RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ"

Transkript

1 ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: Kontakt: tel.: , fax.: RODINA A RODINNÁ POLITIKA Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ Tento materiál je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě a posluchače dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě, předmětu Rodinná politika. Jakékoliv rozšiřování, kopírování nebo využití tohoto materiálu nebo jeho části mimo uvedené studium je s ohledem na autorská práva zakázáno. Opava

2 Prezenční, kombinované bakalářské studium a kurz celoživotního vzdělávání Ročník 2. Autor textu: Mgr. Jana Žáčková Kontakt: Tel Konzultační hodiny: viz aktuální rozvrh konzultačních hodin Anotace předmětu Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti současné rodiny a rodinné politiky, zaměřuje se na její cíle, aktéry. Nabízí studentům možnost ovládnout nejen teoretický základ týkající se rodiny, ale také praktické poznatky o podmínkách života a problémech současných rodin, zabývá se otázkou rodin se specifickými potřebami, jako jsou rodiny neúplné, rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny etnických menšin, rodiny, kde se objevují sociálně patologické jevy apod. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí vysvětlit a aplikovat znalosti z oblasti sociální politiky zaměřené na pomoc rodinám. Odborné dovednosti: Student se dovede orientovat v různých oblastech problematiky rodinných vztahů a postavení současné rodiny. Obecná způsobilost: Student rozumí znalostem nabytým v rámci výuky a dokáže je používat v rámci dalšího studia i v běžném životě. Studijní literatura a zdroje: Z níže uvedené literatury je nutné nastudovat minimálně vymezené stránky. GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Ago, ISBN KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN KREBS, V., kol. Sociální politika. Praha: ASPI, ISBN KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Práce a péče. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: SLON, ISBN X. MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: SLON, ISBN Národní koncepce podpory rodiny s dětmi. Praha: MPSV Bez ISBN. Dostupné na: Národní koncepce rodinné politiky. Praha: MPSV, Bez ISBN. Dostupné na: MATOUŠEK, O a kol. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN REICHEL, J. Kapitoly ze systematické sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, ISBN ZÁKON č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Registr poskytovatelů sociálních služeb. Dostupné na: 2

3 Doporučená literatura: GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, ISBN MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, ISBN , s KOCOURKOVÁ, J., RABUŠIC, L. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: Univerzita Karlova v Praze, ISBN KREBS, V., DURDISOVÁ, J., kol. Sociální politika. Praha: Codex Bohemia, ŠŤASTNÁ, A. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, ISBN TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. Praha: Portál, ISBN Přehled probírané látky: 1. Rodinná politika, rodina jako základ společnosti. 2. Reproduktivní chování společnosti. 3. Základní charakteristiky rodiny, vnitřní struktura a vzájemné interakce. 4. Základní funkce rodiny. Hodnota rodičovství, socializace a výchova. 5. Charakteristiku dnešní rodiny, postavení členů rodiny. 6. Fáze rodinného cyklu a jejich úskalí. 7. Problematika mateřství, ženy na rodičovské dovolené. 8. Cíle rodinné politiky. 9. Aktéři rodinné politiky. Instituce činné v rodinné politice. 10. Financování aktivit rodinné politiky. 11. Rodiny se specifickou potřebou alternativní rodinné formy. 12. Rodiny se specifickou potřebou. 13. Služby pro rodiny. Časový harmonogram studia První týden - první soustředění: místo konání a přesný čas bude upřesněn podle rozvrhu - úvod, seznámení s organizací výuky předmětu - úvodní komentář k obsahu předmětu, jeho struktuře, základní orientace v jednotlivých tématech - seznámení s povinnou a doporučenou literaturou - seznámení s požadavky pro úspěšné ukončení předmětu - výběr tématu referátu (budete mít možnost si vybrat z mnou navržených témat anebo navrhnout téma vlastní) Druhý týden - studium (samostudium) tématu 1 (dle pokynů v opoře) 3

4 - promýšlení konceptu (osnovy) referátu - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Třetí týden - studium (samostudium) tématu 2 (dle pokynů v opoře) - shromažďování literatury (případně jiných zdrojů) pro tvorbu referátu - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Čtvrtý týden - s studium (samostudium) tématu 3 (dle pokynů v opoře) - počátek tvorby (psaní) referátu (prezentace PPt) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Pátý týden - studium (samostudium) tématu 4 (dle pokynů v opoře) - průběžná tvorba prezentace referátu (i v dalších týdnech) dle potřeb studenta - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Šestý týden - studium (samostudium) tématu 5 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Sedmý týden - studium (samostudium) tématu 6 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Osmý týden - studium (samostudium) tématu 7 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Devátý týden - studium (samostudium) tématu 8 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Desátý týden - studium (samostudium) tématu 9 (dle pokynů v opoře) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Jedenáctý týden - studium (samostudium) tématu 10 (dle pokynů v opoře) - přednesení referátu v PPt formě - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Dvanáctý týden - hodnocení výsledků práce studentů - 1. termín pro udělení zápočtu (pohovor) - možnost individuální konzultace (v konzultačních hodinách) Další termíny zápočtu budou rozděleny dle zkouškového období. 4

5 Absolvování předmětu Předpokladem pro absolvování předmětu je prezentace referátu na vybrané téma. Student může navrhnout své vlastní téma, které zapadá do oblasti rodiny a rodinné politiky. Předem zvolené téma je také možno po domluvě pozměnit (zúžit, či jinak upravit) v průběhu zpracování. Ústním pohovorem bude ověřena schopnost posluchače orientovat se v problematice současné rodiny a rodinné politiky. Cílem je prokázat znalosti načerpané studiem, ale také své vlastní názory na dané téma (k jejich utváření by měly přispět i kontrolní otázky připojené ke každému tématu). Zápočet bude udělen po splnění obou povinností. 5

