Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou obce Valašská Bystřice, se kterým plně souhlasím a žádám Vás o vzájemnou toleranci a ochranu našeho ovzduší. Co vypouštíme z komína? Dosti často se setkávám s postesky, ale i s protesty některých občanů proti tomu, co vypouštějí zase někteří jiní občané z komínů svých domů. Právem ti první říkají, jak jim doslova jejich sousedé otravují život, když špatně spalují uhlí možná v kotlích, které na to nejsou určené a nebo dokonce spalují odpady. Těch rakovinotvorných látek, co potom musíme nechtěně s každým nadechnutím do sebe dostat! Ne, že by dýmajících komínů v obci přibývalo, bývalo jich mnohem více, topívalo se hlavně uhlím a kalama. O to více ale je černý nebo černožlutý dým viditelný a jeho výrobce zřejmý. Před časem jsme jinou možnost neměli a taky nám nikdo neřekl, jak je dým z nedokonalého spalování jedovatý. Zdaleka nebývalo tolik obalů jako dnes, více se využívaly přírodní materiály jak k balení, tak k výrobě oděvů. Připomínám pár pravidel, která pro lokální topeniště, tedy naše domovní kotelny, stanovují zákony. Především v kotlích se může spalovat jen palivo, pro které byl kotel vyroben! Spalování veškerých odpadů je zakázáno! Mezi odpady počítáme zejména plastové obaly PET láhve, sáčky, kelímky, tašky, polystyrén apod., ale patří sem i staré oděvy nebo obuv a třeba i odřezky z dřevotřískových a podobných desek. Vše je vyrobeno ze syntetických látek nebo je obsahuje a při nedokonalém spalování v domovních kotlích je zdrojem jedovatých a rakovinotvorných látek. Bohužel platí i zákon, který nedovoluje kontrolu kotle nebo kotelny v domech a bytech, pokud s tím vlastník nesouhlasí. Především by ale měla platit pravidla slušného chování. Podle nich bychom neměli dělat něco, co je objektivně nežádoucí a nepříjemné pro naše sousedy. K tomu vypouštění jedovatých kouřových zplodin určitě patří. A co víc, otravujeme ovzduší nejen sousedům, ale i sami sobě. Jednou nám to třeba vyčtou i naše děti, až se budou trápit s alergiemi, poruchami imunity nebo ještě s něčím horším. S pozdravem Vojtěch Pavlica starosta obce ******** Vybráno ze zápisu 56. Rady obce Hutisko-Solanec, konané dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádosti na pronájem pozemku parc. č. 174/6 trvalý travní porost o výměře 2 437m 2, pozemku (PK) parc. č. 342, (PK) parc. č. 440/2 a (PK) parc. č. 449/1, v k. ú. Hutisko, ve prospěch stávajících nájemců, na dobu do , dle důvodové zprávy. Záměr pronájmů pozemků byl zveřejněn od 28. ledna do 15. února 2010 na úřední desce OÚ Rada obce Hutisko-Solanec v souladu s ustanovením 102, odstavce 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodla zvýšit ceny za dodání zboží a služeb od o DPH na výstupu v dalším případě, a to Prodej urnových schránek a rozhodla o tom, že Obec Hutisko-Solanec se jako pronajímatel nebytových prostor, bytů k 1. lednu 2010 u již uzavřených smluv vzdá nároku na osvobození od DPH dle 56 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud nájemce je plátcem DPH a pronajaté prostory používá ke své ekonomické činnosti, dle přiloženého seznamu

