Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010"

Transkript

1 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Vážení spoluobčané, na ustavující schůzi v listopadu 2006 byl zvolen ze sedmi členů zastupitelstva starostou obce Jan Machalec, místostarostkou Ilona Tomancová, předsedkyní finanční komise Taťána Hradová, předsedou revizní a kontrolní komise ing. Karel Eliáš a členové Lubomír Kotrla, Josef Holec a Karel Solanský. Na následujícím zasedání byl schválen plán činnosti na volební období , s jehož plněním bych vás, jako starosta obce, rád seznámil. Ekonomický rozvoj obce - každoročně využíváme nabídky Úřadu práce a zaměstnáváme 2 pracovníky na sezónní práce - využíváme dotace ze státních prostředků a programů Obnovy venkova - dle možností zadáváme práce místním podnikatelům a řemeslníkům - jsme členy Sdružení Valašsko Horní vsacko a MAS (Místní akční skupiny) Valašsko Horní vsacko a zúčastňujeme se všech pro nás vhodných vypsaných dotačních titulů Obecní úřad - vytvoření zcela nových webových stránek obce - vytvoření nových obecních vyhlášek, aktualizace stávajících - vypracování jednacího řádu ZO a výborů ZO Doprava - zkvalitnění zimní údržby (zakoupení sněhové frézy) - pro zklidnění dopravy a bezpečnosti na silnicích byl vy budován zpomalovací retardér a instalováno zrcadlo v zatáčce u Koloniálu - průběžně byly legalizovány místní komunikace Hořansko, Snozek, Kúta, do Halašového dvora a ke hřbitovu - byla provedena oprava místní komunikace Za humny, Štěpnice a Hořansko, včetně opěrné zdi, celkovým nákladem Kč. Na tuto opravu jsme získali z programu Obnovy venkova č. 3 dotaci ve výši Kč - byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, I. etapa, v části Obecnice a Řečiska celkovým nákladem Kč. Na tuto akci nám ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), z programu Rozvoje venkova, byla poskytnuta dotace ve výši Kč. V současné době máme podaný projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, II. etapa, střed vesnice a Hořansko s celkovým nákladem Kč. V druhém kole schvalovacího řízení nám naše žádost úspěšně prošla a v případě kladného vyřízení na SZIF by nám byla poskytnuta dotace ve výši Kč. Realizace projektu by pak byla v termínu březen duben byla z 95 % dobudována cyklostezka. Zbývá dodělat sjezdy k soukromým pozemkům, krajnice, dopravní značení a po geometrickém zaměření skutečného stavu narovnat vztahy mezi obcí a vlastníky pozemků. Celkové náklady na stavbu přes k. ú. Janová činí Kč. Podíl obce bude činit Kč - pro zajištění zimní údržby máme uzavřenou dlouhodobou smlouvu se soukromým podnikatelem Komunikace s občany - každého čtvrt roku jsou vydávány Janovské listy, kde jsou občané seznámováni s děním v obci. Všechna jednání ZO jsou zveřejněna na internetu na webových stránkách obce - pro kvalitní informovanost občanů byl za spoluúčasti Sdružení Valašsko Horní Vsacko vybudován bezdrátový rozhlas, spojený s varovným systémem Životní prostředí - v současné době je zpracována projektová dokumentace pro splaškovou kanalizaci, včetně vstupu na pozemky. Délka kanalizační sítě by měla činit m a předpokládané náklady Kč. Dokumentace pro územní rozhodnutí by měla být schválena začátkem měsíce října. Následně se bude zpracovávat dokumentace pro stavební povolení a hledat vhodný dotační titul tak, aby se s výstavbou mohlo začít v druhé polovině roku 2011, popřípadě v měsíci listopadu a prosinci 2006 se podařilo úspěšně dokončit vyčištění mlýnského náhonu. Na tuto akci jsme obdrželi od státu dotaci ve výši Kč - kontejnery na papír, plasty a sklo

2 Sport, kultura - po čtyřletém úsilí se nám podařilo dostavět a zkolaudovat tělocvičnu. Kolaudace proběhla a v současné době slouží svému účelu. Na tělocvičně bylo proinvestováno Kč, z toho bylo Kč ze státního rozpočtu, 5 miliónů úvěr a Kč z rozpočtu obce. Zbývají nám dofinancovat zpevněné plochy, na které máme přislíbeny dotace - pravidelně poskytujeme příspěvky pro občanská sdružení - spoluúčastníme se kulturních akcí např. kácení máje a vodění berana - v knihovně je zaveden bezplatný internet a pravidelně doplňujeme knihy Školství, volný čas dětí a mládeže - pravidelně podporujeme činnost školy a školky - byla provedena rekonstrukce v budově obecního úřadu, byl opraven a modernizován obecní byt a byla zřízena nová garsonka. Následovala rekonstrukce mateřské školky. Spojením s bývalými kancelářemi se zvýšila kapacita školky na 24 dětí a byly rovněž splněny všechny hygienické požadavky na provoz. Rovněž byly zrekonstruovány kanceláře v přízemí budovy. Celkové náklady činily Kč - na bývalé zahradě u základní školy bylo vybudováno dětské hřiště - pravidelně pořádáme vítání občánků - podpora ZŠ amš (prodloužení provozní doby, letní školka, nákup hraček, apod.) - dětské hřiště u OÚ (po neúspěšné žádosti o dotaci realizace díky spolupráci s firmou ZZJM) Z mého hlediska byl volební plán z větší části naplněn. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich příkladnou a obětavou práci a nově zvolenému zastupitelstvu, které vzejde z řádných komunálních voleb, konaných popřát hodně úspěchů a ať se jim daří plnit jejich vytyčené úkoly. se souhlasem zastupitelstva obce napsal: Jan Machalec, starosta obce Zápis 40. zasedání zastupitelstva dne 15. července 2010 Schválení zadání územního plánu změna územního plánu č. 12 Pan Holec informoval ZO o zasedání z Městského úřadu Vsetín (odboru územního plánování). Do je třeba doložit na KÚ ZK změnu územního plánu č. 12 ohledně záboru zemědělské půdy. Pan Holec se spojí s p. Motlem, aby tato doložka byla splněna. Po diskusi s hosty (stavebníky v této lokalitě) pan Machalec navrhl provést další projednání po po vyjádření KÚ Zlín za přítomnosti zainteresovaných stavebníků. Zadání územního plánu doplnění o pí. Trlicovou, p. Zajíčka. Volby do obecního zastupitelstva Volby do obecního zastupitelstva se uskuteční v termínu 15. a Po projednání ZO schválilo zvýšení počtu členů nového zastupitelstva obce, a to na 9 členů. Počet členů nového zastupitelstva bude nahlášen na Městský úřad Vsetín. Do 10. srpna 2010 do hodin je nutné, aby byli zaregistrováni kandidáti na komunální volby. Pro sdružení je vyžadována 7% podpora, pro jednotlivce 4%. Vzorové formuláře budou k dispozici na OÚ Janová. Informace cyklostezka Pan Machalec informoval ZO o stavu stavby cyklostezky.v obci Janová je tato stavba téměř hotová. Musí se dokončit nájezdy na lávku a značení cyklostezky. Oficiálně by měla být cyklostezka otevřena do konce října. Informace tělocvična Tělocvična je zkolaudována, finanční vyúčtování zasláno do Prahy, finanční prostředky na zpevněné plochy jsou v jednání. Od otevřena pro širokou veřejnost. Různé Účetní obce, pí. Kotrlová, přednesla návrh na úpravu schváleného rozpočtu u příjmové položky 4112 výkon státní správy, kdy byl KÚ navýšen příjem na Kč. Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu byla navýšena výdajová položka 3412/6112 o Kč. Po projednání tato úprava rozpočtu byla odsouhlasena 6 hlasy. Pan Machalec předložil ZO dva návrhy na pojištění budov (majetku obce) a to nabídku ČSOB a pojišťovny Kooperativa. Po projednání zastupitelé odsouhlasili nabídku ĆSOB. ZO byla předložena žádost paní Latinákové o přidělení obecního bytu, vzhledem k tomu, že byt není uvolněn, nelze žádosti vyhovět. Pan Holec zajistí lokální opravu v bytě (nájemce pí. Janáčová). Zastupiteli byla projednána žádost paní Zbyňky Olšákové o místo uklizečky sportovní haly a obecního úřadu. Všechny zájemkyně o toto místo budou osloveny písemně. ZO po projednání uložilo p. Holcovi provést prohlídku oken v budově školy a o tomto stavu informovat na příštím zasedání. Pan Machalec požádal ZO o schválení proplacení nevyčerpané řádné dovolené roku 2009, což bylo zastupiteli schváleno. Zápis 41. zasedání zastupitelstva dne 15. září 2010 Informace tělocvična Starosta informoval o zakoupení základního nářadí, další nářadí (balony) budou zakupovány dle potřeby. Dále informoval o možnosti zakoupení kontejneru na uložení nářadí, který byl po projednání schválen 5 hlasy, 1 se zdržel. Starosta informoval, že jedna ze šaten bude vyhrazena pro TJ Tatran s tím, že nebude ze strany TJ Tatran hrazen žádný poplatek, avšak úklid šatny si budou zajišťovat sami. O tomto užívání bude sepsána mezi Obcí Janová a TJ Tatran dohoda. Zároveň byl schválen Provozní řád, který se bude aktuálně doplňovat. V případě dlouhodobých pronájmů se budou sepisovat s žadateli smlouvy o pronájmu. Informace cyklostezka

3 Starosta informoval, že cyklostezka v k. ú. Janová byla dobudována z 95 %. Zbývá dodělat sjezdy k soukromým pozemkům, krajnice a dopravní značení. Po zaměření cyklostezky budou narovnány majetkové vztahy mezi obcí a vlastníky pozemků. Kolaudace cyklostezky v naší obci by se měla uskutečnit koncem měsíce října. Pan Eliáš upozornil na nevhodné umístění dopravních značek uprostřed chodníku. Starosta obce uvedl, že instalaci prováděla firma na základě projektu. Zápis z kontrolního výboru Pan ing. Karel Eliáš seznámil přítomné se zápisem z jednání kontrolního výboru ZO Janová, které se uskutečnilo dne ve Sportovní hale Janová a který je založen na OÚ. Zastupitelé vzali zápis z KV na vědomí, pí. Hradová měla k zápisu výhrady. Pan Eliáš uvedl, že při statistice docházky na ZO, KV a FV vycházel ze zápisů z jednání, které jsou dostupné na webových stránkách obce. Zastupiteli byla všemi hlasy odsouhlasena revize správnosti čísel parcel ve všech vyhotovených smlouvách. Žádosti občanů Byla projednána žádost manželů Rafajových, Horská 1919, Vsetín o dokoupení pozemku p. č. 915/13 o výměře 1 374m 2. S prodejem souhlasí 4 zastupitelé, 3 jsou proti. Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 15 dnů. Obec vyzve majitele štěrku p. Otevřela k odvozu z tohoto pozemku. Různé Ředitelka ZŠ a MŠ Janová žádá o navýšení příspěvku od obce na provoz ZŠ a MŠ Janová o Kč měsíčně z důvodu prodloužení provozní doby mateřské školy o 45 minut denně. Tento příspěvek byl schválen na 37. zasedání ZO. Starosta informoval o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Vsetín a obcí Janovou ve věci vybudování splaškové kanalizace v obci Janová. Pan ing. Eliáš byl vyzván, aby informoval zastupitele o průběhu letní školky v době prázdnin. Pan Eliáš informoval, že dohodl snížení odměny pro paní učitelku a zvýšení příspěvku rodičů. Tím došlo ke snížení nákladů ze strany obce. Starosta obce proto rozhodl, že se letní školka uskuteční. Letní školka se tak uskutečnila v původně určeném termínu. Letní školku navštěvovalo šest dětí, jedno dítě docházelo pouze 1 týden. Celkové náklady na provoz byly Kč, úhrada rodičů ve výši Kč. Náklady obce na provoz letní školky činily Kč. Pan Dolanský, který byl přítomen na ZO, upozornil na zhoršující se technický stav mostu s tím, aby byl vyzván vlastník k neprodlené opravě. Pan starosta informoval o konání přestupkového řízení ve věci poškození zeleně a mostu, které se uskuteční dne na Městském úřadu Vsetín s obviněnými pachateli z obce Janové. Poškození dopravního značení bude projednáváno zvlášť. Pan starosta seznámil zastupitele s pracovním proviněním p. Milana Strbačky dne 30. srpna 2010, po projednání zastupitelé pověřili pana starostu, aby pracovníku OÚ udělil důtku s výstrahou a následně prováděl kontrolní dechové zkoušky ALKOTESTEM. Ostatní opatření budou provedeny až po obdržení závěru přestupkového řízení. Pan starosta předal zastupitelům materiál, v kterém bylo provedeno zhodnocení uplynulého volebního období a žádá o jejich doplnění do pátku Dále bylo navrženo zastupitelům ke schválení stravné za cestovné dle Vyhlášky č. 462/2009 Sb. a Vyhlášky č. 147/2009 Sb. ve výši 106 Kč. Po projednání bylo odsouhlaseno všemi hlasy. Pan Lubomír Kotrla vznesl dotaz na provozní dobu placení stravného u vedoucí školní jídelny. Vzhledem k tomu, že provozní doba placení je pouze v dopoledních hodinách, pracující rodiče nemají možnost úhradu v této době provést. Žádá o prodloužení i na odpolední hodiny. Pan Eliáš sdělil, že paní účetní je ve škole do hod. a rodiče, kteří nemají možnost zaplatit v čase k tomu určeném, mohou po dohodě zaplatit v hotovosti odpoledne. Pan Eliáš také uvedl, že rodiče mají od letošního roku možnost platit školkovné a stravné formou inkasa. Tuto možnost dohodl s paní ředitelkou již před prázdninami. Bylo provedeno losování výherce křížovky a výherkyní se stala pí. Ludmila Štiaková, bytem Jabloňová 22, Vsetín. Výherkyni blahopřejeme a obdrží zvoneček s motivem zvoničky Janové. Zápis z jednání kontrolního výboru ZO Janová v hod. ve Sportovní hale Janová Přítomni byli: Karel Eliáš, Jaromír Zbranek, Josef Halaš a jako host Jan Machalec 1. Plnění usnesení z jednání OZ KV konstatoval, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Kontrola plnění usnesení ZO probíhá na každém zasedání ZO. Kontrolou zápisů ze zasedání ZO bylo zjištěno, že nejsou splněna tato usnesení: 305/05 ceny reklamních ploch 324/06 pronájem části pozemku firmě ZZJM s.r.o.- trvá 350/10 umístění značky křižovatka u Korytářů, naproti farmě ZD, u Juryců a přesunutí dopravní značky Janová - trvá, vypracováním projektu na zakreslení situace bude požádán p. Chytil 404/04 prodej obecního pozemku p.č. 1821/1 -čeká se na zaměření - trvá KV navrhuje ZO přijmout opatření vedoucí ke splnění těchto usnesení. 2. Plnění opatření kontroly KV Usnesení: KV vyzývá starostu obce, aby zajistil zaplacení za zeminu, která byla vytěžena při stavbě cyklostezky. - Nesplněno Usnesení: KV vyzývá starostu obce, aby zajistil obnovu komunikací poškozených při stavbě cyklostezky. KV na minulém jednání konstatovat, že probíhá oprava těchto komunikací. Oprava proběhla, ale nebyla zabezpečena v dostatečné míře. Komunikace je stále poškozena a to zejména v zatáčce mezi částí Řečiska I. a Řečiska II. - Splněno jen z části

