Minimální preventivní program (vize )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program (vize 2007-2011)"

Transkript

1 Minimální preventivní program (vize ) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým jevm. I. Charakteristika školy Škola se nachází v historickém centru msta, což pináší jistá omezení z hlediska technického, stavebního a realizace nkterých myšlenek projektu ). Na naší škole je I.stupe ásten rozdlen do malé budovy v Erbenov ulici (zárove družina) a ásten s celým druhým stupnm do velké budovy v Kollárov ulici. Škola se nachází blízko autobusových i vlakových spoj, a je proto vhodná i pro dojíždjící z okolních obcí. Na prvním stupni základní školy je pt tíd, na druhém stupni pt tíd bžných a dv tídy speciální pro žáky se specifickými poruchami uení a chování. Bhem dvou let speciální tídy odejdou a škola bude devítitídní. Škola zaíná od školního roku 2006/07 vyuovat podle vlastního školního vzdlávacího programu S informaní technikou je uení hrou v 1. a 6. tíd. v ostatních tídách budeme nadále vycházet ze školních vzdlávacích dokument pro Základní školu. j /96-2. Ve školním 2011/12 již budeme všechny tídy vyuovat podle vlastního školního vzdlávacího programu. Analýza souasné situace ve škole editel školy: RNDR Josef HRACHOVEC Zástupce editele: Mgr. Zdeka RICHTEROVÁ Výchovný poradce: Mgr. Michaela KYZLINKOVÁ Školní metodik prevence: Mgr. Lenka KHROVÁ Zamstnanci základní školy poet uitel 23 z toho žen 17 muž 6 aprobovaní 22 dyslektití pracovníci 8 provozní zamstnanci 6 vychovatelé 3 žáci poet žák 280 z toho dívek 132 hoch 148 dojíždjící 42 jiná národnost než eská 6 integrovaní 1 ve speciální tíd zvýšená pozornost 40

2 2 II. Hlavní východiska pro zpracování Minimálního preventivního programu školy a jeho realizace: Strategie prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže v psobnosti resortu školství, mládeže a tlovýchovy na období Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci sociáln patologických jev u dtí a mládeže,.j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy k výchov proti projevm rasismu, xenofobie a intolerance,.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení,.j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu pi uvolování a omlouvání žák z vyuování, prevenci a postihu záškoláctví,.j.: 10194/ Informace pro školské úady, školy a pedškolní zaízení: Spolupráce škol a pedškolních zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminality dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané,.j.: 14144/98-22 Pravidla pro rodie a dti k bezpenjšímu užívání internetu,.j.:11691/ III. CÍLE 1. dlouhodobé a) Vypracovat metodiku práce s jednotlivými tídami na základ vyplnných mapovacích dotazník všech žák školy (období 2-3 roky) b) na základ vyplnných dotazník vytvoit a zajistit plán spolupráce a pomoci mezi školou a rodinou období (období 2-3 roky) 2. stedndobé a) Sestavit mapovací dotazníky zamené na sociáln patologické jevy b) zajistit jejich vyplnní všemi žáky školy 3. krátkodobé na rok 2007/2008 a) Zajistit osvdené a doporuené programy prevence pro dti b) Úast v celostátní soutži Rodie proti drogám c) Vytváet bezpené prostedí d) Pokraovat v dalším vzdlávání, absolvování školení a seminá týkajících se sociáln patologických jev e) Prohloubit spolupráci školy s Kontaktním centrem Želva, Mstskou policií Prostjov a Policií R, s Krajskou hygienickou stanicí f) Využití volného asu dtí nabídka zájmových kroužk Cílem minimálního preventivního programu je ukázat mladé generaci cestu ke zdravému a plnohodnotnému životu a eliminovat v co nejvtší možné míe sociáln patologické vlivy psobící v souasné dob na dti a mládež. Ve spolupráci s rodii formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svj vk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dlat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umt nakládat se svým volným asem a zvládat základní sociální dovednosti. Veškerá práce je postavena na dvou základních principech. Na respektu k potebám jednotlivce (žáka stejn jako uitele) a na komunikaci a spolupráci uvnit školy všech se všemi a mezi sebou (uitel, žák, rodi) i vn školy (úady, policie, ). Cíle preventivního programu a) Budovat v dtech již od nejnižších tíd správný hodnotový systém se zdraznním významu zdravého životního stylu, zdravých partnerských vztah a zdravé rodiny. b) Umožnit co nejvtšímu potu dtí zapojit se do mimoškolních aktivit v nejrznjších kroužcích, v družin a klubu a tím v nich posilovat aktivní pístup k vlastnímu životu a pocit seberealizace a uspokojení.