2 2 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Římskokatolické farnosti Hutisko, Hutisko- Solanec 443 o darování 6 m 3 dubových desek na podsady pod kostelní lavice Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, čp. 605, o potvrzení oprávněnosti převodu hospodářského výsledku částečné pokrytí neuhrazené ztráty roku 2008, dle důvodové zprávy Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, čp.605 a odpisový plán na bezplatně převedenou investici, tj. 100% odpis zabudované části vysílače MIK BPV ve výši ,-Kč schválila. Účetní odpisy byly prováděny od roku 1999 do 2009 Rada obce Hutisko-Solanec schválila Plán kulturní komise na rok 2010 a Zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2009 Rada obce Hutisko-Solanec projednala Zásady pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší na rok 2010 a doporučila je starostovi obce ke schválení Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí skutečnost, že i na druhý záměr pronájmu bytu I. kategorie, v 1. patře bytového domu v Hutisku-Solanci čp. 613, který se skládá ze 4 pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a 2 balkonů, se nikdo nepřihlásil. Záměr pronájmu dotčených bytových prostor byl zveřejněn, od 28. ledna do 16. února 2010, vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Rada obce rozhodla záměr pronájmu i nadále vyvěsit Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí žádost ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o osvobození od poplatku ze vstupného a tomboly a povolení akce Maškarního karnevalu, který se uskutečnil dne , v prostorách budovy ZŠ Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí plány práce na rok 2010 a zprávy o činnosti za rok 2009 finančního a kontrolního výboru. Všechny budou zařazeny do programu zastupitelstva obce a čl. 10. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Pokud má občan zájem o bližší informace k projednávaným věcem najde je úřední desce obecního úřadu anebo mu mohou být podány pracovníky obecního úřadu, ale pouze v rozsahu zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vojtěch Pavlica starosta obce ******** Zdeněk Slovák místostarosta obce Z obecní matriky Z evidence obyvatel Novorozenci v únoru 2010 Milan Minarčík 618 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Jubilanti v měsíci únoru 2010 Baroš Cyril 447 Janíčková Hana 459 Pavlicová Jaroslava 508 Šarmanová Františka 84 Měkynová Jana 392 Křenková Marie 576 Chuděj Josef 551 Zapletalová Františka 547 Veselá Blažena 365 Říman Josef 656 Krištofová Zdenka 148 Fiurášková Emílie 191 Vančurová Anežka 430 Dorotík František 504 Na stále se opakující dotazy, z jakého důvodu se ve Zpravodaji obce u prodejů pozemků a podobných majetkových převodů neuvádí celá jména a adresy, bychom chtěli uvést, že uvedením celého jména, adresy či datumu narození by mohlo dojít, mimo jiné, k porušení 8 ochrana osobností a soukromí - zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a také Listiny základních práv a svobod ve které, mimo jiné, dva články zní: čl. 7. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena Rudolf Surovčík František Trčka Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení 66 let 84 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých ********

3 3 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 PODĚKOVÁNÍ Klub důchodců v Hutisku-Solanci Vám všem děkuje za sponzorské dary, které jste věnovali do tomboly ve prospěch našeho plesu, který se konal dne 30. ledna 2010 v sále Na Salaši. Přejeme Vám štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v podnikání i v osobním životě v roce S pozdravem Výbor KD ******** Vítání novorozených občánků naší obce Neděle 14. února 2010 patřila na Obecním úřadě Hutisko-Solanec novorozeným občánkům obce. 7 holčiček a 3 chlapečky přišli přivítat pan místostarosta obce a matrikářka obecního úřadu. O velice hezký program se postarali pěkně připraveným vystoupením předškoláci z naší mateřské školy a slečny Anička Macečková a Anetka Růčková. Miminka byla obdarována dárečky a maminky kytičkou. Mezi přivítanými byly: Anežka Marková, Filip Bierza, Elena Orságová, Štěpán Zapletal, Agáta Minarčíková, Žaneta Janíčková, Adéla Krupová, Anna Ličková, Adéla Zetková a Milan Minarčík. Všem dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. VZPOMÍNÁME "Březen, měsíc jara, když budí se příroda, je pro nás měsíc plný smutných vzpomínek. Dne 10. března 2010 vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí paní Boženy Minarčíkové a dne 18. března 2010 vzpomeneme jejích nedožitých 40 let. Spi v pokoji svůj věčný sen, maminko naše milá, kdo v našich srdcích žije dál, ten nikdy neumírá. To přání je k Tvým nedožitým 40ti letům od dětí a ostatních, kteří s kytkou, svíčkou a modlitbou k Tvému hrobu dneska jdou. S láskou vzpomínají manžel děti Honzík, Kubík, Vendulka, rodiče a sourozenci." Sbor Dobrovolných Hasičů v Hutisku-Solanci děkuje podnikatelům a podnikům za věcné a finanční dary do tomboly pořádané sborem při tradičním společenském plese hasičů dne 20. února 2010 a občanům za podporu v účasti na tomto plese. Výbor SDH ********************************************** Zprávy ze základní a mateřské školy JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MŠ V poslední době se setkáváme s tím, že rodiče v prvním roce dítěte přicházejí do MŠ zapsat své dítě do tzv. pořadníku tak, jako se to dělá ve školkách v Rožnově p/radh. V Rožnově je několik MŠ a tyto pořadníky tam opravdu mají zavedeny, ale v naší MŠ žádný pořadník zaveden nemáme a ani zavádět nebudeme. Každý rok si MŠ vyžádá z matriky seznam narozených dětí a na základě těchto seznamů máme přehled o počtu dětí předškolního věku v naší obci. Každoročně poslední týden v dubnu probíhá v budově MŠ zápis do MŠ. Slovo zápis však neznamená, že všechny děti, jejichž rodiče v tomto týdnu odevzdali žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, budou přijaty do MŠ. Ředitel MŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. V naší obci bývají rodiče informováni 2 měsíce předem ve Zpravodaji, v MŠ, ve vývěsní skříňce obce i ZŠ.

