Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; - Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) ; - Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) ; - Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; - Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; - Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; - Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; - Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; - Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) ; - Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) ; Částečná Hosté 1 Ing. Dagmar Krsková Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Ing. Renata Správa bytů ; Částečná Švadlenková 1 Mgr. Lucie Šímová Dům zdraví ; Částečná 1 p. Teplý Dům zdraví ; Částečná 1 Zdena Pfeiferová Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Jaroslav Resl Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Vladimír Rejchrt Protipovodňová opatření ; Částečná 1 Ing. Žaneta Protipovodňová opatření ; Částečná Smejkalová 1 Ing. Kremsová Povodí Labe ; Částečná 1 Ing. Řehák Povodí Labe ; Částečná 1 Bc. Petr Fanta Odborné stanovisko k problematice ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 111 Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Iveta Prouzová STIS Stránka 1 z března 2007

2 Město Nové Město nad ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; - Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) ; - Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) ; - Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; - Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; - Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; - Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; - Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; - Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) ; - Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) ; Částečná Hosté 1 Ing. Dagmar Krsková Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Ing. Renata Švadlenková Správa bytů ; Částečná 1 Mgr. Lucie Šímová Dům zdraví ; Částečná 1 p. Teplý Dům zdraví ; Částečná 1 Zdena Pfeiferová Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Jaroslav Resl Školství, kultura a sport ; Částečná 1 Vladimír Rejchrt Protipovodňová opatření ; Částečná 1 Ing. Žaneta Smejkalová Protipovodňová opatření ; Částečná 1 Ing. Kremsová Povodí Labe ; Částečná 1 Ing. Řehák Povodí Labe ; Částečná 1 Bc. Petr Fanta Odborné stanovisko k problematice ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 111 Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Iveta Prouzová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 110) Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 110 ze dne Ing. Petr Neumann Petr Valášek neměli k zápisu připomínek a zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z března 2007

3 Náměstí Republiky 6 RM 111 Čl. 1 Kontrola Řazení v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla Závěr kontroly plnění úkolů Splněno, usnesení vyřadit RM /06 Provede OSV = Odbor sociálních věcí Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se snížením smluvního nájemného paní Žabkové Anně z č.p. 352, ulice Nádražní, ve výši sociálního komunálního nájemného od do z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a přechodného nedostatku peněz. ZároveŇ RM ukládá OSV a MST vyvolat jednání s paní Žabkouvou a rodinnými příslušníky o definitivním řešení přetrvávajících problémů paní Žabkové plnit podmínky nájemní smlouvy Plnění v městském bytě. Pan místostarosta jednal s pí. Žabkovou a jejím synem o řešení přetrvávajících problémech se závěrem, že o případných dalších požadavcích budeme jednat pouze v případě přítomnosti obou dětí a to vzhledem k nesrovnalostem v uváděných skutečnostech. RM /07 Provede OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti MMUZ za rok RM ukládá MMUZ a MKN zpracovat a předložit ediční plán vydávání publikací pro rok 2007 včetně stanovení předpokládaného způsobu financování. Takovéto ediční plány budou předkládány i v dalších letech, vždy ještě před schválením rozpočtu na daný rok. RM ukládá ředitelům MMUZ a MKN předkládat RM a případně i ZM k seznámení nově Plnění vydávané publikace. Návrh MKN na vydání knihy v roce 2007 a návrh edičního plánu MMUZ byl zaslán na MěÚ a bude řešeno v samostatném bodě na RM 111. RM /07 Provede OF = Odbor finanční Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s poskytnutím finančního daru paní Annemarie Bártové na pokrytí nezbytných výdajů při cestě do Hildenu ve výši stravného proplaceného ostatním členům delegace. Související daň bude Plnění uhrazena z prostředků města. Finanční dar byl proplacen. RM /07 Provede OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne Plnění 2007 a ukládá OSU zabezpečit vlajku a její vyvěšení. Splněno RM /07 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout anténní stožár na čp.45 za standardních podmínek. Plnění Splněno. Záměr pronajmout anténní stožár na č.p. 45 zveřejněn. RM /07 Provede OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí informace z anonymního dopisu rodičů dětí stravujících se v ŠJ Střed a ukládá OSKS jednat s ředitelem ZŠ Komenského a vedoucí školní jídelny o těchto připomínkách. Plnění Jednáno s Oázou - nemají stížnosti, jednáno se ŠJ - předloženy Jídelní lístky jako doklad o skladbě stravy - jednáno o chování kuchařek, slíbena náprava - jednáno s vedením školy, potvrzeno zlepšení skladby jídelníčku. RM /07 Provede OF = Odbor finanční Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku evidovaného v SDH Spy, Správě MěÚ a MŠ Na Františku Plnění dle návrhu v příloze RM 109-6/5. Majetek byl vyřazen z evidence. RM /07 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí zápis z Regenerační komise a dále schvaluje jednací řád navržený regenerační komisí. Plnění RM ukládá ST projednat předložené podněty s předsedou komise. Splněno. Zápis projednán na schůzce s panem Češkou , případné výstupy pro RM budou předloženy. RM /07 Provede MST = Město Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání komise cestovního ruchu a schvaluje jednací řád navržený komisí Plnění cestovního ruchu. RM ukládá ST projednat předložené podněty s předsedou komise. Projednáno ST na schůzce s p.češkou dne Informace a výstupy případně na RM. STIS Stránka 3 z března 2007

4 RM /07 Provede MSSS = Městské středisko sociálních služeb Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá MSSS Oáza zveřejnit informace o volných místech s výčtem podmínek přijetí klientů do tohoto zařízení v Novoměstském Zpravodaji a rozšířit informační letáky s touto informací po čekárnách u ordinací lékařů Plnění apod. Splněno. Bylo projednáno na OSV a postoupeno MSSS. RM /07 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP zjistit vlastníka pozemku u kapličky na Rezku, na kterém se nachází skládka a ve spolupráci Plnění s OŽP ho vyzvat k jejímu odstranění. Splněno. Vlastník pozemku u kapličky na Rezku zjištěn a upozorněn. RM /07 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2033/3 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 22,5 m2 jako plochu k umístění mobilní dřevěné zahrádky na podestě, a to za minimální cenu 225,- Kč za 1 m2 ročního nájmu s tím, že nájemce uhradí nájem za měsíce i započaté. RM výslovně nesouhlasí s umístěním reklamního poutače "zmrzliny". Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena s podmínkou, že pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o nájmu v případě, že nájemce reklamní Plnění poutač na zmrzlinu umístí nevhodně. Zveřejněno. RM /07 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 350 m2 jako plochu ke skladování stavebních materiálů a pevných paliv za cenu 60,- Kč za Plnění 1 m2 ročního nájmu. Zveřejněno. RM /07 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM zamítá prominutí zvýšení nájemného o inflační koeficient žadateli, firmě Vesna, a.s. v č.p. 45, ulice TGM od Plnění Splněno. Vesně, a.s. odeslán nový dodatek ze zvýšením nájemného o inflační koeficient od RM /07 Provede S T = Město Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí zápis z jednání Školské rady ZŠ Malecí, Školní 1000, ze dne RM pověřuje starostku města, Mgr. Bronislavu Malijovskou, jednáním s Městskou policií. V rámci prevence proti návykovým látkám bude MP, v možnostech svých kompetencí, provádět zvýšené kontroly v okolí školy a v dalších lokalitách, ve kterých by se mohli zdržovat nejen žáci školy, ale i ostatní mládež. O zjištěných Plnění okolnostech bude informovat vedení ZŠ. Přijata opatření pro MP, ta provádí zvýšenou kontrolní činnost a informovala o tom vedení školy. STIS Stránka 4 z března 2007

