HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci"

Transkript

1 HESTEGOVINY 1 březen Česká kvalita na světové úrovni Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Milí kolegové, v září loňského roku jsme začali poci ovat významný nárůst práce. Do té doby jsme se po dobu téměř dvou let potýkali s jejím nedostatkem. Období, kdy jsme nevěděli, zda budeme mít co dělat v příštím měsíci, je snad za námi. Překonat krizi se podařilo díky mnohým z Vás a Vašemu úsilí. Jen pro ilustraci uvedu údaje o podílu nových výrobků na tržbách naší společnosti v jednotlivých letech. Zatímco v roce 2008 byl podíl nových výrobků na tržbách jen cca 6 %, v roce 2009 to bylo 31 % a vloni už 42 %. Pro všechny úseky bylo náročné vyrovnat se s tak masivními změnami ve výrobě. U V N I T Ř Č T Ě T E MOTIVACE 1. část Řemeslo má zlaté dno Slovíčko KAIZEN, co se za nim skrývá??? Nyní jsme v jiné situaci. Požadavky našich zákazníků na dodávky rostou. Víme přibližně, co budeme dělat kvartál dopředu. Na rozdíl od předchozího období se potýkáme s prudkým nárůstem práce a bohužel jej někdy nezvládáme. Jednak nás zasáhla silná vlna nemocností, jednak na většině úseků není produktivita práce na úrovni, s níž jsme pracovali v roce Na středisku kapotáží se učíme dělat nové, náročné krytí strojů. Protože se jedná o pohledové části obráběcích strojů, zákazníci jsou velmi, opravdu velmi nároční. Své o tom ví kolegové, kteří doslova piplají integrální kryty a rozvaděče pro fi rmu Walter. Tento vývoj nás stojí spoustu peněz, ale i zákazník do přenesení části výroby k nám vkládá nemalé prostředky. Pro nás je to obrovská příležitost. Naučit se něco, co nedokáže každý, skýtá obrovskou konkurenční výhodu. Nyní jsme v situaci, kdy jsme pro nedostatek výrobních prostor, ale také pro nedostatek konstrukčních kapacit, nuceni odmítat nové zákazníky. Věřím, že náběh nových výrob zvládneme dostatečně rychle, abychom mohli dalšími projekty naplnit nově budovanou halu. V tom podzimním nárůstu práce nám začal skomírat Kaizen. Nepodařilo se nám splnit cíle, které jsme si stanovili pro loňský rok. Nicméně, některé malé kroužky kvality (MKK) byly velmi aktivní. Těm všem patří obrovské poděkování a Ti nejaktivnější pracovníci budou oceněni. Od dubna se budeme na zlepšování touto formou znovu více soustředit. Nezbytné bude zapojit i všechny naše nové kolegy. V této souvislosti jen připomenu, že nechceme nikoho zdržovat od práce. Schůzky se budou konat jedenkrát za dva týdny a jejich trvání by nemělo přesáhnout 15 minut. V řízení Kaizenu jsme se dopustili několika chyb, kterých se budeme snažit nyní vyvarovat. Cílem je pomáhat ulehčit práci tím, že si všichni začnou všímat toho, co je brzdí. To je o posunu v myšlení nás všech, je to i o budování fi remní kultury. Vím, že následující období nebude jednoduché a bez Vaší ochoty zvládnout úkoly, které nám život přináší, nebudeme úspěšní a ani ne docela š astní. V poslední době si stále víc uvědomuji, jaký význam pro naše štěstí v životě má schopnost překonávat překážky. Optimisté přes mnoho překážek přejdou, aniž by si jich všimli. Jsou to zpravidla Ti, kteří toho v minulosti hodně zvládli, několikrát byli poraženi a začali znovu. Ti jsou si vědomi svých schopností a nepotřebují štěkáním kolem dokazovat svou existenci. Před úplně stejnými překážkami se zastavují pesimisté. Tedy Ti, kteří s ničím a nikdy nejsou spokojeni a nedokážou se zviditelnit jinak, než že před každou překážkou vrčí, aby zdůraznili její velikost a tím i svou vlastní velikost, když ji konečně překonají. Mám radost, že většina z Vás patří k těm prvním. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Hestego nebylo úspěšné. Přeji Vám všem š astné prožití nádherného jara. Miroslav Ostrý Co chtějí hestegáci V lednu letošního roku jsme požádali naše zaměstnance o vyplnění Motivačního dotazníku. Chtěli jsme zjistit, co je pro zaměstnance firmy HESTEGO důležité, které z poskytovaných benefitů pro ně mají největší význam, kam zaměřit v roce 2011 pozornost v péči o lidské zdroje. Respondenti měli mimo jiné seřadit dvacet různých tvrzení podle důležitosti, kterou jim přikládají. Jednoznačně nejvyšší důležitost získalo tvrzení : Chci mít stálou práci, chci mít zajištěnou budoucnost. Na dalších čtyřech místech se umístila tato tvrzení: Chci mít příležitost získat za svou práci vysokou finanční odměnu. Je pro mne důležitá osobnost mého nadřízeného (spravedlivý, vlivný, dobrý odborník, silný vůdce apod.) Potřebuji pracovat v dobrém kolektivu, s přátelskými kolegy, kteří si vzájemně pomáhají. Chci, aby má práce byla zajímavá, bavila mne a měla svůj smysl. Za nejdůležitější benefit označili zaměstnanci Hestega poskytování stravenek. Na otázku Které benefity ve společnosti Hestego postrádáte? se často objevovala odpově z oblasti péče o zdraví (masáže zad, příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, příspěvky na rehabilitace apod.) Výsledky ankety budou sloužit zejména manažerům, vedoucím jednotlivých úseků a mistrům při jejich každodenní práci s podřízenými. Personální úsek pak vezme výsledky dotazníkového šetření jako základ při přípravě nových benefitů pro zaměstnance. Eva Vavrouchová

