Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok z 10

2 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu předání komplexních informací radě města a zastupitelstvu města o působnosti, celkové výsledné činnosti a plnění úkolů a vytýčení dalších úkolů městské policie. Zřízení a působnost městské policie Předmětem činnosti městská policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony ( např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů). Městská policie Frenštát pod Radhoštěm (dále jen městská policie) je orgánem Města Frenštát pod Radhoštěm, který byl zřízen zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou č.3/2004 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2008 schválené zastupitelstvem města dne usnesením č. 161/11 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Personální obsazení městské policie V roce 2012 provádělo výkon služby 10 zaměstnanců městské policie s osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Tento stav - 10 strážníků - byl jako maximální plánovaný počet osob zařazených do Městské policie Frenštát pod Radhoštěm do konce roku 2012 schválen zastupitelstvem města usnesením č.191/12 ze den o navýšení počtu strážníků na celkových počet 10 zaměstnanců městské policie s osvědčením. Od je počet strážníků navýšen na 11 zaměstnanců městské policie s osvědčením usnesením zastupitelstvem města č. 158/14 ze den vzhledem k narůstajícím nároků na pokrytí nepřetržité služby. Současně s koncem roku 2012 odešla jedna zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, kdy již od poloviny roku nebyla zařazována do přímého výkonu služby. Na podkladě schváleného usnesení o navýšení počtu strážníků a nutnosti doplnit stav na zástup po dobu mateřské dovolené proběhlo náročné výběrových řízení (fyzické prověrky a 2 z 10

3 psychologické vyšetření za pomoci pracovníků MV ČR), kdy se podařilo vybrat dvě osoby se zájmen o práci v uniformě městské policie. V průběhu roku byli tři strážníci vysláni na povinné přeškolení před uplynutím platnosti osvědčení, kteří se po úspěšném složení zkoušek zařadili do výkonu služby. Taktéž dva noví strážníci se musí podrobit rekvalifikačnímu kurzu k získání osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a to ve výcvikovém zařízení Městské policie Ostrava. Provoz a organizační struktura městské policie Městská policie od přešla na ustálený harmonogram provozu, který je do současné doby vedený jako nepřetržitý provoz s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. Přes počáteční problémy se provoz dařilo udržet na nadstandardní úrovni s využíváním rozšířeného Městského kamerového dohlížecího systému, vybudovaného za pomoci dotace získané z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. V souvislosti s ustálením personálního obsazení a provozu městské policie v nepřetržitém režimu a vzhledem k organizačním změnám s nástupem nového strážníka od se změní i organizační struktura. Současná je znázorněna diagramem viz. příloha č.1 Organizační struktura. Činnost a úkoly městské policie I přes změny v legislativě a rozšíření pravomocí zůstává stěžejní úkol pro strážníky především v oblasti veřejného pořádku, jenž je hlavní náplní činností městské policie, kdy se jedná především o dohled nad dodržování OZV a přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které se dají rozčlenit ještě na další dílčí úkoly : 1. v oblasti veřejného pořádku a dodržování OZV V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečovala v roce 2012 zejména místní záležitosti veřejného pořádku a realizovala tyto úkoly: dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku ( znečišťování, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a neoprávněné zábory veřejného prostranství ) přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití odhalovaní přestupků a jiných správních deliktů a v zákonem stanoveném rozsahu ukládala a vybírala pokuty za přestupky 3 z 10