4 3. Kontrola dokončení stavby Sportovní hala Janová KV provedl kontrolu dokončení stavby Sportovní hala Janová. Konstatoval, že hala je dokončená a způsobilá k užívání. Přestože stavební práce byly ukončeny již a starosta obce na zasedání ZO dne uvedl: od bude otevřena pro širokou veřejnost, k provozu byla hala připravená až k Toto zdržení bylo způsobeno pozdní dodávkou sportovního nářadí a také tím, že hala nebyla po dokončovacích pracích uklizená. y Byly zjištěny tyto nedostatky a závady: Zatékání střechou Neosvětlený venkovní nápis Chybí prostor pro uskladnění nářadí Chybí možnost očistit obuv před vstupem do tělocvičny Nadměrné klouzání podlahy Dále bylo kontrolou zjištěno, že jedna ze dvou větších šaten je v trvalém bezplatném užívání fotbalového oddílu TJ Tatran Janová. Obec nemá s TJ uzavřenou dohodu o užívání šatny v objektu sportovní haly. Skutečnost, že tato šatna je v trvalém užívání může být problémem, pokud by došlo ke střídání dvou pronajímatelů s větším počtem účastníků. Usnesení: KV doporučuje starostovi obce přijmout takové opatření, aby byly odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole. KV doporučuje starostovi obce uzavřít s TJ Tatran Janová takovou dohodu o užívání šatny, která by umožnila, lepší využívání sportovní haly. 4. Dohoda uzavřená dne KV se zabýval dohodou, kterou obec uzavřela s podnikatelem Radomírem Barnášem dne Karel Eliáš uvedl, že byl na jednání (červen 2010) s por. Bc. A. Javorkem upozorněn, že obec umožňuje zmíněnému podnikateli provozovat prodej zeleniny na pozemku, který je ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘS KZ). O této skutečnosti neprodleně informoval starostu obce. Na skutečnost, že by měla být smlouva zrušena upozorňoval i na jednáních ZO ve dnech a Přesto byla výpověď výše zmíněné dohody učiněna až , kdy jako důvod výpovědi bylo uvedeno: vzhledem k tomu, že jste byl několikrát vyzván, abyste se dostavil na OÚ, což jste neučinil. KV dále zjistil, že ve smlouvě je umožněno provozování podnikání na pozemku p.č. 924/1, což je pozemek, který je vlastnictví TJ Tatran Janová a pozemky na kterých je podnikání provozováno skutečně patří ŘS ZK. Starosta obce tedy v době projednávání mylně informoval ZO o vlastníkovi pozemku. Usnesení: KV doporučuje zastupitelstvu obce kontrolovat čísla parcel pozemků uvedených na dohodách a smlouvách uzavíraných obcí. 5. Účast na jednání ZO, KV a FV KV kontroloval účast na jednání zastupitelstva obce (ZO) kontrolního výboru (KV) a finančního výboru (FV). ZO mělo v období od listopadu 2006 do celkem 40 jednání. Všech jednání se zúčastnili Jan Machalec, Josef Holec a Karel Eliáš. Jednu absenci měl Lubomír Kotrla, dvě Ilona Tomancová a Karel Solanský. Nejvíce absencí (čtyři) zaznamenala Taťána Hradová, která měla také nejvíce (dvanáct) pozdních příchodů. KV měl v tomto volebním období celkem 8 (do včetně) jednání. Jednu absenci zaznamenali Jaromír Zbranek i Josef Halaš. Karel Eliáš se (jakožto předseda) zúčastnil všech jednání. FV měl v tomto volebním období (do ) celkem 6 jednání. Martin Václavík se zúčastnil pěti jednání, Karla Vašťáková dvou jednání, Antonín Soukup dvou jednání a Jana Pončíková žádného. Taťána Hradová se (jakožto předsedkyně) zúčastnila všech jednání. Vzhledem ke slabé účasti členů nebyl FV čtyřikrát usnášeníschopný, tedy usnesení FV bylo pouze dvakrát platné. Usnesení: KV konstatuje, že docházka zastupitelů i členů KV byla dobrá. U FV slabá účast znehodnocuje provedené kontroly. 6. Chování zaměstnanců obce v pracovní době Členové KV zaznamenali v poslední době řadu stížností na nevhodné chování zaměstnanců obce. Důvodem stížností občanů byla především konzumace alkoholu v pracovní době. Usnesení: KV doporučuje starostovi obce přijmout preventivní i represivní opatření (např. dechové zkoušky na alkohol), kterými by zamezil požívání alkoholu zaměstnanců obce v pracovní době. 7. Stavba cyklostezky Předseda KV zaznamenal řadu stížností občanů (majitelů pozemků sousedících s cyklostezkou) na to, že je nikdo neupozornil, že cyklostezka povede přes jejich pozemky. Zároveň s nimi v průběhu stavby, kdy už bylo jasné, že cyklostezka přes jejich pozemky povede, nikdo z OÚ nejednal o vzniklé situaci. Dosud nejsou zbudovány sjezdy z cyklostezky, které jim byyl p. starostou přislíbeny. Pokud se nyní chtějí dostat na své pozemky, hrozí poškození cyklostezky, neboť cyklostezka je místy až 50 cm nad terénem. Usnesení: KV doporučuje starostovi obce zajistit vybudování sjezdů z cyklostezky tam, kde je to nutné a zároveň více komunikovat s majiteli dotčených pozemků. ová adresa Janovských listů Posílejte své příspěvky, výtvory vašich dětí do Janovských listů: Na tuto adresu můžete psát své dotazy i názory na vše stran dění v obci. Zde taky můžete zasílat své případné příspěvky do Janovských listů. V tomto případě bych Vás chtěl pouze upozornit, abyste své příspěvky psali s vědomím, že se jedná o čtvrtletník, takže některé články by se pak mohly jevit časově méně aktuální. Na téhle adrese můžete bez obav vystupovat pod svým jménem i když budete mít kritické připomínky, názory a dotazy a Vaše identita, pokud o to požádáte, zůstane utajena! text: Radomír Dolanský

5 V OBCI OPĚT ÚŘADOVAL VANDALISMUS!!! V noci na sobotu z v obci opět vládl vandalismus. Bylo zničeno snad to nejkrásnější místo v obci, květinová výzdoba v parčíku u autobusové zastávky. A to, bohužel, není vše. Ničení se jako tsunami ubohosti šířilo od restaurace U Hromadů. Restaurace však zavírala asi o hodinu a půl dříve než došlo k vandalským útokům. Je běžnou praxí, že tato nezvladatelná individua se scházejí na zahrádkách té či oné restaurace po zavírací hodině a baví se svým způsobem. V Hořansku padl za oběť vandalům žebřík pana Solanského. Největší zlo však bylo napácháno směrem k hlavní cestě. U kavárny ZZJM byl vysypán odpadkový koš a odhozen do živého plotu v zatáčce silnice vedoucí do Hořanska. Přímo v zahrádce kavárny byly vysypány květinové truhlíky s muškáty. U mostu, směrem k obchodu Jednoty byla zlomena dopravní značka. Na mostě přes řeku Bečvu byly z chodníků vytrhány poklopy a železné pláty, a naházeny do řeky či po okolí. Tato skutečnost, mimochodem, volá po urgenci slíbené opravy chodníků na mostě ještě v letošním roce! Největší škoda však byla způsobena na okrasných květinových záhonech ve výše zmíněném parčíku. Nejde pouze o finanční škodu obce, ale znevážení práce pana Tomance a především zničení oku lahodící krásy. Jestliže něco takového dovede napáchat pro ukrácení chvíle bytost tak, tak dospělá, co přijde později? Naštěstí se občané obce a poškození tentokrát nezachovali jako obyvatelé nějaké sicilské vesnice, kde nikdo nic nevidí a neslyší. Brzy ráno na spoušť občané upozornili starostu obce, který věc neprodleně oznámil na Policii ČR. Vyšetřování ještě oficiálně neskončilo, ale již byli usvědčeni minimálně dva pachatelé, osmnáctiletí občané Janové. Je to úspěch v šetření vandalského řádění v obci! Podle vyjádření starosty obce by měla škodu způsobenou na květinové výzdobě řešit přestupková komise. Jako zástupce poškozené strany je vyzván, aby se zúčastnil přestupkového řízení pro poškození cizího majetku. Zde bude starosta požadovat, aby bylo při stanovování trestu přihlédnuto také k platné obecní vyhlášce o ochraně nočního klidu, která byla rovněž porušena. Vyvrácení dopravní značky je prozatím kvalifikováno jako trestný čin obecného ohrožení. Majitelé ZZJM a pan Solanský se náhrady způsobených škod vzdali. Jelikož lze předpokládat, že škodu a případnou pokutu zaplatí rodiče, spravedlivou odměnou pro vandaly by byl trest v podobě nařízených veřejně prospěšných prací, které by si viníci museli tvrdě odpracovat u obce. To vše se uvidí po ukončení vyšetřování. V obci již několik měsíců platí tolik diskutovaná vyhláška o ochraně klidu. To v praxi znamená, že pokud občan zavolá policii, že někdo v nočních hodinách ruší klid byť jen hulákáním, nebude viník pouze napomenut, ale incident bude řešit přestupková komise. Vyhláška vznikla pro občany, nikoliv proti nim, jak si ji někteří vykládají. Celý incident ovšem taktéž ukazuje nutnost dokončení přeměny osvětlení v obci za úsporná tělesa, aby mohla být obec osvětlena po celou noc. Pak již podobné hrdiny nebude krýt tma a jejich odhalení bude tudíž mnohem pravděpodobnější. text a foto: Radomír Dolanský

