Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, Odry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry"

Transkript

1 Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka TELEFON: DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Odry, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích a speciální stavební úřad (dále jen stavební úřad ) příslušný podle 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) místně příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podalo Město Odry, zastoupené odborem SNM, IČ , Masarykovo nám. 25, Odry (dále jen stavebník ) a na základě tohoto přezkoumání v y d á v á podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: Cyklostezka Střecha Evropy: Trasa Odry Klokočůvek, Maria Skala na pozemcích parcela č. 1129, 1084/1, 1100, 1101/1, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/5, 2573/10, 2545, 2560/2 a 2560/4 v katastrálním území Odry, parcela č. 688/1, 694/1, 687/1, 690, 241/3 v katastrálním území Loučky nad Odrou, parcela č. 700, 749, 705/2, 748/2, 740/1, 743, 723/3, 728 a 744 v katastrálním území Jakubčovice nad Odrou, parcela č. 604, 470, 612/2, 454/2, 539/2, 602/2, 543/7, 545/8, 606, 19/3, 19/2, 18/1, 33/3, 34/1, 35/1, 35/3, 60, 613, 81/1, 92/1, 96/1, 103, 107, 110, 113/1, 114/2 a 608/1 v katastrálním území Heřmánky nad Odrou, parcela č. 172/3, 179, 183/1, 183/2, 1023, 1014/1, 1068/2, 1070, 893/6, 968/7, 964/4, 1068/1, 1067/1, 866/1 a 864/1 v katastrálním území Klokočůvek, parcela č. 1692, 1691/8, 1691/6, 1691/7, 3493/2, 1691/3, 3612, 1694/2, 1694/3, 3616/1 a 3645 v katastrálním území Spálov. BANKOVNÍ SPOJENÍ ÚŘEDNÍ HODINY TEL.: spoj. ČS a.s., pobočka Odry po, st: hod FAX: č.ú /0800 PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ: út, čt: hod IČ: pá: hod.

