RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ"

Transkript

1 ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: Kontakt: tel.: , fax.: RODINA A RODINNÁ POLITIKA Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ Tento materiál je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě a posluchače dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě, předmětu Rodinná politika. Jakékoliv rozšiřování, kopírování nebo využití tohoto materiálu nebo jeho části mimo uvedené studium je s ohledem na autorská práva zakázáno. Opava

2 Prezenční, kombinované bakalářské studium a kurz celoživotního vzdělávání Ročník 2. Autor textu: Mgr. Jana Žáčková Kontakt: Tel Konzultační hodiny: viz aktuální rozvrh konzultačních hodin Anotace předmětu Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti současné rodiny a rodinné politiky, zaměřuje se na její cíle, aktéry. Nabízí studentům možnost ovládnout nejen teoretický základ týkající se rodiny, ale také praktické poznatky o podmínkách života a problémech současných rodin, zabývá se otázkou rodin se specifickými potřebami, jako jsou rodiny neúplné, rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny etnických menšin, rodiny, kde se objevují sociálně patologické jevy apod. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí vysvětlit a aplikovat znalosti z oblasti sociální politiky zaměřené na pomoc rodinám. Odborné dovednosti: Student se dovede orientovat v různých oblastech problematiky rodinných vztahů a postavení současné rodiny. Obecná způsobilost: Student rozumí znalostem nabytým v rámci výuky a dokáže je používat v rámci dalšího studia i v běžném životě. Studijní literatura a zdroje: Z níže uvedené literatury je nutné nastudovat minimálně vymezené stránky. GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Ago, ISBN KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN KREBS, V., kol. Sociální politika. Praha: ASPI, ISBN KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Práce a péče. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: SLON, ISBN X. MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: SLON, ISBN Národní koncepce podpory rodiny s dětmi. Praha: MPSV Bez ISBN. Dostupné na: Národní koncepce rodinné politiky. Praha: MPSV, Bez ISBN. Dostupné na: MATOUŠEK, O a kol. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN REICHEL, J. Kapitoly ze systematické sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, ISBN ZÁKON č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Registr poskytovatelů sociálních služeb. Dostupné na: 2

3 Doporučená literatura: GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, ISBN MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, ISBN , s KOCOURKOVÁ, J., RABUŠIC, L. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: Univerzita Karlova v Praze, ISBN KREBS, V., DURDISOVÁ, J., kol. Sociální politika. Praha: Codex Bohemia, ŠŤASTNÁ, A. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, ISBN TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. Praha: Portál, ISBN Přehled probírané látky: 1. Rodinná politika, rodina jako základ společnosti. 2. Reproduktivní chování společnosti. 3. Základní charakteristiky rodiny, vnitřní struktura a vzájemné interakce. 4. Základní funkce rodiny. Hodnota rodičovství, socializace a výchova. 5. Charakteristiku dnešní rodiny, postavení členů rodiny. 6. Fáze rodinného cyklu a jejich úskalí. 7. Problematika mateřství, ženy na rodičovské dovolené. 8. Cíle rodinné politiky. 9. Aktéři rodinné politiky. Instituce činné v rodinné politice. 10. Financování aktivit rodinné politiky. 11. Rodiny se specifickou potřebou alternativní rodinné formy. 12. Rodiny se specifickou potřebou. 13. Služby pro rodiny. Časový harmonogram studia První týden - první soustředění: místo konání a přesný čas bude upřesněn podle rozvrhu - úvod, seznámení s organizací výuky předmětu - úvodní komentář k obsahu předmětu, jeho struktuře, základní orientace v jednotlivých tématech - seznámení s povinnou a doporučenou literaturou - seznámení s požadavky pro úspěšné ukončení předmětu - výběr tématu referátu (budete mít možnost si vybrat z mnou navržených témat anebo navrhnout téma vlastní) Druhý týden - studium (samostudium) tématu 1 (dle pokynů v opoře) 3

4 - promýšlení konceptu (osnovy) referátu - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Třetí týden - studium (samostudium) tématu 2 (dle pokynů v opoře) - shromažďování literatury (případně jiných zdrojů) pro tvorbu referátu - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Čtvrtý týden - s studium (samostudium) tématu 3 (dle pokynů v opoře) - počátek tvorby (psaní) referátu (prezentace PPt) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Pátý týden - studium (samostudium) tématu 4 (dle pokynů v opoře) - průběžná tvorba prezentace referátu (i v dalších týdnech) dle potřeb studenta - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Šestý týden - studium (samostudium) tématu 5 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Sedmý týden - studium (samostudium) tématu 6 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Osmý týden - studium (samostudium) tématu 7 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Devátý týden - studium (samostudium) tématu 8 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Desátý týden - studium (samostudium) tématu 9 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Jedenáctý týden - studium (samostudium) tématu 10 (dle pokynů v opoře) - přednesení referátu v PPt formě - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Dvanáctý týden - hodnocení výsledků práce studentů - 1. termín pro udělení zápočtu (pohovor) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Další termíny zápočtu budou rozděleny dle zkouškového období. 4

