Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miriam Borýsková Jančářová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu ANALÝZA A VÝVOJ MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU (Bakalářská práce) Autor: Miriam Borýsková Jančářová Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Mikláš Kunovice březen

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zdeňka Mikláše a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice březen vlastnoruční podpis autora 3

4 Děkuji panu Ing. Zdeňku Miklášovi a slečně Ing. Magdě Pančochové za velmi užitečnou metodickou pomoc, cenné rady a připomínky, které mi poskytovali při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice březen 2006 Miriam Borýsková Jančářová 4

5 Obsah Strana Úvod Historický vznik a vývoj majetkového pojištění Vznik pojištění Požární pojištění v Anglii Požární pojištění v Evropě Krupobití Vodovodní škody Pojištění skel Pojištění v Českých zemích První česká vzájemná pojišťovna, Praha Zajištění Obchodní služba Propagace Konkurenční boj Sociální situace pracovníků pojišťoven Novodobé dějiny majetkového pojištění Vývoj pojišťovnictví po druhé světové válce Vývoj živelního pojištění Pojištění majetku občanů Sdružené pojištění domácnosti Sdružené pojištění obytných budov Pojištění organizací Zákonné pojištění motorových vozidel Období centrálně plánovaného hospodářství Ukončení monopolu a vstup nových subjektů na trh Demonopolizace na českém pojistném trhu Vývoj živelního pojištění Shrnutí Porovnání hlavních lídrů trhu Pojištění majetku občanů Pojistná hodnota, podpojištění Spoluúčast Místo pojištění Situace v roce Výsledky členů České asociace pojišťoven Výše předepsaného pojistného Srovnání dalších ukazatelů Česká asociace pojišťoven Český jaderný pool Historie a vznik Českého jaderného poolu Principy činnosti jaderného poolu Česká kancelář pojistitelů Činnost Kanceláře Úkoly Kanceláře pro rok Prognózy do budoucna Kodex etiky v pojišťovnictví Růst trhu Závěr

6 Úvod Analýza majetkového pojištění na českém pojistném trhu si klade za cíl obeznámit jak širokou veřejnost, tak odborné kruhy o momentální situaci na trhu v tomto segmentu pojištění. Majetkové pojištění je velmi specifickou oblastí portfolia pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Je velmi důležité správné stanovení pojistných částek, vyhodnocení hrozících rizik a to vše za optimální výši pojistného. Ve své práci bych chtěla nabídnout ucelený obraz situace, ve které se majetkové pojištění nyní nachází a kam směřuje. Po katastrofálních povodních v minulých deseti letech dostalo majetkové pojištění daleko konkrétnější rozměr a význam jak v životě jednotlivce, tak v chodu podniků a společnosti, jako celku. Člověk, který se proti zuřícímu živlu ukázal být bezbranný, při ochraně svého majetku se mohl přesvědčit o pravém významu slova pojištění. Od července roku 1997, kdy Českou republiku postihla první povodeň, a 1/3 našeho území se ocitla pod vodou uplynulo už bez mála deset let. Za tu dobu obrázky zatopených domu a zahrad a především zoufalých majitelů jsme měli možnost vidět ve sdělovacích prostředcích víckrát, než bychom si všichni přáli. Bohužel solidarita s těmito lidmi, podaná pomocná ruka, či finanční pomoc postiženým lidem ze strany spoluobčanů je čím dál vzácnějším jevem. Asi jsme už všichni zapomněli na pocity a myšlenky, které nám probíhaly hlavou při pohledech na záběry kompletně zatopeného Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. A možná je to také tím, že takových náměstí vídáme v poslední době čím dál víc, a lidských vědomím to už tolik nepohne. Hlavním významem majetkového pojištění je snaha o eliminaci způsobených škod a hlavně poskytnutí jakéhosi pocitu naděje do dalšího života pro člověka, kterému živel vzal to, na čem celý život tvrdě pracoval a je pro něj nejdůležitější - a sice jeho domov. 6

