Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: , web: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval a předkládá: Česká Lípa 15. října 2012 Ing. Rostislav Lád ředitel Schválila Školská rada OA: Česká Lípa 17. října 2012 PhDr. Martin Kabrna - předseda

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia učební plány Údaje o pracovnících školy Údaje o počtu žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o maturitních zkouškách Údaje o výchovných opatřeních Přehled prospěchu žáků Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti Uplatnění absolventů Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení Spolupráce se sociálními partnery Školská rada Spolupráce s rodiči, školami Mezinárodní spolupráce Zapojení do projektů Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky Zajímavé akce a aktivity Poradenské služby Zpráva výchovných poradců Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování Plnění minimálního preventivního programu školy Práce s talentovanými žáky Řízení školy Interní kontrolní činnost Plnění ročního plánu práce Hodnocení práce předmětových komisí Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy... 34

3 Slovo ředitele školy úvodem Další školní rok je minulostí a nastává čas bilancování. Kromě běžných činností, jakými jsou výuka a výchovné působení školy na své svěřence, došlo k některým mimořádným událostem. Na škole se pořádalo krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách, kde naši žáci obsadili v jednotlivých kategoriích čelní místa a postoupili do republikového finále. Další velikým úspěchem bylo vítězství chlapců na Mistrovství republiky v soutěži Nejzdatnější mládež a škola 2012, které pořádá Svaz kulturistiky a fitness ČR. Úspěch je umocněn tím, že na škole studuje převaha dívek a především má škola minimální sportovní zázemí, protože postrádá tělocvičnu. Ani v oblasti studijní se žákům nedařilo špatně. V medializované státní maturitě v písemné části českého jazyka uspěli všichni žáci a jeden neúspěch byl v matematice. Značné rezervy mají žáci v ústní a zejména profilové části, kde je náročnost pedagogů větší. Neúspěchy maturantů měly ve velké většině společný jmenovatel a tím je špatná docházka do školy. Hlavním problémem se stala snížená poptávka o studium z řad absolventů základních škol. Nepodařilo se tak naplnit první ročníky a pokles je a bude velmi citelný, protože oproti minulému roku je úbytek přibližně 40 žáků v prvním ročníku. Příčin je několik a je obtížné určit tu hlavní. Je to zejména dlouhodobý demografický pokles žáků vycházejících ze základních škol, náročnost studia na naší škole, velká nabídka gymnaziálního studia na Českolipsku a v neposlední řadě plošné zavedení přijímacích zkoušek v Libereckém kraji. Úmysl je zde dobrý, a to zvýšení kvality krajských škol. Nepřipojily se k tomu však sousední kraje a soukromé školy. Řada žáků proto zvolila bezproblémovou variantu a k přijímacím zkouškám nešla. Musíme proto v následujícím období zlepšit informační a vysvětlovací kampaň, jinak se zařadíme mezi školy, které budou mít ekonomické a existenční problémy. Problematickou oblastí je též nedokončená rekonstrukce budovy, což se podepsalo i na havárii vody, kdy došlo k prasknutí zkorodovaného napojení umývadla v nezrekonstruovaných toaletách v třetím nadzemním podlaží a následnému zatopení části budovy. Škoda přesáhla milión korun a následky nejsou dosud odstraněny, protože vysoušení stále pokračuje. Přes všechny problémy se domnívám, že škola plní dobře funkci, pro kterou je zřízena. Naše škola má a bude mít pevné místo mezi školami na Českolipsku, kde tvoří důležitý segment bezplatné krajské vzdělávací nabídky. Ing. Rostislav Lád

4 1. Základní údaje o škole Název: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422, Česká Lípa Zřizovatel: Liberecký kraj IČ: IZO: Identifikátor zařízení: Kapacita: 480 žáků www stránky: oa.clnet.cz Ředitel: Ing. Rostislav Lád Zástupce ředitele: PhDr. Martin Kabrna Předseda školské rady: PhDr. Martin Kabrna Druh školy: střední (střední odborná škola) Datum zařazení do rejstříku: (č.j / ) Studijní obory: M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum M/01 Veřejnosprávní činnost Studium: denní Délka studia: čtyřleté Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Činnost organizace je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalšími prováděcími předpisy.

