Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miriam Borýsková Jančářová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu ANALÝZA A VÝVOJ MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU (Bakalářská práce) Autor: Miriam Borýsková Jančářová Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Mikláš Kunovice březen

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zdeňka Mikláše a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice březen vlastnoruční podpis autora 3

4 Děkuji panu Ing. Zdeňku Miklášovi a slečně Ing. Magdě Pančochové za velmi užitečnou metodickou pomoc, cenné rady a připomínky, které mi poskytovali při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice březen 2006 Miriam Borýsková Jančářová 4

5 Obsah Strana Úvod Historický vznik a vývoj majetkového pojištění Vznik pojištění Požární pojištění v Anglii Požární pojištění v Evropě Krupobití Vodovodní škody Pojištění skel Pojištění v Českých zemích První česká vzájemná pojišťovna, Praha Zajištění Obchodní služba Propagace Konkurenční boj Sociální situace pracovníků pojišťoven Novodobé dějiny majetkového pojištění Vývoj pojišťovnictví po druhé světové válce Vývoj živelního pojištění Pojištění majetku občanů Sdružené pojištění domácnosti Sdružené pojištění obytných budov Pojištění organizací Zákonné pojištění motorových vozidel Období centrálně plánovaného hospodářství Ukončení monopolu a vstup nových subjektů na trh Demonopolizace na českém pojistném trhu Vývoj živelního pojištění Shrnutí Porovnání hlavních lídrů trhu Pojištění majetku občanů Pojistná hodnota, podpojištění Spoluúčast Místo pojištění Situace v roce Výsledky členů České asociace pojišťoven Výše předepsaného pojistného Srovnání dalších ukazatelů Česká asociace pojišťoven Český jaderný pool Historie a vznik Českého jaderného poolu Principy činnosti jaderného poolu Česká kancelář pojistitelů Činnost Kanceláře Úkoly Kanceláře pro rok Prognózy do budoucna Kodex etiky v pojišťovnictví Růst trhu Závěr

6 Úvod Analýza majetkového pojištění na českém pojistném trhu si klade za cíl obeznámit jak širokou veřejnost, tak odborné kruhy o momentální situaci na trhu v tomto segmentu pojištění. Majetkové pojištění je velmi specifickou oblastí portfolia pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Je velmi důležité správné stanovení pojistných částek, vyhodnocení hrozících rizik a to vše za optimální výši pojistného. Ve své práci bych chtěla nabídnout ucelený obraz situace, ve které se majetkové pojištění nyní nachází a kam směřuje. Po katastrofálních povodních v minulých deseti letech dostalo majetkové pojištění daleko konkrétnější rozměr a význam jak v životě jednotlivce, tak v chodu podniků a společnosti, jako celku. Člověk, který se proti zuřícímu živlu ukázal být bezbranný, při ochraně svého majetku se mohl přesvědčit o pravém významu slova pojištění. Od července roku 1997, kdy Českou republiku postihla první povodeň, a 1/3 našeho území se ocitla pod vodou uplynulo už bez mála deset let. Za tu dobu obrázky zatopených domu a zahrad a především zoufalých majitelů jsme měli možnost vidět ve sdělovacích prostředcích víckrát, než bychom si všichni přáli. Bohužel solidarita s těmito lidmi, podaná pomocná ruka, či finanční pomoc postiženým lidem ze strany spoluobčanů je čím dál vzácnějším jevem. Asi jsme už všichni zapomněli na pocity a myšlenky, které nám probíhaly hlavou při pohledech na záběry kompletně zatopeného Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. A možná je to také tím, že takových náměstí vídáme v poslední době čím dál víc, a lidských vědomím to už tolik nepohne. Hlavním významem majetkového pojištění je snaha o eliminaci způsobených škod a hlavně poskytnutí jakéhosi pocitu naděje do dalšího života pro člověka, kterému živel vzal to, na čem celý život tvrdě pracoval a je pro něj nejdůležitější - a sice jeho domov. 6

