ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000"

Transkript

1 ÈÍSLO 107 ØÍJEN 2000 CENA 2, Kè Ř Í J E N S měsícem říjnem na stává již skutečný pod zim. Bývá velmi proměn livý, občasné chladné plískanice stří da jí slunečné hřejivé dny a inverze způsobuje trvalejší mlhy, které mnohdy vydrží i po celý den. A nám se občas zdá, že se nemáme na co těšit. Když se rozhlédneme po kraji, spatříme hnědé koberce rozoraných polí s kovově lesklými body černých ptačích křídel. Slzami deště zmáčené krajkoví pavučin babího léta i všudypřítomný šelest Z říjnových pranostik: Divoké husy na odletu konec babímu létu. Déšť na Havla, déšť na Vánoce. Po teplém září, zle se říjen tváří. Po svaté Tereze, mráz po střechách leze. malé podzimní hudby padajícího listí v nás vyvolává melancholii a smutek. Podzim nám ale jistě ještě dopřeje několik slunných dní, i když sychravé deštivé počasí na sebe asi nenechá již dlouho čekat. Proto je třeba každého pěkného dne využít k procházkám do přírody, v níž pod nohama šustí opadané listí a všechno hýří barvami. Podzim nám ale také nabízí mnoho nejrůz nějších chutí a vůní a že jich je! nám snad nejdéle zůstane na jazyku ta modrá, oblá, švestková. Voní nám z koláčů, knedlíků i kompotů. A pak že podzim neumí být vlídný Hezké dny a dobrou chuť! Zdena Lédlová ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá v sobotu 14. října 2000 BURZU DĚTSKÉHO OŠACENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB Burza se uskuteční v hale Základní školy vstup od Městského úřadu. Sběr šatstva a sport. potřeb se uskuteční v sobotu v době od 8.30 do hod. Prodej se uskuteční v době od do hod. Poplatek za přinesený kus je 2, Kč. Neprodané věci mohou majitelé darovat do sbírky pro charitativní organizaci DIAKONIE Úpice. Dary je možné odevzdat též v Domě s pečovatelskou službou a to do konce října 2000.

2 Vybraná usnesení městské rady č. 37 a č. 38 Usnesení č. 37 z Městská rada uzavřela: Výběrové řízení na vestavbu 2 bytových jednotek v budově čp. 43 v Údavech a určila pořadí soutěžitelů v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek: 1. Jaroslav Kovačka, Žďár n.s. cena díla: , Kč 2. VHS s.r.o. Žďár n.s. cena díla: , Kč 3. Ing. Jaromír Pospíchal, Nížkov cena díla: , Kč Realizace stavby do Státní dotace , Kč. 2. Městská rada pronajala: a) Panu Radku Kotenovi, bytem Vojnův Městec 311, část pozemku č. parc. 324/1, k.ú. Ždírec nad Doubra vou v průmyslové zóně JIH, ohra ničeném stávající ulicí Průmyslovou a původní silnicí I. třídy, o výměře cca 500 m 2, pro podnikatelskou činnost. Nájem s platností od 1. ledna b) Společnosti s ruč. omezeným OK COMP Vojnův Městec nebytové prostory ve Ždírci n.d., Žďárská ul. 32, I. nadzemní podlaží (prostory ordinace MUDr. Novákové). Nájem na dobu neurčitou s platností od 1. října 2000, nájemné 12 tis. Kč/rok. 3. Městská rada projednala: Žádost manželů Demlových o odprodej pozemku na Benátkách, který žadatelé užívají na základě nájemní smlouvy. 4. Městská rada vzala na vědomí: a) Výroční zprávu Základní školy Ždírec nad Doubravou o činnosti v roce 1999/2000. b) Zápis o kontrole pojistného a provádění nemocenského pojištění, provedené zaměstnanci OSSZ Zprávy městského úřadu Havl. Brod dne Kontrola neshledala žádné závady v práci MěÚ. 5. Městská rada vypsala: Veřejnou soutěž zjednodušené zadání na výstavbu propojky ulic Nad řekou a Žďárské v lokalitě Hamerská. MěÚ vyzve nejméně 3 firmy k podání nabídky. Realizace akce dle finančních možností, pravdě podobně říjen/listopad Výběr dodavatele provede rada na zasedání. 6. Městská rada souhlasí: a) S nákupem vánoční výzdoby v částce do 30 tis. Kč. b) Se zakoupením myčky nádobí pro školní jídelnu ZŠ Horní Studenec za 32 tis. Kč c) S uzavřením pojistné smlouvy na pojištění nádob na vytříděný odpad proti vandalismu. Usnesení č. 38 z Městská rada uzavřela: a) Výběrové řízení na výstavbu místní komunikace spojující ulici Nad řekou a ulici Žďárskou a určila pořadí soutěžitelů v souladu s hodnocením podaných nabídek: 1. Dopravní stavby holding a.s. Olomouc, divize Litomyšl cena díla: , Kč 2. Silnice Hradec Králové a.s., výrobní divize Havlíčkův Brod cena díla: , Kč Silnice Jihlava a.s. a s.r.o. Chládek & Tintěra H. Brod se písemně omluvily z účasti v soutěži. Realizace stavby bude provedena v souladu s finančními možnostmi města nejdéle do b) Losování zájemců o stavební pozemek č. parc. 342/47 ve Ždírci. K losování se dostavili všichni zájemci, kteří se v termínu do vyjádřili písemně, že mají o pozemek zájem: p. Havlíček, p. Lo renc, manželé Niklovi a man želé Ondráčkovi. V losování 2 za dohledu městské rady byli úspěšní manželé Stanislav a Petra Ondráčkovi z Chotěboře, kteří souhlasí s podmínkami kupní smlouvy. Městská rada předloží IV. zasedání MZ návrh na prodej pozemku vylosovaným žadatelům. 3. Městská rada projednala: a) Výsledek výběrového řízení na výstavbu stezky spojující Krucemburk a Ždírec n.d. Cena díla je , Kč + náklady na vynětí pozemků ze ZPF ve výši , Kč. Městská rada doporučí zastupitelstvu realizovat stavbu ve spolupráci s obcí Krucemburk s tím, že náklady budou hrazeny vždy ve výši 1/2. Státní dotace na stavbu je 1 mil. Kč. b) Program IV. zasedání městského zastupitelstva. c) Žádost Hany Sedlákové o pro ná jem bytu. Město v současnosti nemá k dispozici volný byt a žádost bude založena k dalším žádostem o pronájem bytu a řešena v případě uvolnění bytu. 4. Městská rada vzala na vědomí: a) Zprávu Policie ČR ve věci šettření požáru kontejneru s textilem. Policie nezjistila pachatele a věc byla odložena. b) Informaci starosty o přípravě voleb do zastupitelstva Jihlavského kraje a do Senátu PČR. c) Informaci starosty o přípravě sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční v roce Městská rada souhlasí: a) S uzavřením smlouvy o sdružení finančních prostředků na výstavbu bytového domu s 18 bytovými jednotkami ve Ždírci n.d. Smlouvu uzavřelo město, Zemědělská a.s. Krucemburk a Ždírecké bytové družstvo. b) S provedením zatrubnění části stoky na Kohoutově v délce 18 m a vyčištěním rybníčku

