Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjem a hodnocení žádostí o podporu"

Transkript

1 Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá Oddělení pr Ústecký kraj

2 Hdncení žádstí Hdncení žádstí prbíhá průběžně. Pstup hdncení a výběru prjektů prbíhá v suladu s kapitlu 3 Obecných pravidel pr žadatele a příjemce. Fáze hdncení (prvádí Centrum) kntrla přijatelnsti a frmálních náležitstí věcné hdncení v 16. výzvě není prváděn ex-ante analýza rizik ex-ante kntrla Fáze výběru prjektů (prvádí ŘO IROP) výběr prjektu příprava a vydání právníh aktu 2

3 Kntrla přijatelnsti a frmálních náležitstí prvedena d 20 pracvních dnů d data příjmu žádsti prbíhá elektrnicky v MS2014+, kntrlu prvádí Centrum eliminační kritéria (vždy dpvěď ANO x NE ) při kntrle přijatelnsti musí být splněna všechna kritéria stanvená výzvu (becná i specifická) v případě nesplnění jakéhkliv kritéria je žádst vylučena z dalšíh prcesu hdncení pkud nelze v rámci kntrly přijatelnsti kritérium vyhdntit, je prjektvá žádst vyřazena z dalšíh hdncení pkud v rámci kntrly frmálních náležitstí není splněn jedn či více kritérií, lze vyzvat k dlžení (max. dvakrát) výzvy k dplnění/upřesnění jsu žadateli zasílány frmu depeší v MS

4 Kritéria frmálních náležitstí 1. Žádst je pdána v předepsané frmě Přes MS Ve finančním plánu jsu nastaveny etapy prjektu v minimální délce 3 měsíců. 2. Žádst je pdepsána právněným zástupcem žadatele Statutární zástupce, ppř. jim pvěřená sba na základě plné mci, či jinéh dkumentu (např. usnesení zastupitelstva bce). 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Plná mc V případě přenesení pravmcí na jinu sbu, např. při pdpisu žádsti. Plné mci jsu ulženy v elektrnické pdbě v MS Vzr plné mci je uveden v Přílze č. 11 Obecných pravidel (pvinné údaje). 4

5 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Dkumentace k zadávacím a výběrvým řízením Žadatel dkládá dkumentaci k zahájeným a uknčeným zadávacím a výběrvým řízením, která prvedl před pdáním žádsti pdpru. Pstup při předkládání vč. seznamu předkládané dkumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel. Stav všech veřejných zakázek v žádsti (mim přímé nákupy) dpvídá harmngramu zakázek v prjektu, předmět všech veřejných zakázek v žádsti dpvídá pdprvaným aktivitám. 5

6 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Dklady právní subjektivitě žadatele Dklady k právní subjektivitě nedkládají: kraje a jimi zřizvané rganizace; bce a jimi zřizvané rganizace; rganizační slžky státu a jejich příspěvkvé rganizace. Ostatní právnění žadatelé dlží dklady dle typu žadatele (viz následující přehled v tabulce): 6

7 Kritéria frmálních náležitstí Dklady právní subjektivitě žadatele - pkračvání Právní frma žadatele nestátní neziskvá rganizace církve a nábženské splečnsti, evidvané (církevní) právnické sby rganizace zakládané bcemi, kraji, OSS dbrvlné svazky bcí a jimi zakládané a zřizvané rganizace veřejná výzkumná instituce Dkument právní subjektivitě pžadvaný k dlžení zakladatelská smluva, zakládací či zřizvací listinu neb jiný dkument zalžení stanvy, ve kterých je uveden ustanvení vypřádání majetku při zániku rganizace, jestliže t nevyplývá ze zákna výpis z Rejstříku církví a nábženských splečnstí neb výpis z Rejstříku evidvaných právnických sb, který v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců zřizvací či zakládací listinu neb jiný dkument zalžení zřizvací či zakládací listinu neb jiný dkument zalžení zakladatelsku smluvu, zakládací či zřizvací listinu neb jiný dkument zalžení 7

