BEZEN Cena 7,- K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZEN 2009. Cena 7,- K"

Transkript

1 BEZEN 2009 Cena 7,- K Z obsahu : - Slovo starostky Závrený úet obce za rok 2008, Usnesení ze zasedání ZO - Informace OÚ - Obecní muzeum v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped osmdesáti roky - Pozvánky, Inzerce a další SLOVO STAROSTKY Závrený úet Obce Tršice rozbor hospodaení za rok 2008 Obec Tršice v prvním tvrtletí v roku 2008 hospodaila v rozpotovém provizoriu, které schválilo ZO v Tršicích na veejném zasedání dne pod íslem usnesení 84/11-07 a to s podmínkou nepekroení vydání v l.tvrtletí ástku ,- K a dále, že rozpotové píjmy a výdaje uskutenné v dob provizoria se stávají píjmy a výdaji rozpotu po jeho schválení. Návrh rozpotu byl zpracován finanní komisí a vyvšen na úední desce od do a byl schválen na veejném zasedání ZO dne pod íslem usnesení 120/ Obec Tršice splácí úvr eské spoiteln a.s., poboka Olomouc, který získala na plynofikaci obcí Hostkovice, Pestavlky a Vacanovice. Stav nesplaceného úvru k iní ,-K. Bhem úetního roku 2008 byl rozpoet upravován rozpotovými opateními Krajského úadu Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku JPO II dobrovolných hasi v Tršicích ve výši ,-K, ZO schválilo i rozpotová opatení vlastní. Rozpoet byl bhem roku prbžn kontrolován, a to jak ze strany finanní komise, tak ze strany ZO a starostky. Rozpoet je uveejnn na internetových stránkách obce, je pedkládána pololetní a roní uzávrka obanm formou píspvku v Tršickém zpravodaji. V píjmech jsou finanní ástky, které jsme získali do našeho rozpotu formou dotací. V pol je to ,-K K, tato položka je dotace na krajské volby, které v tomto roce probhly. ástku jsme proinvestovali celou. Ve výdajích zaneme hned u les. V této ástce je bžná údržba obecního lesa a také úklid náletových devin. V položce silnice je hlavní položka za již uhrazené faktury na díle Prtah obcí Tršice a za opravu komunikací v Chaloupkách. Ve vodním hospodáství jsou rozbory pitných vod a nákup chloraního zaízení a telemetrické stanice s ídící jednotkou a ponorným snímaem hladiny vody ve vodojemu, mzda pracovníka a ostatní náklady. I do položky knihovny je promítnuta mzda pracovníka, nákup knižního fondu a bžný provoz knihovny. Do kultury je zaútovaná rekonstrukce ásti sálu a spoteba elektrické energie. 1

2 V roce 2008 byly poskytnuty finanní dary jednotlivým spolkm a farnosti. Kapitola bytové hospodáství jsou výdaje na provoz bytových jednotek. V péi o vzhled obcí jsou proútovány mzdy pracovník, vybavení pracovní ety náadím, novým traktrkem, rzná školení a služby, materiál a pohonné hmoty. Do položky požární ochrany jsou útovány píspvky jednotlivým hasiským sborm, nákup vybavení, refundace mezd, školení. Plnní rozpotu obce Tršice k PÍJMY skup. tída druh píjm rozpoet skutenost procenta 1111 Da z píjmu fyz.osob ze záv.in ,00 K ,37 K 100,02% 1112 Da z píjmu fyz.os.ze sam.výdl ,00 K ,35 K 99,89% 1113 Da z píjmu fyz.os. - z kapitál.výnos ,00 K ,45 K 99,98% 1121 Da z píjmu práv. osob ,00 K ,00 K 100,25% 1122 Da z píjmu práv. osob - obec ,00 K ,00 K 100,03% 1211 Da z pidané hodnoty ,00 K ,69 K 100,15% 1337 Ostatní poplatky - svoz odpadu ,00 K ,00 K 99,40% 1341 Poplatky ze ps ,00 K ,00 K 109,07% 1343 Poplatky z veej.prostranství 1 000,00 K 421,00 K 42,10% 1361 Správní poplatky ,00 K ,00 K 100,23% 1511 Da z nemovitostí ,00 K ,76 K 102,38% 2460 Splátka pjky ,00 K ,00 K 100,00% 4111 Neinvestiní dotace ,00 K ,00 K 100,00% 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpotu ,00 K ,00 K 100,00% 4121 Neinvestiní dotace od obcí ,00 K ,00 K 100,00% 4122 Neinvest.dotace od kraj ,00 K ,00 K 100,00% 4211 Investiní pijaté transfery (oprava ZŠ) 0,00 K Pronájem pozemk ,00 K ,00 K 97,50% Vodné ,00 K ,00 K 94,79% Stoné ,00 K ,00 K 98,32% innosti knihovnické ,00 K ,00 K 92,29% Píjmy z poskyt.služeb a výrobk ,00 K ,00 K 100,76% Pronájem sálu ,00 K ,00 K 100,94% Pijaté neinvestiní dary ,00 K ,00 K 98,70% Pronájem byt + služby ,00 K ,00 K 100,66% Píjmy z pronájmu nebyt.prostor ,00 K ,60 K 102,67% Píjmy za hroby + zápujka poheb.vozu 2 000,00 K 2 433,00 K 121,65% Sbr,svoz kom.odpadu-od podnik ,00 K ,00 K 97,17% Kopírka,hlášení, TZ ,00 K ,00 K 101,38% Píjmy z prodeje zboží 2 000,00 K 2 194,00 K 109,70% Ostatní píjmy z vlastní innosti 0,00 K Pijaté sankní platby - pokuty 0,00 K ,00 K Pijaté neinvestiní dary 0,00 K Nahodilé píjmy ,00 K ,00 K 102,50% Píjmy z prodeje pozemk ,00 K ,00 K 100,02% Píjmy z prodeje ostatního majetku ,00 K ,00 K Píjmy z úrok ,00 K ,12 K 100,28% Pijaté pojistné náhrady 0,00 K 6399 Píjmy z prodeje DDHM 3 000,00 K 3 681,00 K 122,70% Ostatní píjmy z fin.vypoádání pedch.let ,00 K ,00 K 100,00% Ostatní pijaté vratky 0,00 K CELKEM PÍJMY ,00 K ,34 K 100,45% 2