4 4 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 V letošním roce budou vydávány a přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v týdnu od V pátek v hod. bude přijímání žádostí ukončeno a v následujících dnech se rozhoduje o přijetí či nepřijetí dětí do MŠ podle daných kritérií, které bývají rovněž vyvěšeny v MŠ a ve vývěsní skříňce obce. Součástí zápisu je taktéž vypracování pořadí uchazečů, podle kterého bývají v případě volných míst v MŠ děti přijímány i v průběhu školního roku. Počet dětí ve třídě nesmí přesáhnout kapacitu MŠ. V současné době je kapacita dvoutřídní MŠ 56 dětí, a to i s povolenou výjimkou zřizovatele o vyšším počtu dětí ve třídě. Běžné třídy MŠ se naplňují 24 dětmi a s povolenou výjimkou je maximální počet na třídu 28 dětí. Letos se dostavilo k zápisům do 1.tříd ZŠ 26 dětí z naší MŠ, v době zápisu do MŠ ještě přesně nevíme, kolik rodičů těchto dětí požádá o odklad školní docházky. Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky do K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ zřizované jinou obcí. V takovém případě by byla naše obec povinna za každé dítě hradit této obci neinvestiční výdaje, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak.rodiče často váhají, zda mají požádat o odklad školní docházky a nechávají své rozhodnutí mnohdy na poslední chvíli, i když v MŠ bychom konečný počet odkladů potřebovali vědět již o měsíc dříve při rozhodování o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Z tohoto důvodu proběhla v MŠ beseda na téma odklad školní docházky ano či ne. Této besedy se zúčastnily paní učitelky MŠ, 1.stupně ZŠ, logopedická asistentka a z 26 rodičů předškoláků přišlo 16 rodičů. Rodiče byli seznámeni s tím, jak usnadnit dítěti vstup do 1.třídy, jaké nároky jsou kladeny na děti v 1.třídě a s čím se děti v 1.třídě nejčastěji potýkají. Také byla zdůrazněna spolupráce mezi ZŠ, MŠ a rodiči. Všichni jsme se shodli na tom, že nejdůležitější při nástupu dětí do 1.třídy je správná výslovnost všech hlásek. Díky zřizovateli, který se finančně podílí na logopedické péči v MŠ, mohou děti v MŠ bezplatně navštěvovat logopedii pod vedením logopedické asistentky R. Všetičkové. Také ona na této besedě vysvětlila rodičům, jak mají s dětmi správně a hlavně pravidelně provádět logopedická cvičení. Rodičům, kteří nemohou z pracovních důvodů logopedii navštívit v dopoledních hodinách, bylo umožněno přijít na logopedii i odpoledne, aby názorně viděli správný postup při procvičování mluvidel. Této příležitosti však využilo jen několik rodičů. UPOZORNĚNÍ Dana Klimková V týdnu od do v době od hod. se budou v budově MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2010/2011. Informace na tel. číslech , MASOPUST V MŠ Zimní období jsme si v naší školce zpříjemnili masopustním týdnem. Dětem jsme vysvětlily jejich tradici a zvyky. Během celého týdne děti vyráběly papírové masky, doplněné různým netradičním materiálem. Starší děti si vytvořily hudební nástroje z kokosového ořechu. Celý týden si děti hrály hry s převleky, předškoláci zahráli pro zaměstnance MŠ a mladší děti divadlo. Pohádky O Smolíčkovi, O Šípkové Růžence, O Otesánkovi sklidily velký potlesk. Mladší děti připravily s paní učitelkou kynuté těsto a z něho vykrajovaly koblížky, které jim paní kuchařka usmažila. Na hostinu pozvaly všechny děti a zaměstnance MŠ. Předškoláci se nenechali zahanbit a připravili piškotové jednohubky. Vše chutnalo skvěle! V každé třídě pokračovalo zábavné dopoledne a masopust byl ukončen průvodem masek po školce. Renáta Mikulenková DĚTSKÝ KARNEVAL Dospělí mají svou plesovou sezónu a jejich děti své karnevaly. Je to taková dětská společenská událost. Porovnáme-li obě akce, najdeme opravdu hodně společného. Chystání vhodného oblečení, očekávání něčeho neobvyklého. Na samotné akci je k dostání občerstvení, k tanci hraje hudba a tanečníci s právě sedícími diváky na sebe vzájemně pokukují a porovnávají, kdo má lepší šaty nebo karnevalovou masku. Karneval v hutiské škole proběhl nedávno v neděli 14. února. Začátek byl stanoven na 14. hodinu. První hosté se ale začali scházet už po jedné hodině. Čím více se blížil začátek karnevalu, tím více houstl proud přicházejících.

