77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus."

Transkript

1 Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová a Ing. Šašek (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen radní MČ ); p. Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ, p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. Mgr. P. Veselý, pověřený vedením oddělení organizačního a zastupitelstva městské části (OOZ) OKS ÚMČ, p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, pí Zajacová, referentka OOZ OKS ÚMČ. Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. Ověřovatel zápisu Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA. Pořad jednání Rada MČ schválila zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA ověřovatelem zápisu ze své 77. schůze. 6 pro schválení, Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 77. schůze Rady MČ: 1. Schválení zápisu ze 75. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. března 2017 (str. 7) strana 1/24

2 2. Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" rok 2017 (str. 7) 3. Návrh projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období " (materiál pro ZMČ) (str. 8) 4. Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálnězdravotnických služeb (materiál pro ZMČ) (str. 9) 5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke Generelu rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy (aktualizace 2017) na k. ú. Troja v Praze 8 (str. 9) 6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení novostavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 46, 45/1, 45/2, 44/4, 44/7 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Rybníku) (k usn. č. Usn RMC 0095/2016) (str. 10) 7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení Administrativní objekt The Office Building Holešovičky na pozemku parc. č. 816 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách) (str. 10) 8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 březen 2017) (k usn. č. Usn RMC 0944/2013) (str. 11) 9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 840/456 (o výměře 37 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kusého) (str. 11) 10. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - Revitalizace zelených ploch u metra Florenc" (str. 15) 11. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přistavování a odvoz VOK a BIO VOK" (str. 16) 12. Návrh stanovení případů, kdy může člen Zastupitelstva městské části Praha 8 nebo tajemník Úřadu městské části Praha 8 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem České republiky (str. 16) Materiály k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemků parc. č. 585/280, parc. č. 585/282, parc. č. 585/284, parc. č. 585/286, parc. č. 585/288, k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Společenství vlastníků jednotek Štětínská , za účelem zřízení předzahrádek" (str. 19) 14. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8 (str. 19) 15. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 8 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 201 na k. ú. Bohnice a na adrese Pod Čimickým hájem 8, Praha 8 (str. 19) 16. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, Praha 8 (str. 20) 17. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 NP č. 500, čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, Praha 8 (str. 20) strana 2/24

3 18. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc. č. 840/392 a pozemků parc. č. 840/394, parc. č. 840/396, parc. č. 840/398, parc. č. 840/400, parc. č. 840/402, k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská 485 až 489, za účelem zřízení předzahrádek" (str. 20) 19. Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené Městskou částí Praha 8 a to jmenovitě: Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 (str. 20) 20. Návrh úpravy kapacity školní družiny Základní školy, Praha 8, Burešova 14, zřízené Městskou částí Praha 8 (str. 21) 21. Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 21) 22. Návrh podání Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 v roce 2017 (str. 3) 23. Návrh zastoupení Městské části Praha 8 v Radě Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období (str. 21) 24. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 23) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 (dále jen radní MČ ) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 23) C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl (str. 7 až 8, 12 až 15, 17 až 18, 21 až 23) 25. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 24) Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C8 Návrh poskytnutí a stanovení výše odměn ředitelům škol s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v I. čtvrtletí roku 2017 (str. 7) a ozn. C19 Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí 30_17_007 (str. 8), strana 3/24

4 po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C11 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 928/1 (o výměře cca 135 m2) a 1712 (o výměře cca 135 m2) na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská) (k usn. č. Usn RMC 0760/2012) (str. 12), ozn. C12 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 600/59 a části pozemku parc. č. 599 (o výměře 4998 m2, dle GP č /2016 nově označeného jako parc. č. 599/2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) (str. 12), ozn. C13 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 824/2 (o výměře cca 190 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Průhonu) (k usn. č. Usn RMC 0785/2013, č. Usn RMC 0684/2011 a č. Usn RMC 0744/2011) (str. 13), ozn. C14 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu dvou částí pozemku 4004/1 (o výměře cca 3500 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Štorchova) (k usn. č. Usn RMC 0337/2015) (str. 13), ozn. C15 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3864/1 (o výměře cca 270 m2) a části pozemku parc. č (o výměře cca 20 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou) (str. 14) a ozn. C16 Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP /2017, spis. zn. MCP /2016/OV. Fe ze dne , vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby a o vydání stavebního povolení (tj. proti společnému rozhodnutí) "Nástavba stávající střechy bytového domu, Praha, Troja č.p. 553, Glowackého 2 na pozemcích parc. č. 1118/2, 1118/3, oba na k. ú. Troja v Praze 8 (str. 14), po projednání výše uvedeného 12. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C18 Návrh uzavření "Smlouvy o poskytnutí podpory" podle zákona č. 89/2012 Sb. mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Trusted Network Solutions, a.s. (str. 17), ozn. C20 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ) (str. 17), ozn. C Návrh odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena č. 2013/0228/MO.DEP na pozemcích na k. ú. Bohnice a Troja, obec Praha mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Planet A, a.s. (str. 17), strana 4/24