3 Zprávy městského úřadu a opravou hráze. MěÚ vyzve p. Josefa Marka k podání nabídky na dílo. c) S drobnými stavebními úpravami budovy čp. 38 na Benátkách (oprava omítky, vybudování přístřešku a chodníku), které hodlá provést nájemce nemovitosti p. Zdeněk Dopita. 4. Městská rada stanovila: a) Termín konání 39. zasedání městské rady na 4. říjen 2000, začátek zasedání v 15,00 hod. b) Povinnost obcí hradit náklady za docházku dětí, které jsou žáky Mateřské školy Ždírec n.d. a Horní Studenec v souladu s právními předpisy. Usnesení městského zastupitelstva č. 11 z Městské zastupitelstvo schválilo: a) Uzavřený zápis z III. zasedání městského zastupitelstva. b) Zprávu o činnosti Městské rady v době od do c) Úpravu rozpočtu města na rok Úprava rozpočtu tvoří přílohu usnesení č Vzalo na vědomí: a) Informaci Městského úřadu o stavu účtů města k b) Informaci Městského úřadu o průběhu projednávání změny územního plánu města. c) Informaci o členské schůzi Lesního družstva obcí Přibyslav a o situaci v LDO po odvolání ředitele. d) Informaci o činnosti Sdružení obcí Podoubraví. e) Informaci o zajištění voleb do zastupitelstva Jihlavského kraje Senátu Parlamentu České republiky. f) Informaci o přípravě sčítání lidu, bytů a domů v roce Vypsalo: V souladu s vyhlášku č. 01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Ždírec nad Doubravou výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. Lhůta pro podávání žádostí o půjčku počíná běžet dnem zveřejnění usnesení MZ č. 11 na vývěsní desce MěÚ a končí 30 dnů po tomto zveřejnění. 4. Prodalo: a) Pozemky v k.ú. Údavy: 1) Pozemky č. parc. 314/20, zahrada, 238 m 2 a 314/36, ostatní plocha, 281 m 2, manželům Janu a Věře Stuchlíkovým, bytem Pardubice, Wolkerova Kupní cena 10, Kč/m 2 + částka na úhradu daně z převodu nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem pozemků v KN a znalečné hradí nabyvatelé. 2) Pozemky č. parc. 315/37, zahrada, 196 m 2 a 315/29, ostatní plocha, 36 m 2, manželům Karlu a Miloslavě Bačkovským, bytem Ždírec n.d., Údavy 22: Kupní cena 10, Kč/m 2 + částka na úhradu daně z převodu nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní, vkladem do katastru nemovitostí a znalečné hradí nabyvatelé. 3) Pozemek č. parc. 315/19, zahrada, 253 m 2, Davidu Malínskému, bytem Ždírec n.d., Údavy 5. Kupní cena 10, Kč/m 2 + částka na úhradu daně z převodu nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní, vkladem do katastru nemovitostí a znalečné hradí nabyvatel. 3 b) Pozemek v k.ú. Kohoutov: Část pozemku č. parc. 199/1, ostatní plocha, 34 m 2, Jaromíru Nedbalovi, bytem Chotěboř, Břevnická 1583/40. Kupní cena 10, Kč/m 2 + částka na úhradu daně z převodu nemovitostí stanovená dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní, vkladem do katastru nemovitostí a znalečné hradí nabyvatel. c) Pozemek v k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemek pro výstavbu rodinného domu č. parc. 342/47, 950 m 2, manželům Stanislavu a Petře Ondráčkovým, bytem Chotěboř, Tyršova 546. Kupní cena pozemků je stanovena na 70, Kč/m 2. Náklady na převod pozemků hradí kupující. d) Pozemek v k.ú. Horní Studenec: St. 56/3, 14 m 2, č.p. 708/55, 148 m 2, zahrada a č.p. 708/56, 68 m 2, zahrada, celkem o výměře 350 m 2, Marii Maškové, bytem Ždírec n.d., Horní Studenec 36. Podmínky prodeje byly stanoveny usnesením zastupitelstva č. 1/98 ze XVII. zasedání OZ dne kupní cena 10, Kč/m 2, náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 5. Projednalo: a) Žádosti o prodej a směnu majetku ve vlastnictví města: Manželé Jaroslav a Lenka Demlovi, bytem Pardubice, Bartoňova 846, žádají o prodej části pozemku č. parc. 6/1, ostatní plocha, k.ú. Benátky, který mají pronajat. b) Nabídku sdružení obcí Mikroregion Přibyslavsko na vstup města Ždírec n.d. do sdružení. 6. Souhlasí: a) S přistoupením k ručitelskému závazku a prohlašuje, že město (pokračování na str. 4)

4 Zprávy městského úřadu (pokračování ze str. 3) Ždírec nad Doubravou uspokojí veškeré pohledávky, které vzniknou pronajímateli leasingové společnosti vůči nájemci ze smlouvy o finančním leasingu na technologii zpracování dřevního odpadu, kterým je společnost ENVITERM a.s. se sídlem Chotěbořská 573, Ždírec n.d., IČO , pokud je nájemce sám včas a řádně pronajímateli nezaplatí a to do celkové výše 1,1 mil. Kč. b) S bezúplatným převodem pozemků v k.ú. Stružinec a to ideální 1/2 pozemku p.č. 165/4, ostatní plocha, 579 m 2 a ideální 1/10 pozemku p.č. 168/5, ostatní plocha, 85 m 2 z vlastnictví České republiky na Město Ždírec nad Doubravou. 7. Rozhodlo: a) O tom, že Město Ždírec nad Doubravou požádá vládu České republiky o zařazení města společně s dalšími obcemi bývalého politického okresu Chotěboř do VÚSC Pardubice. b) O změně názvu Místní lidové knihovny ve Ždírci nad Doubravou, jejíž zřizovatelem je Město Ždírec nad Doubravou, na název Městská knihovna ve Ždírci nad Doubravou. 8. Nesouhlasí: Se vstupem Města Ždírec nad Doubravou do Mikroregionu Přibyslavsko. 9. Uložilo: a) Městskému úřadu a městské radě zajistit prodej pozemků v souladu s usnesením. b) Městské radě zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů ze IV. zasedání MZ. c) Městskému úřadu připravit podmínky prodeje pozemků u Jánského potoka dosavadním nájemcům tohoto pozemku. Odznak a pohlednice města Městská rada zadala výrobu odznaku města a dvou skládaných pohlednic, na kterých jsou zachyceny všechny místní části. Odznak, samolepka se znakem Ždírce i pohlednice je možné zakoupit v papírnictví u paní Mühlfaitové. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu Městské zastupitelstvo vypsalo v souladu s vyhlášku č. 01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ždírec nad Doubravou výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. Lhůta pro podávání žádostí o půjčku počíná běžet dne a končí 31. října Žádosti lze podat osobně, nebo písemně na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n..d. Podmínky výběrového řízení čerpání půjčky se budou řídit pravidly stanovenými usnesením OZ č. 06 ze 6.zasedání OZ dne Veškeré informace o půjčkách, včetně formulářů žádostí poskytnou zájemcům zaměstnanci MěÚ. Agenda občanských průkazů a cestovních pasů Za měsíce červenec a srpen přijala matrika MěÚ 35 žádostí o vydání občanského průkazu a 5 žádostí o vydání cestovního pasu. Za stejné období bylo občanům vydáno 33 nových občanských průkazů 4 cestovní pasy. Investiční výstavba Plynovod Benátky Vestec Ke dni redakční uzávěrky je hotova plynofikace Horního a Dolního Vestce, Slavíkova a Rovného. Je hotov téměř celý přivaděč z regulační stanice Benátky do Stružince a část mezi Údavy a Stružincem. Firma Gaslines zahájila výstavbu rozvodů plynu v Údavech. K jsou prostavěny 4 mil. Kč. Sdružení pro plynofikaci Vestec doposud neobdrželo žádnou státní dotaci (2,25 mil. Kč) a proto se jak Ždírec, tak Slavíkov dostává do problémů s úhradou stavebních prací a musíme výstavbu brzdit. Termín dokončení, t.j. 31. říjen, bude ovšem dodržen. Chodník Benátky Dopravní stavby Olomouc budují odstavný pruh/chodník na Benátkách. Podle smlouvy o dílo měla být akce hotova na začátku září. Nepříjemné zdržení, které způsobilo dost problémů chodcům na frekventované silnici I. třídy, způsobila nedostatečná kapacita obalovny Dopravních staveb. Náklady stavby činí 237 tis. Kč. Stezka Krucemburk Ždírec n.d. V měsíci říjnu bude zahájena výstavba stezky pro pěší a cyklisty, která spojí obě místa. Náklady na stavbu i po různých redukcích (nerealizování veřejného osvětlení, jednodušší konstrukce stezky) činí 2,7 mil. Kč a překročí odhad z loňského roku zhruba o 1 mil. Kč. Znamení to zajistit financování stavby tak, aby mohla být využita 100% státní dotace, která činí 1 mil. Kč. Ulice 5. května Východočeská energetika H. Králové zahájí v říjnu pokládání zemního kabelu rozvodů elektrické energie v ulici 5. května. Město při této příležitosti objednalo u VČE také položení kabelů veřejného osvětlení tak, aby mohly být následně instalovány nové stožáry VO. Občanům žijícím na ul. 5. května to způsobí problémy s výstavbou spojené. Na druhé straně se jedná o poslední zásah do komunikace a město bude moci celou ulici opravit. Započneme s výstavbou ulice od Pikulky a předpokládáme, že v příštím roce bude celá ulice opravena k všeobecné spokojenosti. 4