6 Je zapotřebí podotknout, že schválení dodavatelského úvěru předcházela ostrá debata mezi zastupiteli a návrh se dlouho pohyboval na hraně a zpočátku spíše hrozilo jeho zamítnutí. Co všechny tyto problémy způsobilo, asi nebude lehké pro nezasvěcené zjistit. Je docela možné, že vše začalo již nedodržením termínů dostavby firmou Renostav, s.r.o., která při čekání na předchozí dotaci zastavila práce na stavbě. Původní termín kolaudace byl listopad Komplikace s termínem dostavby určitě způsobilo i dodatečné vyřizování nové, inkriminované dotace, která již nebyla na tělocvičnu, ale na zpevněné plochy. I když obec vše splnila, mezitím se kriticky změnila ekonomická situace státu. Záležitost se protáhla až přes parlamentní volby, a díky jejich výsledku se všude mění úředníci, škrtá se snad všechno, co obsahuje číslice, a možný výsledek pro Janovou viz výše. text: Radomír Dolanský CENÍK PRONÁJMU TĚLOCVIČNY DO vandalské řádění TĚLOCVIČNA DOTACE STÁLE V NEDOHLEDNU!!! Tělocvična byla slavnostně otevřena, zkolaudována, začíná se využívat, ale přislíbená dotace z ministerstva financí stále ještě nedorazila. Obec všechny požadované podklady a úkony pro ministerstvo vyhotovila, takže v současné chvíli nezbývá než očekávat výsledek. A ten může být, vzhledem k současnému stavu státní pokladny, jakýkoliv. Nemá žádný smysl si namlouvat, že Janové zrušení dotace nehrozí. V době, kdy se škrtají mnohem důležitější položky v rozpočtu, je dotace na zpevněné plochy u tělocvičny v Janové, z pohledu státu, naprosto nedůležitým problémem. Ale pro obec Janovou by nevyplacením dotace velký problém nastal! Jelikož uzavřela s firmou Renostav spol. s.r.o. dodatek č. 6 k smlouvě o dílo, (viz webové stránky obce Janová, zápis z 35. zasedání zastupitelstva ze dne ) o poskytnutí dodavatelského úvěru. De jure i de facto je obec Janová od podpisu dodatku dlužníkem firmy Renostav. Dluh činí Kč včetně DPH. Dlužná částka má být uhrazena splátkami, kdy první splátka připadá na To vše v případě, že Janové nebude vyplacena přislíbená dotace. Připočteme-li k tomu ještě doplatek půjčky od TJ Tatran Janová ve výši Kč, nebyl by to veselý vstup do nového volebního období. 08:00-13: Kč/hod. 13:00-22: Kč/hod. členové TJ Tatran Janová 200 Kč/hod. celý den Kč/hod. Zajištění pronájmu: správce Jaromír Zbranek, tel.: KOLAUDACE TĚLOCVIČNY Z POHLEDU LAIKA Oficiální kolaudace tělocvičny v Janové proběhla již před několika měsíci, tak jsem se rozhodl, že si ji prohlédnu očima laika. Že si ji prohlédnu poněkud důkladněji nežli v den slavnostního otevření a přidám spoustu otázek. Průvodcem mi byl správce tělocvičny, pan Jaromír Zbranek. První věc, o kterou se bude zajímat každý, je výše pronájmu. Tato informace je uvedena v Janovských listech jako samostatná zpráva. Zkušebně je stanoven ceník do konce roku Pronájem tělocvičny je možno zajistit u správce, pana Jaromíra Zbranka, tel.: Laik si myslí, že pro příští rok by víkendové ceny měly být celodenně minimálně o 50% vyšší než odpolední ceny. Poněvadž se tělocvična stavěla v první řadě pro občany Janové a taktéž za jejich nemalé peníze, bylo by logické, aby měli i pro příští rok trvale nižší sazbu pronájmu. Ovšemže by toto muselo být ohlídáno před filuty z jiných obcí, kteří by si přes janovského občana pronajali tělocvičnu. Ohlídat takové podvodníčky je velmi složité, proto konečné řešení nebude jednoduché. Ale dle posledních sdělení již existují návrhy, jak vyřešit i možnost trvalých slev pro občany obce.

7 Zdarma bude tělocvičnu využívat ZŠ + MŠ Janová. Fotbalisté místní TJ prozatím zdarma využívají šatnu a sprchy respektive sociální zařízení. Hned při vstupu do vlastních prostor tělocvičny mne zaujaly dvě nádoby postavené na ploše. Když prší, kape ze stropu, bylo mi vysvětleno. To mne u novostavby docela zarazilo. Ještě víc jsem se podivil, když mi bylo řečeno, že záležitost zde byli opravovat již čtyřikrát a jak je vidět, určitě ne naposled. Ale má to své plus vím, komu nezadávat další stavbu. Na druhou stranu se povedlo zamezit tříštění zvuku dodatečně vybudovanými kvalitními protihlukovými zábranami, jimiž je obložena celá jedna boční a čelní stěna a strop. Jako laika mne překvapila změť barevných čar na podlaze, připomínající spíše surrealistický obraz nežli náčrty hracích ploch. Snad si hráči vyberou to správné hřiště. Rozhodčí to však bude mít složitější. O minimálním prostoru pro sedící hráče ani nemluvě. Čím více bylo dáno tělocvičně na výšku, o to víc jí chybí prostoru kolem hracích ploch. Výškově odpovídá z pohledu laika leteckému hangáru. Příjemným překvapením je zakoupení sportovního vybavení pro široký výběr sportů: volejbal, tenis, házená, badminton, florbal, gymnastika, záchytné a ochranné sítě. Jedná se o 33 položek za celkovou cenu Kč včetně DPH. Na koupi obec získala pětiprocentní slevu. Podle kontroly nabídek ostatních firem se jedná o dobrou koupi převážná většina vybavení je levnější, byť naprosto materiálově totožná. ZÁZEMÍ Šatny a sociální zařízení jsou největší slabinou tělocvičny v Janové!!! Jak bylo řečeno výše, jednu prostornou šatnu, vybavenou skříňkami, a sociální zařízení k tomu, mají permanentně obsazenu fotbalisté místního TJ. Další šatna se sprchami a WC je připravena k užívání ostatním sportovcům. Zde jsou pouze věšáky v podobě nástěnných háčků k pověšení šatstva. Dodělává se další šatna, objektivně řečeno spíše šatnička o přibližných rozměrech 3 x 3 m. Jejím naprostým nedostatkem je, že do sprchy i na WC se musí přes chodbu. Tím se dostáváme k problému nedokonale vyřešeného zázemí. Jestliže chce obec tělocvičnu pronajímat sportovním oddílům, musí zákonitě počítat s tím, že některé budou smíšené. Jak asi budou muži a ženy využívat jednu sprchu a sociální zařízení? Jak bude chtít obec řešit problém, kdy se sejdou dvě cizí družstva, každé například o počtu patnácti sportovců? To se jedna skupina bude tísnit v oné minišatně? Patnáct lidí na necelých devíti metrech čtverečných, nepočítaje vybavení? A budou se handrkovat o sprchy v šatně soupeřů? Navíc s možností přístupu k jejich osobním věcem? Vzhledem k letopočtu dostavby se laikovi z tohoto pohledu jeví vybavení tělocvičny poněkud zaostalé. Další lahůdkou je řešení WC pro případné diváky. Panská WC jsou pouze východiskem z nouze, aby byla dostavba a otevření tělocvičny povoleno. Padly na to prostory, kde měla být původně šatna. Jde v podstatě jen o umělou zástěnu cca 30 centimetrů od podlahy a více než metr od stropu. Takže všechny pachy a zvuky budou zpříjemňovat okolí jako v zastaralé restauraci velmi nízké cenové skupiny. Naprosto chybí WC pro ženy, což je vyřešeno tak, že budou společně užívat WC pro imobilní občany. Tzn., ženy divačky budou mít pouze jediný klozet, v tělocvičně!!! Samotné WC pro imobilní občany, jak se lidově říká vozíčkáře, je vybaveno a prostorově řešeno dle stávajících norem (vyhláška 369/2001 Sb.). Škoda, že se projekt držel tak úzkostlivě doporučení normy v minimální šířce dveří. Ta povoluje minimální šířku 800 mm, která je použita i u WC v tělocvičně. Přitom žádné velké změny by nebránily použití širšího dveřního rámu. Prostě se stavělo a nikdo se nezeptal, jak se dá projet na invalidním vozíku osmdesátkami dveřmi!!! Hlavně, že jsme dodrželi normu. Z pohledu laika tragikomickým řešením na tomto WC je náhrada snad bidetu nebo co tím chtěl básník říci. Pro vozíčkáře je zde na stěně pověšena sprcha a pod ní je v podlaze jen a pouze obyčejná výpusť!!! Zkusil někdo jen trochu zapřemýšlet, jak asi by nechodící člověk něco takového použil? Nechejte si svázat nohy v kotnících a v kolenou a po použití WC se doplazte ke sprše, která není žádným způsobem oddělena od ostatního prostoru a použijte ji, oblečeni, přibližně jako bidet. Jestli si projektant představoval opravdu tohle, tak se jedná o snižování důstojnosti člověka!!! sprcha jako bidet pro invalidy Tělocvična měla být zkolaudována v listopadu roku K tomuto datu měl správce tělocvičny připraveny pronájmy na všech pět dnů v týdnu. V současné době je sjednán pronájem 1x týdně jedna hodina pro tance zumba13 lekcí, volejbal 1x týdně 1,5 hodiny, badminton od října 2x týdně 1,5 h, starší páni z Janové již běží, cvičení žen z Janové s velkým balonem, tzv. fitball od října a od listopadu jsou přihlášena dvě fotbalová družstva žáků. Nezbývá než si přát, aby tento zájem neustále a co nejrychleji narůstal. Přesto, že slavnostní otevření proběhlo v červnu 2010, stále probíhají dodělávky. Už jen taková maličkost jako chybějící označení dveří popiskami, činí ze zázemí tělocvičny bludiště. Laik si myslí, že překotná snaha co nejrychleji dostavit tělocvičnu šla na úkor kvality. I přes tyto snahy nakonec došlo k časovému skluzu, a to dosti podstatnému. K čemu je slavnostní otevření, když ještě na počátku čtvrtého měsíce po něm tělocvična prakticky teprve začíná fungovat? Tím pádem se každý další den obci zvyšuje částka z Kč předpokládaných ročních nákladů, kterou budou muset zaplatit občané Janové z obecní kasy, protože tělocvična si na provoz nevydělá!!! text a foto: Radomír Dolanský

8 CVIČENÍ PRO ŽENY I MUŽE NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Od začíná v tělocvičně v Janové cvičení s gymnastickými balony, tzv. fitball. Cvičení bude probíhat vždy v 17:30 18:30 h. Zatím je naplánováno do jara, ale vše se bude odvíjet podle zájmu. Na cvičení samozřejmě může přijít kdokoliv a odkudkoliv. Již nyní se k návštěvám chystají i ženy z Ústí. Takže oslovte své kamarádky a kamarády z okolních obcí a přijďte v hojném počtu! Od účasti se rovněž odvíjí cena, kterou zaplatí každý jednotlivec za hodinu cvičení. Hodina pronájmu činí 400 Kč, takže pokud se dostaví 10 cvičenců, zaplatí každý 40 Kč. Proto si raději přineste alespoň na vaše první cvičení částku mezi Kč. Dále budete potřebovat: Gymnastický míč, karimatku nebo jinou vhodnou podložku pro cvičení a sportovní obuv do tělocvičny, tedy nikoliv pro venkovní užívání. Nebojte se investovat do koupě gymnastického míče, poněvadž jej následně využijete i doma. Jeho cena se pohybuje nejčastěji mezi Kč. Pro různé výšky postavy se prodávají různé průměry míčů. Optimální průměr míče vzhledem k výšce: výška postavy cm, průměr míče 30 cm, cm, ø45cm, cm, ø55 cm, cm, ø65 cm, 180 a více cm, ø75 cm. Cvičení je vhodné pro všechny generace!!! Jak pro malé děti, tak pro starší lidi, osoby s nadváhou a dokonce i pro rodičky. Už samotné sezení na míči má svou výhodu nedovolí vám hrbit se. Při cvičení procvičíte celé tělo a to i svaly hluboce uložené. Zlepšuje svalové napětí, přispívá k odstraňování bolestí kloubů a páteře, upravuje držení těla, zvyšuje kondici, těhotným ženám způsobuje uvolnění pánve a zmírňuje bolesti zad. připravila: Zdenka Chudějová z řad mužů. Bližší informace získáte u lektorky, paní Marie Vašťákové, tel.: , popřípadě na zaslala: Michaela Petřeková VÝLET NEJEN NA RADHOŠŤ Dne chtěla skupina občanů z naší obce podniknout výlet na Lysou horu. Všechno jsme měli zajištěné, včetně dopravy. Asi dva týdny před plánovaným výletem nám byla doručena zpráva z ČSAD Frýdek Místek, že silnice na Lysou horu je po předchozích deštích podmáčená a došlo také k jejímu sesuvu. Proto je výjezd na Lysou horu zakázán. Zvolili jsme tedy náhradní řešení. Rozhodli jsme, že se podíváme na Pustevny a na Radhošť. Po cestě jsme se zastavili ve Velkých Karlovicích a navštívili jsme dostihovou stáj Valencio. Přesto, že jsme nebyli předem objednáni, ujal se nás ochotně sám majitel a trenér v jedné osobě, pan Holčák. Provedl nás stájemi a ukázal nám koně i trofeje, které získali pod jeho vedením. Pro ženy bylo silným zážitkem krmení, kdy jim koně jedli mrkev přímo z dlaní. Po příjezdu na Pustevny jsme zaparkovali u chaty Šumná. Posilnili jsme se čajem, kávou a šli pěšky k soše Radegasta a dále až ke kapličce. Z rozhledny jsme se podívali na všechny blízké kopce a dostali razítko, že jsme úspešně zdolali památnou valašskou horu Radhošť. Domů jsme se vraceli s pocitem hezky prožitého dne. Pokud se chcete přidat k naší partě turistů z Janové, informujte se u Zdenky Chudějové, Jaroslava Tomance, Antonína Soukupa, popřípadě na obecním úřadě. napsal: Jaroslav Tomanec, st. ZUMBA V JANOVÉ Zumba je nový, tanečně formovací program. Autorem programu je Alberto Beto Perez, choreograf zpěvačky Shakiry. Jde o příjemnou formu pohybu, při které se dají spálit i přebytečná kila. Nyní probíhá tento kurz v tělocvičně v Janové a to od do každé úterý 18:30 19:30. Jednorázové vstupné je 100 Kč, s permanentkou 90 Kč. Na první lekci se dostavilo přes třicet žen. Srdečně zveme všechny zájemce, samozřejmě i Elektronické adresy Na těchto adresách najdete aktuální informace o dění v obci, můžete se zapojit do diskuze nebo posílat vlastní příspěvky k otištění v Janovských listech. - diskusní fórum, zasedání zastupitelstva, úřední deska, aktuální informace pro zasílání dotazů, ohlasů, komentářů, příspěvků do Janovských listů.

