Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen

2 Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská rada 1.2 Zřizovatel 1.3 Poslední zařazení do sítě 1.4 Součásti školy 1.5 Počet evidovaných stížností 1.6 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1.7 Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 1.8 Skupinová a individuální integrace žáků 1.9 Materiálně technické podmínky školy 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty r Nepovinné předměty Zájmová činnost organizovaná školou 2.3 Výchova k volbě povolání 2.4 Výchova ke zdraví 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Odbornost výuky 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1 Přehled o prospěchu žáků (stav k ) 6.2 Přehled chování 7. Docházka do školy 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Samostudium 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 12. Účast v soutěžích, vzdělávací aktivity 12.1 Školní soutěže školní kola 12.2 Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu 12.3 Okresní kola soutěží 13. Školní aktivity 13.1 Akce pro žáky školy 13.2 Vzdělávací aktivity 13.3 Prezentace školy na veřejnosti 13.4 Projektová činnost 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi 15. Spolupráce s rodiči žáků 16. Výsledky inspekční činnosti 17. Základní informace o hospodaření školy 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 19. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů - 2 -

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 je zpracovaná na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje 1.1 Škola název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace adresa Hněvotín 250, IČO: právní forma: příspěvková organizace typ školy: úplná telefonní spojení: faxové spojení: není ové spojení: internetové stránky: ředitel školy: statutární zástupce ředitele: výchovná poradkyně: školní metodik prevence: zástupce ředitele pro MŠ: vedoucí školní jídelny: Mgr. Vladimír Čuka Mgr. Vlasta Nováková Mgr. Lenka Čuková Mgr. Ivana Filkászová Jarmila Dostálová Jarmila Schullová (v době PN zastoupená p. Ludmilou Zourkovou) Školská rada: předseda: MVDr. Vratislav Šulc - zástupce zřizovatele členové: Ing. Jaromír Sleha - zástupce zřizovatele Milan Horyl - zástupce rodičů Renáta Ječmeňová - zástupce rodičů Mgr. Dana Andrlíková - zástupce pedag. pracovníků školy Mgr. Iveta Šutová - zástupce pedag. pracovníků školy 1.2 Zřizovatel: název a adresa zřizovatele: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, Poslední zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí č.j / Místa poskytovaných služeb : Hněvotín 250 základní škola Hněvotín 101 mateřská škola - 3 -

4 1.4. Součásti školy Název součásti: Kapacita Stav k Stav k Počet tříd, oddělení Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní výdejna Mateřská škola /3 třídy /3 třídy Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet podaných žádostí o informace 0 - počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle školského zákona) Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 19 0 Přestup do ZŠ Skupinová a individuální integrace žáků Skupinová integrace Individuální integrace Vady Počet žáků Počet žáků Mentálně postižení 3 0 Sluchově postižení 0 1 Zrakově postižení 0 0 S vadami řeči 2 0 Tělesně postižení 0 0 S více vadami 1 0 S vývojovou poruchou učení a chování 3 10 Celkem: Materiálně technické podmínky školy Od listopadu 2008 jsou 1. stupeň a 2. stupeň v jedné budově ZŠ č Novinkou v životě školy byla výuka dětí se vzdělávacími problémy ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení (viz tabulka). Prostorově jsme využili novou třídu školní družiny, která byla v dopoledních hodinách volná