7 1 Historický vznik a vývoj majetkového pojištění 1.1 Vznik pojištění První zmínky o pojištění jako takovém jsou zaznamenány již z doby kolem roku 2500 před našim letopočtem. Za dob krále Chammurabiho uzavírali majitelé karavan dohody o vzájemném krytí ztrát, jež by vznikly na plánované cestě. Ze staré Indie z období kolem roku 2000 před n. l. víme o vytváření různých druhů pojištění úvěrů v kastě obchodníků. První důkaz o existenci různých druhů životního i majetkového pojištění máme až ze starého Říma. Není však úplně jasné a rozlišitelné, zda se jednalo o činnost pojišťovací, nebo činnost podpůrnou a charitativní. Ve vztahu k majetkovému pojištění je první jasnou zmínkou a tím i kodexem tzv. námořní zápůjčky. První úprava námořního práva je prokazatelná ve 4 století před n.l. na ostrově Rhodos. Šlo o úpravu rozdělení ztrát v případě nutnosti svržení nákladu do moře jako nevyhnutelného opatření, které mělo zabránit ztroskotání lodi. Později bylo převzato i do římského práva. Po pádu Římské říše, se začalo opět hospodařit na základě naturálního hospodářství. Pojišťovnictví se rozvíjelo pouze v oblasti vojenských, řemeslnických a náboženských uskupení. Koncem 10. století našeho letopočtu výrazně ožil námořní obchod. Především ve středozemí. Námořní doprava v té době byla velice riskantní a to nejen pro nedokonalost lodí, ale i pro bující pirátství a neustále se opakující války. V souvislosti s tím, se nejprve ve Středomoří a později i v zemích při Atlantiku vytvořilo námořní pojištění jak ve vzájemnostní, tak komerční podobě. V Portugalsku se v šedesátých až osmdesátých letech 14. století vytvářela vzájemná společenství plavců s povinnou účastí. Z tohoto období je zachována i první pojistná smlouva, podepsaná v italské Pizze 13. dubna 1379, zahajující v Evropě éru komerčního námořního pojištění a současně i počátky námořního práva. První doklady o zajistných smlouvách se dochovaly ze 14. století v Anglii a Itálii. Rozvoj kapitalistického pojištění majetku se ubíral několika směry. Především pokračoval rozvoj námořního pojištění na komerční bázi, avšak jeho těžiště se přesunulo ze Středozemí do Anglie a Francie. Od konce osmdesátých let 17. století se v Londýně vytvářelo svérázné, později světové centrum námořního pojištění Lloyds. Koncem 17. století byla v Londýně na Tower Street otevřena kavárna, jejíž majitel Edward Lloyd využil toho, že se u něj scházeli kapitáni lodí, rejdaři a různí obchodníci a organizoval pro ně výměnu informací o námořní přepravě. Postupně se Lloydova kavárna stala místem, kde se provozovalo námořní pojištění. Makléř (broker), který dostal pokyn, aby pojistil určitou loď, její náklad a posádku obcházel s archem papíru hosty v kavárně a každý zájemce na papír zaznamenal částku, za kterou byl ochoten ručit. Podle dílčích podílů bylo vyplaceno pojistné, které zákazník upisovatelům zaplatil. Když Edward Lloyd v roce 1713 zemřel, byla jeho kavárna již natolik zavedená jako informační a pojišťovací centrum, že se v ní pojištění uzavíralo i nadále. V roce 1720 získali noví majitelé kavárny Lloyd a pojistitelé od parlamentu výlučné právo provozovat námořní pojištění, takže prostory Lloyd s se z kavárny změnily definitivně ve volný spolek samostatných upisovatelů. V roce 1769 založila skupina obchodníků a makléřů v Pope Head Alley nový podnik s názvem New Lloyds Coffee House, který převzal úkoly původního Lloydu. V souvislosti s růstem námořního obchodu a tím i námořního pojištění byly brzy i prostory nového podniku nedostatečné a tak si obchodníci a makléři najali roku 1771 pro potřeby námořního pojištění větší místnosti v londýnské burze. Lloyds postupně rozšířili svou činnost a díky své jedinečné struktuře se stali průkopníky nových druhů pojištění. 7

8 1.2 Požární pojištění v Anglii Požární pojištění přežívalo v obchodních a řemeslnických ceších, ale v hospodářky nejvyspělejších zemích Evropy bylo rychle vytlačováno soukromými a veřejnými požárními pojišťovnami. Po prvních nezdařilých pokusech o vybudování požárních pojišťoven na komerčním základě v Anglii v první polovině 17.století byl teprve velký požár Londýna v roce 1666 rozhodujícím impulsem k založení první komerční požární pojišťovny na světě, londýnské The Fire Office v roce Londýnský stavitel Nicolas Barbon se již v roce 1667 zavazoval osobám, které si u něho nechali postavit dům, že jim za příslušnou prémii (pojistné) jejich dům bezplatně postaví znovu v případě, že stavba bude bez jejich viny v určitém termínu opět zničena požárem. Spolu s několika přáteli přebudoval Nicolas Barbon v roce 1680 tuto svou osobní pojišťovnu na londýnskou požární pojišťovnu Insurance Office for Houses on the Black Side of Royal Exchange. Tento název se však časem zkrátil na The Fire Office Požární pojištění v Evropě Roku 1705 dal pruský král Bedřich I. Podnět k vybudování veřejné požární pojišťovny pro celé Prusko. Roku 1786 londýnská pojišťovna Phoenix, jako první pojišťovna na světě překročila s požárním pojištěním hranice vlastní země a začala podnikat v Hamburku (prostřednictvím svého zmocněnce Williama Hanburyho), v Hantex a Le Havre. V roce 1790 provozovala pojišťovna Phoenix požární pojištění nejen v Německu a Francii, ale i ve Španělsku a Portugalsku. Velký požár Hamburku v roce 1824 byl podnětem pro budování požárních pojišťoven na komerčním základě i v těch německých státech, kde dosud byli provozován jen veřejné pojištění. 1.3 Krupobití Krupobitním pojištěním se dlouhou dobu zabývaly na nízké úrovni v různých evropských zemích místní rolnické spolky. Teprve ve druhé polovině 19. století začaly v Prusku a některých dalších německých státech vznikat větší vzájemné i akciové pojišťovny a společnosti provozující tzv. krupobitní pojištění. 1.4 Vodovodní škody Zavádění veřejného zásobování vodou ve větších městech, zřizování vodovodů, vyvolalo potřebu vodovodního pojištění. První specializovanou pojišťovnou pro tento druh pojištění byla Frankfurter Versicherungsgesellschaft gegen Leitungswasser-Schaden (Frankfurtská pojišťovací společnost proti škodám na vodovodech), založená roku 1866 ve Frankfurtu nad Mohanem. 1.5 Pojištění skel V souvislosti s rozvojem obchodu a reklamy, vznikalo v zemích, kde se velké tabule skla začaly nejdříve vyrábět (Anglie, Francie) pojištění skel. Od dvacátých let 19. století. 8

