Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; - Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) ; - Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) ; - Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; - Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; - Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; - Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; - Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; - Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) ; - Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) ; Částečná Hosté 1 Ing. Dagmar Krsková Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Ing. Renata Správa bytů ; Částečná Švadlenková 1 Mgr. Lucie Šímová Dům zdraví ; Částečná 1 p. Teplý Dům zdraví ; Částečná 1 Zdena Pfeiferová Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Jaroslav Resl Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Vladimír Rejchrt Protipovodňová opatření ; Částečná 1 Ing. Žaneta Protipovodňová opatření ; Částečná Smejkalová 1 Ing. Kremsová Povodí Labe ; Částečná 1 Ing. Řehák Povodí Labe ; Částečná 1 Bc. Petr Fanta Odborné stanovisko k problematice ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 111 Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Iveta Prouzová STIS Stránka 1 z března 2007

2 Město Nové Město nad ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; - Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) ; - Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) ; - Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; - Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; - Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; - Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; - Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; - Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) ; - Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) ; Částečná Hosté 1 Ing. Dagmar Krsková Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Ing. Renata Švadlenková Správa bytů ; Částečná 1 Mgr. Lucie Šímová Dům zdraví ; Částečná 1 p. Teplý Dům zdraví ; Částečná 1 Zdena Pfeiferová Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Jaroslav Resl Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Vladimír Rejchrt Protipovodňová opatření ; Částečná 1 Ing. Žaneta Smejkalová Protipovodňová opatření ; Částečná 1 Ing. Kremsová Povodí Labe ; Částečná 1 Ing. Řehák Povodí Labe ; Částečná 1 Bc. Petr Fanta Odborné stanovisko k problematice ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 111 Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Iveta Prouzová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 110) Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 110 ze dne Ing. Petr Neumann Petr Valášek neměli k zápisu připomínek a zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z března 2007

3 Náměstí Republiky 6 RM 111 Čl. 1 Kontrola Řazení v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla Závěr kontroly plnění úkolů Splněno, usnesení vyřadit RM /06 Provede OSV = Odbor sociálních věcí Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se snížením smluvního nájemného paní Žabkové Anně z č.p. 352, ulice Nádražní, ve výši sociálního komunálního nájemného od do z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a přechodného nedostatku peněz. ZároveŇ RM ukládá OSV a MST vyvolat jednání s paní Žabkouvou a rodinnými příslušníky o definitivním řešení přetrvávajících problémů paní Žabkové plnit podmínky nájemní smlouvy Plnění v městském bytě. Pan místostarosta jednal s pí. Žabkovou a jejím synem o řešení přetrvávajících problémech se závěrem, že o případných dalších požadavcích budeme jednat pouze v případě přítomnosti obou dětí a to vzhledem k nesrovnalostem v uváděných skutečnostech. RM /07 Provede OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti MMUZ za rok RM ukládá MMUZ a MKN zpracovat a předložit ediční plán vydávání publikací pro rok 2007 včetně stanovení předpokládaného způsobu financování. Takovéto ediční plány budou předkládány i v dalších letech, vždy ještě před schválením rozpočtu na daný rok. RM ukládá ředitelům MMUZ a MKN předkládat RM a případně i ZM k seznámení nově Plnění vydávané publikace. Návrh MKN na vydání knihy v roce 2007 a návrh edičního plánu MMUZ byl zaslán na MěÚ a bude řešeno v samostatném bodě na RM 111. RM /07 Provede OF = Odbor finanční Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s poskytnutím finančního daru paní Annemarie Bártové na pokrytí nezbytných výdajů při cestě do Hildenu ve výši stravného proplaceného ostatním členům delegace. Související daň bude Plnění uhrazena z prostředků města. Finanční dar byl proplacen. RM /07 Provede OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne Plnění 2007 a ukládá OSU zabezpečit vlajku a její vyvěšení. Splněno RM /07 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout anténní stožár na čp.45 za standardních podmínek. Plnění Splněno. Záměr pronajmout anténní stožár na č.p. 45 zveřejněn. RM /07 Provede OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí informace z anonymního dopisu rodičů dětí stravujících se v ŠJ Střed a ukládá OSKS jednat s ředitelem ZŠ Komenského a vedoucí školní jídelny o těchto připomínkách. Plnění Jednáno s Oázou - nemají stížnosti, jednáno se ŠJ - předloženy Jídelní lístky jako doklad o skladbě stravy - jednáno o chování kuchařek, slíbena náprava - jednáno s vedením školy, potvrzeno zlepšení skladby jídelníčku. RM /07 Provede OF = Odbor finanční Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku evidovaného v SDH Spy, Správě MěÚ a MŠ Na Františku Plnění dle návrhu v příloze RM 109-6/5. Majetek byl vyřazen z evidence. RM /07 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí zápis z Regenerační komise a dále schvaluje jednací řád navržený regenerační komisí. Plnění RM ukládá ST projednat předložené podněty s předsedou komise. Splněno. Zápis projednán na schůzce s panem Češkou , případné výstupy pro RM budou předloženy. RM /07 Provede MST = Město Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání komise cestovního ruchu a schvaluje jednací řád navržený komisí Plnění cestovního ruchu. RM ukládá ST projednat předložené podněty s předsedou komise. Projednáno ST na schůzce s p.češkou dne Informace a výstupy případně na RM. STIS Stránka 3 z března 2007

4 RM /07 Provede MSSS = Městské středisko sociálních služeb Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá MSSS Oáza zveřejnit informace o volných místech s výčtem podmínek přijetí klientů do tohoto zařízení v Novoměstském Zpravodaji a rozšířit informační letáky s touto informací po čekárnách u ordinací lékařů Plnění apod. Splněno. Bylo projednáno na OSV a postoupeno MSSS. RM /07 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP zjistit vlastníka pozemku u kapličky na Rezku, na kterém se nachází skládka a ve spolupráci Plnění s OŽP ho vyzvat k jejímu odstranění. Splněno. Vlastník pozemku u kapličky na Rezku zjištěn a upozorněn. RM /07 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2033/3 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 22,5 m2 jako plochu k umístění mobilní dřevěné zahrádky na podestě, a to za minimální cenu 225,- Kč za 1 m2 ročního nájmu s tím, že nájemce uhradí nájem za měsíce i započaté. RM výslovně nesouhlasí s umístěním reklamního poutače "zmrzliny". Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena s podmínkou, že pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o nájmu v případě, že nájemce reklamní Plnění poutač na zmrzlinu umístí nevhodně. Zveřejněno. RM /07 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 350 m2 jako plochu ke skladování stavebních materiálů a pevných paliv za cenu 60,- Kč za Plnění 1 m2 ročního nájmu. Zveřejněno. RM /07 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM zamítá prominutí zvýšení nájemného o inflační koeficient žadateli, firmě Vesna, a.s. v č.p. 45, ulice TGM od Plnění Splněno. Vesně, a.s. odeslán nový dodatek ze zvýšením nájemného o inflační koeficient od RM /07 Provede S T = Město Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí zápis z jednání Školské rady ZŠ Malecí, Školní 1000, ze dne RM pověřuje starostku města, Mgr. Bronislavu Malijovskou, jednáním s Městskou policií. V rámci prevence proti návykovým látkám bude MP, v možnostech svých kompetencí, provádět zvýšené kontroly v okolí školy a v dalších lokalitách, ve kterých by se mohli zdržovat nejen žáci školy, ale i ostatní mládež. O zjištěných Plnění okolnostech bude informovat vedení ZŠ. Přijata opatření pro MP, ta provádí zvýšenou kontrolní činnost a informovala o tom vedení školy. STIS Stránka 4 z března 2007