5 V budově základní školy na Topolanské ulici č. 250 se nacházely: jazyková učebna, učebna dějepisu a zeměpisu, matematiky a výtvarné výchovy, jedna učebna výpočetní techniky, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní knihovna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v odpoledním provozu do hod. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ využíváme firmu Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do kanalizačního potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. Velmi si vážíme práce pana školníka Františka Stejskala, který zvládá i náročnější řemeslné opravy na obou budovách škol ZŠ i MŠ a zároveň se stará o úpravu okolí školy a sečení trávníků. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. V průběhu roku byly dokončeny práce na zprovoznění žákovské dílny, ve které žáci získávali praktické návyky v hodinách pracovních činností. Na jaře jsme za pomoci místních zemědělců upravili několik školních záhonů, kde se žáci pod vedením paní učitelky I. Šutové seznamovali s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy byla poprvé využita k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 9. třídy připravovali sami jednoduchá jídla, která ihned zkonzumovali. To vše opět pod vedením I. Šutové. Pro nejméně početnou pátou třídu byly vyrobeny šatní skříně, kde každý žák má svoji vlastní skříňku. V případě pěkného počasí využívala školní družina nově zřízeného pískoviště na zahradě školy a dvou zahradních setů pro svoji činnost. Na dolní chodbě slouží žákům a zaměstnancům školy nápojový a potravinový automat. Na začátku školního roku byly provedeny úpravy kanceláře zástupkyně ředitele, kde bylo zřízené pracoviště pro paní účetní a zároveň v jedné osobě i sekretářky školy. O hlavních prázdninách (červenec a srpen 2011) zřizovatel školy provedl ze svého rozpočtu a dotačního programu Olomouckého kraje rekonstrukci horního patra školy. V rámci této rekonstrukce byl vyměněn povrch podlahy v učebnách, do snížených stropů instalováno nové osvětlení. Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stejně jako učitelskou katedrou a nábytkem pro uložení učebních pomůcek. Rekonstruované učebny, chodba a schodiště byly vymalovány. Kompletně byla zrušena památeční stupňovitá učebna na Zeměpise, spolu s přilehlým kabinetem. V těchto prostorách vyrostla nová učebna a už konečně samostatná učebna výpočetní techniky. Sborovna pro učitelky 2. stupně byla přemístěna na slunečnou stranu, odpadne nákladné vytápění nejstudenější místnosti ve škole. Všechny učebny (až na jednu) jsou vybaveny interaktivními tabulemi, internet je přenášen bezdrátovou technikou tzv. WIFI po celé škole. Na 21. října 2011 je plánovaný Den otevřených dveří, kde návštěvníci uvidí současnou podobu prostor, ve kterých se žáci vzdělávají

6 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu: kód V ročníku: Základní škola C/01 5. Školní vzdělávací program (ŠVP) ,2.,3.,4.,6.,7.,8., Přehled volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty ročník 7.ročník: Další cizí jazyk německý jazyk 8. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk Sportovní hry 9. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk Technika administrativy Sportovní hry Nepovinné předměty: nebyly vyučovány Zájmová činnost organizovaná školou Na 1. stupni ZŠ pracovaly v průběhu roku tyto zájmové kroužky: Keramika, Pohybové hry, Reedukace, Dramatický kroužek, Pěvecký kroužek, Výuka hry na klavír, Gymnastika a Mažoretky. Na 2. stupni ZŠ pracovaly v průběhu roku tyto zájmové kroužky: Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Ruční práce, Sportovní hry, Reedukace a Mažoretky. 2.3 Výchova k volbě povolání byla zařazena do tematických plánů předmětů Výchova k občanství a Pracovní činnosti (Svět práce 9.tř.). 2.4 Výchova ke zdraví byla s časovou dotací 40 hodin rovnoměrně rozdělena do 4. a 5. ročníku. 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí. Jednotlivá uvedená témata byla zařazena a rozpracována do časově tématických plánů vhodných vyučovacích předmětů. V průběhu roku byl proveden nácvik evakuace žáků z objektu školy a cvičení v přírodě. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy zařízení pedagogičtí pracovníci vychovatelé vedoucí ŠJ správní zaměstnanci ZŠ část. úvazek 2 x asistentka pedagoga 3 MŠ 5-2 ŠD ŠJ

