HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci"

Transkript

1 HESTEGOVINY 1 březen Česká kvalita na světové úrovni Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Milí kolegové, v září loňského roku jsme začali poci ovat významný nárůst práce. Do té doby jsme se po dobu téměř dvou let potýkali s jejím nedostatkem. Období, kdy jsme nevěděli, zda budeme mít co dělat v příštím měsíci, je snad za námi. Překonat krizi se podařilo díky mnohým z Vás a Vašemu úsilí. Jen pro ilustraci uvedu údaje o podílu nových výrobků na tržbách naší společnosti v jednotlivých letech. Zatímco v roce 2008 byl podíl nových výrobků na tržbách jen cca 6 %, v roce 2009 to bylo 31 % a vloni už 42 %. Pro všechny úseky bylo náročné vyrovnat se s tak masivními změnami ve výrobě. U V N I T Ř Č T Ě T E MOTIVACE 1. část Řemeslo má zlaté dno Slovíčko KAIZEN, co se za nim skrývá??? Nyní jsme v jiné situaci. Požadavky našich zákazníků na dodávky rostou. Víme přibližně, co budeme dělat kvartál dopředu. Na rozdíl od předchozího období se potýkáme s prudkým nárůstem práce a bohužel jej někdy nezvládáme. Jednak nás zasáhla silná vlna nemocností, jednak na většině úseků není produktivita práce na úrovni, s níž jsme pracovali v roce Na středisku kapotáží se učíme dělat nové, náročné krytí strojů. Protože se jedná o pohledové části obráběcích strojů, zákazníci jsou velmi, opravdu velmi nároční. Své o tom ví kolegové, kteří doslova piplají integrální kryty a rozvaděče pro fi rmu Walter. Tento vývoj nás stojí spoustu peněz, ale i zákazník do přenesení části výroby k nám vkládá nemalé prostředky. Pro nás je to obrovská příležitost. Naučit se něco, co nedokáže každý, skýtá obrovskou konkurenční výhodu. Nyní jsme v situaci, kdy jsme pro nedostatek výrobních prostor, ale také pro nedostatek konstrukčních kapacit, nuceni odmítat nové zákazníky. Věřím, že náběh nových výrob zvládneme dostatečně rychle, abychom mohli dalšími projekty naplnit nově budovanou halu. V tom podzimním nárůstu práce nám začal skomírat Kaizen. Nepodařilo se nám splnit cíle, které jsme si stanovili pro loňský rok. Nicméně, některé malé kroužky kvality (MKK) byly velmi aktivní. Těm všem patří obrovské poděkování a Ti nejaktivnější pracovníci budou oceněni. Od dubna se budeme na zlepšování touto formou znovu více soustředit. Nezbytné bude zapojit i všechny naše nové kolegy. V této souvislosti jen připomenu, že nechceme nikoho zdržovat od práce. Schůzky se budou konat jedenkrát za dva týdny a jejich trvání by nemělo přesáhnout 15 minut. V řízení Kaizenu jsme se dopustili několika chyb, kterých se budeme snažit nyní vyvarovat. Cílem je pomáhat ulehčit práci tím, že si všichni začnou všímat toho, co je brzdí. To je o posunu v myšlení nás všech, je to i o budování fi remní kultury. Vím, že následující období nebude jednoduché a bez Vaší ochoty zvládnout úkoly, které nám život přináší, nebudeme úspěšní a ani ne docela š astní. V poslední době si stále víc uvědomuji, jaký význam pro naše štěstí v životě má schopnost překonávat překážky. Optimisté přes mnoho překážek přejdou, aniž by si jich všimli. Jsou to zpravidla Ti, kteří toho v minulosti hodně zvládli, několikrát byli poraženi a začali znovu. Ti jsou si vědomi svých schopností a nepotřebují štěkáním kolem dokazovat svou existenci. Před úplně stejnými překážkami se zastavují pesimisté. Tedy Ti, kteří s ničím a nikdy nejsou spokojeni a nedokážou se zviditelnit jinak, než že před každou překážkou vrčí, aby zdůraznili její velikost a tím i svou vlastní velikost, když ji konečně překonají. Mám radost, že většina z Vás patří k těm prvním. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Hestego nebylo úspěšné. Přeji Vám všem š astné prožití nádherného jara. Miroslav Ostrý Co chtějí hestegáci V lednu letošního roku jsme požádali naše zaměstnance o vyplnění Motivačního dotazníku. Chtěli jsme zjistit, co je pro zaměstnance firmy HESTEGO důležité, které z poskytovaných benefitů pro ně mají největší význam, kam zaměřit v roce 2011 pozornost v péči o lidské zdroje. Respondenti měli mimo jiné seřadit dvacet různých tvrzení podle důležitosti, kterou jim přikládají. Jednoznačně nejvyšší důležitost získalo tvrzení : Chci mít stálou práci, chci mít zajištěnou budoucnost. Na dalších čtyřech místech se umístila tato tvrzení: Chci mít příležitost získat za svou práci vysokou finanční odměnu. Je pro mne důležitá osobnost mého nadřízeného (spravedlivý, vlivný, dobrý odborník, silný vůdce apod.) Potřebuji pracovat v dobrém kolektivu, s přátelskými kolegy, kteří si vzájemně pomáhají. Chci, aby má práce byla zajímavá, bavila mne a měla svůj smysl. Za nejdůležitější benefit označili zaměstnanci Hestega poskytování stravenek. Na otázku Které benefity ve společnosti Hestego postrádáte? se často objevovala odpově z oblasti péče o zdraví (masáže zad, příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, příspěvky na rehabilitace apod.) Výsledky ankety budou sloužit zejména manažerům, vedoucím jednotlivých úseků a mistrům při jejich každodenní práci s podřízenými. Personální úsek pak vezme výsledky dotazníkového šetření jako základ při přípravě nových benefitů pro zaměstnance. Eva Vavrouchová

2 Pojištění ve společnosti HESTEGO Milí kolegové, v každé firmě občas dojde k tomu, že je vlivem náhodné souhry okolností poškozený nebo zničený její majetek, zásoby nebo materiál. Tyto škody můžeme dodržováním našich povinností výrazně omezit, úplně se jim však vyhnout nelze. Pokud se nám něco takového stane, vzniknou Hestegu dodatečné náklady. Jsou ovšem situace, kdy jsme proti těmto škodám pojištěni a je možné škodu (nebo alespoň její část) chtít po pojiš ovně. Proto jsem se rozhodl využít Hestegovin a udělat zde základní přehled toho, co vše lze považovat za pojistnou událost a jak se v takovou chvíli zachovat. Byla by opravdu škoda, pokud už se něco takového stane, přijít o pojistné plnění. Pojištění budovy, věcí movitých a zásob máme pojištěnou budovu proti požáru, úderu blesku, zřícení letadla, vichřici, krupobití, povodni, sesednutí půdy, nárazu vozidla, rázové vlně způsobené letadlem, pádu stromů a stožárů, předpětí následkem blesku. Pojištěno je i zemětřesení, lavina a výbuch sopky, s tím se ale, doufám, v Hestegu nesetkáme. Také jsme pojištěni proti krádeži, loupeži a vandalismu. Pojištěné nejsou jen přímé škody, ale také náklady na vyklízení, náklady na stavební úpravy, náklady na obnovení dokumentace a náklady na výměnu zámků. Dále máme sjednáno speciální strojní pojištění. U vybraných drahých strojů (lasery, lisy, lakovna) jsme kromě již výše popsaných rizik pojištění i pro případ poruchy takového stroje. Proto upozorňuji, že u větších poruch (spoluúčast je dle typu stroje až Kč), je dobré prověřit, zda není škoda krytá tímto pojištěním. Pojištění odpovědnosti pokud Hestego někomu způsobí škodu, musí ji uhradit. Pojiš ovna nám však tyto náklady může kompenzovat. Pojištěné jsou škody, které jiné fyzické či právnické osobě způsobíme na majetku, životě, zdraví a věci. Za určitých okolností lze za pojistnou událost považovat i škodu, způsobenou vadou výrobku nebo škodu, kterou způsobíme na převzaté věci (např. na cizím výrobku, který převezmeme do opravy) Povinné ručení a havarijní pojištění našeho vozového parku. Tento druh pojištění asi všichni znáte, nebudu jej zde proto podrobně popisovat. Jen bych uvedl všechna naše motorová vozidla jsou havarijně pojištěna včetně skel. Často se také vyskytuje dotaz, kdy k havárii volat polici. Tak tedy policie se volat musí: 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby. 2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující Kč. 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.) 4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.). 5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla). 6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu. 7. Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění. To je tedy základní přehled. Ne každá škoda je pojistnou událostí (známe pojiš ovny a jejich výluky z pojištění ). Pokud se však považujeme za řádné hospodáře s majetkem Hestega, tak bychom se měli vždy pokusit uplatnit škodu na pojiš ovně. Dojde-li tedy k události, která by mohla být pojistnou, vždy informujte finančního nebo generálního ředitele. Dále je potřeba událost nafotit (u aut i s registrační značkou) případně zajistit kontakt na svědky. Pokud by nečinností nevznikaly další škody, je dobré před odstraňováním následků vyčkat na instrukce pojiš ovny, zda nebude požadovat obhlídku jejím likvidátorem. Libor Zůbek minut od rekordu Většina z nás v listopadu 2010 ještě netušila, že o 4 měsíce později budeme posouvat hranice možností, avšak konstruktéři v tu dobu již hledali cesty, jak k plné spokojenosti váženého zákazníka, kterým je ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., vyvinout, zkonstruovat, logisticky zajistit a vyrobit v HESTEGO s.r.o. nejdelší, nejtěžší a nakonec pravděpodobně i nejdiskutovanější sadu teleskopických krytů. S ohledem na všechny limitující okolnosti na jedné straně a potenciál na straně druhé byla výroba největších krytů po zralé úvaze nabídnuta a zákazníkem objednána. Když jsme zahajovali výrobu největšího z celé sady krytů, zbývalo minut do rekordu. Vrásky se pomalu objevovaly na čele nejen konstruktérům. Čas neúprosně plynul. Pokud se během procesu přípravy a výroby objevovaly jakékoliv pochybnosti či nejistota, pak můžeme říct, že tyto bezpečně po několika týdnech rozprášil tým zkušených pracovníků v čele s konstruktérem Petrem Růžičkou. V těchto dnech se sada teleskopických krytů nachází ve ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. a čeká na svou příležitost. Pevně věříme, že úsilí věnované jeho konstrukci a výrobě se projeví dle očekávání a náš produkt si získá nejen obdiv, ale i uznání. Konečným zákazníkem stroje je OMZ Special Steels, který je největším ruským výrobcem polotovarů hutních výrobků pro celou řadu průmyslových odvětví včetně strojírenství, petrochemie, stavbu lodí, těžké strojírenství a hutnictví. Společnost byla založena 1. srpna 2002 a je součástí OMZ-corporation. OMZ Special Steels získá od svého dodavatele ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. stroj, na němž minimálně jeden z komponentů vzbudil zdravou zvědavost, zájem a zvýšenou pozornost na všech odděleních jediné firmy. Věříme, že i naše komponenty přispějí k celkové spokojenosti konečného zákazníka a že tento bude své nákupy u společnosti, která nám dala příležitost rozšířit hranice, opakovat. Je duben 2011 a většina z nás zatím netuší, co bude za pár měsíců. Co když se ale už te v hlavách našich konstruktérů, resp. obchodníků, opět rodí něco,,velkého? Filip Kreif Horní řada zleva: Růžička, Otevřel,Óváry Dolní řada zleva: Rusňák, Vincourek, Loucký, Kolmačka, Kolísek, Odehnal, Charvát.

3 Výrobní příkaz aneb zase nějakej papír Asi víte, že do úseku logistiky patří sklad, nákup a expedice, ale možná netušíte, že sem spadá i administrativní část výroby. Logistika zpracovává výrobní příkazy (dále jen VP). Ty nejsou jen příkazem a návodem pro výrobu, ale obsahují řadu dalších důležitých informací a to zejména pro logistiku. Nákup z nich čerpá údaje o zabezpečení materiálu a také poskytují informace o výrobě v kooperaci. Skladu zase říkají, co má na zakázku vychystat. Po ukončení výroby se VP u nás na logistice shromaž ují a probíhá jejich finální zpracování - ukončení. Po ukončení (naskladnění) sice VP fyzicky svou pou končí, ale pokračuje proces toku návazných dokladů. Jsou vystaveny dodací listy, faktury nebo další výdeje určené pro přímou spotřebu do jiného nadřízeného výrobního příkazu. VP mají velmi významnou roli při vyhodnocování zakázek a při měsíčních uzávěrkách. Ačkoliv jsou VP klíčovým dokumentem, jejich kvalitní zpracování je bohužel velmi podceňované! Jaké jsou hlavní údaje uvedené na VP? Název a registrační číslo finálního produktu, číslo obchodní zakázky a identifi kace zákazníka, druh materiálu a jeho spotřeba (množství), výrobní operace s normovanými časy - tzv. technologický postup. Výrobní operace jsou opatřeny čárovými kódy, jejichž prostřednictvím výroba eviduje množství odvedené práce. Každá operace by měla být systémově (přes terminál) ukončena. V praxi to však nefunguje a to způsobuje konečnému zpracovateli logistice značné problémy. Při odvádění výrobků na sklad jsou často údaje o odvedených operacích velmi nepřesné a tudíž ani není rozpoznatelné, zda daný výrobek výrobou řádně prošel. To, že je na takovémto VP odvedena operace výstupní kontroly a kontrolní razítko, ještě neznamená, že odevzdaný VP může být skutečně ukončen. Může se tak stát, že se VP na logistiku dostane omylem a je ukončen, aniž by měl být. Pak se složitým pátráním na tuto chybu přijde, ale to může být už pozdě. VP mají další návaznosti a pracovat zpětně s již ukončeným výrobním příkazem, vede jen k dalším zbytečným systémovým chybám. Někdy už nejde s takto ukončeným VP dělat nic. Kdyby stoprocentně fungovala informovanost z výroby o vyráběných dílcích, tak bychom se mohli těchto omylů zcela vyvarovat. Administrativa skladu je nucena sledovat stav výrobních operací a je schopna rozpoznat, zda daný VP je řádně odveden nebo se musí z jakéhokoliv důvodu vrátit zpět do výroby. Některé výrobní operace, zejména pálení na laseru, lakování, závěrečná kontrola a převoz na montáž, mají na sobě navázané automatické výdeje ze skladu. Co to znamená? Pokud je daná operace terminálem řádně ukončena, tak se samočinně vygeneruje výdejka se správným množstvím spotřebovaného materiálu. Takto vytvořená výdejka je až do naskladnění uložena v IS Helios, teprve tzv. realizace umožní daný VP ukončit a vyráběný dílec naskladnit. Pokud některá operace v systému chybí, pak chybí i výdejka ve skladu! Chyby však nevznikají pouze ve výrobě. Někdy se může stát, že výdejka, by správně přes terminál vytvořená, nemusí být ještě s ukončením dané operace zrealizována čili ze skladu vydána. Dochází k tomu z důvodu zdánlivého nedostatečného množství materiálu na skladu. Materiál ve skutečnosti fyzicky nechybí, ale v IS Helios není ve stavu skladu uveden. Tímto problémem se již logistika zabývá nějakou dobu a vypadá to, že mise bude úspěšná. Jeden z háčků je v tom, že náš program neumožňuje zaevidování položek do systému bez vstupní ceny. U řady věcí se přesnou cenu od dodavatele dozvíme teprve po dodání faktury, kterou někdy obdržíme až řadu dní po přijetí materiálu. Pokud bychom zrealizovali příjemku se špatnou cenou, tak by si pak účetní lámali hlavu nad tím, jak to opravit. Je to začarovaný kruh Řada problémů v toku výrobního příkazu je tedy způsobena tím, že zatím nedokážeme zpracovávat data on-line. VP bychom na logistice měli zpracovávat průběžně. Výroba nám je bohužel takto nedodává. Často se nám stává, že VP sháníme až při odvozu výrobku k zákazníkovi, ne-li až za několik dní po té, kdy už je zboží dávno vyexpedováno. Nepochopitelné pro nás je, když se k nám VP fyzicky vůbec nedostane, ačkoliv se systémově tváří, že je již ukončen. Bez originálu bychom neměli doklad naslepo uzavřít. Máme však pevný termín fi nanční uzávěrky, a tak nám nic jiného nezbývá, než si vytisknout kopii a tu založit do doby, než vylezou kostlivci ze skříní a šuplíků! A v tomto duchu bychom mohli pokračovat dál a dál. Téma výrobních příkazů je tak obsáhlé, že by to vydalo na celé číslo našich novin. Naším společným cílem jsou data on-line a plynulý tok dokumentů ve firmě, a proto nebu me lhostejní k výrobním příkazům. Jsou to sice jen papíry, ale velmi důležité a nepostradatelné. Výrobní příkaz je jedinečný zdroj informací, a když už te víte, jak je důležitý, budete k nim určitě zodpovědnější. Pavlína Temerová a Karel Jaroměřský logistika