3 3 c) V co nejširší míe psobit preventivn a zabránit tak negativním jevm, jako je agrese vi ostatním dtem, šikana, ale i kouení v budov nebo v okolí školy a užívání drog. d) Poskytovat dtem dostatek informací, které jim umožní orientovat se ve složité problematice sociáln nebezpených jev. e) Poskytnout dtem dostatek informací k výbru dalšího studia a tím k vhodnému výbru budoucího povolání, nebo kvalifikovaný lovk má vtší šanci uspt v život. IV. Realizace programu Žáci jsou peliv sledováni a s tmi, kteí patí do rizikových skupin, se individuáln pracuje. Jde o spolupráci tídních uitel, výchovného poradce, vedení školy, školního metodika prevence, pípadn dtského lékae i dtského psychologa. Naše škola má dobrou zkušenost s poádáním besed a odborných pednášek, hlavn pro žáky 8. 9.roníku. Také výuka výchov nabízí pímo z podstaty tohoto typu pedmtu adu možností pi aktivním ešení daných problém. Ve výtvarné výchov se navíc otevírá prostot pro zpracování problematických námt vlastní výtvarnou fantazií. Po provedení bývá vhodné celou práci završit spoleným hodnocením a rozhovorem. Jsou zízeny stálé informaní nástnky, kde jsou dležité informace pístupné žákm i rodim v pitažlivé form. Všechny informace o institucích, organizacích a odbornících, kteí psobí v oblasti prevence závislosti jsou shromáždny pro pípad poteby a jsou vždy dostupné. Strategie prevence spoleensky nebezpených jev Reakce na zjištní sociáln patologického jevu V pípad, že škola bude mít podezení na výskyt sociáln patologických jev (nap.návykové látky, šikana, apod.), budeme vždy postupovat v každém pípad individuáln. Nutná je spolupráce školy a rodi, a to i v pípad uplatování represivních nástroj. V rámci prevence jsou tato témata zaazována do výuky obanské a rodinné výchovy, pírodovdy a pírodopisu, vlastivdy a prvouky (v rámci Výchovy ke zdraví). V pípad, že by selhala preventivní opatení školy a v pípad podezení, že žák nap. zneužívá návykové látky, šikanuje i je obtí šikany, škola (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, tídní uitel) dle svých odborných znalostí a komunikativních sociálních dovedností: a) Provede diskrétní pohovor se žákem, šetení. V pípad možné nedvry v pracovníky školy, mže tento pracovník požádá (již ped realizací prvního rozhovoru) o spolupráci pracovníky pedagogicko-psychologické poradny (PPP) b) Pi potvrzení dvodného podezení na užívání návykových látek nebo šikanu kontaktuje vedení školy rodie, eventuáln zákonné zástupce a doporuí jim využití pomoci kontaktních center, odborník zdravotnických zaízení, pedagogicko-psychologické poradny c) V pípad negativní reakce rodi (zákonného zástupce) na sdlenou skutenost a v pípad, že rodie nezajistí pro žáka další péi, požádá škola o pomoc Odbor sociálních vcí (oddlení pée o dít) pi Mstském úadu v Prostjov, v souvislosti s možností zanedbání pée ze strany rodi. Souasn o tomto kroku uvdomí rodie (zákonného zástupce). d) V pípad akutního ohrožení zdraví, nap. po požití nkteré z návykových látek (vetn alkoholu) kontaktuje škola rodie okamžit, popípad zajistí žákovi lékaskou péi a souasn o tomto kroku uvdomí rodie, Policii R, pop. Odbor sociálních vcí (viz výše). e) V pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákoníku (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pée oznámí škola vc policii (pop. Odbor sociálních vcí oddlení pée o dít). telefonní kontakty: Tísová volání 112 tísové volání (centrální íslo) 150 Hasii 155 Záchranná služba 156 Mstská policie 158 Policie