5 Čl. 2 Majetkoprávní úkony Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 2283/2007/OMP/Bach) Pozemková parcela č. 98/1 o výměře 892 m2, v k.ú. Krčín. Pozemek se nachází u Hotelu Beluna. Žadatel fy. ITec ELpro s.r.o. žádá o odkoupení pozemku do vlastnictví. Dne doplnil účel - vybudování kulturně sportovně oddechového areálu či prostor s parkovou úpravou v rozsahu a investicích odpovídajících umístění, tj. záplavové zóně. ODŮVODNĚNÍ OVRR a Architekt s prodejem souhlasí. ORM s prodejem nesouhlasí z těchto důvodů1)žadatel neuvedl k jakému účelu chce pozemek odkoupit (seznámen s doplněním dne ) a 2) pozemek navazuje na zpevněnou plochu Hotelu Beluna. OMP dne zjistil na základě údajů z KN, že žadatel je vlastníkem sousedních pozemků. Osadní výbor Krčín s prodejem nesouhlasí z důvodu, že požadovaný pozemek by v budoucnu mohl sloužit ke sportovnímu využití. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 98/1 o výměře 892 m2, v k.ú. Krčín, žadateli fy. ITec-ELPro s.r.o., město nemá zájem pozemek prodat. RM 111 Nesouhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 1379/2007/OMP/Bach) Stavební parcela č. 514 o výměře 96 m2 v k.ú. Krčín. Pozemek se nachází v bývalém areálu Tepny. Žadatel Halla a.s. z Prahy žádá o odkoupení pozemku, který se nachází uvnitř areálu a pro město je zcela nevyužitelný. K ROZHODNUTÍ Město prodejem získá cca ,-Kč. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary a Osadní výbor Krčín souhlasí s prodejem a dále navrhuje, aby finanční prostředky z prodeje pozemku byly použity na demolici bývalé čerpací stanice sloužící pro Tepnu naproti vchodu do zimního stadionu. PROJEDNÁNÍ Bylo jednáno o možnosti odstranění bývalé čerpací stanice. Ing. Prouza navrhl odsouhlasit pouze první část usnesení. Demolice by měla být projednána např. v další RM. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat stavební parcelu č. 514 o výměře 96 m2 v k.ú. Krčín za sjednanou cenu 200,-Kč/m2. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Bezúplatný převod pozemků do majetku města (Int. OMP/Č.j. 4552/2007/OMP/Bach) Pozemková parcela č. 729/2 o výměře 4083 m2 v k.ú. Krčín nacházející se v ulici na Kopci (od křížku směrem k letišti). ZM schválilo bezúplatný převod tohoto pozemku dne , usnesením č. ZM /07. ÚZSVM pracoviště Náchod nám dne předložilo návrh smlouvy a požadují její projednání a schválení v ZM. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary souhlasí s bezúplatným převodem. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM projednat a schválit znění smlouvy č. UZSVM/HNA/730/2007-HNAU o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 729/2 o výměře 4083 m2, v k.ú. Krčín z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě do majetku města. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej nebytové jednotky-garáže z majetku města (Int. OMP/OMP/853) Nebytová jednotka č. 577/27-garáž v budově čp na stavebních parcelách č. 878 a 879 včetně spoluvlastnického podílu 1455/ na společných částech budovy a stavebních parcelách. K byl ukončen nájem k této nebytové jednotce. Záměr města prodat nebytovou jednotku byl zveřejněn od do Dle protokolu o otevírání obálek ze dne se přihlásili dva zájemci, uvedené v příloze č.853/2. ODŮVODNĚNÍ Prodej garáže je pro město nejvhodnější alternativa. Ostatní jednotky mimo bytu č. 577/22 paní Lackové jsou prodány. PROJEDNÁNÍ Pan Valášek navrhl neurčovat druhého zájemce pro případ odstoupení prvního v pořadí a prodat pouze nejvyšší nabídce. V případě odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou znovu zveřejnit. Toto bude navrženo i ZM. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit prodej nebytové jednotky garáže č. 577/27 v budově čp. 576 a čp. 577 na stavebních parcelách č.878 a 879 včetně spoluvlastnického podílu 1455/ na společných částech budovy a stavebních parcelách, zájemci panu Stanislavu Žižkovi, který dle protokolu o otevírání obálek ze dne podal nejvyšší nabídku za výše uvedenou nebytovou jednotku a to ve výši ,-Kč. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá OMP, Provede OMP, Termín STIS Stránka 5 z března 2007

6 2.5 Bezúplatný převod pozemku do majetku města (Int. OMP/OMP/854) Pozemková parcela č o výměře 2964 m2, v k.ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Pozemek tvoří polní cestu směrem na Černčice a nachází se nad velkokapacitním teletníkem. Na základě telefonického rozhovoru s ÚZSVM dne nám byla nabídnuta možnost bezúplatného převodu do majetku města. ODŮVODNĚNÍ Jedná se o poslední pozemek na území Krčína v majetku státu, který je součástí navrhované cyklostezky. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č o výměře 2964 m2 v k.ú. Krčín z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Náchod do majetku města. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín (Přesunuto do RM 112, článek 22 - Přesuny) Koupě (Int. OMP/Č.j. 4765/2007/OMP/Bach) nemovitostí do majetku města Nemovitosti-čp. 397 na stavební parcele č. 703/1, stavební parcela č. 703/1 o výměře 220 m2 a pozemková parcela č o výměře 338 m2, v ulici Generála Klapálka v k.ú. Nové Město nad Metují v podílovém vlastnictví Jana a Veroniky Geťkových a to každý podíl 1/2.Na nemovitostech vázne zástavní právo pro ČMSS na částky ,-Kč, ,-Kč a ,-Kč a dále k st.p.č.703/1 je zřízeno věcné břemeno jízdy pro Východočeský výkupní podnik, n.p.hradec Králové. Manželé Geťkovi dne požadovali jako náhradu za vybudování přeložky 3,8 mil.kč nebo stavební parcelu + 3 mil. Kč. Dne podali nový návrh ve kterém požadují ,-Kč při rychlém jednání a to do konce července K ROZHODNUTÍ 1) Vyhovět žádosti manželů Geťkových a zrealizovat koupi jejich nemovitostí za nabídnutou částku ,-Kč. 2) Nevyhovět žádosti manželů Geťkových (město v roce 2006 koupilo dům čp. 292 se dvěmi byt. jednotkami také v trase přeložky za necelé 2 mil. Kč). 3) nabídnout Geťkovým byt 3+1 z majetku města výměnou za jejich dům a pozemky v trase přeložky I/14. ODŮVODNĚNÍ Město má zájem na realizaci přeložky I/14. OMP dne zjistil, že v současné době se na trhu realitních kanceláří nacházejí na prodej tyto nemovitosti RD v Novém Městě n/m v ulici Na Táboře za cenu ,-Kč,RD v Krčíně za cenu ,-Kč a dále byt 4+1 v ulici Havlíčkově za cenu ,-Kč a byt 4+1 za cenu ,-Kč. Manželé Geťkovi uvádějí, že pokud jim město nevyhoví, budou trvat na svém původním požadavku. PROJEDNÁNÍ (DŮVOD PŘESUNU Nutné znovu prokonzultovat s Geťkovými a jiných způsobech řešení. Přesunuto VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní 2.7 Výpůjčka pozemků v majetku města (Int. OMP/Č.j. 1965/2007/ORM/Zak) Části nemovitosti- stavební parcela č. 1790, pozemková parcela č. 461/16, pozemková parcela č. 464/7 vše v k.ú. Nové Město nad Metují a pozemková parcela č. 280/9 a pozemková parcela č. 280/4 vše v k.ú. Vrchoviny. Dne se žadatel Sportovní klub Nové Město nad Metují obrátil s žádosti o pomoc při realizaci vrhačské plochy na výše uvedených nemovitostech v majetku města.na části st.p.č.1790 v k.ú. Nové Město nad Metují je v současné době uzavřena smlouva o výpůjčce pro Falta s.r.o.(dům Zdraví). K této výpůjčce se pak váže žádost SK o investiční dotaci na realizaci vrhačského sektoru (do rozhodnutí RM o výpůjčce pozemku bylo odloženo z projednávání ZM 38). K ROZHODNUTÍ Schválit - neschválit výpůjčku pozemků z majetku města. ODŮVODNĚNÍ ORM souhlasí s výpůjčkou pozemků za podmínky, že stavba vrhačského sektoru bude stavbou dočasnou a žadatel předloží souhlasná stanoviska sousedních vlastníků pozemků k realizaci jejich záměru. PROJEDNÁNÍ Proběhla rozsáhlá diskuse radních o vhodnosti využití tohoto městského pozemku pro vybudování vrhačského sektoru, byly diskutovány i jiné možné lokality v okolí letního stadionu, byla řešena problematika "soužití" vrhačského sektoru, Domu zdraví, občasného umístění cirkusů a problematika ochrany kolemjdoucích občanů při závodech apod. Radní také doporučili, aby byl sektor bezplatně přístupný pro školy, aby bylo zachováno oplocení DZ a aby byl podmínkou výpůjčky také souhlas všech sousedících subjektů. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města vypůjčit části nemovitosti-stavební parcela č. 1790, pozemková parcela č. 461/16, pozemková parcela č. 464/7 v k.ú. Nové Město nad Metují a pozemková parcela č. 280/9 a pozemková parcela č. 280/4 v k.ú. Vrchoviny za účelem realizace vrhačského sektoru pro Sportovní klub Nové Město nad Metují za těchto podmínek dočasná stavba vrhačského sektoru bude zřízena dle příslušných zákonů a předpisů (souhlas vlastníků dotčených nemovitostí apod.), SK Nové Město nad Metují bude tolerovat občasné využití vrhačského sektoru, který zůstane veřejným prostranstvím, pro cirkusy a další podobné akce, školy a organizace podporované městem budou mít bezplatný přístup, přičemž akce Sportovního klubu Nové Město nad Metují budou mít přede všemi ostatními přednost, oplocení pozemku stp. č v k.ú. Nové Město bude upraveno na náklady žadatele tak, aby zůstala zachována funkčnost oplocení a přístupové brány na pozemek stp. č RM ukládá OMP projednat a provést s fy. Falta s.r.o. případnou změnu smlouvy o výpůjčce stp. č v k.ú. Nové Město nad Metují. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 6 z března 2007