4 Naši zlatí hoši Vážení a milí kolegové, v celé naší firmě se intenzivně pracuje na všech frontách a podle zkušeností z uplynulých několika let se pracovní zátěž jen stupňuje. Stejně narůstá i napětí a míra stresu mezi pracovníky. Přesto všechno se v Hestegu neustále dějí i různé mimofiremní aktivity a celý tento úvod směřuje právě k jedné z nich k lednímu hokeji. Již čtvrtou sezónu se parta kolem skalních účastníků (Zdeněk Walter, David Čápek, Přemek Kuhn a Jirka Valla) schází na Vyškovském stadionu k dokonalému fyzickému vybití Vždy jednou týdně se na hodinu zaplní led hráči v dresech Hestega a ti spolu s několika bývalými pracovníky nebo příbuznými soupeří mezi sebou. Za ty čtyři roky se sestava neustále mírně obměňuje a doplňuje, hra se vyvíjí a touha vyhrát je stále silnější. I to byl důvod, proč tuto sezónu zasáhli do hry také brankáři. Několikrát jsme se utkali s jinými mužstvy, letos to v závěru sezóny odnesla firma SIKA Brno. Dne jsme nastoupili v úderné sestavě dvou pětek : v brance já, v poli hestegáci Zdeněk Walter, David Čápek, Pepa Kopřiva, Petr Růžička, Roman Šerý, Jirka Valla, Petr Kabele a posily Vojta Kabele, Bohumír Trávníček, Michal a Ríša Jičínský. Také brněnští přijeli v dobré sestavě, my jsme jim zajistili pouze gólmana (samozřejmě toho lepšího a zkušenějšího). Někteří z Vás utkání viděli, nevím do jaké míry je můj pohled nezaujatý, ale myslím si, že bylo velmi kvalitní a vyrovnané. Výsledek není zase až tak důležitý (Hestego Sika 13:9) jako to, že hra probíhala ve velmi soupeřivém duchu naprosto korektně a sportovně. I naši soupeři byli spokojeni, takže se do konce této sezóny možná ještě utkáme v odvetě Sportu zdar a Hestegu zvláš, Roman Kolaja MOTIVACE 1. část Drazí spolupracovníci, situace ve výrobě mě nutí k zamyšlení, jak Vás správně motivovat. Za dobu, kdy jsem stavěl různé týmy a skupiny lidí, které odváděly výborný výkon a to bez nervů a zbytečných řečí, potvrdily se některé návody jak motivovat a hodně se jich vůbec nepotvrdilo. Jediná skutečnost, která je všude stejná je, že každý tým je jiný a vstupní faktory jsou jiné. Naopak lidé jsou všude stejní a zákazník platí pouze za dodané zboží. Potvrdilo se, že naprostá většina lidí nerada dělá to,čím se živí, protože: 1) nevěří, že to, co dělají, má pro ně nějaký smysl 2) je to nebaví 3) nevěří, že jsou spravedlivě odměňováni Jak motivovat takové pracovníky?.nadefinujeme si motivaci podřízených: Vnitřní motivy: Vnější motivy: Dosažený výsledek Finanční odměny Zajímavá a zábavná činnost Zaměstnanecké výhody Osobní růst Pochvala a uznání Společenský význam práce Povýšení Společenské postavení Zahraniční cesty Zavedeme motivační program, uděláme školení o motivaci zakončené testem,pravidelně se budeme scházet na motivačních schůzkách a budeme očekávat, že dojde k namotivování pracovníků a ti půjdou nadšeně pracovat. Tyto teorie neplatily ani za socialismu a stejně tak neplatí ani nyní. Výsledek je znám dlouhodobě se nic nestane, to znamená, že tento druh motivace je ztráta času a energie. Vnitřní motivy: Vnější motivy: Dosažený výsledek Finanční odměny Zajímavá a zábavná činnost Zaměstnanecké výhody Osobní růst Pochvala a uznání Společenský význam práce Povýšení Společenské postavení Zahraniční cesty zavedeme motivační program,uděláme školení o motivaci zakončené testem,pravidelně se budeme scházet na motivačních schůzkách To, co rozhoduje je motivace vnitřní, kladná nebo záporná. Je to tím, že člověk směřuje od nerovnováhy k rovnováze. Je to pro to, že nerovnováha vyvolává napětí a to vyvolává snahu o jeho snížení. A to se opakuje stále znovu a znovu. To, co rozhoduje, je velikost nerovnováhy, je to stav mezi: te je má být nejsou odměny mají být odměny Vnitřní motivace je nespokojenost se současným stavem spojená s aktivním odstraňováním příčin nespokojenosti Pokud nemají lidé vnitřní motivaci, zařadí se téměř automaticky mezi 95 % lidí, kteří nemají v životě úspěch. O úspěchu nerozhoduje ani genialita a vrozené předpoklady tak jako dřina. Existuje pravidlo 10 let (4 hodiny denně x 250 pracovních dní x 10 let = deset tisíc hodin). Rozdíl mezi profesionálem a amatérem je odedřená doba. To je rozdíl mezi špičkovými odborníky, sportovci, umělci, lékaři, vědci, konstruktéry