4 4 Linka bezpeí pomáhá dtem a dospívajícím ešit tžké životní situace. Slouží pedevším tm, kteí si nevdí rady se svými problémy, cítí se ohroženi a z nejrznjších dvod se nechtjí nebo nemohou svit nkomu ze svého okolí. Pesto však potebují pochopení, podporu, dvru a zárove kvalifikovanou radu a pomoc dtská linka , linka vzkaz dom rodiovská linka Kontaktní centrum ŽELVA Vrahovická 83, , Prostjov Stedisko sociální prevence Na Vozovce 26, Olomouc Dtské krizové centrum Obanské sdružení Sananim Pedagogicko.psychologická poradna Prostjov Mgr. Monika Krajová Vrchlického 5, Prostjov Internetové odkazy V boji proti sociáln patologickým jevm se chceme zamit na tyto oblasti: a) Spolupráce s rodii Rodie jsou na setkání s tídním uitelem seznámeni se zámry a zpsobem realizace minimálního preventivního programu. Rodie jsou informováni o možnosti spolupráce s vedením školy, výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence. Dále jsou informováni o nebezpeí výskytu sociáln patologických jev a zdravém životním stylu. Cílem je pomoci rodim a jejich dtem orientovat se v problémové oblasti, vhodn vybrat další studium a povolání a také pípadn pomoci pi konkrétních problémových životních situací. Konkrétní informování rodi: - tídní schzky (2x ron) - konzultace spolené(2x ron) - individuáln dle domluvy Kontakty na školu: - telefon (vedení školy) - (metodik prevence sociáln patologických jev) - (nové stránky jsou ve výstavb)

5 5 b) Spolupráce s pedagogy Pedávání všech informací o školení, o nových metodách a technikách prevence ostatním pedagogm. Zajiš ovat systematicky proškolení všech pedagogických pracovník. Získání dalších pedagog pro minimální preventivní program a jeho realizaci (pi výuování, na výletech, exkurzích, na školách v pírod, na Motýlích výletech, ) c) Aktivity pro žáky 1. Oblast školního vyuování 2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družin 3. Oblast mimoškolní výchovy v klubu 4. Oblast aktivit pro volný as dtí 5. Jednorázové akce 6. Pobytové akce Ve všech oblastech jsou stanovena základní pravidla práce s dtmi: Vytváet prostedí, ve kterém budou dti vedeny k samostatnosti, zodpovdnosti a sebeúct s dostateným prostorem pro seberealizaci dítte. Podncovat v dtech pocit zodpovdného pístupu k vlastnímu zdraví a vést dti ke zdravému životnímu stylu. V boji proti návykovým látkám se zamit pedevším na spoleensky akceptované drogy, protože s tmi se dti bžn setkávají. Tyto drogy mají na svdomí prokazateln mnohem vtší poet lidských život než drogy zakázané. Pi prevenci dalších nebezpených jev klást draz na problematiku snižování lidské dstojnosti vydírání a šikany. Zdraznit nebezpeí lhostejnosti. Vnovat náležitou pozornost dtem, u kterých existuje dvodné podezení ze zanedbávání povinné pée nebo dokonce týrání ze strany dosplých. Pstovat v dtech vdomí rovnosti všech lidí bez rozdílu národnosti a barvy pleti. Vysvtlovat nebezpeí rasismu a xenofobie. Vést dti k zodpovdnosti pi budoucím výbru partnera, zodpovdnému a stabilnímu vztahu, zdraznit zodpovdnost pi zakládání rodiny. V prbhu celé školní docházky vytváet v dtech vztah k životnímu prostedí, ve kterém žijí, a bojovat proti vandalismu.

