Minimální preventivní program (vize )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program (vize 2007-2011)"

Transkript

1 Minimální preventivní program (vize ) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým jevm. I. Charakteristika školy Škola se nachází v historickém centru msta, což pináší jistá omezení z hlediska technického, stavebního a realizace nkterých myšlenek projektu ). Na naší škole je I.stupe ásten rozdlen do malé budovy v Erbenov ulici (zárove družina) a ásten s celým druhým stupnm do velké budovy v Kollárov ulici. Škola se nachází blízko autobusových i vlakových spoj, a je proto vhodná i pro dojíždjící z okolních obcí. Na prvním stupni základní školy je pt tíd, na druhém stupni pt tíd bžných a dv tídy speciální pro žáky se specifickými poruchami uení a chování. Bhem dvou let speciální tídy odejdou a škola bude devítitídní. Škola zaíná od školního roku 2006/07 vyuovat podle vlastního školního vzdlávacího programu S informaní technikou je uení hrou v 1. a 6. tíd. v ostatních tídách budeme nadále vycházet ze školních vzdlávacích dokument pro Základní školu. j /96-2. Ve školním 2011/12 již budeme všechny tídy vyuovat podle vlastního školního vzdlávacího programu. Analýza souasné situace ve škole editel školy: RNDR Josef HRACHOVEC Zástupce editele: Mgr. Zdeka RICHTEROVÁ Výchovný poradce: Mgr. Michaela KYZLINKOVÁ Školní metodik prevence: Mgr. Lenka KHROVÁ Zamstnanci základní školy poet uitel 23 z toho žen 17 muž 6 aprobovaní 22 dyslektití pracovníci 8 provozní zamstnanci 6 vychovatelé 3 žáci poet žák 280 z toho dívek 132 hoch 148 dojíždjící 42 jiná národnost než eská 6 integrovaní 1 ve speciální tíd zvýšená pozornost 40

2 2 II. Hlavní východiska pro zpracování Minimálního preventivního programu školy a jeho realizace: Strategie prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže v psobnosti resortu školství, mládeže a tlovýchovy na období Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci sociáln patologických jev u dtí a mládeže,.j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy k výchov proti projevm rasismu, xenofobie a intolerance,.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení,.j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu pi uvolování a omlouvání žák z vyuování, prevenci a postihu záškoláctví,.j.: 10194/ Informace pro školské úady, školy a pedškolní zaízení: Spolupráce škol a pedškolních zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminality dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané,.j.: 14144/98-22 Pravidla pro rodie a dti k bezpenjšímu užívání internetu,.j.:11691/ III. CÍLE 1. dlouhodobé a) Vypracovat metodiku práce s jednotlivými tídami na základ vyplnných mapovacích dotazník všech žák školy (období 2-3 roky) b) na základ vyplnných dotazník vytvoit a zajistit plán spolupráce a pomoci mezi školou a rodinou období (období 2-3 roky) 2. stedndobé a) Sestavit mapovací dotazníky zamené na sociáln patologické jevy b) zajistit jejich vyplnní všemi žáky školy 3. krátkodobé na rok 2007/2008 a) Zajistit osvdené a doporuené programy prevence pro dti b) Úast v celostátní soutži Rodie proti drogám c) Vytváet bezpené prostedí d) Pokraovat v dalším vzdlávání, absolvování školení a seminá týkajících se sociáln patologických jev e) Prohloubit spolupráci školy s Kontaktním centrem Želva, Mstskou policií Prostjov a Policií R, s Krajskou hygienickou stanicí f) Využití volného asu dtí nabídka zájmových kroužk Cílem minimálního preventivního programu je ukázat mladé generaci cestu ke zdravému a plnohodnotnému životu a eliminovat v co nejvtší možné míe sociáln patologické vlivy psobící v souasné dob na dti a mládež. Ve spolupráci s rodii formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svj vk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dlat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umt nakládat se svým volným asem a zvládat základní sociální dovednosti. Veškerá práce je postavena na dvou základních principech. Na respektu k potebám jednotlivce (žáka stejn jako uitele) a na komunikaci a spolupráci uvnit školy všech se všemi a mezi sebou (uitel, žák, rodi) i vn školy (úady, policie, ). Cíle preventivního programu a) Budovat v dtech již od nejnižších tíd správný hodnotový systém se zdraznním významu zdravého životního stylu, zdravých partnerských vztah a zdravé rodiny. b) Umožnit co nejvtšímu potu dtí zapojit se do mimoškolních aktivit v nejrznjších kroužcích, v družin a klubu a tím v nich posilovat aktivní pístup k vlastnímu životu a pocit seberealizace a uspokojení.

