Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen

2 Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská rada 1.2 Zřizovatel 1.3 Poslední zařazení do sítě 1.4 Součásti školy 1.5 Počet evidovaných stížností 1.6 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1.7 Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 1.8 Skupinová a individuální integrace žáků 1.9 Materiálně technické podmínky školy 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty r Nepovinné předměty Zájmová činnost organizovaná školou 2.3 Výchova k volbě povolání 2.4 Výchova ke zdraví 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Odbornost výuky 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1 Přehled o prospěchu žáků (stav k ) 6.2 Přehled chování 7. Docházka do školy 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Samostudium 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 12. Účast v soutěžích, vzdělávací aktivity 12.1 Školní soutěže školní kola 12.2 Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu 12.3 Okresní kola soutěží 13. Školní aktivity 13.1 Akce pro žáky školy 13.2 Vzdělávací aktivity 13.3 Prezentace školy na veřejnosti 13.4 Projektová činnost 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi 15. Spolupráce s rodiči žáků 16. Výsledky inspekční činnosti 17. Základní informace o hospodaření školy 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 19. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů - 2 -

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 je zpracovaná na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje 1.1 Škola název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace adresa Hněvotín 250, IČO: právní forma: příspěvková organizace typ školy: úplná telefonní spojení: faxové spojení: není ové spojení: internetové stránky: ředitel školy: statutární zástupce ředitele: výchovná poradkyně: školní metodik prevence: zástupce ředitele pro MŠ: vedoucí školní jídelny: Mgr. Vladimír Čuka Mgr. Vlasta Nováková Mgr. Lenka Čuková Mgr. Ivana Filkászová Jarmila Dostálová Jarmila Schullová (v době PN zastoupená p. Ludmilou Zourkovou) Školská rada: předseda: MVDr. Vratislav Šulc - zástupce zřizovatele členové: Ing. Jaromír Sleha - zástupce zřizovatele Milan Horyl - zástupce rodičů Renáta Ječmeňová - zástupce rodičů Mgr. Dana Andrlíková - zástupce pedag. pracovníků školy Mgr. Iveta Šutová - zástupce pedag. pracovníků školy 1.2 Zřizovatel: název a adresa zřizovatele: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, Poslední zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí č.j / Místa poskytovaných služeb : Hněvotín 250 základní škola Hněvotín 101 mateřská škola - 3 -

4 1.4. Součásti školy Název součásti: Kapacita Stav k Stav k Počet tříd, oddělení Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní výdejna Mateřská škola /3 třídy /3 třídy Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet podaných žádostí o informace 0 - počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle školského zákona) Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 19 0 Přestup do ZŠ Skupinová a individuální integrace žáků Skupinová integrace Individuální integrace Vady Počet žáků Počet žáků Mentálně postižení 3 0 Sluchově postižení 0 1 Zrakově postižení 0 0 S vadami řeči 2 0 Tělesně postižení 0 0 S více vadami 1 0 S vývojovou poruchou učení a chování 3 10 Celkem: Materiálně technické podmínky školy Od listopadu 2008 jsou 1. stupeň a 2. stupeň v jedné budově ZŠ č Novinkou v životě školy byla výuka dětí se vzdělávacími problémy ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení (viz tabulka). Prostorově jsme využili novou třídu školní družiny, která byla v dopoledních hodinách volná