4 převoz podnapilých osob do protialkoholní záchytné stanice odchytávala toulavá a synantropní zvířata a zabezpečovala jejich umístění do útulku zajišťování provozu MKDS zajišťovala činnost v oblasti prevenci kriminality Při plnění svých úkolů městská policie v roce 2012 realizovala i další zákonná oprávnění související s její činností a to: otevření bytů a nebytových prostor v rámci zákonných zmocnění zadržení pachatele trestného činu na místě nebo bezprostředně po jeho spáchání předvedení osoby v celostátním pátrání na Policii ČR předvedení osoby pro správní orgán doručování písemností pro orgány samosprávy, státní správy a soudy 2. v oblasti přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací Městská policie také přispívala k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích tím, že strážníci kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu a to zejména neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na pozemních komunikacích, jízdu na jízdních kolech, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích. Strážníci stejně jako v roce 2011 přispívali k bezpečnému a ukázněnému přecházení žáků základních škol přes přechody pro chodce, kdy jejich přítomnost působí výchovně na děti i dospělé a přispívá k bezpečnému pohybu chodců. Bezpečný pohyb chodců zajišťují strážníci také na žádost středních škol a organizací pořádajících akce pro děti a mládež při přechodu ulice Rožnovská do parku před SPŠE. Jednou z činností, kterou je možno zařadit do oblasti dopravy je kontrola vozidel zjevně vykazujících znaky vraku odstavených na veřejných prostranstvích. Strážníci předávají v rámci spolupráce příslušnému odboru poznatky o takových zjištěných vozidlech. Dále je příslušným orgánem prováděno v rámci opatření zjišťování informací zda jsou vozidla pojištěná a jestli je u nich provedena technická a emisní prohlídka ve stanoveném termínu. Naplňuje-li vozidlo znaky vraku, je kontaktován majitel a pokud vozidlo neodstraní je na podkladě rozhodnutí odboru dopravy vozidlo odstraněno dle příslušných zákonných norem. S koncem roku 2012 byly ukončeny Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a Obcí Tichá a Obcí Veřovice uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy. Je zde však zájem obcí ve spolupráci pokračovat. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Trojanovice nadále pokračuje dle smluvních podmínek, na jejímž základě je nadále rozšířen katastr působnosti, kde strážníci provádějí výkon svých oprávnění. Strážníci MP Frenštát pod Radhoštěm v průběhu roku 2012 řešili celkem 1893 oznámených či vyhledaných událostí z nichž následně bylo 1180 zadokumentováno jako případy, kde strážníci využívali svá oprávnění a případy řešili domluvou, v blokovém řízení, oznámením na KPP nebo předáním (oznámením) Policii ČR či jinému orgánu. 4 z 10

5 Kvalifikace a výcvik strážníků Strážníci jsou povinni po nástupu k městské policii absolvovat rekvalifikační kurz ukončený závěrečnou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra k získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a dále se musí strážníci každé tři roky podrobit krátkodobému prolongačnímu kurzu zaměřenému na obnovu platnosti zmíněného osvědčení zakončeného složením stejně náročné zkoušky. Jelikož se v průběhu roku některým strážníkům přiblížil termín ukončení platnosti osvědčení bylo zabezpečeno jejich proškolení, bez kterého nemohou vykonávat svá oprávnění. Jednalo se o vyškolení tří zaměstnanců městské policie, kteří složili zkoušku z odborné způsobilosti s vynikajícím prospěchem a mohli se tak i nadále věnovat plnění svěřených úkolů. Dále byli proškoleni další dva strážníci na odchyt toulavých a synantropních zvířat, kteří tak získané zkušenosti mohou zúročit v praxi. Všichni sloužící strážníci na konci roku 2012 v řadách městské policie byli držitelé platného osvědčení o odborné způsobilosti, ostatní čekatelé byli v prosinci v přípravě na zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti ve výcvikovém zařízení MP Ostrava. V roce 2012 byly doplňovány a měněny vnitřní směrnice pro provoz městské policie s nimiž jsou všichni strážníci seznámeni a jsou povinni tyto směrnice dodržovat. V rámci výcviku strážníků nebyl řešen žádný pracovní úraz. Materiální zabezpečení V roce 2012 stejně jako v roce 2011 disponovala městská policie jedním osobním motorovým vozidlem zn. Peugeot Partner, který bohužel neodpovídá podmínkám bezpečného převozu osob (eskorty) např. dle oprávnění na protialkoholní záchytnou stanici. Dále je městská policie vybavena přípojným vozidlem s klecí na převoz odchycených zvířat a disponuje dvěma jízdními koly pro účely cyklohlídek, které byly v letním období realizovány dle možností průběhu výkonu služby. Materiální a technické zabezpečení pro činnost městské policie bylo v loňském roce postupně doplněno a to především pro zajištění administrativních úkonů a technických prostředků k výkonu služby. V současné době je využíván pro přehlednější evidenci přestupků a událostí počítačový program VERA podsystém pro městské policie z něhož vycházejí všechny statistické údaje povinně předkládané Ministerstvu vnitra ČR. Byl plně využíván Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který je především preventivním nástrojem pro potřeby dohledu nad veřejným pořádkem využitelným pro městskou policii a Policii ČR. Systém byl rozšířen o dva kusy fotopastí, které jsou samostatně operativně přemístitelné. Za pomoci tohoto systému se daří odhalovat pachatele přestupků především v oblasti dopravy a provoz MKDS přispěl velkou měrou ke snížení pouliční kriminality ve sledovaných lokalitách dle policejních statistik již od samotného zřízení. Při výkonu služby a výkonu pravomocí byl hlídkami velmi často využíván přístroj na detekci alkoholu FC 20 Kit s možností bezkontaktního měření alkoholu v tekutinách se záznamovým zařízením, především při společných kontrolách s Policií ČR na podávání 5 z 10