a amatéry. Například: T. A. Edison měl patentů; A. Einstein publikoval kromě teorie relativity dalších 248 vědeckých prací; W. A. Mozart napsal přes 600 skladeb, z toho 40 symfonií; Rembrant vytvořil 650 obrazů a 2000 kreseb; W. Shakespeare napsal 154 sonetů a 37 divadelních her; Leonardo da Vinci počet jeho návrhů dodnes nikdo nespočítal Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je v množství práce. Spousta lidí se spoléhá na podporu zvenčí, od státu, od zaměstnavatele, od rodiny, od pánaboha, sami se nesnaží. Jiní se snaží o to více, aby se vyrovnali ostatním, a pokud se jim to povede, jedou dál nezmění se. Úspěšní lidé jsou jiní, celá čtvrtina lidí, kteří něco dokázali, měla zdravotní handicap. Mnoho sportovců je astmatiků (nemohou normálně dýchat), měli na výběr: stráví zbytek svého krátkého života na lécích s tím, že nebudou normálně žít, a nebo budou dřít, aby přežili. Ze druhé skupiny jsou mistři světa, profesionálové, vítězové neudělali jedinou věc nečekali, až jim bude pomoženo. Fenomén dnešní doby dluhy, spousta lidí dře jenom proto, že se potřebují dostat do normálu nemít na krku exekutory, vymahače, upomínky, penále, úroky, Někteří lidé přejdou do obrany, zahájí očekávání pomoci a skončí pod mostem nebo na větvi. Ti druzí dřou a dřou a nakonec se z toho vyhrabou. A protože zjistí, že jim to jde pokračují v tempu a mají to, nač nemohli ani pomyslet.

5 MOTIVACE 1. část Své původní nedostatky využijí ve svůj prospěch. W. Churchill napsal: Slavní muži jsou obvykle produktem neš astného dětství. Slabosti a posměšky u nich vyvolají pevnou cílevědomost. To, co se mi nepotvrdilo je, že se lidé mění lidé se pouze projevují; stejně jako, že: peníze kazí lidi ne, pouze ukazují, jací lidé skutečně jsou. Ti, kdo nechtějí, tak nebudou dělat, budou hledat výmluvy, okliky a úniky, jak to udělat, aby dostali něco, na co nemají nárok. Ti, co chtějí, dřou i za nepříznivých podmínek. A výsledek??? Ten se dostaví stejně jako ve všech jiných případech, řečníci budou mít řeči a ti, co makají, mají odpovídající peníze za dobrou práci. Protože je Vaše vnitřní motivace malá, vyžadujete, abychom Vás motivovali zvenčí. Prostředků, jak zvýšit motivaci, když vynecháme žvásty o vnější motivaci, nezabírá mnoho, jediné, co Vás vyvádí z rovnováhy, jak jsem zjistil, je výše Vašich odměn. Když jsem představoval změnu prémií od 90% na prémie od 110% ( % nejsou významné), tak nikdo nevyjádřil nesouhlas nad tím, že bychom měli odměňovat ty, kteří makají a ne ty, co nedělají. Vizualizace v podání výplatní pásky a výpisu z účtu vyvolala úžas a rozčarování nad tím, že nejsou výkonnostní odměny. Za co by měla firma vyplácet výkonnostní odměny když nebyl výkon??? Třeba odměny za opravování neshod,nebo odměny za debatování v pracovní době,nebo odměnu za nejvyšší spotřebu náhradních dílů,nebo odměnu za čekání ve frontě na kávu??? Také bychom mohli vyplácet odměnu za výjezd na zaviněnou reklamaci, nebo za svícení na dílně nonstop. Nic z toho nám zákazníci nezaplatí!!! Platí nám pouze bezvadné výrobky dodané včas. Je to velmi jednoduché, je možné rozdělit pouze prostředky,které firmy utrží za prodané výrobky. Tvrdím, že nám nikdo ze zákazníků nezaplatí za 100 kusů, když jich dodáme 99. Ani nám nezaplatí s tím, že jim výrobky dodáme příští měsíc. Kdo nevěří, doporučuji vyzkoušet v běžném obchodě. Postup: Vyberete si 9 rohlíků, obchodníkovi zaplatíte 10 a 10 deka salámu, který přivezou následující den. Jestliže se Vám to zdá normální tak, Vám není pomoci. Pokud je to dle Vašeho názoru hloupost a neuděláte to, tak použijte stejný princip i u sebe v práci. Pokud budou všichni pracovníci odvádět svou práci dobře a včas, bude firma vydělávat = bude mít na mzdy a na odměny pracovníků. Pokud budeme vyrábět zmetky, nedodržovat termíny a jinak špatně hospodařit, tak nebude ani na základní platy. Protože nejcennějším majetkem jsou lidé s nimiž musíme pracovat, to, co si nesou v hlavě a to, jak jsou schopni spolupracovat (R.Reich) budu vždy podporovat aktivní spolupracovníky, kteří mají zájem, snahu a cíl změnit současný stav a vydělat si peníze i za současných ekonomických podmínek. Ten, kdo si dokáže za těchto podmínek vydělat peníze, má výhodu a budu ho podporovat v dosažení ještě vyšší odměny za vykonanou práci. Vzhledem k tomu, že mzdový systém je živý, tak připravím návrh odměn za splnění termínů a plánu. Seznámím Vás s ním na dalším měsíčním meetingu tak, aby platnost byla co nejdříve. Doufám, že máte tolik hrdosti dokázat, že se někteří spolupracovníci mýlí, když tvrdí při pohledu přes sklo, že ve výrobě je bordel a nemaká se. Přeji všem úspěšný rok a mzdu odpovídající vaší práci. Stanislav Eliška Téma na příště bude motivace a výkon. Použity materiály: Ivo Tomana, J. Welsche, M. Vytlačila Řemeslo má zlaté dno Dne jsme se s kolegyní Sva kou Trnavskou zúčastnily konference Odborné vzdělávání a trh práce, kterou uspořádala Okresní hospodářská komora Vyškov ve spolupráci s Úřadem práce ve Vyškově a městem Vyškovem. Každý den se potýkáme s problémem nedostatku kvalitních řemeslníků. O odborné profese, které už dlouho inzerujeme na našich webových stránkách se u nás běžně ucházejí lidé se základním vzděláním, absolventi středních škol ekonomického zaměření, gymnazisté, někdy dokonce i vysokoškoláci. Na člověka vyučeného ve strojírenském oboru nebo dokonce s maturitou z průmyslové školy narazíme jen výjimečně. Proč? Na tuto otázku nám konference Odborné vzdělávání a trh práce dala částečnou odpově. Zatímco ve školním roce 2000/2001 nastoupilo v Jihomoravském kraji ke studiu do oborů s výučním listem studentů, ve školním roce 2010/2011 už je to pouhých studentů. Jedná se o pokles na 69,36 %. Určitě se na tom částečně podílí celkové snížení počtu patnáctiletých dětí. Ale počet studentů čtyřletých gymnázií se například za posledních deset let nijak výrazně nezměnil. (šk.rok 2000/2001nastoupilo 1669 studentů, letošní šk.rok studentů). Mezi už tak nízkým počtem učňů se strojaři úplně ztrácejí. V oborech, které se Jihomoravský kraj rozhodl podpořit, převažují profese spadající do stavebnictví. Strojařina je zde zastoupena pouze oborem nástrojař a do toho nastoupilo v roce 2010 pouhých 27 studentů. Konference se zúčastnil také ředitel učňovské školy v Zistersdorfu v Rakousku Ing. Rudolf Wickenhauser. Rakousko řešilo problémy s poklesem zájmu o řemesla v nedávné minulosti. Vydali se zde cestou propojení podniků a odborných škol. Malé i střední podniky jsou státem podporovány v tom, aby se přímo podílely na výchově a vzdělávání svých budoucích zaměstnanců v odborných řemeslných profesích. Náš stát v tomto směru podnikatelské subjekty nijak nepodporuje. Spíše naopak. Ale zručné řemeslníky potřebujeme. Nezbývá nám než si je sami vychovat. Nezbývá nám než se obrátit na naše zkušené zaměstnance a požádat je: předávejte své znalosti a dovednosti novým kolegům, ukazujte jim, jak na to, učte je. Mohutných zástupů mladých strojařů se v dohledné době určitě nedočkáme. Eva Vavrouchová

6 Humanitární sbírka na pomoc Japonsku Ve dnech uspořádali zaměstnanci HESTEGA mezi sebou fi nanční sbírku na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku. Celkem se vybralo Kč, které byly poslány na účet společnosti ADRA /0300. Děkuji všem, které nenechalo utrpení obyvatel japonských ostrovů chladnými a kteří přispěli mnohdy i velmi vysokou částkou. Eva Vavrouchová Vyhodnocení hnutí Kaizen ve společnosti Hestego v roce 2010 Nejaktivnější členové MKK (malých kroužků kvality): Babirád (8 návrhů); Rezek (8 návrhů); Óváry (7 návrhů); Odehnal T. (6 návrhů); Haška P. (6 návrhů); Veselý (6 návrhů) Navrhovatelé, jejichž návrhy přinesli nejvyšší finanční přínos: Rusňák ( Kč); Crha ( Kč) Nejlepší moderátor MKK: Óváry (největší míra samostatnosti) Nejlepší kouč MKK: Honemannová (udržení aktivity MKK po celý rok s velmi vyrovnanými výsledky) Slovíčko KAIZEN, co se za nim skrývá??? Většina z Vás to zná, protože v roce 2009 proběhlo v naší firmě školení na