5 V budově základní školy na Topolanské ulici č. 250 se nacházely: jazyková učebna, učebna dějepisu a zeměpisu, matematiky a výtvarné výchovy, jedna učebna výpočetní techniky, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní knihovna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v odpoledním provozu do hod. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ využíváme firmu Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do kanalizačního potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. Velmi si vážíme práce pana školníka Františka Stejskala, který zvládá i náročnější řemeslné opravy na obou budovách škol ZŠ i MŠ a zároveň se stará o úpravu okolí školy a sečení trávníků. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. V průběhu roku byly dokončeny práce na zprovoznění žákovské dílny, ve které žáci získávali praktické návyky v hodinách pracovních činností. Na jaře jsme za pomoci místních zemědělců upravili několik školních záhonů, kde se žáci pod vedením paní učitelky I. Šutové seznamovali s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy byla poprvé využita k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 9. třídy připravovali sami jednoduchá jídla, která ihned zkonzumovali. To vše opět pod vedením I. Šutové. Pro nejméně početnou pátou třídu byly vyrobeny šatní skříně, kde každý žák má svoji vlastní skříňku. V případě pěkného počasí využívala školní družina nově zřízeného pískoviště na zahradě školy a dvou zahradních setů pro svoji činnost. Na dolní chodbě slouží žákům a zaměstnancům školy nápojový a potravinový automat. Na začátku školního roku byly provedeny úpravy kanceláře zástupkyně ředitele, kde bylo zřízené pracoviště pro paní účetní a zároveň v jedné osobě i sekretářky školy. O hlavních prázdninách (červenec a srpen 2011) zřizovatel školy provedl ze svého rozpočtu a dotačního programu Olomouckého kraje rekonstrukci horního patra školy. V rámci této rekonstrukce byl vyměněn povrch podlahy v učebnách, do snížených stropů instalováno nové osvětlení. Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stejně jako učitelskou katedrou a nábytkem pro uložení učebních pomůcek. Rekonstruované učebny, chodba a schodiště byly vymalovány. Kompletně byla zrušena památeční stupňovitá učebna na Zeměpise, spolu s přilehlým kabinetem. V těchto prostorách vyrostla nová učebna a už konečně samostatná učebna výpočetní techniky. Sborovna pro učitelky 2. stupně byla přemístěna na slunečnou stranu, odpadne nákladné vytápění nejstudenější místnosti ve škole. Všechny učebny (až na jednu) jsou vybaveny interaktivními tabulemi, internet je přenášen bezdrátovou technikou tzv. WIFI po celé škole. Na 21. října 2011 je plánovaný Den otevřených dveří, kde návštěvníci uvidí současnou podobu prostor, ve kterých se žáci vzdělávají

6 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu: kód V ročníku: Základní škola C/01 5. Školní vzdělávací program (ŠVP) ,2.,3.,4.,6.,7.,8., Přehled volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty ročník 7.ročník: Další cizí jazyk německý jazyk 8. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk Sportovní hry 9. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk Technika administrativy Sportovní hry Nepovinné předměty: nebyly vyučovány Zájmová činnost organizovaná školou Na 1. stupni ZŠ pracovaly v průběhu roku tyto zájmové kroužky: Keramika, Pohybové hry, Reedukace, Dramatický kroužek, Pěvecký kroužek, Výuka hry na klavír, Gymnastika a Mažoretky. Na 2. stupni ZŠ pracovaly v průběhu roku tyto zájmové kroužky: Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Ruční práce, Sportovní hry, Reedukace a Mažoretky. 2.3 Výchova k volbě povolání byla zařazena do tematických plánů předmětů Výchova k občanství a Pracovní činnosti (Svět práce 9.tř.). 2.4 Výchova ke zdraví byla s časovou dotací 40 hodin rovnoměrně rozdělena do 4. a 5. ročníku. 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí. Jednotlivá uvedená témata byla zařazena a rozpracována do časově tématických plánů vhodných vyučovacích předmětů. V průběhu roku byl proveden nácvik evakuace žáků z objektu školy a cvičení v přírodě. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy zařízení pedagogičtí pracovníci vychovatelé vedoucí ŠJ správní zaměstnanci ZŠ část. úvazek 2 x asistentka pedagoga 3 MŠ 5-2 ŠD ŠJ

7 Po dobu vyučování ve školním roce 2010/2011 řídil školu pan ředitel Mgr. Vladimír Čuka, který byl do funkce jmenován Novou pozicí byl speciální pedagog Mgr. Martina Mišuthová. Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v naší organizaci 32 osob. Koncem školního roku postupně odcházely 2 učitelky a jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou. Na jejich pozice byly přijaty nové pracovní síly. K dnešnímu dni stále probíhá soudní spor o správnosti rozhodnutí o odvolání p. Jiřího Tomana z funkce ředitele školy. Soudní spor vede p. J. Toman na straně jedné a zřizovatel spolu se školou na straně druhé. 4. Odbornost výuky předmětů Na prvním stupni byla odborně zajištěna výuka všech předmětů. Na druhém stupni byla odborně zajištěna výuka předmětů Čj, M, F, Př, Tv, Ch, D, Ov, Nj, Aj, Z, Vv, Rv, Hv, Pč a neaprobovaně výuka AJ v 7., 8. a 9.ročníku. 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy Úplné základní vzdělání získalo 16 žáků školy. Základy vzdělání získala 1 žákyně. Na střední školu s maturitou bylo přijato 14 žáků. Na střední odborné školy byli přijati 3 žáci. Na víceletá gymnázia z 5. ročníku se nikdo nehlásil. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Přehled o prospěchu žáků (stav k ) ročník počet žáků prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I. II. I. II. I. II. I. II Celkem třída Švejdová v 1. pol. - nehodnocena - 7 -