7 1 Historický vznik a vývoj majetkového pojištění 1.1 Vznik pojištění První zmínky o pojištění jako takovém jsou zaznamenány již z doby kolem roku 2500 před našim letopočtem. Za dob krále Chammurabiho uzavírali majitelé karavan dohody o vzájemném krytí ztrát, jež by vznikly na plánované cestě. Ze staré Indie z období kolem roku 2000 před n. l. víme o vytváření různých druhů pojištění úvěrů v kastě obchodníků. První důkaz o existenci různých druhů životního i majetkového pojištění máme až ze starého Říma. Není však úplně jasné a rozlišitelné, zda se jednalo o činnost pojišťovací, nebo činnost podpůrnou a charitativní. Ve vztahu k majetkovému pojištění je první jasnou zmínkou a tím i kodexem tzv. námořní zápůjčky. První úprava námořního práva je prokazatelná ve 4 století před n.l. na ostrově Rhodos. Šlo o úpravu rozdělení ztrát v případě nutnosti svržení nákladu do moře jako nevyhnutelného opatření, které mělo zabránit ztroskotání lodi. Později bylo převzato i do římského práva. Po pádu Římské říše, se začalo opět hospodařit na základě naturálního hospodářství. Pojišťovnictví se rozvíjelo pouze v oblasti vojenských, řemeslnických a náboženských uskupení. Koncem 10. století našeho letopočtu výrazně ožil námořní obchod. Především ve středozemí. Námořní doprava v té době byla velice riskantní a to nejen pro nedokonalost lodí, ale i pro bující pirátství a neustále se opakující války. V souvislosti s tím, se nejprve ve Středomoří a později i v zemích při Atlantiku vytvořilo námořní pojištění jak ve vzájemnostní, tak komerční podobě. V Portugalsku se v šedesátých až osmdesátých letech 14. století vytvářela vzájemná společenství plavců s povinnou účastí. Z tohoto období je zachována i první pojistná smlouva, podepsaná v italské Pizze 13. dubna 1379, zahajující v Evropě éru komerčního námořního pojištění a současně i počátky námořního práva. První doklady o zajistných smlouvách se dochovaly ze 14. století v Anglii a Itálii. Rozvoj kapitalistického pojištění majetku se ubíral několika směry. Především pokračoval rozvoj námořního pojištění na komerční bázi, avšak jeho těžiště se přesunulo ze Středozemí do Anglie a Francie. Od konce osmdesátých let 17. století se v Londýně vytvářelo svérázné, později světové centrum námořního pojištění Lloyds. Koncem 17. století byla v Londýně na Tower Street otevřena kavárna, jejíž majitel Edward Lloyd využil toho, že se u něj scházeli kapitáni lodí, rejdaři a různí obchodníci a organizoval pro ně výměnu informací o námořní přepravě. Postupně se Lloydova kavárna stala místem, kde se provozovalo námořní pojištění. Makléř (broker), který dostal pokyn, aby pojistil určitou loď, její náklad a posádku obcházel s archem papíru hosty v kavárně a každý zájemce na papír zaznamenal částku, za kterou byl ochoten ručit. Podle dílčích podílů bylo vyplaceno pojistné, které zákazník upisovatelům zaplatil. Když Edward Lloyd v roce 1713 zemřel, byla jeho kavárna již natolik zavedená jako informační a pojišťovací centrum, že se v ní pojištění uzavíralo i nadále. V roce 1720 získali noví majitelé kavárny Lloyd a pojistitelé od parlamentu výlučné právo provozovat námořní pojištění, takže prostory Lloyd s se z kavárny změnily definitivně ve volný spolek samostatných upisovatelů. V roce 1769 založila skupina obchodníků a makléřů v Pope Head Alley nový podnik s názvem New Lloyds Coffee House, který převzal úkoly původního Lloydu. V souvislosti s růstem námořního obchodu a tím i námořního pojištění byly brzy i prostory nového podniku nedostatečné a tak si obchodníci a makléři najali roku 1771 pro potřeby námořního pojištění větší místnosti v londýnské burze. Lloyds postupně rozšířili svou činnost a díky své jedinečné struktuře se stali průkopníky nových druhů pojištění. 7