9 Z Francie se tento druh pojištění přenesl do Německa, kde jej od roku 1857 začaly některé pojišťovny provozovat jako vedlejší druh pojištění. V šedesátých letech pak vznikly specializované pojišťovny skel, především jako pojišťovny vzájemné. 1.6 Pojišťovnictví v českých zemích Začátky pojišťovnictví na území dnešní České republiky se od konce středověku do konce 18. století proplétaly a prolínaly s podpůrnou a charitativní činností různých institucí. Rozhodující význam v našem středoevropském prostředí bylo zvedení požárního pojištění. Někdy kolem roku 1699 Jan Kryštof Bořek podal na tehdejší dobu novátorský a dobře promyšlený návrh na zavedení obligatorního (povinného) požárního pojištění v Čechách. Navrhl, aby byl v každém městě vytvořen protipožární fond, do něhož by povinně přispívali nejen všichni skutečně usazení občané při koupi domu, ale i neusazení, pokud používají místní ochrany a provozují svou živnost. K tomu pak dodává že: v každém městě by se podle hodnoty jeho domu mělo odvádět jednou provždy do těchto požárních či protiohňových fondů 5%. Tato přirážka se přitom jeví nejen od města k městu, ale i dům od domu jako nejlepší a nejpřiměřenější ukazatel. Návrh Jana Kryštofa Bořka, který vyúsťoval v závěr, že by z požárních fondů bylo pomoženo nebohému občanovi, který byl postižen výhní požáru a který by možná po celý svůj život již nemohl svůj příbytek postaviti. Tento smělý návrh však nebyl nikdy realizován. Až na popud Marie Terezie byla v roce 1740 založena v Praze veřejná požární pojišťovna. Návrh hraběte z Vratislavů, který požadoval povinné pojištění nejen budov, ale i movitostí a především všech hořlavin a navrhoval, aby pojistná částka, udaná vlastníkem, podobně jako odhad škody byly přezkoumány vrchností a odborníky. Toto bylo odsouhlaseno dvorským dekretem ze dne 12.září Dalším dochovaným dokumentem byl císařský patent ze 4. září 1819, který měl motivovat k snaze účinně chránit svůj majetek. Na základě tohoto listu vznikla v habsburské monarchii nejprve akciová pojišťovna Azienda Assicuratrice v Terstu, její činnost byla povolena v prosinci Samotné zahájení činnosti se odehrálo počátkem roku Tato pojišťovna velmi rychle rozšířila svou působnost jak, v Rakousech, tak i v Českých zemích a také v Uhrách První česká vzájemná pojišťovna, Praha Zakladatelem této pojišťovny byl v roce 1827 Josef Matyáš hrabě z Thunu a Hohensteinu a František Josef hrabě z Vrtby. Oba patřili mezi příslušníky hospodářsky podnikavé šlechty a oba měli kladný vztah k českému národnímu obrození. Hlavním účelem bylo účinná ochrana proti požáru a v souvislostí s ní, byly vydány pojistné podmínky, kterými se toto pojištění řídilo : - z pojištění budou vyloučeny zvláště nebezpečné budovy, jako skladiště střelného prachu, divadla, sušírny lnu apod. - na výměru příspěvku (pojistného) bude mít vliv poloha a způsob stavby, zaměstnání majitele a živnost v ní provozovaná. V této souvislosti bylo stanoveno pět tříd staveb co do rizik požáru: 1. budovy osaměle stojící, kryté taškami, kovem, nebo skřidlicí 2. budovy osaměle stojící, kryté dřevem, slámou nebo rákosím 3. budovy mezi sebou spojené s tvrdým krytím 9

10 4. budovy mezi sebou spojené s měkkým krytím 5. budovy, jenž by patřili normálně do 4. skupiny, ale je v nich větší riziko požáru. Pro pojištění staveb v Praze byla vydána výhodnější ustanovení vzhledem k menšímu riziku požáru. Naopak pro královská a menší města byly vypsány vyšší příspěvky, protože právě zde bylo nebezpečí hromadného požáru největší. Bližší podmínky také určovaly, že: - jsou uskutečňovány opatření proti paličům, - z pojistného plnění jsou vyloučeny škody vzniklé válečnými událostmi a vojenskými opatřeními, - náhrada za utrpěnou škodu smí být použita jedině k znovuzřízení shořelé budovy, přičemž člen, který tuto náhradu dostal, byl povinen po pevně stanovenou lhůtu zůstat členem vzájemné pojišťovny, - prostředky, které má pojišťovna k dispozici, nesmějí být používány k městskému obchodu, ani k jiným účelům. První česká byla prvním a na dlouhou dobu jediným vzájemným pojišťovacím ústavem v habsburské monarchii, který vybíral příspěvky předem. To byl velice významný krok, ke kterému se ostatní pojišťovny odhodlali až po čtyřicet let později. Podle představ zakladatelů měla být každým rokem určena pro rok příští celková částka příspěvků podle pravděpodobnosti a desetiletého průměru požárních škod a tato celková částka rozdělena na jednotlivé členy a poté od nich vybírána ve čtvrtletních intervalech. Pro případ, že by příspěvek pro daný kvartál nestačil, mělo ředitelství vypsat pro příští rok doplatky. První česká zahájila činnost v budově č 76-II. Ve Spálené ulici, tj. v místech, kde dnes stojí budova Česká pojišťovna, a. s. O velikosti administrativy svědčí to, že až do roku 1830 stačila jedna místnost, kterou ze svého bytu bezplatně propůjčil tajemník prvního generálního ředitele hraběte z Vrtby, JUDr. Antonín Freytag. Přísedícími generálního ředitelství byly osobnosti ze všech oblastí veřejného života. Sociální složení vedoucích představitelů První české v Praze ukazuje, že na vytvoření novodobého požárního pojištění v Čechách měli zájem především pokrokoví představitelé z řad místní šlechty a někteří vysocí církevní představitelé, kteří chtěli na základě vzájemnosti zabezpečit svůj nemovitý majetek a také nemovitý majetek svých poddaných proti nebezpečí požáru. Objektivně posouzeno, byla vytvořena obecně prospěšná instituce, na jejichž výhodách se mohly podílet i méně zámožné vrstvy. 1.7 Zajištění Zajištění je další pojištění rizika pojišťovnou u zajistitele. Jde o samostatnou oblast pojištění v níž dochází k přerozdělení pojistných fondů v zájmu zmenšení pojistně technického rizika. Tento specifický druh pojištění má výslovně mezinárodní charakter a vyznačuje se specifickými technickými a finančními účinky. Vhodné zajištění umožňuje pojišťovnám, aby si zachovaly stabilitu vlastní pojišťovací činnosti a při výskytu velkých škod, rozšiřovaly a přitom zachovaly pevné sazby pojistného. Sousední německé státy předstihly habsburskou monarchii především na úseku zajištění. Již ve dvacátých letech 19. století byla sjednána zajistná smlouva mezinárodního typu, v roce 1846 byla v Kolíně nad Rýnem založena první profesionální zajišťovna na světě. 10