5 Absolvování předmětu Předpokladem pro absolvování předmětu je prezentace referátu na vybrané téma. Student může navrhnout své vlastní téma, které zapadá do oblasti rodiny a rodinné politiky. Předem zvolené téma je také možno po domluvě pozměnit (zúžit, či jinak upravit) v průběhu zpracování. Ústním pohovorem bude ověřena schopnost posluchače orientovat se v problematice současné rodiny a rodinné politiky. Cílem je prokázat znalosti načerpané studiem, ale také své vlastní názory na dané téma (k jejich utváření by měly přispět i kontrolní otázky připojené ke každému tématu). Zápočet bude udělen po splnění obou povinností. 5

6 RODINA JAKO ZÁKLAD SPOLEČNOSTI Vymezení rodiny jako sociální instituce: Rodina je institucionální sociální útvar, skupina osob spojených vztahem manželským a příbuzenským (rodiče a děti), případně adopcí. Členové rodiny žijí pospolu v jedné domácnosti, která může zahrnovat dvě i více pokolení. Je společenstvím, které se uskutečňuje na společném biologickém, ekonomickém a kulturním základě ve vlastním materiálním a duchovním prostředí. Rodina je první skupina, jejímž členem se člověk svým narozením stává. Je také společenskou institucí, proto je důležité, aby plnila všechny své úkoly v zespolečenštění. Společenská kontrola prováděná v rodině je velmi silná a účinná. (Domácnost je ekonomická jednotka, která vyžaduje hospodaření.) Rodina je "morfostatické instituce. Představuje sociální zařízení, jehož primárním účelem je vytvářet soukromý prostor, stíněný proti vířícímu a nepřehlednému světu veřejnému. Chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní uspořádání ani habitus a změny ve svém okolí vyrovnává. Vývoj či pokrok rodina ovšem nebrzdí....(je) významný stabilisující moment, který zaručuje společnosti koherenci a staví hráz anomii v proudu radikálních změn." 1 Vědní obory, které se rodinou zabývají: Filosofie - filosofická hlediska zkoumání a interpretace se odráží v každé sociologické disciplíně (tedy i v sociologii rodiny). Historie - rodina jako sociální instituce se v čase vyvíjí. V historii lidstva lze vysledovat různé formy rodinného soužití a jejich charakteristiky. Ekonomie - poskytuje podpůrné informace např. při zkoumání ekonomických funkcí a vztahů v rodině, jejího sociálního statusu apod. Kulturní a sociální antropologie - poskytuje důležité informace o životě rodin v tzv. primitivních kulturách. Psychologie - odraz psychologických směrů v sociologii rodiny, zdroj informací pro zkoumání interpersonálních vztahů v rodině, rodinných pozic a rolí apod. Demografie - věda o populaci, poskytuje poznatky o vývoji porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, migraci populace apod. Sociologie rodiny - je speciální aplikovaná disciplína, zabývající se strukturou, vztahy, sociálně podmíněným vývojem a formami rodiny a vztahy rodiny ke společnosti. Další podpůrné vědy: právo, medicína, ekologie, atd. Oblasti zkoumání rodiny Vzájemné interakce v rodině Vnitřní struktura rodiny Rodinná teritorialita Základní funkce rodiny 1 Možný, I. Sociologie rodiny, s

7 Krize v rodině, manželství Jednotlivé fáze ve vývojovém cyklu rodiny Charakteristika dnešní rodiny Historický kontext Už nejstarší etické a morálně normativní spisy poukazují na to, že jakmile lidé přestávají plnit rodinné závazky, společnost ztrácí svou sílu. 2 Zájem o rodinu a rodinný život byl zdůrazněn v období velkého rozvoje průmyslové výroby v polovině 19. století. V této době se sociální vědci začali ve svých výzkumech a teoriích orientovat na mikrostrukturu společnosti, zajímali se (a dodnes se zajímají) o strukturu a dynamiku malých skupin, především pak aspekty týkající se rodiny. Přechod k moderní společnosti měnil formy, strukturu i funkce rodinného života. Narušení tradičních rodinných vztahů se jevilo jako kritický stav a počátek konce rodiny jako instituce. Stále častěji se v této době objevovaly názory, označující změny v hodnotách a společenských normách jako příčinu a předzvěst rozpadu základních funkcí rodiny a zánik tradičně pojímaného rodinného života. Toto je jeden z důvodů, proč zájem o instituci rodiny zaznamenal od poloviny 19. století až do dnešní doby takový nárůst. Sociologie a jiné vědy považuje rodinu za základní jednotku společnosti. Její krize by byla krizí pro celou společnost. Rodina v průběhu dějin změnila své funkce, způsob života, ale existuje a rozvíjí se dál. A proto také místo teorií o dezintegraci a rozpadu rodiny převládlo v současnosti zkoumání strukturálních změn v rodině jako společenské instituci. Zásadní změny, které moderní rodina zaznamenala: V křesťanské společnosti měla rodina monopol na legitimní sex. Tento monopol padl společenskou legalizací předmanželského sexu. Rodina byla jedinou institucí pro legitimní plození dětí. Dnes existence antikoncepce vytvořila hráz mezi sexem a početím. Od sedmdesátých let stoupá počet nemanželských dětí, které nejsou společensky nijak znevýhodňovány. Výběr partnera je dnes zcela v rukou těch, kdo rodinu zakládají (nikoli jejich rodičů, kteří partnera pro své dítě volili na základě rodinného status, majetku, apod.). Křesťanství koncipovalo manželství jako nezrušitelnou instituci. Dnes je však spíše občanskou smlouvou dvou stran, která je kdykoli vypověditelná jednou či druhou stranou. V rodině došlo ke změnám v hlavních funkcích, mimo jiné působením formálních organizací (škola, nemocnice). Změna ve formální organizaci rodin je důsledkem změny povahy práce vůbec. Pracuje se spíše se symboly než manuálně, proto není nutná značná fyzická zdatnost a síla. Ženy jsou slabší, ne však hloupější, proto je pro ně profesní kariéra stejně otevřená jako pro muže. Charakteristika a trendy současné rodiny: tendence odkládat sňatky a rození dětí na pozdější dobu tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku zvyšování rozvodovosti pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další děti 2 Možný, I. Rodina a společnost, s