6 alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let v restauračních zařízeních. Dále byl využíván měřič intenzity hluku pro objektivní měření intenzity zvuků rušících noční klid a ke snížení rychlosti projíždějících vozidle je i nadále využíván radarový měřiče rychlosti na ul. Rožnovská. A v roce 2012 byl využíván systém samostatné uzavřené digitální radiokomunikační sítě s monitorováním pohybu vozidla formou GPS, který zjednodušil propojení a komunikaci hlídek v terénu a taktéž je i nadále samozřejmostí provoz linky tísňového volání 156, pomocí které se mohou občané obracet bezplatně na strážníky se svými oznámeními. Údaje z výkaznictví za rok 2012 předávaných MV ČR Obec Frenštát pod Radhoštěm Počet obyvatel Počet zaměstnanců MP celkem 11 Z toho počet strážníků s osvědčením 9 Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 1 Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. Orgánům a projednaných v blokovém řízení 736 provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti) 452 z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti 0 z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 0 z toho přestupků proti veřejnému pořádku 34 z toho přestupků proti občanskému soužití 5 z toho přestupků proti majetku 87 z toho ostatních 158 Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) ,- Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii České republiky, 32 Počet případů použití služební zbraně strážníky 0 Počet útoků na strážníky 0 Zadrženo hledaných a pohřešovaných osob 5 Počet osob převezených do protialkoholní záchytné stanice 11 Počet doručení písemností pro orgány obce a soudu 36 Předvedeno hledaných a pohřešovaných osob 5 Odchyceno zvířat 76 Provedené odtahy 0 6 z 10

7 Součinnost a spolupráce V průběhu celého roku 2012 městská policie úzce spolupracovala s příslušnými odbory a organizačními složkami městského úřadu jako např. TS, OD, OFR a dále s PČR, hasičským záchranným sborem, zdravotnickými, ale i s ostatními orgány a organizacemi především státní správy, které o spolupráci požádaly nebo pro které byla zabezpečení stanovených úkolů potřebná. Spolupráce s PČR - dlouhodobě spolupracujeme s OO Frenštát pod Radhoštěm dle osvědčeného systému spolupráce, jenž spočívá v těchto oblastech: - pravidelné porady vedoucích - zajištění důležitých akcí města - společné dopravní akce - bezpečnostní akce na kontrolu podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let - vzájemná pomoc v akutních případech Spolupráci s PČR OO Frenštát pod Radhoštěm hodnotím jako kvalitní a efektivní, kdy za účelem zkvalitnění spolupráce byla naplňována koordinační dohoda uzavřená mezi obcí a Policií ČR. Spolupráce s KPP - spočívá mimo jiné v předvádění osob, které se opakovaně nedostavily k přestupkovému řízení, doručování příslušných písemností (finanční úspora, vyšší míra doručitelnosti), předávání přestupků, které nelze na místě spolehlivě zjistit nebo v případech, kdy přestupce není ochoten zaplatit blokovou pokutu na místě přestupku a podobně. Spolupráce s Kynologickým klubem Frenštát p/r a MP Kopřivnice - odchyt toulavých a synantropních zvířat a jejich umisťování do kotců v areálu klubu a útulku MP Kopřivnice. Vzhledem k omezené kapacitě útulku strážníci odchytávají psy, kteří se pohybují bez dozoru majitele a psy poraněné, nemocné či agresivní. - strážníci jsou vybaveni vhodnými pomůckami odchytovou tyčí, odchytové rukavice a vozíkem s klecí - pro odchyt zvlášť nebezpečných psů je uzavřena dohoda s MVDr. Petr, zajišťující použití narkotizačních prostředků Prevence kriminality a BESIP Městská policie se systematicky i v roce 2012 věnovala práci s mládeží v oblasti prevence kriminality a dopravní výchovy na DDH ve Frenštátě p/r v areálu auto-kempu. Přestože tato práce skýtá další obrovské možnosti, je prvořadé se dětem a mládeži plně 7 z 10

