Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8"

Transkript

1 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZNOJMO, VÁCLAVSKÉ NÁM. 8

2 2 Zřizovatel: Město Znojmo Ředitel školy: Mgr. Vladimír Pařízek Telefon: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Václavské nám. 8 je úplná základní škola, která od má odloučené pracoviště Jubilejní park 23. Ve školní roce 2006/2007 měla škola 28 tříd: 15 tříd standardních 12 tříd specializovaných (dyslektických) zaměřených na výuku žáků se specifickými poruchami učení 1 třídu přípravnou I. stupeň 11 tříd standardních 163 žáků II. stupeň 4 třídy standardní 123 žáků Průměrný počet žáků na třídu 19,07 I. stupeň specializované třídy 4 a 57 žáků II. stupeň specializované třídy 8 a 109 žáků Přípravná třída 1 a 10 žáků Celkem měla škola k říjnu 2006 (zahajovací výkaz) 463 žáků. V prvním ročníku bylo 34 žáků ve 2 třídách. Průměrný počet žáků na učitele ve standardních třídách i specializovaných přepočtených v úvazcích = v 38,3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola 16847/96-2 v třídě

3 3 Škola má školní jídelnu a výdejnu na odloučeném pracovišti. Školní jídelna je součástí školy, je úplná a ve školním roce 2006/2007 měla: 357 strávníků z řad žáků školy a studentů 42 zaměstnanců školy 77 ostatní Celkem 476 strávníků z toho výdejna ŠJ na odloučeném pracovišti: 112 děti a žáci 22 zaměstnanci školy 2 ostatní Ve ŠJ a ŠV pracovalo k : 10 pracovnic, v přepočtu na plně zaměstnané 8. Školní družina na naší škole měla 4 oddělení z toho tři oddělení na odloučeném pracovišti a je součástí školy. ŠD navštěvovalo celkem 120 žáků. Ve všech odděleních pracovaly celkem 4 vychovatelky. ŠD je zaměřena na zdravý pohyb, plavání a míčové hry. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Na škole pracovalo 43 pedagogických pracovníků (všichni s odbornou pedagogickou způsobilostí). Z toho: 3 specializovaní pedagogové 4 vychovatelky s odbornou způsobilostí 1 výuka náboženství ( katechetka) VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ do 35 let: 8 žen 1 muž let: 18 žen 7 mužů nad 50 let: 8 žen 3 muži MD: 4 ženy Celkem: 36 žen 11 mužů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících prac. školy

4 4 Výchovné poradenství 2 Kurz Log. prevence 2 Seminář ŠVP pro školní družinu 1 Dyslektický asistent 1 Asistent pro práci s dětmi s SPU 1 Individuální vzdělávací plán ŠVP 1 Logopedická třída rozvoj řečových schopností 1 Výuka ČJ na 1. stupni ZŠ (RVP) 1 Výuka angličtiny podle RVP.. 1 Problematika sexuální výchovy ve školách 1 Zdravá záda overball na ZŠ 1 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 20065/2007 standardní a specializované třídy: Ročník Počet Prospěl s Žáků tříd vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakující Přípravka I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída Celkem třída třída třída třída Celkem 2.st Celkem šk Snížený stupeň z chování: 2. stup. 13 žáků = 2,80 % z počtu žáků 3. stup. 12 žáků = 2,59 % z počtu žáků

5 5 Celkový počet neomluvených hodin 1081 což činí 2,33 hod. na jednoho žáka. Přijímací řízení na střední školy rok 2005 / 2006 Přijatí žáci na SOŠ 10 Přijatí žáci na SOU 32 Přijatí žáci na 6.letá gymnázia 1 Přijatí žáci na 8.letá gymnázia 4 Počet absolventů ZŠ: 9. ročník: 44 nižší ročník: 11 (5 nižší ročník víceletá gymnázia) CELKEM: 55 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI: Ve školním roce 2006 / 2007 proběhla ve dnech prosince 2006 inspekce zaměřená na: 1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona ve školním roce 2006/ Ověřování rámce hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení (informační gramotnost) v základním vzdělávání ve školním roce 2006/2007. ZÁVĚR: Při zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání a kontrole souladu údajů zapsaných ve zřizovací listině s rozhodnutím o zápisu do školského rejstříku bylo zjištěno, že zapsané údaje jsou v souladu se zjištěnou skutečností. V oblasti ICT je pozitivem školy dostatečný počet pracovních stanic pro žáky, kvalitní vybavení výukovými programy a proškolení převážné části pedagogických pracovníků. Negativem se jeví malý počet PC pro potřeby učitelů, zastarávající hardwarové vybavení a na pracovišti Václavské náměstí malý prostor pro přístup žáků prvního stupně k ICT. Vlastní hodnocení školy není zaměřeno na vyhodnocování dopadu ICT na výuku a učení. Dopad informačních a komunikačních technologií na výuku a učení je funkční.

