Minimální preventivní program (vize )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program (vize 2007-2011)"

Transkript

1 Minimální preventivní program (vize ) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým jevm. I. Charakteristika školy Škola se nachází v historickém centru msta, což pináší jistá omezení z hlediska technického, stavebního a realizace nkterých myšlenek projektu ). Na naší škole je I.stupe ásten rozdlen do malé budovy v Erbenov ulici (zárove družina) a ásten s celým druhým stupnm do velké budovy v Kollárov ulici. Škola se nachází blízko autobusových i vlakových spoj, a je proto vhodná i pro dojíždjící z okolních obcí. Na prvním stupni základní školy je pt tíd, na druhém stupni pt tíd bžných a dv tídy speciální pro žáky se specifickými poruchami uení a chování. Bhem dvou let speciální tídy odejdou a škola bude devítitídní. Škola zaíná od školního roku 2006/07 vyuovat podle vlastního školního vzdlávacího programu S informaní technikou je uení hrou v 1. a 6. tíd. v ostatních tídách budeme nadále vycházet ze školních vzdlávacích dokument pro Základní školu. j /96-2. Ve školním 2011/12 již budeme všechny tídy vyuovat podle vlastního školního vzdlávacího programu. Analýza souasné situace ve škole editel školy: RNDR Josef HRACHOVEC Zástupce editele: Mgr. Zdeka RICHTEROVÁ Výchovný poradce: Mgr. Michaela KYZLINKOVÁ Školní metodik prevence: Mgr. Lenka KHROVÁ Zamstnanci základní školy poet uitel 23 z toho žen 17 muž 6 aprobovaní 22 dyslektití pracovníci 8 provozní zamstnanci 6 vychovatelé 3 žáci poet žák 280 z toho dívek 132 hoch 148 dojíždjící 42 jiná národnost než eská 6 integrovaní 1 ve speciální tíd zvýšená pozornost 40

2 2 II. Hlavní východiska pro zpracování Minimálního preventivního programu školy a jeho realizace: Strategie prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže v psobnosti resortu školství, mládeže a tlovýchovy na období Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci sociáln patologických jev u dtí a mládeže,.j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy k výchov proti projevm rasismu, xenofobie a intolerance,.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení,.j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu pi uvolování a omlouvání žák z vyuování, prevenci a postihu záškoláctví,.j.: 10194/ Informace pro školské úady, školy a pedškolní zaízení: Spolupráce škol a pedškolních zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminality dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané,.j.: 14144/98-22 Pravidla pro rodie a dti k bezpenjšímu užívání internetu,.j.:11691/ III. CÍLE 1. dlouhodobé a) Vypracovat metodiku práce s jednotlivými tídami na základ vyplnných mapovacích dotazník všech žák školy (období 2-3 roky) b) na základ vyplnných dotazník vytvoit a zajistit plán spolupráce a pomoci mezi školou a rodinou období (období 2-3 roky) 2. stedndobé a) Sestavit mapovací dotazníky zamené na sociáln patologické jevy b) zajistit jejich vyplnní všemi žáky školy 3. krátkodobé na rok 2007/2008 a) Zajistit osvdené a doporuené programy prevence pro dti b) Úast v celostátní soutži Rodie proti drogám c) Vytváet bezpené prostedí d) Pokraovat v dalším vzdlávání, absolvování školení a seminá týkajících se sociáln patologických jev e) Prohloubit spolupráci školy s Kontaktním centrem Želva, Mstskou policií Prostjov a Policií R, s Krajskou hygienickou stanicí f) Využití volného asu dtí nabídka zájmových kroužk Cílem minimálního preventivního programu je ukázat mladé generaci cestu ke zdravému a plnohodnotnému životu a eliminovat v co nejvtší možné míe sociáln patologické vlivy psobící v souasné dob na dti a mládež. Ve spolupráci s rodii formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svj vk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dlat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umt nakládat se svým volným asem a zvládat základní sociální dovednosti. Veškerá práce je postavena na dvou základních principech. Na respektu k potebám jednotlivce (žáka stejn jako uitele) a na komunikaci a spolupráci uvnit školy všech se všemi a mezi sebou (uitel, žák, rodi) i vn školy (úady, policie, ). Cíle preventivního programu a) Budovat v dtech již od nejnižších tíd správný hodnotový systém se zdraznním významu zdravého životního stylu, zdravých partnerských vztah a zdravé rodiny. b) Umožnit co nejvtšímu potu dtí zapojit se do mimoškolních aktivit v nejrznjších kroužcích, v družin a klubu a tím v nich posilovat aktivní pístup k vlastnímu životu a pocit seberealizace a uspokojení.