5 Čl. 2 Majetkoprávní úkony Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 2283/2007/OMP/Bach) Pozemková parcela č. 98/1 o výměře 892 m2, v k.ú. Krčín. Pozemek se nachází u Hotelu Beluna. Žadatel fy. ITec ELpro s.r.o. žádá o odkoupení pozemku do vlastnictví. Dne doplnil účel - vybudování kulturně sportovně oddechového areálu či prostor s parkovou úpravou v rozsahu a investicích odpovídajících umístění, tj. záplavové zóně. ODŮVODNĚNÍ OVRR a Architekt s prodejem souhlasí. ORM s prodejem nesouhlasí z těchto důvodů1)žadatel neuvedl k jakému účelu chce pozemek odkoupit (seznámen s doplněním dne ) a 2) pozemek navazuje na zpevněnou plochu Hotelu Beluna. OMP dne zjistil na základě údajů z KN, že žadatel je vlastníkem sousedních pozemků. Osadní výbor Krčín s prodejem nesouhlasí z důvodu, že požadovaný pozemek by v budoucnu mohl sloužit ke sportovnímu využití. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 98/1 o výměře 892 m2, v k.ú. Krčín, žadateli fy. ITec-ELPro s.r.o., město nemá zájem pozemek prodat. RM 111 Nesouhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 1379/2007/OMP/Bach) Stavební parcela č. 514 o výměře 96 m2 v k.ú. Krčín. Pozemek se nachází v bývalém areálu Tepny. Žadatel Halla a.s. z Prahy žádá o odkoupení pozemku, který se nachází uvnitř areálu a pro město je zcela nevyužitelný. K ROZHODNUTÍ Město prodejem získá cca ,-Kč. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary a Osadní výbor Krčín souhlasí s prodejem a dále navrhuje, aby finanční prostředky z prodeje pozemku byly použity na demolici bývalé čerpací stanice sloužící pro Tepnu naproti vchodu do zimního stadionu. PROJEDNÁNÍ Bylo jednáno o možnosti odstranění bývalé čerpací stanice. Ing. Prouza navrhl odsouhlasit pouze první část usnesení. Demolice by měla být projednána např. v další RM. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat stavební parcelu č. 514 o výměře 96 m2 v k.ú. Krčín za sjednanou cenu 200,-Kč/m2. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Bezúplatný převod pozemků do majetku města (Int. OMP/Č.j. 4552/2007/OMP/Bach) Pozemková parcela č. 729/2 o výměře 4083 m2 v k.ú. Krčín nacházející se v ulici na Kopci (od křížku směrem k letišti). ZM schválilo bezúplatný převod tohoto pozemku dne , usnesením č. ZM /07. ÚZSVM pracoviště Náchod nám dne předložilo návrh smlouvy a požadují její projednání a schválení v ZM. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary souhlasí s bezúplatným převodem. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM projednat a schválit znění smlouvy č. UZSVM/HNA/730/2007-HNAU o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 729/2 o výměře 4083 m2, v k.ú. Krčín z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě do majetku města. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej nebytové jednotky-garáže z majetku města (Int. OMP/OMP/853) Nebytová jednotka č. 577/27-garáž v budově čp na stavebních parcelách č. 878 a 879 včetně spoluvlastnického podílu 1455/ na společných částech budovy a stavebních parcelách. K byl ukončen nájem k této nebytové jednotce. Záměr města prodat nebytovou jednotku byl zveřejněn od do Dle protokolu o otevírání obálek ze dne se přihlásili dva zájemci, uvedené v příloze č.853/2. ODŮVODNĚNÍ Prodej garáže je pro město nejvhodnější alternativa. Ostatní jednotky mimo bytu č. 577/22 paní Lackové jsou prodány. PROJEDNÁNÍ Pan Valášek navrhl neurčovat druhého zájemce pro případ odstoupení prvního v pořadí a prodat pouze nejvyšší nabídce. V případě odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou znovu zveřejnit. Toto bude navrženo i ZM. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit prodej nebytové jednotky garáže č. 577/27 v budově čp. 576 a čp. 577 na stavebních parcelách č.878 a 879 včetně spoluvlastnického podílu 1455/ na společných částech budovy a stavebních parcelách, zájemci panu Stanislavu Žižkovi, který dle protokolu o otevírání obálek ze dne podal nejvyšší nabídku za výše uvedenou nebytovou jednotku a to ve výši ,-Kč. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá OMP, Provede OMP, Termín STIS Stránka 5 z března 2007

6 2.5 Bezúplatný převod pozemku do majetku města (Int. OMP/OMP/854) Pozemková parcela č o výměře 2964 m2, v k.ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Pozemek tvoří polní cestu směrem na Černčice a nachází se nad velkokapacitním teletníkem. Na základě telefonického rozhovoru s ÚZSVM dne nám byla nabídnuta možnost bezúplatného převodu do majetku města. ODŮVODNĚNÍ Jedná se o poslední pozemek na území Krčína v majetku státu, který je součástí navrhované cyklostezky. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č o výměře 2964 m2 v k.ú. Krčín z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Náchod do majetku města. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín (Přesunuto do RM 112, článek 22 - Přesuny) Koupě (Int. OMP/Č.j. 4765/2007/OMP/Bach) nemovitostí do majetku města Nemovitosti-čp. 397 na stavební parcele č. 703/1, stavební parcela č. 703/1 o výměře 220 m2 a pozemková parcela č o výměře 338 m2, v ulici Generála Klapálka v k.ú. Nové Město nad Metují v podílovém vlastnictví Jana a Veroniky Geťkových a to každý podíl 1/2.Na nemovitostech vázne zástavní právo pro ČMSS na částky ,-Kč, ,-Kč a ,-Kč a dále k st.p.č.703/1 je zřízeno věcné břemeno jízdy pro Východočeský výkupní podnik, n.p.hradec Králové. Manželé Geťkovi dne požadovali jako náhradu za vybudování přeložky 3,8 mil.kč nebo stavební parcelu + 3 mil. Kč. Dne podali nový návrh ve kterém požadují ,-Kč při rychlém jednání a to do konce července K ROZHODNUTÍ 1) Vyhovět žádosti manželů Geťkových a zrealizovat koupi jejich nemovitostí za nabídnutou částku ,-Kč. 2) Nevyhovět žádosti manželů Geťkových (město v roce 2006 koupilo dům čp. 292 se dvěmi byt. jednotkami také v trase přeložky za necelé 2 mil. Kč). 3) nabídnout Geťkovým byt 3+1 z majetku města výměnou za jejich dům a pozemky v trase přeložky I/14. ODŮVODNĚNÍ Město má zájem na realizaci přeložky I/14. OMP dne zjistil, že v současné době se na trhu realitních kanceláří nacházejí na prodej tyto nemovitosti RD v Novém Městě n/m v ulici Na Táboře za cenu ,-Kč,RD v Krčíně za cenu ,-Kč a dále byt 4+1 v ulici Havlíčkově za cenu ,-Kč a byt 4+1 za cenu ,-Kč. Manželé Geťkovi uvádějí, že pokud jim město nevyhoví, budou trvat na svém původním požadavku. PROJEDNÁNÍ (DŮVOD PŘESUNU Nutné znovu prokonzultovat s Geťkovými a jiných způsobech řešení. Přesunuto VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní 2.7 Výpůjčka pozemků v majetku města (Int. OMP/Č.j. 1965/2007/ORM/Zak) Části nemovitosti- stavební parcela č. 1790, pozemková parcela č. 461/16, pozemková parcela č. 464/7 vše v k.ú. Nové Město nad Metují a pozemková parcela č. 280/9 a pozemková parcela č. 280/4 vše v k.ú. Vrchoviny. Dne se žadatel Sportovní klub Nové Město nad Metují obrátil s žádosti o pomoc při realizaci vrhačské plochy na výše uvedených nemovitostech v majetku města.na části st.p.č.1790 v k.ú. Nové Město nad Metují je v současné době uzavřena smlouva o výpůjčce pro Falta s.r.o.(dům Zdraví). K této výpůjčce se pak váže žádost SK o investiční dotaci na realizaci vrhačského sektoru (do rozhodnutí RM o výpůjčce pozemku bylo odloženo z projednávání ZM 38). K ROZHODNUTÍ Schválit - neschválit výpůjčku pozemků z majetku města. ODŮVODNĚNÍ ORM souhlasí s výpůjčkou pozemků za podmínky, že stavba vrhačského sektoru bude stavbou dočasnou a žadatel předloží souhlasná stanoviska sousedních vlastníků pozemků k realizaci jejich záměru. PROJEDNÁNÍ Proběhla rozsáhlá diskuse radních o vhodnosti využití tohoto městského pozemku pro vybudování vrhačského sektoru, byly diskutovány i jiné možné lokality v okolí letního stadionu, byla řešena problematika "soužití" vrhačského sektoru, Domu zdraví, občasného umístění cirkusů a problematika ochrany kolemjdoucích občanů při závodech apod. Radní také doporučili, aby byl sektor bezplatně přístupný pro školy, aby bylo zachováno oplocení DZ a aby byl podmínkou výpůjčky také souhlas všech sousedících subjektů. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města vypůjčit části nemovitosti-stavební parcela č. 1790, pozemková parcela č. 461/16, pozemková parcela č. 464/7 v k.ú. Nové Město nad Metují a pozemková parcela č. 280/9 a pozemková parcela č. 280/4 v k.ú. Vrchoviny za účelem realizace vrhačského sektoru pro Sportovní klub Nové Město nad Metují za těchto podmínek dočasná stavba vrhačského sektoru bude zřízena dle příslušných zákonů a předpisů (souhlas vlastníků dotčených nemovitostí apod.), SK Nové Město nad Metují bude tolerovat občasné využití vrhačského sektoru, který zůstane veřejným prostranstvím, pro cirkusy a další podobné akce, školy a organizace podporované městem budou mít bezplatný přístup, přičemž akce Sportovního klubu Nové Město nad Metují budou mít přede všemi ostatními přednost, oplocení pozemku stp. č v k.ú. Nové Město bude upraveno na náklady žadatele tak, aby zůstala zachována funkčnost oplocení a přístupové brány na pozemek stp. č RM ukládá OMP projednat a provést s fy. Falta s.r.o. případnou změnu smlouvy o výpůjčce stp. č v k.ú. Nové Město nad Metují. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 6 z března 2007