8 1.2 Požární pojištění v Anglii Požární pojištění přežívalo v obchodních a řemeslnických ceších, ale v hospodářky nejvyspělejších zemích Evropy bylo rychle vytlačováno soukromými a veřejnými požárními pojišťovnami. Po prvních nezdařilých pokusech o vybudování požárních pojišťoven na komerčním základě v Anglii v první polovině 17.století byl teprve velký požár Londýna v roce 1666 rozhodujícím impulsem k založení první komerční požární pojišťovny na světě, londýnské The Fire Office v roce Londýnský stavitel Nicolas Barbon se již v roce 1667 zavazoval osobám, které si u něho nechali postavit dům, že jim za příslušnou prémii (pojistné) jejich dům bezplatně postaví znovu v případě, že stavba bude bez jejich viny v určitém termínu opět zničena požárem. Spolu s několika přáteli přebudoval Nicolas Barbon v roce 1680 tuto svou osobní pojišťovnu na londýnskou požární pojišťovnu Insurance Office for Houses on the Black Side of Royal Exchange. Tento název se však časem zkrátil na The Fire Office Požární pojištění v Evropě Roku 1705 dal pruský král Bedřich I. Podnět k vybudování veřejné požární pojišťovny pro celé Prusko. Roku 1786 londýnská pojišťovna Phoenix, jako první pojišťovna na světě překročila s požárním pojištěním hranice vlastní země a začala podnikat v Hamburku (prostřednictvím svého zmocněnce Williama Hanburyho), v Hantex a Le Havre. V roce 1790 provozovala pojišťovna Phoenix požární pojištění nejen v Německu a Francii, ale i ve Španělsku a Portugalsku. Velký požár Hamburku v roce 1824 byl podnětem pro budování požárních pojišťoven na komerčním základě i v těch německých státech, kde dosud byli provozován jen veřejné pojištění. 1.3 Krupobití Krupobitním pojištěním se dlouhou dobu zabývaly na nízké úrovni v různých evropských zemích místní rolnické spolky. Teprve ve druhé polovině 19. století začaly v Prusku a některých dalších německých státech vznikat větší vzájemné i akciové pojišťovny a společnosti provozující tzv. krupobitní pojištění. 1.4 Vodovodní škody Zavádění veřejného zásobování vodou ve větších městech, zřizování vodovodů, vyvolalo potřebu vodovodního pojištění. První specializovanou pojišťovnou pro tento druh pojištění byla Frankfurter Versicherungsgesellschaft gegen Leitungswasser-Schaden (Frankfurtská pojišťovací společnost proti škodám na vodovodech), založená roku 1866 ve Frankfurtu nad Mohanem. 1.5 Pojištění skel V souvislosti s rozvojem obchodu a reklamy, vznikalo v zemích, kde se velké tabule skla začaly nejdříve vyrábět (Anglie, Francie) pojištění skel. Od dvacátých let 19. století. 8

