ÚNOR SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou."

Transkript

1 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick ch tvar. ZapisujÌcÌ panì uëitelky si vyslechly i p ipravenè pìsniëky a b sniëky. MnohÈ dïti si neboj cnï popovìdaly o sv ch z jmech, prohlèdly si p ipravenou v stavku pom cek. Na z vïr si za odmïnu vybraly d reëek a spokojenï odch zely dom. Mgr. Viola Olgyaiov, foto Ing. Stanislav L nsk V ûenì vinohradötì spoluobëanè, na p elomu starèho a novèho roku koneënï i do naöì mïstskè Ë sti zavìtala dn zima se snïhem (kter se ne tak hned promïnì ve öpinavè bl to) s n mrazami i s n ledìm. To vöe k zimï pat Ì. äkoda jen, ûe se tak nestalo jiû p ed V nocemi a bïhem sv tk. I tak jsme mnozì s p Ìchodem zimy spokojeni. Proch zky Vinohrady a jejich okolnì p Ìrodou jsou Ñost ejöìì a n roënïjöì, vzduch je siln a prosycen mrazem a pro n s chladnomilnè je p ÌjemnÏjöÌ. Ml deû vyuûìv kdejakèho zasnïûenèho a zledovatïlèho kopeëku a terènnì nerovnosti k povyraûenì. NejmenöÌ VinohraÔanÈ vleëeni rodiëi na s Úk ch Ëi vezeni v koë rcìch majì tv e v raznï zbarveny do Ëervena. I jim vych zka na ËerstvÈm a mrazivèm povït Ì prospìv. TakÈ naöe obec zahalena do bìlèho snïûnèho habitu poûìv d stojnïjöìho Ëi lèpe eëeno vzneöenïjöìho vzez enì. Z tohoto pohledu je zima vïtöinou z n s vìt na, chv lena a s radostì p ijìm na. Odvr cenou ñ mènï p ÌjemnÏjöÌ a mènï radostnou tv Ì zimnìho Ëasu se jevì ovöem drûba, p esnïji klid komunikacì, p edevöìm tïch urëen ch pro pïöì ñ tedy chodnìk. Zde jiû nelze jednoznaënï volit slova lib, eufemick. Zd se mi ñ i z vìcero Vaöich reakcì to takè vypl v, ûe prov dïnì zimnì drûby na Vinohradech je, alespoú v tïchto chvìlìch, dosti vzd leno ide lnìmu stavu. A to letoönì zima aû do konce loúskèho roku nemïla nijak zvl öù dramatick pr bïh. Kdyû se objevil prvnì snìh, n mraza a kluzk povrch, oöet enì komunikacì probïhlo velmi pomalu. ZejmÈna seky s prioritnìm v znamem ñ sv ûnè seky mì ÌcÌ k trolejbusov m zast vk m vëetnï l vky na VlËnovskÈ ñ byly pro chodce po nevhodnï dlouh Ëas problèmem. Prosolen tajìcì mokr snïhov hmota ne vöude byla v rozumnèm Ëase odhrnuta a dalo by se pokraëovat. Protoûe s rovnì drûby komunikacì (aù jiû letnì Ëi zimnì i s drûbou ve ejnè zelenï) jsme nebyli dlouhodobï spokojeni, byla v polovinï loúskèho roku ofertnìm ÌzenÌm vybr na firma, kter nabìdla ve srovn nì s dalöìmi v hodnè podmìnky (p edevöìm velmi nìzkou cenu poskytovan ch sluûeb). JeötÏ p ed vlastnìm v bïrem radou byla tato firma pìsemnï dot z na, zda je opravdu za podmìnek, kterè nabìdla, schopna dost t poûadovan ch sluûeb. Radnice byla ujiötïna, ûe ano. O kvalitï poskytovan ch sluûeb jsem jiû se z stupci firmy hovo il a jeötï budu d le jednat. Douf m, ûe se vöe zlepöì, ûe sluûby poskytujìcì firma si kvalitu a tempo odv dïn ch pracì pohlìd a technicky i person lnï posìlì. Ale to nechci napovìdat. T eba lze dobr ch v sledk dos hnout i jinak. (PokraËov nì na stranï 2) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 23. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Neustále se snažíme zlepšovat život na Vinohradech NovoroËnÌ rozhovor se starostou Vinohrad PhDr. Ji Ìm»ejkou Se starostou mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìm»ejkou jsme se seöli k tradiënìmu novoroënìmu rozhovoru poë tkem ledna tohoto roku. TradiËnÌ byla i prvnì ot zka: Pane starosto, co se v loúskèm roce povedlo, co hodnotìte jako nejvïtöì spïch? V roce 2008 byla spïönï zavröena prvnì etapa regenerace panelov ch dom na Vinohradech, kter zaëala v roce Regenerovaly se domy v BzeneckÈ, MikulovskÈ, ValtickÈ ulici a na P lavskèm n mïstì. Celkem to bylo 637 byt. Zateplovaly se pl ötï budov i st echy, vymïúovala se okna, domy majì novè fas dy i balkûny. PrvnÌ etapa regenerace sìdliötï st la 139 milion korun a financovali jsme jak vïrem, tak i z vlastnìch zdroj. Nemalou Ë stkou ñ 36 milion ñ p ispïlo mïsto Brno. V raznou finanënì Ëast mïsta Brna povaûuji za podstatnou vïc. Je to vlastnï prvnì podstatn krok k tomu, ûe bude postupnï regenerov n cel bytov fond, kter je ve spr vï mïstskè Ë sti. To znamen, ûe regenerace sìdliötï bude pokraëovat i v tomto roce? Ano. V letoönìm a p ÌötÌm roce bude pokraëovat rekonstrukce dom Bzeneck 19 a 21, P lavskè n - mïstì 1 a 2, MutÏnick 15, 17, 19, 21, Pruö neck 11, 13, 15, 17, VlËnovsk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Druh etapa t k 460 byt a p edpokl dan rozpoëet je 100 milion korun. Tuto druhou etapu budeme financovat stejnï jako prvnì ñ p jëkou, vlastnìmi zdroji a dotacì mïsta Brna, kterè by mïlo p ispït Ë stkou kolem 30 milion korun. PokraËujÌcÌ regeneraci povaûuji za stïûejnì kol letoönìho roku, protoûe se zkvalitúuje bydlenì v obecnìch bytech. Domy regenerujì takè jednotlivè druûstevnì samospr vy a Vinohrady tak po letech zìsk vajì novou, svïûejöì podobu. Regenerace obecnìho bytovèho fondu bude ukonëena v roce (PokraËov nì na stranï 3) Stavební úpravy ZŠ Mutěnická vstupují do další fáze Po urëitèm Ëase se znovu vracìm k problematice naöì Z kladnì ökoly MutÏnick. Nebudu se jiû s hodlouze vracet k jejìmu technickèmu stavu, kter jsem zjistil na poë tku roku 2007 a kter mne nikterak nepotïöil. O onoho nemilèho zjiötïnì jiû uplynuly dva dlouhè roky a je tedy t eba si Ìci, zda-li se ten stav zlepöil, zda-li se poda ilo nïkterè z kladnì problematickè z leûitosti vy eöit Ëi nikoliv. DomnÌv m se, ûe v n sledujìcìch dcìch p inesu nïkolik opravdu p Ìzniv ch zpr v. MyslÌm si, ûe ti z V s, kte Ì se kolem hlavnìho vstupu do budovy ökoly pravidelnï pohybujete, si zcela urëitï vöimnuli stavebnìho ruchu, kter v tomto prostoru vl dl v letnìch a podzimnìch mïsìcìch. äkola p estala b t barièrovou. Jak jednoduchè zjiötïnì, Ëi jak jednoznaën v rok. ÿeknïme si, co se vöak za touto jednoduchostì Ëi samoz ejmostì skr v. U hlavnìho vstupu byla vybudov na p Ìstupov rampa, kter pro vozìëk e, ale i pro rodiëe s dïtmi v koë rku bezbarièrov m zp sobem zp Ìstupnila hlavni vstup do budovy, kter je o nïkolik metr nìûe neû p ilehl chodnìk. Novou tv dostal i prostor p ed vstupem do budovy ökoly, kter byl natolik nerovn, ûe zde mohlo dojìt k zakopnutì a s tìm souvisejìcìmu razu. HlavnÌ stavebnì Ëinnost se vöak odehr vala uvnit budovy. Zde byl jednak v uëebnovèm, to je nejvïtöìm pavilonu, proveden v tah spojujìcì vöechna podlaûì a d le byla v propojovacìm krëku mezi uëebnov m a stravovacìm. (PokraËov nì na stranï 3)

