ÚNOR SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou."

Transkript

1 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick ch tvar. ZapisujÌcÌ panì uëitelky si vyslechly i p ipravenè pìsniëky a b sniëky. MnohÈ dïti si neboj cnï popovìdaly o sv ch z jmech, prohlèdly si p ipravenou v stavku pom cek. Na z vïr si za odmïnu vybraly d reëek a spokojenï odch zely dom. Mgr. Viola Olgyaiov, foto Ing. Stanislav L nsk V ûenì vinohradötì spoluobëanè, na p elomu starèho a novèho roku koneënï i do naöì mïstskè Ë sti zavìtala dn zima se snïhem (kter se ne tak hned promïnì ve öpinavè bl to) s n mrazami i s n ledìm. To vöe k zimï pat Ì. äkoda jen, ûe se tak nestalo jiû p ed V nocemi a bïhem sv tk. I tak jsme mnozì s p Ìchodem zimy spokojeni. Proch zky Vinohrady a jejich okolnì p Ìrodou jsou Ñost ejöìì a n roënïjöì, vzduch je siln a prosycen mrazem a pro n s chladnomilnè je p ÌjemnÏjöÌ. Ml deû vyuûìv kdejakèho zasnïûenèho a zledovatïlèho kopeëku a terènnì nerovnosti k povyraûenì. NejmenöÌ VinohraÔanÈ vleëeni rodiëi na s Úk ch Ëi vezeni v koë rcìch majì tv e v raznï zbarveny do Ëervena. I jim vych zka na ËerstvÈm a mrazivèm povït Ì prospìv. TakÈ naöe obec zahalena do bìlèho snïûnèho habitu poûìv d stojnïjöìho Ëi lèpe eëeno vzneöenïjöìho vzez enì. Z tohoto pohledu je zima vïtöinou z n s vìt na, chv lena a s radostì p ijìm na. Odvr cenou ñ mènï p ÌjemnÏjöÌ a mènï radostnou tv Ì zimnìho Ëasu se jevì ovöem drûba, p esnïji klid komunikacì, p edevöìm tïch urëen ch pro pïöì ñ tedy chodnìk. Zde jiû nelze jednoznaënï volit slova lib, eufemick. Zd se mi ñ i z vìcero Vaöich reakcì to takè vypl v, ûe prov dïnì zimnì drûby na Vinohradech je, alespoú v tïchto chvìlìch, dosti vzd leno ide lnìmu stavu. A to letoönì zima aû do konce loúskèho roku nemïla nijak zvl öù dramatick pr bïh. Kdyû se objevil prvnì snìh, n mraza a kluzk povrch, oöet enì komunikacì probïhlo velmi pomalu. ZejmÈna seky s prioritnìm v znamem ñ sv ûnè seky mì ÌcÌ k trolejbusov m zast vk m vëetnï l vky na VlËnovskÈ ñ byly pro chodce po nevhodnï dlouh Ëas problèmem. Prosolen tajìcì mokr snïhov hmota ne vöude byla v rozumnèm Ëase odhrnuta a dalo by se pokraëovat. Protoûe s rovnì drûby komunikacì (aù jiû letnì Ëi zimnì i s drûbou ve ejnè zelenï) jsme nebyli dlouhodobï spokojeni, byla v polovinï loúskèho roku ofertnìm ÌzenÌm vybr na firma, kter nabìdla ve srovn nì s dalöìmi v hodnè podmìnky (p edevöìm velmi nìzkou cenu poskytovan ch sluûeb). JeötÏ p ed vlastnìm v bïrem radou byla tato firma pìsemnï dot z na, zda je opravdu za podmìnek, kterè nabìdla, schopna dost t poûadovan ch sluûeb. Radnice byla ujiötïna, ûe ano. O kvalitï poskytovan ch sluûeb jsem jiû se z stupci firmy hovo il a jeötï budu d le jednat. Douf m, ûe se vöe zlepöì, ûe sluûby poskytujìcì firma si kvalitu a tempo odv dïn ch pracì pohlìd a technicky i person lnï posìlì. Ale to nechci napovìdat. T eba lze dobr ch v sledk dos hnout i jinak. (PokraËov nì na stranï 2) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 23. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Neustále se snažíme zlepšovat život na Vinohradech NovoroËnÌ rozhovor se starostou Vinohrad PhDr. Ji Ìm»ejkou Se starostou mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìm»ejkou jsme se seöli k tradiënìmu novoroënìmu rozhovoru poë tkem ledna tohoto roku. TradiËnÌ byla i prvnì ot zka: Pane starosto, co se v loúskèm roce povedlo, co hodnotìte jako nejvïtöì spïch? V roce 2008 byla spïönï zavröena prvnì etapa regenerace panelov ch dom na Vinohradech, kter zaëala v roce Regenerovaly se domy v BzeneckÈ, MikulovskÈ, ValtickÈ ulici a na P lavskèm n mïstì. Celkem to bylo 637 byt. Zateplovaly se pl ötï budov i st echy, vymïúovala se okna, domy majì novè fas dy i balkûny. PrvnÌ etapa regenerace sìdliötï st la 139 milion korun a financovali jsme jak vïrem, tak i z vlastnìch zdroj. Nemalou Ë stkou ñ 36 milion ñ p ispïlo mïsto Brno. V raznou finanënì Ëast mïsta Brna povaûuji za podstatnou vïc. Je to vlastnï prvnì podstatn krok k tomu, ûe bude postupnï regenerov n cel bytov fond, kter je ve spr vï mïstskè Ë sti. To znamen, ûe regenerace sìdliötï bude pokraëovat i v tomto roce? Ano. V letoönìm a p ÌötÌm roce bude pokraëovat rekonstrukce dom Bzeneck 19 a 21, P lavskè n - mïstì 1 a 2, MutÏnick 15, 17, 19, 21, Pruö neck 11, 13, 15, 17, VlËnovsk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Druh etapa t k 460 byt a p edpokl dan rozpoëet je 100 milion korun. Tuto druhou etapu budeme financovat stejnï jako prvnì ñ p jëkou, vlastnìmi zdroji a dotacì mïsta Brna, kterè by mïlo p ispït Ë stkou kolem 30 milion korun. PokraËujÌcÌ regeneraci povaûuji za stïûejnì kol letoönìho roku, protoûe se zkvalitúuje bydlenì v obecnìch bytech. Domy regenerujì takè jednotlivè druûstevnì samospr vy a Vinohrady tak po letech zìsk vajì novou, svïûejöì podobu. Regenerace obecnìho bytovèho fondu bude ukonëena v roce (PokraËov nì na stranï 3) Stavební úpravy ZŠ Mutěnická vstupují do další fáze Po urëitèm Ëase se znovu vracìm k problematice naöì Z kladnì ökoly MutÏnick. Nebudu se jiû s hodlouze vracet k jejìmu technickèmu stavu, kter jsem zjistil na poë tku roku 2007 a kter mne nikterak nepotïöil. O onoho nemilèho zjiötïnì jiû uplynuly dva dlouhè roky a je tedy t eba si Ìci, zda-li se ten stav zlepöil, zda-li se poda ilo nïkterè z kladnì problematickè z leûitosti vy eöit Ëi nikoliv. DomnÌv m se, ûe v n sledujìcìch dcìch p inesu nïkolik opravdu p Ìzniv ch zpr v. MyslÌm si, ûe ti z V s, kte Ì se kolem hlavnìho vstupu do budovy ökoly pravidelnï pohybujete, si zcela urëitï vöimnuli stavebnìho ruchu, kter v tomto prostoru vl dl v letnìch a podzimnìch mïsìcìch. äkola p estala b t barièrovou. Jak jednoduchè zjiötïnì, Ëi jak jednoznaën v rok. ÿeknïme si, co se vöak za touto jednoduchostì Ëi samoz ejmostì skr v. U hlavnìho vstupu byla vybudov na p Ìstupov rampa, kter pro vozìëk e, ale i pro rodiëe s dïtmi v koë rku bezbarièrov m zp sobem zp Ìstupnila hlavni vstup do budovy, kter je o nïkolik metr nìûe neû p ilehl chodnìk. Novou tv dostal i prostor p ed vstupem do budovy ökoly, kter byl natolik nerovn, ûe zde mohlo dojìt k zakopnutì a s tìm souvisejìcìmu razu. HlavnÌ stavebnì Ëinnost se vöak odehr vala uvnit budovy. Zde byl jednak v uëebnovèm, to je nejvïtöìm pavilonu, proveden v tah spojujìcì vöechna podlaûì a d le byla v propojovacìm krëku mezi uëebnov m a stravovacìm. (PokraËov nì na stranï 3)