6 RODINA JAKO ZÁKLAD SPOLEČNOSTI Vymezení rodiny jako sociální instituce: Rodina je institucionální sociální útvar, skupina osob spojených vztahem manželským a příbuzenským (rodiče a děti), případně adopcí. Členové rodiny žijí pospolu v jedné domácnosti, která může zahrnovat dvě i více pokolení. Je společenstvím, které se uskutečňuje na společném biologickém, ekonomickém a kulturním základě ve vlastním materiálním a duchovním prostředí. Rodina je první skupina, jejímž členem se člověk svým narozením stává. Je také společenskou institucí, proto je důležité, aby plnila všechny své úkoly v zespolečenštění. Společenská kontrola prováděná v rodině je velmi silná a účinná. (Domácnost je ekonomická jednotka, která vyžaduje hospodaření.) Rodina je "morfostatické instituce. Představuje sociální zařízení, jehož primárním účelem je vytvářet soukromý prostor, stíněný proti vířícímu a nepřehlednému světu veřejnému. Chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní uspořádání ani habitus a změny ve svém okolí vyrovnává. Vývoj či pokrok rodina ovšem nebrzdí....(je) významný stabilisující moment, který zaručuje společnosti koherenci a staví hráz anomii v proudu radikálních změn." 1 Vědní obory, které se rodinou zabývají: Filosofie - filosofická hlediska zkoumání a interpretace se odráží v každé sociologické disciplíně (tedy i v sociologii rodiny). Historie - rodina jako sociální instituce se v čase vyvíjí. V historii lidstva lze vysledovat různé formy rodinného soužití a jejich charakteristiky. Ekonomie - poskytuje podpůrné informace např. při zkoumání ekonomických funkcí a vztahů v rodině, jejího sociálního statusu apod. Kulturní a sociální antropologie - poskytuje důležité informace o životě rodin v tzv. primitivních kulturách. Psychologie - odraz psychologických směrů v sociologii rodiny, zdroj informací pro zkoumání interpersonálních vztahů v rodině, rodinných pozic a rolí apod. Demografie - věda o populaci, poskytuje poznatky o vývoji porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, migraci populace apod. Sociologie rodiny - je speciální aplikovaná disciplína, zabývající se strukturou, vztahy, sociálně podmíněným vývojem a formami rodiny a vztahy rodiny ke společnosti. Další podpůrné vědy: právo, medicína, ekologie, atd. Oblasti zkoumání rodiny Vzájemné interakce v rodině Vnitřní struktura rodiny Rodinná teritorialita Základní funkce rodiny 1 Možný, I. Sociologie rodiny, s

7 Krize v rodině, manželství Jednotlivé fáze ve vývojovém cyklu rodiny Charakteristika dnešní rodiny Historický kontext Už nejstarší etické a morálně normativní spisy poukazují na to, že jakmile lidé přestávají plnit rodinné závazky, společnost ztrácí svou sílu. 2 Zájem o rodinu a rodinný život byl zdůrazněn v období velkého rozvoje průmyslové výroby v polovině 19. století. V této době se sociální vědci začali ve svých výzkumech a teoriích orientovat na mikrostrukturu společnosti, zajímali se (a dodnes se zajímají) o strukturu a dynamiku malých skupin, především pak aspekty týkající se rodiny. Přechod k moderní společnosti měnil formy, strukturu i funkce rodinného života. Narušení tradičních rodinných vztahů se jevilo jako kritický stav a počátek konce rodiny jako instituce. Stále častěji se v této době objevovaly názory, označující změny v hodnotách a společenských normách jako příčinu a předzvěst rozpadu základních funkcí rodiny a zánik tradičně pojímaného rodinného života. Toto je jeden z důvodů, proč zájem o instituci rodiny zaznamenal od poloviny 19. století až do dnešní doby takový nárůst. Sociologie a jiné vědy považuje rodinu za základní jednotku společnosti. Její krize by byla krizí pro celou společnost. Rodina v průběhu dějin změnila své funkce, způsob života, ale existuje a rozvíjí se dál. A proto také místo teorií o dezintegraci a rozpadu rodiny převládlo v současnosti zkoumání strukturálních změn v rodině jako společenské instituci. Zásadní změny, které moderní rodina zaznamenala: V křesťanské společnosti měla rodina monopol na legitimní sex. Tento monopol padl společenskou legalizací předmanželského sexu. Rodina byla jedinou institucí pro legitimní plození dětí. Dnes existence antikoncepce vytvořila hráz mezi sexem a početím. Od sedmdesátých let stoupá počet nemanželských dětí, které nejsou společensky nijak znevýhodňovány. Výběr partnera je dnes zcela v rukou těch, kdo rodinu zakládají (nikoli jejich rodičů, kteří partnera pro své dítě volili na základě rodinného status, majetku, apod.). Křesťanství koncipovalo manželství jako nezrušitelnou instituci. Dnes je však spíše občanskou smlouvou dvou stran, která je kdykoli vypověditelná jednou či druhou stranou. V rodině došlo ke změnám v hlavních funkcích, mimo jiné působením formálních organizací (škola, nemocnice). Změna ve formální organizaci rodin je důsledkem změny povahy práce vůbec. Pracuje se spíše se symboly než manuálně, proto není nutná značná fyzická zdatnost a síla. Ženy jsou slabší, ne však hloupější, proto je pro ně profesní kariéra stejně otevřená jako pro muže. Charakteristika a trendy současné rodiny: tendence odkládat sňatky a rození dětí na pozdější dobu tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku zvyšování rozvodovosti pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další děti 2 Možný, I. Rodina a společnost, s