7 2.8 Kácení dřevin rostoucích mimo les. (Int. TS/Č.j. 4430/2007/OZP/Kru) 4 ks jabloní na pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Spy. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ O odstranění stromků požádal nájemce dotčené části pozemku p. Josef Tomáš z důvodu špatného stavu dřevin a umožnění (dle platné smlouvy) skladování stavebního materiálu. Jedná se o nepříliš vitální zákrsky jabloní se zanedbatelným estetickým významem. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 Rada města souhlasí s pokácením 4 ks jabloní na pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Spy. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Vzdání se předkupního práva (Int. OMP/OMP/855) Nemovitosti ve vlastnictví jednoty OREL Nové Město nad Metují- budova Orelny na stavební parcele č. 756, stavební parcela č. 756, pozemková parcela č. 638/4, pozemková parcela č. 638/7 a pozemková parcela č. 638/8, vše v k.ú. Nové Město nad Metují. V současné době je dle katastru nemovitostí k výše uvedeným nemovitostem zapsáno předkupní právo pro město. Dle usnesení č.15 ze dne schválilo městské zastupitelstvo vzdání se předkupního práva k budově Orelny a pozemku p.č.638/7. ODŮVODNĚNÍ K objektu Orelny a pozemkové parcely č. 638/7 bylo dle ZM 15 dne zrušeno předkupní právo pro město, ale nebyl podán Katastrálnímu úřadu v Náchodě návrh na výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí ze strany jednoty OREL Nové Město nad Metují. Stavební parcela č. 756 nebyla projednána v souvislosti se vzdáním se předkupního práva v ZM 15 dne , té se tedy případné vzdání se předkupního práva netýkalo. Důvodem tohoto řešení je snaha vyhovět Orlu Nové Město nad Metují v realizaci jejich záměrů. PROJEDNÁNÍ MST informoval o jednáních, které se zástupci Orla vedl. Ing. Neumann informoval, že je pravděpodobné, že pokud město bude souhlasit se vzdáním se předkupních práv na stavbu i pozemky vlastněné Orlem v této lokalitě, tak by Orel daroval zaplocený pozemek nad DDM, který dnes DDM využívá a který potřebuje ke své činnosti. Dále informoval, že pravděpodobně Orel bude chtít, aby město "Orelnu" zbouralo. S tím ale nebude pravděpodobně souhlasit město. Ing.Neumann upozornil, že definitivní stanovisko Orla bude známé až po středeční (21.3.) schůzce jeho městské organizace. Ing. Neumann vyřazen z hlasování pro možnou podjatost. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM vzdát se předkupního práva k nemovitostem - k budově Orelny na stavební parcele č. 756, ke stavební parcele č. 756, k pozemkové parcele č. 638/7 a pozemkové parcele č. 638/4, vše v k.ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví jednoty OREL Nové Město nad Metují. RM doporučuje ZM schválit přijetí daru a to pozemkové parcely č. 638/8 v k.ú. Nové Město nad Metují z vlastnictví jednoty OREL Nové Město nad Metují do majetku města s tím, že náklady na vklad do katastru nemovitostí uhradí město a na své náklady posune plot na skutečnou hranici p.p.č. 638/7 a p.p.č. 638/2 v k.ú. Nové Město nad Metují, bude-li to technicky možné (na hranici pozemků jsou vzrostlé stromy). RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá OMP, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 0 STIS Stránka 7 z března 2007

8 Čl. 3 Správa bytů Předpokládané mzdové náklady BS (Int. BS/BS) Předpokládané mzdové náklady BS v souvislosti s likvidací Bytové správy od do K ROZHODNUTÍ Souhlasit s předpokládanými mzdovými náklady BS, které vzniknou v souvislosti s likvidací Bytové správy od do ODŮVODNĚNÍ Jedná se o platy za práci spojenou s dokončením likvidace BS, finanční krytí bylo naplánováno a stanoveno v roce 2006 a je s ním počítáno v rozpočtu BS. PROJEDNÁNÍ Radní požádali o zdůvodnění částek. Bylo vysvětleno. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje výši předpokládaných mzdových nákladů na období od do potřebných pro výplatu mezd zaměstnanců BS v likvidaci, a to ve znění přílohy č.rm111-3/1. Jedná se o platy za práci spojenou s dokončením likvidace BS. RM 111 Schvaluje. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín (Přesun z RM 110-3/2) Nové nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/21) Nové nájemní smlouvy mezi nájemci městských bytů a Městem Novým Městem nad Metují zastoupeným PNT s.r.o..na RM 110 přeloženo, požadován nový návrh smlouvy - viz. Příloha č. RM 110-3/2. Seznamy nájemců, jichž se má tento nový smluvní vztah týkat, obdrželi radní na RM 110. K ROZHODNUTÍ Uzavírat nové nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců, vždy po uplynutí doby určité budou po odsouhlasení Bytovou komisí uzavírány nové nájemní smlouvy na stejné období. ODŮVODNĚNÍ Zákonem č. 107/2006 Sb. vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přinesla mimo jiné i změnu paragrafu 676 odst.2, dle kterého se doposud u nájmů uzavřených na dobu určitou, obnovil nájem za původních podmínek, a to v případě, že pronajímatel do 30 dnů od skončení doby nájmu nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu. Tato úprava již ale dle zákona č. 107/2006 není platná a nájmy bytu na dobu určitou automaticky nelze obnovovat.proto je ke schválení navržen nový mechanismus. Právník doporučuje všechny nově uzavírané smlouvy uzavřít na 3 měsíce, poté všem platícím a bezproblémovým prodloužit o 6 měsíců a po uplynutí i této doby uzavřít dodatek vždy na 1 rok. Posuzování délky nájemního vztahu vždy předjedná Bytová komise a Rada města schválí. Jiná právní cesta dle právníka není možná. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavíráním nových nájemních smluv mezi nájemci městských bytů a Městem Novým Městem nad Metují zastoupeným PNT s.r.o. s tím, že tyto nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, vždy na tři měsíce, aby bylo možno včas předejít případnému neplacení nájemného, pouze v případech výjimečných na dobu 2 měsíců a kratší. Rozhodnutí o uzavírání smluv po uplynutí doby určité RM deleguje na Bytovou komisi, protože bude třeba o tomto jednat každé tři měsíce a brát v úvahu platební morálku a dodržování domovního řádu nájemci. V případě dobrých "platičů" až na rok - a průvodní dopisy. RM 111 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Žádost p.macháně - pronájem nebytového prostoru v (Int. PNT/PNT/19) č.p.17 Žádost pana Jindřicha Macháně o pronajmutí nebytového prostoru u č.p. 17, ulice Komenského. K ROZHODNUTÍ Schválit - neschválit pronájem nebytového prostoru v č.p.17 pro parkování vozidla p.macháně. ODŮVODNĚNÍ Ze strany vedení města (MST a TAJ) a na základě jednání se ZŠ a dále s ohledem na zdravotní stav p.macháně a technické podmínky požadovaného prostoru pro garážování (rozměry,možnost najíždění, vzdálenost od vchodu do č.p.17) není doporučeno vyhovět žádosti. Panu Macháněmu bylo na jeho žádost v minulosti zřízeno vyhrazené parkování u č.p.17, co nejblíže vchodu, aby měl zajištěnu co nejlepší bezbariérovou dostupnost přiděleného bytu zvláštního určení. ( Usnesení RM /05 - RM souhlasí s vyhrazením bezúplatného parkovacího stání pro parkování automobilu invalidního p. Jindřicha Macháněho v lokalitě u čp. 17 za předpokladu souhlasu DI PČR, a to na náklady žadatele. Doba užívání vyhrazeného parkovacího stání pro p. Jindřicha Macháněho se stanovuje na dobu shodnou s dobou trvalého pobytu p. Macháněho v čp. 17 za předpokladu, že bude nadále trvat zdravotní postižení p. Macháněho). Pro celkový počet bytů v č.p. 17 nelze garážování aut nájemců zajistit, stejně jako v drtivé většině dalších městských bytových domů. Otázka ochrany majetku (v tomto případě auta), je věcí vlastníka (pojištění), případně Policie ČR a Městské policie. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM zamítá žádost p.jindřicha Macháně o poskytnutí nebytového prostoru v č.p.17 k parkování jeho vozidla, neboť s ohledem na zdravotní stav p.macháně a technické podmínky požadovaného prostoru (rozměry,možnost najíždění, vzdálenost od vchodu do č.p.17) by se jednalo o značně problematické a nevhodné řešení. Panu Macháně bylo na jeho žádost v minulosti zřízeno vyhrazené parkování u č.p.17, co nejblíže vchodu, aby měl zajištěnu co nejlepší bezbariérovou dostupnost přiděleného bytu zvláštního určení. Stejně jako v případě ostatních městských bytových domů, není v silách města ani v č.p.17, zajistit parkování aut nájemců v garážích. Otázka ochrany majetku (v tomto případě auta) je věcí vlastníka(pojištění), případně Policie ČR a Městské policie. RM 111 Zamítá. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 8 z března 2007