6 1. Oblast školního vyuování 6 V oblasti školního vyuování budeme vycházet ze školního vzdlávacího programu naší školy: S informaní technikou je uení hrou v 1. a 6. tíd, v ostatních tídách budeme vycházet ze školních vzdlávacích dokument pro Základní školu. j / roník ZŠ 1. stupe Prvouka Pée o zdraví ochrana zdraví a istota zdraví a nemoc zdraví a výživa (zásady správné výživy látky tlu prospšné a škodlivé) otužování, význam pobytu na erstvém vzduchu, ochrana ped infekcí, poukázat na nebezpeí pobytu v zakouené místnosti (pasivní kouení) lidské tlo, hlavní ásti tla, naše smysly zdraznit správnou innost lidského tla a nutnost správné pée o n, základem zdraví je zdravý životní styl Rodina a spolenost zásady spoleenského chování na ulici, v dopravních prostedcích, v kin, v divadle mezilidské vztahy, chování ke spolužákm a kamarádm, k dosplým, cizím a neznámým lidem práva dtí, úmluva o právech dítte prvky sexuální výchovy Spolenost a bezpeí bezpenost na ulici, na chodníku a silnici, jak se chovám na silnici, chodec, cyklista práva dtí, úmluva o právech dítte bezpeí doma i na ulici, nouzová ísla, dvra v policii základní prvky první pomoci prvky sexuální výchovy podle situace ve tíd lovk a píroda pée lovka o pírodu kolem nás, ochrana zelen, chránná krajinná oblast pée o rostliny a zvíata tídný odpad, recyklace odpadu pée o životní prostedí, istota vody, vzduchu a zem zdraznit vztah k životnímu prostedí (nebezpeí vandalizmu) Moje rodina vztahy mezi jednotlivými leny rodiny co kdo doma dlá role otce, matky, pomoc dtí v domácnosti prvky sexuální výchovy pimen vku Práce a odpoinek režim dne práce, volný as, spánek zdravé pracovní návyky využití volného asu zdraznit aktivní odpoinek, vnovat se nebezpeí závislosti na televizi a ostatních médiích (poítaové hry) Pracovní innosti výroba dárk pro své blízké, láska k druhému, zlepšení rodinných vztah

7 roník ZŠ Vlastivda Naše vlast - náš domov vlast, budovat v dtech národní hrdost, hrdost na historii našeho národa domov a jeho okolí poukázat na R jako souást evropského domu, perspektiva soužití rzných národ v rámci EU naši sousedé, jiné národy a rasy nebezpeí rasismu a xenofobie eská republika, státní symboly Škola a život ve škole chování a povinnosti žák ve škole, základy slušného chování vztahy uitel-žák i vztahy mezi spolužáky (upozornit na nebezpeí šikany nebo vydírání, upozornit dti na nutnost okamžitého ešení problému) dle situace ve tíd Pírodovda Píroda podmínky života, teplo, voda, vzduch, zem lovk a píroda vztah lovka k pírod, výjimenost lovka, lidské výtvory, nebezpeí zniení pírody lovkem nutnost zodpovdného vztahu lovka k pírod, ekologie význam les, pobyt na erstvém vzduchu, ochrana les chování v pírod, ochrana pírody, ochrana vody, pdy, vzduchu, rostlin a živoich zdraznit zodpovdný vztah lovka k budoucnosti pírody Lidské tlo lovk, orgánové soustavy lidského tla, význam pohybu pro zdraví lovka zdraznit nebezpeí pasivní zábavy, rovnováha aktivní a pasivní rekreace, vyvážená strava podíl bílkovin, tuk, cukr, význam vitamín a stopových prvk. Nebezpeí jedovatých látek drogy hygiena jednotlivých soustav, nebezpeí infekních nemocí drogy nebezpeí penosu krevní cestou (AIDS, infekní žloutenka) Dalšími pedmty, které se budou podílet na prevenci sociáln nebezpených jev a na výchov ke zdravému životnímu stylu budou: literární výchova (vhodná volba doplkové etby) výtvarná výchova (koláže a návrhy plakát s protidrogovou problematikou, téma stop cigaretám a alkoholu, téma nebezpeí ze strany cizích lidí) tlesná výchova (vytváení kladného vztahu k pohybovým aktivitám, posilování sebevdomí, využití volného asu pohybovou aktivitou, sportem, aktivní regenerací a rekreací. 