8 6.2 Přehled o chování ročník pochvaly NTU DTU DŔŠ 1. stupeň 2. stupeň 3.stupeň I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.. I. II. I. II Celkem Docházka žáků do školy Ročník Zameškané I. pololetí Neomluvené I. pololetí U žáků Zameškané II. pololetí Neomluvené II. pololetí U žáků celkem průměr celkem celkem průměr celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , Skupinová integrace , , Za školu , , Neomluvené hodiny byly oznámeny zákonným zástupcům žáků doporučeným dopisem

9 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získání teoretických i praktických poznatků sloužících k tvorbě ŠVP, školení na práci s interaktivní tabulí, zaměření na metodiku jednotlivých předmětů, jazykové vzdělávání (Jazyky hrou), činnostní pojetí vyučování v ČJ, zdravotnická školení, celoživotní vzdělávání - metodik školní prevence - Mgr. Ivana Filkászová a celoživotní vzdělávání výchovné poradenství Mgr. Lenka Čuková. Školení Bakaláři školní matrika Mgr. Vlasta Nováková. Mgr. V. Nováková a Mgr. I. Filkászová se zúčastnily seminářů - psychosociální dovednosti pracovníků škol. 9. Samostudium Samostudium učitelek bylo zaměřeno především do oblasti získávání kvalifikace pro výuku anglického jazyka a vyhledávání nových informací o způsobu výuky a nových poznatků ve svých vyučovacích předmětech. Učitelky I. i II. stupně navštěvovaly nejen rekvalifikační kurzy hrazené z prostředků DVPP, ale i jazykové aktivity hrazené jak z vlastních prostředků, tak z fondů EU. 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy - Škola se zapojila do soutěží s ekologickou tématikou Volá tapír, třiďte papír! a ekologických sítí (M. R. K. E. V.). - Žáci ročníku se zúčastnili týdne ekologické výchovy ve Luňákově. - Koordinátor se zúčastnil dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO (semináře, konference, exkurze ). - Škola spolupracovala s ekologickými organizacemi (Hnutí Duha, Sluňákov ). - Byly uspořádány školní projektové dny ( Den Země, Den bez aut, Den proti kouření ). - Třídy se zúčastnily různých exkurzí ( výukové programy) Vlastivědné muzeum ( Výstava terarijních zvířat), návštěva ZOO a jednodenních akcí ( školní výlety) i vícedenních pobytů v přírodě (škola v přírodě, lyžařský výcvik ). - Spolupracujeme s obcí v rámci Dne Země jsme provedli úklid určených částí obce. - Škola pokračuje v ekologizaci provozu školy ( třídění odpadu, úsporné zářivky, šetření s hygienickými pomůckami, používání ekologicky šetrných čistících prostředků ) v průběhu školního roku. - Žáci navštívili výukový program ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s tématem Odpady kolem Olomouce - Vybavení školy bylo doplněno pomůckami (DVD, výukové materiály, nádoby na třídění odpadu). 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Ve školním roce 2010/2011 se funkce preventisty sociálně patologických jevů ujala Mgr. Ivana Filkászová. V souladu s platnou legislativou byl pro školní rok 2010/2011 vypracován nový Minimální preventivní program. Stěžejní úlohu při jeho naplňování měli třídní učitelé. Každý třídní učitel si vypracoval pro svoji třídu preventivní program, který byl naplňován zejména v třídnických hodinách. Pro žáky 2. stupně byly také zajištěny besedy s odborníky na téma: Šikana, Kdo je a co dělá kurátor pro mládež (6. ročník), Rizika internetu (7. ročník), Závislost z pohledu právních norem (8.třída), Právní vědomí dospívajících, Láska ano, děti ještě ne (9.ročník). Třídní učitelé ve spolupráci s metodikem prevence zachycovali znaky chování žáků, které se jevily z hlediska prevence rizikového chování jako nebezpečné a bezodkladně je řešili. K zachycení varovných signálů sloužily dotazníky řešící šikanu a třídní klima. Žáci v nich výskyt šikany na naší škole negují. Žáci i rodiče byli informačním letákem seznámeni s tím, co je šikana a jak se v případě - 9 -