2 V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) Jednoduöe douf m, ûe pr ce budou prop ÌötÏ prov dïny tak, abychom byli vöichni na Vinohradech spokojeni. Abychom vnìmali Ëas zimy z onè p ÌjemnÏjöÌ str nky a bez obav z moûn ch kolizì Ëi nedej boûe z nep Ìjemn ch raz. R d p ivìt m Vaöe n zory, zkuöenosti a sdïlenì t kajìcì se kvality zimnì drûby. Budou mi podkladem p i jedn nì s dodavatelskou firmou o n pravï stavu a v p ÌpadÏ ne spïchu i pro jin ñ ost ejöì ñ eöenì. V ûenì VinohraÔanÈ. Na konci mïsìce ledna se doûìv v znamnèho ûivotnìho v roëì inûen r Milan Coufal.»lovÏk, kter dlouh lèta svèho zralèho ûivota vïnoval ñ kromï jinèho ñ takè pr ci pro naöi mïstskou Ë st.»lenem zdejöìho vinohradskèho zastupitelstva byl aû do roku 2006 a ve volebnìm obdobì lemovanèm lèty 1998ñ2002 zast val post mìstostarosty operujìcìho v oblasti ökolskè a soci lnì. Ing. Coufal s obcì ûil a ûije. A takè rozumì vìnu. Vûdyù p ed onïmi sedmdes ti lety p iöel na svït pr vï na Slov cku. P ipili jsme si spolu nejednou pr vï naöim jihomoravsk m bìl m i Ëerven m a probrali mnoho podstatn ch i mènï d leûit ch vïcì ñ jak to tak b v. M m pana inûen ra r d, neboù byl vûdy Ëestn a pracovit kolega. A jeho vìra i povaha mu dovolovaly velkoryse odpouötït. J douf m, ûe nynì pr vï mnï odpustì tyto dky, neboù vìm, ûe netouûì po publicitï. V ûen pane inûen re Milane Coufale, dïkuji V m za pr ci ve prospïch n s, obyvatel Vinohrad. P eji V m zdravì a (vlastnï i n m vöem) abyste s n mi na Vinohradech ûil jeötï mnoho a mnoho let. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Z X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 8. prosince 2008 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 37, 40, 41 43, 44; ñ RozpoËet m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009 s p Ìjmy ve v öi KË, s v daji ve v öi KË, financov nì ve v öi KË; ñ RozpoËet fond m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009; ñ pl n v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno- Vinohrady na rok 2009; ñ pod nì û dosti m. Ë. Brno-Vinohrady o dotaci z Norsk ch fond na komunikaënì vybavenì ökoly Zä MutÏnick ; ñ prominout JoötovÏ akademii, o. p. s., Vlhk 170/ 14, Brno, kter m pronajaty prostory v objektu Bzeneck 23, Brno, pohled vku na z loh ch za elektrickou energii, vodu a pauö l sluûeb v celkovè v öi KË; ñ termìny zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009: 9. 3., 8. 6., a vûdy v pondïlì v 17 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za III. ËtvrtletÌ roku 2008: Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃ- HURKA Bo etick 26, Mä Pruö neck 8, Mä Velkopavlovick 15; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za III. ËtvrtletÌ 2008; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za 1.ñ3. ËtvrtletÌ roku 2008; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ; ñ Projekt regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady, za azenì jednotliv ch akcì do jednotliv ch etap Ë. 1ñ5 a pod nì û dosti o dotaci akcì za- azen ch do 1. etapy regenerace vypsanè MMR; ñ udïlenì penïûnìch plnïnì Ëlen m v bor neëlen m ZM» Brno-Vinohrady; ñ Zpr vu o provedenè kontrole plnïnì usnesenì RM» a ZM» Brno-Vinohrady za obdobì leden aû z Ì Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku p. Ë. 7958/21 o v mï e 7 m 2 k.. éidenice za Ë st pozemku p. Ë. 8004/9 k.. éidenice; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku p. Ë k.. éidenice o v mï e 829 m 2 za pozemek p. Ë. 7623/54 k.. éidenice o v mï e 503 m 2 ; ñ RadÏ mïsta Brna dodateënï schv lit pod nì û - dosti o poskytnutì finanënì dotace na akci VÌce- Ëelov sportovnì hala Brno-Vinohrady, ul. Bzeneck ñ 1. etapa ñ zahrnujìcì prodlouûenì STK plynovodu, plynovodnì p Ìpojku, elektrop Ìpojku, kotelnu, mìstnost pro spr vce RozpoËtovÈmu v boru PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»R ze st tnìho rozpoëtu»r na rok 2009; ñ RadÏ mïsta Brna doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit Projekt regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady, pod nì û dosti o dotaci z rozpoëtu MMR na akce za azenè do 1. etapy regenerace, kterè budou realizov ny v roce Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ukl d : ñ JUDr. EvÏ Gol ÚovÈ, tajemnici M» Brno-Vinohrady, zajistit zv öenì informaënìho obsahu webov ch str nek m. Ë. Brno-Vinohrady, termìn b ezen Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ruöì: ñ USNESENÕ Ë. 117/VIII/2008/5 z VIII. zased nì ZM» Brno-Vinohrady, konanèho dne Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemk p. Ë. 8010/5 o v mï e 58 m 2 a Ë sti pozemku p. Ë. 8004/ 8 o v mï e 100 m 2, oba k.. éidenice, ve vlastnictvì mïsta Brna za Ë st pozemku p. Ë. 8004/9 k.. éidenice ve vlastnictvì soukromè osoby. Z 32. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 16. prosince 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ Dodatek Ë. 2 ke SmlouvÏ o dìlo uzav enè mezi m. Ë. Brno-Vinohrady a firmou äimek 96, spol. s r. o., se sìdlem Hercokova 17, Brno, jejìmû p edmïtem je prava a dosadba st vajìcì vegetace vëetnï pïstebnìch prav; ñ p edloûen harmonogram blokovèho ËiötÏnÌ v m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009 s odtahem motorov ch vozidel se zaë tkem blokovèho ËiötÏnÌ v 8.30 hodin; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 45 a 46; ñ v povïô n jmu bytu v domï VlËnovsk 7 podle ß 711 odst. (2), pìsm. b) obëanskèho z konìku, neboù n jemkynï nezaplatila n jemnè a hradu za plnïnì poskytovanè s uûìv nìm bytu ve v öi p esahujìcì trojn sobek mïsìënìch plateb; ñ pod nì n vrhu na vyklizenì bytu v domï MutÏnick 19 do p Ìst eöì ñ mìstnosti Ë. 5 objektu Jedovnick 5; ñ pod nì ûaloby na nevypo danè vztahy v oblasti spr vy, oprav a modernizace domu Bzeneck 15 za roky 2005, 2006, 2007 s majitelkou bytu v domï Bzeneck 15; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ zmïnu bod u doplnïn ch û dostì; ñ dohodu o v mïnï bytu ve 2 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm 1 ûadateli; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 2 p Ìpadech; ñ vyuûitì opënìho pr va na prodlouûenì R mcovè smlouvy s firmou FURTSERVIS, s. r. o., VÌdeÚsk 16, Brno, ze dne na dobu urëitou do ; ñ text û dosti o dotaci na stavebnì pravy Mä Pruö neck (dokonëenì v mïny v plnì okennìch otvor a stavebnì pravy st eönìho pl ötï) a jejì p ed nì mïstu Brnu; ñ Sboru dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady pron jem mìstnostì 1, 2, 3, 4, 6, 9 o celkovè v mï e 109,56 m 2 v objektu Jedovnick 5 od za stejn ch podmìnek (n jemnè 1 KË mìstnost + spot eba el. energie + vody s p ÌspÏvkem 5000 KË); ñ panu Alexandru BartoÚovi, jednateli spoleënosti Lefkada Tours, s. r. o., podn jem Ë sti prostor v objektu Velkopavlovick 25 panì JanÏ BuËÌkovÈ, kter bude vykon vat spoleënï Ëinnosti pro cestovnì kancel a souëasnï provozovat sluûby v oblasti pojiöùovnictvì; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 ûadatelce Pavla Hrachovinov, volejbal ñ dospïlì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ odstoupenì od dohody o v mïnï bytu; ñ p echod n jmu ve 2 p Ìpadech; ñ materi l OäMT MMB Rozvoj standardnìch a inovativnìch forem vzdïl v nì a pèëe o dïti p edökolnìho vïku ve mïstï BrnÏ do roku 2012; ñ rezignaci Ing. Pavla SurÈho na funkci Ëlena v boru SpoleËenstvÌ vlastnìk domu P lavskè n mïstì 12, 14, 16. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ jako z stupce obce Ing. ZdeÚka BrouËka na funkci Ëlena v boru SpoleËenstvÌ vlastnìk domu P - lavskè n mïstì 12, 13, 14, 15. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vr cenìm neopr vnïnèho p Ìjmu obce z n jmu pozemk p. Ë. 9149/49, 9149/50, 9149/51, 9149/ 52 vöe k.. éidenice za obdobì IX/2006-XII/ 2008 v celkovè v öi KË vlastnìk m tïchto pozemk ; ñ se z ûenìm rozsahu p edmïtu plnïnì smlouvy o dìlo Ë /HS a dodatku Ë /HS V mïna oken Bo etick s firmou VK plast, s. r. o., na rozsah pracì proveden ch k Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ vybudov nì bezbarièrovèho vstupu do domu Pruö neck 17; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy uzav enè na pron - jem bytu v domï Mikulovsk 6; ñ prominutì a vr cenì 50 % poplatku z prodlenì ve v öi 314 KË ûadatelce. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 1007/08/5. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s umìstïnìm 2 ks. oboustrann ch reklamnìch za ÌzenÌ p i ulici éaroöick, Jedovnick na p. Ë. 7747/ 69, 8438/12 k.. éidenice. 2