7 Po dobu vyučování ve školním roce 2010/2011 řídil školu pan ředitel Mgr. Vladimír Čuka, který byl do funkce jmenován Novou pozicí byl speciální pedagog Mgr. Martina Mišuthová. Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v naší organizaci 32 osob. Koncem školního roku postupně odcházely 2 učitelky a jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou. Na jejich pozice byly přijaty nové pracovní síly. K dnešnímu dni stále probíhá soudní spor o správnosti rozhodnutí o odvolání p. Jiřího Tomana z funkce ředitele školy. Soudní spor vede p. J. Toman na straně jedné a zřizovatel spolu se školou na straně druhé. 4. Odbornost výuky předmětů Na prvním stupni byla odborně zajištěna výuka všech předmětů. Na druhém stupni byla odborně zajištěna výuka předmětů Čj, M, F, Př, Tv, Ch, D, Ov, Nj, Aj, Z, Vv, Rv, Hv, Pč a neaprobovaně výuka AJ v 7., 8. a 9.ročníku. 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy Úplné základní vzdělání získalo 16 žáků školy. Základy vzdělání získala 1 žákyně. Na střední školu s maturitou bylo přijato 14 žáků. Na střední odborné školy byli přijati 3 žáci. Na víceletá gymnázia z 5. ročníku se nikdo nehlásil. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Přehled o prospěchu žáků (stav k ) ročník počet žáků prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I. II. I. II. I. II. I. II Celkem třída Švejdová v 1. pol. - nehodnocena - 7 -

8 6.2 Přehled o chování ročník pochvaly NTU DTU DŔŠ 1. stupeň 2. stupeň 3.stupeň I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.. I. II. I. II Celkem Docházka žáků do školy Ročník Zameškané I. pololetí Neomluvené I. pololetí U žáků Zameškané II. pololetí Neomluvené II. pololetí U žáků celkem průměr celkem celkem průměr celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , Skupinová integrace , , Za školu , , Neomluvené hodiny byly oznámeny zákonným zástupcům žáků doporučeným dopisem

9 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získání teoretických i praktických poznatků sloužících k tvorbě ŠVP, školení na práci s interaktivní tabulí, zaměření na metodiku jednotlivých předmětů, jazykové vzdělávání (Jazyky hrou), činnostní pojetí vyučování v ČJ, zdravotnická školení, celoživotní vzdělávání - metodik školní prevence - Mgr. Ivana Filkászová a celoživotní vzdělávání výchovné poradenství Mgr. Lenka Čuková. Školení Bakaláři školní matrika Mgr. Vlasta Nováková. Mgr. V. Nováková a Mgr. I. Filkászová se zúčastnily seminářů - psychosociální dovednosti pracovníků škol. 9. Samostudium Samostudium učitelek bylo zaměřeno především do oblasti získávání kvalifikace pro výuku anglického jazyka a vyhledávání nových informací o způsobu výuky a nových poznatků ve svých vyučovacích předmětech. Učitelky I. i II. stupně navštěvovaly nejen rekvalifikační kurzy hrazené z prostředků DVPP, ale i jazykové aktivity hrazené jak z vlastních prostředků, tak z fondů EU. 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy - Škola se zapojila do soutěží s ekologickou tématikou Volá tapír, třiďte papír! a ekologických sítí (M. R. K. E. V.). - Žáci ročníku se zúčastnili týdne ekologické výchovy ve Luňákově. - Koordinátor se zúčastnil dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO (semináře, konference, exkurze ). - Škola spolupracovala s ekologickými organizacemi (Hnutí Duha, Sluňákov ). - Byly uspořádány školní projektové dny ( Den Země, Den bez aut, Den proti kouření ). - Třídy se zúčastnily různých exkurzí ( výukové programy) Vlastivědné muzeum ( Výstava terarijních zvířat), návštěva ZOO a jednodenních akcí ( školní výlety) i vícedenních pobytů v přírodě (škola v přírodě, lyžařský výcvik ). - Spolupracujeme s obcí v rámci Dne Země jsme provedli úklid určených částí obce. - Škola pokračuje v ekologizaci provozu školy ( třídění odpadu, úsporné zářivky, šetření s hygienickými pomůckami, používání ekologicky šetrných čistících prostředků ) v průběhu školního roku. - Žáci navštívili výukový program ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s tématem Odpady kolem Olomouce - Vybavení školy bylo doplněno pomůckami (DVD, výukové materiály, nádoby na třídění odpadu). 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Ve školním roce 2010/2011 se funkce preventisty sociálně patologických jevů ujala Mgr. Ivana Filkászová. V souladu s platnou legislativou byl pro školní rok 2010/2011 vypracován nový Minimální preventivní program. Stěžejní úlohu při jeho naplňování měli třídní učitelé. Každý třídní učitel si vypracoval pro svoji třídu preventivní program, který byl naplňován zejména v třídnických hodinách. Pro žáky 2. stupně byly také zajištěny besedy s odborníky na téma: Šikana, Kdo je a co dělá kurátor pro mládež (6. ročník), Rizika internetu (7. ročník), Závislost z pohledu právních norem (8.třída), Právní vědomí dospívajících, Láska ano, děti ještě ne (9.ročník). Třídní učitelé ve spolupráci s metodikem prevence zachycovali znaky chování žáků, které se jevily z hlediska prevence rizikového chování jako nebezpečné a bezodkladně je řešili. K zachycení varovných signálů sloužily dotazníky řešící šikanu a třídní klima. Žáci v nich výskyt šikany na naší škole negují. Žáci i rodiče byli informačním letákem seznámeni s tím, co je šikana a jak se v případě - 9 -