9 JANOVÉ SE VLÁDNE Z HOSPODY! K napsání téhle úvahy mne přivedl dotaz v diskusním fóru na webových stránkách obce, Zde se občan Janové dotazuje zastupitelů na dění v obci. Tyto otázky umocňuje větou, cituji: O aktivity obce se zajímám, leč nechodím do místních pubů (pub - hospoda, pozn. red.), tak nejsem příliš v obraze. Toto velmi zjednodušující, a snad i svým způsobem až urážlivé myšlení je dosti zarážející, jelikož právě v diskusním fóru se neobjevuje poprvé. Stalo se tak již cca před rokem, kdy se zastánkyně tehdejších poměrů panujících v janovské škole, stejným způsobem snažila zlehčit a dát punc hospodského opileckého tlachání nevyvratitelným faktům rodičů dětí, které byly přehlášeny do jiných škol. Svým způsobem je takové myšlení znevážením nejen zastupitelstva, ale všech občanů Janové, které tímto degraduje doslova na údolí dutých a vypitých hlav. Věta, která může být myšlena s nadsázkou, se na veřejně přístupném fóru pro nezainteresovaného čtenáře lehce změní v urážku obyvatel obce. Jak poté vysvětlit fakt, že autor tohoto článku místní restaurace nenavštěvuje a přesto dokáže být v obraze natolik, aby mohl informovat o dění v obci v místním zpravodaji? A občanů, kteří v Janové nenavštěvují pravidelně restaurace, je pořád naprostá většina, takže zakopaný pes bude zřejmě někde jinde. Právě v obecním zpravodaji, najde výše zmíněný tazatel odpovědi na všechny své otázky, i když se týkají například rok starých záležitostí. Všechna čísla najdete na webových stránkách obce - text: Radomír Dolanský KONKURENCE OBČANŮM KU PROSPĚCHU Restaurace v Janové jsou učebnicovým příkladem, jak by měla fungovat konkurence. Sice k lítosti stálých návštěvníků se neprojevuje na snižování ceny piva. Celkově se ovšem dá konstatovat, že rok od roku se nabídka služeb a prostředí v obou podnicích zkvalitňuje a rozšiřuje. Již dávno pryč jsou doby, kdy zmíněné podniky fungovaly víceméně pouze jako nálevny. Kdy kavárna ZZJM byla opravdu videokavárnou a lákala na tento, v dané době, nedostatkový produkt hosty z řad odrostlé mládeže. V době, kdy starší pánové by o zmíněný podnik ani pohledem nezavadili. A co teprve vzpomínky na restauraci U Hromadů. Na souboje v kartách u stolu hned vedle kamen, dopolední štamprlkové souboje důchodců u malého kulečníku, páteční setkání pánů u velkého kulečníku, plné sály při každé muzice, široko daleko vyhlášená kuchyně Neschopnost střídajících se provozovatelů na jedné straně, pomáhala těm na druhé, ale celkově se tu i tam kvalita a nabídka zlepšovala. Dnes je naprostou samozřejmostí v obou podnicích čepovaný nealkoholický nápoj. I ten již není pouze jedné značky, aby to nebylo na jedno kopyto, jak se říká. V jedné restauraci jsou nabízeny spíše jen ty dražší nealkoholické nápoje, v druhé dostanete i klasické malinové, jahodové limonády nebo obyčejnou sodovou vodu a nikoliv jen předražená balení od nadnárodních firem. Co však konkurence přinesla především, je nabídka kuchyně. Vaří se v obou restauracích, a tak si host může vybírat podle šíře nabídky, kvality a velikosti porcí a samozřejmě ceny. Navíc, restaurace U Hromadů získala přídomek Pizzerie Janová. Jak lze odvodit již z názvu, vyrábí se zde pizza a zajištěn je také dovoz. Podobně by mohla získat přídomek, třeba U Jardy Frgála, i kavárna ZZJM, která začala na zakázku péct valašské frgály. Zvyšující se pohodlí především letních návštěvníků je v obou restauracích zajišťováno především kvalitnějším posezením na zahrádkách. U kavárny ZZJM se již od minulého roku realizuje záměr na výstavbu dětského hřiště s veškerými normativními požadavky na bezpečný a hygienický provoz. Mezitím v létě vzniklo u restaurace U Hromadů minihřiště pro děti. Zde je ovšem použití prozatím na vlastní zodpovědnost, protože se nejedná o kolaudované zařízení, které není ohrazeno, pískoviště se nepřikrývá, takže není zabráněno znečištění volně se pohybující zvěří. A možná nejen zvěří!!! Takže občan Janové si jen může postesknout, proč nevypukne ještě cenová konkurence v místních prodejnách potravin a měli bychom se zde jako na zámku. text a foto: Radomír Dolanský nahoře restaurace U Hromadů, dole hřiště u OÚ

10 Obec Janová ve spolupráci s Úřadem práce Vsetín v období leden 2007 srpen vytvořila 7 míst na VPP - na tato místa umístila 7 uchazečů o zaměstnání - všichni tito uchazeči patřili mezi nezaměstnané z nejrizikovějších skupin (zdravotní omezení, v evidenci ÚP déle jak 5 měsíců, mladší 25 nebo starší 50 let) - ÚP ve Vsetíně na VPP poskytl finanční příspěvek v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč (tj. 73%) z fondů EU - ÚP ve Vsetíně uhradil 1 nezaměstnanému z obce Janová rekvalifikační kurz na zahájení podnikání v celkové výši ,- Kč tento nezaměstnaný zahájil podnikání s finančním příspěvkem ÚP ve Vsetíně v celkové výši ,- Kč - ÚP poskytl i dalším nezaměstnaným občanům obce Janová příspěvek na rekvalifikaci a dotovaná pracovní místa Celková výše finančních příspěvků ÚP ve Vsetíně za uvedené období byla ,- Kč. VE VSETÍNĚ BUDE FARMÁŘSKÝ TRH V úterý dne 28. září 2010, v den státního svátku, proběhne od ranních hodin ve Vsetíně první farmářský trh na Dolním náměstí. K prodeji budou výrobky a výpěstky farmářů z blízkého okolí. K příjemnému prožití dne zde vystoupí cimbálová muzika a žongléři. Seznam zúčastněných farmářů a jejich výrobků: Jan Zajíček, farma ZPZ Valašská Bystřice mléko, pasterované, polotvrdé a pařené sýry Jan Blažek, Zašová polotvrdý kravský sýr s různými přísadami ekofarma Valcha, Hustopeče nad Bečvou chlazené drůbeží maso, vajíčka, drůbeží uzeniny Bohumil Kučera, Opatovice u Hranic n. M. jablka Josef Řádek, Liptál med biofarma Juré, Lůžkovice sušené ovoce, bylinky Zahradní centrum, Vsetín Potůčky dýně, cibule, sezonní květiny farma Oáza, Kašava Ekospeci pekárna celozrnné pečivo Olga Vágnerová, Kašava zelenina Josef Košař, Lukov zelenina farma U Macků, Vápenice ovoce a sušené ovoce HANOBENÍ PIETNÍHO MÍSTA Kdo by neznal pomník v centru Janové, vzdávající hold janovským občanům, kteří padli v první světové válce. Právě toto pietní místo, díky umístění vedle zahrádky restaurace, se rok co rok mění na dětské hřiště, za naprostého nezájmu rodičů. Či spíše naopak rodiče jsou rádi, že mají své ratolesti v ohrádce a můžou se tudíž oddávat zábavě. Přístup rodičů je do značné míry zarážející. Jestliže dětem od útlého věku nevštěpujeme základní mantinely chování, jak se pak můžeme divit nad zhanobenými hroby našich předků, jak jsme toho stále častěji svědky v médiích? Neúcta k těm, kteří byli donuceni rakousko-uherskou mašinérií bojovat za, jim zcela cizí zájmy, je alarmující. Cynismus některých rodičů jde až tak daleko, že když byli na nevhodné chování svých ratolestí upozorněni samotným starostou obce, doslova se mu vysmáli do očí. Bohužel, značná část českého národa se takto chová běžně k památce padlých, ale i českých velikánů. Nějak nám nedochází, že tím urážíme především sami sebe, poněvadž to dost vypovídá o naší neexistující národní hrdosti. Je to i tím, že mnoho lidí si mylně spojuje hrdost na svou zemi s konkrétní politikou a politiky, což je velký a zásadní omyl. Jak by se asi rodiče, kteří své děti nechávají řádit na pietním místě, tvářili, kdyby si za hřiště zvolily hroby jejich přímých předků? Místa, kam určitě převážná většina z nich přichází s úctou? Přece i tihle padlí mají své potomky, před kterými by se výše zmínění měli stydět! Situace dospěla tak daleko, že obec byla nucena vchod na pozemek pietního místa uzamknout. Nepřímo situaci vyřešil i provozovatel restaurace, který dětem postavil před zahrádkou minihřiště. Tyhle kroky ovšem pokřivené myšlení nenapraví. text: Radomír Dolanský ŠIPKAŘI ZAHÁJILI NOVOU SEZONU Obě janovská družstva šipkařů, Janovské hlavy a Videokavárna Janová, nastoupila do sezony 2010/2011 v 2. lize Vsetínsko. Zatímco Janovské hlavy nastupují v nezměněné sestavě kapitán Roman Chuděj, Petr Pisklák, Kateřina Surá, Zdeněk Haničák, Richard Slámka a Marek Surý, Videokavárna Janová sestavu obměnila. Kapitánka družstva Irena Andrašková, dalšími hráči jsou Lucie Daňková, Karel Mušálek, Karel Trlica, Pavla Chudějová, David Eliáš a Michal Tkáč. V prvním utkání sezony nastoupili Janovské hlavy doma proti Maxi Valašské Meziříčí a zvítězili v poměru 11:7. Videokavárna Janová sehrála zápas rovněž doma proti Bororo Halenkov a prohrála 5:13. První derby janovských družstev by mělo proběhnout v 15:00h na domácí půdě Janovských hlav, tedy v Pizzerii Janová, restauraci U Hromadů. text: Radomír Dolanský