3 (DokonËenÌ ze strany 1) Vraùme se jeötï k spïch m loúskèho roku. Regenerace sìdliötï nebyla jistï spïchem jedin m... DalöÌ spïönou vïcì, kter se bohuûel eöila dlouho a nam havï, bylo spïönè obnovenì trolejbusovè linky ËÌslo 27. Ohlasy obyvatel Vinohrad, kterè m m, svïdëì tom, ûe se kvalita hromadnè dopravy v raznï zlepöila. DalöÌ akcì, kter byla zah - jena v loúskèm roce a bude pokraëovat jak v roce letoönìm, tak i v roce 2010, je pr bïûn dosadba a v sadba nov ch strom i ke a zahradnickè pravy zelen ch ploch. ÿ dovï budou dosazeny desìtky, moûn stovky strom a ke. pravy zelenï povaûuji pro ûivot na Vinohradech takè za velmi d leûitou vïc. Regenerace bytovèho fondu a zelenï jsou hlavnìmi koly roku 2009 i roku 2010 a snoubì se tak snaha o zlepöenì ûivotnìch podmìnek jak v domech, tak i vnïjöìho ûivota Vinohrad, to znamen zelen ch prostor, kterè obklopujì domy, v nichû ûijeme. D se tedy Ìci, ûe kvalita ûivota na Vinohradech se v raznï mïnì k lepöìmu? To je ot zka. Kvalitu ûivota si z velkè Ë sti vytv Ìme sami a tyto kroky, o nichû jsem hovo il, nepochybnï p ispìvajì k zlepöenì ûivota. Na druhè stranï jsou tacì, kte Ì dovedou ûivot na Vinohradech ostatnìm ztrpëit. M m na mysli zejmèna ËernÈ skl dky, kterè se tady velmi Ëasto objevujì, nebo vandalismus, kter se nevyhnul ani Vinohrad m, noënì hluk a podobnï. Jsou s vandalismem na Vinohradech nïjakè v ûnïjöì problèmy? S vandalismem jsou vûdy problèmy ve chvìli, kdy vandal svè dìlo dokon. Nap Ìklad mezi sv tky mi volala mïstsk policie, ûe byla zniëena zast vka p i DomovÏ senior ve VÏstonickÈ ulici. Ale k vandalismu pat Ì t eba i odhazov nì odpadk a vytv enì takovèho toho drobnèho nepo dku. Vandalismu se d Ëelit systèmovï jedinï v chovou a takè represì, jenûe ta p ich zì aû ve chvìli, kdyû je dìlo dokon no. Proti vandalismu by jistï pomohly ËastÏjöÌ hlìdky v ulicìch Vinohrad... To nepochybnï. Je to p edevöìm kol pro mïstskou policii, jenûe ta se pot k ñ alespoú co vìm ñ v souëasnè dobï s nedostatkem str ûnìk. Stavební úpravy ZŠ Mutěnická vstupují do další fáze (DokonËenÌ ze strany 1) pavilonem, kde se nach zì dlouhè schodiötï, osazena pojìzdn ploöina pro vozìëk e. Veöker stavebnì Ëinnost, kter pro n s i pro dodavatelskou firmu skr vala adu p ekvapenì jako nap Ìklad mimo dnï silnè vrstvy betonu (mocnosti aû 0,5 metru) v prostoru p ed hlavnìm vstupem do budovy. CelkovÈ investiënì n klady dos hly Ë stky p ibliûnï 6,5 milionu korun. HlavnÌ podìl tïchto finanënìch prost edk (5,0 mil. KË) byl dìky naöemu poslanci panu Mgr. Plevovi zajiötïn ze st tnìho rozpoëtu na rok 2008.» stkou 0,5 mil. KË p ispïlo statut rnì mïsto Brno a zb vajìcì finance zajistila naöe radnice ze svèho rozpoëtu. J osobnï se jiû dnes tïöìm na jaro, kdy se zazelen novï zaloûen tr vnìk a rozkvetou skalnìky, kterè jsou souë stì sadov ch prav v prostoru venkovnì rampy. Komu nesmìm zapomenout vyslovit podïkov nì, je stavebnì spoleënost KOMFORT, a. s., kter odvedla preciznì pr ci. V vodu Ël nku jsem uvedl, ûe tïch p Ìzniv ch zpr v m m pro V s nïkolik. Je pravdïpodobnè, ûe nïkte Ì z V s v z vïru prosince zaznamenali v dennìm tisku zpr vu, ûe naöe mïstsk Ë st zìskala na tuto naöi ökolu ze st tnìho rozpoëtu ñ tentokr t na rok 2009 dalöìch 5 milionu korun. I zde m ûeme podïkovat naöemu poslanci a vinohradskèmu obëanovi ñ panu poslanci Mgr. Plevovi. DÌky tïmto finanënìm prost edk m budeme moci z sadnìm zp sobem zkvalitnit chod kuchynï v tèto naöì ökole. DÌky dotaci by mïlo dojìt k razantnì v mïnï technologickèho za ÌzenÌ kuchynï, bude provedena rekonstrukce rozvod elektro vëetnï svìtidel, rozvod vody, kanalizace a d le i celè vzduchotechnickè za ÌzenÌ, bez kterèho si chod modernì kuchynï nelze p edstavit. S tïmito stavebnìmi pravami souvisì i stavebnì pravy stïn, obklad, podlah a v nezbytnèm rozsahu i v mïna oken. VeökerÈ tyto pravy povedou k dalöìmu zkvalitnïnì ökolnìho stravov nì naöich dïtì. Pro realizaci tohoto z mïru v souëasnè dobï vznik pot ebn projekt, kter bude podkladem jednak pro jedn nì s org ny hygienickè sluûby, hasië, stavebnìm adem, ale bude rovnïû i podkladem pro v bïr dodavatelskè firmy. VlastnÌ stavebnì Ëinnost by mïla probìhat v dobï hlavnìch ökolnìch pr zdnin. BliûöÌ podrobnosti v tèto oblasti budou jeötï postupnï eöeny a up esúov ny. Pokud jsme prov dïli vlastnì odhad stavebnìch pracì, kter vych zì ze zkuöenostì naöich odborn ch pracovnìk, budou se investiënì n klady pohybovat p ibliûnï kolem 7 milion korun. Prost m odeëtenìm st nì dotace od investiënìho z mïru vypl v nutnost zìskat chybïjìcì 2 miliony korun. Zde p ich zì jeötï jedna p Ìzniv informace. Tento t den jsem spoleënï s panì mìstostarostkou panì PaedDr. Sokolovou eöil cel problèm u 1. n mïstka prim tora pana MUDr. RychnovskÈho, od kterèho jsme obdrûeli p Ìslib na spolufinancov nì tohoto z mïru aû do v öe p edpokl dan ch a pot ebn ch 2 milion korun. Neustále se snažíme zlepšovat život na Vinohradech A co kdyby mïstsk Ë st z Ìdila vlastnì hlìdkovou