10 podezření jejího výskytu mají zachovat, na koho se mohou obrátit. Problémové chování žáků jsme řešili ve spolupráci s jejich rodiči (nevhodné chování dětí ke spolužákům, záškoláctví, krádeže). Žáci 4.ročníku vyplňovali dotazník zjišťující motivaci pro školní práci. Jeho výsledky byly velmi potěšující, žáci mají zájem podat ve škole co nejlepší výkon, do školy se těší. Škola pro děti připravila řadu programů a akcí, které Minimální preventivní program podporovaly: Noc ve škole, týden ekologické výchovy na Sluňákově, lyžařský výcvikový kurz, dny zdravého životního stylu Mléčný a Protikuřácký den, Den proti vandalismu, žáci 4.a 5.ročníku se účastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Olomouci. K vhodnému využití volného času dětí škola zajišťovala řadu zájmových kroužků, ty byly navštěvovány většinou žáků školy. K posouzení úspěšnosti MPP byly stanoveny hodnotitelné výstupy: - Školní úspěšnost prospěch: v průběhu školního roku nedošlo k výraznému zhoršení prospěchu, u žáků 3.,5.,6. a 8.ročníku došlo naopak k jeho zlepšení. - Chování ve 2.pololetí se snížil počet žáků, kteří dostali pochvalu, zvýšil se počet žáků, kterým byla udělena negativní výchovná opatření, ale úspěchem je menší počet žáků, jimž byla snížena známka z chování. - Záškoláctví došlo k výraznému snížení počtu neomluvených hodin z 63 na 20. Pro pedagogy školy byla do MPP zapracována charakteristika jednotlivých typů rizikového chování i s postupy, jak se v případě jejich výskytu ve škole zachovat. S novými poznatky z oblasti rizikového chování byli pedagogové seznámeni na pedagogických radách. Metodik prevence se na svoji profesi připravuje ve specializačním 2-letém studiu, v současnosti své studium ukončuje. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2010/2011 spočívala v: kontrole katalogových listů vedení dokumentace integrovaných žáků (zprávy z PPP, SPC, doporučení k integraci, kontrola platnosti integrace, kontrolní vyšetření), spolupráce s třídními učitelkami při tvorbě IVP předávání informací k volbě povolání schůzka s rodiči, návštěva výstavy Scholaris a IPS úřadu práce kontrole vyplněných přihlášek na střední školy vyhodnocení přijímacího řízení, zpracování výsledků organizaci SCIO testů 12. Účast v soutěžích, vzdělávací aktivity Školní soutěže školní kola Ve škole se uskutečnily tyto soutěže pro žáky: - Olympiáda ČJ - Pythagoriáda - Matematický klokan st. - pěvecká soutěž pro ZŠ a ŠD - dopravní soutěž- jízdy zručnosti