10 podezření jejího výskytu mají zachovat, na koho se mohou obrátit. Problémové chování žáků jsme řešili ve spolupráci s jejich rodiči (nevhodné chování dětí ke spolužákům, záškoláctví, krádeže). Žáci 4.ročníku vyplňovali dotazník zjišťující motivaci pro školní práci. Jeho výsledky byly velmi potěšující, žáci mají zájem podat ve škole co nejlepší výkon, do školy se těší. Škola pro děti připravila řadu programů a akcí, které Minimální preventivní program podporovaly: Noc ve škole, týden ekologické výchovy na Sluňákově, lyžařský výcvikový kurz, dny zdravého životního stylu Mléčný a Protikuřácký den, Den proti vandalismu, žáci 4.a 5.ročníku se účastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Olomouci. K vhodnému využití volného času dětí škola zajišťovala řadu zájmových kroužků, ty byly navštěvovány většinou žáků školy. K posouzení úspěšnosti MPP byly stanoveny hodnotitelné výstupy: - Školní úspěšnost prospěch: v průběhu školního roku nedošlo k výraznému zhoršení prospěchu, u žáků 3.,5.,6. a 8.ročníku došlo naopak k jeho zlepšení. - Chování ve 2.pololetí se snížil počet žáků, kteří dostali pochvalu, zvýšil se počet žáků, kterým byla udělena negativní výchovná opatření, ale úspěchem je menší počet žáků, jimž byla snížena známka z chování. - Záškoláctví došlo k výraznému snížení počtu neomluvených hodin z 63 na 20. Pro pedagogy školy byla do MPP zapracována charakteristika jednotlivých typů rizikového chování i s postupy, jak se v případě jejich výskytu ve škole zachovat. S novými poznatky z oblasti rizikového chování byli pedagogové seznámeni na pedagogických radách. Metodik prevence se na svoji profesi připravuje ve specializačním 2-letém studiu, v současnosti své studium ukončuje. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2010/2011 spočívala v: kontrole katalogových listů vedení dokumentace integrovaných žáků (zprávy z PPP, SPC, doporučení k integraci, kontrola platnosti integrace, kontrolní vyšetření), spolupráce s třídními učitelkami při tvorbě IVP předávání informací k volbě povolání schůzka s rodiči, návštěva výstavy Scholaris a IPS úřadu práce kontrole vyplněných přihlášek na střední školy vyhodnocení přijímacího řízení, zpracování výsledků organizaci SCIO testů 12. Účast v soutěžích, vzdělávací aktivity Školní soutěže školní kola Ve škole se uskutečnily tyto soutěže pro žáky: - Olympiáda ČJ - Pythagoriáda - Matematický klokan st. - pěvecká soutěž pro ZŠ a ŠD - dopravní soutěž- jízdy zručnosti