8 věnovat i v době mimoškolních aktivit a je tak nasnadě, aby strážníci ještě užším způsobem spolupracovali s dalšími organizačními složkami městského úřadu např. Astra, Městské kulturní středisko či odbor sociální péče. V současné době jsou jako lektoři pro výuku na DDH vyškoleni organizací BESIP dva strážníci. Zaměření na děti a mládež, ze kterých se rekrutují potencionální pachatelé přestupků např. rušení nočního klidu, vandalství či drobná pouliční kriminální činnost např. vykrádání automobilů, sprejerství apod., je zcela logickým krokem v prevenci kriminality. Toto vychází především ze zkušeností z každodenní praxe a ze spolupráce s místím oddělením PČR. Dále je předpokladem, že městská policie začne postupně pracovat i v oblasti prevence se seniory, kteří se v poslední době stávají oběťmi protiprávního jednání. Úkoly a možnosti pro rok 2013 V následujícím období roku 2013 se městská policie zaměří na udržení nadstandardního výkonu služby a další zlepšování své činnost, při které se soustředí především na místní záležitosti veřejného pořádku v oblasti: měření rychlosti radarovým měřičem (ve spolupráci s PČR a OD MěÚ) upozorňování právnických a fyzických osob na porušování právních předpisů a to především s ohledem na čistotu města nesprávné parkování s přihlédnutím na počet parkovacích míst, zcela vyloučit parkování na zelených plochách, chodnících a obrubnících prevenci kriminality a prevenci v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zvyšování právních vědomostí a fyzické zdatnosti každého strážníka a dále městská policie pro zabezpečení výkonu služby hodlá dopracovat: rozšíření a modernizaci MKDS o spoje k mobilní kamerovému systém vytvoření EZS budovy vše za přispění dotace z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Tak jako i v minulém období se budou strážníci chovat k občanům maximálně vstřícně. Při řešení přestupků budou strážníci postupovat tak, aby došlo především k nápravě a dodržování platných právních předpisů bez nadbytečně uložených blokových pokut nebo následnému řešení u správního orgánů. Dále je zde i možnost sjednání veřejnoprávních smluv o výkonu pravomocí městské policie s dalšími z okolních obcích, které by o tuto placenou službu projevily zájem nebo pokračovat ve spolupráci. 8 z 10

9 Z á v ě r V rámci nepřetržitého provozu s využíváním MKDS, dostupným personálním obsazením a s výrazně omezenými provozními prostředky ve srovnání s předcházejícím rokem jsou dosažené pracovní výsledky Městské policie Frenštát pod Radhoštěm v průběhu roku 2012 na velice vysoké hranici možnosti výkonu služby a jsme přesvědčeni, že v roce 2013 dokážeme úspěšně plnit nově uložené úkoly nadále takovým způsobem, že přispějeme ke zvýšení důvěry a uznání u občanů ve schopnost vykonávat svou práci na vysoké profesionální úrovni. Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ondřej M A T Ě J E K ředitel městské policie 9 z 10

10 10 z 10

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 1 z 9 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2010 1 z 14 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2010 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2013 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2013 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2015 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2015 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Výroční zpráva Městská policie Český Brod

Výroční zpráva Městská policie Český Brod Výroční zpráva Městská policie Český Brod 2014 Zpracoval: Jan Svoboda pověřený strážník vedením MP Schváleno radou města dne: starosta Obsah 1) Základní identifikační údaje 2) Úvod 3) Zřízení a působnost

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná, Krkonošská 500, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2016 Obsah: 1. Obecná

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok tel: mobil

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok tel: mobil Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2016 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 2. 1. 2017 Obsah 1. Úvod do problematiky obecní

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod tabulkami.

Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod tabulkami. ; SESTAJOVICE;STC;7;6;0;1;6;0;1;2;3;0;6;0;4;1;1;562;26;532;0;1;0;3;0;50;2;5;0;23;4;11;1;4;0;0;0;0;0;0;20;0;0;0;0;381500;39144 Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Zlínský. Název obce/městyse/města: Šestajovice kód kraj Kraj: STC HKK Královéhradecký

Zlínský. Název obce/městyse/města: Šestajovice kód kraj Kraj: STC HKK Královéhradecký ; Šestajovice;STC;6;5;0;1;5;2;0;3;0;0;5;0;3;1;1;202;172;27;0;2;0;1;0;32;13;3;0;4;1;1;0;10;0;0;0;0;0;0;16;0;0;0;0;117800;2649903;; Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Obsah 1 Základní informace o MPH... 3 1.1 Zřízení... 3 1.2 Úkoly... 3 1.3 Působnost... 4 1.4 Oprávnění a pravomoci strážníků... 4 2 Výběr personálního obsazení MPH...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2016 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 31. 12. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva obecně závaznou vyhláškou Města Ostrova č. 5/1993, s

