Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou obce Valašská Bystřice, se kterým plně souhlasím a žádám Vás o vzájemnou toleranci a ochranu našeho ovzduší. Co vypouštíme z komína? Dosti často se setkávám s postesky, ale i s protesty některých občanů proti tomu, co vypouštějí zase někteří jiní občané z komínů svých domů. Právem ti první říkají, jak jim doslova jejich sousedé otravují život, když špatně spalují uhlí možná v kotlích, které na to nejsou určené a nebo dokonce spalují odpady. Těch rakovinotvorných látek, co potom musíme nechtěně s každým nadechnutím do sebe dostat! Ne, že by dýmajících komínů v obci přibývalo, bývalo jich mnohem více, topívalo se hlavně uhlím a kalama. O to více ale je černý nebo černožlutý dým viditelný a jeho výrobce zřejmý. Před časem jsme jinou možnost neměli a taky nám nikdo neřekl, jak je dým z nedokonalého spalování jedovatý. Zdaleka nebývalo tolik obalů jako dnes, více se využívaly přírodní materiály jak k balení, tak k výrobě oděvů. Připomínám pár pravidel, která pro lokální topeniště, tedy naše domovní kotelny, stanovují zákony. Především v kotlích se může spalovat jen palivo, pro které byl kotel vyroben! Spalování veškerých odpadů je zakázáno! Mezi odpady počítáme zejména plastové obaly PET láhve, sáčky, kelímky, tašky, polystyrén apod., ale patří sem i staré oděvy nebo obuv a třeba i odřezky z dřevotřískových a podobných desek. Vše je vyrobeno ze syntetických látek nebo je obsahuje a při nedokonalém spalování v domovních kotlích je zdrojem jedovatých a rakovinotvorných látek. Bohužel platí i zákon, který nedovoluje kontrolu kotle nebo kotelny v domech a bytech, pokud s tím vlastník nesouhlasí. Především by ale měla platit pravidla slušného chování. Podle nich bychom neměli dělat něco, co je objektivně nežádoucí a nepříjemné pro naše sousedy. K tomu vypouštění jedovatých kouřových zplodin určitě patří. A co víc, otravujeme ovzduší nejen sousedům, ale i sami sobě. Jednou nám to třeba vyčtou i naše děti, až se budou trápit s alergiemi, poruchami imunity nebo ještě s něčím horším. S pozdravem Vojtěch Pavlica starosta obce ******** Vybráno ze zápisu 56. Rady obce Hutisko-Solanec, konané dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádosti na pronájem pozemku parc. č. 174/6 trvalý travní porost o výměře 2 437m 2, pozemku (PK) parc. č. 342, (PK) parc. č. 440/2 a (PK) parc. č. 449/1, v k. ú. Hutisko, ve prospěch stávajících nájemců, na dobu do , dle důvodové zprávy. Záměr pronájmů pozemků byl zveřejněn od 28. ledna do 15. února 2010 na úřední desce OÚ Rada obce Hutisko-Solanec v souladu s ustanovením 102, odstavce 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodla zvýšit ceny za dodání zboží a služeb od o DPH na výstupu v dalším případě, a to Prodej urnových schránek a rozhodla o tom, že Obec Hutisko-Solanec se jako pronajímatel nebytových prostor, bytů k 1. lednu 2010 u již uzavřených smluv vzdá nároku na osvobození od DPH dle 56 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud nájemce je plátcem DPH a pronajaté prostory používá ke své ekonomické činnosti, dle přiloženého seznamu