3 3 c) V co nejširší míe psobit preventivn a zabránit tak negativním jevm, jako je agrese vi ostatním dtem, šikana, ale i kouení v budov nebo v okolí školy a užívání drog. d) Poskytovat dtem dostatek informací, které jim umožní orientovat se ve složité problematice sociáln nebezpených jev. e) Poskytnout dtem dostatek informací k výbru dalšího studia a tím k vhodnému výbru budoucího povolání, nebo kvalifikovaný lovk má vtší šanci uspt v život. IV. Realizace programu Žáci jsou peliv sledováni a s tmi, kteí patí do rizikových skupin, se individuáln pracuje. Jde o spolupráci tídních uitel, výchovného poradce, vedení školy, školního metodika prevence, pípadn dtského lékae i dtského psychologa. Naše škola má dobrou zkušenost s poádáním besed a odborných pednášek, hlavn pro žáky 8. 9.roníku. Také výuka výchov nabízí pímo z podstaty tohoto typu pedmtu adu možností pi aktivním ešení daných problém. Ve výtvarné výchov se navíc otevírá prostot pro zpracování problematických námt vlastní výtvarnou fantazií. Po provedení bývá vhodné celou práci završit spoleným hodnocením a rozhovorem. Jsou zízeny stálé informaní nástnky, kde jsou dležité informace pístupné žákm i rodim v pitažlivé form. Všechny informace o institucích, organizacích a odbornících, kteí psobí v oblasti prevence závislosti jsou shromáždny pro pípad poteby a jsou vždy dostupné. Strategie prevence spoleensky nebezpených jev Reakce na zjištní sociáln patologického jevu V pípad, že škola bude mít podezení na výskyt sociáln patologických jev (nap.návykové látky, šikana, apod.), budeme vždy postupovat v každém pípad individuáln. Nutná je spolupráce školy a rodi, a to i v pípad uplatování represivních nástroj. V rámci prevence jsou tato témata zaazována do výuky obanské a rodinné výchovy, pírodovdy a pírodopisu, vlastivdy a prvouky (v rámci Výchovy ke zdraví). V pípad, že by selhala preventivní opatení školy a v pípad podezení, že žák nap. zneužívá návykové látky, šikanuje i je obtí šikany, škola (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, tídní uitel) dle svých odborných znalostí a komunikativních sociálních dovedností: a) Provede diskrétní pohovor se žákem, šetení. V pípad možné nedvry v pracovníky školy, mže tento pracovník požádá (již ped realizací prvního rozhovoru) o spolupráci pracovníky pedagogicko-psychologické poradny (PPP) b) Pi potvrzení dvodného podezení na užívání návykových látek nebo šikanu kontaktuje vedení školy rodie, eventuáln zákonné zástupce a doporuí jim využití pomoci kontaktních center, odborník zdravotnických zaízení, pedagogicko-psychologické poradny c) V pípad negativní reakce rodi (zákonného zástupce) na sdlenou skutenost a v pípad, že rodie nezajistí pro žáka další péi, požádá škola o pomoc Odbor sociálních vcí (oddlení pée o dít) pi Mstském úadu v Prostjov, v souvislosti s možností zanedbání pée ze strany rodi. Souasn o tomto kroku uvdomí rodie (zákonného zástupce). d) V pípad akutního ohrožení zdraví, nap. po požití nkteré z návykových látek (vetn alkoholu) kontaktuje škola rodie okamžit, popípad zajistí žákovi lékaskou péi a souasn o tomto kroku uvdomí rodie, Policii R, pop. Odbor sociálních vcí (viz výše). e) V pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákoníku (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pée oznámí škola vc policii (pop. Odbor sociálních vcí oddlení pée o dít). telefonní kontakty: Tísová volání 112 tísové volání (centrální íslo) 150 Hasii 155 Záchranná služba 156 Mstská policie 158 Policie