2 V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) Jednoduöe douf m, ûe pr ce budou prop ÌötÏ prov dïny tak, abychom byli vöichni na Vinohradech spokojeni. Abychom vnìmali Ëas zimy z onè p ÌjemnÏjöÌ str nky a bez obav z moûn ch kolizì Ëi nedej boûe z nep Ìjemn ch raz. R d p ivìt m Vaöe n zory, zkuöenosti a sdïlenì t kajìcì se kvality zimnì drûby. Budou mi podkladem p i jedn nì s dodavatelskou firmou o n pravï stavu a v p ÌpadÏ ne spïchu i pro jin ñ ost ejöì ñ eöenì. V ûenì VinohraÔanÈ. Na konci mïsìce ledna se doûìv v znamnèho ûivotnìho v roëì inûen r Milan Coufal.»lovÏk, kter dlouh lèta svèho zralèho ûivota vïnoval ñ kromï jinèho ñ takè pr ci pro naöi mïstskou Ë st.»lenem zdejöìho vinohradskèho zastupitelstva byl aû do roku 2006 a ve volebnìm obdobì lemovanèm lèty 1998ñ2002 zast val post mìstostarosty operujìcìho v oblasti ökolskè a soci lnì. Ing. Coufal s obcì ûil a ûije. A takè rozumì vìnu. Vûdyù p ed onïmi sedmdes ti lety p iöel na svït pr vï na Slov cku. P ipili jsme si spolu nejednou pr vï naöim jihomoravsk m bìl m i Ëerven m a probrali mnoho podstatn ch i mènï d leûit ch vïcì ñ jak to tak b v. M m pana inûen ra r d, neboù byl vûdy Ëestn a pracovit kolega. A jeho vìra i povaha mu dovolovaly velkoryse odpouötït. J douf m, ûe nynì pr vï mnï odpustì tyto dky, neboù vìm, ûe netouûì po publicitï. V ûen pane inûen re Milane Coufale, dïkuji V m za pr ci ve prospïch n s, obyvatel Vinohrad. P eji V m zdravì a (vlastnï i n m vöem) abyste s n mi na Vinohradech ûil jeötï mnoho a mnoho let. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Z X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 8. prosince 2008 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 37, 40, 41 43, 44; ñ RozpoËet m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009 s p Ìjmy ve v öi KË, s v daji ve v öi KË, financov nì ve v öi KË; ñ RozpoËet fond m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009; ñ pl n v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno- Vinohrady na rok 2009; ñ pod nì û dosti m. Ë. Brno-Vinohrady o dotaci z Norsk ch fond na komunikaënì vybavenì ökoly Zä MutÏnick ; ñ prominout JoötovÏ akademii, o. p. s., Vlhk 170/ 14, Brno, kter m pronajaty prostory v objektu Bzeneck 23, Brno, pohled vku na z loh ch za elektrickou energii, vodu a pauö l sluûeb v celkovè v öi KË; ñ termìny zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009: 9. 3., 8. 6., a vûdy v pondïlì v 17 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za III. ËtvrtletÌ roku 2008: Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃ- HURKA Bo etick 26, Mä Pruö neck 8, Mä Velkopavlovick 15; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za III. ËtvrtletÌ 2008; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za 1.ñ3. ËtvrtletÌ roku 2008; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ; ñ Projekt regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady, za azenì jednotliv ch akcì do jednotliv ch etap Ë. 1ñ5 a pod nì û dosti o dotaci akcì za- azen ch do 1. etapy regenerace vypsanè MMR; ñ udïlenì penïûnìch plnïnì Ëlen m v bor neëlen m ZM» Brno-Vinohrady; ñ Zpr vu o provedenè kontrole plnïnì usnesenì RM» a ZM» Brno-Vinohrady za obdobì leden aû z Ì Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku p. Ë. 7958/21 o v mï e 7 m 2 k.. éidenice za Ë st pozemku p. Ë. 8004/9 k.. éidenice; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku p. Ë k.. éidenice o v mï e 829 m 2 za pozemek p. Ë. 7623/54 k.. éidenice o v mï e 503 m 2 ; ñ RadÏ mïsta Brna dodateënï schv lit pod nì û - dosti o poskytnutì finanënì dotace na akci VÌce- Ëelov sportovnì hala Brno-Vinohrady, ul. Bzeneck ñ 1. etapa ñ zahrnujìcì prodlouûenì STK plynovodu, plynovodnì p Ìpojku, elektrop Ìpojku, kotelnu, mìstnost pro spr vce RozpoËtovÈmu v boru PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»R ze st tnìho rozpoëtu»r na rok 2009; ñ RadÏ mïsta Brna doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit Projekt regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady, pod nì û dosti o dotaci z rozpoëtu MMR na akce za azenè do 1. etapy regenerace, kterè budou realizov ny v roce Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ukl d : ñ JUDr. EvÏ Gol ÚovÈ, tajemnici M» Brno-Vinohrady, zajistit zv öenì informaënìho obsahu webov ch str nek m. Ë. Brno-Vinohrady, termìn b ezen Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ruöì: ñ USNESENÕ Ë. 117/VIII/2008/5 z VIII. zased nì ZM» Brno-Vinohrady, konanèho dne Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemk p. Ë. 8010/5 o v mï e 58 m 2 a Ë sti pozemku p. Ë. 8004/ 8 o v mï e 100 m 2, oba k.. éidenice, ve vlastnictvì mïsta Brna za Ë st pozemku p. Ë. 8004/9 k.. éidenice ve vlastnictvì soukromè osoby. Z 32. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 16. prosince 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ Dodatek Ë. 2 ke SmlouvÏ o dìlo uzav enè mezi m. Ë. Brno-Vinohrady a firmou äimek 96, spol. s r. o., se sìdlem Hercokova 17, Brno, jejìmû p edmïtem je prava a dosadba st vajìcì vegetace vëetnï pïstebnìch prav; ñ p edloûen harmonogram blokovèho ËiötÏnÌ v m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2009 s odtahem motorov ch vozidel se zaë tkem blokovèho ËiötÏnÌ v 8.30 hodin; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 45 a 46; ñ v povïô n jmu bytu v domï VlËnovsk 7 podle ß 711 odst. (2), pìsm. b) obëanskèho z konìku, neboù n jemkynï nezaplatila n jemnè a hradu za plnïnì poskytovanè s uûìv nìm bytu ve v öi p esahujìcì trojn sobek mïsìënìch plateb; ñ pod nì n vrhu na vyklizenì bytu v domï MutÏnick 19 do p Ìst eöì ñ mìstnosti Ë. 5 objektu Jedovnick 5; ñ pod nì ûaloby na nevypo danè vztahy v oblasti spr vy, oprav a modernizace domu Bzeneck 15 za roky 2005, 2006, 2007 s majitelkou bytu v domï Bzeneck 15; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ zmïnu bod u doplnïn ch û dostì; ñ dohodu o v mïnï bytu ve 2 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm 1 ûadateli; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 