3 VYDÁNÍ OdPa pol. název rozpoet skutenost procenta 1031 Pstební innost-lesy ,00 K ,50 K 76,72% 2212 Silnice ,00 K ,60 K 67,02% 2212 Neinvestiní transfery obcím 0,00 K 2221 Provoz silniní dopravy ,00 K ,00 K 98,85% Budovy a stavby ,00 K ,50 K 93,51% 2310 Vodní hospádáství - pitná voda ,00 K ,10 K 96,86% 2321 Odvádní a istota vod ,00 K ,00 K 91,35% 3111 Pedškolní zaízení MŠ ,00 K ,00 K 100,00% Základní škola ,00 K ,00 K 100,00% Budovy a stavby 0,00 K Základní umlecká škola 6 000,00 K 6 000,00 K 100,00% 3314 Místní knihovna ,00 K ,00 K 95,71% 3319 Záležitosti kultury - sál ,00 K ,24 K 100,26% 3322 Zachování a obnova kult.pam ,00 K 5 372,00 K 89,53% Místní památky ,00 K ,00 K 100,49% innost církví ,00 K ,00 K 99,17% 3399 Obanské záležitosti - SPOZ ,00 K ,50 K 99,04% 3419 Tlovýchovná innost ,00 K ,00 K 100,00% 3612 Bytové hospodáství ,00 K ,60 K 94,36% 3613 Komunální stavby-nebyt.prost ,00 K ,21 K 96,95% 3631 Veejné osvtlení ,00 K ,80 K 122,81% 3632 Pohebnictví ,00 K 7 322,30 K 73,22% 3636 Územní rozvoj (nákup pozemk) ,00 K ,50 K 98,84% 3721 Svoz nebezpeného odpadu ,00 K ,00 K 93,73% 3722 Svoz komunálního odpadu ,00 K ,70 K 99,96% 3745 Pée o vzhled obcí ,00 K ,00 K 99,58% 5512 Požární ochrana ,00 K ,10 K 98,54% 6112 lenové obec.zastupitelstva ,00 K ,00 K 94,05% 6115 Volby do zastupitelstev kraj ,00 K ,00 K 100,72% 6171 Vnitní správa ,00 K ,23 K 96,56% Ostatní neinvest.dotace nezisk.org ,00 K ,00 K 96,88% Dotace Mikroregion ,00 K ,00 K 107,74% Úroky ,00 K ,00 K 69,31% Ostatní výdaje ,00 K ,00 K 54,02% Pojištní majetku ,00 K ,00 K 95,34% Platba daní ,00 K ,00 K 100,24% Vratky poskytnutých dotací+zálohy 0,00 K Splátka úvru ,00 K ,00 K 100,00% CELKEM VÝDAJE ,00 K ,88 K 93,05% STAV ÚTU K STAV ÚTU K ,72 K ,18 K 3

4 Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Tršice konaného dne / Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Urení ovovatel zápisu 4. Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO 5. Zmna Jednacího ádu Zastupitelstva Obce Tršice 6. Rozpotová opatení 7. Zveejnní zámru o prodeji nemovitostí ve vlastnictví obce 8. Odkoupení nemovitosti do vlastnictví obce 9. Žádost o prominutí úhrady za poízení zmny ÚP 10. Žádost o vyjádení k územnímu a stavebnímu ízení REAL Projekt Group s.r.o. 11. Zpráva o innosti Rady obce 12. Schválení pijetí dotace na Czech Point 13. Plánovací smlouvy pro stavebníky 14. Diskuse 15. Zpráva návrhové komise usnesení 16. Závr 175/20 09 ZO bere na vdomí zprávu k plnní usnesení z 19. zasedání ZO 176/20 09 ZO schvaluje zmnu znní Jednacího ádu Zastupitelstva obce Tršice v l. 6 bodu 2 Hlasování se provádí zpravidla veejn. Veejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Výsledek hlasování bude zapsán jmenovit pi hlasování proti znní usnesení a zdržel se hlasování. V nkterých pípadech mohou lenové zastupitelstva rozhodnout o hlasování tajném, které si, na základ návrhu nkterého z len zastupitelstva, odsouhlasí ke konkrétnímu pípadu, o kterém se bude hlasovat. 177/20-09 ZO schvaluje rozpotová opatení Obce Tršice v roce 2009 ást píjmová: ost.píjmy-zmny úz.plánu,prodej multikar ,- K 4112 neinvest.transfery ze státního rozpotu Celkem ást výdajová: drobný hmotný majetek-sál /kuchyka/ služby opravy na sále /balkon/ bezdr.rozhlas Celkem zachování a obnova kult.památek ZO schvaluje rozpotová opatení Krajského úadu Olomouckého kraje, ást píjmová i výdajová, prostedky urené na úhradu výdaj spojených s výkonem penesené psobnosti obce v roce 2009 pol. 4111, ÚZ ástka ,- K 178/20-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 70/36 zahrada o výme 454 m2 a p.. 70/35 zahrada o výme 424 m2, obojí v k.ú. Pestavlky za cenu 150,- K/m2 179/20-09 ZO neschvaluje odkoupení p.. 96/2 v k.ú. Tršice 4