11 - školní florbalový turnaj Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu - Orionflorbalcup na ZŠ Stupkova v Olomouci - florbalový turnaj hochů a dívek 8. 9.r.v Lutíně - Vánoční těšetická laťka - florbalový turnaj st. hochů v Lutíně - Kinderiáda - Atletický čtyřboj v Lutíně - Fotbalový turnaj pro chlapce a přehazovaná pro dívky ve Slatinicích Okresní kola soutěží - Konverzační soutěž v AJ kategorie II.A 5. místo ze 22 zúčastněných škol Kateřina Ječmeňová 13. Školní aktivity Akce pro žáky školy Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o co nejlepší úroveň a využívají také všech možností, kterými mohou výuku zpestřit a prohloubit. pedagogického procesu Následují jednotlivé aktivity, které škola uspořádala pro svoje žáky: exkurze do Botanické zahrady v Olomouci 4.+5.tř. Nebojme se chemie - 9. tř. SOU logistiky a chemie v Olomouci výchovné koncerty Moravské filharmonie v Olomouci divadelní představení v Moravském divadle Mojžíš, princ egyptský nebo Jak je důležité mít Filipa Divadlo Hudby Olomouc výchovný pořad - Láska ano, děti ještě ne návštěva výstavy terarijních zvířat návštěva výstavy HORTIKOMPLEX, podzimní zahradnické trhy exkurze do ZOO Olomouc návštěva palmového skleníku v Olomouci Hanácké gamesy zábavný program pro školní výlety, zdolávání překážek návštěva muzea + vánoční Olomouc účast na 1. závodě Plavecko běžeckém poháru v Olomouci exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany prohlídka vánoční Olomouce - betlémy bruslení na Horním náměstí v Olomouci beseda s Policií ČR 3. a 6. roč. Pro žáky posledního ročníku byly uspořádány další akce sloužící k volbě budoucího povolání: návštěva olomoucké přehlídky středních škol Scholaris na SPŠ Rooseveltova v Olomouci a beseda s pracovníky IPS ÚP Olomouc o volbě povolání. Žáky 9. třídy v závěru školního roku přijal na Obecním úřadě starosta obce Ing. J. Dvořák. Mezi nejúspěšnější aktivity školního roku byly zařazeny následující: výchovný pořad PLANETA ZEMĚ 3000, ČR země známá, neznámá vítání občánků do svazku obce

12 drakiáda spaní ve škole kulturní vystoupení pro důchodce Mikulášování Mikulášský karneval + rozsvěcování vánočního stromu Halloween Pálení čarodějnic, tentokrát v prostoru u místní Hasičské zbrojnice pořad s dopravní tématikou Dopravka aneb Nebojme se na ulici vánoční Olomouc návštěva betlémů týden Školy v přírodě ve Sluňákově u Horky na Moravě lyžařský výcvikový kurz v Hynčicích pod Sušinou divadelní představení Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba školní výlety: Vrbno pod Pradědem, Teplice na Moravě, Úsov. oslava Dne dětí: návštěva kina pohádka Na vlásku, bowling, squash exkurze na vojenskou pevnůstku v Olomouci Vzdělávací aktivity Výsledky testování SCIO: Testování STONOŽKA pro 5. ročník 2010/2011 Žáci otestovali své znalosti z českého jazyka, matematiky, angličtiny a z obecných studijních předpokladů. Naši žáci spadají do průměru testovaných žáků. Testování PPPZ Modul A pro 8. třídy ZŠ 2010/2011 Žáci psali test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky ukázali, že jde o slabší třídu, většina žáků spadá spíše do podprůměru testovaných žáků Prezentace školy na veřejnosti Škola se chtěla svou prací prezentovat veřejnosti. Proto byly pořádány již tradiční akce: Drakiáda, vítání občánků, Podzimní dílna, kulturní vystoupení pro důchodce, Den otevřených dveří, Mikulášský karneval, rozsvěcování vánočního stromu před OÚ, Pálení čarodějnic. Podíleli jsme se na organizaci plesu SRPŠ. Začátkem prosince proběhla ve škole akce Vánoční hvězda, jedná se o humanitární akci na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem, kteří jsou pacienty Dětské kliniky FN v Olomouci. Finanční částka z prodeje vánočních hvězd byla poukázána FN v Olomouci. Prodej a převod financí zajišťovala Mgr. D. Andrlíková. Již před třemi lety se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku a adoptovala si indickou holčičku, která se jmenuje Priya. Je jí devět let a jejím snem je stát se lékařkou. Tento sen se jí naše škola snaží krůček po krůčku splnit, a to tak, že jí každý rok posíláme peníze určené na zaplacení školného. Jedná se o částku 5 000,- Kč. Žáci i zaměstnanci Základní školy v Hněvotíně si adoptovali žirafí samičku Kaylu, která patří mezi vzácné žirafy Rotschildovy, žijící v Zoo na Svatém Kopečku. Narodila se matce Kimberly a otci Marcovi. Stejným rodičům se narodil také Paul, o kterého se naše škola starala v letech Dnes žije Paul v zahraničí, kde úspěšně rozšiřuje chov. Na jeho sbírku bylo připsáno ,- Kč. Na Kaylu bylo dosud vybráno ,- Kč