7 2.8 Kácení dřevin rostoucích mimo les. (Int. TS/Č.j. 4430/2007/OZP/Kru) 4 ks jabloní na pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Spy. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ O odstranění stromků požádal nájemce dotčené části pozemku p. Josef Tomáš z důvodu špatného stavu dřevin a umožnění (dle platné smlouvy) skladování stavebního materiálu. Jedná se o nepříliš vitální zákrsky jabloní se zanedbatelným estetickým významem. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 Rada města souhlasí s pokácením 4 ks jabloní na pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Spy. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Vzdání se předkupního práva (Int. OMP/OMP/855) Nemovitosti ve vlastnictví jednoty OREL Nové Město nad Metují- budova Orelny na stavební parcele č. 756, stavební parcela č. 756, pozemková parcela č. 638/4, pozemková parcela č. 638/7 a pozemková parcela č. 638/8, vše v k.ú. Nové Město nad Metují. V současné době je dle katastru nemovitostí k výše uvedeným nemovitostem zapsáno předkupní právo pro město. Dle usnesení č.15 ze dne schválilo městské zastupitelstvo vzdání se předkupního práva k budově Orelny a pozemku p.č.638/7. ODŮVODNĚNÍ K objektu Orelny a pozemkové parcely č. 638/7 bylo dle ZM 15 dne zrušeno předkupní právo pro město, ale nebyl podán Katastrálnímu úřadu v Náchodě návrh na výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí ze strany jednoty OREL Nové Město nad Metují. Stavební parcela č. 756 nebyla projednána v souvislosti se vzdáním se předkupního práva v ZM 15 dne , té se tedy případné vzdání se předkupního práva netýkalo. Důvodem tohoto řešení je snaha vyhovět Orlu Nové Město nad Metují v realizaci jejich záměrů. PROJEDNÁNÍ MST informoval o jednáních, které se zástupci Orla vedl. Ing. Neumann informoval, že je pravděpodobné, že pokud město bude souhlasit se vzdáním se předkupních práv na stavbu i pozemky vlastněné Orlem v této lokalitě, tak by Orel daroval zaplocený pozemek nad DDM, který dnes DDM využívá a který potřebuje ke své činnosti. Dále informoval, že pravděpodobně Orel bude chtít, aby město "Orelnu" zbouralo. S tím ale nebude pravděpodobně souhlasit město. Ing.Neumann upozornil, že definitivní stanovisko Orla bude známé až po středeční (21.3.) schůzce jeho městské organizace. Ing. Neumann vyřazen z hlasování pro možnou podjatost. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM vzdát se předkupního práva k nemovitostem - k budově Orelny na stavební parcele č. 756, ke stavební parcele č. 756, k pozemkové parcele č. 638/7 a pozemkové parcele č. 638/4, vše v k.ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví jednoty OREL Nové Město nad Metují. RM doporučuje ZM schválit přijetí daru a to pozemkové parcely č. 638/8 v k.ú. Nové Město nad Metují z vlastnictví jednoty OREL Nové Město nad Metují do majetku města s tím, že náklady na vklad do katastru nemovitostí uhradí město a na své náklady posune plot na skutečnou hranici p.p.č. 638/7 a p.p.č. 638/2 v k.ú. Nové Město nad Metují, bude-li to technicky možné (na hranici pozemků jsou vzrostlé stromy). RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá OMP, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 0 STIS Stránka 7 z března 2007

8 Čl. 3 Správa bytů Předpokládané mzdové náklady BS (Int. BS/BS) Předpokládané mzdové náklady BS v souvislosti s likvidací Bytové správy od do K ROZHODNUTÍ Souhlasit s předpokládanými mzdovými náklady BS, které vzniknou v souvislosti s likvidací Bytové správy od do ODŮVODNĚNÍ Jedná se o platy za práci spojenou s dokončením likvidace BS, finanční krytí bylo naplánováno a stanoveno v roce 2006 a je s ním počítáno v rozpočtu BS. PROJEDNÁNÍ Radní požádali o zdůvodnění částek. Bylo vysvětleno. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje výši předpokládaných mzdových nákladů na období od do potřebných pro výplatu mezd zaměstnanců BS v likvidaci, a to ve znění přílohy č.rm111-3/1. Jedná se o platy za práci spojenou s dokončením likvidace BS. RM 111 Schvaluje. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín (Přesun z RM 110-3/2) Nové nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/21) Nové nájemní smlouvy mezi nájemci městských bytů a Městem Novým Městem nad Metují zastoupeným PNT s.r.o..na RM 110 přeloženo, požadován nový návrh smlouvy - viz. Příloha č. RM 110-3/2. Seznamy nájemců, jichž se má tento nový smluvní vztah týkat, obdrželi radní na RM 110. K ROZHODNUTÍ Uzavírat nové nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců, vždy po uplynutí doby určité budou po odsouhlasení Bytovou komisí uzavírány nové nájemní smlouvy na stejné období. ODŮVODNĚNÍ Zákonem č. 107/2006 Sb. vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přinesla mimo jiné i změnu paragrafu 676 odst.2, dle kterého se doposud u nájmů uzavřených na dobu určitou, obnovil nájem za původních podmínek, a to v případě, že pronajímatel do 30 dnů od skončení doby nájmu nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu. Tato úprava již ale dle zákona č. 107/2006 není platná a nájmy bytu na dobu určitou automaticky nelze obnovovat.proto je ke schválení navržen nový mechanismus. Právník doporučuje všechny nově uzavírané smlouvy uzavřít na 3 měsíce, poté všem platícím a bezproblémovým prodloužit o 6 měsíců a po uplynutí i této doby uzavřít dodatek vždy na 1 rok. Posuzování délky nájemního vztahu vždy předjedná Bytová komise a Rada města schválí. Jiná právní cesta dle právníka není možná. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavíráním nových nájemních smluv mezi nájemci městských bytů a Městem Novým Městem nad Metují zastoupeným PNT s.r.o. s tím, že tyto nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, vždy na tři měsíce, aby bylo možno včas předejít případnému neplacení nájemného, pouze v případech výjimečných na dobu 2 měsíců a kratší. Rozhodnutí o uzavírání smluv po uplynutí doby určité RM deleguje na Bytovou komisi, protože bude třeba o tomto jednat každé tři měsíce a brát v úvahu platební morálku a dodržování domovního řádu nájemci. V případě dobrých "platičů" až na rok - a průvodní dopisy. RM 111 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Žádost p.macháně - pronájem nebytového prostoru v (Int. PNT/PNT/19) č.p.17 Žádost pana Jindřicha Macháně o pronajmutí nebytového prostoru u č.p. 17, ulice Komenského. K ROZHODNUTÍ Schválit - neschválit pronájem nebytového prostoru v č.p.17 pro parkování vozidla p.macháně. ODŮVODNĚNÍ Ze strany vedení města (MST a TAJ) a na základě jednání se ZŠ a dále s ohledem na zdravotní stav p.macháně a technické podmínky požadovaného prostoru pro garážování (rozměry,možnost najíždění, vzdálenost od vchodu do č.p.17) není doporučeno vyhovět žádosti. Panu Macháněmu bylo na jeho žádost v minulosti zřízeno vyhrazené parkování u č.p.17, co nejblíže vchodu, aby měl zajištěnu co nejlepší bezbariérovou dostupnost přiděleného bytu zvláštního určení. ( Usnesení RM /05 - RM souhlasí s vyhrazením bezúplatného parkovacího stání pro parkování automobilu invalidního p. Jindřicha Macháněho v lokalitě u čp. 17 za předpokladu souhlasu DI PČR, a to na náklady žadatele. Doba užívání vyhrazeného parkovacího stání pro p. Jindřicha Macháněho se stanovuje na dobu shodnou s dobou trvalého pobytu p. Macháněho v čp. 17 za předpokladu, že bude nadále trvat zdravotní postižení p. Macháněho). Pro celkový počet bytů v č.p. 17 nelze garážování aut nájemců zajistit, stejně jako v drtivé většině dalších městských bytových domů. Otázka ochrany majetku (v tomto případě auta), je věcí vlastníka (pojištění), případně Policie ČR a Městské policie. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM zamítá žádost p.jindřicha Macháně o poskytnutí nebytového prostoru v č.p.17 k parkování jeho vozidla, neboť s ohledem na zdravotní stav p.macháně a technické podmínky požadovaného prostoru (rozměry,možnost najíždění, vzdálenost od vchodu do č.p.17) by se jednalo o značně problematické a nevhodné řešení. Panu Macháně bylo na jeho žádost v minulosti zřízeno vyhrazené parkování u č.p.17, co nejblíže vchodu, aby měl zajištěnu co nejlepší bezbariérovou dostupnost přiděleného bytu zvláštního určení. Stejně jako v případě ostatních městských bytových domů, není v silách města ani v č.p.17, zajistit parkování aut nájemců v garážích. Otázka ochrany majetku (v tomto případě auta) je věcí vlastníka(pojištění), případně Policie ČR a Městské policie. RM 111 Zamítá. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 8 z března 2007

