Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok z 10

2 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu předání komplexních informací radě města a zastupitelstvu města o působnosti, celkové výsledné činnosti a plnění úkolů a vytýčení dalších úkolů městské policie. Zřízení a působnost městské policie Předmětem činnosti městská policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony ( např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů). Městská policie Frenštát pod Radhoštěm (dále jen městská policie) je orgánem Města Frenštát pod Radhoštěm, který byl zřízen zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou č.3/2004 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2008 schválené zastupitelstvem města dne usnesením č. 161/11 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Personální obsazení městské policie V roce 2012 provádělo výkon služby 10 zaměstnanců městské policie s osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Tento stav - 10 strážníků - byl jako maximální plánovaný počet osob zařazených do Městské policie Frenštát pod Radhoštěm do konce roku 2012 schválen zastupitelstvem města usnesením č.191/12 ze den o navýšení počtu strážníků na celkových počet 10 zaměstnanců městské policie s osvědčením. Od je počet strážníků navýšen na 11 zaměstnanců městské policie s osvědčením usnesením zastupitelstvem města č. 158/14 ze den vzhledem k narůstajícím nároků na pokrytí nepřetržité služby. Současně s koncem roku 2012 odešla jedna zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, kdy již od poloviny roku nebyla zařazována do přímého výkonu služby. Na podkladě schváleného usnesení o navýšení počtu strážníků a nutnosti doplnit stav na zástup po dobu mateřské dovolené proběhlo náročné výběrových řízení (fyzické prověrky a 2 z 10

3 psychologické vyšetření za pomoci pracovníků MV ČR), kdy se podařilo vybrat dvě osoby se zájmen o práci v uniformě městské policie. V průběhu roku byli tři strážníci vysláni na povinné přeškolení před uplynutím platnosti osvědčení, kteří se po úspěšném složení zkoušek zařadili do výkonu služby. Taktéž dva noví strážníci se musí podrobit rekvalifikačnímu kurzu k získání osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a to ve výcvikovém zařízení Městské policie Ostrava. Provoz a organizační struktura městské policie Městská policie od přešla na ustálený harmonogram provozu, který je do současné doby vedený jako nepřetržitý provoz s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. Přes počáteční problémy se provoz dařilo udržet na nadstandardní úrovni s využíváním rozšířeného Městského kamerového dohlížecího systému, vybudovaného za pomoci dotace získané z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. V souvislosti s ustálením personálního obsazení a provozu městské policie v nepřetržitém režimu a vzhledem k organizačním změnám s nástupem nového strážníka od se změní i organizační struktura. Současná je znázorněna diagramem viz. příloha č.1 Organizační struktura. Činnost a úkoly městské policie I přes změny v legislativě a rozšíření pravomocí zůstává stěžejní úkol pro strážníky především v oblasti veřejného pořádku, jenž je hlavní náplní činností městské policie, kdy se jedná především o dohled nad dodržování OZV a přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které se dají rozčlenit ještě na další dílčí úkoly : 1. v oblasti veřejného pořádku a dodržování OZV V rámci příslušných právních norem městská policie zabezpečovala v roce 2012 zejména místní záležitosti veřejného pořádku a realizovala tyto úkoly: dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku ( znečišťování, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a neoprávněné zábory veřejného prostranství ) přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití odhalovaní přestupků a jiných správních deliktů a v zákonem stanoveném rozsahu ukládala a vybírala pokuty za přestupky 3 z 10