11 VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Vážení občané, dovolujeme si Vám předložit volební program schválený všemi našimi členy. Snažili jsme se o sestavení přehledného a stručného, avšak srozumitelného plánu pro nadcházející čtyři roky. Neslibujeme nic, co není v našich silách, nestavíme vzdušné zámky. Proto je náš volební program jednoduchý, ale s určitostí reálný. Víme, co si naše obec může dovolit, a pokud se nám podaří vykonat pro nás všechny ještě něco navíc, budeme jenom rádi. Investiční akce: 1. Pokračování v budování odkanalizování obce Janová (žádat o stavební povolení, zajistit dotace) 2. Vybudování vodovodní přípojky v části Hradištěk 3. Pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení v centru obce 4. Pokračování ve změně územního plánu pro další výstavbu rodinných domů 5. Dokončení komunikace v lokalitě Řečiska 6. Dokončení rekonstrukce základní školy (výměna oken, zateplení, využití dotací Zelená úsporám) 7. Vybudování dětského koutku v části Řečiska 8. Protipovodňové úpravy na mostku u Hrtáňů Školství, kultura a sport: 1. Ve spolupráci s TJ Janová zajistit řádné využití sportovního areálu 2. Nadále finančně podporovat činnost občanských sdružení SDH, myslivecké sdružení, sportovci, včelaři 3. Vytvářet podmínky pro zachování základní a mateřské školy 4. Podporovat Sdružení janovských rodičů 5. Zajistit spoluúčast na kulturních akcích pořádaných občanskými sdruženími Správa obce: 1. Aktivně využívat dotace EU 2. Zapojovat se do vyhlášených programů pro obnovu a rozvoj venkova 3. Nadále využívat možností nabídek Úřadu práce ve Vsetíně a zaměstnávat sezonní pracovníky na veřejně prospěšné práce 4. Zachovat členství ve sdružení Mikroregion Valašsko a Místní akční skupině Valašsko Horní Vsacko 5. Zajistit zimní údržbu obce 6. Stálé aktivní zapojení do třídění odpadů, zachovat sběrný dvůr, nejméně 2x ročně zajistit svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu KANDIDÁTI SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ kandidát věk povolání bydliště 1. Machalec Jan 61 starosta obce Janová 2. Hradová Taťána 46 oblast. ředitelka RSTS, a.s. Janová 3. Pončík Josef 46 vedoucí prodejny Janová 4. Vašťáková Karla 61 důchodkyně Janová 5. Václavík Martin 40 řidič Janová 6. Soukup Bronislav 38 elektrikář Janová 7. Potočný Vlastislav 38 instalatér Janová 8. Olšák Aleš 50 drobný živnostník Janová 9. Pončík Jiří 59 elektromechanik Janová

12 S D R U Ž E N Í P R O R O Ing. Karel Eliáš; 39 let, ženatý (dvě děti ve věku 3 a 5 let). Jsem zaměstnán jako samostatný odborný pracovník Českého statistického úřadu v oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti, kde se zabývám statistikou patentů, licencí a technologické platební bilance. Jsem zastupitelem obce, předsedou kontrolního výboru, předsedou školské rady, zajišťuji vydávání Janovských listů a také jsem administrátorem webových stránek obce. Michaela Petřeková DiS., 28 let, vdaná, t.č. na MD (dvě děti ve věku 3 a 7 let). Dosažené vzdělání: diplomovaný specialista v oboru sociálně-právním, střední ekonomické. V obci Janová žiji čtvrtým rokem, pocházím z Brna. Jsem předsedkyní Sdružení janovských rodičů, které pro obyvatele obce, zejména rodiče a děti připravuje již téměř rok zábavné programy. Josef Halaš, 36 let, ženatý (dítě ve věku 2. let). Pracuji jako OSVČ v technickém oboru, se zaměřením na chladící, klimatizační a termoregulační techniku. Jsem členem kontrolního výboru obce. Lenka Filgasová, 37 let, vdaná, (dvě děti ve věku 6 a 8 let) t.č. v domácnosti. Absolventka SZeŠ v Rožnově pod Radhoštěm a OA Nový Jičín. Před nástupem na mateřskou jsem pracovala ve firmě Valpo s.r.o jako administrativní pracovnice, daňová účetní. Daňovému poradenství se věnuji i v současné době. Pocházím z Velkých Karlovic, v Janové žiji 10 let. Robert Martinec, 32 let (dvě děti ve věku 2 a 6 let). Jsem absolventem Středního odborného učiliště zemědělského ve Vsetíně. Pracuji jako řidič a skladník ve firmě CENTRUM - OVO s.r.o. Ing. Jaroslav Tomanec, 39 let, svobodný. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě. V současné době pracuji ve firmě Zlaté Mince Numismatika v obchodním a ekonomickém oddělení. Dalibor Bartík, 42 let, ženatý (1 dítě ve věku 5. let). Jsem absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jsem zaměstnán jako konstruktér ve firmě Kovar Leskovec. Kamila Kopecká, 32 let, vdaná (syn Vít 9 let). Pracuji jako manažerka obchodní skupiny pojištění průmyslu a podnikatelů v České pojišťovně a.s.. Pocházím z Olomoucka, v Janové žiji 13 let. Od roku 2009 jsem členem školské rady a od letošního roku i aktivním členem Sdružení janovských rodičů. Michal Řepka, 39 let, ženatý. Od roku 1997 pracuji jako OSVČ v oboru zednictví se zaměřením především na obkladačské práce.

13 O Z V O J J A N O V É PROGRAM PRO VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Obecní úřad zefektivníme fungování OÚ (větší aktivita vedení obce a zvýšený dohled nad prací zaměstnanců obce); zajistíme větší vstřícnost a iniciativu při hájení zájmů a potřeb občanů a řešení jejich stížností; poskytneme ve zvýšené míře informace o dění v obci na webových stránkách obce a informační tabuli OÚ; více zapojíme občany do rozhodování o záležitostech obce (členství ve výborech, vytvoření výboru pro kulturu a sport); zajistíme větší spolupráci s Policií ČR na zajištění bezpečnosti a klidu v obci (posílit pohyb příslušníků PČR v obci); budeme více spolupracovat s jinými obcemi při řešení problémů. Ekonomika aktivně využijeme dotací (fondy EU, ROP, MAS, Zlínský kraj apod.); ve větší míře využijeme nabídek ÚP a umožníme nezaměstnaným občanům více pracovat pro obec; podpoříme místní podnikatele, řemeslníky a poskytovatele služeb (přednostně je oslovíme při zadávání prací); zvýšíme příjmy podporou rozvoje podnikání a zaměstnanosti v naší obci. Doprava budeme usilovat o urychlenou opravu mostu přes Bečvu (intenzivní jednání s Ředitelstvím silnic ZK); zajistíme opravu poškozených a budování chybějících komunikací (Hořansko, Řečiska II, ); zlepšíme dopravní značení (oprava stávajícího a instalace nového značení); zajistíme kvalitní zimní údržbu komunikací (plán zimní údržby). Životní prostředí zahájíme budování kanalizace (zajistíme dotace tak, aby se mohlo začít nejpozději na jaře 2012); zlepšíme systém odvozu komunálního odpadu (častější svoz tříděného odpadu, kdo více třídí méně platí); zajistíme pravidelnou údržbu obecní zeleň a veřejných prostranství (více laviček a odpadkových košů); zajistíme smysluplnější využití okolí revitalizační nádrže (spolupráce se ZŠ - výchova mládeže ve vztahu k přírodě). Sport, kultura podpoříme místní spolky, sdružení a další iniciativy občanů; podpoříme rozvoj sportu (spolupráce s TJ); zajistíme maximální možné využití sportovní haly (vybudování zateplené dřevěné přístavby); podpoříme rozvoj a obnovení kulturních akcí a tradic (hody vodění barana, obecní ples); Školství, volný čas dětí a mládeže zajistíme větší spolupráci se školou a školkou (více komunikace, zvýšená podpora); podpoříme rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže; podpoříme budování veřejně přístupných míst pro trávení volného času (dětské hřiště u sportovní haly apod.). Zveme vás na Předvolební setkání s občany, které se uskuteční v sobotu v 17:00 v Restauraci u Hromadů.

14 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych zhodnotil čtyřleté působení Sdružení pro rozvoj Janové v zastupitelstvu obce. Jak již samotný název napovídá, prioritou sdružení je rozvoj obce Janová. S touto představou kandidovalo sdružení již před čtyřmi roky a dva z jeho kandidátů byli zvoleni zastupiteli obce. Z pozic zastupitelů jsme se pak snažili prosadit maximum pro rozvoj obce a také svůj volební program. Níže uvedené věci se podařilo realizovat z našeho volebního programu, nebo z našich návrhů v zastupitelstvu obce (ZO). Obecní úřad vytvoření zcela nových webových stránek obce - (realizace volebního programu z roku 2006, zajištěno K. Eliášem) vydávání čtvrtletníku Janovské listy - (realizace volebního programu z roku 2006, zajištěno K. Eliášem) vytvoření nových obecních vyhlášek a aktualizace stávajících obecních vyhlášek (zajištěno K. Eliášem) zřízení pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně VPP (podnět L. Kotrly) vypracování jednacího řádu ZO a jednacího řádu výborů ZO (zajištěno K. Eliášem) podpora využívání dotací (realizace volebního programu z roku 2006) každoroční inventury majetku obce Janová K. Eliáš předseda inventarizační komise Doprava zpomalovací retardér v centru obce (realizace volebního programu z roku 2006) podpora oprav a budování komunikací v obci (realizace volebního programu z roku 2006) podpora budování cyklostezky (realizace volebního programu z roku 2006) zkvalitnění zimní údržby (realizace volebního programu z roku 2006 návrh L. Kotrly na zakoupení sněhové frézy) Životní prostředí zdarma pytle na tříděný odpad návrh K. Eliáše podpora budování kanalizace (realizace volebního programu z roku 2006) dočištění mostků Bradovského náhonu zajištěno L. Kotrlou ořez stromů - spoluzajištěno K. Eliášem Sport, kultura podpora místních spolků a sdružení (realizace volebního programu z roku 2006, návrh K. Eliáše na finanční podporu Sdružení janovských rodičů) podpora stavby Sportovní haly (realizace volebního programu z roku 2006) podpora fungování knihovny (realizace volebního programu z roku 2006) Školství, volný čas dětí a mládeže podpora MŠ a ZŠ (realizace volebního programu z roku 2006 návrhy K. Eliáše na prodloužení pracovní doby školky, letní školka, nákup hraček a vybavení pro MŠ, apod.) dětské hřiště u OÚ - návrh K. Eliáše (po neúspěšné žádosti o dotaci realizace díky spolupráci s firmou ZZJM s.r.o.) Na druhou stranu je nutno uvést, že se nám také řadu věcí prosadit nepodařilo. Z velké míry je to dáno tím, že jako zastupitelé jsme měli omezené pravomoci, jak ovlivnit činnost OÚ. Výkonné pravomoci jsou v rukou starosty obce. Zadávání práce místním podnikatelům Většinu stavebních prací, které zadávala obec, realizovala firma DNK s.r.o. (sídlo Nový Hrozenkov) nebo TM Stav s.r.o. (předražené schody na OÚ). Karel Eliáš se již na jednání ZO dotazoval p. starosty, proč obec neužívá služeb místních živnostníků při opravách budovy obecního úřadu, apod. Starosta odpověděl, že rekonstrukci provádí firma DNK, která má všechny potřebné řemeslníky zajištěny. Zároveň bylo uvedeno, že žádné nabídky práce od místních živnostníků obecní úřad neeviduje. Malá úspěšnost při získávání dotací V uplynulém volebním období byly zamítnuty 3 žádosti o dotace. První byla žádost o opravu místní komunikace v roce Tato žádost byla špatně podána. Uspěla až opakovaná žádost v následujícím roce. Druhá byla žádost o dotaci na stavbu sportovní haly (30 mil. Kč), která byla zamítnuta v roce 2008 (náklady na projekt činily 30 tis. Kč. Tuto žádost nebyl nikdo podpořit na Regionální radě ZK, která žádost schvalovala. A jako poslední byla zamítnuta žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště u OÚ v roce 2009, na jejíž přípravě jsem se podílel. Po jejím zamítnutí jsem uvítal návrh firmy ZZJM s.r.o. na uskutečnění tohoto záměru. Žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení byla nejprve zamítnuta a až po snížení požadované částky a zvýšení podílu obce byla žádost schválena. Žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení OÚ a ZŠ nebyla vůbec podána. K. Eliáš již žádal připravit žádost o dotaci, tak aby byla připravena k podání ihned po vyhlášení vhodného dotačního titulu. Starosta obce informoval členy ZO o tom, že do zásobníku projektů, který zpracovává MAS byly obcí Janová vloženy 2 projekty. Výměna oken a zateplení budovy ZŠ a OÚ. Dne pak starosta obce pověřil p. Holce zajištěním projektů na zateplení a výměnu oken v budově OÚ i ZŠ. Přesto, když byl v červenci 2010 otevřen dotační titul na zateplení veřejných budov z prostředků ZELENÁ ÚSPORÁM, Janová na podání žádosti nebyla připravena. Vzhledem k tomu, že byl tento program pro veřejné budovy již uzavřen bude se muset na tyto investiční akce najít jiné vhodné dotační tituly Kvalitní zimní údržba Jsou zaznamenávány stížnosti občanů na nedostatečnou zimní údržbu. Situaci by řešilo využít při odklízení sněhu techniku, kterou vlastní občané Janové. Kontrolní výbor se také zabýval ztížením zimní údržby nevhodně zaparkovanými auty. Bohužel k těmto situacím, stále dochází. Dětské hřiště na bývalé zahradě u ZŠ Pro toto dětské hřiště bylo zvoleno nevhodné umístění. Přestože jsem často apeloval na starostu, aby byla prováděna jeho pravidelná údržba, byla realizována sporadicky. Na jaře letošního roku se po několikaměsíčním upozorňování na jeho nedostatky podařilo alespoň částečně zprovoznit tak, že jej mohly začít navštěvovat děti z MŠ. Bohužel, některé věci nejsou stále dořešeny (např. přikrytí pískoviště, zabezpečení zahradního domku aj.) napsal: ing. Karel Eliáš PLACENÁ STRANA