2 2 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Římskokatolické farnosti Hutisko, Hutisko- Solanec 443 o darování 6 m 3 dubových desek na podsady pod kostelní lavice Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, čp. 605, o potvrzení oprávněnosti převodu hospodářského výsledku částečné pokrytí neuhrazené ztráty roku 2008, dle důvodové zprávy Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec, čp.605 a odpisový plán na bezplatně převedenou investici, tj. 100% odpis zabudované části vysílače MIK BPV ve výši ,-Kč schválila. Účetní odpisy byly prováděny od roku 1999 do 2009 Rada obce Hutisko-Solanec schválila Plán kulturní komise na rok 2010 a Zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2009 Rada obce Hutisko-Solanec projednala Zásady pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší na rok 2010 a doporučila je starostovi obce ke schválení Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí skutečnost, že i na druhý záměr pronájmu bytu I. kategorie, v 1. patře bytového domu v Hutisku-Solanci čp. 613, který se skládá ze 4 pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a 2 balkonů, se nikdo nepřihlásil. Záměr pronájmu dotčených bytových prostor byl zveřejněn, od 28. ledna do 16. února 2010, vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Rada obce rozhodla záměr pronájmu i nadále vyvěsit Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí žádost ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o osvobození od poplatku ze vstupného a tomboly a povolení akce Maškarního karnevalu, který se uskutečnil dne , v prostorách budovy ZŠ Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí plány práce na rok 2010 a zprávy o činnosti za rok 2009 finančního a kontrolního výboru. Všechny budou zařazeny do programu zastupitelstva obce a čl. 10. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Pokud má občan zájem o bližší informace k projednávaným věcem najde je úřední desce obecního úřadu anebo mu mohou být podány pracovníky obecního úřadu, ale pouze v rozsahu zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vojtěch Pavlica starosta obce ******** Zdeněk Slovák místostarosta obce Z obecní matriky Z evidence obyvatel Novorozenci v únoru 2010 Milan Minarčík 618 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Jubilanti v měsíci únoru 2010 Baroš Cyril 447 Janíčková Hana 459 Pavlicová Jaroslava 508 Šarmanová Františka 84 Měkynová Jana 392 Křenková Marie 576 Chuděj Josef 551 Zapletalová Františka 547 Veselá Blažena 365 Říman Josef 656 Krištofová Zdenka 148 Fiurášková Emílie 191 Vančurová Anežka 430 Dorotík František 504 Na stále se opakující dotazy, z jakého důvodu se ve Zpravodaji obce u prodejů pozemků a podobných majetkových převodů neuvádí celá jména a adresy, bychom chtěli uvést, že uvedením celého jména, adresy či datumu narození by mohlo dojít, mimo jiné, k porušení 8 ochrana osobností a soukromí - zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a také Listiny základních práv a svobod ve které, mimo jiné, dva články zní: čl. 7. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena Rudolf Surovčík František Trčka Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení 66 let 84 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých ********

3 3 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 PODĚKOVÁNÍ Klub důchodců v Hutisku-Solanci Vám všem děkuje za sponzorské dary, které jste věnovali do tomboly ve prospěch našeho plesu, který se konal dne 30. ledna 2010 v sále Na Salaši. Přejeme Vám štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v podnikání i v osobním životě v roce S pozdravem Výbor KD ******** Vítání novorozených občánků naší obce Neděle 14. února 2010 patřila na Obecním úřadě Hutisko-Solanec novorozeným občánkům obce. 7 holčiček a 3 chlapečky přišli přivítat pan místostarosta obce a matrikářka obecního úřadu. O velice hezký program se postarali pěkně připraveným vystoupením předškoláci z naší mateřské školy a slečny Anička Macečková a Anetka Růčková. Miminka byla obdarována dárečky a maminky kytičkou. Mezi přivítanými byly: Anežka Marková, Filip Bierza, Elena Orságová, Štěpán Zapletal, Agáta Minarčíková, Žaneta Janíčková, Adéla Krupová, Anna Ličková, Adéla Zetková a Milan Minarčík. Všem dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. VZPOMÍNÁME "Březen, měsíc jara, když budí se příroda, je pro nás měsíc plný smutných vzpomínek. Dne 10. března 2010 vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí paní Boženy Minarčíkové a dne 18. března 2010 vzpomeneme jejích nedožitých 40 let. Spi v pokoji svůj věčný sen, maminko naše milá, kdo v našich srdcích žije dál, ten nikdy neumírá. To přání je k Tvým nedožitým 40ti letům od dětí a ostatních, kteří s kytkou, svíčkou a modlitbou k Tvému hrobu dneska jdou. S láskou vzpomínají manžel děti Honzík, Kubík, Vendulka, rodiče a sourozenci." Sbor Dobrovolných Hasičů v Hutisku-Solanci děkuje podnikatelům a podnikům za věcné a finanční dary do tomboly pořádané sborem při tradičním společenském plese hasičů dne 20. února 2010 a občanům za podporu v účasti na tomto plese. Výbor SDH ********************************************** Zprávy ze základní a mateřské školy JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MŠ V poslední době se setkáváme s tím, že rodiče v prvním roce dítěte přicházejí do MŠ zapsat své dítě do tzv. pořadníku tak, jako se to dělá ve školkách v Rožnově p/radh. V Rožnově je několik MŠ a tyto pořadníky tam opravdu mají zavedeny, ale v naší MŠ žádný pořadník zaveden nemáme a ani zavádět nebudeme. Každý rok si MŠ vyžádá z matriky seznam narozených dětí a na základě těchto seznamů máme přehled o počtu dětí předškolního věku v naší obci. Každoročně poslední týden v dubnu probíhá v budově MŠ zápis do MŠ. Slovo zápis však neznamená, že všechny děti, jejichž rodiče v tomto týdnu odevzdali žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, budou přijaty do MŠ. Ředitel MŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. V naší obci bývají rodiče informováni 2 měsíce předem ve Zpravodaji, v MŠ, ve vývěsní skříňce obce i ZŠ.