6 6 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY: O odkladu povinné školní docházky 11 žáků O dodatečném odložení školní docházky 0 žáků Počet žáků přihlášených do 1. ročníku: 2006 / 2007 = / 2008 = 53 Počet přijatých žáků do 1. třídy 42. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8 a odloučeném pracovišti Jubilejní park 23 proběhla řada mimoškolních a volnočasových aktivit: Soutěž hlídek ml. zdravot. (mladší kat.) 1. místo okr. kolo 4. místo krajské kolo Soutěž hlídek star. kategorie Zlatý slavíček star. kategorie Zlatý slavíček dívky ml. kategorie MacDonald chlapci, kopaná Olympiáda anglický jazyk Odbíjená st. kategorie Florbal st. kategorie 2. místo v okr. kole 2. místo v okr. kole 1. místo 3. místo 5. místo 3. místo v okrese 3. místo v okrese KROUŽKY PŘI ZŠ, ZNOJMO, VÁCLAVSKÉ NÁM. 8: Basketbal 19 Dispoziční hod. JA 1 Dovedné ruce 17 Florbal 30 Hra na flétnu 8

7 7 Korfbal 16 Logoped. kroužek 4 Náboženství 15 Odbíjená 17 Prostorová orientace 1 Příprava k přijím. zk. 11 Reedukace 62 Reedukace 5. tř. 1 Společenský 13 Zdrav. kr. I.st. 10 KROUŽKY NA ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI JUBILEJNÍ PARK: Aerobik 22 Anglický jazyk 12 Flétna 14 Keramika 17 Logopedie 14 Náboženství 14 Otužování 24 Počítače 32 Pohybové hry 23 Reedukace 70 Sborový zpěv 21 Sportovní hry 14 Veselé malování 10 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR Základní škola Znojmo, Václavské náměstí a její odloučené pracoviště Jubilejní park 23 je zaměřena na specializované třídy žáky skupinově a individuálně integrované. Pedagogičtí pracovníci mají akreditaci k týmu v rámci daného zaměření. Škola úzce spolupracuje s rodiči a PPP při zpracovávání individuálních plánů a přípravy žáků na vyučování.

8 8 Využíváme nových metod a individuálního přístupu k žákům se zdravotním postižením. V tomto školním roce se nám podařily získat dvě interaktivní tabule, které plně využíváme. Potřebovali bychom více finančních prostředků na pomůcky, učebnice a na DVPP. Chybí nám školní psycholog. Ze zprávy ČŠI je patrné, že škole chybí PC pro práci pedagogických pracovníků. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Údaje o pracovnících Výchovný poradce 2 kurzy, proškolení vzdělání vysokoškolské nad 35 let Školní metodik prevence 1 kurzy, proškolení vzdělání vysokoškolské nad 35 let Individuální integrace Typ postižení třídy počet Zrakově 7. 2 Autismus 4. 3 Tělesné postižení 8. 1 Specif. poruchy učení I. stupeň 2 II. stupeň 8 Celkem 16 DALŠÍ ÚDAJE Problematiku šikany a kriminality žáků řeší velmi úspěšně ředitelství školy a pedagogický sbor pomocí schránky důvěry, školního časopisu VÉNA, za spolupráce sociálního odboru, rodičovskou veřejností a preventivně s policií ČR. Nadále se zaměřujeme na výuku žáků se specifickými poruchami učení ve specializovaných třídách i na kvalitní výuku ve třídách standardních. Více než rok a půl připravovali pedagogičtí pracovníci a v měsíci květnu úspěšně ukončili školní vzdělávací program. Poloha školy, skladba našich žáků, materiální zabezpečení, průzkum mezi rodiči, žáky i učiteli (pomocí hodnotících testů firmy SCIO) nás nasměrovala k přírodě, ekologii a zdravé škole pod heslem: Přírodou ke

9 9 vzdělávání. Navázali jsme spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Znojmo, Národním parkem Podyjí, Sdružením Tereza, ekoškola z Prahy a Jihomoravským muzeem. Jmenovaní partneři nám poskytnou odbornou podporu rozvoje školy, vzdělávacího programu a jeho evaluace, což povede ve prospěch rozvoje a naplňování kompetencí. Viz webové stránky školy. Spolupráce školy se zřizovatelem, zmíněnými úřady, organizacemi a druženími vede k harmonickému vývoji žáků a k celoživotnímu vzdělávání. Celý program nám schválila Školská rada a podrobně je seznámeno a Sdružení rodičů při ZŠ. Ve Znojmě dne ředitel školy

Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, 669 42 Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: 70921211; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 200/20 Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ Schválila Správní rada ZŠ Klíček, o. p. s. dne 0. 0. 20 Zdeněk

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov SÍDLO ŠKOLY ul. Krušnohorská

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více