5 Zprávy městského úřadu Výstavba druhé bytovky V říjnu bude zahájena výstavba druhé bytovky s 18 byty. Město již podepsalo smlouvu o financování stavby společně se Ždíreckým bytovým družstvem a Zemědělskou a.s., která bude provozovat v přízemí objektu prodejnu masa a uzenin na ploše cca 130 m 2, což je téměř trojnásobek plochy, kterou má k dispozici stávající prodejna masa. Ukončení stavby je plánováno na září příštího roku. Náklady na stavbu celkem dosahují výše 20 mil. Kč. Stezka pro pěší Studenec Ždírec V září byla dokončena část stavby stezky pro pěší ze Studence do Ždírce. Stezka byla vybudována jako lesní cesta. Při této příležitosti je vhodné poděkovat bratrům Lázničkovým, kteří bez jakýchkoliv nároků vyměnili s městem les v jejich majetku za les městský (1:1). Jedině díky tomuto vstřícnému postupu se podařilo vybudovat stezku prozatím alespoň lesem, tedy v úseku pro chodce nejnebezpečnějším. Náklady dosáhly výše 200 tis. Kč. Další část stezky je projektově připravena, ale vše je závislé na vybudování nového vjezdu do areálu firmy Holzindustrie, který je situován do prostoru nad Lesní společností. Opravy a úpravy na hřbitově Nákladem 125 tis. Kč byla demolována původní boční zeď, která se již nakláněla tak nebezpečně, že hrozilo poškození pomníků a vybudována zeď nová. Za 69 tis. Kč byla provedena vstupní část chodníku, zaměstnanci města zvedli a natřeli vstupní bránu. Průmyslová zóna V průmyslové zóně bylo v letošním roce proinvestováno celkem 1,4 mil. Kč. Zdrojem financí jsou peníze za prodej pozemků v lokalitě. Do závěru se dostala výstavba areálu firmy KATRING PLUS s.r.o. a také stavba areálu firmy ENVITERM a.s. značně pokročila (proinvestováno 6 mil. Kč). Termín dokončení tohoto areálu je konec roku Výběr poplatků za likvidaci odpadu Paušální poplatky za likvidaci odpadu za IV. čtvrtletí 2000 budou od trvale žijících občanů vybírány platbou SIPO v říjnu 2000: Ždírec n. D., N. Ransko, H. Studenec, N. Studenec 50 Kč na osobu Kohoutov, Benátky 30 Kč na osobu Údavy, Stružinec, samoty 25 Kč na osobu Žádáme tímto občany města, aby komunální odpad nadále třídili a vytříděný odpad ukládali do kontejnerů podle jednotlivých druhů. Nejčastěji se vyskytující odpad plastové lahve je nutné před uložením do kontejneru lisovat (zmáčknout, sešlápnout), aby bylo možné více využít kapacitu kontejnerů. Během měsíce října budou přistaveny v jednotlivých částech města kontejnery na velkoobjemový odpad. Termíny přistavení budou včas oznámeny na veřejných vývěskách, popř. rozhlasem. Odvoz velkoobjemového odpadu V říjnu 2000 budou přistaveny v jednotlivých částech města kontejnery na velkoobjemový odpad dle následujícího rozpisu: Ždírec n. D. - za samoobsluhou vedle kontejneru na papír Údavy - u autobus. zastávky Nové Ransko - u prodejny MAJA v pátek budou vyvezeny H. Studenec - u hospody Kohoutov - u prodejny Benátky - u hospody v pátek budou vyvezeny Do těchto kontejnerů se nesmí ukládat železný šrot, nebezpečný odpad (televizory, ledničky, zářivky, obaly od chemikálií apod.). MěÚ N A A K T U Á L N Í T É M A Volby do zastupitelstva Jihlavského kraje a Senátu PČR V neděli 12. listopadu 2000 se uskuteční volby do Krajského zastupitelstva Jihlavského kraje a volby senátora ve volebním obvodu č. 44 Chrudim do Senátu. Volby se tentokrát uskuteční v jednom dni a to v době od 8,00 hod. do 22,00 hod. V případě, že žádný z kandidátů na senátora nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů voličů, uskuteční se za týden druhé kolo voleb, samozřejmě pouze do Senátu PČR. V souladu s volebním zákonem byl stanoven minimální počet členů Okrskových volebních komisí, 5 počet okrsků, jejich sídlo a byli jmenováni zapisovatelé Okrskových volebních komisí. Volební okrsek č. 1, volební místnost Ždírec n.d., Chrudimská 77, jídelna ZŠ. V okrsku jsou zapsáni voliči ze severní části Ždírce n.d., Kohoutova a Benátek. (pokračování na str. 6)