kaizen, všichni jste pochopili, co to je, k čemu slouží a jak se s ním pracuje. Pod vedením koučů a moderátorů malých kroužků kvality (MKK) probíhali kratičké schůzky, na kterých ze začátku bylo nutné vysvětlovat jak pracovat, aby výsledek byl efektivní. Členové MKK podávali návrhy, často je zrealizovali a výsledky z toho byly hned minimálně dva: 1. úspora pracnosti, nebo zlepšení na pracovišti 2. za každý přijatý nápad a za jeho realizaci dostal autor odměnu Celkem bylo podáno 123 návrhů. Přijatých bylo 86,70 %. Na zopakování a pro nové zaměstnance na vysvětlení uvedu základní informace: V japonštině znamená kaizen neustálé zdokonalování. Filozofie kaizen předpokládá, že náš způsob života a už se jedná o život pracovní, společenský nebo rodinný by se měl zaměřovat na neustálé zdokonalování. Proces zdokonalování v rámci této filozofie probíhá postupně a po malých krocích, celkový přínos kaizen však přináší dramatické pozitivní výsledky. Stručně řečeno: není třeba dělat radikální změny; mnohem účinnější je měnit něco po malinkatých krocích, ale pravidelně. Když chci zhubnout, není nutné vybrakovat BIO obchod se seschlou mrkví a koupit si permanentku do fitcentra. Lepší je dát si denně o hranolek (ano, čtete správně, o jeden hranolek denně) méně k jídlu. Když se chci konečně naučit pořádně cizí jazyk, stačí jedno slovíčko denně. Podmínkou je, že potřebujeme získat návyk. V uplynulém roce ne všechny MKK plnily nastavené cíle z mnoha důvodů a kaizen jakoby šel do ztracena. Tohle ale dopustit nelze, protože všichni chceme mít lepší podmínky práce, její efektivitu a prostředí, ve kterém chceme dennodenně dosahovat lepších výsledků, za účelem zlepšení podmínek pro sebe i pro naše rodiny. Když něco zlepšíme, můžeme víc výrobků za ten stejný čas vyrobit. Ještě jednou podotýkám: za ten samý čas, ale práce bude ulehčená, díky zlepšením tak, aby bylo možné více vyrobit a teda i více vydělat. Efektivita a konkurenceschopnost firmy záleží na přidané hodnotě procesu. Přidaná hodnota je to, co je zákazník ochoten zaplatit Přidaná hodnota je negována plýtváním ve všech oblastech a ztrátami. Udělejme všichni všechno proto, abychom získali návyk systematicky, každý den popřemýšlet, jak by se dalo co zlepšit. Klesnou nám náklady na reklamace a interní zmetky, některé operace se zjednoduší, jiné se ulehčí, na pracovištích bude pořádek, všem se bude lépe pracovat. Řeknete utopie. Ne, když dokázaly jiné firmy po malých krocích dojít k vysoce pozitivním výsledkům, dojdeme k nim i my. Přeji všem mnoho úspěchu a zrealizovaných námětů. Zaměstnanci, kteří se nejlépe zapojili do hnutí kaizen v roce 2010 byli ocenění. Také na ty, kteří budou nejlepší v tomto roce, čeká odměna. Marta Verešová HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti HESTEGO s. r. o. Číslo 1/2011. Připravuje: Dagmar Hořavová a Eva Vavrouchová. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO s. r. o., Na Nouzce 7, Vyškov tel.: , fax: , Pro vnitřní potřeby, zdarma.

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel. Martin Vavruša

Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel. Martin Vavruša Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel Martin Vavruša Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL!

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker srpen 2011 ročník II VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! 3 ČP INVEST má řešení Editorial

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

OVB Journal. Budujeme kvalitní a dlouhodobé vztahy. Nový systém CRM myovb. Michal Knapp OVB vnímám jako neskutečnou sílu

OVB Journal. Budujeme kvalitní a dlouhodobé vztahy. Nový systém CRM myovb. Michal Knapp OVB vnímám jako neskutečnou sílu OVB Journal duben 2010 Budujeme kvalitní a dlouhodobé vztahy Nový systém CRM myovb Michal Knapp OVB vnímám jako neskutečnou sílu Detlef Müller Korektní komunikace nastavuje rámec kvalitního partnerství

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více