2 2 Stavba obsahuje: I. Etapa SO 105 Cyklostezka v Heřmánkách Stavební objekt řeší novostavbu dvoupruhové obousměrné cyklistické stezky na k.ú. Heřmánky jako součást cyklistické stezky z Heřmánek do Klokočůvku, kde v rámci celé stavby se jedná o druhou část úseku č. 17. Cyklostezka je široká 2,50 m s živičným povrchem a je určená pouze pro provoz cyklistů v celkové délce 1100 m. Směrové řešení vychází z PD, výškové je dáno výškou okolního terénu, který niveleta sleduje v max. míře. Příčný sklon je jednostranný 2%, klopení je proměnné podle spádu okolního terénu. Vozovka cyklostezky je navržena v konstrukčních vrstvách o tl. 260 mm, v místech přejezdů je konstrukce zesílena na 300 mm. Přejezdy přes cyklostezku jsou upraveny pro vozidla určené pro obsluhu území. SO Cyklostezka v Heřmánkách podél areálu VLS Stavební objekt řeší novostavbu dvoupruhové obousměrné cyklistické stezky na k.ú. Heřmánky jako součást cyklistické stezky z Heřmánek do Klokočůvku, kde v rámci celé stavby se jedná o první část úseku č. 17. Cyklostezka je široká 2,50 m s živičným povrchem a je určená pouze pro provoz cyklistů. Směrové řešení vychází z PD, výškové je dáno výškou okolního terénu, který niveleta sleduje v max. míře. Příčný sklon je jednostranný 2%, klopení je proměnné podle spádu okolního terénu. Celková délka je 225 m. Vozovka cyklostezky je navržena v konstrukčních vrstvách o tl. 260 mm, v místech přejezdů je konstrukce zesílena na 300 mm. Přejezdy přes cyklostezku jsou upraveny pro vozidla určené pro obsluhu území. SO 106 Cyklostezka na k.ú. Spálov Stavební objekt řeší novostavbu dvoupruhové obousměrné cyklistické stezky na k.ú. Spálov, kde v rámci celé stavby se jedná o úsek č. 18. Skládá se ze dvou částí, z níž první začíná za lávkou přes Čermnou, je široká 2,50 m s živičným povrchem a je určena pouze pro provoz cyklistů, druhá část je široká 3,0 m a slouží jako příjezdová komunikace pro obsluhu ČS SmVaK rovněž s živičným povrchem. Celková délka je 536 m. Směrové řešení vychází z PD, výškové je dáno výškou okolního terénu, který niveleta sleduje v max. míře. Příčný sklon je jednostranný 2%, klopení je proměnné podle spádu okolního terénu. Vozovka cyklostezky je navržena v konstrukčních vrstvách o tl. 260 mm, v úseku, kde bude cyklostezka sloužit jako přístupová komunikace k ČS, je navržena zesílená konstrukce vozovky na 290 mm. SO 107 Cyklostezka v Klokočůvku Stavební objekt řeší novostavbu dvoupruhové obousměrné cyklistické stezky na k.ú. Klokočůvek, kde v rámci celé stavby se jedná o úsek č. 19. Je zároveň příjezdovou komunikací pro obsluhu ČS Sm VaK. Její základní šířka je 3,0 m a má živičný povrch. Celková délka je 38,70 m. Směrové řešení vychází z PD, výškové je dáno výškou okolního terénu, který niveleta sleduje v max. míře. Příčný sklon je jednostranný 2%, směr klopení je podle spádu okolního terénu. Vozovka cyklostezky je navržena v konstrukční vrstvě o tl. 320 mm s povrchem z betonové zámkové dlažby z důvodu existence inž. sítí v tělese vozovky. SO 204 Lávka pro cyklisty v Klokočůvku Stavební objekt řeší stavbu nové lávky pro cyklisty, jejíž nosná konstrukce je dřevěná dvoutrámová z lepených nosníků s mezilehlou mostovkou. Šířka lávky je 3,10 m, délka lávky je 14,50 m. Základy krajních opěr jsou tvořeny ŽB bloky, opěry tvoří železobetonový základ s dříkem. Na vnějších bočních krajích jsou vetknutá rovnoběžná křídla.

3 3 II. Etapa SO 108 Cyklostezka v Heřmánkách podél Odry Stavební objekt řeší novostavbu dvoupruhové obousměrné cyklistické stezky na k.ú. Heřmánky podél řeky Odry, kde v rámci celé stavby se jedná o úsek č. 16. Bude sloužit také jako přístupová komunikace Povodí Odry do koryta řeky. Šířka je navržena 3,0 m s povrchem z minerálního betonu. Celková délka je 1074 m. Směrové řešení je dáno stávající polní cestou, kterou stezka kopíruje po celé délce. Výškové řešení cyklostezky kopíruje niveletu stávající polní cesty. Příčný sklon je jednostranný 3% směrem do řeky Odry. Vozovka cyklostezky je navržena v konstrukční vrstvě o tl. 400 mm s povrchem z minerálního betonu. III. Etapa SO 109 Cyklistická stezka na hrázi ve městě Odry Stavební objekt řeší novostavbu společné stezky pro chodce a cyklisty v místě stávající hráze podél toku řeky Odry, kde v rámci celé stavby se jedná o úsek č. 10. Stezka má proměnnou šířku v závislosti na stávající šířce hráze. V max. možné délce je stezka široká 2,50 m, v místech zúžení je šířka zpevněné části 2,45 m se živičným povrchem s povolení vjezdu vozidel Povodí Odry. Směrové řešení kopíruje zpevněnou hráz v celé úpravy, celková délka společné stezky je 981,0 m. Niveleta nového živičného povrchu je vedena 100 mm nad stávající úrovní hráze, který kopíruje. Příčný sklon je jednostranný 2%, směr klopení kopíruje stávající zpevnění hráze. Vozovka cyklostezky je navržena v konstrukční vrstvě o tl. 300 mm s možností pojezdu vozidel běžné údržby a výjimečně pojezdu těžké techniky Povodí Odry. Podle 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví tyto podmínky pro provedení a užívání stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, Ostrava, Ing. Zdeněk Legerský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 4. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavbu bude realizovat právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, při provádění stavby musí být zabezpečeno její odborné vedení. 5. Přístup a příjezd ke stavbě je umožněn ze stávajících státních silnic a místních komunikací. 6. Směrové a výškové vytýčení stavby bude provedeno podle projektové dokumentace oprávněnou osobou dle platných ČSN. 7. Při provádění stavby budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 8. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 9. Po celou dobu výstavby bude v souladu s 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se průběhu provádění stavby. 10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby, kdy bude započato s užíváním stavby. 11. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem a předložit předepsané doklady. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