9 Z Francie se tento druh pojištění přenesl do Německa, kde jej od roku 1857 začaly některé pojišťovny provozovat jako vedlejší druh pojištění. V šedesátých letech pak vznikly specializované pojišťovny skel, především jako pojišťovny vzájemné. 1.6 Pojišťovnictví v českých zemích Začátky pojišťovnictví na území dnešní České republiky se od konce středověku do konce 18. století proplétaly a prolínaly s podpůrnou a charitativní činností různých institucí. Rozhodující význam v našem středoevropském prostředí bylo zvedení požárního pojištění. Někdy kolem roku 1699 Jan Kryštof Bořek podal na tehdejší dobu novátorský a dobře promyšlený návrh na zavedení obligatorního (povinného) požárního pojištění v Čechách. Navrhl, aby byl v každém městě vytvořen protipožární fond, do něhož by povinně přispívali nejen všichni skutečně usazení občané při koupi domu, ale i neusazení, pokud používají místní ochrany a provozují svou živnost. K tomu pak dodává že: v každém městě by se podle hodnoty jeho domu mělo odvádět jednou provždy do těchto požárních či protiohňových fondů 5%. Tato přirážka se přitom jeví nejen od města k městu, ale i dům od domu jako nejlepší a nejpřiměřenější ukazatel. Návrh Jana Kryštofa Bořka, který vyúsťoval v závěr, že by z požárních fondů bylo pomoženo nebohému občanovi, který byl postižen výhní požáru a který by možná po celý svůj život již nemohl svůj příbytek postaviti. Tento smělý návrh však nebyl nikdy realizován. Až na popud Marie Terezie byla v roce 1740 založena v Praze veřejná požární pojišťovna. Návrh hraběte z Vratislavů, který požadoval povinné pojištění nejen budov, ale i movitostí a především všech hořlavin a navrhoval, aby pojistná částka, udaná vlastníkem, podobně jako odhad škody byly přezkoumány vrchností a odborníky. Toto bylo odsouhlaseno dvorským dekretem ze dne 12.září Dalším dochovaným dokumentem byl císařský patent ze 4. září 1819, který měl motivovat k snaze účinně chránit svůj majetek. Na základě tohoto listu vznikla v habsburské monarchii nejprve akciová pojišťovna Azienda Assicuratrice v Terstu, její činnost byla povolena v prosinci Samotné zahájení činnosti se odehrálo počátkem roku Tato pojišťovna velmi rychle rozšířila svou působnost jak, v Rakousech, tak i v Českých zemích a také v Uhrách První česká vzájemná pojišťovna, Praha Zakladatelem této pojišťovny byl v roce 1827 Josef Matyáš hrabě z Thunu a Hohensteinu a František Josef hrabě z Vrtby. Oba patřili mezi příslušníky hospodářsky podnikavé šlechty a oba měli kladný vztah k českému národnímu obrození. Hlavním účelem bylo účinná ochrana proti požáru a v souvislostí s ní, byly vydány pojistné podmínky, kterými se toto pojištění řídilo : - z pojištění budou vyloučeny zvláště nebezpečné budovy, jako skladiště střelného prachu, divadla, sušírny lnu apod. - na výměru příspěvku (pojistného) bude mít vliv poloha a způsob stavby, zaměstnání majitele a živnost v ní provozovaná. V této souvislosti bylo stanoveno pět tříd staveb co do rizik požáru: 1. budovy osaměle stojící, kryté taškami, kovem, nebo skřidlicí 2. budovy osaměle stojící, kryté dřevem, slámou nebo rákosím 3. budovy mezi sebou spojené s tvrdým krytím 9

10 4. budovy mezi sebou spojené s měkkým krytím 5. budovy, jenž by patřili normálně do 4. skupiny, ale je v nich větší riziko požáru. Pro pojištění staveb v Praze byla vydána výhodnější ustanovení vzhledem k menšímu riziku požáru. Naopak pro královská a menší města byly vypsány vyšší příspěvky, protože právě zde bylo nebezpečí hromadného požáru největší. Bližší podmínky také určovaly, že: - jsou uskutečňovány opatření proti paličům, - z pojistného plnění jsou vyloučeny škody vzniklé válečnými událostmi a vojenskými opatřeními, - náhrada za utrpěnou škodu smí být použita jedině k znovuzřízení shořelé budovy, přičemž člen, který tuto náhradu dostal, byl povinen po pevně stanovenou lhůtu zůstat členem vzájemné pojišťovny, - prostředky, které má pojišťovna k dispozici, nesmějí být používány k městskému obchodu, ani k jiným účelům. První česká byla prvním a na dlouhou dobu jediným vzájemným pojišťovacím ústavem v habsburské monarchii, který vybíral příspěvky předem. To byl velice významný krok, ke kterému se ostatní pojišťovny odhodlali až po čtyřicet let později. Podle představ zakladatelů měla být každým rokem určena pro rok příští celková částka příspěvků podle pravděpodobnosti a desetiletého průměru požárních škod a tato celková částka rozdělena na jednotlivé členy a poté od nich vybírána ve čtvrtletních intervalech. Pro případ, že by příspěvek pro daný kvartál nestačil, mělo ředitelství vypsat pro příští rok doplatky. První česká zahájila činnost v budově č 76-II. Ve Spálené ulici, tj. v místech, kde dnes stojí budova Česká pojišťovna, a. s. O velikosti administrativy svědčí to, že až do roku 1830 stačila jedna místnost, kterou ze svého bytu bezplatně propůjčil tajemník prvního generálního ředitele hraběte z Vrtby, JUDr. Antonín Freytag. Přísedícími generálního ředitelství byly osobnosti ze všech oblastí veřejného života. Sociální složení vedoucích představitelů První české v Praze ukazuje, že na vytvoření novodobého požárního pojištění v Čechách měli zájem především pokrokoví představitelé z řad místní šlechty a někteří vysocí církevní představitelé, kteří chtěli na základě vzájemnosti zabezpečit svůj nemovitý majetek a také nemovitý majetek svých poddaných proti nebezpečí požáru. Objektivně posouzeno, byla vytvořena obecně prospěšná instituce, na jejichž výhodách se mohly podílet i méně zámožné vrstvy. 1.7 Zajištění Zajištění je další pojištění rizika pojišťovnou u zajistitele. Jde o samostatnou oblast pojištění v níž dochází k přerozdělení pojistných fondů v zájmu zmenšení pojistně technického rizika. Tento specifický druh pojištění má výslovně mezinárodní charakter a vyznačuje se specifickými technickými a finančními účinky. Vhodné zajištění umožňuje pojišťovnám, aby si zachovaly stabilitu vlastní pojišťovací činnosti a při výskytu velkých škod, rozšiřovaly a přitom zachovaly pevné sazby pojistného. Sousední německé státy předstihly habsburskou monarchii především na úseku zajištění. Již ve dvacátých letech 19. století byla sjednána zajistná smlouva mezinárodního typu, v roce 1846 byla v Kolíně nad Rýnem založena první profesionální zajišťovna na světě. 10