2. stupe Problematika bude ešena pedevším v pedmtech: pírodopis s ekologickým zamením, obanská výchova a rodinná výchova. Zvláštní prostor bude vnován tématice v pedmtech chemie, pracovní innosti, literární, výtvarná a tlesná výchova. Vhodn a nenásiln lze navázat i v jazycích, zempise, výpoetní technice atd. Obanská výchova Škola školní ád, tídní samospráva, školní klub, zájmová innost mezilidské vztahy, uitel x žák, žák x žák, vztahy ve skupinách Domov kulturní ddictví, kultura v život lovka, kultura hmotná, duchovní, zábavní, masmedia jejich pínos a nebezpeí, eské národní bohatství, eský národ kulturní tradice, zvyky a náeí hrdost

8 8 význam místní kultury, památná místa a významné osobnosti regionu-budování vztahu k rodišti, bydlišti, regionu a celé vlasti vztah obana ke státním symbolm, vysvtlení pojmu národní hrdost, R jako partner a budoucí len EU lovk a dospívání promny a problémy v dospívání naplnní života v pátelství a pomoci, práce pro druhé, vztah ke starým, nemocným a postiženým lidská setkání, osobní vlastnosti a schopnosti, nedostatky lovka a zpsoby jejich pekonání lovk a spolenost zásady morálky, slušnost, ohleduplnost, pomoc slabším spolužákm nebezpeí šikany a vydírání, bojovat proti lhostejnosti budovat v žácích pocit jedinenosti každého lovka základní lidské rasy rovnocennost lidských ras, nebezpeí rasismu a nenávisti k jiným národm skinhead, nacionalisté, poukázat na nesmyslnost projev rasové a národnostní nesnášenlivosti lidská práva a povinnosti duchovní a vcné hodnoty, žebíek hodnot vztahy ve škole, školní ád vztah mezi uitelem a žákem a mezi žáky navzájem, pravidla slušnosti, vzájemná pomoc, netolerovat ubližování druhým (nebezpeí šikany a lhostejnosti) lovk a práce píprava na obživu a spol. uplatnní, volba povolání vzdlání, profesní profil a rst, rekvalifikace nezamstnanost dležitost volby, zhodnocení pedpoklad exkurze (rzná zamstnání) možnosti absolventa ZŠ, informace, trh práce Bezpenost oban orgány inné v trestním ízení, policie, soudy, zaízení nápravné výchovy hranice trestní zodpovdnosti, ochrana spolenosti ped pachateli trestných in lovk a obanský život základy spoleenského chování, slušnost ohleduplnost, tolerance názor a zájm ostatních lidí, schopnost prosazovat své zájmy slušnou formou, sebeprosazení, schopnost odmítnout nco s ím vnitn nesouhlasím, odmítání agrese, schopnost argumentovat, komunikaní dovednosti zákon o rodin, úmluva o právech dítte, ochrana ohrožených dtí, linky dvry význam vzdlání v život lovka, celoživotní vzdlávání, kvalifikace, rekvalifikace kvalifikovaný lovk má vtší šanci uspt v život, možnosti absolventa ZŠ pi získávání informací pojištní, životní jistoty, charita Základy etiky lovk a svoboda, vztah svobody a odpovdnosti, morálka, charakter, úcta k lovku, ochrana života; každý lovk musí mít v sob svj mravní zákon Stát a právo vznik práva, právní režimy národy a národnostní menšiny Globální problémy lidstva planetární problémy,dsledky lidských zásah, osud naší planety problémy s osidlováním a pelidnním konzumní spolenost problémy národnostní, náboženské, náboženské sekty Volný as kultura, sport, zájmy a záliby, tvoivost, aktivní a pasivní zábava (nebezpeí televize, videa, videoher, poíta a hracích automat); sportovní a zájmové organizace a kroužky Životní perspektivy životní plány, cíle adaptace na životní zmny reálné hodnocení vlastních schopností a dovedností smysl lidského života