8 tendence omezovat počet dětí, případně nemít děti vůbec prodlužování doby, po kterou žijí děti s rodiči pospolu Studijní literatura Možný, I. Sociologie rodiny, s nebo Možný, I. Rodina a společnost, s (jde o rozšířené vydání téže knihy). Reichel, J. Kapitoly ze systematické sociologie, s Kontrolní otázky Zamyslete se nad otázkou, proč je rodina pro společnost tak významná. Pokuste se charakterizovat současnou rodinu. REPRODUKTIVNÍ CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Společenská reprodukce je vždy závislá především na tzv. demografické reprodukci, která vymezuje přirozenou obnovu populace (s vyloučením migrace). Jde tedy o přirozenou obměnu populace, jejíž hlavními součástmi jsou porodnost a úmrtnost. Rozdíly mezi narozenými a zemřelými členy určité populace v určitém časovém období se označuje jako přirozený přírůstek (pokud má kladnou hodnotu) anebo přirozený úbytek (pokud dosahuje hodnot záporných) O celkovém populačním přírůstku (či úbytku) lze hovořit, bereme-li v úvahu i migrační přírůstky a úbytky - v tomto případě posuzujeme celkové změny ve velikosti populace. Stacionární populace - populace, která má stálou početní velikost, míra přírůstku je 0. (reálně taková populace neexistuje) Progresivní populace - přirozený populační přírůstek se zvyšuje. Regresivní populace - přírůstek se snižuje, populace se přirozeně neobnovuje. Porodnost Porodností je hromadný sociální jev, rozumíme jím rození dětí ve vztahu k určité populaci. Je nejdůležitější složkou populační reprodukce. Závisí především na tzv. fekunditě - tun. schopnosti muže a žen plodit a rodit děti. Výsledným efektem je plodnost neboli fertilita. Porodnost souvisí s pojmem porod, který se vymezuje jako konečná fáze procesu vzniku nového jedince. Nejjednodušším ukazatelům je tzv. hrubá míra porodnosti, která udává počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel středního stavu sledované populace. Faktory ovlivňující porodnost: Psychobiologické faktory - např. primární impulzy, biologické hranice plodnosti, délka života Kulturní faktory - etické a právní normy, tradice, zvyky, obyčeje 8

9 Ekonomické faktory - např. možnosti obživy, životní úroveň rodiny, podmínky života, populační a rodinná politika společnosti Porodnost jako politikum: Pro evropské země je v současnosti typické trend nízké porodnosti. Tento trend je důsledkem celého komplexu příčin, především změny povahy rodinného života současných rodin. Populační chování v České republice se v posledním desetiletí posunulo od model rodiny se dvěma dětmi (která přetrvává do jisté míry jako ideální) k modelu jednodětné rodiny. Rovněž vzrůstá podíl bezdětných manželských párů. Potratovost Potratem rozumíme ukončení těhotenství vypuzením nebo vynětím plodu z těla matky v době, kdy ještě není schopen samostatně existovat mimo tělo matky. Rozlišují se potraty přirozené-samovolné a umělé přerušení těhotenství (ty dnes tvoří tři čtvrtiny všech potratů). Výskyt potratovosti v populaci vždy souvisí s celkovým populačním klimatem a životními podmínkami společnosti (populační politika, propagace antikoncepce, umožnění interrupcí, životní styl a úroveň, úroveň výživy, atp.). Argumenty pro a proti interrupcím se nacházejí v celém spektru možností od názoru, že umělé přerušení těhotenství je nepřípustné, protože nenarozené dítě je právoplatnou lidskou bytostí od už od početí až k názorům, že interrupce je soukromou záležitostí každé ženy. Úmrtnost Pojmem úmrtnost se vymezuje míra vymírání určité populace, jedna ze dvou základních složek reprodukce populace. Její úroveň je dána společenskými podmínkami, vývojem nemocnosti, kvality životního způsobu. Analyzují se také nejčastější příčiny úmrtí - nemoci, úrazy a jiné. Studijní literatura KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy, s , Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Kontrolní otázky Zamyslete se nad otázkou reproduktivního chování české populace. Jak vnímáte problematiku rození dětí mimo manželství? Základní charakteristiky rodiny, vnitřní struktura a vzájemné interakce Rodinu charakterizuje hloubka a trvalost citových vztahů mezi členy rodiny společná budoucnost všech jejích členů 9