5 2. Organizace studia učební plány Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Učební plán Denní studium čtyřleté Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné vyučovací předměty a) Základní M/02 Obchodní akademie Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura První cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Druhý cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Matematika Dějepis Hospodářský zeměpis Základy společenských věd Informační technologie 2(2) 2(2) 2(2) 0 6(6) Písemná a elektronická komunikace 2 2(2) 2(2) 2(2) 8(6) Ekonomika Právo Účetnictví 0 3(3) 4(4) 4(4) 11(11) Základy přírodních věd Statistika Ekonomie Daně Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Odborná praxe po dobu 4 týdnů za studium b) Výběrové Konverzace v cizím jazyce 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) Společenskovědní seminář Matematický seminář Informační technologie Bankovnictví Cestovní ruch Finance Marketing a management Celkem vyučovacích hodin

6 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Učební plán M/02 Ekonomické lyceum Denní studium čtyřleté Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné vyučovací předměty a) Základní Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura První cizí jazyk 3(3) 5(5) 3(3) 3(3) 14(14) Druhý cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Matematika Dějepis Zeměpis Základy společenských věd Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) 0 2(2) 6(6) Společenská kultura Psychologie Ekonomika Právo Účetnictví 0 0 4(4) 4(4) 8(8) Biologie Fyzika Chemie Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Písemná a elektronická komunikace (2) 5(2) Odborná praxe po dobu 2 týdnů za studium b) Výběrové Konverzace v cizím jazyce 0 0 2(2) 2(2) 4(4) Třetí cizí jazyk 2(2) 2(2) 4(4) Společenskovědní seminář Matematický seminář Dějepisný seminář Ekonomický seminář Finance Marketing a management Celkem vyučovacích hodin

7 Denní studium čtyřleté Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Učební plán Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné vyučovací předměty a) Základní M/01 Veřejnosprávní činnost Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 5(5) 3(3) 4(4) 4(4) 16(16) Matematika Dějepis Zeměpis Základy přírodních věd Informační technologie 2(2) 2(2) 0 0 4(4) Písemná a elektronická komunikace 3 2(2) 2(2) 2(2) 9(6) Ekonomika Právo Veřejná správa Sociální politika Veřejné finance Psychologie Sociologie a politologie Společenská kultura Statistika a demografie Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Filozofie a etika Personální práce Konverzace v cizím jazyce 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) Ekologie Historie státní správy Komunikace s veřejností Odborná praxe po dobu 4 týdnů za studium b) Výběrové Matematický seminář (2) 2(2) Evropská unie (2) 2(2) Účetnictví 0 3(3) 3(3) 3(3) 9(9) Druhý cizí jazyk 0 3(3) 3(3) 3(3) 9(9) Celkem vyučovacích hodin

8 3. Údaje o pracovnících školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 4,00 12,90 9,38 2,14 28,42 z toho ženy 0,00 3,00 5,90 4,81 1,14 14,85 Na škole působilo ve školním roce 5 nepedagogických pracovníků (2 administrativní pracovnice, 2 uklízečky a 1 školník). Během školního roku byly na mateřské a rodičovské dovolené 3 učitelky. Jeden pedagog byl uvolněn pro výkon funkce starosty města. Nenastoupil žádný čerstvý absolvent. V roce 2011 byla průměrná mzda na škole Kč ,--, z toho pedagogové ,-- a nepedagogové ,-- (čtyři pedagogové 13. platová třída, 23 pedagogů 12. platová třída, nepedagogičtí pracovníci jedna 10. platová třída, jedna 9. platová třída, dvě 2. platové třídy, jedna 4. platová třída). Řada zaměstnanců se účastnila dalšího vzdělávání: 2x metodik ICT, 2x metodik EVVO, 1x koordinátor tvorby ŠVP. Pedagogové školy se zúčastnili řady seminářů zaměřených na výuku grafických disciplín, ekonomiky, účetnictví, daní a práva (Mezinárodní účetní standardy, Aktuality ve výuce ekonomiky, Účetní program DUEL, Ježek Software Česká Lípa, Daňové a účetní novinky pro podnikatele, Nové metody ve výuce písemné a elektronické komunikace, Správní právo). Všichni učitelé získali osvědčení potřebná ke státní maturitě (komisař, zadavatel, hodnotitel). Většina učitelů ze účastnila projektu Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, kde byla škola partnerem. Proběhly zde kurzy Motivace zaměstnanců, Leadrship, Obratná komunikace v konfliktních situacích, Lektorské dovednosti a Efektivní uplatnění ICT ve výuce. Z 27 učitelů pracovalo pět na částečný úvazek, žádný externista. Průměrný věk pedagogického sboru byl k ,94 roků.