11 Pojišťovny působící na území Českých zemí do roku 1848 zajištění nepotřebovaly, protože se zabývaly jen v menším rozsahu požárním pojištěním staveb nikoli na základě pevně stanoveného pojistného, ale na základě příspěvků členů pojišťoven, které byly stanovovány každoročně v různé výši podle skutečného škodného průběhu. Navíc se pojišťovny v případě nouze mohly spolehnout na pomoc veřejných úřadů. Pojistné kmeny, založené na ryzím principu svépomoci, nedávaly žádné impulsy ke vzniku zajištění. 1.8 Obchodní služba České vzájemné požární pojišťovny si zprvu nekladly komerční cíle. Šlo jim o vytvoření stabilního počtu členů, kteří by si na základě vzájemnosti poskytovali pojistnou ochranu. Proto také obchodní služba, jak ji známe v dnešní podobě v podstatě neexistovala. Funkci zástupců pojišťovny plnili až do období buržoazní revoluce pokladníci patrimoniálních úřadů. Od samého počátku byly však problémy s odmněňováním těchto pracovníků. Již v roce 1830 poslalo třináct pokladníků První české žádost o zvýšení odměn z 1% na 2% z odvedeného pojistného s odůvodněním, že mají např. z příspěvků odváděných při obřadech židovských svateb také 2% ačkoli pracnost administrativy kolem těchto svateb je daleko nižší než práce spojené se zabezpečením provozu pojišťoven (zadarmo dopravují těžkou korespondenci ústavů i v balících, musí si kupovat psací potřeby, ručí za škody vzniklé jejich nedopatřením atd.) a poukazovali také na to, že jednatelé vídeňské a terstské pojišťovny dostávají 5% z odvedeného pojistného. (31/65) Generální ředitelství První české trvalo na odměně 1% z odvedeného pojistného. Ze těchto okolností se pochopitelně nemohlo očekávat zvýšení aktivity pokladníků. Požárním pojišťovnám v českých zemích však v té době postačovalo, že jim pokladníci vybírali pravidelně a spolehlivě pojistné. Později však byly pojišťovny nuceny přece jenom odměny navýšit do roku 1849 však navýšení nepřesáhlo 2% vybraného pojistného Propagace Reklama v dnešním slova smyslu také neexistovala. Pojišťovací ústavy se spokojily v počátku své činnosti s publikováním výzev ke vstupu, v nichž zdůrazňovaly prospěšnost vzájemného pojištění, odříkávající se veškerého rizika a apelovaly na vlastnictví majetku. Reklamou svého druhu bylo také získání označení císařsko královský privilegovaný. První česká pak užívala ve svůj prospěch právě tu skutečnost, že byla první pojišťovnou v Českých zemích. Propagací bylo i pozdější označování pojištěných budov štítky s nápisem Pojištěno u Konkurenční boj Od počátku české pojišťovací společnosti musely čelit nátlaku za strany jak vídeňské pojišťovny, tak terstské pojišťovny, který proniky na český trh hned při svém založení. Dvojsečným nástrojem soutěžení s akciovými společnostmi vždy bylo pojistné, zpravidla nižší než u akciových pojišťoven. Hrozilo však nebezpečí že po nepříznivém roce budou předepsány a důrazně vymáhány doplatky, které spolu s původním nižším pojistným mohly v některých letech přesáhnout pevně stanovené pojistné akciových pojišťoven. 11

12 1.8.3 Sociální situace pracovníků pojišťoven Organizování řadových pracovníků pozorujeme až po roce 1849, od tohoto období zaměstnanci hájili společné své zájmy a vzájemně si pomáhali. Každá taková činnost by byla v tehdejších podmínkách považována za ilegální sdružování a všichni, kdo by se jí účastnili, by nejen okamžitě ztratili své zaměstnání, ale byli by vystaveni policejnímu stíhání. Řadový úředníci tak byli vydáni na milost a nemilost svým nadřízeným, kteří podle vlastního uvážení rozhodovali nejen o jejich platech, ale i o jejich pracovní době a dokonce o způsobu jejich života ( jak se oblékat do práce, s kým se stýkat v mimopracovní dobu a také v jakém věku se ženit). Pracovní doba byla průměrně hodin denně od pondělí do soboty, avšak ani práce o nedělích nabyla žádnou výjimkou. Platy úředníků byly o něco vyšší než mzdy kvalifikovaných dělníků, platy zřízenců byly srovnatelné se mzdou řadových dělníků v továrnách a manufakturách. 12