10 otevřenost (možnost všech členů chovat se v ní otevřeně, přirozeně a upřímně). V rodině se jedinci navzájem dobře znají a mají se rádi takovými, jací jsou, protože spolu tráví společný čas, žijí ve společném prostoru a denně společně zažívají mnoho prožitků Rodina je jako instituce, se kterou se dítě setká, jedinečná a nezastupitelná především v tom, že je na úplném začátku života dítěte a tudíž má největší možnost ovlivnit jeho další vývoj. Nejlépe dokáže uspokojit také základní duševní potřeby dítěte (potřeba dostatečné senzomotorické stimulace, potřeba dostatečného množství a kvality sociálních kontaktů, potřeba sebeuplatnění). Typologie rodin Na typy rodin lze nahlížet z různých hledisek. Podle struktury lze rodiny rozčlenit: Úplná rodina (nukleární): otec - matka - dítě (či děti) Neúplná rodina: chybí jeden z rodičů Rozšířená rodina: dvě i více nukleárních rodin žijící v jedné domácnosti (např. syn s manželkou žijící v rodině svých rodičů) Polygamní rodina: více rodičů než dva, přičemž jeden z rodičů je všem dětem společný Skupinová rodina: všechny ženy a všichni muži jsou dětem společně matkami a otci Monogamická rodina: shodná s nukleární rodinou Podle sídla, kde novomanželé žijí: Matrilokální: manželé se stěhují do sídla matky Patrilokální: manželé se stěhují do sídla otce Neolokální: manželé si vytváří vlastní sídlo Podle rozdělení moci v rodině: Patriarchální: veškerou moc a autoritu má otec Matriarchální: veškerá moc a autorita přísluší matce Rovnostářská: rovná práva, moc i autorita pro oba rodiče Podle způsobu výchovy dětí: Rodiny s přiměřenou stimulací funkční rodiny Rodiny s nadměrnou stimulací (perfekcionalističtí rodiče, kladou na dítě nepřiměřené nároky) Rodina se sníženou stimulací (rodiče zanedbávají výchovu dětí) Rodina s vadnou stimulací (pedocentrická, protekční výchova apod.) Typické znaky rodiny: objevuje se ve všech historických typech společností je společensky schválenou formou soužití členové obvykle bydlí pod jednou střechou 10

11 rodiče předávají stálé vzory chování, hodnoty, normy, tradice apod. v procesu primární socializace členové spolupracují mezi sebou v rámci společensky uznané dělby pozic a rolí (matka, dítě) vzájemné vztahy jsou určeny city a postoji (láska, úcta), tradicemi, výchovou, případně právem a náboženskou orientací je vlastním kulturním prostředím Studijní literatura GIDDENS, A. Sociologie, s Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s , Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, s Reichel, J. Kapitoly ze systematické sociologie, s , Kontrolní otázky Jak byste charakterizovali typickou strukturu české rodiny? Jak byste popsali rozložení rolí v české rodině? Základní funkce rodiny. Hodnota rodičovství, socializace a výchova. Ekonomická funkce Ekonomická funkce je důležitá pro rozvoj celospolečenského systému, protože rodina je mikrojednotkou celého ekonomického systému společnosti. Spíše je však vztahována ke konkrétnímu hmotnému zabezpečování jednotlivých rodin. V tradičních společnostech byla rodina chápana jako samostatná výrobní jednotka, v moderní společnosti je zajišťování ekonomické funkce závislá především na povaze společenského systému a jeho změn. Jde např. o oblast nezaměstnanosti, zaměstnanosti žen, výše reálných příjmů, struktury a podmínek sociálního zabezpečení státu pro rodiny s dětmi apod. Životní úroveň rodiny je závislá na příjmech členů rodiny, na velikosti rodiny i úrovni její spotřeby. Materiální a příjmová úroveň rodiny je jedna ze složek ovlivňující celkový sociální status rodiny. Výchovná funkce Rodina je prostředí, kde probíhá proces primární socializace. Jde o proces vrůstání člověka do společnosti, proces kdy si člověk osvojuje všechny typické vzory chování, tvoří si určitý systém hodnot a norem pro své chování a jednání. Rodina předává svým dětem vlastní kulturní vzorce, zvyky, obyčeje a tradice a tak zajišťuje jejich kontinuitu. Přítomnost dětí zase zpětně ovlivňuje rodiče, proces socializace je tedy oboustranný. Důležitým faktorem socializace je komunikace v rodině (verbální i nonverbální). 11

12 Rodina tak vytváří a předává svým dětem určitý sociální a kulturní kapitál. Rodina vždy v hlavní míře ovlivňuje životní postoje, aspirace a plány svých členů, především dětí. Biologicko-reprodukční funkce Rodina uspokojuje základní biologické potřeby svých členů (tzn. výživu, spánek, bydlení, oblečení apod.) a sexuální potřeby spojené s potřebou mít vlastní rodinu (mimomanželské sexuální vztahy jsou porušením společenských norem). Ochranná funkce Rodina je soukromým prostorem, který chrání všechny své členy před škodlivými vlivy okolního světa. Měla být kotvou jistoty pro. Rodina zajišťuje ochranu všem svým členům. Ochranná funkce je zaměřena především na slabší složku rodiny tzn. na děti. Emocionální funkce Obsahem emocionální funkce je poskytování psychologického a tím i citového zázemí členům rodiny. Jde především o pocit vzájemné lásky všech členů rodiny, o jistotu, že rodina svému členovi v případě potřeby pomůže, podpoří ho, že je ochotna identifikovat se s jeho cíli. Nedostatečné zabezpečení jednotlivých funkcí v dysfunkčních rodinách vede k deprivaci členů rodiny, především k deprivaci dítěte. V extrémních případech může dojít až k týrání dítěte či jiného člena rodiny. Socializace Socializace - proces přeměny biologické bytosti v bytost sociální. Tímto procesem se jedinec stává schopným žít a podílet se na životě příslušné společnosti. Socializace nekončí dosažením dospělosti lze jej označit jako celoživotní proces. Člověk přichází na svět jako složitý organismus, ovládaný biologickými procesy. Rodí se však do specifických sociálních podmínek, do určitého sociálního prostředí, která na něho formativně působí a tak z něj vytváří sociální bytost. Za hlavní socializační činitele lze považovat především rodinu, potom školu a vrstevnickou skupinu a nelze opomenout ani socializační vliv médií (především televize). Socializaci lze pojmout jako proces internalizace (zvnitřňování) hodnot a norem, či vzorů chování i jako proces probíhající skrze sociální interakci (vztahy mezi lidmi). Podstata socializace spočívá v interiorizaci určitých soustav společenských vzorů chování a sociálních norem. Vytvářejí se složité kulturní návyky, člověk vstupuje do společenských rolí, osvojuje si sociální postoje a mínění, integruje se s jinými lidmi, institucemi a idejemi, vytváří si složitý systém vztahů. Krystalizuje hodnotový systém, chování se odvíjí od životních zkušeností. Dítě se stává socializovaným, jestliže získalo schopnost komunikovat s jinými a ovlivňovat i být ovlivňováno jimi použitím řeči. Člověk se v socializaci učí také přijímat a používat symbolické signály a významy. Rodina je nejvýznamnějším socializačním prostředím. Rodina je primární skupinou, socializace, která v ní probíhá je socializací primární. 12

