Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy

2 Základní údaje o škole od Název organizace: Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56 okres Semily Sídlo organizace: Turnov Mašov, U Školy Turnov Právní forma: příspěvková organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO organizace: DIČorganizace: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov Sídlo zřizovatele: A. Dvořáka Turnovy telefon: Ředitelka školy: Druh školy: Mgr. Šmucrová Stanislava Základní škola s 1. stupněm www stránky: telefon: Datum změny zařazení do sítě škol: Škola sdružuje: 1.Základní škola kapacita: 87 žáků IZO : Školní družina kapacita: 60 žáků IZO : Školská rada: zvolena zástupce za zřizovatele : zástupce za rodiče : zástupce za školu: PhDr. Maierová Hana Mgr. Frič Jaromír Mgr. Šulcová Renáta strana 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY TURNOV MAŠOV, U ŠKOLY 56 ZA ŠKOLNÍ ROK CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola s menším počtem žáků ve třídách je v současné době opět pětitřídní. Navštěvují ji děti z okrajových částí Turnova Mašova, Pelešan, Kadeřavce, ale i okolních obcí Kacanov, Modřišic-Podháje, Všeně, Vystře, Olešnice.5. Naši žáci po absolvování 5. ročníku odcházejí do škol v Turnově. Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup k žákům vyžadujícím větší péči, k žákům zvláště nadaným i integrovaným s různými znevýhodněními.v letošním škol. roce nejvíce péče potřebovali žáci 2. ročníku! V naší škole nevládne anonymita. Všichni se navzájem dobře znají, komunikují. Naším stálým trendem je být školou rodinného typu. Dobrá je i spolupráce a komunikace s rodiči. V takovéto atmosféře se lépe předchází případným nedorozuměním i šikaně. Ve školním roce navštěvovalo školu 84 žáků. Stav k tř. učitelka 1. ročník 20 žáků 8 chlapců 12 dívek Mgr. Vildová Jana 2. ročník 13 žáků 9 chlapců 4 dívky Mgr. Brožková Veronika 3. ročník 17 žáců 9 chlapců 8 dívek Mgr. Hlaváčová Eva 4. ročník 17 žáků 7 chlapců 10 dívek Mgr. Šmucrová Stanislava 5. ročník 17 žáků 9 chlapců 8 dívek Mgr. Šulcová Renáta celkem 84 žáků 42 chlapců 42 dívek Do prvního ročníku pro rok nastoupí 19 žáků. Bude naplněna kapacita školy na 100%. Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v souladu s hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.291/1991 Sb., o základních školách. Vyučování začíná v 7.45 hod. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední blok vyučování končí ve 12:20 hod. Odpolední vyučování i zájmové kroužky se řídí konkrétním rozvrhem. Dozor nad žáky zajišťují vyučující dle rozvrhu. Na naší škole je zřízena rada školy podle Zákona č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 167, 168. Rada školy má 3 členy a ve školním roce proběhla dvě jednání. Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 56 žáků. Má 2 oddělení. Byla přijata druhá vychovatelka na poloviční úvazek. K byla navýšena kapacita ŠD. V letošním roce sídlila ŠD v jedné učebně v přízemí a jedné učebně v poschodí.žáci i učitelky se stravují v jídelně sousedící mateřské školy.. strana 3