4 4 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 V letošním roce budou vydávány a přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v týdnu od V pátek v hod. bude přijímání žádostí ukončeno a v následujících dnech se rozhoduje o přijetí či nepřijetí dětí do MŠ podle daných kritérií, které bývají rovněž vyvěšeny v MŠ a ve vývěsní skříňce obce. Součástí zápisu je taktéž vypracování pořadí uchazečů, podle kterého bývají v případě volných míst v MŠ děti přijímány i v průběhu školního roku. Počet dětí ve třídě nesmí přesáhnout kapacitu MŠ. V současné době je kapacita dvoutřídní MŠ 56 dětí, a to i s povolenou výjimkou zřizovatele o vyšším počtu dětí ve třídě. Běžné třídy MŠ se naplňují 24 dětmi a s povolenou výjimkou je maximální počet na třídu 28 dětí. Letos se dostavilo k zápisům do 1.tříd ZŠ 26 dětí z naší MŠ, v době zápisu do MŠ ještě přesně nevíme, kolik rodičů těchto dětí požádá o odklad školní docházky. Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky do K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ zřizované jinou obcí. V takovém případě by byla naše obec povinna za každé dítě hradit této obci neinvestiční výdaje, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak.rodiče často váhají, zda mají požádat o odklad školní docházky a nechávají své rozhodnutí mnohdy na poslední chvíli, i když v MŠ bychom konečný počet odkladů potřebovali vědět již o měsíc dříve při rozhodování o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Z tohoto důvodu proběhla v MŠ beseda na téma odklad školní docházky ano či ne. Této besedy se zúčastnily paní učitelky MŠ, 1.stupně ZŠ, logopedická asistentka a z 26 rodičů předškoláků přišlo 16 rodičů. Rodiče byli seznámeni s tím, jak usnadnit dítěti vstup do 1.třídy, jaké nároky jsou kladeny na děti v 1.třídě a s čím se děti v 1.třídě nejčastěji potýkají. Také byla zdůrazněna spolupráce mezi ZŠ, MŠ a rodiči. Všichni jsme se shodli na tom, že nejdůležitější při nástupu dětí do 1.třídy je správná výslovnost všech hlásek. Díky zřizovateli, který se finančně podílí na logopedické péči v MŠ, mohou děti v MŠ bezplatně navštěvovat logopedii pod vedením logopedické asistentky R. Všetičkové. Také ona na této besedě vysvětlila rodičům, jak mají s dětmi správně a hlavně pravidelně provádět logopedická cvičení. Rodičům, kteří nemohou z pracovních důvodů logopedii navštívit v dopoledních hodinách, bylo umožněno přijít na logopedii i odpoledne, aby názorně viděli správný postup při procvičování mluvidel. Této příležitosti však využilo jen několik rodičů. UPOZORNĚNÍ Dana Klimková V týdnu od do v době od hod. se budou v budově MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2010/2011. Informace na tel. číslech , MASOPUST V MŠ Zimní období jsme si v naší školce zpříjemnili masopustním týdnem. Dětem jsme vysvětlily jejich tradici a zvyky. Během celého týdne děti vyráběly papírové masky, doplněné různým netradičním materiálem. Starší děti si vytvořily hudební nástroje z kokosového ořechu. Celý týden si děti hrály hry s převleky, předškoláci zahráli pro zaměstnance MŠ a mladší děti divadlo. Pohádky O Smolíčkovi, O Šípkové Růžence, O Otesánkovi sklidily velký potlesk. Mladší děti připravily s paní učitelkou kynuté těsto a z něho vykrajovaly koblížky, které jim paní kuchařka usmažila. Na hostinu pozvaly všechny děti a zaměstnance MŠ. Předškoláci se nenechali zahanbit a připravili piškotové jednohubky. Vše chutnalo skvěle! V každé třídě pokračovalo zábavné dopoledne a masopust byl ukončen průvodem masek po školce. Renáta Mikulenková DĚTSKÝ KARNEVAL Dospělí mají svou plesovou sezónu a jejich děti své karnevaly. Je to taková dětská společenská událost. Porovnáme-li obě akce, najdeme opravdu hodně společného. Chystání vhodného oblečení, očekávání něčeho neobvyklého. Na samotné akci je k dostání občerstvení, k tanci hraje hudba a tanečníci s právě sedícími diváky na sebe vzájemně pokukují a porovnávají, kdo má lepší šaty nebo karnevalovou masku. Karneval v hutiské škole proběhl nedávno v neděli 14. února. Začátek byl stanoven na 14. hodinu. První hosté se ale začali scházet už po jedné hodině. Čím více se blížil začátek karnevalu, tím více houstl proud přicházejících.