8 Kritéria frmálních náležitstí Dklady právní subjektivitě žadatele Právní frma žadatele Dkument právní subjektivitě pžadvaný k dlžení statní výše neuvedené právnické sby výpis z Obchdníh rejstříku, který v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců, a zakládací dkumenty. Dšlli ke změně statutárníh rgánu, která dsud nebyla vyznačena v Obchdním rejstříku, předlžit také dkumenty prvedené změně. fyzické sby pdnikající právnění k pdnikání - výpis z Živnstenskéh rejstříku, který v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců. Neb jiný dklad, pkud pdniká pdle jinéh zákna než živnstenskéh. Fyzicku sbu pdnikající je sba samstatně výdělečně činná neb fyzická sba, která bytvé prstry prnajímá. Jsu vylučeny akcivé splečnsti s jakýmkli pdílem listinných akcií na majitele. 8

9 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Pdklady pr hdncení prjektu Pvinná struktura dkumentu dle přílhy č. 3 Specifických pravidel pr žadatele a příjemce Dklad prkázání právních vztahů k majetku, který je předmětem prjektu Výpis z katastru nemvitstí, týkajících se prjektu (pkud žadatel nepředlžil stavební pvlení při pdání žádsti pdpru). 9

10 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Žádst stavební pvlení neb hlášení, případně stavební pvlení neb suhlas s prvedením hlášenéh stavebníh záměru neb veřejnprávní smluva nahrazující stavební pvlení Pkud žadatel nebude mít v dbě pdání žádsti pdpru k dispzici pravmcné stavební pvlení neb suhlas s prvedením hlášenéh stavebníh záměru neb účinnu veřejnprávní smluvu nahrazující stavební pvlení, dkládá žádst (viz výše). Upzrnění Stavební pvlení musí být dlžen nejpzději d dne vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace/stanvení výdajů, a t frmu Žádsti změnu prjektu. 10

11 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Prjektvá dkumentace pr vydání stavebníh pvlení neb pr hlášení stavby Prjektvá dkumentace v pdrbnsti pr vydání stavebníh pvlení, jež je sučástí žádsti stavební pvlení, neb je věřená úředníkem ve stavebním řízení. Prjektvá dkumentace v pdrbnsti pr hlášení stavby, pkud stavba nevyžaduje stavební pvlení. Zpracvaná prjektvá dkumentace pr prvádění stavby, v případě, že již byla zpracvána. 11

12 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Plžkvý rzpčet stavby Plžkvý rzpčet stavby pdle jedntnéh ceníku stavebních prací v cenvé úrvni ne starší než k r ve frmě ceněnéh supisu prací ptvrzenéh autrizvaným prjektantem a dále také v rzpčtvém frmátu *.XC4. V rzpčtu musí být uveden název pužitéh jedntnéh ceníku (cenvé sustavy). V rzpčtu nesmí být subry a kmplety. Pkud prjektant uvede vlastní plžky (nedefinvané v pužité cenvé sustavě), uvede jejich přesnu specifikaci a způsb jejich cenění. Sučástí rzpčtu budu také jedntkvé ceny stavebních prací, které jsu uvedeny v cenvé sustavě. Pkud je jedntkvá cena uvedená prjektantem vyšší než jedntkvá cena v cenvé sustavě, je nutné rzdíl vysvětlit. 12

13 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Energetické hdncení Pdrbně viz Specifická pravidla pr žadatele a příjemce, str Je dlžené energetické hdncení pžadvané části vypracvané v suladu s vyhlášku č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv (pr stav před realizací patření a pr stav p realizaci navrhvaných patření). V části Dpručení k realizaci a zdůvdnění v průkazu energetické nárčnsti pr stav před realizací patření musí být jednznačně uveden rzsah prváděných patření a vybrané technické údaje. Uvedená dpručení musí být v suladu s hdntami uvedenými v prtklech výpčtů. 13

14 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Výpis z rejstříku trestů Dkládají sby samstatně výdělečně činné a všichni statutární zástupci dbrvlných svazků bcí a jimi zřizvaných rganizací, nestátní neziskvé rganizace, církví a církevních rganizací, bchdních krprací, bytvých družstev a splečenství vlastníků jedntek. Výpis z rejstříku trestů v dbě pdání žádsti nesmí být starší 3 měsíců. Dkládají všichni statutární zástupci všech žadatelů s výjimku: bcí a jimi zřizvaných rganizací, krajů a jimi zřizvaných rganizací, rganizační slžky státu a jejich příspěvkvých rganizací. 14

15 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti pkračvání Usnesení shrmáždění vlastníků (SVJ) neb zápis z členské schůze bytvéh dmu vč. suhlasu ptřebnéh pčtu (pdle stanv) vlastníků jedntek neb členů bytvéh družstva s prvedením prací, na které je pdávána žádst pdpru. 15