9 9 Pírodopis lovk a píroda podmínky života na zemi, ochrana pírody a živoich lovk a jeho životní prostedí, význam pohybu v istém pírodním prostedí, úloha rekreace, život v souladu s pírodou jedovaté rostliny, nebezpeí otrav a zneužití ekosystémy a jejich vzájemné propojení, ekosystémy pirozené a umlé pée o rostliny a zvíata nebezpeí zniení života na zemi zodpovdný vztah k životnímu prostedí Ekologická výchova vztah lovka a pírody, ochrana pírody a pírodních památek, ekologické aktivity; lovk pedstavuje pro pírodu nejvtší nebezpeí (niení rovníkových prales, globální oteplování) zdravý zpsob života schopnost lovka žít tak, aby co nejmén poškozoval svoje zdraví, ale také pírodu a životní prostedí (princip trvale udržitelného rozvoje) Lidské tlo funkce oprné soustavy první pomoc základní životní funkce lid. tla trávící soustava výživa dýchací soustava ekologie prostedí, zdr. životní styl, prevence kouení mízní soustava škodlivé vlivy nervová soustava stres a jeho zvládnutí rozmnožování dležitá období života, odpovdnost za druhé Zdraví a nemoc drogová prevence, nebezpeí vlivu prostedí, civilizaní choroby Rodinná výchova Rodina, partnerství, manželství komunikace v rodin, dospívání a problémy v rodinných vztazích význam správné volby partnera, zodpovdnost za budoucnost svoji i svých dtí nebezpeí vztahu s nezralým, nezodpovdným lovkem nebo lovkem závislým na alkoholu nebo drogách význam a funkce rodiny, zodpovdnost pi zakládání rodiny, poteba materiálního zázemí rozpad rodiny, píiny a dsledky, odpovdnost rodi za výchovu dtí (astou píinou je závislost na alkoholu, drogách nebo gamblerství) Pée o zdraví zdravá výživa, alternativní smry, reklama versus výživová doporuení odborník Rozvoj osobnosti charakterový vývoj, temperamentové typy využití výhod sebepoznání, sebehodnocení pedstavy o budoucnosti, odpovdnost za druhého rozvoj cit, úcta k sob i druhým význam opravdového pátelství pítel je opora v nesnázích nebezpeí nevhodných kamarád, nebezpeí party - vdomí vlastní hodnoty a hodnoty vlastního zdraví, schopnost obhájit vlastní názor umní odmítnout ešení problém situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti Ochrana za mimoádných situací situace ohrožení pomoc ostatním varovné signály, vyhlášení, kryty zásady poskytnutí první pomoci, nouzová telefonní ísla, jak telefonovat poskytnutí první pomoci ohrožení života první pomoc pi otravách, poranní el. proudem, psychické poruchy Návykové látky návykové látky, centra odborné pomoci, základní druhy látky poškozující zdraví, nevhodné životní prostedí, kouení, alkohol, drogy

10 10 mechanismus úinku drogy, vznik návyku, nebezpeí související se zneužíváním návykových látek, pedávkování, infekce (žloutenka, AIDS), rozpad rodiny, ztráta zamstnání, trestní stíhání centra odborné pomoci, modelové situace Sexuální výchova rozmnožování, vývoj jedince,lidský zárodek a jeho vývin zodpovdnost k budoucímu životu, životospráva budoucí matky, látky ohrožující zdravý vývoj plodu cigarety, alkohol, drogy pehled hlavních období lidského života, zvláštnosti období dospívání v období dospívání je nejvtší nebezpeí vzniku závislosti, zárove dochází k nejvtším poškozením organismu plánované rodiovství, antikoncepce, klást draz na zodpovdný výbr partnera promiskuita, prostituce, obchod s bílým masem, porno asopisy, porno stránky na Internetu, penosné nemoci, pohlavní nemoci, AIDS, význam antikoncepce, zodpovdná volba partnera, citový vztah a dvra k partnerovi sexuální obtžování v rodin i mimo ni, linky dvry Pracovní výchova Volba povolání možnosti absolventa ZŠ, realizace programu volba povolání výbr povolání Pracovní innosti - pée o dít Plánované rodiovství zodpovdnost pi výbru partnera, vhodná doba pro založení rodiny, životospráva v thotenství, píprava na péi o dít pée o dít jednotlivá období vývoje, jejich specifika pi péi pée o nemocné dít Dalšími pedmty, které se budou podílet na prevenci sociáln nebezpených jev a na výchov ke zdraví budou: chemie (škodlivé látky a jejich vliv na organismus, první pomoc pi otravách) literární výchova (vhodná