13 2 Novodobé dějiny majetkového pojištění 2.1 Vývoj pojišťovnictví v období po druhé světové válce Nacistická okupace, především persekuce významných osobností českého pojišťovnictví a zavření českých vysokých škol, poznamenala těžce českou pojistnou teorii, která již v té době dosahovala běžné evropské úrovně. V poválečných letech se začalo s výukou pojišťovnictví jak na stupni středním učňovském, tak především na školách vysokých. Dne 22. března 1947 byli na Českém vysokém učení technickém v Praze vyhlášení kandidáti nového inženýrského oboru na nově vybudovaném studiu statisticko-pojistného inženýrství. V prvním roce tohoto studia odpromovalo 134 statisticko-pojistných inženýrů. Rozvíjela se také odborná pojišťovací literatura a tiskoviny. Časopis Pojistný obzor byl obnoven v roce První číslo tohoto odborného časopisu vyšlo v Praze v září Redaktoři se od samého začátku zapojili do vysvětlování a rozpracovávání všech problémů spojených s Deklarací o znárodnění soukromých pojišťoven. Vydavatelem byla Pojišťovací rada, se sídlem v Praze. Jedno číslo stálo 12,- Kčs, roční předplatné 120,- Kčs Vývoj živelního pojištění Dvouletý budovatelský plán československého pojištění předpokládal, že ve všech oborech pojištění budou jednotně upraveny pojistné podmínky. Měly být do nejvyšší míry stručné a poskytovat pojistníkovi úplný přehled o jeho právech a povinnostech. Měly mu dát pokyny pro styk s pojišťovnou a být stylizovány jednoduchým způsobem pro porozumění široké veřejnosti. Autoři grafického ztvárnění pamatovali i na osoby s méně dokonalým zrakem a tyto podmínky jim byly přizpůsobeny. Již od roku 1945 se majetkové živelní pojištění dělilo na dvě velké skupiny: - pojištění majetku občanů - pojištění majetku organizací ( později socialistického sektoru) 2.2 Pojištění majetku občanů Až do roku 1948, kdy pojišťovny poskytovaly občanům pojistnou ochranu na základě jednotlivých pojistných smluv, které se vztahovaly pouze na určitý druh nebezpečí. Jen velmi málo domácností mělo své nemovitosti pojištěny proti všem nebezpečím. Na základě zkušeností pojišťovny Slavia, n.p., se vyvinulo sdružené pojištění domácnosti Sdružené pojištění domácnosti V počátcích byl velmi široce definován pojem domácnosti, aby nedocházelo k vyloučení některých předmětů z pojistné ochrany. Byla také rozšířena místní platnost pojištění tak, aby zahrnovalo nejen celý byt s veškerým příslušenstvím, ale aby chránila pojištěného i v místě přechodného pobytu. Pojistná ochrana zahrnovala celkem 14 druhů pojistných nebezpečí, takže se pojištění prakticky vztahovalo na všechny škody, které přicházely do úvahy. I po stránce ceny pojištění došlo k velice zásadnímu zlevnění. V některých případech dosahovalo pouze 75% původního pojistného. 13

14 Řešení otázky místní platnosti pojištění mělo v té době velký význam a vycházelo s potřeb praktického života. V praxi to znamenalo, že i v případě změny místa pojištění stěhování nedocházelo k změnám v pojistné smlouvě. Tato pokračovala automaticky dál. Sdružené pojištění domácnosti bylo prvním druhem pojištění, které bylo u nás plošně zavedeno. Při konstrukci sazeb pojištění bylo vycházeno ze sazeb pojištění jednoduchých, ze kterých toto pojištění vycházelo. Byli to: pojištění pro případ živelných událostí, vodovodních škod, pojištění pro případ odcizení a pojištění odpovědnosti za škodu. Sdružené pojištění však kalkulovalo s nižšími administrativními náklady a podle pojistně-matematických zásad bylo posuzováno příznivěji. Pojistná smlouvy vycházela z toho, že si klient nemohl sám určit, proti kterým rizikům chce být pojištěn. Nebyl brán zřetel na to, jestli dané riziko v dané oblasti vůbec hrozí, či nikoliv. Klient si mohl pouze vybrat, zda chce být pojištěn proti vodovodním škodám. Zavedení sdruženého pojištění přineslo v našich podmínkách radikální změny proti dosavadním zvyklostem, zejména v tom že: - stanovilo širší rozsah předmětů pojištění - rozšířilo místní platnost pojištění - do pojištění byla zahrnuta hlavní nebezpečí, která se mohla vyskytnout Dříve bylo nutné do pojistné smlouvy vyjmenovat jednotlivě veškeré předměty, na které se mělo pojištění vztahovat. Navíc nevýhodou tohoto starého způsobu bylo, že jen zřídka kdy platil seznam pojištěných předmětů v době škody. Nesrovnalosti z tohoto plynoucí vedly k nepříjemným důsledkům při stanovení pojistných náhrad. Proto také se zavedením sdruženého pojištění domácnosti zrušily seznamy pojištěných věcí Sdružené pojištění obytných budov Podobně jako v pojištění domácnosti bylo řešeno i sdružené pojištění obytných budov. Tady se pojistná ochrana vztahovala na všechny budovy, které spadaly pod jedno číslo popisné. Vůdčí myšlenkou, pro zavedení tohoto druhu pojištění bylo: - vytvořit pojištění která by co nejlépe vystihovala představu pojistníka laika o pojištění a nestavělo jej před neproniknutelnou spleť tarifních a právních zásad, o jejichž významu se často dozvěděl až při škodě. - co nejvíce zjednodušit pojišťovací styk mezi pojitníkem a pojišťovnou - snížit s ohledem na administrativní zjednodušení pojistné tak, aby sjednání sdruženého pojištění bylo každému přístupné. Vážným problémem, před kterým Československá pojišťovna, n.p. stála od začátku své činnosti, bylo postupné narůstání cenové hladiny, a tím i vznikající podpojištění, především budov. Tento stav byl výraznější v českých zemích, kde v době tzv. Protektorátu byl vyhlášen cenový strop. Dojednané pojistné částky budov neodpovídaly tehdejším cenám v roce 1949 a většina pojištěných budov byla značně podpojištěna. Proto se přistoupilo k tzv. valorizaci pojistných smluv s přepracováním na tehdejší ceny. 2.3 Pojištění majetku organizací V prvních poválečných letech navazovalo pojištění majetku zestátněných národních podniků na praxi pojišťování podniků v období mezi dvěma světovými válkami, tedy v podmínkách tržního hospodářství. Zestátněním průmyslových podniků bylo ponecháno plně na vůli, zda a jakým způsobem chtějí zabezpečit majetkové hodnoty, které jim byly svěřeny do správy. 14