16 Kritéria frmálních náležitstí 3. Jsu dlženy všechny pvinné přílhy a bsahvě splňují pžadvané náležitsti Průzkum trhu Žadatel předlží dklady, prkazující prvedení průzkumu trhu k hlavním aktivitám prjektu, ze kterých vycházel při stanvení ceny. Netýká se plžek, pr které je mžné cenění prvést pmcí ceníku stavebních prací. Seznam bjednávek přímých nákupů Seznam bjednávek - přímých nákupů d d Kč bez DPH prvedených před žádstí pdpru. Frmulář je přílhu č. 10 Obecných pravidel. 16

17 Obecná kritéria přijatelnsti 1. Prjekt je svým zaměřením v suladu s cíli a pdprvanými aktivitami výzvy Z ppisu prjektu a prjektvé dkumentace je zřejmé, že se jedná aktivity, které přispívají k energetickým úsprám v bytvém dmě. Aktivity, ppsané v žádsti dtaci a pdkladech pr hdncení jsu v suladu s pdprvanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitla 2.2 Pdprvané aktivity 17

18 Obecná kritéria přijatelnsti 2. Prjekt je v suladu s pdmínkami výzvy zahájení/uknčení realizace prjektu ( ) ppis cílvých skupin (byvatelé bytvých dmů, majitelé bytvých dmů, byvatelé bcí a měst) vč. ppisu dpadu prjektu na cílvé skupiny ddržení prcentní míry pdpry z ERDF, SR, pdílu žadatele pdle typu žadatele. Tabulka v kapitle 4 Pdkladů pr hdncení hdncená kritéria, plnění příslušných pžadavků, relevantní hladina neb hladiny pdpry, dle žádsti pdpru. správně zvlené indikátry cílvá hdnta indikátru dpvídá hdntám uvedeným ve výpčtech vycházejících z Energetickéh hdncení v Pdkladech pr hdncení. uvedené pčty dmácnstí (bytvých jedntek), vztahující se k indikátrům 32401, a vyplývají z ppisu budvy v Pdkladech pr hdncení. termín uknčení realizace prjektu je p datu pdání žádsti pdpru, míst realizace prjektu - území ČR mim území hl. města Prahy. 18

19 Obecná kritéria přijatelnsti 3. Žadatel splňuje definici právněnéh příjemce pr příslušný specifický cíl a výzvu: vlastník bytvéh dmu (mim fyzických sb nepdnikajících a akcivých splečnstí s listinnými akciemi na majitele) neb splečenství vlastníků bytvých jedntek 19

20 Obecná kritéria přijatelnsti 4. Prjekt respektuje minimální a maximální hranici celkvých způsbilých výdajů minimální výše celkvých způsbilých výdajů Kč, maximální výše celkvých způsbilých výdajů Kč. 5. Prjekt respektuje limity způsbilých výdajů výdaje hlavní aktivity min. 85 % z celkvých způsbilých výdajů, výdaje na vedlejší aktivity max. 15 % z celkvých způsbilých výdajů, Pkud v průběhu realizace prjektu djde při výběrvém neb zadávacím řízení na zhtvitele/ddavatele ke snížení celkvých způsbilých výdajů pd minimální výši dle limitů výzvy č. 16, nejedná se prušení Pdmínek, resp. Prušení kritéria přijatelnsti. Jedná se změnu žadatel/příjemce pstupuje dle Obecných pravidel a pdmínek Rzhdnutí. 20

21 Obecná kritéria přijatelnsti 6. Výsledky prjektu jsu udržitelné Ppis v kapitle 9 Pdkladů pr hdncení prjektu. 7. Prjekt nemá negativní vliv na žádnu z hrizntálních pririt IROP (udržitelný rzvj, rvné příležitsti a zákaz diskriminace, rvnst mužů a žen) Prjekt musí mít pzitivní neb neutrální vliv na hrizntální pririty. V žádsti pdpru musí být uveden ppis vlivu na hrizntální pririty. 8. Ptřebnst realizace prjektu je důvdněná Ppis ptřebnsti prjektu v kapitle 4 Pdkladů pr hdncení prjektu. 21