15 Blog Karla Eliáše Prodej zeleniny na autobusové zastávce Když přišla do zastupitelstva žádost o možnost prodeje ovoce a zeleniny pod autobusovou zastávkou, tak jsem to uvítal s tím, že občané Janové budou mít možnost zakoupení čerstvé zeleniny a ovoce. Sám jsem tuto možnost často využíval. Obsluha byla vstřícná, ceny příznivé. Jediné co z mého pohledu kazilo dojem, byla zhoršená dopravní situace, která se vytvářela auty parkujícími na autobusových zastávkách. Byl jsem nemile překvapen, když jsem byl upozorněn, že prodejce nepodniká na pozemku obce a navíc využívá chodník, čímž porušuje dopravní předpisy. Tuto skutečnost jsem sdělil p. starostovi s tím, že by se to mělo napravit. Problém byl z části řešen i na zasedání ZO. Starosta obce následně vypověděl prodejci smlouvu. Jak však bylo následnou kontrolou zjištěno, ve smlouvě byl uveden pozemek patřící TJ Tatran Janová a samotný prodej probíhal na pozemku Ředitelství silnic ZK. Tato smlouva byla tedy neplatná od počátku. Je těžko pochopitelné, že při uzavírání smlouvy nebylo kontrolováno číslo parcelní. Co však nemůžu vůbec pochopit, je skutečnost, že žádost s tímto číslem parcelním předložil pan starosta na jednání zastupitelstva obce. Situace je nyní taková, že smlouva prodejce uzavřená s obcí Janová je neplatná a prodej probíhá bez povolení majitele pozemku. Je tak velmi pravděpodobné, že pokud prodejce nenalezne v Janové jinou možnost, kde by mohl dál prodávat, nebo se nedohodne se skutečným majitelem pozemku, bude pravděpodobně nucen s prodejem v Janové skončit. Na posledním zastupitelstvu jsem jako určité řešení navrhl, poskytnout k prodeji část parkoviště u Sportovní haly. Je mi jasné, že by to bylo komplikované a nevím, zda by to uvítali návštěvníci haly, ale pokud by byly ve smlouvě stanoveny jasná pravidla a omezení, snad by to šlo. Sportovní hala je ve větší míře využívána od podzimu do jara, zatímco prodej probíhá v letních měsících. Třecí plochy, kdy je potřeba ve větší míře využít parkovací plochy, by se jistě daly ošetřit ve smlouvě. Není to sice ideální řešení, ale z pohledu obce jinou možnost nevidím. Docházka na jednání ZO, KV a FV Dne jsem na jednání zastupitelstva obce seznámil přítomné se zápisem z jednání kontrolního výboru obce. Součástí zprávy byla také zpráva o kontrole docházky na jednání ZO, KV a FV. Paní Taťána Hradová označila opakovaně tuto provedenou kontrolu za, cituji: prasárnu. Neměl jsem v úmyslu uvedená statistická čísla dále rozvádět či komentovat, ale vzhledem k tomu, že se o zprávě KV paní Hradová takto hanlivě vyjádřila, doplňuji některé zpřesňující informace. Uvedená zpráva je pouze statistickým popisem skutečností, které vyplývají ze zápisů ZO, KV a FV. Tyto zápisy jsou veřejné a jsou dostupné na webových stránkách obce, každý se tedy může přesvědčit, zda jsou uvedená čísla pravdivá. Paní Hradová na jednání ZO uvedla, že její absence jsou způsobené pracovní vytížeností, kdy ve středu (kdy většinou zastupitelstvo jedná) má dlouhou pracovní dobu (pozvánka na jednání zastupitelstva obce slouží pro zaměstnavatele jako žádost o uvolnění ze zaměstnání). Stanovit datum a hodinu jednání je v kompetenci starosty obce. Starosta obce svolal v letošním roce dvě řádná jednání mimo středu v úterý a ve čtvrtek. Nicméně ani toto řešení nepomohlo, neboť paní Hradová opustila jednání již v 17:15. Jako předsedkyně finančního výboru pobírá měsíční odměnu více než 800 Kč měsíčně a přesto se letos neuskutečnilo žádné zasedání finančního výboru. Pracovní provinění zaměstnance obce dne Zaměstnanec obce byl v pracovní době zatčen policií ČR, poté co řídil obecní Fabii. Při zatýkání kladl odpor a hrozí mu obvinění z napadení veřejného činitele. Odmítl dechovou zkoušku i krevní odběr. Byl odvezen na obvodní oddělení PČR ve Vsetíně. Po návratu do Janové mu byla starostou obce udělena na tento den dovolená. Co to znamená? Může mu nyní pan starosta obce udělit důtku s výstrahou, když měl inkriminovaný den dovolenou. Nevím jak kdo, ale já bych se hájil, že přeci nemůžu dostat pracovní důtku s výstrahou, když jsem ten den měl dovolenou. Možná byste někdo mohli panu starostovi poradit, jak se postupuje v případech, kdy je zaměstnanec při výkonu pracovních povinností zadržen PČR a vyšetřován v souvislosti s podezřením na řízení pod vlivem alkoholu a napadením veřejného činitele. Odhaduji, že v 99 případech ze sta by si po návratu na pracoviště nedobrovolně vyklízel skříňku s osobními věcmi. V tom jednom případě by dostal důtku s výstrahou okamžitě. Pan starosta čekal 15 dní na jednání ZO, kde chtěl, aby zastupitelé tuto důtku s výstrahou pro pracovníka obce schválili. Po diskuzi, ve které jsem upozornil na to, že zaměstnanci byla udělena na inkriminovaný den dovolená, nebylo žádné usnesení k této věci schváleno. Starosta obce snad má při jednání se zaměstnanci určité pravomoci, které by měl využívat a neschovávat se za rozhodnutí zastupitelstva obce. První věcí, kterou měl po tomto incidentu udělat, bylo zakoupení alkotesteru (divím se, že obec alkotester do této doby neměla vlastně nedivím ) a začít provádět namátkové kontroly. Tyto kontroly měly být ovšem prováděny mnohem dřív, zvláště když zmíněný zaměstnanec měl podobné problémy (odebrání řidičského průkazu za alkohol) nedávno. Pan starosta však s tímto čekal, až mu kontrolní výbor doporučí používání alkotesteru. Vzhledem k tomu, že obec tento tester nemá, navrhl jsem jeho zakoupení a doporučil kontroly. Sportovní hala Budování sportovní haly v Janové provázela řada problémů již při samotné stavbě. A některé problémy zůstávají i po její kolaudaci. Tím nejdůležitějším je zajištění jejího dofinancování. Firma Renostav dokončila stavbu s tím, že dofinancování bylo formou bezúročného úvěru

16 poskytnutého samotnou firmou. Umoření tohoto úvěru má být vyřešeno dotací MF ČR. Obec dodala všechny potřebné dokumenty pro kladné vyřízení a dotace je schválena, ale na limitku se čeká již 3 měsíce. Pokud by Janová tuto dotaci neobdržela, bylo splácení tohoto úvěru velmi náročné. To, že byl původní návrh stavby (mnohými občany ne zcela bezdůvodně nazýván megalomanský) v průběhu realizace redukován, je všeobecně známo. Tato redukce se však dotkla především technického příslušenství. V hale tak chybí především šatny, nářaďovna, toalety a podobně. Především šaten je zde nedostatek. Oproti redukovanému řešení byla ještě jedna šatna přestavěna na toalety. Hala má tak pouze 2 větší šatny a jednu malou. A tady je kámen úrazu. Jedna z větších šaten je v trvalém užívání TJ Tatran Janová. K samotnému provozu haly tak zůstává pouze jedna větší a jedna menší šatna, což je při předpokládaném využití haly zoufale málo. Přímý přístup do sprch je jen z větších šaten, z menší je nutno jít přes prostor, který je přístupný ostatním návštěvníkům. Celý problém by řešilo využití druhé větší šatny. Fotbalisté využívají tuto šatnu v sezóně 2x týdně na tréninky a jednou za čtrnáct dní na víkendové (dva) zápasy. Mimo sezónu (letos od 7.11) se víkendové zápasy nehrají. Šatna bude tedy blokována jen kvůli tréninkům 2x týdně jinak bude nevyužitá Věřím, že řešení by se našlo. V této šatně jsou uzamykatelné skříňky. Zakoupením sušičky odpadla by nutnost sušit v této šatně vyprané dresy apod. Pokud by se hráčům praly věci po každém tréninku, odpadla by nutnost je zde sušit do následujícího tréninku a mohli by trénovat v čistém, šatna by nesmrděla. Tím, že se zde suší věci, zvyšuje se vlhkost a hrozí vznik plísní (o tom, jak to v této šatně vypadá, jsem se mohl přesvědčit při posledním jednání kontrolního výboru, které se uskutečnilo ve Sportovní hale). Inicioval jsem setkání, na kterém o využívání sportovní haly jednali zastupitelé se zástupci TJ. Na tomto jednání jsme si sdělili svá stanoviska. Bohužel k dalšímu jednání již nedošlo a starosta rozhodl, že šatna bude v trvalém užívání fotbalistů. Fotbal má v obci dlouholetou tradici. Reprezentuje Janovou na okresní i krajské úrovni. Fotbalová utkání (A i B mužstva) jsou jedinými pravidelnými sportovními událostmi v obci. Velmi si vážím dobrovolné práce mnoha občanů Janové, kterou vykonávají při zajišťování těchto sportovních akcí, které navštěvuje množství občanů Janové. I když nepatřím mezi pravidelné návštěvníky fotbalových utkání, těšil jsem se z nedávného postupu obou mužstev do vyšších soutěží. Vztahy mezi TJ a obcí jsou dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Rád bych, aby tomu tak zůstalo i nadále. Je mi jasné, že fotbal v Janové potřebuje pro svou činnost vhodné podmínky. Je samozřejmé, že fotbalisté budou využívat šatny při trénincích a zápasech. Mimo tuto dobu by tato šatna měla sloužit i jiným pronajímatelům. Obec vložila do stavby haly nemalé prostředky a bylo by dobré, aby provoz nemusela dotovat. Proto by zájemcům o pronájem měla nabídnout co možná nejlepší podmínky. Věřím, že starosta obce vezme na zřetel doporučení kontrolního výboru při uzavírání smlouvy s TJ o využívání Sportovní haly. text: Karel Eliáš KOMUNÁLNÍ VOLBY V JANOVÉ Podle nálad, které Janovské listy zachytily v místní atmosféře, by mohly být výsledky více než zajímavé. Ale jak už to bývá, skutečnost může být naprosto jiná. Napsali jsme vám několik důležitých rad a upozornění jak správně vyplňovat volební lístky. Na volební období budou voliči v Janové volit devět zastupitelů obce. Vybírat si budete ze dvou sdružení o devíti kandidátech a jednoho nezávislého kandidáta. Občan může na hlasovacím lístku zvolit pouze jednu stranu, ale zakroužkovat může jednotlivé kandidáty jakékoliv strany. PŘÍKLAD: Volič Josef Novák zvolí, tedy zaškrtne volební stranu Sdružení XY, která má na kandidátce devět kandidátů. Poněvadž však chce ještě dát hlas čtyřem členům druhého sdružení, zakřížkuje tyto čtyři jména mezi jednotlivými kandidáty. Při sčítání hlasů budou napřed započteny hlasy pro ony čtyři jednotlivé kandidáty a poté budou přiděleny hlasy pro prvních pět členů na kandidátce Sdružení XY. Celkový počet přidělených hlasů voličem, Josefem Novákem, je devět, tedy tolik, kolik bude zastupitelů obce. Volič nesmí zaškrtnout více kandidátů, hlasovací lístek by byl neplatný, ale může zaškrtnout méně, třeba jen tři nebo jen jednoho z celkových devíti. Pokud se v obou sdruženích nalézají osoby, ke kterým volič nemá důvěru je nejlepší způsob volby křížkovat pouze jednotlivé kandidáty! VÁŠ HLAS BUDE NEPLATNÝ!!! KDYŽ: a) pokud neodevzdáte platný hlasovací lístek na předepsaném tiskopise b) neoznačíte žádnou stranu ani jednotlivého kandidáta c) označíte-li ve sloupci volební strany více než jednu volební stranu d) označíte-li křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů než má být voleno zastupitelů obce (v Janové devět) e) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do obálky f) jestliže byl hlasovací lístek přetržen POZOR!!! Pokud označíte na hlasovacím lístku volební stranu křížkem a současně v jednotlivcích označíte kandidáty, členy vámi zaškrtnuté strany, k těmto označením se nepřihlíží!!! Z toho vyplývá, že pokud v dané straně (sdružení) nebudete chtít podpořit ostatní členy kandidátky, zvolíte způsob, kdy nezaškrtnete žádnou stranu, ale budete zaškrtávat pouze vámi vybrané jednotlivce. text: Radomír Dolanský

