Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zápis a usnesení č. 69 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne PŤítomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomír Faltus, Vlastislav Heidenreich, Petr Fialek a Zbyněk Mekiska. omluven: Milan Novák 1 )'.":"Tfjťi#i** : iétrlliť#í*.'."zasedání Rrizné RM tento program poměrem hlasri 4:0:0 schválila. Poměr hlasování je uváděn takto: PRO:PROTI:ZDRZEL SE 2) Tajemník provedl kontrolu usnesení ze zaseďání RM č. 68 a kusnesení č uvedl, Že bylry osloveny tťi firmy, ktgré zasl'a y své nabídky na zpracování žádosti o ziskánídotace nazateplení objektťl ZŠa MŠ_ toto je součástídnešniho zaseďání. Dále starosta informoval pťítomné,že do současnédoby z drivodri nedostižitelnosti Ťeditele ZŠneproběhla s tímto jednání tfkajícíse specifikace žádosti o získáni dotace na rekonstrukci školníkuchyně jak bylo dojednano na posledním zasedání RM. Starosta dále uvedl, že v nejbližšíchdnech bude vyhlášena vyzva FZP na zateplování 3) 4) 5) školsk;ich zatízení a on Ve spolupráci s vybranou firmou, která bude žádost o dotaci pťipravovat zabezpeěí její pťedložení ke schválení v RM. Dále radní měli dotaz jak proběhlo odstranění riniku vody z vodovodu mezi ZŠa MŠ.Tajemník odpověděl, že škola si pozvala odbornou firmu, která stanovila místo riniku vody. Na tomto základě pracovníci idržby města provedli vykop v daném místě, ale rinik vody nebyl naiezen. Dle vyjádťení zástupce Ťeditele pana Šilberskéhoprovede firma dalšíměťení ťrniku vody modernějším pťístrojem po zahájení nového školníhoroku. RM vza a kontrolu usnesení na vědomí a vzhledem k tomu, Že k zápisu ani k usnesení nebyly žádné pťipomínky, byl tento poměrem hlas 4:0:0 schválen. RM projednala Žáďost manželri Válkov;ich, Žád\ovice 59 o souhlas Se stavbou zděného plotu na hranici s pozemkem Města Loštice. RM po projednání schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č. 69l1,44t. RM schvaluje žádost manžel válkovfch a souhlasí se stavbou zděného oplocení s podmínkou, Že zá < ady k uvedené stavbě nebudou zasahovat do pozemku města. RM projednala žádost společnosti MSEM, a.s. o povolení zv áštního užívánípozemkri v majetku města z dtivodu rekonstrukce kabelového vedení NN na ulicích Komenského, Náměstí Míru a Malé náměstí a po projednání schválila poměrem hlas 4:0:0 toto Usnesení č. 69lt442 - RM schvaluje žádost společnosti MSEM, a.s. o povolení zvláštního užívánípozemkri v majetku města jak vyše uvedeno. RM se seznámila s nabídkami níže uvedenych firem na Zpracování žádosti o ziskání dotace na projekt Úspora energie ZŠLoštice, které zas\a y fi.'''y INVEST CZ a.s., Šternberk,BM asistent s.r.o. olomouc a GHC regio S.r.o. olomouc a po seznámení se s jednotliv;imi nabídkami schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č. 69lt443 - RM schvaluj'e na zá < adé nej.nižšícenové nabídkyo aby žádost o získánídotace na projekt Uspora energie ZS Loštice zpracovala firma GHC regio s.r.o. Olomouc. '