6 N A A K T U Á L N Í T É M A (pokračování ze str. 5) Zapisovatel: Pavlína Kovačková, trvale bytem Ždírec n.d., Nový Studenec 42, zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.d. Počet členů komise: 7 Volební okrsek č. 2, volební místnost Ždírec n.d., Mírová 119, budova DSPS. V okrsku jsou zapsáni voliči z jižní části Ždírce n.d., Nového Ran ska, Údav a Stružince. Zapisovatel: Miroslava Chybová, trvale bytem Ždírec n.d., Hamerská 312, zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.d. Počet členů komise: 7 Volební okrsek č. 3, volební místnost Horní Studenec 70, budova ZŠ. V okrsku jsou zapsáni voliči z Horního Studence a Nového Studence. Zapisovatel: Helena Malá, trvale bytem Ždírec n.d., Horní Studenec 23, zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.d. Počet členů komise: 5 Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva Jihlavského kraje, jsou oprávněny delegovat do každé okrskové volební komise 1 zástupce a 1 náhradníka a to v termínu do 12.října Delegaci členů OkVK přijímá v pracovních dnech Městský úřad ve Ždírci n.d. Sdružení obcí Podoubraví Během léta proběhly tři členské schůze Podoubraví a to u nás ve Ždírci, dále v H. Borové a v Uhelné Příbrami. Sdružení společně s Univerzitou Pardubice připravuje projekt rozvoje mikroregionu. Cílem projektu je připravit podklady pro čerpání dotací od Evropské unie zejména z programu SAPARD, který podporuje všechny aktivity související s rozvojem venkova, převážně zemědělství, turistiky a drobného podnikání. Projekt je náročný nejen svým rozsahem (500 stran textů, tabulek a grafů), ale i finančně (téměř 600 tis. Kč). Sdružení se zabývá také návrhem reformy státní správy, která byla Ministerstvem vnitra předložena obcím v září. Všechny obce Podoubraví, mimo Golčův Jeníkov, jsou v návrhu reformy zařazeny do tzv. Chotěbořského okresu. Na schůzi sdružení v Uhelné Příbrami a poté na schůzce na MěÚ Chotěboř podpořili členové sdružení vytvoření malého okresu Chotěboř a přesun celého Chotěbořska do Pardubického kraje. Prozatím není nic rozhodnuto a zdá se, že v nejbližší době nic rozhodnuto nebude. Reforma státní správy je dána k diskusi a diskuse potrvá nejméně do května příštího roku. Prozatím se nám dostalo od ministra Grosse alespoň písemného ujištění, že tzv. pověřené obce budou i nadále vykonávat přenesenou státní správu (matriky, stavební úřady apod.). O dalším vývoji bude MěÚ čtenáře NN pravidelně informovat. J. Martinec Sčítání lidu, domů a bytů 2000 V roce 2001 se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Město Ždírec n.d. je rozděleno na 14 sčítacích obvodů a to Benátky, Horní Studenec, Kohoutov, Nové Ransko, Nový Studenec, Stružinec, Údavy a 7 sčítacích obvodů ve Ždírci n.d. Pro každý sčítací obvod je nutné jmenovat 1 sčítacího komisaře. Město dále zajišťuje vytvoření tzv. revizních obvodů, kde je nutné jmenovat nejméně 3 komisaře a 3 náhradníky. Tuto práci zajistní MěÚ pravděpodobně svými zaměstnanci. Práce komisařů je náročná na čas a vyžaduje určitou odbornost. Práce je honorována formou smlouvy o pracovní činnosti. Jedná se o vhodnou práci např. pro důchodce, maminky v domácnosti a to s praxí v účetnictví, nebo kancelářskou praxí. Žádám tímto zájemce o práci sčítacích komisařů, aby se přihlásili do konce října na MěÚ, kde posléze obdrží bližší informace o práci komisařů a platebních podmínkách. Jan Martinec, starosta AGROCENZUS 2000 Rok 2000 je rokem celosvětového zemědělského sčítání organizovaného mezinárodní organizací pro výživu a zemědělství (FAO) ve spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi. V obcích České republiky bude toto zemědělské sčítání probíhat od 1. září do 31. října 2000 jako celostátní plošné statistické zjišťování Agrocenzus 2000, organizované Českým statistickým úřadem. Informace o jeho provedení je zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR částka 85/1999 Sb. Toto zemědělské sčítání se vztahuje jednak na hospodářské subjekty právnické osoby, jednak na samostatně hospodařící rolníky i fyzické osoby, které naplňují tzv. prahové hodnoty hospodaření, kterými jsou 1 hektar zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté nebo 15 arů (1500 m 2 ) intenzivních plodin (vinic, intenzivních sadů, venkovní zeleniny, květin) nebo 3 ary (300 m 2 ) skleníků a pařenišť nebo chov 1 ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz nebo 50 ks drůbeže nebo 100 ks králíků nebo kožešinových zvířat. V uvedených dnech navštíví vaši domácnost tazatel se znalostí místních poměrů, doporučený obecním úřadem, který se prokáže průkazem tazatele. Tazatelé budou proškoleni regionálními pracovníky ČSÚ a jejich úkolem bude doručit dotazníky osobám, na které se vztahuje zpravodajská povinnost, být jim nápomocni 6

7 N A A K T U Á L N Í T É M A při vyplňování, provést sběr a kontrolu dotazníků. Tazatelé i všichni zaměstnanci ČSÚ zúčast nění na tomto šetření a na zpracování výsledků budou vázáni mlčen livostí o všech zjištěných skutečnostech. Kromě tazatelů a pracovníků státní statistiky není nikdo oprávněn do dotazníků nahlížet a údaje v nich uváděné jakkoliv využívat. Prosíme všechny občany, na které se vztahuje tato zpravodajská povinnost a které tazatelé navštíví, aby jim poskytli požadované údaje. Abychom předešli obavám ze strany občanů, upozorňujeme, že získané informace budou sloužit pouze pro statistické účely a nebudou podstoupeny dalším úřadům. Výsledky budou zpracovány podle okresů za celou republiku a stanou se důležitým informačním materiálem o našem zemědělství. Předem děkujeme za ochotu a spolupráci. Rušení TV NOVA Městský úřad V posledních týdnech se na MěÚ dotazovali občané na původ rušení vysílání TV stanice NOVA a to především v těch případech, kdy mají občané směrovány antény na jihlavský vysílač Javořice. Městský úřad se dotázal u Českých radiokomunikací Jihlava, co je příčinou špatného příjmu TV NOVA. Odpověď se v podstatě shoduje s vyjádřením p. Kotena, který se instalací antén zabývá. Redakce NN požádala proto p. Kotena, aby sdělil čtenářům podrobnosti a uvedl návod, jak situaci řešit. Vyjádření p. Kotena: Na základě stížností s rušením příjmu stanice Nova v lokalitě Hamerská a ulice U stadionu (prakticky celá dolní část Ždírce poz.red.) bylo zjištěno několik příčin rušení televizního signálu stanice Nova. Hlavní příčinou je poměrně slabý signál z vysílače Javořice (Jihlava) kanál 11, který svou intenzitou nevyhovuje podmínkám pro kvalitní příjem televizního signálu, a odrazy znehodnocený a tím i nepoužitelný signál z vysílače Krásné, kanál 6. Jedinou možností příjmu je tedy slabý signál kanálu 11 zesílit anténou se zesilovačem, aby dosáhl úroveň potřebnou pro televizní přijímač. Tady ovšem vzniká problém při použití širokopásmového zesilovače v kombinaci s anténou zvanou síto. Signál nového mobilního operátora (vysílač Českého mobilu na pozemku Lesní společnosti pozn. red.) je sice zcela mimo televizní pásmo, ale zesilovač v síťové anténě to neví a zesiluje ho současně s ostatními televizními signály. Díky velmi vysokému zesílení předzesilovače dochází k jeho přebuzení a rozkmitání. Výsledkem je špatný obraz stanice Nova. Takto kmitající antény navíc vysílají rušení do svého okolí, takže i ostatní diváci kteří síto nevlastní, mají o zážitek postaráno. Nabízí se hned několik možných řešení. Nejúčinnější je náhrada všech předzesilovačů v anténách síto za zesilovače s odlaďovačem a menším zesílením, dále je nutno přidat ještě jednu anténu pro příjem stanice Nova a sloučit ji se stávající síťovou anténou, ovšem bez stoprocentní výměny všech síťových antén bude tato možnost díky velkému rušícímu dosahu (asi 350 m) ostatních nevyměněných předzesilovačů neúčinná. Ideální možností by bylo zesílit signál stanice Nova lokálně místním vykrývačem a předzesilovače v anténách síto zrušit úplně. Potom by nedocházelo k žádnému rušení mezi sebou. České radiokomunikace se mohou zabývat rušením signálů, které dosahují svou intenzitou alespoň 58 dbµv. Signál kanálu 11 Nova z Javořice je ovšem pod touto hra- 7 nicí, takže pomoci si můžete jenom sami. Tolik k problematice rušení TV NOVA sdělil p. Koten. Redakce NN Oznámení České pošty s.p. Česká pošta Vám tímto oznamuje, že od je možno vydat zásilku (poukazovanou částku) adresátovi dle platných podmínek pouze po předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz cizince). Žádáme občany, aby při převzetí všech oznámených zásilek a peněžních částek osobní doklad na poště vždy předložili. Děkujeme za pochopení. Ztráty a nálezy Postrádáte klíče od domu, auta či zahrady? Než vyměníte všechny zámky, přijďte se přesvědčit na MěÚ, zda právě Vaše klíče neleží u nás ve skříni. Zveme Vás do nově otevřeného KADEŘNICTVÍ V provozu od 4. září Ivana Ondráčková Na Kopaninách 407 Ždírec n. D. tel. 0453/