Více

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 Zjištění trestné činnosti Zadrženo pachatelů trestné činnosti Zadrženo hledaných osob Zjištěno přestupků celkem: 17 x 16 x 9 x 5 292 x přestupky na úseku dopravy

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2012 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Městská policie SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Obsah: 1. Náplň činnosti odboru 2. Některá z nejčastějších pochybení zjišťovaných při provádění

Více

Úvod I. Hlídková služba Spolupráce s Policií ČR

Úvod I. Hlídková služba Spolupráce s Policií ČR ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ ZA ROK 2012 Úvod Zprávu o stavu a činnosti městské policie předkládá Radě města a Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí velitel městské

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000.

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Na činnosti Městské policie v Novém Městě na Moravě se v roce 2000 podílelo celkem 9 strážníků ( včetně velitele ). Každý ze

Více

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Více

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ: tel ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2015

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ: tel ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2015 OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24 e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2015 Územní obvod Obecní policie Líbeznice,

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Váš strážník. Vaše pomoc. Městská policie Veselí nad Moravou Výroční zpráva

Váš strážník. Vaše pomoc. Městská policie Veselí nad Moravou Výroční zpráva Váš strážník. Vaše pomoc. Městská policie Veselí nad Moravou 2014 Výroční zpráva 1 Městská policie Veselí nad Moravou Vedení města spolu se strážníky u vchodu do služebny Městské policie 2 Obsah 1 Úvodní

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2010

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2010 ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2010 Ředitelka Městské policie Jirkov : Marta Bendová Kompetenční vztah dle kompetenční směrnice MěÚ Jirkov : Městská policie není v této směrnici uvedena, dle

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2015

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2015 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2015 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Ě S T S K Á P O L I C I E

Ě S T S K Á P O L I C I E M Ě S T S K Á P O L I C I E ROKYTNICE NAD JIZEROU Zpráva o činnosti městské policie za rok 2010 Městská policie Rokytnice nad Jizerou (dále jen městská policie) je orgánem Města Rokytnice nad Jizerou,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016

Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016 Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016 3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015 Předkládá: Martin Špička, velitel MP Odůvodnění:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Třeboň za rok 2007. Městské policie 2. Personální oblast Počet pracovníků

Více

Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem alkoholu v ČR

Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem alkoholu v ČR Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem plk. Ing. Leoš Tržil, ŘSDP PP ČR Praha 26. září 2012 Alkohol a jeho řešení Resortní akční program MV pro plnění Národní strategie bezpečnosti Národní strategie

Více

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Metodický zpravodaj autoškol č. 77/2012- Informace, stanoviska Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Legislativní rámec a judikatura ve věci měření rychlosti motorových vozidel. Měření

Více

8. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2009

8. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2009 8. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2009 Městská policie v roce 2009 obecně zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku a plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a dalších

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) VYHLÁŠKA. Městské zastupitelstvo v Brandýse. nad Labem - Staré Boleslavi

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) VYHLÁŠKA. Městské zastupitelstvo v Brandýse. nad Labem - Staré Boleslavi Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) Městské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi -----------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1.: V e ř e j n o p r á v n í s m l o u v a

Příloha č. 1.: V e ř e j n o p r á v n í s m l o u v a Příloha č. 1.: V e ř e j n o p r á v n í s m l o u v a uzavřená v souladu s ustanovením 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: zákon o obecní policii ), a

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 26. 1. 2011 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

M Ě S T S K Á P O L I C I E Č E S K É B U D Ě J O V I C E ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD

M Ě S T S K Á P O L I C I E Č E S K É B U D Ě J O V I C E ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD M Ě S T S K Á P O L I C I E Č E S K É B U D Ě J O V I C E ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD Organizační řád Městské policie České Budějovice Obsah: Hlava I. - Organizační struktura Městské policie České Budějovice

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

11. Bezpečnost a krizové řízeni

11. Bezpečnost a krizové řízeni 11. Bezpečnost a krizové řízeni 11.1 Práce Policie ČR Na území města zajišťuje výkon služby Obvodní oddělení Policie ČR Val. Meziříčí. Zprávu o stavu veřejného pořádku na území města projednává 1x ročně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 V Praze dne 4. července 2002 Částka 124 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze

Více