9 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 27,42 2,80 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 2,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 4. Údaje o počtu žáků Údaje jsou podle stavu k Studijní obor Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu EL ,25 X OA ,25 X VČ ,00 X Celkem ,38 12,98 Průměrný počet žáků na učitele Ročník Počet tříd Počet žáků v ročníku I II III IV Celkem Na škole studovalo 18 cizích státních příslušníků. Z toho 2 Slovenská republika, 4 Ukrajina, 1 Kazachstán, 8 Vietnam, 1 Bosna a Hercegovina, 1 Rusko a 1 Bělorusko. Z celkového počtu 369 žáků bylo 285 dívek a 84 chlapců. Kapacita školy, která je 480 žáků (16 tříd) není v současné době zcela využita. 23 % nevyužité kapacity budovy pro denní studium se částečně pronajímá jiným subjektům, částečně využívá pro další vzdělávání a částečně zůstává nevyužito.

10 Údaje o přijímacím řízení Počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 124 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 8 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 120 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 4 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 13 z toho vyřešeno autoremedurou 13 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 8 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 22 o změně oboru vzdělání 3 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 15 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 3 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 Celkem 30

11 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Údaje o maturitních zkouškách Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 6 23 jiná ocenění 0 0 napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy 5 3 sníž. známka z chování Přehled prospěchu žáků Prospěch žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 6 0

12 5.4. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Třída Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Třída Třída 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.B 1.B 1.B 1.B 1.B 1.B 1.B 1.C 1.C 1.C 1.C 1.C 1.C 1.C 1.D 1.D 1.D 1.D 1.D 1.D 1.D 1. ročník ročník 1. ročník ročník 1. ročník 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.B 2.B 2.B 2.B 2.B 2.B 2.B 2.C 2.C 2.C 2.C 2.C 2.C 2.C 2. ročník ročník 2. ročník ročník ročník 2. ročník 2. ročník 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.B 3.B 3.B 3.B 3.B 3.B 3.B 3.C 3.C 3.C 3.C 3.C 3.C 3.C 3. ročník ročník 3. ročník ročník ročník 3. ročník 3. ročník 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.B 4.B 4.B 4.B 4.B 4.B 4.B 4.C 4.C 4.C 4.C 4.C 4.C 4.C 4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník 5.5. Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti Při škole působí úspěšně řadu let Divadelní klub mladých, který se představuje svými hrami spolužákům, rodičům i široké veřejnosti. Během školního roku nastudovali a veřejnosti předvedli divadelní představení Geneze aneb Černošský Pán Bůh a páni Izraelité a dále Škola základ života. Během svatomartinských slavností předváděli obrazy ze života sv. Martina a městské vánoční slavnosti doplnily o živý Betlém. První místo Kristýny Zieglerové a třetí místo Anety Spanilé v recitační soutěži Wolkerův Prostějov byly další úspěchy souboru pod vedením paní učitelky Ing. Bufkové. Velký úspěch měla akce Zapomenutá řemesla, kde si žáci vyzkoušeli paličkování, drátenictví, výrobu svíček a další rukodělné techniky. Pro vyznavače pohybových aktivit ve škole v odpoledních hodinách probíhají břišní tance, aerobic a je k dispozici školní posilovna.