8 tendence omezovat počet dětí, případně nemít děti vůbec prodlužování doby, po kterou žijí děti s rodiči pospolu Studijní literatura Možný, I. Sociologie rodiny, s nebo Možný, I. Rodina a společnost, s (jde o rozšířené vydání téže knihy). Reichel, J. Kapitoly ze systematické sociologie, s Kontrolní otázky Zamyslete se nad otázkou, proč je rodina pro společnost tak významná. Pokuste se charakterizovat současnou rodinu. REPRODUKTIVNÍ CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Společenská reprodukce je vždy závislá především na tzv. demografické reprodukci, která vymezuje přirozenou obnovu populace (s vyloučením migrace). Jde tedy o přirozenou obměnu populace, jejíž hlavními součástmi jsou porodnost a úmrtnost. Rozdíly mezi narozenými a zemřelými členy určité populace v určitém časovém období se označuje jako přirozený přírůstek (pokud má kladnou hodnotu) anebo přirozený úbytek (pokud dosahuje hodnot záporných) O celkovém populačním přírůstku (či úbytku) lze hovořit, bereme-li v úvahu i migrační přírůstky a úbytky - v tomto případě posuzujeme celkové změny ve velikosti populace. Stacionární populace - populace, která má stálou početní velikost, míra přírůstku je 0. (reálně taková populace neexistuje) Progresivní populace - přirozený populační přírůstek se zvyšuje. Regresivní populace - přírůstek se snižuje, populace se přirozeně neobnovuje. Porodnost Porodností je hromadný sociální jev, rozumíme jím rození dětí ve vztahu k určité populaci. Je nejdůležitější složkou populační reprodukce. Závisí především na tzv. fekunditě - tun. schopnosti muže a žen plodit a rodit děti. Výsledným efektem je plodnost neboli fertilita. Porodnost souvisí s pojmem porod, který se vymezuje jako konečná fáze procesu vzniku nového jedince. Nejjednodušším ukazatelům je tzv. hrubá míra porodnosti, která udává počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel středního stavu sledované populace. Faktory ovlivňující porodnost: Psychobiologické faktory - např. primární impulzy, biologické hranice plodnosti, délka života Kulturní faktory - etické a právní normy, tradice, zvyky, obyčeje 8

9 Ekonomické faktory - např. možnosti obživy, životní úroveň rodiny, podmínky života, populační a rodinná politika společnosti Porodnost jako politikum: Pro evropské země je v současnosti typické trend nízké porodnosti. Tento trend je důsledkem celého komplexu příčin, především změny povahy rodinného života současných rodin. Populační chování v České republice se v posledním desetiletí posunulo od model rodiny se dvěma dětmi (která přetrvává do jisté míry jako ideální) k modelu jednodětné rodiny. Rovněž vzrůstá podíl bezdětných manželských párů. Potratovost Potratem rozumíme ukončení těhotenství vypuzením nebo vynětím plodu z těla matky v době, kdy ještě není schopen samostatně existovat mimo tělo matky. Rozlišují se potraty přirozené-samovolné a umělé přerušení těhotenství (ty dnes tvoří tři čtvrtiny všech potratů). Výskyt potratovosti v populaci vždy souvisí s celkovým populačním klimatem a životními podmínkami společnosti (populační politika, propagace antikoncepce, umožnění interrupcí, životní styl a úroveň, úroveň výživy, atp.). Argumenty pro a proti interrupcím se nacházejí v celém spektru možností od názoru, že umělé přerušení těhotenství je nepřípustné, protože nenarozené dítě je právoplatnou lidskou bytostí od už od početí až k názorům, že interrupce je soukromou záležitostí každé ženy. Úmrtnost Pojmem úmrtnost se vymezuje míra vymírání určité populace, jedna ze dvou základních složek reprodukce populace. Její úroveň je dána společenskými podmínkami, vývojem nemocnosti, kvality životního způsobu. Analyzují se také nejčastější příčiny úmrtí - nemoci, úrazy a jiné. Studijní literatura KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy, s , Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Kontrolní otázky Zamyslete se nad otázkou reproduktivního chování české populace. Jak vnímáte problematiku rození dětí mimo manželství? Základní charakteristiky rodiny, vnitřní struktura a vzájemné interakce Rodinu charakterizuje hloubka a trvalost citových vztahů mezi členy rodiny společná budoucnost všech jejích členů 9