2 Pojištění ve společnosti HESTEGO Milí kolegové, v každé firmě občas dojde k tomu, že je vlivem náhodné souhry okolností poškozený nebo zničený její majetek, zásoby nebo materiál. Tyto škody můžeme dodržováním našich povinností výrazně omezit, úplně se jim však vyhnout nelze. Pokud se nám něco takového stane, vzniknou Hestegu dodatečné náklady. Jsou ovšem situace, kdy jsme proti těmto škodám pojištěni a je možné škodu (nebo alespoň její část) chtít po pojiš ovně. Proto jsem se rozhodl využít Hestegovin a udělat zde základní přehled toho, co vše lze považovat za pojistnou událost a jak se v takovou chvíli zachovat. Byla by opravdu škoda, pokud už se něco takového stane, přijít o pojistné plnění. Pojištění budovy, věcí movitých a zásob máme pojištěnou budovu proti požáru, úderu blesku, zřícení letadla, vichřici, krupobití, povodni, sesednutí půdy, nárazu vozidla, rázové vlně způsobené letadlem, pádu stromů a stožárů, předpětí následkem blesku. Pojištěno je i zemětřesení, lavina a výbuch sopky, s tím se ale, doufám, v Hestegu nesetkáme. Také jsme pojištěni proti krádeži, loupeži a vandalismu. Pojištěné nejsou jen přímé škody, ale také náklady na vyklízení, náklady na stavební úpravy, náklady na obnovení dokumentace a náklady na výměnu zámků. Dále máme sjednáno speciální strojní pojištění. U vybraných drahých strojů (lasery, lisy, lakovna) jsme kromě již výše popsaných rizik pojištění i pro případ poruchy takového stroje. Proto upozorňuji, že u větších poruch (spoluúčast je dle typu stroje až Kč), je dobré prověřit, zda není škoda krytá tímto pojištěním. Pojištění odpovědnosti pokud Hestego někomu způsobí škodu, musí ji uhradit. Pojiš ovna nám však tyto náklady může kompenzovat. Pojištěné jsou škody, které jiné fyzické či právnické osobě způsobíme na majetku, životě, zdraví a věci. Za určitých okolností lze za pojistnou událost považovat i škodu, způsobenou vadou výrobku nebo škodu, kterou způsobíme na převzaté věci (např. na cizím výrobku, který převezmeme do opravy) Povinné ručení a havarijní pojištění našeho vozového parku. Tento druh pojištění asi všichni znáte, nebudu jej zde proto podrobně popisovat. Jen bych uvedl všechna naše motorová vozidla jsou havarijně pojištěna včetně skel. Často se také vyskytuje dotaz, kdy k havárii volat polici. Tak tedy policie se volat musí: 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby. 2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující Kč. 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.) 4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.). 5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla). 6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu. 7. Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění. To je tedy základní přehled. Ne každá škoda je pojistnou událostí (známe pojiš ovny a jejich výluky z pojištění ). Pokud se však považujeme za řádné hospodáře s majetkem Hestega, tak bychom se měli vždy pokusit uplatnit škodu na pojiš ovně. Dojde-li tedy k události, která by mohla být pojistnou, vždy informujte finančního nebo generálního ředitele. Dále je potřeba událost nafotit (u aut i s registrační značkou) případně zajistit kontakt na svědky. Pokud by nečinností nevznikaly další škody, je dobré před odstraňováním následků vyčkat na instrukce pojiš ovny, zda nebude požadovat obhlídku jejím likvidátorem. Libor Zůbek minut od rekordu Většina z nás v listopadu 2010 ještě netušila, že o 4 měsíce později budeme posouvat hranice možností, avšak konstruktéři v tu dobu již hledali cesty, jak k plné spokojenosti váženého zákazníka, kterým je ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., vyvinout, zkonstruovat, logisticky zajistit a vyrobit v HESTEGO s.r.o. nejdelší, nejtěžší a nakonec pravděpodobně i nejdiskutovanější sadu teleskopických krytů. S ohledem na všechny limitující okolnosti na jedné straně a potenciál na straně druhé byla výroba největších krytů po zralé úvaze nabídnuta a zákazníkem objednána. Když jsme zahajovali výrobu největšího z celé sady krytů, zbývalo minut do rekordu. Vrásky se pomalu objevovaly na čele nejen konstruktérům. Čas neúprosně plynul. Pokud se během procesu přípravy a výroby objevovaly jakékoliv pochybnosti či nejistota, pak můžeme říct, že tyto bezpečně po několika týdnech rozprášil tým zkušených pracovníků v čele s konstruktérem Petrem Růžičkou. V těchto dnech se sada teleskopických krytů nachází ve ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. a čeká na svou příležitost. Pevně věříme, že úsilí věnované jeho konstrukci a výrobě se projeví dle očekávání a náš produkt si získá nejen obdiv, ale i uznání. Konečným zákazníkem stroje je OMZ Special Steels, který je největším ruským výrobcem polotovarů hutních výrobků pro celou řadu průmyslových odvětví včetně strojírenství, petrochemie, stavbu lodí, těžké strojírenství a hutnictví. Společnost byla založena 1. srpna 2002 a je součástí OMZ-corporation. OMZ Special Steels získá od svého dodavatele ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. stroj, na němž minimálně jeden z komponentů vzbudil zdravou zvědavost, zájem a zvýšenou pozornost na všech odděleních jediné firmy. Věříme, že i naše komponenty přispějí k celkové spokojenosti konečného zákazníka a že tento bude své nákupy u společnosti, která nám dala příležitost rozšířit hranice, opakovat. Je duben 2011 a většina z nás zatím netuší, co bude za pár měsíců. Co když se ale už te v hlavách našich konstruktérů, resp. obchodníků, opět rodí něco,,velkého? Filip Kreif Horní řada zleva: Růžička, Otevřel,Óváry Dolní řada zleva: Rusňák, Vincourek, Loucký, Kolmačka, Kolísek, Odehnal, Charvát.