2 p Ìpadech; ñ vyuûitì opënìho pr va na prodlouûenì R mcovè smlouvy s firmou FURTSERVIS, s. r. o., VÌdeÚsk 16, Brno, ze dne na dobu urëitou do ; ñ text û dosti o dotaci na stavebnì pravy Mä Pruö neck (dokonëenì v mïny v plnì okennìch otvor a stavebnì pravy st eönìho pl ötï) a jejì p ed nì mïstu Brnu; ñ Sboru dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady pron jem mìstnostì 1, 2, 3, 4, 6, 9 o celkovè v mï e 109,56 m 2 v objektu Jedovnick 5 od za stejn ch podmìnek (n jemnè 1 KË mìstnost + spot eba el. energie + vody s p ÌspÏvkem 5000 KË); ñ panu Alexandru BartoÚovi, jednateli spoleënosti Lefkada Tours, s. r. o., podn jem Ë sti prostor v objektu Velkopavlovick 25 panì JanÏ BuËÌkovÈ, kter bude vykon vat spoleënï Ëinnosti pro cestovnì kancel a souëasnï provozovat sluûby v oblasti pojiöùovnictvì; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 ûadatelce Pavla Hrachovinov, volejbal ñ dospïlì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ odstoupenì od dohody o v mïnï bytu; ñ p echod n jmu ve 2 p Ìpadech; ñ materi l OäMT MMB Rozvoj standardnìch a inovativnìch forem vzdïl v nì a pèëe o dïti p edökolnìho vïku ve mïstï BrnÏ do roku 2012; ñ rezignaci Ing. Pavla SurÈho na funkci Ëlena v boru SpoleËenstvÌ vlastnìk domu P lavskè n mïstì 12, 14, 16. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ jako z stupce obce Ing. ZdeÚka BrouËka na funkci Ëlena v boru SpoleËenstvÌ vlastnìk domu P - lavskè n mïstì 12, 13, 14, 15. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vr cenìm neopr vnïnèho p Ìjmu obce z n jmu pozemk p. Ë. 9149/49, 9149/50, 9149/51, 9149/ 52 vöe k.. éidenice za obdobì IX/2006-XII/ 2008 v celkovè v öi KË vlastnìk m tïchto pozemk ; ñ se z ûenìm rozsahu p edmïtu plnïnì smlouvy o dìlo Ë /HS a dodatku Ë /HS V mïna oken Bo etick s firmou VK plast, s. r. o., na rozsah pracì proveden ch k Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ vybudov nì bezbarièrovèho vstupu do domu Pruö neck 17; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy uzav enè na pron - jem bytu v domï Mikulovsk 6; ñ prominutì a vr cenì 50 % poplatku z prodlenì ve v öi 314 KË ûadatelce. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 1007/08/5. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s umìstïnìm 2 ks. oboustrann ch reklamnìch za ÌzenÌ p i ulici éaroöick, Jedovnick na p. Ë. 7747/ 69, 8438/12 k.. éidenice. 2

3 (DokonËenÌ ze strany 1) Vraùme se jeötï k spïch m loúskèho roku. Regenerace sìdliötï nebyla jistï spïchem jedin m... DalöÌ spïönou vïcì, kter se bohuûel eöila dlouho a nam havï, bylo spïönè obnovenì trolejbusovè linky ËÌslo 27. Ohlasy obyvatel Vinohrad, kterè m m, svïdëì tom, ûe se kvalita hromadnè dopravy v raznï zlepöila. DalöÌ akcì, kter byla zah - jena v loúskèm roce a bude pokraëovat jak v roce letoönìm, tak i v roce 2010, je pr bïûn dosadba a v sadba nov ch strom i ke a zahradnickè pravy zelen ch ploch. ÿ dovï budou dosazeny desìtky, moûn stovky strom a ke. pravy zelenï povaûuji pro ûivot na Vinohradech takè za velmi d leûitou vïc. Regenerace bytovèho fondu a zelenï jsou hlavnìmi koly roku 2009 i roku 2010 a snoubì se tak snaha o zlepöenì ûivotnìch podmìnek jak v domech, tak i vnïjöìho ûivota Vinohrad, to znamen zelen ch prostor, kterè obklopujì domy, v nichû ûijeme. D se tedy Ìci, ûe kvalita ûivota na Vinohradech se v raznï mïnì k lepöìmu? To je ot zka. Kvalitu ûivota si z velkè Ë sti vytv Ìme sami a tyto kroky, o nichû jsem hovo il, nepochybnï p ispìvajì k zlepöenì ûivota. Na druhè stranï jsou tacì, kte Ì dovedou ûivot na Vinohradech ostatnìm ztrpëit. M m na mysli zejmèna ËernÈ skl dky, kterè se tady velmi Ëasto objevujì, nebo vandalismus, kter se nevyhnul ani Vinohrad m, noënì hluk a podobnï. Jsou s vandalismem na Vinohradech nïjakè v ûnïjöì problèmy? S vandalismem jsou vûdy problèmy ve chvìli, kdy vandal svè dìlo dokon. Nap Ìklad mezi sv tky mi volala mïstsk policie, ûe byla zniëena zast vka p i DomovÏ senior ve VÏstonickÈ ulici. Ale k vandalismu pat Ì t eba i odhazov nì odpadk a vytv enì takovèho toho drobnèho nepo dku. Vandalismu se d Ëelit systèmovï jedinï v chovou a takè represì, jenûe ta p ich zì aû ve chvìli, kdyû je dìlo dokon no. Proti vandalismu by jistï pomohly ËastÏjöÌ hlìdky v ulicìch Vinohrad... To nepochybnï. Je to p edevöìm kol pro mïstskou policii, jenûe ta se pot k ñ alespoú co vìm ñ v souëasnè dobï s nedostatkem str ûnìk. Stavební úpravy ZŠ Mutěnická vstupují do další fáze (DokonËenÌ ze strany 1) pavilonem, kde se nach zì dlouhè schodiötï, osazena pojìzdn ploöina pro vozìëk e. Veöker stavebnì Ëinnost, kter pro n s i pro dodavatelskou firmu skr vala adu p ekvapenì jako nap Ìklad mimo dnï silnè vrstvy betonu (mocnosti aû 0,5 metru) v prostoru p ed hlavnìm vstupem do budovy. CelkovÈ investiënì n klady dos hly Ë stky p ibliûnï 6,5 milionu korun. HlavnÌ podìl tïchto finanënìch prost edk (5,0 mil. KË) byl dìky naöemu poslanci panu Mgr. Plevovi zajiötïn ze st tnìho rozpoëtu na rok 2008.» stkou 0,5 mil. KË p ispïlo statut rnì mïsto Brno a zb vajìcì finance zajistila naöe radnice ze svèho rozpoëtu. J osobnï se jiû dnes tïöìm na jaro, kdy se zazelen novï zaloûen tr vnìk a rozkvetou skalnìky, kterè jsou souë stì sadov ch prav v prostoru venkovnì rampy. Komu nesmìm zapomenout vyslovit podïkov nì, je stavebnì spoleënost KOMFORT, a. s., kter odvedla preciznì pr ci. V vodu Ël nku jsem uvedl, ûe tïch p Ìzniv ch zpr v m m pro V s nïkolik. Je pravdïpodobnè, ûe nïkte Ì z V s v z vïru prosince zaznamenali v dennìm tisku zpr vu, ûe naöe mïstsk Ë st zìskala na tuto naöi ökolu ze st tnìho rozpoëtu ñ tentokr t na rok 2009 dalöìch 5 milionu korun. I zde m ûeme podïkovat naöemu poslanci a vinohradskèmu obëanovi ñ panu poslanci Mgr. Plevovi. DÌky tïmto finanënìm prost edk m budeme moci z sadnìm zp sobem zkvalitnit chod kuchynï v tèto naöì ökole. DÌky dotaci by mïlo dojìt k razantnì v mïnï technologickèho za ÌzenÌ kuchynï, bude provedena rekonstrukce rozvod elektro vëetnï svìtidel, rozvod vody, kanalizace a d le i celè vzduchotechnickè za ÌzenÌ, bez kterèho si chod modernì kuchynï nelze p edstavit. S tïmito stavebnìmi pravami souvisì i stavebnì pravy stïn, obklad, podlah a v nezbytnèm rozsahu i v mïna