15 Zvláštním problémem bylo zabezpečení majetků, které spravovali národní správci. Národní pozemkový fond počátkem února 1947 doporučil všem národním správcům, aby veškeré pojistky řádně zrevidovali, respektive nechali odborníky z pojišťovny provést tuto revizi a pojistné částky upravit tak, aby odpovídaly časovým cenám. Časovou cenou se tehdy rozumělo cena stavu nového po amortizačním odpočtu. Národní správci byli současně upozornění, že je nutné pojistit ty budovy, které dosud pojištěny nebyly, včetně budov dosud neobydlených. Stejně bylo žádoucí, aby do pojištění byly přijaty i veškeré věci movité, jako inventář, zásoby, dobytek apod., protože tyto věci představovaly vysokou hodnotu státního majetku. Národní správci byli upozornění, že jsou osobně odpovědní za všechny škody, které vzniknou nedostatečným pojištěním jak budov, tak movitých věcí. Národní pozemkový fond upozornil, že těm, kteří se nebudou řídit těmito směrnicemi a pokyny, bude odmítnut investiční úvěr při zaviněném podpojištění, nebo nepojištění vůbec. Argumentace, že vynakládání peněžních prostředků na pojistném je neekonomické, bylo označeno za hazardování se svěřeným majetkem. 2.4 Zákonné pojištění motorových vozidel Právní úprava pojištění motorových vozidel navazovala na právní úpravu normy z doby první Československé republiky, zákon číslo 198/1936 Sb. a zákon číslo 81/1935 Sb. V roce 1950 byly vyhlášeny všeobecné podmínky pro hlavní druhy pojištění a také Doplňující všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Toto pojištění chránilo především zájmy majitelů motorových vozidel, né vždy i zájmy poškozeného. Proto bylo nutno rozšířit rozsah i obsah povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a současně změnit povinné pojištění na pojištění zákonné. To znamenalo jeho vznik vázat na existenci motorového vozidla a jeho držitele a ne na pojistnou smlouvu a její zaplacení. Počátkem padesátých let se projevila potřeba legislativních úprav pojištění odpovědnosti ze škody způsobené provozem motorového vozidla. Pojištění, ač bylo povinné, bylo předmětem nákladného náboru akvizičních služeb pro každé jedno vozidlo se sjednávala pojistná smlouva, vyhotovovala pojistka, předepisovalo se pojistné a evidovalo jeho placení. Vydávala se potvrzenka o jeho úhradě pro dopravní inspektoráty a orgány silniční kontroly, v daných termínech se vymáhaly nezaplacené položky. Postupem času došlo k zjednodušení a také výraznému ušetření provozních nákladu pojišťovně. Princip spočíval v tom, že pojišťovna upustila od zasílání složenek, které z počátku vyhotovovala a každoročně rozesílala podle podkladů z předchozích let. Tím byl v podstatě plně zredukován provoz pojišťovny, spojený s inkasem pojistného, při každoročním placení pojistného (do 28. února) bylo na provozovateli motorového vozidla, aby si sám v provozovně pojišťovny, nebo na poště obstaral složenku, doplnil si požadované údaje a uhradil pojistné. Obdobně tomu bylo i při pořizování nového vozidla. Stvrzenka od složenky sloužila provozovateli jako právními předpisy určený doklad o zaplacení pojistného. Tento druh pojištění byl dále novelizován zákonem v roce 1950 respektive Pojistná náhrada podle vládního nařízení 11/1951 Sb. mohlo být omezeno vykonávacím předpisem. To znamenalo, že pojišťovna nebyla povinna hradit : - nárok z ublížení na zdraví rodinným příslušníkům - škodu na motorovém vozidle, za jehož provoz pojištěný odpovídá - škodu na věcech dopravovaných tímto vozidlem - škody způsobené vojenskými motorovými vozidly v případě války 15

16 - nárok osob s bydlištěm v cizině, pokud byly dopravovány cizozemským motorovým vozidlem - škodu na cizozemském motorovém vozidle způsobenou jiným cizozemským motorovým vozidlem Sazby pojistného z roku 1951 (pojistné je uvedeno ve staré měně za celý rok) Vozík pro nemocné, cestovní kolo s pomocným motorem Motocykl, tříkolka, osobní vůz, sanitní a pohřební dodávka Kombinovaný vůz, autotaxi, hotelový automobil Nákladní auto, pracovní stroj, tankový automobil, zvláštní SPZ Autobus Traktor 60,- Kčs 240,-. Kčs 720,- Kčs 1200,- Kčs 1608,- Kčs 264,- Kčs Výraznou změnu do pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla vnesl vpád vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy v srpnu roku Podle tehdejší smlouvy uveřejněné ve vyhlášce Ministerstva zahraničí škody způsobené na území Československa sovětskými jednotkami, nebo osobami k ním patřícími, při plnění služebních povinností uhradí ve výši určené zplnomocněncem(vláda) Sovětský svaz. 2.5 Období centrálně plánovaného hospodářství Československé pojišťovnictví prošlo v tomto období dvěmi etapami vývoje a to v podmínkách: - unitárního státu ( ) - federativního státu ( ) V první etapě, po uskutečnění komunistického převratu v únoru 1948, byl v Československu realizován model sovětského pojišťovnictví, tzn., že na základě vyhlášky z roku 1948 byly dosavadní pojišťovny sloučeny v monopolní Československou pojišťovnu, národní podnik. Tato pojišťovna zabezpečovala činnost po celém území republiky. Z hlediska systému řízení a hospodaření bylo důležité, že činnost monopolu pojištění byla od února 1948 určována podnikovým plánem, který byl součástí jednotného plánu Ministerstva financí. Zároveň byla zrušena Pojišťovací rada, která byla v novém uspořádání nadbytečná. Pojišťovna byla podřízeny vedení a dozoru státu, který tímto pověřil Ministerstvo financí. Byl uplatněn názor, že v odstraňování finančních důsledků nahodilostí ve státních, znárodněných organizacích bude napříště používáno prostředků státního rozpočtu, zatímco pojistná metoda bude mít jen omezenou a doplňující funkci. Již v roce 1950 tvořilo peněžnictví a pojišťovnictví plánovací skupinu v jednotném systému celostátního hospodářského plánu. Podle zákona z roku 1952 č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví, který nabyl účinnosti 1.ledna 1953, přestala fungovat Československá pojišťovna národní podnik a přetransformovala se ve státní pojišťovací ústav s názvem Státní pojišťovna. Podle nového statutu byla ústředním orgánem její hlavní správy Ministerstvo financí se sídlem v Praze, kterému podléhala: - oblastní správa pro slovensko v Bratislavě - krajské zprávy v jednotlivých krajích 16