3 3 c) V co nejširší míe psobit preventivn a zabránit tak negativním jevm, jako je agrese vi ostatním dtem, šikana, ale i kouení v budov nebo v okolí školy a užívání drog. d) Poskytovat dtem dostatek informací, které jim umožní orientovat se ve složité problematice sociáln nebezpených jev. e) Poskytnout dtem dostatek informací k výbru dalšího studia a tím k vhodnému výbru budoucího povolání, nebo kvalifikovaný lovk má vtší šanci uspt v život. IV. Realizace programu Žáci jsou peliv sledováni a s tmi, kteí patí do rizikových skupin, se individuáln pracuje. Jde o spolupráci tídních uitel, výchovného poradce, vedení školy, školního metodika prevence, pípadn dtského lékae i dtského psychologa. Naše škola má dobrou zkušenost s poádáním besed a odborných pednášek, hlavn pro žáky 8. 9.roníku. Také výuka výchov nabízí pímo z podstaty tohoto typu pedmtu adu možností pi aktivním ešení daných problém. Ve výtvarné výchov se navíc otevírá prostot pro zpracování problematických námt vlastní výtvarnou fantazií. Po provedení bývá vhodné celou práci završit spoleným hodnocením a rozhovorem. Jsou zízeny stálé informaní nástnky, kde jsou dležité informace pístupné žákm i rodim v pitažlivé form. Všechny informace o institucích, organizacích a odbornících, kteí psobí v oblasti prevence závislosti jsou shromáždny pro pípad poteby a jsou vždy dostupné. Strategie prevence spoleensky nebezpených jev Reakce na zjištní sociáln patologického jevu V pípad, že škola bude mít podezení na výskyt sociáln patologických jev (nap.návykové látky, šikana, apod.), budeme vždy postupovat v každém pípad individuáln. Nutná je spolupráce školy a rodi, a to i v pípad uplatování represivních nástroj. V rámci prevence jsou tato témata zaazována do výuky obanské a rodinné výchovy, pírodovdy a pírodopisu, vlastivdy a prvouky (v rámci Výchovy ke zdraví). V pípad, že by selhala preventivní opatení školy a v pípad podezení, že žák nap. zneužívá návykové látky, šikanuje i je obtí šikany, škola (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, tídní uitel) dle svých odborných znalostí a komunikativních sociálních dovedností: a) Provede diskrétní pohovor se žákem, šetení. V pípad možné nedvry v pracovníky školy, mže tento pracovník požádá (již ped realizací prvního rozhovoru) o spolupráci pracovníky pedagogicko-psychologické poradny (PPP) b) Pi potvrzení dvodného podezení na užívání návykových látek nebo šikanu kontaktuje vedení školy rodie, eventuáln zákonné zástupce a doporuí jim využití pomoci kontaktních center, odborník zdravotnických zaízení, pedagogicko-psychologické poradny c) V pípad negativní reakce rodi (zákonného zástupce) na sdlenou skutenost a v pípad, že rodie nezajistí pro žáka další péi, požádá škola o pomoc Odbor sociálních vcí (oddlení pée o dít) pi Mstském úadu v Prostjov, v souvislosti s možností zanedbání pée ze strany rodi. Souasn o tomto kroku uvdomí rodie (zákonného zástupce). d) V pípad akutního ohrožení zdraví, nap. po požití nkteré z návykových látek (vetn alkoholu) kontaktuje škola rodie okamžit, popípad zajistí žákovi lékaskou péi a souasn o tomto kroku uvdomí rodie, Policii R, pop. Odbor sociálních vcí (viz výše). e) V pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákoníku (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pée oznámí škola vc policii (pop. Odbor sociálních vcí oddlení pée o dít). telefonní kontakty: Tísová volání 112 tísové volání (centrální íslo) 150 Hasii 155 Záchranná služba 156 Mstská policie 158 Policie