volba doplkové etby), výtvarná výchova ( koláže a návrhy plakát s protidrogovou problematikou, a téma stop AIDS, stop cigaretám a alkoholu, témata s nebezpeím prostituce a obchodu s bílým masem, porno asopisy) tlesná výchova (vytváení kladného vztahu k pohybovým aktivitám, posilování sebevdomí, využití volného asu pohybovou aktivitou, sportem, aktivní regenerací a rekreací) pracovní innosti - pstitelské práce (ekologie, ochrana životního prostedí, léivé a jedovaté rostliny, nebezpeí jejich zneužití), pracovní innosti - dílny (lze využít k úprav nástnky, model nebo obrázk, schránky dvry) pracovní innosti - vaení (stravovací režim, zmna stravovacích návyk, píprava zdravých pokrm) hudební a dramatická výchova (píprava vystoupení na besídkách, sborový zpv, scénky,...) náboženství (dtem je umožnno navštvovat nepovinný pedmt náboženství) Další aktivity nesouvisející pímo s vyuovacím procesem ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik sociáln patologických jev, pro žáky i rodie jsou ustanoveny konzultaní hodiny (rada i informace pi ešení rodinných problém, výbr povolání, konfliktní situace,...) žákovská rada dti mají své zástupce, kteí pedávají informace, podnty, návrhy, atd. od žák k vedení školy i k uitelm a naopak pedávají dležité informace zpt žákm pestávky - dti dále mohou o pestávkách využít volného pístupu do tlocviny, do dvora (dle poasí), kde mohou dle rozpisu za dozoru pedagogických pracovník aktivn využít volného asu. školní kantýna - je po domluv zásobena také zdravjšími potravinami (msli, šáteky a koláe,...) a dostateným množstvím pití ( hlavn minerální vody). Na prvním stupni je pitný režim vyešen formou dávkova ovocných š áv smíchaných s pitnou vodou (doporueno OHS).

11 11 2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družin Ve školní družin se soustedíme pedevším na budování správných hygienických návyk, vybudování vztahu k vlastnímu zdraví. Zárove budeme volit pracovní nápl tak, aby dtem poskytovala radost z úspšn vykonaného úkolu a tím bylo posilováno sebevdomí dítte. Dti budou vedeny k samostatnosti a nezávislosti. Budou soustavn vychovávány k dodržování pravidel slušnosti a ohleduplnosti. Dti se budou uit spolupracovat a vzájemn si pomáhat. Cílem je vychovat v dtech schopnost prosadit slušnou formou svj názor, ale v pípad poteby se i dokázat podídit potebám vtšiny. Prostedky, kterých budeme k dosažení tchto cíl využívat jsou pedevším kolektivní hry, výtvarná a pracovní innost, neformální besedy, návštvy výstav, pedstavení. Pozornost bude pirozen vnována i problematice rasové a národnostní nesnášenlivosti a šikany. Dti budou vedeni k zdravému zpsobu života (stravování, pitný režim). Od nejútlejšího vku budeme dti srozumitelnou formou seznamovat s nebezpeím drogové závislosti. Dti jsou vedeny k využití volného asu pohybovou aktivitou na dvoe a v tlocvin, což má velký ozdravný vliv na organismus dtí. Relaxovat mohou pi návštv poítaové uebny formou vhodných poítaových her. Jednou za trnáct dní je možnost návštvy bazénu. Pi únav dti jsou zaazovány prvky jógy a relaxace. 3. Oblast mimoškolní výchovy ve školním klubu V oblasti mimoškolní výchovy se zamíme na smysluplnou nápl volného asu, aktivní zábavu dtí a pocit seberealizace. Nápl bude volena tak, aby všechny dti zažily pocity možnosti výbru innosti, pocity úspchu a zvyšovalo se tak jejich sebehodnocení. Pi kolektivních innostech budeme klást draz na schopnost spolupráce mezi dtmi a utužování pocitu sounáležitosti. Dti budou vedeny v duchu zásad zdravého životního stylu, schopnost lovka žít tak, aby co nejmén poškozoval svoje zdraví, ale také pírodu a životní prostedí. V neformálních rozhovorech je vychovatel vhodným zpsobem seznámí s nebezpeím drogové