22 Obecná kritéria přijatelnsti 9. Prjekt je v suladu s pravidly veřejné pdpry Žadatel ddal čestné prhlášení vypřádání finančních závazků z jiných prjektů financvaných z kmunitárních prgramů neb jiných fndů Evrpské unie. Aktivity prjektu jsu v suladu s pravidly veřejné pdpry pr specifický cíl a danu výzvu. 10. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhnný Suhlas s čestným prhlášením v IS KP14+. Statutární zástupce nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisela s předmětem činnsti žadatele, neb pr trestný čin dtačníh pdvdu či jiný hspdářský trestný čin neb trestný čin prti majetku neb pr trestné činy úplatkářství neb účasti na zlčinném splčení neb pr trestný čin pškzvání zájmů EU. U statutárních zástupců, kteří nemají pvinnst předlžit výpis z rejstříku trestů, je dpvěď NR. 22

23 Specifická kritéria přijatelnsti Kritéria splečná pr všechny aktivity pkračvání 1. Žadatel má zajištěnu administrativní, finanční a prvzní kapacitu k realizaci prjektu a k jeh udržitelnsti. Zajištění jedntlivých kapacit je uveden v Pdkladech pr hdncení (kapitla 4 a 9) adekvátním způsbem. 2. Minimálně 85% způsbilých výdajů prjektu je zaměřen na hlavní aktivitu prjektu. Z celkvéh a plžkvéh rzpčtu vychází, že min. 85% způsbilých výdajů prjektu je zaměřen na hlavní aktivitu prjektu. 3. Harmngram realizace prjektu je reálný a prveditelný. Harmngram je uvedený v Pdkladech pr hdncení (kapitla 6). 4. Cílvé hdnty indikátrů dpvídají cílům prjektu. Cílvé hdnty uvedené v Pdkladech pr hdncení (kapitla 4) a na zálžce Ppis prjektu 23

24 Specifická kritéria přijatelnsti Kritéria splečná pr všechny aktivity 5. V hdncení ecba/finanční analýze prjekt dsáhne minimálně hdnty ukazatelů stanvené ve výzvě. CBA se v rámci tét výzvy prvádí pr všechny prjekty. Finanční čistá hdnta nižší než Prjekt zhledňuje nárky vlně žijících živčichů a planě rstucích rstlin, kteří by mhli být průběhem prací vlivněni. V případě zjištění hnízdících druhů ptáků budu práce prváděny mim hnízdní seznu (zvláštní zřetel bude kladen na zachvání hnízdních příležitstí rrýse becnéh a úkrytů netpýrů). Uveden v prjektvé dkumentaci (část B. 6 Suhrnné technické zprávy). 24

25 Specifická kritéria přijatelnsti Zateplení bvdvých knstrukcí, výměna výplní tvrů 7. Prjekt dsáhne minimálně 20 % úspry celkvé ddané energie p realizaci zateplení bvdvých knstrukcí a/neb výměně výplní tvrů na bálce budvy. (Tt ustanvení se netýká památkvě chráněných budv.) Rzdíl hdnt pžadavků na celkvu ddanu energii (min 20%) ve stavu před realizací a ve stavu p realizaci. 8. Prjekt dsáhne nákladvě ptimální úrvně energetické nárčnsti budvy p realizaci zateplení bvdvých knstrukcí a/neb výměně výplní tvrů pdle pžadavku platné vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, 6, dst. 2, písm. a) neb b) neb dsáhne 0,95 násbku dpručené hdnty sučinitele prstupu tepla pr jedntlivé zateplvané knstrukce neb měněné výplně tvrů na bálce budvy pdle ČSN :2011. Přílha žádsti energetické zhdncení V případě kntrly splnění pžadavků nákladvě ptimální úrvně: PENB část závěrečné hdncení energetickéh specialisty V případě kntrly splnění 0,95 násbků dpručené hdnty sučinitele prstupu tepla: PENB část A) stavební prvky a knstrukce 25

26 Specifická kritéria přijatelnsti Zateplení a/neb výměny výplní tvrů památkvě chráněných budv 9. Dsažení hdnt ukazatelů energetické nárčnsti u měněných prvků (pžadvané hdnty sučinitele prstupu tepla U N,20) u památkvě chráněných budv. PENB část Infrmace stavebních prvcích a knstrukcích a technických systémech Vypčtená hdnta Uj není vyšší než referenční hdnty (puze u zateplvaných knstrukcí a měněných výplní tvrů) 26

