. Usn. č. 82/2014/ZM ZM I. n e s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p. č. 1047/4 v katastr. území Příbram panu, bytem. II. schvaluje prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram, za cenu Kč/m 2, panu, bytem s tím, že kupující: - uhradí částku ve výši 23 Kč/m 2 /rok za bezesmluvní užívání pozemku za 2 roky zpětně, - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od písemného oznámení usnesení zastupitelstva města žadateli. hl. pro 20 proti 0 zdrž. 4 37) Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory Usn, č. 83/2014/ZM bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory z vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO , do vlastnictví města Příbram. hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 38) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne Usn. č. 84/2014/ZM revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 842/2014/ZM ze dne hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 39) Bezúplatný převod pozemku p. č. 4481/3 v k. ú. Příbram Usn. č. 85 /2014/ZM bezúplatný převod pozemku p. č. 4481/3 v k. ú. Příbram z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČO do vlastnictví města Příbram. 18

19 40) Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/9 v k. ú. Březové Hory Usn. č. 86/2014/ZM záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/9 v k. ú. Březové Hory z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČO do vlastnictví města. 41) Záměr výkupu pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM Praha Usn. č. 87/2014/ZM záměr výkupu pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín, který je ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO hl. pro 23 proti 0 zdrž. 0 42) Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/10 v k. ú. Březové Hory Usn. č. 88/2014/ZM záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/10 v k. ú. Březové Hory z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČO do vlastnictví města Příbram. hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 43) Prodej volného bytu č. 1 v Příbram IV, ul. Březnická čp. 151 o vel. 2+0 obálkovou metodou Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. Usn. č. 89/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. Hlasováno o návrhu RM. Usn. č. 90/2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e prodej volného bytu o vel. 2+0 v Příbrami IV, ul. Březnická č.p. 151, č. b. 1 pro pana, bytem, za cenu ,00 Kč s platbou převodem, do 1 měsíce po doručení oznámení o usnesení ZM. hl. pro 13 proti 8 zdrž.3 44) Prodej volného bytu č. 44 v Příbrami VII, ul. Březohorská čp. 183 o vel. 2+1 obálkovou metodou Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 19

20 Usn. č. 91/2014/ZM s vystoupením občana k projednávanému bodu. hl. pro 20 proti 2 zdrž. 1 Hlasováno o návrhu MVDR. Řiháka. Usn. nebylo přijato. prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami VII, ul. Březohorská č.p. 183, č.b. 44 pro pana, bytem, za cenu ,00 Kč s platbou převodem, do 1 měsíce po schválení ZM. hl. pro 7 proti 13 zdrž. 3 Hlasováno o návrhu RM. Usn. č. 92/2014/ZM ZM n e s c h v a l u j e prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami VII, ul. Březohorská č.p. 183, č.b. 44 pro pana, bytem, za cenu ,00 Kč s platbou převodem, do 1 měsíce po schválení ZM. hl. pro 15 proti 6 zdrž. 3 45) Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel. 2+0 obálkovou metodou Usn. nebylo přijato. ZM n e s c h v a l u j e prodej volného bytu o vel. 2+0 v Příbrami IV, ul. Březnická č.p. 152, č. b. 4 pro pana, bytem, za cenu ,00 Kč s platbou převodem, do 1 měsíce po doručení oznámení o usnesení ZM. hl. pro 12 proti 10 zdrž. 2 46) Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města Usn. č. 93/2014/ZM ZM s t a n o v í v souladu s 72, 77 odst. 3 písm. b) a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění I. hodnotu měsíční odměny neuvolněného člena ZM za výkon jednotlivých funkcí, tj. člena rady, předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, člena komise rady a člena zastupitelstva v maximální možné výši dle aktuálně platného nařízení vlády, II. hodnotu měsíční odměny neuvolněného člena ZM jako souhrn (součet) odměn v plné výši za výkon funkce neuvolněného člena ZM a za další jednu nejvýše ohodnocenou vykonávanou funkci, 20

21 III. poskytování měsíční odměny a) ode dne přijetí tohoto usnesení, b) ode dne zvolení do funkce člena rady, předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva nebo komise rady a člena finančního a kontrolního výboru zastupitelstva nebo komise rady, c) náhradníkovi v případě zániku mandátu stávajícího člena ZM v průběhu funkčního období ode dne vzniku mandátu člena ZM. 47) Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2015 Usn. č. 94/2014/ZM ZM s t a n o v í neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM pro rok 2015 ve výši Kč/rok/zastupitel. Tato částka bude rozdělena na měsíční období a bude vyplácena měsíčně. 48) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly OSHI Usn. č. 95/2014/ZM návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 OSHI. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. úč. znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OSHI Rekonstrukce a modernizace MK vlastní ,00 zdroje (nezpůsobilé výdaje) RP OSHI Rekonstrukce a modernizace MK ,00 RP OSHI Dopravní stavby ,00 49) IPRM V rozsah investičních akcí Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. Usn. č. 96/2014/ZM ukončení diskuse k projednávanému bodu. hl. pro 15 proti 1 zdrž. 7 Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. Usn. č. 97/2014/ZM ZM I. r e v o k u j e usn. č. 886/2014/ZM bod 1), písm.f. II. b e r e n a v ě d o m í informaci o připravované investiční akci IPRM V. 21

22 III. s ch v a l u j e realizaci rekonstrukcí místních komunikací v rámci programu IPRM V a to v rozsahu dílčích částí 1 4 podle přílohy tohoto návrhu. hl. pro 15 proti 1 zdrž. 8 50) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015 Usn. č. 98/2014/ZM cenu vodného na rok 2015 ve výši 52,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného na rok 2015 ve výši 23,14 Kč/m3 včetně DPH. 51) Výběr zhotovitele stavebních prací Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram výsledek zařazen do programu pod bodem č. 2 52) Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2015, stanovení nájemného provozovateli vodohospodářského majetku a uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodohospodářského majetku Usn. č. 99/2014/ZM ZM I. v z a l o n a v ě d o m í vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku k datu II. s c h v a l u j e 1) upravený Plán investic do VH majetku pro Město Příbram na rok 2015, 2) stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. na rok 2015 ve výši ,- Kč, 3) uzavření Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodohospodářského majetku. hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 53) Různé 54) Diskuse, interpelace, závěr Zápis ověřili: PhDr. Petr Vácha Ing. Pavel Pikrt Ing. Jindřich Vařeka, starosta Zapsáno dne: Ivana Makošová Ověřeno:

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 6. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 38. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 23. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 39. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 31. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U s n e s e n í. z 5. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 26.3. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 5. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 26.3. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 35. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 36. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram. U s n e s e n í

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram. U s n e s e n í Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 27. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 30. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í. ze 6. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 6. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U s n e s e n í. z 8. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 18.6. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 8. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 18.6. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 28.11.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U s n e s e n í. ze zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U s n e s e n í. z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

2. Rozpočtová opatření č. 39-42 Usnesení č. 533/2005 (108/1)

2. Rozpočtová opatření č. 39-42 Usnesení č. 533/2005 (108/1) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

U s n e s e n í. z 10. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 10. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 22. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Omluveni: PhDr. Říhová, ing. Seknička tajemník. Program:

Omluveni: PhDr. Říhová, ing. Seknička tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: MUDr. Blažek, p. Fischer, MUDr. Forstová, Houžvičková, MUDr.

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.11.2014

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015. 7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Pavla Putirková

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015. 7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Pavla Putirková Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.3.2015 1. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 2015 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 Zpracoval: odbor, oddělení: Kateřina

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í. z 5. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 5. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram.

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., chraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav

Více