3 Výrobní příkaz aneb zase nějakej papír Asi víte, že do úseku logistiky patří sklad, nákup a expedice, ale možná netušíte, že sem spadá i administrativní část výroby. Logistika zpracovává výrobní příkazy (dále jen VP). Ty nejsou jen příkazem a návodem pro výrobu, ale obsahují řadu dalších důležitých informací a to zejména pro logistiku. Nákup z nich čerpá údaje o zabezpečení materiálu a také poskytují informace o výrobě v kooperaci. Skladu zase říkají, co má na zakázku vychystat. Po ukončení výroby se VP u nás na logistice shromaž ují a probíhá jejich finální zpracování - ukončení. Po ukončení (naskladnění) sice VP fyzicky svou pou končí, ale pokračuje proces toku návazných dokladů. Jsou vystaveny dodací listy, faktury nebo další výdeje určené pro přímou spotřebu do jiného nadřízeného výrobního příkazu. VP mají velmi významnou roli při vyhodnocování zakázek a při měsíčních uzávěrkách. Ačkoliv jsou VP klíčovým dokumentem, jejich kvalitní zpracování je bohužel velmi podceňované! Jaké jsou hlavní údaje uvedené na VP? Název a registrační číslo finálního produktu, číslo obchodní zakázky a identifi kace zákazníka, druh materiálu a jeho spotřeba (množství), výrobní operace s normovanými časy - tzv. technologický postup. Výrobní operace jsou opatřeny čárovými kódy, jejichž prostřednictvím výroba eviduje množství odvedené práce. Každá operace by měla být systémově (přes terminál) ukončena. V praxi to však nefunguje a to způsobuje konečnému zpracovateli logistice značné problémy. Při odvádění výrobků na sklad jsou často údaje o odvedených operacích velmi nepřesné a tudíž ani není rozpoznatelné, zda daný výrobek výrobou řádně prošel. To, že je na takovémto VP odvedena operace výstupní kontroly a kontrolní razítko, ještě neznamená, že odevzdaný VP může být skutečně ukončen. Může se tak stát, že se VP na logistiku dostane omylem a je ukončen, aniž by měl být. Pak se složitým pátráním na tuto chybu přijde, ale to může být už pozdě. VP mají další návaznosti a pracovat zpětně s již ukončeným výrobním příkazem, vede jen k dalším zbytečným systémovým chybám. Někdy už nejde s takto ukončeným VP dělat nic. Kdyby stoprocentně fungovala informovanost z výroby o vyráběných dílcích, tak bychom se mohli těchto omylů zcela vyvarovat. Administrativa skladu je nucena sledovat stav výrobních operací a je schopna rozpoznat, zda daný VP je řádně odveden nebo se musí z jakéhokoliv důvodu vrátit zpět do výroby. Některé výrobní operace, zejména pálení na laseru, lakování, závěrečná kontrola a převoz na montáž, mají na sobě navázané automatické výdeje ze skladu. Co to znamená? Pokud je daná operace terminálem řádně ukončena, tak se samočinně vygeneruje výdejka se správným množstvím spotřebovaného materiálu. Takto vytvořená výdejka je až do naskladnění uložena v IS Helios, teprve tzv. realizace umožní daný VP ukončit a vyráběný dílec naskladnit. Pokud některá operace v systému chybí, pak chybí i výdejka ve skladu! Chyby však nevznikají pouze ve výrobě. Někdy se může stát, že výdejka, by správně přes terminál vytvořená, nemusí být ještě s ukončením dané operace zrealizována čili ze skladu vydána. Dochází k tomu z důvodu zdánlivého nedostatečného množství materiálu na skladu. Materiál ve skutečnosti fyzicky nechybí, ale v IS Helios není ve stavu skladu uveden. Tímto problémem se již logistika zabývá nějakou dobu a vypadá to, že mise bude úspěšná. Jeden z háčků je v tom, že náš program neumožňuje zaevidování položek do systému bez vstupní ceny. U řady věcí se přesnou cenu od dodavatele dozvíme teprve po dodání faktury, kterou někdy obdržíme až řadu dní po přijetí materiálu. Pokud bychom zrealizovali příjemku se špatnou cenou, tak by si pak účetní lámali hlavu nad tím, jak to opravit. Je to začarovaný kruh Řada problémů v toku výrobního příkazu je tedy způsobena tím, že zatím nedokážeme zpracovávat data on-line. VP bychom na logistice měli zpracovávat průběžně. Výroba nám je bohužel takto nedodává. Často se nám stává, že VP sháníme až při odvozu výrobku k zákazníkovi, ne-li až za několik dní po té, kdy už je zboží dávno vyexpedováno. Nepochopitelné pro nás je, když se k nám VP fyzicky vůbec nedostane, ačkoliv se systémově tváří, že je již ukončen. Bez originálu bychom neměli doklad naslepo uzavřít. Máme však pevný termín fi nanční uzávěrky, a tak nám nic jiného nezbývá, než si vytisknout kopii a tu založit do doby, než vylezou kostlivci ze skříní a šuplíků! A v tomto duchu bychom mohli pokračovat dál a dál. Téma výrobních příkazů je tak obsáhlé, že by to vydalo na celé číslo našich novin. Naším společným cílem jsou data on-line a plynulý tok dokumentů ve firmě, a proto nebu me lhostejní k výrobním příkazům. Jsou to sice jen papíry, ale velmi důležité a nepostradatelné. Výrobní příkaz je jedinečný zdroj informací, a když už te víte, jak je důležitý, budete k nim určitě zodpovědnější. Pavlína Temerová a Karel Jaroměřský logistika