13 5.6. Uplatnění absolventů Z 81 žáků čtvrtých ročníků si 49 žáků podalo celkem 117 přihlášek. Přehled přihlášek podle jednotlivých vysokých škol je v následující tabulce. Třída TU v Liberci UJEP Ústí nad Labem VŠE v Praze Škoda Auto Mladá Boleslav Ostatní VŠ Celkem 4. A 14 z B 9 z C 26 z Celkem 49 z Ostatní absolventi se uplatňují v praxi jako ekonomové, administrativní síly, bankovní úředníci, státní úředníci, soukromí podnikatelé, apod. Úspěšnost přijetí na VŠ činila 71 % u oboru Obchodní akademie a 84 % u oboru Ekonomické lyceum. V období od do bylo v evidenci MPSV 19 našich absolventů oboru Obchodní akademie (k ) nepracovalo 11 absolventů a dva absolventi oboru Ekonomické lyceum. Z důvodu integrace informačních portálů MPSV nejsou údaje od k dispozici. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení název programu akreditace počet účastníků počet absolventů sociální partneři Podpora systému a rozmanitých forem DVPP MŠMT Attest Účetnictví s využitím VT MŠMT S-COMP Zpět k nezávislosti MŠMT Exva Duel Ježek software Brána jazyků otevřená MŠMT NIDV Podpora systému a rozmanitých forem DVPP MŠMT Attest 7. Spolupráce se sociálními partnery Se sociálními partnery regionu je udržován pravidelný kontakt z důvodu praxí třetích ročníků oboru Obchodní akademie, dalšího vzdělávání i konzultací učebních plánů školy. Dále probíhá užší spolupráce s Úřadem práce Česká Lípa, Městem Doksy, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Centrem pro zdravotně postižené LK a zejména Městem Česká Lípa. Seznámení s jednotlivými firmami regionu se realizuje formou exkurzí, přednášek, seminářů a soutěží. Pro některé sociální partnery je organizováno další vzdělávání dle jejich požadavků. Odborová organizace školy ukončila k svou činnost.

14 7.1. Školská rada Školská rada byla zvolena v řádných volbách v listopadu 2011 na dobu tří let. Předsedou byl zvolen PhDr. Martin Kabrna. Dalšími členy rady jsou Mgr. Petr Rückel (spolu s PhDr. Kabrnou zástupce pedagogů), Mgr. Petr Pokorný a PaedDr. Jiřina Ledvinková (zástupci zřizovatele), Jan Šlajs a David Kadleček (zástupci žáků a rodičů). Školská rada se podílela na správě školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Rada se pravidelně scházela, projednávala a schvalovala dokumenty na základě školského zákona Spolupráce s rodiči, školami Dvakrát za školní rok se konají třídní schůzky, na kterých rodiče získají informace o prospěchu a chování svých dětí. Pro zlepšení informovanosti rodičů zavedla škola elektronické studijní průkazy, pomocí kterých si rodiče mohou každý den kontrolovat prospěch a docházku svých dětí. Pravidelně se koná den otevřených dveří pro zájemce o studium na škole. Všichni učitelé, výchovný poradce i preventista sociálně patologických jevů mají konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče. V naléhavých případech jsou k dispozici po dohodě. Vedení školy a výchovný poradce poskytují na základních školách vycházejícím ročníkům informace o možnosti studia na naší škole. Podobně je tomu na burzách škol nebo na poradách, které organizuje úřad práce a pedagogicko-psychologická poradna. Při škole funguje občanské sdružení rodičů, které spolupracuje s vedením školy při organizování a materiálním zajištění různých akcí Mezinárodní spolupráce Dlouhodobě se nedaří najít partnerskou školu v Německu a Anglii. Nedostatek vhodných partnerských škol řešíme výjezdy do Anglie, Francie, Německa a Rakouska formou poznávacích zájezdů 8. Zapojení do projektů Název projektu Získané prostředky Podpora systému a rozmanitých forem DVPP Hodnocení kvality vzdělávání v LK 0 Sportovní potřeby pro OA Č.Lípa Active Citizens