4 4 Linka bezpeí pomáhá dtem a dospívajícím ešit tžké životní situace. Slouží pedevším tm, kteí si nevdí rady se svými problémy, cítí se ohroženi a z nejrznjších dvod se nechtjí nebo nemohou svit nkomu ze svého okolí. Pesto však potebují pochopení, podporu, dvru a zárove kvalifikovanou radu a pomoc dtská linka , linka vzkaz dom rodiovská linka Kontaktní centrum ŽELVA Vrahovická 83, , Prostjov Stedisko sociální prevence Na Vozovce 26, Olomouc Dtské krizové centrum Obanské sdružení Sananim Pedagogicko.psychologická poradna Prostjov Mgr. Monika Krajová Vrchlického 5, Prostjov Internetové odkazy V boji proti sociáln patologickým jevm se chceme zamit na tyto oblasti: a) Spolupráce s rodii Rodie jsou na setkání s tídním uitelem seznámeni se zámry a zpsobem realizace minimálního preventivního programu. Rodie jsou informováni o možnosti spolupráce s vedením školy, výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence. Dále jsou informováni o nebezpeí výskytu sociáln patologických jev a zdravém životním stylu. Cílem je pomoci rodim a jejich dtem orientovat se v problémové oblasti, vhodn vybrat další studium a povolání a také pípadn pomoci pi konkrétních problémových životních situací. Konkrétní informování rodi: - tídní schzky (2x ron) - konzultace spolené(2x ron) - individuáln dle domluvy Kontakty na školu: - telefon (vedení školy) - (metodik prevence sociáln patologických jev) - (nové stránky jsou ve výstavb)

5 5 b) Spolupráce s pedagogy Pedávání všech informací o školení, o nových metodách a technikách prevence ostatním pedagogm. Zajiš ovat systematicky proškolení všech pedagogických pracovník. Získání dalších pedagog pro minimální preventivní program a jeho realizaci (pi výuování, na výletech, exkurzích, na školách v pírod, na Motýlích výletech, ) c) Aktivity pro žáky 1. Oblast školního vyuování 2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družin 3. Oblast mimoškolní výchovy v klubu 4. Oblast aktivit pro volný as dtí 5. Jednorázové akce 6. Pobytové akce Ve všech oblastech jsou stanovena základní pravidla práce s dtmi: Vytváet prostedí, ve kterém budou dti vedeny k samostatnosti, zodpovdnosti a sebeúct s dostateným prostorem pro seberealizaci dítte. Podncovat v dtech pocit zodpovdného pístupu k vlastnímu zdraví a vést dti ke zdravému životnímu stylu. V boji proti návykovým látkám se zamit pedevším na spoleensky akceptované drogy, protože s tmi se dti bžn setkávají. Tyto drogy mají na svdomí prokazateln mnohem vtší poet lidských život než drogy zakázané. Pi prevenci dalších nebezpených jev klást draz na problematiku snižování lidské dstojnosti vydírání a šikany. Zdraznit nebezpeí lhostejnosti. Vnovat náležitou pozornost dtem, u kterých existuje dvodné podezení ze zanedbávání povinné pée nebo dokonce týrání ze strany dosplých. Pstovat v dtech vdomí rovnosti všech lidí bez rozdílu národnosti a barvy pleti. Vysvtlovat nebezpeí rasismu a xenofobie. Vést dti k zodpovdnosti pi budoucím výbru partnera, zodpovdnému a stabilnímu vztahu, zdraznit zodpovdnost pi zakládání rodiny. V prbhu celé školní docházky vytváet v dtech vztah k životnímu prostedí, ve kterém žijí, a bojovat proti vandalismu.