9 3.4 Dům zdraví V souvislosti s rozpočtem na rok 2007 uložilo ZM zabývat se Domem zdraví a smluvními vazbami mezi provozovatelem, firmou Falta s.r.o. a městem jako vlastníkem, které zastupuje PNT s.r.o. jako správce městského majetku. Tímto směrem bude zaměřena i nejbližší činnost Kontrolního výboru ZM. Komentář k nájmu nebytových prostor čp. 415 Dům zdraví a k dohodě o provozování a o poskytnutí příspěvku na provoz bazénu přednesl Ing. J. Teplý. PROJEDNÁNÍ Starostka k jednání přizvala p.ing.teplého, který jako asistent zastupitelky Mudr.Teplé zpracoval posouzení a komentář k současným smluvním vztahům mezi městem, jako vlastníkem nemovitostí a zároveň přispívatelem finančních prostředků na zajištění chodu bazénu pro veřejnost a nájemcem firmou Falta s.r.o. Přednesený komentář se vtahoval k příloze č. RM 111-3/4. Informace se mj. týkaly nájemní smlouvy na nebytové prostory z roku nízká částka za m2 a část prostor byla dokonce od nájmu osvobozena. Od r byly osvobozené plochy do nájmu sice zahrnuty, ale ceny za m2, např. ve srovnání s objektem zdravotního střediska, jsou i nadále nižší. Byly kritizovány i výpůjčky movitého materiálu fakticky využívaného ke komerčním účelům, podle informací jde vlastně o podporu ziskové činnosti soukromníka ze strany města. V souvislosti s Dohodou o provozování bazénu a poskytování příspěvku na jeho provoz městem uvedl, že město přispívá čím dál vyšší částky, které ale nejsou dostatečně podloženy, dle jeho názoru se jedná o fiktivní ztráty z provozu bazénu uváděné ve stotisícových částkách a navíc není ze strany nájemce patrná nějaká významná snaha se poklesem ztrát zabývat. Ing. Teplý přítomným vysvětlil, že údaje v příloze uvedené jsou pouze orientační, ale dle jeho názoru hodně napovídají o nevhodnosti současného nastavení smluvních vztahů. Navrhuje jako řešení vypovězení stávajících smluv v daných výpovědních lhůtách s tím, že v průběhu 6-ti měsíční výpovědní lhůty musí proběhnout opatření vedoucí k zajištění průhlednosti provozu celého DZ a nákladů s tím souvisejících. Potom by bylo možno znovu nabídnout část rehabilitační stávajícímu nájemci firmě Falta s.r.o. a vše zbývající včetně bazénu by mělo převzít město. K potvrzení těchto informací a návrhů by bylo vhodné provést audit současného stavu. ST vyzvala radní, aby si řádně prostudovali přílohu s informacemi a jakmile budou výstupy z kontrolní akce Kontrolního výboru, tak se RM k problému vrátí a přijme nezbytná opatření. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 3.5 Výpůjčka nebytových prostor č.p.17 (Int. PNT/PNT/18) Úprava smluvního vztahu k nebytovému prostoru v č.p.17. V současné době je tento nebytový prostor pronajat prostřednictvím dodatku ke smlouvě o užívání služebního bytu, uzavřeným mezi ZŠ Komenského a školníkem p.velcem. Jelikož je sjednané nájemné příjmem ZŠ, je třeba tuto záležitost dodatečně právně ošetřit, protože tento prostor je mimo objekt školy a škola ho nemá doposud vypůjčen. K ROZHODNUTÍ Schválit vyvěšení záměru vypůjčení nebytového prostoru v č.p. 17 pro ZŠ Komenského. ODŮVODNĚNÍ Bylo zjištěno, že část nebytových prostor domu č.p. 17, ulice Komenského je na základě dodatku k nájemní smlouvě ke služebnímu bytu užívána školníkem ZŠ Komenského. Nájem na služební byt je sjednán se ZŠ Komenského, která tímto vybírá nájem i za prostory v č.p.17, které nejsou součástí majetku města vypůjčeného škole.vedení školy i p.školník nadále požadují zachování tohoto pronájmu. Důvodem je, že v objektu nebo na pozemku školy není žádný další prostor, který by bylo možné uživateli služebního bytu poskytnout. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. zabezpečit ve spolupráci s OMP vyvěšení záměru města vypůjčit ZŠ Komenského nebytový prostor v č.p.17, který je v současnosti pronajat školníkovi na základě dodatku ke smlouvě o užívání služebního bytu. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se (Přesun z RM 109-3/4) Plnění bodu z RM /07 - (Int. PNT/PNT/17) stěhování z č.p.30 Paní Šafaříková, Komenského č.p. 30, Nové Město nad Metují uvedla podmínky související s jejím vystěhováním z č.p.30. Proběhla jednání a je předložen dohodnutý návrh řešení. ODŮVODNĚNÍ Dne proběhla schůzka s paní Šafaříkovou ze které vyplynulo Přestěhování paní Šafaříkové bude uskutečněno pouze za jejích podmínek požaduje vymalování bytu ČSLA 475, chce uhradit náklady spojené s přestěhováním, netrvá na proplacení telefonní přípojky, nepožaduje 8000 Kč za vybavovací předměty, ale požaduje proplacení žaluzií na základě dokladu, který předloží. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s podmínkami paní Šafaříkové, kde požaduje vymalování bytu ČSA 475, úhradu nákladů spojených se stěhováním nábytku a požaduje proplacení žaluzií ve starém bytě v č.p. 30. Podmínkou pro proplacení žaluzií v č.p. 30 je doložení daňového dokladu o jejich pořízení nejvýše však do 8 tis. Kč. Požadavek na proplacení telefonní přípojky a proplacení 8000,- Kč za vybavovací předměty nebude splněním výše uvedeného akceptován. RM 111 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 9 z března 2007

10 3.7 Nájem nebytového prostoru Lípa Pan Žďárský dává písemně výpověď z nebytových prostor v objektu č.p. 926, ulice U Lípy. Výše uvedené nebytové prostory byly panem Žďárským užívány k podnikání Zastavárna. V této lokalitě tento druh podnikání neprosperuje, z toho důvodu žádá pan Žďárský ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne dohodou k ODŮVODNĚNÍ Ing. Weberová dále informovala, že vyhovět žadateli by bylo možno v tom případě, že by RM souhlasila s tím, že tyto nebytové prostory by dále mohly být využívány například pro Občanskou poradnu, Občanským sdružením Zdravý Životní styl a Českým červeným křížem. Nebytové prostory by byly dány do výpůjčky bezplatně a provozní náklady jako je voda, elektrická energie a plyn by si hradili nájemci podílem sami. Prostor by užívali všichni 3 nájemci, protože žádný z nich nepotřebuje prostor po celý týden a byli by schopni se domluvit na konkrétních dnech užívání. PROJEDNÁNÍ RM se po diskusi rozhodla žadateli nevyhovět, tzn. neukončit nájem dohodou, bude neprodleně vyvěšen záměr nového pronájmu a až poté, když by se ukázalo, že o prostory není zájem by bylo jednáno se zájemci o výpůjčku. V případě, že se nový nájemce objeví již v průběhu 3 měsíční výpovědní lhůty, bude smlouva s p.žďárským ukončena dohodou. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí s výpovědí pana Žďárského z nebytových prostor v č.p. 926, ulice U Lípy dohodou a to k , tzn. že smlouva bude s nájemcem ukončena ve lhůtě zakotvené ve smlouvě. Pouze v případě, že by některý nový zájemce reagoval ihned na vyvěšený záměr pronájmu, mohlo by dojít ke zkrácení lhůty 3 měsíců a ukončení smlouvy s p.žďárským dohodou k danému datu. RM v této souvislosti ukládá PNT s.r.o. ihned vyvěsit ve spolupráci s OMP záměr pronajmout tyto nebytové prostory. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín STIS Stránka 10 z března 2007