13 13.4. Projektová činnost Částečně byla projektová činnost je popsána v oddíle Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a v oddíle Aktivity v oblasti environmentální výchovy projekt Mléčný den, kde žáci pracovali ve smíšených skupinách, zkusili si týmovou spolupráci žáků od 1. do 9. třídy. Kromě jiného poznávali různé mléčné výrobky a dokonce si sami připravili palačinky proběhla Podzimní dílna, kde se na společné akci dětí a rodičů vyráběly výrobky z dýní proběhla Vánoční dílna - společná práce dětí a rodičů příprava výrobků na jarmark projekt Den proti kouření, kde byli žáci informováni jinou formou o škodlivosti kouření projekt Den Země, ve kterém žáci uklidili ve spolupráci s Obcí Hněvotín vybrané obecní lokality, vyčistili autobusové zastávky a opatřili je novým nátěrem projekt Den 1. pomoci, kde si žáci prakticky procvičili poskytování 1. pomoci a chování za mimořádných situací. Tento projekt proběhl pod odborným vedením Mgr. Lucie Přikrylové, která 1. pomoc vyučuje na Střední zdravotnické škole v Olomouci. 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi Souvislou pedagogickou praxi vykonávala v průběhu školního roku studentka Pedagogické fakulty UP Olomouc obor speciální pedagogika komunikační techniky, která současně na škole působí i jako asistentka pedagoga. V průběhu školního roku navázala škola spolupráci s ZŠ ve Velkých Němčicích. V rámci projektu Cesta ke kvalitě, který organizoval Národní ústav odborného vzdělávání v Praze, si pedagogové těchto škol vyměnili při vzájemných návštěvách zkušenosti ze života svých základních škol. Poznáváním, jak to dělají jinde, se obohatily obě strany. 15. Spolupráce s rodiči žáků Zájmem školy je bezprostřední neformální styk s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci. Toto se snažíme realizovat - umožněním kontaktu rodičů s vyučujícími v době vypsaných konzultačních hodin - uspořádáním dnů otevřených dveří ve škole na I. i II. stupni - pravidelnými konzultacemi při třídních schůzkách - činností SRPŠ při škole - při neformálních schůzkách iniciovaných rodiči nebo školou Větší zájem o práci dětí mají rodiče žáků I. stupně. Projevuje se jejich účastí na většině veřejných akcí pořádaných školou i věnováním drobných sponzorských darů škole. Vedení školy a vyučující jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků problémových. Velmi dobrá spolupráce je se SRPŠ, především v zajišťování materiálních potřeb školy

14 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byla v organizaci ve dnech března 2011 provedena kontrola České školní inspekce. Předmětem byla veřejně právní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci. Nalezené nedostatky byly v zápětí napraveny. 17. Základní informace o hospodaření školy Přílohou č. 1 této zprávy o činnosti školy je Výroční zpráva o hospodaření za rok Zprávu dodala smluvní účetní p. Irena Čulíková. 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2010/2011 škola pokračovala v projektu Ovoce do škol, který je financovaný z dotací EU. V něm žáci 1. stupně základní školy dostávají zcela zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Od září 2010 se škola zapojila do projektu Školní mléko, ve kterém si žáci celé školy mohli nakupovat mléčné výrobky za dotované (snížené) ceny. V době hlavních prázdnin (srpen 2011) vstoupila škola do projektu EU peníze školám pod názvem Kreativní škola cesta k poznání. Samotný projekt se rozbíhá ve školním roce 2011/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 byly zapojeny 2 paní učitelky do celoživotního vzdělávání a to v oblastech výchovného poradenství (Mgr. L. Čuková studium v průběhu školního roku úspěšně dokončila) a prevence sociálně patologických jevů (Mgr. I. Filkászová studium v současné době dokončuje). 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 nebyl předložen ani realizován projekt financování z cizích zdrojů. 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů. V organizaci není ustanovena odborová organizace, základní škola s žádným ze zaměstnavatelů nespolupracuje a ve vzdělávání a výchově spolupracuje pouze s příslušnými školskými, sociálními, aj. orgány. V Hněvotíně dne Zpracovali: Schválil: Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Mgr. Vlasta Nováková, zást. ředitele školy Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Hněvotín za školní rok 2010/2011 dne MVDr. Vratislav Šulc, předseda školské rady