5 180/20-09 ZO neschvaluje žádost paní Jany Svobodové, Hostkovice o prominutí úhrady za poízení zmny. 3 Územního plánu obce Tršice 181/20-09 ZO nesouhlasí s napojením lokality Nad rybníkem (18 RD) v k.ú. Tršice a to: - na p /1 ostatní plocha, ostatní komunikace, nesouhlasí s uložením inženýrských sítí v této komunikaci dle projektové dokumentace - na vodovod ve vlastnictví obce dle PD - na dešovou kanalizaci ve vlastnictví obce dle PD, nesouhlasí s trasou pro uložení dešové kanalizace (pes p.. 269/2) - na veejné osvtlení ve vlastnictví obce ZO žádá firmu REAL projekt Group s.r.o. Tršice, aby pedložila návrh Smlouvy o smlouv budoucí, kde budou specifikovány inženýrské sít a pozemky, které po kolaudaci pejdou do vlastnictví obce za 1- K, vetn záruních lht na vybudované dílo specifikované ve smlouv. 182/20-09 ZO bere na vdomí zprávu o innosti Rady obce Tršice za období záí 2008 bezen /20 09 ZO schvaluje pijetí dotace od Odboru evropských projekt Magistrátu msta Olomouce ve výši ,- K na zpsobilé výdaje s 15% spolufinancování obce na dovybavení zízeného pracovišt Czech Point na OÚ v Tršicích. 184/20-09 ZO ve smyslu zákona. 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis schvaluje návrh neuzavírat plánovací smlouvy s jednotlivými stavebníky v katastrech psobnobnosti Obce Tršice. INFORMACE OBECNÍHO ÚADU Vymetání komín Obecní úad i letos zprostedkovává pro obany vymetání komín v domácnostech, které probhne pravdpodobn v dubnu. Cena za tuto službu se bude pohybovat kolem 100,- K (závisí na potu pihlášených oban), kterou obané uhradí firm ihned po provedení práce. Zájemci se mohou nahlásit na OÚ v Tršicích do Pesný termín prací bude zveejnn v píštím Tršickém zpravodaji a na Ve dnech dubna 2009 (vždy pondlí a steda 8-12 a hodin) se bude na OÚ v Tršicích vybírat poplatek za vodné a za užívání kanalizace za rok 2008 a za psy na rok 2009 od oban, bydlících v místní ásti Tršice. Cena vody z obecního vodovodu je 20,- K za 1 m3. Norma spoteby vody je stanovena dle vyhlášky.428/2001 Sb, cena je stanovena 7,- K/m3. Ceny stanovilo Zastupitelstva obce Tršice na 11. zasedaní dne Sazba poplatku za psa je stanovena Obecn závaznou vyhláškou obce Tršice.1/2008 Dne 25.dubna 2009 probhne v svoz velkoobjemových a nebezpených odpad. Bližší informace budou dorueny formou letáku do každé domácnosti. Uzávrka píspvk do dalšího ísla Tršického zpravodaje je

6 PLES MIKROREGIONU BYSTIKA Dne 20.února letošního roku probhl na sále Radnice v Tršicích I. Spoleenský ples mikroregionu Bystika. I pes pomrn krátkou asovou rezervu, kterou jsme na pípravu jako hostující obec mli, jsme se svého úkolu ujali s nadšením a odpovdn. K tanci nám hrála tanení skupina Qvantum, která hudebn doprovodila i popové duo Kamélie, jež k nám dorazilo i pes nepíznivé poasí z Prahy. Veer nám zpíjemnily i ukázky spoleenských tanc v podání mladých taneník z Olomouce. Vzhledem k tomu, že akce byla organizována pro celý mikroregion, byla pedpokládána vysoká návštvnost. A díky tomu byl náš sál obsazen do posledního místa. Celá organizace plesu se nesla ve znamení spolupráce Obecního úadu Tršice a Bystrovany a místních spolk v Tršicích. Celým veerem nás provázel Mgr. Ivo Slavotínek, místostarosta msta Velká Bystice. Finann zajišovali tuto spoleenskou událost sponzoi, kteí svými dary pispli k tomu, že jsme se jako mikroregion mohli reprezentovat bohatou tombolou, kulturním programem i výzdobou sálu. Podkování patí zamstnancm Obecního úadu v Tršicích, dále lenm jednotlivých spolk, kteí ve svém volném ase a bez nároku na jakoukoli odmnu ochotn pomohli pi organizaci plesu. Jsme pesvdení o tom, že všichni pítomní se dobe bavili a tšíme se na II.roník plesu mikroregionu Bystika, který poádá obec Páslavice. Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 6

7 OBECNÍ MUZEUM V TRŠICÍCH V ROCE 2008 V okrese Olomouc jsou ti vesnická muzea ve Stelicích, Cholin a v Tršicích. Každé je svým zpsobem charakteristické, ale jedno mají spolené; zachraují nemalé hodnoty a jsou ukázkou dovednosti našich pedk, jejich kulturní vysplosti. Je naší povinností o tyto exponáty peovat a zachovávat je. Muzeu obce Tršice se to pomrn dobe daí. Jsme sice limitováni zejména prostorami, ale ješt je možnost využít prostory tzv. lapidária (skladu) a formou výstav seznamovat návštvníky s exponáty a nkteré jsou velmi zajímavé. Napíklad málokdo ví, že o základní škole v Tršicích psal v roce 1952 Petr Bezru, že do tršické základní školy chodili významní umlci jako akademický socha prof. Vladimír Navrátil, který mimo svých galerijních prací vytvoil adu monumentálních soch a pomník (Zákovský Žalov na Kyjanici, sochu Boženy Nmcové v Olomouci, Petra Bezrue v Opav, Františka Palackého v jeho rodišti v Hodslavicích a další). Narodil se v Olomouci, bydlel ve Vacanovicích a od roku 1938 ve Velkém Újezd. Dále to byla spisovatelka Nina Bonhardová - rozená Urbánková, která vnovala obecní knihovn v Tršicích svou knihu Františka a tylístek. Její maminka, rozená Valášková, se narodila v roce 1888 v Tršicích. Návštvnost v muzeu byla proti roku 2007 o nco nižší kolem 300 návštvník, a to zejména z dvodu nekonání výstavy betlém (byly poádány v letech ). V roce 2009 znovu uvažujeme o uskutenní výstavy betlém vetn výstavy svícn od pana Blajeva. Muzeum a zámek v Tršicích navštívili žáci ZŠ se zástupkyní editelky školy paní Brlíkovou a žáci s paní uitelkou Bartoovou. Dále obané Tršic a okolí vetn Daskabátu a Velkého Újezda. Nahodilé byly návštvy z Tebon, Olomouce a Perova. Velice si cením návštvy poslance a nového hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Martina Tesaíka, který do Pamtní knihy muzea napsal: Moc krásná výstava o ddictví našich pedk. Péi o tyto vci považuji za velice dležitou a proto všem, kteí neutuchají v této práci, peji hodn sil, pevné zdraví a hodn štstí. Pan Ing. Tesaík je znám jako obdivovatel lidové kultury a asto chodí v lidovém kroji. Pi rozhovoru pislíbil, že do Tršic v roce 2009 urit zavítá. Bhem roku 2008 pibyly další exponáty, které muzeu darovali: Marta Šímová, Marie Sedláková, Ivan Blajev, Ivana Sedláková a Anežka Mikulková z Doloplaz. Za tyto dary velice dkuji, jako dkuji všem za pomoc a spolupráci v muzeu. Ing. František Kudela TURNAJ V MALÉ KOPANÉ MIKROREGIONU BYSTIKA Na porad mikroregionu Bystika byl schválen zámr uskutenit turnaj v malé kopané. Turnaj probhl v tlocvin ZŠ Velká Bystice pod patronátem starosty Bukovan. Každá obec sestavila tým, který podle pedem pipraveného plánu bojoval o post nejvyšší. Tato pvodn spoleenská událost se zvrhla v neúprosný sportovní boj o celkové vítzství. V pestávce vystoupili i starostové obcí, kteí ve stylových dresech v souboji mezi Doláky a Horáky pobavili exhibiním zápasem a dokázali pítomným divákm, že i oni jsou také jenom lidé, kteí si dovedou udlat legraci sami ze sebe. Celkovým vítzem se staly Mrsklesy, které ve finále vyhrály nad mužstvem Bukovan. Akce se zdaila a proto se tšíme na další roník. Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 7