11 Čl. 4 Rozvoj Cesta za KB Na ZM 38 zazněla v rámci projednávání investiční části rozpočtu na rok 2007 informace o tom, že na provedení rekonstrukce prašné cesty za KB ve variantě schválené RM, tzn. průjezdná varianta s jednosměrným provozem a v režimu "obytné zóny", by bylo třeba více jak 3 mil. Kč. V rozpočtu přitom byl původně navržen 1 mil. Kč. Z těchto důvodů nebylo v ZM prozatím o konkrétní sumě hlasováno, plánovaný 1 mil. Kč byl ponechán v rezervě a bylo uloženo vedení města jednat o jiném řešení. K tomu bylo vydáno vyjádření ODSH k projektové dokumentaci na navrhované řešení, které se opírá i o stanovisko DI PČR a z nějž vyplývá, že režim obytné zóny není doporučen a i z důvodu dopravního značení a režimu pohybu chodců a parkování vozidel je doporučována změna projektu. Tím se znovu otevírá otázka, zda vybrané řešení RM bude v dané situaci a s ohledem na disponibilní zdroje, optimální. Z těchto a dalších důvodů je doporučeno prozkoumat faktický právní stav dnešní místní komunikace. Z podkladů v katastru nemovitostí a z pasportu místních komunikací totiž vyplývá, že komunikace je vedena jako slepá a propojení s ulicí Klosovou, které vzniklo po pozemcích dříve patřících ke klášteru, není nikde fakticky podchyceno. Pokud se potvrdí tento stav věci, tak je navrženo připravit nezbytnou úpravu povrchu a na místo, kde je vyznačen konec komunikace, provést její zneprůjezdnění. Dále bude třeba zajistit příslušné dopravní doznačení a konečně celou věc projednat, ještě před její realizací se všemi zainteresovanými subjekty. Projekt, který se nyní zpracovává, bude dokončen a upraven v duchu připomínek DI a ODSH a bude připraven k realizaci, jakmile město na to bude mít peníze. K této i dalším záležitostem bude vymezen na RM 112 prostor, aby mohla proběhnout jednání RM přímo v terénu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM připravit veškeré náležitosti k jednání RM v terénu v záležitosti cesty za KB a případně i v dalších lokalitách, kde jsou problémy s realizací záměrů města. V případě cesty za KB je třeba připravit možnost dočasného řešení vycházejícího z toho, že cesta je doposud v pasportu komunikací a v katastru nemovitostí vedena jako slepá. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín Autobusová doprava na Husově náměstí Je nutné podrobně projednat materiál, který byl v RM 110 předložen jako splatný úkol z RM /07 - RM ukládá Ing. M. Prouzovi předložit do RM 110 návrh řešení zastavování autobusů na Husově náměstí. PROJEDNÁNÍ Ing.Prouza připomněl, že o tom, kde a jaká veřejná autobusová doprava bude, rozhoduje město - dopravce pouze dá vyjádření za jakých podmínek je schopen tu dopravu zajistit. V tomto konkrétním případě by se jednalo o nezbytné úpravy na náměstí Republiky, tzn. investice, která nebyla naplánována v letošním rozpočtu. Proběhla diskuse nad návrhem řešení a souvisejícími problémy. Ing. Prouza vyřazen z hlasování pro možnou podjatost. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM zajistit předběžné vyjádření DI a ODSH k záměru řešení zastavování autobusů na náměstí Republiky ve smyslu podmínek uvedených v příloze RM 111-4/2. RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín VŘ "Internet Provider" (Int. ORM/RM 111-4/3) Poskytnutí služby zajišťující připojení MěÚ Nové Město nad Metují k celosvětové síti Internet (Internet Provider). K ROZHODNUTÍ Vybrat dodavatele služby na základě VŘ. ODŮVODNĚNÍ Proběhlo výběrové řízení, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení - zpráva v příloze. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, tajemnice komise - Komise pro posouzení a hodnocení nabídek K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby zajišťující připojení MěÚ Nové Město nad Metují k celosvětové síti Internet (Internet Provider) s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 3 (rozsah služby přenosová rychlost 2 Mb/s, SDSL Internet Forte, měsíční paušál ,- Kč vč. DPH, 8 veřejných IP adres), kterou komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučila na prvním místě. V případě nezájmu ze strany dodavatele na prvním místě RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby s firmou na druhém místě dle doporučení komise - GTS NOVERA a. s., Praha, přenosová rychlost 2 Mb/s, Carrier Ethernet (odpovídá SDSL Internet Forte společnosti Telefónica O2 Czech Republic, v nabídce uvedeno v položce samostatný okruh), měsíční paušál ,- Kč vč. DPH, 8 veřejných IP adres. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OI, Termín STIS Stránka 11 z března 2007

12 4.4 Úprava prostranství před čp. 204 (Železářství Nejmanovi) Úkol pro ORM "RM ukládá MST zorganizování schůzky s OVRR, ORM a TS k jednání s manž. Nejmanovými za účelem uzavření dohody o úpravě prostranství před čp Výsledná dohoda bude předložena RM ke schválení." K ROZHODNUTÍ Souhlasit s navrženou dohodou. ODŮVODNĚNÍ Na jednání dne v kanceláři MST došlo ke vzájemné dohodě ohledně úpravy prostranství před čp Přítomni jednání byli manželé Nejmanovi, místostarosta p. Hable, p. Trojan z TS, paní Šulcová z OMP a Ing. Zákravská z ORM. Po upřesnění problematiky v souvislosti s minulými závazky došlo ke kompromisní dohodě, kdy město nabídlo uhradit 1/2 nákladů a technické zajištění prostřednictvím TS a Nejmanovi souhlasili s úhradou zbylé 1/2 nákladů. Vzhledem k tomu, že je navrhovaná finanční spoluúčast města, je tato záležitost předkládána RM k odsouhlasení. Potřebné finanční prostředky budou zajištěny z rozpočtu TS na rok 2007 s tím, že by v případě jejich potřeby a současně jejich nedostatku byla RM požádána o jejich doplnění přesunem v rámci schváleného rozpočtu. PROJEDNÁNÍ Člen RM p.valášek se dotázal, zda se počítá s úpravami celé plochy před železářstvím a také u zastávek. Vedoucí ORM uvedla, že ne, jednalo by se o nákladnou investiční akci, která je v seznamu novoměstských investic, ale nebyla v rozpočtu podpořena. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s dohodou o úpravě prostranství před prodejnou železářství na Rychtě mezi městem Nové Město nad Metují a manželi Nejmanovými, kdy jednotlivé strany se shodly a dohodly na tom, že každá ze zúčastněných stran uhradí 50 % nákladů. Technické zajištění provede město prostřednictvím TS. Potřebné finanční prostředky na krytí podílu města budou zajištěny z rozpočtu TS na rok 2007 s tím, že by v případě jejich potřeby a současně jejich nedostatku byla RM požádána o jejich doplnění přesunem v rámci schváleného rozpočtu. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Umístění mapy města na výpravní budovu Českých drah - nájemní smlouva Závazek města na umístění informačních tabule dodané na základě smlouvy mezi městem a firmou Ing. Jan Kavalír informační a reklamní společnost z Benátek nad Jizerou ze dne K ROZHODNUTÍ Souhlasit s uzavřením nájemního vztahu. ODŮVODNĚNÍ Město má uzavřenou smlouvu na zhotovení, údržbu a aktualizaci informačních tabulí. V souvislosti s tím se město zavázalo zajistit jejich umístění. Po časově náročných jednáních se nyní jedná o umístění na výpravní budovu Českých drah, které má být zpoplatněno za pronájem plochy. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s umístěním informační tabule (mapy města bez reklam) na budovu výpravní budovy Českých drah na základě nájemní smlouvy s roční výší nájemného 1000,- Kč. RM ukládá ORM zajistit nájemní smluvní vztah. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín (Přesunuto do RM 113, článek 22 - Přesuny) Regulační plán prostoru mezi ulicemi TGM, Nádražní a Boženy Němcové Schválená akce v rámci rozpočtu města na rok K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM odsouhlasit obsah a rozsah návrhu zadání, které je povinnou přílohou při podání podnětu u pořizovatele na pořízení regulačního plánu. ODŮVODNĚNÍ ORM předkládá před podáním podnětu k pořízení regulačního plánu hlavní součást, kterou je návrh zadání regulačního plánu. Tímto je dán ORM k dispozici pracovní materiál, který má vyjadřovat názor města na regulaci daného prostoru. Po jeho odsouhlasení podá ORM podnět k pořízení regulačního plánu u pořizovatele územně plánovací dokumentace. PROJEDNÁNÍ (DŮVOD PŘESUNU Nutno podrobněji připravit s odbornými útvary a komisemi. Přesunuto VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města STIS Stránka 12 z března 2007