oken. VeökerÈ tyto pravy povedou k dalöìmu zkvalitnïnì ökolnìho stravov nì naöich dïtì. Pro realizaci tohoto z mïru v souëasnè dobï vznik pot ebn projekt, kter bude podkladem jednak pro jedn nì s org ny hygienickè sluûby, hasië, stavebnìm adem, ale bude rovnïû i podkladem pro v bïr dodavatelskè firmy. VlastnÌ stavebnì Ëinnost by mïla probìhat v dobï hlavnìch ökolnìch pr zdnin. BliûöÌ podrobnosti v tèto oblasti budou jeötï postupnï eöeny a up esúov ny. Pokud jsme prov dïli vlastnì odhad stavebnìch pracì, kter vych zì ze zkuöenostì naöich odborn ch pracovnìk, budou se investiënì n klady pohybovat p ibliûnï kolem 7 milion korun. Prost m odeëtenìm st nì dotace od investiënìho z mïru vypl v nutnost zìskat chybïjìcì 2 miliony korun. Zde p ich zì jeötï jedna p Ìzniv informace. Tento t den jsem spoleënï s panì mìstostarostkou panì PaedDr. Sokolovou eöil cel problèm u 1. n mïstka prim tora pana MUDr. RychnovskÈho, od kterèho jsme obdrûeli p Ìslib na spolufinancov nì tohoto z mïru aû do v öe p edpokl dan ch a pot ebn ch 2 milion korun. Neustále se snažíme zlepšovat život na Vinohradech A co kdyby mïstsk Ë st z Ìdila vlastnì hlìdkovou sluûbu? To by teoreticky, ale jen velmi teoreticky sice moûnè bylo, ale prakticky nikoliv. Pro plnïnì tïchto kol je z Ìzena MÏstsk policie Brno. Tato mïstsk policie spolu s PoliciÌ»eskÈ republiky a na z kladï z kon by mïla b t pln m garantem bezpeënosti, klidu a po dku. V loúskèm roce jsem jednal s panem prim torem o tom, zda by se statut mïsta Brna nemohl upravit tak, aby mïstskè Ë sti zìskaly jako zamïstnance Ë st mïstsk ch policist. MÏstskÈ Ë sti by pak tyto vyëlenïnè policisty Ìdily p Ìmo. Statut mïsta Brna takovè eöenì vöak neumoûúuje. A co Vinohrady a ruöenì noënìho klidu? Jsou s tìm nïjakè problèmy? Jsou. Vinohrady jsou sìdliötï s velkou koncentracì obyvatel, bydlì zde 15 tisìc lidì. Hluk v poslednì dobï obkliëuje Vinohrady nejen ve dne, ale i v noci, a my s tìm budeme muset nïco udïlat. Nem me tu letnì zahr dky s hluën m provozem a takè hudebnì produkce je omezena ËasovÏ. Ohniskem neklidu je velk koncentrace heren na Vinohradech a dosti podrouöen ch n vötïvnìk zdejöìch i brnïnsk ch hospod. Hluk a noënì v trûnosti by mïly eöit policejnì hlìdky ve vinohradsk ch ulicìch. Jak jste spokojen s kulturou na Vinohradech? VinohradskÈ kultu e se tradiënï da ilo v uplynulèm roce dob e. M m na mysli veökerou Ëinnost, kterou organizuje KVIC a cel ada dalöìch kulturnìch obëansk ch sdruûenì, nap Ìklad VinohraÔ - nek, kter reprezentuje Vinohrady nejen v r mci Brna nebo Moravy, ale i v zahraniëì. TakÈ se poda ilo rozvìjet nav zanè partnerskè vztahy s Vajnorami a Knjaûevacem. Z sluûn je i Ëinnost Senior klubu, kter je nejen spoleëensk, ale i kulturnì, na Vinohradech p sobì takè hudebnì skupiny, nap Ìklad nov skupina Chocolito panda. Na Vinohradech ûije takè cel ada v tvarn ch umïlc, muzikant a kulturnï Ëinn ch lidì, kte Ì kulturnì ûivot naöì obce obohacujì. KulturnÏ spoleëenskou akcì, kter je zn m i v zahraniëì, se stal tradiënì Vinohradsk koöt, v jehoû r mci probìh takè setk nì jihomoravsk ch starost a dalöìch v znamn ch osobnostì. Co n s na tèto ökole jeötï tr pì ñ to jsou öpatn okna, nìzk tepeln odpor obvodovèho a st eönìho pl ötï. I tuto z leûitost jsem spoleënï s panì mìstostarostkou panì PaedDr. Sokolovou projedn val s panem 1. n mïstkem panem MUDr. Rychnovsk m. St le m me öanci zìskat finance z evropsk ch zdroj. ée je tento proces sloûit, to jsem vïdïl, ûe vöak tïch komplikacì a jin ch problèm bude tolik, to jsem si nep edstavoval ani v tom nejëernïjöìm snu. Proto v tïchto dnech rozvìjìm dalöì aktivity a iniciativy a jedn me a jedn me. V zva k pod v nì û dostì by mïla b t otev ena na poë tku lèta letoönìho roku. Snad i po tè budu moci b t nositelem dobr ch zpr v. Ing. Ji Ì Pustina mìstostarosta M» Brno-Vinohrady Zápis dětí do mateřských škol V mate sk ch ökol ch, z izovan ch M» Brno- Vinohrady, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHURKA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15 probïhne v dej p ihl öek ve dnech ( ter ) od 10 do 12 a (Ëtvrtek) od 14 do 16 hodin. P Ìjem p ihl öek probïhne ve dnech od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Pane starosto, zaëalo zimnì obdobì, nasnïûilo, jak jste spokojen se zimnì drûbou komunikacì jako starosta i jako obëan? Jsem velice r d, ûe jste tuto ot zku poloûil. Mohu tak obëan m sdïlit, ûe se zimnì drûbou jsem nespokojen. Nejsem ani p Ìliö spokojen s drûbou letnì, m m k nì ËastÈ v hrady. NynÌ n m napadlo trochu snïhu a s tìm, co se dïje, se nemohou smì it VinohraÔanÈ a j s m. M m pocit, ûe pracovnìci, kte Ì drûbu zajiöùujì, nereagujì vëas na mïnìcì se povïtrnostnì podmìnky a ani samotn pr ce nenì vûdy podle p edstav, kterè jsem mïl. S firmou, kter klid zajiöùuje, jsem jiû vzniklou situaci projedn val a poûadoval okamûitou n pravu v tïch podstatn ch a z - kladnìch vïcech. Pokud nebude klid zajiöùov n tak, jak m, jsem rozhodnut jìt aû k v mïnï klidovè firmy. Ot zka na z vïr: myslìte si, ûe i na Vinohrady dopadnou n sledky finanënì krize? V obecnìch investicìch v raznï ne. V jin ch oblastech to nedok ûi Ìci. JistÏ se finanënì krize m ûe dotknout st ednìch a drobn ch podnikatel, kter ch je na Vinohradech dost. NejvÌce je vöak na Vinohradech zamïstnanc, kter ch by se mohly dotknout krachy brnïnsk ch podnik. Ob v m se, ûe naöe republika do krize teprve vplouv. M ûe se st t i to, ûe vzroste poëet nechtïn ch neplatië n - jemnèho, soci lnìch p Ìpad. TakovÈ p Ìpady eöìme vûdy citlivï, s ohledem na situaci, snaûìme se dohodnou spl tkov kalend, ale na druhè stranï nelze poëìtat s tìm, ûe bychom n jemnè nïkomu odpustili. Moc si p eji, aby n s krize obeöla a neprojevila se nijak citlivï na naöem ûivotï jak na Vinohradech, v BrnÏ i v celè republice. Petr Vl Ëil Sběrové dny v I. čtvrtletí VelkokapacitnÌ kontejnery budou jako obvykle p istaveny v lokalitï P lavskè n mïstì (parkoviötï ñ toëna MHD), kde obëanè majì moûnost v r mci sbïrov ch dn umìstit objemn odpad z dom cnosti. TermÌn sbïrov ch dn : od 9 do 16 hodin od 9 do 17 hodin sek ép M» Brno-Vinohrady 3