2 6) RM se seznámila cenovymi nabídkami niže uvedenych firem na provedení vyběrového Íízenína dodavatele stavby KanalizačnípŤípojky _ Loštice, které zas aly firmy Ing. Petr Knápek, ZábÍeh, APC Consulting s.r.o. PŤerov a Miloš NAXERA. inženyrská činnost PŤerov a po seznámení se s jednotliv;fmi nabídkami schválila RM s hlas 4:0:0 toto Usnesení č RM schvaluje na zá poměrem < adé nejnižšícenové nabídky, aby vyběrové Íizenína dodavatele stavby KanalizačnípŤípojky - Loštice provedla firma Miloš Naxera, PŤerov. 7) RM se seznámila se stavem hospodaťení města k a po seznámení schválila hlas 4:0:0 toto Usnesení č RM schvaluje hospodaňení Města Loštice k poměrem v píedloženémznění. 8) RM se seznámila s Úpravou rozpočtu _ rozpočtovym opatťením č. 7l2OO9 ze dne 22,7,2009 dle pťílohy, která je součástí tohoto zápisu a po projednání schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č.6gt RM schvaluje Úpravu rozpočtu - rozpočtovéopatťení č. 7 Da09 ze dne dle pňílohy. 9) RM projednala žádost Venduly Geppertová o povolení hudební produkce v restauraci Na Pešti v ŽádIovicích a po projednání schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č RM schvaluje žádost Venduly Geppertovit a povoluje konání hudební produkce v restauraci Na Pešti. 10)RM projednala žádost občanskéhosdružení RES.SEF, o.s. Šumperko povolení akce dne za uěelem poťádaní prvního dne multikulturně osvětového benefičního festivalu STREETFEST vol. 3 se skateboardovymi závody v areálu skateboardového hťiště v Lošticích.Po projednání schválila RM poměrem hlasti 4:0:0 toto Usnesení č. 6911'448 - RM schvaluje žádost občanskéhosdruženírbs.sef, o.s. Xr. Sumperk jak vyše uvedeno. 11)RM projednala žáďost ZUŠLoštice o použití Fondu reprodukce majetku na rihradu faktury za ma ítské a natěračsképráce a po projednání schválila RM poměrem hlas 4:0:0 toto Usnesení č. 6gtt44g RM schvaluje Žádost ZUŠLoštice o použitífondu reprodukce majetku na rihradu faktury za malíňskéa natěračské práce. 12) RM projednala Smlouvu mezi vysílajícía pťijímacíorganizací v oblasti dobrovolnické služby mezi CHAzuToU ZábÍeh a Městem Loštice a po projednání schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č RM schvaluje Smlouvu mezi vysílajícía pťijímací organizací v oblasti dobrovolnické služby mezi Charitou Zábíeh a Městem Loštice. 13)RM projedna ažádost Jana Konečnéhoo pronájem veťejnych ploch na Náměstí Míru v Lošticích pťed restaurací U Coufalri zauče em zíizenípiedzahrádky o v;iměťe 9 m2 v době od a současně požáďal o pťíspěvek na provozwc,jelikož tyto sloužíjako veťejné WC. Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto schvaluje žádost Jana Konečnéhoo umístění pňedzahrádky na Náměstí Míru v Lošticích a na místo pňíspěvku na provoz wc jme4ovanému promíjípoplatek za pronájem veěejn;ich ploch. 14) RM projednala žádost Centra individuálních sportri kraje olomouckého, o.s. o Usnesení č. 69 t45t RM finančnípťíspěvek na podporu mladych sportovcťr v olomouckém kraji. Po projednáni schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto

3 Usnesení č. 69l 452 RM vzhledem k současnéfinančnísituaci a vzhledem k tomu, že finančně podporuje veškerésportovní organuace pracujícína Ílzemí města neschvaluje žádost Centra individuálních sportri kraje Olomouckého, o.s.' 15)RM projednalažádost velitele JSDH Loštice Josefa Pokorného o finančníodměnu pro ěleny zásahové jednotky kteťí se ričastnili zácltranáískych prací po povodních na Jesenicku ve qiši l8.000,. Kč. Po projednaní schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č RM schvaluje poskytnutí finančníodměny členrim zásahové jednotky JSDH Loštice za záchranáťské práce po povodních na Jesenicku ve vyši ,- Kč ze mzdovych prostíedkrl. 16)RM projednala návrh nauzavíenídarovaci smlouvy mezi Městem Loštice a Městem Jeseník Ía poskytnutí finančníhodaru pro ťrčelyťešenía odstraíováni následkri povodní v oblasti okresu Jeseník. Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č _ RM neschvaluje uzavťení Darovací smlouvy s Městem Jeseník, jelikož Město Loštice poskytlo postiženémuměstu a okolí vlastní zásahovou jednotku SDH Loštice na odstrařovaní následkri po povodních, které zatyto práce schválila poskytnutí finančníodměny ve vyši o. Kč. 17)RM projednala návrh na pojištění Sloupu nejsv. Trojice a kašny na Náměstí Míru v Lošticícha po projednání schvaluje poměrem hlas 4:0:0 toto Usnesení č. 69l RM schvaluje uzavťení pojistné smlouvy proti vandalismu na Sloup nejsv. Trojice a kašnu na Náměstí Míru s Kooperativa pojišt'ovnou' 8.S.1 Olomouc. 18) RM projednala Smlouw o nájmu nebytov;ich prostor mezi Městem Loštice a Českou spoťitelnou a.s.' která je součástítohoto zápisu a po projednání schválila poměrem hlasti 4:0:0 toto Usnesení č RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytoqfch prostor mezi Městem Loštice a Českou spoťitelnou a.s. 19)RM projedna a Žádost společnosti SMP Net, s.r.o. o uzavťení Smlouvy o budoucí smlouvě o zťizenívěcného bťemene a souhlasu se zíízenímstavby v rámci stavby TŤebrivky, Moraviěany _hréuování, kde je nutno provést pťeložku plynovodu s tim, že nov;i plynovod bude umístěn na parcele p.č. I752l v k.ri. Loštice. Po projednání schválila RM poměrem hlas 4:0:0 toto schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zílzení věcného bťemene a souhlasu se zítzenímstavby se společností SMP Net, s.r.o. jak vyše uvedeno za podmínky, Že částka za vécnébťemeno bude stanovena dle schváleného sazebníku Města Loštice. 20)RM projednala žáďost ZdeŤka Snášela o vyjádťení kv;fstavbě pťístťeškupro auto u RD č. 377 v ulici Vejmoly a po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č Usnesení RM č.69/1458 RM schvaluje žádost Zdetka Snášela a k vystavbě pťístťeškuu RI) nemážádné pěipomínlcy. 21) povolení sjezdu a napojení nově vybudovaného pťístťeškuna MK a po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 RM projednala žáďost ZďeŤka Snášela toto o Usnesení č'. 69l RM schvaluje žádost Zdeílka Snášela o povolení sjezdu a napojení na MK za podmínek že povrchové vody nebudou stékat na MK a budou dodrženy všechny platné právní pťedpisy.