6 1. Oblast školního vyuování 6 V oblasti školního vyuování budeme vycházet ze školního vzdlávacího programu naší školy: S informaní technikou je uení hrou v 1. a 6. tíd, v ostatních tídách budeme vycházet ze školních vzdlávacích dokument pro Základní školu. j / roník ZŠ 1. stupe Prvouka Pée o zdraví ochrana zdraví a istota zdraví a nemoc zdraví a výživa (zásady správné výživy látky tlu prospšné a škodlivé) otužování, význam pobytu na erstvém vzduchu, ochrana ped infekcí, poukázat na nebezpeí pobytu v zakouené místnosti (pasivní kouení) lidské tlo, hlavní ásti tla, naše smysly zdraznit správnou innost lidského tla a nutnost správné pée o n, základem zdraví je zdravý životní styl Rodina a spolenost zásady spoleenského chování na ulici, v dopravních prostedcích, v kin, v divadle mezilidské vztahy, chování ke spolužákm a kamarádm, k dosplým, cizím a neznámým lidem práva dtí, úmluva o právech dítte prvky sexuální výchovy Spolenost a bezpeí bezpenost na ulici, na chodníku a silnici, jak se chovám na silnici, chodec, cyklista práva dtí, úmluva o právech dítte bezpeí doma i na ulici, nouzová ísla, dvra v policii základní prvky první pomoci prvky sexuální výchovy podle situace ve tíd lovk a píroda pée lovka o pírodu kolem nás, ochrana zelen, chránná krajinná oblast pée o rostliny a zvíata tídný odpad, recyklace odpadu pée o životní prostedí, istota vody, vzduchu a zem zdraznit vztah k životnímu prostedí (nebezpeí vandalizmu) Moje rodina vztahy mezi jednotlivými leny rodiny co kdo doma dlá role otce, matky, pomoc dtí v domácnosti prvky sexuální výchovy pimen vku Práce a odpoinek režim dne práce, volný as, spánek zdravé pracovní návyky využití volného asu zdraznit aktivní odpoinek, vnovat se nebezpeí závislosti na televizi a ostatních médiích (poítaové hry) Pracovní innosti výroba dárk pro své blízké, láska k druhému, zlepšení rodinných vztah

7 roník ZŠ Vlastivda Naše vlast - náš domov vlast, budovat v dtech národní hrdost, hrdost na historii našeho národa domov a jeho okolí poukázat na R jako souást evropského domu, perspektiva soužití rzných národ v rámci EU naši sousedé, jiné národy a rasy nebezpeí rasismu a xenofobie eská republika, státní symboly Škola a život ve škole chování a povinnosti žák ve škole, základy slušného chování vztahy uitel-žák i vztahy mezi spolužáky (upozornit na nebezpeí šikany nebo vydírání, upozornit dti na nutnost okamžitého ešení problému) dle situace ve tíd Pírodovda Píroda podmínky života, teplo, voda, vzduch, zem lovk a píroda vztah lovka k pírod, výjimenost lovka, lidské výtvory, nebezpeí zniení pírody lovkem nutnost zodpovdného vztahu lovka k pírod, ekologie význam les, pobyt na erstvém vzduchu, ochrana les chování v pírod, ochrana pírody, ochrana vody, pdy, vzduchu, rostlin a živoich zdraznit zodpovdný vztah lovka k budoucnosti pírody Lidské tlo lovk, orgánové soustavy lidského tla, význam pohybu pro zdraví lovka zdraznit nebezpeí pasivní zábavy, rovnováha aktivní a pasivní rekreace, vyvážená strava podíl bílkovin, tuk, cukr, význam vitamín a stopových prvk. Nebezpeí jedovatých látek drogy hygiena jednotlivých soustav, nebezpeí infekních nemocí drogy nebezpeí penosu krevní cestou (AIDS, infekní žloutenka) Dalšími pedmty, které se budou podílet na prevenci sociáln nebezpených jev a na výchov ke zdravému životnímu stylu budou: literární výchova (vhodná volba doplkové etby) výtvarná výchova (koláže a návrhy plakát s protidrogovou problematikou, téma stop cigaretám a alkoholu, téma nebezpeí ze strany cizích lidí) tlesná výchova (vytváení kladného vztahu k pohybovým aktivitám, posilování sebevdomí, využití volného asu pohybovou aktivitou, sportem, aktivní regenerací a rekreací. 