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE Projekt Jsme jiní a pece stejní Na konci minulého msíce, 23.února, jsme pro dti 1.stupn pipravili zbrusu nový projekt. Pokud byste nás v tento den navštívili, setkali byste se s lidmi rzných svtadíl. Už úvodní hra, kterou se dti rozdlovaly do skupin, je nutila pemýšlet a spolupracovat. Utvoené skupiny musely zjistit svou píslušnost k danému svtadílu pomocí textu, jehož ásti si vyhledaly v prostorách školy pohybovou hrou. Každá skupina si musela text sestavit a z nj zjistit, ke kterému svtadílu náleží. Tém celé dopoledne dti pracovaly na úkolech rzného zamení tj. kreslily, modelovaly, tanily, poslouchaly hudbu daného etnika, vystihovaly, vyhledávaly informace z encyklopedií a knih V 11 hodin se dti celého svta sešly v hern, aby pedvedly ostatním svou práci. Každá skupina na velký formát papíru ztvárnila lovka daného kontinentu a uvedla k nmu zpsob života oblékání, bydlení, zábavu, typické nástroje, životní podmínky. Žáci pevedli i své praktické úkoly Australané vyzkoušeli, jak létají jejich bumerangy, severoamerití indiáni se pedvedli v nových elenkách, jihoamerití indiáni v ponech, Evropané vymodelovali vstonickou Venuši, Afriané se pokusili zatanit domorodý tanec, Asiaté nás seznámili se svým stylem života. Projekt byl pro dti zábavný i pouný. Pinesl mnoho nových poznatk a nkteré dti byly pekvapeny, jak ješt v dnešní dob lidé a dti v nkterých ástech svta žijí. uitelky 1.st. Sedmáci na svahu Sedmáci jedou, jsou plni optimismu, jedou si lyžovat... Omlouvám se skuteným autorm této prastaré lyžaské hymny, ale každý rok pi nastupování do autobusu smr lyžák, mi zní v hlav. Je to pevná tradice na naší tršické škole tyhle lyžáky. Byl by pecpaný poádn velký svah, kdyby se na nm sešli naráz všichni absolventi tršických sedmáckých lyžaských kurz! Letos jsme vyrazili v pondlí smr Louná nad Desnou (stejn jako ostatn již nkolik let). Do autobusu nastupovalo 26 lehce pobledlých sedmák jen nepatrná ást z nich nkdy v život stála na lyžích a 2 instruktoi ( Inez a Vladimír Šindlerovi )a paní zdravotnice (Hana Chodilová). Obavy byly pochopitelné: Jaké to bude? Kolik si pivezu modin? Nebude mi smutno po mamince? Pežiju? Na naší chat nás pivítali jako staré známé. Bleskurychle jsme se rozdlili do pokoj, vybalili potebné vci a vyrazili na svah. Minuli jsme (nkteí s toužebným pohledem) lyžaský vlek a vyšlápli kopec. Celkem jasné bylo i rozdlení do družstev, nejmenší bylo zpoátku 1. družstvo lyža- i. Ostatní se stávali lyžai hodinu po hodin a odpoledne už všichni vyjeli na šlepru a hlavn sjeli v obloucích dol. 8