5 5 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Opět bylo plno a věříme, že se všichni návštěvníci a hlavně jejich děti dobře bavili. k Bohu. V jedné knížce o modlitbě jsem četl tato varovná slova: Nakonec mě ale jeden rozdíl mezi společenskými akcemi dospělých a dětí přece jen napadl. Viděla jsem ho na chodbě hutiské školy během karnevalu. Dospělou slečnu v nádherných růžových šatech by nenapadlo dát se deset minut po příchodu do sálu na zbabělý útěk domů s jediným cílem tady už mě nikdo neuvidí! Tato tanečnice měla asi tak čtyři roky. PÁŤÁCI NA SPORTOVNÍ ZKUŠENÉ V úterý 16. února 2010 se většina pátáků se svou paní učitelkou vydala do Rožnova sbírat sportovní zkušenosti. Konal se zde turnaj ve vybíjené pro žáky tříd z Rožnovska. Ráno se dvě hodiny učili, ale za moc to nestálo. Myšlenky jim pořád utíkaly někam pryč. Když zazvonilo na velkou přestávku, trochu se posilnili a pak už rychle na autobus. Do tělocvičny Základní školy 5. května přišli právě včas. Soupeři se už začali scházet. Nakonec se dostavilo sedm družstev, a tak se jejich vedoucí rozhodli vytvořit dvě skupiny. Jejich vítězové měli postoupit do okresního kola. Naše hutiské družstvo si za soupeře vylosovalo děti z Vidče, Horní Bečvy a domácí ZŠ 5. května. Zápasy s Vidčí a Horní Bečvou vyhráli a domácí družstvo měli skoro na lopatkách. Ale jako by se zalekli svého vítězného tažení a vedení nedokázali udržet-prohráli. Přesto bych chtěla celé družstvo pochválit za velkou bojovnost. Dana Chasáková Aktuality z farnosti a církve březen Letošní březen je ve znamení postní doby. Máme ji prožívat v duchu modlitby, určitého odříkání si dovolených věcí, a také dobrými skutky vůči druhým lidem. Mluví se o takzvané postní almužně. Naši biskupové nám opět připomínají, že si máme odřeknuté věci v určité finanční hodnotě dát do zvláštní papírové pokladničky a na Květnou neděli ji přinést do kostela ke spočítání. Takto nasbírané peníze se pak rozdělí potřebným lidem nebo rodinám ve farnosti. 2. Kromě postu v různých podobách máme také přidat na modlitbách, aby se upevnil náš vztah Musíme uznat, že dnešní svět se nemodlí rád, nemodlí se snadno, ani modlitbu obvykle nehledá, nechutná mu, často ji nechce. Člověk se už nechce modlit, neumí se modlit, a bohužel velmi mnoho lidí se už skutečně nemodlí. Moderní člověk z různých důvodů už necítí potřebu rozmlouvat s Bohem a ani toho není schopen. Nynější Sv.Otec k tomu velmi vhodně poznamenává: Modlitba není nějaký přídavek, není něco libovolného v našem životě. Je to otázka života nebo smrti víry a duše. Kdo se modlí, nemaří čas. Proto zvláště v postní době bychom si měli na dobrou modlitbu najít čas, pokoušet se o ni, třebaže nám to z počátku nemusí vůbec jít. Snažit se nejprve zůstat v klidu před Bohem, přečíst si něco z Písma sv., zamyslet se nad tím, čím nás text- a vlastně Bůh sám- chce oslovit. Samozřejmě jsou dobré i klasické modlitby nebo mše sv. či křížová cesta, ale osobní modlitba je nejdůležitější. Klasické modlitby a pobožnosti k tomu jen napomáhají. 3. Naši biskupové nám poslali na začátku postní doby pastýřský list. Pojednává o čtyřleté přípravě na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v r Tyto oslavy před 150 lety znamenaly velké náboženské i národní probuzení. Před 50 lety ještě za totality byly sice tichým, ale mocným povzbuzením pro naši utlačenou církev. I dnes bychom měli toto výročí využít k oživení církve v nových podmínkách svobody, protože jak my křesťané, tak celá společnost potřebujeme duchovní obrodu. První rok se budeme věnovat Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu slovu. Druhý rok bude věnován obnově křtu a křestních závazků. Třetí bude zaměřen na svátost biřmování, a čtvrtý na svátost Eucharistie- na mši a sv. přijímání. 4. Na přelomu března a dubna budou velikonoce. Na obřady Svatého týdne se neplánují žádné změny proti jiným rokům. Velikonoční zpovídání s cizími zpovědníky bude v úterý 30. března od 15:00hod. v Hutisku-Solanci a od 17:00hod. v Pr. Bečvě. Dobrou přípravu na velikonoce přeje všem farníkům Otec Josef *******