27 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace systému nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla 10. Systém nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla dsahuje minimální účinnsti zpětnéh získávání tepla. PENB část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Systém dsahuje minimální účinnsti 65% 11. Při instalaci systému nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla bez sučasně prvedenéh zateplení bvdvých knstrukcí pdle pdmínek Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu dsahuje budva před realizací těcht patření průměrnéh sučinitele prstupu tepla U em, R pdle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv. PENB část A stavební prvky a knstrukce A. 2 Pžadavky na průměrný sučinitel prstupu tepla Vypčtená hdnta není vyšší než referenční hdnta. 27

28 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla pkračvání 12. Jedntka pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívá jak paliv plyn neb bnvitelné zdrje energie. PENB část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení instalvat jedntku pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla, která využívá jak paliv plyn neb bnvitelné zdrje energie. 13. Jedntka pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla splňuje parametry definvané Nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, týkající se ekdesignu jedntek pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla. PENB část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení instalvat zařízení s max. emisními limity xidů dusíku (v případě, že zařízení je na plynná paliva). 28

29 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla 14. Prjekt dsahuje úspry celkvé primární energie prti samstatné výrbě elektřiny a tepla. V Prtklu výpčtu úspr primární energie při kmbinvané výrbě elektřiny a tepla je jednznačně uveden, že bude dsažen úspry primární energie min. 10 % prti samstatné výrbě elektřiny a tepla. 15. Energie vyrbená jedntku pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla bude využita zejména pr ptřeby bytvéh dmu. PENB - část Energetická nárčnst hdncené budvy c) výrbna energie umístěná v budvě, na budvě neb na pmcných bjektech 16. Při instalaci jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla bez sučasně prvedenéh zateplení bvdvých knstrukcí pdle pdmínek Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu, dsahuje budva před realizací těcht patření průměrnéh sučinitele prstupu tepla Uem,R pdle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv. PENB - část A Stavební prvky a knstrukce 2 Pžadavky na průměrný sučinitel prstupu tepla 29

30 Specifická kritéria přijatelnsti Výměnu zdrje dchází ke změně paliva 17. V případě realizace zdrje tepla na vytápění musí djít k min. úspře 30 % emisí CO2 prti půvdnímu stavu, pkud dchází ke změně paliva. Prtkl výpčtu úspry CO 2 zde musí být úspra minimálně ve výši 30 % v případech, kdy je instalván ktel na bimasu, plynvý kndenzační ktel neb jedntka pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla. 18. Spalvací zdrj není určen ke spalvání fsilních paliv s výjimku spalvání zemníh plynu. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění: V případě přízení nvéh spalvacíh zdrje je zde dpručení instalvat zdrj na bimasu neb plynvý kndenzační ktel. 30

31 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace spalvacíh zdrje na pevná paliva tepelném výknu nižším než 500 kw 19. Instalvaný spalvací zdrj na pevná paliva splňuje pžadavky dané Nařízením Kmise (EU) 2015/1189, týkající se ekdesignu ktlů na tuhá paliva. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení instalvat zdrj na pevná paliva s max. emisními limity (pkud je instalván zdrj s tepelným výknem nižším než 500 kw): Sezónní energetická účinnst ktlů se jmenvitým tepelným výknem 20 kw neb menším nesmí být menší než 75 %. Sezónní energetická účinnst ktlů se jmenvitým tepelným výknem větším než 20 kw nesmí být menší než 77 %. Sezónní emise části z vytápění vnitřních prstrů nesmí být vyšší než 40 mg/m3 u ktlů s autmatickým přikládáním a vyšší než 60 mg/m3 u ktlů s ručním přikládáním. Sezónní emise rganických plynných slučenin z vytápění vnitřních prstrů nesmí být vyšší než 20 mg/m3 u ktlů s autmatickým přikládáním a vyšší než 30 mg/m3 u ktlů s ručním přikládáním. Sezónní emise xidu uhelnatéh z vytápění vnitřních prstrů nesmí být vyšší než 500 mg/m3 u ktlů s autmatickým přikládáním a vyšší než 700 mg/m3 u ktlů s ručním přikládáním. Sezónní emise xidů dusíku z vytápění vnitřních prstrů vyjádřené ekvivalentem xidu dusičitéh nesmí být vyšší než 200 mg/m3 u ktlů na bimasu. 31