8 Sloupek pamětníků Město Ždírec nad Doubravou Pomalu si zvykáme. Ještě donedávna vesnice. Město, složené z vesnic. Pardon předměstí. V době, kdy se Rakousko připravovalo na válku s Pruskem v roce 1864 vyšel nákladem knihkupectví I. L. Korber Slovník Čech, ve kterém je topografický a statistický podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí, zpustlých hradů a zaniklých osad Království Českého. Sestavil jej Jan Orth a František Sládek. Slovník vycházel v sešitech, začíná sešitem č. 3, cena 40 Kr. (krejcarů). Přítel, který mi tuto publikaci zapůjčil, ji dal restaurovat a svázat. Dvě krásné knihy v kůži a plátně. Napadlo mne, informovat naši městskou veřejnost o stavu tenkrát našich vesnic, myslím, že to bude zajímavé a také poučné. Naše městské části v té době (1864) byly všechny v Kraji Čáslavském, Okresu Chotěbořském a Království Českém. Skoro všechny měly svůj Obecní úřad. Směry položení vesnic a vzdálenosti od našeho okresního města (topografie) zůstala neměnná, tak ji vynecháme (málo místa). Ždírec ves při silnici, 56 domů, 440 obyvatel. Farní ob. Krucemburk, bývalé panství (domínium) Polná, mlýn. Údavy ves, 31 domů, 243 obyvatel, farou k Hornímu Studenci, bývalé panství (domínium) Nový Studenec, železná ruda. Stružinec ves, 19 domů, 149 oby vatel. Far. do Horního Studence, býv. panství Nový Studenec. Poplužní dvůr, mlýn, železná ruda. Ransko Nové a Staré (obě uvedena dohromady) ves v údolí, 88 domů, 861 obyvatel, katastrální a politická obec Hluboká, far. Krucemburk, bývalé panství (domínium) Polná. Znamenité železné hutě (3 vysoké pece a 2 pudlovací pece se 7 kladivy zkujňovacími), roční výroba přes centů železa zdejší rudy, jež obsahuje asi 22 % železa, dobývá se ročně na centů. (Množství výroby železa a dobývání železné rudy v centech na Starém Ransku: cent v roce 1864 = asi 62 kg. Po zavedení metrické soustavy byl cent metrizován buď na 50 kg nebo na 100 kg metrák ). Benátky ves, 49 domů, 315 obyvatel, far. Krucemburk, býv. panství (dom.) Polná. Kohoutov ves při silnici do Poličky, 30 domů, 243 obyvatel. Farou a býv. domíniem do Krucemburku. Studenec Nový panství (velkostatek), dle trhové smlouvy z roku 1867 za zlatých koupil majitel Filip Goldreich od svob. pána z Vl kanova. Ves při potůčku, 37 domů, 257 obyvatel. Fara Horní Studenec, zámek s veřejnou kaplí sv. Michala r vystavený, poplužní dvůr, pivovár, mlýn a papírna. Studenec Horní farní ves, 58 domů, 413 obyvatel. Druhdy býval Studenec zvláštním statkem, za vlády Kustošů spojen s panstvím novostudeneckým, r připomíná se tu paní Eva Kustošová. Farní chrám sv. Václava uvádí se již r Patronem 1864 (1867) byl p. Goldreich. Škola založena ve druhé polovině 18. století, lihopalna, mlýn. Ve všech vsích se uvádí výhradně české obyvatelstvo. Pro ty, kteří rádi porovnávají, uvedu počty obyvatel z roku 1930 a výměru katastru obcí. OBEC výměra ha počet obyvatel Ždírec Údavy Stružinec Ransko Staré Benátky Kohoutov Studenec Nový (Dolní) Studenec Horní Ze statistických zpráv statistického úřadu z prosince 1945, ze kterého jsou údaje z roku 1930, není jasné, kam patřilo Nové Ransko. Proto uvádím Staré Ransko, jako v roce 1864 ve Slovníku. Miloslav Bouška, kronikář Restaurace U Lázničků ve Ždírci n.d. přijme do pracovního poměru SERVÍRKU Nástup dle dohody. Tel.: 0453/ MUDr. Marie Nováková oznamuje občanům, že od 2. října 2000 působí v nové ordinaci praktického lékaře, umístěné v nové budově v centru města, Družstevní ul. 568.