4 Naši zlatí hoši Vážení a milí kolegové, v celé naší firmě se intenzivně pracuje na všech frontách a podle zkušeností z uplynulých několika let se pracovní zátěž jen stupňuje. Stejně narůstá i napětí a míra stresu mezi pracovníky. Přesto všechno se v Hestegu neustále dějí i různé mimofiremní aktivity a celý tento úvod směřuje právě k jedné z nich k lednímu hokeji. Již čtvrtou sezónu se parta kolem skalních účastníků (Zdeněk Walter, David Čápek, Přemek Kuhn a Jirka Valla) schází na Vyškovském stadionu k dokonalému fyzickému vybití Vždy jednou týdně se na hodinu zaplní led hráči v dresech Hestega a ti spolu s několika bývalými pracovníky nebo příbuznými soupeří mezi sebou. Za ty čtyři roky se sestava neustále mírně obměňuje a doplňuje, hra se vyvíjí a touha vyhrát je stále silnější. I to byl důvod, proč tuto sezónu zasáhli do hry také brankáři. Několikrát jsme se utkali s jinými mužstvy, letos to v závěru sezóny odnesla firma SIKA Brno. Dne jsme nastoupili v úderné sestavě dvou pětek : v brance já, v poli hestegáci Zdeněk Walter, David Čápek, Pepa Kopřiva, Petr Růžička, Roman Šerý, Jirka Valla, Petr Kabele a posily Vojta Kabele, Bohumír Trávníček, Michal a Ríša Jičínský. Také brněnští přijeli v dobré sestavě, my jsme jim zajistili pouze gólmana (samozřejmě toho lepšího a zkušenějšího). Někteří z Vás utkání viděli, nevím do jaké míry je můj pohled nezaujatý, ale myslím si, že bylo velmi kvalitní a vyrovnané. Výsledek není zase až tak důležitý (Hestego Sika 13:9) jako to, že hra probíhala ve velmi soupeřivém duchu naprosto korektně a sportovně. I naši soupeři byli spokojeni, takže se do konce této sezóny možná ještě utkáme v odvetě Sportu zdar a Hestegu zvláš, Roman Kolaja MOTIVACE 1. část Drazí spolupracovníci, situace ve výrobě mě nutí k zamyšlení, jak Vás správně motivovat. Za dobu, kdy jsem stavěl různé týmy a skupiny lidí, které odváděly výborný výkon a to bez nervů a zbytečných řečí, potvrdily se některé návody jak motivovat a hodně se jich vůbec nepotvrdilo. Jediná skutečnost, která je všude stejná je, že každý tým je jiný a vstupní faktory jsou jiné. Naopak lidé jsou všude stejní a zákazník platí pouze za dodané zboží. Potvrdilo se, že naprostá většina lidí nerada dělá to,čím se živí, protože: 1) nevěří, že to, co dělají, má pro ně nějaký smysl 2) je to nebaví 3) nevěří, že jsou spravedlivě odměňováni Jak motivovat takové pracovníky?.nadefinujeme si motivaci podřízených: Vnitřní motivy: Vnější motivy: Dosažený výsledek Finanční odměny Zajímavá a zábavná činnost Zaměstnanecké výhody Osobní růst Pochvala a uznání Společenský význam práce Povýšení Společenské postavení Zahraniční cesty Zavedeme motivační program, uděláme školení o motivaci zakončené testem,pravidelně se budeme scházet na motivačních schůzkách a budeme očekávat, že dojde k namotivování pracovníků