4 Naše sedmadvacítka Od 14. prosince 2008 doölo ke zmïnï v organizaci brnïnskè mïstskè hromadnè dopravy, jejìû v sledkem bylo znovuobnovenì trolejbusovèho spojenì linky ËÌslo 27 k n m na Vinohrady, Starou osadu a zpït. Jedn se p edevöìm o v raznè posìlenì tohoto spoje, neû tomu bylo doposud. Jsem r d a vï- Ìm, ûe i mnozì z naöich obyvatel jistï p ivìtajì, ûe doölo k eöenì tohoto neöùastnèho a dlouho trvajìcìho problèmu s trolejbusov m spojenìm na Starou osadu a zpït. Jelikoû tèmï kaûd den v podveëer jezdìm dom ze StarÈ osady, dok ûi ocenit znovuzavedenì tohoto spoje v odpolednìch a podveëernìch hodin ch. Je mi jasnè, ûe v obdobì dopravnì öpiëky je spoj maxim lnï vytìûen, ale i p esto si myslìm, ûe p ibliûnï öestiminutov interval po sobï jedoucìch voz je dostaëujìcì. P edevöìm je ale d leûitè, ûe se vûdy dostaneme na Vinohrady podle jìzdnìho du a nemusìme b t tak odk z ni neû p ijedou z vlekem na Starou osadu trolejbusy (pop ÌpadÏ kolona nïkolika trolejbus po r znï dlouh ch intervalech) Ë. 25 nebo Ë. 26 a hlavnï doufat, jestli se po trase tïchto linek nïco nestalo, coû ovlivúovalo p Ìjezd tïchto spoj. Jsem proto r d, ûe vûdy je na StarÈ osadï p ipravena naöe 27, kter n s odveze dom. Proto bych r d podïkoval a vìm, ûe nejsem s m za mnoho vydanèho silì p i eöenì tohoto problèmu p edevöìm panu starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, ale takè vedenì brnïnskè radnice, tedy p edstavitel m naöeho mïsta panu prim torovi Romanu Onderkovi a jeho n mïstkovi panu Ladislavu Mackovi, kte Ì tuto situaci s dopravnìm podnikem tèûe eöili, a poda ilo se tak znovu obnovit samostatnè trolejbusovè spojenì k n m na Vinohrady. Michal Krejsa Projektový den na EZŠ a MŠ Brno DÏti mezin rodnìch t Ìd EvropskÈ Zä a Mä mïly moûnost na vlastnì oëi vidït a vyzkouöet si, jak fungujì z kladnì fyzik lnì principy v bïûnèm ûivotï. Modely sestrojily dïti 3. ID t Ìdy, pod n zvem Small Machines probïhla interaktivnì v stavka zmenöen ch stroj p Ìmo ve t ÌdÏ. Na jednotliv ch stanoviötìch û ci s nadöenìm vysvïtlovali a n zornï p edv dïli sv m spoluû k m z vyööìch i niûöìch roënìk i jejich uëitel m jak funguje kladka, naklonïn rovina, p ka a dalöì n stroje kterè n m zjednoduöujì naöi pr ci. VedenÌ EZä a Mä Brno V mïsìci lednu vyvrcholila na Zä MutÏnick 23 akce s n zvem Projekty. JejÌm cìlem bylo p ivèst dïti k systematiëtïjöì pr ci na st ednïdobèm kolu, nauëit je fakta nejen vyhled vat, ale p edevöìm t Ìdit a efektivnï zpracovat. PoË tkem Ìjna si kaûd z û k 2. stupnï vybral tèma projektu z dvaceti t Ì okruh. NabÌdka byla opravdu öirok ñ od historie z kladnì ökoly, p es vybavenì studentskèho pokoje, mapov nì grafitovè tvorby v ulicìch Brna aû k model m BrnÏnskÈ p ehrady. Na kolech pracovali û ci jednotlivï Ëi v menöìch skupink ch po dobu t Ì mïsìc. Svou pr ci konzultovali s uëiteli, kte Ì jim mnohdy byli cenn mi r dci. Projekty na ZŠ Mutěnická V slednè projekty jsou nynì ke zhlèdnutì p ed sborovnou ökoly, jedn se o öedes t t i pracì ñ model, broûur, plak t. VÏtöina z nich m p ekvapivï dobrou roveú. Tyto pr ce si mohli p i t ÌdnÌch sch zk ch prohlèdnout i rodiëe. V hlasov nì pak vybrali ty, kterè je nejvìce oslovily. NejlepöÌ projekty pak postoupì do soutïûnìho kola, kde je budou tv rci prezentovat a obhajovat p ed odbornou porotou. VÌtÏzovÈ pak obdrûì vedle vïcn ch cen i ûolìka, kter m se mohou vykoupit p i neoëek vanèm zkouöenì. Akci lze hodnotit jako spïönou a do budoucna budeme jistï v podobnèm duchu pokraëovat. PhDr. Marcela KuchyÚkov, foto Mgr. Helena Myna Ìkov První ples gymnázia při příležitosti 15. výročí školy V noce jsou tradicì a tradiënï se na Gymn - ziu Globe konala i V noënì akademie. Co bylo nejmilejöì? V noënì zpìv nì mladöìch û k se svìëkami. Co bylo nejlìbivïjöì? EnergiÌ nabit rozmarn tanec s n bojem muûnèho sexu v provedenì pïti mlad ch hoch z naöì sexty. Opusùme tradice a povìdejme si o tom, co je novè. Novinkou byl ples. Uspo dali ho studenti z letoönì septimy v r mci svèho ökolnìho, ekonomicky zamï enèho projektu. SpoleËensk ples pro studenty naöeho gymn zia a samoz ejmï takè pro rodiëe, kamar dy, profesory a pro naöe absolventy se konal 9. ledna 2009 v DÏlnickÈm domï v éidenicìch. Ples se stal z roveú oslavou patn ctèho v roëì zaloûenì naöì ökoly. CÌlem tohoto projektu bylo, aby si studenti sami vyzkouöeli organizaci n roënè akce. Na programu byly taneënì soutïûe o l kavè ceny, bohat tombola a v neposlednì adï dobroëinn aukce. Vydraûen Ë stka 4000 KË bude vïnov na tulku pro opuötïn zvì ata. VeËer probïhl v pohodovè spoleëenskè atmosfè e, hostè se dob e bavili, ËÌmû ocenili vynaloûenè silì devìtiëlennèho t mu organiz tor z ad student. Vöe bylo milè a kaûdèho z n s dospïl ch tïöil pohled na dovednost a kr su dìvek v rûb ch, mladìk v oblecìch i fraku. VidÏli jsme, ûe dïti vyrostly v n dhernè ËlovÌËky, vöe samostatnï zvl dly a ökole p inesly dar ñ nadïji, ûe na gymn ziu vyr st spoleëensky vyspïl mlad generace k potïöe rodië i pedagog. Stane se takov ples na naöem gymn ziu tradicì? UvidÌme, jak se k tomu postavì p ÌötÌ septim ni. Pokud v s oslovilo povìdanì, p ijôte se k n m podìvat. Den otev en ch dve Ì Gymn zia Globe se kon od do 17 hodin. V p ÌötÌm ökolnìm roce otevìr me primu pro dïti, kterè ukonëily p tou t Ìdu (zde û ci neplatì ökolnè), do tercie p ijìm me dïti po 7. t ÌdÏ, d le p ijìm me û ky z 9. t Ìdy do 1. roënìku a kdykoliv m ûeme p ijmout i û ky na z kladï p estupu. Na Vinohradech sìdlìme 4. rok a vytvo ili jsme p Ìjemn estetick interièr, uëebny jsou vybaveny volnï dostupn mi poëìtaëi, interaktivnìmi tabulemi (v tèto oblasti pat Ìme k nejlèpe vybaven m ökol m), m me rozumn vzdïl vacì program. Za sv j rozvoj ökola vdïëì takè dlouhodobè spolupr ci s obcì, zejmèna s panem starostou PhDr. J.»ejkou a takè s panem mìstostarostou Ing. J. Pustinou, kte Ì jsou Ëast mi hosty na naöich akcìch. Katka JedliËkov a AdÈla Hn tov, za organiz tory plesu dr. L. Bartkov, editel Gymn zia Globe, s. r. o. 4