10 otevřenost (možnost všech členů chovat se v ní otevřeně, přirozeně a upřímně). V rodině se jedinci navzájem dobře znají a mají se rádi takovými, jací jsou, protože spolu tráví společný čas, žijí ve společném prostoru a denně společně zažívají mnoho prožitků Rodina je jako instituce, se kterou se dítě setká, jedinečná a nezastupitelná především v tom, že je na úplném začátku života dítěte a tudíž má největší možnost ovlivnit jeho další vývoj. Nejlépe dokáže uspokojit také základní duševní potřeby dítěte (potřeba dostatečné senzomotorické stimulace, potřeba dostatečného množství a kvality sociálních kontaktů, potřeba sebeuplatnění). Typologie rodin Na typy rodin lze nahlížet z různých hledisek. Podle struktury lze rodiny rozčlenit: Úplná rodina (nukleární): otec - matka - dítě (či děti) Neúplná rodina: chybí jeden z rodičů Rozšířená rodina: dvě i více nukleárních rodin žijící v jedné domácnosti (např. syn s manželkou žijící v rodině svých rodičů) Polygamní rodina: více rodičů než dva, přičemž jeden z rodičů je všem dětem společný Skupinová rodina: všechny ženy a všichni muži jsou dětem společně matkami a otci Monogamická rodina: shodná s nukleární rodinou Podle sídla, kde novomanželé žijí: Matrilokální: manželé se stěhují do sídla matky Patrilokální: manželé se stěhují do sídla otce Neolokální: manželé si vytváří vlastní sídlo Podle rozdělení moci v rodině: Patriarchální: veškerou moc a autoritu má otec Matriarchální: veškerá moc a autorita přísluší matce Rovnostářská: rovná práva, moc i autorita pro oba rodiče Podle způsobu výchovy dětí: Rodiny s přiměřenou stimulací funkční rodiny Rodiny s nadměrnou stimulací (perfekcionalističtí rodiče, kladou na dítě nepřiměřené nároky) Rodina se sníženou stimulací (rodiče zanedbávají výchovu dětí) Rodina s vadnou stimulací (pedocentrická, protekční výchova apod.) Typické znaky rodiny: objevuje se ve všech historických typech společností je společensky schválenou formou soužití členové obvykle bydlí pod jednou střechou 10

11 rodiče předávají stálé vzory chování, hodnoty, normy, tradice apod. v procesu primární socializace členové spolupracují mezi sebou v rámci společensky uznané dělby pozic a rolí (matka, dítě) vzájemné vztahy jsou určeny city a postoji (láska, úcta), tradicemi, výchovou, případně právem a náboženskou orientací je vlastním kulturním prostředím Studijní literatura GIDDENS, A. Sociologie, s Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s , Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, s Reichel, J. Kapitoly ze systematické sociologie, s , Kontrolní otázky Jak byste charakterizovali typickou strukturu české rodiny? Jak byste popsali rozložení rolí v české rodině? Základní funkce rodiny. Hodnota rodičovství, socializace a výchova. Ekonomická funkce Ekonomická funkce je důležitá pro rozvoj celospolečenského systému, protože rodina je mikrojednotkou celého ekonomického systému společnosti. Spíše je však vztahována ke konkrétnímu hmotnému zabezpečování jednotlivých rodin. V tradičních společnostech byla rodina chápana jako samostatná výrobní jednotka, v moderní společnosti je zajišťování ekonomické funkce závislá především na povaze společenského systému a jeho změn. Jde např. o oblast nezaměstnanosti, zaměstnanosti žen, výše reálných příjmů, struktury a podmínek sociálního zabezpečení státu pro rodiny s dětmi apod. Životní úroveň rodiny je závislá na příjmech členů rodiny, na velikosti rodiny i úrovni její spotřeby. Materiální a příjmová úroveň rodiny je jedna ze složek ovlivňující celkový sociální status rodiny. Výchovná funkce Rodina je prostředí, kde probíhá proces primární socializace. Jde o proces vrůstání člověka do společnosti, proces kdy si člověk osvojuje všechny typické vzory chování, tvoří si určitý systém hodnot a norem pro své chování a jednání. Rodina předává svým dětem vlastní kulturní vzorce, zvyky, obyčeje a tradice a tak zajišťuje jejich kontinuitu. Přítomnost dětí zase zpětně ovlivňuje rodiče, proces socializace je tedy oboustranný. Důležitým faktorem socializace je komunikace v rodině (verbální i nonverbální). 11