9 3.4 Dům zdraví V souvislosti s rozpočtem na rok 2007 uložilo ZM zabývat se Domem zdraví a smluvními vazbami mezi provozovatelem, firmou Falta s.r.o. a městem jako vlastníkem, které zastupuje PNT s.r.o. jako správce městského majetku. Tímto směrem bude zaměřena i nejbližší činnost Kontrolního výboru ZM. Komentář k nájmu nebytových prostor čp. 415 Dům zdraví a k dohodě o provozování a o poskytnutí příspěvku na provoz bazénu přednesl Ing. J. Teplý. PROJEDNÁNÍ Starostka k jednání přizvala p.ing.teplého, který jako asistent zastupitelky Mudr.Teplé zpracoval posouzení a komentář k současným smluvním vztahům mezi městem, jako vlastníkem nemovitostí a zároveň přispívatelem finančních prostředků na zajištění chodu bazénu pro veřejnost a nájemcem firmou Falta s.r.o. Přednesený komentář se vtahoval k příloze č. RM 111-3/4. Informace se mj. týkaly nájemní smlouvy na nebytové prostory z roku nízká částka za m2 a část prostor byla dokonce od nájmu osvobozena. Od r byly osvobozené plochy do nájmu sice zahrnuty, ale ceny za m2, např. ve srovnání s objektem zdravotního střediska, jsou i nadále nižší. Byly kritizovány i výpůjčky movitého materiálu fakticky využívaného ke komerčním účelům, podle informací jde vlastně o podporu ziskové činnosti soukromníka ze strany města. V souvislosti s Dohodou o provozování bazénu a poskytování příspěvku na jeho provoz městem uvedl, že město přispívá čím dál vyšší částky, které ale nejsou dostatečně podloženy, dle jeho názoru se jedná o fiktivní ztráty z provozu bazénu uváděné ve stotisícových částkách a navíc není ze strany nájemce patrná nějaká významná snaha se poklesem ztrát zabývat. Ing. Teplý přítomným vysvětlil, že údaje v příloze uvedené jsou pouze orientační, ale dle jeho názoru hodně napovídají o nevhodnosti současného nastavení smluvních vztahů. Navrhuje jako řešení vypovězení stávajících smluv v daných výpovědních lhůtách s tím, že v průběhu 6-ti měsíční výpovědní lhůty musí proběhnout opatření vedoucí k zajištění průhlednosti provozu celého DZ a nákladů s tím souvisejících. Potom by bylo možno znovu nabídnout část rehabilitační stávajícímu nájemci firmě Falta s.r.o. a vše zbývající včetně bazénu by mělo převzít město. K potvrzení těchto informací a návrhů by bylo vhodné provést audit současného stavu. ST vyzvala radní, aby si řádně prostudovali přílohu s informacemi a jakmile budou výstupy z kontrolní akce Kontrolního výboru, tak se RM k problému vrátí a přijme nezbytná opatření. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 3.5 Výpůjčka nebytových prostor č.p.17 (Int. PNT/PNT/18) Úprava smluvního vztahu k nebytovému prostoru v č.p.17. V současné době je tento nebytový prostor pronajat prostřednictvím dodatku ke smlouvě o užívání služebního bytu, uzavřeným mezi ZŠ Komenského a školníkem p.velcem. Jelikož je sjednané nájemné příjmem ZŠ, je třeba tuto záležitost dodatečně právně ošetřit, protože tento prostor je mimo objekt školy a škola ho nemá doposud vypůjčen. K ROZHODNUTÍ Schválit vyvěšení záměru vypůjčení nebytového prostoru v č.p. 17 pro ZŠ Komenského. ODŮVODNĚNÍ Bylo zjištěno, že část nebytových prostor domu č.p. 17, ulice Komenského je na základě dodatku k nájemní smlouvě ke služebnímu bytu užívána školníkem ZŠ Komenského. Nájem na služební byt je sjednán se ZŠ Komenského, která tímto vybírá nájem i za prostory v č.p.17, které nejsou součástí majetku města vypůjčeného škole.vedení školy i p.školník nadále požadují zachování tohoto pronájmu. Důvodem je, že v objektu nebo na pozemku školy není žádný další prostor, který by bylo možné uživateli služebního bytu poskytnout. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. zabezpečit ve spolupráci s OMP vyvěšení záměru města vypůjčit ZŠ Komenského nebytový prostor v č.p.17, který je v současnosti pronajat školníkovi na základě dodatku ke smlouvě o užívání služebního bytu. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se (Přesun z RM 109-3/4) Plnění bodu z RM /07 - (Int. PNT/PNT/17) stěhování z č.p.30 Paní Šafaříková, Komenského č.p. 30, Nové Město nad Metují uvedla podmínky související s jejím vystěhováním z č.p.30. Proběhla jednání a je předložen dohodnutý návrh řešení. ODŮVODNĚNÍ Dne proběhla schůzka s paní Šafaříkovou ze které vyplynulo Přestěhování paní Šafaříkové bude uskutečněno pouze za jejích podmínek požaduje vymalování bytu ČSLA 475, chce uhradit náklady spojené s přestěhováním, netrvá na proplacení telefonní přípojky, nepožaduje 8000 Kč za vybavovací předměty, ale požaduje proplacení žaluzií na základě dokladu, který předloží. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s podmínkami paní Šafaříkové, kde požaduje vymalování bytu ČSA 475, úhradu nákladů spojených se stěhováním nábytku a požaduje proplacení žaluzií ve starém bytě v č.p. 30. Podmínkou pro proplacení žaluzií v č.p. 30 je doložení daňového dokladu o jejich pořízení nejvýše však do 8 tis. Kč. Požadavek na proplacení telefonní přípojky a proplacení 8000,- Kč za vybavovací předměty nebude splněním výše uvedeného akceptován. RM 111 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Hlasy Pro 6. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 9 z března 2007

10 3.7 Nájem nebytového prostoru Lípa Pan Žďárský dává písemně výpověď z nebytových prostor v objektu č.p. 926, ulice U Lípy. Výše uvedené nebytové prostory byly panem Žďárským užívány k podnikání Zastavárna. V této lokalitě tento druh podnikání neprosperuje, z toho důvodu žádá pan Žďárský ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne dohodou k ODŮVODNĚNÍ Ing. Weberová dále informovala, že vyhovět žadateli by bylo možno v tom případě, že by RM souhlasila s tím, že tyto nebytové prostory by dále mohly být využívány například pro Občanskou poradnu, Občanským sdružením Zdravý Životní styl a Českým červeným křížem. Nebytové prostory by byly dány do výpůjčky bezplatně a provozní náklady jako je voda, elektrická energie a plyn by si hradili nájemci podílem sami. Prostor by užívali všichni 3 nájemci, protože žádný z nich nepotřebuje prostor po celý týden a byli by schopni se domluvit na konkrétních dnech užívání. PROJEDNÁNÍ RM se po diskusi rozhodla žadateli nevyhovět, tzn. neukončit nájem dohodou, bude neprodleně vyvěšen záměr nového pronájmu a až poté, když by se ukázalo, že o prostory není zájem by bylo jednáno se zájemci o výpůjčku. V případě, že se nový nájemce objeví již v průběhu 3 měsíční výpovědní lhůty, bude smlouva s p.žďárským ukončena dohodou. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Švadlenková Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí s výpovědí pana Žďárského z nebytových prostor v č.p. 926, ulice U Lípy dohodou a to k , tzn. že smlouva bude s nájemcem ukončena ve lhůtě zakotvené ve smlouvě. Pouze v případě, že by některý nový zájemce reagoval ihned na vyvěšený záměr pronájmu, mohlo by dojít ke zkrácení lhůty 3 měsíců a ukončení smlouvy s p.žďárským dohodou k danému datu. RM v této souvislosti ukládá PNT s.r.o. ihned vyvěsit ve spolupráci s OMP záměr pronajmout tyto nebytové prostory. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín STIS Stránka 10 z března 2007