5 ozn. C2 Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. (informace pro ZMČ (str. 18), ozn. C23 Návrh projednání výsledku Studie proveditelnosti výstavby multifunkční sportovní haly (na k. ú. Kobylisy a k. ú. Bohnice) (str. 5) a ozn. C24 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Realizace systému generálního klíče do objektu polikliniky Mazurská" (str. 18), po projednání výše uvedeného 23. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: ozn. C1 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 532, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, Praha 8, na dobu určitou (str. 21), ozn. C3 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem, hasičská stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (materiál pro ZMČ) (str. 21), ozn. C4 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem, hasičská stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (materiál pro ZMČ) (str. 22), ozn. C5 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem", a Městskou policií hl.m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (str. 22), ozn. C6 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (materiál pro ZMČ) (str. 22), ozn. C7 Návrh čerpání Fondu investic Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (str. 5), ozn. C9 Návrh ponechání investičního příspěvku z roku 2016 do roku 2017 příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené MČ Praha 8 ZŠ Burešova (str. 22), ozn. C10 Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 22), strana 5/24

6 ozn. C17 Návrh zrušení konkursního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 a k návrhu vyhlášení nového konkursního řízení (str. 22), ozn. C21 Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0752/2016 ze dne a usnesení Rady městské části č. Usn RMC 0766/2016 ze dne (str. 23) a ozn. C22 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 čp. 92, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, Praha 8 (str. 23). Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že zařazuje na dnešní schůzi RMČ další materiál ozn. C26 - Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro místní Agendu 21, do operativního projednávání za materiál ozn. C22. Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, přítomné informoval, že zařazuje na dnešní schůzi RMČ další materiál ozn. C25 - Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění údržby parků park u Libeňského zámku, Lyčkovo náměstí, Kaizlovy sady a Karlínské náměstí", který bude projednáván za materiálem ozn. C16. Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil, přítomné informovala, že na dnešní schůzi RMČ stahuje výše uvedený materiál ozn. C7. Zástupce Starosty MČ p. Nepil, přítomné informoval, že na dnešní schůzi RMČ stahuje výše uvedený materiál ozn. C23. Zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D., přítomné informoval, že na dnešní schůzi RMČ stahuje výše uvedený 22. bod navrženého pořadu jednání. K navrženému pořadu jednání 77. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 77. schůze schválila jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 6/24

7 K bodu 1 Schválení zápisu ze 75. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. března 2017 K zápisu ze 75. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. března 2017 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Rada MČ zápis ze své 75. schůze, konané dne 15. března 2017, schválila. 5 pro schválení, 2 se zdrželi hlasování.) K bodu 2 Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" rok 2017 Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0187/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 24 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C8 Návrh poskytnutí a stanovení výše odměn ředitelům škol s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v I. čtvrtletí roku Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0188/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 7/24

8 Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C19 Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí 30_17_007. Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0189/2017, K bodu 3 Návrh projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období " (materiál pro ZMČ) Omluvená: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje místní Agendy 21 odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0190/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 8/24

9 K bodu 4 Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (materiál pro ZMČ) Přizvaná: pí Bc. Štajncová, pověřená vedením oddělení zdravotnictví a sociálních služeb odboru sociálních věcí (OSV) ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0191/2017, K bodu 5 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke Generelu rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy (aktualizace 2017) na k. ú. Troja v Praze 8 Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0192/2017, strana 9/24