5 5 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Opět bylo plno a věříme, že se všichni návštěvníci a hlavně jejich děti dobře bavili. k Bohu. V jedné knížce o modlitbě jsem četl tato varovná slova: Nakonec mě ale jeden rozdíl mezi společenskými akcemi dospělých a dětí přece jen napadl. Viděla jsem ho na chodbě hutiské školy během karnevalu. Dospělou slečnu v nádherných růžových šatech by nenapadlo dát se deset minut po příchodu do sálu na zbabělý útěk domů s jediným cílem tady už mě nikdo neuvidí! Tato tanečnice měla asi tak čtyři roky. PÁŤÁCI NA SPORTOVNÍ ZKUŠENÉ V úterý 16. února 2010 se většina pátáků se svou paní učitelkou vydala do Rožnova sbírat sportovní zkušenosti. Konal se zde turnaj ve vybíjené pro žáky tříd z Rožnovska. Ráno se dvě hodiny učili, ale za moc to nestálo. Myšlenky jim pořád utíkaly někam pryč. Když zazvonilo na velkou přestávku, trochu se posilnili a pak už rychle na autobus. Do tělocvičny Základní školy 5. května přišli právě včas. Soupeři se už začali scházet. Nakonec se dostavilo sedm družstev, a tak se jejich vedoucí rozhodli vytvořit dvě skupiny. Jejich vítězové měli postoupit do okresního kola. Naše hutiské družstvo si za soupeře vylosovalo děti z Vidče, Horní Bečvy a domácí ZŠ 5. května. Zápasy s Vidčí a Horní Bečvou vyhráli a domácí družstvo měli skoro na lopatkách. Ale jako by se zalekli svého vítězného tažení a vedení nedokázali udržet-prohráli. Přesto bych chtěla celé družstvo pochválit za velkou bojovnost. Dana Chasáková Aktuality z farnosti a církve březen Letošní březen je ve znamení postní doby. Máme ji prožívat v duchu modlitby, určitého odříkání si dovolených věcí, a také dobrými skutky vůči druhým lidem. Mluví se o takzvané postní almužně. Naši biskupové nám opět připomínají, že si máme odřeknuté věci v určité finanční hodnotě dát do zvláštní papírové pokladničky a na Květnou neděli ji přinést do kostela ke spočítání. Takto nasbírané peníze se pak rozdělí potřebným lidem nebo rodinám ve farnosti. 2. Kromě postu v různých podobách máme také přidat na modlitbách, aby se upevnil náš vztah Musíme uznat, že dnešní svět se nemodlí rád, nemodlí se snadno, ani modlitbu obvykle nehledá, nechutná mu, často ji nechce. Člověk se už nechce modlit, neumí se modlit, a bohužel velmi mnoho lidí se už skutečně nemodlí. Moderní člověk z různých důvodů už necítí potřebu rozmlouvat s Bohem a ani toho není schopen. Nynější Sv.Otec k tomu velmi vhodně poznamenává: Modlitba není nějaký přídavek, není něco libovolného v našem životě. Je to otázka života nebo smrti víry a duše. Kdo se modlí, nemaří čas. Proto zvláště v postní době bychom si měli na dobrou modlitbu najít čas, pokoušet se o ni, třebaže nám to z počátku nemusí vůbec jít. Snažit se nejprve zůstat v klidu před Bohem, přečíst si něco z Písma sv., zamyslet se nad tím, čím nás text- a vlastně Bůh sám- chce oslovit. Samozřejmě jsou dobré i klasické modlitby nebo mše sv. či křížová cesta, ale osobní modlitba je nejdůležitější. Klasické modlitby a pobožnosti k tomu jen napomáhají. 3. Naši biskupové nám poslali na začátku postní doby pastýřský list. Pojednává o čtyřleté přípravě na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v r Tyto oslavy před 150 lety znamenaly velké náboženské i národní probuzení. Před 50 lety ještě za totality byly sice tichým, ale mocným povzbuzením pro naši utlačenou církev. I dnes bychom měli toto výročí využít k oživení církve v nových podmínkách svobody, protože jak my křesťané, tak celá společnost potřebujeme duchovní obrodu. První rok se budeme věnovat Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu slovu. Druhý rok bude věnován obnově křtu a křestních závazků. Třetí bude zaměřen na svátost biřmování, a čtvrtý na svátost Eucharistie- na mši a sv. přijímání. 4. Na přelomu března a dubna budou velikonoce. Na obřady Svatého týdne se neplánují žádné změny proti jiným rokům. Velikonoční zpovídání s cizími zpovědníky bude v úterý 30. března od 15:00hod. v Hutisku-Solanci a od 17:00hod. v Pr. Bečvě. Dobrou přípravu na velikonoce přeje všem farníkům Otec Josef *******