sluûbu? To by teoreticky, ale jen velmi teoreticky sice moûnè bylo, ale prakticky nikoliv. Pro plnïnì tïchto kol je z Ìzena MÏstsk policie Brno. Tato mïstsk policie spolu s PoliciÌ»eskÈ republiky a na z kladï z kon by mïla b t pln m garantem bezpeënosti, klidu a po dku. V loúskèm roce jsem jednal s panem prim torem o tom, zda by se statut mïsta Brna nemohl upravit tak, aby mïstskè Ë sti zìskaly jako zamïstnance Ë st mïstsk ch policist. MÏstskÈ Ë sti by pak tyto vyëlenïnè policisty Ìdily p Ìmo. Statut mïsta Brna takovè eöenì vöak neumoûúuje. A co Vinohrady a ruöenì noënìho klidu? Jsou s tìm nïjakè problèmy? Jsou. Vinohrady jsou sìdliötï s velkou koncentracì obyvatel, bydlì zde 15 tisìc lidì. Hluk v poslednì dobï obkliëuje Vinohrady nejen ve dne, ale i v noci, a my s tìm budeme muset nïco udïlat. Nem me tu letnì zahr dky s hluën m provozem a takè hudebnì produkce je omezena ËasovÏ. Ohniskem neklidu je velk koncentrace heren na Vinohradech a dosti podrouöen ch n vötïvnìk zdejöìch i brnïnsk ch hospod. Hluk a noënì v trûnosti by mïly eöit policejnì hlìdky ve vinohradsk ch ulicìch. Jak jste spokojen s kulturou na Vinohradech? VinohradskÈ kultu e se tradiënï da ilo v uplynulèm roce dob e. M m na mysli veökerou Ëinnost, kterou organizuje KVIC a cel ada dalöìch kulturnìch obëansk ch sdruûenì, nap Ìklad VinohraÔ - nek, kter reprezentuje Vinohrady nejen v r mci Brna nebo Moravy, ale i v zahraniëì. TakÈ se poda ilo rozvìjet nav zanè partnerskè vztahy s Vajnorami a Knjaûevacem. Z sluûn je i Ëinnost Senior klubu, kter je nejen spoleëensk, ale i kulturnì, na Vinohradech p sobì takè hudebnì skupiny, nap Ìklad nov skupina Chocolito panda. Na Vinohradech ûije takè cel ada v tvarn ch umïlc, muzikant a kulturnï Ëinn ch lidì, kte Ì kulturnì ûivot naöì obce obohacujì. KulturnÏ spoleëenskou akcì, kter je zn m i v zahraniëì, se stal tradiënì Vinohradsk koöt, v jehoû r mci probìh takè setk nì jihomoravsk ch starost a dalöìch v znamn ch osobnostì. Co n s na tèto ökole jeötï tr pì ñ to jsou öpatn okna, nìzk tepeln odpor obvodovèho a st eönìho pl ötï. I tuto z leûitost jsem spoleënï s panì mìstostarostkou panì PaedDr. Sokolovou projedn val s panem 1. n mïstkem panem MUDr. Rychnovsk m. St le m me öanci zìskat finance z evropsk ch zdroj. ée je tento proces sloûit, to jsem vïdïl, ûe vöak tïch komplikacì a jin ch problèm bude tolik, to jsem si nep edstavoval ani v tom nejëernïjöìm snu. Proto v tïchto dnech rozvìjìm dalöì aktivity a iniciativy a jedn me a jedn me. V zva k pod v nì û dostì by mïla b t otev ena na poë tku lèta letoönìho roku. Snad i po tè budu moci b t nositelem dobr ch zpr v. Ing. Ji Ì Pustina mìstostarosta M» Brno-Vinohrady Zápis dětí do mateřských škol V mate sk ch ökol ch, z izovan ch M» Brno- Vinohrady, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHURKA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15 probïhne v dej p ihl öek ve dnech ( ter ) od 10 do 12 a (Ëtvrtek) od 14 do 16 hodin. P Ìjem p ihl öek probïhne ve dnech od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Pane starosto, zaëalo zimnì obdobì, nasnïûilo, jak jste spokojen se zimnì drûbou komunikacì jako starosta i jako obëan? Jsem velice r d, ûe jste tuto ot zku poloûil. Mohu tak obëan m sdïlit, ûe se zimnì drûbou jsem nespokojen. Nejsem ani p Ìliö spokojen s drûbou letnì, m m k nì ËastÈ v hrady. NynÌ n m napadlo trochu snïhu a s tìm, co se dïje, se nemohou smì it VinohraÔanÈ a j s m. M m pocit, ûe pracovnìci, kte Ì drûbu zajiöùujì, nereagujì vëas na mïnìcì se povïtrnostnì podmìnky a ani samotn pr ce nenì vûdy podle p edstav, kterè jsem mïl. S firmou, kter klid zajiöùuje, jsem jiû vzniklou situaci projedn val a poûadoval okamûitou n pravu v tïch podstatn ch a z - kladnìch vïcech. Pokud nebude klid zajiöùov n tak, jak m, jsem rozhodnut jìt aû k v mïnï klidovè firmy. Ot zka na z vïr: myslìte si, ûe i na Vinohrady dopadnou n sledky finanënì krize? V obecnìch investicìch v raznï ne. V jin ch oblastech to nedok ûi Ìci. JistÏ se finanënì krize m ûe dotknout st ednìch a drobn ch podnikatel, kter ch je na Vinohradech dost. NejvÌce je vöak na Vinohradech zamïstnanc, kter ch by se mohly dotknout krachy brnïnsk ch podnik. Ob v m se, ûe naöe republika do krize teprve vplouv. M ûe se st t i to, ûe vzroste poëet nechtïn ch neplatië n - jemnèho, soci lnìch p Ìpad. TakovÈ p Ìpady eöìme vûdy citlivï, s ohledem na situaci, snaûìme se dohodnou spl tkov kalend, ale na druhè stranï nelze poëìtat s tìm, ûe bychom n jemnè nïkomu odpustili. Moc si p eji, aby n s krize obeöla a neprojevila se nijak citlivï na naöem ûivotï jak na Vinohradech, v BrnÏ i v celè republice. Petr Vl Ëil Sběrové dny v I. čtvrtletí VelkokapacitnÌ kontejnery budou jako obvykle p istaveny v lokalitï P lavskè n mïstì (parkoviötï ñ toëna MHD), kde obëanè majì moûnost v r mci sbïrov ch dn umìstit objemn odpad z dom cnosti. TermÌn sbïrov ch dn : od 9 do 16 hodin od 9 do 17 hodin sek ép M» Brno-Vinohrady 3