11 Pojišťovny působící na území Českých zemí do roku 1848 zajištění nepotřebovaly, protože se zabývaly jen v menším rozsahu požárním pojištěním staveb nikoli na základě pevně stanoveného pojistného, ale na základě příspěvků členů pojišťoven, které byly stanovovány každoročně v různé výši podle skutečného škodného průběhu. Navíc se pojišťovny v případě nouze mohly spolehnout na pomoc veřejných úřadů. Pojistné kmeny, založené na ryzím principu svépomoci, nedávaly žádné impulsy ke vzniku zajištění. 1.8 Obchodní služba České vzájemné požární pojišťovny si zprvu nekladly komerční cíle. Šlo jim o vytvoření stabilního počtu členů, kteří by si na základě vzájemnosti poskytovali pojistnou ochranu. Proto také obchodní služba, jak ji známe v dnešní podobě v podstatě neexistovala. Funkci zástupců pojišťovny plnili až do období buržoazní revoluce pokladníci patrimoniálních úřadů. Od samého počátku byly však problémy s odmněňováním těchto pracovníků. Již v roce 1830 poslalo třináct pokladníků První české žádost o zvýšení odměn z 1% na 2% z odvedeného pojistného s odůvodněním, že mají např. z příspěvků odváděných při obřadech židovských svateb také 2% ačkoli pracnost administrativy kolem těchto svateb je daleko nižší než práce spojené se zabezpečením provozu pojišťoven (zadarmo dopravují těžkou korespondenci ústavů i v balících, musí si kupovat psací potřeby, ručí za škody vzniklé jejich nedopatřením atd.) a poukazovali také na to, že jednatelé vídeňské a terstské pojišťovny dostávají 5% z odvedeného pojistného. (31/65) Generální ředitelství První české trvalo na odměně 1% z odvedeného pojistného. Ze těchto okolností se pochopitelně nemohlo očekávat zvýšení aktivity pokladníků. Požárním pojišťovnám v českých zemích však v té době postačovalo, že jim pokladníci vybírali pravidelně a spolehlivě pojistné. Později však byly pojišťovny nuceny přece jenom odměny navýšit do roku 1849 však navýšení nepřesáhlo 2% vybraného pojistného Propagace Reklama v dnešním slova smyslu také neexistovala. Pojišťovací ústavy se spokojily v počátku své činnosti s publikováním výzev ke vstupu, v nichž zdůrazňovaly prospěšnost vzájemného pojištění, odříkávající se veškerého rizika a apelovaly na vlastnictví majetku. Reklamou svého druhu bylo také získání označení císařsko královský privilegovaný. První česká pak užívala ve svůj prospěch právě tu skutečnost, že byla první pojišťovnou v Českých zemích. Propagací bylo i pozdější označování pojištěných budov štítky s nápisem Pojištěno u Konkurenční boj Od počátku české pojišťovací společnosti musely čelit nátlaku za strany jak vídeňské pojišťovny, tak terstské pojišťovny, který proniky na český trh hned při svém založení. Dvojsečným nástrojem soutěžení s akciovými společnostmi vždy bylo pojistné, zpravidla nižší než u akciových pojišťoven. Hrozilo však nebezpečí že po nepříznivém roce budou předepsány a důrazně vymáhány doplatky, které spolu s původním nižším pojistným mohly v některých letech přesáhnout pevně stanovené pojistné akciových pojišťoven. 11