17 ČÍ SÚ HODY? NAŠE! Letos pořádali tradiční Vodění barana členové TJ Tatran Janová. V neděli, , po osmé hodině ranní, zatím zpola maskované masky stále s větší netrpělivostí očekávaly příjezd kočího, Jirky Bezděka. Všichni malovali černé scénáře, kde asi včera skončil a podobně. Ale to už vjížděla do areálu tělocvičny Avie. No, postavila si na poslední chvíli hlavu. Vždyť je rodu ženského! Vzápětí dorazili také muzikanti, v obci dobře známá Hověžanka. A jako správní hudebníci si ihned všimli reklamy na autě Jirky Bezděka: Metal není jenom hudba. To má být obráceně, vykřikl jeden z nich. Správně tam mělo být napsáno, Hudba není jenom metal, a polaskal svoji mosaznou trumpetu. Ale to už bylo auto opentleno, masky vyšňořeny, tak ještě vyfotit a vzhůru do náročného dne. Letošní hodová oslava přinesla do vsi inovaci. Již mnoho let se nevodil baran s tak mohutnými rohy. A už vůbec ne na kolečkách!!! Tento unikátní kousek vyrobil Michal Řepka a podobu (kdo ví, podle koho?) vytvořila Karla Papšíková. Že bylo letošní Vodění barana velmi veselé, se můžete přesvědčit nejen zde, ale především na janovských webových stránkách Fotogalerie, pak klik na další Fotogalerie, pak na 2010 a konečně Hody, kde naleznete 44 fotografií. Nebo přímo na tomto odkazu - text a foto: Radomír Dolanský Janovské masky, na spodním fotu Hověžanka

18 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA V Janové byla o letních prázdninách poprvé na čtrnáct dní zkušebně otevřena školka. Když informace prosákla na veřejnost, rodiče tento nápad kvitovali s povděkem. Po několika dnech to již vypadalo na hádky o místa, jelikož v plánu bylo otevřít školku jen pro patnáct dětí, s ohledem na dozor pouze jedné učitelky. Ovšem zatím, co se vše připravovalo pro zdárný průběh prázdninové školky, rodiče své ratolesti začali postupně odhlašovat. Nakonec zůstalo z přihlášených čtrnácti dětí věrných původnímu rozhodnutí pouze šest. Pro obec z toho jednoznačně vyplynul neúnosný nárůst nákladů na jedno dítě, proto se rozhodla, pokud nedojde k snížení nákladů, tento dobrý nápad zrušit. Nevděčný úkol, tedy černý Petr, zůstal v rukou pana ing. Karla Eliáše, původce a realizátora prázdninové školky. Mohl jednoduše říci, že díky odstoupení rodičů od předběžných přihlášek se celá akce ruší a nenesl by za neúspěch nejmenší vinu. I když samozřejmě, jak je v obci zvykem, nerozhodnost samotných rodičů by byla zapomenuta a opět by se mluvilo o neschopnosti zastupitelů, kteří se nestarají o problémy občanů. Pan Karel Eliáš to nevzdal a díky snížení nákladů obce (zvýšení poplatku za dítě a snížení platu učitelky) se prázdninová školka stala skutečností. Paní učitelka Spitzerová vytvářela dětem program se zaujetím sobě vlastním a tak prázdninová školka byla plná her a zábavy, v kterých se skrývalo mnoho ponaučení a získávání dovedností. Děti se chodily stravovat do kavárny ZZJM. K tomu se mezi rodiči ozvaly připomínky, zda jde o nejvhodnější způsob řešení místa stravování. Kolik z těchto obávajících se rodičů si na vlastní oči zkontrolovalo, v jakém prostředí děti stolují? To, že se stravovaly v nekuřáckém sále, je naprostou samozřejmostí. Navíc jim bylo vyhrazeno místo v nejvzdálenějším místě od vstupu do výčepu a rovněž přicházely dveřmi vedoucími přímo do sálu. Myslím, že tak akurátní určitě nejsou ani samotní rodiče, když jdou s dětmi do restaurace na oběd, natož si posedět. Nehledě k tomu, že nejen na všech kulturních a sportovních akcích v obci se alkohol konzumuje veřejně, kouří se, ale dokonce se tak děje i na akcích pořádaných pro děti. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud měříme, tak měřme stejným metrem! text a foto: Radomír Dolanský Z OBECNÍ KRONIKY Léta Zřízena c.k. poštovna v Johanové s provozem od 1. února. Počátkem srpna počala evropská válka. Mnoho mužů narukovalo, protože muselo. Každý si však pravil, že vojna dlouho trvat nebude. Po celou dobu školní děti oslavovaly z nařízení úřadů každé vítězství zbraní. Vyučovalo se polodenně, neboť učitelé spisovali po chalupách zásoby obilí, zemáků, kovů, drátů, atd. Děti sbíraly ostružinové listí na čaj pro vojáky, děvčata dělala papírové vložky do bot a trhala cupaninu na obvazy. V obci sbírána měď, mosaz, vlna, látky, hadry, zvonce, podnikány sbírky pro Červený kříž. Sbíralo se na válečné hroby, na sirotky válečné. Občané nuceni upisovati válečné půjčky, jinak se nedostali vojáci na dovolenou, nebyli vyreklamováni. Stálé soupisy zásob byly na denním pořádku. Hledalo se na půdách, ve sklepích, v rytě, v zemi, atd. Lid neměl dostatek obilí, mouky, sádla, másla, cukru, šatů, obuvi. Musel odebírati vše na lístky, kde sousto bylo odměřeno. Občané chodili v dřevácích a měli jísti zemáky se šlupkou, aby se ušetřilo. Rolníci schovávali vše, a tím i přišlo mnoho potravin na zmar. I ve škole pod stupněm bylo obilí schováno. Měděné kotly lidi zakopávaly do země. Z města lidé chodili k nám pod rukou nakupovati, občané, pokud mohli, prodávali. Pravdou je, že snad i někteří brali za potraviny více jak za maximální cenu, ale většina vyměňovala například za petrolej, šaty, plátno. Ženy narukovaných vojínů měly se zle, neboť nebylo, kdo by řádně obdělal pole atd. Také potahu nebylo, neboť neustálé rekvizice dobytka počet kusů zmenšovaly. Proto také hnojení bylo čím dál složitější. Stát uděloval ženám podpory, protože však všechny ženy nebraly stejně velkou podporu, množily se hádky a podezírání. Byly i takové, které obratem podporu propily hned na Vsetíně a zde si daly též ještě na gramofon hráti. Zvláště dělný lid se měl zle. Penězů nebylo a také nebylo čeho všem. Lid strádal, což mělo za následek velkou nemocnost. Vždyť někdy nebyla mouka k jídlu, mlelo se vše: bob, jatelina, zemáky. Z takové stravy dostávali lidé bolení břicha. A co dalo práce, než člověk dostal aprovizační lístek na poživatinu musel se doprošovati a choditi po hejtmanství. Leč nebylo. To věděli i na hejtmanství a proto úřad vysílal na Hanou kupovati mouku, kterou schovával na horší časy a v časy velkých křikův ji vydával. Drobný lid nevěřil bohatším, nevěřil obchodníkům, nevěřil rolníkům, nevěřil nikomu. Mezi nimi vznikla nevraživost, podezírání, které do dneška trvá. Čím dál bylo hůře. Vojáci se měli zle na vojně a lidé doma. Vojíni utíkali na dovolenou, skrývali se doma a v lesích. Jakmile šel četník, každý se schoval nebo utekl. Lid bál se též mluvit, neboť měl obavy, že ho někdo udá. Ovšem věrní kamarádi si posteskli a zvláště ženy se nebály a mluvily všude, na hejtmanství i doma. Do obce přicházely zvěsti o padlých, raněných a zajatých. Zprávy bývaly nevěrohodné, neboť z mnohého padlého stal se zajatec anebo vůbec nebyl raněn. Fantazie v lidu udělala mnoho. Sotva se uskutečnily přehlídky (odvody) jedněch, už se vypravovalo, kdo půjde k odvodu za měsíc. Musíme říci, že byli i lidé, kteří přáli i druhým, aby se dostali na frontu.