13 Kvalita rodinného prostředí je pro budoucí život jedince velmi důležitá. Podnětné rodinné prostředí je podmínkou pro zdravý rozvoj lidské osobnosti. Rodinná prostředí na podněty pro děti příliš chudá vedou vývoj dítěte k frustraci a deprivaci. Socializace z hlediska působení sociálního prostředí: primární - socializace v rodině, základní a nejdůležitější sekundární - socializační působení školského prostředí terciární - vliv pracoviště, zájmových skupin apod. Výchova Výchova bývá považována za intelektuální a morální výcvik, rozvíjení mentálních složek a charakteru, zejména systematickou péčí škol a ostatních vzdělávacích institucí. Za obsah pojmu výchova lze tedy považovat intencionální (záměrný), ale často i nezáměrný (funkcionální), systematický, cílený proces, který směřuje k utváření osobnosti lidského jedince (především v dětství a období dospívání). Výchova se odehrává ve vztahu vychovatele a vychovávaného člověka, přičemž vychovatelem může být konkrétní osoba, skupina, organizace či instituce. Výchovné prostředí Výchovné prostředí bývá vymezováno jako skupina osob (ale i celé vnější prostředí) obklopující jedince. Prostředí z hlediska druhů podnětů působících na jedince: přírodní - geofyzikální systém a souhrn přírodních prvků společenské - soubor lidí a vztahů, působících na jedince (hustota zalidnění, sociální struktura, věkové a vzdělanostní kategorie, atd.) kulturní - materiální a duchovní kultura Prostředí z hlediska velikosti vymezeného prostoru: mikroprostředí: jedinec semiprostředí: malá sociální skupina (rodina - domácí prostředí ) mezzoprostředí: velká sociální skupina (škola, národ) makroprostředí: společenstvo (stát) globální: lidstvo Rodičovství trvalý vztah mezi dítětem a jeho rodiči (pečovateli). Rodičovství je stav, kdy se rodič stane rodičem tím, že má dítě a zároveň činnost, kde rodičem se stává jedinec až na základě svého vztahu a aktivního přístupu k dítěti (při péči o něj a jeho výchově). Jedná se o vazbu, která je nezrušitelná, neboť se jedná o biologickou a sociální skutečnost. Jedinou možností, jak se žena může vzdát svého mateřství je umělé přerušení těhotenství. Rodičovství dělíme na biologické a psychologické. I jedinci, kteří se rozhodnou dát své dítě do adopce zůstávají rodiči biologickými. Naopak manželé, kteří nemohou mít vlastní dítě (tudíž se nemohou stát rodiči biologickými) a osvojí si dítě cizí, jsou rodiči po stránce psychologické. Rodiče, kteří zplodí dítě a pečují o něj, jsou rodiči jak biologickými, tak i psychologickými. 13

14 Studijní literatura Možný, I. Rodina a společnost, s Reichel, J. Kapitoly ze systematické sociologie, s , Kontrolní otázky Popište proces socializace. Proč je pro jedince i společnost určující? Jak byste charakterizovali typického českého rodiče? K jaké podobě výchovy se přikláníte? Vývojové fáze rodiny z hlediska rodinného cyklu Etapizace je jen modelem, časové vymezení se může aktuálně lišit. manželská rodina - předrodičovská etapa, která trvá přibližně do 1 roku po uzavření manželství rodina s dítětem předškolního věku - trvá asi od 2 do 9 let po sňatku úplná rodina se všemi (minimálně dvěma) dětmi - trvá si od 6. do 20. roku po sňatku úplná rodina se všemi dětmi, z nichž žádné už není předškolního věku - trvá od 10. do 20. roku po sňatku úplná rodina po odchodu prvního dítěte - období od 21. do 24. roku po sňatku manželská rodina - porodičovská etapa (přibližně 25. až 45. rok po sňatku) Etapizace rodinného cyklu: Bezdětné manželství První fáze manželství, kdy se formují rodinné vztahy a celkové předpoklady pro rodinný život. Rodiny s malými dětmi Narozením dítěte nastávají v rodinné organizaci zásadní změny - především vznikem nové rodičovské role. Matka se orientuje především na péči o dítě, otec dítěte se do této péče zapojuje postupně. Může docházet k prvním výrazným konfliktům i krizi rodiny. Po narození druhého dítěte mají rodiče už předchozí zkušenosti, celkově tuto situaci zvládají lépe než po narození dítěte prvního. Rodičovství klade výrazné nároky především na matku, kterou péče o děti váže k domácnosti (často se zde objevují problémy související s izolovaností žen v domácnosti, s možností seberealizace v důsledku přerušení profesní kariéry ženy, ekonomické problémy, apod.). Rodina s dětmi školního věku Vstup do školního zařízení znamená omezení povahy výchovné funkce rodiny. Pro dítě to znamená nutnost adaptovat se na školní prostředí se všemi nároky, které na něj škola klade. Socializační úlohu zde začíná hrát také vrstevnická skupina. Pro matku nastupuje možnost návratu do zaměstnání. 14