2. stupe Problematika bude ešena pedevším v pedmtech: pírodopis s ekologickým zamením, obanská výchova a rodinná výchova. Zvláštní prostor bude vnován tématice v pedmtech chemie, pracovní innosti, literární, výtvarná a tlesná výchova. Vhodn a nenásiln lze navázat i v jazycích, zempise, výpoetní technice atd. Obanská výchova Škola školní ád, tídní samospráva, školní klub, zájmová innost mezilidské vztahy, uitel x žák, žák x žák, vztahy ve skupinách Domov kulturní ddictví, kultura v život lovka, kultura hmotná, duchovní, zábavní, masmedia jejich pínos a nebezpeí, eské národní bohatství, eský národ kulturní tradice, zvyky a náeí hrdost

8 8 význam místní kultury, památná místa a významné osobnosti regionu-budování vztahu k rodišti, bydlišti, regionu a celé vlasti vztah obana ke státním symbolm, vysvtlení pojmu národní hrdost, R jako partner a budoucí len EU lovk a dospívání promny a problémy v dospívání naplnní života v pátelství a pomoci, práce pro druhé, vztah ke starým, nemocným a postiženým lidská setkání, osobní vlastnosti a schopnosti, nedostatky lovka a zpsoby jejich pekonání lovk a spolenost zásady morálky, slušnost, ohleduplnost, pomoc slabším spolužákm nebezpeí šikany a vydírání, bojovat proti lhostejnosti budovat v žácích pocit jedinenosti každého lovka základní lidské rasy rovnocennost lidských ras, nebezpeí rasismu a nenávisti k jiným národm skinhead, nacionalisté, poukázat na nesmyslnost projev rasové a národnostní nesnášenlivosti lidská práva a povinnosti duchovní a vcné hodnoty, žebíek hodnot vztahy ve škole, školní ád vztah mezi uitelem a žákem a mezi žáky navzájem, pravidla slušnosti, vzájemná pomoc, netolerovat ubližování druhým (nebezpeí šikany a lhostejnosti) lovk a práce píprava na obživu a spol. uplatnní, volba povolání vzdlání, profesní profil a rst, rekvalifikace nezamstnanost dležitost volby, zhodnocení pedpoklad exkurze (rzná zamstnání) možnosti absolventa ZŠ, informace, trh práce Bezpenost oban orgány inné v trestním ízení, policie, soudy, zaízení nápravné výchovy hranice trestní zodpovdnosti, ochrana spolenosti ped pachateli trestných in lovk a obanský život základy spoleenského chování, slušnost ohleduplnost, tolerance názor a zájm ostatních lidí, schopnost prosazovat své zájmy slušnou formou, sebeprosazení, schopnost odmítnout nco s ím vnitn nesouhlasím, odmítání agrese, schopnost argumentovat, komunikaní dovednosti zákon o rodin, úmluva o právech dítte, ochrana ohrožených dtí, linky dvry význam vzdlání v život lovka, celoživotní vzdlávání, kvalifikace, rekvalifikace kvalifikovaný lovk má vtší šanci uspt v život, možnosti absolventa ZŠ pi získávání informací pojištní, životní jistoty, charita Základy etiky lovk a svoboda, vztah svobody a odpovdnosti, morálka, charakter, úcta k lovku, ochrana života; každý lovk musí mít v sob svj mravní zákon Stát a právo vznik práva, právní režimy národy a národnostní menšiny Globální problémy lidstva planetární problémy,dsledky lidských zásah, osud naší planety problémy s osidlováním a pelidnním konzumní spolenost problémy národnostní, náboženské, náboženské sekty Volný as kultura, sport, zájmy a záliby, tvoivost, aktivní a pasivní zábava (nebezpeí televize, videa, videoher, poíta a hracích automat); sportovní a zájmové organizace a kroužky Životní perspektivy životní plány, cíle adaptace na životní zmny reálné hodnocení vlastních schopností a dovedností smysl lidského života