6 6 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Sportovní aktuality TJ SOKOL Hutisko-Solanec Rozpis mistrovských utkání jaro A třída mužů skupina A Okresní přebor dorostu skupina B Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 18. Hutisko-Solanec Příluky :30 NE 19. Lukov Hutisko-Solanec :30 NE 20. Hutisko-Solanec Brumov B :00 NE 21. Juřinka Hutisko-Solanec :00 SO 22. Hutisko-Solanec Vlachovice :30 NE 23. Hutisko-Solanec Lidečko :30 NE 24. Lůžkovice Hutisko-Solanec :30 NE 25. Hutisko-Solanec Podkopná Lhota :30 NE 26. Valašské Klobouky Hutisko-Solanec :30 NE 15. Vidče Hutisko-Solanec :30 SO 16. Hutisko-Solanec Hrachovec :30 NE 17. Dolní Bečva Hutisko-Solanec :30 NE Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 15. Hrachovec Hutisko-Solanec :00 NE 16. Volno 17. Branky Hutisko-Solanec :30 NE 18. Hutisko-Solanec Poličná :00 SO 19. Valašská Bystřice Hutisko-Solanec :00 NE 20. Hutisko-Solanec Choryně :30 SO 21. Hutisko-Solanec Jablůnka :30 SO 22. Horní Bečva Hutisko-Solanec :30 SO 12. Krhová Hutisko-Solanec :30 SO 13. FC Zubří Hutisko-Solanec :30 SO 14. Hutisko-Solanec Vidče :30 SO Okresní přebor starších žáků Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 16. Hutisko-Solanec Ratiboř :00 NE 17. Lačnov Hutisko-Solanec :30 NE 18. Hutisko-Solanec Francova Lhota :30 NE 19. Valašská Bystřice Hutisko-Solanec :15 NE 20. Hutisko-Solanec Hovězí :00 NE 21. Hutisko-Solanec Lidečko :00 NE 22. Ústí u Vsetína Hutisko-Solanec :00 SO 12. Volno 13. FC Zubří Hutisko-Solanec :00 NE 15. Hošťálková Hutisko-Solanec :00 NE 14. Hutisko-Solanec Valašská Polanka :00 NE Okresní přebor starší přípravka skupina C Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 16. Vigantice Hutisko-Solanec :00 SO 17. Hrachovec Hutisko-Solanec :30 SO 18. Hutisko-Solanec Zašová :00 SO 19. Choryně Hutisko-Solanec hlášenka 20. Hutisko-Solanec Juřinka B :00 SO 11. Hutisko-Solanec Vigantice :00 SO 12. Hutisko-Solanec Hrachovec :00 SO 13. Zašová Hutisko-Solanec :00 SO 14. Hutisko-Solanec Choryně :00 SO 15. Juřinka B Hutisko-Solanec :00 PÁ Oddíl kopané Hutisko-Solanec hledá vhodné zájemce na post trenéra a vedoucího mužstva starších žáků. Žádáme bývalé hráče a fotbalové nadšence o pomoc při výchově našich mladých fotbalistů. Materiální a finanční podmínky jsou zajištěny na dobré úrovni. Zimní turnaj mužů v Novém Jičíně Mužstvo se dodatečně přihlásilo na zimní turnaj konaný na umělé trávě v Novém Jičíně. Turnaj je velmi kvalitně obsazený převážně mužstvy divize a krajského přeboru a v našem mužstvu dostávají příležitost všichni hráči širšího kádru včetně několika dorostenců. 1. utkání: Nový Jičín - Hutisko-Solanec 7 : 1 (Baroš Miroslav) 2. utkání: Velké Karlovice+Karolinka - Hutisko-Solanec 6 : 1 (David Petr) 3. utkání: Hutisko-Solanec - Staré Město v 13:00 hod. 4. utkání: Bělotín - Hutisko-Solanec v 18:00 hod. 5. utkání: Valašské Meziříčí - Hutisko-Solanec v 9:00 hod. 6. utkání: Hutisko-Solanec - FC Vsetín v 15:00 hod. ****** Pozor, změna! Oznamujeme našim stálým i novým cvičenkám, že cvičení na Hutisku- Solanci je pouze ve středu od 18:45 hodin do 19:45 hodin. Cvičení BODY STYLING probíhá pod profesionálním vedením cvičitelky Jany Šnajdrové z Rožnova p.r.