11 - školní florbalový turnaj Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu - Orionflorbalcup na ZŠ Stupkova v Olomouci - florbalový turnaj hochů a dívek 8. 9.r.v Lutíně - Vánoční těšetická laťka - florbalový turnaj st. hochů v Lutíně - Kinderiáda - Atletický čtyřboj v Lutíně - Fotbalový turnaj pro chlapce a přehazovaná pro dívky ve Slatinicích Okresní kola soutěží - Konverzační soutěž v AJ kategorie II.A 5. místo ze 22 zúčastněných škol Kateřina Ječmeňová 13. Školní aktivity Akce pro žáky školy Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o co nejlepší úroveň a využívají také všech možností, kterými mohou výuku zpestřit a prohloubit. pedagogického procesu Následují jednotlivé aktivity, které škola uspořádala pro svoje žáky: exkurze do Botanické zahrady v Olomouci 4.+5.tř. Nebojme se chemie - 9. tř. SOU logistiky a chemie v Olomouci výchovné koncerty Moravské filharmonie v Olomouci divadelní představení v Moravském divadle Mojžíš, princ egyptský nebo Jak je důležité mít Filipa Divadlo Hudby Olomouc výchovný pořad - Láska ano, děti ještě ne návštěva výstavy terarijních zvířat návštěva výstavy HORTIKOMPLEX, podzimní zahradnické trhy exkurze do ZOO Olomouc návštěva palmového skleníku v Olomouci Hanácké gamesy zábavný program pro školní výlety, zdolávání překážek návštěva muzea + vánoční Olomouc účast na 1. závodě Plavecko běžeckém poháru v Olomouci exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany prohlídka vánoční Olomouce - betlémy bruslení na Horním náměstí v Olomouci beseda s Policií ČR 3. a 6. roč. Pro žáky posledního ročníku byly uspořádány další akce sloužící k volbě budoucího povolání: návštěva olomoucké přehlídky středních škol Scholaris na SPŠ Rooseveltova v Olomouci a beseda s pracovníky IPS ÚP Olomouc o volbě povolání. Žáky 9. třídy v závěru školního roku přijal na Obecním úřadě starosta obce Ing. J. Dvořák. Mezi nejúspěšnější aktivity školního roku byly zařazeny následující: výchovný pořad PLANETA ZEMĚ 3000, ČR země známá, neznámá vítání občánků do svazku obce