9 Ostatní dny jsme pilovali styl, pvodní nelyžai se stávali lyžaskými peborníky a všichni jsme si to užívali. Sice jsme každé ráno trochu s obavami sledovali úbytek snhu, ale asi nás mají tam naho- e rádi a sníh vydržel až do posledního dne. Probhly i závody vítzové byli všichni!!!!!! K všeobecné pohod se pidalo výborné jídlo (už tradin se na pana kuchae tšíme), zábava na pokojích i v klubovn pingpongový stl to jistil, pobavili jsme se i pi každodenním streinku, pi diskotéce a hrách a den uletl jako vítr. A byl tu pátek, poslední lyžování, balení a louení. Chataský personál nám podkoval za vzorné chování, a pan vedoucí nás naložil do autobusu a hurá dom. Z lyžovaky jsme nevyšli ani pi jízd autobusem sledovali jsme film Snženky a machi. U autobusu už ekali nedokaví rodie: Jaké to bylo? Umíš už stát na lyžích? Nebylo ti smutno? atd. Bylo to fajn, lyžovat umím a na smutek nebyl as. - mohli slyšet ustaraní rodiové. Inez Šindlerová Víte, co je masopustní období? Nebývá každý rok stejn dlouhé. Jeho délka se uruje podle Velikonoc. Zaíná po 6. lednu a koní v úterý ped Popelení stedou. Potom nastává 40ti denní pedvelikononí pst. Nejvýznamnjší masopustní dny jsou: Tuný tvrtek - kdo v tento den hodn pije a jí, tomu nebude chybt po celý rok síla a zdraví. Tanení nedle - tento den byl zasvcen tanci. Taneníci se velmi snažili, aby se naplnila povra, která íkala: Obilí a len bude letos tak vysoké, jak vysoko budou taneníci vyskakovat. Maškarní úterý - tomuto dni dominoval prvod masek. Zejména na severní Morav se uchoval zvyk vodní medvda. Muzikanti dohráli a symbolicky se pochovala figurína basy. Žáci 1. stupn ZŠ si tuto lidovou tradici pipomnli maškarním karnevalem v budov školy. V pátek 27. února ped 10. hodinou se to zaalo na chodbách a ve tídách hemžit nápaditými maskami. S úderem 10. hodiny se všichni sešli v hern. Na zaátku byl krátký program, kde žáci prezentovali své masopustní úkoly, na které se pipravovali ve svých tídách.žáci 2. roníku zahájili svým úvodním vystoupením masopustní karneval. Mluví maškarního prvodu požádal,, pana starostu o svolení a masopustní veselí mohlo zaít. Tanec s medvdem, kterého velmi pkn pedvedl žák 2. roníku Jan Vláil, navodil tu správnou atmosféru. Nejzajímavjší bylo pro dti pochovávání basy žáky 3. tídy, prváci pedvedli své vlastnorun vyrobené papírové masky, tvráci zatanili meový tanec. Žáci 5. roníku zajistili reprodukovanou hudbu a stali se tak na chvíli,,diskžokeji. Souástí programu byla promenáda masek spojená s jejich vyhodnocením. Porota složená ze zástupc žák jednotlivých tíd a paní vychovatelky nemla jednoduchou úlohu, protože všechny masky byly velmi pkné. Prvních šest bylo odmnno diplomem a sladkostí. Následoval rej masek, zábavné a soutživé hry, kde se dti vydovádly. Žáci 5. roníku pipravili také drobné pohoštní, které bylo sladkou tekou na úplný závr. Tímto pkným dopolednem se žáci seznámili s další ástí lidového roku, který jako celoroní projekt Rok s tradicemi probíhá na 1. stupni tento školní rok. uitelky 1.stupn 9

10 ( pokraování z minulého ísla TZ) DENÍK OTTY WOLFA 22. ervna 1942, pondlí 1. týden Ve 2 h odpol. odjíždíme z Tršic do Olomouce k vysthování. Veze nás Josef Lón, ponvadž Zdailová nemohla žádného jiného sehnat. Louení je tžké a jsme velmi rozilení. Jedeme dosti rychle, takže jsme v Olomouci o 4 h odpoledne. Ped odjezdem jsem v obecní kancelái v Tršicích odevzdal klí od bytu a nechal pro Licku vystavit totožnost. V Olomouci - Hodolanech jsme slezli a ekli jsme Lónovi, že jdeme k lékai a známým. Šli jsme do jednoho domu a tata se pro formu zeptal, kde bývá pan Hanzlík. Hvzdy jsme však hned odpárali. Šli jsme tedy asi od 1/2 5 odpol. z Olom. - Hodolan do Tršic. Lón odevzdal balíky ve škole a my šlapali do Tršic. Šli jsme neúnavn až do 3/4 12 v noci a odpoinuli si v cest jen asi 1 hodinu. Ve Vel. Týnci jsme byli asi v 7 h veer. Tedy do lesa jsme dorazili o plnoci. Sl. [Slávek - Jaroslav Zdražil] zde byl s ruksakama, ale jelikož jsme pišli tak pozd, šel s nimi opt zpt a vezli ke Zdailm malím šicí stroj a kastl s pípravami. Mnoho nespíme, jen ležíme. Jsme jak zbití. 23. ervna 1942, úterý 1. týden asn ráno, asi o 1/2 5, jdeme si lehnout do rži, ponvadž jsme v lese nenašli naše již spíš vyhledané místo. Nabrali jsme si u studánky vodu a lehli jsme si do obilí. Poasí krásné, teplo se stupuje a v poledne dovršilo 560?C. Voda nám dochází, jsme ale statení a vydrželi jsme. 3 m od nás dlá Jenofa Vybíralová a nemá ani tušení, že jsme tak blízko. Odpoledne vedro ustupuje a ochlazuje se. V obilí jsme až do 10 h a jdeme nyní zpt do lesa vyspat a ekat Sl. Ten pišel až v 11 h, avšak bez ruksak. Byl u nás do 4 h ráno, pak šel dom. 24. ervna 1942, steda 1. týden O 1/4 5 ráno si hledáme stabilní úkryt a nalezli jsme jej. Je v hustém houští, takže se tam nehodí ani sedt, jen ležet. O 5 h ráno jdu s Lici pro vodu ke studánce, která je pod lesem. Pak jsme poprvé ulehli ke spánku a spíme do 11 h, obtžováni sty mravenci. Tata vaí 1. teplé jídlo po 2 dnech, a to polévku a maso s chlebem. Museli jsme hodn masa zahodit, ponvadž mama ho dala k lihu a na- ichlo. Odpoledne ležíme s mravenci do veera a veeíme vejce a chléb. ekáme na Sl. Má dnes pinést ruksaky. V 11 h v noci Sl. pišel s ruksakama a ješt v 1/2 12 v noci vaí tata kávu. Sl. spal s námi celou noc až do 4 h ráno. 26. ervna 1942, pátek 1. týden O 1/2 5 ráno jdeme zase pro vodu a po píchodu zpt hned snídáme teplou kávu. Pak spíme do 10 hod a k pesnídávce je chléb s marmeládou. K obdu je masová polévka, králík a chléb. Místo vody trochu kávy. Poasí je pkné. Slyšíme asi 80 krok od nás hlasy našich nejlepších známých, jak pracují v poli, aniž by mli tušení, že jsme zde. Mam je od žaludku zle, stále vrací a také v noci stále vracela. K veei chléb. Sl. nepišel. 29. ervna 1942, pondlí 2. týden Ve 3 h ráno jdeme pro vodu a o 4 h snídáme kávu teplou a perník. Chleba máme již málo a jsme trochu mokí. Poasí je trochu lepší, ale stále se kaboní. Lidé dlají ale v poli. O 11 h jíme polévku a o 12 chléb se špekem a kávu. Pátrání dosud žádné. ekáme Sl., nemáme ani kousek chleba a na veei byl kousek perníku. Sl. nejde. 1. ervence 1942, steda 2. týden V 1/2 4 ráno jdeme pro vodu a snídáme kávu a perník. Spíme do 11 h dopol. Pak jsme si sbalili všechny vci a ekáme. Sl. pijde nám hledat nový úkryt. K obdu polévku s nudlemi a krupici s perníkem. Mamince je již dobe. Sl. však nepišel. Neveeíme. V noci byla bouka, a proto nocujeme v boud. Pátrání žádné. 2. ervence 1942, tvrtek 2. týden O 1/4 5 ráno jdeme pro vodu a snídáme hned. V 8 h pišel Sl. a donesl chléb. Naše vc jest práv na etnické stanici. Lón byl již vyslýchán a nevíme, zdali budou i M. [Marii Herinkovou] vyslýchat. Ona je práv dnes v Lipníku. K obdu je chléb s oškvarkama. Odpoledne spíme. Veeíme kroupovou polévku. Sl. nepišel. Chléb se nám málí. A o líh máme velkou nouzi. Poasí je pkné. 5. ervence 1942, nedle 2. týden Ráno o 1/2 5 jdeme pro vodu a snídáme vlažnou kávu a kousek perníku. Sl. pišel v 9 h dopoledne a donesl chléb. Též zeleninu donesl a íkal, že odpoledne pijde, ale nepišel. V poledne bylo hrachové pyré a chléb a poprvé jsme se dosyta najedli. Asi v 1/2 5 pišli A. Domesová a K. Vaculík a byli 2 h asi 20 m od nás. Odešli v 1/2 7 veer. Veeíme chléb s marmeládou. 8. ervence 1942, steda 3. týden Ráno kolem 1/2 4 h jdeme pro vodu a spíme pak do 8 h. Pak snídáme kávu a chléb, co ml tata pro králíky nachystán nakrájený v kostkách. Potom ležíme až do 11 h dopol. V poledne byla krupice. Na štstí Sl. pišel s chlebem, a proto jsme hned jedli chléb se sádlem. Sušíme deky a kabáty. K veei chléb s marmeládou. Vera veer ekl Sl. M. [Marii Herinkové], že jsme zde. Jsme zvdavi, jak se ona zachová. V noci je boue, jsme v úkryt, ale nezmokli jsme. 10