6 6 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Sportovní aktuality TJ SOKOL Hutisko-Solanec Rozpis mistrovských utkání jaro A třída mužů skupina A Okresní přebor dorostu skupina B Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 18. Hutisko-Solanec Příluky :30 NE 19. Lukov Hutisko-Solanec :30 NE 20. Hutisko-Solanec Brumov B :00 NE 21. Juřinka Hutisko-Solanec :00 SO 22. Hutisko-Solanec Vlachovice :30 NE 23. Hutisko-Solanec Lidečko :30 NE 24. Lůžkovice Hutisko-Solanec :30 NE 25. Hutisko-Solanec Podkopná Lhota :30 NE 26. Valašské Klobouky Hutisko-Solanec :30 NE 15. Vidče Hutisko-Solanec :30 SO 16. Hutisko-Solanec Hrachovec :30 NE 17. Dolní Bečva Hutisko-Solanec :30 NE Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 15. Hrachovec Hutisko-Solanec :00 NE 16. Volno 17. Branky Hutisko-Solanec :30 NE 18. Hutisko-Solanec Poličná :00 SO 19. Valašská Bystřice Hutisko-Solanec :00 NE 20. Hutisko-Solanec Choryně :30 SO 21. Hutisko-Solanec Jablůnka :30 SO 22. Horní Bečva Hutisko-Solanec :30 SO 12. Krhová Hutisko-Solanec :30 SO 13. FC Zubří Hutisko-Solanec :30 SO 14. Hutisko-Solanec Vidče :30 SO Okresní přebor starších žáků Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 16. Hutisko-Solanec Ratiboř :00 NE 17. Lačnov Hutisko-Solanec :30 NE 18. Hutisko-Solanec Francova Lhota :30 NE 19. Valašská Bystřice Hutisko-Solanec :15 NE 20. Hutisko-Solanec Hovězí :00 NE 21. Hutisko-Solanec Lidečko :00 NE 22. Ústí u Vsetína Hutisko-Solanec :00 SO 12. Volno 13. FC Zubří Hutisko-Solanec :00 NE 15. Hošťálková Hutisko-Solanec :00 NE 14. Hutisko-Solanec Valašská Polanka :00 NE Okresní přebor starší přípravka skupina C Kolo Domácí Hosté Termín Začátek Den 16. Vigantice Hutisko-Solanec :00 SO 17. Hrachovec Hutisko-Solanec :30 SO 18. Hutisko-Solanec Zašová :00 SO 19. Choryně Hutisko-Solanec hlášenka 20. Hutisko-Solanec Juřinka B :00 SO 11. Hutisko-Solanec Vigantice :00 SO 12. Hutisko-Solanec Hrachovec :00 SO 13. Zašová Hutisko-Solanec :00 SO 14. Hutisko-Solanec Choryně :00 SO 15. Juřinka B Hutisko-Solanec :00 PÁ Oddíl kopané Hutisko-Solanec hledá vhodné zájemce na post trenéra a vedoucího mužstva starších žáků. Žádáme bývalé hráče a fotbalové nadšence o pomoc při výchově našich mladých fotbalistů. Materiální a finanční podmínky jsou zajištěny na dobré úrovni. Zimní turnaj mužů v Novém Jičíně Mužstvo se dodatečně přihlásilo na zimní turnaj konaný na umělé trávě v Novém Jičíně. Turnaj je velmi kvalitně obsazený převážně mužstvy divize a krajského přeboru a v našem mužstvu dostávají příležitost všichni hráči širšího kádru včetně několika dorostenců. 1. utkání: Nový Jičín - Hutisko-Solanec 7 : 1 (Baroš Miroslav) 2. utkání: Velké Karlovice+Karolinka - Hutisko-Solanec 6 : 1 (David Petr) 3. utkání: Hutisko-Solanec - Staré Město v 13:00 hod. 4. utkání: Bělotín - Hutisko-Solanec v 18:00 hod. 5. utkání: Valašské Meziříčí - Hutisko-Solanec v 9:00 hod. 6. utkání: Hutisko-Solanec - FC Vsetín v 15:00 hod. ****** Pozor, změna! Oznamujeme našim stálým i novým cvičenkám, že cvičení na Hutisku- Solanci je pouze ve středu od 18:45 hodin do 19:45 hodin. Cvičení BODY STYLING probíhá pod profesionálním vedením cvičitelky Jany Šnajdrové z Rožnova p.r.