32 Specifická kritéria přijatelnsti Přízení spalvacíh zdrje na pevná paliva tepelném příknu vyšším než 0,3 MW 20. Instalvaný spalvací zdrj na pevná paliva splňuje mezní hdnty emisí uvedené v tabulce 1.1, část II, Přílha č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., přípustné úrvni znečišťvání vzduší a jejím zjišťvání (pr zdrje tepelném příknu 0,3 1 MW). PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení instalvat zdrj na pevná paliva s max. emisními limity: Mezní limit emisí xidů dusíku nesmí být vyšší než 600 mg/m3 Mezní limit emisí tuhých znečišťujících látek nesmí být vyšší než 100 mg/m3 Mezní limit emisí xidu uhelnatéh nesmí být vyšší než 400 mg/m3 32

33 Specifická kritéria přijatelnsti Výměna stávajícíh spalvacíh zdrje na kapalná paliva 21. Prjekt není zaměřen na náhradu zdrje na kapalná paliva za nvý zdrj na pevná paliva. PENB - část Infrmace stavebních prvcích a knstrukcích a technických systémech B) technické systémy B. 1. a) hdncená budva slupec energnsitel pkud je zde uveden kapalné paliv (tpný lej, mazut, nafta), pak v části Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv v Dpručení k realizaci a zdůvdnění není uveden nvý zdrj na pevná paliva (kusvé dřev, peletky, sláma, apd.) 33

34 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace neb výměna zdrjů tepla 22. Nvý zdrj je instalván výměnu za starý spalvací zdrj na tuhá neb kapalná fsilní paliva. PENB - část Druhy energie užívané v budvě: v případě pdpry na nvý zdrj tepla musí být v Průkazu energetické nárčnsti budvy ve stavu před realizací patření zaškrtnut některé z fsilních paliv: černé neb hnědě uhlí neb tpný lej. V případě, že je zaškrtnut prpan-butan/lpg, elektřina, peletky, kusvé dřev, dřevní štěpka, zemní plyn, není mžné žádat pdpru. 23. Při instalaci nvéh zdrje tepla (ktel na bimasu, plynvý kndenzační ktel, tepelné čerpadl) bez sučasně prvedenéh zateplení bvdvých knstrukcí pdle pdmínek Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu dsahuje budva před realizací těcht patření průměrnéh sučinitele prstupu tepla U em,r pdle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv. PENB - část A Stavební prvky a knstrukce 2 Pžadavky na průměrný sučinitel prstupu tepla vypčtená hdnta není vyšší než referenční hdnta 24. Nvý zdrj pr vytápění a/neb přípravu teplé vdy dsahuje min. hdnty účinnsti výrby energie. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení zpracvatele instalvat nvý zdrj pr vytápění a/neb přípravu teplé vdy dsahující min. účinnsti 80 % výrby energie 34

35 35 Specifická kritéria přijatelnsti Tepelné čerpadl 25. Tepelné čerpadl dsahuje min. hdntu tpnéh faktru. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení zpracvatele instalvat tepelné čerpadl minimálních tpných faktrech: pr tep. čerpadl země - vzduch 4,3 pr tep. čerpadl vzduch-vda 3,1 pr tep. čerpadl vda-vda 5,1 26. Tepelné čerpadl splňuje parametry definvané Nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, týkající se ekdesignu tepelných čerpadel. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení zpracvatele instalvat tepelné čerpadl s následujícími parametry: Sezónní energetická účinnst vytápění hřívače pr vytápění vnitřních prstrů s tepelným čerpadlem a kmbinvanéh hřívače s tepelným čerpadlem, s výjimku nízktepltních tepelných čerpadel, nesmí být nižší než 110 %. Sezónní energetická účinnst vytápění nízktepltními tepelnými čerpadly nesmí být nižší než 125 %.

36 Specifická kritéria přijatelnsti Plynvý kndenzační ktel 27. Plynvý kndenzační ktel splňuje parametry definvané Nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, týkající se ekdesignu plynvých kndenzačních ktlů. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je uveden dpručení zpracvatele instalvat plynvý kndenzační ktel, jehž emise xidu dusíku nesmí přesahvat hdntu 56 mg/kwh sptřebvanéh paliva, vztažen k jedntkám spalnéh tepla. Instalace ústředníh vytápění s nvým zdrjem tepla 28. Prjekt instalace nvéh zdrje tepla v bytvém dmě, ve kterém před realizací patření neexistval ústřední vytápění, je zaměřen na vybudvání systému ústředníh vytápění a hřevu teplé užitkvé vdy. V rámci prjektu budu k systému připjeny všechny bytvé jedntky. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je jednznačně uveden zpracvatelem, že všechny bytvé jedntky budu, v případě instalace ústředníh vytápění náhradu za vytápění v jedntlivých bytech, na ústřední vytápění napjeny. 36