11 Čl. 4 Rozvoj Cesta za KB Na ZM 38 zazněla v rámci projednávání investiční části rozpočtu na rok 2007 informace o tom, že na provedení rekonstrukce prašné cesty za KB ve variantě schválené RM, tzn. průjezdná varianta s jednosměrným provozem a v režimu "obytné zóny", by bylo třeba více jak 3 mil. Kč. V rozpočtu přitom byl původně navržen 1 mil. Kč. Z těchto důvodů nebylo v ZM prozatím o konkrétní sumě hlasováno, plánovaný 1 mil. Kč byl ponechán v rezervě a bylo uloženo vedení města jednat o jiném řešení. K tomu bylo vydáno vyjádření ODSH k projektové dokumentaci na navrhované řešení, které se opírá i o stanovisko DI PČR a z nějž vyplývá, že režim obytné zóny není doporučen a i z důvodu dopravního značení a režimu pohybu chodců a parkování vozidel je doporučována změna projektu. Tím se znovu otevírá otázka, zda vybrané řešení RM bude v dané situaci a s ohledem na disponibilní zdroje, optimální. Z těchto a dalších důvodů je doporučeno prozkoumat faktický právní stav dnešní místní komunikace. Z podkladů v katastru nemovitostí a z pasportu místních komunikací totiž vyplývá, že komunikace je vedena jako slepá a propojení s ulicí Klosovou, které vzniklo po pozemcích dříve patřících ke klášteru, není nikde fakticky podchyceno. Pokud se potvrdí tento stav věci, tak je navrženo připravit nezbytnou úpravu povrchu a na místo, kde je vyznačen konec komunikace, provést její zneprůjezdnění. Dále bude třeba zajistit příslušné dopravní doznačení a konečně celou věc projednat, ještě před její realizací se všemi zainteresovanými subjekty. Projekt, který se nyní zpracovává, bude dokončen a upraven v duchu připomínek DI a ODSH a bude připraven k realizaci, jakmile město na to bude mít peníze. K této i dalším záležitostem bude vymezen na RM 112 prostor, aby mohla proběhnout jednání RM přímo v terénu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM připravit veškeré náležitosti k jednání RM v terénu v záležitosti cesty za KB a případně i v dalších lokalitách, kde jsou problémy s realizací záměrů města. V případě cesty za KB je třeba připravit možnost dočasného řešení vycházejícího z toho, že cesta je doposud v pasportu komunikací a v katastru nemovitostí vedena jako slepá. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín Autobusová doprava na Husově náměstí Je nutné podrobně projednat materiál, který byl v RM 110 předložen jako splatný úkol z RM /07 - RM ukládá Ing. M. Prouzovi předložit do RM 110 návrh řešení zastavování autobusů na Husově náměstí. PROJEDNÁNÍ Ing.Prouza připomněl, že o tom, kde a jaká veřejná autobusová doprava bude, rozhoduje město - dopravce pouze dá vyjádření za jakých podmínek je schopen tu dopravu zajistit. V tomto konkrétním případě by se jednalo o nezbytné úpravy na náměstí Republiky, tzn. investice, která nebyla naplánována v letošním rozpočtu. Proběhla diskuse nad návrhem řešení a souvisejícími problémy. Ing. Prouza vyřazen z hlasování pro možnou podjatost. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM zajistit předběžné vyjádření DI a ODSH k záměru řešení zastavování autobusů na náměstí Republiky ve smyslu podmínek uvedených v příloze RM 111-4/2. RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín VŘ "Internet Provider" (Int. ORM/RM 111-4/3) Poskytnutí služby zajišťující připojení MěÚ Nové Město nad Metují k celosvětové síti Internet (Internet Provider). K ROZHODNUTÍ Vybrat dodavatele služby na základě VŘ. ODŮVODNĚNÍ Proběhlo výběrové řízení, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení - zpráva v příloze. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, tajemnice komise - Komise pro posouzení a hodnocení nabídek K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby zajišťující připojení MěÚ Nové Město nad Metují k celosvětové síti Internet (Internet Provider) s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 3 (rozsah služby přenosová rychlost 2 Mb/s, SDSL Internet Forte, měsíční paušál ,- Kč vč. DPH, 8 veřejných IP adres), kterou komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučila na prvním místě. V případě nezájmu ze strany dodavatele na prvním místě RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby s firmou na druhém místě dle doporučení komise - GTS NOVERA a. s., Praha, přenosová rychlost 2 Mb/s, Carrier Ethernet (odpovídá SDSL Internet Forte společnosti Telefónica O2 Czech Republic, v nabídce uvedeno v položce samostatný okruh), měsíční paušál ,- Kč vč. DPH, 8 veřejných IP adres. RM 111 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OI, Termín STIS Stránka 11 z března 2007

12 4.4 Úprava prostranství před čp. 204 (Železářství Nejmanovi) Úkol pro ORM "RM ukládá MST zorganizování schůzky s OVRR, ORM a TS k jednání s manž. Nejmanovými za účelem uzavření dohody o úpravě prostranství před čp Výsledná dohoda bude předložena RM ke schválení." K ROZHODNUTÍ Souhlasit s navrženou dohodou. ODŮVODNĚNÍ Na jednání dne v kanceláři MST došlo ke vzájemné dohodě ohledně úpravy prostranství před čp Přítomni jednání byli manželé Nejmanovi, místostarosta p. Hable, p. Trojan z TS, paní Šulcová z OMP a Ing. Zákravská z ORM. Po upřesnění problematiky v souvislosti s minulými závazky došlo ke kompromisní dohodě, kdy město nabídlo uhradit 1/2 nákladů a technické zajištění prostřednictvím TS a Nejmanovi souhlasili s úhradou zbylé 1/2 nákladů. Vzhledem k tomu, že je navrhovaná finanční spoluúčast města, je tato záležitost předkládána RM k odsouhlasení. Potřebné finanční prostředky budou zajištěny z rozpočtu TS na rok 2007 s tím, že by v případě jejich potřeby a současně jejich nedostatku byla RM požádána o jejich doplnění přesunem v rámci schváleného rozpočtu. PROJEDNÁNÍ Člen RM p.valášek se dotázal, zda se počítá s úpravami celé plochy před železářstvím a také u zastávek. Vedoucí ORM uvedla, že ne, jednalo by se o nákladnou investiční akci, která je v seznamu novoměstských investic, ale nebyla v rozpočtu podpořena. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s dohodou o úpravě prostranství před prodejnou železářství na Rychtě mezi městem Nové Město nad Metují a manželi Nejmanovými, kdy jednotlivé strany se shodly a dohodly na tom, že každá ze zúčastněných stran uhradí 50 % nákladů. Technické zajištění provede město prostřednictvím TS. Potřebné finanční prostředky na krytí podílu města budou zajištěny z rozpočtu TS na rok 2007 s tím, že by v případě jejich potřeby a současně jejich nedostatku byla RM požádána o jejich doplnění přesunem v rámci schváleného rozpočtu. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Umístění mapy města na výpravní budovu Českých drah - nájemní smlouva Závazek města na umístění informačních tabule dodané na základě smlouvy mezi městem a firmou Ing. Jan Kavalír informační a reklamní společnost z Benátek nad Jizerou ze dne K ROZHODNUTÍ Souhlasit s uzavřením nájemního vztahu. ODŮVODNĚNÍ Město má uzavřenou smlouvu na zhotovení, údržbu a aktualizaci informačních tabulí. V souvislosti s tím se město zavázalo zajistit jejich umístění. Po časově náročných jednáních se nyní jedná o umístění na výpravní budovu Českých drah, které má být zpoplatněno za pronájem plochy. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s umístěním informační tabule (mapy města bez reklam) na budovu výpravní budovy Českých drah na základě nájemní smlouvy s roční výší nájemného 1000,- Kč. RM ukládá ORM zajistit nájemní smluvní vztah. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín (Přesunuto do RM 113, článek 22 - Přesuny) Regulační plán prostoru mezi ulicemi TGM, Nádražní a Boženy Němcové Schválená akce v rámci rozpočtu města na rok K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM odsouhlasit obsah a rozsah návrhu zadání, které je povinnou přílohou při podání podnětu u pořizovatele na pořízení regulačního plánu. ODŮVODNĚNÍ ORM předkládá před podáním podnětu k pořízení regulačního plánu hlavní součást, kterou je návrh zadání regulačního plánu. Tímto je dán ORM k dispozici pracovní materiál, který má vyjadřovat názor města na regulaci daného prostoru. Po jeho odsouhlasení podá ORM podnět k pořízení regulačního plánu u pořizovatele územně plánovací dokumentace. PROJEDNÁNÍ (DŮVOD PŘESUNU Nutno podrobněji připravit s odbornými útvary a komisemi. Přesunuto VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města STIS Stránka 12 z března 2007