12 drakiáda spaní ve škole kulturní vystoupení pro důchodce Mikulášování Mikulášský karneval + rozsvěcování vánočního stromu Halloween Pálení čarodějnic, tentokrát v prostoru u místní Hasičské zbrojnice pořad s dopravní tématikou Dopravka aneb Nebojme se na ulici vánoční Olomouc návštěva betlémů týden Školy v přírodě ve Sluňákově u Horky na Moravě lyžařský výcvikový kurz v Hynčicích pod Sušinou divadelní představení Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba školní výlety: Vrbno pod Pradědem, Teplice na Moravě, Úsov. oslava Dne dětí: návštěva kina pohádka Na vlásku, bowling, squash exkurze na vojenskou pevnůstku v Olomouci Vzdělávací aktivity Výsledky testování SCIO: Testování STONOŽKA pro 5. ročník 2010/2011 Žáci otestovali své znalosti z českého jazyka, matematiky, angličtiny a z obecných studijních předpokladů. Naši žáci spadají do průměru testovaných žáků. Testování PPPZ Modul A pro 8. třídy ZŠ 2010/2011 Žáci psali test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky ukázali, že jde o slabší třídu, většina žáků spadá spíše do podprůměru testovaných žáků Prezentace školy na veřejnosti Škola se chtěla svou prací prezentovat veřejnosti. Proto byly pořádány již tradiční akce: Drakiáda, vítání občánků, Podzimní dílna, kulturní vystoupení pro důchodce, Den otevřených dveří, Mikulášský karneval, rozsvěcování vánočního stromu před OÚ, Pálení čarodějnic. Podíleli jsme se na organizaci plesu SRPŠ. Začátkem prosince proběhla ve škole akce Vánoční hvězda, jedná se o humanitární akci na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem, kteří jsou pacienty Dětské kliniky FN v Olomouci. Finanční částka z prodeje vánočních hvězd byla poukázána FN v Olomouci. Prodej a převod financí zajišťovala Mgr. D. Andrlíková. Již před třemi lety se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku a adoptovala si indickou holčičku, která se jmenuje Priya. Je jí devět let a jejím snem je stát se lékařkou. Tento sen se jí naše škola snaží krůček po krůčku splnit, a to tak, že jí každý rok posíláme peníze určené na zaplacení školného. Jedná se o částku 5 000,- Kč. Žáci i zaměstnanci Základní školy v Hněvotíně si adoptovali žirafí samičku Kaylu, která patří mezi vzácné žirafy Rotschildovy, žijící v Zoo na Svatém Kopečku. Narodila se matce Kimberly a otci Marcovi. Stejným rodičům se narodil také Paul, o kterého se naše škola starala v letech Dnes žije Paul v zahraničí, kde úspěšně rozšiřuje chov. Na jeho sbírku bylo připsáno ,- Kč. Na Kaylu bylo dosud vybráno ,- Kč

13 13.4. Projektová činnost Částečně byla projektová činnost je popsána v oddíle Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a v oddíle Aktivity v oblasti environmentální výchovy projekt Mléčný den, kde žáci pracovali ve smíšených skupinách, zkusili si týmovou spolupráci žáků od 1. do 9. třídy. Kromě jiného poznávali různé mléčné výrobky a dokonce si sami připravili palačinky proběhla Podzimní dílna, kde se na společné akci dětí a rodičů vyráběly výrobky z dýní proběhla Vánoční dílna - společná práce dětí a rodičů příprava výrobků na jarmark projekt Den proti kouření, kde byli žáci informováni jinou formou o škodlivosti kouření projekt Den Země, ve kterém žáci uklidili ve spolupráci s Obcí Hněvotín vybrané obecní lokality, vyčistili autobusové zastávky a opatřili je novým nátěrem projekt Den 1. pomoci, kde si žáci prakticky procvičili poskytování 1. pomoci a chování za mimořádných situací. Tento projekt proběhl pod odborným vedením Mgr. Lucie Přikrylové, která 1. pomoc vyučuje na Střední zdravotnické škole v Olomouci. 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi Souvislou pedagogickou praxi vykonávala v průběhu školního roku studentka Pedagogické fakulty UP Olomouc obor speciální pedagogika komunikační techniky, která současně na škole působí i jako asistentka pedagoga. V průběhu školního roku navázala škola spolupráci s ZŠ ve Velkých Němčicích. V rámci projektu Cesta ke kvalitě, který organizoval Národní ústav odborného vzdělávání v Praze, si pedagogové těchto škol vyměnili při vzájemných návštěvách zkušenosti ze života svých základních škol. Poznáváním, jak to dělají jinde, se obohatily obě strany. 15. Spolupráce s rodiči žáků Zájmem školy je bezprostřední neformální styk s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci. Toto se snažíme realizovat - umožněním kontaktu rodičů s vyučujícími v době vypsaných konzultačních hodin - uspořádáním dnů otevřených dveří ve škole na I. i II. stupni - pravidelnými konzultacemi při třídních schůzkách - činností SRPŠ při škole - při neformálních schůzkách iniciovaných rodiči nebo školou Větší zájem o práci dětí mají rodiče žáků I. stupně. Projevuje se jejich účastí na většině veřejných akcí pořádaných školou i věnováním drobných sponzorských darů škole. Vedení školy a vyučující jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků problémových. Velmi dobrá spolupráce je se SRPŠ, především v zajišťování materiálních potřeb školy