17 - inspektoráty (později přejmenovány na pobočky) Nárůst přijatého pojistného od obyvatelstva a organizací z počátku a konce první etapy ukazuje následující tabulka: České země Slovensko Česko-Slovensko Roky Občané Podniky Celkem čísla jsou udávány v milionech Kč Údaje z roku 1953 jsou přepočítaný v hodnotách po peněžní reformě z Věcné změny v pojištění majetku a odpovědnosti za škody spočívaly především ve zrušení pojištění státních hospodářských organizací, jejichž pojištění podle tehdejší ideologie nemělo opodstatnění. Na druhé straně bylo pro zřizovaná Jednotná zemědělská družstva zavedeno výhodné povinné pojištění plodin, hospodářských zvířat a ostatního movitého majetku. V roce 1958 se valná hromada První české zajišťovací banky se sídlem v Praze usnesla na likvidaci sebe sama a začlenění do Státní pojišťovny. Na základě souhlasu Ministerstva financí byl zaveden úplný pojišťovací a zajišťovací monopol. V druhé etapě byl na základě ústavního zákona o československé federaci, počínaje dnem 1.ledna 1969 vytvořeny Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika a současně s tím, na podkladě zákona byly zřízeny i dva samostatné pojišťovací ústavy: - Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze - Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě Obě pojišťovny měli teoreticky celostátní působnost a v jistém smyslu byly vytvořeny předpoklady konkurenčního prostředí. K jeho faktickému vytváření však nedošlo, protože obě pojišťovny se dohodli omezit pouze na působnost v příslušné republice. Obě státní pojišťovny od počátku úzce spolupracovaly. Až do zániku společného státu Čechů a Slováků podle poslední oficiální zprávy České a Slovenské federativní republiky prosazovaly společnou pojistnou politiku na území obou států. Přes značnou ideologizaci si pojišťovnictví zachovali určitou autonomii. V podmínkách administrativně přikazovacího řízení se Česká státní pojišťovna snažila o maximální racionalizaci ekonomického chování a to i přes to, že bylo nutné řešit i některé problémy, jako chronickou nedostatečnost tarifu havarijního pojištění, nárůst nevyřízených pojistných událostí a situaci kolem komplexního pojištění úrody. Nárůst přijatého pojistného od obyvatelstva a organizací z počátku a konce druhé etapy ukazuje následující tabulka: 17

18 České země Slovensko Česko-Slovensko Roky Občané Podniky Celkem čísla jsou udávány v milionech Kč 3 Ukončení monopolu a vstup nových subjektů na trh Návrh nového zákona o pojišťovnictví se začal připravovat již v souvislosti s přípravou zákona 88/1988 Sb., o státním podniku. Podmínky tržního mechanismu, které se začaly vyvíjet v roce 1990, umožnily změnu návrhu tohoto zákona. Důležitou právní normou byl zákon 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, který mimo jiné upravil: - právní postavení pojišťoven a zajišťoven - podmínky podnikání v pojišťovnictví - státní dozor nad pojišťovnami - odstranil monopol státní pojišťovny Uvedený zákon zajišťoval také rovnost mezi pojišťovnami. V této době docházelo také k masivnímu rozvoji výuky pojišťovnictví. Výuka předmětů, které profilují oblast pojišťovnictví, probíhala na fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze v následujících předmětech: - pojišťovnictví - teorie rizika - pojistná matematika - pojistné právo - účetnictví a pojišťovnictví - veřejné finance a sociální pojištění 3.1 Demonopolizace na českém pojistném trhu V letech se naše obchodní prostředí pokoušeli narušovat zprostředkovatelé některých zahraničních pojišťoven bez souhlasu Ministerstva financí. S demonopolizací pojišťovnictví se prakticky začalo až v březnu 1991, když rozvinula svou činnost Kooperatíva, družstevná česko-slovenská poisťovňa, akciová společnost v Bratislavě. Tato pojišťovna byla založena koncem roku 1990 jako univerzální pojišťovna s oprávněním vykonávat všechny druhy smluvního pojištění na území obou národních republik. V roce 1992 začala v České republice činnost Pojišťovna Investiční banky a. s. se sídlem v Pardubicích, která původně sjednávala jen pojištění léčebných výloh do zahraničí. Jako první zahraniční pojišťovna byla v Československu zaregistrována holandská životní pojišťovna Nationale-Nederlanden, Praha. Vlastní činnost začala 1. června Do konce roku 1992 její vedoucí představitelé zřídili 7 organizačních jednotek na území Čech a Moravy. Uvedené pojišťovny vykázaly výši přijatého pojistného v mil. Kčs 18