4 převoz podnapilých osob do protialkoholní záchytné stanice odchytávala toulavá a synantropní zvířata a zabezpečovala jejich umístění do útulku zajišťování provozu MKDS zajišťovala činnost v oblasti prevenci kriminality Při plnění svých úkolů městská policie v roce 2012 realizovala i další zákonná oprávnění související s její činností a to: otevření bytů a nebytových prostor v rámci zákonných zmocnění zadržení pachatele trestného činu na místě nebo bezprostředně po jeho spáchání předvedení osoby v celostátním pátrání na Policii ČR předvedení osoby pro správní orgán doručování písemností pro orgány samosprávy, státní správy a soudy 2. v oblasti přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací Městská policie také přispívala k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích tím, že strážníci kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu a to zejména neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na pozemních komunikacích, jízdu na jízdních kolech, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích. Strážníci stejně jako v roce 2011 přispívali k bezpečnému a ukázněnému přecházení žáků základních škol přes přechody pro chodce, kdy jejich přítomnost působí výchovně na děti i dospělé a přispívá k bezpečnému pohybu chodců. Bezpečný pohyb chodců zajišťují strážníci také na žádost středních škol a organizací pořádajících akce pro děti a mládež při přechodu ulice Rožnovská do parku před SPŠE. Jednou z činností, kterou je možno zařadit do oblasti dopravy je kontrola vozidel zjevně vykazujících znaky vraku odstavených na veřejných prostranstvích. Strážníci předávají v rámci spolupráce příslušnému odboru poznatky o takových zjištěných vozidlech. Dále je příslušným orgánem prováděno v rámci opatření zjišťování informací zda jsou vozidla pojištěná a jestli je u nich provedena technická a emisní prohlídka ve stanoveném termínu. Naplňuje-li vozidlo znaky vraku, je kontaktován majitel a pokud vozidlo neodstraní je na podkladě rozhodnutí odboru dopravy vozidlo odstraněno dle příslušných zákonných norem. S koncem roku 2012 byly ukončeny Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a Obcí Tichá a Obcí Veřovice uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy. Je zde však zájem obcí ve spolupráci pokračovat. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Trojanovice nadále pokračuje dle smluvních podmínek, na jejímž základě je nadále rozšířen katastr působnosti, kde strážníci provádějí výkon svých oprávnění. Strážníci MP Frenštát pod Radhoštěm v průběhu roku 2012 řešili celkem 1893 oznámených či vyhledaných událostí z nichž následně bylo 1180 zadokumentováno jako případy, kde strážníci využívali svá oprávnění a případy řešili domluvou, v blokovém řízení, oznámením na KPP nebo předáním (oznámením) Policii ČR či jinému orgánu. 4 z 10

5 Kvalifikace a výcvik strážníků Strážníci jsou povinni po nástupu k městské policii absolvovat rekvalifikační kurz ukončený závěrečnou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra k získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a dále se musí strážníci každé tři roky podrobit krátkodobému prolongačnímu kurzu zaměřenému na obnovu platnosti zmíněného osvědčení zakončeného složením stejně náročné zkoušky. Jelikož se v průběhu roku některým strážníkům přiblížil termín ukončení platnosti osvědčení bylo zabezpečeno jejich proškolení, bez kterého nemohou vykonávat svá oprávnění. Jednalo se o vyškolení tří zaměstnanců městské policie, kteří složili zkoušku z odborné způsobilosti s vynikajícím prospěchem a mohli se tak i nadále věnovat plnění svěřených úkolů. Dále byli proškoleni další dva strážníci na odchyt toulavých a synantropních zvířat, kteří tak získané zkušenosti mohou zúročit v praxi. Všichni sloužící strážníci na konci roku 2012 v řadách městské policie byli držitelé platného osvědčení o odborné způsobilosti, ostatní čekatelé byli v prosinci v přípravě na zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti ve výcvikovém zařízení MP Ostrava. V roce 2012 byly doplňovány a měněny vnitřní směrnice pro provoz městské policie s nimiž jsou všichni strážníci seznámeni a jsou povinni tyto směrnice dodržovat. V rámci výcviku strážníků nebyl řešen žádný pracovní úraz. Materiální zabezpečení V roce 2012 stejně jako v roce 2011 disponovala městská policie jedním osobním motorovým vozidlem zn. Peugeot Partner, který bohužel neodpovídá podmínkám bezpečného převozu osob (eskorty) např. dle oprávnění na protialkoholní záchytnou stanici. Dále je městská policie vybavena přípojným vozidlem s klecí na převoz odchycených zvířat a disponuje dvěma jízdními koly pro účely cyklohlídek, které byly v letním období realizovány dle možností průběhu výkonu služby. Materiální a technické zabezpečení pro činnost městské policie bylo v loňském roce postupně doplněno a to především pro zajištění administrativních úkonů a technických prostředků k výkonu služby. V současné době je využíván pro přehlednější evidenci přestupků a událostí počítačový program VERA podsystém pro městské policie z něhož vycházejí všechny statistické údaje povinně předkládané Ministerstvu vnitra ČR. Byl plně využíván Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který je především preventivním nástrojem pro potřeby dohledu nad veřejným pořádkem využitelným pro městskou policii a Policii ČR. Systém byl rozšířen o dva kusy fotopastí, které jsou samostatně operativně přemístitelné. Za pomoci tohoto systému se daří odhalovat pachatele přestupků především v oblasti dopravy a provoz MKDS přispěl velkou měrou ke snížení pouliční kriminality ve sledovaných lokalitách dle policejních statistik již od samotného zřízení. Při výkonu služby a výkonu pravomocí byl hlídkami velmi často využíván přístroj na detekci alkoholu FC 20 Kit s možností bezkontaktního měření alkoholu v tekutinách se záznamovým zařízením, především při společných kontrolách s Policií ČR na podávání 5 z 10