15 Rodina s dospívajícími dětmi V této fázi rodiny lze vysledovat počátek emancipačních snah adolescentních dětí. Těžiště života se výrazně posouvá do mimorodinných prostředí, velko úlohu hrají vrstevnické skupiny, které se pro dospívající stávají referenční skupinou. V tomto období je zvýšené riziko mezigeneračních konfliktů v rodině. Rodina po odchodu dětí Pro rodinu opuštěnou dětmi se často užívá označení prázdné hnízdo. Rodinný život pro rodiče přestává být středem zájmu, orientují se spíše na svou profesi, zájmy či společenské kontakty. V tomto období přichází nová role - role prarodičů. Toto období se pro manželství rodičů může stát kritickým v případě, že výchova a péče o děti byly jejich jediným společným zájmem. Uvádí se také tzv. panika zavírajících se dveří, která označuje představu manželů o poslední možnosti navázat nový vztah. Manželství s jedním parterem v důchodu Profesní prázdnota a kvantum volného času jednoho z partnerů mohou přinášet jak pozitivní tak i negativní změny do rodinného (resp. manželského) soužití. Manželství důchodců Vývoj rodiny končí vdovstvím. Tato etapizace může být určitým vzorem, výše uvedenými etapami však nemusí nutně projít každé manželství. Studijní literatura Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Kontrolní otázky Jak byste popsali ontogenezi rodiny? Vysvětlete pojem prázdné hnízdo. Který člen v rodině je tímto nejvíce ohrožen? Problematika mateřství, ženy na rodičovské dovolené Téma rodičovství a mateřství, rovnost v přístupech k péči o děti a domácnost jsou základem diskusí evropské sociální politiky. Evropské země se vyznačují velmi nízkou porodností cca 1,5 dítěte na ženu 3 (oproti zemím tzv. rozvojovým). Ženy v EU představují velký ekonomický potenciál. EU definuje dosažení rovnováhy mezi zaměstnáním a péčí o rodinu jako jednu z klíčových priorit. Evropská zkušenost: 3 Kol. autorek. Práce a péče, s

16 skutečná rovnost mezi muži a ženami začíná doma a vede k ní cesta přes stejný podíl na zodpovědnosti mužů a žen za péči a starost o děti a rodinu. 4 Trend, kdy žena pracuje a souběžně se stará o domácnost stále přetrvává, i když se stále prosazuje zastupitelnost ženy a muže v domácích pracích. S matkou děti mohou až do doby dospívání komunikovat o takových tématech, jako jsou škola, kamarádi, filmy a móda a také jim více zasahuje do volby povolání 5. Podle konzervativního stanoviska ženy - obzvláště matky nemají být zaměstnány mimo domácnost. Neokonzervativní stanovisko předpokládá, že žena je zaměstnaná do doby než se jí narodí děti a do zaměstnání se vrátí až ve chvíli, kdy už děti její přímou péči tolik nepotřebují. V této souvislosti se mluví o takzvaném třífázovém modelu ženského životního cyklu. Egalitární stanovisko se staví k předešlým modelům negativně, žena má právo pracovat, aby nedocházelo k devalvaci ženské kvalifikace v době péče o děti. Zejména pokud je mateřská fáze delší, žena kvalifikovanější a rozvoj oboru jejího zaměstnání dynamičtější, ztratí výpadkem z profese kontakt s jeho dynamikou a je de facto odsouzena k méně kvalifikované práci v oboru, pokud z něho nevypadne úplně. 6 Témata k řešení: Pracovní úvazek (ženy mají zájem o zkrácený úvazek, ne 8 hod./ 5 dní v týdnu) Dostupnost, kvalita a dosažitelnost pečovatelských služeb (zařízení pečující o děti) Rovnováha mezi profesním a rodinným životem Rodičovská dovolená (větší podíl mužů pro celou rodičovskou dovolenou nebo její část, otázka finanční kompenzace platu v době čerpání rodičovské dovolené) Překonání předsudků o rozdělení rolí ženy a muže v rodině (podpora aktivnější role mužů v péči o děti a domácnost) Srovnání platového ohodnocení žen a mužů Úprava legislativy zemí EU ve prospěch prorodinné politiky Proměna rodinných pozicích změna v postavení ženy doma i v profesní sféře. Objevuje situace, že žena má lepší postavení a někdy i vyšší plat než její manžel a tudíž dochází k tomu, že žena (matka) je významnější postavou jak doma, tak i ve společnosti. Taková situace může v rodině vyvolat konflikt, který mnohdy vede k rozpadu rodiny. Problém matek samoživitelek po rozvodu, kdy dochází k rozhodnutí soudu, že dítě bude svěřeno do péče matky anebo případy matek, které jejich partner opustil (nedošlo k uzavření manželství), případně jiný důvod pro osamělé rodičovství ženy. Nejen, že jejich podmínky nejsou příliš uspokojivé, ale objevují se u nich leckdy 4 Tamtéž, s Matoušek O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Možný, I. Rodina a společnost, s