19 Někteří občané hledali zaměstnání v podnicích vojenských na Vsetíně, jenom, aby se před frontou ukryli. Dováželi dřevo firmě Bubelově, která dodávala desky atd. eráru za to byli vyreklamováni. Rolníci, když se chtěli dostati z vojny, měli mnoho měřic pole, když ale přišlo rekvírování, měli málo. Pochopitelně každý hleděl se zachrániti, jak mohl. Nejhůře měli se kuřáci, když stát jim prodával bukové listí ke kouření. To i tabák se sel v Johanové na zahrádky i do pole. Za tabák hospodáři dávali velice rádi potraviny, leč i toho nebylo ani v městech, proto kupující k penězům přidával 1 2 balíčky. Vojíni přicházející domů vyprávěli, že se mají zle, že jim nadávají českých psů, že tam a tam (Prostějov) lidé se doma bouří, a že do davu, nemajícího co jísti, se střílí, že mnoho Čechů zavřeno atd. A český lid trpěl, trpěla i Johanová, a když míra utrpení byla dovršena, prohlášena Národním výborem v Praze republika Československá z obecní kroniky připravil: Milan Babovec METÚD VE ŠPITÁLI U OČAŘA Metúd chnípal v kukani na družstvě, keréj říkali vrátnica. To dědinské trdlo sa k inému nehodilo než vartovať nad vybrakovaným jézédé. A jak tak zařezával, ludé sa honem vláčili z metrama drva, že im to ten blboň pořeže. Ináč ale zmýšlali ogařiska co tu byli na brigádě. Gdesi vyždárali fóliju, kerá lámala světlo, tož ju nastříhali a opatrno nalepili Metúdovi na ty jeho popelníky co mjél pověšané na očách coby brýle. A šupem pryč! Jak sa zjavíl Joža Pardál, šéf družstva, keré sa už po americky přemenovalo na farmu lebo ranč, tož začal virvajs. Metúde, zaséj chrápeš? Ty pajtášu přitrúblý, to chceš, aby nás rozkradli ešče vjecéj než zme? A gde to čučíš gdesi do kúta? Súdruhu předsedo Metúde, potichúčku zařvál šéf, ty pňu jeden, mechem obrostený, jak ňa to voláš? Také roky po revolúciji a chováš sa jak blb. Vlastně, proč jak?! Jáj, šéfe, omlúvám sa, ta moja lebeňa ďúravá. Metúde, s kým to furt v tom kútě mluvíš? Šak já stojím tu! Metúd pootočíl lebeňu a skorem lapl na řiť. Sákriš, šak toť je druhý. Šéfe, vy ste dvojčata? To ste ně nigdy neříkal, že máte identické dvojča. Za co, súdruzi, za co, lomíl paprčama Joža Pardál. Koliks teho vypíl, Metúde? Tož normálka. Pár štamprlí borovéj a ze pět kuželek piviska. Tož faň, hneď si to zistíme. Poď se mnú, ty zmjato, schmátl ho šéf pod pazuchu a už ho táhl ven. Šéfe, vy ňa chcete vyhodiť na dlažbu? Zmilujte sa. Gdo vezme do roboty takého trúbu jak su já? Nekvákaj voloviny, Metúde. Jak ťa možu vyhodiť na dlažbu, gdyž je tu enem blatsko? Toť si stúpni a di přímo za nosiskem. Joža Pardál ho postavíl pár metrú od betonového slúpka a žduchl do něho, aby lézl. To sú blbé výmysle, mrčál si pro sebja Metúd a lézl dopředu. Pozor, Metúde, slúp! Ale šak ten je bác do kelu, šak ešče před chvílú býl dva metry vedla mňa. Metúde, seber sa a lez dom a ráno prvým autobusem pojedeš do města k očařce. Tož faň. Dobrú, šéfe, rozlúčil sa v pravé poledně Metúd. Že neco nehraje sa mu zazdálo jak vlézl do kopřiv a začaly ho od teho prliť paprče. No gdyž sa zaplantál do rezavého pletiva, keré tu slúžilo v dobách, gdy ešče bylo co ukrásť, došlo mu, že štreka do chalupy vede gdesi inde. Joža Pardál zakúlal očiskama a dal sa ho jíť zachrániť. Potem rozhodl: Metúde, ráno sa pro tebja zastavím a k téj očařce ťa odvezu. Lebo s takovú by sa mohlo stať, že by ťa spěšéj postřílali na slovenských hranicách než aby sas dostál do města. Ráno u očařky šlo všecko jak po másle. Metúdovi očiska byly už tak zblblé, že viděly dvakráť aj bez brýlí. A gdyž si postěžovál, že poslední dobú potkává samé identické dvojčata a zaséj místo na dochtorku čučál gdesi do kúta, tož žádosť na příjem do špitála sa vypisovala skorem sama. Joža Pardál ho odvézl dom, aby si pobrál nejaké náhradní trencle, fusakle, kartáček a samé také podobné. Ve špitáli sestrám pošuškál, že Metúd ani pořádně neví jak sa s takovýma věcama narábjá a vypaříl sa jak para nad hrncem. S tú hygienú im to ani vykládať nemosél lebo enem chvílu co postál na sesterni už sa zháňaly po plynových maskách. Tož poščaly od uklizečky pjekně zajetý rýžák, mýdlo z jeleněm, z eldéenky si poščaly saniťáka a zavřely ich do kúpelky. Po chvíli už enem počúvali vřískání a jačání jak z Jurského parka. Šak to takéj stálo za to. V očách Metúdovi sice furt ostál ten přitrúblý výraz, no ináč býl úplně iný člověk. Po chvíli hnalo Metúda do kadibudky, tož sa s tým svojim dvojitým viďéním klátil od zdi ke zdi a přemýšlal či to stihne, gdyž najednúc křáp! rana a už to bylo po chodbě čuť jak mořský příboj. Plesk, hadra mu sjela po dyni a gdesi od spodka cítil najedované ludské teplo. Ty zmjato, šuškala mu do ksichta uklizečka, gdyby zme nebyli na očním, tož už máš ten kýbl na lebeni a okolo gágora by sa ti svíjala hadra škrtička. Súdružko uklizečko, já sem Švác hadrú. Mně budeš říkať súdružko, ty držko? Ksicht máš jak gdybys lebeňu strčíl mezi rozjeté vlaky a ňa budeš urážať? Víš, gdo já su? Já su viceprezidentka přes kosmetickú úpravu dláškových krytín. A navrch su tu přes styk z maródama. Metúd v momentě zavětříl. Já su takéj maród, tož gdyby ten styk moc nestál, já bych si aj předplatíl. Švác! Jedeš, ty mašíku! Zvádzať poctivú robu by sa ti zachcelo? A kolik že bys zaplatíl? No v tem sa na chodbě zjavila primářka, tož z kšefta nebylo nic. Vy ste tu nový, že, pane? Tož to su, paní primářko. Faň, a jak sa Švác, a už sa válala v téj kaluži. Metúd sa držál za dyňu a svíjal sa jak had lebo jak sebú primářka švihla, tož jí čapy vyletěly hore a Metúdovi rovno na čelisť. No ten, coby pravý gentleman, sa hneď hnál pomocť takéj šajbě jakú je primářka. A že mu aj ty jeho popelníky zjely z očisek, tož jak prd viďél, namísto primářčiny paprče schytíl kýbl ze špinavú vodú. Není toťto, a primářka už sa válala v tem chodbovém svinstvu. Zabiť, zabiť tu ozoru, oči mu vylúpať, jačala už napoly šílená uklizečka. Sklapnite, Francino, húkla na ňu primářka furt vyvalená na dlášce. My tu máme luďom pomáhať. A navrch ešče na očním hulákať, že byste mu oči vylúpala. Zetřite bleskem tu dlášku a Evička ať urobí příjem toť teho trd pááána.

20 Potem sa ešče parkráť rozplácla v téj kaluži než sa jí podařilo stanúť a odbelhať sa do cimérky pro šajby najvyšší. Na patolku bych vás odvédla, odbachla jak divokého mašíka a potem bych vzala křivák a Evičko, primářka vám káže přijať toťto heblo. Žduchla Metúda před sebja a druhú rukú vypodobňovala velikú kliku otáčajúcí sa na čele. Tož možete jíť stírať, Francino. A vy poďte za mnú, pane Filgas. Francina si cosi zamrčala pod fúsy, máchla paprčú a dala sa uklízať tu povodeň. Metúd si lapl a jak mu sestry měřily tlak, zkúšaly reflexy, odebíraly krév a samé podobné, tož vyvalovál očiska jak sa okolo něho míhaly ty pjekné robky. A tož si neodpustíl jednu ze svojich hlubokomyslných filozofických myšlének. "Sestřičky očné, vy to máte faň s tú obranú proti sexuálnímu harašéní. Gdyž vás nekerý chlap oblbuje, tož mu řeknete, že nemóžete aj gdybyste chcely lebo by to býl incest, gdyž ste pro něho sestry. Mladé sestřičky sa řechtaly jak blbé, no ty starší vypadaly jak gdyby vygĺgaly flašu octa na ex, spomínajúc gdy naposledy s nima negdo harašíl. Tož zme vás proždáraly, pane Filgas, a včíl vás odvedeme za novýma kámošama na cimru, védla ho sestřička Evička chodbú. Hneď, jak sa za ňú zavřely dveře, Metúd sa otočíl k chlapom. Vitajte, chlapi, já su nejaký Metúd Filgas a robím u nás na družstvě detektýva. Tož co, došli ste si vyfasovať bílé čagany? S chlapama to hrklo a jak naňho čučali, Metúd sa dal přednášať. Šak to ste nečuli, že im gdosi čmajznul operační vercajk aj z mikroskopem? Tož si roby dochtorské namísto teho mosely z domu dotáhnúť jehly a špendlíky a operujú enem tak, od oka. Jáj, to sa mi to povédlo. Operujú oka enem tak od oka. No šak to takéj tak vypadá. Jak sem chcél vyhodiť do popelnice papír od tlačenky, mrkala na mňa hromada vyhoděných očisek. Tož co naděláte, chlapi. S takým vercajkem sa aj mistr tesař utne. Chlapi sa začali třásť, kňučať a békať, že sestry mosely utěkať na děcké odděléní pro cumle, húšať ich a spívať halí, belí. Metúd chcél využiť příležitosť a už natahovál dyňu po pjekném ňadérku mladéj sestřičky, že s ním smýkajú sací instinkty. Enem ležte, pane Filgas, lebo vám takú smýknu, že vysajete dlášku na celém odděléní. Chlapi sa jakžtakž sklidnili a hneď, že chcú za dochtorkú podepsať revers a dom. Gdyž z nich primářka vytáhla co im Metúd napchál do lebení, pozvala ich na exkurziju na operační sál a bylo vyřízené. No Metúd sa stěhovál do kumbála, kerý tu býl vyhraděný pro také maródy, keří prd vidíja a navrch majú ešče třeba žlútenku. Tož to býl pro něho veliký trest. Furt vytŕčal lebeňu ze dveří, hučál do sester, uklizeček aj maródú. A jak byla vizita a všeci ti prdviďácí sa nacpali před ordináciju, tož Metúd hučál jak nové kamna. No jak primářka učula No šak to víte jak Smokie spívajú ten hit Jehly a špendlíky, ne? Needles and Pins. Tož to je o toťtých očařkách lebo si ten vercajk mosely dotáhnúť z domu. Vyletěla jak čert z eletryky a zahulákala: Filgas, sklapnite! Všeci sa v ten moment postavili do pozora, Metúdovi sa gatě zrulovaly až nad kolena a skorem mu nechty zlézly. Jak sa trocha z teho šoka probrál enem si odfúkl: Sáfriš, roba jak za groš kudla, no gdyž zahuláká, tož by aj Sovětskaja ármija vzala nohy na ramena. Kerýsi deň dovézli na odděléní ogara, také trdélko, co si utíral oči šmirglem. To by ešče nebylo najhorší, no on při tem zapomenúl zavříť víka. Navrch mjél jakúsi fóbiju, že sa bál byť na pokoji sám. Tož sa dochtorky rozhodli zabiť dvě muchy jednú ranú. Strčily k němu na cimérku Metúda. Ten si odvčilška mohl hučať o jehlách a špendlíkoch jak chcél a ogárek sa mosel cítiť v sedmém nebi, že néjni sám. Už po chvíli bylo čuť zpoza dveří Metúdovo blekotání. Tož víš, ogare, ve špitáloch včíl nejsú kopejky lebo jak ty dotácije tečú zvrchu dolú, tož si všeci nacpávajú kapce a gdyž už nevíja coby, tož pozvú famíliju lebo kámoše, keří majú stavařské firmy a dušujú sa, že pro špitály postavíja skorem zadarmo. Gdyž sa potem zjaví dajaký mudrlant a ve finále to spočte, tož mu vyjde jedna cihla od týchto poctivcú za takú cenu jak dva vagóny cihel z továrně. Proto, jak ťa zítra budú štelovať na tu operáciju očiska, tož si móžeš všimnúť, že inštrumentářka tam bude měť vychystané pozohýbané rezavé hřebíky, ocelové dráty a iné. Skořéj měli aj měděné či hliníkové dráty, ale znáš to, jak chce každý včiléj pomáhať súkromým kovošrotom. V tem sa světnicú cosi mihlo a odešlo to oknem. Gdyž ogárka pozlepovali na chirurgiji a odvézli zpátky do blázinca, došli za Metúdem dva tací vysmítí ogaři, ramena přes celé záda, a švácli s ním do kumbála z vercajkem pro uklizečky. Gdyž ráno uklizečka vletěla do kumbála, vyhrnúl sa proti ní Metúd, za pasem metličku z lopatkú, na nohách navlečené gumové rukavice s kýblem na lebeni a začal hučať: Já su mimozemšťan, babo! Přišli zme si pro tebja lebo ta tvoja dyňa, co vypadá jak pytel zmijí, nám pomóže vyhráť mezigalaktickú válku. Bác, vyvalila sa uklizečka. Metúd ze sebja pozhazovál maškarádu a rýchlo sa vypaříl. Využíl zmatku okolo uklizečky a přikradl sa ke dveřám robského pokoja a už sa dál hučať: Baby, to víte jaký majú dole na operačním vercajk? Jak letěla okolo primářka a učula A víte, roby, že primářka si nechala vylúpnúť očiska a dala si namísto teho namontovať duhové kuličky? tož sa přebarvila nafijalovo, zapnula třetí kosmickú rychlosť a už valila naproti do špitální kuchyně. Tam postával šéfkuchař ze svojima svěřenkyňama a předstíral prácu, gdyž v tem ich ovanul větr a z věšáka zmizla ta najvětší pánvica. Mimozemšťani, hýkla kuchařinka. Šéfkuchařa to tak zebralo, že si lapl rovno na rozpálenú trúbu. V ten moment zajačál a stropem zmizl v kosmickém prostoře. A že zrovna našeho šéfa, zašuškala druhá. Mezitým zabrzdila primářka za Metúdem, ozvál sa gong a z pánvice bylo zrazu sombréro. Jak dostál tu šupu, tož mu z jogurtovek zletěly aj ty slavné fólije, tož zajačál: Já vidím! A každého enem jednúc. Tož ho primářka lapla za límec, dotáhla ho do šatně a zavrčala: Filgas, bleskem do civilu a švihať dom, lebo máte v momentě místo očí duhové kuličky! autor: Radomír Dolanský

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 24.2. 2011 v kanceláři starosty obce.

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 24.2. 2011 v kanceláři starosty obce. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 24.2. 2011 v kanceláři starosty obce. Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák, Michaela Petřeková

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19.ledna 2011 v kanceláři starosty obce.

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19.ledna 2011 v kanceláři starosty obce. Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19.ledna 2011 v kanceláři starosty obce. Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová, Aleš Olšák,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více