13 4.7 (Přesunuto do RM 113, článek 22 - Přesuny) Regulační plán městské památkové rezervace Schválená akce v rámci rozpočtu města na rok K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM odsouhlasit obsah a rozsah návrhu zadání, které je povinnou přílohou při podání podnětu u pořizovatele na pořízení regulačního plánu. ODŮVODNĚNÍ ORM předkládá před podáním podnětu k pořízení regulačního plánu hlavní součást, kterou je návrh zadání regulačního plánu. Tímto je dán ORM k dispozici pracovní materiál, který má vyjadřovat názor města na regulaci daného prostoru. Po jeho odsouhlasení podá ORM podnět k pořízení regulačního plánu u pořizovatele územně plánovací dokumentace. PROJEDNÁNÍ (DŮVOD PŘESUNU Nutno podrobněji připravit s odbornými útvary a komisemi. Přesunuto VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 4.8 Protipovodňová opatření na řece Metuji Schválená akce v rámci rozpočtu města na rok K ROZHODNUTÍ Odsouhlasit navržené řešení a budoucí závazky spojené s jeho realizací. ODŮVODNĚNÍ Příloha - text závazku, který město musí přijmout a který je součástí dokladů návrhu protipovodňových opatření, o které město bude žádat. Bližší informace budou podány na jednání RM, protože s Povodím Labe bude jednáno až v pátek po odeslání pozvánky na RM 111. PROJEDNÁNÍ Na jednání byli přizváni zástupci Povodí Labe Ing. Kremsová a Ing. Řehák, který informoval o postavení města jako žadatele o dotaci, o podmínkách udělení dotace, o stavu žádosti. Konstatoval, že je hotová studie proveditelnosti, teď bude na Min. zem. prověřována odbornou komisí strategických expertů efektivita vynaložených peněz ve vztahu k rozsahu chráněného majetku. Upozornil, že nejširší a nejdražší varianta opatření, tzn. zahrnující i ochranu firemních objektů, nemusí projít, pak bude třeba mít k posouzení i žádost s menším rozsahem opatření. Dále bude třeba dohody mezi městem a Povodí Labe o tom, kdo co bude po realizaci opatření provozovat, vlastnit a zajišťovat údržbu. Pokud Min. zem. a projektant najdou průchozí variantu, tak lze již pak očekávat normální postup, tzn. projektová dokumentace, stavební řízení atd.na dotaz kdy je nejvhodnější čas do tohoto dotační programu žádat uvedl Ing. Řehák, že právě nyní. Maximální rozsah je cca 90 mil. Spoluúčast města by mohla být cca 3-4 mil. Kč. Informoval i o nákladech na územní řízení, které činí cca 500 tis. kč S žádostí jsou předloženy 3 varianty podle rozsahu opatření. Povodí Labe je hlavním investorem, takže budou hlavními předkladateli. Paní starostka uvedla, že ji Ing. Štorek informoval, že se může žádat o dotaci na kraj na projektovou dokumentaci a na studii proveditelnosti. Ing. Zákravská informovala, že je již několik žádostí na kraj podáno, ale někdy je to pouze ve formě námětu. Paní starostka informovala o průběhu jednání s Povodím Labe kdy se jednalo o částech, které by patřily městu a které by patřily Povodí Labe. Dále informoval o několika konkrétních stavbách, které bude potřeba v rámci opatření vybudovat. Ing. Prouza poděkoval zástupcům Povodí Labe za vstřícnost a za vyřezání křovin u řeky. Byl projednán návrh - seznam objektů, které po jejich dostavění budou převedeny na město a které zůstanou v majetku Povodí. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí informace ohledně zpracované studie proveditelnosti protipovodňových opatření na řece Metuji na území města Nové Město nad Metují a doporučuje ZM schválit předběžný závazek dle přílohy RM 111 4/8. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Monitoring skal v Nádražní ulici Závěrečná zpráva a vyhodnocení provedeného monitoringu skal v Nádražní ulici. K ROZHODNUTÍ Vzít na vědomí výsledky a doporučení monitoringu. ODŮVODNĚNÍ Pro jednoznačné potvrzení nevratných pohybů je nutné provádět sledování vývoje deformací pomocí monitorovacího systému minimálně ještě 1 rok. V souvislosti s tím ORM zajišťuje podklady pro žádost o finanční podporu této činnosti z ministerstva životního prostředí. Paní starostka přislíbila osobní jednání s dotčenými majiteli (p. Roman Hercik a manž. Rückerovi) ohledně získání jejich souhlasného stanoviska k prováděnému měření, které je nedílnou součástí žádosti o podporu. PROJEDNÁNÍ Podnět ORM na OVRR, s právníky dopisy vlastníkům a jednání s nimi, zveřejnit výsledek. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí výsledky provedeného monitoringu skal v Nádražní ulici a souhlasí s jeho pokračováním pouze v případě, že budou zajištěny veškeré podklady a doklady nutné k podání žádosti o finanční podporu na sledování vývoje deformací pomocí monitorovacího systému. RM ukládá ORM jejich zajištění a podání žádosti v termínu do RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín STIS Stránka 13 z března 2007

14 4.10 Změna parcelace - Magovi (Int. ORM/OMP/851) Pozemky na Františku přiléhající k bývalým vojenským RD, p. p. č. 733/3, 733/10 a st. p. č v k. ú. Nové Město nad Metují. K této záležitosti jednala RM 109 a přijala usnesení RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 733/3 o výměře 85 m2, v k.ú. Nové Město nad Metují z důvodu, že přístup k p.p.č. 728/10 mají žadatelé přes svůj pozemek st.p.č (3m šířka od RD žadatelů ke stávajícímu oplocení p.p.č.733/3). Nyní ORM přehodnotil své stanovisko a navrhuje nové usnesení k dané žádosti. Podrobnosti řešení viz. příloha RM 111-4/10 - situace se zakreslením navrhovaného řešení. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s doporučením ORM ohledně požadavku Magových a tím mít zajištěno širší využití zahrady. ODŮVODNĚNÍ Manželé Magovi požádali ORM o osobní jednání ohledně jimi požadovaného odkupu pozemku v sousedství s jejich parcelou. Na základě stanoviska ORM RM 109 možnost případného prodeje zamítla. Jednání na místě se zúčastnil p. Maga a za město ORM (ak. arch. Tomek, p. Rejchrt a Ing. Zákravská). Výsledek, který je přijatelný pro Magovi i ORM je následující provést majetkové vypořádání mezi městem a Magovými (směna a prodej) tak, že by vznikla nová hranice mezi pozemky v odstupu max. 1,5 m od pozemku Magových směrem do pozemku města viz situace. Vyrovnání by bylo jednak směnou metr za metr a zbylá plocha by byla městem prodána za sjednanou cenu ve výši 1000 Kč/m2. Tak by město vyhovělo manželům Magovým, kteří by tím výrazně zvýšili užitnou hodnotu svého pozemku (např. příjezd na zahradu, možné oddělené dvougenerační užívání domu apod). Současně by nedošlo k neúměrnému omezení majetku města - pozemku, pro budoucí prodej či rozvoj. OMP nemá námitky za podmínky, že Magovi uhradí geometrický plán a uhradí náklady na vklad do KN. VYSVĚTLENÍ Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM byla seznámena s výsledkem jednání ORM a manželů Magových a souhlasí s přeparcelováním dle návrhu ORM. RM ukládá OMP zveřejnit záměr města směnit nemovitosti. RM tímto usnesením zároveň ruší své usnesení č. RM /07. RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín STIS Stránka 14 z března 2007

15 Čl. 5 Školství, kultura a sport Zápis z jednání (Int. OSKS/OŠKS/133/07) Zápis z jednání Kulturní komise. K ROZHODNUTÍ Kulturní komise předkládá RM zápis ze svého jednání, které se uskutečnilo dne ve Spolkovém domě. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá ze Zákona o obcích. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z jednání KKOM, které se konalo dne RM 111 Bere na vědomí. Odpovídá MST, Provede OSKS, Termín Úkol č. RM /07 - Ediční plán MMUZ (Int. OSKS/OŠKS/134/07) Ediční plán pro rok plnění úkolu, který RM uložila MMUZ. K ROZHODNUTÍ RM uložila na svém 107 zasedání MMUZ zpracovat a předložit svůj ediční plán pro rok 2007 včetně rozboru potřebných finančních nákladů. K tomuto materiálu předkládá OŠKS svá doporučující stanoviska. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele organizace. PROJEDNÁNÍ Pan Resl informoval, že loni bylo na publikační činnost schváleno 120 tis v rozpočtu města. V letošním roce jsou již peníze zahrnuty v rozpočtu Muzea. Ing. Krsková navrhla aby materiály s mapou ubytování v N. M. n. M., které vydává MMUZ, nehradilo z 1/3 muzeum, z 1/3 město a z 1/3 ubytovatelé, ale aby pro zjednodušení financování byla částka za město převedena do rozpočtu muzea. Tato záležitost byla schválena. Pan Resl dále informoval, že MMUZ chce vydat další trasu, a to vyhlídkovou, která vede okolo města. Ing. Krsková zdůraznila, že Nové Město je úzce spjato s rodinou B. Smetany a bylo by dobré vydat i materiál s místy, která jsou s rodinou spjatá. Ing. Krsková informovala, že Krajský úřad vyhlašuje i granty cestovního ruchu a na vydání "po stopách Smetany" by mohl poskytnout dotaci. Pan Resl informoval, že na všechny tiskoviny je fakticky podána žádost Granty ještě nebyly vyhlášeny - pozn.ing.krskové) o grant s tím, že když jsou fin. prostředky poskytnuty, tak se většinou ušetřené peníze použijí na jazykové mutace propagačních materiálů. Dále informoval, že obě novoměstská informační centra obdržela certifikát, kde jsou označena jako Oficiální turistická informační centra na r Dále upozornil, že zaměstnanci muzea nyní musí zvládnout minimálně dva cizí jazyky a celé "Ičko" musí "mít" 3 jazyky. Ing. Krsková upozornila, že se bude vydávat kalendář se starými fotografiemi. Kalendář nebude vydávat samo muzeum, podklady však budou čerpány ze sbírkového fondu muzea. Je tedy nutné aby si MMUZ požádalo o vyjádření vlastníka k použitým fotografiím, neboť muzeum je pouze správcem fondu. Diskutovalo se o použití fin. prostředků na vydání knížky Staré a nové Nové Město, kdy se knížka mezi lidi nedostala. Dále pan Resl informoval o vydání mapy, kterou vydává Branka, kde hrozilo, že Nové Město bude vynecháno. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM projednala a schválila ediční plán Městského muzea pro rok 2007 ve znění upravené přílohy RM 111-5/2. RM se seznámila se s doporučujícími stanovisky OŠKS. RM souhlasí s použitím fotografií ze sbírkového fondu MMUZ na plánované vydání kalendáře na r RM schvaluje rozpočtovou úpravu na vydání map s informacemi o ubytovatelích, tedy navýšení příspěvku Městskému muzeu o částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z záležitosti kultury (ostatní výdaje). MMUZ bude hradit 2/3 nákladů na vydání mapy a ubytovatelé 1/3. RM 111 Schvaluje RU. Odpovídá MST, Provede OF, Termín STIS Stránka 15 z března 2007