4 Naše sedmadvacítka Od 14. prosince 2008 doölo ke zmïnï v organizaci brnïnskè mïstskè hromadnè dopravy, jejìû v sledkem bylo znovuobnovenì trolejbusovèho spojenì linky ËÌslo 27 k n m na Vinohrady, Starou osadu a zpït. Jedn se p edevöìm o v raznè posìlenì tohoto spoje, neû tomu bylo doposud. Jsem r d a vï- Ìm, ûe i mnozì z naöich obyvatel jistï p ivìtajì, ûe doölo k eöenì tohoto neöùastnèho a dlouho trvajìcìho problèmu s trolejbusov m spojenìm na Starou osadu a zpït. Jelikoû tèmï kaûd den v podveëer jezdìm dom ze StarÈ osady, dok ûi ocenit znovuzavedenì tohoto spoje v odpolednìch a podveëernìch hodin ch. Je mi jasnè, ûe v obdobì dopravnì öpiëky je spoj maxim lnï vytìûen, ale i p esto si myslìm, ûe p ibliûnï öestiminutov interval po sobï jedoucìch voz je dostaëujìcì. P edevöìm je ale d leûitè, ûe se vûdy dostaneme na Vinohrady podle jìzdnìho du a nemusìme b t tak odk z ni neû p ijedou z vlekem na Starou osadu trolejbusy (pop ÌpadÏ kolona nïkolika trolejbus po r znï dlouh ch intervalech) Ë. 25 nebo Ë. 26 a hlavnï doufat, jestli se po trase tïchto linek nïco nestalo, coû ovlivúovalo p Ìjezd tïchto spoj. Jsem proto r d, ûe vûdy je na StarÈ osadï p ipravena naöe 27, kter n s odveze dom. Proto bych r d podïkoval a vìm, ûe nejsem s m za mnoho vydanèho silì p i eöenì tohoto problèmu p edevöìm panu starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, ale takè vedenì brnïnskè radnice, tedy p edstavitel m naöeho mïsta panu prim torovi Romanu Onderkovi a jeho n mïstkovi panu Ladislavu Mackovi, kte Ì tuto situaci s dopravnìm podnikem tèûe eöili, a poda ilo se tak znovu obnovit samostatnè trolejbusovè spojenì k n m na Vinohrady. Michal Krejsa Projektový den na EZŠ a MŠ Brno DÏti mezin rodnìch t Ìd EvropskÈ Zä a Mä mïly moûnost na vlastnì oëi vidït a vyzkouöet si, jak fungujì z kladnì fyzik lnì principy v bïûnèm ûivotï. Modely sestrojily dïti 3. ID t Ìdy, pod n zvem Small Machines probïhla interaktivnì v stavka zmenöen ch stroj p Ìmo ve t ÌdÏ. Na jednotliv ch stanoviötìch û ci s nadöenìm vysvïtlovali a n zornï p edv dïli sv m spoluû k m z vyööìch i niûöìch roënìk i jejich uëitel m jak funguje kladka, naklonïn rovina, p ka a dalöì n stroje kterè n m zjednoduöujì naöi pr ci. VedenÌ EZä a Mä Brno V mïsìci lednu vyvrcholila na Zä MutÏnick 23 akce s n zvem Projekty. JejÌm cìlem bylo p ivèst dïti k systematiëtïjöì pr ci na st ednïdobèm kolu, nauëit je fakta nejen vyhled vat, ale p edevöìm t Ìdit a efektivnï zpracovat. PoË tkem Ìjna si kaûd z û k 2. stupnï vybral tèma projektu z dvaceti t Ì okruh. NabÌdka byla opravdu öirok ñ od historie z kladnì ökoly, p es vybavenì studentskèho pokoje, mapov nì grafitovè tvorby v ulicìch Brna aû k model m BrnÏnskÈ p ehrady. Na kolech pracovali û ci jednotlivï Ëi v menöìch skupink ch po dobu t Ì mïsìc. Svou pr ci konzultovali s uëiteli, kte Ì jim mnohdy byli cenn mi r dci. Projekty na ZŠ Mutěnická V slednè projekty jsou nynì ke zhlèdnutì p ed sborovnou ökoly, jedn se o öedes t t i pracì ñ model, broûur, plak t. VÏtöina z nich m p ekvapivï dobrou roveú. Tyto pr ce si mohli p i t ÌdnÌch sch zk ch prohlèdnout i rodiëe. V hlasov nì pak vybrali ty, kterè je nejvìce oslovily. NejlepöÌ projekty pak postoupì do soutïûnìho kola, kde je budou tv rci prezentovat a obhajovat p ed odbornou porotou. VÌtÏzovÈ pak obdrûì vedle vïcn ch cen i ûolìka, kter m se mohou vykoupit p i neoëek vanèm zkouöenì. Akci lze hodnotit jako spïönou a do budoucna budeme jistï v podobnèm duchu pokraëovat. PhDr. Marcela KuchyÚkov, foto Mgr. Helena Myna Ìkov První ples gymnázia při příležitosti 15. výročí školy V noce jsou tradicì a tradiënï se na Gymn - ziu Globe konala i V noënì akademie. Co bylo nejmilejöì? V noënì zpìv nì mladöìch û k se svìëkami. Co bylo nejlìbivïjöì? EnergiÌ nabit rozmarn tanec s n bojem muûnèho sexu v provedenì pïti mlad ch hoch z naöì sexty. Opusùme tradice a povìdejme si o tom, co je novè. Novinkou byl ples. Uspo dali ho studenti z letoönì septimy v r mci svèho ökolnìho, ekonomicky zamï enèho projektu. SpoleËensk ples pro studenty naöeho gymn zia a samoz ejmï takè pro rodiëe, kamar dy, profesory a pro naöe absolventy se konal 9. ledna 2009 v DÏlnickÈm domï v éidenicìch. Ples se stal z roveú oslavou patn ctèho v roëì zaloûenì naöì ökoly. CÌlem tohoto projektu bylo, aby si studenti sami vyzkouöeli organizaci n roënè akce. Na programu byly taneënì soutïûe o l kavè ceny, bohat tombola a v neposlednì adï dobroëinn aukce. Vydraûen Ë stka 4000 KË bude vïnov na tulku pro opuötïn zvì ata. VeËer probïhl v pohodovè spoleëenskè atmosfè e, hostè se dob e bavili, ËÌmû ocenili vynaloûenè silì devìtiëlennèho t mu organiz tor z ad student. Vöe bylo milè a kaûdèho z n s dospïl ch tïöil pohled na dovednost a kr su dìvek v rûb ch, mladìk v oblecìch i fraku. VidÏli jsme, ûe dïti vyrostly v n dhernè ËlovÌËky, vöe samostatnï zvl dly a ökole p inesly dar ñ nadïji, ûe na gymn ziu vyr st spoleëensky vyspïl mlad generace k potïöe rodië i pedagog. Stane se takov ples na naöem gymn ziu tradicì? UvidÌme, jak se k tomu postavì p ÌötÌ septim ni. Pokud v s oslovilo povìdanì, p ijôte se k n m podìvat. Den otev en ch dve Ì Gymn zia Globe se kon od do 17 hodin. V p ÌötÌm ökolnìm roce otevìr me primu pro dïti, kterè ukonëily p tou t Ìdu (zde û ci neplatì ökolnè), do tercie p ijìm me dïti po 7. t ÌdÏ, d le p ijìm me û ky z 9. t Ìdy do 1. roënìku a kdykoliv m ûeme p ijmout i û ky na z kladï p estupu. Na Vinohradech sìdlìme 4. rok a vytvo ili jsme p Ìjemn estetick interièr, uëebny jsou vybaveny volnï dostupn mi poëìtaëi, interaktivnìmi tabulemi (v tèto oblasti pat Ìme k nejlèpe vybaven m ökol m), m me rozumn vzdïl vacì program. Za sv j rozvoj ökola vdïëì takè dlouhodobè spolupr ci s obcì, zejmèna s panem starostou PhDr. J.»ejkou a takè s panem mìstostarostou Ing. J. Pustinou, kte Ì jsou Ëast mi hosty na naöich akcìch. Katka JedliËkov a AdÈla Hn tov, za organiz tory plesu dr. L. Bartkov, editel Gymn zia Globe, s. r. o. 4