4 4 Linka bezpeí pomáhá dtem a dospívajícím ešit tžké životní situace. Slouží pedevším tm, kteí si nevdí rady se svými problémy, cítí se ohroženi a z nejrznjších dvod se nechtjí nebo nemohou svit nkomu ze svého okolí. Pesto však potebují pochopení, podporu, dvru a zárove kvalifikovanou radu a pomoc dtská linka , linka vzkaz dom rodiovská linka Kontaktní centrum ŽELVA Vrahovická 83, , Prostjov Stedisko sociální prevence Na Vozovce 26, Olomouc Dtské krizové centrum Obanské sdružení Sananim Pedagogicko.psychologická poradna Prostjov Mgr. Monika Krajová Vrchlického 5, Prostjov Internetové odkazy V boji proti sociáln patologickým jevm se chceme zamit na tyto oblasti: a) Spolupráce s rodii Rodie jsou na setkání s tídním uitelem seznámeni se zámry a zpsobem realizace minimálního preventivního programu. Rodie jsou informováni o možnosti spolupráce s vedením školy, výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence. Dále jsou informováni o nebezpeí výskytu sociáln patologických jev a zdravém životním stylu. Cílem je pomoci rodim a jejich dtem orientovat se v problémové oblasti, vhodn vybrat další studium a povolání a také pípadn pomoci pi konkrétních problémových životních situací. Konkrétní informování rodi: - tídní schzky (2x ron) - konzultace spolené(2x ron) - individuáln dle domluvy Kontakty na školu: - telefon (vedení školy) - (metodik prevence sociáln patologických jev) - (nové stránky jsou ve výstavb)

5 5 b) Spolupráce s pedagogy Pedávání všech informací o školení, o nových metodách a technikách prevence ostatním pedagogm. Zajiš ovat systematicky proškolení všech pedagogických pracovník. Získání dalších pedagog pro minimální preventivní program a jeho realizaci (pi výuování, na výletech, exkurzích, na školách v pírod, na Motýlích výletech, ) c) Aktivity pro žáky 1. Oblast školního vyuování 2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družin 3. Oblast mimoškolní výchovy v klubu 4. Oblast aktivit pro volný as dtí 5. Jednorázové akce 6. Pobytové akce Ve všech oblastech jsou stanovena základní pravidla práce s dtmi: Vytváet prostedí, ve kterém budou dti vedeny k samostatnosti, zodpovdnosti a sebeúct s dostateným prostorem pro seberealizaci dítte. Podncovat v dtech pocit zodpovdného pístupu k vlastnímu zdraví a vést dti ke zdravému životnímu stylu. V boji proti návykovým látkám se zamit pedevším na spoleensky akceptované drogy, protože s tmi se dti bžn setkávají. Tyto drogy mají na svdomí prokazateln mnohem vtší poet lidských život než drogy zakázané. Pi prevenci dalších nebezpených jev klást draz na problematiku snižování lidské dstojnosti vydírání a šikany. Zdraznit nebezpeí lhostejnosti. Vnovat náležitou pozornost dtem, u kterých existuje dvodné podezení ze zanedbávání povinné pée nebo dokonce týrání ze strany dosplých. Pstovat v dtech vdomí rovnosti všech lidí bez rozdílu národnosti a barvy pleti. Vysvtlovat nebezpeí rasismu a xenofobie. Vést dti k zodpovdnosti pi budoucím výbru partnera, zodpovdnému a stabilnímu vztahu, zdraznit zodpovdnost pi zakládání rodiny. V prbhu celé školní docházky vytváet v dtech vztah k životnímu prostedí, ve kterém žijí, a bojovat proti vandalismu.