12 1.8.3 Sociální situace pracovníků pojišťoven Organizování řadových pracovníků pozorujeme až po roce 1849, od tohoto období zaměstnanci hájili společné své zájmy a vzájemně si pomáhali. Každá taková činnost by byla v tehdejších podmínkách považována za ilegální sdružování a všichni, kdo by se jí účastnili, by nejen okamžitě ztratili své zaměstnání, ale byli by vystaveni policejnímu stíhání. Řadový úředníci tak byli vydáni na milost a nemilost svým nadřízeným, kteří podle vlastního uvážení rozhodovali nejen o jejich platech, ale i o jejich pracovní době a dokonce o způsobu jejich života ( jak se oblékat do práce, s kým se stýkat v mimopracovní dobu a také v jakém věku se ženit). Pracovní doba byla průměrně hodin denně od pondělí do soboty, avšak ani práce o nedělích nabyla žádnou výjimkou. Platy úředníků byly o něco vyšší než mzdy kvalifikovaných dělníků, platy zřízenců byly srovnatelné se mzdou řadových dělníků v továrnách a manufakturách. 12

13 2 Novodobé dějiny majetkového pojištění 2.1 Vývoj pojišťovnictví v období po druhé světové válce Nacistická okupace, především persekuce významných osobností českého pojišťovnictví a zavření českých vysokých škol, poznamenala těžce českou pojistnou teorii, která již v té době dosahovala běžné evropské úrovně. V poválečných letech se začalo s výukou pojišťovnictví jak na stupni středním učňovském, tak především na školách vysokých. Dne 22. března 1947 byli na Českém vysokém učení technickém v Praze vyhlášení kandidáti nového inženýrského oboru na nově vybudovaném studiu statisticko-pojistného inženýrství. V prvním roce tohoto studia odpromovalo 134 statisticko-pojistných inženýrů. Rozvíjela se také odborná pojišťovací literatura a tiskoviny. Časopis Pojistný obzor byl obnoven v roce První číslo tohoto odborného časopisu vyšlo v Praze v září Redaktoři se od samého začátku zapojili do vysvětlování a rozpracovávání všech problémů spojených s Deklarací o znárodnění soukromých pojišťoven. Vydavatelem byla Pojišťovací rada, se sídlem v Praze. Jedno číslo stálo 12,- Kčs, roční předplatné 120,- Kčs Vývoj živelního pojištění Dvouletý budovatelský plán československého pojištění předpokládal, že ve všech oborech pojištění budou jednotně upraveny pojistné podmínky. Měly být do nejvyšší míry stručné a poskytovat pojistníkovi úplný přehled o jeho právech a povinnostech. Měly mu dát pokyny pro styk s pojišťovnou a být stylizovány jednoduchým způsobem pro porozumění široké veřejnosti. Autoři grafického ztvárnění pamatovali i na osoby s méně dokonalým zrakem a tyto podmínky jim byly přizpůsobeny. Již od roku 1945 se majetkové živelní pojištění dělilo na dvě velké skupiny: - pojištění majetku občanů - pojištění majetku organizací ( později socialistického sektoru) 2.2 Pojištění majetku občanů Až do roku 1948, kdy pojišťovny poskytovaly občanům pojistnou ochranu na základě jednotlivých pojistných smluv, které se vztahovaly pouze na určitý druh nebezpečí. Jen velmi málo domácností mělo své nemovitosti pojištěny proti všem nebezpečím. Na základě zkušeností pojišťovny Slavia, n.p., se vyvinulo sdružené pojištění domácnosti Sdružené pojištění domácnosti V počátcích byl velmi široce definován pojem domácnosti, aby nedocházelo k vyloučení některých předmětů z pojistné ochrany. Byla také rozšířena místní platnost pojištění tak, aby zahrnovalo nejen celý byt s veškerým příslušenstvím, ale aby chránila pojištěného i v místě přechodného pobytu. Pojistná ochrana zahrnovala celkem 14 druhů pojistných nebezpečí, takže se pojištění prakticky vztahovalo na všechny škody, které přicházely do úvahy. I po stránce ceny pojištění došlo k velice zásadnímu zlevnění. V některých případech dosahovalo pouze 75% původního pojistného. 13