a ti půjdou nadšeně pracovat. Tyto teorie neplatily ani za socialismu a stejně tak neplatí ani nyní. Výsledek je znám dlouhodobě se nic nestane, to znamená, že tento druh motivace je ztráta času a energie. Vnitřní motivy: Vnější motivy: Dosažený výsledek Finanční odměny Zajímavá a zábavná činnost Zaměstnanecké výhody Osobní růst Pochvala a uznání Společenský význam práce Povýšení Společenské postavení Zahraniční cesty zavedeme motivační program,uděláme školení o motivaci zakončené testem,pravidelně se budeme scházet na motivačních schůzkách To, co rozhoduje je motivace vnitřní, kladná nebo záporná. Je to tím, že člověk směřuje od nerovnováhy k rovnováze. Je to pro to, že nerovnováha vyvolává napětí a to vyvolává snahu o jeho snížení. A to se opakuje stále znovu a znovu. To, co rozhoduje, je velikost nerovnováhy, je to stav mezi: te je má být nejsou odměny mají být odměny Vnitřní motivace je nespokojenost se současným stavem spojená s aktivním odstraňováním příčin nespokojenosti Pokud nemají lidé vnitřní motivaci, zařadí se téměř automaticky mezi 95 % lidí, kteří nemají v životě úspěch. O úspěchu nerozhoduje ani genialita a vrozené předpoklady tak jako dřina. Existuje pravidlo 10 let (4 hodiny denně x 250 pracovních dní x 10 let = deset tisíc hodin). Rozdíl mezi profesionálem a amatérem je odedřená doba. To je rozdíl mezi špičkovými odborníky, sportovci, umělci, lékaři, vědci, konstruktéry a amatéry. Například: T. A. Edison měl patentů; A. Einstein publikoval kromě teorie relativity dalších 248 vědeckých prací; W. A. Mozart napsal přes 600 skladeb, z toho 40 symfonií; Rembrant vytvořil 650 obrazů a 2000 kreseb; W. Shakespeare napsal 154 sonetů a 37 divadelních her; Leonardo da Vinci počet jeho návrhů dodnes nikdo nespočítal Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je v množství práce. Spousta lidí se spoléhá na podporu zvenčí, od státu, od zaměstnavatele, od rodiny, od pánaboha, sami se nesnaží. Jiní se snaží o to více, aby se vyrovnali ostatním, a pokud se jim to povede, jedou dál nezmění se. Úspěšní lidé jsou jiní, celá čtvrtina lidí, kteří něco dokázali, měla zdravotní handicap. Mnoho sportovců je astmatiků (nemohou normálně dýchat), měli na výběr: stráví zbytek svého krátkého života na lécích s tím, že nebudou normálně žít, a nebo budou dřít, aby přežili. Ze druhé skupiny jsou mistři světa, profesionálové, vítězové neudělali jedinou věc nečekali, až jim bude pomoženo. Fenomén dnešní doby dluhy, spousta lidí dře jenom proto, že se potřebují dostat do normálu nemít na krku exekutory, vymahače, upomínky, penále, úroky, Někteří lidé přejdou do obrany, zahájí očekávání pomoci a skončí pod mostem nebo na větvi. Ti druzí dřou a dřou a nakonec se z toho vyhrabou. A protože zjistí, že jim to jde pokračují v tempu a mají to, nač nemohli ani pomyslet.