7 7 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 Vážení spoluobčané, tuto stránku jsme věnovali informacím o třídění odpadů v obci a o systému, který byl obcí zaveden. V současné době je na území obce celkem 11 stanovišť, kde lze odložit vytříděný odpad do barevně odlišených kontejnerů. V roce 2009 jsme díky finanční částce získané od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění odpadů v obci mohli zakoupit další tři kontejnery na bílé sklo a rozšířit tak stávající síť sběrných stanovišť. Nyní je ve schvalovacím řízení zcela nový projekt "Rozšíření separace odpadů v obci Hutisko- Solanec". Tento projekt je zpracován a podán na Státní fond životního prostředí s žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro rok Celkové náklady tohoto projektu dosáhnout částky přes 5 miliónu korun. Kolik produkujeme odpadů? Skladba domovního odpadu (% hmotnosti) Každý z nás vytvoří asi kg odpadů. 22% papír Pokud odpady třídíte a dáte je do barevných kontejnerů, 13% plasty umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. 9% sklo Odpad, který vhodíte do barevného kontejneru je odvezen 3% nebezpečný odpad na dotříďovací linku, odkud pak putuje do 18% bioodpad zpracovatelských firem, kde z něj vznikají nové výrobky 35% zbytek tento proces se nazývá recyklace odpadu. Situace v naší obci za poslední období: rok Tříděný odpad* Příspěvek EKO-KOM tun/rok 15,09 18,6 24,27 24,05 37,41 41,97 41, Kč/rok * celkem plast, sklo, papír Jak třídit? Sběr skla zelená a bílá nádoba Sem patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Sběr plastů žlutá nádoba Sem patří: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky (musí být vypláchnuté), sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Sběr papíru modrá nádoba Sem patří: Noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, sešity Prosím, nevhazujte: mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír Sběr léků patří mezi nebezpečné odpady Prošlé a nepoužité léky odebírá a zajišťuje jejich likvidaci lékárna v naší obci. Můžete je zde proto bezplatně odevzdat. Sběr nebezpečného odpadu Provádí se dvakrát ročně při jarním a podzimním úklidu obce. Kontejner je ve vyhlášený den přistaven ve sběrném dvoře.