15 EU peníze středním školám Zapomenutá řemesla Mistorvství ČR v grafických předmětech Hedvábné tvoření Advent a tradiční české výrobky Nájem tělovýchovného zařízení Tenisový turnaj Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti K prezentaci je využíván především tisk, dále pak rozhlas a televize. Nejlépe je škola prezentována především svou činností na vzdělávacích kurzech, humanitárními akcemi, kulturními akcemi, sportovními úspěchy a v neposlední řadě úspěchy absolventů v dalším studiu a praxi. Vizitkou školy jsou i její webové stránky. Ukázky různých článků z tisku jsou v příloze Soutěže a přehlídky Žáci školy se v letošním roce účastnili vědomostních a sportovních soutěží, ve kterých dosahovali okresních i krajských úspěchů. Školní kola se konala v těchto oborech: Soutěž v písemné a elektronické komunikaci a obchodní korespondenci Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Soutěž o reklamní plakát Středoškolská odborná činnost Soutěž v uměleckém přednesu poezie a prózy Soutěž o ekonoma školy Soutěž ve znalostech německých reálií pro 4. ročníky Soutěž o znalosti zeměpisu Soutěž v piškvorkách Soutěž Matematický klokan a Genius logicus Sportovní soutěže basketbal, volejbal, florbal, sálová kopaná, atletika, stolní tenis 1. místo obsadila žákyně školy v krajském kole Mistrovství ČR v grafických disciplínách v psaní na klávesnici a 5. místo ve wordprocessingu. V soutěži Nejzdatnější mládež a škola 2012 ČR obsadili chlapci naší školy 1. místo.

16 9.2. Zajímavé akce a aktivity Žáci pomohli při humanitárních sbírkách Nadace Euronisa Pozvedněte slabé, humanitární organizace Adra a jako pořadatelé na krajských hrách zdravotně postižených. Školu navštívila a se studenty besedovala řada významných osobností (např. ministr a náměstkyně ministra MŠMT). Žáci druhých ročníků absolvovali sportovní (vodácký) a turistický kurz v květnu Řada studentů získala v průběhu školního roku mezinárodní certifikáty v německém (Goethe institut) a anglickém jazyce (Britská rada a Australská rada). Tradičně se žáci školy účastní řady exkurzí, kde k nejzajímavějším patřila návštěva ČNB a Českého rozhlasu. Nelze opomenout ani zahraniční pobyty v Hastings. 10. Poradenské služby Zpráva výchovných poradců V oblasti kariérového poradenství se výchovní poradci podíleli na projektu Restart, burze práce, zpracování propagačních materiálů aj. Byla zorganizována exkurze 4. ročníků na Úřad práce v České Lípě a uskutečnily se přijímací pohovory nanečisto. Konaly se přednášky a konzultace o výběru vysoké školy, zaměstnání a vyplňování přihlášek. Z 81 žáků čtvrtých ročníků si 49 žáků podalo celkem 117 přihlášek. V péči výchovných poradce bylo 11 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, byly vypracovány dotazníky pro PPP pro žáky s PUP pro státní maturity. Zvýšená pozornost byla věnována žákům cizincům. Ve spolupráci s třídními učiteli jednali výchovní poradci s žáky, kteří měli kázeňské a studijní problémy, v závažných případech byl veden osobní pohovor i s rodiči. Konaly se osobní pohovory s žáky, kteří opakovali ročník a s neprospívajícími žáky. Výchovní poradci pomáhali řešit osobní problémy žáků, jednalo se především o mezilidské vztahy ve škole a v rodině, zdravotní problémy aj. Společně s preventistkou sociálně patologických jevů se uskutečnily adaptační dny pro první ročníky, konaly se preventivní akce proti sociálně negativním jevům, např. Škola bez aut, vodácký kurz aj., a řešily se případy sociálně negativního chování, např. záškoláctví, kouření, krádeže apod. Byly poskytovány metodické rady a postupy ostatním učitelům, např. program šikana a učitelé, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s nadanými a problémovými žáky aj. Pokračovala spolupráce s odbornými institucemi a zprostředkování jejich pomoc žákům, rodičům a učitelům. Jednalo se především o mezioborová supervizní setkání pro