4 Vybavení školy Škola je slušně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. Škola má ve svém vybavení barevný televizor, videorekordér, DVD přehrávač, pět radiomagnetofonů s cd, barevnou i černobílou kopírku, elektronické varhany, Ve třídách je umístěno 10 počítačů s programy pro výuku, hry a přehrávání CD. Počítače ve čtyřech třídách jsou připojeny na internet. Počítač umístěný v kanceláři školy slouží pro potřeby vedení,učitelky mají k dispozici počítač v učebně v poschodí. Učebnice jsou žákům zapůjčovány z fondu školy a jejich nákup je hrazen z prostředků ONIV. Žáci prvního ročníku obdrží zdarma školní potřeby. Ostatní žáci si nákup hradí. Potřeby na výtvarné a pracovní činnosti nakupujeme společně za peníze, které odhlasují rodiče po dohodě na společné schůzce na začátku škol.roku. Budova je vybavena elektrickým vytápěním, vodovodem ve třídách, splachovacími záchody, teplou vodou a osušovačem rukou, telefonem a připojením na internet. V době mimo provoz je budova chráněna poplašným zařízením. Zlepšení vy bavení ve škol.roce 2009/2010 Bylo dokončeno pískoviště pro ŠD, navezen certifikovaný písek, zakryto plachtou pískoviště i doskočiště pro skok daleký, zapískováno hřiště s umělým povrchem. Školní zahrada průběžně sekána a prořezávána. Byla provedena revize venkovních staveb pro děti.v učebně v poschodí zakoupena nová tabule. Zřizovatel započal pracovat na dlouhodobém požadavku přístavbě šaten. Vzešel z toho plán na rekonstrukci celé budovy. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení projektu.v současné době je studie ve fázi schvalování. Koncepce školy Naše základní škola nabízí žákům 1., 2., 3.r. vzdělávání podle školního vzdělávacího programu (k nahlédnutí u ředitele školy), žákům 4. a 5.roč. vzdělání podle vzdělávacího programu Obecnáí škola. Oba programy zaručují standardní vzdělávání a tím i možnost žáků přestoupit na kteroukoliv vybranou školu. Hlavním cílem je vytvořit kvalitní základ pro další vzdělávání a zajistit plynulý přechod žáků na 2. stupeň základní školy. Priority školy: - vedení dětí ke kvalitnímu trávení volného času zapojením do práce družiny a kroužků, které jsou ve škole k dispozici - propagování a organizování sportovní činnosti - dodržovat Úmluvu o právech dítěte - systematicky působit proti vzniku vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky - vytvářet otevřenou, klidnou a sdílnou atmosféru ve škole, budovanou na kvalitních vztazích mezi žáky a učiteli, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti - zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostor i okolí strana 4

5 - snažit se přiměřeným způsobem o modernizaci výuky - spolupracovat s PPP, pokud se u žáků objeví studijní problémy - podporovat kvalitu výuky zvyšováním kvalifikace pedagogů - podporovat nový styl práce a zabezpečit dostatek pomůcek - pravidelně prezentovat školu na veřejnosti 2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Přehled učebních plánů Na škole vyučujeme podle schválených vzdělávacích programů pro základní školu platných ve školním roce 2002/2003 uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR č.6. Vyučujeme dle učebního dokumentu Obecná škola čj / V prvním, druhém a třetím ročníku jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 778/2007. V tomto programu budeme pokračovat i nadále. Celé znění je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo na internetových stránkách školy. ŠVP č.j. 778/2007 Obecná škola 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Školní družina O pobyt ve školní družině je obrovský zájem. I proto škola požádala prostřednictvím zřizovatele o navýšení kapacity z 39 na 60 žáků. Bylo nám vyhověno a od je kapacita ŠD 60 žáků. Přihlášeno v tomto škol. roce bylo 56 žáků. Byla přijata druhá vychovatelka na 50% úvazek. Je zde zabezpečována především zájmová činnost, rekreace a odpočinek pro žáky ročníku a žáky dojíždějící.zajišťuje dohled před i po vyučování. Je využívána školní zahrada, hřiště, odpočinkový altán, okolní příroda. ŠD nemá vlastní učebny, má vybavení ve dvou třídách školy. V případné rekonstrukci je plánovaná učebna pro školní družinu. ŠD pořádala mnoho zábavných akcí i pro ostatní žáky školy. Např. karnevaly, soutěže, orientační závod, letní tábor o prázdninách. strana 5

6 Nabídka zájmových útvarů: Počítače Anglický jazyk pro 1. a 2.r. Základy hry na flétnu Sportovní kroužek Výtvarný kroužek 3.PŘEHLED ÚDAJŮ O ŽÁCÍCH, VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok Počet tříd Počet žáků 2003/ / / / / / / Ve všech ročnících byly splněny požadavky učebních osnov. Celkem 66 žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli. Nikdo neměl sníženou známku z chování. Ve škole nebyl v roce žádný závažný výchovný problém.. Počty zapsaných a zařazených žáků Zápis do 1. r. se konal 15. ledna Zapsáno 15 žáků, 1 žádost o odklad. Nastoupí 4 žáci po loňském odkladu, 1 žák se přistěhoval. Celkem do 1. ročníku nastoupí 19 žáků. Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy strana 6