17 deprese, pocity bezmoci a beznaděje, což následně vede k výčitkám, pocitům viny a pochybnosti o sobě samé. Studijní literatura Křížková, A. a kol. Práce a péče, s , Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s. 35, 41. Možný, I. Rodina a společnost, s Kontrolní otázky Proměna rodinných rolí co to pro vás znamená? Jak vidíte spravedlivé rozložení pozic žen a mužů ve společnosti? Proč jsou ženy považovány za velký potenciál ekonomických sil? RODINA A ROZVOD Rozvod Rozvod je většinou chápán jako právní zrušení manželství za života obou manželů, kterému předcházel trvalý reálný rozpad vztahů. Rozvod přináší řadu sociálních důsledků, především ve funkčních aspektech rodinného života. Zvykově či právně je zajištěna především péče a výchova dětí v rozpadlé rodině. Náš právní řádu umožňuje nejen samotný rozchod manželů, ale rozvedení mohou také dále uzavírat sňatky, není limitován počet opakovaných sňatků. Rozvod se uskuteční na návrh jedné ze stran (a je možný i proti odporu strany druhé). O rozvodu rozhoduje výlučně soud ve společensky odůvodněných případech - tzn. v těch situacích, kdy vztahy mezi manžely jsou vážně rozvráceny, manželství neplní svůj účel (vytváření zdravého prostředí, výchova dětí, vzájemná podpora manželů apod.). Rozvodovost Rozvodovost označuje společenský a demografický jev hromadného charakteru, indikující stabilitu (resp. nestabilitu rodin). Je staticky sledován i jinak zkoumán. Vývoj rozvodovosti Rozvodové chování Čechů je podobné jako v celé Evropě, po dynamickém nárůstu počtu rozvodů se křivka ustálila na poměrně vysoké hodnotě počtu rozvodů. Rozvádí se přibližně každé třetí manželství. Tato úroveň rozvodovosti se zdá být stabilní pro časové období dalších let. Důležitým faktorem rozvodovosti je sňatečnost. Při nižší sňatečnosti je přirozeně i méně rozvodů. Podpora sňatečnosti moderním státem (např. vyššími daněmi pro svobodné) přináší paradoxně i zvýšení rozvodů. V dnešní situaci, kdy rozvod není společensky nijak sankcionován a je záležitostí poměrně snadnou se snižuje i partnery vnímaná hodnota uzavírání manželství. Proto vstupují do manželství méně 17

18 často (především se snižuje počet opakovaných manželství) a tím se snižuje i rozvodovost. Rozvod má několik stránek, kterých se nutně dotýká: ekonomická stránka rodiny právní stránka sociální stránka psychologická a psychická stránka rodičovská stránka Nejčastěji sledované prediktory rozvodu: socioekonomický status věk vstupu do manželství etnicita a rasa děti doba trvání manželství město - venkov náboženství dědičnost rozvodovosti pořadí manželství Nestabilní rodina Rozvodem je ohrožena tzv. nestabilní rodina. Za nestabilní můžeme označit rodinu, kde jeden nebo více členů se neúčastní anebo se účastní nedostatečně na povinnostech, které rodinné role přináší. Porozvodová situace v rodině Rozvod je vždy vážným zásahem a změnou v životě a fungování rodiny a rodinných vztahů. Názory, že dobrá výchova dětí je možná jen v úplné rodině jsou značně zjednodušující - nelze jednoznačně tvrdit, že konfliktní manželství je lepší než žádné. Příliš dramatické a napjaté domácí klima může být pro zdravý vývoj dítěte mnohem nebezpečnější než klima neúplné rodiny. V případě problémů v řešení porozvodové situace se mohou rozvedení manželé obrátit na instituci porozvodové poradenství. Cílem poradenství není znovusjednotit rodinu, ale udržet a řešit obsah rodičovských rolí vůči dětem. Studijní literatura Giddens, A. Sociologie, s KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ. Demografické metody a analýzy, , Možný, I. Rodina a společnost, s Kontrolní otázky Popište základní prediktory rozvodu manželství. Jaké porozvodové situace ve vztahu rodičů k dětem mohou nastat? 18

19 ALTERNATIVNÍ FORMY RODINNÉHO ŽIVOTA Rodiny se specifickou potřebou. Typickou rodinnou formou současné doby je nukleární rodina - tzn. žena a muž (manželé) a jejich děti (zpravidla 2-3). Tento svazek je chápán jako celoživotní monogamie založená na právním základu. Stále častěji se však objevují jiné formy rodinného soužití, lišící se v základních znacích od tohoto modelu. Alternativy mohou být různorodé - mohou a nemusí mít právní zakotvení, mohou mít různou dobu trvání i různý charakter dělby práce. Tzv. tradiční rodina má však stále vysokou společenskou prestiž, i když se mnohdy zdá, že její význam klesá. Některá formy alternativního soužití a rodiny se specifickými znaky: Komuny Komuny - neboli komunová rodina je sestavena z několika dospělých a jejich dětí do jedné rodiny. Počet těchto rodin dosáhl pravděpodobně svého vrcholu v létech 20. stol. Komunová rodina je zpravidla založena na ekonomickém, náboženském, ideologickém, či jiném základě. Nesezdaná soužití Tato rodinná soužití jsou založena na faktickém manželství, jsou v současnosti společensky tolerována a akceptována, ale nemají právní podporu. Jde např. o tzv. kamarádské soužití (dočasná alternativa - manželství na zkoušku) anebo družské soužití. Domácnost osamělých Alternativa lidí žijících v singlu může nastat buď nechtěně (jedinec by chtěl žít z partnerem, ale brání mu v tom nějaké překážka) anebo na základě vlastního rozhodnutí (např. jedinec dává přednost jiné aktivitě - profesní kariéře apod.). Osamělé rodičovství Jde o neúplné rodiny, vzniklé buďto rozvodem, úmrtím partnera, opuštěním rodiny jedním z partnerů anebo o rodinu svobodné matky. Situace rodiny osamělého rodiče bývá vždy zpravidla horší než situace běžných rodin. Většinou se objevují bytové, finanční i výchovné problémy (např. úprava styku dítěte s rozvedeným rodičem, apod.). Rekonstruované rodiny Tato forma vzniká (obvykle) připojením nového partnera k jádru původní rodiny - k matce (otci) a dětem. Obvykle má nový partner ještě vlastní děti z původní nukleární rodiny, o které však nepečuje. Nově vzniklou rodinu pak ovlivňují nejen rodiče obou partnerů, ale také bývalí partneři, rodiče rozvedeného manžela (prarodiče dětí), a děti, které zůstaly v péči rozvedených partnerů. 19