6 1. Oblast školního vyuování 6 V oblasti školního vyuování budeme vycházet ze školního vzdlávacího programu naší školy: S informaní technikou je uení hrou v 1. a 6. tíd, v ostatních tídách budeme vycházet ze školních vzdlávacích dokument pro Základní školu. j / roník ZŠ 1. stupe Prvouka Pée o zdraví ochrana zdraví a istota zdraví a nemoc zdraví a výživa (zásady správné výživy látky tlu prospšné a škodlivé) otužování, význam pobytu na erstvém vzduchu, ochrana ped infekcí, poukázat na nebezpeí pobytu v zakouené místnosti (pasivní kouení) lidské tlo, hlavní ásti tla, naše smysly zdraznit správnou innost lidského tla a nutnost správné pée o n, základem zdraví je zdravý životní styl Rodina a spolenost zásady spoleenského chování na ulici, v dopravních prostedcích, v kin, v divadle mezilidské vztahy, chování ke spolužákm a kamarádm, k dosplým, cizím a neznámým lidem práva dtí, úmluva o právech dítte prvky sexuální výchovy Spolenost a bezpeí bezpenost na ulici, na chodníku a silnici, jak se chovám na silnici, chodec, cyklista práva dtí, úmluva o právech dítte bezpeí doma i na ulici, nouzová ísla, dvra v policii základní prvky první pomoci prvky sexuální výchovy podle situace ve tíd lovk a píroda pée lovka o pírodu kolem nás, ochrana zelen, chránná krajinná oblast pée o rostliny a zvíata tídný odpad, recyklace odpadu pée o životní prostedí, istota vody, vzduchu a zem zdraznit vztah k životnímu prostedí (nebezpeí vandalizmu) Moje rodina vztahy mezi jednotlivými leny rodiny co kdo doma dlá role otce, matky, pomoc dtí v domácnosti prvky sexuální výchovy pimen vku Práce a odpoinek režim dne práce, volný as, spánek zdravé pracovní návyky využití volného asu zdraznit aktivní odpoinek, vnovat se nebezpeí závislosti na televizi a ostatních médiích (poítaové hry) Pracovní innosti výroba dárk pro své blízké, láska k druhému, zlepšení rodinných vztah

7 roník ZŠ Vlastivda Naše vlast - náš domov vlast, budovat v dtech národní hrdost, hrdost na historii našeho národa domov a jeho okolí poukázat na R jako souást evropského domu, perspektiva soužití rzných národ v rámci EU naši sousedé, jiné národy a rasy nebezpeí rasismu a xenofobie eská republika, státní symboly Škola a život ve škole chování a povinnosti žák ve škole, základy slušného chování vztahy uitel-žák i vztahy mezi spolužáky (upozornit na nebezpeí šikany nebo vydírání, upozornit dti na nutnost okamžitého ešení problému) dle situace ve tíd Pírodovda Píroda podmínky života, teplo, voda, vzduch, zem lovk a píroda vztah lovka k pírod, výjimenost lovka, lidské výtvory, nebezpeí zniení pírody lovkem nutnost zodpovdného vztahu lovka k pírod, ekologie význam les, pobyt na erstvém vzduchu, ochrana les chování v pírod, ochrana pírody, ochrana vody, pdy, vzduchu, rostlin a živoich zdraznit zodpovdný vztah lovka k budoucnosti pírody Lidské tlo lovk, orgánové soustavy lidského tla, význam pohybu pro zdraví lovka zdraznit nebezpeí pasivní zábavy, rovnováha aktivní a pasivní rekreace, vyvážená strava podíl bílkovin, tuk, cukr, význam vitamín a stopových prvk. Nebezpeí jedovatých látek drogy hygiena jednotlivých soustav, nebezpeí infekních nemocí drogy nebezpeí penosu krevní cestou (AIDS, infekní žloutenka) Dalšími pedmty, které se budou podílet na prevenci sociáln nebezpených jev a na výchov ke zdravému životnímu stylu budou: literární výchova (vhodná volba doplkové etby) výtvarná výchova (koláže a návrhy plakát s protidrogovou problematikou, téma stop cigaretám a alkoholu, téma nebezpeí ze strany cizích lidí) tlesná výchova (vytváení kladného vztahu k pohybovým aktivitám, posilování sebevdomí, využití volného asu pohybovou aktivitou, sportem, aktivní regenerací a rekreací. 