9 ČERNOBÍLÁ KRONIKA Policie ČR, OO Chotěboř informuje: Od je stále pátráno po neznámém pachateli, který se dopustil trestného činu krádeže vloupáním do restaurace Kuba v obci Krucemburk, odkud odcizil finanční hotovost, různé cigarety a potraviny v celkové hodnotě ve výši , Kč. Dne oznámil občan z Krucemburku, že došlo k násilnému vniknutí do restaurace v obci Benátky, odkud byla odcizena finanční hotovost ve výši Kč a různé druhy cigaret. Provedeným šetřením byl do dvou dnů z uvedeného skutku usvědčen 50 letý muž, který se bude před vyšetřovatelem zodpovídat z trestného činu krádeže dle 247/ 1a), b) tr. zákona. V měsíci červnu byl předán k realizaci případ 45 leté ženy ze Ždírce nad Doubravou, která napadla nožem spoluobčana a způsobila mu drobná zranění. Žena se bude zodpovídat z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Dne oznámila občanka ze Ždírce nad Doubravou, že došlo k násilnému vniknutí do jejího osobního mot. vozidla v obci Ždírec nad Doubravou, kde jí neznámý pachatel odcizil autorádio a další věci v celkové hodnotě 5.000, Kč. V šetření je i případ neznámého pobudy, který vnikl do rekreačního stavení v obci Stružinec, kde vše prohledal, zkonzumoval potraviny, alkoholické i nealkoholické nápoje a poté stavení opustil. Jednáním neznámého pobudy vznikla majiteli škoda ve výši 1.300, Kč. Dne došlo v prostoru rybníka Řeka v katastru obce Krucemburk k utonutí 46 letého muže z Pardubic, který zde byl v nedaleké obci u své sestry. Provedeným šetřením na místě samém a dalším opatřením bylo vyloučeno cizí zavinění a tak případ byl odložen dle 159/1 tr. řádu. K tomuto případu bych chtěl vyzdvihnout a poukázat na velmi dobrý přístup a jednání dvou dívek a to ve věku 22 a 17 let ze Ždírce nad Doubravou, které neváhaly a muže, který se to pil vytáhly na břeh za pomoci nezjištěného vojáka a poté následně po dobu 1/2 hodiny do příjezdu RZS se pokoušely muže oživit umělým dýcháním a masáží srdce. Za tento jejich přístup jim patří poděkování a obdiv zvláště, když zde bylo mnoho jiných návštěvníků, kteří pouze přihlíželi. Policisté zdejší součásti za období od do zpracovali celkem 68 přestupkových věcí a to převážně pro přestupky proti majetku dle 50 1 a) a přestupky proti občanskému soužití dle 49/1 c) z.č. 200/90 Sb. Z uvedeného počtu přestupků bylo zpracováno celkem 18 dopravních nehod se škodou v předběžné výši 1, Kč. INFORMACE INFORMACE I přes tyto úkony se občan musí dostavit k dalšímu jednání na příslušný městský úřad nebo okresní úřady agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a hlášení a evidence pobytu obyvatel. Občanské úřad za účelem vystavení nového občanského průkazu. průkazy upravuje zákon 328/1999 Dále bych chtěl veřejnost uvědomit o tom, že ohledně občan- ze dne ských průkazů je možné navštívit patřičné matriční oddělení a to je při Obecním úřadu v Krucemburku, Městském úřadu ve Ždírci nad Doubravou a Městském úřadu v Chotěboři. Touto cestou bych chtěl širokou veřejnost upozornit na změnu úřadního dne ve Ždírci nad Doubravou. Od srpna 2000 je úřední den pouze každou středu a to v době od do hodin. Opětně informuji o změně telefonního čísla na PČR Obv. oddě lení Chotěboř je pouze 0453/ Telefonní číslo, které je v seznamu uvedeno jako druhé, tedy 0453/ bývalo číslo faxové a veřejnost se na toto číslo nemusí dovolat. Současné číslo faxu je 0453/ Prostřednictvím NN bych chtěl informovat o problému občanských průkazů. S účinností od přešly od Policie ČR na okresní Policie ČR řeší problematiku OP pouze v případech: oznámení odcizení občanského průkazu odevzdání nalezeného občanského průkazu zadržení neplatného občanského průkazu ve výše uvedených případech vydává PČR příslušné potvrzení občanovi a skutečnosti neprodleně nahlásí na příslušný okresní úřad. 9

10 Naše škola ZŠ Ždírec nad Doubravou Hlavní velké letní prázdniny skončily a 4. září začal nový školní rok. Pošmourné ráno doprovázelo 334 žáků do naší školy. Prvňáčků bylo 37 pravděpodobně na dlouhou dobu to je počet, který dostačuje na otevření dvou tříd. Naši školu řídí již delší dobu osvědčený tandem: Jiří Novák a Hedvika Kasalová. Třídními učiteli jsou: 1.A Miroslava Bažoutová 1.B Ivana Marková 2. Ing. Ludmila Stehnová 3.A Dana Černá 3.B Soňa Voralová 4.A Blanka Bačkovská Anketa Umíte se zasmát své vlastní hlouposti? Nad svojí vlastní hloupostí bych spíše plakal. důch. 72 let Vlastní hlouposti se, bohužel, moc smát neumím. Spíše je mi po provedení hlouposti líto, cože jsem to udělala a snažím se, aby se to příště nestalo. žena 57 let Sebekriticky musím přiznat, že mi to jde dost těžko. Ve společnosti jiných lidí svoji hloupost považuji za dost velký neúspěch, sama před sebou si spíš vynadám. Vím, že ten, kdo se sám sobě dokáže zasmát, má mezi ostatními napůl vyhráno. Budu s tím muset něco udělat. žena 57 let Ano, myslím,že to dokážu, zrovna včera jsem se své hlouposti 4.B Marta Půžová 5.A Jana Skřivanová 5.B Jana Veselá Na 1. stupni, kde je celkem 96 chlapců a 87 děvčat, ještě vyučuje Anna Horáková. 2.stupeň má 93 chlapců a 58 děvčat a třídními učiteli jsou: 6.A Jana Čejková 6.B Bohumil Stejskal 7.A Marie Pavlíčková 7.B Zdeněk Drápalík 8.A Ing. Pavel Kejík 8.B Markéta Zrzavá 9.A Jan Marek 9.B Renata Jarošová zasmála, i když nejprve mi do smíchu moc nebylo. Hlouposti se dá jenom zasmát a nemusí to být jenom ta vaše. Nic jiného stejně nemá smysl, ale jedna možnost tady přeci jenom zbývá: můžete ji napravit, protože dělat hlouposti znamená dělat chyby. žena 36 let Hlouposti dělá někdy každý a ten, kdo se jim nedokáže zasmát to v životě nemá zrovna lehké. Já mám pocit, že to dokáži. muž v důchodu Jen nerada se přiznám, ale moc to nedokáži, já vůbec málo rozumím legraci, jsem již prostě taková. Ale charakter lze zušlechťovat, ale jenom nevím, jestli již v mém případě není pozdě. žena 42 let Život je plný nejrůznějších situací, které si musí každý prožít. Trapasy a nejrůznější zkratové situace patří také k nim. Když udělám hloupost, tak nad tím 10 Na 2. stupni ještě vyučuje Vlasta Zdražilová, která je zároveň výchovnou poradkyní, a Marcela Vomelová. Ve školní družině a školním klubu působí Alena Slanařová, Eva Urbanová a Eva Pešková. Složení provozních zaměstnanců se nezměnilo: školník pan Klepetko, uklízečky paní Balšínková, Břeňová, Janáčková a Vraspírová. Na naší škole určitě neplatí zadarmo ani kuře nehrabe, protože jinak by se nerozeběhlo tolik zájmových kroužků, jejichž vedení se učitelé ujímají dobrovolně a zdarma. Děti si mohou vybrat mezi dvěma pěveckými, šesti sportovními, dvěma výtvarnými, dále pracuje kroužek německého jazyka, zdravotnický a 2 přírodovědné. A to možná není konečný počet. Přeji všem dětem dobré vykročení do nového školního roku a jejich učitelům a učitelkám hodně dobrých nápadů, pevné nervy a klid k práci. Anna Horáková mávnu rukou a zasměji se. Když se nestane nic horšího! muž Jedině vtip nás může smířit s groteskou života. S. J. Lec Smích nás činí rozumnějšími než otrávenost. G. E. Lessing Smát se je ovšem snazší, než něco udělat, to je pochopitelné, ale není to trestuhodné. J. Werich Zkušenost není to, co se člověku stane. Je to to, co člověk udělá s tím, co se mu stalo. A. Huxley Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému. Voltaire Anketní otázka na listopad: Bojíte se globalizace?