16 5.3 Úkol č. RM /07 - Ediční plán MKN (Int. OSKS/OŠKS/135/07) Ediční plán Městské knihovny pro rok K ROZHODNUTÍ RM na svém 107 zasedání uložila Městské knihovně předložit ediční plán na rok 2007, a to včetně potřebných finančních prostředků. MKN chce v roce 2007 vydat jedinou publikaci, kterou by měl být titul Bohumila Dvořáčka "Osobnosti Nového Města nad Metují". MKN ve svém materiálu předkládá dva návrhy na finanční krytí nákladů, spojených s vydáním knihy. Ředitelka knihovny, paní Pfeiferová, žádá v této souvislosti o přijetí v RM. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá z postavení města jako zřizovatele organizace a ze zákona o obcích. PROJEDNÁNÍ Paní Pfeiferová informovala o jednání s panem Losenickým, který je ochoten knihu vydat ve své režii s tím, že by kniha byla prodávána prostřednictvím knihovny a částky, získané z prodeje, by byly odváděny panu Losenickému. Tento vydavatel by ale měl k tomu stanoveny své podmínky, např. vlastního grafika atd. To je první varianta řešení. Další varianta vydání knihy by byla ta, že potřebné náklady uhradí město. Ing. Kunte informoval, že částka na vydání není zahrnuta v letošním rozpočtu. Dále paní Pfeiferová nadnesla myšlenku toho, že prof. Dvořáček slaví 90. narozeniny a bylo by nanejvýš vhodné tuto knihu letos vydat. K tomuto názoru se přiklonil i ing. Prouza. Bylo jednáno, kolik by byl náklad knihy. Ing. Prouza se zeptal jak by to časově vypadalo s vydáním. Paní Pfeiferová informovala, že texty byly předány ke kontrole paní Baštecké, která zde našla nějaké chyby a domlouvá se s panem Dvořáčkem na výběru osobností atd. Toto by mělo být hotovo do června a kniha by mohla být vydána do září. Paní starostka vyjádřila svou obavu o prodejnosti, kdy navrhla vydat např. jen 500 ks. Ing. Krsková navrhla poptat a vytvořit jakýsi náhled na prodejnost formou subskripce. Dále paní Pfeiferová informovala, že by bylo dobré vyhlásit výběrové řízení co nejdříve. Ing. Kunte navrhl nezatracovat myšlenku, že by p. Losenický vydal knihu sám.bude ještě dále jednáno o obou variantách řešení a definitivně rozhodne RM 113. VYSVĚTLENÍ Zdeňka Pfeiferová, ředitelka - Městská knihovna K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM se seznámila s návrhem MKN na realizaci vydání knihy pana Bohumila Dvořáčka "Osobnosti Nového Města nad Metují". RM ukládá MKN zpracovat do RM 113. kalkulaci na různé varianty i s ohledem na výši nákladu. RM ukládá ředitelce MKN a vedení města paralelně jednat o možnosti a podmínkách varianty č. 1 s panem Losenickým. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede OSKS, Termín Realizace tzv. drátěného programu. (Int. OSKS/OŠKS/136/07) Návrh Komise cestovního ruchu na pořízení drátěného programu, určeného pro umístění propagačních a informačních materiálů. K ROZHODNUTÍ KCR navrhuje, aby poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb ve městě byli vybaveni tzv. drátěným programem. Jedná se o stolní nebo nástěnné drátěné boxy různých velikostí (formát A4, B5 apod.) do kterých jsou umísťovány pro potřeby turistů informační a propagační materiály. Celkové předpokládané náklady na nákup potřebného množství boxů se pohybují ve výši 5 tisíc Kč. Záležitost je bez výsledné realizace řešena již delší dobu. Stejné pomůcky ke své činnosti běžně využívají obě informační střediska v městském muzeu. Muzeum vede také evidenci poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb, je s nimi průběžně v kontaktu, vydává informační a propagační materiály a poskytuje další informační služby. Muzeum by také mělo s poskytovateli úzce spolupracovat při naplňování těchto boxů aktuálními materiály. Z těchto důvodů se proto jeví jako logické, že by zakoupení drátěného programu, jeho rozmístění v síti poskytovatelů uvedených služeb a pružnou aktualizaci umístěných materiálů mělo zrealizovat muzeum. ODŮVODNĚNÍ Vyplývá z postavení města jako zřizovatele organizace a ze zákona o obcích. PROJEDNÁNÍ Bylo domluveno, že nákup uhradí MMUZ, které v případě nedostatku financí by v závěru roku požádalo o příslušnou RU. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s tím, aby pro poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb ve městě byl zakoupen jednotný tzv. drátěný program pro umístění informačních a propagačních materiálů, sloužících pro potřeby turistů. Maximální finanční náklady na nákup všech boxů mohou činit 5 tisíc Kč. RM ukládá Městskému muzeu zpracovat seznam míst, ve kterých bude drátěný program umístěn, zakoupit tento program, předat jej poskytovatelům k užívaní a průběžně zajišťovat jeho naplňování aktuálními informacemi. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede MMUZ, Termín Žádost města Duszniki Zdrój (Int. OSKS/OŠKS/137/07) Město Duszniki Zdrój žádá o poskytnutí dalších informačních brožur o obou městech, K ROZHODNUTÍ Město Duszniki Zdrój žádá o poskytnutí 1000 kusů brožur, vydaných městem prostřednictvím OŠKS v rámci grantu INTERREGIIIA "Vítejte v partnerských městech - v NMnM a DZ". Polské straně bylo již poskytnuto 500 kusů brožury, která se dle jejich informace setkala s velmi příznivým ohlasem. Další brožury by chtěli využít na jednáních a prezentacích ve Varšavě, v Poznani, ve Wroclavi, předat je do IS DZ a do lázeňských domů a sanatorií. PROJEDNÁNÍ Paní starostka navrhla tyto brožurky nabídnout i do informačních center do Prahy, do Hradce atd. Ing. Krsková informovala, že je plán na rozdání brožur na Mistrovství světa v travním lyžování, krajskou soutěž smyčcových nástrojů, Hrnec smíchu, do informačních center, obcí regionu novoměstsko atd. ST navrhla podle možností zaslat např. i krajským zastupitelům. VYSVĚTLENÍ Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí, aby městu Duszniki Zdrój bylo předáno dalších 500 kusů informačních brožur "Vítejte v partnerských městech v NMnM a DZ", vydaných městem prostřednictvím OŠKS v grantu INTERREG IIIA. RM 111 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede OSKS, Termín STIS Stránka 16 z března 2007

17 5.6 Jízdní řády - MMUZ - vydá na základě objednávky města Na základě dohody a usnesení RM zpracoval a předložil "Orlobus" a.s. přehled spojů autobusů, které jedou po městě. Nyní je třeba zabezpečit jejich vydání. PROJEDNÁNÍ MST navrhl, že by vydání mohlo zabezpečit MMUZ. Ing.Prouza uvedl, že jsou připraveni při vydání spolupracovat s MMUZ i tiskárnou. VYSVĚTLENÍ Petr Hable, Místostarosta - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá MMUZ zabezpečit vydání přehledu spojů autobusů, které jedou a zastavují na území města. RM 111 Ukládá. Odpovídá MST, Provede MST, Termín STIS Stránka 17 z března 2007