2. stupe Problematika bude ešena pedevším v pedmtech: pírodopis s ekologickým zamením, obanská výchova a rodinná výchova. Zvláštní prostor bude vnován tématice v pedmtech chemie, pracovní innosti, literární, výtvarná a tlesná výchova. Vhodn a nenásiln lze navázat i v jazycích, zempise, výpoetní technice atd. Obanská výchova Škola školní ád, tídní samospráva, školní klub, zájmová innost mezilidské vztahy, uitel x žák, žák x žák, vztahy ve skupinách Domov kulturní ddictví, kultura v život lovka, kultura hmotná, duchovní, zábavní, masmedia jejich pínos a nebezpeí, eské národní bohatství, eský národ kulturní tradice, zvyky a náeí hrdost

8 8 význam místní kultury, památná místa a významné osobnosti regionu-budování vztahu k rodišti, bydlišti, regionu a celé vlasti vztah obana ke státním symbolm, vysvtlení pojmu národní hrdost, R jako partner a budoucí len EU lovk a dospívání promny a problémy v dospívání naplnní života v pátelství a pomoci, práce pro druhé, vztah ke starým, nemocným a postiženým lidská setkání, osobní vlastnosti a schopnosti, nedostatky lovka a zpsoby jejich pekonání lovk a spolenost zásady morálky, slušnost, ohleduplnost, pomoc slabším spolužákm nebezpeí šikany a vydírání, bojovat proti lhostejnosti budovat v žácích pocit jedinenosti každého lovka základní lidské rasy rovnocennost lidských ras, nebezpeí rasismu a nenávisti k jiným národm skinhead, nacionalisté, poukázat na nesmyslnost projev rasové a národnostní nesnášenlivosti lidská práva a povinnosti duchovní a vcné hodnoty, žebíek hodnot vztahy ve škole, školní ád vztah mezi uitelem a žákem a mezi žáky navzájem, pravidla slušnosti, vzájemná pomoc, netolerovat ubližování druhým (nebezpeí šikany a lhostejnosti) lovk a práce píprava na obživu a spol. uplatnní, volba povolání vzdlání, profesní profil a rst, rekvalifikace nezamstnanost dležitost volby, zhodnocení pedpoklad exkurze (rzná zamstnání) možnosti absolventa ZŠ, informace, trh práce Bezpenost oban orgány inné v trestním ízení, policie, soudy, zaízení nápravné výchovy hranice trestní zodpovdnosti, ochrana spolenosti ped pachateli trestných in lovk a obanský život základy spoleenského chování, slušnost ohleduplnost, tolerance názor a zájm ostatních lidí, schopnost prosazovat své zájmy slušnou formou, sebeprosazení, schopnost odmítnout nco s ím vnitn nesouhlasím, odmítání agrese, schopnost argumentovat, komunikaní dovednosti zákon o rodin, úmluva o právech dítte, ochrana ohrožených dtí, linky dvry význam vzdlání v život lovka, celoživotní vzdlávání, kvalifikace, rekvalifikace kvalifikovaný lovk má vtší šanci uspt v život, možnosti absolventa ZŠ pi získávání informací pojištní, životní jistoty, charita Základy etiky lovk a svoboda, vztah svobody a odpovdnosti, morálka, charakter, úcta k lovku, ochrana života; každý lovk musí mít v sob svj mravní zákon Stát a právo vznik práva, právní režimy národy a národnostní menšiny Globální problémy lidstva planetární problémy,dsledky lidských zásah, osud naší planety problémy s osidlováním a pelidnním konzumní spolenost problémy národnostní, náboženské, náboženské sekty Volný as kultura, sport, zájmy a záliby, tvoivost, aktivní a pasivní zábava (nebezpeí televize, videa, videoher, poíta a hracích automat); sportovní a zájmové organizace a kroužky Životní perspektivy životní plány, cíle adaptace na životní zmny reálné hodnocení vlastních schopností a dovedností smysl lidského života