5 Práce Žákovského parlamentu na ZŠ Mutěnická Uû nïkolik let pracuje na naöì ökole é kovsk parlament, kter m svèho koordin tora z ad pedagogick ch pracovnìk. Je to instituce z Ìzen za Ëelem zv öenì vlivu û k na dïnì ve ökole. UËÌ se zodpovïdnosti, demokratickè diskusi a demokratickèmu zp sobu eöenì problèm. Vym ölì, pl nuje a realizuje nejr znïjöì vylepöenì ökolnìho ûivota, akce pro û ky i ve ejnost. Parlament spolupracuje zejmèna s vedenìm ökoly a radou ökoly. Zased jednou mïsìënï a zased nì se ÌdÌ jednacìm dem, schv len m vûdy na zaë tku kaûdèho zased nì. S v sledkem jedn nì je ökolnì ve ejnost sezn mena p edevöìm prost ednictvìm n stïnky parlamentu a webov ch str nek ökoly. V letoönìm ökolnìm roce jsme vyhl sili soutïû o logo parlamentu, kterè vyhr la se sv m n - vrhem Krist na Markov ze sedmè t Ìdy. Z stupci zvolenì do é kovskèho parlamentu berou svou funkci zodpovïdnï, a je to vidït i v Ëasti a zapojov nì se vöech û k do akcì po- dan ch parlamentem, spolupr ce mezi 1. a 2. stupnïm se uû stala samoz ejmostì. Senior klub v únoru Humor a vtip, popovìd me si a hned je n m lìp! Kdy a kde? Kaûd den v malè klubovnï od 14 hodin, Bzeneck 21, B. BaËov a Z. Langerov. TER Historie Brna, J. Vrbick»TVRTEK Jih Evropy ñ p edn öka û k Zä s promìt nìm v budovï ökoly MutÏnick 23 TER ZajÌmavosti z BretanÏ ñ s promìt nìm, E. Vackov STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Historie Sokola v BrnÏ ñ s promìt nìm, PhDr. J.»ejka TER MaökarnÌ rej, E.»tvrteËkov, t m spolupracovnìk a p. VaÚura»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v mïsìci noru, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk TER éivot a dìlo Bed icha Smetany, M. Krejsa»TVRTEK Veter nem na pol rnì kruh, Mgr. J. Kar sek ZaË tky vûdy od 15 h, klub otev en od h, n boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Mezi akce, kterè uû m me za sebou pat Ì nap Ìklad Maskot t Ìdy, Halloween p rty, BarevnÈ dny v mïsìci nebo Nejorigin lnïjöì v noënì etïz. Jako dalöì, a to dost oëek van, je akce Protiku ck etïz. TÏöÌ se na ni nejen û ci, ale i uëitelè. Tak snad se n m poda Ì jako spousta dalöìch p ipravovan ch akcì. Dagmar Flekov koordin torka é kovskèho parlamentu Foto Mgr. Helena Myna Ìkov Nabídka sociálně slabším Od ledna naöe poradna zabezpeëuje p edevöìm senior m, soci lnï slaböìm obëan m a rodin m s dïtmi, takè drûitel m pr kazu ZTP a ZTP-P sjedn nì dod vky plynu a elekt iny se slevou cca 10 % u vybranèho dodavatele. V p ÌpadÏ, ûe budete mìt o nïkterou z nabìzen ch slev z jem je pot eba, abyste se osobnï dostavili do naöì finanënì porady. Pro sjedn nì novè smlouvy je pak pot eba p inèst kopie nutn ch podklad, tj. kompletnì faktury vy Ëtov nì plynu a elekt iny za r s rozpisem nov ch z - loh, d le SIPO za poslednì mïsìc a obëansk pr kaz Ëlena rodiny na kterèho je vystavena faktura. D le v m m ûeme poradit kam se obr tit o pr vnì poradnu, prevenci proti zadluûenosti a problèmy v soci lnì oblasti. Svaz d chodc»r, o. s., Krajsk rada JMK Brno, BÏhounsk 17, tel mobil , Poděkování vinohradské radnici BydlÌme v bezbarièrovèm domï na MikulovskÈ 9. A uû dvac t rok ûijeme tady mezi v mi na naöem kr snèm sìdliöti na Vinohradech. Kdyû jsme se p ed 20 lèty stïhovali jako poslednì obyvatelè sìdliötï, bylo to v dobï, kdy fungovala provozovna Mety, kde mïli obyvatelè naöeho domu pracovat. V pr bïhu let se ud losti zmïnily, Meta se zruöila a tìm i pracovnì p Ìleûitosti pro mnohè z n s.»asto jsme si p ipadali jako p ÌtÏû Vinohrad. D m, ve kterèm bydlìme, byl prvnì stavbou na naöem sìdliöti, byli zde ubytovanì emeslnìci z celè stavby. Po skonëenì stavby se d m trochu opravil a dostali jsme ho do uûìv nì my, nynïjöì obyvatelè. TÌm ûe st l dlouho, byly r znè vïci opot ebov ny ñ nap Ìklad okna (bylo uû zv öenè riziko p i jejich um v - nì). P esto jsme dlouho Ëekali na jejich v mïnu, protoûe byl zase problèm. P i zateplov nì se zmenöil prostor na balkonï a neveöel by se tam invalidnì vozìk. TakÈ bylo t eba u ezat asi 20 cm panelu, aby se mohly d t öiröì dve e pr vï proto, aby se tam mohlo najet invalidnìm vozìkem. Zkr tka jeden problèm za druh m. Tak ûe jsme Ëekali dosti dlouho. Aû v roce 2007 na podzim jsme se doëkali, spojili jsme se s vinohradskou radnicì vysvïtlili jsme si s panem mìstostarostou Ing. Pustinou naöe problèmy a poûadavky. Tento byl ochotn zajìt s n mi do StarÈho LÌskovce do stejnèho domu jako je n ö, kde mïli takovèto pravy, podìval se jak to majì upravenè a zaëal jednat. Nejprve n m nechal namontovat svïtla na chodbï na fotobuúku. To je pro vozìëk e velik pomoc, protoûe jedete a najednou zhasne svïtlo a vy jste jako slep. Po novèm roce 2008 to vypuklo i u n s v domï. MusÌm se p iznat ûe mnozì z n s mïli velikè obavy, jak to vöechno zvl dneme. Protoûe kdyû jste h e pohybliv, je to vöechno velik problèm. TakÈ jsme se domluvili ûe jeden z n s, pan Ing. Fabi nek, kter je stava a mïl zkuöenosti s plastov mi okny, bude zastupovat n ö d m radit a pom hat p i revitalizaci. ZaËalo to v mïnou stupaëek v b eznu a dubnu. Protoûe m me v bytech dvojì rozvod vody, tak jsme mïli nepo - dek dva dni. Ale celkem jsme to zvl dli. D le to pokraëovalo v mïnou oken. Ale protoûe nebyly balkony, tak se nejd Ìve dïlaly okna bez balkon. To se celkem taky zvl dlo, ale nejvïtöì noënì m ra byly balkony, tam se musel ezat panel. MÏli jsme vöichni strach jak to bude. HodnÏ z n s je tïûko pohybliv ch a co budeme dïlat s tìm prachem? Naöi radnì a stavba i si s tìm poradili tak, ûe za jedno dopoledne u ezali öest pater panel na balkonï s minim lnìm nepo dkem a do odpoledne vymïnili celou balkonovou sestavu. Tak ûe jsme vöechno zvl dli celkem v pohodï. V p ÌzemÌ n m vymïnili linoleum za dlaûbu, a kdyû jsme poû dali, aby n m do dlaûby vsadili ËistÌcÌ koberec na vozìky, radnice n m vyöla vöemoûnï vst Ìc. TakÈ byly nïjakè nedostatky v podobï dve Ì do dvora, kterè jdou velice tïûko otvìrat. TakÈ jeötï nejsou vy eöenè dve e k hlavnìmu vchodu, kterè majì fungovat na fotobuúku pro ty z n s, kte Ì nezvl dnou sami otev Ìt dve e. PevnÏ vï Ìm, ûe se to vöechno spravì. TÌmto p ÌspÏvkem bych v s chtïla informovat o dïnì v naöem domï a chtïla bych moc podïkovat jak pracovnìk m naöì radnice panu starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, panu mìstostarostovi Ing. Pustinovi, panu Ing. Pek rkovi, d le celè spr vï domu na MikulovskÈ 4 a vöem stavba- m, kte Ì se n m snaûili vyjìt maxim lnï vst Ìc. VÌme, ûe to s n mi nebylo lehkè, ale jsme za veökerè pravy v naöem domï velice vdïëni a budeme se snaûit, abychom si n ö d m kter je moc pïknï opraven dlouho pïkn udrûeli. A douf me ûe se n m to poda Ì a naöi spolun jemnìci a naöe ml deû ûe n m budou v naöem snaûenì n pomocni. JeötÏ jednou vöem velik dìk. Marie DoleËkov 5