12 Rodina tak vytváří a předává svým dětem určitý sociální a kulturní kapitál. Rodina vždy v hlavní míře ovlivňuje životní postoje, aspirace a plány svých členů, především dětí. Biologicko-reprodukční funkce Rodina uspokojuje základní biologické potřeby svých členů (tzn. výživu, spánek, bydlení, oblečení apod.) a sexuální potřeby spojené s potřebou mít vlastní rodinu (mimomanželské sexuální vztahy jsou porušením společenských norem). Ochranná funkce Rodina je soukromým prostorem, který chrání všechny své členy před škodlivými vlivy okolního světa. Měla být kotvou jistoty pro. Rodina zajišťuje ochranu všem svým členům. Ochranná funkce je zaměřena především na slabší složku rodiny tzn. na děti. Emocionální funkce Obsahem emocionální funkce je poskytování psychologického a tím i citového zázemí členům rodiny. Jde především o pocit vzájemné lásky všech členů rodiny, o jistotu, že rodina svému členovi v případě potřeby pomůže, podpoří ho, že je ochotna identifikovat se s jeho cíli. Nedostatečné zabezpečení jednotlivých funkcí v dysfunkčních rodinách vede k deprivaci členů rodiny, především k deprivaci dítěte. V extrémních případech může dojít až k týrání dítěte či jiného člena rodiny. Socializace Socializace - proces přeměny biologické bytosti v bytost sociální. Tímto procesem se jedinec stává schopným žít a podílet se na životě příslušné společnosti. Socializace nekončí dosažením dospělosti lze jej označit jako celoživotní proces. Člověk přichází na svět jako složitý organismus, ovládaný biologickými procesy. Rodí se však do specifických sociálních podmínek, do určitého sociálního prostředí, která na něho formativně působí a tak z něj vytváří sociální bytost. Za hlavní socializační činitele lze považovat především rodinu, potom školu a vrstevnickou skupinu a nelze opomenout ani socializační vliv médií (především televize). Socializaci lze pojmout jako proces internalizace (zvnitřňování) hodnot a norem, či vzorů chování i jako proces probíhající skrze sociální interakci (vztahy mezi lidmi). Podstata socializace spočívá v interiorizaci určitých soustav společenských vzorů chování a sociálních norem. Vytvářejí se složité kulturní návyky, člověk vstupuje do společenských rolí, osvojuje si sociální postoje a mínění, integruje se s jinými lidmi, institucemi a idejemi, vytváří si složitý systém vztahů. Krystalizuje hodnotový systém, chování se odvíjí od životních zkušeností. Dítě se stává socializovaným, jestliže získalo schopnost komunikovat s jinými a ovlivňovat i být ovlivňováno jimi použitím řeči. Člověk se v socializaci učí také přijímat a používat symbolické signály a významy. Rodina je nejvýznamnějším socializačním prostředím. Rodina je primární skupinou, socializace, která v ní probíhá je socializací primární. 12

13 Kvalita rodinného prostředí je pro budoucí život jedince velmi důležitá. Podnětné rodinné prostředí je podmínkou pro zdravý rozvoj lidské osobnosti. Rodinná prostředí na podněty pro děti příliš chudá vedou vývoj dítěte k frustraci a deprivaci. Socializace z hlediska působení sociálního prostředí: primární - socializace v rodině, základní a nejdůležitější sekundární - socializační působení školského prostředí terciární - vliv pracoviště, zájmových skupin apod. Výchova Výchova bývá považována za intelektuální a morální výcvik, rozvíjení mentálních složek a charakteru, zejména systematickou péčí škol a ostatních vzdělávacích institucí. Za obsah pojmu výchova lze tedy považovat intencionální (záměrný), ale často i nezáměrný (funkcionální), systematický, cílený proces, který směřuje k utváření osobnosti lidského jedince (především v dětství a období dospívání). Výchova se odehrává ve vztahu vychovatele a vychovávaného člověka, přičemž vychovatelem může být konkrétní osoba, skupina, organizace či instituce. Výchovné prostředí Výchovné prostředí bývá vymezováno jako skupina osob (ale i celé vnější prostředí) obklopující jedince. Prostředí z hlediska druhů podnětů působících na jedince: přírodní - geofyzikální systém a souhrn přírodních prvků společenské - soubor lidí a vztahů, působících na jedince (hustota zalidnění, sociální struktura, věkové a vzdělanostní kategorie, atd.) kulturní - materiální a duchovní kultura Prostředí z hlediska velikosti vymezeného prostoru: mikroprostředí: jedinec semiprostředí: malá sociální skupina (rodina - domácí prostředí ) mezzoprostředí: velká sociální skupina (škola, národ) makroprostředí: společenstvo (stát) globální: lidstvo Rodičovství trvalý vztah mezi dítětem a jeho rodiči (pečovateli). Rodičovství je stav, kdy se rodič stane rodičem tím, že má dítě a zároveň činnost, kde rodičem se stává jedinec až na základě svého vztahu a aktivního přístupu k dítěti (při péči o něj a jeho výchově). Jedná se o vazbu, která je nezrušitelná, neboť se jedná o biologickou a sociální skutečnost. Jedinou možností, jak se žena může vzdát svého mateřství je umělé přerušení těhotenství. Rodičovství dělíme na biologické a psychologické. I jedinci, kteří se rozhodnou dát své dítě do adopce zůstávají rodiči biologickými. Naopak manželé, kteří nemohou mít vlastní dítě (tudíž se nemohou stát rodiči biologickými) a osvojí si dítě cizí, jsou rodiči po stránce psychologické. Rodiče, kteří zplodí dítě a pečují o něj, jsou rodiči jak biologickými, tak i psychologickými. 13