13 4.7 (Přesunuto do RM 113, článek 22 - Přesuny) Regulační plán městské památkové rezervace Schválená akce v rámci rozpočtu města na rok K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM odsouhlasit obsah a rozsah návrhu zadání, které je povinnou přílohou při podání podnětu u pořizovatele na pořízení regulačního plánu. ODŮVODNĚNÍ ORM předkládá před podáním podnětu k pořízení regulačního plánu hlavní součást, kterou je návrh zadání regulačního plánu. Tímto je dán ORM k dispozici pracovní materiál, který má vyjadřovat názor města na regulaci daného prostoru. Po jeho odsouhlasení podá ORM podnět k pořízení regulačního plánu u pořizovatele územně plánovací dokumentace. PROJEDNÁNÍ (DŮVOD PŘESUNU Nutno podrobněji připravit s odbornými útvary a komisemi. Přesunuto VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 4.8 Protipovodňová opatření na řece Metuji Schválená akce v rámci rozpočtu města na rok K ROZHODNUTÍ Odsouhlasit navržené řešení a budoucí závazky spojené s jeho realizací. ODŮVODNĚNÍ Příloha - text závazku, který město musí přijmout a který je součástí dokladů návrhu protipovodňových opatření, o které město bude žádat. Bližší informace budou podány na jednání RM, protože s Povodím Labe bude jednáno až v pátek po odeslání pozvánky na RM 111. PROJEDNÁNÍ Na jednání byli přizváni zástupci Povodí Labe Ing. Kremsová a Ing. Řehák, který informoval o postavení města jako žadatele o dotaci, o podmínkách udělení dotace, o stavu žádosti. Konstatoval, že je hotová studie proveditelnosti, teď bude na Min. zem. prověřována odbornou komisí strategických expertů efektivita vynaložených peněz ve vztahu k rozsahu chráněného majetku. Upozornil, že nejširší a nejdražší varianta opatření, tzn. zahrnující i ochranu firemních objektů, nemusí projít, pak bude třeba mít k posouzení i žádost s menším rozsahem opatření. Dále bude třeba dohody mezi městem a Povodí Labe o tom, kdo co bude po realizaci opatření provozovat, vlastnit a zajišťovat údržbu. Pokud Min. zem. a projektant najdou průchozí variantu, tak lze již pak očekávat normální postup, tzn. projektová dokumentace, stavební řízení atd.na dotaz kdy je nejvhodnější čas do tohoto dotační programu žádat uvedl Ing. Řehák, že právě nyní. Maximální rozsah je cca 90 mil. Spoluúčast města by mohla být cca 3-4 mil. Kč. Informoval i o nákladech na územní řízení, které činí cca 500 tis. kč S žádostí jsou předloženy 3 varianty podle rozsahu opatření. Povodí Labe je hlavním investorem, takže budou hlavními předkladateli. Paní starostka uvedla, že ji Ing. Štorek informoval, že se může žádat o dotaci na kraj na projektovou dokumentaci a na studii proveditelnosti. Ing. Zákravská informovala, že je již několik žádostí na kraj podáno, ale někdy je to pouze ve formě námětu. Paní starostka informovala o průběhu jednání s Povodím Labe kdy se jednalo o částech, které by patřily městu a které by patřily Povodí Labe. Dále informoval o několika konkrétních stavbách, které bude potřeba v rámci opatření vybudovat. Ing. Prouza poděkoval zástupcům Povodí Labe za vstřícnost a za vyřezání křovin u řeky. Byl projednán návrh - seznam objektů, které po jejich dostavění budou převedeny na město a které zůstanou v majetku Povodí. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí informace ohledně zpracované studie proveditelnosti protipovodňových opatření na řece Metuji na území města Nové Město nad Metují a doporučuje ZM schválit předběžný závazek dle přílohy RM 111 4/8. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Monitoring skal v Nádražní ulici Závěrečná zpráva a vyhodnocení provedeného monitoringu skal v Nádražní ulici. K ROZHODNUTÍ Vzít na vědomí výsledky a doporučení monitoringu. ODŮVODNĚNÍ Pro jednoznačné potvrzení nevratných pohybů je nutné provádět sledování vývoje deformací pomocí monitorovacího systému minimálně ještě 1 rok. V souvislosti s tím ORM zajišťuje podklady pro žádost o finanční podporu této činnosti z ministerstva životního prostředí. Paní starostka přislíbila osobní jednání s dotčenými majiteli (p. Roman Hercik a manž. Rückerovi) ohledně získání jejich souhlasného stanoviska k prováděnému měření, které je nedílnou součástí žádosti o podporu. PROJEDNÁNÍ Podnět ORM na OVRR, s právníky dopisy vlastníkům a jednání s nimi, zveřejnit výsledek. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí výsledky provedeného monitoringu skal v Nádražní ulici a souhlasí s jeho pokračováním pouze v případě, že budou zajištěny veškeré podklady a doklady nutné k podání žádosti o finanční podporu na sledování vývoje deformací pomocí monitorovacího systému. RM ukládá ORM jejich zajištění a podání žádosti v termínu do RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín STIS Stránka 13 z března 2007

14 4.10 Změna parcelace - Magovi (Int. ORM/OMP/851) Pozemky na Františku přiléhající k bývalým vojenským RD, p. p. č. 733/3, 733/10 a st. p. č v k. ú. Nové Město nad Metují. K této záležitosti jednala RM 109 a přijala usnesení RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 733/3 o výměře 85 m2, v k.ú. Nové Město nad Metují z důvodu, že přístup k p.p.č. 728/10 mají žadatelé přes svůj pozemek st.p.č (3m šířka od RD žadatelů ke stávajícímu oplocení p.p.č.733/3). Nyní ORM přehodnotil své stanovisko a navrhuje nové usnesení k dané žádosti. Podrobnosti řešení viz. příloha RM 111-4/10 - situace se zakreslením navrhovaného řešení. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s doporučením ORM ohledně požadavku Magových a tím mít zajištěno širší využití zahrady. ODŮVODNĚNÍ Manželé Magovi požádali ORM o osobní jednání ohledně jimi požadovaného odkupu pozemku v sousedství s jejich parcelou. Na základě stanoviska ORM RM 109 možnost případného prodeje zamítla. Jednání na místě se zúčastnil p. Maga a za město ORM (ak. arch. Tomek, p. Rejchrt a Ing. Zákravská). Výsledek, který je přijatelný pro Magovi i ORM je následující provést majetkové vypořádání mezi městem a Magovými (směna a prodej) tak, že by vznikla nová hranice mezi pozemky v odstupu max. 1,5 m od pozemku Magových směrem do pozemku města viz situace. Vyrovnání by bylo jednak směnou metr za metr a zbylá plocha by byla městem prodána za sjednanou cenu ve výši 1000 Kč/m2. Tak by město vyhovělo manželům Magovým, kteří by tím výrazně zvýšili užitnou hodnotu svého pozemku (např. příjezd na zahradu, možné oddělené dvougenerační užívání domu apod). Současně by nedošlo k neúměrnému omezení majetku města - pozemku, pro budoucí prodej či rozvoj. OMP nemá námitky za podmínky, že Magovi uhradí geometrický plán a uhradí náklady na vklad do KN. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM byla seznámena s výsledkem jednání ORM a manželů Magových a souhlasí s přeparcelováním dle návrhu ORM. RM ukládá OMP zveřejnit záměr města směnit nemovitosti. RM tímto usnesením zároveň ruší své usnesení č. RM /07. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín STIS Stránka 14 z března 2007

15 Čl. 5 Školství, kultura a sport Zápis z jednání (Int. OSKS/OŠKS/133/07) Zápis z jednání Kulturní komise. K ROZHODNUTÍ Kulturní komise předkládá RM zápis ze svého jednání, které se uskutečnilo dne ve Spolkovém domě. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá ze Zákona o obcích. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z jednání KKOM, které se konalo dne RM 111 Bere na vědomí. Odpovídá MST, Provede OSKS, Termín Úkol č. RM /07 - Ediční plán MMUZ (Int. OSKS/OŠKS/134/07) Ediční plán pro rok plnění úkolu, který RM uložila MMUZ. K ROZHODNUTÍ RM uložila na svém 107 zasedání MMUZ zpracovat a předložit svůj ediční plán pro rok 2007 včetně rozboru potřebných finančních nákladů. K tomuto materiálu předkládá OŠKS svá doporučující stanoviska. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele organizace. PROJEDNÁNÍ Pan Resl informoval, že loni bylo na publikační činnost schváleno 120 tis v rozpočtu města. V letošním roce jsou již peníze zahrnuty v rozpočtu Muzea. Ing. Krsková navrhla aby materiály s mapou ubytování v N. M. n. M., které vydává MMUZ, nehradilo z 1/3 muzeum, z 1/3 město a z 1/3 ubytovatelé, ale aby pro zjednodušení financování byla částka za město převedena do rozpočtu muzea. Tato záležitost byla schválena. Pan Resl dále informoval, že MMUZ chce vydat další trasu, a to vyhlídkovou, která vede okolo města. Ing. Krsková zdůraznila, že Nové Město je úzce spjato s rodinou B. Smetany a bylo by dobré vydat i materiál s místy, která jsou s rodinou spjatá. Ing. Krsková informovala, že Krajský úřad vyhlašuje i granty cestovního ruchu a na vydání "po stopách Smetany" by mohl poskytnout dotaci. Pan Resl informoval, že na všechny tiskoviny je fakticky podána žádost Granty ještě nebyly vyhlášeny - pozn.ing.krskové) o grant s tím, že když jsou fin. prostředky poskytnuty, tak se většinou ušetřené peníze použijí na jazykové mutace propagačních materiálů. Dále informoval, že obě novoměstská informační centra obdržela certifikát, kde jsou označena jako Oficiální turistická informační centra na r Dále upozornil, že zaměstnanci muzea nyní musí zvládnout minimálně dva cizí jazyky a celé "Ičko" musí "mít" 3 jazyky. Ing. Krsková upozornila, že se bude vydávat kalendář se starými fotografiemi. Kalendář nebude vydávat samo muzeum, podklady však budou čerpány ze sbírkového fondu muzea. Je tedy nutné aby si MMUZ požádalo o vyjádření vlastníka k použitým fotografiím, neboť muzeum je pouze správcem fondu. Diskutovalo se o použití fin. prostředků na vydání knížky Staré a nové Nové Město, kdy se knížka mezi lidi nedostala. Dále pan Resl informoval o vydání mapy, kterou vydává Branka, kde hrozilo, že Nové Město bude vynecháno. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM projednala a schválila ediční plán Městského muzea pro rok 2007 ve znění upravené přílohy RM 111-5/2. RM se seznámila se s doporučujícími stanovisky OŠKS. RM souhlasí s použitím fotografií ze sbírkového fondu MMUZ na plánované vydání kalendáře na r RM schvaluje rozpočtovou úpravu na vydání map s informacemi o ubytovatelích, tedy navýšení příspěvku Městskému muzeu o částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z záležitosti kultury (ostatní výdaje). MMUZ bude hradit 2/3 nákladů na vydání mapy a ubytovatelé 1/3. RM 111 Schvaluje RU. Odpovídá MST, Provede OF, Termín STIS Stránka 15 z března 2007