10 K bodu 6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení novostavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 46, 45/1, 45/2, 44/4, 44/7 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Rybníku) (k usn. č. Usn RMC 0095/2016) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0193/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 7 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení Administrativní objekt The Office Building Holešovičky na pozemku parc. č. 816 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0194/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 10/24

11 K bodu 8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 březen 2017) (k usn. č. Usn RMC 0944/2013) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus, který navrhl změnu v příloze přeloženého návrhu usnesení. vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0195/2017, K bodu 9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 840/456 (o výměře 37 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kusého) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0196/2017, strana 11/24

12 K bodu 24 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C11 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 928/1 (o výměře cca 135 m2) a 1712 (o výměře cca 135 m2) na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská) (k usn. č. Usn RMC 0760/2012). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0197/2017, Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C12 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 600/59 a části pozemku parc. č. 599 (o výměře 4998 m2, dle GP č /2016 nově označeného jako parc. č. 599/2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0198/2017,. strana 12/24

13 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C13 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 824/2 (o výměře cca 190 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Průhonu) (k usn. č. Usn RMC 0785/2013, č. Usn RMC 0684/2011 a č. Usn RMC 0744/2011). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0199/2017, Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C14 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu dvou částí pozemku 4004/1 (o výměře cca 3500 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Štorchova) (k usn. č. Usn RMC 0337/2015). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0200/2017, strana 13/24

14 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C15 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3864/1 (o výměře cca 270 m2) a části pozemku parc. č (o výměře cca 20 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou). Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0201/2017, Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C16 Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP /2017, spis. zn. MCP /2016/OV. Fe ze dne , vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby a o vydání stavebního povolení (tj. proti společnému rozhodnutí) "Nástavba stávající střechy bytového domu, Praha, Troja č.p. 553, Glowackého 2 na pozemcích parc. č. 1118/2, 1118/3, oba na k. ú. Troja v Praze 8. Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0202/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 14/24

15 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C25 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění údržby parků park u Libeňského zámku, Lyčkovo náměstí, Kaizlovy sady a Karlínské náměstí". Omluvený: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, Přizvaný: p. Ing. Březina, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0203/2017, K bodu 10 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - Revitalizace zelených ploch u metra Florenc" Omluvený: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, Přizvaný: p. Ing. Březina, pověřený OŽP ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0204/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 15/24

16 K bodu 11 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přistavování a odvoz VOK a BIO VOK" Omluvený: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, Přizvaný: p. Ing. Březina, pověřený vedením OŽP ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0205/2017, K bodu 12 Návrh stanovení případů, kdy může člen Zastupitelstva městské části Praha 8 nebo tajemník Úřadu městské části Praha 8 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem České republiky Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0206/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 16/24

17 K bodu 24 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C18 Návrh uzavření "Smlouvy o poskytnutí podpory" podle zákona č. 89/2012 Sb. mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Trusted Network Solutions, a.s.. usnesení č. Usn RMC 0207/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C20 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ). Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0208/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil stáhl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C Návrh odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena č. 2013/0228/MO.DEP na pozemcích na k. ú. Bohnice a Troja, obec Praha mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Planet A, a.s.. strana 17/24

18 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C2 Návrh Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. (informace pro ZMČ. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0209/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C24 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Realizace systému generálního klíče do objektu polikliniky Mazurská". Omluvený: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0210/2017, Operativní rozhodování Rady MČ Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. body č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, C 1, C 3, C 4, C 5, C 6, C 9, C 10, C 17, C 21, C 22, C 26. strana 18/24

19 V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Mgr. Veselý, Ing. Šašek, Nepil a Petrus. Ze 7 radních MČ přítomných 6 pro přijetí návrhů, 1 se zdržel hlasování. K bodu 13 Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemků parc. č. 585/280, parc. č. 585/282, parc. č. 585/284, parc. č. 585/286, parc. č. 585/288, k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Společenství vlastníků jednotek Štětínská , za účelem zřízení předzahrádek" Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0211/2017, které je K bodu 14 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0212/2017, které je K bodu 15 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 8 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 201 na k. ú. Bohnice a na adrese Pod Čimickým hájem 8, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0213/2017, které je strana 19/24