9 9 Pírodopis lovk a píroda podmínky života na zemi, ochrana pírody a živoich lovk a jeho životní prostedí, význam pohybu v istém pírodním prostedí, úloha rekreace, život v souladu s pírodou jedovaté rostliny, nebezpeí otrav a zneužití ekosystémy a jejich vzájemné propojení, ekosystémy pirozené a umlé pée o rostliny a zvíata nebezpeí zniení života na zemi zodpovdný vztah k životnímu prostedí Ekologická výchova vztah lovka a pírody, ochrana pírody a pírodních památek, ekologické aktivity; lovk pedstavuje pro pírodu nejvtší nebezpeí (niení rovníkových prales, globální oteplování) zdravý zpsob života schopnost lovka žít tak, aby co nejmén poškozoval svoje zdraví, ale také pírodu a životní prostedí (princip trvale udržitelného rozvoje) Lidské tlo funkce oprné soustavy první pomoc základní životní funkce lid. tla trávící soustava výživa dýchací soustava ekologie prostedí, zdr. životní styl, prevence kouení mízní soustava škodlivé vlivy nervová soustava stres a jeho zvládnutí rozmnožování dležitá období života, odpovdnost za druhé Zdraví a nemoc drogová prevence, nebezpeí vlivu prostedí, civilizaní choroby Rodinná výchova Rodina, partnerství, manželství komunikace v rodin, dospívání a problémy v rodinných vztazích význam správné volby partnera, zodpovdnost za budoucnost svoji i svých dtí nebezpeí vztahu s nezralým, nezodpovdným lovkem nebo lovkem závislým na alkoholu nebo drogách význam a funkce rodiny, zodpovdnost pi zakládání rodiny, poteba materiálního zázemí rozpad rodiny, píiny a dsledky, odpovdnost rodi za výchovu dtí (astou píinou je závislost na alkoholu, drogách nebo gamblerství) Pée o zdraví zdravá výživa, alternativní smry, reklama versus výživová doporuení odborník Rozvoj osobnosti charakterový vývoj, temperamentové typy využití výhod sebepoznání, sebehodnocení pedstavy o budoucnosti, odpovdnost za druhého rozvoj cit, úcta k sob i druhým význam opravdového pátelství pítel je opora v nesnázích nebezpeí nevhodných kamarád, nebezpeí party - vdomí vlastní hodnoty a hodnoty vlastního zdraví, schopnost obhájit vlastní názor umní odmítnout ešení problém situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti Ochrana za mimoádných situací situace ohrožení pomoc ostatním varovné signály, vyhlášení, kryty zásady poskytnutí první pomoci, nouzová telefonní ísla, jak telefonovat poskytnutí první pomoci ohrožení života první pomoc pi otravách, poranní el. proudem, psychické poruchy Návykové látky návykové látky, centra odborné pomoci, základní druhy látky poškozující zdraví, nevhodné životní prostedí, kouení, alkohol, drogy

10 10 mechanismus úinku drogy, vznik návyku, nebezpeí související se zneužíváním návykových látek, pedávkování, infekce (žloutenka, AIDS), rozpad rodiny, ztráta zamstnání, trestní stíhání centra odborné pomoci, modelové situace Sexuální výchova rozmnožování, vývoj jedince,lidský zárodek a jeho vývin zodpovdnost k budoucímu životu, životospráva budoucí matky, látky ohrožující zdravý vývoj plodu cigarety, alkohol, drogy pehled hlavních období lidského života, zvláštnosti období dospívání v období dospívání je nejvtší nebezpeí vzniku závislosti, zárove dochází k nejvtším poškozením organismu plánované rodiovství, antikoncepce, klást draz na zodpovdný výbr partnera promiskuita, prostituce, obchod s bílým masem, porno asopisy, porno stránky na Internetu, penosné nemoci, pohlavní nemoci, AIDS, význam antikoncepce, zodpovdná volba partnera, citový vztah a dvra k partnerovi sexuální obtžování v rodin i mimo ni, linky dvry Pracovní výchova Volba povolání možnosti absolventa ZŠ, realizace programu volba povolání výbr povolání Pracovní innosti - pée o dít Plánované rodiovství zodpovdnost pi výbru partnera, vhodná doba pro založení rodiny, životospráva v thotenství, píprava na péi o dít pée o dít jednotlivá období vývoje, jejich specifika pi péi pée o nemocné dít Dalšími pedmty, které se budou podílet na prevenci sociáln nebezpených jev a na výchov ke zdraví budou: chemie (škodlivé látky a jejich vliv na organismus, první pomoc pi otravách) literární výchova (vhodná