17 pracovníky pomáhajících profesí v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy; schůzky výchovných poradců středních škol a zástupců Pedagogicko psychologicky poradny na Úřadu práce; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v České Lípě, Speciálně pedagogické centrum Liberec aj Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování Na škole bylo v uplynulém školním roce 11 žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení. Těmto žákům je věnována zvýšená pozornost všech učitelů, řízená třídními učiteli a koordinovaná výchovným poradcem. Úzká spolupráce je s Pedagogickopsychologickou poradnou v České Lípě. Pedagogové byli seznámeni s metodickým pokynem pro vzdělávání těchto žáků, který vychází z platných předpisů. Pro dva žáky s vážnějšími postiženími byly upraveny prostory školy a metody výuky ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem pro tělesně postižené v Liberci. Řada žáků má částečné, nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, případně částečné uvolnění z písemné a elektronické komunikace Plnění minimálního preventivního programu školy Prevence sociálně patologických jevů 2011/12 V tomto školním roce jsme se zaměřili na prevenci sociálně patologických jevů zejména v prvním ročníku. Základem prevence prvních ročníků byly adaptační dny ve Valdeku u Rumburku, které proběhly od do Studenti byli seznámeni s výchovnými poradcei Mgr. Michalem Hrdličkou a Mgr. Růženou Rückelovou, metodikem prevence sociálně patologických jevů Mgr. Janou Hoskovcovou. Poznali lépe své třídní učitele, seznámili se se svými novými spolužáky. Adaptační kurz byl zaměřen na prevenci šikany, užívání návykových látek, ale i na prevenci záškoláctví nebo zdravý životní styl. Prevence v celé škole byla ve spolupráci s ostatními učiteli prováděna v rámci výuky jednotlivých předmětů. V prvním i druhém pololetí jsme opět spolupracovali s rodiči žáků a to jak frontálně při rodičovských sdruženích, tak i individuálně při řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků. Studentům jsme nabídli mimoškolní aktivity sportovní i kulturní. Ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnými poradci a třídními učiteli jsme jednotně postupovali podle školního řádu a metodiky, kterou vypracoval výchovný poradce. Cílem primární prevence na škole byla snaha o snížení vlivu sociálně patologických jevů na naše studenty, informovat je o možných nebezpečích. Studenti byli seznámeni s tím, kam se mohou v případě potřeby obrátit.

18 V následující tabulce je uveden stručný přehled aktivit ve školním roce 2011/12. komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Kurzy a schůzky pořádané okresním metodikem prevence Pedagogičtí pracovníci školy Informováni metodikem prevence Školní vzdělávací program Etika a právní výchova ZSV, Společenská kultura, Právo, Bečejná správa, sociální politika, Filozofie a etika dle ŠVP Výchova ke zdravému životnímu stylu Občanská nauka, 1. a 2. roč. OA, 2. roč. EL, Tělesná výchova, roč. OA i EL V rámci adaptačního kurzu - 1. roč. Přednáška S tebou o tobě dívky, 1. roč. Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Ve všech předmětech všeobecně předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování vzdělávacích, viz MPP Adaptační kurz Společné akce třídní a školní školní exkurze, sportovní akce, návštěvy divadel a přednášek, soutěže a olympiády Organizace prevence Minimální preventivní program vytvořen pro rok 2011/12 Využití volného času žáků Divadelní klub, možnost využívání počítačových učeben, tělocvičny a posilovny, jazykové kurzy, knihovna, studovna Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) V rámci třídnických hodin a besed se studenty za spolupráce s metodikem prevence. Poskytování informačních materiálů a pomoci v rámci konzultačních hodin. Poskytování informačních materiálů a pomoci v rámci konzultačních hodin, nástěnka metodika prevence Poskytování informačních materiálů a pomoci v rámci konzultačních hodin, nástěnka výchovného poradce. Aktivní spolupráce s PPP ČL, Policie ČR, OSSZ ČL, MÚ ČL, K-centrum Knihovna metodika prevence, časopisy o prevenci, materiály získané v rámci vzdělávacího kurzu Studijní program pro školní metodiky prevence Bod 2 e, f školního řádu