6 alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let v restauračních zařízeních. Dále byl využíván měřič intenzity hluku pro objektivní měření intenzity zvuků rušících noční klid a ke snížení rychlosti projíždějících vozidle je i nadále využíván radarový měřiče rychlosti na ul. Rožnovská. A v roce 2012 byl využíván systém samostatné uzavřené digitální radiokomunikační sítě s monitorováním pohybu vozidla formou GPS, který zjednodušil propojení a komunikaci hlídek v terénu a taktéž je i nadále samozřejmostí provoz linky tísňového volání 156, pomocí které se mohou občané obracet bezplatně na strážníky se svými oznámeními. Údaje z výkaznictví za rok 2012 předávaných MV ČR Obec Frenštát pod Radhoštěm Počet obyvatel Počet zaměstnanců MP celkem 11 Z toho počet strážníků s osvědčením 9 Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 1 Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. Orgánům a projednaných v blokovém řízení 736 provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti) 452 z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti 0 z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 0 z toho přestupků proti veřejnému pořádku 34 z toho přestupků proti občanskému soužití 5 z toho přestupků proti majetku 87 z toho ostatních 158 Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) ,- Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii České republiky, 32 Počet případů použití služební zbraně strážníky 0 Počet útoků na strážníky 0 Zadrženo hledaných a pohřešovaných osob 5 Počet osob převezených do protialkoholní záchytné stanice 11 Počet doručení písemností pro orgány obce a soudu 36 Předvedeno hledaných a pohřešovaných osob 5 Odchyceno zvířat 76 Provedené odtahy 0 6 z 10

7 Součinnost a spolupráce V průběhu celého roku 2012 městská policie úzce spolupracovala s příslušnými odbory a organizačními složkami městského úřadu jako např. TS, OD, OFR a dále s PČR, hasičským záchranným sborem, zdravotnickými, ale i s ostatními orgány a organizacemi především státní správy, které o spolupráci požádaly nebo pro které byla zabezpečení stanovených úkolů potřebná. Spolupráce s PČR - dlouhodobě spolupracujeme s OO Frenštát pod Radhoštěm dle osvědčeného systému spolupráce, jenž spočívá v těchto oblastech: - pravidelné porady vedoucích - zajištění důležitých akcí města - společné dopravní akce - bezpečnostní akce na kontrolu podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let - vzájemná pomoc v akutních případech Spolupráci s PČR OO Frenštát pod Radhoštěm hodnotím jako kvalitní a efektivní, kdy za účelem zkvalitnění spolupráce byla naplňována koordinační dohoda uzavřená mezi obcí a Policií ČR. Spolupráce s KPP - spočívá mimo jiné v předvádění osob, které se opakovaně nedostavily k přestupkovému řízení, doručování příslušných písemností (finanční úspora, vyšší míra doručitelnosti), předávání přestupků, které nelze na místě spolehlivě zjistit nebo v případech, kdy přestupce není ochoten zaplatit blokovou pokutu na místě přestupku a podobně. Spolupráce s Kynologickým klubem Frenštát p/r a MP Kopřivnice - odchyt toulavých a synantropních zvířat a jejich umisťování do kotců v areálu klubu a útulku MP Kopřivnice. Vzhledem k omezené kapacitě útulku strážníci odchytávají psy, kteří se pohybují bez dozoru majitele a psy poraněné, nemocné či agresivní. - strážníci jsou vybaveni vhodnými pomůckami odchytovou tyčí, odchytové rukavice a vozíkem s klecí - pro odchyt zvlášť nebezpečných psů je uzavřena dohoda s MVDr. Petr, zajišťující použití narkotizačních prostředků Prevence kriminality a BESIP Městská policie se systematicky i v roce 2012 věnovala práci s mládeží v oblasti prevence kriminality a dopravní výchovy na DDH ve Frenštátě p/r v areálu auto-kempu. Přestože tato práce skýtá další obrovské možnosti, je prvořadé se dětem a mládeži plně 7 z 10