7 7 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Vážení spoluobčané, tuto stránku jsme věnovali informacím o třídění odpadů v obci a o systému, který byl obcí zaveden. V současné době je na území obce celkem 11 stanovišť, kde lze odložit vytříděný odpad do barevně odlišených kontejnerů. V roce 2009 jsme díky finanční částce získané od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění odpadů v obci mohli zakoupit další tři kontejnery na bílé sklo a rozšířit tak stávající síť sběrných stanovišť. Nyní je ve schvalovacím řízení zcela nový projekt "Rozšíření separace odpadů v obci Hutisko- Solanec". Tento projekt je zpracován a podán na Státní fond životního prostředí s žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro rok Celkové náklady tohoto projektu dosáhnout částky přes 5 miliónu korun. Kolik produkujeme odpadů? Skladba domovního odpadu (% hmotnosti) Každý z nás vytvoří asi kg odpadů. 22% papír Pokud odpady třídíte a dáte je do barevných kontejnerů, 13% plasty umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. 9% sklo Odpad, který vhodíte do barevného kontejneru je odvezen 3% nebezpečný odpad na dotříďovací linku, odkud pak putuje do 18% bioodpad zpracovatelských firem, kde z něj vznikají nové výrobky 35% zbytek tento proces se nazývá recyklace odpadu. Situace v naší obci za poslední období: rok Tříděný odpad* Příspěvek EKO-KOM tun/rok 15,09 18,6 24,27 24,05 37,41 41,97 41, Kč/rok * celkem plast, sklo, papír Jak třídit? Sběr skla zelená a bílá nádoba Sem patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Sběr plastů žlutá nádoba Sem patří: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky (musí být vypláchnuté), sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Sběr papíru modrá nádoba Sem patří: Noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, sešity Prosím, nevhazujte: mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír Sběr léků patří mezi nebezpečné odpady Prošlé a nepoužité léky odebírá a zajišťuje jejich likvidaci lékárna v naší obci. Můžete je zde proto bezplatně odevzdat. Sběr nebezpečného odpadu Provádí se dvakrát ročně při jarním a podzimním úklidu obce. Kontejner je ve vyhlášený den přistaven ve sběrném dvoře.