16 5.3 Úkol č. RM /07 - Ediční plán MKN (Int. OSKS/OŠKS/135/07) Ediční plán Městské knihovny pro rok K ROZHODNUTÍ RM na svém 107 zasedání uložila Městské knihovně předložit ediční plán na rok 2007, a to včetně potřebných finančních prostředků. MKN chce v roce 2007 vydat jedinou publikaci, kterou by měl být titul Bohumila Dvořáčka "Osobnosti Nového Města nad Metují". MKN ve svém materiálu předkládá dva návrhy na finanční krytí nákladů, spojených s vydáním knihy. Ředitelka knihovny, paní Pfeiferová, žádá v této souvislosti o přijetí v RM. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá z postavení města jako zřizovatele organizace a ze zákona o obcích. PROJEDNÁNÍ Paní Pfeiferová informovala o jednání s panem Losenickým, který je ochoten knihu vydat ve své režii s tím, že by kniha byla prodávána prostřednictvím knihovny a částky, získané z prodeje, by byly odváděny panu Losenickému. Tento vydavatel by ale měl k tomu stanoveny své podmínky, např. vlastního grafika atd. To je první varianta řešení. Další varianta vydání knihy by byla ta, že potřebné náklady uhradí město. Ing. Kunte informoval, že částka na vydání není zahrnuta v letošním rozpočtu. Dále paní Pfeiferová nadnesla myšlenku toho, že prof. Dvořáček slaví 90. narozeniny a bylo by nanejvýš vhodné tuto knihu letos vydat. K tomuto názoru se přiklonil i ing. Prouza. Bylo jednáno, kolik by byl náklad knihy. Ing. Prouza se zeptal jak by to časově vypadalo s vydáním. Paní Pfeiferová informovala, že texty byly předány ke kontrole paní Baštecké, která zde našla nějaké chyby a domlouvá se s panem Dvořáčkem na výběru osobností atd. Toto by mělo být hotovo do června a kniha by mohla být vydána do září. Paní starostka vyjádřila svou obavu o prodejnosti, kdy navrhla vydat např. jen 500 ks. Ing. Krsková navrhla poptat a vytvořit jakýsi náhled na prodejnost formou subskripce. Dále paní Pfeiferová informovala, že by bylo dobré vyhlásit výběrové řízení co nejdříve. Ing. Kunte navrhl nezatracovat myšlenku, že by p. Losenický vydal knihu sám.bude ještě dále jednáno o obou variantách řešení a definitivně rozhodne RM 113. VYSVĚTLENÍ Zdeňka Pfeiferová, ředitelka - Městská knihovna K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM se seznámila s návrhem MKN na realizaci vydání knihy pana Bohumila Dvořáčka "Osobnosti Nového Města nad Metují". RM ukládá MKN zpracovat do RM 113. kalkulaci na různé varianty i s ohledem na výši nákladu. RM ukládá ředitelce MKN a vedení města paralelně jednat o možnosti a podmínkách varianty č. 1 s panem Losenickým. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede OSKS, Termín Realizace tzv. drátěného programu. (Int. OSKS/OŠKS/136/07) Návrh Komise cestovního ruchu na pořízení drátěného programu, určeného pro umístění propagačních a informačních materiálů. K ROZHODNUTÍ KCR navrhuje, aby poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb ve městě byli vybaveni tzv. drátěným programem. Jedná se o stolní nebo nástěnné drátěné boxy různých velikostí (formát A4, B5 apod.) do kterých jsou umísťovány pro potřeby turistů informační a propagační materiály. Celkové předpokládané náklady na nákup potřebného množství boxů se pohybují ve výši 5 tisíc Kč. Záležitost je bez výsledné realizace řešena již delší dobu. Stejné pomůcky ke své činnosti běžně využívají obě informační střediska v městském muzeu. Muzeum vede také evidenci poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb, je s nimi průběžně v kontaktu, vydává informační a propagační materiály a poskytuje další informační služby. Muzeum by také mělo s poskytovateli úzce spolupracovat při naplňování těchto boxů aktuálními materiály. Z těchto důvodů se proto jeví jako logické, že by zakoupení drátěného programu, jeho rozmístění v síti poskytovatelů uvedených služeb a pružnou aktualizaci umístěných materiálů mělo zrealizovat muzeum. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá z postavení města jako zřizovatele organizace a ze zákona o obcích. PROJEDNÁNÍ Bylo domluveno, že nákup uhradí MMUZ, které v případě nedostatku financí by v závěru roku požádalo o příslušnou RU. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s tím, aby pro poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb ve městě byl zakoupen jednotný tzv. drátěný program pro umístění informačních a propagačních materiálů, sloužících pro potřeby turistů. Maximální finanční náklady na nákup všech boxů mohou činit 5 tisíc Kč. RM ukládá Městskému muzeu zpracovat seznam míst, ve kterých bude drátěný program umístěn, zakoupit tento program, předat jej poskytovatelům k užívaní a průběžně zajišťovat jeho naplňování aktuálními informacemi. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede MMUZ, Termín Žádost města Duszniki Zdrój (Int. OSKS/OŠKS/137/07) Město Duszniki Zdrój žádá o poskytnutí dalších informačních brožur o obou městech, K ROZHODNUTÍ Město Duszniki Zdrój žádá o poskytnutí 1000 kusů brožur, vydaných městem prostřednictvím OŠKS v rámci grantu INTERREGIIIA "Vítejte v partnerských městech - v NMnM a DZ". Polské straně bylo již poskytnuto 500 kusů brožury, která se dle jejich informace setkala s velmi příznivým ohlasem. Další brožury by chtěli využít na jednáních a prezentacích ve Varšavě, v Poznani, ve Wroclavi, předat je do IS DZ a do lázeňských domů a sanatorií. PROJEDNÁNÍ Paní starostka navrhla tyto brožurky nabídnout i do informačních center do Prahy, do Hradce atd. Ing. Krsková informovala, že je plán na rozdání brožur na Mistrovství světa v travním lyžování, krajskou soutěž smyčcových nástrojů, Hrnec smíchu, do informačních center, obcí regionu novoměstsko atd. ST navrhla podle možností zaslat např. i krajským zastupitelům. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí, aby městu Duszniki Zdrój bylo předáno dalších 500 kusů informačních brožur "Vítejte v partnerských městech v NMnM a DZ", vydaných městem prostřednictvím OŠKS v grantu INTERREG IIIA. RM 111 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede OSKS, Termín STIS Stránka 16 z března 2007

17 5.6 Jízdní řády - MMUZ - vydá na základě objednávky města Na základě dohody a usnesení RM zpracoval a předložil "Orlobus" a.s. přehled spojů autobusů, které jedou po městě. Nyní je třeba zabezpečit jejich vydání. PROJEDNÁNÍ MST navrhl, že by vydání mohlo zabezpečit MMUZ. Ing.Prouza uvedl, že jsou připraveni při vydání spolupracovat s MMUZ i tiskárnou. VYSVĚTLENÍ Petr Hable, Místostarosta - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá MMUZ zabezpečit vydání přehledu spojů autobusů, které jedou a zastavují na území města. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede MST, Termín STIS Stránka 17 z března 2007