6 SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia od Kč* ŠkodaRoomster od Kč* Nová ŠkodaOctavia od Kč* *Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí při využití financování vozu od ŠkoFINu v akci PLUS II Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia, Roomster a Octavia: 4,1 7,7 l/100 km, g/km Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum 6

7 Dům dětí Brno-Vinohrady nabízí ve II. pololetí dětem i dospělým tyto kurzy: POHYBOV CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe. CviËenÌ s Ìkadly, pìsniëkami,drobn m n ËinÌm i na n adì. PrvnÌ setk v nì s Ìzen m pohybem, podnïty pro celkov rozvoj ñ pohybovè dovednosti, spojenì pìsniëky, Ìkadel a pohybu, p ekon v nì strachu, zvyk nì na kolektiv. ter 9ñ10, 10ñ11; 35 KË hodina. VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ urëeno dïtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviëenì s hudbou i na n adì. Pod vedenìm zkuöenè lektorky se vaöe dìtï nauëì z kladnìm pohybov m dovednostem. ter 16.30ñ17.30; 40 KË hodina. Sedmikr ska (45 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti 3 aû 4letÈ. S Ìkadly a pìsniëkami se vaöe dìtï nauëì jednoduchè taneëky, pohybovè hry. PondÏlÌ 16.20ñ17.05; 540 KË pololetì, 40 KË hodina. TaneËnÌ rytmika p edökol ci (60 min.) ñ pro dïti 5 aû 6 let. HlavnÌ n plnì je rytmick a pohybov pr prava, d raz na spr vnè drûenì tïla a pïknou ch zi. Pr ce s hudbou, z kladnì taneënì kroky, cviëenì na gymnastickèm koberci, vystoupenì.»tvrtek 16ñ17; 650 KË pololetì. Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ krouûek modernìho tance pro dïti od 12 let. ModernÌ choreografie,vystoupenì, soutïûe. ter 17.40ñ19.10 a p tek 16.15ñ17.45; 1200 KË pololetì. Danza ñ z klady modernìho tance ( min.) ñ krouûek pro dïti od 7 do 11 let se z jmem o modernì tanec. VystoupenÌ, soutïûe. PondÏlÌ 17.15ñ18.45, Ëtvrtek 17.10ñ18.25; 1100 KË pololetì. CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ pro dïti od 7 do 14 let. ZamÏ eno na n pravu öpatnèho drûenì tïla, posìlenì sval celèho tïla z bavnou formou, hry. PondÏlÌ 15.30ñ16.15, Ëtvrtek 15ñ15.45; 650 KË pololetì. BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ z klady karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her se dïti uëì z kladnì dery, kopy, hody, strhy a p kovè techniky. St eda 15.30ñ16.30 dïti od 11 let, 16.45ñ17.45 dïti od 7 let; 850 KË pololetì. CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky jako prevence bolesti zad. ter 19.30ñ20.30, Ëtvrtek 20ñ21; 800 KË pololetì. PondÏlÌ 19ñ20; 50 KË hodina, omezen poëet mìst, p ihl öky p edem. JÛga pro dospïlè (90 min, 75 min.) ñ jûgov cviëenì pro zaë teënìky i pokroëilejöì z jemce. JÛgovÈ uëenì je ucelen systèm jak vychov vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr se vöem bez ohledu na vïk Ëi tïlesn stav. NabÌzÌ, jak na sobï pracovat. St eda 19.15ñ20.45; 800 KË pololetì, Ëtvrtek 18.30ñ 19.45; 680 KË pololetì. Poweryoga (60 min.) silovè cviëenì, vych zejìcì z pozic klasickè jûgy. Prot hnete a posìlìte svaly celèho tïla, pravideln m cviëenìm dos hnete celkovèho zpevnïnì a vnit nì rovnov hy organismu. ter 18ñ19, 19.15ñ20.15 s l nad Albertem, p tek 18ñ19 DomeËek; 50 KË hodina, 450 KË 10 lekcì. Aerobic pro ûeny a dìvky (60 min.) ñ aerobnì cviëenì pro zaë teënìky i pokroëilè. P tek 19.15ñ20.15 DomeËek 50 KË hodina, 450 KË 10 lekcì. äkola zad ñ zdravotnì cviëenì vedenè zkuöenou fyzioterapeutkou. Sestava cvik zamï en na funkci oslaben ch sval, kterè pohodln m ûivotem m lo pouûìv me. Cviky protahovacì, balanënì a prostè, cviëenì s tyëemi, overballem, pruûn mi tahy. St eda 18ñ19; 50 KË hodina, omezen poëet mìst, p ihl öky p edem. V TVARN Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let. Pr ce s hlìnou, jednoduööì tvary, kachle, n doby. PondÏlÌ 17ñ18, ter 16.45ñ17.45; 780 KË pololetì. Keramika (60 min.) ñ pro dïti 6 aû 7 let. Tvo enì z hlìny pro nejmladöì ökol ky. St eda 16.45ñ17.45; 780 KË pololetì. Keramika (90 min.) ñ je urëena vïtöìm dïtem a pokroëil m. Kachle, figury, n doby, r znè keramickè techniky. St eda 15ñ16.30, p tek 15.10ñ16.40; 980 KË st eda, 870 KË p tek ñ pololetì. Keramika a textil (90 min.) ñ pro dìvky i ûeny se z - jmem o keramiku i pr ci s textilem. ProstÌr nì, batika, malba na hedv bì, öperky. St eda 18ñ19.30; 980 KË pololetì. S malì em kolem svïta (90 min.) ñ v tvarn dìlna pro dïti od 8 let, na motivy jednotliv ch svïtadìl ñ kaöìrov nì, tisk, kol ûe, v roba doplúk z r zn ch materi l (keramika, sklo, dr tov nì...) ter 15ñ16.30; 980 KË pololetì. V tvarn dìlna (60 min.) ñ pro dïti od 5 let. R znè v tvarnè techniky, pr ce s p ÌrodnÌmi materi - ly, keramika a dalöì. P tek 14ñ15; 45 KË hodina. Vv ñ keramika (90 min.) ñ pro dïti od 6 let. Kombinace r zn ch v tvarn ch technik s keramikou. PondÏlÌ 15.15ñ16.45; 980 KË pololetì. V tvarka pro malè (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami, malba, kresba, kol ûe, pr ce s hlìnou.»tvrtek 16.30ñ18; 800 KË pololetì. Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let, v dopolednìch hodin ch. St Ìd se zde pr ce s hlìnou, papìrem, textilem, barvami. PondÏlÌ 10ñ11, Ëtvrtek 8.45ñ9.45; 40 KË hodina. Malov nì s poh dkou (90 min.) ñ v tvarnè tvo enì pro p edökolnì dïti od 3 let v dopolednìch hodin ch na motivy zn m ch poh dek, loutkovè divadlo. ter 9.30ñ11; 60 KË 90 minut. Keramika pro dospïlè (120 min.) ñ r znè keramickè techniky, vytv enì kachl, figur, n dob. Pro zaë teënìky i pokroëilè. PondÏlÌ 19ñ21; 990 KË 8 lekcì. HUDEBNÕ Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2 aû 3 û ky, od 7 let aû 1500 KË pololetì. Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2 aû 3 û ky, od 10 let aû 1500 KË pololetì. Aktu lnì informace o voln ch mìstech v naöich kurzech v m r di sdïlìme na tel: MEDIASERVIS s.r.o. distribuënì spoleënost Brno, p ijme okamûitï pro Brno-mÏsto, p edevöìm mïstskou Ë st Vinohrady zamïstnance na doruëov nì tisku, adresn ch a neadresn ch z silek. Kontakt: tel.: , ñ1. Person lnì odd. ñ MoravskÈ n m. 13, Brno, 4. posch. Pedikúra, modeláž nehtů, Bořetická 16, kadeřnictví AMBRA. Tel Ludmila Slaběňáková HYPOTÉČNÍ A POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ tel.: (O2), (T-Mobile) (Netbox) www. lsbmbrno.cz úvěry hypotéky úvěry ze stavebního spoření vypořádání exekuce OV, družstevní byt podmínkou záruky POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady Sudé týdny 8 12 hod., liché týdny hod. Tel Obj. min. 2 dny předem. Hled m pïkn byt pro mladou rodinu na Vinohradech. Tel Pronajmu gar û na éaroöickè ulici. Tel Pronajmu gar û, VÏstonick 20 (i na doklad). Voln ihned. Tel VymÏnÌm OB 2KK za OB 3+1. Tel Pron jem gar ûe, ul. VlËnovsk, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel OB 3+1 Valtick 10p po rekonstrukci za OB 5+1,4+1, pouze Vin. Tel Pron jem ñ gar û, VlËnovsk. Tel Gar û ñ pron jem, éaroöick. Tel Gar û ñ pron jem, VlËnovsk. Tel Penzion Mlejn Kundratice u Křižanova ubytování v plně vybavených apartmánech AKCE při zaplacení rezervace ve výši 1000 Kč do konce března obdržíte při nástupu na rekreaci mobilní telefon. tel.:

8 Únor v Domečku Galerie DomeËku Od 9. do 20. nora m ûete v naöì malè galerii navötìvit v stavu dïtsk ch pracì z Mate skè ökoly Bo- etick 7, v pracovnì dny od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin, Valtick 23. JarnÌ pr zdniny NabÌzÌme poslednì voln mìsta na pobytu s lyûov nìm pro dïti a ml deû od 7 let. Kon se v rekreaënìm st edisku Jalovec na VysoËinÏ 21.ñ28. nora. Lyûov nì, bïûkov nì, bobov nì, soutïûe a hry. VeökerÈ informace a p ihl öky v m poskytneme v DomeËku, Valtick 23 nebo na tel: Naděje v únoru V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc NOR 2009 p ipraven tento program: st eda V roba valent nskèho polöt ku st eda SrdÌËkov b l st eda Vyzkouöejte svoje smysly st eda Hra BINGO DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na tel. Ë u Bc. E. BoutlelisovÈ. Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu Jihomoravského kraje konečné pořadí v roce 2008: 1. TO Vinohrady bod 2. TO Nesovice bod 3. TO Veleöovice A bod 4. TO CEMO Mokr... 9 bod 5. TO Otnice... 8 bod 6. TO K enovice... 7 bod 7. TO Veleöovice B... 7 bod Sestava druûstva: HrajÌcÌ kapit n Josef Gajarsk Bohumil Haman, Luk ö DolnÌËek, VÌùa B rek, Miloö DolnÌËek, Ladislav R ûiëka, Roman äebek, Jarka Vejmelkov, Jitka NÏmcov Hr Ëi FFT Vinohrady ñ v tmav ch dresech: Petr a Pavel Mezihor k, Michal äìrek, Ji Ì Pohradsk ml., Tom ö Sedl k, Tom ö Klus k, David a Jakub BrtnÌk, Ond ej Soudek, Roman Zouhar, ZdenÏk Pokluda Velmi mlad t m futsalist FFT Vinohrady m skvïle rozehranou prvnì polovinu 2.D t Ìdu a bojuje o postup do vyööì soutïûe.t m vznikl v roce 2004 z dorosteneck ch fotbalist z Vinohrad a dnes jiû budì mezi muûi futsalisty velk respekt. V zimnì lize BRNO OPEN dok zali projìt mezi 100 ËastnÌky aû do nejlepöì öestn ctky p es hr Ëe 1. t Ìdy a okresnìho p eboru. NynÌ p ezimujì ve svè t ÌdÏ na druhèm postupovèm mìstï s jednobodovou ztr tou na prvèho, ale jako jedin t m z 96 nepoznali por ûku a z st vajì favoritè postupu. Ve stejnè skupinï je na t etìm mìstï s dvoubodovou ztr tou dalöì zkuöen t m FC Vinohrady, Futsal na Vinohradech kter si jiû d Ìve zahr l okresnì p ebor a dìky sv m zkuöenostem je skvïl m r dcem mladöìm hr Ë m FFT. V bornou spolupr ci a p telstvì obou t m n m nïkte Ì BrÚ ci z vidì.ve vz jemn ch z pasech se bojuje o body na 100 %, ale fair-play. To dokumentuje i fotografie po Ìzen po derby (FFT-FC Vinohrady 3:0), kde byl v sledek vhledem k ambicìm postoupit velmi d leûit. TrenÈr FFT Ji Ì Podhradsk Tabulka: 1. DAIKIN b 2. FFT VINOHRADY b 3. FC VINOHRADY b VÝSLEDKOVÁ LISTINA IX. ROČNÍKU VÁNOČNÍHO TURNAJE V KUŽELKÁCH 1. drûba II. (Jar. Sedl ml., Jar. Sedl, Aleö Sedl ) ñ8. KokrhajÌcÌ draci Pruti SokolÌci KOMETA drûba ätamgasti Diplomati Sa M Club TrojlÌstek ñ11. Honky Tonk I Honky Tonk II Honky Tonk IV Lucie Roky Team Tupl ci T i sestry HasiËi Honky Tonk III Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech P i odchodu z poöty seniorka zkolabovala éenu, kter p i odchodu z poöty na P lavskèm n - mïstì zkolabovala a upadla na zem, spat ila 15. prosince kolem proch zejìcì hlìdka mïstskè policie. Str ûnìk nev hal a ûenï ihned poskytl pot ebnou pomoc a p ivolal lèka e, jenû ûenu na mìstï oöet il. Zast vky MHD se staly terëem vandal Dva prosklenè p Ìst eöky zast vek MHD si koncem roku vzali za terë svèho dïnì nezn mì vandalovè. PrvnÌ poökozenou zast vku nalezli str ûnìci 27. prosince na zast vce MutÏnick, kde nïkdo rozbil t i sklenïnè tabule p Ìst eöku a d le pokreslil zadnì Ë st tamnìho reklamnìho poutaëe. Vzhledem k tomu, ûe ökoda p es hla hranici 5000 korun, bylo dalöì öet enì p ed no Policii»R. Jin obdobn p Ìpad byl zjiötïn o den pozdïji na zast vce Bo etick, kde nezn m pachatel z ejmï prokopl dvï plexisklovè tabule p Ìst eöku pro cestujìcì. Nov rok slavil p Ìliö buja e, zklidnila ho aû hlìdka MP SilvestrovskÈ veselì si k nelibosti soused aû p Ìliö hlasitï uûìval Ëty iadvacetilet obyvatel jednoho z dom ve VelkopavlovickÈ ulici. PÏt hodin po za- Ë tku novèho roku vöak s hlasitou hudbou linoucì se z jeho bytu doöla soused m trpïlivost a ke sjedn nì po dku byli p ivol ni str ûnìci. Za jejich p Ìtomnosti mlad BrÚan hudbu ihned vypnul a za svè po- ËÌn nì se omluvil. Podnapil muû si v mrazivèm podveëeru ustlal na chodnìku Na zast vce MHD Bzeneck nalezli str ûnìci 15. ledna k veëeru na zemi leûìcìho muûe z Blanenska. DotyËn to p ehnal s alkoholem do tè mìry, ûe v prostoru zast vky upadl a usnul. Kdyû jej hlìdka objevila a probudila, sedmadvacetilet muû nebyl s to jakkoli komunikovat ani samostatnï chodit. Na adu tak p iölo p ivol nì sanitky protialkoholnì z chytnè sluûby, kter ho odvezla k vyst ÌzlivÏnÌ do lèëebny. PrvnÌm letoönìm nenechavcem v prodejnï byla ûena PrvnÌm letoönìm nenechavcem, kter chtïl za pït prst nakoupit v prodejnï na P lavskèm n m., se 18. ledna stala sedmat icetilet BrÚanka. Z obchodu si chtïla bez placenì odnèst potraviny za vìce neû 320 korun. JejÌmu z mïru vöak uëinila p Ìtrû tamnì ostraha, kter p ivolala str ûnìky. P ed nimi ûena zboûì vr tila do reg l a namìsto pl novanè spory ji Ëek zaplacenì hlìdkou uloûenè pokuty. (zno) MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 13. nora Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/005 z 5. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009

Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZADAVATEL: ZÁSTUPCE: Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009 PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Znalecký posudek číslo 2115-84/10

Znalecký posudek číslo 2115-84/10 Znalecký posudek číslo 2115-84/10 O obvyklé ceně objektu bydlení číslo popisné 10 na pozemku parcelní číslo 247, objektu bydlení číslo popisné 287 na pozemku parcelní číslo 245/2 a pozemků parcelní čísla

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Vstupujeme do roku 1999

Vstupujeme do roku 1999 Vstupujeme do roku 1999 ÑJmÈnem celèho zastupitelstva bych chtïla vöem obëan m LedËic pop t do roku 1999 hodnï zdravì a spokojenosti jak v osobnìm, tak i v pracovnìm ûivotï ñ a k tomu jeötï alespoú kousek

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice).

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice). 19 BØEZEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì, p ev ûnï tuh, nevyzpytateln a dlouho vl dnoucì zima vnesla a jeötï z ejmï chvìli bude p in öet mnoho problèm do naöeho vöednìho vinohradskèho ûivota.

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání č.2/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.2/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 20.3.2014 od 17,00 hod. v budově bývalé školy ve Svijanech Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S z 14. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti konané dne 1. března 2013 2 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení

Více