9 9 Pírodopis lovk a píroda podmínky života na zemi, ochrana pírody a živoich lovk a jeho životní prostedí, význam pohybu v istém pírodním prostedí, úloha rekreace, život v souladu s pírodou jedovaté rostliny, nebezpeí otrav a zneužití ekosystémy a jejich vzájemné propojení, ekosystémy pirozené a umlé pée o rostliny a zvíata nebezpeí zniení života na zemi zodpovdný vztah k životnímu prostedí Ekologická výchova vztah lovka a pírody, ochrana pírody a pírodních památek, ekologické aktivity; lovk pedstavuje pro pírodu nejvtší nebezpeí (niení rovníkových prales, globální oteplování) zdravý zpsob života schopnost lovka žít tak, aby co nejmén poškozoval svoje zdraví, ale také pírodu a životní prostedí (princip trvale udržitelného rozvoje) Lidské tlo funkce oprné soustavy první pomoc základní životní funkce lid. tla trávící soustava výživa dýchací soustava ekologie prostedí, zdr. životní styl, prevence kouení mízní soustava škodlivé vlivy nervová soustava stres a jeho zvládnutí rozmnožování dležitá období života, odpovdnost za druhé Zdraví a nemoc drogová prevence, nebezpeí vlivu prostedí, civilizaní choroby Rodinná výchova Rodina, partnerství, manželství komunikace v rodin, dospívání a problémy v rodinných vztazích význam správné volby partnera, zodpovdnost za budoucnost svoji i svých dtí nebezpeí vztahu s nezralým, nezodpovdným lovkem nebo lovkem závislým na alkoholu nebo drogách význam a funkce rodiny, zodpovdnost pi zakládání rodiny, poteba materiálního zázemí rozpad rodiny, píiny a dsledky, odpovdnost rodi za výchovu dtí (astou píinou je závislost na alkoholu, drogách nebo gamblerství) Pée o zdraví zdravá výživa, alternativní smry, reklama versus výživová doporuení odborník Rozvoj osobnosti charakterový vývoj, temperamentové typy využití výhod sebepoznání, sebehodnocení pedstavy o budoucnosti, odpovdnost za druhého rozvoj cit, úcta k sob i druhým význam opravdového pátelství pítel je opora v nesnázích nebezpeí nevhodných kamarád, nebezpeí party - vdomí vlastní hodnoty a hodnoty vlastního zdraví, schopnost obhájit vlastní názor umní odmítnout ešení problém situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti Ochrana za mimoádných situací situace ohrožení pomoc ostatním varovné signály, vyhlášení, kryty zásady poskytnutí první pomoci, nouzová telefonní ísla, jak telefonovat poskytnutí první pomoci ohrožení života první pomoc pi otravách, poranní el. proudem, psychické poruchy Návykové látky návykové látky, centra odborné pomoci, základní druhy látky poškozující zdraví, nevhodné životní prostedí, kouení, alkohol, drogy

10 10 mechanismus úinku drogy, vznik návyku, nebezpeí související se zneužíváním návykových látek, pedávkování, infekce (žloutenka, AIDS), rozpad rodiny, ztráta zamstnání, trestní stíhání centra odborné pomoci, modelové situace Sexuální výchova rozmnožování, vývoj jedince,lidský zárodek a jeho vývin zodpovdnost k budoucímu životu, životospráva budoucí matky, látky ohrožující zdravý vývoj plodu cigarety, alkohol, drogy pehled hlavních období lidského života, zvláštnosti období dospívání v období dospívání je nejvtší nebezpeí vzniku závislosti, zárove dochází k nejvtším poškozením organismu plánované rodiovství, antikoncepce, klást draz na zodpovdný výbr partnera promiskuita, prostituce, obchod s bílým masem, porno asopisy, porno stránky na Internetu, penosné nemoci, pohlavní nemoci, AIDS, význam antikoncepce, zodpovdná volba partnera, citový vztah a dvra k partnerovi sexuální obtžování v rodin i mimo ni, linky dvry Pracovní výchova Volba povolání možnosti absolventa ZŠ, realizace programu volba povolání výbr povolání Pracovní innosti - pée o dít Plánované rodiovství zodpovdnost pi výbru partnera, vhodná doba pro založení rodiny, životospráva v thotenství, píprava na péi o dít pée o dít jednotlivá období vývoje, jejich specifika pi péi pée o nemocné dít Dalšími pedmty, které se budou podílet na prevenci sociáln nebezpených jev a na výchov ke zdraví budou: chemie (škodlivé látky a jejich vliv na organismus, první pomoc pi otravách) literární výchova (vhodná