4 4 12. Stanoviska a vyjádření, která je nutno bezpodmínečně respektovat: Správa silnic Ms kraje, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Nový Jičín, č.j. II/210/5290/ 11/2011 ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace a tohoto rozhodnutí. Lesy ČR, s.p., Správa toků Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek Místek, č.j. LCR ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace a tohoto rozhodnutí. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava, č.j /921/3.101/11-Hý ze dne a č.j /921/3.101/13-Hý ze dne , která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové Český rybářský svaz, Jahnova 14, Ostrava, č.j. NZ-736/11 ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava, Muglinovská 1038, Ostrava, č.j / 11-SDC OVA/OTR-Be ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, č.j. 5371/2011-SS OLC-U1-Bař ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové Drážní úřad, Sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, č.j. MO-SOO1333/11-4/De a DUCR-2914/12/De ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, Děčín 4, č.j ze dne , č.j ze dne a č.j ze dne , která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové Telefonica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou Praha 4, č.j /11 ze dne a č.j /13 ze dne , která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská Brno, č.j. 3047/11/152 ze dne a č.j ze dne , která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové Sm vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava, č.j. 9773/V007899/2011/PO ze dne , č.j. 9773/V016096/2011/PO ze dne , č.j. 9773/V004188/2013/PO ze dne a č.j. 9773/V005725/2013/PO ze dne , která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové ČD Telematika,a.s., Úsek servis infrastruktury, nám. Adama Miskiewicze 67, Bohumín, č.j /11-INFRA/404 ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové Městský úřad Odry, odbor ŽP, Masarykovo nám. 25, Odry, č.j. MěÚO/30606/2011/04/OŽP/ Da ze dne a č.j. MěÚO/10385/2013/04/OŽP/Da ze dne , která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín, Sv. Čecha 11, Nový Jičín, č.j. KRPT /ČJ ze dne , které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace a tohoto rozhodnutí. Odůvodnění: Dne podal stavebník na stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení podle 115 stavebního zákona na stavbu Cyklostezka Střecha Evropy: Trasa Odry Klokočůvek, Maria Skala na pozemcích parcela č. 1129, 1084/1, 1100, 1101/1, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/5, 2573/10, 2545, 2560/2 a 2560/4 v katastrálním území Odry, parcela č. 688/1, 694/1, 687/1, 690, 241/3 v katastrálním území Loučky nad Odrou, parcela č. 700, 749, 705/2, 748/2, 740/1, 743, 723/3, 728 a 744 v katastrálním území Jakubčovice nad Odrou, parcela č. 604, 470, 612/2, 454/2, 539/2, 602/2, 543/7, 545/8, 606, 19/3, 19/2, 18/1, 33/3, 34/1,