5 Práce Žákovského parlamentu na ZŠ Mutěnická Uû nïkolik let pracuje na naöì ökole é kovsk parlament, kter m svèho koordin tora z ad pedagogick ch pracovnìk. Je to instituce z Ìzen za Ëelem zv öenì vlivu û k na dïnì ve ökole. UËÌ se zodpovïdnosti, demokratickè diskusi a demokratickèmu zp sobu eöenì problèm. Vym ölì, pl nuje a realizuje nejr znïjöì vylepöenì ökolnìho ûivota, akce pro û ky i ve ejnost. Parlament spolupracuje zejmèna s vedenìm ökoly a radou ökoly. Zased jednou mïsìënï a zased nì se ÌdÌ jednacìm dem, schv len m vûdy na zaë tku kaûdèho zased nì. S v sledkem jedn nì je ökolnì ve ejnost sezn mena p edevöìm prost ednictvìm n stïnky parlamentu a webov ch str nek ökoly. V letoönìm ökolnìm roce jsme vyhl sili soutïû o logo parlamentu, kterè vyhr la se sv m n - vrhem Krist na Markov ze sedmè t Ìdy. Z stupci zvolenì do é kovskèho parlamentu berou svou funkci zodpovïdnï, a je to vidït i v Ëasti a zapojov nì se vöech û k do akcì po- dan ch parlamentem, spolupr ce mezi 1. a 2. stupnïm se uû stala samoz ejmostì. Senior klub v únoru Humor a vtip, popovìd me si a hned je n m lìp! Kdy a kde? Kaûd den v malè klubovnï od 14 hodin, Bzeneck 21, B. BaËov a Z. Langerov. TER Historie Brna, J. Vrbick»TVRTEK Jih Evropy ñ p edn öka û k Zä s promìt nìm v budovï ökoly MutÏnick 23 TER ZajÌmavosti z BretanÏ ñ s promìt nìm, E. Vackov STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Historie Sokola v BrnÏ ñ s promìt nìm, PhDr. J.»ejka TER MaökarnÌ rej, E.»tvrteËkov, t m spolupracovnìk a p. VaÚura»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v mïsìci noru, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk TER éivot a dìlo Bed icha Smetany, M. Krejsa»TVRTEK Veter nem na pol rnì kruh, Mgr. J. Kar sek ZaË tky vûdy od 15 h, klub otev en od h, n boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Mezi akce, kterè uû m me za sebou pat Ì nap Ìklad Maskot t Ìdy, Halloween p rty, BarevnÈ dny v mïsìci nebo Nejorigin lnïjöì v noënì etïz. Jako dalöì, a to dost oëek van, je akce Protiku ck etïz. TÏöÌ se na ni nejen û ci, ale i uëitelè. Tak snad se n m poda Ì jako spousta dalöìch p ipravovan ch akcì. Dagmar Flekov koordin torka é kovskèho parlamentu Foto Mgr. Helena Myna Ìkov Nabídka sociálně slabším Od ledna naöe poradna zabezpeëuje p edevöìm senior m, soci lnï slaböìm obëan m a rodin m s dïtmi, takè drûitel m pr kazu ZTP a ZTP-P sjedn nì dod vky plynu a elekt iny se slevou cca 10 % u vybranèho dodavatele. V p ÌpadÏ, ûe budete mìt o nïkterou z nabìzen ch slev z jem je pot eba, abyste se osobnï dostavili do naöì finanënì porady. Pro sjedn nì novè smlouvy je pak pot eba p inèst kopie nutn ch podklad, tj. kompletnì faktury vy Ëtov nì plynu a elekt iny za r s rozpisem nov ch z - loh, d le SIPO za poslednì mïsìc a obëansk pr kaz Ëlena rodiny na kterèho je vystavena faktura. D le v m m ûeme poradit kam se obr tit o pr vnì poradnu, prevenci proti zadluûenosti a problèmy v soci lnì oblasti. Svaz d chodc»r, o. s., Krajsk rada JMK Brno, BÏhounsk 17, tel mobil , Poděkování vinohradské radnici BydlÌme v bezbarièrovèm domï na MikulovskÈ 9. A uû dvac t rok ûijeme tady mezi v mi na naöem kr snèm sìdliöti na Vinohradech. Kdyû jsme se p ed 20 lèty stïhovali jako poslednì obyvatelè sìdliötï, bylo to v dobï, kdy fungovala provozovna Mety, kde mïli obyvatelè naöeho domu pracovat. V pr bïhu let se ud losti zmïnily, Meta se zruöila a tìm i pracovnì p Ìleûitosti pro mnohè z n s.»asto jsme si p ipadali jako p ÌtÏû Vinohrad. D m, ve kterèm bydlìme, byl prvnì stavbou na naöem sìdliöti, byli zde ubytovanì emeslnìci z celè stavby. Po skonëenì stavby se d m trochu opravil a dostali jsme ho do uûìv nì my, nynïjöì obyvatelè. TÌm ûe st l dlouho, byly r znè vïci opot ebov ny ñ nap Ìklad okna (bylo uû zv öenè riziko p i jejich um v - nì). P esto jsme dlouho Ëekali na jejich v mïnu, protoûe byl zase problèm. P i zateplov nì se zmenöil prostor na balkonï a neveöel by se tam invalidnì vozìk. TakÈ bylo t eba u ezat asi 20 cm panelu, aby se mohly d t öiröì dve e pr vï proto, aby se tam mohlo najet invalidnìm vozìkem. Zkr tka jeden problèm za druh m. Tak ûe jsme Ëekali dosti dlouho. Aû v roce 2007 na podzim jsme se doëkali, spojili jsme se s vinohradskou radnicì vysvïtlili jsme si s panem mìstostarostou Ing. Pustinou naöe problèmy a poûadavky. Tento byl ochotn zajìt s n mi do StarÈho LÌskovce do stejnèho domu jako je n ö, kde mïli takovèto pravy, podìval se jak to majì upravenè a zaëal jednat. Nejprve n m nechal namontovat svïtla na chodbï na fotobuúku. To je pro vozìëk e velik pomoc, protoûe jedete a najednou zhasne svïtlo a vy jste jako slep. Po novèm roce 2008 to vypuklo i u n s v domï. MusÌm se p iznat ûe mnozì z n s mïli velikè obavy, jak to vöechno zvl dneme. Protoûe kdyû jste h e pohybliv, je to vöechno velik problèm. TakÈ jsme se domluvili ûe jeden z n s, pan Ing. Fabi nek, kter je stava a mïl zkuöenosti s plastov mi okny, bude zastupovat n ö d m radit a pom hat p i revitalizaci. ZaËalo to v mïnou stupaëek v b eznu a dubnu. Protoûe m me v bytech dvojì rozvod vody, tak jsme mïli nepo - dek dva dni. Ale celkem jsme to zvl dli. D le to pokraëovalo v mïnou oken. Ale protoûe nebyly balkony, tak se nejd Ìve dïlaly okna bez balkon. To se celkem taky zvl dlo, ale nejvïtöì noënì m ra byly balkony, tam se musel ezat panel. MÏli jsme vöichni strach jak to bude. HodnÏ z n s je tïûko pohybliv ch a co budeme dïlat s tìm prachem? Naöi radnì a stavba i si s tìm poradili tak, ûe za jedno dopoledne u ezali öest pater panel na balkonï s minim lnìm nepo dkem a do odpoledne vymïnili celou balkonovou sestavu. Tak ûe jsme vöechno zvl dli celkem v pohodï. V p ÌzemÌ n m vymïnili linoleum za dlaûbu, a kdyû jsme poû dali, aby n m do dlaûby vsadili ËistÌcÌ koberec na vozìky, radnice n m vyöla vöemoûnï vst Ìc. TakÈ byly nïjakè nedostatky v podobï dve Ì do dvora, kterè jdou velice tïûko otvìrat. TakÈ jeötï nejsou vy eöenè dve e k hlavnìmu vchodu, kterè majì fungovat na fotobuúku pro ty z n s, kte Ì nezvl dnou sami otev Ìt dve e. PevnÏ vï Ìm, ûe se to vöechno spravì. TÌmto p ÌspÏvkem bych v s chtïla informovat o dïnì v naöem domï a chtïla bych moc podïkovat jak pracovnìk m naöì radnice panu starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, panu mìstostarostovi Ing. Pustinovi, panu Ing. Pek rkovi, d le celè spr vï domu na MikulovskÈ 4 a vöem stavba- m, kte Ì se n m snaûili vyjìt maxim lnï vst Ìc. VÌme, ûe to s n mi nebylo lehkè, ale jsme za veökerè pravy v naöem domï velice vdïëni a budeme se snaûit, abychom si n ö d m kter je moc pïknï opraven dlouho pïkn udrûeli. A douf me ûe se n m to poda Ì a naöi spolun jemnìci a naöe ml deû ûe n m budou v naöem snaûenì n pomocni. JeötÏ jednou vöem velik dìk. Marie DoleËkov 5