19 Přehled akcí školy ve školním roce 2011/12 tvořící a doplňující preventivní program SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 1. září 2011 Dne 1. září 2011 od 9:00 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 a přivítání prvních ročníků na školním dvoře. Žáky přivítal a popřál hodně studijních úspěchů ředitel školy Ing. Rostislav Lád, který také seznámil nové žáky s celým učitelským sborem a žáky vyšších ročníků ADAPTAČNÍ DNY PRVNÍCH ROČNÍKŮ září 2011 Ve dnech září 2011 proběhly v kempu Valdek city u Rumburku adaptační dny prvních ročníků. Žákům vysvětlili svoji činnost výchovný poradce Mgr. Michal Hrdlička a preventistka sociálně patologických jevů Mgr. Jana Hoskovcová. Třídní učitelé žáky seznámili s fungováním školy. V rámci pracovních bloků si žáci vyzkoušeli orientaci v terénu, připomněli si zásady první pomoci, sportovali a poznávali okolí. V pátek proběhla soutěž družstev v jednotlivých disciplínách z předchozího dne. Jako každý rok splnily tyto dny svůj účel a pomohly novým žákům vzájemně se seznámit a úspěšně vkročit do nového školního prostředí a kolektivu. S TEBOU O TOBĚ září 2011 Dívky prvních ročníků se zúčastnili přednášky o hygieně, která jim poskytla optimální rozsah informací o změnách, které doprovázejí období dospívání tak, aby pochopily jejich biologické zákonitosti a individuální rozdíly, o pozitivním přístupu k sobě, svému tělu, vzhledu a ochraně reprodukčního zdraví, o upevňování žádoucích zdravotních a hygienických návyků, o menstruačním cyklu a pomoci při výběru vhodných hygienických pomůcek. CORNY ATLETICKÝ POHÁR OKRESNÍ KOLO září 2011 V okresním kole Corny středoškolského atletického poháru se umístilo družstvo chlapců na 2. místě výkonem 6853 bodů a družstvo dívek rovněž na 2. místě výkonem 5435 bodů. Chlapci i dívky tímto postoupili do krajského kola do Liberce. (Š)KOLA BEZ AUT 22. září 2011 Ve čtvrtek 22. září 2011 se na naší škole konala akce (Š)kola bez aut. Žáci se zúčastnili cyklistické vyjížďky na kolech a bruslení na in-line bruslích. Jedna skupina cyklistů vyrazila na východ, navštívila přírodní lokalitu Hradčanské rybníky a místní záchrannou stanici pro zraněná zvířata. Druhá cyklistická skupina směřovala na západ a uskutečnila závod do vrchu v obci Radeč. Bruslaři se projeli po cyklostezce Varhany. Díky pěknému počasí jsme se příjemně rozloučili s létem. EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ září 2011 Ve dnech 26. a 27. září si připomněli žáci prvních ročníků, stejně jako jejich starší spolužáci v minulém roce, Evropský den jazyků. Mohli si formou křížovky a dalších úkolů otestovat své znalosti v jazycích, které se vyučují na naší škole v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině i španělštině. OKRESNÍ KOLO SŠ V KOPANÉ října 2011 V okresním kole středních škol kopané se umístilo družstvo chlapců na 2. místě. Ve finále prohrálo s Euroškolou až po penaltovém rozstřelu, kdy finálový souboj skončil remízou 0:0.