14 Řešení otázky místní platnosti pojištění mělo v té době velký význam a vycházelo s potřeb praktického života. V praxi to znamenalo, že i v případě změny místa pojištění stěhování nedocházelo k změnám v pojistné smlouvě. Tato pokračovala automaticky dál. Sdružené pojištění domácnosti bylo prvním druhem pojištění, které bylo u nás plošně zavedeno. Při konstrukci sazeb pojištění bylo vycházeno ze sazeb pojištění jednoduchých, ze kterých toto pojištění vycházelo. Byli to: pojištění pro případ živelných událostí, vodovodních škod, pojištění pro případ odcizení a pojištění odpovědnosti za škodu. Sdružené pojištění však kalkulovalo s nižšími administrativními náklady a podle pojistně-matematických zásad bylo posuzováno příznivěji. Pojistná smlouvy vycházela z toho, že si klient nemohl sám určit, proti kterým rizikům chce být pojištěn. Nebyl brán zřetel na to, jestli dané riziko v dané oblasti vůbec hrozí, či nikoliv. Klient si mohl pouze vybrat, zda chce být pojištěn proti vodovodním škodám. Zavedení sdruženého pojištění přineslo v našich podmínkách radikální změny proti dosavadním zvyklostem, zejména v tom že: - stanovilo širší rozsah předmětů pojištění - rozšířilo místní platnost pojištění - do pojištění byla zahrnuta hlavní nebezpečí, která se mohla vyskytnout Dříve bylo nutné do pojistné smlouvy vyjmenovat jednotlivě veškeré předměty, na které se mělo pojištění vztahovat. Navíc nevýhodou tohoto starého způsobu bylo, že jen zřídka kdy platil seznam pojištěných předmětů v době škody. Nesrovnalosti z tohoto plynoucí vedly k nepříjemným důsledkům při stanovení pojistných náhrad. Proto také se zavedením sdruženého pojištění domácnosti zrušily seznamy pojištěných věcí Sdružené pojištění obytných budov Podobně jako v pojištění domácnosti bylo řešeno i sdružené pojištění obytných budov. Tady se pojistná ochrana vztahovala na všechny budovy, které spadaly pod jedno číslo popisné. Vůdčí myšlenkou, pro zavedení tohoto druhu pojištění bylo: - vytvořit pojištění která by co nejlépe vystihovala představu pojistníka laika o pojištění a nestavělo jej před neproniknutelnou spleť tarifních a právních zásad, o jejichž významu se často dozvěděl až při škodě. - co nejvíce zjednodušit pojišťovací styk mezi pojitníkem a pojišťovnou - snížit s ohledem na administrativní zjednodušení pojistné tak, aby sjednání sdruženého pojištění bylo každému přístupné. Vážným problémem, před kterým Československá pojišťovna, n.p. stála od začátku své činnosti, bylo postupné narůstání cenové hladiny, a tím i vznikající podpojištění, především budov. Tento stav byl výraznější v českých zemích, kde v době tzv. Protektorátu byl vyhlášen cenový strop. Dojednané pojistné částky budov neodpovídaly tehdejším cenám v roce 1949 a většina pojištěných budov byla značně podpojištěna. Proto se přistoupilo k tzv. valorizaci pojistných smluv s přepracováním na tehdejší ceny. 2.3 Pojištění majetku organizací V prvních poválečných letech navazovalo pojištění majetku zestátněných národních podniků na praxi pojišťování podniků v období mezi dvěma světovými válkami, tedy v podmínkách tržního hospodářství. Zestátněním průmyslových podniků bylo ponecháno plně na vůli, zda a jakým způsobem chtějí zabezpečit majetkové hodnoty, které jim byly svěřeny do správy. 14