15 Přílohy: 1. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Obrazová dokumentace vnitřních prostor školy před, v průběhu a po rekonstrukci horního patra Příloha 1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost a) provoz základní školy a mateřské školy Dotace od OÚ na Provoz , Dotace bazén,škola v př.,lyže , Dotace na platy , Dotace jízdné žáci 6 000, Úroky, dary, ost. Výnosy 4 846, Školné , Aktivace fondů ,08 Příjmy celkem ,75 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu , Čistící prostředky , Kancelářský materiál , Drobný dlouhodob.majetek , Předplatné - literatura 1 171, Učební pomůcky 7 480, Spotřeba plynu + zálohy , Spotřeba elektřiny + zálohy , Opravy a udržování , Cestovné 2 087, cestovné žáci , Ostatní služby , Služby - poplatky za telefon , Ceniny 3 284, Služby - zpracování mezd , Pronájem bazénu , Mzdy jiné zdroje , Účetnictví , Doplatek mezd , Mzda pracovníků hrazená F.O , ,33 Bankovní poplatky , Odpisy , Poplatky 298,

16 LVVZ , Škola v přírodě 2 903, OON OÚ , Náhrada nemoc ,00 Výdaje celkem ,18 3. Výdaje MŠ Materiál 9 373, Čistící prostředky , kancelářské potřeby 9 415, DHM , Učební pomůcky , Ostatní služby 1 240, Telefon , Ceniny 65, Žákovská knihovna 738,00 Výdaje celkem ,01 b) provoz školní jídelny 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na provoz , Stravné ,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu 2 087, Čistící prostředky 6 127, Kancelářský materiál 625, Drobný dlouhodob.majetek 999, Spotřeba potravin , Spotřeba elektřiny + zálohy , Spotřeba plynu + zálohy , Opravy a udržování , Ostatní služby 2 552, Služby - poplatky za telefon , Ceniny 982,00 Výdaje celkem ,

17 1.2. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV , Dotace 1. třída , Dotace na asistenta ,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped. prac , Učební pomůcky , Osobní ochranné pracovní pomůcky 2 597, Učebnice 4 586, Potřeby pro žáky 6 569, Potřeby pro žáky dotace , Plavání žáků , Hrubá mzda , Ostatní osobní náklady , Odvod zdravotního pojištění , Odvod sociálního pojištění , Tvorba FKSP , Mzda asistenta z ÚP , Kooperativa ,00 0,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Hněvotín za provoz ZŠ a MŠ Celkové příjmy na provoz ,75 Celkové výdaje na provoz ,19 Hospodářský výsledek provozu ZŠ ,56 b) vzhledem k OÚ Hněvotín za provoz ŠJ Celkové příjmy na provoz ,00 Celkové výdaje na provoz ,11 Hospodářský výsledek provozu ŠJ ,

18 c) vzhledem k OÚ Hněvotín na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV ,00 Celkové výdaje na mzdy a ONIV ,00 Hospodářský výsledek mezd a ONIV 0,00 Celkový hospodářský výsledek ,55 organizace za hlavní činnost 4. Hospodářská činnost 4.1. Příjmy z hospodářské činnosti ,00 Příjmy celkem na hosp. činnost , Výdaje hospodářské činnosti spotřeba potravin , mzdové náklady , spotřeba materiálu 1 000, čistící prostředky 5 000, kancelářské potřeby 1 200, plyn , elektřina , telefon 2 000, poštovné,ceniny 800, ostatní služby ,00 Výdaje celkem na hosp. činnost ,45 Celkový hospodářský výsledek ,55 za hospodářskou činnost Hospodářský výsledek 0,00 za účetní období

19 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Sborovna je vystěhovaná a začíná vznikat kabinet výtvarné výchovy. Začínáme s vystěhováním stupňovité učebny zeměpisu

20 Kam to všechno dáme? Ptali se v 5. třídě. Začíná likvidace 9. třídy. A tak krásně si ji vyzdobili

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2011/2012 říjen 2012-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více