8 věnovat i v době mimoškolních aktivit a je tak nasnadě, aby strážníci ještě užším způsobem spolupracovali s dalšími organizačními složkami městského úřadu např. Astra, Městské kulturní středisko či odbor sociální péče. V současné době jsou jako lektoři pro výuku na DDH vyškoleni organizací BESIP dva strážníci. Zaměření na děti a mládež, ze kterých se rekrutují potencionální pachatelé přestupků např. rušení nočního klidu, vandalství či drobná pouliční kriminální činnost např. vykrádání automobilů, sprejerství apod., je zcela logickým krokem v prevenci kriminality. Toto vychází především ze zkušeností z každodenní praxe a ze spolupráce s místím oddělením PČR. Dále je předpokladem, že městská policie začne postupně pracovat i v oblasti prevence se seniory, kteří se v poslední době stávají oběťmi protiprávního jednání. Úkoly a možnosti pro rok 2013 V následujícím období roku 2013 se městská policie zaměří na udržení nadstandardního výkonu služby a další zlepšování své činnost, při které se soustředí především na místní záležitosti veřejného pořádku v oblasti: měření rychlosti radarovým měřičem (ve spolupráci s PČR a OD MěÚ) upozorňování právnických a fyzických osob na porušování právních předpisů a to především s ohledem na čistotu města nesprávné parkování s přihlédnutím na počet parkovacích míst, zcela vyloučit parkování na zelených plochách, chodnících a obrubnících prevenci kriminality a prevenci v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zvyšování právních vědomostí a fyzické zdatnosti každého strážníka a dále městská policie pro zabezpečení výkonu služby hodlá dopracovat: rozšíření a modernizaci MKDS o spoje k mobilní kamerovému systém vytvoření EZS budovy vše za přispění dotace z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Tak jako i v minulém období se budou strážníci chovat k občanům maximálně vstřícně. Při řešení přestupků budou strážníci postupovat tak, aby došlo především k nápravě a dodržování platných právních předpisů bez nadbytečně uložených blokových pokut nebo následnému řešení u správního orgánů. Dále je zde i možnost sjednání veřejnoprávních smluv o výkonu pravomocí městské policie s dalšími z okolních obcích, které by o tuto placenou službu projevily zájem nebo pokračovat ve spolupráci. 8 z 10

9 Z á v ě r V rámci nepřetržitého provozu s využíváním MKDS, dostupným personálním obsazením a s výrazně omezenými provozními prostředky ve srovnání s předcházejícím rokem jsou dosažené pracovní výsledky Městské policie Frenštát pod Radhoštěm v průběhu roku 2012 na velice vysoké hranici možnosti výkonu služby a jsme přesvědčeni, že v roce 2013 dokážeme úspěšně plnit nově uložené úkoly nadále takovým způsobem, že přispějeme ke zvýšení důvěry a uznání u občanů ve schopnost vykonávat svou práci na vysoké profesionální úrovni. Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ondřej M A T Ě J E K ředitel městské policie 9 z 10

10 10 z 10

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

přednosta zástupce kancelistka strážmistr nadstrážníci strážníci zřízenec doručovatel - 58 -

přednosta zástupce kancelistka strážmistr nadstrážníci strážníci zřízenec doručovatel - 58 - Na úvod psaní o současné Městské policii v Kolíně, použil kronikář pro stručnou ilustraci historie tohoto obecního bezpečnostního orgánu, řádky napsané pracovníkem Státního okresního archivu v Kolíně,

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu S t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŘÍSLUŠNOST

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky 2013-2014 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

ASPI ML301 Strana 1 11.07.2006 11:10:59

ASPI ML301 Strana 1 11.07.2006 11:10:59 Obecná část: I. Platnou právní úpravu provozu na pozemních komunikacích představuje -zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více