volba doplkové etby), výtvarná výchova ( koláže a návrhy plakát s protidrogovou problematikou, a téma stop AIDS, stop cigaretám a alkoholu, témata s nebezpeím prostituce a obchodu s bílým masem, porno asopisy) tlesná výchova (vytváení kladného vztahu k pohybovým aktivitám, posilování sebevdomí, využití volného asu pohybovou aktivitou, sportem, aktivní regenerací a rekreací) pracovní innosti - pstitelské práce (ekologie, ochrana životního prostedí, léivé a jedovaté rostliny, nebezpeí jejich zneužití), pracovní innosti - dílny (lze využít k úprav nástnky, model nebo obrázk, schránky dvry) pracovní innosti - vaení (stravovací režim, zmna stravovacích návyk, píprava zdravých pokrm) hudební a dramatická výchova (píprava vystoupení na besídkách, sborový zpv, scénky,...) náboženství (dtem je umožnno navštvovat nepovinný pedmt náboženství) Další aktivity nesouvisející pímo s vyuovacím procesem ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik sociáln patologických jev, pro žáky i rodie jsou ustanoveny konzultaní hodiny (rada i informace pi ešení rodinných problém, výbr povolání, konfliktní situace,...) žákovská rada dti mají své zástupce, kteí pedávají informace, podnty, návrhy, atd. od žák k vedení školy i k uitelm a naopak pedávají dležité informace zpt žákm pestávky - dti dále mohou o pestávkách využít volného pístupu do tlocviny, do dvora (dle poasí), kde mohou dle rozpisu za dozoru pedagogických pracovník aktivn využít volného asu. školní kantýna - je po domluv zásobena také zdravjšími potravinami (msli, šáteky a koláe,...) a dostateným množstvím pití ( hlavn minerální vody). Na prvním stupni je pitný režim vyešen formou dávkova ovocných š áv smíchaných s pitnou vodou (doporueno OHS).

11 11 2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družin Ve školní družin se soustedíme pedevším na budování správných hygienických návyk, vybudování vztahu k vlastnímu zdraví. Zárove budeme volit pracovní nápl tak, aby dtem poskytovala radost z úspšn vykonaného úkolu a tím bylo posilováno sebevdomí dítte. Dti budou vedeny k samostatnosti a nezávislosti. Budou soustavn vychovávány k dodržování pravidel slušnosti a ohleduplnosti. Dti se budou uit spolupracovat a vzájemn si pomáhat. Cílem je vychovat v dtech schopnost prosadit slušnou formou svj názor, ale v pípad poteby se i dokázat podídit potebám vtšiny. Prostedky, kterých budeme k dosažení tchto cíl využívat jsou pedevším kolektivní hry, výtvarná a pracovní innost, neformální besedy, návštvy výstav, pedstavení. Pozornost bude pirozen vnována i problematice rasové a národnostní nesnášenlivosti a šikany. Dti budou vedeni k zdravému zpsobu života (stravování, pitný režim). Od nejútlejšího vku budeme dti srozumitelnou formou seznamovat s nebezpeím drogové závislosti. Dti jsou vedeny k využití volného asu pohybovou aktivitou na dvoe a v tlocvin, což má velký ozdravný vliv na organismus dtí. Relaxovat mohou pi návštv poítaové uebny formou vhodných poítaových her. Jednou za trnáct dní je možnost návštvy bazénu. Pi únav dti jsou zaazovány prvky jógy a relaxace. 3. Oblast mimoškolní výchovy ve školním klubu V oblasti mimoškolní výchovy se zamíme na smysluplnou nápl volného asu, aktivní zábavu dtí a pocit seberealizace. Nápl bude volena tak, aby všechny dti zažily pocity možnosti výbru innosti, pocity úspchu a zvyšovalo se tak jejich sebehodnocení. Pi kolektivních innostech budeme klást draz na schopnost spolupráce mezi dtmi a utužování pocitu sounáležitosti. Dti budou vedeny v duchu zásad zdravého životního stylu, schopnost lovka žít tak, aby co nejmén poškozoval svoje zdraví, ale také pírodu a životní prostedí. V neformálních rozhovorech je vychovatel vhodným zpsobem seznámí s nebezpeím drogové