20 HALLOWEENSKÝ DEN října 2011 V úterý 25. října se potřetí na naší škole uskutečnil projektový den ANJ Halloween Žáci 1. ročníků přišli do školy v kostýmech strašidelných nadpřirozených bytostí, ve kterých probíhala nejen výuka, ale i speciální halloweenská oslava plná tradičních soutěží a her. Jako jednotlivci mohli žáci soutěžit v tradiční Halloweenské hře "Bobbing the apples", o zajímavé ceny se můžete rovněž utkali v soutěži "O nejhezčí masku". Probíhaly i soutěže pro celou skupinu (P/L), a to např. "O nejkrásnější dýni - Pumpkin Lantern - vlastnoručně vyřezanou. Všichni zúčastnění si tento den skvěle užili. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO PRVNÍ ROČNÍKY - 4. listopadu 2011 V pátek 4. listopadu navštívili žáci prvních ročníků divadelní představení Geneze aneb Černošský Pán Bůh a páni Izraelité. Vtipně přepracované příběhy z bible v podání Divadelního klubu mladých byly jistě zajímavým zpestřením výuky. NETRADIČNÍ METODA VÝUKY DĚJEPISU listopadu 2011 Při hodině dějepisu ve 2.C byla při výkladu historie středověku využita netradiční metoda výuky. Michal Pintér, který je členem Skupiny historického šermu Gardee ve Cvikově, ukázal svým spolužákům repliky historických zbraní a výstroje rytířů z období gotiky, vysvětlil jejich výrobu a použití a doplnil vlastní zážitky a zkušenosti z šermířských vystoupení. Přednáška byla poučením i zábavou, protože žáci měli možnost vzít si zbraně do ruky a obléknout si plátovou zbroj i kroužkové brnění. DEINEWELTVONMORGEN TVŮJSVĚTZÍTŘKA listopadu 2011 Deset žáků naší školy mělo od 20. do jedinečnou příležitost se zúčastnit v německém Výmaru projektu TVŮJSVĚTZÍTŘKA. Naše skupina žáků spolu se skupinou deseti německých žáků pracovala metodou Dílny budoucnosti na tématu Životní prostředí zdroje a náš vztah k nim. Poznali jsme krásné město plné historie a umění, procvičili a vylepšili svoji němčinu a zamysleli se nad naším každodenním zacházením se zdroji, které nám naše planeta poskytuje. Vše proběhlo ve výborné náladě a za nádherného počasí. EXKURZE LETIŠTĚ RUZYNĚ listopadu 2011 Dne 28. listopadu se třída 3.C za doprovodu Ing. Evy Vondrové a Mgr. Leoše Grolmuse zúčastnila exkurze na ruzyňském letišti. Měli jsme možnost projít letištní kontrolou, viděli jsme několik odletů, přistání a parkování letadel. Zároveň jsme navštívili letištní hasičskou stanici a seznámili se s projektem modernizace letiště. EXKURZE V TPCA KOLÍN - 5. prosince 2011 V pondělí 5. prosince 2011 navštívili žáci 2.B automobilku TPCA, která se nachází v průmyslové zóně Kolín Ovčáry. V současné době tato firma zaměstnává okolo zaměstnanců a vyrábí městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1 vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou. TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie. Během exkurze žáci zhlédli instruktážní film, byli seznámeni s pracovními pozicemi a odměňováním zaměstnanců, způsobem střídání pracovních směn. Nejatraktivnější ovšem byla samotná prohlídka montážní haly, kde všichni viděli na vlastní oči jednotlivé fáze výroby automobilů pomocí moderní špičkové technologie s důrazem na vysokou kvalitu. Vláček se studenty projel téměř celou výrobní halou, řidič a průvodce v jedné osobě jim vše okomentoval.

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více