volba doplkové etby), výtvarná výchova ( koláže a návrhy plakát s protidrogovou problematikou, a téma stop AIDS, stop cigaretám a alkoholu, témata s nebezpeím prostituce a obchodu s bílým masem, porno asopisy) tlesná výchova (vytváení kladného vztahu k pohybovým aktivitám, posilování sebevdomí, využití volného asu pohybovou aktivitou, sportem, aktivní regenerací a rekreací) pracovní innosti - pstitelské práce (ekologie, ochrana životního prostedí, léivé a jedovaté rostliny, nebezpeí jejich zneužití), pracovní innosti - dílny (lze využít k úprav nástnky, model nebo obrázk, schránky dvry) pracovní innosti - vaení (stravovací režim, zmna stravovacích návyk, píprava zdravých pokrm) hudební a dramatická výchova (píprava vystoupení na besídkách, sborový zpv, scénky,...) náboženství (dtem je umožnno navštvovat nepovinný pedmt náboženství) Další aktivity nesouvisející pímo s vyuovacím procesem ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik sociáln patologických jev, pro žáky i rodie jsou ustanoveny konzultaní hodiny (rada i informace pi ešení rodinných problém, výbr povolání, konfliktní situace,...) žákovská rada dti mají své zástupce, kteí pedávají informace, podnty, návrhy, atd. od žák k vedení školy i k uitelm a naopak pedávají dležité informace zpt žákm pestávky - dti dále mohou o pestávkách využít volného pístupu do tlocviny, do dvora (dle poasí), kde mohou dle rozpisu za dozoru pedagogických pracovník aktivn využít volného asu. školní kantýna - je po domluv zásobena také zdravjšími potravinami (msli, šáteky a koláe,...) a dostateným množstvím pití ( hlavn minerální vody). Na prvním stupni je pitný režim vyešen formou dávkova ovocných š áv smíchaných s pitnou vodou (doporueno OHS).

11 11 2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družin Ve školní družin se soustedíme pedevším na budování správných hygienických návyk, vybudování vztahu k vlastnímu zdraví. Zárove budeme volit pracovní nápl tak, aby dtem poskytovala radost z úspšn vykonaného úkolu a tím bylo posilováno sebevdomí dítte. Dti budou vedeny k samostatnosti a nezávislosti. Budou soustavn vychovávány k dodržování pravidel slušnosti a ohleduplnosti. Dti se budou uit spolupracovat a vzájemn si pomáhat. Cílem je vychovat v dtech schopnost prosadit slušnou formou svj názor, ale v pípad poteby se i dokázat podídit potebám vtšiny. Prostedky, kterých budeme k dosažení tchto cíl využívat jsou pedevším kolektivní hry, výtvarná a pracovní innost, neformální besedy, návštvy výstav, pedstavení. Pozornost bude pirozen vnována i problematice rasové a národnostní nesnášenlivosti a šikany. Dti budou vedeni k zdravému zpsobu života (stravování, pitný režim). Od nejútlejšího vku budeme dti srozumitelnou formou seznamovat s nebezpeím drogové závislosti. Dti jsou vedeny k využití volného asu pohybovou aktivitou na dvoe a v tlocvin, což má velký ozdravný vliv na organismus dtí. Relaxovat mohou pi návštv poítaové uebny formou vhodných poítaových her. Jednou za trnáct dní je možnost návštvy bazénu. Pi únav dti jsou zaazovány prvky jógy a relaxace. 3. Oblast mimoškolní výchovy ve školním klubu V oblasti mimoškolní výchovy se zamíme na smysluplnou nápl volného asu, aktivní zábavu dtí a pocit seberealizace. Nápl bude volena tak, aby všechny dti zažily pocity možnosti výbru innosti, pocity úspchu a zvyšovalo se tak jejich sebehodnocení. Pi kolektivních innostech budeme klást draz na schopnost spolupráce mezi dtmi a utužování pocitu sounáležitosti. Dti budou vedeny v duchu zásad zdravého životního stylu, schopnost lovka žít tak, aby co nejmén poškozoval svoje zdraví, ale také pírodu a životní prostedí. V neformálních rozhovorech je vychovatel vhodným zpsobem seznámí s nebezpeím drogové