závislosti. Pozornost bude rovnž vnována nebezpeí snižování lidské dstojnosti mezi dtmi (netolerovat ubližování druhým, nebezpeí, šikany a lhostejnosti). Zdraznn bude význam opravdového pátelství, (pítel je opora v nesnázích) i nebezpeí nevhodných kamarád, nebezpeí party. V dtech bude rozvíjeno vdomí vlastní hodnoty a hodnoty vlastního zdraví, podporována schopnost obhájit vlastní názor umní odmítnout. Od nejútlejšího vku budeme zdrazovat význam zdravé rodiny a pozdji se zamíme na zodpovdnou volbu partnera, zodpovdnost v sexuálním život a pozdji pi založení rodiny. innost ve školním klubu se odehrává dle rozvrhu v klubovn, v poítaové uebn, tlocvin a posilovn, jednou za týden v bazén. Dle plánu práce bude pro dti zorganizován sbr papíru, dále pak sbratelská burza, modeláství, sportovní a jiné soutže (nap.louskáek luštní). Na volné dny (víkendy a prázdniny) jsou nachystány turnaje, výlety a turistické akce, pobyty na horách a na táboe. 4. Oblast aktivit pro volný as Sportovní kroužky: míové hry Ve sportovních kroužcích se budeme zamovat na vybudování kladného vztahu k pohybovým aktivitám u našich dtí. Budeme se snažit zárove u dtí vybudovat kolektivní cítní a umní ovládat svoje momentální pocity. Tomu se budeme vnovat pedevším v kolektivních sportech. Domníváme se, že se sport mže stát vhodným prostedkem k budování sebevdomé a vyrovnané osobnosti, která nebude prosazovat svoje zájmy na úkor ostatních.

12 12 Poítaový kroužek V kroužku si budou dti osvojovat základní dovednosti pi práci s poítaem, budou si provovat vdomosti v rzných oblastech souvisejících nejen se školní výukou. Zárove jim bude poskytnuta možnost relaxace pi vhodn vybraných poítaových hrách, ale zárove bude zdraznno nebezpeí závislosti na poítaích a hrách. Keramický kroužek Dti se zde seznamují s vlastnostmi hlíny, uí se základní postupy jejího zpracování, vytváejí jednoduché výrobky. Smyslem kroužku je v dtech probouzet smysl pro estetiku a umožnit dtem vyjádit se novou formou výtvarného projevu. Dává jim možnost realizace. Cílem je dosáhnout u dtí pocitu sebeuspokojení z vlastního úspchu. Práce dtí tohoto kroužku budou prezentovány v budov školy, stanou se souástí její výzdoby a ty nejzdailejší budou prezentovány na rzných výstavách. Literární kroužek: školní knihovna Tento kroužek si klade za cíl probouzet v dtech lásku ke knihám a potebu íst. Dti se nauí orientovat se pi vyhledávání informací v knihách, na poítaích i na internetu. Tchto dovedností pak mohou využít pi píprav na vyuování (referáty, tenáské deníky) a pozdji i pi výbru studia a povolání. Kroužek cviení z eského jazyka Kroužek je zamen na pípravu žák k pijímacím zkouškám na stední školy. Tím se zvyšuje možnost pijetí našich dtí na školy, které si sami vybraly a na kterých chtjí studovat. Jeho hlavním cílem je však vytvoení vztahu k rodné ei Kroužek anglického jazyka, anglické konverzace a Anglitina hrou Kroužek je pro žáky píležitostí ve zdokonalení se v jazyku v souasné dob jednoznan svtovém Kroužek hudebn dramatický, divadelní Poskytuje dtem možnost seberealizace a vyjádení svých názor prostednictvím her a scének. Je také prpravou pro budoucí zájemce o studia na konzervatoích i práci v mediích. Kroužek Školní asopis Poskytuje dtem formou tvorby školního asopisu možnost seberealizace. Dti se uí vyhledávat informace z rzných zdroj (knihovna, internet, asopisy,...) a pedávat je ostatním. Country tance Poskytuje dtem možnost realizovat se pohybovou formou v jednoduchých tancích, pozdji je možné pejít na jiný druh tance (disko, hip-hop, rap, pogo, breakdance, lidové, spoleenské). Další možnosti Pi zájmu dtí mžeme kdykoliv nabídku kroužk upravit a rozšíit.

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více