11 SK DEKORA Ždírec nad Doubravou Z oddílu kopané... I. mužstvo pokračovalo ve vítězném tažení tabulkou oblastního přeboru, kdy se na hřišti Sokola Dobříkov přesvědčilo, že dosavadní výsledky nováčka oblastního přeboru nebyly náhodné a v utkání vysoké úrovně dosáhlo brankou Čalkovského nerozhodného výsledku 1:1, k čemuž přispěl výborným výkonem i brankář Lajvr. V dalším utkání přivítalo na domácí půdě ambiciózní celek Jiskry Ústí nad Orlicí, nad kterým brankou Kovárníka zvítězilo 1:0, opět s přispěním skvělého brankáře Lajvra. Na hřiště SK Holice odjíždělo mužstvo s předsevzetím získání bodů a po výborně takticky se hraném utkání brankami Dvořáka (1x z PK) zvítězilo 2:0. V derby utkání s Jiskrou Havlíčkův Brod nepotvrdilo muž stvo před rekordní návštěvou 1400 diváků postavení v tabulce. Po vyhraném poločase 2:0 přestalo bojovat a nakonec odešlo poraženo 3:4 (branky Dvořák 2 (1x PK), Kysilko. Česká Skalice SK Dekora 3:1 V přátelských přípravných zápa sech sehrálo mužstvo utkání s Buwol Metal Luka nad Jihlavou s výsledkem 4:5, když o branky se rozdělili Ptáčník, Legát, Máša a Kužela. Nad mužstvem Žďáru nad Sázavou brankami Legáta Čalkovského 2x a Kyselky zvítězilo 5:1. Pořad zápasů v říjnu: Neděle Dekora Jiskra Litomyšl, začátek v 15,00 hod. Neděle Dekora SK Jičín, začátek v 15,00 hod. Sobota zajíždí do Vysokého Mýta, odjezd v 12,00 hod. Neděle Dekora FC Nový Bydžov, začátek ve 14,00 hod. Rezerva I. mužstva sehrála další mistrovská utkání s Vepřovou, kdy brankami Bílka (2x PK) zvítězilo 2:0 obranný val Vepřové se nepodařilo vícekrát zdolat. V utkání s Lípou u H.B. C po slabších chvílích brankáře a díky dobře organizované obranné taktice soupeře odešla mužstvo poraženo 3:1, branka Bílek. Zápas se Sokolem Maleč brankami Havelky, Bílka, Gajdoruse, Tecla a jednou vlastní skončil vítězstvím 5:3, když dvakrát musela Dekora snižovat vedení malečských. Na hřišti Sokola Pohled B dosáhla Dekora výsledku 1:2 brankami St. Havelky a Máši. SK Dekora B Sokol Rozsochatec 8:0 Pořad zápasů v říjnu: Sobota zajíždí do Dlouhé Vsi, odjezd ve 13,30 hod. Sobota Dekora B Jiskra Šlapanov, začátek v 15,00 hod. Neděle zajíždí do Úsobí, odjezd v 7,45 hod. Dorostenci pokračují v tradici jednou dobře jednou hůře. V utkání s SK Přibyslav neudrželi vedení 2:0 a museli se spokojit 11 s výsledkem 3:3. Branky stříleli Pilař, Láznička a Málek. V bojovném, tvrdém utkání na hřišti SK Chrudim podlehli místním dorostencům 2:1 branka P. Málek. Zápas s Horním Jelením na domácí půdě dovedli do vítězného konce výsledkem 2:1, branky Jirka (PK) a Pilaře. Z Chrasti se vrátili s vítězstvím 6:2 a připsali si další 3 body do tabulky. SK Dekora Třemošnice 7:0 Pořad zápasů v říjnu: Neděle zajíždí na Teslu Pardubice Sobota zajíždí na Paramo Pardubice Sobota Dekora Chroustovice Sobota zajíždí do Heřmanova Městce Žáci v I. třídě oblastní soutěže dosáhli zatím těchto výsledků: Dekora Třemošnice mladší 1:6 starší 0:4 Přelouč Dekora 12:0 3:3 Dekora Ledeč n.s. 0:11 1:2 Světlá n.s. Dekora 10:0 1:0 Chotěboř Dekora 7:0 7:1 Dekora Heř. Městec 1:0 0:4 Pořad zápasů v říjnu: Neděle Dekora Havlíčkův Brod, začátek 9,30 hod. Sobota Dekora AFK Chrudim, začátek v 9,30 hod. Neděle zajíždí do Pardubic na Teslu Sobota Dekora Skuteč, začátek 9,30 hod. (pokračování na str. 12)

12 SK DEKORA Ždírec nad Doubravou (pokračování ze str. 11) Z odboru SPV... Odbor sportu pro všechny SK Dekora zahájí pravidelné cvičební hodiny v tělocvičně ZŠ v pondělí 2. října ŽÁKYNĚ: pondělí a čtvrtek 16,00 17,00 mladší 17,00 18,00 starší ŽENY MLADŠÍ: pondělí a čtvrtek 18,00 19,00 Cvičitelka: Mirka Ligmajerová ŽENY STARŠÍ: pondělí a čtvrtek 19,00 20,00 Cvičitelky: Věra Marková, Helena Sýkorová ŽÁCI: úterý a pátek 17,00 18,00 mladší 18,00 19,00 starší Cvičitelé: Pavel Vavroušek, Ondra Anděl, Michal Pokorný Členský příspěvek pro žákovské složky činí 50, Kč, pro dospělé 100m Kč, důchodkyně 50, Kč. Cvičitelky: paní Vápeníková, Ur banová, Chalupová, Bartoňová, Pálková, Petra Stará RODIČE A DĚTI: úterý 16,00 17,00 Cvičitelka: Lenka Vápeníková Těšíme se nashledanou v tělocvičně. Zd. Marek Kultura TÝDEN KNIHOVEN 2000 Akce týden knihoven vznikla z popudu členů Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) proto, aby na sebe knihovny upozornily jak čtenáře, tak sponzory a mecenáše, a i zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Jedním z důvodů byla také snaha, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit rekreační čtení, ale že se stává také moderní informační institucí. Chceme ukázat, co všechno knihovny (přes své problémy) umějí, co v mnohdy složitých podmínkách dokážou a co chtějí. Také na našem okrese se ve dnech října 2000 již počtvrté knihovny zapojí do této akce a čte náři i nečtenáři se mohou těšit na celou řadu zajímavých akcí, které pro ně veřejné knihovny připravují. Naše městská knihovna se také této akce zúčastní a v týdnu od chystá: Týden otevřených dveří (pro všechny, kdo chtějí naši knihovnu vidět). Výstavu obrázků dětí naší školní družiny při ZŠ ve Ždírci n.d. Registraci nových čtenářů zdarma. Amnestii (všichni ti, kteří zapomněli vrátit knihy do knihovny, mo hou vše napravit bez finančního postihu). Prodej vyřazených knih za symbolickou cenu 5, Kč (prodej se uskuteční ve středu 11. října od hodin a ve čtvrtek od hodin v budově knihovny). Ukázka práce s Internetem. Oficiální spuštění ON LINE katalogu pro veřejnost (vyhledávání knih podle AUTORA, NÁ- ZVU KNIHY, nebo KLÍČOVÝCH SLOV). Přijďte se podívat, za knihovnu se těší Zd. Lédlová, vedoucí městské knihovny Městské muzeum v Chotěboři pořádá do 31. října 2000 ve výstavních sálech zámku v Chotěboři výstavu OBRAZY akademického malíře Miloslava Pečinky ODĚVY A KRESBY Dagmar Teplé KLOBOUKY Barbory Jelínkové DŘEVOŘEZBY Jaromíra Veselého Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. 12