11 10. ervence 1942, pátek 3. týden V 1/2 4 h ráno jdeme pro vodu, v 8 h snídáme kávu a kousek perníku, kterého máme ješt jen 1/4 štangle. Spíme do 12 h. K obdu je kmínová polévka. ekáme, že Sl. alespo v poledne pijde a donese chléb a líh. Sl. však nepišel. Líhu máme jen asi na jedno sehívání kávy. Je 8 h veer a od poledne jsme nemli nic v ústech. Dychtiv ekáme na Sl. a na chléb. Sl. však opt nepišel. Nemáme již co do úst vzít. Ve 12 h v noci jíme kousíek perníku. Nemáme již ani drobek chleba, sucharu, perníku ani kapky líhu. Sl. nepišel. Jsme zoufalí. 11. ervence 1942, sobota 3. týden Ráno o 1/2 4 h jdeme pro vodu a spíme pak do 8 h. V 8 h snídáme krupici. Opt jdeme spát a vstáváme v 1/2 12 h. K obdu je hrách z kostek. Odpoledne zaalo pršet a jsme v úkrytu trochu mokí. Sl. nejde, a proto se tata rozhodl, že pjde dnes v noci k Maence. O 10 h vyrazil tata a Lici. Do 10 h ekáme, Sl. nepišel. U M. byla návštva, proto naši s nepoízenou odešli. Pi cest zpt ve tm bloudili a tata stoupl do potoka. Má v bot vodu. Konen o 1 h v noci pišli. Trpíme hlady. U H. [Herink] byli vidni mužem. 12. ervence 1942, nedle 3. týden Asi o 3 h ráno jdu já a tata k B.[Burianové] s dopisem, zatímco Lici šla sama pro vodu. V dopise žádáme B. o chléb, aby jej donesla v 1/2 1 v poledne k obrázku. Tata m ekal u lesa a já jsem šel dopis podstrit do fuku u dveí. Zpt jsme pišli ve 4 h. Nejíme, až na štstí Sl. pišel v 8 h ráno s chlebem. Proto jsme hned po dlouhé dob jedli. Sl. pijde odpoledne a ekne nám, kde nám bude dávat potraviny pro nás a my si budeme muset pro n chodit. O 1/4 1 h šla Lici a mama k obrázku ekat, zdali pijde od B. nkdo. K našemu zklamání však nepišel nikdo. ekáme Sl. K obdu byl chléb s marmeládou. Již je 1/2 pecna snzeno a je poledne. K veei chléb a sardinky. Sl. pišel veer a ekl Licce, kde nám nachystá Sl. zítra potraviny. 13. ervence 1942, pondlí 4. týden Vodu nepotebujeme, ponvadž nemáme líh. Nejdeme proto pro ni. V 8 h jíme ke snídani chléb se sádlem a již žádný chléb nemáme a doufáme, že v poledne nám Sl. donese kousek, co M. z naší mouky vymnila. Nepišel však. Ve 12 h zaalo pršet, a jsme proto v boud až do rána. Neobdvali jsme tedy ani neveeeli. O 10 h veer jde pak tata a Lici k hrušce do koví pro potraviny, které tam Sl. pro nás nachystal. Já jsem s mamou v boud. Naši nemohli místo najít a hledali celou hodinu. Již chtli s nepoízenou odejít, když se Lici pomodlila a jakoby zázrakem v tom okamžiku tata našel pytel s potravinami. Byla to plná kaa s rznými pro nás potebnými vcmi. Naši chtli nechat ruksak pro Sl., ale nemli vci kde dát, proto jej tam nemohli nechat. Sáky v kace byly roztrhané a tata ml ruksak asi 40 kg a ješt 2 balíky a Lici v dece dva pecny chleba a tžkou kabelu. Pišli dom ve 3/4 1 v noci. Byli tedy pry 2 3/4 h. Po píchodu si trochu odpoinuli, ale nespali. 14. ervence 1942, úterý 4. týden Ráno se sthujeme zpt do úkrytu a sušíme mokré vci. Dosud se poasí mní. Lici spravuje roztrhané vci. Dopoledne jsem já, Lici a tata našli nový úkryt. Poobdvali jsme chléb s marmeládou a po obd jsme se dali do upravování nového úkrytu. Tata jest ješt od verejška utahaný. Já jsem rozebíral starý úkryt a nosil to do nového a tata a Lici maskovala. Spchali jsme se a byli jsme o 1/2 5 h hotovi a odsthováni také. Úkryt je dobrý, o hodn vtší našeho prvního, zde se hodí též sedt a stát a je asi 15 krok vzdálen od boudy. 13. ervence 1942, tvrtek 4. týden Ráno stále prší a jsme v boud. Skrz déš nemžeme jít ani pro vodu. V 9 h jsem oddlal ruksaky a museli jsme všechno z nich vydlat a rozestavt v boud. Sáky jsme museli pesypat. K obdu je chléb se sádlem. Stále prší. Ve 3 h odpol. pestává pršet. K veei také chléb se sádlem. Ve 1/4 11 v noci jdu já a Lici k hrušce pro potraviny. Cestiku polem Lici hned našla a je to po ní hodn blíž a bezpenjší. Též místo s potravinami Licka hned našla. Potraviny byly v koši a dali jsme je do ruksak a šli zpt. V 1/2 12 h jsme pišli zpt a donesli jsme chléb, rohlíky, líh a zeleninu. 30. ervence 1942, tvrtek 6. týden O 1/2 4 h ráno pro vodu a hned po píchodu pijeme velou kávu a chléb. Ráno v 8 h zaíná pršet, a proto sthujeme deky a potraviny do boudy. Vyjasnilo se však, a proto hned se zase sthujeme zpt. K obdu je oková polévka a mrkev s hráškem. Pozorujeme oblohu. Jasní se a je vítr. Veer chceme jít na zemáky a udlali jsme si ze stromku primitivní rý. K veei je opt oková polévka a chléb s marmeládou. V 1/2 11 h v noci jdeme já, tata a Licka na zemáky. Pole jsme našli a narýpali jsme si asi 30 kg brambor. Byly plné dv kabele a ješt v nohavicích mých kalhot, které jsem ze sebe svlékl. Rýpali jsme 2 1/2 h. Já jsem ryl, tata vybíral zemáky ze zem a Lici držela kabele. Maminka je v úkryt sama a již je netrplivá. Konen ve 3/4 1 h v noci jsme pišli dom a tata nám ješt v noci uvail brambory. Jíme je o 3/4 2 v noci a ležíme pak 1/2 hod. Náš rýpák se osvdil. ( pokraování píšt ) 11