5 MOTIVACE 1. část Své původní nedostatky využijí ve svůj prospěch. W. Churchill napsal: Slavní muži jsou obvykle produktem neš astného dětství. Slabosti a posměšky u nich vyvolají pevnou cílevědomost. To, co se mi nepotvrdilo je, že se lidé mění lidé se pouze projevují; stejně jako, že: peníze kazí lidi ne, pouze ukazují, jací lidé skutečně jsou. Ti, kdo nechtějí, tak nebudou dělat, budou hledat výmluvy, okliky a úniky, jak to udělat, aby dostali něco, na co nemají nárok. Ti, co chtějí, dřou i za nepříznivých podmínek. A výsledek??? Ten se dostaví stejně jako ve všech jiných případech, řečníci budou mít řeči a ti, co makají, mají odpovídající peníze za dobrou práci. Protože je Vaše vnitřní motivace malá, vyžadujete, abychom Vás motivovali zvenčí. Prostředků, jak zvýšit motivaci, když vynecháme žvásty o vnější motivaci, nezabírá mnoho, jediné, co Vás vyvádí z rovnováhy, jak jsem zjistil, je výše Vašich odměn. Když jsem představoval změnu prémií od 90% na prémie od 110% ( % nejsou významné), tak nikdo nevyjádřil nesouhlas nad tím, že bychom měli odměňovat ty, kteří makají a ne ty, co nedělají. Vizualizace v podání výplatní pásky a výpisu z účtu vyvolala úžas a rozčarování nad tím, že nejsou výkonnostní odměny. Za co by měla firma vyplácet výkonnostní odměny když nebyl výkon??? Třeba odměny za opravování neshod,nebo odměny za debatování v pracovní době,nebo odměnu za nejvyšší spotřebu náhradních dílů,nebo odměnu za čekání ve frontě na kávu??? Také bychom mohli vyplácet odměnu za výjezd na zaviněnou reklamaci, nebo za svícení na dílně nonstop. Nic z toho nám zákazníci nezaplatí!!! Platí nám pouze bezvadné výrobky dodané včas. Je to velmi jednoduché, je možné rozdělit pouze prostředky,které firmy utrží za prodané výrobky. Tvrdím, že nám nikdo ze zákazníků nezaplatí za 100 kusů, když jich dodáme 99. Ani nám nezaplatí s tím, že jim výrobky dodáme příští měsíc. Kdo nevěří, doporučuji vyzkoušet v běžném obchodě. Postup: Vyberete si 9 rohlíků, obchodníkovi zaplatíte 10 a 10 deka salámu, který přivezou následující den. Jestliže se Vám to zdá normální tak, Vám není pomoci. Pokud je to dle Vašeho názoru hloupost a neuděláte to, tak použijte stejný princip i u sebe v práci. Pokud budou všichni pracovníci odvádět svou práci dobře a včas, bude firma vydělávat = bude mít na mzdy a na odměny pracovníků. Pokud budeme vyrábět zmetky, nedodržovat termíny a jinak špatně hospodařit, tak nebude ani na základní platy. Protože nejcennějším majetkem jsou lidé s nimiž musíme pracovat, to, co si nesou v hlavě a to, jak jsou schopni spolupracovat (R.Reich) budu vždy podporovat aktivní spolupracovníky, kteří mají zájem, snahu a cíl změnit současný stav a vydělat si peníze i za současných ekonomických podmínek. Ten, kdo si dokáže za těchto podmínek vydělat peníze, má výhodu a budu ho podporovat v dosažení ještě vyšší odměny za vykonanou práci. Vzhledem k tomu, že mzdový systém je živý, tak připravím návrh odměn za splnění termínů a plánu. Seznámím Vás s ním na dalším měsíčním meetingu tak, aby platnost byla co nejdříve. Doufám, že máte tolik hrdosti dokázat, že se někteří spolupracovníci mýlí, když tvrdí při pohledu přes sklo, že ve výrobě je bordel a nemaká se. Přeji všem úspěšný rok a mzdu odpovídající vaší práci. Stanislav Eliška Téma na příště bude motivace a výkon. Použity materiály: Ivo Tomana, J. Welsche, M. Vytlačila Řemeslo má zlaté dno Dne jsme se s kolegyní Sva kou Trnavskou zúčastnily konference Odborné vzdělávání a trh práce, kterou uspořádala Okresní hospodářská komora Vyškov ve spolupráci s Úřadem práce ve Vyškově a městem Vyškovem. Každý den se potýkáme s problémem nedostatku kvalitních řemeslníků. O odborné profese, které už dlouho inzerujeme na našich webových stránkách se u nás běžně ucházejí lidé se základním vzděláním, absolventi středních škol ekonomického zaměření, gymnazisté, někdy dokonce i vysokoškoláci. Na člověka vyučeného ve strojírenském oboru nebo dokonce s maturitou z průmyslové školy narazíme jen výjimečně. Proč? Na tuto otázku nám konference Odborné vzdělávání a trh práce dala částečnou odpově. Zatímco ve školním roce 2000/2001 nastoupilo v Jihomoravském kraji ke studiu do oborů s výučním listem studentů, ve školním roce 2010/2011 už je to pouhých studentů. Jedná se o pokles na 69,36 %. Určitě se na tom částečně podílí celkové snížení počtu patnáctiletých dětí. Ale počet studentů čtyřletých gymnázií se například za posledních deset let nijak výrazně nezměnil. (šk.rok 2000/2001nastoupilo 1669 studentů, letošní šk.rok studentů). Mezi už tak nízkým počtem učňů se strojaři úplně ztrácejí. V oborech, které se Jihomoravský kraj rozhodl podpořit, převažují profese spadající do stavebnictví. Strojařina je zde zastoupena pouze oborem nástrojař a do toho nastoupilo v roce 2010 pouhých 27 studentů. Konference se zúčastnil také ředitel učňovské školy v Zistersdorfu v Rakousku Ing. Rudolf Wickenhauser. Rakousko řešilo problémy s poklesem zájmu o řemesla v nedávné minulosti. Vydali se zde cestou propojení podniků a odborných škol. Malé i střední podniky jsou státem podporovány v tom, aby se přímo podílely na výchově a vzdělávání svých budoucích zaměstnanců v odborných řemeslných profesích. Náš stát v tomto směru podnikatelské subjekty nijak nepodporuje. Spíše naopak. Ale zručné řemeslníky potřebujeme. Nezbývá nám než si je sami vychovat. Nezbývá nám než se obrátit na naše zkušené zaměstnance a požádat je: předávejte své znalosti a dovednosti novým kolegům, ukazujte jim, jak na to, učte je. Mohutných zástupů mladých strojařů se v dohledné době určitě nedočkáme. Eva Vavrouchová