18 Čl. 6 Finance 6.1 Financování občerstvení pro komise a výbory Množí se požadavky na úhradu za občerstvení na jednotlivá zasedání komisí zřízených radou města. Toto v minulosti nebylo obvyklé a je třeba rozmyslet, zda by tyto náklady mělo platit město a pokud ano tak v jakém rozsahu.(členové RM si vyjma kávy a vody případné další občerstvení hradí). K ROZHODNUTÍ Úhrada občerstvení na zasedání komisí. ODŮVODNĚNÍ Komisím je umožněno konání porad v prostorách města. V případě, že se schůze konají v restauraci, nebude občerstvení z rozpočtu města zajišťováno. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje poskytnutí kávy a minerálky při jednáních komisí RM a výborů ZM v budově radnice nebo ve Spolkovém domě. Ve spolkovém domě bude zajišťovat toto občerstvení MMUZ s tím, že proplacení případných dokladů bude provedeno z určených finančních prostředků rozpočtu MěÚ prostřednictvím OSU. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OSU, Termín (Přesun z RM 110-6/2) Limit mzdových prostředků a počtu pracovníků na r Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků v příspěvkových organizacích. K ROZHODNUTÍ Stanovení limitů mzdových prostředků a počtu pracovníků v PO. ODŮVODNĚNÍ Návrh je podán na základě požadavků příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb. a zákonem č. 143/1992 Sb.. Podrobnosti v příloze. OF ověřil správnost a přiměřenost požadavků. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje pro rok 2007 limit počtu pracovníků (PP), přepočtený počet pracovníků (PPP) a objem prostředků na platy (OP) takto MSSS Oáza - PP 33, PPP 32, OP tis. Kč, Městská knihovna - PP 9, PPP 6,11, OP tis. Kč a Městské muzeum - PP 6, PPP 6, OP tis. Kč. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OF, Termín Smlouvy o poskytnutí investiční dotace Příprava smluv o poskytnutí investiční dotace. K ROZHODNUTÍ Stanovení postupu při přípravě smluv. ODŮVODNĚNÍ ZM 38 schválilo poskytnutí investičních dotací pro Tenis Club, TJ Sokol Krčín a Sportovní klub a investiční půjčky pro Římsko-katolickou církev. Vzhledem k tomu, že při přípravě smluv bylo zjištěno, že TJ Sokol Krčín již akci v zimním období zrealizoval, žádá OF o rozhodnutí, jak postupovat pří přípravě smluv pro tyto subjekty s ohledem na schválené Podmínky a pravidla při poskytování investičních dotací. Tato pravidla byla schválena při stejném jednání ZM jako poskytnutí dotací a žadatelům tedy nebyla předem známa. V některých bodech tak pravidla nebudou v plném rozsahu dodržena. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje přípravu smluv o poskytnutí investičních dotací a půjčky v maximálním možném souladu s Pravidly pro poskytování investičních dotací. Vzhledem k tomu, že pravidla byla schválena ve stejný den jako poskytnutí dotací a půjčky a žadatelé se jimi tedy nemohli předem řídit, souhlasí rada s vypuštěním těch ustanovení, která by zabránila poskytnutí schválených dotací a půjčky. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OF, Termín Platba za DDM Tento bod je zařazen na RM, aby bylo dáno případné doporučující usnesení pro ZM 39. ZM chtělo získat čas na prostudování materiálu, který obdrželo až na zasedání ZM. Zároveň tak vznikl prostor k vyloučení všech pochybností o oprávněnosti navrhovaného postupu. ODŮVODNĚNÍ Celou věc ještě jednou projednávalo vedení města i úřadu s právničkou úřadu, s Judr. Suchánkem a Špačkem a s paní Šulcovou a potvrzuje svůj předchozí návrh. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM opakovaně doporučuje ZM schválit následující návrh usnesení ZM schvaluje na základě skutečností uvedených v příloze č. ZM 38-4/8 úpravu rozpočtu města na rok 2007, která spočívá v navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci DDM ( 3421) o částku ,- Kč. Tato částka bude ihned použita na zaplacení jistiny dlužného nájemného žalobci p.bucharovi, aby bylo zamezeno riziku dalšího možného narůstání úroků z žalované dlužné částky. Navýšení bude pokryto přesunem z rezerva na investiční akce. RM 111 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá ST, Provede OF, Termín STIS Stránka 18 z března 2007

19 6.5 Veřejnosprávní kontrola V rámci smluvního vztahu s odbornou firmou bude i v letošním roce pokračovat provádění veřejnosprávní a finanční kontroly na příspěvkových organizacích zřizovaných městem. Seznam kontrolovaných subjektů a obsah kontrol bude předložen na RM. Pokud by zbyla firmě v rámci smlouvy volná kapacita na tyto kontroly, bylo by možno provést kontrolu některé z dotací, které byly v roce 2006 městem uděleny. Zde bude třeba zjistit, zda smlouva o dotaci tuto externí kontrolu umožní. Rovněž je zde nabídka provést (mimo smluvní vztah - na objednávku) kontrolu náležitostí vzniku a existence PNT s.r.o. Tyč - žádost o kontrolu za kolik PNT a i vše ostatní. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s pokračováním provádění veřejnoprávních kontrol u zbývajících organizací zřizovaných městem, dále pokud to umožní smluvní rozsah souhlasí s provedením kontroly některých již realizovaných dotací. RM ukládá TAJ prověřit do RM 112, jaké náklady by vyvolalo případné provedení samostatné kontroly správnosti všech kroků a náležitostí souvisejících se založením a fungováním PNT s.r.o. RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TAJ, Termín Vyřazení majetku Vyřazení a darování opotřebovaného mobilního telefonu bez SIM - karty. K ROZHODNUTÍ Souhlas s vyřazením majetku. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje vyřazení 1 ks mobilního telefonu a zároveň souhlasí s jeho darováním Ing. Petře Štěpánové, a to v souvislosti s jejím odchodem z funkce personalistky úřadu. Telefon byl pořízen v rámci tzv. bonusových bodů, je opotřebený a zastaralý, SIM karta s číslem bude nadále využita pro potřeby MěÚ jako součást mobilní sítě MěÚ. Účetní vyřazení telefonu bude provedeno společně v seznamu s dalšími vyřazovanými, opotřebenými, případně neopravitelnými mobilními telefony z MěÚ. RM 111 Schvaluje. Odpovídá TAJ, Provede OF, Termín Hlasy Pro 0. Proti 0, Zdrželi se 0 STIS Stránka 19 z března 2007

20 Čl. 7 Různé 7.1 Program prevence - letní pobyty Oddělení sociální prevence plánuje v době letních prázdnin zrealizovat tři pětidenní pobyty, vždy pro 15 dětí ve věku let ze sociálně slabých rodin. K vytipování dětí byli osloveni ředitelé základních škol v Novém Městě nad Metují, pobytu se zúčastní i děti, které jsou vedeny v evidenci oddělením sociální prevence v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Pobyty budou realizovány v chatkové oblasti v Dobrém v Orlických horách. Finanční prostředky na zabezpečení pobytů budou čerpány ze státní účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok K ROZHODNUTÍ Seznámit se s letními pobyty. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM byla seznámena a souhlasí s realizací tří pětidenní letních pobytů, vždy pro 15 dětí ve věku let ze sociálně slabých rodin. Pobytu se zúčastní i děti, které jsou vedeny v evidenci oddělením sociální prevence v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pobyty budou realizovány v chatkové oblasti v Dobrém v Orlických horách.finanční prostředky na zabezpečení pobytů budou čerpány ze státní účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok RM 111 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OSV, Termín Letecké fotografie N. M. n. M. Nabídka Fotoateliéru Kleprlík. PROJEDNÁNÍ Byly předloženy nabízené letecké fotografie od firmy Kleprlík. Bude zvážen počet a jejich umístění i s ohledem na cenu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad 7.3 Zápis z Osadního výboru Krčín Osadní výbor Krčín předkládá k projednání RM svůj záspi č. 2 ze zasedání konaného dne K ROZHODNUTÍ Projednat zápis a přijmout případná stanoviska k návrhům. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru Krčín a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat OV Krčín. RM 111 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TAJ, Termín Stížnost Oáza Dne byla podána opakovaná stížnost adresovaná zastupitelstvu města od obyvatel Oázy, ve které uvádějí, že přislíbená opatření (umístění tabulek se zákazem vstupu nepovolaným osobám, vyhrazení parkovacích míst) nebyla provedena. Na základě informací ORM tabulky umístěny byly, ale pravděpodobně byly hned někým vyvráceny. K ROZHODNUTÍ Na základě stížnosti obyvatel OÁZY na devastaci a znečišťování areálu procházejícími osobami by bylo mj. vhodné zajistit alespoň provizorní zaplocení areálu a umístění výstražných cedulí se zákazy průchodu přes pozemek do lokality Františku. PROJEDNÁNÍ RM pojede na místo na příštím zasedání a pak budou přijata konkrétní opatření. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu Městský úřad STIS Stránka 20 z března 2007

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 62 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 28.1.2010 jídelna školy SOŠ a SOU v areálu bývalých kasáren od 16:00 Pořadová čísla usnesení z této porady : 6379 až

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Zápis č. 3 /2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě v Třebovli

Zápis č. 3 /2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě v Třebovli M.G. Zapis 19.4.2012.doc 30.04.2012 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 3 /2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 19.4.2012 na Obecním úřadě v Třebovli Přítomni: Růžková Lenka, Mgr. Górska

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: 9.2.2015 kancelář starosty od 17:00 hodin Účast na jednání RM 314 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

U S N E S E N Í R 1742/04-10

U S N E S E N Í R 1742/04-10 U S N E S E N Í ze 77. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. dubna 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více