8 8 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, březen 2010 INFORMACE Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy informuje Výměna řidičských průkazů INZERCE Více než dva a půl tisíce řidičů na Rožnovsku musí v letošním roce vyměnit svůj řidičský průkaz (dále jen ŘP). Výměna se týká všech, kterým byl ŘP vydán od 1. ledna 1994 do 31. prosince Výměnu ŘP provádí obecní úřad s rozšířenou působností, pro obyvatele mikroregionu Rožnovsko, tedy Odbor dopravy rožnovského MěÚ. Formuláře na výměnu jsou k dispozici na pracovišti na ulici Letenská. Ve správním obvodu Rožnovsko máme k dnešnímu dni evidováno celkem řidičských průkazů, které je nutno v letošním roce vyměnit, říká vedoucí Odboru dopravy Petr Opálka. Výměna je povinná pro všechny držitele ŘP, které jim bylo vydáno v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince Rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu, doplnil Opálka s tím, že výměnu na Rožnovsku provádí Odbor dopravy MěÚ Rožnov na ulici Letenská. S sebou si žadatel musí přinést pouze platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. A samozřejmě vyplněnou žádost. Samotná výměna je bezplatná a na nový řidičský průkaz si držitel počká maximálně 20 dnů. Podobně jako u jiných výměn apelujeme na řidiče, aby nenechávali výměnu řidičských průkazů na poslední chvíli. Doba čekání nejen na úřadu, ale také na vydání nového ŘP by se mohla v závěru roku prodloužit. Proto je vhodné vyřídit si nový ŘP co nejdříve, řekl na závěr Petr Opálka. Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy, Letenská ), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky Co musím mít s sebou? Žádost o vydání ŘP obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm - ŘP, který podléhá povinné výměně Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč). Jaroslav Vančura / kameník Valašská Bystřice 294, PSČ Nabízím sekání a pískování písma včet. úprav (zlacení, stříbření, barvení), bronzové (plastické) písmo, doplňky (lampy, vázy, mísy, fota) a čištění kamene vodním paprskem. Objednávky písma, ceník, fotogalerie a další informace na: vancurakamenik.cz mail. : mob. : tel. : let zkušeností v oboru Kamenictví Burda Martin Vám nabízí tyto služby: Kompletní výroba žulových pomníků Rekonstrukce stávajících pomníků Broušení teracových pomníků impregnační nátěry Pomníkové doplňky (Lampy, Vázy Vitríny) Povrchové úpravy písma (Zlacení, Stříbření) Čištění pískovcových a kamenných památek, plotů, zídek, soch a mramoru Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakázku na Vámi určené místo, poradenství, zaměření a doprava zdarma Příjem zakázek na rok 2010 se slevou 15% a na kompletní realizaci pomníků sleva 20% Kamenictví Burda tel.: Havlíčkova 1177 Valašské Meziříčí kamenictviburda.cz Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 04/2010 je Zpracování příspěvků - Zdeněk Slovák prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1)

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

tné působnosti obce podnět přezkoumá a v součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky podnikne kroky k nápravě, přičemž Dnes Vás baví holohlaví

tné působnosti obce podnět přezkoumá a v součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky podnikne kroky k nápravě, přičemž Dnes Vás baví holohlaví Zpravodaj města Chropyně 04/2006 Obsah: - V knihovně pro Vás - Poděkování koledníkům - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Pro pamětníky i nepamětníky - Změny ve Zpravodaji - Klub českých

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Hasičský bál započal oslavy

Hasičský bál započal oslavy Co je Czech POINT Masopustní rej Hasičská stovka Zvolský sportovní víkend Inspekce ve zvolských lesích ZVOLSKÉ NOVINY VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY 2/2009 ZDARMA Hasičský bál započal oslavy Na valentýnskou

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více