14 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byla v organizaci ve dnech března 2011 provedena kontrola České školní inspekce. Předmětem byla veřejně právní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci. Nalezené nedostatky byly v zápětí napraveny. 17. Základní informace o hospodaření školy Přílohou č. 1 této zprávy o činnosti školy je Výroční zpráva o hospodaření za rok Zprávu dodala smluvní účetní p. Irena Čulíková. 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2010/2011 škola pokračovala v projektu Ovoce do škol, který je financovaný z dotací EU. V něm žáci 1. stupně základní školy dostávají zcela zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Od září 2010 se škola zapojila do projektu Školní mléko, ve kterém si žáci celé školy mohli nakupovat mléčné výrobky za dotované (snížené) ceny. V době hlavních prázdnin (srpen 2011) vstoupila škola do projektu EU peníze školám pod názvem Kreativní škola cesta k poznání. Samotný projekt se rozbíhá ve školním roce 2011/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 byly zapojeny 2 paní učitelky do celoživotního vzdělávání a to v oblastech výchovného poradenství (Mgr. L. Čuková studium v průběhu školního roku úspěšně dokončila) a prevence sociálně patologických jevů (Mgr. I. Filkászová studium v současné době dokončuje). 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 nebyl předložen ani realizován projekt financování z cizích zdrojů. 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů. V organizaci není ustanovena odborová organizace, základní škola s žádným ze zaměstnavatelů nespolupracuje a ve vzdělávání a výchově spolupracuje pouze s příslušnými školskými, sociálními, aj. orgány. V Hněvotíně dne Zpracovali: Schválil: Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Mgr. Vlasta Nováková, zást. ředitele školy Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Hněvotín za školní rok 2010/2011 dne MVDr. Vratislav Šulc, předseda školské rady

15 Přílohy: 1. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Obrazová dokumentace vnitřních prostor školy před, v průběhu a po rekonstrukci horního patra Příloha 1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost a) provoz základní školy a mateřské školy Dotace od OÚ na Provoz , Dotace bazén,škola v př.,lyže , Dotace na platy , Dotace jízdné žáci 6 000, Úroky, dary, ost. Výnosy 4 846, Školné , Aktivace fondů ,08 Příjmy celkem ,75 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu , Čistící prostředky , Kancelářský materiál , Drobný dlouhodob.majetek , Předplatné - literatura 1 171, Učební pomůcky 7 480, Spotřeba plynu + zálohy , Spotřeba elektřiny + zálohy , Opravy a udržování , Cestovné 2 087, cestovné žáci , Ostatní služby , Služby - poplatky za telefon , Ceniny 3 284, Služby - zpracování mezd , Pronájem bazénu , Mzdy jiné zdroje , Účetnictví , Doplatek mezd , Mzda pracovníků hrazená F.O , ,33 Bankovní poplatky , Odpisy , Poplatky 298,

16 LVVZ , Škola v přírodě 2 903, OON OÚ , Náhrada nemoc ,00 Výdaje celkem ,18 3. Výdaje MŠ Materiál 9 373, Čistící prostředky , kancelářské potřeby 9 415, DHM , Učební pomůcky , Ostatní služby 1 240, Telefon , Ceniny 65, Žákovská knihovna 738,00 Výdaje celkem ,01 b) provoz školní jídelny 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na provoz , Stravné ,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu 2 087, Čistící prostředky 6 127, Kancelářský materiál 625, Drobný dlouhodob.majetek 999, Spotřeba potravin , Spotřeba elektřiny + zálohy , Spotřeba plynu + zálohy , Opravy a udržování , Ostatní služby 2 552, Služby - poplatky za telefon , Ceniny 982,00 Výdaje celkem ,

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více