4 22) RM projednala žádost MěU Mohelnice odbor ZP o svolání pracovní schrizky ve věci navá ky vytěženézeminy z vodního toku TŤebrivky a po projednrání schválila poměrem hlas 4:0:0 toto Usnesení č. 69l RM schvaluje svolání pracovní schrizky na den v na MěÚ v Lošticícha této schů"ky se za město zričastnístarosta města. 23) RM projednala nutnost provedení oprav Vo v Lošticíchz d vodu pokládky vedení NN do zemé, ěímždošlo kpťerušenífunkce Vo a tudíž je nutné provést opravu a rekonstrukci Vo. Na základě pťedloženéhorozpočtu bude oprava Vo stát ,Kč bez DPH. Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č,. 69!461 - RM schvaluje provedení oprav na Vo v Lošticích s tím, že ukládá starostovi najít co možná nejrispornější ňešenícelé této akce. ProstŤedky budou čerpány z rozpočtu na Vo a bytového fondu. FLM ukládá starostovi jednat se zástupci společnosti CEZ o pťevodu sloupri v ulicích Hradská, Jevíčskáa Malé Náměstí do vlastnictví města. 24)RM projednala Dodatek č. 2ke smlouvě o nájmu nebyového prostoru v ZŠLoštice ze dne se společnostítelefonica 02 Czech Republic, &.S. kde dochází k navyšenínájemného o DPH. Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usneseníč RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v Lošticích,Moravičanská ze dne t996 se společností TelefÓnica 02 Czech Republic' a.s. 25) RM se seznámila s možností požádat Regionální agenturu pro rozvoj StŤední Moravy o dotaci nazpracování PD na určenéprojekty. RM vzalatuto informaci na vědomí. 26)RM projednala Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.o7nm/mo12008 ze ďne s firmou MoDoS na akci Revitalizace veťejného prostranství-náměstí Míru Loštice, kterj je součástítohoto zápisu a Ťešízmény v projektové dokumentaci uvedené akce a po projednáni schválila RM poměrem hlas 4:0:0 toto 27) Usnesení č. 69lt463 RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o díio č. 07A[M/MO/2008 ze dne s firmou MoDoS olomouc' jak vyše uvedeno a schvaluje podání objednávek firmě Modos Olomouc na realizaci odsouhlasenych prací nad rámec projektu Revita izace veťejného prostranství Náměstí Míru Loštice. RM projednala Žádost manželri KovaŤíkovych, aby pracovníci ďržby města zajišťovali sekání trávy mezi jednotlivymi chatovymi pozemky a polem nad nimi v lokalitě ohrádka pozemek p.č. t969. Po projednání schválila RM poměrem hlas 4:0:0 toto Usnesení č. 6911'464 _ RM neschvatuje žádost manželri KovaŤíkovfch o vysečení trávy na pozemku p.č v lokalitě ohrádka v k.li. Lošticeo jelikož město nemá k dispozici potťebné množstvízaměstnancri a techniky, která, by zajistila ridržbu veškerych pozemkri v majetku Města Loštice. 28) RM projednala podání Žádosti o pťevod pozemku p.č, v k.ri. Loštice, lokalita Bezručova ulice z vlastnictví ÚŤadu pro zastupování státu ve věcech majetkovych do vlastnictví Města Loštice a po projednání schválila RM poměrem hlas 4:0:0 toto Usnesení č,. 6gtt465 - RM schvaluje podání žádosti na Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkovych CR o pťevod pozemku p.č v k.. Loštice do majetku Města Loštice. 29) RM projedna a žádost manželťrsedláčkovych o vyjádťení k pťístavbě garáže a krovu u rodinného domu č,.7 1 v ulici K Pešti a po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto

5 Usnesení č,. 6gtt466 _ RM schvaluje žádost manželri Sedláčkovych a k pťístavbě gará e a krovu u jejich RI) nemážádné pňipomínky. 30) RM projednala návrh Smlouvy o uzavťení budoucí smlouvy o zíizení věcného bťemene _ pťípojka NN k parcele p.č. 639 pro pana Petra Grézla a po projednaní schválila poměrem hlas 4:0:0 toto Usneseníč.69tt467 -RM schvaluje Smlouvu o uzavťení budoucí smlouvy o zíaenívěcnéhobťemene _ pťípojka NN za jednorázovou rihradu ve vyši 2.025,. Kč. 31) RM projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozováni vodovod a kana izaci a ripravě vzájemnych vztahri ze dne OO7 se ŠpVS, &.S. ayhz, a.s. Šumperk a po projednání schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesení č. 69tt468 - RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provoz-ování vodovodri a kana uací a ripravévzájemnych vztahri mezi Městem Loštice a SPVS a.s. a vhzu.s. Š.',*perk. 32) RM opětovně projednala prodej ěásti pozemku p.č. 1 4l1 za Barem G v Lošticích, jelikož bylo zjištěno, že ce y pozemek, nikoliv jeho část pod objektem č.72 na ul. Hradskáje veden jako zástava,není možno s tímto pozemkem ani jeho částído doby uplynutí zástavního práva jakkoliv nakládat. Vzhledem k vyše uvedenému schváiila RM poměrem hlasri 4:0:0 toto Usneseníč.6gt 469 -RM neschvaluje a nedoporučíke schválenízn.{ prodej části pozemku p.č. 11.4/1 v k.ti. Loštice z drivodu vyše uvedenych skutečností. 33) RM se seznámila s oznámeními a rozhodnutími MěU Mohelnice, odboru vystavby a vzalatyto na vědomí. 34) RM projednala Smlouvu o zíizenívěcného bťemene se spoleěností CEZ, která je souěástí tohoto zápisu a po projednaní schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usneseníč.69tt470_ RM schvaluje smlouvu č.ie o zílzení věcného bňemene se společností Črcz na uložení vedení NN do pozemkri města za jednorázovou rihradu ve vyši ,. Kč. 35)"RM projednala Smlouvu o ztízenivěcného bťemene se společností ČEz,která je součástítohoto zápisu a po projednání schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesen í č,, 6gt147t _ RM schvaluje Smlouvu č. IE o zíízenívěcného bťemene se společnostíčwzna uloženívedení NN do pozemkri města za jednorázovou rihradu ve vfši ,- Kč. 36) RM projednalažádostmanželťr Z áma\ov;ich o souhlas s umístěnímstavby garttžena hranici pozemku Města Loštice v lokalitě Vlčice a po projednání schválila RM poměrem hlas 4:0:0 toto Ú'',...,' í č,. 6gtL472 - RM schvaluje žádos t manželri Zlámalovych a k vystavbě gará e na hranici pozemku s Městem Loštice nemá žádnépíipomínky. 37) RM projednala možnost uloženízeminy z qikopri pťi budovaní kanalizace a po projednaní schválila poměrem hlasri 4:0:0 toto Usnesen í č. 69tt473 _ RM schvaluje uloženízeminy z vykopri pťi budování kanalizace na pozemcích p.č a p.č.1764lt26 v k.tí. Lošticeo lokalita nad Hájkem směr Obectov 38) RM-projednala žádost Radomíra Gerlicha, Palackého l73l8 o povolení ripravy vjezdu do svého domu a po projednání schválila poměrem hlas 4:0:0 toto Usneseníč.69tI474 -RM schvaluje žádost Radomíra Gerlicha o povolení ripravy vjezdu do jeho RD s tím, že bude použita stávající dtažba nesmí dojít k poškozeni sousední komunikace ulice Palackého. 39) RM projednala žádostpaní Jitky Nagyové, olomouc' Michelskáz o ukončenínájemní smlouvy na pozemky p.č. 1968, t970l a 99Il 1 z drivodu prodeje její nemovitosti -

6 č ě á š á í á ě í íč žá í é č í á í č Žá Š á č š á Ť í á čá č é í á ě í íč žá ě á á č š á ň ě í á é é žá é áť é š í á í áť é í č í č á ě í á Ž š í á í á ě ť í íč žá š ňá á í áň é í č í č š í č Ť í ň č á í á ží á í á č í Í í ž é á í š č í ž ě á ší ě á í í Í ť ť Í

@ Zápis a usnesení č,92 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 8 9 2014 PŤítomni: PhDr Ctirad Lolek, Mgr Lubomír Faltus, Bohumil Stanislav Vesely Till, Vlastislav Heidenreich, Starosta pťedložil radním

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015

Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015 Město Pohořelice Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Janičatová, tajemník Mgr. Kejík, LLM. a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluven:

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více