15 Zvláštním problémem bylo zabezpečení majetků, které spravovali národní správci. Národní pozemkový fond počátkem února 1947 doporučil všem národním správcům, aby veškeré pojistky řádně zrevidovali, respektive nechali odborníky z pojišťovny provést tuto revizi a pojistné částky upravit tak, aby odpovídaly časovým cenám. Časovou cenou se tehdy rozumělo cena stavu nového po amortizačním odpočtu. Národní správci byli současně upozornění, že je nutné pojistit ty budovy, které dosud pojištěny nebyly, včetně budov dosud neobydlených. Stejně bylo žádoucí, aby do pojištění byly přijaty i veškeré věci movité, jako inventář, zásoby, dobytek apod., protože tyto věci představovaly vysokou hodnotu státního majetku. Národní správci byli upozornění, že jsou osobně odpovědní za všechny škody, které vzniknou nedostatečným pojištěním jak budov, tak movitých věcí. Národní pozemkový fond upozornil, že těm, kteří se nebudou řídit těmito směrnicemi a pokyny, bude odmítnut investiční úvěr při zaviněném podpojištění, nebo nepojištění vůbec. Argumentace, že vynakládání peněžních prostředků na pojistném je neekonomické, bylo označeno za hazardování se svěřeným majetkem. 2.4 Zákonné pojištění motorových vozidel Právní úprava pojištění motorových vozidel navazovala na právní úpravu normy z doby první Československé republiky, zákon číslo 198/1936 Sb. a zákon číslo 81/1935 Sb. V roce 1950 byly vyhlášeny všeobecné podmínky pro hlavní druhy pojištění a také Doplňující všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Toto pojištění chránilo především zájmy majitelů motorových vozidel, né vždy i zájmy poškozeného. Proto bylo nutno rozšířit rozsah i obsah povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a současně změnit povinné pojištění na pojištění zákonné. To znamenalo jeho vznik vázat na existenci motorového vozidla a jeho držitele a ne na pojistnou smlouvu a její zaplacení. Počátkem padesátých let se projevila potřeba legislativních úprav pojištění odpovědnosti ze škody způsobené provozem motorového vozidla. Pojištění, ač bylo povinné, bylo předmětem nákladného náboru akvizičních služeb pro každé jedno vozidlo se sjednávala pojistná smlouva, vyhotovovala pojistka, předepisovalo se pojistné a evidovalo jeho placení. Vydávala se potvrzenka o jeho úhradě pro dopravní inspektoráty a orgány silniční kontroly, v daných termínech se vymáhaly nezaplacené položky. Postupem času došlo k zjednodušení a také výraznému ušetření provozních nákladu pojišťovně. Princip spočíval v tom, že pojišťovna upustila od zasílání složenek, které z počátku vyhotovovala a každoročně rozesílala podle podkladů z předchozích let. Tím byl v podstatě plně zredukován provoz pojišťovny, spojený s inkasem pojistného, při každoročním placení pojistného (do 28. února) bylo na provozovateli motorového vozidla, aby si sám v provozovně pojišťovny, nebo na poště obstaral složenku, doplnil si požadované údaje a uhradil pojistné. Obdobně tomu bylo i při pořizování nového vozidla. Stvrzenka od složenky sloužila provozovateli jako právními předpisy určený doklad o zaplacení pojistného. Tento druh pojištění byl dále novelizován zákonem v roce 1950 respektive Pojistná náhrada podle vládního nařízení 11/1951 Sb. mohlo být omezeno vykonávacím předpisem. To znamenalo, že pojišťovna nebyla povinna hradit : - nárok z ublížení na zdraví rodinným příslušníkům - škodu na motorovém vozidle, za jehož provoz pojištěný odpovídá - škodu na věcech dopravovaných tímto vozidlem - škody způsobené vojenskými motorovými vozidly v případě války 15

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR Lenka Vyoralová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistný trh havarijního pojištění v ČR Bc. Roman Stuchlík Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra občanského práva Diplomová práce Pojistné podvody v pojištění osob a majetku Zpracovala: Markéta Koutská Vedoucí diplomové práce: Dr. Milan Hradec

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více