19 Pojišťovna 1990 % 1991 % 1992 % Česká pojišťovna ,4 Kooperativa ,4 Pojišťovna IB - 7 0,5 National-Nederlanden ,5 Celkem Nejvíce pojišťoven vzniklo na českém trhu v roce 1992, k poslednímu prosinci toho roku, mělo oprávnění k výkonu pojišťovací činnosti tyto pojišťovny: - Česká pojišťovna, a. s. Praha, - Kooperativa, družstevní pojišťovna - EGAP, a. s. Praha - Nationale-Nederlanden, Praha - První americko-česká pojišťovna, a. s. Praha - Hasičská pojišťovna a. s. Praha - Allianz a. s Praha - Pojišťovna IB, a.s. Pardubice - Živnostenská pojišťovna a. s., Pardubice - Gothaer, a. s. Praha Kromě toho byla v České republice zaregistrována obchodní zastupitelství těchto zahraničních pojišťoven: - Versicherungsanstalt der Osterreichischen Bundeslander, Vídeň, Rakousko - INVERMA GmbH, Assekuranz-Makler, Hamm, Německo - EA-Generali Aktiengesellschaft, Vídeň, Rakousko - Zurich Versicherungs-Gesellschaft, Zutích, Švýcarsko - Victoria Internacionál, Dusseldorf, Německo - D.A.S. Internacionál, Mnichov, Německo - Willis Corroon Europe Limited, Londýn, Velká Británie - Cigna Insurance Copany of Europe, Brusel, Belgie - Austria Collegialitat Osterreichische Versicherungs Aktiengesellschaft, Vídeň, Rakousko. 3.2 Vývoj živelního pojištění Významnou změnou v rozvoji živelního pojištění v tomto období byla změna zákonného pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem motorového vozidla. V této oblasti byla vydána velká řada nových vyhlášek a zákonů především vyhláška č. 492/1991 Sb. ze dne Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.ledna 1992 a zrušila vyhlášku č. 123 a 124/1974 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek. Hlavním důvodem vydání nové právní normy bylo, aby se sazby pojistného, které se nezvyšovalo od zavedení tohoto pojištění (tedy od roku 1951), upravily v souladu s náklady na toto pojištění, ze kterých se vyplácelo o % více, než činilo zaplacené pojistné. Sazby pojistného se v nových vyhláškách zvýšily u malých motocyklů na troj a pětinásobek a u osobních vozidel při objemu válců do 2000 cm krychlových na dvojnásobek. Přesto, že Česká pojišťovna, a. s. navrhovala ještě vyšší sazby pojistného, které však Ministerstvo financí neschválilo. 19

20 3.3 Shrnutí S pádem komunistického zřízení v roce v Československu byla uvolněna cesta i k demonopolizaci pojišťovnictví. V transformující se československé ekonomice směrem k tržnímu hospodářství probíhala současně i dynamická transformace pojišťovnictví. Důležitost procesu byla zvýrazněna tím, že v československé ekonomice prakticky neexistovala forma tzv. rizikových kapitálů, které obecně slouží k podpoře podnikání v oblasti s nesnadnou identifikaci rizika. Po přizpůsobení se novým podmínkám v oblasti pojišťovnictví bylo vedle vnitřní rekonstrukce pojišťovnictví rozhodující ekonomicko-právní prostředí. Základní rámec a pravidla pro podnikání v tomto odvětví byli dány zákonem č. 24/1991 Sb., o pojišťovnictví. Tento zákon vytvořil i podmínky pro zřízení instituce státního dozoru nad pojišťovnictvím, jako garanta dodržování zákonem vymezených rámců a pravidel podnikání. Ve svém konečném důsledku především chránící samotné klienty pojišťoven. V tomto posledním období společné existence České a Slovenské Federativní republiky začala sehrávat významnou úlohu Československá asociace pojišťoven, která zastřešovala oblast legislativy, organizovala a prováděla vzdělávání pracovníků pojišťoven, udržovala mezinárodní kontakty s nejvýznamnějšími zahraničními pojišťovnami a vykonávala celou řadu dalších funkci. Byla také významnou institucí při řešení problému zábrany škod a otázek publicity a propagace pojištění. Přechod českého pojišťovnictví na nové podmínky tržního hospodářství a právního státu byl usnadněn tím, že po nově vzniklých domácích i zahraničních pojišťoven přešla celá řada zkušených pracovníků a pracovnic, kteří získaly základní teoretické vzdělání a nabyli praktické zkušenosti v České pojišťovně, a. s. a u jejich předchůdců. 4 Porovnání hlavních lídrů trhu V porovnání hlavních lídrů trhu jsem se zaměřila hlavně na pojišťovny, které se z větší míry zabývají majetkovým pojištěním. Jsou to především: 20

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Eva Ducháčková Eva Ducháčková Principy pojištění a pojišťovnictví 3. vydání přepracované Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Cíl: Objasnit

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007 B8KPO2PH 1 Konzultace č. 3 Novodobé podoby pojištění (na území dnešní ČR) 2 Vývoj pojišťovnictví u nás Čtyři vývojová stádia 1. V novověku až do vzniku ČSR v

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI RESPECT BRNO, s. r. o. :: Příkop 27/2a, 604 40 Brno Tel.: +420 545 247 522, Fax: +420 545 212 016, E-mail: info@respectbrno.cz, Internet: www.respect.cz Zapsáno v obchodním rejstříku

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Vývoj pojistného práva do roku 1918 Pojištění je ve své podstatě způsob, jak se vypořádal s nahodilou událostí,

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Poradenství EU fondy 4. Komunální

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více