8 8 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 INFORMACE Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy informuje Výměna řidičských průkazů INZERCE Více než dva a půl tisíce řidičů na Rožnovsku musí v letošním roce vyměnit svůj řidičský průkaz (dále jen ŘP). Výměna se týká všech, kterým byl ŘP vydán od 1. ledna 1994 do 31. prosince Výměnu ŘP provádí obecní úřad s rozšířenou působností, pro obyvatele mikroregionu Rožnovsko, tedy Odbor dopravy rožnovského MěÚ. Formuláře na výměnu jsou k dispozici na pracovišti na ulici Letenská. Ve správním obvodu Rožnovsko máme k dnešnímu dni evidováno celkem řidičských průkazů, které je nutno v letošním roce vyměnit, říká vedoucí Odboru dopravy Petr Opálka. Výměna je povinná pro všechny držitele ŘP, které jim bylo vydáno v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince Rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu, doplnil Opálka s tím, že výměnu na Rožnovsku provádí Odbor dopravy MěÚ Rožnov na ulici Letenská. S sebou si žadatel musí přinést pouze platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. A samozřejmě vyplněnou žádost. Samotná výměna je bezplatná a na nový řidičský průkaz si držitel počká maximálně 20 dnů. Podobně jako u jiných výměn apelujeme na řidiče, aby nenechávali výměnu řidičských průkazů na poslední chvíli. Doba čekání nejen na úřadu, ale také na vydání nového ŘP by se mohla v závěru roku prodloužit. Proto je vhodné vyřídit si nový ŘP co nejdříve, řekl na závěr Petr Opálka. Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy, Letenská ), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky Co musím mít s sebou? Žádost o vydání ŘP obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm - ŘP, který podléhá povinné výměně Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč). Jaroslav Vančura / kameník Valašská Bystřice 294, PSČ Nabízím sekání a pískování písma včet. úprav (zlacení, stříbření, barvení), bronzové (plastické) písmo, doplňky (lampy, vázy, mísy, fota) a čištění kamene vodním paprskem. Objednávky písma, ceník, fotogalerie a další informace na: vancurakamenik.cz mail. : mob. : tel. : let zkušeností v oboru Kamenictví Burda Martin Vám nabízí tyto služby: Kompletní výroba žulových pomníků Rekonstrukce stávajících pomníků Broušení teracových pomníků impregnační nátěry Pomníkové doplňky (Lampy, Vázy Vitríny) Povrchové úpravy písma (Zlacení, Stříbření) Čištění pískovcových a kamenných památek, plotů, zídek, soch a mramoru Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakázku na Vámi určené místo, poradenství, zaměření a doprava zdarma Příjem zakázek na rok 2010 se slevou 15% a na kompletní realizaci pomníků sleva 20% Kamenictví Burda tel.: Havlíčkova 1177 Valašské Meziříčí kamenictviburda.cz Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 04/2010 je Zpracování příspěvků - Zdeněk Slovák prezentace na internetu:

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Změna loga společnosti.a.s.a.

Změna loga společnosti.a.s.a. Autor Datum Změna loga společnosti.a.s.a. S platností od 1. března 2015 společnosti skupiny.a.s.a. group změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Společnost FCC je majitelem skupiny.a.s.a.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č.

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č. Obec Víska u Jevíčka 1 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015 OBEC PŘEDMÍŘ Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2 DOHRÁVKY Okresní přebor dorost 6. kolo Leskovec Horní Bečva 4:7 Juráň 2, Tulej, Helis Solanský 2, Maceček 2, Opálka 2, Juřík Okresní přebor starší žáci 1. kolo Valašská Polanka Valašská Bystřice 3:0 Růžička

Více

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 OBEC SVÉPRAVICE Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

Článek 1. Závaznost vyhlášky

Článek 1. Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petříkov a

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více