18 Čl. 6 Finance 6.1 Financování občerstvení pro komise a výbory Množí se požadavky na úhradu za občerstvení na jednotlivá zasedání komisí zřízených radou města. Toto v minulosti nebylo obvyklé a je třeba rozmyslet, zda by tyto náklady mělo platit město a pokud ano tak v jakém rozsahu.(členové RM si vyjma kávy a vody případné další občerstvení hradí). K ROZHODNUTÍ Úhrada občerstvení na zasedání komisí. ODŮVODNĚNÍ Komisím je umožněno konání porad v prostorách města. V případě, že se schůze konají v restauraci, nebude občerstvení z rozpočtu města zajišťováno. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje poskytnutí kávy a minerálky při jednáních komisí RM a výborů ZM v budově radnice nebo ve Spolkovém domě. Ve spolkovém domě bude zajišťovat toto občerstvení MMUZ s tím, že proplacení případných dokladů bude provedeno z určených finančních prostředků rozpočtu MěÚ prostřednictvím OSU. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OSU, Termín (Přesun z RM 110-6/2) Limit mzdových prostředků a počtu pracovníků na r Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků v příspěvkových organizacích. K ROZHODNUTÍ Stanovení limitů mzdových prostředků a počtu pracovníků v PO. ODŮVODNĚNÍ Návrh je podán na základě požadavků příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb. a zákonem č. 143/1992 Sb.. Podrobnosti v příloze. OF ověřil správnost a přiměřenost požadavků. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje pro rok 2007 limit počtu pracovníků (PP), přepočtený počet pracovníků (PPP) a objem prostředků na platy (OP) takto MSSS Oáza - PP 33, PPP 32, OP tis. Kč, Městská knihovna - PP 9, PPP 6,11, OP tis. Kč a Městské muzeum - PP 6, PPP 6, OP tis. Kč. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OF, Termín Smlouvy o poskytnutí investiční dotace Příprava smluv o poskytnutí investiční dotace. K ROZHODNUTÍ Stanovení postupu při přípravě smluv. ODŮVODNĚNÍ ZM 38 schválilo poskytnutí investičních dotací pro Tenis Club, TJ Sokol Krčín a Sportovní klub a investiční půjčky pro Římsko-katolickou církev. Vzhledem k tomu, že při přípravě smluv bylo zjištěno, že TJ Sokol Krčín již akci v zimním období zrealizoval, žádá OF o rozhodnutí, jak postupovat pří přípravě smluv pro tyto subjekty s ohledem na schválené Podmínky a pravidla při poskytování investičních dotací. Tato pravidla byla schválena při stejném jednání ZM jako poskytnutí dotací a žadatelům tedy nebyla předem známa. V některých bodech tak pravidla nebudou v plném rozsahu dodržena. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje přípravu smluv o poskytnutí investičních dotací a půjčky v maximálním možném souladu s Pravidly pro poskytování investičních dotací. Vzhledem k tomu, že pravidla byla schválena ve stejný den jako poskytnutí dotací a půjčky a žadatelé se jimi tedy nemohli předem řídit, souhlasí rada s vypuštěním těch ustanovení, která by zabránila poskytnutí schválených dotací a půjčky. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OF, Termín Platba za DDM Tento bod je zařazen na RM, aby bylo dáno případné doporučující usnesení pro ZM 39. ZM chtělo získat čas na prostudování materiálu, který obdrželo až na zasedání ZM. Zároveň tak vznikl prostor k vyloučení všech pochybností o oprávněnosti navrhovaného postupu. ODŮVODNĚNÍ Celou věc ještě jednou projednávalo vedení města i úřadu s právničkou úřadu, s Judr. Suchánkem a Špačkem a s paní Šulcovou a potvrzuje svůj předchozí návrh. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM opakovaně doporučuje ZM schválit následující návrh usnesení ZM schvaluje na základě skutečností uvedených v příloze č. ZM 38-4/8 úpravu rozpočtu města na rok 2007, která spočívá v navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci DDM ( 3421) o částku ,- Kč. Tato částka bude ihned použita na zaplacení jistiny dlužného nájemného žalobci p.bucharovi, aby bylo zamezeno riziku dalšího možného narůstání úroků z žalované dlužné částky. Navýšení bude pokryto přesunem z rezerva na investiční akce. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá ST, Provede OF, Termín STIS Stránka 18 z března 2007

19 6.5 Veřejnosprávní kontrola V rámci smluvního vztahu s odbornou firmou bude i v letošním roce pokračovat provádění veřejnosprávní a finanční kontroly na příspěvkových organizacích zřizovaných městem. Seznam kontrolovaných subjektů a obsah kontrol bude předložen na RM. Pokud by zbyla firmě v rámci smlouvy volná kapacita na tyto kontroly, bylo by možno provést kontrolu některé z dotací, které byly v roce 2006 městem uděleny. Zde bude třeba zjistit, zda smlouva o dotaci tuto externí kontrolu umožní. Rovněž je zde nabídka provést (mimo smluvní vztah - na objednávku) kontrolu náležitostí vzniku a existence PNT s.r.o. Tyč - žádost o kontrolu za kolik PNT a i vše ostatní. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s pokračováním provádění veřejnoprávních kontrol u zbývajících organizací zřizovaných městem, dále pokud to umožní smluvní rozsah souhlasí s provedením kontroly některých již realizovaných dotací. RM ukládá TAJ prověřit do RM 112, jaké náklady by vyvolalo případné provedení samostatné kontroly správnosti všech kroků a náležitostí souvisejících se založením a fungováním PNT s.r.o. RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TAJ, Termín Vyřazení majetku Vyřazení a darování opotřebovaného mobilního telefonu bez SIM - karty. K ROZHODNUTÍ Souhlas s vyřazením majetku. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje vyřazení 1 ks mobilního telefonu a zároveň souhlasí s jeho darováním Ing. Petře Štěpánové, a to v souvislosti s jejím odchodem z funkce personalistky úřadu. Telefon byl pořízen v rámci tzv. bonusových bodů, je opotřebený a zastaralý, SIM karta s číslem bude nadále využita pro potřeby MěÚ jako součást mobilní sítě MěÚ. Účetní vyřazení telefonu bude provedeno společně v seznamu s dalšími vyřazovanými, opotřebenými, případně neopravitelnými mobilními telefony z MěÚ. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OF, Termín Hlasy Pro 0. Proti 0, Zdrželi se 0 STIS Stránka 19 z března 2007

20 Čl. 7 Různé 7.1 Program prevence - letní pobyty Oddělení sociální prevence plánuje v době letních prázdnin zrealizovat tři pětidenní pobyty, vždy pro 15 dětí ve věku let ze sociálně slabých rodin. K vytipování dětí byli osloveni ředitelé základních škol v Novém Městě nad Metují, pobytu se zúčastní i děti, které jsou vedeny v evidenci oddělením sociální prevence v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Pobyty budou realizovány v chatkové oblasti v Dobrém v Orlických horách. Finanční prostředky na zabezpečení pobytů budou čerpány ze státní účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok K ROZHODNUTÍ Seznámit se s letními pobyty. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM byla seznámena a souhlasí s realizací tří pětidenní letních pobytů, vždy pro 15 dětí ve věku let ze sociálně slabých rodin. Pobytu se zúčastní i děti, které jsou vedeny v evidenci oddělením sociální prevence v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pobyty budou realizovány v chatkové oblasti v Dobrém v Orlických horách.finanční prostředky na zabezpečení pobytů budou čerpány ze státní účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OSV, Termín Letecké fotografie N. M. n. M. Nabídka Fotoateliéru Kleprlík. PROJEDNÁNÍ Byly předloženy nabízené letecké fotografie od firmy Kleprlík. Bude zvážen počet a jejich umístění i s ohledem na cenu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad 7.3 Zápis z Osadního výboru Krčín Osadní výbor Krčín předkládá k projednání RM svůj záspi č. 2 ze zasedání konaného dne K ROZHODNUTÍ Projednat zápis a přijmout případná stanoviska k návrhům. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru Krčín a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat OV Krčín. RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TAJ, Termín Stížnost Oáza Dne byla podána opakovaná stížnost adresovaná zastupitelstvu města od obyvatel Oázy, ve které uvádějí, že přislíbená opatření (umístění tabulek se zákazem vstupu nepovolaným osobám, vyhrazení parkovacích míst) nebyla provedena. Na základě informací ORM tabulky umístěny byly, ale pravděpodobně byly hned někým vyvráceny. K ROZHODNUTÍ Na základě stížnosti obyvatel OÁZY na devastaci a znečišťování areálu procházejícími osobami by bylo mj. vhodné zajistit alespoň provizorní zaplocení areálu a umístění výstražných cedulí se zákazy průchodu přes pozemek do lokality Františku. PROJEDNÁNÍ RM pojede na místo na příštím zasedání a pak budou přijata konkrétní opatření. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu Městský úřad STIS Stránka 20 z března 2007

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více