6 SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia od Kč* ŠkodaRoomster od Kč* Nová ŠkodaOctavia od Kč* *Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí při využití financování vozu od ŠkoFINu v akci PLUS II Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia, Roomster a Octavia: 4,1 7,7 l/100 km, g/km Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum 6

7 Dům dětí Brno-Vinohrady nabízí ve II. pololetí dětem i dospělým tyto kurzy: POHYBOV CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe. CviËenÌ s Ìkadly, pìsniëkami,drobn m n ËinÌm i na n adì. PrvnÌ setk v nì s Ìzen m pohybem, podnïty pro celkov rozvoj ñ pohybovè dovednosti, spojenì pìsniëky, Ìkadel a pohybu, p ekon v nì strachu, zvyk nì na kolektiv. ter 9ñ10, 10ñ11; 35 KË hodina. VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ urëeno dïtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviëenì s hudbou i na n adì. Pod vedenìm zkuöenè lektorky se vaöe dìtï nauëì z kladnìm pohybov m dovednostem. ter 16.30ñ17.30; 40 KË hodina. Sedmikr ska (45 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti 3 aû 4letÈ. S Ìkadly a pìsniëkami se vaöe dìtï nauëì jednoduchè taneëky, pohybovè hry. PondÏlÌ 16.20ñ17.05; 540 KË pololetì, 40 KË hodina. TaneËnÌ rytmika p edökol ci (60 min.) ñ pro dïti 5 aû 6 let. HlavnÌ n plnì je rytmick a pohybov pr prava, d raz na spr vnè drûenì tïla a pïknou ch zi. Pr ce s hudbou, z kladnì taneënì kroky, cviëenì na gymnastickèm koberci, vystoupenì.»tvrtek 16ñ17; 650 KË pololetì. Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ krouûek modernìho tance pro dïti od 12 let. ModernÌ choreografie,vystoupenì, soutïûe. ter 17.40ñ19.10 a p tek 16.15ñ17.45; 1200 KË pololetì. Danza ñ z klady modernìho tance ( min.) ñ krouûek pro dïti od 7 do 11 let se z jmem o modernì tanec. VystoupenÌ, soutïûe. PondÏlÌ 17.15ñ18.45, Ëtvrtek 17.10ñ18.25; 1100 KË pololetì. CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ pro dïti od 7 do 14 let. ZamÏ eno na n pravu öpatnèho drûenì tïla, posìlenì sval celèho tïla z bavnou formou, hry. PondÏlÌ 15.30ñ16.15, Ëtvrtek 15ñ15.45; 650 KË pololetì. BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ z klady karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her se dïti uëì z kladnì dery, kopy, hody, strhy a p kovè techniky. St eda 15.30ñ16.30 dïti od 11 let, 16.45ñ17.45 dïti od 7 let; 850 KË pololetì. CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky jako prevence bolesti zad. ter 19.30ñ20.30, Ëtvrtek 20ñ21; 800 KË pololetì. PondÏlÌ 19ñ20; 50 KË hodina, omezen poëet mìst, p ihl öky p edem. JÛga pro dospïlè (90 min, 75 min.) ñ jûgov cviëenì pro zaë teënìky i pokroëilejöì z jemce. JÛgovÈ uëenì je ucelen systèm jak vychov vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr se vöem bez ohledu na vïk Ëi tïlesn stav. NabÌzÌ, jak na sobï pracovat. St eda 19.15ñ20.45; 800 KË pololetì, Ëtvrtek 18.30ñ 19.45; 680 KË pololetì. Poweryoga (60 min.) silovè cviëenì, vych zejìcì z pozic klasickè jûgy. Prot hnete a posìlìte svaly celèho tïla, pravideln m cviëenìm dos hnete celkovèho zpevnïnì a vnit nì rovnov hy organismu. ter 18ñ19, 19.15ñ20.15 s l nad Albertem, p tek 18ñ19 DomeËek; 50 KË hodina, 450 KË 10 lekcì. Aerobic pro ûeny a dìvky (60 min.) ñ aerobnì cviëenì pro zaë teënìky i pokroëilè. P tek 19.15ñ20.15 DomeËek 50 KË hodina, 450 KË 10 lekcì. äkola zad ñ zdravotnì cviëenì vedenè zkuöenou fyzioterapeutkou. Sestava cvik zamï en na funkci oslaben ch sval, kterè pohodln m ûivotem m lo pouûìv me. Cviky protahovacì, balanënì a prostè, cviëenì s tyëemi, overballem, pruûn mi tahy. St eda 18ñ19; 50 KË hodina, omezen poëet mìst, p ihl öky p edem. V TVARN Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let. Pr ce s hlìnou, jednoduööì tvary, kachle, n doby. PondÏlÌ 17ñ18, ter 16.45ñ17.45; 780 KË pololetì. Keramika (60 min.) ñ pro dïti 6 aû 7 let. Tvo enì z hlìny pro nejmladöì ökol ky. St eda 16.45ñ17.45; 780 KË pololetì. Keramika (90 min.) ñ je urëena vïtöìm dïtem a pokroëil m. Kachle, figury, n doby, r znè keramickè techniky. St eda 15ñ16.30, p tek 15.10ñ16.40; 980 KË st eda, 870 KË p tek ñ pololetì. Keramika a textil (90 min.) ñ pro dìvky i ûeny se z - jmem o keramiku i pr ci s textilem. ProstÌr nì, batika, malba na hedv bì, öperky. St eda 18ñ19.30; 980 KË pololetì. S malì em kolem svïta (90 min.) ñ v tvarn dìlna pro dïti od 8 let, na motivy jednotliv ch svïtadìl ñ kaöìrov nì, tisk, kol ûe, v roba doplúk z r zn ch materi l (keramika, sklo, dr tov nì...) ter 15ñ16.30; 980 KË pololetì. V tvarn dìlna (60 min.) ñ pro dïti od 5 let. R znè v tvarnè techniky, pr ce s p ÌrodnÌmi materi - ly, keramika a dalöì. P tek 14ñ15; 45 KË hodina. Vv ñ keramika (90 min.) ñ pro dïti od 6 let. Kombinace r zn ch v tvarn ch technik s keramikou. PondÏlÌ 15.15ñ16.45; 980 KË pololetì. V tvarka pro malè (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami, malba, kresba, kol ûe, pr ce s hlìnou.»tvrtek 16.30ñ18; 800 KË pololetì. Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let, v dopolednìch hodin ch. St Ìd se zde pr ce s hlìnou, papìrem, textilem, barvami. PondÏlÌ 10ñ11, Ëtvrtek 8.45ñ9.45; 40 KË hodina. Malov nì s poh dkou (90 min.) ñ v tvarnè tvo enì pro p edökolnì dïti od 3 let v dopolednìch hodin ch na motivy zn m ch poh dek, loutkovè divadlo. ter 9.30ñ11; 60 KË 90 minut. Keramika pro dospïlè (120 min.) ñ r znè keramickè techniky, vytv enì kachl, figur, n dob. Pro zaë teënìky i pokroëilè. PondÏlÌ 19ñ21; 990 KË 8 lekcì. HUDEBNÕ Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2 aû 3 û ky, od 7 let aû 1500 KË pololetì. Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2 aû 3 û ky, od 10 let aû 1500 KË pololetì. Aktu lnì informace o voln ch mìstech v naöich kurzech v m r di sdïlìme na tel: MEDIASERVIS s.r.o. distribuënì spoleënost Brno, p ijme okamûitï pro Brno-mÏsto, p edevöìm mïstskou Ë st Vinohrady zamïstnance na doruëov nì tisku, adresn ch a neadresn ch z silek. Kontakt: tel.: , ñ1. Person lnì odd. ñ MoravskÈ n m. 13, Brno, 4. posch. Pedikúra, modeláž nehtů, Bořetická 16, kadeřnictví AMBRA. Tel Ludmila Slaběňáková HYPOTÉČNÍ A POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ tel.: (O2), (T-Mobile) (Netbox) www. lsbmbrno.cz úvěry hypotéky úvěry ze stavebního spoření vypořádání exekuce OV, družstevní byt podmínkou záruky POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady Sudé týdny 8 12 hod., liché týdny hod. Tel Obj. min. 2 dny předem. Hled m pïkn byt pro mladou rodinu na Vinohradech. Tel Pronajmu gar û na éaroöickè ulici. Tel Pronajmu gar û, VÏstonick 20 (i na doklad). Voln ihned. Tel VymÏnÌm OB 2KK za OB 3+1. Tel Pron jem gar ûe, ul. VlËnovsk, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel OB 3+1 Valtick 10p po rekonstrukci za OB 5+1,4+1, pouze Vin. Tel Pron jem ñ gar û, VlËnovsk. Tel Gar û ñ pron jem, éaroöick. Tel Gar û ñ pron jem, VlËnovsk. Tel Penzion Mlejn Kundratice u Křižanova ubytování v plně vybavených apartmánech AKCE při zaplacení rezervace ve výši 1000 Kč do konce března obdržíte při nástupu na rekreaci mobilní telefon. tel.:

8 Únor v Domečku Galerie DomeËku Od 9. do 20. nora m ûete v naöì malè galerii navötìvit v stavu dïtsk ch pracì z Mate skè ökoly Bo- etick 7, v pracovnì dny od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin, Valtick 23. JarnÌ pr zdniny NabÌzÌme poslednì voln mìsta na pobytu s lyûov nìm pro dïti a ml deû od 7 let. Kon se v rekreaënìm st edisku Jalovec na VysoËinÏ 21.ñ28. nora. Lyûov nì, bïûkov nì, bobov nì, soutïûe a hry. VeökerÈ informace a p ihl öky v m poskytneme v DomeËku, Valtick 23 nebo na tel: Naděje v únoru V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc NOR 2009 p ipraven tento program: st eda V roba valent nskèho polöt ku st eda SrdÌËkov b l st eda Vyzkouöejte svoje smysly st eda Hra BINGO DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na tel. Ë u Bc. E. BoutlelisovÈ. Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu Jihomoravského kraje konečné pořadí v roce 2008: 1. TO Vinohrady bod 2. TO Nesovice bod 3. TO Veleöovice A bod 4. TO CEMO Mokr... 9 bod 5. TO Otnice... 8 bod 6. TO K enovice... 7 bod 7. TO Veleöovice B... 7 bod Sestava druûstva: HrajÌcÌ kapit n Josef Gajarsk Bohumil Haman, Luk ö DolnÌËek, VÌùa B rek, Miloö DolnÌËek, Ladislav R ûiëka, Roman äebek, Jarka Vejmelkov, Jitka NÏmcov Hr Ëi FFT Vinohrady ñ v tmav ch dresech: Petr a Pavel Mezihor k, Michal äìrek, Ji Ì Pohradsk ml., Tom ö Sedl k, Tom ö Klus k, David a Jakub BrtnÌk, Ond ej Soudek, Roman Zouhar, ZdenÏk Pokluda Velmi mlad t m futsalist FFT Vinohrady m skvïle rozehranou prvnì polovinu 2.D t Ìdu a bojuje o postup do vyööì soutïûe.t m vznikl v roce 2004 z dorosteneck ch fotbalist z Vinohrad a dnes jiû budì mezi muûi futsalisty velk respekt. V zimnì lize BRNO OPEN dok zali projìt mezi 100 ËastnÌky aû do nejlepöì öestn ctky p es hr Ëe 1. t Ìdy a okresnìho p eboru. NynÌ p ezimujì ve svè t ÌdÏ na druhèm postupovèm mìstï s jednobodovou ztr tou na prvèho, ale jako jedin t m z 96 nepoznali por ûku a z st vajì favoritè postupu. Ve stejnè skupinï je na t etìm mìstï s dvoubodovou ztr tou dalöì zkuöen t m FC Vinohrady, Futsal na Vinohradech kter si jiû d Ìve zahr l okresnì p ebor a dìky sv m zkuöenostem je skvïl m r dcem mladöìm hr Ë m FFT. V bornou spolupr ci a p telstvì obou t m n m nïkte Ì BrÚ ci z vidì.ve vz jemn ch z pasech se bojuje o body na 100 %, ale fair-play. To dokumentuje i fotografie po Ìzen po derby (FFT-FC Vinohrady 3:0), kde byl v sledek vhledem k ambicìm postoupit velmi d leûit. TrenÈr FFT Ji Ì Podhradsk Tabulka: 1. DAIKIN b 2. FFT VINOHRADY b 3. FC VINOHRADY b VÝSLEDKOVÁ LISTINA IX. ROČNÍKU VÁNOČNÍHO TURNAJE V KUŽELKÁCH 1. drûba II. (Jar. Sedl ml., Jar. Sedl, Aleö Sedl ) ñ8. KokrhajÌcÌ draci Pruti SokolÌci KOMETA drûba ätamgasti Diplomati Sa M Club TrojlÌstek ñ11. Honky Tonk I Honky Tonk II Honky Tonk IV Lucie Roky Team Tupl ci T i sestry HasiËi Honky Tonk III Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech P i odchodu z poöty seniorka zkolabovala éenu, kter p i odchodu z poöty na P lavskèm n - mïstì zkolabovala a upadla na zem, spat ila 15. prosince kolem proch zejìcì hlìdka mïstskè policie. Str ûnìk nev hal a ûenï ihned poskytl pot ebnou pomoc a p ivolal lèka e, jenû ûenu na mìstï oöet il. Zast vky MHD se staly terëem vandal Dva prosklenè p Ìst eöky zast vek MHD si koncem roku vzali za terë svèho dïnì nezn mì vandalovè. PrvnÌ poökozenou zast vku nalezli str ûnìci 27. prosince na zast vce MutÏnick, kde nïkdo rozbil t i sklenïnè tabule p Ìst eöku a d le pokreslil zadnì Ë st tamnìho reklamnìho poutaëe. Vzhledem k tomu, ûe ökoda p es hla hranici 5000 korun, bylo dalöì öet enì p ed no Policii»R. Jin obdobn p Ìpad byl zjiötïn o den pozdïji na zast vce Bo etick, kde nezn m pachatel z ejmï prokopl dvï plexisklovè tabule p Ìst eöku pro cestujìcì. Nov rok slavil p Ìliö buja e, zklidnila ho aû hlìdka MP SilvestrovskÈ veselì si k nelibosti soused aû p Ìliö hlasitï uûìval Ëty iadvacetilet obyvatel jednoho z dom ve VelkopavlovickÈ ulici. PÏt hodin po za- Ë tku novèho roku vöak s hlasitou hudbou linoucì se z jeho bytu doöla soused m trpïlivost a ke sjedn nì po dku byli p ivol ni str ûnìci. Za jejich p Ìtomnosti mlad BrÚan hudbu ihned vypnul a za svè po- ËÌn nì se omluvil. Podnapil muû si v mrazivèm podveëeru ustlal na chodnìku Na zast vce MHD Bzeneck nalezli str ûnìci 15. ledna k veëeru na zemi leûìcìho muûe z Blanenska. DotyËn to p ehnal s alkoholem do tè mìry, ûe v prostoru zast vky upadl a usnul. Kdyû jej hlìdka objevila a probudila, sedmadvacetilet muû nebyl s to jakkoli komunikovat ani samostatnï chodit. Na adu tak p iölo p ivol nì sanitky protialkoholnì z chytnè sluûby, kter ho odvezla k vyst ÌzlivÏnÌ do lèëebny. PrvnÌm letoönìm nenechavcem v prodejnï byla ûena PrvnÌm letoönìm nenechavcem, kter chtïl za pït prst nakoupit v prodejnï na P lavskèm n m., se 18. ledna stala sedmat icetilet BrÚanka. Z obchodu si chtïla bez placenì odnèst potraviny za vìce neû 320 korun. JejÌmu z mïru vöak uëinila p Ìtrû tamnì ostraha, kter p ivolala str ûnìky. P ed nimi ûena zboûì vr tila do reg l a namìsto pl novanè spory ji Ëek zaplacenì hlìdkou uloûenè pokuty. (zno) MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 13. nora Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více