6 Humanitární sbírka na pomoc Japonsku Ve dnech uspořádali zaměstnanci HESTEGA mezi sebou fi nanční sbírku na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku. Celkem se vybralo Kč, které byly poslány na účet společnosti ADRA /0300. Děkuji všem, které nenechalo utrpení obyvatel japonských ostrovů chladnými a kteří přispěli mnohdy i velmi vysokou částkou. Eva Vavrouchová Vyhodnocení hnutí Kaizen ve společnosti Hestego v roce 2010 Nejaktivnější členové MKK (malých kroužků kvality): Babirád (8 návrhů); Rezek (8 návrhů); Óváry (7 návrhů); Odehnal T. (6 návrhů); Haška P. (6 návrhů); Veselý (6 návrhů) Navrhovatelé, jejichž návrhy přinesli nejvyšší finanční přínos: Rusňák ( Kč); Crha ( Kč) Nejlepší moderátor MKK: Óváry (největší míra samostatnosti) Nejlepší kouč MKK: Honemannová (udržení aktivity MKK po celý rok s velmi vyrovnanými výsledky) Slovíčko KAIZEN, co se za nim skrývá??? Většina z Vás to zná, protože v roce 2009 proběhlo v naší firmě školení na kaizen, všichni jste pochopili, co to je, k čemu slouží a jak se s ním pracuje. Pod vedením koučů a moderátorů malých kroužků kvality (MKK) probíhali kratičké schůzky, na kterých ze začátku bylo nutné vysvětlovat jak pracovat, aby výsledek byl efektivní. Členové MKK podávali návrhy, často je zrealizovali a výsledky z toho byly hned minimálně dva: 1. úspora pracnosti, nebo zlepšení na pracovišti 2. za každý přijatý nápad a za jeho realizaci dostal autor odměnu Celkem bylo podáno 123 návrhů. Přijatých bylo 86,70 %. Na zopakování a pro nové zaměstnance na vysvětlení uvedu základní informace: V japonštině znamená kaizen neustálé zdokonalování. Filozofie kaizen předpokládá, že náš způsob života a už se jedná o život pracovní, společenský nebo rodinný by se měl zaměřovat na neustálé zdokonalování. Proces zdokonalování v rámci této filozofie probíhá postupně a po malých krocích, celkový přínos kaizen však přináší dramatické pozitivní výsledky. Stručně řečeno: není třeba dělat radikální změny; mnohem účinnější je měnit něco po malinkatých krocích, ale pravidelně. Když chci zhubnout, není nutné vybrakovat BIO obchod se seschlou mrkví a koupit si permanentku do fitcentra. Lepší je dát si denně o hranolek (ano, čtete správně, o jeden hranolek denně) méně k jídlu. Když se chci konečně naučit pořádně cizí jazyk, stačí jedno slovíčko denně. Podmínkou je, že potřebujeme získat návyk. V uplynulém roce ne všechny MKK plnily nastavené cíle z mnoha důvodů a kaizen jakoby šel do ztracena. Tohle ale dopustit nelze, protože všichni chceme mít lepší podmínky práce, její efektivitu a prostředí, ve kterém chceme dennodenně dosahovat lepších výsledků, za účelem zlepšení podmínek pro sebe i pro naše rodiny. Když něco zlepšíme, můžeme víc výrobků za ten stejný čas vyrobit. Ještě jednou podotýkám: za ten samý čas, ale práce bude ulehčená, díky zlepšením tak, aby bylo možné více vyrobit a teda i více vydělat. Efektivita a konkurenceschopnost firmy záleží na přidané hodnotě procesu. Přidaná hodnota je to, co je zákazník ochoten zaplatit Přidaná hodnota je negována plýtváním ve všech oblastech a ztrátami. Udělejme všichni všechno proto, abychom získali návyk systematicky, každý den popřemýšlet, jak by se dalo co zlepšit. Klesnou nám náklady na reklamace a interní zmetky, některé operace se zjednoduší, jiné se ulehčí, na pracovištích bude pořádek, všem se bude lépe pracovat. Řeknete utopie. Ne, když dokázaly jiné firmy po malých krocích dojít k vysoce pozitivním výsledkům, dojdeme k nim i my. Přeji všem mnoho úspěchu a zrealizovaných námětů. Zaměstnanci, kteří se nejlépe zapojili do hnutí kaizen v roce 2010 byli ocenění. Také na ty, kteří budou nejlepší v tomto roce, čeká odměna. Marta Verešová HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti HESTEGO s. r. o. Číslo 1/2011. Připravuje: Dagmar Hořavová a Eva Vavrouchová. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO s. r. o., Na Nouzce 7, Vyškov tel.: , fax: , Pro vnitřní potřeby, zdarma.