20 K bodu 16 Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0214/2017, které je K bodu 17 Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 NP č. 500, čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0215/2017, které je K bodu 18 Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc. č. 840/392 a pozemků parc. č. 840/394, parc. č. 840/396, parc. č. 840/398, parc. č. 840/400, parc. č. 840/402, k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská 485 až 489, za účelem zřízení předzahrádek" Zástupce Starosty MČ p. Nepil. č. Usn RMC 0216/2017, které je K bodu 19 Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené Městskou částí Praha 8 a to jmenovitě: Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. č. Usn RMC 0217/2017, které je strana 20/24

21 K bodu 20 Návrh úpravy kapacity školní družiny Základní školy, Praha 8, Burešova 14, zřízené Městskou částí Praha 8 Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. č. Usn RMC 0218/2017, které je. K bodu 21 Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus. č. Usn RMC 0219/2017, které je K bodu 23 Návrh zastoupení Městské části Praha 8 v Radě Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období Zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. č. Usn RMC 0220/2017, které je C1 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 532, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, Praha 8, na dobu určitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0221/2017, které je C3 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem, hasičská stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (materiál pro ZMČ) - Starosta MČ p. Petrus č. Usn RMC 0222/2017, které je strana 21/24

22 C4 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem, hasičská stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (materiál pro ZMČ) - Starosta MČ p. Petrus č. Usn RMC 0223/2017, které je C5 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem", a Městskou policií hl.m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč - Starosta MČ p. Petrus č. Usn RMC 0224/2017, které je C6 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (materiál pro ZMČ) - Starosta MČ p. Petrus č. Usn RMC 0225/2017, které je C9 Návrh ponechání investičního příspěvku z roku 2016 do roku 2017 příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené MČ Praha 8 ZŠ Burešova - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0226/2017, které je C10 Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0227/2017, které je C17 Návrh zrušení konkursního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 a k návrhu vyhlášení nového konkursního řízení - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0228/2017, které je strana 22/24

23 C21 Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0752/2016 ze dne a usnesení Rady městské části č. Usn RMC 0766/2016 ze dne Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, č. Usn RMC 0229/2017, které je C22 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 čp. 92, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0230/2017, které je C26 Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro místní Agendu 21 - Starosta MČ p. Petrus č. Usn RMC 0231/2017, které je K bodu 24 A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným uvedená aktuální písemná Informace nebyla předložena. K bodu 24 B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. strana 23/24

24 K bodu 25 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus uvedl Návrh časového plánu schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 26. dubna 2017 od 14:00 hodin. Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 26. dubna 2017 se souhlasem na vědomí. Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 77. schůzi Rady MČ ve 14:40 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0187/2017 až Usn RMC 0231/ Roman P e t r u s Starosta městské části Praha 8 Ověřovatel zápisu: PhDr. Ing. Matěj F i ch t n e r, MBA zástupce Starosty městské části Praha 8 strana 24/24

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros;

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: R. Petrus Ověřovatel:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI Městská část Praha 8 47. Rada městské části ze dne 06.04.2016, USNESENI č. Usn RMC 0188/2016 k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES vř celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 9. schůze, konané dne 4. 5. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.11.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 11:00

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 20. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 15.01.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 13.12. 2018 od 10,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1 2018)

Více

P R O G R A M. 32. jednání Rady HMP, které se koná dne BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti

P R O G R A M. 32. jednání Rady HMP, které se koná dne BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti P R O G R A M 32. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 9. 2018 K odsouhlasení - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 11. 9. 2018 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 21. schůze, konané dne 12. 9. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 13. 12. 2018 od 10,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis. ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib Přítomni: členové

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Z Á P I S z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 27.6. 2018 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 11 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 19. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 19. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 19. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 19. 4. 2018 v

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 29.4.2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: Do 18.10 hod 9 členů Zastupitelstva MČ Od 18.10 hod 10 členů Zastupitelstva MČ dle

Více

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 13.12. 2018 od 10,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1 2018) Pravidelný bod

Více

Program jednání byl schválen 8 přítomnými členy komise.

Program jednání byl schválen 8 přítomnými členy komise. Zápis č. 22 z 22. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 13. března 2018 v 16,30 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing.

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 16. schůze, konané dne 27. 6. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z Á P I S. 27. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 27. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 27. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 13.11.2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 14.12. 2017 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 6. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 6. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 6. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 6. 12. 2016 ve

Více