13 STAVEBNINY Akční slevy v prodejnách STAVEBNIN ERLAS s.r.o. Chotěboř Palackého 330, tel. 0453/ Riegrova 549, tel. 0453/ Cena v Kč (od do ) Nyní BITUWELL nová živičná, vlnitá střešní krytina nejlevnější, nejlehčí deska 200x93cm, zaváděcí cena ks od 305,00 Střešní okna VELUX vč. přísl. SLEVA 12% Hurdy pálené šikmé 120cm ks 52,00 Cihly duté dvouděr. PkCD 29x14x6,5 ks 4,50 Cihly plné 29x14x6,5 ks 5,00 Obrubník záhonový 100x25x5 ks 75,00 Cena v Kč (od do ) Uvedené ceny jsou včetně DPH. Dovozy materiálu v regionu ZDARMA. Nyní Obkladové, podlahové a schodové lišty plast/kov SLEVA 10% JUPOL malířská barva SLEVA 10% PRIMALEX STANDART, PLUS SLEVA 10% ETERNAL disperzní barva univerzální SLEVA 5% Vodováhy Al SLEVA 10% Výprodej kameninových tvarovek ks 50,00 PRONAJME SE zahrada u domu čp. 4 ve Ždírci n.d. Možnost využití: sekání trávy a pěstování ovoce a zeleniny. Bližší informace v redakci NN. PRODÁM pánské trekingové kolo Velamos, vybavení Shimano, 21 převodů, téměř nové, za 1/2 pořizovací ceny. Telefon: 0602/ , MLADÁ AMERIČANKA plynule hovořící česky HLEDÁ PODNÁ- JEM ve Ždírci a nejbližším oko lí. Starším lidem rodinném domku rá da vypomůže. Kontakt: Joanie tel. 0603/ nebo Rekreační středisko Dlouhý tel. 0453/ Plynové kotle MODRATHERM PKM jednoduchá obsluha, čištění a montáž předehřev vratné vody = ochrana před korozí automatický provoz spolehlivost a bezpečnost vysoká účinnost spalování ekologicky příznivé spalování, nízké NOx a CO tichý provoz integrovaný přerušovač tahu = malá výška moderní design dostupnost náhradních dílů možnosti řazení kotlů do kaskád možnost použití zemního plynu a propanu záruka 3 roky na celý kotel a 5 let na kotlové těleso Plynové radiátory MODRATHERM PR 4, PR 5 snadná obsluha ovládání v čelním dílu plynule nastavitelná teplota C spalovací komora z ocelového smaltovaného plechu jednoduchá montáž těsně na stěnu moderní design piezo zapalování pracuje bez zdroje el. energie záruční doba 1 rok servis zajištěn po celé České republice Dále nabízíme výrobky těchto firem plynové ohřívače vody QUANTUM kotle na dřevo VERNER kamna na dřevo HAAS RUMBURK čerpadla WILO regulace LANDIS & GYR, HONEYWELL TEPLO PRO KAŽDÉHO PLYNOVÉ KOTLE A TOPIDLA KOTLE A KAMNA NA DŘEVO OHŘÍVAČE VODY MODRATHERM Praha, s.r.o. Nádražní 32, Praha 5 Tel.: 02 / , 02 / Tel./Fax: 02 /

14 Program kina říjen pátek v hod. KRÁL SOKOLŮ Pohádkové dobrodružství mladého sokolníka. Nový český film od režiséra V. Vorlíčka, 96 min. Přístupný 28,. + 1, Kč slosování vstupenek! pátek v 18,30 hod. GLADIÁTOR Americký historický velko film, titulky, 154 min. Přístupný, 40, 42, + 1, Kč pátek v 18,30 hod. AMERICKÁ KRÁSA Americká černá komedie, titulky, 122 min. Přístupný, 38,, 40, + 1, Kč pátek v 18,30 hod. ERIN BROCKOVICH Americký psychologický film, titulky, 131 min. Přístupný, 38,, 40, + 1, Kč středa v 7,40 a 9,30 hod. ORLÍ OKO Dánský dobrodružný historický film, 91 min. Přístupný, 12, + 1, Kč pátek v 18,30 hod. PATRIOT Dobrodružný americký film, titulky, 159 min. Přístupný od 15 let, 42,, 44, + 1, Kč Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 1, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 2, Kč/ks Jaroslav Klepetko vedoucí kina, tel.: Bohoslužby římskokat o- li cké církve v měsíci říjnu Ždírec n.d., společenská místnost Domu s pečovatelskou službou Pozvánka Citát na říjen Štěstí člověka není závislé na tom, jakou rozlohu polností orá, kolik lidí ho zdraví nebo na jak drahém lůžku odpočívá, ale na tom, jak je dobrý. Seneca ml. Společenská kronika Vážení čtenáři! Dne 1. července 2000 nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat a údajů. Tento zákon zakazuje používat údaje z evidence obyvatel, mezi něž patří přehled výročí narození občanů, narozených dětí a zemřelých občanů, pro jiné než úřední účely. Z tohoto důvodu jsme nuceni zrušit rubriku, která tyto údaje zveřejňuje. Nabízíme Vám však možnost popřát v Našich novinách Vašim blízkým k životnímu jubileu, zlaté svatbě, informovat o úmrtí apod. Tato blahopřání a oznámení budou zveřejňována bezplatně. Redakce NN sobota 7., 14., 21. a začátek v hod. Horní Studenec, kostel Sv. Václava neděle 8., 15., 22. a začátek v 7.30 hod. S pomocí Boží chceme zahájit biblické hodiny ve Ždírci nad Doubravou. Proto Vás srdečně zveme na zahájení, které se koná v pátek dne 6. října 2000 v Domě s pečovatelskou službou od hod. Ladislav Szabó, farář Českobratrské církve evangelické v Krucemburku Naše noviny Vydává Městské zastupitelstvo ve Ždírci nad Doubravou. Redakční rada: Jiří Fiala, Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Josef Ressl, Jana Uchytilová, Ivan Vomela, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: 0453/ , e mail: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 750 výtisků. Uzávěrka č , uzávěrka sportovního okénka Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne 2.11.2016 Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny Omluven: Jiří

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 22. 4. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání zastupitelstva obce

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis č.1/2014 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.1/2014 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.1/2014 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 29.1.2014 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin. Přítomni:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177,

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177, Obec SVOR IČO OO261009 ------------------------------------------------------------------ 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č. 1/2011 k prodeji a oceňování

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 27.května 2004 Přítomni: 13

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 23. 4. 2012 Usnesení č. 130/12 RM Zastupitelstvu města Brtnice schválit směnu části pozemku v k.ú. Střížov p.č. 595/14 zahrada, o výměře 43 m 2,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-55/2016 Datum jednání: 16.11.2016 2) Program jednání (USN-R3-1187/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Žádost o odkoupení částí pozemků přiléhajících

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více