14 Studijní literatura Možný, I. Rodina a společnost, s Reichel, J. Kapitoly ze systematické sociologie, s , Kontrolní otázky Popište proces socializace. Proč je pro jedince i společnost určující? Jak byste charakterizovali typického českého rodiče? K jaké podobě výchovy se přikláníte? Vývojové fáze rodiny z hlediska rodinného cyklu Etapizace je jen modelem, časové vymezení se může aktuálně lišit. manželská rodina - předrodičovská etapa, která trvá přibližně do 1 roku po uzavření manželství rodina s dítětem předškolního věku - trvá asi od 2 do 9 let po sňatku úplná rodina se všemi (minimálně dvěma) dětmi - trvá si od 6. do 20. roku po sňatku úplná rodina se všemi dětmi, z nichž žádné už není předškolního věku - trvá od 10. do 20. roku po sňatku úplná rodina po odchodu prvního dítěte - období od 21. do 24. roku po sňatku manželská rodina - porodičovská etapa (přibližně 25. až 45. rok po sňatku) Etapizace rodinného cyklu: Bezdětné manželství První fáze manželství, kdy se formují rodinné vztahy a celkové předpoklady pro rodinný život. Rodiny s malými dětmi Narozením dítěte nastávají v rodinné organizaci zásadní změny - především vznikem nové rodičovské role. Matka se orientuje především na péči o dítě, otec dítěte se do této péče zapojuje postupně. Může docházet k prvním výrazným konfliktům i krizi rodiny. Po narození druhého dítěte mají rodiče už předchozí zkušenosti, celkově tuto situaci zvládají lépe než po narození dítěte prvního. Rodičovství klade výrazné nároky především na matku, kterou péče o děti váže k domácnosti (často se zde objevují problémy související s izolovaností žen v domácnosti, s možností seberealizace v důsledku přerušení profesní kariéry ženy, ekonomické problémy, apod.). Rodina s dětmi školního věku Vstup do školního zařízení znamená omezení povahy výchovné funkce rodiny. Pro dítě to znamená nutnost adaptovat se na školní prostředí se všemi nároky, které na něj škola klade. Socializační úlohu zde začíná hrát také vrstevnická skupina. Pro matku nastupuje možnost návratu do zaměstnání. 14

15 Rodina s dospívajícími dětmi V této fázi rodiny lze vysledovat počátek emancipačních snah adolescentních dětí. Těžiště života se výrazně posouvá do mimorodinných prostředí, velko úlohu hrají vrstevnické skupiny, které se pro dospívající stávají referenční skupinou. V tomto období je zvýšené riziko mezigeneračních konfliktů v rodině. Rodina po odchodu dětí Pro rodinu opuštěnou dětmi se často užívá označení prázdné hnízdo. Rodinný život pro rodiče přestává být středem zájmu, orientují se spíše na svou profesi, zájmy či společenské kontakty. V tomto období přichází nová role - role prarodičů. Toto období se pro manželství rodičů může stát kritickým v případě, že výchova a péče o děti byly jejich jediným společným zájmem. Uvádí se také tzv. panika zavírajících se dveří, která označuje představu manželů o poslední možnosti navázat nový vztah. Manželství s jedním parterem v důchodu Profesní prázdnota a kvantum volného času jednoho z partnerů mohou přinášet jak pozitivní tak i negativní změny do rodinného (resp. manželského) soužití. Manželství důchodců Vývoj rodiny končí vdovstvím. Tato etapizace může být určitým vzorem, výše uvedenými etapami však nemusí nutně projít každé manželství. Studijní literatura Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Kontrolní otázky Jak byste popsali ontogenezi rodiny? Vysvětlete pojem prázdné hnízdo. Který člen v rodině je tímto nejvíce ohrožen? Problematika mateřství, ženy na rodičovské dovolené Téma rodičovství a mateřství, rovnost v přístupech k péči o děti a domácnost jsou základem diskusí evropské sociální politiky. Evropské země se vyznačují velmi nízkou porodností cca 1,5 dítěte na ženu 3 (oproti zemím tzv. rozvojovým). Ženy v EU představují velký ekonomický potenciál. EU definuje dosažení rovnováhy mezi zaměstnáním a péčí o rodinu jako jednu z klíčových priorit. Evropská zkušenost: 3 Kol. autorek. Práce a péče, s

16 skutečná rovnost mezi muži a ženami začíná doma a vede k ní cesta přes stejný podíl na zodpovědnosti mužů a žen za péči a starost o děti a rodinu. 4 Trend, kdy žena pracuje a souběžně se stará o domácnost stále přetrvává, i když se stále prosazuje zastupitelnost ženy a muže v domácích pracích. S matkou děti mohou až do doby dospívání komunikovat o takových tématech, jako jsou škola, kamarádi, filmy a móda a také jim více zasahuje do volby povolání 5. Podle konzervativního stanoviska ženy - obzvláště matky nemají být zaměstnány mimo domácnost. Neokonzervativní stanovisko předpokládá, že žena je zaměstnaná do doby než se jí narodí děti a do zaměstnání se vrátí až ve chvíli, kdy už děti její přímou péči tolik nepotřebují. V této souvislosti se mluví o takzvaném třífázovém modelu ženského životního cyklu. Egalitární stanovisko se staví k předešlým modelům negativně, žena má právo pracovat, aby nedocházelo k devalvaci ženské kvalifikace v době péče o děti. Zejména pokud je mateřská fáze delší, žena kvalifikovanější a rozvoj oboru jejího zaměstnání dynamičtější, ztratí výpadkem z profese kontakt s jeho dynamikou a je de facto odsouzena k méně kvalifikované práci v oboru, pokud z něho nevypadne úplně. 6 Témata k řešení: Pracovní úvazek (ženy mají zájem o zkrácený úvazek, ne 8 hod./ 5 dní v týdnu) Dostupnost, kvalita a dosažitelnost pečovatelských služeb (zařízení pečující o děti) Rovnováha mezi profesním a rodinným životem Rodičovská dovolená (větší podíl mužů pro celou rodičovskou dovolenou nebo její část, otázka finanční kompenzace platu v době čerpání rodičovské dovolené) Překonání předsudků o rozdělení rolí ženy a muže v rodině (podpora aktivnější role mužů v péči o děti a domácnost) Srovnání platového ohodnocení žen a mužů Úprava legislativy zemí EU ve prospěch prorodinné politiky Proměna rodinných pozicích změna v postavení ženy doma i v profesní sféře. Objevuje situace, že žena má lepší postavení a někdy i vyšší plat než její manžel a tudíž dochází k tomu, že žena (matka) je významnější postavou jak doma, tak i ve společnosti. Taková situace může v rodině vyvolat konflikt, který mnohdy vede k rozpadu rodiny. Problém matek samoživitelek po rozvodu, kdy dochází k rozhodnutí soudu, že dítě bude svěřeno do péče matky anebo případy matek, které jejich partner opustil (nedošlo k uzavření manželství), případně jiný důvod pro osamělé rodičovství ženy. Nejen, že jejich podmínky nejsou příliš uspokojivé, ale objevují se u nich leckdy 4 Tamtéž, s Matoušek O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Možný, I. Rodina a společnost, s