7 Přestup žáků na 2. stupeň ZŠ v Turnově 5. ročník - 17 žáků víceleté gymnázium 3 žákyně přijaty (hlásily se 3 žákyně) ZŠ Skálova 4 žáci ZŠ 28.října 10 žáků 4. Přehled tříd a pedagogických pracovníků I. třída 1.r. 20žáků Mgr. Vildová Jana II.třída 2.r. 13žáků Mgr. Brožková Veronika III. třída 3.r. 17žáků Mgr. Hlaváčová Eva IV.třída 4.r 17žáků Mgr. Šmucrová Stanislava V.třída 5.r. 17žáků Mgr. Šulcová Renáta zapsáno 56 žáků - 2 oddělení vychovatelky: Pivrncová Jarmila 100% Stránská Marie 50% Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogických Pořadatel Počet pracovníků pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne , plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok a potřeb pracovníků a záměru školy pro další období.název semináře Kolokvium ředitelů NIDV Liberec 1 Datové schránky zákon č.300/2008 Sb. CVLK Liberec 1 Spisová služba a archivnictví VC Liberec 1 Angličtina pro mírně pokročilé NIDV 1 Vzděl program Brána jazyků otevřená Říjen-červen Interaktivně na 1. stupni Naklad. Fraus 4 strana 7

8 5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele školy Ředitelka školy vydala: - 14 rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku - 1 rozhodnutí o odkladu - 1 rozhodnutí o vyhovění žádosti IVP Odvolání proti rozhodnutí ředitele Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. 6. ŘÍZENÍ ŠKOLY Realizace hlavních cílů stanovených školou Hlavní cíle stanovené v rámcovém plánu akcí pro školní rok byly projednány a schváleny pedagogickou radou Hodnocení realizace bylo provedeno na konci školního roku. pozitivní - sběr papíru - spolupráce s okolními školami - aktuálnost internetových stránek - činnost školní družiny - prezentace výsledků ve výsce v Turnově negativní - žádné výraznější nedostatky na radě nebyly konstatovány Mapa školy - hodnocení Hodnocení a srovnání výsledků naší školy s jinými v republice proběhlo v únoru tohoto roku. Dotazníkovou formou rodičů, žáků, učitelů, ředitelky výsledky zpracovala firma Scio. Hodnocení je pozitivní, bude vyvěšeno na stránkách školy. Hospitace Během školního roku provedla ředitelka školy čtyři hospitace v souladu s plánem hospitací a kontrolní činnosti Nebyly zaznamenány nedostatky. strana 8

9 Třídní schůzky Během školního roku se konaly tři třídní schůzky Rodiče mají možnost kdykoliv se ve škole informovat o prospěchu a chování svého žáka. Běžné zprávy jsou rodičům podávány v notýscích nebo žákovských knížkách, www stránkách školy apod.komunikace funguje dobře.. Spolupráce se školami a jinými organizacemi Naše škola spolupracuje s ostatními školami podobného typu v okolí zejména se ZŠ Přepeře, Tatobity, Ohrazenice.Doubravice. Velmi dobrá spolupráce je Žlutou ponorkou, pod jejiž záštitou probíhají na škole zájmové kroužky. Enviromentální výchova Prvky enviromentální výchovy zařazují vyučující průběžně do hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Ve škole probíhá sběr papíru, plánuje se od nového školního roku sběr baterií. 7. PORADENSKÉ SLUŽBY Primární prevence Primární prevence sociálně-patologických jevů se i v tomto školním roce opírala o minimální preventivní program vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. Je realizován především v rámci výuky, zejména prvouky a přírodovědy a je zaměřen na ochranu zdraví, předcházení nemocem, zdravou výživu, správný režim dne, péči o vlastní bezpečnost, účinky návykových látek na zdraví a život člověka. Témata jsou rozdělena podle ročníků. MPP se průběžně plní. Integrovaní žáci Integrovaní žáci byli ve škole čtyři. Jeden žák má postižení sluchové+ovř+dyslálii Pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu /IVP/ Tři žáci - VPU. Práce s talentovanými žáky Vyučující se snaží formou individuální práce rozvíjet talent žáka. Žáci mají možnost využít ke svému rozvoji všechny dostupné pomůcky i nad rámec vyučování, učitelé jim jsou k dispozici ke konzultaci, výukové programy mohou využívat i v rámci školní družiny. strana 9