37 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace nvéh ktle 29. Prjekt není zaměřen na instalaci nvéh ktle příknu vyšším než 1 MW. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění zde je jednznačně uveden zpracvatelem, že nebude instalván nvý ktel příknu vyšším než 1 MW. Instalace slárních termických klektrů 30. Instalvané slární termické klektry dsahují minimální hdnty celkvéh využitelnéh slárníh zisku. V prtklu Bilance slárních klektrů je uvedena hdnta Celkvý využitelný zisk ze slárníh systému Q ss,u na 1 b.j.. Tat hdnta nesmí být nižší než

38 Specifická kritéria přijatelnsti Instalace ftvltaickéh systému 31. Prjekt instalace ftvltaickéh systému je sučástí kmplexních patření: zateplení bvdvých knstrukcí a/neb instalace tepelnéh čerpadla. PENB - část Dpručená technicky a eknmicky vhdná patření pr snížení energetické nárčnsti budv Dpručení k realizaci a zdůvdnění: Zde je uveden dpručení realizvat krmě instalace ftvltaických systémů také zateplení bvdvých knstrukcí neb instalaci tepelnéh čerpadla. 32. Energie získaná z ftvltaickéh systému bude využita zejména pr ptřeby bytvéh dmu. PENB - část Energetická nárčnst hdncené budvy c) výrbna energie umístěná v budvě, na budvě neb na pmcných bjektech Ftvltaické panely EP PV elektřina: mnžství ddávky elektřiny d budvy převažuje nad mnžstvím ddávky mim budvu 38

39 Věcné hdncení Věcné hdncení v 16. výzvě není prváděn. 39

40 Prvádí Centrum Ex-ante analýza rizik Pr prjekty, které pršly úspěšně hdncením. Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik prvede Centrum u vybraných prjektů ex-ante kntrlu. Prbíhá pdle následujících kritérií pr specifický cíl 2.5: Rizik realizvatelnsti prjektu p věcné a finanční stránce. Rizik nezpůsbilsti výdajů. Rizik pdvdů a krupčníh jednání. Rizik ve veřejných zakázkách. Rizik v udržitelnsti prjektu. Rizik v nedvlené veřejné pdpře. Rizik nehspdárných a neefektivních aktivit a výdajů. 40

41 Ex-ante kntrla Prvádí se na základě výsledků ex-ante analýzy rizik Zahrnuje blasti, které ex-ante analýza rizik vyhdntila jak rizikvé. Frma: administrativníh věření věření na základě předlžených dkladů, kntrly na místě veřejnsprávní kntrla. Mžné krácení výdajů na základě výsledku kntrly: ve způsbilých výdajích zahrnuty nezpůsbilé aktivity, aktivity, které mhly být neb již byly realizvány na základě chybně prvedenéh výběrvéh řízení, výdaje nebyly vynalženy v suladu se zásadami 3E. 41

42 Výběr prjektů Prvádí ŘO IROP na základě výsledků hdncení prvedenéh Centrem Pdkladem pr výběr je: zápis, pdepsaný ředitelem Centra, který deklaruje, že hdncení a kntrly prjektů prběhly pdle stanvených pstupů, seznam všech prjektů, které pršly hdncením, v rzdělení na prjekty dpručené a nedpručené k financvání, seznam náhradních prjektů. Ve fázi výběru prjektů není mžné měnit hdncení žádstí pdpru! Pčet pdpřených prjektů je limitván výší alkace na výzvu. ŘO IROP znvu nehdntí 42

43 Vydání právníh aktu Registrace akce a Rzhdnutí pskytnutí dtace/stanvení výdajů Právní akt upravuje minimálně tyt blasti: infrmace příjemci infrmace prjektu pvinnsti a práva příjemce pvinnsti a práva ŘO IROP sankce za neplnění pvinnstí 43

44 Žádst přezkum výsledku hdncení Žadatel může pdat žádst přezkum hdncení v každé části hdncení žádsti, ve které neuspěl: p kntrle přijatelnsti a frmálních náležitstí, p věcném hdncení, p ex-ante kntrle. Pdává se d 14 kalendářních dnů de dne dručení výsledku, a t: elektrnicky v MS2014+, prstřednictvím dkazu na webvých stránkách písemně prstřednictvím frmuláře uvedenéh na webvých stránkách 44