17 deprese, pocity bezmoci a beznaděje, což následně vede k výčitkám, pocitům viny a pochybnosti o sobě samé. Studijní literatura Křížková, A. a kol. Práce a péče, s , Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s. 35, 41. Možný, I. Rodina a společnost, s Kontrolní otázky Proměna rodinných rolí co to pro vás znamená? Jak vidíte spravedlivé rozložení pozic žen a mužů ve společnosti? Proč jsou ženy považovány za velký potenciál ekonomických sil? RODINA A ROZVOD Rozvod Rozvod je většinou chápán jako právní zrušení manželství za života obou manželů, kterému předcházel trvalý reálný rozpad vztahů. Rozvod přináší řadu sociálních důsledků, především ve funkčních aspektech rodinného života. Zvykově či právně je zajištěna především péče a výchova dětí v rozpadlé rodině. Náš právní řádu umožňuje nejen samotný rozchod manželů, ale rozvedení mohou také dále uzavírat sňatky, není limitován počet opakovaných sňatků. Rozvod se uskuteční na návrh jedné ze stran (a je možný i proti odporu strany druhé). O rozvodu rozhoduje výlučně soud ve společensky odůvodněných případech - tzn. v těch situacích, kdy vztahy mezi manžely jsou vážně rozvráceny, manželství neplní svůj účel (vytváření zdravého prostředí, výchova dětí, vzájemná podpora manželů apod.). Rozvodovost Rozvodovost označuje společenský a demografický jev hromadného charakteru, indikující stabilitu (resp. nestabilitu rodin). Je staticky sledován i jinak zkoumán. Vývoj rozvodovosti Rozvodové chování Čechů je podobné jako v celé Evropě, po dynamickém nárůstu počtu rozvodů se křivka ustálila na poměrně vysoké hodnotě počtu rozvodů. Rozvádí se přibližně každé třetí manželství. Tato úroveň rozvodovosti se zdá být stabilní pro časové období dalších let. Důležitým faktorem rozvodovosti je sňatečnost. Při nižší sňatečnosti je přirozeně i méně rozvodů. Podpora sňatečnosti moderním státem (např. vyššími daněmi pro svobodné) přináší paradoxně i zvýšení rozvodů. V dnešní situaci, kdy rozvod není společensky nijak sankcionován a je záležitostí poměrně snadnou se snižuje i partnery vnímaná hodnota uzavírání manželství. Proto vstupují do manželství méně 17

18 často (především se snižuje počet opakovaných manželství) a tím se snižuje i rozvodovost. Rozvod má několik stránek, kterých se nutně dotýká: ekonomická stránka rodiny právní stránka sociální stránka psychologická a psychická stránka rodičovská stránka Nejčastěji sledované prediktory rozvodu: socioekonomický status věk vstupu do manželství etnicita a rasa děti doba trvání manželství město - venkov náboženství dědičnost rozvodovosti pořadí manželství Nestabilní rodina Rozvodem je ohrožena tzv. nestabilní rodina. Za nestabilní můžeme označit rodinu, kde jeden nebo více členů se neúčastní anebo se účastní nedostatečně na povinnostech, které rodinné role přináší. Porozvodová situace v rodině Rozvod je vždy vážným zásahem a změnou v životě a fungování rodiny a rodinných vztahů. Názory, že dobrá výchova dětí je možná jen v úplné rodině jsou značně zjednodušující - nelze jednoznačně tvrdit, že konfliktní manželství je lepší než žádné. Příliš dramatické a napjaté domácí klima může být pro zdravý vývoj dítěte mnohem nebezpečnější než klima neúplné rodiny. V případě problémů v řešení porozvodové situace se mohou rozvedení manželé obrátit na instituci porozvodové poradenství. Cílem poradenství není znovusjednotit rodinu, ale udržet a řešit obsah rodičovských rolí vůči dětem. Studijní literatura Giddens, A. Sociologie, s KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy, , Možný, I. Rodina a společnost, s Kontrolní otázky Popište základní prediktory rozvodu manželství. Jaké porozvodové situace ve vztahu rodičů k dětem mohou nastat? 18