12 PODKOVÁNÍ Dkujeme všem obanm, kteí nám v sobotu 21. února 2009 pi vodní medvda oteveli za jejich vstícnost. Taktéž dkujeme všem za jejich pohoštní a finanní dary. Výtžek z obchzky byl pedán Kulturní komisi a bude použit na akce pro dti /slet arodjnic,vítání jara, dtský den atd./ poadatelé ZÁPIS DO MŠ Mateská škola Suchonice zve rodie s dtmi na zápis do MŠ Zápis bude probíhat dne 1. dubna 2009 od 14,00 do 18,00 hodin V 15,00 pro dti pohádka S sebou pineste rodný list dítte a obanský prkaz - Nabízíme výuku dle Rámcového vzdlávacího programu - Rodinné prostedí s optimálním potem dtí ve tíd - V prbhu roku dti navštvují kulturní zaízení, exkurze a výlety - Dti mohou navštvovat výtvarný kroužek, pohybový kroužek, pedplavecký kroužek a seznamovat se s anglickým jazykem -Více na 12

13 STALO SE PED OSMDESÁTI ROKY Roku 1926 a 1927 byly uspoádány v Tršicích velmi dležité oslavy. 17. a 18. ervna 1926 uctilo obanstvo v Tršicích 400. výroí povýšení Tršic na msteko. Konal se sjezd tršických rodák. Za pítomnosti asi 3000 úastník pedvedly tršické dti velmi pkné nár. tance, tršická jízda zdailý rej a Hanáci a Hanaky "Hanácky právo," jaké v Tršicích bývalo. Povýšení Tršic na msteko stalo se na žádost Jíího Žabky z Limberka za krále Ludvíka I, r. 1526, tsn ped nastolením Habsburk. Dne 17. a 18. záí 1927 uspoádány byly zemdlské dny, u jichž píležitosti otevená byla nová hospodásko-chmelaská škola. Slavnosti mly ponejvíce ráz chmelaský. Krom zástupc rzných úadv a škol, zastoupeny byly chmelaské oblasti ech, moravské pivovary atd. Škola tato byla vybudována hlavn pispním státu, zem, obce, místní záložny a zdejších a okolních rolník, kteí bezplatn sváželi k staveništi materiál. Zakladatel moravského chmelaství byl tršický rodák Hynek Florýk, který roku 1861 založil první chmelnici. V oboru národohospodáském byl literárn inný, jezdil do jiných zemích, kde se chmel pstoval, a tak po zkušenostech pivezl sem dobré sazenice. Roku 1883 pstoval se již v Tršicích chmel na výme 70 ha pdy, v okolí 50 ha. V témže roce založen byl chmelaský spolek pro Tršice a okolí, který roku 1899 stal se zemským chmelaským spolkem. Florýk byl jeho pedsedou, starostou v Tršicích a krom jiných úad, jichž funkce nezištn zastával, zvolen i poslancem do zemského snmu. A. Tandl : Vlastivdný sborník pro mládež župy olomoucké ro. 6 ( ) vybral a zkrátil M. Rozkošný JAK VYPADALY TRŠICE Z POHLEDU TURISTY PED PTAOSMDESÁTI LETY Výlety do hranického okresu... Za ti tvrt hodiny (z Radvanic) jsme v Tršicích. Hned ped obcí podíváme se, jak se chmel pne po tykách ve chmelnici. Tršice mají pkný park na námstí, vkusn upravené okolí nového kostela, ped nímž stojí socha sv. Cyrila a Metoda a do nich vloženy jsou desky s nápisy ve válce padlých oban. Zámek kapituly olomoucké promnn je v ústav, v nmž se vychovávají zmrzaené dti, které do školy choditi nemohou. V obci je mšanská škola, hospodáská škola a sídlo chmelaského obchodu. Rolník zdejší Hynek Florýk byl zakladatelem moravského chmelaství. Tršice a okolí mají po nm pknou památku. Ponvadž osada je obklopena lesy, jezdívají sem na letní pobyt rodiny z Olomoucka. Z Tršic dáme se cestou do kopeka, na nmž je upraveno pkné výletní místo pro slavnosti.... Ze stati autora eka Kramoliše ve Vlastivdném sborníku pro mládež župy olomoucké vybral M. Rozkošný 13