45 Žádst přezkum výsledku hdncení Přezkumné řízení prvádí ŘO IROP: d 30 kalendářních dní d dručení žádsti přezkum (ve slžitějších případech d 60 pracvních dní). Na základě výsledku přezkumnéh řízení: žádst pstupí d další fáze hdncení, žádst je vyřazena z dalšíh prcesu hdncení. 45

46 Mnitrvání realizace prjektů Mnitrvání pstupu prjektů se uskutečňuje prstřednictvím: 1. Zpráv realizaci ( ZR ) sledvaným bdbím je příslušná etapa, předkládá se p uknčení etapy splu se žádstí platbu (ex-pst financvání), průběžnu ani závěrečnu zprávu realizaci nelze pdat před datem schválení právníh aktu, zprávu nelze pdat před uzavřením změnvéh řízení, jeli v prjektu řešen, další zprávy je mžné pdat až p schválení předchzích zpráv, Centrum prvádí kntrlu frmálních náležitstí a věcnéh bsahu zpráv a administrativní věření. 46

47 Mnitrvání realizace prjektů Mnitrvání pstupu prjektů se uskutečňuje prstřednictvím: 2. Zpráv udržitelnsti ( ZU ): mnitring bdbí udržitelnsti, zprávy příjemce pdává elektrnicky v MS2014+, harmngram jejich pdání se příjemci zbrazuje v MS2014+ p datu schválení právníh aktu, další zprávy je mžné pdat až p schválení předchzích zpráv, zprávu nelze pdat před uzavřením změnvéh řízení, jeli v prjektu řešen, Centrum prvádí kntrlu frmálních náležitstí a věcnéh bsahu zpráv a administrativní věření 47

48 Mnitrvání realizace prjektů Udržitelnst prjektu Dba udržitelnsti je stanvena na pět let d prvedení pslední platby příjemci ze strany ŘO IROP. Příjemce je p celu dbu udržitelnsti pvinen zachvat výstupy prjektu Pvinnsti příjemce v dbě udržitelnsti dle kapitly 20 Obecných pravidel. Příjemce je v tét výzvě také pvinen: řádně uchvávat veškeru dkumentaci a účetní dklady suvisející s realizací prjektu, veškerý přízený majetek pužívat puze k účelu prjektu, ke kterému se zavázal v žádsti pdpru, užívat budvy, na které byla pskytnuta pdpra, jak bytvé dmy. Příjemce je pvinen zajistit, aby relevantní pdmínky pskytvatele dtace suvisející s realizací danéh prjektu dle Pdmínek k Rzhdnutí byli pvinni plnit i jeh ddavatelé. 48

49 Změny v prjektech Může inicivat žadatel/příjemce, Centrum, ŘO IROP Oznámení prvádí žadatel/příjemce prstřednictvím MS2014+ na zálžce Žádst změnu. Pkud je iniciátrem změny ŘO IROP neb Centrum infrmují příjemce depeší zahájení změnvéh řízení. ŘO IROP a Centrum zahájí změnvé řízení v případě, že změna prjektu bude v zájmu příjemce neb p zjištění frmální chyby. Neplánvané změny je příjemce pvinen známit neprdleně, jakmile změna nastane. Druhy změn Změny před schválením prvníh Rzhdnutí změně rzhduje Centrum. Změny p schválení prvníh Rzhdnutí, které nemění údaje na Rzhdnutí změně rzhduje Centrum. Změny p schválení prvníh Rzhdnutí, které mění údaje na Rzhdnutí změně rzhduje ŘO IROP (změny, které mají vliv na aktivity prjektu, splnění účelu a cílů prjektu neb na dbu realizace prjektu). ŘO IROP musí tyt změny schválit před zahájením jejich realizace. 49

50 Děkuji Vám za pzrnst. Centrum pr reginální rzvj České republiky Vinhradská 46, Praha 2 tel.:

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II průběžná výzva č. 37 Ing. Andrea Faltusvá 5. 9. 2016 Kntrla přijatelnsti a

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II průběžná výzva č. 37 Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Hdncení žádstí Pdání žádstí

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II průběžná výzva č. 37 Bc. Pavel Dlejš 16. 9. 2016 Hdncení žádstí Pdání žádstí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více