19 ALTERNATIVNÍ FORMY RODINNÉHO ŽIVOTA Rodiny se specifickou potřebou. Typickou rodinnou formou současné doby je nukleární rodina - tzn. žena a muž (manželé) a jejich děti (zpravidla 2-3). Tento svazek je chápán jako celoživotní monogamie založená na právním základu. Stále častěji se však objevují jiné formy rodinného soužití, lišící se v základních znacích od tohoto modelu. Alternativy mohou být různorodé - mohou a nemusí mít právní zakotvení, mohou mít různou dobu trvání i různý charakter dělby práce. Tzv. tradiční rodina má však stále vysokou společenskou prestiž, i když se mnohdy zdá, že její význam klesá. Některá formy alternativního soužití a rodiny se specifickými znaky: Komuny Komuny - neboli komunová rodina je sestavena z několika dospělých a jejich dětí do jedné rodiny. Počet těchto rodin dosáhl pravděpodobně svého vrcholu v létech 20. stol. Komunová rodina je zpravidla založena na ekonomickém, náboženském, ideologickém, či jiném základě. Nesezdaná soužití Tato rodinná soužití jsou založena na faktickém manželství, jsou v současnosti společensky tolerována a akceptována, ale nemají právní podporu. Jde např. o tzv. kamarádské soužití (dočasná alternativa - manželství na zkoušku) anebo družské soužití. Domácnost osamělých Alternativa lidí žijících v singlu může nastat buď nechtěně (jedinec by chtěl žít z partnerem, ale brání mu v tom nějaké překážka) anebo na základě vlastního rozhodnutí (např. jedinec dává přednost jiné aktivitě - profesní kariéře apod.). Osamělé rodičovství Jde o neúplné rodiny, vzniklé buďto rozvodem, úmrtím partnera, opuštěním rodiny jedním z partnerů anebo o rodinu svobodné matky. Situace rodiny osamělého rodiče bývá vždy zpravidla horší než situace běžných rodin. Většinou se objevují bytové, finanční i výchovné problémy (např. úprava styku dítěte s rozvedeným rodičem, apod.). Rekonstruované rodiny Tato forma vzniká (obvykle) připojením nového partnera k jádru původní rodiny - k matce (otci) a dětem. Obvykle má nový partner ještě vlastní děti z původní nukleární rodiny, o které však nepečuje. Nově vzniklou rodinu pak ovlivňují nejen rodiče obou partnerů, ale také bývalí partneři, rodiče rozvedeného manžela (prarodiče dětí), a děti, které zůstaly v péči rozvedených partnerů. 19

20 Spolurodičovství Manželé přestali být manželi, ale stále zůstali rodiči. Podílejí se společně na péči a výchově dětí (mnohem více a rovnoměrněji než je tomu u rozvedeného manželství, kde děti byly svěřeny do výhradní péče jednoho z rodičů). Může jít např. o tzv. formu střídavé péče, kdy dítě střídavě pobývá stejné časové úseky v domácnosti obou rodičů. Vícegenerační rodina Jde o soužití několika generací (a rodin příbuzensky spjatých) pod jednou střechou. Tento model neposkytuje rodině mladých manželů možnost k úplnému osamostatnění, problémy často vznikají přílišným vlivem ze strany rodičů jednoho z partnerů. Rodina etnických menšin Rodiny různých etnických skupin mívají vždy menší či větší obtíže s integrací do společnosti majoritní. Tato rodinná uskupení disponují jinými společenskými a kulturními hodnotami a normami, které ovlivňují i vztahy, pozice a role v rodině. Rodinné vztahy a chování členů rodiny (vůči sobě navzájem i vůči společnosti) je konfrontováno s typickými vztahy v rodinách majoritní společnosti. Rodina mladistvých Tyto rodiny často vznikají uzavřením manželství s nezletilou partnerkou, která je těhotná. Soužití dvou mladistvých (anebo velmi mladých) partnerů bývá rizikové, často manželé zůstávají ekonomicky i sociálně závislí na rodičích. Manželství zpravidla nebývá trvalým svazkem a bývá často ukončeno rozvodem. Rodiny pracovně exponovaných partnerů Takovéto rodiny se v naší společnosti začaly objevovat především v souvislosti rozvojem podnikatelských aktivit. Partneři své aktivity orientují především na profesní sféru a získávání financí a mají méně času pro vykonávání rodičovských rolí. Rodiny (zpravidla méně početné) bývají dobře hmotně zabezpečeny, avšak mívají problémy s výchovou a péčí o děti. Studijní literatura Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Kontrolní otázky Pokuste se nastínit některé z problémů výše uvedených rodin. Rodiny se specifickou potřebou a sanace rodiny Rodina se zdravotně postiženým členem Závažné onemocnění člena (členů) rodiny vždy výrazně omezí možnosti a celkový životní styl rodiny. Rodina zpravidla postupně omezuje své vnější sociální kontakty a soustředí se na problémy spojené s nemocí (zdravotním postižením) v rodině. Někdy se také manželství v těchto rodinách v důsledku zdravotních obtíží rozpadá (např. 20

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Etika a rodina. Květa Trčková

Etika a rodina. Květa Trčková Etika a rodina Květa Trčková Není nejmenších pochyb o tom, že je to v prostředí rodiny a domova, kde se všechny největší ctnosti, veškeré ctnosti, které vévodí lidské společnosti, vytváří, posilují a udržují.

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Rodina v moderní společnosti. Studijní opora

Rodina v moderní společnosti. Studijní opora Rodina v moderní společnosti Studijní opora Rodina Rodina je specifickou biosociální skupinou, v níž se realizují některé činnosti a vztahy, jež nemohou být převzaty jinými organizacemi a institucemi.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více