14 Kulturní komise v Tršicích žáci ze základní školy v Tršicích dti z mateské školy v Suchonicích a zahrádkái z Tršic Vás srden zvou na do sálu Radnice v Tršicích dne 28.bezna 2009 ve 14 hodin, kde je pro vás pipravena velikononí dílna, kulturní pásmo, vynášení smrtky a další 14

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO Závrený úet Návrh závreného útu obce HRDLÍV za rok 2012 /zpracovaný na základ 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív,

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

DUBEN 2009. Cena 6,- K INFORMACE OBECNÍHO ÚADU

DUBEN 2009. Cena 6,- K INFORMACE OBECNÍHO ÚADU DUBEN 2009 Cena 6,- K Z obsahu : - Informace OÚ - Obecní muzeum v Tršicích - Varování ped vypalováním trávy - Základní škola Tršice - Amerití studenti v Tršicích - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ZÁPIS ze 4. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 27.3.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

ZÁPIS ze 4. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 27.3.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. ZÁPIS ze 4. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 27.3.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. Program: 1. Program. 2. Schválení programu. 3. Píprava voleb do snmovny. 4. Územn plánovací

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. Program: 1. Program. 2. Schválení programu. 3. Rozbor hospodaení za I. tvrtletí. 4. Výroní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod.

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod. Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí konaného dne 23.6.2010 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: p. Miroslav

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 23. 9. 2006 19:00 22:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip Hosté: Výkonný výbor

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Schzi zahájil starosta obce Ing. Jií Mikeš v 18.00 hod. Pivítal všechny pítomné a seznámil je s programem. Zastupitelé pedložený program schválili.

Schzi zahájil starosta obce Ing. Jií Mikeš v 18.00 hod. Pivítal všechny pítomné a seznámil je s programem. Zastupitelé pedložený program schválili. III. ÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 14.3. 2007 Pítomni : Ing. Mikeš, p. Šilhán, Ing. Salaba, p. Matcha, sl. Kuerová, Ing. Valenta, pí Kinská Hosté : p. ehák Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ROZPOET PRO ROK 2005 schválený 16.2.2005

ROZPOET PRO ROK 2005 schválený 16.2.2005 Str. 1 ORJ PAR POL ORG UZ SCHVÁL. R. UPRAV. R. TEXT 1111 16 000,00 16 000,00 Da z píjm FO ze záv.in.a fních.pož. 1112 9 500,00 9 500,00 Da z píjm fyz.osob ze sam.výdl.in. 1119 50,00 50,00 Zrušené dan -

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028,

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK. vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010.

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK. vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010. obec Leden 2010 POLEVSKO Vážení spoluobèané, PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010. V letošním roce se jak

Více

V. Škola v letech 1960 až 1978

V. Škola v letech 1960 až 1978 V. Škola v letech 1960 až 1978 Školská reforma z roku 1953 nesplnila oekávání. V druhé polovin padesátých let se proto zaalo vážn uvažovat o obsahové a organizaní pestavb celého školství. První etapa pestavby

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch.

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch. Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 26.6.2008 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: Ing.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval

IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval dle Viktora Jelínka Etapy 1. etapa 12.7. eské Budjovice - Jindichv Hradec - Kunžak 104 km 2. etapa 13.7. Kunžak - Slavonice - Daice - Myslibo u Tele 70 km 3. etapa 14.7.

Více

Výsledky krajských voleb v Hrdlo ezích Voli i v seznamu: 463 Platné odevzdané hlasy: 209 Volební ú ast : 45,14 %

Výsledky krajských voleb v Hrdlo ezích Voli i v seznamu: 463 Platné odevzdané hlasy: 209 Volební ú ast : 45,14 % HRDLOEZSKÝ TVRTLETNÍK Roník 2008, íslo 4 www.obechrdlorezy.cz Vážení spoluobané, nastává období vánoních svátk. Peji Vám jménem svým i celého zastupitelstva a pracovník obecního úadu, aby jste je prožili

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p. K.Koch, p.a.krejnický, p.l.vorel, p.f.fará, p.v.fará, p.m.topinková, p.b.wolf,

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Usnesení. 197 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.02.2006. Usnesení. 198 Rada msta souhlasí s uzavením Dohody o spolupráci a zízení místa

Více

Mars projde Jeslikami

Mars projde Jeslikami ASTRONOMICKÉ informace - 5/2008 (217) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Mars projde Jeslikami Mars už ani zdaleka není v takovém postavení v jakém se na oblohu promítal

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007

Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007 Píloha. 3 Schválený rozpoet 2003 I.PÍJMY CELKEM 101 007 SR Píjmy (bez FRBMS) 98 907 z toho: daové 51 227 nedaové 13 901 kapitálové 1 915 dotace neinvestiní 31 864 FRBMS 2 100 II. VÝDAJE CELKEM 97 279 Výdaje

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém. Milí tenái. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které opt nabralo trochu na objemu. V uplynulém msíci probhla celá ada hasiských soutží. Zprávy o jejich prbhu a výsledcích tvoí významnou

Více

Zápis. z 1. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 8. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 1. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 8. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 1. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 8. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Výsledek provedení kontroly výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního ádu. 2)

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Úvod, zahájení, schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení 2) Prominutí, snížení poplatku

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více