10 8. ÚDAJE O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU KONTROL - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění OSSZ Semily (listopad 2009) - Pojistné na veřejně zdravotní pojištění VZP Semily (leden 2010) Kontroly neshledaly žádné nedostatky, žádná pokuty ani penále nebyly uloženy. Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 9. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLY Další aktivity školy by se daly rozdělit do 4 okruhů: 1. výchovně-vzdělávací 2. společensko-kulturní 3. sportovní 4. ostatní 1. výchovně-vzdělávací-poznávací Každý vyučující ve své třídě zodpovídá za dodržování koncepce vzdělávacího programu Obecná škola a ŠVP. Učitelé pracují s dětmi individuálně, ve skupinách a frontálně. Složka výchovně-vzdělávací je nejdůležitější.velký důraz je kladen na profesně odborný růst pedagogických pracovníků. Každý pedagog si může vybrat z bohaté programové nabídky pro další vzdělávání. Žáci se zúčastnili mnoha akcí a exkurzí: - Den bez aut v Turnově - Čistička odpadních vod - Planetárium v Hradci Králové - Vynášení Morény - Den Země úklid okolí - Solná jeskyně Turnov - Krkonoše ( promítání ) - Hasiči v Turnově - Vlastivědná soutěž v Tatobitech / Žáci naší školy zvítězili v konkurenci 10 škol / - ZOO Liberec - Geopark Šťastná země Radvánovice - Plavba po Vltavě - Dopravní hřiště strana 10

11 2. společensko-kulturní Snažíme se vštěpovat žákům další vlastnosti rozvoje osobnosti. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Poznávají kolem sebe nové prostředí, učí se v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob oblékání při jednotlivých akcích v Městském divadle v Turnově, v turnovském kině, v Naivním divadle v Liberci nebo Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze. - Pinoccio - Doba ledová III - J. Uhlíř Hodina zpěvu - Velikonoční dílna - Bezhlavý rytíř - Nezmaři - Dlouhý, široký, bystrozraký - Turnovský kos pěvecká soutěž - Vánoční zpívání Turnov, náměstí - Divadlo v MŠ - Vánoční dílny Muzeum Turnov - Vezmi žlutou tužku (vyhodnocení - Den dětí Praha /Spejbl a Hurvínek/ výtvarné soutěže) - Jawor výlet účastníků výtvarné soutěže - Městská knihovna - Kytarový koncert - P. Novák ml. - koncert - Slavnost Slabikáře - Divadlo v MŠ Mašov - Zámek Hrubý Rohovec - Muzeum - Leporelo Další, dnes již tradiční akce: Ples rodičů a učitelů ZŠ, v pořadí XV!!!, se konal 5. února sportovní Pravidelně se zúčastňujeme sportovních souží mezi malými, ale i turnovskými školami. - Vybíjená, Přepeře - Atletické závody / školní,okrskové, - Vybíjená, Turnov okresní i krajské kolo/ - Orientační běh - Zátopkova štafeta - Dopravní hřiště - Snajpr, Příšovice 4.ostatní Sběrová akce byla slavnostně vyhodnocena na konci školního roku, doprovný program zajistili hudebníci na flétničky. ŠD pořádala v průběhu roku karnevaly, sport. Soutěže apod. O hlavních prázdninách - pobytový tábor v Prackově Klademe velký důraz na propagaci školy, a tak se snažíme o mediální prezentaci i na vlastních internetových stránkách (www.zsmasov.cz). Spolupráce se zřizovatelem je rovněž výborná. strana 11

12 10. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY Předpokládaný vývoj školy Vzhledem k demografickému vývoji bude škola v následujícím školním roce naplněna na 100%. Vzdělávací a výchovné záměry Škola bude v 1., 2., 3. a 4. ročníku pracovat podle Školního vzdělávacího programu. Žák 5.ročníku bude pracovat dle učebního dokumentu Obecná škola čj,12035/ Investiční záměry Během celého školního roku byly prováděny předepsané revize. O investičních záměrech pro nový školní rok proběhnou jednání mezi ředitelkou školy a zřizovatelem. V řešení je možnost případné rekonstrukce budovy. 11. PŘÍLOHY Hospodaření za rok 2009 ZŠ Turnov Mašov, U Školy 56 Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., 11 a 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb. s účinností dnem V Turnově Mašově : Mgr. Šmucrová Stanislava ředitelka školy Na vědomí: - Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu - Rada školy strana 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více