5 5 35/1, 35/3, 60, 613, 81/1, 92/1, 96/1, 103, 107, 110, 113/1, 114/2 a 608/1 v katastrálním území Heřmánky nad Odrou, parcela č. 172/3, 179, 183/1, 183/2, 1023, 1014/1, 1068/2, 1070, 893/6, 968/7, 964/4, 1068/1, 1067/1, 866/1 a 864/1 v katastrálním území Klokočůvek, parcela č. 1692, 1691/8, 1691/6, 1691/7, 3493/2, 1691/3, 3612, 1694/2, 1694/3, 3616/1 a 3645 v katastrálním území Spálov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Za účastníky stavebního řízení stanovil stavební úřad v souladu s 109 odst. 1 stavebního zákona stavebníka, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům dotčených stavbou a stavbám na nich včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou stavbou dotčena. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje stavební úřad v tomto řízení podle 144 odst. 6 správního řádu a v souladu s 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, stavebníkovi pak v souladu s 113 odst. 3 stavebního zákona do vlastních rukou. Stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. MěÚO/14193/2013/OD oznámil zahájení stavebního řízení, jímž dal účastníkům řízení zároveň možnost seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním v souladu s 36 odst. 3 správního řádu. Protože byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad ve stavebním řízení podle 112 odst. 2 stavebního zákona ustoupil od ohledání na místě a ústního jednání upustil. Stavební úřad podle 112 odst. 2 stavebního zákona rovněž stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení, ve kterém mohli účastníci řízení uplatnit námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska. Zároveň stavební úřad upozornil na to, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů zahrnul stavební úřad do podmínek stavebního povolení v souladu s 149 odst. 1 správního řádu. Účastníci řízení nevyužili možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. Stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek stavebního zákona a předpisů souvisejících a protože neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení pro předmětnou stavbu, bylo rozhodnuto tak, jek je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle 81 odst. 1 a 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Odry. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování písemnosti veřejnou vyhláškou se za den doručení podle 25 odst. 2 a 3 správního řádu považuje patnáctý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje. Při doručování do datové schránky platí, že v případě, kdy nedojde k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Odvolání se podává v počtu 3 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Odry. Podané odvolání má v souladu s 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

6 6 Poučení stavebníka: Stavba nemůže být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do doby dokončení stavby. Další povinnosti stavebníka jsou uvedeny zejména v 152 stavebního zákona. Při provádění stavby musí být veden stavební deník ( 157 stavebního zákona). Ing. Vladimír Hromádka Odbor dopravy MěÚ Odry Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis: Razítko, podpis: Rozdělovník: Účastníci řízení: 1. Město Odry, zastoupené odborem SNM, Masarykovo nám. 25, Odry 2. Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, Jakubčovice nad Odrou 3. Obec Heřmánky, Heřmánky 282, Odry 4. Městys Spálov, Spálov 62, Spálov 5. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Moravská Ostrava, Ostrava 6. Správa silnic Ms kraje, p.o., Úprkova 1, Moravská Ostrava, Ostrava 7. Správa silnic Ms kraje, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Nový Jičín 8. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 19, Hradec Králové 9. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Vítkov, Opavská 97, Vítkov 10. Lesy ČR, s.p., Správa toků Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek Místek 11. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, Praha Pozemkový Fond ČR, Husinecká 11a, Praha Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava 14. Český rybářský svaz, Jahnova 14, Ostrava 15. Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava, Muglinovská 1038, Ostrava 16. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 5, 110 Praha Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 18. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 19. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 9, Olomouc 20. Drážní úřad, Sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc

7 7 21. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, Děčín ČEZ ICT Services, Fügnerovo nám. 5, Praha Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, Brno 25. Sm vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 26. ČD Telematika, Úsek servis infrastruktury, nám. Adama Mickiewicze 67, Bohumín 27. ČD Telematika, Servis kabelových sítí Olomouc, Trocnovská 4, Olomouc 28. Josef Mik, Dobešovská 120, Jakubčovice nad Odrou 29. Ladislav Kabilka, Cihlová 3, Janovice u Rýmařova 30. Jan Kalman, Polanecká 3b, Ostrava Svinov 31. Miloš Král, Klokočůvek 323, Odry 32. Ivana Čechová, Lučice 18, Bělotín 33. Emilie Bártková, Heřmánky 271, Odry 34. Aloisie Holišová, Heřmánky 266, Odry 35. Alena Kapitánová, Nadační 35, Odry 36. Jiří Rigó, Selská 951, Vítkov 37. Sylva Rigó, Smetanova 2, Odry 38. Jaromír Vala, Vítkovská 129, Jakubčovice nad Odrou 39. Ing. Jiří Mik, Partutovice 3, Hranice 40. Miroslava Fraňková, Heřmánky 278, Odry 41. Jaroslava Jurčíková, Spálov 290, Spálov 42. Miroslav Ondřej, Heřmánky 314, Odry Dotčené orgány: 43. Krajský úřad Ms kraje, odbor dopravy a SH, 28. října 117, Ostrava 44. Městský úřad Odry, stavební úřad, Masarykovo nám. 25, Odry 45. Městský úřad Odry, odbor ŽP, Masarykovo nám. 25, Odry 46. Krajská hygienická stanice Ms kraje, Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, Nový Jičín 47. Hasičský záchranný sbor Ms kraje, Územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, Nový Jičín 48. Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín, Sv. Čecha 11, Nový Jičín Na vědomí: (pro vyvěšení na úřední desce) 49. Městský úřad Odry, Informační centrum, Masarykovo nám. 25, Odry 50. Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, Jakubčovice nad Odrou 51. Obecní úřad Heřmánky, Heřmánky 282, Odry 52. Úřad Městyse Spálov, Spálov 62, Spálov

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/1964/08/Co/231.2R Ing. Coufal 15.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/2427a/07/Co/231.2R Ing. Coufal 3.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 *MUSPX01EG7W8*

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/07120/2015/VÚP/Č MěÚ BnJ/00933/2016/VÚP

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY Váš dopis zn. Spis.zn. UMCP14/10/45494/OVD/MILD Vyřizuje/linka V Praze dne Ing. Milfaitová/410 8.3.2011 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 961/2012/ÚPSÚ/PI/ÚRSÚ - 5/PI/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 6171/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 19354/14-NOV 4037/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420 388 459 087 FAX: +420 388 459 086 E-mail: petr.novy@mesto.vimperk.cz Datum: 22.09.2014 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn./ze dne: ---/--- ČÍSLO JEDNACÍ: 21623/2013/OŽP/JIKO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 95750/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Rozhodnutí - stavba chodníku + vjezdu Tři Dvory

Rozhodnutí - stavba chodníku + vjezdu Tři Dvory Rozhodnutí - stavba chodníku + vjezdu Tři Dvory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Spis. zn.: ST 7607/2011/Ju Č. j.: MUPC 13024/2011 Vyřizuje: Ing. Jura Jiří Telefon: 466 094 150 (736 607 107) E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz Datum: 11.08.2011 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Odbor stavební, vodoprávní

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel.465 544 388 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 21.12.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Městský úřad v Sadské odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí l PSČ 289 12 tel.č.325 595 026

Městský úřad v Sadské odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí l PSČ 289 12 tel.č.325 595 026 Městský úřad v Sadské odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí l PSČ 289 12 tel.č.325 595 026 č.j. SÚ 798/1315/2010/Sch Vyřizuje : Schön V Sadské dne 16.4.2010 ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad

Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 149/201-F/2012/Sy Trhové Sviny, dne 28.2.2012 Vyřizuje : Jaroslav Sýkora 4073/12/Syk Telefon : 386 301 425 407312syk

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 042157/2015/20

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 *MUSPX01MOIWF*

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví N á m. P ř e mys l a Otaka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0232/2011/Ko MUBN-1788/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 30643/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 30. září 2010 Spis zn.: 1040/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 4009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 4009 MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor správních činností a obecní živnostenský úřad oddělení silničního správního a dopravního úřadu Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Číslo jednací: OSC/89739/2014/JD Spisová zn.:

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

Č.j.: ODSH 253-280/2014-22/50.1 V Mladé Boleslavi 26. června 2014 Vyřizuje: JUDr.Zdeněk Čurda VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Č.j.: ODSH 253-280/2014-22/50.1 V Mladé Boleslavi 26. června 2014 Vyřizuje: JUDr.Zdeněk Čurda VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.: ODSH 253-280/2014-22/50.1 V Mladé Boleslavi

Více

město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III

město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.08.2015 ČJ.: MUMI 6529/2015 SP.ZN. 480/2015 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více