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

STAVEBNÍ VÝROBA. Stavební práce (cena) potřebné materiály pracovníci pro práci potřebné stroje ostatní potřeby. Zjednodušený datový model:

STAVEBNÍ VÝROBA. Stavební práce (cena) potřebné materiály pracovníci pro práci potřebné stroje ostatní potřeby. Zjednodušený datový model: STAVEBNÍ VÝROBA podpora všech procesů stavební činnosti od marketingových aktivit po vyhodnocení hospodaření zakázky a organizačních jednotek komplexní podpora řízení stavební výroby Základní pojmy systému:

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den,

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den, DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Dobrý den, jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání 1) Nejdříve napíšeme link: is.fotbal.cz 2) Poté klikněte na možnost přihlášení 3) Zadejte svůj přihlašovací email a své heslo

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Co nás čeká? Mise, vize, strategie a hodnoty souvislost s performance managementem, odměňováním

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny:

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: Problémy, které má změna řešit Postavení oddílů s právní subjektivitou Nové typy členství Poslání zaměření a hodnoty Propojenost poslání a vize s cíli a

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ Pochvala dokáže změnit vše, ať už ji vyslovíte kdekoliv. PODPOŘTE FIREMNÍ HODNOTY. Budujte firemní kulturu a zaměřte sociální oceňování na ty hodnoty, které

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Lenka Šnajdrová www.osetrovatelstvi.info Centrum zdravotních pomůcek Rybná 11, 1 00 Praha 1 www.pomucky.com Centrum zdravotních pomůcek a vzdělávání Filipova

Více

WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.

WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT. WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT. Webový portál DRUHÁ NOHA vytvořila společnost Scio především

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více