závislosti. Pozornost bude rovnž vnována nebezpeí snižování lidské dstojnosti mezi dtmi (netolerovat ubližování druhým, nebezpeí, šikany a lhostejnosti). Zdraznn bude význam opravdového pátelství, (pítel je opora v nesnázích) i nebezpeí nevhodných kamarád, nebezpeí party. V dtech bude rozvíjeno vdomí vlastní hodnoty a hodnoty vlastního zdraví, podporována schopnost obhájit vlastní názor umní odmítnout. Od nejútlejšího vku budeme zdrazovat význam zdravé rodiny a pozdji se zamíme na zodpovdnou volbu partnera, zodpovdnost v sexuálním život a pozdji pi založení rodiny. innost ve školním klubu se odehrává dle rozvrhu v klubovn, v poítaové uebn, tlocvin a posilovn, jednou za týden v bazén. Dle plánu práce bude pro dti zorganizován sbr papíru, dále pak sbratelská burza, modeláství, sportovní a jiné soutže (nap.louskáek luštní). Na volné dny (víkendy a prázdniny) jsou nachystány turnaje, výlety a turistické akce, pobyty na horách a na táboe. 4. Oblast aktivit pro volný as Sportovní kroužky: míové hry Ve sportovních kroužcích se budeme zamovat na vybudování kladného vztahu k pohybovým aktivitám u našich dtí. Budeme se snažit zárove u dtí vybudovat kolektivní cítní a umní ovládat svoje momentální pocity. Tomu se budeme vnovat pedevším v kolektivních sportech. Domníváme se, že se sport mže stát vhodným prostedkem k budování sebevdomé a vyrovnané osobnosti, která nebude prosazovat svoje zájmy na úkor ostatních.

12 12 Poítaový kroužek V kroužku si budou dti osvojovat základní dovednosti pi práci s poítaem, budou si provovat vdomosti v rzných oblastech souvisejících nejen se školní výukou. Zárove jim bude poskytnuta možnost relaxace pi vhodn vybraných poítaových hrách, ale zárove bude zdraznno nebezpeí závislosti na poítaích a hrách. Keramický kroužek Dti se zde seznamují s vlastnostmi hlíny, uí se základní postupy jejího zpracování, vytváejí jednoduché výrobky. Smyslem kroužku je v dtech probouzet smysl pro estetiku a umožnit dtem vyjádit se novou formou výtvarného projevu. Dává jim možnost realizace. Cílem je dosáhnout u dtí pocitu sebeuspokojení z vlastního úspchu. Práce dtí tohoto kroužku budou prezentovány v budov školy, stanou se souástí její výzdoby a ty nejzdailejší budou prezentovány na rzných výstavách. Literární kroužek: školní knihovna Tento kroužek si klade za cíl probouzet v dtech lásku ke knihám a potebu íst. Dti se nauí orientovat se pi vyhledávání informací v knihách, na poítaích i na internetu. Tchto dovedností pak mohou využít pi píprav na vyuování (referáty, tenáské deníky) a pozdji i pi výbru studia a povolání. Kroužek cviení z eského jazyka Kroužek je zamen na pípravu žák k pijímacím zkouškám na stední školy. Tím se zvyšuje možnost pijetí našich dtí na školy, které si sami vybraly a na kterých chtjí studovat. Jeho hlavním cílem je však vytvoení vztahu k rodné ei Kroužek anglického jazyka, anglické konverzace a Anglitina hrou Kroužek je pro žáky píležitostí ve zdokonalení se v jazyku v souasné dob jednoznan svtovém Kroužek hudebn dramatický, divadelní Poskytuje dtem možnost seberealizace a vyjádení svých názor prostednictvím her a scének. Je také prpravou pro budoucí zájemce o studia na konzervatoích i práci v mediích. Kroužek Školní asopis Poskytuje dtem formou tvorby školního asopisu možnost seberealizace. Dti se uí vyhledávat informace z rzných zdroj (knihovna, internet, asopisy,...) a pedávat je ostatním. Country tance Poskytuje dtem možnost realizovat se pohybovou formou v jednoduchých tancích, pozdji je možné pejít na jiný druh tance (disko, hip-hop, rap, pogo, breakdance, lidové, spoleenské). Další možnosti Pi zájmu dtí mžeme kdykoliv nabídku kroužk upravit a rozšíit.

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více