závislosti. Pozornost bude rovnž vnována nebezpeí snižování lidské dstojnosti mezi dtmi (netolerovat ubližování druhým, nebezpeí, šikany a lhostejnosti). Zdraznn bude význam opravdového pátelství, (pítel je opora v nesnázích) i nebezpeí nevhodných kamarád, nebezpeí party. V dtech bude rozvíjeno vdomí vlastní hodnoty a hodnoty vlastního zdraví, podporována schopnost obhájit vlastní názor umní odmítnout. Od nejútlejšího vku budeme zdrazovat význam zdravé rodiny a pozdji se zamíme na zodpovdnou volbu partnera, zodpovdnost v sexuálním život a pozdji pi založení rodiny. innost ve školním klubu se odehrává dle rozvrhu v klubovn, v poítaové uebn, tlocvin a posilovn, jednou za týden v bazén. Dle plánu práce bude pro dti zorganizován sbr papíru, dále pak sbratelská burza, modeláství, sportovní a jiné soutže (nap.louskáek luštní). Na volné dny (víkendy a prázdniny) jsou nachystány turnaje, výlety a turistické akce, pobyty na horách a na táboe. 4. Oblast aktivit pro volný as Sportovní kroužky: míové hry Ve sportovních kroužcích se budeme zamovat na vybudování kladného vztahu k pohybovým aktivitám u našich dtí. Budeme se snažit zárove u dtí vybudovat kolektivní cítní a umní ovládat svoje momentální pocity. Tomu se budeme vnovat pedevším v kolektivních sportech. Domníváme se, že se sport mže stát vhodným prostedkem k budování sebevdomé a vyrovnané osobnosti, která nebude prosazovat svoje zájmy na úkor ostatních.

12 12 Poítaový kroužek V kroužku si budou dti osvojovat základní dovednosti pi práci s poítaem, budou si provovat vdomosti v rzných oblastech souvisejících nejen se školní výukou. Zárove jim bude poskytnuta možnost relaxace pi vhodn vybraných poítaových hrách, ale zárove bude zdraznno nebezpeí závislosti na poítaích a hrách. Keramický kroužek Dti se zde seznamují s vlastnostmi hlíny, uí se základní postupy jejího zpracování, vytváejí jednoduché výrobky. Smyslem kroužku je v dtech probouzet smysl pro estetiku a umožnit dtem vyjádit se novou formou výtvarného projevu. Dává jim možnost realizace. Cílem je dosáhnout u dtí pocitu sebeuspokojení z vlastního úspchu. Práce dtí tohoto kroužku budou prezentovány v budov školy, stanou se souástí její výzdoby a ty nejzdailejší budou prezentovány na rzných výstavách. Literární kroužek: školní knihovna Tento kroužek si klade za cíl probouzet v dtech lásku ke knihám a potebu íst. Dti se nauí orientovat se pi vyhledávání informací v knihách, na poítaích i na internetu. Tchto dovedností pak mohou využít pi píprav na vyuování (referáty, tenáské deníky) a pozdji i pi výbru studia a povolání. Kroužek cviení z eského jazyka Kroužek je zamen na pípravu žák k pijímacím zkouškám na stední školy. Tím se zvyšuje možnost pijetí našich dtí na školy, které si sami vybraly a na kterých chtjí studovat. Jeho hlavním cílem je však vytvoení vztahu k rodné ei Kroužek anglického jazyka, anglické konverzace a Anglitina hrou Kroužek je pro žáky píležitostí ve zdokonalení se v jazyku v souasné dob jednoznan svtovém Kroužek hudebn dramatický, divadelní Poskytuje dtem možnost seberealizace a vyjádení svých názor prostednictvím her a scének. Je také prpravou pro budoucí zájemce o studia na konzervatoích i práci v mediích. Kroužek Školní asopis Poskytuje dtem formou tvorby školního asopisu možnost seberealizace. Dti se uí vyhledávat informace z rzných zdroj (knihovna, internet, asopisy,...) a pedávat je ostatním. Country tance Poskytuje dtem možnost realizovat se pohybovou formou v jednoduchých tancích, pozdji je možné pejít na jiný druh tance (disko, hip-hop, rap, pogo, breakdance, lidové, spoleenské). Další možnosti Pi zájmu dtí mžeme kdykoliv nabídku kroužk upravit a rozšíit.

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více