20 Spolurodičovství Manželé přestali být manželi, ale stále zůstali rodiči. Podílejí se společně na péči a výchově dětí (mnohem více a rovnoměrněji než je tomu u rozvedeného manželství, kde děti byly svěřeny do výhradní péče jednoho z rodičů). Může jít např. o tzv. formu střídavé péče, kdy dítě střídavě pobývá stejné časové úseky v domácnosti obou rodičů. Vícegenerační rodina Jde o soužití několika generací (a rodin příbuzensky spjatých) pod jednou střechou. Tento model neposkytuje rodině mladých manželů možnost k úplnému osamostatnění, problémy často vznikají přílišným vlivem ze strany rodičů jednoho z partnerů. Rodina etnických menšin Rodiny různých etnických skupin mívají vždy menší či větší obtíže s integrací do společnosti majoritní. Tato rodinná uskupení disponují jinými společenskými a kulturními hodnotami a normami, které ovlivňují i vztahy, pozice a role v rodině. Rodinné vztahy a chování členů rodiny (vůči sobě navzájem i vůči společnosti) je konfrontováno s typickými vztahy v rodinách majoritní společnosti. Rodina mladistvých Tyto rodiny často vznikají uzavřením manželství s nezletilou partnerkou, která je těhotná. Soužití dvou mladistvých (anebo velmi mladých) partnerů bývá rizikové, často manželé zůstávají ekonomicky i sociálně závislí na rodičích. Manželství zpravidla nebývá trvalým svazkem a bývá často ukončeno rozvodem. Rodiny pracovně exponovaných partnerů Takovéto rodiny se v naší společnosti začaly objevovat především v souvislosti rozvojem podnikatelských aktivit. Partneři své aktivity orientují především na profesní sféru a získávání financí a mají méně času pro vykonávání rodičovských rolí. Rodiny (zpravidla méně početné) bývají dobře hmotně zabezpečeny, avšak mívají problémy s výchovou a péčí o děti. Studijní literatura Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, s Kontrolní otázky Pokuste se nastínit některé z problémů výše uvedených rodin. Rodiny se specifickou potřebou a sanace rodiny Rodina se zdravotně postiženým členem Závažné onemocnění člena (členů) rodiny vždy výrazně omezí možnosti a celkový životní styl rodiny. Rodina zpravidla postupně omezuje své vnější sociální kontakty a soustředí se na problémy spojené s nemocí (zdravotním postižením) v rodině. Někdy se také manželství v těchto rodinách v důsledku zdravotních obtíží rozpadá (např. 20

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie)

Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie) Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie) Do kurzu se lze přihlásit prostřednictvím systému moodle na adrese: http://moodle.zsf.jcu.cz/login/index.php

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina)

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Autor: Mgr. Daniel Hanzl sociolog Základní charakteristika Kraje Vysočina Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ PODSTATA OSOBNOSTI SOCIALIZACE = proces postupného začleňování

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Senior 2014. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Senior 2014. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Senior 2014 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Demografické stárnutí Krize enormní náklady(dle sociologů boj o rozsah zdrojů kontrolovaných státem a privátní ekonomikou)- ekonomická rizika jsou zvládnutelná.

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

RODINA. Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015. MUDr. Veronika Zagatová

RODINA. Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015. MUDr. Veronika Zagatová RODINA Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015 MUDr. Veronika Zagatová Mezinárodní den rodiny Poprvé vyhlášen v roce 1994 na valném shromáždění OSN Pro každý z dalších roků je v tento významný den určováno jedno

Více

SOCIOLOGIE. 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality)

SOCIOLOGIE. 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality) SOCIOLOGIE 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality) Pojem socializace lidská bytost nejen někam patřit chce, ale dokonce musí i na pustém ostrově je stále součástí společnosti

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Specifikace cíle odborného textu

Specifikace cíle odborného textu Specifikace cíle odborného textu Předmětem zkoumání mohou být Skutečnosti a jevy ve společnosti (Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou zaměstnání? S jakými problémy se setkávají dospívající ve svém úsilí

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Specifikace cíle práce

Specifikace cíle práce Specifikace cíle práce Pravidlo č. 1 Odborný text musí mít jasně stanovený a formulovaný cíl výzkumu = cíl práce. Cíl práce formulujeme na základě zvoleného tématu, z kterého vycházíme. Zvolit téma pro

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více